ASSURANCERAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASSURANCERAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK"

Transcriptie

1 ASSURANCERAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR ONDERDELEN VAN DE BEKOSTIGING VAN DE STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS LAND VAN ALTENA (BESTUURSNUMMER 41878) BETREFFENDE BRINNUMMERS 13BE, 18GU, 18HS, 09ZZ, 12VF, 12NE EN 18IP Utrecht, oktober 2013

2

3 Voorwoord Dit assurancerapport bevat de resultaten van een specifiek onderzoek naar onderdelen van de bekostiging van Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (bestuursnummer 41878). Het onderzoek heeft betrekking op de juistheid en volledigheid van de berekening van de Gewogen Gemiddelde Leeftijd (hierna: GGL) van de zeven basisscholen (brinnummers 13BE, 18GU, 18HS, 09ZZ, 12VF, 12NE en 18IP) ten behoeve van de personele bekostiging. De directie Rekenschap en Juridische Zaken van de inspectie van het onderwijs (hierna: inspectie) heeft het onderzoek uitgevoerd in de periode mei 2013 september Het conceptrapport met nummer is op 30 september 2013 verzonden naar het bestuur voor hoor en wederhoor. Het definitieve rapport, met nummer is vastgesteld door drs. S.M.T.M. Smeets RA, te Utrecht op 17 oktober SPECIFIEK ONDERZOEK Naast regulier onderzoek op grond van artikel 11 van de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT), kan de inspectie uit eigen beweging dan wel op aanwijzing van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap specifiek onderzoek verrichten op grond van artikel 15 van de WOT. Hieronder worden alle niet-reguliere vormen van onderzoek verstaan. De inspectie kan op grond van artikel 3 van de WOT een onderzoek instellen naar, onder meer, de financiële rechtmatigheid en de naleving van bij of krachtens onderwijswetten gegeven voorschriften. Voor een specifiek onderzoek wordt steeds per onderzoek een specifieke onderzoeksvraag geformuleerd afhankelijk van de aard en onderwerp van het onderzoek. Ook de onderzoeksopzet en uitvoering volgen geen vast stramien, maar worden per geval bepaald. De bevindingen naar aanleiding van een specifiek onderzoek worden vastgelegd in een openbaar rapport, tenzij de aard van het onderzoek of de omvang daarvan zich daartegen verzet.

4

5 INHOUD Voorwoord 3 Samenvatting 7 1 Opdracht en werkwijze Aanleiding Onderzoeksvragen en werkwijze Afbakening van het onderzoek Wet- en regelgeving 10 2 Bevindingen Zijn alle personeelsleden die bij de berekening van de GGL betrokken moeten worden ook daadwerkelijk in de berekeningen opgenomen Zijn de personeelsleden die zijn uitgezonderd op het begrip leraar buiten de gegevens voor de berekening gelaten Zijn direct voor de teldatum leraren ontslagen c.q. zijn direct na de teldatum leraren aangesteld met de bedoeling om de GGL positief te beïnvloeden De leeftijd juist is opgenomen De betrekkingsomvang juist is opgenomen De berekeningen rekenkundig juist zijn Berekeningen na verwerking bevindingen 13 3 Conclusies 15 BIJLAGE(N) I GGL per brinnummer na verwerking bevindingen 17 II Herrekening GGL personele bekostiging regulier

6

7 Samenvatting De inspectie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de juistheid en volledigheid van de berekening van de GGL van zeven basisscholen (brinnummers 13BE, 18GU, 18HS, 09ZZ, 12VF, 12NE en 18IP) ten behoeve van de personele bekostiging. Het bevoegd gezag van de scholen is de Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena met bestuursnummer Het onderzoek heeft betrekking op de GGL per de teldatum Deze teldatum wordt gehanteerd voor de berekening van de personele bekostiging voor het schooljaar Het onderzoek heeft plaatsgevonden aan de hand van de Wet op het primair onderwijs (Wpo), het besluit bekostiging Wpo en de regeling bekostiging personeel po Uit het onderzoek blijkt dat op de volgende punten niet conform de Wpo is gehandeld: De GGL dient per brinnummer te worden bepaald door de betrekkingsomvang van elke leraar op de school te vermenigvuldigen met diens leeftijd en vervolgens te delen door de betrekkingsomvang van alle leraren op de school. De inspectie heeft aan de hand van de schoolgids en de akte van aanstelling vastgesteld dat een groot aantal leraren niet op het juiste brinnummer in de berekening van de GGL is opgenomen. In de berekening van de GGL dienen alleen leraren te worden opgenomen. De inspectie heeft aan de hand van de schoolgids en de akte van aanstelling vastgesteld dat één onderwijsassistent ten onrechte in de berekening is opgenomen. Een vijftal leraren met een aanstelling voor bepaalde tijd hebben over de periode augustus tot en met 1 november 2012 wel les gegeven maar zijn in die periode niet in de salarisadministratie opgenomen. Deze leraren zijn als gevolg hiervan ten onrechte niet meegenomen in de berekening van de GGL. De inspectie heeft op basis van het uitgevoerde onderzoek een herrekening gemaakt van de GGL per brinnummer en de personele bekostiging voor het schooljaar Uit deze berekening blijkt dat de GGL per brinnummer niet juist is berekend met als gevolg dat de bekostiging op basis van de beschikkingen voor personele bekostiging in totaal afgerond te hoog is vastgesteld. Het is aan de hoofdinspecteur primair onderwijs om aan deze bevindingen gevolgen te verbinden. Pagina 7 van 23

8 Pagina 8 van 23

9 1 Opdracht en werkwijze 1.1 Aanleiding De inspectie heeft een anoniem signaal ontvangen over een mondeling aangezegde payrollconstructie jegens een aantal tijdelijke krachten werkzaam voor basisschool Den Biekûrf (brinnummer 12NE). Het zou hierbij gaan om een aantal leraren die over de maanden augustus, september en oktober 2012 wel les zouden hebben gegeven maar niet in de salarisadministratie zouden zijn opgenomen. Het voorgaand signaal zou kunnen duiden op beïnvloeding van de GGL per 1 oktober 2012 om een hogere personele bekostiging te ontvangen. Men kan de GGL namelijk beïnvloeden door jongere leraren op de teldatum niet mee te laten tellen waardoor de GGL per brinnummer toeneemt en een hogere personele bekostiging wordt toegekend. 1.2 Onderzoeksvragen en werkwijze De onderzoeksvragen naar de GGL luiden of: alle personeelsleden die bij de berekening betrokken moeten worden ook daadwerkelijk in de berekeningen zijn opgenomen; de personeelsleden die zijn uitgezonderd op het begrip leraar buiten de gegevens voor de berekening zijn gelaten; direct voor de teldatum leraren zijn ontslagen c.q. direct na de teldatum leraren zijn aangesteld met de bedoeling om de GGL positief te beïnvloeden; de leeftijd (rekening houdend met minimum en maximum leeftijd) juist is opgenomen; de betrekkingsomvang juist is opgenomen; de berekeningen rekenkundig juist zijn. De inspectie heeft de aangetroffen situatie aan wet- en regelgeving getoetst en is nagegaan of sprake is van bekostigingsvoordeel met betrekking tot de door het bevoegd gezag opgegeven GGL. Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen heeft onderzoek plaatsgevonden bij het administratiekantoor en bij het bestuursbureau van het bevoegd gezag. 1.3 Afbakening van het onderzoek De directie Rekenschap en Juridische Zaken is een accountantsafdeling die in haar handelen gehouden is aan de voorschriften van de beroepsorganisatie voor registeraccountants, het NBA. De uitgevoerde werkzaamheden zijn verricht in overeenstemming met Standaard 3000, Assurance opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie. Het verstrekken van de juiste en volledige informatie in het kader van het onderzoek is de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Het is de verantwoordelijkheid van de inspectie een assurancerapport inzake de in paragraaf 1.2. geformuleerde onderzoeksvragen te verstrekken. Pagina 9 van 23

10 1.4 Wet- en regelgeving Om vast te stellen of er sprake is van verkregen bekostigingsvoordeel is de aangetroffen situatie getoetst aan de Wet op het primair onderwijs (Wpo), het besluit bekostiging Wpo en de regeling bekostiging personeel po Pagina 10 van 23

11 2 Bevindingen 2.1 Zijn alle personeelsleden die bij de berekening van de GGL betrokken moeten worden ook daadwerkelijk in de berekeningen opgenomen De GGL is een wegingsfactor die wordt gehanteerd bij de berekening van de personele bekostiging. Een hogere GGL zorgt voor een hogere personele bekostiging. De GGL wordt per brinnummer bepaald door de betrekkingsomvang van elke leraar op de school te vermenigvuldigen met diens leeftijd en vervolgens te delen door de betrekkingsomvang van alle leraren op de school (cf. artikel 43 lid 1 van de regeling bekostiging personeel po ). Uitgangspunt voor de beantwoording van de onderzoeksvraag is het overzicht Controle DUO-GGL d.d uit het salarissysteem RAET. In dit overzicht is per brinnummer de GGL berekend als basis voor het formulier GGL waarmee de GGL per aan het ministerie van OCW wordt teruggemeld. De inspectie heeft het overzicht Controle DUO-GGL aangesloten met de schoolgids 2012/2013 per brinnummer om vast te stellen of de leraren voor de berekening van de GGL op het juiste brinnummer zijn opgenomen. De gegevens zoals opgenomen op het overzicht Controle DUO-GGL zijn eveneens afgestemd met de akte van aanstelling zoals opgenomen in het personeelsdossier. Voorgaande vergelijkingen hebben de volgende bevindingen opgeleverd: 09ZZ, drie van een totaal van veertien leraren (namen leerkrachten) zijn volgens de schoolgids/akte van aanstelling werkzaam op 18HS in plaats van 09ZZ. 13BE, vier van een totaal van vier leraren (namen leerkrachten) zijn volgens de schoolgids/akte van aanstelling werkzaam op 12NE in plaats van 13BE. 18GU, tien van een totaal van tien leraren (namen leerkrachten) zijn volgens de schoolgids/akte van aanstelling werkzaam op 13BE in plaats van 18GU. 18HS, negen van een totaal van tien leraren (namen leerkrachten) zijn volgens de schoolgids/akte van aanstelling werkzaam op 18GU en één (naam leerkracht) op 09ZZ in plaats van 18HS. 18IP, tien van een totaal van twintig leraren (namen leerkrachten) zijn volgens de schoolgids/akte van aanstelling werkzaam op 18HS en één (naam leerkracht) op 09ZZ in plaats van 18IP. Tevens zijn drie leraren (namen leerkrachten) dubbel op het overzicht opgenomen. Deze drie leraren staan ook voor de gehele werktijdfactor vermeld bij 09ZZ. EA33, dit betreft een schooloverstijgend brinnummer voor personeel dat niet meegenomen hoeft te worden bij de berekening van de GGL. Op dit brinnummer zijn twee leraren opgenomen. Eén leraar (naam leerkracht) heeft een lange ziektehistorie maar is volgens akte van aanstelling werkzaam op 18GU. De tweede leraar (naam leerkracht) is volgens de schoolgids/akte van aanstelling werkzaam op 18HS. Pagina 11 van 23

12 2.2 Zijn de personeelsleden die zijn uitgezonderd op het begrip leraar buiten de gegevens voor de berekening gelaten Onder leraar wordt verstaan elk personeelslid dat is aangesteld in een onderwijsgevende functie als bedoeld in artikel 151 van Rechtspositiebesluit WPO/WEC (cf. artikel 43 lid 2 van de regeling bekostiging personeel po ). De inspectie heeft het overzicht Controle DUO-GGL aangesloten met de schoolgids 2012/2013 per brinnummer om vast te stellen of alleen leraren voor de berekening van de GGL op het juiste brinnummer zijn opgenomen. De gegevens zoals opgenomen op het overzicht Controle DUO-GGL zijn eveneens afgestemd met de akte van aanstelling zoals opgenomen in het personeelsdossier. Voorgaande vergelijkingen hebben de volgende bevinding opgeleverd: 12VF, één onderwijsassistent (naam onderwijsassistent) is ten onrechte in de berekening opgenomen. 2.3 Zijn direct voor de teldatum leraren ontslagen c.q. zijn direct na de teldatum leraren aangesteld met de bedoeling om de GGL positief te beïnvloeden Een zestal leraren met een aanstelling voor bepaalde tijd heeft over de periode augustus tot en met 1 november 2012 wel les gegeven maar is in die periode niet in de salarisadministratie opgenomen. Vijf van deze zes leraren zijn als gevolg hiervan ten onrechte niet meegenomen in de berekening van de GGL. Het betreft: twee leraren (namen leerkrachten) bij 18HS. één leraar (naam leerkracht) bij 12VF. twee leraren (namen leerkrachten) bij 12NE. één leraar (naam leerkracht) bij 18IP. De zesde leraar (naam leerkracht) is via een payroll constructie over de weken 32 tot en met 44 ingehuurd via Interteach en is terecht niet meegenomen in de berekening van de GGL. In een schriftelijke toelichting van de algemeen directeur naam algemeen directeur op de mutaties tijdelijk aangestelden is onder andere het volgende opgenomen: In formatieplan werd duidelijk dat we door m.n. aflopende bruidsschat en krimp flink moesten snijden in personeel. We voeren werkgelegenheidsbeleid. In de aflopende bruidsschat is de verwachting dat per augustus 2013 weinig tot geen ruimte is voor tijdelijk personeel. Om alle tijdelijke personeelsleden gelijk te behandelen, geen herbenoemingsverplichtingen en een zo kwaliteitsvolle invulling van het personeel per 1 augustus 2013 mogelijk, besluit ik dat er voor iedereen die door kan in een knip van drie maanden moet komen in de aanstellingen. Het administratiekantoor heeft de algemeen directeur met mail van 12 november 2012 met als onderwerp flexwet het volgende meegedeeld: Het gaat om de mensen die veelvuldig invallen en uiteindelijk voldoen aan de flexwet om bij 36 maanden vast in dienst te komen. Land van Altena heeft hierbij een constructie bedacht dit te omzeilen. Deze constructie is dat de mensen 3 maanden uit dienst gaan, ondertussen wel werkzaamheden verrichten op de scholen en middels voorschot uitbetaald worden. Na deze 3 maanden worden ze weer benoemd en worden de voorschotten verrekend met het dan te betalen salaris. Deze constructie is absoluut niet wenselijk en behoorlijk riskant. Voorschot is namelijk gelijk aan salaris! Als een werknemer kwaad wil kan dit gevolgen hebben voor jullie als Pagina 12 van 23

13 werkgever. Ook niet te vergeten bij controle accountants kan dit een aanleiding zijn tot een opmerking wat kan resulteren in een vermindering van de inkomsten/bekostiging vanuit het ministerie! Ik wil dan ook adviseren de richtlijnen van de CAO Primair Onderwijs te volgen en hiervan niet af te wijken. Als Land van Altena niet de mogelijkheden heeft deze mensen te benoemen dan zullen ze daadwerkelijk ook 3 maanden + 1 dag geen werkzaamheden moeten uitvoeren. Mogelijk is een en ander niet in lijn met wet- en regelgeving, onder andere met de flexwet. Daar dit niet tot de verantwoordelijkheid van de inspectie valt heeft de inspectie zich beperkt tot een onderzoek naar de gevolgen voor de GGL. 2.4 De leeftijd juist is opgenomen De inspectie heeft niet geconstateerd dat er een onjuiste leeftijd is opgenomen. 2.5 De betrekkingsomvang juist is opgenomen De inspectie heeft geconstateerd dat de betrekkingsomvang juist is opgenomen. 2.6 De berekeningen rekenkundig juist zijn De inspectie heeft geconstateerd dat de berekeningen rekenkundig juist zijn. 2.7 Berekeningen na verwerking bevindingen In onderstaande tabel is onder andere de GGL per brinnummer na het verwerken van de in de voorgaande paragrafen opgenomen bevindingen weergegeven. Een specificatie van de GGL per brinnummer is opgenomen in bijlage I. GGL per brinnummer per de teldatum Brinnummer GGL volgens ovz. fin. besch d.d GGL volgens ovz. Controle DUO- GGL GGL na onderzoek accountant GGL na onderzoek inspectie 09ZZ 39,54 39,08 39,08 40,22 12VF 42,41 42,41 42,41 40,04 13BE 50,00 50,00 50,00 40,78 18GU 40,78 40,78 40,78 38,60 18HS 37,66 37,66 37,66 35,51 18IP 36,89 36,48 36,48 37,49 EA33 50,00* 12NE 30 30,00** 50,00 41,30 * betreft brinnummer voor schooloverstijgend personeel, telt niet mee voor GGL ** komt niet voor op overzicht Controle DUO-GGL Pagina 13 van 23

14 Pagina 14 van 23

15 3 Conclusies Op basis van de bevindingen genoemd in de paragrafen 2.1 tot en met 2.7 concludeert de inspectie dat de GGL per brinnummer niet juist is berekend met als gevolg dat de beschikkingen voor de personele bekostiging voor het bestuur per saldo te hoog zijn vastgesteld. Voor de onderzochte teldatum gaat het om een totaalbedrag van ruim Een specificatie van dit bedrag is opgenomen in bijlage II. Het verbinden van gevolgen aan de bevindingen in dit rapport is voorbehouden aan de hoofdinspecteur primair onderwijs. Pagina 15 van 23

16 Pagina 16 van 23

17 Bijlage I GGL per brinnummer na verwerking bevindingen 13BE Werktijdfactor Rekenleeftijd Gewogen leeftijd GGL naam leerkracht 0, ,000 6,9540 naam leerkracht 1, ,000 28,0000 naam leerkracht 1, ,000 50,0000 naam leerkracht 0, ,000 40,9680 naam leerkracht 0, ,000 18,0293 naam leerkracht 0, ,000 31,1900 naam leerkracht 1, ,000 47,0000 naam leerkracht 0, ,000 15,1880 naam leerkracht 0, ,000 19,8944 naam leerkracht 0, ,000 19,9391 6, , ,78 18GU Werktijdfactor Rekenleeftijd Gewogen leeftijd GGL naam leerkracht 1, ,000 32,0000 naam leerkracht 0, ,000 27,4200 naam leerkracht 0, ,000 25,7940 naam leerkracht 0, ,000 38,9466 naam leerkracht 0, ,000 27,4200 naam leerkracht 0, ,000 16,0053 naam leerkracht 0, ,000 20,4028 naam leerkracht 1, ,000 33,0000 naam leerkracht 0, ,000 16,0000 naam leerkracht 0, ,000 13,7050 6, , ,60 18HS Werktijdfactor Rekenleeftijd Gewogen leeftijd GGL naam leerkracht 1, ,000 25,0000 naam leerkracht 1, ,000 50,0000 naam leerkracht 1, ,000 28,0000 naam leerkracht 0, ,000 13,1520 naam leerkracht 0, ,000 23,0600 naam leerkracht 0, ,000 23,6470 naam leerkracht 0, ,000 14,2250 naam leerkracht 0, ,000 14,7933 naam leerkracht 1, ,000 27,0000 naam leerkracht 0, ,000 28,3888 naam leerkracht 0, ,000 32,2600 naam leerkracht 0, ,000 23,0600 naam leerkracht 0, ,000 20,8665 naam leerkracht 1, ,000 50,0000 naam leerkracht 1, ,000 27,0000 naam leerkracht 1, ,000 27, , , ,51 Pagina 17 van 23

18 09ZZ Werktijdfactor Rekenleeftijd Gewogen leeftijd GGL naam leerkracht 0, ,000 22,1305 naam leerkracht 1, ,000 28,0000 naam leerkracht 0, ,000 19,6013 naam leerkracht 0, ,000 18,2080 naam leerkracht 0, ,000 42,6750 naam leerkracht 0, ,000 27,3950 naam leerkracht 0, ,000 43,2050 naam leerkracht 0, ,000 18,9700 naam leerkracht 1, ,000 44,0000 naam leerkracht 0, ,000 22,7213 naam leerkracht 0, ,000 23,3951 naam leerkracht 0, ,000 10,4104 7, , ,22 12VF Werktijdfactor Rekenleeftijd Gewogen leeftijd GGL naam leerkracht 0, ,000 17,7016 naam leerkracht 0, ,000 30,5100 naam leerkracht 0, ,000 23,7585 naam leerkracht 0, ,000 21,3615 naam leerkracht 0, ,000 9,9674 naam leerkracht 0, ,000 19,9638 naam leerkracht 1, ,000 50,0000 naam leerkracht 0, ,000 8,8625 4, , ,04 12NE Werktijdfactor Rekenleeftijd Gewogen leeftijd GGL naam leerkracht 0, ,000 25,2900 naam leerkracht 0, ,000 25,2900 naam leerkracht 1, ,000 50,0000 naam leerkracht 0, ,000 15,1752 naam leerkracht 0, ,000 11,1288 naam leerkracht 0, ,000 8,4300 3, , ,30 18IP Werktijdfactor Rekenleeftijd Gewogen leeftijd GGL naam leerkracht 1, ,000 29,0000 naam leerkracht 0, ,000 20,2336 naam leerkracht 0, ,000 25,1800 naam leerkracht 1, ,000 37,0000 naam leerkracht 0, ,000 38,8845 naam leerkracht 0, ,000 9,8599 naam leerkracht 0, ,000 15,7658 4, , ,49 Pagina 18 van 23

19 Bijlage II Herrekening GGL personele bekostiging regulier Personele bekostiging regulier Was: Wordt: Verschil in : Totaal 13BE , , ,22 onderbouw 55*3.854,95= ,25 55*3.447,43= , ,6 Onderbouw per ll. 50*44, ,95= bovenbouw 3.854,95 40,78*44, ,95= 3.447,43 79*2.682,55= ,45 79*2.398,94= , ,19 Bovenbouw per ll. 50*30, ,55= 2.682,55 40,78*30, ,55= 2.398,94 Directie , ,98 Kleine scholen Vaste voet kleine scholen Vermindering kleine scholen Bedrag vermindering kleine scholen per ll , ,62= 9.984,26 50*1.597, ,38= , , ,24= 8.929,83 40,78*1.597, ,38= ,07 134*965.43= ,62 134*863,36= ,24 50*11,07+411,93= 965,43 40,78*11,07+411,93= 863, ,04 Totaal 18GU , , ,25 74*3.447,43= ,52 74*3.351,07= , ,34 onderbouw Onderbouw per ll. 40,78*44, ,95= 38,6*44, ,95= 3.351, ,43 74*2.398,94= ,77 74*2.331,89= , ,91 bovenbouw Bovenbouw per ll. 40,78*30, ,55= 2.398,94 38,6*30, ,55= 2.331,89 Directie , ,98 Totaal 18HS , , ,01 83*3.309,52= ,33 83*3.214,49= , ,66 onderbouw Onderbouw per ll. 37,66*44, ,95= 35,51*44, ,95= 3.214, ,97 101*2.302,97= ,13 101*2.236,84= , ,29 bovenbouw Bovenbouw per ll. 37,66*30, ,55= 35,51*30, ,55= Pagina 19 van 23

20 2.302, ,84 directie , ,98 ¾ opslag voor ,78*0,75= , ,70*0,75= , ,06 nevenvestigingen Som kleine , ,67= , ,68= ,70 scholen ,78 Kleine scholen 18HS , ,67= , , ,59= ,02 Vaste voet kleine scholen 37,66*1.597, ,38= ,90 35,51*1.597, ,38= ,61 Vermindering 53*828.83= ,79 53*805,03= ,59 kleine scholen Bedrag vermindering kleine scholen per ll. 37,66*11,07+411,93= 828,83 35,51*11,07+411,93= 805,03 Kleine scholen 18HS00 Vaste voet kleine scholen Vermindering kleine scholen Bedrag vermindering kleine scholen per ll , ,23= , , ,93= ,68 37,66*1.597, ,38= 35,51*1.597, ,38= , ,61 131*828.83= ,23 131*805,03= ,93 37,66*11,07+411,93= 828,83 35,51*11,07+411,93= 805,03 Totaal 09ZZ , , ,45 50*3.392,62= ,90 50*3.422,67= , ,60 onderbouw Onderbouw per ll. 39,54*44, ,95= 40,22*44, ,95= 3.422, ,62 93*2.360,80= ,44 93*2.381,72= , ,52 bovenbouw Bovenbouw per ll. 39,54*30, ,55= 2.360,80 40,22*30, ,55= 2.381,72 Bestrijding 5*2.868,21= ,05 5*2.893,62= ,10 127,05 onderwijsachterstanden Bedrag per eenh. onderw.acht. 39,54*37, ,60= 2.868,21 40,22*37, ,60= 2.893,62 directie , ,98 Kleine scholen , ,21= 1.140, , ,31= 1.149,98 Vaste voet kleine 39,54*1.597, ,38= 40,22*1.597, ,38= scholen , ,29 9,40 Pagina 20 van 23

21 Vermindering kleine scholen Bedrag vermindering kleine scholen per ll. ¾ opslag voor nevenvestigingen Som kleine scholen Kleine scholen 09ZZ00 Vaste voet kleine scholen Vermindering kleine scholen Bedrag vermindering kleine scholen per ll. 143*849,64= ,21 143*857,17= ,31 39,54*11,07+411,93= 849,64 40,22*11,07+411,93= 857, ,79*0,75= , ,29*0,75= ,97 814, , ,78= , ,56= , , , ,20= , ,58= , ,71 39,54*1.597, ,38= 40,22*1.597, ,38= , ,29 74*849,64= ,20 74*857,17= ,58 39,54*11,07+411,93= 849,64 40,22*11,07+411,93= 857,17 Kleine scholen 09ZZ01 Vaste voet kleine scholen Vermindering kleine scholen Bedrag vermindering kleine scholen per ll , ,01= , , ,73= ,56 39,54*1.597, ,38= 40,22*1.597, ,38= , ,29 69*849.64= ,01 69*857,17= ,73 39,54*11,07+411,93= 849,64 40,22*11,07+411,93= 857,17 Totaal 12VF , , ,31 40*3.519,47= ,88 40*3.414,72= , ,08 onderbouw Onderbouw per ll. 42,41*44, ,95= 40,04*44, ,95= 3.414, ,47 45*2.449,08= ,67 45*2.376,18= , ,57 bovenbouw Bovenbouw per ll. 42,41*30, ,55= 2.449,08 40,04*30, ,55= 2.376,18 Bestrijding 2*2.975,46= 5.950,92 2*2.886,89= 5.773,78-177,14 onderwijsachterstanden Bedrag per eenh. onderw.acht. 42,41*37, ,60= 2.975,46 40,04*37, ,60= 2.886,89 Pagina 21 van 23

22 directie , ,49 Kleine scholen , ,74= , , ,45= ,24 Vaste voet kleine 42,41*1.597, ,38= 40,04*1.597, ,38= scholen , ,69 Vermindering 85*881,41= ,74 85*855,17= ,45 kleine scholen Bedrag 42,41*11,07+411,93= 881,41 40,04*11,07+411,93= 855,17 vermindering kleine scholen per ll ,52 Totaal 12NE , , ,89 22*2.970,95= ,90 22*3.470,41= , ,12 onderbouw Onderbouw per ll. 30*44, ,95= 41,30*44, ,95= 3.470, ,95 29*2.067,35= ,15 29*2.414,94= , ,11 bovenbouw Bovenbouw per ll. 30*30, ,55= 2.067,35 41,30*30, ,55= 2.414,94 Directie , ,49 Kleine scholen , ,53= , ,12= , , ,81 Vaste voet kleine scholen 30*1.597, ,38= ,68 41,30*1.597, ,38= ,93 Vermindering 51*744,03= ,53 51*869,12= ,12 kleine scholen Bedrag vermindering kleine scholen per ll. 30*11,07+411,93= 744,03 41,30*11,07+411,93= 869,12 Totaal 18IP , , ,49 44*3.275,49= ,47 44*3.302,01= , ,97 onderbouw Onderbouw per ll. 36,89*44, ,95= 37,49*44, ,95= 3.302, ,49 44*2.279,29= ,60 44*2.297,74= ,56 811,96 bovenbouw Bovenbouw per ll. 36,89*30, ,55= 37,49*30, ,55= 2.279, ,74 Directie , ,49 Kleine scholen , ,60= , ,72= 374, , ,55 Vaste voet kleine 36,89*1.597, ,38= 37,49*1.597, ,38= scholen , ,27 Vermindering 88*820,30= ,60 88*826,94= ,72 Pagina 22 van 23

23 kleine scholen Bedrag 36,89*11,07+411,93= 820,30 37,49*11,07+411,93= 826,94 vermindering kleine scholen per ll. Totaal verschil ,96 Pagina 23 van 23

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Basisscholen Eindhoven School: Tarieq Ibnoe Ziyad Plaats: Eindhoven BRIN-nummer: 22NM nummer AD/RS/42744

Nadere informatie

RAPPORT CONTROLE GROEITELLING PER 17 AUGUSTUS 2009 BIJ BS DE VAART TE HEERHUGOWAARD (BRINNR. 12SY)

RAPPORT CONTROLE GROEITELLING PER 17 AUGUSTUS 2009 BIJ BS DE VAART TE HEERHUGOWAARD (BRINNR. 12SY) RAPPORT CONTROLE GROEITELLING PER 17 AUGUSTUS 2009 BIJ BS DE VAART TE HEERHUGOWAARD (BRINNR. 12SY) Utrecht, maart 2011 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de rechtmatigheid

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Basisscholen Breda en omstreken School: Okba Ibnoe Nafi Plaats: Breda BRIN-nummer: 24RZ nummer AD/RS/42747

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN MEERDERE BRINNUMMERS OP DEZELFDE LOCATIE VAN DE DRIELUIK (01XA) EN HET BAKEN (23WK) TE AMERSFOORT Utrecht, maart 2011 Voorwoord Dit rapport bevat

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Onderwijsgroep Nederland School: De Dialoog Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27ET Nummer: AD/RS/47074

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Basisschool Bergen op Zoom e.o. School: El Feth Plaats: Bergen op Zoom BRIN-nummer: 24EL Nummer:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht School: Aboe Da oed Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 24ZJ Nummer: AD/RS/10453 Datum

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT bij Stichting VU-VUmc (Dhr. L.M. Bouter) Plaats: Utrecht Bestuursnummer: 75792 Onderzoeksnummer: 276697 Datum onderzoek: najaar 2014 Datum vaststelling: 28 april

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPECIFIEK ONDERZOEK WNT BIJ STICHTING OSG HENGELO

RAPPORTAGE SPECIFIEK ONDERZOEK WNT BIJ STICHTING OSG HENGELO RAPPORTAGE SPECIFIEK ONDERZOEK WNT BIJ STICHTING OSG HENGELO Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41824 Onderzoeksnummer : 279812 Datum onderzoek : najaar 2014/voorjaar 2015 Voorwoord De Inspectie van het

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij /71749

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij /71749 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij 4527969/71749 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische School Amsterdam School: As-Siddieq Plaats: Amsterdam BRIN-nummer: 23 HR nummer AD/RS/41812 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. VCO Midden- en Oost Groningen 4519363/41845

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. VCO Midden- en Oost Groningen 4519363/41845 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER VCO Midden- en Oost Groningen 4519363/41845 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per

Nadere informatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Scholen Tilburg e.o. School: Aboe El-Chayr Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 24PV Nummer: AD/RS/10450

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Scholen Rijn en Gouwe Scholen: An Noer en Al Qalam Plaats: Alphen aan de Rijn BRIN-nummers: 23VH

Nadere informatie

RAPPORT TOEKENNING BELONING AAN DE HEER WIGMANS IN 2011 DOOR BESTUUR SCOPE (40530) TE ALPHEN AAN DEN RIJN

RAPPORT TOEKENNING BELONING AAN DE HEER WIGMANS IN 2011 DOOR BESTUUR SCOPE (40530) TE ALPHEN AAN DEN RIJN RAPPORT TOEKENNING BELONING AAN DE HEER WIGMANS IN 2011 DOOR BESTUUR SCOPE (40530) TE ALPHEN AAN DEN RIJN Utrecht, 28 maart 2014 Voorwoord Dit concept rapport bevat de resultaten van een specifiek onderzoek

Nadere informatie

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Bestemd voor bevoegde

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Scholengroep Den Haag Zuid- West 4512394/41402

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Scholengroep Den Haag Zuid- West 4512394/41402 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Scholengroep Den Haag Zuid- West 4512394/41402 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Directeur Rekenschap & Juridische Zaken

Met vriendelijke groet, Directeur Rekenschap & Juridische Zaken Locatie Utrecht Rapport De onderzoeksvraag voor dit onderzoek door de inspectie was: "Is de beloning van de heer E.C.M. de Jaeger, uitgekeerd door het ROCvA in 2011 ondoelmatig?" Voor haar onderzoek heeft

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid 4523188/47595

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid 4523188/47595 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid 4523188/47595 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS Plaats: Leeuwarden BRIN-nummer: 16ZB Onderzoeksnummer: 116891 Onderzoek uitgevoerd op: 1 en 2 september 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SHON (4523828)/30709 Utrecht, 9 april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31 december

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. "DE UTSKOAT" Plaats: Witmarsum BRIN-nummer: 08FI Onderzoeksnummer: 116890 Onderzoek uitgevoerd op: 22 en 23 juni 2009 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

CONCEPT Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

CONCEPT Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: CONCEPT Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Commissie van Beroep PO

Commissie van Beroep PO 106226 - Beroepen tegen vermindering betrekkingsomvang; SAMENVATTING Werknemers zijn bij de werkgever in vaste dienst met een betrekkingsomvang boven de normbetrekking van 1 wtf. Omdat de werkgever vele

Nadere informatie

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 BAPO: VEEL GESTELDE VRAGEN. 1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 3. Hoe dient een personeelslid, dat gebruik wenst

Nadere informatie

NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad School: De Roos Plaats: Zaandam BRIN-nummer: 27MA Nummer: AD/RS/10439 Datum vaststelling

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR DE STICHTING ISLAMITISCHE SCHOLEN HELMOND EN OMGEVING

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR DE STICHTING ISLAMITISCHE SCHOLEN HELMOND EN OMGEVING RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR DE STICHTING ISLAMITISCHE SCHOLEN HELMOND EN OMGEVING 1 Vaststelling Dit rapport bevat de resultaten van het oriënterend onderzoek dat de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Eigen wachtgelders

Notitie. Inleiding. Eigen wachtgelders Notitie Van : Directeur HRM Aan : AMT Datum : November 2013 Onderwerp : Beleid omtrent eigen wachtgelders Doel : Ter kennisgeving Opgesteld door : Marja van den Ouden/ Linda Nolst Trenite Kopie aan : Bestuur

Nadere informatie

FAQ Subsidieregeling Jong en Oud

FAQ Subsidieregeling Jong en Oud FAQ Subsidieregeling Jong en Oud Aanvraag Vraag 1 Hoe is de aanvraagprocedure voor de subsidieregeling Jong en Oud ingericht? 2 Tot welke datum kan een aanvraag worden ingediend? 3 Kan ook voor indienstneming

Nadere informatie

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR SPECIFIEKE ONDERDELEN VAN DE BEKOSTIGING VAN STICHTING KENTALIS ONDERWIJS BETREFFENDE DE BRINNUMMERS 14QX EN 24FD Utrecht, juli 2010 Voorwoord Dit rapport bevat

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL School : p.c Prins Constantijnschool Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 15AH Onderzoeksnummer : 71440 Datum schoolbezoek : 10 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK BIJ DE STICHTING ISLAMITISCHE SCHOLEN HELMOND EN OMGEVING

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK BIJ DE STICHTING ISLAMITISCHE SCHOLEN HELMOND EN OMGEVING RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK BIJ DE STICHTING ISLAMITISCHE SCHOLEN HELMOND EN OMGEVING 1 2 Vaststelling Dit rapport bevat de resultaten van de onderzoeken die de Inspectie van het Onderwijs (hierna:

Nadere informatie

Omgaan met klachten en bezwaren

Omgaan met klachten en bezwaren Omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd

Nadere informatie

kenmerk 752842 De ondergetekenden:

kenmerk 752842 De ondergetekenden: Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën, d.d. Vil april 2015 kenmerk 752842 De ondergetekenden: - Namens de

Nadere informatie

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten.

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten. Bijlage 1 Onderzoeksprotocol aanlevering kostprijzen GRZ op basis van kostprijsmodel 1. Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS Algemeen Op basis van de artikelen 8.19 tot en met 8.21 van de CAO Primair Onderwijs kan een ouder/verzorger onder bepaalde voorwaarden aanspraak

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rembrandt van Rijnschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rembrandt van Rijnschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rembrandt van Rijnschool Plaats : Zegveld BRIN-nummer : 11OC Onderzoeksnummer : 126629 Datum schoolbezoek : 22 juni 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom Plaats : Pijnacker BRIN-nummer : 11YJ Onderzoeksnummer : 125122 Datum schoolbezoek : 14 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm.

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet op het primair onderwij. http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. Wet op het primair onderwijs, Artikel 17c Artikel 17c. Inhoud intern

Nadere informatie

m o INSPECTIE van het ONDERWIJS

m o INSPECTIE van het ONDERWIJS m o RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ HOFSTAD LYCEUM, AFDELING HAVO School/instelling: Hofstad Lyceum, afdeling havo Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 17HR-2 Registratienummer: 2727720 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 501 2700 AM Zoetermeer St. Lucas Onderwijs Postbus 93231 2509 AE 'S-GRAVENHAGE Locatie Zoetermeer Europaweg

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL School : c.b.s. De Wel Plaats : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 Datum schoolbezoek : 11 juni 2007 Datum vaststelling : 23 augustus 2007

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland te Buitenpost H3261740/41492

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland te Buitenpost H3261740/41492 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland te Buitenpost H3261740/41492 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek

Nadere informatie

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt)

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt) Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging allochtone levende talen (oalt) OCenW-Regelingen Bestemd voor: gemeentebesturen en schoolbesturen van scholen in het primair onderwijs, die

Nadere informatie

lp o INSPECTIE hetonderwijs RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ o.b.s. De Ruitenvelder

lp o INSPECTIE hetonderwijs RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ o.b.s. De Ruitenvelder lp o RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ o.b.s. De Ruitenvelder School: o.b.s. De Ruitenvelder Plaats: Froombosch BRIN-nummer: 1 2XX Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 29 oktober 2008 Conceptrapport

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7766 25 mei 2010 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 april 2010, nr. FEZ/ART/204868,

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Islamitische Stichting Nederlands Onderwijs en Opvoeding School: Yunus Emre Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 23GV Nummer:

Nadere informatie

Commissie van Beroep VO SAMENVATTING

Commissie van Beroep VO SAMENVATTING SAMENVATTING 106377 - Beroep tegen onthouden promotie (entreerecht); Het beroep is gericht tegen de beslissing van de werkgever met betrekking tot de urenverdeling voor het schooljaar 2014-2015 waaruit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9263 7 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 maart 2015, nr. PO/FenV/732423,

Nadere informatie

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin te Bonaire School: Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 20 mei 2014 Datum

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Aan het door Nederland gedetacheerd personeel aan de Europese Scholen

Aan het door Nederland gedetacheerd personeel aan de Europese Scholen Aan het door Nederland gedetacheerd personeel aan de Europese Scholen Datum: 17 oktober 2007 Ons kenmerk: 07333/ES/lb/eg Betreft: Wijzigingsblad notitie Terugkeerbegeleiding Geachte mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Katholiek en Protestants- Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. H3261355/40378

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Katholiek en Protestants- Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. H3261355/40378 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Katholiek en Protestants- Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. H3261355/40378 Utrecht, mei 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10073 14 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2015, FenV/732728,

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Islamitisch Onderwijs IQRA Scholen: As Soeffah en Al Qoeba Plaats: Amsterdam en Den Haag BRIN-nummers: 24ZH en 27PC Nummer:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 460 Besluit van 6 november 2013, houdende intrekking van diverse besluiten in verband met volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 331 Besluit van 3 september 2007, houdende wijziging van onder meer het Kaderbesluit rechtspositie PO in verband met benoeming in twee functies

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 10OW Onderzoeksnummer : 126401 Datum schoolbezoek : 31 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

LEIDRAAD BENOEMINGEN EN DAARUIT VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN PRIMAIR ONDERWIJS 2013

LEIDRAAD BENOEMINGEN EN DAARUIT VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN PRIMAIR ONDERWIJS 2013 LEIDRAAD BENOEMINGEN EN DAARUIT VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN PRIMAIR ONDERWIJS 2013 1. Aanleiding In 2013 is een nieuwe CAO PO vastgesteld. In deze CAO zijn een aantal zaken omtrent benoemingen en verplichtingen

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Vlinderboom

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Vlinderboom DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Vlinderboom School/instelling: De Vlinderboom Plaats: Loon op Zand BRIN-nummer: 18MF Onderzoeksnummer: 110180 Onderzoek uitgevoerd op: 19 augustus 2008

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Youforce

Veelgestelde vragen Youforce Veelgestelde vragen Youforce 1. Inleiding... 2 2. Ondersteuning door en instelling van internet browsers... 3 3. Inloggen/wachtwoord vergeten... 5 4. Handleiding en help... 6 5. Verwerking van en opslaan

Nadere informatie

Algemeen verbindend voorschrift

Algemeen verbindend voorschrift OCenW-Regelingen Aanpassing landelijk gemiddelde personeelslastbedragen van de opslagpercentages Bestemd voor: c scholen voor vwo, havo, mavo en vbo (inclusief afdelingen leerwegondersteunend onderwijs

Nadere informatie

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Bestemd voor het

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN MEERDERE BRINNUMMERS OP DEZELFDE LOCATIE VAN SBO DE PRINSENHOF TE APELDOORN (01FJ)

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN MEERDERE BRINNUMMERS OP DEZELFDE LOCATIE VAN SBO DE PRINSENHOF TE APELDOORN (01FJ) RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN MEERDERE BRINNUMMERS OP DEZELFDE LOCATIE VAN SBO DE PRINSENHOF TE APELDOORN (01FJ) Utrecht, 27 januari 2011 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279 ^Ó^ Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de directie

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld Plaats : Haaksbergen BRIN-nummer : 12YQ Onderzoeksnummer : 124816 Datum schoolbezoek : 10 januari 2012

Nadere informatie

Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen

Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen Bijlage - Controleprotocol Subsidieregeling cofinanciering sectorplannen 1. Uitgangspunten 1.1. Doel en reikwijdte van het controleprotocol Dit controleprotocol

Nadere informatie

Definitieve rapportage

Definitieve rapportage RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL Luzac Lyceum Dordrecht Afdelingen mavo, havo en vwo Definitieve rapportage Plaats: Dordrecht BRIN-nummer: 30CC-0 HB-nummer: 3521329 Onderzoek

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 14GU Onderzoeksnummer : 123227 Datum schoolbezoek : 4 juli 2011 Rapport

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STRUCTURELE GEGEVENSLEVERING WPO/WEC

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STRUCTURELE GEGEVENSLEVERING WPO/WEC STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12569 13 juli 2011 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 juni 2011, nr. WJZ/293289 (2764),

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs "Eben Haëzer"

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs Eben Haëzer RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs "Eben Haëzer" Plaats : Rhenen BRIN-nummer : 06FI Onderzoeksnummer : 126124 Datum schoolbezoek : 8 mei Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Deelplan IC Personeel 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Personeel 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Personeel 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 3 7. Frequentie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Wegwijzer Plaats : Leidschendam BRIN-nummer : 11JD C1 Onderzoeksnummer : 196707 Datum onderzoek : 11 juni 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

MEERJAREN OPBRENGSTEN VO 2015 TOELICHTING

MEERJAREN OPBRENGSTEN VO 2015 TOELICHTING MEERJAREN OPBRENGSTEN VO 2015 TOELICHTING Utrecht, februari 2015 INHOUD 1 Algemeen 5 2 Het opbrengstenoordeel 7 3 Rendement onderbouw 8 4 Van 3e leerjaar naar diploma (rendement bovenbouw) 11 5 Gemiddeld

Nadere informatie

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2010: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten.

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2010: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten. INTERNE CONTROLE FRACTIEBUDGETTEN GEMEENTE COEVORDEN PROCESEIGENAAR: Bert Kunnen 1. Doel en aanpak controle Doel onderzoek Het doel van de controle is om vast te stellen dat de verstrekte fractiebudgetten

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de leerlingenzorg in het primair onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet

Nadere informatie

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

Rechtmatigheid in het onderwijs

Rechtmatigheid in het onderwijs Rechtmatigheid in het onderwijs In navolging van gemeenten en provincies wordt het begrip rechtmatigheid in toenemende mate betrokken bij de accountantscontrole van onderwijsinstellingen. Maar wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 maart 2008, nr. PO/BenB/08/ 7214, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt.

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Definitief maart 2008 1/13 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Normjaartaak...3 3. Hoe ziet de invulling van de normjaartaak van een full-timer

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VONKENMORGEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN" School : Basisschool "De Vonkenmorgen" Plaats : Gendt BRIN-nummer : 04YJ Onderzoeksnummer : 81894 Datum schoolbezoek : 31 augustus 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie