Inkomstenbelasting - AB -- Deel 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 1"

Transcriptie

1 Inkomstenbelasting AB 1 programma Inleiding aanmerkelijk belang Ratio regeling Wanneer sprake van AB? Meesleepregeling en meetrekregeling Reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen Verkrijgingsprijs Vier inleidende vragen Wat is de ratio van de AB regeling? Een aandeelhouder met een behoorlijk belang in een NV/BV hetzelfde behandelen als een IB-ondernemer. Wanneer is AB-regeling van toepassing? Bij een aandelenbelang van 5% of meer in een NV/BV. Wat is het gevolg van een AB? Aandelen van box 3 (4% fictief rendement, 30% belasting) naar box 2 (dividend plus waardestijging, 25% belasting). Wat is het gevolg voor de IB? Duurder - dividend plus boekwinst bij verkoop aandelen wordt belast tegen 25%. Belastbaar inkomen box 2 Reguliere voordelen Dividenden/winstuitkeringen Teruggaaf gestort kapitaal Bonusaandelen (bij FBI) 4% Forfaitair rendement buitenlands beleggingslichaam Af: Aftrekbare kosten reguliere voordelen 45 -/- Reguliere voordelen > Vervreemdingsvoordelen Opbrengst bij verkoop Af: Verkoopkosten 250 -/- Art Overdrachtsprijs > Aankoopprijs Af: Aankoopkosten Verkrijgingsprijs > /- Vervreemdingsvoordeel > Totaal van reguliere en vervreemdingsvoordelen

2 Wanneer is sprake van een AB? Artikel 4.6 De belastingplichtige heeft een aanmerkelijk belang indien hij, al dan niet tezamen met zijn partner, direct of indirect: geen stortingseis nv/bv a. voor ten minste 5% van het geplaatste kapitaal aandeelhouder is in een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld; Wie is zijn partner? Zie partnerregeling art. 1.2 IB. direct of indirect Wanneer is sprake van een AB? Artikel 4.6 De belastingplichtige heeft een aanmerkelijk belang indien hij, al dan niet tezamen met zijn partner, direct of indirect: a. b. rechten heeft om direct of indirect aandelen te verwerven tot ten minste 5% van het geplaatste kapitaal (koopoptie zie ook art. 4.4); c. ; Let op a. t/m d. NIET bij elkaar optellen maar elk afzonderlijk aan 5%-norm toetsen. Eenmaal prijs, dan geldt AB voor alles! Een optie op een aandeel of winstbewijs wordt deels aan het aandeel/winstbewijs gelijkgesteld zie art. 4.4! Indirect aandeelhouderschap Voorbeeld De aandelen van Formaldo BV zijn geplaatst bij een stichting administratiekantoor. De stichting heeft de aandelen gecertificeerd. Belastingplichtige bezit 15% van de certificaten op aandelen Formaldo BV. Gevraagd Is sprake van een AB? Antwoord Ja, belastingplichtige bezit indirect 15% van de aandelen in Formaldo BV. Bij 5% of meer is er sprake van een AB. Opmerking Deze constructie wordt toegepast om een scheiding te maken tussen vermogen en zeggenschap. Het bestuur van de stichting oefent de aandeelhoudersrechten uit. De opbrengst wordt doorbetaald aan de certificaathouders. A. Stg Adm. Knt A BV 2

3 Gelijkstelling Artikel Indien een vennootschap verschillende soorten aandelen heeft, heeft de belastingplichtige ook een aanmerkelijk belang indien hij, al dan niet tezamen met zijn partner, direct of indirect: a. voor ten minste 5% van het geplaatste kapitaal van een soort aandelen aandeelhouder is of b. rechten heeft om direct of indirect aandelen van een soort te verwerven tot ten minste 5% van het van die soort geplaatste kapitaal. Aandelen met een bepaalde bevoegdheid zoals een benoemingsrecht of waarvoor een bijzondere aanbiedingsregeling geldt, worden als een soort behandeld. Meesleepregeling Artikel 4.9 Indien een belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap, behoren daartoe ook zijn overige aandelen in of winstbewijzen van die vennootschap. Ook nu geldt weer: eenmaal prijs, dan geldt AB voor alles van die nv/bv! Oefening 1 ABC BV heeft een aandelenkapitaal van en bestaat uit: aandelen A, nominaal 100 per aandeel aandelen B, nominaal 500 per aandeel 400 aandelen C, nominaal per aandeel Xaviera is directeur van ABC BV en bezit 80 aandelen A en 3 aandelen B. Gevraagd Heeft Xaviera een AB? Antwoord Zij heeft 80 x x 500 = / = 0,95% van de aandelen, dus geen AB. Binnen de groep A-aandelen heeft zij echter 80/1000 = 8% van de A-aandelen. Dat levert een AB op. Op grond van art. 4.9 geldt dit AB nu voor al haar aandelen ABC BV. 3

4 Meetrekregeling 1 van 2 Artikel 4.10 De aandelen van een vennootschap waarin hij GEEN, maar zijn partner of een van de bloed- of aanverwanten in de rechte lijn van de belastingplichtige of zijn partner WEL een aanmerkelijk belang heeft, behoren tot een AB. Voorbeeld 1 Na zijn scheiding is Anton met zijn nieuwe vriendin gaan samenwonen. Zijn vriendin heeft een kind uit een vorige relatie dat 5% van de aandelen H BV bezit. Zodra Anton nu maar 1 aandeel H BV bezit, heeft hij een AB. Wordt de relatie verbroken, dan eindigt het AB. Als Anton Sr. één aandeel bezit, heeft hij geen AB. Hetzelfde geldt voor Ton. De meetrekregel werkt hier niet. Maar als Claudia één aandeel bezit, heeft zij wel een AB. Als Anton huwt of een partnercontract opmaakt, wordt zijn vriendin een aanverwant van Anton Sr. en van Ton. Daarna werkt art IB wel. Meetrekregeling 2 van 2 Voorbeeld 2 Anton is gehuwd met Marry. Anton bezit 2% van de aandelen X BV. Victor, vader van M. is directeur bij X BV. Hij bezit 3% van de aandelen X BV. Victor ontvangt in 2011 als extra beloning een optie op 5% van de aandelen X BV. Gevraagd 1. Ontstaat er een AB bij Anton? 2. Marry overlijdt door een ongeval. Heeft dit gevolg voor het AB bij Anton? 3. Hoe als het huwelijk door echtscheiding was ontbonden? (Zie art. 4.2) Reguliere voordelen (art. 4.13) Artikel 13 De reguliere voordelen bestaan uit: a. dividend / uitkeringen op winstbewijzen; b. teruggaaf van hetgeen op aandelen of winstbewijzen is gestort; c. d. De teruggaaf (= terugbetaling) wordt NIET belast indien: 1 e de AVA hiertoe vooraf een besluit nam + tot maximaal de 2 e verkrijgingsprijs. de nominale waarde wordt teruggebracht 4

5 Teruggaaf op aandelen/winstbewijzen Voorbeeld De aandelen X BV hebben een nominale waarde van X BV heeft aandelen geplaatst. De zaken gaan goed en de directie stelt voor op elk aandeel 200 terug te betalen. De AVA besluit aldus en past de statuten + aandelen aan. A. bezit 50 aandelen X BV. Hij betaalde destijds bij uitgifte A. ontvangt n.a.v. het besluit van de AVA 50 x 200 = Omdat de statuten en de nominale waarde van de aandelen zijn aangepast, is A. over deze is hij GEEN IB verschuldigd. De terugbetaling heeft wel tot gevolg dat zijn verkrijgingsprijs met dit bedrag wordt verlaagd, dus / = Het heeft dus wel gevolg op het moment dat hij zijn aandelenpakket verkoopt. Het vervreemdingsvoordeel is dan groter. Kosten van reguliere voordelen (art. 4.15) Artikel Kosten van reguliere voordelen zijn de kosten gemaakt tot verwerving, inning en behoud mits in redelijkheid (lid 1). Voorbeelden Kosten van een geldlening ter financiering van de aankoop. Bankkosten betaalt ter zake van de inning van dividend. 4. Tot de kosten behoren niet: a. geheven dividendbelasting en kansspelbelasting; b. buitenlandse belasting als een regeling ter voorkoming van dubbele belasting geldt. Vervreemdingsvoordelen Onder vervreemding valt meer dan alleen de verkoop van aandelen en winstbewijzen. Dit komt de volgende keer uitvoerig aan de orde. Artikel 4.19 De vervreemdingsvoordelen worden gesteld op de overdrachtsprijs verminderd met de verkrijgingsprijs. In geval van vervreemding van een gedeelte van de in aandelen of winstbewijzen besloten rechten wordt een evenredig gedeelte van de verkrijgingsprijs in aanmerking genomen. bijv. kosten accountantsonderzoek Ontvangen tegenprestatie Af: Kosten i.v.m. de vervreemding /- Overdrachtsprijs Betaalde tegenprestatie Bij: kosten i.v.m. de verwerving Verkrijgingsprijs /- Vervreemdingsvoordeel bijv. bankkosten 5

6 Vervreemdingsprijs Artikel 4.20 Onder overdrachtsprijs wordt verstaan de tegenprestatie bij de vervreemding, verminderd met de ten laste van de vervreemder komende kosten. Artikel 4.22 Indien bij een vervreemding of verkrijging een tegenprestatie ontbreekt of is bedongen bij een niet onder normale omstandigheden gesloten overeenkomst, wordt als tegenprestatie aangemerkt de waarde die ten tijde van de vervreemding, respectievelijk de verkrijging, in het economische verkeer aan de aandelen of winstbewijzen kan worden toegekend. Verkrijgingsprijs Artikel Onder verkrijgingsprijs wordt verstaan de tegenprestatie bij de verkrijging vermeerderd met de ten laste van de verkrijger gekomen kosten. 2. Indien een belastingplichtige aandelen of winstbewijzen van eenzelfde soort heeft met een verschillende verkrijgingsprijs, wordt de verkrijgingsprijs van die aandelen of winstbewijzen gesteld op de gemiddelde verkrijgingsprijs. 4. Indien een inbreng heeft plaatsgevonden op de voet van artikel 3.65 kan de verkrijgingsprijs negatief zijn. Voorbeeld A. is eigenaar van het volgende AB-pakket in X NV nominaal aantal verkrijgingsprijs totaal gemiddelde verkrijgingspijs 175,00 Hoe als AB op enig moment ontstaat? Artikel 4.23 Indien een aandeel of winstbewijs op een tijdstip na de verkrijging daarvan tot een aanmerkelijk belang gaat behoren, wordt de verkrijgingsprijs van dat aandeel of winstbewijs gesteld op de waarde in het economische verkeer die op dat tijdstip daaraan kan worden toegekend. Voorbeeld A. heeft in de loop van jaren een AB opgebouwd: in 2009: 50 aandelen à 120 = in 2010: 20 aandelen à 150 = in 2011: 20 aandelen à 170 = aandelen rekenkundig gemiddelde 137,77 verkrijgingsprijs AB ontstaat in 2011 fiscaal in 2011: 90 aandelen à 170 = gemiddelde 170,00 6

7 EINDE 7

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Inkomstenbelasting DGA Master Nederlands Belastingrecht UVA De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Optie op nieuw uit te geven aandelen nader toegelicht Paul Ooms BSc Studentnummer: 5910277 Datum:

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten 1 Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M, De staatssecretaris

Nadere informatie

Wet op de dividendbelasting 1965

Wet op de dividendbelasting 1965 Wet op de dividendbelasting 1965 Wet van 23 december 1965, houdende vervanging van het Besluit op de Dividendbelasting 1941 door een nieuwe wettelijke regeling, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2009, 611

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

A. In artikel 2.5, tweede lid, wordt 4.17, 4.18 vervangen door: 4.17, 4.17a, 4.17b, 4.17c, 4.18.

A. In artikel 2.5, tweede lid, wordt 4.17, 4.18 vervangen door: 4.17, 4.17a, 4.17b, 4.17c, 4.18. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 19 november

Nadere informatie

====================================================================

==================================================================== AB 2002 no. 123 Intitulé : LANDSVERORDENING van 28 december 2002 houdende regels met betrekking tot de heffing en inning van een dividendbelasting en de toekenning van imputatiebetalingen Citeertitel:

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT6.3 Definitielijst versie bd-6.0.6 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT7.0 Definitielijst versie bd-7.0.1 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Dossier. Eigen woning en echtscheiding

Dossier. Eigen woning en echtscheiding Editie 1 September 2006 Dossier Eigen woning en echtscheiding Verdeling inkomsten uit eigen woning 4 De scheidingsregeling in de praktijk 5 Renteaftrek eigen woning bij echtscheiding 8 Een uitgebreid voorbeeld

Nadere informatie

Welke aandelen kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet?

Welke aandelen kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet? Mr. Almer M.A. de Beer 1 Welke aandelen kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet? Art. 4.6 Wet IB 2001 geeft antwoord op de vraag wie aanmerkelijkbelanghouder is De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 7

1. DGA en Start B.V... 7 1. DGA en Start B.V.... 7 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 7 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht:... 8 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 8 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Bij veel organisaties zie je een tussenstap tussen het daadwerkelijke bedrijf en de mensen erachter:

Bij veel organisaties zie je een tussenstap tussen het daadwerkelijke bedrijf en de mensen erachter: Fiscaal recht Vennootschapsbelasting Wet op de Vennootschapsbelasting belasting geheven over lichamen. Box 1 Inkomsten uit werk en woning (eenmanszaak) Box 2 Aandelenkapitaal in organisatie >5% (aanmerkelijk

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

Bedrijfspand van de dga: BV of in privé? ( Drs. J.J.A. Knol * [1] )

Bedrijfspand van de dga: BV of in privé? ( Drs. J.J.A. Knol * [1] ) Bedrijfspand van de dga: BV of in privé? ( Drs. J.J.A. Knol * [1] ) Voor veel ondernemers vertegenwoordigt het bedrijfspand een substantieel deel van het vermogen. Voor de financieel planner is het dan

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten

Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten Belasting heeft twee doelen 1. Een budgettaire functie: het dekken van overheidsuitgaven 2. Instrumentele functie. Belasting wordt gebruikt als een soort middel om een bepaald

Nadere informatie

A 2014 N 114 PUBLICATIEBLAD IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao,

A 2014 N 114 PUBLICATIEBLAD IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao, A 2014 N 114 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 30 ste december 2014 tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen 1, de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 2, de Landsverordening

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 juli 2004 Rapportnummer: 2004/295

Rapport. Datum: 30 juli 2004 Rapportnummer: 2004/295 Rapport Datum: 30 juli 2004 Rapportnummer: 2004/295 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de staatssecretaris van Financiën afwijzend heeft beslist op haar verzoek om met toepassing van de hardheidsclausule

Nadere informatie

Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij

Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij schenking en vererving van aanmerkelijkbelangaandelen Mr. Maria de L. Monteiro 1 Ruim een jaar geleden schreef T.C. Hoogwout een lezenswaardig artikel in dit blad

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 6

1. DGA en Start B.V... 6 1. DGA en Start B.V.... 6 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 6 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht... 7 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 7 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2008 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V.

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. mei 2013 v.01-2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM

Nadere informatie

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl.

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl. Reproductie toegestaan Deze uitgave mag in zijn geheel worden vermenigvuldigd, worden verspreid via e-mail of internet, dit laatste bijvoorbeeld door plaatsing op een (eigen) internetsite. Voor vragen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking De flexibele BV Versie: 13 mei 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling

Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling De wijzigingen in de eigenwoningregeling per 2013 artikelsgewijs toegelicht Fotografie en samenstelling: mr. Ruben Stam Herziene versie (2013.1) Reproductie

Nadere informatie