Bedrijfspand van de dga: BV of in privé? ( Drs. J.J.A. Knol * [1] )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfspand van de dga: BV of in privé? ( Drs. J.J.A. Knol * [1] )"

Transcriptie

1 Bedrijfspand van de dga: BV of in privé? ( Drs. J.J.A. Knol * [1] ) Voor veel ondernemers vertegenwoordigt het bedrijfspand een substantieel deel van het vermogen. Voor de financieel planner is het dan ook zaak om met de dga mee te denken over de structurering hiervan. In dit artikel ga ik in op de afwegingen bij de aankoop van een bedrijfspand. Allereerst besteed ik echter aandacht aan de fiscale regels van winstbepaling bij onroerend goed. Aankoop bedrijfspand in BV Vaak zal het pand eigendom worden van de Holding BV die het verhuurt aan de Werk BV. De huurbaten zijn dan bij de Holding BV belast met vennootschapsbelasting, terwijl de Werk BV de huurlasten in aftrek brengt. Is sprake van een fiscale eenheid tussen beide vennootschappen, dan vallen deze huurinkomsten en -uitgaven tegen elkaar weg. Zakelijke kosten in verband met het pand, zoals financieringsrente, onderhoud en verzekeringspremies en onroerendezaakbelasting, zijn aftrekbaar van de winst. Ten aanzien van onderhoud kan discussie ontstaan of het om achterstallig onderhoud gaat dat in één keer aftrekbaar is van de winst of dat er sprake is van een verbouwing of verbetering van het pand. In het laatste geval moet de investering geactiveerd worden waarna er jaarlijks op kan worden afgeschreven. Het belang zit in welk jaar de kosten mogen worden genomen en dus wanneer minder vennootschapsbelasting is verschuldigd. Hierbij geldt uiteraard: hoe eerder, hoe beter. Voor het periodiek onderhoud is het voorts mogelijk jaarlijks een deel van de toekomstige kosten door middel van een voorziening of kostenegalisatiereserve (KER) ten laste van de winst te brengen. Een voorziening of KER dient voor toekomstige uitgaven die uit de huidige bedrijfsvoering voortvloeien en dient tot gelijkmatige verdeling van deze kosten over de jaren heen. Dit maakt het dus mogelijk om fiscaal eerder een aftrekpost te hebben dan dat de uitgaven gedaan worden. Voorbeeld 1 Tekstra Holding BV bezit een bedrijfspand dat eens in de vijf jaar geschilderd moet worden voor een bedrag van naar verwachting Tekstra Holding BV kan dan elk jaar doteren aan een kostenegalisatiereserve (KER) of voorziening voor groot onderhoud en deze dotatie in het betreffende jaar van de jaarwinst aftrekken. Na vijf jaar bedraagt de KER Wanneer dan het schilderwerk wordt uitgevoerd moet de factuur worden afgeboekt op de KER. Het is dan uiteraard niet meer toegestaan om nogmaals een bedrag van van de winst af te trekken.voorts is het fiscaal toegestaan om jaarlijks een bedrag aan afschrijvingen op de winst in mindering te brengen. Ook hierbij gaat het weer om het verlagen van de winst en daarmee de verschuldigde belasting, zonder dat de kosten tot een uitgave leiden. Bij aankoop wordt het bedrijfspand op de balans geactiveerd voor de kostprijs of voor de stichtingskosten bij de bouw van een nieuw pand. Afhankelijk van de te verwachten levensduur en de restwaarde wordt vervolgens jaarlijks een evenredig deel van de waarde van het bedrijfspand ten laste van de winst gebracht. De aldus bepaalde afschrijving wordt in mindering gebracht op de balanswaarde van het pand totdat de zogenoemde bodemwaarde is bereikt. Voor bedrijfspanden die door de BV zelf gebruikt worden of aan andere groeps-bv's worden verhuurd, geldt sinds 2007 dat deze bodemwaarde gelijk is aan de helft van de WOZ-waarde. Zodra deze bodemwaarde is bereikt, zijn er geen afschrijvingen meer mogelijk. Is de afschrijving op een pand eenmaal geëindigd en stijgt daarna de WOZ-waarde, dan hoeft het pand niet te worden opgewaardeerd: een verdere winstneming is dan dus niet meer aan de orde. Alleen op het pand zelf zijn afschrijvingen mogelijk. Aangezien grond niet kan verslijten of verouderen, is hierop geen afschrijving mogelijk. In 2009 en 2010 bestaat voorts de mogelijkheid om bepaalde bedrijfsmiddelen versneld in twee jaar tot de restwaarde af te schrijven. Deze versnelde afschrijving geldt echter niet voor onroerend goed.

2 Voorbeeld 2 Een pand dat op 1 februari 2000 is gekocht voor , wordt afgeschreven in veertig jaar, rekening houdend met een restwaarde en de waarde van de grond van samen De jaarlijkse afschrijving bedraagt dan per jaar, waarmee de boekwaarde van het pand per 1 februari 2009 uitkomt op De WOZ-waarde bedraagt inmiddels Als het pand in eigen gebruik is, kan worden afgeschreven tot een bodemwaarde van De restwaarde van het pand blijft echter ongewijzigd, zodat er ook in 2009 weer mag worden afgeschreven. Pas wanneer de boekwaarde daalt tot , wordt de afschrijving op dat moment stopgezet. Aankoop bedrijfspand in privé Hiervoor is ervan uitgegaan dat het bedrijfspand eigendom is van een BV. In plaats daarvan kan de dga het bedrijfspand ook in privé aanschaffen. Wanneer hij het pand verhuurt aan een BV waarin hij of met hem verbonden personen direct of indirect een algemeen belang (ab) hebben, is de terbeschikkingstellingsregeling (tbs) van toepassing. Belastingheffing vindt dan plaats op basis van het zogenoemde pseudo-winstregime dat grotendeels overeenkomt met de fiscale winstbepaling, zoals die ook voor de vennootschapsbelasting geldt. De tbs-regeling houdt in dat de belastingheffing over het pand niet via box 3 verloopt, maar dat de huuropbrengsten in box 1 progressief belast zijn als resultaat uit overige werkzaamheden. Alle kosten in verband met het pand zijn aftrekbaar. Is de aankoop van het pand gefinancierd met een geldlening, dan is ook de rente aftrekbaar in box 1. De aanwending van de lening bepaalt namelijk in welke box de lening valt. Ook afschrijving op het pand is toegestaan. Hierbij geldt, net als in de vennootschapsbelasting, wel een beperking van de afschrijvingen tot een bodemwaarde gelijk aan de helft van de WOZ-waarde. Voorbeeld 3 Ger Thomassen houdt alle aandelen Thomassen Holding BV. Deze BV bezit de aandelen Thomassen Werk BV. Ger overweegt om in privé een bedrijfspand aan te kopen ter waarde van dat hij voor verhuurt aan Thomassen Werk BV. Het onderhoud bedraagt gemiddeld per jaar en de overige exploitatie-uitgaven De aankoop van het pand is gefinancierd met een geldlening met een hoofdsom van , rente 5% aflossingsvrij. Het belastbare en besteedbare inkomen uit het pand is voor Ger als volgt te berekenen: Belastbaar Besteedbaar Huur onderhoud exploitatie-uitgaven rente Belastbaar inkomen inkomstenbelasting (52%) Besteedbaar inkomen De vraag kan opkomen wanneer de tbs-regeling aanvangt. Vaak is het bedrijfspand namelijk niet direct beschikbaar voor verhuur, maar zal eerst een verbouwing moeten plaatsvinden om het pand geschikt te maken voor de onderneming. In een besluit is vastgelegd dat het aanvangsmoment van de tbs-regeling gelijk is aan het moment dat het pand door het bedrijf in gebruik is genomen.* [2] Tot dat moment bevindt zich het pand echter in box 3 waardoor de aanvangskosten en de financieringsrente gedurende de verbouwing niet aftrekbaar zijn. Deze

3 benadering sluit ook aan bij de economische realiteit: een externe partij zal een bedrijfspand ook niet huren gedurende de verbouwingsperiode. Op grond van de tbs-regeling is bij verkoop van het pand ook de boekwinst belast. In tegenstelling tot de vennootschapsbelasting is het momenteel niet mogelijk een herinvesteringsreserve te vormen. Naast huur zijn dus ook de waardestijgingen van het bedrijfspand belast. Deze afrekening over de boekwinst vindt niet alleen bij verkoop van het pand plaats, maar bij elk einde van de tbs-regeling. De tbs-regeling is dus ook niet langer van toepassing wanneer het pand aan derden wordt verhuurd of wanneer de aandelen aan niet-verbonden personen worden overgedragen. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen is het op verzoek wel mogelijk om gedurende 10 jaar uitstel van belastingbetaling te krijgen. Doorgaans voorkeur voor BV Voor de bepaling van de belastbare winst is er in beginsel geen onderscheid tussen BV en in privé. Zowel in de vennootschapsbelasting als onder de tbs-regeling wordt het resultaat immers op basis van het winstregime bepaald. Wel is er tariefsmatig een verschil: in privé geldt een belastingdruk van maximaal 52% aan inkomstenbelasting in box 1, terwijl in de BV sprake is van een cumulatieve belastingdruk van 40% tot 441/8%* [3] aan vennootschapsbelasting en aanmerkelijkbelangheffing. Door deze lagere belastingdruk heeft aanschaf in de BV doorgaans dus de voorkeur. Voorbeeld 3 vervolg - Wanneer Thomassen Holding BV het bedrijfspand bezit, was het resultaat als volgt te bepalen: Fiscaal Cashflow Huur onderhoud exploitatie-uitgaven rente Brutowinst vennootschapsbelasting (25,5%) Nettowinst = bruto-dividend ab-heffing in box 2 (25%) Het aanhouden van het bedrijfspand in Thomassen Holding BV resulteert derhalve in een voordeel van 4600 ten opzichte van de tbs-regeling. Dit voordeel is nog groter doordat ook een toekomstige boekwinst bij verkoop van het pand in de BV lager belast is dan in privé. Bovendien kan dan in een BV door middel van een herinvesteringsreserve de boekwinst eventueel worden doorgeschoven naar een vervangend pand. Ook organisatorische en administratieve redenen geven vaak een voorkeur voor aanschaf in de BV. Veel bedrijfspanden zijn immers dusdanig specifiek dat deze niet los van de onderneming verkoopbaar zijn. Een andere reden voor aanschaf in de BV is dat het onroerende goed dan door middel van een aandelentransactie is te verkopen. Niet het pand zelf, maar de aandelen van een BV die het pand bezit, worden dan verkocht. Groot voordeel hiervan is dat de boekwinst niet wordt gerealiseerd en er dus geen vennootschapsbelasting over is verschuldigd.* [4] Wijzigingen tbs-regeling Onlangs heeft de Staatssecretaris van Financiën in een notitie* [5] aan de Tweede Kamer aangekondigd de verschillen in belastingheffing tussen BV en privé grotendeels te willen opheffen. Hiertoe heeft hij voorgesteld om ook voor tbs-panden een faciliteit soortgelijk aan de MKB-winstvrijstelling in de sfeer van winst uit onderneming te willen invoeren. Dit zou betekenen dat 10,5% van het resultaat uit een tbs-pand wordt vrijgesteld waardoor de belastingdruk

4 daalt tot 46,5%* [6]. Het verschil ten opzichte van de belastingdruk van 40%/441/8% in een BV neemt dan aanzienlijk af. Ook wordt voorgesteld om voor een tbs-pand de mogelijkheid in te voeren van het vormen van een herinvesteringsreserve en kostenegalisatiereserve. Verder wordt in het voorstel voor de nieuwe Wet schenk- en erfbelasting de bedrijfsoverdrachtfaciliteit uitgebreid tot tbs-panden. Dit betekent dat vererving of schenking van een tbs-pand voor 90% van de waarde wordt vrijgesteld. Belangrijkste voorwaarde is dat de verkrijger van het pand tevens aandelen bezit in de vennootschap waaraan wordt ter beschikking gesteld en dat deze het pand en de aandelen met daarin de materiële onderneming ten minste vijf jaar in bezit houdt. Ondanks deze aangekondigde wetswijzigingen zal het vaak de voorkeur houden om de tbsregeling te voorkomen en het bedrijfspand binnen de BV-structuur aan te schaffen. Ondanks de vergelijkbare belastingdruk in de toekomst heeft aanschaf in privé namelijk nog altijd een liquiditeitsnadeel. De huurbate zal in privé na invoering van de 10,5%-vrijstelling weliswaar belast zijn tegen de belastingdruk van 46,5%, maar de huurlast is echter slechts direct aftrekbaar tegen het tarief vennootschapsbelasting van maximaal 25,5%. De ab-heffing gaat immers pas een rol spelen bij verkoop of liquidatie, een moment dat in de praktijk doorgaans vaak in de verre toekomst ligt. De Staatssecretaris van Financiën heeft zich dit ook gerealiseerd, aangezien in de dga-notitie uitsluitend voor het jaar 2010 de mogelijkheid wordt aangekondigd om tbs-panden geruisloos in de BV in te brengen. Dit zou zowel voor de inkomsten- als overdrachtsbelasting gaan gelden. Aan deze nieuwe faciliteit zullen wel een aantal voorwaarden worden verbonden. In de notitie wordt aangegeven dat de inbreng tegen uitreiking van aandelen moet plaatsvinden en dat de dga minimaal 90% van de aandelen van de BV heeft en houdt. Verder zullen waarschijnlijk vergelijkbare eisen worden gesteld als bij de geruisloze inbreng van een onderneming in een BV, zoals de eis dat het ingebrachte pand moet worden geactiveerd tegen de boekwaarde en dat de verkrijgingsprijs van de nieuw uitgereikte aandelen gelijk moet zijn aan het fiscale eigen vermogen van de werkzaamheid. Aankoop toch in privé? Hoewel aankoop in de BV doorgaans de voorkeur zal hebben, is er toch een aantal situaties denkbeeldig waarbij het is te overwegen om het bedrijfspand toch in privé aan te schaffen. Allereerst betreft dit de situatie dat verwacht wordt dat de tbs-regeling na niet al te lange tijd zal eindigen bijvoorbeeld door verkoop van de aandelen van de Werk BV. De belastingheffing in box 3 daarna is namelijk veel lager dan in de BV waardoor de nadelen van een relatief korte tbs-periode voor lief worden genomen. Voorbeeld 3 vervolg Wanneer Thomassen Holding BV alle aandelen Thomassen Werk BV verkoopt (zonder verkoop van het pand), zou - bij een gelijke huur - het resultaat ook gelijk blijven, namelijk Was daarentegen het pand in privé aangeschaft, dan eindigt in beginsel de tbsregeling en is het pand belast in box 3. Dit betekent wel dat in privé moet worden afgerekend over de boekwinst op het pand. Het rendement op het nu voormalige bedrijfspand bedraagt dan: Cashflow Huur onderhoud exploitatie-uitgaven rente verm.rend.heffing (1,2% x / schuld)

5 Het nettorendement in box 3 is hoger dan wanneer het pand in de BV is aangeschaft.een andere reden om een bedrijfspand toch in privé te kopen is wanneer het gedeeltelijk aan de eigen BV wordt verhuurd en gedeeltelijk aan derden. Aankoop in de BV betekent dat de huurinkomsten van externe huurders ook belast zijn, terwijl deze in box 3 effectief onbelast zijn. Een berekening moet dan uitwijzen wat dan voordeliger is: de belastingheffing in box 1 en box 3 versus de belastingheffing in de BV. Suggestie: aankoop door meerderjarige kinderen Belastingheffing in box 3 wordt ook bereikt wanneer meerderjarige kinderen van de dga het bedrijfspand aanschaffen en dit gaan verhuren aan de BV waarvan de ouder de aandelen houdt. Meerderjarige kinderen kunnen als verbonden personen onder de tbs-regeling kwalificeren, maar dan moet wel sprake zijn van een ongebruikelijke tbs. Is de hoogte van de huur daarentegen zakelijk en zijn ook de overige huurvoorwaarden gebruikelijk, dan vindt belastingheffing in box 3 plaats. Naast het voordeel van de lagere belastingheffing bij de kinderen is dit vanuit estate planningsoverwegingen ook voordelig. Alle toekomstige rendementen komen immers direct bij de kinderen terecht en vallen dus niet in de nalatenschap en zijn derhalve niet belast met successierechten. Aankoop door de kinderen heeft wel als bezwaar dat de dga niet de beschikkingsmacht over het bedrijfspand heeft. In het slechtste geval kunnen zijn kinderen immers na afloop van het huurcontract op zoek gaan naar een nieuwe huurder die bereid is een hogere huur te betalen. Om dit soort ongewenste situaties te voorkomen, kan het zinvol zijn de beschikkingsmacht te beperken. De meest vergaande vorm is certificering van het vermogen door middel van een stichting administratiekantoor (STAK). Dit houdt in dat het bedrijfspand eigendom wordt van de STAK die hiervoor certificaten uitreikt. De tussenschakeling van de STAK creëert een scheiding tussen zeggenschap en economisch belang over het bedrijfspand. Het bestuur van de STAK heeft als eigenaar de beschikkingsmacht over het pand, terwijl de kinderen als certificaathouders eenzelfde economisch belang houden: recht op uitkering van de huuropbrengsten. De verhouding tussen het bestuur en de certificaathouders wordt vastgelegd in de statuten of administratievoorwaarden van de STAK. Voorbeeld 4 In plaats dat Ger Thomassen het bedrijfspand aankoopt, besluit hij zijn meerderjarige kinderen in staat te stellen dit pand te kopen. Wel wil hij op alle mogelijke manieren voorkomen dat zij zeggenschap over 'zijn' bedrijfspand krijgen. Ger kan het volgende stappenplan doorlopen: Stap 1: Ger richt een STAK op met zichzelf als bestuurder; Stap 2: Ger (of zijn Holding BV) verstrekt al dan niet in combinatie met een bank een lening aan de STAK waarmee deze het bedrijfspand aanschaft; Stap 3: de STAK reikt aan Ger certificaten uit; Stap 4: Ger schenkt deze certificaten aan zijn kinderen; Stap 5: Ger maakt bij de schenking een voorbehoud t.a.v. het bewind over de certificaten; Stap 6: Ger maakt de schenking bovendien herroepelijk. Op deze wijze is het bedrijfspand maximaal beschermd tegen kwade bedoelingen van de kinderen. Zolang Ger namelijk het bewind heeft over de certificaten, kunnen de kinderen de STAK nooit ontbinden. Na vijf jaar is het mogelijk voor meerderjarige kinderen om een rechter te verzoeken het bewind op te heffen. Zouden de kinderen een gerechtelijke procedure opstarten, dan zal Ger de schenking herroepen en dienen de kinderen de certificaten aan Ger terug te geven. Uiteraard is over de schenking van de certificaten schenkingsrecht verschuldigd en moet dit passen binnen een schenkingsstrategie.

6 Bestaande situaties: overheveling naar privé? Het komt verder regelmatig voor dat een dga zijn onderneming verkoopt en vervolgens het bedrijfspand blijft verhuren aan zijn voormalig bedrijf. In de onderhandelingen rondom de overdracht is het dan wel zaak om het huurcontract in detail reeds vast te leggen. De vraag die dan vervolgens opkomt, is of het wel zinvol is het pand in de BV te blijven aanhouden. Nu de aandelen van het bedrijf verkocht zijn, zal het pand immers in privé niet langer onder de tbs-regeling vallen, maar in box 3 belast zijn.* [7] Overheveling naar privé betekent echter wel dat de boekwinst of -verlies in de BV wordt gerealiseerd waarover vennootschapsbelasting is verschuldigd. Bovendien wordt overdrachtsbelasting geheven. Berekend zal dan moet worden of de lagere belastingheffing in box 3 deze twee nadelen compenseert. Voorbeeld 4 vervolg Stel dat, Ger Thomassen uit de vorige voorbeelden het bedrijfspand in zijn Holding BV heeft aangeschaft en we zijn inmiddels een aantal jaren verder. In de tussentijd is het pand in waarde gestegen naar De boekwaarde van het pand is De lening in Thomassen Holding BV is gedaald naar Thomassen Holding BV verkoopt de aandelen Lucas Werk BV aan een manager. Aangezien deze over niet over voldoende vermogen beschikt, wordt het bedrijfspand buiten de transactie gelaten. Wel wordt het huurcontract aangepast en Thomassen Holding BV gaat het pand aan de voormalige Werk BV verhuren voor een zakelijke huur van Ger Thomassen overweegt nu om het bedrijfpand in privé over te nemen, maar aangezien hij in privé geen vermogen heeft, dient hij hiervoor een bedrag van te lenen ( koopsom plus overdrachtsbelasting).thomassen Holding BV ontvangt de opbrengst van , maar dient * [8] vennootschapsbelasting over de boekwinst te betalen. Van de nettowinst van kan vervolgens de lening in de BV afgelost worden, zodat een bedrag van resteert. In het kader van de vergelijking wordt vervolgens een fictief kasrondje verondersteld waarbij dit bedrag als dividend naar privé wordt uitgekeerd.* [9] Na aftrek van 25% ab-heffing blijft er nog om de lening in privé af te lossen. In privé houdt Ger dan uiteindelijk een lening over van * [10].Het nettorendement in box 3 is dan als volgt te bepalen: Cashflow Huur onderhoud exploitatie-uitgaven rente (5% x ) verm.rend.heffing (1,2% x schuld) Indien Thomassen Holding BV het pand zou verhuren, bedraagt het nettorendement * [11]. Overheveling naar box 3 in privé resulteert derhalve in een voordeel van per jaar. Het duurt circa 7 jaar voordat de lagere belastingheffing in privé de extra kosten van de overdrachtsbelasting goedmaakt. Vraag is of een dga op een dergelijk lange horizon wenst te plannen.de belastingheffing over de boekwinst is geen extra kostenpost, maar komt slechts neer op het vervroegen van belastingheffing. Over de boekwinst moest de BV toch op enig moment afrekenen. Met het contante waardenadeel van deze eerdere belastingheffing is door middel van het fictieve kasrondje rekening gehouden.

7 Conclusies De lagere belastingdruk in de BV, de mogelijkheid van het uitstellen van ab-heffing en bedrijfseconomische redenen resulteren vaak in een voorkeur voor aanschaf van het bedrijfspand in de BV. Wanneer echter verwacht wordt dat het pand op korte termijn in box 3 belast gaat worden, bijvoorbeeld ingeval verkoop van de onderneming aanstaande is, of wanneer het pand gedeeltelijk aan derden wordt verhuurd, is het te overwegen om het toch in privé aan te schaffen. Wanneer dit niet het geval is, is het een suggestie het pand te laten aanschaffen door meerderjarige kinderen van de dga. In geval van een zakelijke huur is het dan namelijk in beginsel bij de kinderen in box 3 belast. Overheveling van het bedrijfspand naar box 3 in privé, na verkoop van de onderneming, is een optie. Heffing van overdrachtsbelasting en het vervroegen van de afrekening over de boekwinst resulteren vaak wel in een relatief lange inverdienperiode *[1] Drs. J. J.A. Knol is partner bij O4 & Partners Private Office. *[2] Besluit van 1 december 2008, nr. CPP2008/520M en bevestigd door Rechtbank Arnhem op en Hof 's-hertogenbosch, *[3] 20% Vpb + 25% ab x (100-20) tot 25,5 Vpb + 25% ab x (100-25,5). *[4] In een volgend artikel in dit vakblad ga ik nader in op de vennootschappelijke structurering van het bedrijfspand. *[5] Notitie Fiscale positie directeur-grootaandeelhouder van 29 april De voorstellen uit deze notitie zullen worden opgenomen in het Belastingplan 2010 met een beoogde datum van inwerkingtreding van 1 februari *[6] 52% x (100 resultaat - 10,5% vrijgesteld). *[7] Ervan uitgaande dat de aandelen in de onderneming niet zijn verkocht aan een verbonden persoon in de zin van de tbs-regeling. *[8] 25,5% x ( ). *[9] Uiteraard kan ook gekozen worden om dit bedrag vanuit de Holding BV aan privé te lenen. In hoeverre dit aantrekkelijk is, hangt af van het verwachte rendement en een inschatting van een risico van een waardedaling van het bedrijfspand. *[10] *[11] ( /8%) x ( % * ). Copyright (C) Kluwer 2009 Vakblad Financiële Planning, 89. Bedrijfspand van de dga: BV of in privé? (Drs. J.J.A. Knol)

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee!

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Met geld van uw bv kunt u belastingvrij genieten! Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Een directeur-grootaandeelhouder is in de unieke positie om zaken te doen

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper 28.06.16 Zakendoen met uw eigen bv in 2016 De kansen en mogelijkheden whitepaper In dit whitepaper: Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

RB Eindejaarstips 2009

RB Eindejaarstips 2009 Inkomstenbelasting Verplichtingen periodieke giften en alimentatie uit het box 3-vermogen U kunt onder voorwaarden periodieke giften en alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 23 juli 2014

Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 23 juli 2014 Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden 1 Doe er uw voordeel mee! Een directeur-grootaandeelhouder is in de unieke positie om zaken te doen met zijn eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

26 maart 2014. Sprekers: Govert Vorstenbosch belastingadviseur bij Inventive Control Accountants & Belastingadviseurs

26 maart 2014. Sprekers: Govert Vorstenbosch belastingadviseur bij Inventive Control Accountants & Belastingadviseurs Seminar Transacties tussen de DGA en zijn BV in een fiscaal perspectief 26 maart 2014 Sprekers: Govert Vorstenbosch belastingadviseur bij Inventive Control Accountants & Belastingadviseurs Jolanda van

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Uw TBS-pand: in 2010 belastingvrij naar de BV

Uw TBS-pand: in 2010 belastingvrij naar de BV Uw TBS-pand: in 2010 belastingvrij naar de BV 14 september 2010 De directeur-grootaandeelhouder (DGA) die vanuit privé een pand aan zijn BV verhuurt, valt met dat pand onder de terbeschikkingstellingsregeling

Nadere informatie

Ondernemen vanuit uw eigen woning

Ondernemen vanuit uw eigen woning Ondernemen vanuit uw eigen woning Het ondernemen vanuit het eigen huis, het "thuiswerken", wordt steeds populairder. De kosten van het ondernemen vanuit uw eigen huis zijn in principe niet aftrekbaar.

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8 Inkomstenbelasting winst 8 programma Bijzonderheden overdracht onderneming Van eenmanszaak naar vof voorbehoud stille reserves buitenvennootschappelijk vermogen afrekenen buiten de boeken om ingroeiregeling

Nadere informatie

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1.

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1. Opgave 1 Activa Fiscale Werkelijke Passiva Fiscale Werkelijke boekwaarde waarde boekwaarde waarde Alternatief per goed Bedrijfspand 250,000 350,000 Kapitaal 337,500 667,500 getal 2 (x3) Voorraad 200,000

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao Second Home oktober 2017 - Utrecht Maurice De Clercq Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN Vanaf 2010 kan overlijden met vererving van aandelen in een eigen B.V. met beleggingsvermogen (waaronder verhuurd onroerend goed) tot een onverwachte

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Beleggen met geleend geld van de BV

Beleggen met geleend geld van de BV Beleggen met geleend geld van de BV Overtollige middelen van de BV kunnen beter niet binnen de BV worden belegd, maar in privé. De BV betaalt namelijk 35% vennootschapsbelasting over de beleggingsresultaten,

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten 21 september 2015 Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2015 is het Belastingplan 2016 gepresenteerd. Dit plan bevat helaas niet de eerder door velen gehoopte radicale aanpassing van

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

Wet werken aan winst in Staatsblad

Wet werken aan winst in Staatsblad Wet werken aan winst in Staatsblad De Wet werken aan winst is op 12 december 2006 in het Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de meeste wijzigingen ingevolge deze wet op 1 januari 2007 in werking

Nadere informatie

Fiscale zaken voor BV ondernemers

Fiscale zaken voor BV ondernemers Fiscale zaken voor BV ondernemers Countus accountants + adviseurs Apeldoorn 28 mei 2013 Henk-Jan Roersma FB Programma Introductie Aandelenoverdracht Activa/passiva transactie Bedrijfsopvolging Pensioenvoorzieningen

Nadere informatie

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Belastingdienst 2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen.

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011 Schenken tegen wil en dank Maurice de Clercq 7 december 2011 Inhoud 1. Inleiding 2. Schenken 3. Aanmerkelijk belang aandelen 4. Effecten 5. Onroerend Goed 6. Het huwelijk 7. Conclusie Inleiding Inleiding

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs De eigen bijdrage in de AWBZ: Vermogensbescherming zonder te schenken Maurice De Clercq & Harjit Singh Juni 2013 Programma Inleiding Belastingdruk bij eigen bijdrage

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

De tbs-vrijstelling is te vergelijken met de mkb-winstvrijstelling voor ondernemers die winst uit onderneming genieten.

De tbs-vrijstelling is te vergelijken met de mkb-winstvrijstelling voor ondernemers die winst uit onderneming genieten. Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat, maatregelen

Nadere informatie

Alles onder Controle!

Alles onder Controle! Alles onder Controle! Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 20 oktober 2009 Onderwerpen Bedrijfsopvolging in Nederland Inkomstenbelasting Successiewet Bedrijfsopvolging in België Samenloop Nederland

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home maart 2017 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 1 Inkomstenbelasting AB 1 programma Inleiding aanmerkelijk belang Ratio regeling Wanneer sprake van AB? Meesleepregeling en meetrekregeling Reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen Verkrijgingsprijs

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Deel 1 Merkeuzevragen

Deel 1 Merkeuzevragen Versie: 30 okt 2010 Wijzigingen: Lay-out Oefententamen BLR4.1 Deel 1 Merkeuzevragen Inkomstenbelasting Vraag 1 Welke stelling is juist? a. De geruisloze omzetting in een BV is een soepele bedrijfsopvolgingsfaciliteit,

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop Bedrijfsopvolging Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting Testamenten Andere civielrechtelijke zaken 0 Inleiding Mr. C. (Kees) Goeman Mr. E.J.Ph. (Ed) Bijnsdorp Sprekers: Mw. mr. J.J.G.M. (Jolanda)

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home september 2016 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier 15 september 2015 Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier Op 15 september 2015 is het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voor dga en particuliere vermogensbezitter

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT 1. In 2014 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in 2014... (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik

Nadere informatie

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast Fiscale eindejaar tips Ondernemers met een BV Belastingplan 2011: ook in 2011 een tariefsverlaging van de VPB Het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt in 2011 verder verlaagd. Het tarief voor winsten

Nadere informatie

5 Passieve belastinglatenties

5 Passieve belastinglatenties 5.4 Zaandam BV koopt op 1 januari 2000 een gebouw voor 4.000.000. De afschrijving geschiedt volgens de lineaire methode met gelijke bedragen per jaar. De afschrijvingsduur is 50 jaar, waarbij een restwaarde

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden Auteur: Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Ondernemers houden met veel rekening maar vaak niet met hun eigen overlijden. Het

Nadere informatie

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT 1. In 2012 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in 2012... (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm...

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm... Voorwoord...................................................... VII 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek................... 1 1.1. Waar hebben we het over?... 1 1.1.1.

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE UWS Fiscale behandeling S UWSBR S BR UWS IEUWS IEUWSBR BR van toeslagrechten Task Force Economie S IEUWSBR BR IEUWS NIEUWSBRIE NIEUWS BRIE S NIEUWSBRIE Fiscale behandeling van toeslagrechten De ministers

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied Second Home september 2016 - Utrecht ESJ Accountants & Belastingadviseurs Maurice De Clercq & Nurefsan Koç Agenda 1. Inwonerschap

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011 Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen Maurice de Clercq 18 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding Roerend vermogen Onroerend vermogen Man en vrouw Vragen Conclusie Inleiding Voor iemand

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

Instituut Financieel Management

Instituut Financieel Management FFEBLR0133 IB antwoorden opgavenblad 2 Instituut Financieel Management Last updated 14 mei 2010. Vraag 1 casus 1 In hoeverre zijn bovenstaande kosten aftrekbaar? Noem de relevante wetsartikelen. Omschrijving

Nadere informatie

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië In deze notitie worden de Tsjechische en Nederlandse fiscale aspecten toegelicht bij de verwerving en verhuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Bedrijfsopvolging, wat en hoe?... 3. 2. Rechtsvorm(keuze) en opvolging... 7

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Bedrijfsopvolging, wat en hoe?... 3. 2. Rechtsvorm(keuze) en opvolging... 7 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Bedrijfsopvolging, wat en hoe? 3 11 Een korte schets van de problematiek 3 111 Cijfers 3 112 Leven en dood 4 113 Rechtsvorm 4 12 Fiscus en opvolging 5 121 Erven en schenken

Nadere informatie

Casusboekje. vastgoed fiscaal. Berkhout Van der Paardt

Casusboekje. vastgoed fiscaal. Berkhout Van der Paardt Casusboekje vastgoed fiscaal Berkhout Van der Paardt V o o r w o o r d De kloof die soms gaapt tussen theorie en praktijk wordt het beste overbrugd met voorbeelden. Alleen zo kan de dorre letter van de

Nadere informatie

Rariteiten onroerende zaken

Rariteiten onroerende zaken Rariteiten onroerende zaken 13 september 2017 - Breukelen Maurice De Clercq ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inleiding 2. Onroerende zaken in privé 3. Onroerende zaken in de vennootschap

Nadere informatie

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling.

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave FISCALE JAARREKENING WOENSDAG 9 MAART 2015 11.00-13.30 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

De bv in oprichting (i.o.): de voorperiode / Aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen / 21

De bv in oprichting (i.o.): de voorperiode / Aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen / 21 Voorwoord / 11 Afkortingenlijst / 13 1 Inleiding / 15 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.2 2.4 2.4.1 Ondernemen in een bv / 17 Inleiding / 17 Waarom een bv? / 17 Aansprakelijkheid en risico

Nadere informatie

- 1 - Belastingplan 2010 (c.a.)

- 1 - Belastingplan 2010 (c.a.) Belastingplan 2010 (c.a.) Recentelijk is het belastingpakket, bestaande uit een aantal wetsvoorstellen, voor het jaar 2010 bekend geworden. Wij hebben voor u een selectie gemaakt van de aangekondigde wijzigingen.

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 2

2014 -- Successiewet -- Deel 2 Successiewet les 2 programma Successierecht Wetsficties Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Aangifte 1 Wetsficties 1 van 11 Schuldigerkenning niet-registergoederen art. 8-1 SW Om het ontgaan van successierecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 IX Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2013 Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Nadere informatie

Seminar Vermogensoverheveling

Seminar Vermogensoverheveling Seminar Vermogensoverheveling 12 juni 2013 Sprekers: Jolanda van Nunen belastingadviseur bij Inventive Control Accountants & Belastingadviseurs Kees Goeman belastingadviseur / partner bij Inventive Control

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Direct durfkapitaal. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Inkomstenbelasting. Direct durfkapitaal. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Inkomstenbelasting. Direct durfkapitaal Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 24 maart 2009, nr. CPP2009/170M, Stcrt. Nr. 68 De staatssecretaris

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

Informatiedocument De Erfpachter BV

Informatiedocument De Erfpachter BV Informatiedocument De Erfpachter BV U staat op het punt om een woning te kopen. De Erfpachter BV. wil u via dit Informatieboek informeren over De Erfpachter BV. Hieronder zetten we graag voor u uiteen

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie Belastingwetgeving niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen Belangrijke informatie 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Belastingwetgeving niveau 5 1 / 9 Vraag 1 Toetsterm 1.1 Beheersingsniveau:

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Bedrijf schenken of erven Nieuwe regels 2010 Om het voortbestaan van een onderneming niet in gevaar te brengen kent de Successiewet de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling is met de komst

Nadere informatie

H R o - Inko m stenbelasting - Aan m erkelijk belang -- D eel 1

H R o - Inko m stenbelasting - Aan m erkelijk belang -- D eel 1 Inkomstenbelasting AB 1 programma Inleiding aanmerkelijk belang Ratio regeling Wanneer sprake van AB? Meesleepregeling en meetrekregeling Reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen Verkrijgingsprijs

Nadere informatie

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de diverse regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging in de Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN VAN ASR ERFPACHTFINANCIERING. Samengesteld door: mr. E. Marcus FB

FISCALE ASPECTEN VAN ASR ERFPACHTFINANCIERING. Samengesteld door: mr. E. Marcus FB FISCALE ASPECTEN VAN ASR ERFPACHTFINANCIERING Samengesteld door: mr. E. Marcus FB Ref. 2383M013/maart 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 2. De fiscale gevolgen van erfpachtfinanciering 4 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Verdienen met ZLTO. Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? Financiële Planning: iets voor mij?

Verdienen met ZLTO. Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? Financiële Planning: iets voor mij? Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? : iets voor mij? : iets voor mij? Ledendag plantaardige sectoren Den Bosch, 18 februari 2013 Peter Mangnus Bedrijfsadviseur Financieel Planner ZLTO Inhoud

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 2 opgaven en omvat 12 vragen

Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 2 opgaven en omvat 12 vragen SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave Fiscale jaarrekening Maandag 27 juni 2016 9.00-11.30 uur Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht

Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht Fiscale tips voor het verkoopproces Mr Roelof Oldenziel Accountants + Adviesgroep Los Spacelab 12 3824 MR AMERSFOORT Tel. 033-460 38 38 www.los.nl Wat is

Nadere informatie

Kennisbijeenkomst Bedrijfsoverdracht. 16 mei 2013

Kennisbijeenkomst Bedrijfsoverdracht. 16 mei 2013 Kennisbijeenkomst Bedrijfsoverdracht 16 mei 2013 Van bedrijf naar kapitaal Vóór en na de bedrijfsoverdracht drsj.j.a. Knol, 06-8197 2288 Agenda 1. Verkoop klaar maken van uw onderneming 2. Bedrijf verkocht:

Nadere informatie

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Belastingclaims bij bedrijfsoverdracht... 3 1.1 Wordt een onderneming

Nadere informatie

Advieswijzer: Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2016

Advieswijzer: Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2016 Advieswijzer: Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2016 Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen.

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 4

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 4 Inkomstenbelasting winst 4 programma Fiscale reserves Uitleg kostenegalisatiereserve Uitleg herinvesteringsreserve Uitleg fiscale oudedagsreserve 1 Fiscale reserves Artikel 3.53 1. Bij het bepalen van

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN OPINIE: ONHANDIGE WETGEVING

FISCALE SIGNALEN OPINIE: ONHANDIGE WETGEVING FISCALE SIGNALEN Jaargang 2010, nummer 1 In het eerste nummer van onze nieuwsbrief in 2010 geven wij een aantal signalen die voor u van belang kunnen zijn. Geheel fiscaal zijn deze signalen deze keer niet.

Nadere informatie

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014.

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. nieuwsbrief februari 2014 Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf Ondanks

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Datum 8 oktober 2012 Betreft Effectenrapportage DGA-pakket

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Datum 8 oktober 2012 Betreft Effectenrapportage DGA-pakket > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Signalering. Stappenplan fiscale beoordeling werkruimte

Signalering. Stappenplan fiscale beoordeling werkruimte Signalering Stappenplan fiscale beoordeling Werkruimte algemeen De fiscale behandeling van de in een woning is afhankelijk van de feiten en omstandigheden en wordt mede om die reden vaak als ingewikkeld

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. I. Schenking

ESTATE PLANNING. I. Schenking ESTATE PLANNING Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning, wordt wel omschreven als een geheel van maatregelen om te bereiken dat het vermogen op zo goed mogelijke wijze overgaat op de erfgenamen. Vaak

Nadere informatie