Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding"

Transcriptie

1 Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden Auteur: Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Ondernemers houden met veel rekening maar vaak niet met hun eigen overlijden. Het streven van de meeste ondernemers is echter wel om partner en kinderen verzorgd achter te laten. De wetgever heeft voor de vererving van ondernemingsvermogen diverse faciliteiten in het leven geroepen. De insteek van deze faciliteiten is dat de opvolgers/erfgenamen van ondernemingsvermogen minder erfbelasting verschuldigd zijn en pas op een later moment met inkomstenbelasting te maken krijgen. Een groot deel van de waarde van de onderneming wordt vaak gevormd door het vastgoed. Nu de huidige vastgoedmarkt op slot lijkt te zitten en banken zeer terughoudend zijn met betrekking tot het financieren van vastgoed is het liquiditeitstechnisch van belang de belastingheffing bij overlijden voor zover mogelijk te vermijden en/of uit te stellen. Dit is natuurlijk geen garantie dat partner en kinderen verzorgd worden achtergelaten maar het draagt er wel aan bij. Om de door de wetgever geboden faciliteiten voor opvolgers bij overlijden optimaal te kunnen benutten is het van belang dat de ondernemer niet alleen een testament heeft maar ook een optimale ondernemingsstructuur. De positionering van het vastgoed speelt hierbij een belangrijke rol. Het begrip ondernemingstructuur is recent ook uitgebreid behandeld in het themanummer, Vp-bulletin 2012/7-8. In dit artikel ga ik in op de geboden faciliteiten en de beperkingen daarvan bij de verschillende structureringsmogelijkheden. Als laatste doe ik enige suggesties met betrekking tot het eventueel repareren van de ongewenste gevolgen. De geboden faciliteiten Voor de ondernemer met vastgoed spelen bij overlijden twee belastingen een belangrijke rol, de erfbelasting en de inkomstenbelasting. In het algemeen krijgt men bij een verkrijging van vastgoed bij overlijden niet te maken met overdrachtsbelasting. Een verkrijging krachtens erfrecht is vrijgesteld van overdrachtsbelasting.[2] Erfbelasting Om de continuïteit van de onderneming te ondersteunen en gezien het bijzondere karakter van ondernemingsvermogen heeft de wetgever voor dit vermogen een gedeeltelijke vrijstelling ingevoerd[3] voor de erfbelasting de Bedrijfsopvolgingsregeling (in het vervolg: de BOR). Deze faciliteit geldt ook voor de schenkbelasting onder nagenoeg dezelfde voorwaarden. De BOR kan worden toegepast op de verkrijging van een onderneming in de inkomstenbelasting (in het vervolg: de IB-ondernemer), de verkrijging van een aanmerkelijk belang in een vennootschap die een onderneming drijft en op de verkrijging van aan de eigen onderneming ter beschikking gestelde panden. De belangrijkste voorwaarde voor toepassing van de BOR is dat sprake is van de verkrijging van ondernemingsvermogen en dat de onderneming gedurende vijf jaar na overlijden (of schenking) wordt voortgezet. De rechtbank - 1 -

2 in Breda heeft in juli van dit jaar bepaald dat particulieren door deze regeling worden gediscrimineerd. Op dit moment is nog niet bekend of beroep tegen deze uitspraak is aangetekend. In een volgend nummer van dit tijdschrift (Vp-bulletin 2012, afl. 10) zal deze uitspraak nader worden behandeld. Inkomstenbelasting Indien een IB-ondernemer overlijdt, is dit fiscaal gezien een overdracht van zijn onderneming.[4] Zonder tegemoetkoming is sprake van de staking van een onderneming waarbij moet worden afgerekend over het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de boekwaarde. Erfgenamen die de onderneming voortzetten kunnen op verzoek gebruik maken van de faciliteit geruisloze doorschuiving uit art Wet IB Indien er meerdere voortzetters zijn is het wel van belang dat alle voortzetters kiezen voor doorschuiven. Het principe bij de doorschuiffaciliteit is dat de voortzetter verder gaat met de fiscale boekwaarden van de overdrager. Dit betekent dat niet hoeft te worden afgerekend voor de inkomstenbelasting. Voor de voortzetter betekent dit echter ook dat deze minder ruimte heeft om af te schrijven omdat hij verder gaat met de fiscale boekwaarde. De vervreemding van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren is belast met inkomstenbelasting in box 2[5] tegen een tarief van 25%. Onder vervreemding van aandelen wordt ook verstaan de overgang krachtens erfrecht.[6] Het vererven van een aanmerkelijk belang heeft zonder faciliteiten niet alleen erf- en schenkbelastingheffing tot gevolg maar ook inkomstenbelastingheffing. Voor een aanmerkelijk belang in een vennootschap die een onderneming drijft bestaat een doorschuiffaciliteit. Art. 4.17a Wet inkomstenbelasting 2001 bepaalt dat indien sprake is van een eigen aanmerkelijk belang (dus niet op basis van de meetrekregeling ex art Wet IB 2001) op verzoek de overgang krachtens erfrecht niet als vervreemding wordt aangemerkt. In dit geval wordt de verkrijgingsprijs van de erflater doorgeschoven naar de verkrijger. De doorschuiffaciliteit betekent, in tegenstelling tot de faciliteit voor de erf- en schenkbelasting, in principe geen afstel van belastingheffing maar uitstel van belastingheffing. Indien panden vererven die aan de eigen onderneming ter beschikking worden gesteld is voor de inkomstenbelasting sprake van het ophouden van de werkzaamheid. Hierdoor is in principe op dat moment belasting verschuldigd over de economische waarde van het pand minus de boekwaarde van het pand. Ook hier geldt echter een doorschuiffaciliteit. Onafhankelijk of sprake is van het ter beschikking stellen van een pand aan een beleggingsvennootschap of een vennootschap die een reële onderneming drijft is de doorschuifregeling van art Wet inkomstenbelasting 2001 bij overlijden van toepassing.[7] Let op, de hiervoor genoemde doorschuifregeling is niet van toepassing indien bijvoorbeeld kind 1 het pand verkrijgt en kind 2 de aandelen in de vennootschap. Ondernemingsvermogen De hiervoor genoemde faciliteiten gelden alleen indien sprake is van ondernemingsvermogen. Wat wordt volgens de wet gezien als ondernemingsvermogen en wat is beleggingsvermogen. De hoofdregel is dat aangesloten wordt bij het materiële ondernemingsbegrip uit de Wet inkomstenbelasting IB-ondernemer - 2 -

3 Voor de ondernemer in de inkomstenbelastingsfeer zal de bepaling van het ondernemingsvermogen geen problemen opleveren omdat de IB-ondernemer altijd al te maken heeft met vermogensetikettering. In het kader van de vermogensetikettering zijn er drie soorten vermogen voor de IB-ondernemer, verplicht ondernemingsvermogen, verplicht privévermogen of keuzevermogen. Met betrekking tot het keuzevermogen zal al gedurende de periode van ondernemerschap een standpunt moeten worden ingenomen. Vennootschappen Ook voor een vennootschap wordt aangesloten bij het materiële ondernemingsbegrip uit de Wet inkomstenbelasting Dit begrip wijkt af van de bepaling in art. 2 lid 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 waarin wordt bepaald dat een vennootschap geacht wordt met haar gehele vermogen een onderneming te drijven. Voor de BOR en de doorschuiffaciliteit wordt dus van deze hoofdregel afgeweken. Bij een vennootschap zal niet altijd op voorhand duidelijk zijn wat ondernemingsvermogen is en wat beleggingsvermogen is. Wanneer is er bijvoorbeeld sprake van overtollige liquiditeiten? Denk hierbij aan een overnamekas of vermogen dat tegenover verplichtingen staat. Bij de introductie van de BOR is dit als volgt omschreven:[8] Of sprake is van een materiële onderneming blijft overigens een feitelijke kwestie, zodat de vraag of daarvan sprake is steeds zal moeten beoordeeld aan de hand van de feiten van het onderhavige geval. Beleggingsvermogen Indien sprake is van een vennootschap die een materiële onderneming drijft dan wil dit nog niet zeggen dat al het vermogen van de vennootschap direct voor deze onderneming benodigd is. Om misbruik te voorkomen geldt de BOR slechts beperkt voor dit beleggingsvermogen (niet-ondernemingsvermogen). De BOR-faciliteit mag slechts over het beleggingsvermogen worden toegepast voor zover dat beleggingsvermogen niet meer bedraagt dan 5% van het ondernemingsvermogen. Op het meerdere mag de BOR niet worden toegepast. Ondanks het feit dat de wetgever gelijkheid van rechtsvormen nastreeft is dit wel een bevoordeling van de DGA boven de IB-ondernemer. De IB-ondernemer kan als gevolg van de verplichte vermogensetikettering geen beleggingen tot zijn ondernemingsvermogen rekenen. Vastgoed binnen de vennootschap: ondernemingsvermogen of beleggingsvermogen? Bij de IB-ondernemer zal het vastgoed geen problemen opleveren. Het is verplicht ondernemings- of privévermogen of het is keuzevermogen. Indien sprake is van keuzevermogen wordt aangesloten bij de in het verleden gemaakte keuze. Bij vastgoed op de balans van een vennootschap ligt het gecompliceerder. Het is sterk afhankelijk van de feiten of het vastgoed kwalificeert als ondernemingsvermogen of als beleggingsvermogen. Hierna bespreek ik een aantal regelmatig voorkomende situaties. Verhuur van vastgoed In de memorie van toelichting[9] wordt aangegeven dat de enkele verhuur van onroerende zaken niet snel als een materiële onderneming zal worden aangemerkt, ook niet als sprake is van een omvangrijke vastgoedportefeuille en het lichaam het onderhoud van de onroerende zaken in eigen beheer heeft. Indien sprake is van normaal - 3 -

4 onderhoud van onroerende zaken wordt het onderhoud gepleegd om de beleggingen in stand te houden. In dat geval is sprake van normaal vermogensbeheer, hetgeen in de inkomstenbelastingsfeer belast zou zijn in box 3. Wanneer erflater of schenker via een lichaam gerechtigd is tot een dergelijke portefeuille past het niet om daarop de bedrijfsopvolgingsregeling toe te passen. Conclusie: indien een pand aan derden wordt verhuurd is in het algemeen sprake van beleggingsvermogen en is toepassing van de BOR en/of doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting niet mogelijk. Project ontwikkeling Ook bij projectontwikkeling is het sterk afhankelijk van de feiten. Indien zonder vennootschap sprake geweest zou zijn van winst uit onderneming in box 1 dan is in beginsel sprake van ondernemingsvermogen. De vaststelling zal op basis van de feiten van geval tot geval moeten worden bezien. Gebruik van het vastgoed binnen de eigen onderneming In het vervolg van dit artikel zal ik nader ingaan op het gebruik van vastgoed binnen de eigen onderneming. Gebruik van het vastgoed binnen de eigen onderneming Hierna beschrijf ik een aantal varianten. AOnderneming en vastgoed in dezelfde vennootschap Wanneer is sprake van het gebruik van vastgoed binnen de eigen onderneming? Indien sprake is van een aanmerkelijk belangpositie in een vennootschap waarin zowel het vastgoed als de onderneming is ondergebracht is het vrij eenvoudig. Het vastgoed wordt binnen de eigen onderneming gebruikt dus faciliteiten zijn van toepassing. Nadeel bij slechts één vennootschap waarbinnen het pand wordt gebruikt is de onmogelijkheid om zonder belastingheffing overtollige middelen uit de ondernemingssfeer te halen. Bij uitkering naar privé is 25% inkomstenbelasting in box 2 verschuldigd. Bij een extra holding kan het dividend onder toepassing van de deelnemingsvrijstelling[10] naar de holding worden uitgekeerd. Ook bij verkoop van de onderneming in de dochtervennootschap kan bij een holdingstructuur de belastingheffing in box 2 worden uitgesteld. BVennootschap drijft zelf geen onderneming maar dochtervennootschap wel Als gevolg van het hiervoor benoemde nadeel (niet mogelijk om zonder belastingheffing overtollige middelen uit de ondernemingssfeer te halen) komt de hiervoor onder A beschreven situatie, één vennootschap, niet zo vaak voor. Het komt vaker voor dat de vennootschap waarin de erflater een aanmerkelijk belang houdt, zelf geen onderneming drijft. Indien deze vennootschap echter een indirect aanmerkelijk belang heeft in een dochtervennootschap waarin wel een onderneming wordt gedreven mogen de bezittingen en schulden van deze dochtervennootschap worden toegerekend aan de vennootschap waarin de erflater een aanmerkelijk belang houdt,[11] de moedervennootschap. Door deze toerekening - 4 -

