ASSURANCERAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASSURANCERAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK"

Transcriptie

1 ASSURANCERAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR ONDERDELEN VAN DE BEKOSTIGING VAN DE STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS LAND VAN ALTENA (BESTUURSNUMMER 41878) BETREFFENDE BRINNUMMERS 13BE, 18GU, 18HS, 09ZZ, 12VF, 12NE EN 18IP Utrecht, oktober 2013

2

3 Voorwoord Dit assurancerapport bevat de resultaten van een specifiek onderzoek naar onderdelen van de bekostiging van Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (bestuursnummer 41878). Het onderzoek heeft betrekking op de juistheid en volledigheid van de berekening van de Gewogen Gemiddelde Leeftijd (hierna: GGL) van de zeven basisscholen (brinnummers 13BE, 18GU, 18HS, 09ZZ, 12VF, 12NE en 18IP) ten behoeve van de personele bekostiging. De directie Rekenschap en Juridische Zaken van de inspectie van het onderwijs (hierna: inspectie) heeft het onderzoek uitgevoerd in de periode mei 2013 september Het conceptrapport met nummer is op 30 september 2013 verzonden naar het bestuur voor hoor en wederhoor. Het definitieve rapport, met nummer is vastgesteld door drs. S.M.T.M. Smeets RA, te Utrecht op 17 oktober SPECIFIEK ONDERZOEK Naast regulier onderzoek op grond van artikel 11 van de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT), kan de inspectie uit eigen beweging dan wel op aanwijzing van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap specifiek onderzoek verrichten op grond van artikel 15 van de WOT. Hieronder worden alle niet-reguliere vormen van onderzoek verstaan. De inspectie kan op grond van artikel 3 van de WOT een onderzoek instellen naar, onder meer, de financiële rechtmatigheid en de naleving van bij of krachtens onderwijswetten gegeven voorschriften. Voor een specifiek onderzoek wordt steeds per onderzoek een specifieke onderzoeksvraag geformuleerd afhankelijk van de aard en onderwerp van het onderzoek. Ook de onderzoeksopzet en uitvoering volgen geen vast stramien, maar worden per geval bepaald. De bevindingen naar aanleiding van een specifiek onderzoek worden vastgelegd in een openbaar rapport, tenzij de aard van het onderzoek of de omvang daarvan zich daartegen verzet.

4

5 INHOUD Voorwoord 3 Samenvatting 7 1 Opdracht en werkwijze Aanleiding Onderzoeksvragen en werkwijze Afbakening van het onderzoek Wet- en regelgeving 10 2 Bevindingen Zijn alle personeelsleden die bij de berekening van de GGL betrokken moeten worden ook daadwerkelijk in de berekeningen opgenomen Zijn de personeelsleden die zijn uitgezonderd op het begrip leraar buiten de gegevens voor de berekening gelaten Zijn direct voor de teldatum leraren ontslagen c.q. zijn direct na de teldatum leraren aangesteld met de bedoeling om de GGL positief te beïnvloeden De leeftijd juist is opgenomen De betrekkingsomvang juist is opgenomen De berekeningen rekenkundig juist zijn Berekeningen na verwerking bevindingen 13 3 Conclusies 15 BIJLAGE(N) I GGL per brinnummer na verwerking bevindingen 17 II Herrekening GGL personele bekostiging regulier

6

7 Samenvatting De inspectie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de juistheid en volledigheid van de berekening van de GGL van zeven basisscholen (brinnummers 13BE, 18GU, 18HS, 09ZZ, 12VF, 12NE en 18IP) ten behoeve van de personele bekostiging. Het bevoegd gezag van de scholen is de Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena met bestuursnummer Het onderzoek heeft betrekking op de GGL per de teldatum Deze teldatum wordt gehanteerd voor de berekening van de personele bekostiging voor het schooljaar Het onderzoek heeft plaatsgevonden aan de hand van de Wet op het primair onderwijs (Wpo), het besluit bekostiging Wpo en de regeling bekostiging personeel po Uit het onderzoek blijkt dat op de volgende punten niet conform de Wpo is gehandeld: De GGL dient per brinnummer te worden bepaald door de betrekkingsomvang van elke leraar op de school te vermenigvuldigen met diens leeftijd en vervolgens te delen door de betrekkingsomvang van alle leraren op de school. De inspectie heeft aan de hand van de schoolgids en de akte van aanstelling vastgesteld dat een groot aantal leraren niet op het juiste brinnummer in de berekening van de GGL is opgenomen. In de berekening van de GGL dienen alleen leraren te worden opgenomen. De inspectie heeft aan de hand van de schoolgids en de akte van aanstelling vastgesteld dat één onderwijsassistent ten onrechte in de berekening is opgenomen. Een vijftal leraren met een aanstelling voor bepaalde tijd hebben over de periode augustus tot en met 1 november 2012 wel les gegeven maar zijn in die periode niet in de salarisadministratie opgenomen. Deze leraren zijn als gevolg hiervan ten onrechte niet meegenomen in de berekening van de GGL. De inspectie heeft op basis van het uitgevoerde onderzoek een herrekening gemaakt van de GGL per brinnummer en de personele bekostiging voor het schooljaar Uit deze berekening blijkt dat de GGL per brinnummer niet juist is berekend met als gevolg dat de bekostiging op basis van de beschikkingen voor personele bekostiging in totaal afgerond te hoog is vastgesteld. Het is aan de hoofdinspecteur primair onderwijs om aan deze bevindingen gevolgen te verbinden. Pagina 7 van 23

8 Pagina 8 van 23

9 1 Opdracht en werkwijze 1.1 Aanleiding De inspectie heeft een anoniem signaal ontvangen over een mondeling aangezegde payrollconstructie jegens een aantal tijdelijke krachten werkzaam voor basisschool Den Biekûrf (brinnummer 12NE). Het zou hierbij gaan om een aantal leraren die over de maanden augustus, september en oktober 2012 wel les zouden hebben gegeven maar niet in de salarisadministratie zouden zijn opgenomen. Het voorgaand signaal zou kunnen duiden op beïnvloeding van de GGL per 1 oktober 2012 om een hogere personele bekostiging te ontvangen. Men kan de GGL namelijk beïnvloeden door jongere leraren op de teldatum niet mee te laten tellen waardoor de GGL per brinnummer toeneemt en een hogere personele bekostiging wordt toegekend. 1.2 Onderzoeksvragen en werkwijze De onderzoeksvragen naar de GGL luiden of: alle personeelsleden die bij de berekening betrokken moeten worden ook daadwerkelijk in de berekeningen zijn opgenomen; de personeelsleden die zijn uitgezonderd op het begrip leraar buiten de gegevens voor de berekening zijn gelaten; direct voor de teldatum leraren zijn ontslagen c.q. direct na de teldatum leraren zijn aangesteld met de bedoeling om de GGL positief te beïnvloeden; de leeftijd (rekening houdend met minimum en maximum leeftijd) juist is opgenomen; de betrekkingsomvang juist is opgenomen; de berekeningen rekenkundig juist zijn. De inspectie heeft de aangetroffen situatie aan wet- en regelgeving getoetst en is nagegaan of sprake is van bekostigingsvoordeel met betrekking tot de door het bevoegd gezag opgegeven GGL. Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen heeft onderzoek plaatsgevonden bij het administratiekantoor en bij het bestuursbureau van het bevoegd gezag. 1.3 Afbakening van het onderzoek De directie Rekenschap en Juridische Zaken is een accountantsafdeling die in haar handelen gehouden is aan de voorschriften van de beroepsorganisatie voor registeraccountants, het NBA. De uitgevoerde werkzaamheden zijn verricht in overeenstemming met Standaard 3000, Assurance opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie. Het verstrekken van de juiste en volledige informatie in het kader van het onderzoek is de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Het is de verantwoordelijkheid van de inspectie een assurancerapport inzake de in paragraaf 1.2. geformuleerde onderzoeksvragen te verstrekken. Pagina 9 van 23

10 1.4 Wet- en regelgeving Om vast te stellen of er sprake is van verkregen bekostigingsvoordeel is de aangetroffen situatie getoetst aan de Wet op het primair onderwijs (Wpo), het besluit bekostiging Wpo en de regeling bekostiging personeel po Pagina 10 van 23

11 2 Bevindingen 2.1 Zijn alle personeelsleden die bij de berekening van de GGL betrokken moeten worden ook daadwerkelijk in de berekeningen opgenomen De GGL is een wegingsfactor die wordt gehanteerd bij de berekening van de personele bekostiging. Een hogere GGL zorgt voor een hogere personele bekostiging. De GGL wordt per brinnummer bepaald door de betrekkingsomvang van elke leraar op de school te vermenigvuldigen met diens leeftijd en vervolgens te delen door de betrekkingsomvang van alle leraren op de school (cf. artikel 43 lid 1 van de regeling bekostiging personeel po ). Uitgangspunt voor de beantwoording van de onderzoeksvraag is het overzicht Controle DUO-GGL d.d uit het salarissysteem RAET. In dit overzicht is per brinnummer de GGL berekend als basis voor het formulier GGL waarmee de GGL per aan het ministerie van OCW wordt teruggemeld. De inspectie heeft het overzicht Controle DUO-GGL aangesloten met de schoolgids 2012/2013 per brinnummer om vast te stellen of de leraren voor de berekening van de GGL op het juiste brinnummer zijn opgenomen. De gegevens zoals opgenomen op het overzicht Controle DUO-GGL zijn eveneens afgestemd met de akte van aanstelling zoals opgenomen in het personeelsdossier. Voorgaande vergelijkingen hebben de volgende bevindingen opgeleverd: 09ZZ, drie van een totaal van veertien leraren (namen leerkrachten) zijn volgens de schoolgids/akte van aanstelling werkzaam op 18HS in plaats van 09ZZ. 13BE, vier van een totaal van vier leraren (namen leerkrachten) zijn volgens de schoolgids/akte van aanstelling werkzaam op 12NE in plaats van 13BE. 18GU, tien van een totaal van tien leraren (namen leerkrachten) zijn volgens de schoolgids/akte van aanstelling werkzaam op 13BE in plaats van 18GU. 18HS, negen van een totaal van tien leraren (namen leerkrachten) zijn volgens de schoolgids/akte van aanstelling werkzaam op 18GU en één (naam leerkracht) op 09ZZ in plaats van 18HS. 18IP, tien van een totaal van twintig leraren (namen leerkrachten) zijn volgens de schoolgids/akte van aanstelling werkzaam op 18HS en één (naam leerkracht) op 09ZZ in plaats van 18IP. Tevens zijn drie leraren (namen leerkrachten) dubbel op het overzicht opgenomen. Deze drie leraren staan ook voor de gehele werktijdfactor vermeld bij 09ZZ. EA33, dit betreft een schooloverstijgend brinnummer voor personeel dat niet meegenomen hoeft te worden bij de berekening van de GGL. Op dit brinnummer zijn twee leraren opgenomen. Eén leraar (naam leerkracht) heeft een lange ziektehistorie maar is volgens akte van aanstelling werkzaam op 18GU. De tweede leraar (naam leerkracht) is volgens de schoolgids/akte van aanstelling werkzaam op 18HS. Pagina 11 van 23

12 2.2 Zijn de personeelsleden die zijn uitgezonderd op het begrip leraar buiten de gegevens voor de berekening gelaten Onder leraar wordt verstaan elk personeelslid dat is aangesteld in een onderwijsgevende functie als bedoeld in artikel 151 van Rechtspositiebesluit WPO/WEC (cf. artikel 43 lid 2 van de regeling bekostiging personeel po ). De inspectie heeft het overzicht Controle DUO-GGL aangesloten met de schoolgids 2012/2013 per brinnummer om vast te stellen of alleen leraren voor de berekening van de GGL op het juiste brinnummer zijn opgenomen. De gegevens zoals opgenomen op het overzicht Controle DUO-GGL zijn eveneens afgestemd met de akte van aanstelling zoals opgenomen in het personeelsdossier. Voorgaande vergelijkingen hebben de volgende bevinding opgeleverd: 12VF, één onderwijsassistent (naam onderwijsassistent) is ten onrechte in de berekening opgenomen. 2.3 Zijn direct voor de teldatum leraren ontslagen c.q. zijn direct na de teldatum leraren aangesteld met de bedoeling om de GGL positief te beïnvloeden Een zestal leraren met een aanstelling voor bepaalde tijd heeft over de periode augustus tot en met 1 november 2012 wel les gegeven maar is in die periode niet in de salarisadministratie opgenomen. Vijf van deze zes leraren zijn als gevolg hiervan ten onrechte niet meegenomen in de berekening van de GGL. Het betreft: twee leraren (namen leerkrachten) bij 18HS. één leraar (naam leerkracht) bij 12VF. twee leraren (namen leerkrachten) bij 12NE. één leraar (naam leerkracht) bij 18IP. De zesde leraar (naam leerkracht) is via een payroll constructie over de weken 32 tot en met 44 ingehuurd via Interteach en is terecht niet meegenomen in de berekening van de GGL. In een schriftelijke toelichting van de algemeen directeur naam algemeen directeur op de mutaties tijdelijk aangestelden is onder andere het volgende opgenomen: In formatieplan werd duidelijk dat we door m.n. aflopende bruidsschat en krimp flink moesten snijden in personeel. We voeren werkgelegenheidsbeleid. In de aflopende bruidsschat is de verwachting dat per augustus 2013 weinig tot geen ruimte is voor tijdelijk personeel. Om alle tijdelijke personeelsleden gelijk te behandelen, geen herbenoemingsverplichtingen en een zo kwaliteitsvolle invulling van het personeel per 1 augustus 2013 mogelijk, besluit ik dat er voor iedereen die door kan in een knip van drie maanden moet komen in de aanstellingen. Het administratiekantoor heeft de algemeen directeur met mail van 12 november 2012 met als onderwerp flexwet het volgende meegedeeld: Het gaat om de mensen die veelvuldig invallen en uiteindelijk voldoen aan de flexwet om bij 36 maanden vast in dienst te komen. Land van Altena heeft hierbij een constructie bedacht dit te omzeilen. Deze constructie is dat de mensen 3 maanden uit dienst gaan, ondertussen wel werkzaamheden verrichten op de scholen en middels voorschot uitbetaald worden. Na deze 3 maanden worden ze weer benoemd en worden de voorschotten verrekend met het dan te betalen salaris. Deze constructie is absoluut niet wenselijk en behoorlijk riskant. Voorschot is namelijk gelijk aan salaris! Als een werknemer kwaad wil kan dit gevolgen hebben voor jullie als Pagina 12 van 23

13 werkgever. Ook niet te vergeten bij controle accountants kan dit een aanleiding zijn tot een opmerking wat kan resulteren in een vermindering van de inkomsten/bekostiging vanuit het ministerie! Ik wil dan ook adviseren de richtlijnen van de CAO Primair Onderwijs te volgen en hiervan niet af te wijken. Als Land van Altena niet de mogelijkheden heeft deze mensen te benoemen dan zullen ze daadwerkelijk ook 3 maanden + 1 dag geen werkzaamheden moeten uitvoeren. Mogelijk is een en ander niet in lijn met wet- en regelgeving, onder andere met de flexwet. Daar dit niet tot de verantwoordelijkheid van de inspectie valt heeft de inspectie zich beperkt tot een onderzoek naar de gevolgen voor de GGL. 2.4 De leeftijd juist is opgenomen De inspectie heeft niet geconstateerd dat er een onjuiste leeftijd is opgenomen. 2.5 De betrekkingsomvang juist is opgenomen De inspectie heeft geconstateerd dat de betrekkingsomvang juist is opgenomen. 2.6 De berekeningen rekenkundig juist zijn De inspectie heeft geconstateerd dat de berekeningen rekenkundig juist zijn. 2.7 Berekeningen na verwerking bevindingen In onderstaande tabel is onder andere de GGL per brinnummer na het verwerken van de in de voorgaande paragrafen opgenomen bevindingen weergegeven. Een specificatie van de GGL per brinnummer is opgenomen in bijlage I. GGL per brinnummer per de teldatum Brinnummer GGL volgens ovz. fin. besch d.d GGL volgens ovz. Controle DUO- GGL GGL na onderzoek accountant GGL na onderzoek inspectie 09ZZ 39,54 39,08 39,08 40,22 12VF 42,41 42,41 42,41 40,04 13BE 50,00 50,00 50,00 40,78 18GU 40,78 40,78 40,78 38,60 18HS 37,66 37,66 37,66 35,51 18IP 36,89 36,48 36,48 37,49 EA33 50,00* 12NE 30 30,00** 50,00 41,30 * betreft brinnummer voor schooloverstijgend personeel, telt niet mee voor GGL ** komt niet voor op overzicht Controle DUO-GGL Pagina 13 van 23

14 Pagina 14 van 23

15 3 Conclusies Op basis van de bevindingen genoemd in de paragrafen 2.1 tot en met 2.7 concludeert de inspectie dat de GGL per brinnummer niet juist is berekend met als gevolg dat de beschikkingen voor de personele bekostiging voor het bestuur per saldo te hoog zijn vastgesteld. Voor de onderzochte teldatum gaat het om een totaalbedrag van ruim Een specificatie van dit bedrag is opgenomen in bijlage II. Het verbinden van gevolgen aan de bevindingen in dit rapport is voorbehouden aan de hoofdinspecteur primair onderwijs. Pagina 15 van 23

16 Pagina 16 van 23

17 Bijlage I GGL per brinnummer na verwerking bevindingen 13BE Werktijdfactor Rekenleeftijd Gewogen leeftijd GGL naam leerkracht 0, ,000 6,9540 naam leerkracht 1, ,000 28,0000 naam leerkracht 1, ,000 50,0000 naam leerkracht 0, ,000 40,9680 naam leerkracht 0, ,000 18,0293 naam leerkracht 0, ,000 31,1900 naam leerkracht 1, ,000 47,0000 naam leerkracht 0, ,000 15,1880 naam leerkracht 0, ,000 19,8944 naam leerkracht 0, ,000 19,9391 6, , ,78 18GU Werktijdfactor Rekenleeftijd Gewogen leeftijd GGL naam leerkracht 1, ,000 32,0000 naam leerkracht 0, ,000 27,4200 naam leerkracht 0, ,000 25,7940 naam leerkracht 0, ,000 38,9466 naam leerkracht 0, ,000 27,4200 naam leerkracht 0, ,000 16,0053 naam leerkracht 0, ,000 20,4028 naam leerkracht 1, ,000 33,0000 naam leerkracht 0, ,000 16,0000 naam leerkracht 0, ,000 13,7050 6, , ,60 18HS Werktijdfactor Rekenleeftijd Gewogen leeftijd GGL naam leerkracht 1, ,000 25,0000 naam leerkracht 1, ,000 50,0000 naam leerkracht 1, ,000 28,0000 naam leerkracht 0, ,000 13,1520 naam leerkracht 0, ,000 23,0600 naam leerkracht 0, ,000 23,6470 naam leerkracht 0, ,000 14,2250 naam leerkracht 0, ,000 14,7933 naam leerkracht 1, ,000 27,0000 naam leerkracht 0, ,000 28,3888 naam leerkracht 0, ,000 32,2600 naam leerkracht 0, ,000 23,0600 naam leerkracht 0, ,000 20,8665 naam leerkracht 1, ,000 50,0000 naam leerkracht 1, ,000 27,0000 naam leerkracht 1, ,000 27, , , ,51 Pagina 17 van 23

18 09ZZ Werktijdfactor Rekenleeftijd Gewogen leeftijd GGL naam leerkracht 0, ,000 22,1305 naam leerkracht 1, ,000 28,0000 naam leerkracht 0, ,000 19,6013 naam leerkracht 0, ,000 18,2080 naam leerkracht 0, ,000 42,6750 naam leerkracht 0, ,000 27,3950 naam leerkracht 0, ,000 43,2050 naam leerkracht 0, ,000 18,9700 naam leerkracht 1, ,000 44,0000 naam leerkracht 0, ,000 22,7213 naam leerkracht 0, ,000 23,3951 naam leerkracht 0, ,000 10,4104 7, , ,22 12VF Werktijdfactor Rekenleeftijd Gewogen leeftijd GGL naam leerkracht 0, ,000 17,7016 naam leerkracht 0, ,000 30,5100 naam leerkracht 0, ,000 23,7585 naam leerkracht 0, ,000 21,3615 naam leerkracht 0, ,000 9,9674 naam leerkracht 0, ,000 19,9638 naam leerkracht 1, ,000 50,0000 naam leerkracht 0, ,000 8,8625 4, , ,04 12NE Werktijdfactor Rekenleeftijd Gewogen leeftijd GGL naam leerkracht 0, ,000 25,2900 naam leerkracht 0, ,000 25,2900 naam leerkracht 1, ,000 50,0000 naam leerkracht 0, ,000 15,1752 naam leerkracht 0, ,000 11,1288 naam leerkracht 0, ,000 8,4300 3, , ,30 18IP Werktijdfactor Rekenleeftijd Gewogen leeftijd GGL naam leerkracht 1, ,000 29,0000 naam leerkracht 0, ,000 20,2336 naam leerkracht 0, ,000 25,1800 naam leerkracht 1, ,000 37,0000 naam leerkracht 0, ,000 38,8845 naam leerkracht 0, ,000 9,8599 naam leerkracht 0, ,000 15,7658 4, , ,49 Pagina 18 van 23

19 Bijlage II Herrekening GGL personele bekostiging regulier Personele bekostiging regulier Was: Wordt: Verschil in : Totaal 13BE , , ,22 onderbouw 55*3.854,95= ,25 55*3.447,43= , ,6 Onderbouw per ll. 50*44, ,95= bovenbouw 3.854,95 40,78*44, ,95= 3.447,43 79*2.682,55= ,45 79*2.398,94= , ,19 Bovenbouw per ll. 50*30, ,55= 2.682,55 40,78*30, ,55= 2.398,94 Directie , ,98 Kleine scholen Vaste voet kleine scholen Vermindering kleine scholen Bedrag vermindering kleine scholen per ll , ,62= 9.984,26 50*1.597, ,38= , , ,24= 8.929,83 40,78*1.597, ,38= ,07 134*965.43= ,62 134*863,36= ,24 50*11,07+411,93= 965,43 40,78*11,07+411,93= 863, ,04 Totaal 18GU , , ,25 74*3.447,43= ,52 74*3.351,07= , ,34 onderbouw Onderbouw per ll. 40,78*44, ,95= 38,6*44, ,95= 3.351, ,43 74*2.398,94= ,77 74*2.331,89= , ,91 bovenbouw Bovenbouw per ll. 40,78*30, ,55= 2.398,94 38,6*30, ,55= 2.331,89 Directie , ,98 Totaal 18HS , , ,01 83*3.309,52= ,33 83*3.214,49= , ,66 onderbouw Onderbouw per ll. 37,66*44, ,95= 35,51*44, ,95= 3.214, ,97 101*2.302,97= ,13 101*2.236,84= , ,29 bovenbouw Bovenbouw per ll. 37,66*30, ,55= 35,51*30, ,55= Pagina 19 van 23

20 2.302, ,84 directie , ,98 ¾ opslag voor ,78*0,75= , ,70*0,75= , ,06 nevenvestigingen Som kleine , ,67= , ,68= ,70 scholen ,78 Kleine scholen 18HS , ,67= , , ,59= ,02 Vaste voet kleine scholen 37,66*1.597, ,38= ,90 35,51*1.597, ,38= ,61 Vermindering 53*828.83= ,79 53*805,03= ,59 kleine scholen Bedrag vermindering kleine scholen per ll. 37,66*11,07+411,93= 828,83 35,51*11,07+411,93= 805,03 Kleine scholen 18HS00 Vaste voet kleine scholen Vermindering kleine scholen Bedrag vermindering kleine scholen per ll , ,23= , , ,93= ,68 37,66*1.597, ,38= 35,51*1.597, ,38= , ,61 131*828.83= ,23 131*805,03= ,93 37,66*11,07+411,93= 828,83 35,51*11,07+411,93= 805,03 Totaal 09ZZ , , ,45 50*3.392,62= ,90 50*3.422,67= , ,60 onderbouw Onderbouw per ll. 39,54*44, ,95= 40,22*44, ,95= 3.422, ,62 93*2.360,80= ,44 93*2.381,72= , ,52 bovenbouw Bovenbouw per ll. 39,54*30, ,55= 2.360,80 40,22*30, ,55= 2.381,72 Bestrijding 5*2.868,21= ,05 5*2.893,62= ,10 127,05 onderwijsachterstanden Bedrag per eenh. onderw.acht. 39,54*37, ,60= 2.868,21 40,22*37, ,60= 2.893,62 directie , ,98 Kleine scholen , ,21= 1.140, , ,31= 1.149,98 Vaste voet kleine 39,54*1.597, ,38= 40,22*1.597, ,38= scholen , ,29 9,40 Pagina 20 van 23

21 Vermindering kleine scholen Bedrag vermindering kleine scholen per ll. ¾ opslag voor nevenvestigingen Som kleine scholen Kleine scholen 09ZZ00 Vaste voet kleine scholen Vermindering kleine scholen Bedrag vermindering kleine scholen per ll. 143*849,64= ,21 143*857,17= ,31 39,54*11,07+411,93= 849,64 40,22*11,07+411,93= 857, ,79*0,75= , ,29*0,75= ,97 814, , ,78= , ,56= , , , ,20= , ,58= , ,71 39,54*1.597, ,38= 40,22*1.597, ,38= , ,29 74*849,64= ,20 74*857,17= ,58 39,54*11,07+411,93= 849,64 40,22*11,07+411,93= 857,17 Kleine scholen 09ZZ01 Vaste voet kleine scholen Vermindering kleine scholen Bedrag vermindering kleine scholen per ll , ,01= , , ,73= ,56 39,54*1.597, ,38= 40,22*1.597, ,38= , ,29 69*849.64= ,01 69*857,17= ,73 39,54*11,07+411,93= 849,64 40,22*11,07+411,93= 857,17 Totaal 12VF , , ,31 40*3.519,47= ,88 40*3.414,72= , ,08 onderbouw Onderbouw per ll. 42,41*44, ,95= 40,04*44, ,95= 3.414, ,47 45*2.449,08= ,67 45*2.376,18= , ,57 bovenbouw Bovenbouw per ll. 42,41*30, ,55= 2.449,08 40,04*30, ,55= 2.376,18 Bestrijding 2*2.975,46= 5.950,92 2*2.886,89= 5.773,78-177,14 onderwijsachterstanden Bedrag per eenh. onderw.acht. 42,41*37, ,60= 2.975,46 40,04*37, ,60= 2.886,89 Pagina 21 van 23

22 directie , ,49 Kleine scholen , ,74= , , ,45= ,24 Vaste voet kleine 42,41*1.597, ,38= 40,04*1.597, ,38= scholen , ,69 Vermindering 85*881,41= ,74 85*855,17= ,45 kleine scholen Bedrag 42,41*11,07+411,93= 881,41 40,04*11,07+411,93= 855,17 vermindering kleine scholen per ll ,52 Totaal 12NE , , ,89 22*2.970,95= ,90 22*3.470,41= , ,12 onderbouw Onderbouw per ll. 30*44, ,95= 41,30*44, ,95= 3.470, ,95 29*2.067,35= ,15 29*2.414,94= , ,11 bovenbouw Bovenbouw per ll. 30*30, ,55= 2.067,35 41,30*30, ,55= 2.414,94 Directie , ,49 Kleine scholen , ,53= , ,12= , , ,81 Vaste voet kleine scholen 30*1.597, ,38= ,68 41,30*1.597, ,38= ,93 Vermindering 51*744,03= ,53 51*869,12= ,12 kleine scholen Bedrag vermindering kleine scholen per ll. 30*11,07+411,93= 744,03 41,30*11,07+411,93= 869,12 Totaal 18IP , , ,49 44*3.275,49= ,47 44*3.302,01= , ,97 onderbouw Onderbouw per ll. 36,89*44, ,95= 37,49*44, ,95= 3.302, ,49 44*2.279,29= ,60 44*2.297,74= ,56 811,96 bovenbouw Bovenbouw per ll. 36,89*30, ,55= 37,49*30, ,55= 2.279, ,74 Directie , ,49 Kleine scholen , ,60= , ,72= 374, , ,55 Vaste voet kleine 36,89*1.597, ,38= 37,49*1.597, ,38= scholen , ,27 Vermindering 88*820,30= ,60 88*826,94= ,72 Pagina 22 van 23

23 kleine scholen Bedrag 36,89*11,07+411,93= 820,30 37,49*11,07+411,93= 826,94 vermindering kleine scholen per ll. Totaal verschil ,96 Pagina 23 van 23

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE ASPECTEN BIJ STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN TE DEN HELDER (41858)

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE ASPECTEN BIJ STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN TE DEN HELDER (41858) RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE ASPECTEN BIJ STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN TE DEN HELDER (41858) Utrecht, juni 2013 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een specifiek onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK Naar de naleving van artikel 138 lid 1 WPO (eigen wachtgelders) bij de Stichting voor bijzonder primair onderwijs in de Zaanstreek Agora Utrecht, mei 2016 Nummer: 4841966

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE BESTEDING VAN DE SUBSIDIE UIT HOOFDE VAN DE REGELING LERARENBEURS VOOR SCHOLING EN ZIJ- INSTROOM 2009-2011 DOOR STICHTING CARMELCOLLEGE TE HENGELO (35647) Utrecht,

Nadere informatie

RAPPORT. SPECIFIEK ONDERZOEK VERKLARING OMTRENT GEDRAG BOEKJAAR 2013 bij ROC TOP

RAPPORT. SPECIFIEK ONDERZOEK VERKLARING OMTRENT GEDRAG BOEKJAAR 2013 bij ROC TOP RAPPORT SPECIFIEK ONDERZOEK VERKLARING OMTRENT GEDRAG BOEKJAAR 2013 bij ROC TOP Plaats: Utrecht Bestuursnummer: 42625 Onderzoeksnummer: 285952 Onderzoeksperiode: Voorjaar 2015 Datum vaststelling: 11 augustus

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGHEID EN DOELMATIGHEID VAN DE BEZOLDIGING VAN DE DIRECTEUR/BESTUURDER VAN DE KATHOLIEKE SCHOLENGEMEENSCHAP HOOFDDORP Utrecht, november 2015 Voorwoord

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK Foundation Seventh-day Adventist School Lynch Plantation te St. Eustatius (21352) NAAR DE RECHTMATIGHEID VAN DE BESTEDINGEN ZOALS GERAPPORTEERD DOOR DE ACCOUNTANT IN

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK ONDERZOEK BIJ STICHTING HET ASSINK LYCEUM (BESTUURSNUMMER 40310) NAAR DE JUISTHEID EN RECHTMATIGHEID VAN DE TOEGEKENDE SUBSIDIE IN HET KADER VAN DE REGELING TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK. Onderzoek naar de kwijtschelding van een vordering door de Stichting De Blauwe Loper

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK. Onderzoek naar de kwijtschelding van een vordering door de Stichting De Blauwe Loper RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK Onderzoek naar de kwijtschelding van een vordering door de Stichting De Blauwe Loper Utrecht, april 2016 Onderzoeksnummer: 286248 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK De fusie per 1 augustus 2015 van basisschool De Kakelhof (17ZA) en basisschool Beekbergen (17ZF) onder het bestuur van Stichting Leerplein055 te Apeldoorn (41616) Utrecht,

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE ONDERWIJSSITUATIE EN RECHTMATIGHEID VAN DE BEKOSTIGING VAN DE SCHOLEN DIE GEVESTIGD ZIJN OP DE LOCATIE DROSTENBURG: MYTYLSCHOOL (20WU), TYLTYLSCHOOL (20WV),

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Basisscholen Eindhoven School: Tarieq Ibnoe Ziyad Plaats: Eindhoven BRIN-nummer: 22NM nummer AD/RS/42744

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK. Onderzoek naar de uitgaven aan huisvesting in 2013 en 2014 door de stichting KBA Nw West

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK. Onderzoek naar de uitgaven aan huisvesting in 2013 en 2014 door de stichting KBA Nw West RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK Onderzoek naar de uitgaven aan huisvesting in 2013 en 2014 door de stichting KBA Nw West Utrecht, 3 juni 2016 Onderzoeksnummer:286247 Edocs nr. 4846374 Voorwoord Dit

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Basisscholen Breda en omstreken School: Okba Ibnoe Nafi Plaats: Breda BRIN-nummer: 24RZ nummer AD/RS/42747

Nadere informatie

RAPPORT CONTROLE GROEITELLING PER 17 AUGUSTUS 2009 BIJ BS DE VAART TE HEERHUGOWAARD (BRINNR. 12SY)

RAPPORT CONTROLE GROEITELLING PER 17 AUGUSTUS 2009 BIJ BS DE VAART TE HEERHUGOWAARD (BRINNR. 12SY) RAPPORT CONTROLE GROEITELLING PER 17 AUGUSTUS 2009 BIJ BS DE VAART TE HEERHUGOWAARD (BRINNR. 12SY) Utrecht, maart 2011 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de rechtmatigheid

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN MEERDERE BRINNUMMERS OP DEZELFDE LOCATIE VAN DE DRIELUIK (01XA) EN HET BAKEN (23WK) TE AMERSFOORT Utrecht, maart 2011 Voorwoord Dit rapport bevat

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK. Stichting voor Speciaal Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Barendrecht (30185)

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK. Stichting voor Speciaal Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Barendrecht (30185) RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK Stichting voor Speciaal Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Barendrecht (30185) NAAR DE RECHTMATIGHEID VAN DE BESTEDINGEN ZOALS GERAPPORTEERD DOOR DE ACCOUNTANT

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Onderwijsgroep Nederland School: De Dialoog Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27ET Nummer: AD/RS/47074

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE NALEVING VAN WETTELIJKE. basisschool Kronenburgh

ONDERZOEK NAAR DE NALEVING VAN WETTELIJKE. basisschool Kronenburgh ONDERZOEK NAAR DE NALEVING VAN WETTELIJKE basisschool Kronenburgh Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 30XM C1 Onderzoeksnummer : 290939 Datum onderzoek : 27 juni en 2 september 2016 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Basisschool Bergen op Zoom e.o. School: El Feth Plaats: Bergen op Zoom BRIN-nummer: 24EL Nummer:

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE BESTEDING VAN MIDDELEN VAN PLAATSBEKOSTIGDE LEERLINGEN VSO BEUKENRODE ONDERWIJS (02RM)

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE BESTEDING VAN MIDDELEN VAN PLAATSBEKOSTIGDE LEERLINGEN VSO BEUKENRODE ONDERWIJS (02RM) RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE BESTEDING VAN MIDDELEN VAN PLAATSBEKOSTIGDE LEERLINGEN VSO BEUKENRODE ONDERWIJS (02RM) Utrecht, juni 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK De fusie per 1 augustus 2015 van basisschool Oude Niedorp (12CQ) en basisschool De Snip (11GM) onder het bestuur van Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE NALEVING VAN WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN. Basisschool Cornelis Vrij

ONDERZOEK NAAR DE NALEVING VAN WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN. Basisschool Cornelis Vrij ONDERZOEK NAAR DE NALEVING VAN WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN Basisschool Cornelis Vrij Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 05VP C1 Onderzoeksnummer : 288720 Datum onderzoek : 16 maart 2016 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE SAMENWERKING VAN DE WILLEM BLAEU (01XF-01), JAN ARENTSZ (02TD-03) EN HET STEDELIJK DALTON ALKMAAR

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE SAMENWERKING VAN DE WILLEM BLAEU (01XF-01), JAN ARENTSZ (02TD-03) EN HET STEDELIJK DALTON ALKMAAR RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE SAMENWERKING VAN DE WILLEM BLAEU (01XF-01), JAN ARENTSZ (02TD-03) EN HET STEDELIJK DALTON ALKMAAR (19ZQ-02) TE ALKMAAR Utrecht, 9 oktober 2015 Voorwoord Dit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht School: Aboe Da oed Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 24ZJ Nummer: AD/RS/10453 Datum

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT bij Stichting VU-VUmc (Dhr. L.M. Bouter) Plaats: Utrecht Bestuursnummer: 75792 Onderzoeksnummer: 276697 Datum onderzoek: najaar 2014 Datum vaststelling: 28 april

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK ONDERZOEK NAAR DE MIDDENMETING LOCATIES NOORD EN ZEEBURG VAN BASISSCHOOL AS-SIDDIEQ (23HR)

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK ONDERZOEK NAAR DE MIDDENMETING LOCATIES NOORD EN ZEEBURG VAN BASISSCHOOL AS-SIDDIEQ (23HR) RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK ONDERZOEK NAAR DE MIDDENMETING LOCATIES NOORD EN ZEEBURG VAN BASISSCHOOL AS-SIDDIEQ (23HR) Haarlem, 2 april 2008 VASTSTELLING Dit rapport bevat de resultaten van

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPECIFIEK ONDERZOEK WNT BIJ STICHTING OSG HENGELO

RAPPORTAGE SPECIFIEK ONDERZOEK WNT BIJ STICHTING OSG HENGELO RAPPORTAGE SPECIFIEK ONDERZOEK WNT BIJ STICHTING OSG HENGELO Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41824 Onderzoeksnummer : 279812 Datum onderzoek : najaar 2014/voorjaar 2015 Voorwoord De Inspectie van het

Nadere informatie

RAPPORT VAN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN SPECIFIEK ONDERZOEK De fusie van vier basisscholen onder het bestuur van Scholengroep OPRON te Veendam (41780) per 1 augustus 2015, te weten Het Zonnedal (14CZ) en De Oleander (14IM), en De

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische School Amsterdam School: As-Siddieq Plaats: Amsterdam BRIN-nummer: 23 HR nummer AD/RS/41812 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. VCO Midden- en Oost Groningen 4519363/41845

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. VCO Midden- en Oost Groningen 4519363/41845 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER VCO Midden- en Oost Groningen 4519363/41845 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per

Nadere informatie

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds?

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds? Algemene Vereniging Schoolleiders In het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs Vervanging in de school In deze notitie vindt u van alles over de vervanging en de spelregels met het vervangingsfonds

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DIVERSE RECHTMATIGHEIDSASPECTEN. bij Stichting OSG Hengelo

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DIVERSE RECHTMATIGHEIDSASPECTEN. bij Stichting OSG Hengelo RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DIVERSE RECHTMATIGHEIDSASPECTEN bij Stichting OSG Hengelo Plaats: Utrecht Bestuursnummer: 41824 Onderzoeksnummer: 283806 Periode onderzoek: najaar 2014 - voorjaar

Nadere informatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK ONDERZOEK NAAR DE EINDMETING LOCATIES NOORD EN ZEEBURG VAN BASISSCHOOL AS-SIDDIEQ (23HR)

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK ONDERZOEK NAAR DE EINDMETING LOCATIES NOORD EN ZEEBURG VAN BASISSCHOOL AS-SIDDIEQ (23HR) RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK ONDERZOEK NAAR DE EINDMETING LOCATIES NOORD EN ZEEBURG VAN BASISSCHOOL AS-SIDDIEQ (23HR) Haarlem, juni 2008 VASTSTELLING Dit rapport bevat de resultaten van een incidenteel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF. Eerste onderzoek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF. Eerste onderzoek RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF Eerste onderzoek Basisschool De Wingerd Plaats : Lelystad Gemeente : Lelystad BRIN-nummer : 15FM-C1 Onderzoeksnummer : 292716 Datum onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij /71749

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij /71749 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij 4527969/71749 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Scholen Tilburg e.o. School: Aboe El-Chayr Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 24PV Nummer: AD/RS/10450

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Scholen Rijn en Gouwe Scholen: An Noer en Al Qalam Plaats: Alphen aan de Rijn BRIN-nummers: 23VH

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda Sector ERZ Afdeling Oboo telefoon 588407 voorstelnummer 34 gouda 12 maart 2005 iz-nummer 2005.3060a Steller j. veldhoen Onderwerp de gevolgen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF Eerste onderzoek FLORENS RADEWIJNSSCHOOL DEFINITIEF Plaats : Windesheim Gemeente : Zwolle BRIN-nummer : 15YR Onderzoeksnummer : 291641 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen 4514541/43967 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

RAPPORT TOEKENNING BELONING AAN DE HEER WIGMANS IN 2011 DOOR BESTUUR SCOPE (40530) TE ALPHEN AAN DEN RIJN

RAPPORT TOEKENNING BELONING AAN DE HEER WIGMANS IN 2011 DOOR BESTUUR SCOPE (40530) TE ALPHEN AAN DEN RIJN RAPPORT TOEKENNING BELONING AAN DE HEER WIGMANS IN 2011 DOOR BESTUUR SCOPE (40530) TE ALPHEN AAN DEN RIJN Utrecht, 28 maart 2014 Voorwoord Dit concept rapport bevat de resultaten van een specifiek onderzoek

Nadere informatie

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Bestemd voor bevoegde

Nadere informatie

20 januari 2017 Financiële beschikkingen PO. Geachte heer, mevrouw,

20 januari 2017 Financiële beschikkingen PO. Geachte heer, mevrouw, > Retouradres Postbus 66 27 ML Zoetermeer 42684 St Onderwijs 4 Nieuwe Tijd Van Nijenrodeweg 897 181 BH Amsterdam Europaweg 2 2711 AH Zoetermeer Postbus 66 27 ML Zoetermeer Vorig overzicht financiële beschikkingen

Nadere informatie

De Commissie van beroep Islamitische Scholen is een commissie van beroep als bedoeld in artikel 60 van de WPO en artikel 52 van de WVO.

De Commissie van beroep Islamitische Scholen is een commissie van beroep als bedoeld in artikel 60 van de WPO en artikel 52 van de WVO. Commissie van beroep Islamitische Scholen Voorwoord Hierbij treft u het jaarverslag 2009 van de Commissie van beroep Islamitische scholen aan. In het kader van de efficiency en in navolging van vele andere

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam /40774

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam /40774 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam 4523059/40774 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het

Nadere informatie

RAPPORT INVESTERINGEN SPEELLEERCENTRUM DE WIJDE WERELD. Stichting Kiem Onderwijs te Uden

RAPPORT INVESTERINGEN SPEELLEERCENTRUM DE WIJDE WERELD. Stichting Kiem Onderwijs te Uden RAPPORT INVESTERINGEN SPEELLEERCENTRUM DE WIJDE WERELD Stichting Kiem Onderwijs te Uden januari 2016 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een specifiek onderzoek naar investeringen in de huisvesting

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs /72464

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs /72464 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs 4512413/72464 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Sirius te Amsterdam /41716

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Sirius te Amsterdam /41716 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Sirius te Amsterdam 4511036/41716 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Directeur Rekenschap & Juridische Zaken

Met vriendelijke groet, Directeur Rekenschap & Juridische Zaken Locatie Utrecht Rapport De onderzoeksvraag voor dit onderzoek door de inspectie was: "Is de beloning van de heer E.C.M. de Jaeger, uitgekeerd door het ROCvA in 2011 ondoelmatig?" Voor haar onderzoek heeft

Nadere informatie

Herziening fre-tabel voor scholen voor primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs met ingang van 1 augustus 2001

Herziening fre-tabel voor scholen voor primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs met ingang van 1 augustus 2001 Mededelingen OCenW Herziening fre-tabel voor scholen voor primair onderwijs onderwijs met ingang Bestemd voor: de bevoegde gezagsorganen van: scholen voor basisonderwijs; speciale scholen voor basisonderwijs

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SHON (4523828)/30709 Utrecht, 9 april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31 december

Nadere informatie

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 BAPO: VEEL GESTELDE VRAGEN. 1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 3. Hoe dient een personeelslid, dat gebruik wenst

Nadere informatie

Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen

Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen Bestemd voor gemeenten. inwerkingtreding

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE ONDERWIJSSITUATIE EN RECHTMATIGHEID VAN VERKRIJGING VAN BEKOSTIGING VAN DE SCHOLEN MET DE BRINNUMMERS 01RE, 03AE, 03RM, 05LW, 16QF, 22NX EN 24HY Utrecht, augustus

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Scholengroep Den Haag Zuid- West 4512394/41402

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Scholengroep Den Haag Zuid- West 4512394/41402 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Scholengroep Den Haag Zuid- West 4512394/41402 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid 4523188/47595

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid 4523188/47595 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid 4523188/47595 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant /41332

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant /41332 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant 4514545/41332 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Vereniging Algemeen Onderwijs Kockengen e.o /70033

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Vereniging Algemeen Onderwijs Kockengen e.o /70033 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Vereniging Algemeen Onderwijs Kockengen e.o. 4530103/70033 Utrecht, mei 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS Plaats: Leeuwarden BRIN-nummer: 16ZB Onderzoeksnummer: 116891 Onderzoek uitgevoerd op: 1 en 2 september 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

Na invulling van dit formulier zenden aan: CFI Unit Gegevens Postbus ML Zoetermeer

Na invulling van dit formulier zenden aan: CFI Unit Gegevens Postbus ML Zoetermeer Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Telformulier voor aanvullende bekostiging in verband met (bijzondere) groei voor basisscholen Na invulling van dit formulier zenden aan:

Nadere informatie

Commissie van Beroep PO

Commissie van Beroep PO 106226 - Beroepen tegen vermindering betrekkingsomvang; SAMENVATTING Werknemers zijn bij de werkgever in vaste dienst met een betrekkingsomvang boven de normbetrekking van 1 wtf. Omdat de werkgever vele

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi te Hilversum /20187

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi te Hilversum /20187 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi te Hilversum 4527160/20187 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. "DE UTSKOAT" Plaats: Witmarsum BRIN-nummer: 08FI Onderzoeksnummer: 116890 Onderzoek uitgevoerd op: 22 en 23 juni 2009 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF. Eerste onderzoek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF. Eerste onderzoek RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF Eerste onderzoek De Kring (12XI) Definitief Plaats : Lelystad Gemeente : Lelystad BRIN-nummer : 12XI Onderzoeksnummer : 292200 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK BIJ DE STICHTING ISLAMITISCHE SCHOLEN HELMOND EN OMGEVING

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK BIJ DE STICHTING ISLAMITISCHE SCHOLEN HELMOND EN OMGEVING RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK BIJ DE STICHTING ISLAMITISCHE SCHOLEN HELMOND EN OMGEVING 1 2 Vaststelling Dit rapport bevat de resultaten van de onderzoeken die de Inspectie van het Onderwijs (hierna:

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van xxx, nr. xxx);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van xxx, nr. xxx); Besluit van tot wijziging van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC, het Besluit informatievoorziening WVO, en het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met de levering van het burgerservice van personeelsleden

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR DE STICHTING ISLAMITISCHE SCHOLEN HELMOND EN OMGEVING

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR DE STICHTING ISLAMITISCHE SCHOLEN HELMOND EN OMGEVING RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR DE STICHTING ISLAMITISCHE SCHOLEN HELMOND EN OMGEVING 1 Vaststelling Dit rapport bevat de resultaten van het oriënterend onderzoek dat de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGE BEKOSTIGING VAN NIET-EER-STUDENTEN AAN DE HANZE HOGESCHOOL GRONINGEN

ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGE BEKOSTIGING VAN NIET-EER-STUDENTEN AAN DE HANZE HOGESCHOOL GRONINGEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGE BEKOSTIGING VAN NIET-EER-STUDENTEN AAN DE HANZE HOGESCHOOL GRONINGEN Rapport 4994861 Utrecht, maart 2017 INHOUD Aanleiding 5 1 Verzoek om verificatie 7 2 Verloop van de verificatie

Nadere informatie

FAQ Subsidieregeling Jong en Oud

FAQ Subsidieregeling Jong en Oud FAQ Subsidieregeling Jong en Oud Aanvraag Vraag 1 Hoe is de aanvraagprocedure voor de subsidieregeling Jong en Oud ingericht? 2 Tot welke datum kan een aanvraag worden ingediend? 3 Kan ook voor indienstneming

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS Algemeen Op basis van de artikelen 8.19 tot en met 8.21 van de CAO Primair Onderwijs kan een ouder/verzorger onder bepaalde voorwaarden aanspraak

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ P.C.B.S. MEESTER VAN DER BRUG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ P.C.B.S. MEESTER VAN DER BRUG RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ P.C.B.S. MEESTER VAN DER BRUG Plaats: Woudsend BRIN-nummer: 06PI Onderzoeksnummer: 116884 Onderzoek uitgevoerd op: 7 en 8 mei 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden /42504

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden /42504 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden 4527702/42504 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 116 en 123 van de Wet op het primair onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 116 en 123 van de Wet op het primair onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 51183 30 september 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2016, nr.

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR SPECIFIEKE ONDERDELEN VAN DE BEKOSTIGING VAN STICHTING KENTALIS ONDERWIJS BETREFFENDE DE BRINNUMMERS 14QX EN 24FD Utrecht, juli 2010 Voorwoord Dit rapport bevat

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per

Nadere informatie

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm.

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet op het primair onderwij. http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. Wet op het primair onderwijs, Artikel 17c Artikel 17c. Inhoud intern

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK Beëindiging van de onderwijsactiviteiten bij basisschool De Voorsprong (30XJ) van stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (42684) Utrecht, juni 2017 Onderzoeknummer: 292897

Nadere informatie

CONCEPT Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

CONCEPT Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: CONCEPT Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland te Borculo /83189

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland te Borculo /83189 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland te Borculo 4506732/83189 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar

Nadere informatie

kenmerk 752842 De ondergetekenden:

kenmerk 752842 De ondergetekenden: Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën, d.d. Vil april 2015 kenmerk 752842 De ondergetekenden: - Namens de

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT

RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT bij stichting R.K. Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk Rotterdam Plaats: Utrecht Bestuursnummer: 78482 Onderzoeksnummer: 283553 Onderzoeksperiode:

Nadere informatie

NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad School: De Roos Plaats: Zaandam BRIN-nummer: 27MA Nummer: AD/RS/10439 Datum vaststelling

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena H /41878

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena H /41878 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena H3257385/41878 Utrecht, maart 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per

Nadere informatie

Omgaan met klachten en bezwaren

Omgaan met klachten en bezwaren Omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK SAMENVATTING 106285/106286/106287 Beroepen (3) tegen ontslag wegens opheffing van de betrekking;. Werkneemster is ontslagen op grond van opheffing van de betrekking als bedoeld in artikel 3.8 lid 3 cao

Nadere informatie

Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus ZH VOORHOUT. t.a.v. de heer drs. H. Kelderman. Datum

Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus ZH VOORHOUT. t.a.v. de heer drs. H. Kelderman. Datum a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus 98 2215 ZH VOORHOUT t.a.v. de heer drs. H. Kelderman Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom Plaats : Pijnacker BRIN-nummer : 11YJ Onderzoeksnummer : 125122 Datum schoolbezoek : 14 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19108 10 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2015, nr. PO/SenO/747922,

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Graankorrel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Graankorrel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Graankorrel Plaats : Kudelstaart BRIN-nummer : 11DV Onderzoeksnummer : 125655 Datum schoolbezoek : 19 maart 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie