Beleggen met geleend geld van de BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen met geleend geld van de BV"

Transcriptie

1 Beleggen met geleend geld van de BV Overtollige middelen van de BV kunnen beter niet binnen de BV worden belegd, maar in privé. De BV betaalt namelijk 35% vennootschapsbelasting over de beleggingsresultaten, inclusief koerswinsten. Dit terwijl in privé (in box 3) slechts 1,2% over het vermogen betaald hoeft te worden. Bij 8% rendement komt dit neer op een belastingdruk van slechts 15% per jaar. Om privé te kunnen beleggen, dienen de gelden aan de BV te worden onttrokken. Hiervoor zijn twee mogelijkheden beschikbaar: het uitkeren van dividend (25% belasting) of het privé lenen van de BV. Het lenen van de BV om de gelden in privé te beleggen is in uw situatie de optimale oplossing. Een alternatief is om de BV dividend te laten uitkeren. Bij dat scenario moet er echter eerst 25% inkomstenbelasting worden betaald, waardoor slechts 75% beschikbaar is voor beleggen. Dit gaat ten koste van het rendement. De rente die u aan de BV betaalt is vanaf 1 januari 2001 niet meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wel is het zo dat de schuld aan de BV het vermogen voor de vermogensrendementsheffing (1,2%) vermindert. Met andere woorden, u betaalt de 1,2% over het saldo van de beleggingen en de schuld aan de BV. Hierdoor heeft u toch nog enig fiscaal profijt van de schuld aan de BV Daar staat tegenover dat de rente voor de BV belast is. Daarom is het zaak om een zo laag mogelijke rente te hanteren. Om fiscale problemen te voorkomen, moet u een zakelijke rente aan de BV betalen. Op grond van de fiscale rechtspraak kan de zakelijke rente gelijk worden gesteld aan het depositotarief dat de BV voor haar overtollige middelen bij de bank zou kunnen krijgen vermeerderd met een risico-opslag van 0,5%. Gezien het huidige renteniveau (2003) komt dit neer op circa 3,0%. Verder moet er met de BV een zakelijke geldleningsovereenkomst worden opgesteld. Noten: toelichting rekenmodel Nu de FBI voor de ab-houder onmogelijk is gemaakt, zal lenen-van-de-bv vaker worden geadviseerd Het lenen van de BV is bij een rendement vanaf 7% het optimale scenario ten opzichte van dividend uitkeren Voor dit vergelijking van de twee scenario s hebben wij een rekenmodel opgesteld. Hier worden vier scenario's uitgewerkt: (1) beleggen in de BV, (2) beleggen in de BV waarbij de koerswinst over de effecten lange tijd wordt uitgesteld (3) beleggen in privé na uitkering van dividend (4) beleggen met lening van de BV (vergeleken met uitkeren van dividend en beleggen in privé en (5) beleggen 5%-pakketten. De vergelijking valt in de meest waarschijnlijke scenario's gunstig uit voor "Lenen van de BV" en "5%-pakketten"

2 Rekenmodel - spreadsheet Startbedrag in BV Start in jaar 2001 Prognose koersstijging beleggingen 8,00% Prognose dividend 2,00% Bij lenen van de BV, rentepercentage (depositorente + risico-opslag) 5,00% IB-tarief box 2 25,00% Jaarlijkse onttrekking (netto; na 25%) Jaarlijkse onttrekking (bruto) jaar Beleggen in BV, jaarlijks VpB betalen over koerswinst, vermogen na ab-claim Beleggen in BV, uitstel VpB over koerswinst, vermogen na ab-claim Beleggen in privé, na afrekening ab, rekening houden met 1,2% heffing (2001) Beleggen in privé met lening BV % pakketten jaar Beleggen in BV, jaarlijks VpB betalen over koerswinst, vermogen na ab-claim Beleggen in BV, uitstel VpB over koerswinst, vermogen na ab-claim Beleggen in privé, na afrekening ab, rekening houden met 1,2% heffing (2001) Beleggen in privé met lening BV % pakketten jaar Beleggen in BV, jaarlijks VpB betalen over koerswinst, vermogen na ab-claim Beleggen in BV, uitstel VpB over koerswinst, vermogen na ab-claim Beleggen in privé, na afrekening ab, rekening houden met 1,2% heffing (2001)

3 Beleggen in privé met lening BV % pakketten jaar Beleggen in BV, jaarlijks VpB betalen over koerswinst, vermogen na ab-claim Beleggen in BV, uitstel VpB over koerswinst, vermogen na ab-claim Beleggen in privé, na afrekening ab, rekening houden met 1,2% heffing (2001) Beleggen in privé met lening BV % pakketten Enige toelichting op de gekozen systematiek is op haar plaats. Uitgegaan is van een bepaald rendement op aandelen en herinvestering van het rendement. Het gehanteerde rendement is netto; na kosten. De rente over de schuld aan de BV wordt bijgeschreven. Dit biedt praktische voordelen in het kader van de financiële planning van de dga. Uitgaande van lange termijnbelegging zal de aandeelhouder in het algemeen in privé niet over de liquide middelen beschikken om de rente feitelijk te betalen. Er moet hier waarschijnlijk wel wat uitgelegd worden aan de fiscus, omdat deze een aflossingsschema zal verlangen. Hier wordt de schuld alsmaar groter. Voorzover er in privé beleggingen (en ander bezit zoals overwaarde woning) aanwezig zijn tegenover de schuld, hoeft het oplopen van de schuld geen probleem te zijn In het scenario "Lenen van de BV" moet rekening worden gehouden met de vennootschapsbelasting die de BV over de rente verschuldigd is. Om een goede vergelijking tussen de verschillende scenario's mogelijk te maken, wordt in de BV een fictieve schuld opgebouwd ter financiering van de VpB. De rente daarover wordt bijgeschreven. Op het aanvangsmoment is er sprake van een inkomstenbelastingclaim ter zake van de desbetreffende reserves van de vennootschap. Deze bedraagt vanaf 1 januari 2001 nominaal 25% (Belastingplan 21ste eeuw). Door de reserves in de BV te laten, zullen deze nominaal toenemen (met de rente minus de VpB). Hierdoor zal ook de inkomstenbelastingclaim toenemen Het model houdt rekening met de 25% ab-heffing en de vermogensrendementsheffing van 1,2%. Deze wordt toegepast op de waarde van de aandelen minus de schuld aan de BV (aan het begin van het belastingjaar). Deze heffing zal toenemen naarmate het aandelenbezit in waarde stijgt. Om een goede vergelijking mogelijk te maken, wordt de vermogensrendementsheffing gecumuleerd met een rentefactor. Er wordt gedaan alsof voor deze heffing een rentedragende schuld wordt opgebouwd Nu kunnen we de balans opmaken voor het scenario "Lenen van de BV". Het netto vermogen kan berekend worden als: waarde aandelen minus IB-claim - VpB-schuld - de vermogensrendementsheffing. Geen rekening wordt gehouden met de schuld aan de BV, omdat daar tegenover het aandelenbezit in de BV staat. Geconsolideerd bekeken betreft het namelijk een schuld van de aandeelhouder aan zichzelf

4 Vervolgens gaan we in op het scenario "dividend uitkeren". We starten met een aandelenvermogen dat 75% (100% - 25%) bedraagt van het startkapitaal bij het andere scenario. Dit aandelenbezit ontwikkelt zich op dezelfde wijze. De vermogensrendementsheffing is hierbij hoger, omdat er geen schuld aan de BV is. De vermogensrendementsheffing wordt verder op dezelfde wijze verwerkt als hiervoor is aangegeven (cumulatief-rentedragend). Het netto vermogen voor de aandeelhouder wordt berekend als de waarde van de aandelen minus de vermogensrendementsheffing Bij een laag prognoserendement valt het scenario "Lenen van de BV" ongunstiger uit. De verklaring ligt in de verschuldigde vennootschapsbelasting over het rendement. De vermogensrendementsheffing is in dit scenario weliswaar lager, maar dit voordeel weegt niet op tegen het nadeel van de vennootschapsbelasting. Als we uitgaan van 5% debetrente ligt het break-even rendement op 7,65% bij een horizon van 10 jaar en op 6,6% bij een horizon van 20 jaar. Ligt het verwachte rendement lager dan valt het dividendscenario gunstiger uit Deze benadering kan ook worden gevolgd voor kasgeld- of beleggings-bv's Noten: zakelijke rente De aandeelhouder moet zakelijk handelen met zijn BV. De wederzijdse prestaties moeten met elkaar in evenwicht zijn. Dit houdt in dat onderlinge transacties dienen te geschieden op basis van voorwaarden die ook met onafhankelijke derden overeen zouden worden gekomen Bij een lening van de BV gaat het hierbij om de hoogte van de rente en de voorwaarden van de overeenkomst, zoals zekerheden. Allereerst de rente. Dit kunnen we bekijken vanuit het perspectief van de aandeelhouder. Als hij bij zijn bank een lening opneemt ter financiering van effecten, ligt de vergelijking met effectenkrediet voor de hand. Voor courante effecten (hoofdfondsen en MidKap-fondsen) zal effectenkrediet kunnen worden verkregen tot 70% van de waarde van de portefeuille. De portefeuille fungeert als onderpand voor de lening. Op basis daarvan is de lening voor de bank gedekt. Hiervoor geldt een relatief laag eigen vermogensbeslag waardoor een laag rentetarief kan worden gehanteerd. Dit impliceert dat de dga 30% eigen vermogen zou moeten inbrengen of op andere wijze zou moeten financieren. Financiering via een hypotheek zou in dit verband ook een mogelijkheid kunnen zijn. De rente voor effectenkrediet ligt moment op ongeveer 8,5%. Bij de grotere bedragen kan dit tot zo'n 6,5% worden uitonderhandeld Als we de zakelijkheid van de rente en de zekerheden vanuit het perspectief van de vennootschap beoordelen, krijgen we een geheel andere uitkomst. De BV zal voor haar overtollige middelen wellicht een rente kunnen krijgen van 4,5%. Als de BV voor de lening die zij aan haar aandeelhouder verstrekt hetzelfde percentage hanteert, dan handelt zij in beginsel zakelijk. Wel zal rekening moeten worden gehouden met het hogere risico van een lening aan de aandeelhouder in vergelijking met een deposito bij een financiële instelling. Te denken valt aan een risico-opslag van 0,5%. De hoogte van de risico-opslag is afhankelijk van de privé-vermogenssituatie van de dga. Naarmate hij privé meer vermogend is, kan de opslag lager zijn. De Hoge Raad heeft gekozen voor de benadering vanuit de vennootschap, HR 5 februari 1997, BNB 1997/217 Deze zienswijze heeft ook consequenties voor de voorwaarden waaronder een aandeelhouder van de vennootschap kan lenen. Een particuliere belegger zal niet dezelfde zekerheden verlangen als een financiële instelling. Denk hierbij aan verpanding van de effectenportefeuille. Wel zullen zekerheden een (onafhankelijke) particuliere belegger ertoe

5 kunnen bewegen om de risico-opslag te verlagen of om er voor te zorgen dat hij überhaupt de lening wil verstrekken. Ons inziens dient voor de beoordeling van de zakelijkheid van een effectenlening welke door de BV aan de dga wordt verstrekt, te worden gekeken naar de totale privé-vermogenssituatie van de dga. Heeft hij een financiële buffer om eventuele verliezen op de gefinancierde effectenportefeuille op te vangen? Denk hierbij aan overige privé-beleggingen, spaargelden en een eventuele overwaarde van de eigen woning. Dit vermogen dient ons inziens ten minste 30% te zijn van de effectenlening. Dit sluit indirect aan bij de 70%-norm die banken hanteren voor effectenkrediet

6 standaardovereenkomst effectenkrediet eigen BV OVEREENKOMST VAN EFFECTENKREDIET De ondergetekenden: 1. De heer/mevrouw... hierna te noemen "geldlener" en 2. De besloten vennootschap hierna te noemen "geldgever" Overwegen als volgt: Ondergetekenden wensen op strikt zakelijke basis een overeenkomst van geldlening te sluiten. Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 1. Geldlener heeft van geldgever een bedrag geleend groot.. (zegge:..) (hoofdsom) 2. Geldlener is hierover aan geldgever een rente verschuldigd ter grootte van het 12 maands interbancaire tarief (Euribor), zoals gepubliceerd in het Financieele Dagblad, vermeerderd met 1%. Deze rente zal worden herrekend naar een maandrente. De rente wordt maandelijks op de eerste werkdag van de daaropvolgende maand rentedragend bijgeschreven 3. De hoofdsom plus bijgeschreven rente zal door geldgever te allen tijde onmiddellijk kunnen worden opgeëist in geval het faillissement van geldlener wordt aangevraagd of beslag wordt gelegd op aan hem toebehorende zaken 4. Aflossing of vernieuwing van de schuld zal uiterlijk over vijf jaar plaatsvinden 5. Geldlener is te allen tijde bevoegd de schuld zonder boeterente of andere kosten af te lossen 6. [optioneel] Ter meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen verklaart geldlener hierbij dat de aangegane verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst verantwoord zijn in het kader van zijn inkomens- en vermogenssituatie. In dit kader verklaart hij in staat te zijn een vermogensverlies van 30% op de gefinancierde effecten op te kunnen vangen door middel van overig privé-beleggingsvermogen, spaargelden en de overwaarde van de woning Aldus overeengekomen en ondertekend te. op

Presentatie inclusief notities 29 oktober 2013

Presentatie inclusief notities 29 oktober 2013 Presentatie inclusief notities 29 oktober 2013 Zoals reeds gemeld ontvangt u de presentatie digitaal van ons. De gebruikte rekenvoorbeelden zijn ook toegevoegd. Wij willen nogmaals aangeven dat er veel

Nadere informatie

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl Toelichting Belangrijke mededelingen Deze toelichting bevat belangrijke informatie over het Dexia Aanbod. Dat

Nadere informatie

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 INHOUD Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 DE WAARDERING VAN HET FAMILIEBEDRIJF Waardebepalende factoren 4 Twee waarderingsmethodes

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

" & ' "!""&! ( ")# "" " " ( "&"&" " ) "

 & ' !&! ( )#    ( &&  ) ! "!# " $% " & ' "!""&! ( ")# "" " " ( "&"&" " ) " ()) ""# ) *# +&, # # &" " ()&" " # - "" ( &" & ".! &"! * +" (!" "" / # ) &) "!"&" "!"" ) - "# &)&!". "")& &&! " "&" "& & ),&! " # )& & 0!,"!!10 "23! "!!

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

De rendementseis. voor preferente aandelen bij bedrijfsopvolging. PE-artikel. Fiscaal. 1. Inleiding. Kennistoets

De rendementseis. voor preferente aandelen bij bedrijfsopvolging. PE-artikel. Fiscaal. 1. Inleiding. Kennistoets De rendementseis voor preferente aandelen bij bedrijfsopvolging 1 uur nettoonderwijs Henry Meijer en Chris Denneboom Drs. H.J. Meijer is directeur van MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv te Noordwijk.

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie

Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Eindterm: het noemen van de relevante belastingen bij de diverse rechtsvormen Je kunt - de relevante

Nadere informatie

De onzakelijke lening uitgekristalliseerd?

De onzakelijke lening uitgekristalliseerd? De onzakelijke lening uitgekristalliseerd? Document: Bachelor scriptie Naam: C.A. Baart Studierichting: Fiscale economie Studentnummer: 325760 Datum: Juli 2013 Begeleidende docent: J. Van den Berg Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kluwer Online Research

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Terbeschikkingstelling: een update Kluwer Online Research Auteur: Drs. J.E. van den Berg[1] Tussen november 2011 en mei 2012 zijn enkele belangrijke uitspraken en arresten verschenen

Nadere informatie

OPLEIDING. WFt Consumptief Krediet

OPLEIDING. WFt Consumptief Krediet OPLEIDING WFt Consumptief Krediet OPLEIDING CONSUMPTIEF KREDIET Lindenhaeghe, februari 2012 ii Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 KREDIETVORMEN 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Verstrekkingsvorm 2 1.2.1 Goederenkrediet

Nadere informatie

De winstbepalingsvraagstukken van de onzakelijke lening

De winstbepalingsvraagstukken van de onzakelijke lening ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Bachelorscriptie De winstbepalingsvraagstukken van de onzakelijke lening Auteur: Shanna Cai Opleiding: Bachelor Fiscale Economie Studentnummer:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

MEMO Crowdfunding Algemeen

MEMO Crowdfunding Algemeen MEMO Crowdfunding Algemeen Introductie Door middel van deze memo willen wij u graag nader informeren over (de mogelijkheden van) crowdfunding. Crowdfunding heeft zich de afgelopen jaren in Nederland ontwikkeld

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2010 - nummer 2 Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl Ook in crisistijd kunt u het urencriterium behalen

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland)

Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland) Regelingen en voorzieningen CODE 5.2.2.55 Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland) bronnen Gedragscode VFN, www.vfn.nl, maart 2012 VFN Gedragscode per 1.1.2012 (vervangt

Nadere informatie