Regeling. pagina 1 van 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling. pagina 1 van 8"

Transcriptie

1 Regeling voor een doelmatige belastingheffing over inkomsten uit sparen en beleggen, welke verworven zijn door participanten in een fiscaal transparante GmbH & Co. KG. Heerlen, <datum> pagina 1 van 8

2 1. Partijen en Regeling Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland, De Inspecteur en Ontvanger, H. G. J. van den Boorn Hierna te noemen partij A. De gezamenlijke participanten van <NAAM GMBH & CO. KG> vertegenwoordigd door <XX> en <NAAM GMBH & CO. KG> (hierna te noemen GmbH & Co. KG) vertegenwoordigd door <BESTUURDER> Hierna te noemen partij B. Verklaren een overeenkomst te hebben gesloten ter bevordering van een doelmatige formalisering van de uit de belastingwet voortvloeiende schuld en van de op grond van een belastingwet op te leggen bestuurlijke boete en het betalen van de verschuldigde belasting. Partijen zijn in overleg op basis van artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen deze regeling overeengekomen (hierna te noemen de Regeling). pagina 2 van 8

3 2. Aanleiding tot de Regeling De participanten beleggen via de fiscaal transparante GmbH & Co. KG in één of meer Nederlandse onroerende zaken. Omdat veel participanten in deze GmbH & Co. KG geen andere in Nederland belaste inkomsten verwerven, is de verplichting tot het doen van aangifte inkomstenbelasting en de betaling van de verschuldigde belasting, heffingsrente en eventuele boete(n) uiterst omslachtig. 3. Belastingplicht buitenlandse belastingplichtigen Natuurlijke personen die participeren in een fiscaal transparante GmbH & Co. KG worden op grond van artikel 7.7 Wet inkomstenbelasting 2001 in de Nederlandse heffing betrokken voor de inkomsten uit sparen en beleggen (de zogenoemde Box 3-inkomsten) in verband met de in Nederland gelegen onroerende zaken (hierna verder aangeduid als: participanten). In beginsel is deze Regeling voor hen bestemd. Deze Regeling geldt evenwel niet voor natuurlijke personen ten aanzien waarvan de resultaten uit de participatie in de fiscaal transparante GmbH & Co. KG tot het box 1-inkomen, hoofdstuk 3 Wet inkomstenbelasting 2001 behoren, alsmede niet voor rechtspersonen die participeren in de fiscaal transparante GmbH & Co. KG. Deze rechtspersonen worden op grond van artikel 3 jo. 17a, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in de Nederlandse heffing betrokken. De natuurlijke en rechtspersonen die niet aan de Regeling deelnemen, hebben de verplichting om zelfstandig aangifte inkomstenbelasting respectievelijk aangifte vennootschapsbelasting te doen. Op grond van artikel 7.7 Wet inkomstenbelasting 2001 jo. artikel 5.19 Wet inkomstenbelasting 2001 dient de waarde van de onroerende za(a)k(en) (niet-woningen) te worden gesteld op de waarde in het economische verkeer op de peildata. 4. Uitwerking van de Regeling De Regeling is gebaseerd op de volgende concrete voorwaarden en invulling: A. De GmbH & Co. KG kwalificeert voor de Nederlandse belastingheffing als fiscaal transparant. B. De GmbH & Co. KG investeert in één of meer in Nederland gelegen onroerende zaken. C. De activiteiten van de GmbH & Co. KG gaan normaal vermogensbeheer niet te boven. D. Elke participant die deelneemt aan de Regeling, gaat akkoord met deze Regeling. Met het indienen van de gezamenlijke aangifte inkomstenbelasting verklaart Partij B dat hieraan is voldaan. E. De Regeling geldt slechts ten aanzien van participanten die hun participatie(s) in de GmbH & Co. KG terecht tot hun box 3-inkomen rekenen. F. De participanten in GmbH & Co. KG die deelnemen aan de Regeling (hierna: gezamenlijke participanten) doen voor hun gezamenlijke participaties in dat fonds gezamenlijk aangifte inkomstenbelasting. Hiertoe zal door de GmbH & Co KG volgens een voorgeschreven model een opgave worden verstrekt waaruit de door de gezamenlijke participanten te betalen belasting blijkt. G. De gezamenlijke participanten machtigen de GmbH & Co. KG om de gezamenlijke aangifte te doen en hen te vertegenwoordigen ten opzichte van de Belastingdienst, ook in bezwaar en beroep. H. De verschuldigde gezamenlijke inkomstenbelasting zal worden geformaliseerd door het opleggen van een naheffingsaanslag dividendbelasting. Waar in deze Regeling staat aanslag, kan in voorkomende gevallen ook worden gelezen naheffingsaanslag. pagina 3 van 8

4 I. De inspecteur zal op naam van de GmbH & Co. KG een aanslag dividendbelasting vaststellen en opleggen ten bedrage van de som van de op grond van deze Regeling niet opgelegde individuele aanslagen inkomstenbelasting aan de gezamenlijke participanten, ieder voor zich. Iedere participant, alsook de GmbH & Co. KG, is belanghebbende bij de belastingaanslag in zin van artikel 26a Algemene wet inzake rijksbelastingen 1959 en artikel 7:1 Algemene Wet Bestuursrecht. J. Partijen komen overeen dat het volledige traject vanaf het uitnodigen tot het doen van aangifte tot en met het onherroepelijk worden van de aanslag en het invorderingstraject geheel verloopt via de bestaande Nederlandse wet- en regelgeving zoals onder meer opgenomen in de Wet inkomstenbelasting 2001, Wet op de dividendbelasting 1965, Invorderingswet 1990, Algemene wet bestuursrecht en Algemene wet inzake rijksbelastingen Met dien verstande dat er een standaard uitstel wordt verleend voor het indienen van de gezamenlijke aangifte inkomstenbelasting tot 1 september van het jaar volgend op het jaar waarover aangifte wordt gedaan. Dit laatste geldt niet indien in het jaar waarover aangifte wordt gedaan de laatste onroerende zaak wordt vervreemd. In dat geval wordt de laatste aangifte binnen een in onderling overleg overeen te komen datum ingediend. Eventueel nader uitstel kan alleen in overleg met de inspecteur worden gekregen. Een verzoek om uitstel kan niet elektronisch worden gedaan. K. In aansluiting op het gestelde onder J, betekent dit dat heffingsrente en bestuurlijke boeten in rekening (kunnen) worden gebracht volgens de regels die gelden voor de inkomstenbelasting, met dien verstande dat wordt uitgegaan van één belastingplichtige. L. De fiscale rechten en plichten van de gezamenlijke participanten in verband met de participatie in de GmbH & Co. KG worden primair aan de GmbH & Co. KG toegerekend. Een en ander inclusief het recht op bezwaar en beroep namens één of meer participanten. M. Daarnaast kunnen individuele participanten individueel in bezwaar en beroep komen voor hun aandeel in de GmbH & Co. KG in de aanslag dividendbelasting. Voor dit bezwaar en beroep wordt aangesloten bij de regels zoals die gelden voor een individueel ingediende aangifte inkomstenbelasting. N. Voor de betaling van de aanslag dividendbelasting en voor de invordering van de schulden door de Belastingdienst wordt aangesloten bij de geldende wet- en regelgeving die gelden in het kader van de dividendbelasting. De aanslag die voortvloeit uit de gezamenlijke aangifte ingediend door de GmbH & Co. KG, wordt op naam gesteld van de GmbH & Co. KG. De GmbH & Co. KG is gehouden deze aanslag te betalen binnen de daarvoor geldende betalingstermijnen; deze staan tevens vermeld op het aanslagbiljet. Met dien verstande dat voor een eventuele betaling van de aanslag in termijnen in contact wordt getreden met de ontvanger. Eventuele teruggaven die voortvloeien uit de aanslag/aangifte, al dan niet na bezwaar en beroep, worden uitbetaald aan de GmbH & Co. KG. O. Omdat in materiële zin een belastingschuld op basis van de Wet inkomstenbelasting 2001 en niet op basis van de Wet op de dividendbelasting 1965 ontstaat, is het belanghebbenden, de GmbH & Co. KG alsmede de individuele participanten, niet toegestaan om in hun vestigingsland respectievelijk woonland dan wel in Nederland of elders enige tegemoetkoming te vragen in verband met betaalde dividendbelasting, rekening houdend met het gestelde in onderdeel 9 van deze Regeling. pagina 4 van 8

5 Met "enige tegemoetkoming" wordt bedoeld een tegemoetkoming gebaseerd op een regeling ter voorkoming van dubbele belasting voorvloeiende uit een bilateraal belastingverdrag, EG-recht of een eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting, voor zover betrekking hebbend op dividendbelasting. 5. Aansprakelijkheid en zekerheid 5.1. Aansprakelijkheid De op te leggen aanslag dividendbelasting staat op naam van de GmbH & Co. KG. De GmbH & Co. KG is belastingschuldige ten behoeve van de dividendbelasting. De geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de invordering, waaronder de invorderingswet 1990, zijn op de GmbH & Co. KG van toepassing. Bij het niet binnen de geldende betalingstermijn (vermeld op het aanslagbiljet) voldoen van de aanslag door de GmbH & Co. KG is elke individuele participant aansprakelijk voor de betaling van zijn of haar aandeel in deze gezamenlijke aanslag Voorlopige opgave Ter bevordering van de zekerheden van de betaling van de belastingschulden dient de GmbH & Co. KG ten behoeve van de Belastingdienst uiterlijk 1 april van enig jaar een voorlopige opgave in vanwege de activiteiten in dat lopende belastingjaar. De aanslag dividendbelasting die naar aanleiding van deze opgave wordt opgelegd, zal door GmbH & Co. KG worden betaald. De inspecteur streeft er naar om zo kort mogelijk na de ontvangst van de voorlopige opgave een aanslag dividendbelasting op te leggen (met een streefdatum van 31 mei), zodat de GmbH & Co. KG de aanslag in 3 termijnen, met uiterlijk bijschrijving op bankrekening van de Belastingdienst op 30 juni, 30 september en 31 december, kan betalen. Lukt het de inspecteur niet om de aanslag binnen een zodanige termijn op te leggen, zal de aanslag door de GmbH & Co. KG worden betaald binnen de dan nog resterende termijnen zoals hiervoor genoemd. Indien dit door bijzondere omstandigheden niet mogelijk is, zal door GmbH & Co. KG onverwijld in overleg worden getreden met de ontvanger Meldingsplicht De bestuurders van de GmbH & Co. KG hebben de plicht om aan de Belastingdienst/ Limburg, kantoor buitenland de aanstaande verkoop van (een deel van) de laatste onroerende zaak waarin de GmbH & Co. KG heeft geïnvesteerd uiterlijk 1 maand vóór de notariële levering te melden. Bij bijzondere omstandigheden dient deze melding onverwijld te worden gedaan. Onder verkoop wordt in het kader van de Regeling ook verstaan het bezwaren van (een deel van) de laatste onroerende zaak met zakelijke rechten. Bij het niet nakomen van deze verplichting kunnen de bestuurders van de GmbH & Co. KG hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de voldoening van de openstaande formele en materiële belastingschulden van de GmbH & Co. KG op grond van deze Regeling. Met dien verstande dat deze aansprakelijkheid maximaal een bedrag van per bestuurder beloopt. pagina 5 van 8

6 6. Heffingsgrondslag De grondslag voor de berekening van het verschuldigde belastingbedrag wordt bepaald door de box-3- bepalingen van de Wet inkomstenbelasting Dat betekent dat belasting wordt geheven over de waarde in het economische verkeer van de onroerende zaak of zaken verminderd met de waarde van de schulden van de GmbH & Co. KG die betrekking hebben op de betreffende onroerende zaak of zaken. Voor de berekening van de verschuldigde belasting per participant wordt een evenredig deel van de aldus berekende grondslag verminderd met de schulden die betrekking hebben op de participatie, indien en voorzover die schuld betrekking heeft op in Nederland gelegen onroerend zaak of zaken. Een en ander volgens de actueel geldende wet- en regelgeving. 7. Te verstrekken gegevens De GmbH & Co. KG zal in het door de belastingdienst aangeleverde Excel-spreadsheet (verzamelstaat) volgens het vastgestelde sjabloon vermelden: 1. de naam van de GmbH & Co. KG; 2. het vestigingsadres van de GmbH & Co. KG; 3. de Nederlandse onroerende zaak of zaken, adres en kadastrale gegevens. Van elke deelnemer in de GmbH & Co. KG (ook van hen die niet deelnemen aan de Regeling) wordt vermeld (een en ander op basis van artikel 53 AWR): 1. Buitenlands belastingnummer; 2. Personalia (naam, voornamen, geboortedatum/oprichtingsdatum); 3. Adres, postcode en woonplaats; 4. Nederlands sofi-nummer (indien door de Nederlandse autoriteiten afgegeven); 5. Omvang van de participatie. Daarnaast wordt ten aanzien van de gezamenlijke participanten vermeld: 1. Rendementsgrondslag van de participatie; 2. Fictief rendement; 3. Berekende belasting. Tevens wordt vermeld het bedrag van de door de gezamenlijke participanten te betalen belasting. Bij de berekening van de te betalen belasting mogen per participant, bedragen beneden de aanslaggrens buiten beschouwing worden gelaten. De Belastingdienst ontvangt de gegevens digitaal door middel van een ingevuld Excel bestand (verzamelstaat volgens vastgesteld sjabloon). Voor het digitale aanleveren van de bestanden dient gebruik te worden gemaakt van een CD-rom. Indien u deze wenst te beveiligen met een wachtwoord, dient het bijbehorende wachtwoord separaat te worden verstrekt per post of per mail. Hiervoor kunt u gebruik maken van het adres pagina 6 van 8

7 8. Vrijwaring individuele participanten Participanten van de GmbH & Co. KG die deelnemen aan de Regeling en die geen andere aan Nederlandse belastingheffing onderworpen inkomsten hebben dan de belastbare inkomsten uit sparen en beleggen in Nederland vanwege een participatie in de GmbH & Co. KG, hebben door de werking van deze Regeling en het betaald zijn van hun toerekenbare deel van de gezamenlijke aanslag dividendbelasting voldaan aan hun aangifteplicht voor het desbetreffende jaar en bevrijdend hun aandeel in de belastingschuld over dat jaar voldaan. 9. Individueel aangifte doen en aanslagregeling inkomstenbelasting Participanten die belang hebben bij een aanslag inkomstenbelasting, kunnen verzoeken om uitreiking van een aangifte inkomstenbelasting. In deze aangifte dient de participant zijn of haar aandeel in het voordeel uit sparen en beleggen, rekening houdend met de aangifte van de GmbH & Co. KG op grond van deze Regeling, aan te geven. De via deze Regeling betaalde dividendbelasting kan op de individuele aanslag inkomstenbelasting als voorheffing in mindering worden gebracht. Deze Regeling treedt in werking op en is aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door één van beide partijen vóór het einde van enig jaar met ingang van het daarop volgende jaar worden opgezegd. Vanwege het bestaan van een praktische regeling tot 1 januari 2009 kent de Regeling een overgangsregeling. In dat verband komen partijen overeen dat een GmbH & Co. KG die in 2009 wordt beëindigd vanwege de verkoop van alle onroerende zaken, voor het jaar 2009 met recht een beroep kan doen op toepassing van de geldende Praktische Regeling tot 1 januari De Regeling wordt 3 jaar na inwerkingtreding geëvalueerd. Partijen verlenen medewerking aan deze evaluatie. pagina 7 van 8

8 Partij A Heerlen, <DATUM> Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland, De Inspecteur en Ontvanger H.G.J. van den Boorn Partij B < PLAATS> <DATUM> De gezamenlijke participanten van <NAAM GMBH & CO. KG> vertegenwoordigd door <NAAM GMBH & CO. KG> vertegenwoordigd door XX Bestuurder =============================================================== Den Haag,.. maart 2010 Belastingdienst Dhr. Drs. T.W.M. Poolen Lid van het managementteam Belastingdienst pagina 8 van 8

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B Bijlage 9a.5, behorende bij de artikelen 9a.13, eerste lid, en 9a.20, eerste lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Slowakije Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Slowaakse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

SNS ParticipatieCertificaat

SNS ParticipatieCertificaat 13 mei 2002 Betreffende aanbieding door SNS bank N.V. (statutair gevestigd te Utrecht) van een achtergestelde obligatielening uitgegeven door SNS bank N.V. onder de naam SNS ParticipatieCertificaat Iedere

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 17 maart 2014, nr. BLKB 2014/106M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het

Nadere informatie

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST inzake Zuidas Amsterdam N.V. tussen De Staat der Nederlanden De Gemeente Amsterdam [Aandeelhouder X] [Aandeelhouder Y] [Aandeelhouder Z] 1 en Zuidas

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening

Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening Bijlage 4 behorend bij Overeenkomst tot vermogensbeheer Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening 26 406 04-04 Voorwoord Deze Voorwaarden en overige belangrijke informatie

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Bondsrepubliek Duitsland

Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

ABN AMRO. Algemene Voorwaarden Levensverzekering AVL-0601

ABN AMRO. Algemene Voorwaarden Levensverzekering AVL-0601 ABN AMRO Algemene Voorwaarden Levensverzekering AVL-0601 Artikel 1 Begripsomschrijvingen De navolgende definities en voorwaarden zijn van toepassing indien en voor zover zij in de polis staan vermeld.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Artikel 1: Definities 1.1 Financiële Dienstverlener: Financiële Dienstverlener, zoals genoemd in het dienstverleningsdocument, hierna te noemen: FD.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst vennootschap onder firma

Samenwerkingsovereenkomst vennootschap onder firma Dit is een voorbeeld van een VOF-contract zoals gegenereerd met de VOF contract generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/vofcontract-generator/ In dit voorbeeld ziet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank 53623 (05-11) Artikel 1 Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden de volgende betekenissen van de gebruikte woorden als zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers versie april 2013 (hierna: Algemene Voorwaarden ) www.gdfsuez.nl GDF SUEZ Energie Nederland N.V.,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie