Korteweg- de Vries Instituut, Science park 904, Postbus GE Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Korteweg- de Vries Instituut, Science park 904, Postbus 94248 1090 GE Amsterdam A.J.P.Heck@uva.nl"

Transcriptie

1 COACH Gegevens penvoerder Penvoerende instelling Universiteit van Amsterdam, FNWI (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica) Correspondentieadres faculteit Postbus 94216, 1090 GE Amsterdam Contactpersoon secretariaat mevr. Lindy van der Vecht Telefoonnummer secretariaat Projectleider Instelling Adres Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Dr. André Heck UvA, FNWI Korteweg- de Vries Instituut, Science park 904, Postbus GE Amsterdam Deelnemende instellingen Partner 1 Instelling: UvA, IC (Informatiseringscentrum) Project informatie Titel Constructive Overview Aggregating Comparative Hits (COACH) Start- en einddatum 15 juni juni 2014 Totale projectkosten Gevraagde subsidie Eigen bijdrage instelling

2 Inhoudsopgave Samenvatting Doelstelling en Doelgroep Onderbouwing en beoogd resultaat Plan van aanpak Kennisopbouw en -disseminatie Planning, kosten en organisatie Planning Kostenoverzicht Organisatie Risicoanalyse en -management Bijlagen bij een projectvoorstel: Bijlage 1 Letters of intent Bijlage 2 Beschrijving tools Bijlage 3 Beschrijving dataset

3 Samenvatting Studenten krijgen bij het gebruik van learning tools steeds vaker een dashboard ter beschikking om de voortgang in die tool te monitoren. Bij het gebruik van meerdere leermiddelen uit diverse bronnen geeft dit geen goed beeld over de complete activiteit van studenten bij een studieonderdeel, door de beperkte blik van tool specifieke dashboards. Een van de resultaten van dit project is het op de student gerichte learning analytics dashboard COACH (Constructive Overview Aggregating Comparative Hits), waarop een student gedurende een cursus zijn of haar studiegedrag in diverse leeromgevingen tezamen kan monitoren en een analyse kan krijgen over het eigen gedrag ten opzichte van het gedrag van de medestudenten. Dit dashboard wordt gekoppeld aan een learning record store waarin data van het gebruik van digitaal lesmateriaal door studenten uit verschillende kanalen op het internet automatisch en continu worden verzameld. De opzet van een learning record store, gebaseerd op de open standaard Experience API, is ook een resultaat van dit project. Bovenal zal dit project kennis opleveren over het effect van het gebruik van een student dashboard op het leergedrag van studenten bij een vak en hiermee op het studiesucces bij het gevolgde vak. Het student dashboard COACH wordt aangeboden aan de eerstejaarsstudenten Biologie en Biomedische wetenschappen bij een wiskunde onderdeel in de studie. Deze groep van pakweg 300 studenten krijgen wiskunde geïntegreerd bij een discipline vak. De verschillen tussen studenten in wiskundige vooropleiding en beheersingsniveau van wiskundige kennis en vaardigheden zijn groot. Studenten uit deze heterogene groep krijgen veel online lesmateriaal om zelfstandig en flexibel te kunnen werken, uitgaande van hun eigen niveau. Uit vooronderzoek is gebleken dat menig student te laat aan het studeren begint en te weinig of niet efficiënt oefent. Het dashboard COACH zal studenten persoonlijke feedback geven over hun leergedrag en hen motiveren om het leren te activeren. Voor effectmeting wordt een onderzoeksontwerp met een pretest-posttest -experimentele en controle groep gehanteerd. De studenten worden eerst op basis van de resultaten van een diagnostische toets in week 1 gerangschikt naar beheersingsniveau van wiskunde. Paren van studenten in rangvolgorde worden gevormd en voor elk paar wordt willekeurig de ene student in de controle groep geplaatst en de andere in de experimentele groep. Beide groepen volgen hetzelfde vak bij dezelfde docent met hetzelfde lesmateriaal. De data over het gebruik van het online lesmateriaal van beide groepen wordt continu verzameld. Alleen studenten in de experimentele groep zullen de toegang hebben tot het student dashboard COACH. De data over het leergedrag van studenten met en zonder COACH worden geanalyseerd en verschillen en overeenkomsten worden in kaart gebracht. In de pre- en posttest worden studenten onder meer gevraagd om een enquête in te vullen over hun studiehouding. De concrete ervaringen van de experimentele groep die met het student dashboard COACH gewerkt hebben worden geëvalueerd. De primaire doelgroep van dit project zijn eerstejaarsstudenten in de bachelor Levenswetenschappen. De uitkomsten van dit project zullen ook voor andere doelgroepen bruikbaar zijn zoals studenten in andere cursussen of opleidingen, docenten, studieadviseurs en onderwijsmanagers. 3

4 1. Doelstelling en Doelgroep Studenten krijgen in toenemende mate te maken met dashboards waarmee ze op hun studie activiteit kunnen reflecteren. Door die functionaliteit zouden studenten beter in staat moeten zijn om hun voortgang te evalueren en indien nodig hun inzet bij te stellen. Leerervaringen zijn echter dikwijls verspreid over een landschap aan leeromgevingen en systemen. En voor veel dashboards geldt dat ze alleen activiteiten presenteren die zich afgespeeld hebben binnen een enkele leeromgeving. Daarmee geven ze niet alleen aan een student een incompleet beeld over zijn of haar voortgang, maar ook aan de docent of studieadviseur. Een extra overkoepelend dashboard dat expliciet verschillende data bronnen combineert zou een beter beeld geven van het studiegedrag en studievoortgang, en ook mogelijk een positief effect hebben op zelfstandig leergedrag van studenten en zo het studiesucces verhogen. In sommige dashboards wordt de activiteit van een student gepresenteerd in vergelijking met de activiteit van een groep studenten. Een bekend voorbeeld daarvan is Course Signals van Purdue University 1, waar het een bewezen positief effect had op studiesucces. Daarnaast kunnen op basis van de verzamelde activiteit aanbevelingen worden gededuceerd voor individuele studenten m.b.v. machine learning technieken. Bij serviceonderwijs in wiskunde is het verstandig om bij coaching rekening te houden met wiskunde angst. Studenten met wiskunde angst kunnen anders reageren op aanbevelingen dan studenten zonder deze angst. 2 Binnen een leersysteem is het mogelijk om gebruik te maken van inhoudelijke kennis over de lesmaterialen en de verbanden daartussen. Eventuele correlaties tussen activiteiten in het eigen systeem en activiteiten in andere tegelijkertijd gebruikte leeromgevingen worden daarmee echter gemist. Een overkoepelend student dashboard zou ook hier uitkomst kunnen bieden. Een relevante onderzoeksvraag is dan wel of het missen van inhoudelijke kennis over de leeractiviteiten een positief effect van het dashboard te veel belemmert. Mocht dit niet het geval zijn, dan vergroot dit de inzetbaarheid van een overkoepelend student dashboard bij verschillende cursussen en vakken. In dit project zal een overkoepelend student dashboard ontwikkeld worden dat zonder inhoudelijke kennis van het leerdomein een student tijdens een cursus kan ondersteunen in het maken van beslissingen over het verloop van het eigen leerpad en het gebruik van de leerobjecten die zich in verschillende leeromgevingen bevinden in vergelijking met de activiteit en resultaten van medestudenten. Dit dashboard heet COACH, een acroniem voor Constructive Overview Aggregating Comparative Hits De gebruikersgroep in dit project bestaat uit bachelor studenten van biologie en biomedische wetenschappen die in het eerstejaars vak Bio-organische, Biochemie en Celbiologie een wiskunde module over wiskundige modellen van groei grotendeels zonder directe docentbegeleiding doorlopen. In de plaats daarvan wordt een scala aan multimediale ICT leermiddelen aangeboden: digitale instructies en oefeningen, screencasts en pencasts voor uitleg of toelichting, uitgewerkte voorbeelden, etc. Aan de verzameling van leerobjecten binnen het LMS van het vak worden in dit project nog twee nieuwe leeromgevingen toegevoegd: de wiskundeomgevingen van SOWISO 3 en de Khan Academie 4 om de adaptiviteit van het instructiemateriaal aan het wiskundige niveau van individuele studenten te realiseren en de flexibiliteit van studenten te vergroten. In het eerdere SURF project User needs van docent en student bij de inzet van learning analytics, is geconstateerd dat studenten met een hoger instapniveau van wiskunde veelal vroeger aan het werk gaan en intensiever met het aangeboden materiaal werken dan studenten met een lager instapniveau. Door studenten het dashboard COACH aan te bieden dat het leergedrag van individuele student analyseert en hints geeft ten opzichte van het gedrag van actieve studenten in zijn of haar groep zal de student eerder met het eigen leergedrag geconfronteerd worden en suggesties krijgen, hierop beter kunnen reflecteren, en vervolgens beslissingen over zijn of haar studiegedrag kunnen maken. Het project heeft de volgende centrale onderzoeksvraag: Helpt het overkoepelend dashboard COACH de student een meer actieve studiehouding te ontwikkelen en leidt het gebruik tot een groter studiesucces? De meer specifieke vragen die in dit project worden behandeld zijn: Wat is de meerwaarde van een overkoepelend dashboard boven de toolgerichte dashboards? 1 Course Signals, Purdue University, (laatst bezocht ) 2 Ashcraft, M. H., & Moore, A. M. (2009). Mathematics anxiety and the affective drop in performance. Journal of Psychoeducational Assessment, 27(3), SOWISO, (laatst bezocht ) 4 Khan Academie, (laatst bezocht ) 4

5 Verandert de intensiteit van het gebruik van digitaal lesmateriaal tijdens de cursus door het ter beschikking stellen van COACH? Passen de studenten die COACH ter beschikking hebben hun studiegedrag aan en zo ja hoe? Helpt het student dashboard risico-studenten om zelf hun studiegedrag positief te veranderen en zo hun studiesucces te verbeteren? Een pilot wordt uitgevoerd onder alle pakweg 300 eerstejaarsstudenten Biologie en Bio-medische wetenschappen aan de UvA, die wiskunde geïntegreerd bij het vak Bio-organische chemie, biochemie en celbiologie leren. In deze pilot worden effectmetingen gedaan waarbij een onderzoeksontwerp met een pretest-posttest -experimentele en controle groep gehanteerd wordt. De deelnemers van het vak worden eerst op basis van de resultaten van een diagnostische toets in week 1 gerangschikt naar beheersingsniveau van wiskunde. Paren van studenten in rangvolgorde worden gevormd en voor elk paar wordt random de ene student in de controle groep geplaatst en de andere in de experimentele groep. Beide groepen volgen hetzelfde vak bij dezelfde docent met hetzelfde lesmateriaal. Studenten uit de experimentele groep hebben gedurende de cursus het student dashboard COACH tot hun beschikking; studenten uit de controle groep niet. De werkhypothese is dat als een gemiddeld goede student ziet dat studenten die op hem lijken al actief aan het werk zijn gegaan hij of zij vroeger en actiever aan het werk zal gaan volgens het principe van goed voorbeeld doet goed volgen. In de pilot wordt een volledige learning analytics cyclus doorlopen (figuur 1) Figuur 1: learning analytics cyclus Het gebruik van (adaptieve) digitale leermiddelen door studenten (figuur 1) wordt continu geregistreerd en de data hierover worden continu gepushed naar een learning record store. De data in de learning record store worden voortdurend geanalyseerd en gevisualiseerd op het student dashboard COACH door de dataset te ondervragen over de acties van een student ten opzichte van een groep studenten die dezelfde cursus volgen. De feedback van het COACH dashboard en zijn automatische alerts kan gezien worden als een interventie op studentniveau gericht op studiegedrag. In ons geval gaat het om een continu proces en worden zo de learning analytics cycli continu herhaald. De doelgroep van dit project is de groep van eerstejaarsstudenten die deelnemen aan het vak Bioorganische chemie, biochemie en celbiologie. De resultaten van dit project zijn interessant voor zowel studenten in andere cursussen of opleidingen, docenten, studieadviseurs en onderwijsmanagers. Learning analytics is een van de kernthema s die bij de FNWI van de UvA deel uitmaken van een meerjarenplan over ICT en onderwijsinnovatie. Learning analytics is ook een van de speerpunten van de UvA. Het is bekend dat UvA plannen heeft om learning analytics te stimuleren. Het opzetten van de learning record store en het ontwikkelen van het student dashboard COACH wordt gedaan in samenwerking met het IC (Informatiseringscentrum) van de UvA, met de bedoeling om de disseminatie te versterken en een opschaling naar andere faculteiten makkelijker te maken. De kennis die in deze pilot wordt verkregen en de ontwikkelingen die worden gedaan zullen een belangrijke bijdrage leveren om learning analytics in het vervolg efficiënt voort te zetten. 2. Onderbouwing en beoogd resultaat Waarom wordt het project uitgevoerd? Bij wiskunde is het heel belangrijk dat instructiemateriaal zo goed mogelijk aansluit bij het bestaande beheersingsniveau van wiskunde van individuele studenten en dat met de lesstof voldoende wordt 5

6 geoefend door cursisten. Verder is het in het algemeen noodzakelijk voor studiesucces dat de student zelf de verantwoordelijkheid voor het leren op zich neemt. Enkele innovatieprojecten waarbij medewerkers van dit project betrokken waren hebben aangetoond hoe het oefenmateriaal bij wiskunde ingezet kan worden om kennishiaten efficiënt weg te werken (Webspijkeren, NKBW, ONBETWIST). Als de student de specifieke kennis die nodig is voor een oefening in een korte kennisclip of pencasts op het moment dat deze nodig is kan raadplegen, kan de student efficiënter zelfstandig leren. Als een student een opdracht niet begrijpt of niet correct uit kan voeren is hij of zij digitaal geholpen met hints, een uitgewerkt voorbeeld of het aanbod van de opdracht in kleinere stappen. Het maken van de juiste keuze is belangrijk voor verdere oefening want hierdoor leert de student zelf hoe op een willekeurig moment kennis op te frissen of bij te spijkeren. Hierbij moet student gewend zijn om diverse leeromgevingen te kunnen gebruiken en deze met elkaar te combineren. Adaptiviteit in het aangeboden instructiemateriaal is nodig om het zogenaamde expertise reversal effect te adresseren. In dit project wordt het volgende gerealiseerd (figuur 2): Beschikbaarstelling van een learning record store voor de data (figuur 2, LRS) Ontwikkeling van COACH, een overkoepelend student dashboard voor een cursus, dat gekoppeld is aan de learning record store, en de individuele student een terugkoppeling geeft op het studiegedrag ten opzichte van de groep studenten die dezelfde cursus volgen. Het beproeven van het student dashboard COACH in een regulier vak i.c. het wiskunde gedeelte van de cursus Bio-organische chemie, biochemie en celbiologie. Koppeling van de SOWISO en Khan Academie leeromgevingen met de bestaande wiskundemodule De data over het gebruik van het online lesmateriaal (kennisclips, pencasts, interactieve wiskunde opdrachten en digitale toetsen) komen uit verschillende leeromgevingen: a) Learning management system van het vak (LMS): informatie, opdrachten en een lijst leerobjecten (bijvoorbeeld pencasts en screencasts, webpagina s met uitleg en uitgewerkte voorbeelden) b) Khan Academie site: bestaande kennisclips en (test)opgaven over wiskundige onderwerpen die relevant zijn voor de opdrachten die studenten maken in de cursus c) SOWISO site: adaptief digitaal wiskunde oefenmateriaal relevant voor de opdrachten in de cursus. De data worden continu geleverd (gepushed) aan de learning record store (LRS, figuur 2) en continu geanalyseerd en gevisualiseerd op het student dashboard COACH en zo individueel teruggekoppeld aan individuele student. Het gebruik van het student dashboard door studenten wordt continu geregistreerd. De data worden na afloop van de cursus uit de learning record store geëxporteerd en geanalyseerd om te bepalen of het dashboard COACH op verschillende categorieën studenten een verschillend effect heeft. Effectmeting volgens een onderzoeksontwerp met een pretest-posttest -experimentele en controle groep in combinatie met de data analyse. Paren van studenten in rangvolgorde van de wiskunde diagnostische toets worden gevormd en voor elk paar wordt random de ene student in de experimentele groep geplaatst en de andere in de controle groep die wel respectievelijk geen toegang hebben tot het dashboard COACH. 6 Figuur 2: Data flow tijdens de pilot De data waar het COACH dashboard op gebaseerd is komt uit drie bronnen (figuur 2): een cursus website, het SOWISO systeem en het Khan Academie systeem. De cursus website is in eigen beheer bij de UvA en bevat een tracking mechaniek om relevante interactie op te slaan. Een beknopte

7 beschrijving van de dataset die in dit project wordt gebruikt en een beknopte beschrijving van de tools zijn te vinden in de bijlage van het projectvoorstel. De data die studenten genereren door het gebruik van online leerobjecten worden verzameld in de learning record store. Het geheel wordt ingezet tijdens een regulier vak in het eerste jaar van de opleiding Biologie en opleiding Biomedische wetenschappen. Het dashboard is als het ware een extra voorziening voor studenten bij het wiskunde onderdeel van het verplichte vak Bio-organische chemie, biochemie en celbiologie. Het is een persoonlijke coach ter ondersteuning en sturing van het leerproces. De student krijgt informatie op het student dashboard COACH over zijn/haar gedrag ten opzichte van het gedrag van medestudenten en kan op basis hiervan zijn/haar leergedrag verbeteren door bijvoorbeeld vroeger in de cursus aan het leren te beginnen of een andere leerobject nog te bekijken, bijvoorbeeld een leerobject die nodige voorkennis opfrist. De data worden automatisch gegenereerd telkens wanneer een student met een leerobject interacteert in een van de drie hierboven genoemde leeromgevingen. Het verzamelen van de data over het raadplegen van de leerobjecten door beide groepen studenten, de experimentele én de controle groep, vindt op de achtergrond plaats. De studenten van de experimentele groep zullen via het dashboard hun gebruik van leermiddelen kunnen monitoren en deze vergelijken met hun studiegenoten. Ze zullen daarnaast suggesties krijgen over welk lesmateriaal ze verder nog kunnen gebruiken, waardoor hun studiesucces zou kunnen verbeteren. Deze suggesties zijn dan op basis van wat andere studenten in een vergelijkbare situatie deden. Er wordt een diagnostische instaptoets in wiskunde gedaan door alle studenten die het vak Bioorganische chemie, biochemie en celbiologie volgen (ca. 300 studenten). Met een gestandaardiseerde vragenlijst over wiskunde angst en studiehouding wordt gekeken of het monitoren van eigen studiegedrag ten opzichte van de groep een effect heeft op studiegedrag en of er een correlatie is tussen het gebruik van het student dashboard en het studiesucces van de student. 5 De experimentele groep zal bij een posttest nog een lijst evaluatievragen krijgen over hun ervaringen met het gebruik van het student dashboard COACH. Op het dashboard zelf zullen de studenten tijdens de cursus een respons kunnen geven over hun tevredenheid over specifieke suggesties van het dashboard. De intensiteit van het gebruik van het dashboard wordt continu gemeten. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om de inzet van learning analytics op basis van de resultaten van dit project bij de FNWI op te schalen zodat de COACH bij meer vakken wordt ingezet. De learning record store van de UvA wordt naar verwachting opgeschaald en UvA-breed beschikbaar gesteld. Op basis van de ervaringen van dit project zullen diverse dashboards ontwikkeld kunnen worden voor andere doelgroepen, zoals docenten, studieadviseurs en onderwijsmanagement die ook gebruik zullen maken van dezelfde learning record store voor hun specifieke doeleinden. Deze activiteiten worden bij de faculteit FNWI gecoördineerd volgens de afspraken gemaakt in het meerjarenplan ICT en onderwijsinnovatie waarin learning analytics als een van de kernthema s opgenomen is. De teamleden van dit project bezitten alle nodige expertise en ervaring, zowel op vakdidactisch, onderwijskundig als op technisch gebied. Zij beschikken over kennis en ervaring die nodig zijn voor software ontwikkeling op het gebied van learning analytics en visualisatie technieken. Verschillende teamleden hebben veel kennis over didactiek en over ICT&Onderwijs. De teamleden zijn ook breder actief op het gebied van ICT in het onderwijs en van learning analytics. Dit versterkt de kans van slagen van dit project zeer. Door de samenwerking met het Informatiseringscentrum (IC) van de UvA bij dit project komen resultaten van dit project via het IC direct beschikbaar voor andere faculteiten binnen de UvA. Het project zal zich richten op het ontwikkelen en gebruik van het student dashboard COACH, een persoonlijke coach dat overkoepelend fungeert boven andere dashboards die bij een specifieke leeromgeving thuishoren. COACH zal in dit project een integraal onderdeel zijn van een cursus uit het programma met veel studenten. In dit project wordt één pilot in het kader van een reguliere lopende cursus uitgevoerd. De keuze is gemaakt voor de wiskundemodule in het vak Bio-organische chemie, biochemie en celbiologie omdat hierbij in het kader van het SURF project ONBETWIST al veel ervaring is opgedaan met digitaal instructiemateriaal over wiskundige modellen van groei en op basis hiervan concrete plannen bestaan ter verbetering van de instructie, gebruikmakend en uitgaand van bestaande lesbronnen (uit de bestaande cursus en de ONBETWIST itembank). Op basis van de resultaten van deze pilot zal het vervolgens mogelijk zijn om het gebruik van de learning record store, van het student dashboard, en van de leeromgevingen van SOWISO en de Khan Academie op verschillende manieren op te schalen. De learning record store is gebouwd volgens een open standaard. In de toekomst is het belangrijk om één (soort) opslagplaats te gebruiken voor alle data die inzicht geven in de leerprocessen. Deze data zouden door diverse belangstellende partijen (studenten, docenten, studieadviseurs, onderwijsmanagement) via diverse specifieke dashboards geanalyseerd kunnen worden. Elke van deze doelgroepen zal via een dashboard specifiek relevante informatie over de onderwijsprocessen 5 Nederlandstalige versies van AMAS en MAS vragenlijsten zijn in de afgelopen twee studiejaren al afgenomen 7

8 kunnen volgen. Het onderwijsproces zal in een samenwerking van deze groepen sneller en efficiënter verbeterd kunnen worden. 3. Plan van aanpak Dit project wordt onderverdeeld in 4 werkpakketen: WP1: Techniek en datakoppeling WP2: Pilot in het onderwijs WP3: Evaluatie en effectenonderzoek WP4: Disseminatie en projectmanagement WP1: Techniek en datakoppeling Doel: Opzetten van een learning record store (LRS) en student dashboard (COACH) als proof of concept op basis van reeds bestaande methoden en open stadaarden. Aanpak en activiteiten Juni 2013: operationeel maken van de LRS (server) Juni-augustus 2013: ontwikkeling van het student dashboard COACH (website met functionaliteiten) Juli-augustus 2013: koppeling van de databronnen (LMS, SOWISO en Khan Academie) met LRS zodat de data uit de databronnen continu gepushed kunnen worden naar de LRS. Augustus 2013: opnemen van student dashboard COACH in de digitale leeromgeving van de cursus waar de pilot wordt uitgevoerd. Milestones M1: learning record store (LRS) M2: Student dashboard COACH Coördinatie WP1: Sander Latour (FNWI) Medewerkers: Sander Latour, André Heck (FNWI), Alan Berg (IC), twee studentassistenten software ontwikkelaars en samenwerking met SOWISO en Khan Academie (Perceptum) WP2: Pilot in het onderwijs Doel: Koppeling van SOWISO en Khan Academie leeromgevingen in een bestaand onderdeel van een vak, afstemming van de visualisatie op het student dashboard met de activiteit van studenten vanuit het perspectief van de cursus en data-verzameling tijdens de cursus. Aanpak en activiteiten Juni 2013: Expliciteren van de vraag van het student dashboard aan de learning record store vanuit het perspectief van student in afstemming met het onderwijsontwerp van de cursus Juni-augustus 2013: aanpassen van het cursusmateriaal aan de nieuwe, meer adaptieve opzet door koppeling van de SOWISO en Khan Academie leeromgevingen September-december 2013: Op de hoogte stellen van studenten over de pilot voor de start, tijdens de cursus en ook resultaten terugkoppelen na de pilot. Milestones M3: Functionele specificatie van het student dashboard COACH dat is afgestemd op het onderwijsontwerp. M4: Vernieuwd adaptief digitaal cursusmateriaal (koppeling SOWISO en Khan Academie leeromgevingen) Coördinatie WP2: André Heck (FNWI) Medewerkers: André Heck en een studentassistent voor ondersteuning in de realisatie van het vernieuwde instructiemateriaal (hulp bij controleren van correctheid van feedback en beschikbaar stellen van leerobjecten) en voor het monitoren van de goede gang van zaken tijdens de digitale cursus en de dataverzameling tijdens de cursus (samenwerking en ondersteuning vanuit SOWISO en Khan Academie). WP3: Evaluatie en effectenonderzoek Doel: Data analyse tijdens en na afloop van de cursus, het evalueren van het effect van het gebruik van het student dashboard COACH en evaluatie van de tevredenheid van studenten. Aanpak en activiteiten Augustus 2013: Samenstellen pre- en posttest en evaluatie enquête (het afnemen van de tests en evaluatie wordt geïntegreerd opgenomen in de cursus WP2 pilot) 8

9 September-december 2013: monitoren van de data tijdens de cursus December 2013 april 2014: Data-analyse en analyse van de effecten op basis van correlaties van de data in de learning record store met de eigenschappen van studenten en hun studiesucces. Analyse van het gebruik van het dashboard en vergelijking experimentele met de controle groep. April-mei 2014: evaluatierapport tevredenheid student MIlestones M5: Overzicht van het gebruik van het student dashboard tijdens de pilot M6: Data-analyse en correlaties t.a.v. onderzoeksvragen van dit project (zie Doelstelling) M7: Uitwerking van de pre- en posttest en evaluatie enquête Deze documenten worden opgenomen in de publicatie en/of project eindrapportage. Coördinatie WP3: Nataša Brouwer (FNWI) Medewerkers: Nataša Brouwer, André Heck, Sander Latour (FNWI) en nog een studentassistent voor de data-analyse en verwerking van de pre- en posttest en de evaluatie. WP4: Disseminatie en projectmanagement Doel: Coördinatie van het projectteam en werkpakketen, disseminatie van de resultaten, rapportages en contact met SURF Aanpak en activiteiten Opstart (afspraken en samenwerking tussen de werkpakketen) Periodieke teambijeenkomsten om de werkzaamheden te stroomlijnen Dissemineren van de resultaten bij diverse onderwijsbijeenkomsten (presentaties, blogs en nieuwsbrief berichten) Voortgangsrapportage en eindrapportage Publicatie Milestones M8: voortgangsrapportage M9: publicatie over de resultaten van de effectmeting van COACH M10: eindrapportage met adviezen en aanbevelingen voor gebruik van een overkoepelend student dashboard in hoger onderwijs en learning record store Coördinatie WP4: André Heck (FNWI) Medewerkers: André Heck, Sander Latour, Nataša Brouwer (FNWI), Alan Berg (IC), betrokken studentassistenten en contactpersonen van SOWISO en Khan Academie (Perceptum). 4. Kennisopbouw en -disseminatie De disseminatie activiteiten zijn aangezien de doelgroep van de volgende aard: 1. Disseminatieactiviteiten op de instelling (faculteit FNWI en UvA breed) 2. Disseminatie - uitwisseling met andere projecten in deze tender 3. Disseminatie naar buiten Dit betreft: Presentaties om de resultaten van het project bekend te maken bij de instelling voor de kennisuitwisseling en om de opschaling naar andere vakken en andere faculteiten te versterken; Presentatie tijdens bijeenkomsten van de SIG Learning Analytics en andere bijeenkomsten van SURF, bijvoorbeeld De Onderwijsdagen. Nieuwsberichten op de (blog)omgeving van de instelling: ICTO-FNWI blog 6, FNWI nieuwsbrief, UvA ICTO nieuwsbrief 7 Kennisuitwisseling met andere projecten in deze tender - publicaties in community van SURF, SURFspace/learning analytics 8 Publicatie in een vaktijdschrift om de resultaten breder te delen 6 ICTO-FNWI: (laatst bezocht ) 7 UvA ICTO nieuwsbrief: (laatst bezocht ) 8 SURFspace learning analytics: (laatst bezocht ) 9

10 5. Planning, kosten en organisatie 5.1 Planning jun- 13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mrt-14 apr-14 mei-14 jun-14 WP1 M1,2 WP2 M3 M4 WP3 M5 M6 M7 WP4 M8 M9 M10 M= milestone M1: learning record store LRS M2: Student dashboard (SD) COACH M3: Functionele specificatie van het student dashboard COACH dat is afgestemd op het onderwijsontwerp M4: Vernieuwd adaptief digitaal cursusmateriaal (koppeling SOWISO en Khan Academie leeromgevingen) M5: Overzicht van het gebruik van het student dashboard tijdens de pilot M6: Data-analyse en correlaties t.a.v. onderzoeksvragen van dit project (zie Doelstelling) M7: Uitwerking van de pre- en posttest en evaluatie enquête M8: voortgangrapportage M9: Publicatie over de resultaten van de effectmeting van COACH M10: Eindrapportage met adviezen en aanbevelingen voor gebruik van een overkoepelend student dashboard in hoger onderwijs en learning record store. 5.2 Kostenoverzicht Projectbegroting Stimuleringsregeling Learning Analytics COACH Instelling UvA FNWI Instelling UvA, IC totaal totaal subsidie matching totaal subsidie matching totaal subsidie matching Materiele kosten wp wp wp wp Totaal materiele kosten Personele kosten wp ,1 wp wp wp Totaal personele kosten Overige kosten Totaal overige kosten Totaal projectkosten Matching = 50% van de subsidie Dus bij 10k subsidie, 5k matching vereist vanuit de instelling 5.3 Organisatie Het project is georganiseerd in vier werkpakketen. Elk werkpakket heeft een coördinator, die een van de teamleden is. Het projectteam komt regelmatig bij elkaar (in persoon of via videoconferencing) om de werkzaamheden en de voortgang te bespreken. 10

11 Het projectteam is samengesteld van 3 medewerkers van de UvA: 1 medewerker van het Informatiseringcentrum van de UvA en 2 stafleden van de FNWI aan de UvA en enkele studentassistenten, in principe master studenten met veel kennis op het gebied van programmeren en data analyse. André Heck, de projectleider van dit project, is ook de coördinator van WP2 Pilot in het onderwijs en WP4 Disseminatie en projectmanagement. Hij is als docent werkzaam bij het Kortweg-de Vries Instituut voor Wiskunde. Hij is gepromoveerd op het gebruik van ICT in onderwijs van wiskunde en natuurwetenschappen. Als wiskundedocent ontwikkelt en verzorgt hij sinds 2010 ICT-ondersteund wiskundeonderwijs in de bachelor opleidingen bij Levenswetenschappen; in het bijzonder valt de wiskundemodule in het gekozen vak voor de pilot onder zijn verantwoordelijkheid. Hij was de afgelopen tien jaar betrokken bij vele SURF projecten over ICT in het onderwijs. Hij is teamlid van de SURF Special Interest Group Digitaal Toetsen. Hij is lid van de ICTO-FNWI Programmaraad en van het managementteam van deze raad. Sander Latour is de coördinator van WP1 Techniek en datakoppeling. Hij is masterstudent Artifical Intelligence bij de FNWI en werkt nu aan zijn master thesis. Hij heeft al veel ervaring en expertise in software ontwikkeling opgebouwd, met name in de web development. Hij was als studentassistent betrokken bij het SURF project User needs van docent en student bij de inzet van learning analytics. Hij heeft veel kennis op het gebied van learning analytics en is hierdoor de voorzitter van de SURF Special Interest Group Learning Analytics geworden. Hij is lid van de ICTO-FNWI Programmaraad en van het managementteam van deze raad. Hij is betrokken bij diverse ICTO projecten bij de FNWI en is lid van de Task force Learning analytics in oprichting bij de UvA. Nataša Brouwer is de coördinator van WP3 Evaluatie en effectenonderzoek. Zij werkt bij het Educational Service Center van de FNWI. Ze is gepromoveerd in scheikunde en heeft zich daarna verdiept in didactiek in natuurwetenschappen en ICT in het onderwijs. Ze is betroken bij de docentprofessionalisering (BKO). Ze is de coördinator van de ICTO-FNWI Programmaraad en van het managementteam van deze raad. Ze coördineert de ICTO projecten die bij de FNWI lopen. Ze is lid van de Task force Learning analytics in oprichting van de UvA. Ze heeft landelijke SURF projecten en SURF Special Interest Group SIGMA geleid en diverse facultaire projecten over ICT in het onderwijs en in de docentprofessionalisering. Alan Berg is betrokken bij WP1 Techniek en datakoppeling, met name bij het opzetten van de learning record store en de koppeling met het student dashboard. Hij werkt als lid van de ODG groep (Onderwijs en onderzoeksdienst groep) van het IC van de UvA. Hij is de hoofdontwikkelaar van de centrale computer services van de UvA en leidt onder andere de ontwikkelingen in de ELO Sakai. Hij heeft twee masters gedaan en heeft de onderwijskwalificatie. Hij publiceert op het gebied van ICT in het bijzonder de ontwikkelingen in Sakai. Hij is lid van het kern team van de SURF Special Interest Group Learning Analytics en lid van de Task force Learning analytics in oprichting bij de UvA. Twee studentassistenten worden later aan het team toegevoegd. 9 9 Een studentassistent kan bij meerdere werkpakketen ingezet worden. Dit verklaart waarom in principe twee studentassistenten aangezocht worden voor dit project en niet drie of vier. 11

12 6. Risicoanalyse en -management Risico learning record store heeft te weinig ruimte doordat studenten te veel data produceren Kans (1-5) Impact (1-5) Beheersmaatregel Risico eigenaar 3 5 De ruimte op de server wordt vergroot. WP1 Hiervoor wordt tijdelijk ruimte ingehuurd bij de UvA Een van de externe partners die data leveren kunnen geen 1 2 De kans is klein omdat dit jonge bedrijven zijn die met veel enthousiasme functioneren. Met data meer leveren door interne problemen. SOWISO is in een eerder project al succesvol samengewerkt. Om de commitment te sluiten worden letters van intent met de externe partners die data zullen leveren (SOWISO en Khan Academie) ondertekend. Andere kanalen zouden het leveren van data kunnen overnemen. Aanpassing van lesmateriaal door koppeling van SOWISO en Khan Academie leeromgevingen is niet op tijd klaar of leidt tot performance problemen Een te grote meerderheid van studenten wil geen data afstaan Studenten gebruiken het student dashboard niet Te weinig studenten vullen de pre- en posttest in De projectmedewerkers vallen uit WP1, WP2 1 5 De kans is klein omdat bestaand instructiemateriaal uitgangspunt is en koppeling van SOWISO omgeving al eerder zonder buitensporige inspanning succesvol gerealiseerd is. Bovendien kan geput worden uit veel oefenmateriaal uit de ONBETWIST itembank. Mochten performance problemen de kop opsteken wordt er voor gezorgd dat er terug gevallen kan worden op de huidige omgeving WP2 1 5 Uit een eerder door teamleden WP2 uitgevoerd SURF project over learning analyticss bij bio-medische studenten blijkt dat de kans hiervoor klein is. Studenten hadden geen moeite met het afstaan van de data als het over onderzoek ging en hun privacy niet wordt geschonden. Aan de studenten wordt duidelijke uitleg gegeven. De data van studenten die zullen weigeren hun data af te staan zullen niet worden gebruikt. 2 4 Aan studenten wordt duidelijk uitgelegd WP2, WP3 hoe en waar ze het dashboard kunnen raadplegen. Studenten krijgen automatische alerts uit het dashboard om deze te bezoeken, als ze een tijd afwezig zijn geweest. En het dashboard zal zichtbaar deel uit maken van de leeromgeving van wiskunde gedeelte bij het vak. 1 4 De tests worden afgenomen integraal WP2, WP3 met andere tests die studenten maken en vormen onderdeel van de wiskundemodule. Ervaring uit het ONBETWIST project leert dat 90 % van alle studenten dit ook zonder morren doet aan het begin van het vak. 1 3 De medewerkers kunnen het werk van WP4 elkaar tijdelijk overnemen totdat een vervanging wordt gevonden. Dat geldt ook voor de studentassistenten. 12

13 Bijlagen bij een projectvoorstel: Letter of intent Faculteit FNWI Letters of intent SOWISO en Khan Academie Beschrijving te gebruiken tools (zie: Beschrijving te gebruiken dataset (zie: 13

14 Bijlage 1 Letters of intent 14

15

16 16

17

18 18

19

20 20

COACH Constructive Overview Aggregating Comparative Hits

COACH Constructive Overview Aggregating Comparative Hits COACH Constructive Overview Aggregating Comparative Hits Eindrapportage bij stimuleringsregeling Learning Analytics 2013 Penvoerder: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde

Nadere informatie

Weerspiegeling van leerproces

Weerspiegeling van leerproces Weerspiegeling van leerproces Inzet van Learning analytics bij zelfstandig online leren van wiskunde in een universitair bio-medisch programma Nataša Brouwer Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en

Nadere informatie

UvAInform FNWI pilot COACH 2

UvAInform FNWI pilot COACH 2 UvAInform FNWI pilot COACH 2 Aanvragers: Bert Bredeweg (IvI, FNWI, UvA) 2 Natasa Brouwer (ESC, FNWI, UvA) Andre Heck (KdV, FNWI, UvA) Datum: versie 14 11 24 3 1. Inleiding algemeen De FNWI gaat drie onderzoeken

Nadere informatie

Format projectvoorstel Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware 2013. Tentamenlade2.5

Format projectvoorstel Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware 2013. Tentamenlade2.5 Format projectvoorstel Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware 2013 Tentamenlade2.5 1 Tentamenlade2.5 Gegevens penvoerder Penvoerende instelling Universiteit van Amsterdam, FNWI (Faculteit

Nadere informatie

Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat

Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat NEXT LEARNING 2016 Jocelyn Manderveld Den Bosch, 19 april 2016 Van en voor het onderwijs en onderzoek In SURF werken instellingen samen

Nadere informatie

Intermezzo Learning analytics

Intermezzo Learning analytics Intermezzo Learning analytics CHALLENGE DAY 2017 Lianne van Elk Project Flexibele en Persoonlijke Leeromgeving Learning analytics in het onderwijs Kunnen we data ook voor de verbetering van het onderwijs

Nadere informatie

Leren zelfgestuurd leren: een explanimatie-reeks

Leren zelfgestuurd leren: een explanimatie-reeks Voorstel Grassrootsprogramma 2016 ronde 2 1. Algemene gegevens Faculteit/onderwijsinstituut Opleiding (indien van toepassing) Naam en contactgegevens van de eindverantwoordelijke voor het Grassrootsprogramma

Nadere informatie

Inleiding Sociale Wetenschappen. Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2. Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Collegeweblecture

Inleiding Sociale Wetenschappen. Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2. Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Collegeweblecture Pilot Naam Instelling Vak naam Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2 Verrijke weblectures VU Inleiding Sociale Wetenschappen Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Variant Collegeweblecture

Nadere informatie

Projectvoorstel Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat 2015-2016

Projectvoorstel Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat 2015-2016 Projectvoorstel Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat 2015-2016 1. NAW-gegevens van de aanvragende organisatie Naam instelling: Projectaanvragers: E-mailadres projectleider: Functie projectleider: Afdeling

Nadere informatie

Dit format kan ook gebruikt worden voor een uitvoeriger eindrapportage (svp apart aanleveren).

Dit format kan ook gebruikt worden voor een uitvoeriger eindrapportage (svp apart aanleveren). Eindrapportage ICTO Fonds projecten Deze factsheet vraagt om een aantal gegevens als afsluiting van uw ICTO fonds project. De (beknopte)gegevens van alle projecten worden op de ICTO site (http://www.ic.uva.nl/icto/)

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Uitwisseling tussen toetssystemen, Experiment MathConverter

Stimuleringsregeling Uitwisseling tussen toetssystemen, Experiment MathConverter Eindrapportage Projecten Toetsing en Toetsgestuurd Leren Stimuleringsregeling Uitwisseling tussen toetssystemen, Experiment MathConverter Versie: oktober 2015 MathConverter Eindrapportage (28 oktober 2015)

Nadere informatie

Cursusontwikkeling / Centrale ELO

Cursusontwikkeling / Centrale ELO Cursusontwikkeling / Centrale ELO Leo Wagemans 7 september 2011 Overleg met Leeuwenborgh opleidingen Agenda Uitgangspunten van de OU Onderwijsontwerp en ontwikkeling ADDIE-cyclus Ontwikkelteam / Cursusteam

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Nico Juist, IM, B&S, Hogeschool Leiden voor Challengeday, project FPLO, SURFnet, 7 maart 2017 Hogeschool Leiden 12000 studenten

Nadere informatie

Voortgangstoetsen in de propedeuse. Onderzoek naar het effect op studiesucces

Voortgangstoetsen in de propedeuse. Onderzoek naar het effect op studiesucces Voortgangstoetsen in de propedeuse Onderzoek naar het effect op studiesucces Presentatie Seminar digitaal toetsen in de praktijk: waarom en hoe? 1. Het project Studiesucces aan de UvA: Maurice Oudejans

Nadere informatie

VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN

VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN 1 De Netwerkschool ROC Nijmegen onderzocht de toepassingsmogelijkheden van videoconferencing in de Netwerkschool. Er werd zowel marktonderzoek

Nadere informatie

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Verkenning rondom mogelijkheden, meerwaarde en aandachtspunten 27 januari 2011 NOT Academie Presentatie: Arnout Vree a.vree@avetica.nl www.avetica.nl

Nadere informatie

Eindrapportage Vak voor Vak

Eindrapportage Vak voor Vak Eindrapportage Vak voor Vak een Learning Analytics dashboard Penvoerende instelling: LIACS, Universiteit Leiden Partner instellingen: ICLON, CWTS (Universiteit Leiden) Datum: 5-10-2012 Auteur: Dr. Arno

Nadere informatie

LEARNING ANALYTICS BIJ DE UNIVERSITEIT UTRECHT: DATA & DASHBOARDS

LEARNING ANALYTICS BIJ DE UNIVERSITEIT UTRECHT: DATA & DASHBOARDS LEARNING ANALYTICS BIJ DE UNIVERSITEIT UTRECHT: DATA & DASHBOARDS ECCA BERHITU, JOHAN JEURING, LARS VAN DER PLANK, ANNE-PETRA ROZENDAL, HAROLD VAN RIJEN INTRODUCTIE De opdrachtgever voor dit project is

Nadere informatie

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds?

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds? Inleiding 4 Engels in het basisonderwijs 5 Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6 Wat is Words&Birds? 6 Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van Words&Birds? 6 Met welk

Nadere informatie

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016 1. Gegevens van de aanvrager Naam aanvrager: Faculteit: Eric Vos Lisanne Möller Aard- en Levenswetenschappen E-mailadres: Functie: r.a.vos@vu.nl l.m.moller@vu.nl Docent Telefoon: 020 598 2671 2. Titel

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Bestuursstaf

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Bestuursstaf Format Grassrootsprogramma 2013 Grassroots zijn laagdrempelige kleine projecten bedoeld om docenten te motiveren op een voor hen nieuwe en creatieve manier gebruik te maken van de mogelijkheden van ICT

Nadere informatie

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI)

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatieverslag van de projectleider over de resultaten van het Grassrootsplan maximaal 2 A4-tjes, Dit verslag wordt

Nadere informatie

Persoonlijke Competentie Ontwikkeling in Leernetwerken

Persoonlijke Competentie Ontwikkeling in Leernetwerken Persoonlijke Competentie Ontwikkeling in Leernetwerken Prof. dr. Rob Koper Onderwijstechnologisch Expertise Centrum Conferentie Onderwijsinnovatie Het Boek Voorbij, Hogeschool Zuyd, Heerlen 30-5-200-7

Nadere informatie

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Robert van Wijk & Esther Vleugel vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Workshop op de ICAB conferentie 2015 Programma Achtergrond van ons academisch vaardigheden onderwijs Onze ervaringen en lessen

Nadere informatie

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland.

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. WISKUNDE ICAB jaarplan 2011/12 Algemeen deel 1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. Achtergrond De opleidingen wiskunde

Nadere informatie

Web-deductie voor het onderwijs in formeel denken

Web-deductie voor het onderwijs in formeel denken Voorstel voor SURF innovatieproject onderwijsvernieuwing: Web-deductie voor het onderwijs in formeel denken Penvoerende instelling: Radboud Universiteit Nijmegen Partner instellingen: Vrije Universiteit

Nadere informatie

Plan van Aanpak. en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

TENCompetence: infrastructuur

TENCompetence: infrastructuur TENCompetence: infrastructuur voor de competentieontwikkeling van individu, team en organisatie in Europa. Presentatie Dr. Marlies Bitter-Rijpkema, Open Universiteit Nederland. Horeca Branche Instituut,

Nadere informatie

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Pilots doorontwikkeling ELO Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Even voorstellen - Implementatie/doorontwikkeling ELO en Digitaal toetsen - Implementatie CRM/relatiebeheer Even polsen Ga naar m.socrative.com

Nadere informatie

User needs van docent en student bij inzet van learning analytics

User needs van docent en student bij inzet van learning analytics User needs van docent en student bij inzet van learning analytics Universiteit van Amsterdam 10 Oktober 2012 Beschrijving Aanpak Aanpassingen Beschrijving Verkenning LA op beide universiteiten Visualisatie

Nadere informatie

De waarde van weten. EduAnalytics. Verhoogt uw studiesucces en onderwijskwaliteit

De waarde van weten. EduAnalytics. Verhoogt uw studiesucces en onderwijskwaliteit De waarde van weten EduAnalytics Verhoogt uw studiesucces en onderwijskwaliteit De waarde van weten EduAnalytics verhoogt uw studiesucces en onderwijskwaliteit Doelgericht aan de slag met EduAnalytics

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

MEMO DIGITAAL INZIEN TENTAMEN

MEMO DIGITAAL INZIEN TENTAMEN MEMO DIGITAAL INZIEN TENTAMEN Digitaal inzien tentamens 1. Introductie Al lange tijd is digitalisering een belangrijk onderwerp binnen het academisch onderwijs. Op het gebied van digitalisering zijn er

Nadere informatie

ONBETWIST ONnderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Project organisatie. Deliverable 1.1. Hans Cuypers. ONBETWIST Deliverable 1.

ONBETWIST ONnderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Project organisatie. Deliverable 1.1. Hans Cuypers. ONBETWIST Deliverable 1. Project organisatie Deliverable 1.1 Hans Cuypers Inleiding Het project ONBETWIST is een samenwerking van de volgende instellingen: TU/e, penvoerder Universiteit van Amsterdam Open Universiteit Universiteit

Nadere informatie

Werken met Studienet Workshop BKO A-0211B

Werken met Studienet Workshop BKO A-0211B Werken met Studienet Workshop BKO A-0211B Leo Wagemans, Louise Stijnen, Kees Pannekeet 24 september 2013 Open Universiteit Doelstellingen Begrijpen hoe Studienet werkt Perspectief docent/ontwikkelaar

Nadere informatie

Drillster B.V. Middenburcht 136 3452 MT VLEUTEN The Netherlands 1

Drillster B.V. Middenburcht 136 3452 MT VLEUTEN The Netherlands 1 Drillster algemeen Drillster is een innovatief e learning programma waarmee studenten op efficiënte manier kennis kunnen opdoen, vasthouden en testen. Met Drillster leer je sneller en onthoud je langer.

Nadere informatie

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned Onderzoek naar het effect op studiesucces Universiteit van Amsterdam (maart 2011 - december 2012) Het onderzoeksproject Voortgangstoetsing in

Nadere informatie

HOE VERSTERK JE HET ONDERWIJS MET DIGITALE MEDIA Emil Diephuis (DT) Ria Jacobi (O2)

HOE VERSTERK JE HET ONDERWIJS MET DIGITALE MEDIA Emil Diephuis (DT) Ria Jacobi (O2) HOE VERSTERK JE HET ONDERWIJS MET DIGITALE MEDIA Emil Diephuis (DT) Ria Jacobi (O2) 1 ENKELE TRENDS (LEARNING TOMORROW) 1. De gestage groei van e-learning. Met name blended learning wordt de default manier

Nadere informatie

Uw online leerplatform. Slimmer leren

Uw online leerplatform. Slimmer leren Uw online leerplatform Slimmer leren Leer slimmer Blijf vitaal bent een succesvolle organisatie. U past U zich aan nieuwe omstandigheden aan. U wilt dat uw medewerkers inspelen op die veranderingen. Daarom

Nadere informatie

Verslag en evaluatie onderwijsactiviteiten testfase 2 1 februari 2012 1 september 2012

Verslag en evaluatie onderwijsactiviteiten testfase 2 1 februari 2012 1 september 2012 Deliverable 4.8 en 4.9 onderwijsactiviteiten testfase 2 In dit document zijn de verslagen en evaluaties opgenomen van de onderwijsactiviteiten van het Onbetwist-project in testfase 2. Voor het opstellen

Nadere informatie

Open sociale media en operationeel verkeersmanagement

Open sociale media en operationeel verkeersmanagement Open sociale media en operationeel verkeersmanagement Een pilot naar het monitoren van open bronnen ter ondersteuning van operationeel verkeersmanagement Eindrapportage april 2017, definitief Inhoud Doel

Nadere informatie

Het landschap van methodieken en tools voor blended learning

Het landschap van methodieken en tools voor blended learning Het landschap van methodieken en tools voor blended learning Jos Fransen Lector Teaching, Learning & Technology SURF SIG Blended Learning - 20-09-2017 definities van blended learning blended learning of

Nadere informatie

Planning onderwijs testfase 3 1 september 2012 1 januari 2013

Planning onderwijs testfase 3 1 september 2012 1 januari 2013 Deliverable 4.11 Planning onderwijs testfase 3 Aan het einde van de tweede testfase is een planning gemaakt voor de activiteiten van de onderwijs implementatieprojecten in testfase 3. Voor het maken van

Nadere informatie

Video-instructie portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool

Video-instructie portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool Video-instructie portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool 2009-2010 vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel

Nadere informatie

Op weg naar EUR-strategie online leren

Op weg naar EUR-strategie online leren Op weg naar EUR-strategie online leren SURF Symposium Open en Online Education, 11 maart 2014 Dr. Gerard Baars Directeur Risbo en projectleider deelprogramma online leren EUR Bouwstenen strategie online

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Eindverslag. Project VolgMijnStem. Ben Teeuwen, project manager VolgMijnStem Stichting Het Nieuwe Stemmen 13 juni 2012, Utrecht

Eindverslag. Project VolgMijnStem. Ben Teeuwen, project manager VolgMijnStem Stichting Het Nieuwe Stemmen 13 juni 2012, Utrecht 1 Eindverslag Project VolgMijnStem Ben Teeuwen, project manager VolgMijnStem Stichting Het Nieuwe Stemmen 13 juni 2012, Utrecht Lex Slaghuis, voorzitter Open State Foundation 11-03-2013 2 Inleiding Dit

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek. Prof. dr. Perry den Brok

Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek. Prof. dr. Perry den Brok Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek Prof. dr. Perry den Brok Betrokkenen Connect College (opdrachtgever) Kennisnet (subsidie onderzoek) Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ActiMath. Overzicht. Korte loopbaan 28/01/2013. Stuurgroepvergadering 4 29 januari 2013

ActiMath. Overzicht. Korte loopbaan 28/01/2013. Stuurgroepvergadering 4 29 januari 2013 ActiMath Stuurgroepvergadering 4 29 januari 2013 Overzicht 1. Sophie Ronsse 2. Huidige stand van zaken 3. geformuleerd door het 4. 5. 6. 7.? 2 Korte loopbaan Opvolger van Tim Neijens (gestopt in maart

Nadere informatie

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT Evaluatie EVALUATION rapport RAPPORT SENDI PROJECT project ALGEMEEN PROJECT RAPPORT This report contains the evaluation analysis of the filled out questionnaire about the Kick off meeting in Granada Dit

Nadere informatie

Visieworkshop Zuyd Hogeschool

Visieworkshop Zuyd Hogeschool Visieworkshop Zuyd Hogeschool VANUIT ONDERWIJSVISIE NAAR EEN VISIE OP DLWO Harry Renting Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Web2.0 applicatie vrij beschikbaar Ontwikkelingen

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK?

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? Dit stappenplan neemt je mee langs vragen die relevant zijn als je online onderwijs wilt ontwikkelen: waarom wil je inzetten op online

Nadere informatie

Project e-lectures: van service naar strategie

Project e-lectures: van service naar strategie Project e-lectures: van service naar strategie SURF roadshow Maandag 14 december 2015 Esther Christenhuis en Willemien de Haan Inhoud 1. Project e-lectures 2. Deelprojecten en voorbeelden e-lectures Kennisclips

Nadere informatie

Evaluatieplan Adaptief Leren

Evaluatieplan Adaptief Leren Evaluatieplan Adaptief Leren Sjoerd de Vries Wendy Krimpen Loes van Oosteren 6 januari 2006. Enschede Contact: Sjoerd de Vries E-Mail: sjoerd.devries@utwente.nl Mob: +31 (0)6 47274565 Tel: +31(0)53 4893952

Nadere informatie

Bouwstenen voor studiesucces. dr. Kariene Mittendorff, associate lector SLB Lectoraat Innovatief & Effectief Onderwijs StudieSuccesCentrum

Bouwstenen voor studiesucces. dr. Kariene Mittendorff, associate lector SLB Lectoraat Innovatief & Effectief Onderwijs StudieSuccesCentrum Bouwstenen voor studiesucces dr. Kariene Mittendorff, associate lector SLB Lectoraat Innovatief & Effectief Onderwijs StudieSuccesCentrum Studiesucces Wat is het eigenlijk? 4 pijlers Juiste studiekeuze

Nadere informatie

Van Blackboard naar N@tschool! Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT

Van Blackboard naar N@tschool! Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Van Blackboard naar N@tschool! Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Even voorstellen Afgelopen 3 jaar vooral bezig met implementatie en doorontwikkeling nieuwe ELO en digitale toetsapplicatie (QMP->Surpass)

Nadere informatie

Weblectures & Organisatie

Weblectures & Organisatie Weblectures & Organisatie Wat komt er allemaal bij kijken als u weblectures in de instelling wilt introduceren? Klaus Hoven Academy for Leisure NHTV Breda Weblectures & Organisatie Meeste docenten hebben

Nadere informatie

Whitepaper Moderne Wiskunde 12 e editie onderbouw

Whitepaper Moderne Wiskunde 12 e editie onderbouw Whitepaper Moderne Wiskunde 12 e editie onderbouw WHITEPAPER MODERNE WISKUNDE Moderne Wiskunde is een methode waarin inzicht, structuur en vernieuwing centraal staan. Moderne Wiskunde volgt een didactiek

Nadere informatie

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces SURF Seminar September 2015 Frank Benneker, ICTS Universiteit van Amsterdam Perspectief ICTS & OO dienstverlening

Nadere informatie

HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG?

HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG? HJGGV HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG? Dé kwaliteitscyclus voor onderwijsteams in het MBO Heb je genoeg geleerd vandaag? Heb je genoeg geleerd vandaag? Merk je dat docenten aan de slag gegaan zijn met jullie

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

De Centrale ELO bij de Open Universiteit

De Centrale ELO bij de Open Universiteit De Centrale ELO bij de Open Universiteit Presentatie voor BKO-Kennismakingscursus nieuwe docenten 27 september 2011 Leo Wagemans Open Universiteit Agenda Achtergrond Studienet Blackboard Elluminate SafeAssign

Nadere informatie

Ned-Moove. De Nederlandstalige Moodle Vereniging

Ned-Moove. De Nederlandstalige Moodle Vereniging Ned-Moove De Nederlandstalige Moodle Vereniging Programma van vandaag 14:30 Opening door Ed Botterweg 14:45 Ned-Moove door Hans de Zwart 15:30 Pauze (koffie, thee, paaseitjes) 15:45 Edurep door Egbert

Nadere informatie

Verplicht toetsen en bijspijkeren of eigen verantwoordelijkheid? De basisvaardigheden Nederlands van eerstejaars VU-studenten

Verplicht toetsen en bijspijkeren of eigen verantwoordelijkheid? De basisvaardigheden Nederlands van eerstejaars VU-studenten 7.Taalbeleid hoger onderwijs Ronde 8 Marloes van Beersum & Eline van Straalen Taalcentrum-VU, Vrije Universiteit Amsterdam Contact: mvanbeersum@taalcentrum-vu.nl evanstraalen@taalcentrum-vu.nl Verplicht

Nadere informatie

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Wat is de ROI van sociale media? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag in zakelijke media het afgelopen jaar. Er

Nadere informatie

Inventarisatie QTI Toetsspeler

Inventarisatie QTI Toetsspeler Inventarisatie QTI Toetsspeler Versie: 1.0 Datum: 16 januari 2008 Colofon Inventarisatie QTI Toetsspeler Dit document is opgesteld door het project Inventarisatie van afspraken over digitaal toetsmateriaal

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Een structurele en instellingsbrede aanpak voor studiesuccesverbetering. Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen

Een structurele en instellingsbrede aanpak voor studiesuccesverbetering. Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen Een structurele en instellingsbrede aanpak voor Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen INHOUD 1. Visie op 2. Het speelveld: factoren voor studiesucces 3. Observaties in de hogeschool 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Begeleiden van studenten via een veilig online platform (Pluform.com) CHALLENGE DAY 2016

Begeleiden van studenten via een veilig online platform (Pluform.com) CHALLENGE DAY 2016 Begeleiden van studenten via een veilig online platform (Pluform.com) CHALLENGE DAY 2016 1 PROGRAMMA Introductie Ontstaan van Pluform.com Gebruiker aan het woord De drie pijlers onder Pluform.com Demo

Nadere informatie

Onderwijsontwerp. Onderwijsontwerp. methodiek. methodiek. ICT&O

Onderwijsontwerp. Onderwijsontwerp. methodiek. methodiek.  ICT&O Onderwijsontwerp Onderwijsontwerp methodiek methodiek ICT&O www.saxion.nl/icto Voorwoord Ga jij een module/onderwijseenheid (her)ontwerpen? Dan komt SHUFFLE wellicht goed van pas. Deze onderwijsontwerp

Nadere informatie

Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015. De versnellingsvraag. Versnellingsvraag Stichting Klasse:

Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015. De versnellingsvraag. Versnellingsvraag Stichting Klasse: Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015 De versnellingsvraag Versnellingsvraag Stichting Klasse: Hoe kunnen we met de learning analytics vanuit dashboards, zoals dat van Snappet, in combinatie

Nadere informatie

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016 Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016 Informatiebijeenkomst 24 Juni 2015 Presentatie aangevuld met vragen & opmerkingen vanuit de zaal prof. dr. Jan-Willem Lammers & prof. dr. Bert van de Brink Contact

Nadere informatie

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen.

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen. Integratie van verkeersinformatie in logistieke processen Simacan, onderdeel van de OVSoftware Groep (www.ovsoftware.nl), richt zich op het verwerken, beschikbaar maken en inzichtelijk maken van grote

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES 1. Algemeen De website www.livelylives.com en alle daaraan gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools (hierna te noemen: de Website ) behoren toe aan LivelyLives

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Toetsen in Blackboard

Toetsen in Blackboard Toetsen in Blackboard Met de tool Test kun je toetsvragen maken en afnemen. In dit document wordt uitgelegd 1. Hoe een toets gemaakt kan worden. 2. Hoe een toets bewerkt kan worden. 3. Hoe een toets beschikbaar

Nadere informatie

Dennis Wagenaar Dennis de la Rie 02-03-10 v 1.5

Dennis Wagenaar Dennis de la Rie 02-03-10 v 1.5 Plan van Aanpak Save Energy Leiden Dennis Wagenaar Dennis de la Rie 02-03-10 v 1.5 Bijlage A, SEL_Planning.xls. Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Projectorganisatie...3 1.2 Begrippenlijst...3 2. Opdrachtomschrijving...4

Nadere informatie

METEN VOLGEN MATCHEN. www.parantion.nl SCORION. Overzicht toetsvormen

METEN VOLGEN MATCHEN. www.parantion.nl SCORION. Overzicht toetsvormen SCORION TALENT METEN VOLGEN MATCHEN www.parantion.nl Overzicht toetsvormen 1 Scorion als instrument voor het volgen en inzichtelijk maken van leer- en ontwikkelprocessen Toetsend leren en toetsvormen Scorion

Nadere informatie

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers Minimumstandaard ICT, ten aanzien van - voorzieningen binnen de school - de medewerkers DDS, januari 2011 Inleiding In dit document wordt de minimum standaard voor ICT beschreven. Alle DDS scholen streven

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Landelijke Database Nieuwe Business Modellen

Landelijke Database Nieuwe Business Modellen WEBSITES, LES-, WERK- & LEES- MATERIALEN Landelijke Database Nieuwe Business Modellen Status 10 augustus 2015 Inleiding Per 1 september 2015 start het project Landelijke Database Nieuwe Business Modellen

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Erasmus MC J.A. Hazelzet (voorlopig)

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Op weg naar JOB-monitor 2016 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten. JOB voert in 2016 voor de negende keer onderzoek uit naar de tevredenheid

Nadere informatie

WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw

WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw Nectar 5e editie onderbouw is een heldere, motiverende methode biologie die opvalt door de gestructureerde behandeling van

Nadere informatie

AANBOD BLACKBOARD VOOR

AANBOD BLACKBOARD VOOR AANBOD BLACKBOARD VOOR VO UNIVERSITAIR ONDERWIJSCENTRUM GRONINGEN Rijksuniversiteit Groningen Brainbox voor voortgezet onderwijs, aanbod 2005-2007, pagina 1 Brainbox Sinds de zomer 2002 verzorgt de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

TEAMMONITOR. VOOR ZORGTEAMS ontwikkelen van zelforganisatie. Teamontwikkeling in de zorg

TEAMMONITOR. VOOR ZORGTEAMS ontwikkelen van zelforganisatie. Teamontwikkeling in de zorg TEAMMONITOR VOOR ZORGTEAMS ontwikkelen van zelforganisatie Teamontwikkeling in de zorg Zelforganisatie en meer autonome teams in de zorg (thuiszorg, wijkteams, gehandicapten-, jongeren en ouderenzorg,

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2017

Inschrijving RBB-AWARD 2017 Organisatie: Kamer van Koophandel Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Anneloes Brand E-mail adres: anneloes.brand@kvk.nl Mobiele telefoon: 06 5511 6315 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie