Belangrijke informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belangrijke informatie"

Transcriptie

1 Belastingwetgeving niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen Belangrijke informatie 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Belastingwetgeving niveau 5 1 / 9

2 Vraag 1 Toetsterm 1.1 Beheersingsniveau: B Aantal punten: 1 Tot welke soort belasting behoort de omzetbelasting? Let op, er zijn meerdere antwoorden juist. a aanslagbelasting b aangiftebelasting c tijdvakbelasting d tijdstipbelasting b en c Omzetbelasting is een aangiftebelasting. Bij de techniek van een aangiftebelasting berekent de belastingplichtige zelf de verschuldigde belasting, hij doet hiervan aangifte en draagt het verschuldigde bedrag af aan de ontvanger van de Belastingdienst. De belasting is verschuldigd over een bepaald tijdvak, meestal een maand. Om deze reden is de omzetbelasting een tijdvakbelasting. Vraag 2 Toetsterm 1.3 Beheersingsniveau: B Aantal punten: 1 Op welke datum moet de inspecteur de aanslag inkomstenbelasting over het jaar 2014 van deze particulier uiterlijk vaststellen? a 31 december 2017 b 31 mei 2018 c 31 augustus 2018 b De termijn voor het opleggen van een aanslag bij een aanslagbelasting is 3 jaar na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Deze termijn wordt verlengd met het verleende uitstel voor de inlevering van het aangiftebiljet (art. 11 lid 3 AWR). Er is uitstel verleend van 1 mei tot 1 oktober, dit is 5 maanden. De aanslag moet dus uiterlijk zijn vastgesteld op 31 mei Vraag 3 Toetsterm 1.4 Beheersingsniveau: T Aantal punten: 2 Is de particulier verplicht om alle bescheiden te overleggen waar de inspecteur om verzoekt? Motiveer uw antwoord. De particulier is verplicht om de betalingsbewijzen die betrekking hebben op de door hem geclaimde giftenaftrek te overleggen. De gevraagde informatie ziet namelijk op zijn eigen belastingaangelegenheden (art. 47 AWR). De particulier is echter niet verplicht om een kopie van de aanschafnota en het betalingsbewijs van de door hem aangeschafte caravan te overleggen. De inspecteur verzoekt om deze informatie ten behoeve van de belastingheffing van een derde, de caravanhandelaar. De verplichting om informatie te verstrekken ten behoeve van de belastingheffing van derden rust uitsluitend op administratieplichtigen (art. 53 lid 1 letter a AWR) en niet op een particulier. 1 punt: betalingsbewijzen in verband met giftenaftrek zijn verplicht om te overleggen; ziet op eigen belastingaangelegenheden; 1 punt: kopie van de aanschafnota en betalingsbewijs van de caravan niet verplicht om te overleggen; ziet op belastingheffing van derden. Belastingwetgeving niveau 5 2 / 9

3 Vraag 4 Toetsterm 1.4 Beheersingsniveau: T Aantal punten: 2 Welk rechtsmiddel heeft de ondernemer tegen de uitspraak op het bezwaarschrift van de inspecteur en binnen welke termijn moet hij deze actie ondernemen? De ondernemer kan tegen de uitspraak op het bezwaarschrift in beroep gaan bij de rechtbank. Hij moet dit doen binnen zes weken na de dagtekening van de uitspraak op het bezwaarschrift. Het beroepschrift is tijdig ingediend als dit voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn bij de rechtbank is ontvangen. 1 punt: in beroep gaan bij de rechtbank 1 punt: binnen zes weken na de dagtekening van de uitspraak op het bezwaarschrift Vraag 5 Toetsterm 2.1 Beheersingsniveau: B Aantal punten: 1 Een werknemer treedt in dienst bij een werkgever. De werkgever is verplicht om de identiteit van de werknemer vast stellen. Welke van onderstaande bescheiden voldoen aan de eis om de identiteit van de werknemer vast te stellen. Let op, er zijn meerdere antwoorden juist. a een Nederlands paspoort b een rijbewijs c een ID-bewijs uit een EU-land d een NS-jaartrajectkaart a en c Een rijbewijs en NS-jaartrajectkaart kwalificeren niet om de identiteit van de werknemer vast te stellen (art. 28 LB jo. art. 7.5 Uitv.reg.LB). Vraag 6 Toetsterm 2.2 Beheersingsniveau: T Aantal punten: 2 Behoort de vergoeding van de bekeuring voor de snelheidsovertreding tot het loon van de werknemer? Motiveer uw antwoord. Ja. Bij de vergoeding voor een boete mag niet gekozen worden voor eindheffingsloon, deze vergoeding behoort verplicht tot het individuele loon van de werknemer (art. 31 lid 4 Wet LB). Ja en genoemd: vergoeding is verplicht individueel loon of is geen eindheffingsloon of genoemd art. 31 lid 4 Wet LB. Vraag 7 Toetsterm 2.2 Beheersingsniveau: T Aantal punten: 2 Behoort de schadevergoeding van 500,-- door de werkgever tot het loon van de accountant? Motiveer uw antwoord. Nee en genoemd: 1 punt: vergoeding voor verlies of schade aan een persoonlijke zaak 1 punt: ontstaan tijdens uitoefening dienstbetrekking Belastingwetgeving niveau 5 3 / 9

4 Vraag 8 Toetsterm 2.3 Beheersingsniveau: T Aantal punten: 2 Wat is het bedrag dat de werkgever ten laste van de vrije ruimte brengt in verband met de verstrekte onkostenvergoeding van 720,-- aan de vertegenwoordiger? Geef ook de berekening. Voor de kilometervergoeding geldt een gerichte vrijstelling van 0,19 per kilometer. De gerichte vrijstelling is kilometer x 0,19 = 342,--. Ten laste van de vrije ruimte komt 720,-- min 342,-- = 378,--. 1 punt: gerichte vrijstelling van 0,19 per kilometer 1 punt: 720, ,-- = 378,-- ten laste van vrije ruimte Vraag 9 Toetsterm 2.3 Beheersingsniveau: T Aantal punten: 2 Moet de vergoeding van de werkgever aan de werknemer voor de fles Franse cognac van 80,-- ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling worden gebracht? Motiveer uw antwoord. Nee, er hoeft niets ten laste van de vrije ruimte te worden gebracht. Er is sprake van kosten die samenhangen met de bedrijfsvoering van de werkgever en niet met het functioneren van de werknemer. Dit betreft een intermediaire vergoeding. 1 punt: geen bedrag ten laste van de vrije ruimte 1 punt: dit betreft een intermediaire vergoeding Vraag 10 Toetsterm 2.4 Beheersingsniveau: T Aantal punten: 2 Wat zijn twee gevolgen voor de inhouding van loonbelasting in verband met de loonbetaling aan de illegaal in Nederland verblijvende Irakees? De Irakese werknemer verblijft illegaal in Nederland. Hij beschikt dus niet over een geldige verblijfsvergunning en hierdoor ook niet over een BSN-nummer. Het gevolg is dat het anoniementarief van toepassing is (art. 26 b Wet LB) en ook mag geen loonheffingskorting worden toegepast (art. 29 lid 2 Wet LB). 1 punt: anoniementarief of 52%-tarief van toepassing 1 punt: geen loonheffingskorting toepassen Vraag 11 Toetsterm 3.1 Beheersingsniveau: B Aantal punten: 1 In welke van onderstaande situaties is sprake van subjectieve belastingplicht voor de toepassing van de Wet op de inkomstenbelasting? Let op, er zijn meerdere antwoorden juist. a een in Amsterdam wonende man met een jaarsalaris van ,-- b een in Antwerpen (België) wonende ongehuwde man zonder inkomsten of bezittingen in Nederland c een kind van vier jaar oud, dat bij zijn ouders in Breda woont en een spaarpot heeft met hierin 40,-- d een vennootschap onder firma met twee bv s als firmanten a en c Belastingwetgeving niveau 5 4 / 9

5 Belastingplichtig voor de heffing van inkomstenbelasting zijn de natuurlijke personen die: 1 in Nederland wonen, of 2 niet in Nederland wonen maar wel Nederlands inkomen genieten. In situatie a en c is sprake van een natuurlijk persoon die in Nederland woont. Voor een natuurlijk persoon die in Nederland woont is niet van belang of hij inkomen of bezittingen heeft. In situatie b is sprake van een natuurlijk persoon die niet in Nederland woont, deze is alleen dan subjectief belasting voor de inkomstenbelasting als hij Nederlandse inkomsten of bezittingen heeft. In situatie d is geen sprake van een natuurlijk persoon maar van een transparant lichaam. De vennootschap onder firma is niet subjectief belastingplichtig voor de inkomstenbelasting. Vraag 12 Toetsterm 3.4 Beheersingsniveau: B Aantal punten: 1 De Wet op de inkomstenbelasting kent drie boxen van inkomen. In de Wet op de inkomstenbelasting is opgenomen welke inkomsten tot de betreffende box behoren. Elke box heeft zijn eigen tarief en systeem voor de berekening van het inkomen. In welke van onderstaande situaties is sprake van een juiste toepassing van het boxenstelsel? a Een echtpaar bezit een spaartegoed bij de Rabobank van ,--. In januari van dit jaar hebben zij van de Rabobank 1.200,-- rente ontvangen. De rente-inkomsten van 1.200,-- behoren tot de heffingsgrondslag van box 3. b Een man bezit alle aandelen van een besloten vennootschap. De waarde van de aandelen op 1 januari behoort tot de heffingsgrondslag van box 3. c Een ongehuwde vrouw woont in een appartement dat zij in eigendom bezit. De inkomsten uit het appartement behoren tot de heffingsgrondslag van box 1. d Een man bezit 10% van de aandelen in een besloten vennootschap. De inkomsten uit deze aandelen worden in box 2 forfaitair belast. c Het spaartegoed van het echtpaar onder a valt onder de inkomsten uit sparen en beleggen in box 3. In box 3 worden de inkomsten forfaitair (4%) vastgesteld aan de hand van de waarde van de bezittingen en de schulden op 1 januari. De man onder b bezit alle aandelen in een besloten vennootschap. Bij een bezit van 5% of meer van de aandelen is sprake van een aanmerkelijk belang. De inkomsten uit het aanmerkelijk belang zijn belast in box 2. Inkomsten uit aanmerkelijk belang zijn belast voor de werkelijke opbrengst. Stelling d is dus onjuist. Vraag 13 Toetsterm 3.5 Beheersingsniveau: T Aantal punten: 2 Zijn de kosten van de diners op 12 en op 20 januari voor de ondernemer geheel, gedeeltelijk of niet aftrekbaar ten laste van zijn winst uit onderneming? Geef zo nodig een berekening. Het diner op 12 januari is een zakelijke uitgave. De kosten van dit diner zijn aftrekbaar. Hierbij moet rekening worden gehouden met de aftrekbeperking van art lid 1 letter a Wet IB. Aftrekbaar is 73,5% van 210,-- = 155,--. (Als de ondernemer meer uitgaven heeft die onder de aftrekbeperking vallen dan is het mogelijk voordeliger om de eenmalige aftrekbeperking van 4.400,-- toe te passen). Het diner op 20 januari is een privé-uitgave. De kosten hiervan zijn in het geheel niet aftrekbaar. Weliswaar is de ondernemer met zijn gezin gaan dineren, omdat hij in december een hoge omzet heeft gehaald, maar dit staat in een te ver verwijderd verband met de ondernemingsuitoefening. Belastingwetgeving niveau 5 5 / 9

6 1 punt: diner op 12 januari: aftrekbaar 73,5% van 210,-- = 155,-- 1 punt: diner op 20 januari: niets aftrekbaar is een privé-uitgave Vraag 14 Toetsterm 3.5 Beheersingsniveau: T Aantal punten: 2 Mag de ondernemer dit jaar al rekening houden met de schilderkosten van zijn bedrijfspand die hij over twee jaar moet doen? Motiveer uw antwoord en geef aan met welk bedrag. Ja. De ondernemer mag een kostenegalisatiereserve vormen omdat de toekomstige uitgaven voortkomen uit de bedrijfsvoering in dit jaar. De toevoeging aan de kostenegalisatiereserve is ,--, omdat inhaaltoevoegingen niet zijn toegestaan. 1 punt: Ja en kostenegalisatiereserve 1 punt: dit jaar ,-- Vraag 15 Toetsterm 3.5 Beheersingsniveau: T Aantal punten: 2 Is het toegestaan dat de akkerbouwer de boekwinst op de bietensorteermachine afboekt op de aanschafprijs van de opslagloods? Motiveer uw antwoord. Nee, dit is niet toegestaan. De boekwinst op een bedrijfsmiddel met een afschrijvingstermijn van minder dan tien jaar mag niet door gebruik te maken van een herinvesteringsreserve worden afgeboekt op een bedrijfsmiddel met een afschrijvingstermijn van meer dan tien jaar. De economische functie van de opslagloods is niet gelijk aan de economische functie van de bietensorteermachine. Nee en genoemd: 1 punt: herinvesteringsreserve is niet toegestaan 1 punt: de boekwinst op een kort afschrijfbaar bedrijfsmiddel mag niet worden afgeboekt op een lang afschrijfbaar bedrijfsmiddel of een verwijzing naar art lid 4 Wet IB of de economische functie van beide bedrijfsmiddelen is niet gelijk Vraag 16 Toetsterm 3.5 Beheersingsniveau: T Aantal punten: 2 Wat is het bedrag dat de ondernemer dit jaar aan investeringsaftrek ten laste van zijn winst uit onderneming mag brengen? Motiveer uw antwoord. De personenauto, het perceel grond en het beeldscherm zijn uitgesloten van investeringsaftrek (art lid 1 letters b en d en 3.45 lid 2 letter b Wet IB). De machine komt wel in aanmerking voor investeringsaftrek. De investeringsaftrek is 28% van ,-- = ,--. De machine wordt dit jaar nog niet in gebruik genomen. Om deze reden is het bedrag van de investeringsaftrek dat dit jaar in aftrek mag worden gebracht het bedrag van 4.000,-- dat is aanbetaald. Het restant schuift door naar het volgend jaar. 1 punt: personenauto, industriegrond en beeldscherm uitgesloten van aftrek 1 punt: dit jaar in aftrek 4.000,-- Belastingwetgeving niveau 5 6 / 9

7 Vraag 17 Toetsterm 3.6 Beheersingsniveau: T Aantal punten: 2 In welke box en onder welke inkomenscategorie moet de vriendin van de ondernemer de opbrengst van het winkelpand in haar aangifte inkomstenbelasting opnemen? Geef ook het bedrag dat zij in haar aangifte inkomstenbelasting moet opnemen. De ondernemer en zijn vriendin zijn fiscale partners, hierdoor zijn zij een verbonden persoon in de zin van art lid 1 letter b ten eerste Wet IB. Om deze reden moet de vriendin de huuropbrengsten opnemen in box 1 als inkomsten uit een resultaat uit overige werkzaamheden. De huuropbrengst wordt gesteld op het bedrag dat in zakelijke verhoudingen wordt overeengekomen. De vriendin moet in haar aangifte opnemen: - huuropbrengst winkelpand ,-- - af: kosten en afschrijvingen 8.000,-- - opbrengst ,-- af: TBS-vrijstelling 12% 4.320,-- - In aangifte ,-- 1 punt: box 1 en resultaat uit overige werkzaamheden of inkomsten uit TBS 1 punt: ,-- Vraag 18 Toetsterm 3.6 Beheersingsniveau: T Aantal punten: 2 Is tussen De Hoop bv en Woonwinkel Beter Wonen bv sprake van een fiscale eenheid voor de heffing van omzetbelasting? a Ja, want er is sprake van zowel financiële, organisatorische als economische verwevenheid tussen beide vennootschappen. b Ja, als de vennootschappen hierom verzoeken is altijd sprake van een fiscale eenheid. c Nee, want er is geen sprake van financiële verwevenheid tussen beide vennootschappen. d Nee, want er is geen sprake van economische verwevenheid tussen beide vennootschappen. c Voor financiële verwevenheid is vereist dat de ene onderneming de andere in financieel opzicht overheerst. Dit is het geval als men een aandelenbelang heeft van meer dan 50%. Wel is sprake van economische verwevenheid, omdat door De Hoop bv haar activiteiten uitsluitend worden verricht ten behoeve van Woonwinkel Beter Wonen bv. Ook is sprake van organisatorische verwevenheid omdat De Hoop bv feitelijk ondergeschikt is aan Woonwinkel Beter Wonen bv. Daarnaast staan zij onder een gezamenlijke leiding. Belastingwetgeving niveau 5 7 / 9

8 Vraag 19 Toetsterm 4.3 Beheersingsniveau: T Aantal punten: 2 Voldoet de levering van het kantoorpand door de belastingadviseur aan de assurantietussenpersoon aan de voorwaarden om de vrijstelling van omzetbelasting buiten toepassing te laten? Motiveer uw antwoord. Nee, de vrijstelling omzetbelasting mag niet buiten toepassing worden gelaten. Een assurantietussenpersoon is een vrijgestelde ondernemer (art. 11 lid 1 letter k Wet OB). Om de vrijstelling omzetbelasting in verband met levering van het kantoorpand buiten toepassing te laten is vereist dat de koper de onroerende zaak gaat gebruiken voor doeleinden waarvoor hij volledig of nagenoeg volledig recht heeft op de aftrek van voorbelasting (art. 11 lid 1 letter a ten tweede Wet OB jo. 6 Uitv.besch.OB). Aan deze voorwaarde voldoet de assurantietussenpersoon (vrijgestelde ondernemer) niet. Nee, en genoemd: 1 punt: de assurantietussenpersoon is een vrijgestelde ondernemer 1 punt: de assurantietussenpersoon heeft geen recht op aftrek van voorbelasting Vraag 20 Toetsterm 4.4 Beheersingsniveau: T Aantal punten: 2 Mag de ondernemer in verband met deze factuur als voorbelasting in zijn aangifte omzetbelasting een bedrag opnemen? Motiveer uw antwoord. Nee. De omzetbelasting mag uitsluitend in mindering worden gebracht als deze afzonderlijk op de factuur is vermeld. 1 punt: nee 1 punt: niet afzonderlijk op factuur in rekening gebracht Vraag 21 Toetsterm 4.5 Beheersingsniveau: T Aantal punten: 2 Welke actie moet de ondernemer uitvoeren om het bedrag van de voldane omzetbelasting terug te krijgen? Geef ook aan wat het gevolg is voor de groothandel in verband met het feit dat zij de factuur niet betaalt. Als de vergoeding niet wordt betaald, geldt een bijzondere regeling. De ondernemer mag de niet voldane omzetbelasting niet verrekenen via zijn periodieke omzetbelastingaangifte, maar hij moet hiervoor bij de Belastingdienst een afzonderlijk verzoek indienen. Hij moet aannemelijk maken dat de factuur niet betaald is en ook niet meer betaald zal worden (art. 29 lid 1 Wet OB). De groothandel is de door haar in het voorgaande jaar in aftrek gebrachte voorbelasting weer verschuldigd (art. 29 lid 2 Wet OB). 1 punt: afzonderlijk verzoek voor teruggave indienen 1 punt: groothandel is het bedrag aan omzetbelasting weer verschuldigd Belastingwetgeving niveau 5 8 / 9

9 Vraag 22 Toetsterm 4.6 Beheersingsniveau: T Aantal punten: 2 Hoe verloopt de heffing van omzetbelasting in verband met de invoer van goederen uit Zuid-Korea? Neem in uw antwoord ook op over welke waarde de omzetbelasting moet worden berekend. De ondernemer beschikt over een vergunning conform artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting. Dit heeft tot gevolg dat de verleggingsregeling van toepassing is. De ondernemer moet de verschuldigde omzetbelasting in verband met de invoer in zijn aangifte omzetbelasting opnemen en mag deze als hij de goederen voor belaste prestaties gebruikt- direct als voorbelasting op dezelfde aangifte in mindering brengen. De verschuldigde omzetbelasting wordt berekend over de douanewaarde. 1 punt: verleggingsregeling van toepassing 1 punt: heffing over douanewaarde Vraag 23 Toetsterm 4.7 Beheersingsniveau: T Aantal punten: 2 Is de ondernemer over de onttrekking van de damesfiets omzetbelasting verschuldigd? Motiveer uw antwoord en geef zo nodig een berekening. Ja, er is sprake van een zogenaamde fictieve levering (art. 3 lid 3 letter a Wet OB). De verschuldigde belasting wordt berekend over de inkoopprijs. Verschuldigd is 21% van 800,-- = 168,--. Ja, en genoemd: 1 punt: fictieve levering 1 punt: 21% van 800,-- = 168,-- Vraag 24 Toetsterm 4.8 Beheersingsniveau: T Aantal punten: 2 Geef van bovenstaande factuurgegevens aan welke feiten relevant zijn voor de aangifte omzetbelasting van december. Vul het juiste rubrieknummer en het daarbij behorende omzetbelastingbedrag in de tabel in. Als een feit geen aanleiding geeft tot vermelding in de aangifte omzetbelasting, vermeldt dan in de tabel in beide kolommen geen. Raadpleeg indien nodig het model van de aangifte omzetbelasting. Factuur Rubriek omzetbelasting Bedrag omzetbelasting Factuur 1 1a ,-- Factuur 2 2a 5b 6.300, ,-- Einde examen Belastingwetgeving niveau 5 9 / 9

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Belastingwetgeving niveau 5 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

Aangiftebiljet B 2016

Aangiftebiljet B 2016 Aangiftebiljet B Retouradres: Regentesselaan z/n, Willemstad, Curacao Datum van uitreiking: Inkomstenbelasting Belastingjaar 1-1- t/m 31-12- U dient het aangiftebiljet binnen twee maanden na uitreiking

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Eamen Belastingwetgeving Niveau vergelijkbaar met hbo-ad Versie 2.0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

AANGIFTEBILJET B Inkomstenbelasting

AANGIFTEBILJET B Inkomstenbelasting 2010 Inspectie der Belastingen AANGIFTEBILJET B Inkomstenbelasting Eilandgebied: Curaçao Voor belastingplichtigen die niet op Curacao wonen I. uitreiking: Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010 Datum van:

Nadere informatie

Examenprogramma Belastingwetgeving 1

Examenprogramma Belastingwetgeving 1 Diplomalijn Examen Niveau Positionering Financieel-Administratief Belastingwetgeving mbo+ Versie 0.2 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-10-2011 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Examencommissie

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën INSPECTIE DER BELASTINGEN CURAÇAO Aangiftebiljet B 2014 Retouradres: Regentesselaan z/n, Willemstad, Curacao Datum van uitreiking: Inkomstenbelasting Belastingjaar 1-1-2014 t/m

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13 Inhoud Voorwoord V 1 Loonbelasting 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Dienstbetrekking 2 1.2.1 Inleiding 2 1.2.2 Privaatrechtelijke dienstbetrekking 3 1.2.3 Publiekrechtelijke dienstbetrekking 5 1.2.4 Fictieve dienstbetrekking

Nadere informatie

2 0 1 0 AANGIFTEBILJET B Inkomstenbelasting Voor belastingplichtigen die niet in Caribisch Nederlandse wonen

2 0 1 0 AANGIFTEBILJET B Inkomstenbelasting Voor belastingplichtigen die niet in Caribisch Nederlandse wonen Caribisch Nederland Belastingdienst 2 0 1 0 AANGIFTEBILJET B Inkomstenbelasting Voor belastingplichtigen die niet in Caribisch Nederlandse wonen Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010 Uitreikdatum: Datum

Nadere informatie

Belastingrecht Examennummer: 19795 Datum: 19 november 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur

Belastingrecht Examennummer: 19795 Datum: 19 november 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur Belastingrecht Examennummer: 19795 Datum: 19 november 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, niet-winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3 De

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën INSPECTIE DER BELASTINGEN CURAÇAO Aangiftebiljet B 2012 Retouradres: Regentesselaan z/n, Willemstad, Curacao Datum van uitreiking: Inkomstenbelasting Belastingjaar 1-1-2012 t/m

Nadere informatie

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 5 1 / 7

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 5 1 / 7 Loonheffingen niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 5 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 2.3 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Kai woont

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Belastingen en de boekhouding

Belastingen en de boekhouding BAD1.1 les 7 programma Belastingen en de boekhouding Drie groepen belastingen Ondernemer als onbezoldigd ontvanger Loonbelasting Omzetbelasting Belastingen Drie groepen zakelijke belastingen waterschapslasten,

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, anders dan winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3

Nadere informatie

Het hoe en waarom van de belastingheffing

Het hoe en waarom van de belastingheffing Hoofdstuk 1 Het hoe en waarom van de belastingheffing 1.1 Onderscheid in belastingen De sociale, economische maar ook de juridische gevolgen van de belastingheffing verschillen naar gelang het type belasting.

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27 Inhoud Lijst van afkortingen 18 Studiewijzer 20 Deel 1 Inleiding belastingrecht 22 1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van

Nadere informatie

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Besluit van 29 maart 2017, nr. 2017/36822. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit

Nadere informatie

AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010. Uitreikdatum:

AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010. Uitreikdatum: Caribisch Nederland Belastingdienst 2010 AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Voor belastingplichtigen die in Caribisch Nederland wonen Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010

Nadere informatie

AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z.

AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Inspectie der Belastingen Eilandgebied: AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Datum van: Voor belastingplichtigen die in de Nederlandse Antillen wonen I. uitreiking: Belastingjaar

Nadere informatie

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9 Loonheffingen niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9 Vraag 1 Toetsterm 2.2 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Kwinto bv

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld:

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: A. INKOMSTEN/VENNOOTSCHAPSBELASTING De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: U betaalt als werkgever 1.904 inclusief BTW voor een personeelsdag

Nadere informatie

Hier geeft u de namen weer van personen bij wie de door u ingevulde informatie kan worden geverifieerd. Bronnen van inkomen

Hier geeft u de namen weer van personen bij wie de door u ingevulde informatie kan worden geverifieerd. Bronnen van inkomen TOELICHTING AANGIFTEBILJET B Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010 Inkomstenbelasting 2010 Voor belastingplichtigen die niet woonachtig zijn in de Nederlandse Antillen (buitenlandse belastingplichtigen).

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

Regeling. pagina 1 van 8

Regeling. pagina 1 van 8 Regeling voor een doelmatige belastingheffing over inkomsten uit sparen en beleggen, welke verworven zijn door participanten in een fiscaal transparante GmbH & Co. KG. Heerlen, pagina 1 van 8 1.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit page 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 2 opgaven en omvat 23 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit page 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 2 opgaven en omvat 23 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING WOENSDAG 5 OKTOBER 2016 Belangrijke informatie 12.30 UUR 14.30 UUR Deze examenopgave bestaat uit page 6 pagina s, inclusief het

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Kalenderjaar 2004 of boekjaar eindigend in 2004 Eilandgebied: Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

Let op bij Kopieren ID Kaart:

Let op bij Kopieren ID Kaart: Nieuwsbrief van d.d. 07-06-2012 Nummer: 05 2012 Let op bij Kopieren ID Kaart: Voor iedere W.N. bent u verplicht een kopie van een geldig identiteitsbewijs te bewaren bij uw administratie. Gerechtshof Leeuwarden

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon: Fax: Naam: Adres:

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon:   Fax: Naam: Adres: Algemene gegevens 1a Zijn de naam, het adres of het Crib-nummer op pagina 1 niet of niet juist vermeld? Vermeld de juiste gegevens hiernaast. 1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper 28.06.16 Zakendoen met uw eigen bv in 2016 De kansen en mogelijkheden whitepaper In dit whitepaper: Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

Machtiging. Ondertekening. Inspectie der Belastingen

Machtiging. Ondertekening. Inspectie der Belastingen Inspectie der Belastingen 2008 AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W.en A.V.B.Z. Eilandgebied: Voor belastingplichtigen die in de Nederlandse Antillen wonen I. uitreiking: Belastingjaar

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

Fiscale Advisering (middag)

Fiscale Advisering (middag) Examen AA Fiscale Advisering (middag) DATUM: 14 januari 2016 TIJD: 13.30 16.30 uur Dit examen is bestemd voor studenten van de NBA Beroepsopleiding AA Belangrijke informatie: Dit examen bestaat uit 4 opgaven

Nadere informatie

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Welkom! Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Uw gastheren: Peter Veldhuis en Cees van t Veer Oostwerk Henk-Jan Morsink Gothaer versicherungen Oostwerk

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord: Codering antwoord: Gewenst (09): 1, 2 en 3 Acceptabel (06): 1 Onacceptabel (01):

Vraag 1. Antwoord: Codering antwoord: Gewenst (09): 1, 2 en 3 Acceptabel (06): 1 Onacceptabel (01): Vraag 1 Ik bezit een aantal aandelen en altijd als ik de aangifte doe komt de vraag voorbij of ik aanmerkelijk belang heb. Ik weet eigenlijk niet of ik dat heb ja of nee. Kunt u mij vertellen wanneer je

Nadere informatie

DE PENSHONADO REGELING (tekst 2008)

DE PENSHONADO REGELING (tekst 2008) KPMG Tax & Legal Services Kantooradres Kaya Flamboyan 7 Curaçao Nederlandse Antillen Postadres Postbus 3766 Curaçao Nederlandse Antillen Telefoon (599-9) 732-5400 Telefax (599-9) 737-3409 DE PENSHONADO

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Kalenderjaar 2010 of boekjaar eindigend in 2010 Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper 13.07.16 Uw bv s als fiscale eenheid in 2016 De belangrijkste voor- en nadelen op een rij whitepaper In dit whitepaper: Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Eindejaarstips

Eindejaarstips Eindejaarstips 2016 In dit document vindt u de belangrijkste eindejaarstips voor de BV/IB ondernemer. Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Lenssen ondersteunt ondernemers

Nadere informatie

VERZOEK. vermindering loon. Jaar: 2015. A Verzoeker. Persoonsnummer. Aantal kinderen jonger dan 17 jaar op 1 januari 2015

VERZOEK. vermindering loon. Jaar: 2015. A Verzoeker. Persoonsnummer. Aantal kinderen jonger dan 17 jaar op 1 januari 2015 VERZOEK vermindering loon Jaar: 2015 Gebruik dit formulier om een vermindering van uw zuiver voljaarsloon aan te vragen. Raadpleeg eerst de toelichting op pagina 3 voordat u de gegevens invult. Vul uw

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Kalenderjaar 2012 of boekjaar eindigend in 2012 Datum van uitreiking: Uiterste datum van indiening: 30 juni 2013 Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd

Nadere informatie

1.2 kan het onderscheid tussen het fiscale en het niet-fiscale doel van belastingheffing maken. (K)

1.2 kan het onderscheid tussen het fiscale en het niet-fiscale doel van belastingheffing maken. (K) Toetstermen STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie ---- Belastingrecht K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

1.1 Doel van belastingheffing Rechtsgrond voor belastingheffing Inleiding Plaats binnen de wetten 3

1.1 Doel van belastingheffing Rechtsgrond voor belastingheffing Inleiding Plaats binnen de wetten 3 Inhoud Voorwoord V 1 Algemene inleiding 1 1.1 Doel van belastingheffing 1 1.2 Rechtsgrond voor belastingheffing 2 1.2.1 Inleiding 2 1.2.2 Plaats binnen de wetten 3 1.3 Soorten belastingen 4 1.3.1 Inleiding

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd.

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd. Loonbelasting 2009 Loonbelasting is een aangiftebelasting. Verschil aanslagbelasting en aangiftebelasting Er zijn 2 typen belastingen: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen staat het

Nadere informatie

Kansspelbelasting. Voor organisatoren van kansspelen en prijswinnaars

Kansspelbelasting. Voor organisatoren van kansspelen en prijswinnaars Kansspelbelasting Voor organisatoren van kansspelen en prijswinnaars Organiseert u wel eens een kansspel of heeft u zelf een prijs gewonnen in een kansspel? Dan kunt u te maken krijgen met de kansspelbelasting.

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015. voor inhoudingsplichtigen 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 januari 2015

Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015. voor inhoudingsplichtigen 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 januari 2015 Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015 Aruba, 1 januari 2015 Departamento di Impuesto De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Departamento di Impuesto samengesteld. Aan deze informatie

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 voor inhoudingsplichtigen

Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 voor inhoudingsplichtigen Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 Aruba, 1 december 2011 Servicio di Impuesto SIAD De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Servicio di Impuesto samengesteld. Aan deze informatie

Nadere informatie

Belastingrecht Examennummer: 61361 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur

Belastingrecht Examennummer: 61361 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur Belastingrecht Examennummer: 61361 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten) - 4

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

Signalering. Stappenplan fiscale beoordeling werkruimte

Signalering. Stappenplan fiscale beoordeling werkruimte Signalering Stappenplan fiscale beoordeling Werkruimte algemeen De fiscale behandeling van de in een woning is afhankelijk van de feiten en omstandigheden en wordt mede om die reden vaak als ingewikkeld

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

Leuker kunnen we het niet maken

Leuker kunnen we het niet maken Leuker kunnen we het niet maken Belastingen: blij met een blauwe envelop? De beruchte blauwe envelop belastingaangifte! De overheid heeft het recht om heffingen aan burgers op te leggen om inkomsten te

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van herziening bij aanslagbelastingen (Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst) VOORSTEL

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

- 1 - Belastingplan 2010 (c.a.)

- 1 - Belastingplan 2010 (c.a.) Belastingplan 2010 (c.a.) Recentelijk is het belastingpakket, bestaande uit een aantal wetsvoorstellen, voor het jaar 2010 bekend geworden. Wij hebben voor u een selectie gemaakt van de aangekondigde wijzigingen.

Nadere informatie

Checklist De 30%-regeling

Checklist De 30%-regeling Checklist De 30%-regeling 1. Maak gebruik van de 30%-regeling De 30%-regeling is een fiscaal gefaciliteerde regeling voor tijdelijk buiten het land van herkomst tewerkgestelde deskundigen. Onbelaste vergoeding

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 7 pagina s, inclusief het voorblad.

Deze examenopgave bestaat uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER 2016 9.00-11.00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 7 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

Omzetbelasting oefententamen 2

Omzetbelasting oefententamen 2 versie januari 2012 Omzetbelasting oefententamen 2 Deel 1 Meerkeuzevragen Vraag 1 Gerrit Tussengas laat bij een garage de uitlaat van zijn auto vervangen. Na een uur is het karwei geklaard. Gerrit rekent

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

(Geïnteresseerd en/of vragen, bel 073-6122888 of mail info@vhpaccountants.nl)

(Geïnteresseerd en/of vragen, bel 073-6122888 of mail info@vhpaccountants.nl) Nieuwsitems: Bezwaar maken voor ondernemers: prejudiciële vragen over aftrekbeperking BTW en privé-gebruik auto Uitstel van winstneming voor deel verkoopwinst bedrijfspand Bij herfinanciering eigenwoningschuld

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 Inhoud Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 21 1.1 Inleiding 21 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 22 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet

Nadere informatie

Omzetbelasting oefententamen 2

Omzetbelasting oefententamen 2 versie januari 2012 Omzetbelasting oefententamen 2 Deel 1 Meerkeuzevragen Vraag 1 Gerrit Tussengas laat bij een garage de uitlaat van zijn auto vervangen. Na een uur is het karwei geklaard. Gerrit rekent

Nadere informatie