5 worden de ondernemingsactiviteiten naar het niveau van de moedervennootschap getrokken. Voor het vastgoed betekent dit dat fiscaal sprake is van gebruik binnen de onderneming. Er geldt nog een bijzondere regeling met betrekking tot een fictief aanmerkelijk belang. Bij familiebedrijven komt het voor dat door vererving individuele aandeelhouders-natuurlijke personen onder de 5% zakken. Er kan dan sprake zijn van een fictief aanmerkelijk belang. Hiervoor is geregeld dat bij een minimaal belang van 0,5% de BOR nog kan worden toegepast.[12] CAandeelhouder houdt pand in privé en verhuurt het aan zijn vennootschap Een andere situatie is dat de aandeelhouder een pand in privé heeft gekocht en dit verhuurt aan een vennootschap waarin hij direct of indirect een aanmerkelijk belang heeft. Indien een aanmerkelijk belanghouder een pand beschikbaar stelt aan zijn eigen vennootschap betaalt hij inkomstenbelasting over de opbrengsten die daaruit voortvloeien. Bij de verhuur van dit pand zijn de huurinkomsten progressief belast in box 1 als resultaat uit overige werkzaamheden. Daar staat tegenover dat de kosten die hiervoor moeten worden gemaakt, zoals afschrijving en rentelasten, aftrekbaar zijn. Dit volgt uit de zogeheten terbeschikkingstellingregeling.[13] Voor het tarief is van belang dat op basis van art. 3.99b Wet inkomstenbelasting 2001 een terbeschikkingstellingsvrijstelling geldt. Deze vrijstelling bedraagt op dit moment 12% van het resultaat. Volgens de memorie van toelichting[14] vond de wetgever het niet wenselijk dat de rechtsvorm bepalend zou zijn voor kwalificatie als ondernemingsvermogen. Daarom is er voor gekozen de BOR ook van toepassing te laten zijn op panden die ter beschikking worden gesteld in de zin van art Wet IB 2001 door de erflater (of de schenker) en die dienstbaar zijn aan de onderneming. Let op, deze uitbreiding geldt alleen met betrekking tot ter beschikking gesteld vastgoed en alleen als de verkrijger ook aandelen verkrijgt in het kader van een bedrijfsopvolging.[15] Indien de aandeelhouder naast het pand ook gelden ter beschikking stelt aan de onderneming valt deze vordering van de aandeelhouder niet onder de faciliteit. Om de faciliteiten te verkrijgen en te behouden, moet de verkrijger het pand aan de vennootschap ter beschikking blijven stellen. Daarnaast moet het pand dienstbaar zijn en blijven aan de onderneming van de vennootschap. Er geldt een specifiek vervreemdingsverbod met betrekking tot het pand[16] en de onderneming. Indien het vervreemdingsverbod binnen vijf jaar wordt geschonden, is de erfbelasting alsnog verschuldigd, alsook heffingsrente. Dit kan tot ongewenste gevolgen leiden. Men loopt in dit geval tegen de belemmering aan dat een verhuizing van de vennootschap naar een ander pand binnen vijf jaar na schenking/vererving aanleiding geeft tot het vervallen van de BOR. Bij de varianten beschreven onder A en B geldt slechts als voorwaarde dat de onderneming gedurende vijf jaar na overlijden of schenking wordt voortgezet. DAandeelhouder houdt pand in aparte vennootschap en verhuurt dit aan een andere vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft Een structuur die we ook met enige regelmaat tegenkomen is de aandeelhouder die zijn pand(en) in een aparte vennootschap heeft ondergebracht. De aandelen in deze aparte vennootschap worden vaak door alleen hemzelf maar soms ook door hemzelf en zijn partner/kinderen gehouden. Het vastgoed wordt verhuurd aan een andere vennootschap - 5 -

6 waarin hijzelf direct of indirect een aanmerkelijk belang heeft. Een niet fiscaal geschoolde ondernemer zou zeggen, hij verhuurt het vastgoed aan zijn eigen onderneming. Helaas voor deze ondernemer kwalificeren de aandelen in de vastgoedvennootschap niet voor de BOR omdat consolidatie[17] uitsluitend mogelijk is ingeval een vennootschap aan de top zit en dus niet met de erflater (of schenker) zelf. Deze situatie is expliciet besproken in het Besluit van 4 april 2011:[18] De BOR is niet van toepassing op de verkrijging van aandelen in een vennootschap die geen onderneming drijft, zoals een beleggingsvennootschap (art. 35c lid 1 onderdeel c Successiewet). Dit geldt ook als de beleggingsvennootschap een pand verhuurt aan een vennootschap van dezelfde aandeelhouder, die zelf wel een materiële onderneming drijft. Voorbeeld Natuurlijk persoon A is 100% aandeelhouder van de besloten vennootschappen BV B en BV C. De enige bezitting van BV C bestaat uit een onroerende zaak die BV C verhuurt aan BV B. BV B oefent een materiële onderneming uit in die onroerende zaak. A schenkt de aandelen van beide vennootschappen aan natuurlijk persoon D. De BOR ziet niet op de aandelen in BV C. BV C oefent geen onderneming uit maar is een beleggingsvennootschap. Het gevolg is dat het vastgoed in deze situatie wordt gekwalificeerd als beleggingsvermogen en dat bij overlijden en/of schenking geen gebruik kan worden gemaakt van de BOR en de doorschuiffaciliteit. Een erg prijzig verschil met de hiervoor beschreven situaties. In deze moeilijke tijden voor vastgoed kan dit zeer vervelende gevolgen hebben. Een ander mogelijk kostbaar aandachtspunt in deze situatie is de overdrachtsbelasting. Voor de overdrachtsbelasting zal in dit geval meestal sprake van een onroerende zaaklichaam waardoor bij de vervreemding van aandelen anders dan door overlijden men ook sneller te maken krijgt met overdrachtsbelasting.[19] Volgens art. 3 lid 1 sub a Wet op de belastingen van rechtsverkeer 1970 wordt een verkrijging volgens erfrecht niet aangemerkt als een verkrijging die belast is met overdrachtsbelasting. Samenvatting alternatieven en attentiepunten Hierna worden de eerder besproken alternatieven gestileerd weergegeven met in het kort enige aandachtspunten per alternatief: Vastgoed behoort tot IB-onderneming Als gevolg van de verplichte vermogensetikettering is het in dit geval niet mogelijk om voor beleggingsvermogen (hoe beperkt ook) gebruik te maken van de BOR. Er is één vennootschap waarbinnen het pand voor de onderneming wordt gebruikt Aandachtspunt in het geval sprake is van één vennootschap, waarbinnen het pand voor de onderneming wordt gebruikt, ligt niet bij de faciliteiten maar op de onmogelijkheid om zonder belastingheffing overtollige middelen uit de ondernemingssfeer te halen en box 2 heffing uit te stellen. Vennootschap drijft zelf geen onderneming maar dochtervennootschap wel - 6 -

7 In de situatie dat de vennootschap zelf geen onderneming drijft maar haar dochtervennootschap wel is een belangrijk attentiepunt dat het belang in de dochtervennootschap niet onder het aanmerkelijk belangpercentage van 5% daalt. (0,5% voor een fictief aanmerkelijk belang). Aandeelhouder houdt pand in privé en verhuurt het aan zijn vennootschap In de situatie dat de aandeelhouder in privé een pand houdt en dit verhuurt aan zijn vennootschap, zal om de BOR te verkrijgen en te behouden de verkrijger het pand gedurende tenminste 5 jaren aan de vennootschap ter beschikking moeten blijven stellen en zal het pand dienstbaar moeten zijn en blijven aan de onderneming van de vennootschap. Er geldt in dit geval voor de BOR een specifiek vervreemdingsverbod met betrekking tot het pand en de onderneming. Niet onbelangrijk in deze situatie is dat de doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting (art Wet IB 2001) ook kan worden toegepast indien het pand ter beschikking wordt gesteld aan een beleggingsvennootschap mits de verkrijger van het pand ook de aandelen verkrijgt. Aandeelhouder houdt pand in aparte vennootschap en verhuurt dit pand aan een andere vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft In de situatie dat het pand gehouden wordt in een aparte vennootschap die naast de onderneming wordt aangehouden kunnen de ondernemersfaciliteiten in de erfbelasting en de inkomstenbelasting niet worden toegepast op de vastgoedvennootschap. Een aanvullend aandachtspunt is dat in dit geval voor de overdrachtsbelasting meestal sprake zal zijn van een onroerende zaaklichaam waardoor bij de vervreemding van aandelen anders dan door overlijden men ook sneller te maken krijgt met overdrachtsbelasting.[20] Nadelige situaties repareren De nadelen die genoemd worden kunnen, indien tijdig onderkend, gerepareerd worden indien men dit wenst. Vastgoed behoort tot IB-onderneming Een IB-onderneming kan geruisloos worden ingebracht in een BV zodat men ook, zei het beperkt, beleggingsvermogen onder de toepassing van de BOR kan brengen. Er is één vennootschap waarbinnen het pand voor de onderneming wordt gebruikt In de situatie waarin sprake is van één vennootschap kan overwogen worden een holdingstructuur te creëren zodat overtollige middelen zonder directe belastingheffing uit de ondernemingssfeer kunnen worden gehaald. Het creëren van een holdingstructuur kan in het algemeen fiscaal neutraal. Aandeelhouder houdt pand in privé en verhuurt het aan zijn vennootschap Is sprake van vastgoed in privé dat men ter beschikking stelt aan de vennootschap dan kan worden overwogen het pand onder te brengen in de vennootschap. In dat geval wordt de onderneming na overlijden (of schenking) niet zodanig beperkt dat de onderneming niet - 7 -

8 zonder nadelige fiscale gevolgen kan verhuizen gedurende tenminste 5 jaren. Deze herstructurering kan wel met forse kosten gepaard gaan, denk hierbij bijvoorbeeld aan overdrachtsbelasting. Aandeelhouder houdt pand in aparte vennootschap en verhuurt dit pand aan een andere vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft Ook de situatie waarin de aandeelhouder het pand in een aparte vennootschap heeft ondergebracht en dit pand verhuurd aan een andere vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, kan gerepareerd worden. De meest eenvoudige oplossing in dit geval zal waarschijnlijk zijn de vastgoedvennootschap voor tenminste 5% te laten participeren in de structuur waarin de onderneming wordt gedreven. Door de vastgoedvennootschap een 5%-belang te laten houden in de structuur waarin de onderneming wordt gedreven, zorgt men ervoor dat het bedrijfspand in de betreffende vastgoedvennootschap wel kwalificeert. Dit alternatief zal na 1 oktober 2012, het moment waarop de flex-bv wordt ingevoerd waarschijnlijk nog eenvoudiger te realiseren zijn. Extra aandachtspunt na reparatie is de bezitstermijn. Sinds 2010 geldt voor de BOR bij overlijden een bezitstermijn van één jaar. De bezitstermijn bij schenking bedraagt vijf jaar. Bij aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren, geldt de bezitstermijn zowel voor het aandelenbezit als voor het bezit door de BV van de onderneming. Ook in het geval de herstructurering voor de inkomstenbelasting en/of de vennootschapsbelasting fiscaal neutraal kan plaatsvinden, zal reparatie niet kosteloos zijn. Indien geen gebruik gemaakt kan worden van een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting (bijvoorbeeld bij inbreng van pand vanuit privé) levert dit een forse kostenpost op. Andere kosten waar rekening mee gehouden moet worden zijn advieskosten, notariskosten en bankkosten als gevolg van het herzien van de financieringsstructuur bij verhanging van het pand. Wil de ondernemer gebruik kunnen maken van de BOR en de doorschuiffaciliteit dan zal hij ook over een geschikt testament moet beschikken. Indien de ondernemer niet beschikt over een testament maar wel over een partner en kinderen dan erven de kinderen op basis van het wettelijke erfrecht geen ondernemingsvermogen maar een vordering op de langstlevende. Zij kunnen op dat moment dus geen gebruik maken van de faciliteiten. Bij meerdere aandeelhouders is ook de aandeelhoudersovereenkomst van belang. Indien de andere aandeelhouder(s) verplicht zijn de aandelen te kopen vererft er ook geen ondernemingsvermogen maar wederom een vordering. Deze onderwerpen vallen buiten het bereik van dit artikel maar dienen wel meegenomen te worden wil een herpositionering van het vastgoed effect sorteren. Conclusie/Tot slot Dit artikel begon ik met de opmerking dat ondernemers met veel rekening houden maar vaak niet met hun eigen overlijden. Ook ondernemers hebben echter niet het eeuwige leven. De doelstelling van de meeste ondernemers is dat na overlijden hun nabestaanden verzorgd achterblijven. In het geval sprake is van vastgoed binnen een onderneming en met (onverwacht) overlijden geen rekening wordt gehouden binnen bijvoorbeeld de ondernemingsstructuur, testament en aandeelhoudersovereenkomst is het maar de vraag of en hoe deze doelstelling kan worden gerealiseerd. Ook als er vermogen is zijn er niet altijd - 8 -

9 voldoende liquiditeiten om de verschuldigde belastingen (inkomstenbelasting, erfbelasting) te kunnen voldoen. Het grote manco van vastgoed is dat je er niet mee kunt betalen en dat je er de tijd voor moet kunnen nemen om het tegen een redelijke prijs te verkopen. Voetnoot [1] Mw. mr. Lianne Verploegh is als senior belastingadviseur verbonden aan Rijnraad Belastingen te Berkel en Rodenrijs. [2] Art. 3 lid 1 sub a Wet op belastingen van rechtsverkeer [3] De vrijstelling bedraagt in % tot een ondernemingsvermogen van en daarboven 83%. De ziet op de onderneming en niet op wat een individuele verkrijger aan ondernemingsvermogen verkrijgt, art 35b Successiewet [4] Art lid 1 Wet inkomstenbelasting [5] Art sub b Wet inkomstenbelasting [6] Art lid 1 sub e Wet inkomstenbelasting [7] Art Wet inkomstenbelasting [8] P. 48, MvT, Wijziging van de Successiewet 1956 en enige ander belastingwetten, 20 april [9] MvT p. 48. [10] Art. 13 Wet op de Vennootschapsbelasting [11] Art. 7a Uitvoeringsregeling Successiewet [12] Art. 35c(5) SW. [13] Art Wet Inkomstenbelasting [14] P. 48, MvT bij Wijziging van de Successiewet 1956 en enige ander belastingwetten, 20 april [15] Art. 35c lid 1 sub d Successiewet [16] Art. 10 lid 1 sub f Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting. [17] Art. 35c vijfde lid Successiewet [18] Besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M, Stcrt. april 2011, nr [19] Art. 4 Wet op de belastingen van rechtsverkeer [20] Art. 4 Wet op de belastingen van rechtsverkeer

10 Copyright Kluwer 2012 Kluwer Online Research Dit document is gegenereerd op Op dit document zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Kluwer van toepassing

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Bedrijf schenken of erven Nieuwe regels 2010 Om het voortbestaan van een onderneming niet in gevaar te brengen kent de Successiewet de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling is met de komst

Nadere informatie

Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen

Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen Mr. Sabine A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst en Paul-Johan Swank LLM 1 Met de verschillende doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001 2 en de bedrijfsopvolgingsregeling

Nadere informatie

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de diverse regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging in de Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

Fiscale zaken voor BV ondernemers

Fiscale zaken voor BV ondernemers Fiscale zaken voor BV ondernemers Countus accountants + adviseurs Apeldoorn 28 mei 2013 Henk-Jan Roersma FB Programma Introductie Aandelenoverdracht Activa/passiva transactie Bedrijfsopvolging Pensioenvoorzieningen

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop Bedrijfsopvolging Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting Testamenten Andere civielrechtelijke zaken 0 Inleiding Mr. C. (Kees) Goeman Mr. E.J.Ph. (Ed) Bijnsdorp Sprekers: Mw. mr. J.J.G.M. (Jolanda)

Nadere informatie

Alles onder Controle!

Alles onder Controle! Alles onder Controle! Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 20 oktober 2009 Onderwerpen Bedrijfsopvolging in Nederland Inkomstenbelasting Successiewet Bedrijfsopvolging in België Samenloop Nederland

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop!

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen. Het

Nadere informatie

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Belastingclaims bij bedrijfsoverdracht... 3 1.1 Wordt een onderneming

Nadere informatie

2. Onder vernummering van het zevende tot en met negende lid tot achtste tot en met tiende lid wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

2. Onder vernummering van het zevende tot en met negende lid tot achtste tot en met tiende lid wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende: ARTIKEL I De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd: A. Artikel 4.17a wordt als volgt gewijzigd: 1. In de aanhef van het vijfde lid wordt een belang heeft vervangen door: direct of indirect

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Bedrijfsoverdracht Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting 20 april 2011 www.inventivecontrol.com 1 Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Sprekers: mr. J.J.G.M. (Jolanda) van Nunen mr. G.J. (Govert) Vorstenbosch

Nadere informatie

Advieswijzer: Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2016

Advieswijzer: Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2016 Advieswijzer: Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2016 Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen.

Nadere informatie

Het ondernemingsvermogen in de Successiewet 1956

Het ondernemingsvermogen in de Successiewet 1956 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Nadruk verboden Erasmus School of Economics Bachelorscriptie Het ondernemingsvermogen in de Successiewet 1956 Naam student: A.N. Klok Studentnummer: 320949 Begeleider: J.E.

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus. Irma van der Zon

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus. Irma van der Zon Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus Irma van der Zon BOR / BOF BOR: bedrijfsopvolgingsregeling BOF: bedrijfsopvolgingsfaciliteit Verschillende benamingen voor hetzelfde onderwerp. BOR faciliteiten:

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij

Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij schenking en vererving van aanmerkelijkbelangaandelen Mr. Maria de L. Monteiro 1 Ruim een jaar geleden schreef T.C. Hoogwout een lezenswaardig artikel in dit blad

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuıẗeit staat voorop!

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuıẗeit staat voorop! www.stolk-accountants.nl Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuıẗeit staat voorop! Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste

Nadere informatie

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken Seminar Fiscaal vriendelijk erven en schenken Estate planning Fiscale en juridische begeleiding overgang en instandhouding (familie)vermogen Vermogen zo goedkoop mogelijk naar volgende generatie Wensen

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 2

2014 -- Successiewet -- Deel 2 Successiewet les 2 programma Successierecht Wetsficties Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Aangifte 1 Wetsficties 1 van 11 Schuldigerkenning niet-registergoederen art. 8-1 SW Om het ontgaan van successierecht

Nadere informatie

32401 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010)

32401 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën datum 19 november 2010 Betreffende wetsvoorstel: 32401 Wijziging van enkele

Nadere informatie

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Mr. K. de Heus * en drs. A. Rozendal ** Indien aandelen die een aanmerkelijk belang vertegenwoordigen worden vervreemd, vindt op grond van art. 4.12

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN Vanaf 2010 kan overlijden met vererving van aandelen in een eigen B.V. met beleggingsvermogen (waaronder verhuurd onroerend goed) tot een onverwachte

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf. whitepaper. Verzeker de continuïteit van uw bedrijf

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf. whitepaper. Verzeker de continuïteit van uw bedrijf 07.06.16 Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf Verzeker de continuïteit van uw bedrijf whitepaper In dit whitepaper: Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Voor familiebedrijven

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk

Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk Spotlight Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk Renate de Lange - Family Business/Private Wealth, Tax & Human Resource Services Jan Nieuwenhuizen - Family Business/Private Wealth,

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Belastingdienst 2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen.

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2017

Foederer. Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2017 Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2017 Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen.

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregeling (IBondernemer

Bedrijfsopvolgingsregeling (IBondernemer Kennisdocument Bedrijfsopvolgingsregeling (IBondernemer agrarisch) Bij de overdracht van een onderneming komt veel kijken. Naast het vinden van de koper(s) en het bepalen van de overdrachtswaarde, moet

Nadere informatie

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting De nieuwe Successiewet (deze wet regelt de schenk- en erfbelasting) is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen!

Nadere informatie

Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht

Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht Fiscale tips voor het verkoopproces Mr Roelof Oldenziel Accountants + Adviesgroep Los Spacelab 12 3824 MR AMERSFOORT Tel. 033-460 38 38 www.los.nl Wat is

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij vastgoedvennootschappen

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij vastgoedvennootschappen 2016 Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij vastgoedvennootschappen ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN OVERSCHRIJDEN DE ACTIVITEITEN VAN EEN VASTGOEDVENOOTSCHAP DE NORM NORMAAL VERMOGENSBEHEER VOOR TOEPASSING VAN

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:9034

ECLI:NL:RBDHA:2015:9034 1 van 5 17-8-2015 11:55 ECLI:NL:RBDHA:2015:9034 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 30-07-2015 Datum publicatie 06-08-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 9248 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 Inhoud Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 21 1.1 Inleiding 21 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 22 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm...

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm... Voorwoord...................................................... VII 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek................... 1 1.1. Waar hebben we het over?... 1 1.1.1.

Nadere informatie

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Erf- en schenkbelasting en de 2012 Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming voort, dan kunt u

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING, met name OG

BEDRIJFSOPVOLGING, met name OG Actualiteiten 1 Bedrijfsopvolging; actualiteiten 7-11-2016 Overige fiscale maatregelen 2017: reparatie HR 22-4-2016, 15/02845 (< 5 % belang) Kunnen onroerende zaken (hierna: OG) een onderneming zijn? Miscellaneous

Nadere informatie

2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen Mr. Almer M.A. de Beer 1 De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen Wanneer is een houdstervennootschap beleidsbepalend? 1 Werkzaam bij Arenthals

Nadere informatie

Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017

Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017 Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017 Maatregelen tegen box 2-beleggen in VBI s De belastingdruk op box 2-vermogen kan worden beperkt door vermogen waarop een abclaim rust onder te brengen in een vrijgestelde

Nadere informatie

De tbs-vrijstelling is te vergelijken met de mkb-winstvrijstelling voor ondernemers die winst uit onderneming genieten.

De tbs-vrijstelling is te vergelijken met de mkb-winstvrijstelling voor ondernemers die winst uit onderneming genieten. Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat, maatregelen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20619 31 december 2009 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting 17 december 2009 NR. DB 2009-175 Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Seminar Vermogensoverheveling

Seminar Vermogensoverheveling Seminar Vermogensoverheveling 12 juni 2013 Sprekers: Jolanda van Nunen belastingadviseur bij Inventive Control Accountants & Belastingadviseurs Kees Goeman belastingadviseur / partner bij Inventive Control

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN OPINIE: ONHANDIGE WETGEVING

FISCALE SIGNALEN OPINIE: ONHANDIGE WETGEVING FISCALE SIGNALEN Jaargang 2010, nummer 1 In het eerste nummer van onze nieuwsbrief in 2010 geven wij een aantal signalen die voor u van belang kunnen zijn. Geheel fiscaal zijn deze signalen deze keer niet.

Nadere informatie

De vernieuwde doorschuiffaciliteiten in de aanmerkelijk belangregeling: een stimulans of een knelpunt?

De vernieuwde doorschuiffaciliteiten in de aanmerkelijk belangregeling: een stimulans of een knelpunt? De vernieuwde doorschuiffaciliteiten in de aanmerkelijk belangregeling: een stimulans of een knelpunt? Student: mw. S.J.M.A. Peters Studentnummer: 990683 Begeleider: mw. mr. M.L.M. van Kempen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2175 31 januari 2013 Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling 17 januari 2013 Nr. BLKB2012/1221M Belastingdienst/Landelijk

Nadere informatie

De bedrijfsopvolging in de Successiewet 1956

De bedrijfsopvolging in de Successiewet 1956 De bedrijfsopvolging in de Successiewet 1956 De beoogde doelen van de wetgever inzake het kwalificerend ondernemingsvermogen bereikt? Naam: Studierichting: Sabine Kranenbroek Master Fiscale Economie Administratienummer:

Nadere informatie

Bachelor thesis De (on)gerechtvaardige behandeling van preferente aandelen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Bachelor thesis De (on)gerechtvaardige behandeling van preferente aandelen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Bachelor thesis De (on)gerechtvaardige behandeling van preferente aandelen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Auteur: F.H.J. Kruijssen Anr: s267272 Studie: Fiscale Economie Datum: 8 mei 2012 Examencommissie:

Nadere informatie

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van het CDA

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van het CDA Fiscale positie directeur-grootaandeelhouder NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Inleiding Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de vragen en opmerkingen van de fracties van het CDA, de PvdA, de

Nadere informatie

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M De staatssecretaris van

Nadere informatie

1 Maatregelen in het wetsvoorstel Belastingplan 2017

1 Maatregelen in het wetsvoorstel Belastingplan 2017 Inleiding Op Prinsjesdag is aan de Tweede Kamer het pakket Belastingplan 2017 aangeboden. Het pakket Belastingplan 2017 bestaat uit zes wetsvoorstellen. Onder andere in het wetsvoorstel Belastingplan 2017

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast Fiscale eindejaar tips Ondernemers met een BV Belastingplan 2011: ook in 2011 een tariefsverlaging van de VPB Het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt in 2011 verder verlaagd. Het tarief voor winsten

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 09-12-2010. Auto vanuit uw BV naar privé zonder betaling van omzetbelasting?

Nieuwsbrief van d.d. 09-12-2010. Auto vanuit uw BV naar privé zonder betaling van omzetbelasting? Nieuwsbrief van d.d. 09-12-2010 Nummer: 23 2010 Auto vanuit uw BV naar privé zonder betaling van omzetbelasting? In de fiscale literatuur komen wij onderstaande constructie tegen: DGA koopt een auto van

Nadere informatie

Bij familiebedrijven staat het ondernemerschap en de continuïteit van generatie op generatie centraal.

Bij familiebedrijven staat het ondernemerschap en de continuïteit van generatie op generatie centraal. Position Paper van FBNed September 2009 In zake T.b.v. : Wijzigingsvoorstellen op de Successiewet : rondetafelgesprek vaste commissie voor Financiën woensdag 23 september 2009 Samenvatting Rode draad Belastingplan

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

Nieuwe schenk- erfbelasting Belangrijkste wijzigingen vanaf 2010

Nieuwe schenk- erfbelasting Belangrijkste wijzigingen vanaf 2010 . Nieuwe schenk- erfbelasting Belangrijkste wijzigingen vanaf 2010 Het successierecht is de meest onbegrepen belasting. Het kabinet wil deze belasting in stand houden, ondanks dat de schenker of erflater

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBDHA:2015: Uitspraak. Rechtbank DEN HAAG. Team belastingrecht. zaaknummer: SGR 15/4517

Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBDHA:2015: Uitspraak. Rechtbank DEN HAAG. Team belastingrecht. zaaknummer: SGR 15/4517 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBDHA:2015:14738 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 11-12-2015 Datum publicatie 13-01-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden

Nadere informatie

Inleiding HOOFDSTUK 1

Inleiding HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 1 Inleiding Schenking en vererving van een IB-onderneming, van aanmerkelijkbelangaandelen en van ter beschikking gestelde onroerende zaken is met ingang van 1 januari 2010 ingrijpend gewijzigd,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Bedrijfsopvolging, wat en hoe?... 3. 2. Rechtsvorm(keuze) en opvolging... 7

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Bedrijfsopvolging, wat en hoe?... 3. 2. Rechtsvorm(keuze) en opvolging... 7 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Bedrijfsopvolging, wat en hoe? 3 11 Een korte schets van de problematiek 3 111 Cijfers 3 112 Leven en dood 4 113 Rechtsvorm 4 12 Fiscus en opvolging 5 121 Erven en schenken

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting, Stcrt. 2009, 20619 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Reikwijdte Artikel 1. Reikwijdte en definitie 1. Deze regeling

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen Auteur: Mr. E. Alink[1] Elders in deze uitgave wordt aandacht besteed aan de Flex-bv. Invoering van dat wetsvoorstel kan

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs De eigen bijdrage in de AWBZ: Vermogensbescherming zonder te schenken Maurice De Clercq & Harjit Singh Juni 2013 Programma Inleiding Belastingdruk bij eigen bijdrage

Nadere informatie

Fiscaal voordeling vermogen nalaten

Fiscaal voordeling vermogen nalaten Kennisdocument Estate planning Fiscaal voordeling vermogen nalaten U denkt er misschien liever niet aan, maar er komt ooit een moment dat u er niet meer zult zijn. Het is goed om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M.

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M. Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6416 13 april 2011 Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling 4 april 2011 Nr. BLKB2011/68M Belastingdienst/Landelijk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2014:16718

ECLI:NL:RBDHA:2014:16718 1 van 5 12-3-2015 13:25 ECLI:NL:RBDHA:2014:16718 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 03-06-2014 Datum publicatie 10-03-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 1201 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere

Nadere informatie

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. #10 Beleggingsvastgoed Oktober 2014 Deze whitepaper is verrijkt

Nadere informatie

Vergelijking doorschuiffaciliteiten

Vergelijking doorschuiffaciliteiten Carmen van Lier ANR: 646230 Fiscale Economie Examencommissie: drs. J.J.H. Gortzak prof. dr. J.A.G. van der Geld Vergelijking doorschuiffaciliteiten Wet IB 2001 November, 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

SPF 4 ever. 18 november 2009

SPF 4 ever. 18 november 2009 SPF 4 ever 18 november 2009 Onderwerpen Inleiding Doelvermogens ANBI & SBBI Afgezonderd particulier vermogen Stichting particulier fonds & voorbeelden Bruikbaarheid doelvermogen na 2009 Wijzigingen Successiewet

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

Successiewet 1956; bedrijfsopvolging

Successiewet 1956; bedrijfsopvolging Successiewet 1956; bedrijfsopvolging 1 Successiewet 1956; bedrijfsopvolging Belastingdienst/Centrum voor Proces- en Productontwikkeling, Domein Belastingen op arbeid en vermogen Besluit van 16 maart 2004,

Nadere informatie

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament ESTATE PLANNING Schenken Huwelijkse voorwaarden Testament Wat is estate planning? Estate planning is het nemen van maatregelen gericht op de besparing van schenk- en erfbelasting bij de overgang of overdracht

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging per 1 januari. 2010, nieuwe kansen en. beperkingen?

Bedrijfsopvolging per 1 januari. 2010, nieuwe kansen en. beperkingen? Faculteit Rechtswetenschappen Masterscriptie Bedrijfsopvolging per 1 januari 2010, nieuwe kansen en beperkingen? Helmond, 2010 Student: ANR: Studierichting: Scriptiebegeleider: S. H. Hamacher S745980 Fiscaal

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Direct durfkapitaal. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Inkomstenbelasting. Direct durfkapitaal. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Inkomstenbelasting. Direct durfkapitaal Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 24 maart 2009, nr. CPP2009/170M, Stcrt. Nr. 68 De staatssecretaris

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

Welke aandelen kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet?

Welke aandelen kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet? Mr. Almer M.A. de Beer 1 Welke aandelen kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet? Art. 4.6 Wet IB 2001 geeft antwoord op de vraag wie aanmerkelijkbelanghouder is De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Nadere informatie

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 19 1.1 Inleiding 19 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 20 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet IB 2001 22 1.4

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Page 1 of 7 Ondernemingsvermogen en tweetrapsbepalingen (deel I) NTFRB2011-35 Hoge Raad 16 januari 2004, nr.c02/150hr Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden Wetsartikelen NTFRB-art. 1 SW 1956-art. 35c SW 1956-art.

Nadere informatie

Het antwoord van de examenkandidaat moet tenminste de volgende onderdelen bevatten:

Het antwoord van de examenkandidaat moet tenminste de volgende onderdelen bevatten: EPN EXAMEN (ochtendgedeelte) 14 maart 2013 Vraagstuk I Het antwoord van de examenkandidaat moet tenminste de volgende onderdelen bevatten: De Successiewet 1956 is een verkrijgersbelasting (artikel 5, 24

Nadere informatie

Bijlage I Berekening waarde vruchtgebruik en periodieke uitkeringen 191. Bijlage II Afgeronde overlevingstafel (GBM/GBV ) 193

Bijlage I Berekening waarde vruchtgebruik en periodieke uitkeringen 191. Bijlage II Afgeronde overlevingstafel (GBM/GBV ) 193 Inhoud Voorwoord 11 1 Erfrecht in vogelvlucht 13 1.1 Wettelijk erfrecht 13 1.2 Invloed huwelijk op nalatenschap 14 1.3 Wettelijke verdeling 15 1.3.1 Gevolgen van wettelijke verdeling voor erfbelasting

Nadere informatie

Verhuur van vastgoed:

Verhuur van vastgoed: Erasmus Universiteit Rotterdam Nadruk Verboden Erasmus School of Economics Masterscriptie Verhuur van vastgoed: Wel of geen onderneming? Naam: Janwillem den Hollander Examennummer: 332859 Begeleidster:

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris Uw vermogen in 2015, voorbereid op de toekomst Het beheren van uw vermogen Belastingen Eigen bijdrages De volgende generatie Het beheren van uw vermogen Wie mag uw

Nadere informatie

3. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde lid tot vierde lid.

3. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde lid tot vierde lid. WIJZIGING VAN DE SUCCESSIEWET 1956 EN ENIGE ANDERE BELASTINGWETTEN (VEREENVOUDIGING BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING EN HERZIENING TARIEFSTRUCTUUR IN DE SUCCESSIEWET 1956, ALSMEDE INTRODUCTIE VAN EEN REGELING

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De BV goed gestart... 3 1.1. De oprichting.... 3 1.2. De gang naar de notaris... 4 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht.......... 6 1.2.2. Afschaffing verplicht

Nadere informatie

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht 22 november 2012 DGA Nieuwsbrief Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht In dit memo worden enkele wijzigingen in de fiscale wetgeving per 1 januari 2013 besproken die mogelijk ook

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie