Format projectvoorstel Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware Tentamenlade2.5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Format projectvoorstel Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware 2013. Tentamenlade2.5"

Transcriptie

1 Format projectvoorstel Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware 2013 Tentamenlade2.5 1

2 Tentamenlade2.5 Gegevens penvoerder Penvoerende instelling Universiteit van Amsterdam, FNWI (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica) Correspondentieadres CvB/faculteit Postbus 94216, 1090 GE Amsterdam Contactpersoon secretariaat mevr. Lindy van der Vecht Telefoonnummer secretariaat Projectleider Dr. Natasa Brouwer Instelling Universiteit van Amsterdam Adres Science park 904, Postbus Postbus GE Amsterdam Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Deelnemende instellingen Partner 1 Instelling: Vrije Universiteit Amsterdam Partner 2 Instelling: Universiteit Leiden Partner 3 Instelling: Universiteit Utrecht Commerciële partner SOWISO Project informatie Titel Tentamenlade2.5 Start- en einddatum 1 september april 2014 Totale projectkosten Gevraagde subsidie Eigen bijdrage penvoerder Eigen bijdrage partner Eigen bijdrage partner Eigen bijdrage partner

3 Inhoudsopgave Samenvatting Doelstelling en Doelgroep Onderbouwing en beoogd resultaat Plan van aanpak Kennisopbouw en -disseminatie Planning, kosten en organisatie Planning Kostenoverzicht Organisatie Risicoanalyse en -management Bijlage 1: Letters of Intent

4 Samenvatting Het maken van goede tentamens is een tijdrovend proces want alle in een tentamen gestelde vragen moeten van goede kwaliteit zijn en het geheel moet goed aansluiten op de leerdoelen en leerprocessen van het vak. Voor een enkele docent is het ondoenlijk om een voldoende groot arsenaal van tentamenvragen aan te maken opdat hij of zij vragen kan hergebruiken bij tentamens of oefententamens. Hiervoor is een samenwerkende community van docenten van meerdere universitaire instellingen nodig. In afgelopen jaar is in een samenwerkingsproject van docenten Quantumfysica 1 en 2 voor het netwerk ICAB (Innovatiecentra Academisch Bètaonderwijs) een pilot applicatie Tentamenlade ontwikkeld voor het verzamelen en delen van open tentamenvragen en op een slimme en eenvoudige manier toetsen samen te stellen. Deze applicatie was ontwikkeld door de studenten bij een regulier bachelor Informatica vak. In het project Tentamelade2.5 wordt deze applicatie in samenwerking met de commerciële leverancier SOWISO duurzaam landelijk gewaarborgd en voor diverse vakken in universitaire opleidingen beschikbaar gesteld. De applicatie wordt hierdoor robuuster en daarbij worden enkele functionaliteiten verbeterd en verbreed. De Tentamenlade2.5 zal het mogelijk maken dat de samenwerkende docenten commentaar op elkaars tentamenvragen zullen kunnen geven. De Tentamenlade2.5 is bedoeld voor de hoger onderwijs docenten en faciliteert het samenwerken in het toetsontwikkelingsproces en versnelt en vereenvoudigt het samenstellen van open vragen toetsen ((tussen)tentamens) wat tijdwinst voor docenten betekent. Diverse functionaliteiten van Tentamenlade2.5 zijn bedoeld om meer greep te krijgen op de kwaliteit van het toetsen en meer inzicht in het didactisch gebruik van het toetsmateriaal door o.a. analytics tools te gebruiken. Onder andere door middel van het automatisch genereren van toetsmatrijsen zullen de docenten en instellingen meer inzicht kunnen krijgen in het gebruik van de vragen en in de samenstelling van de toetsen ((tussen)tentamens, formatieve toetsen, huiswerkopgaven). Met meer inzicht in didactische scenario s kan Tentamelade2.5 op lange termijn zo de kwaliteit van toetsen bij een vak en op een instelling structureel verbeteren. 4

5 1. Doelstelling en Doelgroep Het maken van goede tentamens is een moeilijk en tijdrovend proces ongeacht of hiervoor open of meerkeuzevragen worden gebruikt. Alle bij tentamen gestelde vragen moeten van goede kwaliteit zijn en moeten goed aansluiten op de leerdoelen en leerprocessen van het vak. Bovendien is het nodig dat naar de studenten toe goed wordt gecommuniceerd wat ze bij het tentamen van het vak kunnen verwachten. In de laatste paar jaar wordt bij de instellingen veel aandacht besteed aan toetskwaliteit en is toetsbeleid er op gericht dat de leerdoelen, leerprocessen en toetsen een afgestemd geheel vormen (constructive alignement). In de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) is de competentie om te kunnen toetsen volgens afgesproken kaders opgenomen. Er wordt in het BKO ook aandacht besteed aan digitaal toetsen met meerkeuze vragen. In SURF kader is een drietal applicaties ontwikkeld die docenten ondersteunt bij het opzetten van en digitale toets en bij de toetsanalyse. 1 Realiteit is evenwel dat de grote meerderheid van tentamens bij natuurwetenschapen op papier wordt afgenomen. Het is niet te verwachten dat op korte termijn dat zal veranderen. De meeste docenten stellen bij tentamens liever open vragen dan meerkeuzevragen. Bij de meeste opleidingen is het beantwoorden van open vragen een van de doelstellingen. Als de groep studenten niet al te groot is, is het corrigeren van open vragen die studenten op papier hebben ingeleverd wel te doen voor de docent. Hier is iedereen aan gewend en er is zo weinig of geen motivatie om over te stappen naar digitaal toetsen met meerkeuzevragen. In het proces van het samenstellen van tentamens is voor de kwaliteit van zowel afzonderlijke vragen als de toets als geheel het ontvangen van feedback van collega s in het vak en op bepaalde momenten een toetsdeskundige heel belangrijk. Dit is bij de instellingen opgenomen in het toetsbeleid maar blijkt organisatorisch lastig omdat de tentamens vaak vlak voor dat ze nodig zijn worden ontworpen en dit is in de drukte voor de docenten extra moeilijk. Ook wordt het vragen naar peer-feedback vaak nog niet als iets vanzelfsprekends gezien door de docenten. In principe worden (open) tentamenvragen niet hergebruikt tenzij de verzameling waaruit ze worden geput groot genoeg is. Voor een gemiddelde docent die een paar jaar achter elkaar een vak geeft wordt de verzameling van vragen die hij of zij zelf bij tentamens stelt hiervoor doorgaans nooit groot genoeg. Het verzamelen van de tentamenvragen van een vak kan op langere termijn de mogelijkheid geven om de tentamenvragen wel te kunnen hergebruiken, zeker als dat in een samenwerkende community van de docenten van meerdere instellingen wordt gedaan. De mogelijkheden om commentaar op vragen te geven en ervaringen met de gebruikte vragen te verzamelen en deze toe te passen bij het hergebruik van de vragen zou de kwaliteit van het toetsen verhogen. Ongeacht of de tentamenvragen hergebruikt worden voor tentamens of niet is het altijd een goed idee om de gebruikte tentamenvragen in te zetten voor het oefenen, voor het formatief toetsen en als voorbeeldvragen. Het maken van soortgelijke vragen als in het tentamen voor deze doelen kost de docenten veel tijd. Uit het oplossen van oude tentamenvragen kunnen studenten veel leren, en bovendien wordt hierdoor bereikt dat de vragen goed zijn afgestemd met de leerprocessen en duidelijk maken voor studenten wat ze bij het vak moeten leren. De docenten Quantum Fysica van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam die zich in een Nederlandse netwerk ICAB (Innovatiecentra Academisch Bètaonderwijs) 2 verenigen met andere HO natuurkunde docenten in een landelijke netwerk hebben in een pilot project afgelopen jaar voor het ICAB netwerk een applicatie Tentamenlade.nl 3 opgezet (figuur 1). De Tentamenlade is een applicatie voor open vragen en bijbehorende antwoordmodellen. De bedoeling van het ICAB pilot project was ook om uit te zoeken of de applicatie interessant is voor de ICAB partners om deze te gebruiken. Bij een positief uitkomst zou de tentamenlade opgeschaald en verduurzaamd kunnen worden. 1 Project qdna, SURF (laatst bezocht 29 juni 2013) 2 ICAB, (laatst bezocht 29 juni 2013) 3 Tentamenlade.nl (laatst bezocht 29 juni 2013) 5

6 Figuur 1: Tentamenlade.nl De database Tentamenlade is ontworpen en geïmplementeerd door eerstejaars studenten Informatica bij de UvA in het kader van een regulier vak Webprogrammeren en databases in opdracht van de docenten Quantumfysica 1 en 2 van de UvA en VU. 4 De wens van de natuurkundedocenten was om de tentamenvragen in het domein Quantumfysica in het ICAB netwerk digitaal te kunnen delen, te kunnen hergebruiken en commentaar op elkaars tentamenvragen te kunnen geven. De applicatie Tentamenlade maakt dit mogelijk en heeft een uitgebreide zoekmogelijkheid op metadata. De vragen kunnen geüpload worden in LaTex, waardoor alle problemen van gebruik van wiskundige formules in de vragen in een keer worden opgelost en aangesloten wordt op de bestaande manier van werken van docenten. De selectie van vragen die de docent in zijn cursus wil gebruiken, plaatst hij/zij in een tentamenlade, een soort winkelmandje waaruit vervolgens deze selectie als één pdf of LaTex bestand al dan niet met een antwoordmodel wordt gedownload naar de docent. De database van Tentamelade bevat nu meer dan 100 open vragen over Quantum fysica 1 en 2. Naar verwachting zal het gebruik van een applicatie zoals Tentamenlade op langer termijn een positief effect hebben op de kwaliteit van de Quantumfysica tentamens en op het curriculum van dit vak. Hierdoor zal een verhoging van studiesucces bij de samenwerkende universiteiten bevorderd worden. Ook mag de tijdwinst voor docenten wanneer zij kunnen putten uit een breed arsenaal van tentamenvragen niet onderschat worden. De Tentamenlade is gepresenteerd op de ICAB conferentie in mei 2013 in Nijkerk en heeft veel positieve reacties van aanwezige natuurkundedocenten ontvangen. Natuurkundedocenten van verschillende Nederlandse universiteiten hebben aangegeven dat ze gebruik willen maken van de Tentamenlade. De Tentamelade was een pilot, een proof of concept. Deze is op dit moment beschikbaar, op een server van een onderzoeksgroep bij Informatiewetenschapen van de UvA, FNWI bij de docent van het vak waarbinnen de Tentamelade was ontwikkeld. De Tentamenlade is toegankelijk voor docenten in het ICAB netwerk en collega s in het veld. 5 Dat is zonder meer een veilige locatie wat betreft materiaal, geschikt om in een kleine gezelschap mee door te gaan en is prima als proof of concept. Voor een landelijk, groeiend en duurzaam gebruik is dit niet adequaat. Het is wenselijk om de functionaliteiten van Tentamenlade ook aan te bieden voor andere vakken dan Quantum fysica en voor andere disciplines dan natuurkunde. De huidige opzet laat dat niet toe, onder meer omdat de database niet voldoende robuust opgezet is voor een gebruik tot 1000 vragen en een grotere hoeveelheid van vragen niet aan kan. Het doel van Tentamelade2.5 is een landelijke tentamenvragen applicatie voor docenten in SOWISO aan te bieden en de functionaliteiten van de Tentamenlade hiermee: 1) landelijk in de cloud aan te bieden in samenwerking met een leverancier (SOWISO) en hiermee robuuster te maken, dat wil zeggen in principe beschikbaar voor een onbeperkte hoeveelheid vragen en te verduurzamen. Inlog voor alle docenten is via SURFconnext te realiseren. 2) te verbeteren en verbreden ten opzichte van de huidige Tentamenlade: a. Bij het uploaden van vragen/antwoordmodellen: (1) de mogelijkheid van de tekstverwerking van de vragen uitbreiden naar Word en de applicatie zo ook voor niet- LaTex-gebruikers aantrekkelijk te maken, (2) metadateren van vragen verbeteren, 4 Brouwer, N. Eerstejaarsstudenten ontwerpen database voor onderwijsdoeleinden, (2013) ICTO- FNWI Blog, (laatst bezocht 29 juni 2013) 5 De Tentamenlade test inlog: gebruikersnaam: icab, wachtwoord: conferentie 6

7 bijvoorbeeld voor het toekennen van sleutelwoorden en taxonomisch niveau van een vraag b. format toevoegen aan de download functionaliteit (de lade) dat elektronisch beantwoorden van vragen door de studenten mogelijk maakt (al was het maar een simpele upload van een digitaal antwoord) 3) uit te breiden om: a. meer inzicht te geven in het gebruik van de vragen b. communicatie tussen de gebruikers over de vragen binnen een doelgroep docenten (bijvoorbeeld docenten van hetzelfde vak) te bevorderen doordat een vakdashboard beschikbaar wordt gesteld. c. meer scenario s van gebruik mogelijk te maken d. meer inzicht geven in didactische parameters van een toets en hiermee communicatie over de kwaliteitsaspecten te stimuleren en toetskwaliteit te bevorderen 4) aan te passen met het oog op inzicht krijgen in didactische scenario s bij het gebruik door docenten. Dit kan gerealiseerd worden door onder andere bestaande analytics tools aan te koppelen m.b.t.: a. werkelijk gebruik van de database door de docenten te volgen en te analyseren b. inzicht in gebruik van de vragen c. didactische scenario s van het gebruik in kaart te brengen waardoor de applicatie niet alleen van een technisch perspectief maar vanuit didactisch perspectief verbeterd kan worden. d. Inzicht in de samenstelling van de toetsen ((tussen)tentamens, formatieve toetsen, huiswerkopgaven) doormiddel van het automatisch genereren van toetsmatrijsen. De Tentamelade2.5 is bedoeld voor de docenten in het hoger onderwijs. De Tentamenlade2.5 bouwt een brug tussen de dagelijkse praktijk van het tentamineren met open vragen op papier door één individuele docent samengesteld naar digitale (formatieve) assessment in een samenwerkende groep docenten door (1) het samenwerken in het toetsontwikkelingsproces te faciliteren, (2) het samenstellen van open vragen toetsen ((tussen)tentamens) te versnellen en te vergemakkelijken (tijdwinst voor docenten), en (3) inzicht te krijgen in het didactisch gebruik van het toetsmateriaal door o.a. analytics tools te gebruiken. Met meer inzicht in didactische scenario s kan Tentamelade2.5 op lange termijn zo de kwaliteit van toesten bij een vak en op een instelling structureel verbeteren. 2. Onderbouwing en beoogd resultaat Nadat de Tentamenlade2.5 beschikbaar wordt gemaakt in samenwerking met de leverancier SOWISO (zie de nodige activiteiten hieronder in punt 3) worden drie experimenten uitgevoerd om de functionaliteiten in een brede context te beproeven en de effecten in kaart te brengen. De workflow van het project is gepresenteerd op figuur 2. 7 Figuur 2: workflow Experiment 1: Doelgroep: Natuurkunde Studieonderdelen Quantum fysica 1 en 2 en een extra natuurkunde vak (bijvoorbeeld Klassieke Mechanica of Elektromagnetisme)

8 Partners in experiment: UvA, VU, Universiteit Leiden (Partners ICAB netwerk) Activiteiten: Voor de start van het vak - Tentamenlade2.5 aanvullen in samenwerking met de partners met ca. 200 natuurkunde vragen. Dat betekent het overzetten van de vragen met antwoordmodellen die nu in Tentamenladen zijn verzameld (Quantumfysica 1 en 2) en eventueel nog aanvullen met nieuwe vragen en ca 100 open vragen voor het extra natuurkunde vak. Gedurende het vak - bij minstens 3 vakken (Quantumfysica 1 en 2 en een extra natuurkunde vak) bij 3 instellingen maken docenten gebruik van toetsverzamelingen in de Tentamenlade2.5 bij enkele werkcolleges en huiswerk. Experiment 2: Doelgroep: Scheikunde Partners in experiment: samenwerkende docenten bij het vak, bijvoorbeeld Thermodynamica of Quantumchemie bij de UvA, VU en U Utrecht (partners in ICAB netwerk) Voor de start van het vak - Tentamenlade2.5 aanvullen met ca bestaande tentamenvragen met antwoord modellen van afgelopen jaren Gedurende het vak - volgens een didactisch ontwerp de toetsen inzetten bij een vak bij twee instellingen bij werkcolleges en huiswerk. Experiment 3: Doelgroep: Biologie Partners in experiment: samenwerkende docenten bij het vak Bio-organische chemie, Biochemie & Celbiologie bij Biologie, UvA Voor de start van het vak - Tentamenlade2.5 aanvullen met minimaal 200 bestaande vragen van dit vak met antwoord modellen Gedurende het vak - volgens een didactisch ontwerp de toetsen inzetten bij het vak Bio-organische chemie, Biochemie & Celbiologie bij een aantal toetsmomenten. Bij alle drie experimenten na afloop van het experiment in het onderwijs - analyse over het gebruik van Tentamenlade2.5 o.a. doormiddel van analytics tools op de aspecten: gebruik van vragen tijdens het vak (download, aanpassing-upload, doel inzet in het onderwijs) en onderlinge communicatie, toetsmatrijs - semi-gestructureerd interview met docenten-gebruikers over hun ervaring met de Tentamenlade2.5 op didactisch en technisch gebied. In maart 2014 wordt een bijeenkomst georganiseerd om de ervaringen van de drie experimenten uit te wisselen en de resultaten van de analyse te presenteren en te bediscussiëren met de betrokken docenten. Motivatie voor de keuze voor de cloud-service SOWISO 6 is een jong bedrijf met veel kennis en al veel ervaring op het gebied van moderne technologieën die relevant zijn voor digitaal toetsen onder andere (X)HTML(5), XML, Java, Flash, Audio/video, SCORM, Tin Can. De SOWISO cloud-service is reeds beproefd in andere commerciële toepassingen bij SOWISO in het hoger onderwijs. SOWISO is een spin off van TU Eindhoven en is gespecialiseerd in het toetsen in wiskunde en natuurwetenschappen en beschikt over state of the art kennis op dit gebied. De SOWISO cloud-service heeft rapportagemogelijkheden voor docent en student. Door de Tentamenlade dienst aan SOWISO op te dragen, worden de problemen van continuïteit in onderhoud landelijk opgelost. Bovendien zal SOWISO gebruikt worden voor digitaal toetsen in een ander project bij de UvA. Een goede samenwerking met SOWISO heeft zich bij de UvA tot nu toe al bewezen in diverse projecten waar digitaal toetsen centraal stond. Dit gegeven en hun bereidwilligheid hun softwareomgeving naar onze wensen in te richten, rechtvaardigt de keuze dit experiment met de firma SOWISO aan te gaan. De samenwerking met SOWISO wordt geregeld op basis van contract. 3. Plan van aanpak Dit project wordt onderverdeeld in 4 werkpakketen: WP1: Techniek en dataverzameling WP2: Experimenten in het onderwijs WP3: Data-analyse en evaluatie van ervaringen 6 SOWISO, (Laatst bezocht ) 8

9 WP4: Disseminatie en projectmanagement WP1: Techniek en dataverzameling Doelen: - Tentamenlade2.5 operationeel maken in de werkomgeving van SOWISO en bestaande functionaliteiten verbeteren en verbreden - Verzamelen van de data van gebruik door docenten vindt plaats binnen SOWISO. Er zijn mogelijkheden en kennis hiervoor bij SOWISO en hiervoor is expertise opgedaan ook o.a. in het kader van het SURF Learning Analytics project COACH. Aanpak en activiteiten September 2013: overzetten van de Tentamenlade inclusief de content naar de SOWISO leeromgeving. Koppeling aan SURFconnext Oktober 2013: verbeteren en verbreden van functionaliteit van Tentamenlade. Voorbereiding op onderwijsexperimenten: upload van nieuw inhoud bestaande tentamenvragen of verzamelingen van tentamenvragen en testen door de student-assistenten. November 2013: Een model vak dashboard per vak en per docent beschikbaar maken. Milestones M1: Tentamenlade2.5 onder SOWISO met een authenticatie via SURFconnext. Een online beschrijving van de functionaliteiten voor de gebruikers (waar relevant per doelgroep). Verbeterde metadateringsysteem t.o.v. de Tentamenlade, toegevoegd upload optie voor open vragen in Word formaat, informatie over de toepassing van vragen/toetsen, automatische aanmaak van de toetsmatrijsen en een eerste versie van vak- en docent dashboard. Medewerkers: Dr. Natasa Brouwer (UvA, coördinatie) twee studentassistenten software ontwikkelaars, Sander Latour (adviseur analytics tools), samenwerking met SOWISO. WP2: Experimenten in het onderwijs Doel: drie experimenten in het onderwijs uitvoeren bij drie vakken bij drie disciplines Aanpak en activiteiten Oktober-November 2013: voorbereiding van de experimenten, uploaden van de tentamenvragen in het systeem en testen van de omgeving door de student-assistenten. Vastleggen van verwachte didactische scenario s van het gebruik van de tentamenvragen uit de Tentamenlade2.5 volgens een gezamenlijke sjabloon dat wordt ontwikkeld voor dit project. December 2013 februari 2014: uitvoeren van de experimenten in het regulier onderwijs Milestones M2: verzamelingen van metadateerde tentamenvragen in de Tentamenlage2.5 M3: drie didactische scenario s over het inzetten van de toetsvragen uit de Tentamenlade2.5 in het onderwijs, een per onderwijsexperiment. Medewerkers: Dr. Nataša Brouwer (UvA, coördinatie), docenten van de vakken die betrokken zijn bij de experiment, een student-assistent voor het uploaden en metadateren van de tentamenvragen, ondersteuning van de docenten en het testen van het systeem. Samenwerking en ondersteuning vanuit SOWISO. WP3: Data-analyse en evaluatie van ervaringen Doel: data-analyse over het gebruik van de Tentamenlade2.5 en evalueren van de ervaringen van de docenten, voorstel vak- en docentdashboard Aanpak en activiteiten November 2013: op basis van de didactische scenario s vraagstellingen formuleren om de data te analyseren en visualiseren. Opzet semigestructureerde interviews. Februari maart 2014: Data-analyse van de data van de activiteiten van de docenten in Tentamenlade2.5 en de visualisatie van de resultaten. Semigestructureerde interviews met de deelnemende docenten en uitwerking ervan. Opzetten lijst van voor de ontwikkeling van vak- en docent dashboards benodigheden (docent/vak dashboard requirements). MIlestones M4: evaluatie en data-analyse protocol (uitwerking aanpak en lijst en vraagstellingen voor de visualisatie en voor semi-gestructureerde interview) M5: uitwerking van de data en visualisatie ervan en uitwerking interviews. Lijst requirements voor de vak- en docentdashboards in Tentamenlade2.5. Medewerkers: Drs. Monique Diks (UvA, coördinatie), Dr. André Heck en een student-assistent voor de data-analyse en het afnemen van de semigestructureerde interviews, samenwerken met SOWISO. 9

10 WP4: Disseminatie en projectmanagement Doel: Coördinatie van het projectteam en werkpakketen, disseminatie van de resultaten, rapportages en contact met SURF Aanpak en activiteiten Opstart (afspraken en samenwerking tussen de werkpakketen) Periodieke teambijeenkomsten om de werkzaamheden te stroomlijnen Dissemineren van de resultaten bij diverse onderwijsbijeenkomsten (presentaties, blogs en nieuwsbrief berichten) Eindrapportage Publicatie Milestones M6: eindrapportage met adviezen en aanbevelingen M7: concept publicatie over de resultaten Medewerkers: Dr. Nataša Brouwer (UvA, coördinatie), Drs. Monique Diks, Dr. André Heck, betrokken student-assistenten en contactpersonen van SOWISO. 4. Kennisopbouw en -disseminatie De disseminatie activiteiten zijn aangezien de doelgroep van de volgende aard: 1. Disseminatieactiviteiten lokaal bij de betrokken instellingen en via het ICAB netwerk (partners in experimenten) 2. Disseminatie - uitwisseling met andere SURF projecten in deze tender 3. Disseminatie naar buiten Dit betreft: Presentaties om de resultaten van het project bekend te maken bij de instellingen voor de kennisuitwisseling en voor opschaling naar andere docenten, vakken en andere faculteiten en zo de groei al tijdens het project aan te zetten en na afloop van het project te kunnen versnellen en te versterken; o.a. de resultaten van de experimenten van dit project presenteren aan de docententeams van aansluitende vakken bij hun teamvergaderingen Presentaties/zichtbaarheid tijdens de bijeenkomsten van SURF, zoals tenderbijeenkomsten en Dé Onderwijsdagen. Nieuwsberichten op de (blog)omgeving van de instelling: ICTO-FNWI blog, FNWI nieuwsbrief, UvA ICTO nieuwsbrief, kanalen instellingen en kanalen van SURF en het ICAB netwerk Kennisuitwisseling met andere projecten in deze tender - publicaties in community van SURF, Publicatie in een vaktijdschrift om de resultaten breder bekend te maken. 5. Planning, kosten en organisatie 5.1 Planning sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mrt-14 WP1 x x M1 WP2 x M2, M3 x x x WP3 M4 x M5 WP4 x x x x x x M6, M7 M= mijlpaal M1: Tentamenlade2.5 onder SOWISO met een authenticatie via SURFconnext. M2: verzamelingen van metadateerde tentamenvragen in de Tentamenlage2.5 M3: drie didactische scenario s over het inzetten van de toetsvragen uit de Tentamenlade2.5 in het onderwijs, een per onderwijsexperiment. M4: evaluatie en data-analyse protocol (uitwerking aanpak en lijst en vraagstellingen voor de visualisatie en voor semi-gestructureerd interview) M5: uitwerking van de data en visualisatie ervan en uitwerking interviews. Lijst requirements voor de vak- en docentdashboards in Tentamenlade2.5. M6: eindrapportage met adviezen en aanbevelingen M7: concept publicatie over de resultaten 10

11 5. 2 Kostenoverzicht 5. 3 Organisatie Het project is georganiseerd in 4 werkpakketen. Bij werkpakket 2 Experimenten in het onderwijs zijn een aantal docenten betrokken die zelfstandig hun pilots uitvoeren. Het projectteam: Dr. Natasa Brouwer (UvA) Drs. Monique Diks (UvA) Dr. André Heck (UvA) Sander Latour (UvA) 3 studentassistenten, 7 in principe master studenten met brede kennis Minstens 2 docenten per samenwerkende instelling Dr. Nataša Brouwer (UvA, FNWI) is de projectleider van dit project en de aanspreekpunt van de WP1 Techniek en datavezameling, WP2 Experimenten in het onderwijs en WP4 Disseminatie en Projectmanagement. Zij werkt bij het Educational Service Center van de FNWI. Ze is gepromoveerd in scheikunde en heeft zich daarna verdiept in didactiek in natuurwetenschappen en ICT in het onderwijs. Ze is betrokken bij de docentprofessionalisering (BKO). Ze is de coördinator van de ICTO-FNWI Programmaraad en van het managementteam van deze raad. Ze coördineert de ICTO projecten die bij de FNWI lopen. Ze is lid van de Task forces Toetsen en Learning analytics, beide in oprichting van de UvA. Ze heeft landelijke SURF projecten en SURF Special Interest Group SIGMA geleid en diverse facultaire projecten over ICT in het onderwijs en in de docentprofessionalisering. Drs. Monique Diks (UvA, FNWI) is het aanspreekpunt van WP3 Datanalyse en evaluatie van ervaringen. Zij werkt bij het Educational Service Center van de FNWI en is de facultaire toetsdeskundige. Haar expertise ligt ook in de onderwijskwaliteitszorg. Dr. André Heck is bij dit project betrokken als adviseur. Hij is als docent werkzaam bij het Kortweg-de Vries Instituut voor Wiskunde. Hij is gepromoveerd op het gebruik van ICT in onderwijs van wiskunde en natuurwetenschappen. Hij was de afgelopen tien jaar betrokken bij vele SURF projecten over ICT in het onderwijs. Hij is teamlid van de SURF Special Interest Group Digitaal Toetsen. Hij is lid van de Task force Toetsen in oprichting van de UvA. Hij is lid van de ICTO-FNWI Programmaraad en van het managementteam van deze raad. Sander Latour is bij dit project betrokken bij WP1 als adviseur over de onderwerpen die te maken hebben met analytics tools. Hij is masterstudent Artifical Intelligence bij de FNWI en werkt nu aan zijn master thesis. Hij heeft al veel ervaring en expertise in software ontwikkeling opgebouwd, met name in de web development. Hij heeft veel kennis op het gebied van Learning Analytics en is de voorzitter van de SURF Special Interest Group Learning Analytics. Hij is lid van de ICTO-FNWI Programmaraad en van het managementteam van deze raad. Hij is betrokken bij diverse ICTO projecten bij de FNWI en is lid van de Task force Learning analytics in oprichting bij de UvA. Drie studentassistenten worden later aan het team toegevoegd. 7 Een studentassistent kan bij meerdere werkpakketen ingezet worden. Dit verklaart waarom in principe drie studentassistenten aangezocht worden voor dit project en niet twee of vier. 11

12 6. Risicoanalyse en -management Risico Het overzetten van functionaliteiten van Tentamenlade naar SOWISO werkomgeving vallen tegen. Een van de partners levert door interne problemen geen tentamenvragen. Kans (1-5) Impact (1-5) Beheersmaatregel 1 5 Gelijkwaardige oplossingen in de SOWISO omgeving worden ingezet. Daarvoor is de expertise bij SOWISO aanwezig. Risico eigenaar WP1 1 2 Als dat gebeurt wordt een andere vak in WP1, WP2 dezelfde discipline gebruikt om de onderwijsexperimenten nog te kunnen uitvoeren. De Tentamenlade2.5 met bijbehorend materiaal is niet op tijd klaar in de SOWISO werkomgeving om experimenten te kunnen uitvoeren Docenten die aan experimenten mee doen vallen uit De projectmedewerkers vallen uit 1 5 De kans is klein omdat het om een grotendeels bestaande applicatie gaat die verhuisd moet worden naar de omgeving die technisch gezien compatible is. De tentamenvragen die ingevoerd moeten worden in het systeem door student-assistenten bestaan al. Mochten performance problemen de kop opsteken wordt er voor gezorgd dat er terug gevallen kan worden op de huidige omgeving Tentamenlade. WP2 1 4 Docenten die meedoen aan dit project WP2, WP3 hebben zich gecommitteerd om een experiment uit te voeren. In het geval van uitval door overmacht (bijvoorbeeld ziekte) wordt een andere vakdocent ingezet. 1 3 De medewerkers kunnen het werk van WP4 elkaar tijdelijk overnemen totdat een vervanging wordt gevonden. Dat geldt ook voor de studentassistenten. 12

13 Bijlage 1: Letters of Intent 13

14

15

16

17

Weerspiegeling van leerproces

Weerspiegeling van leerproces Weerspiegeling van leerproces Inzet van Learning analytics bij zelfstandig online leren van wiskunde in een universitair bio-medisch programma Nataša Brouwer Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en

Nadere informatie

Korteweg- de Vries Instituut, Science park 904, Postbus 94248 1090 GE Amsterdam A.J.P.Heck@uva.nl

Korteweg- de Vries Instituut, Science park 904, Postbus 94248 1090 GE Amsterdam A.J.P.Heck@uva.nl COACH Gegevens penvoerder Penvoerende instelling Universiteit van Amsterdam, FNWI (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica) Correspondentieadres faculteit Postbus 94216, 1090 GE Amsterdam

Nadere informatie

Projectvoorstel Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat 2015-2016

Projectvoorstel Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat 2015-2016 Projectvoorstel Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat 2015-2016 1. NAW-gegevens van de aanvragende organisatie Naam instelling: Projectaanvragers: E-mailadres projectleider: Functie projectleider: Afdeling

Nadere informatie

COACH Constructive Overview Aggregating Comparative Hits

COACH Constructive Overview Aggregating Comparative Hits COACH Constructive Overview Aggregating Comparative Hits Eindrapportage bij stimuleringsregeling Learning Analytics 2013 Penvoerder: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde

Nadere informatie

UvAInform FNWI pilot COACH 2

UvAInform FNWI pilot COACH 2 UvAInform FNWI pilot COACH 2 Aanvragers: Bert Bredeweg (IvI, FNWI, UvA) 2 Natasa Brouwer (ESC, FNWI, UvA) Andre Heck (KdV, FNWI, UvA) Datum: versie 14 11 24 3 1. Inleiding algemeen De FNWI gaat drie onderzoeken

Nadere informatie

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI)

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatieverslag van de projectleider over de resultaten van het Grassrootsplan maximaal 2 A4-tjes, Dit verslag wordt

Nadere informatie

Eindrapportage Vak voor Vak

Eindrapportage Vak voor Vak Eindrapportage Vak voor Vak een Learning Analytics dashboard Penvoerende instelling: LIACS, Universiteit Leiden Partner instellingen: ICLON, CWTS (Universiteit Leiden) Datum: 5-10-2012 Auteur: Dr. Arno

Nadere informatie

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Postbus 61 Bezoekadres Sterrenlaan Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Dit format kan ook gebruikt worden voor een uitvoeriger eindrapportage (svp apart aanleveren).

Dit format kan ook gebruikt worden voor een uitvoeriger eindrapportage (svp apart aanleveren). Eindrapportage ICTO Fonds projecten Deze factsheet vraagt om een aantal gegevens als afsluiting van uw ICTO fonds project. De (beknopte)gegevens van alle projecten worden op de ICTO site (http://www.ic.uva.nl/icto/)

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Livestream https://blog.surf.nl/open-online/ Programma 10.00 Achtergrond en doelstellingen Janina van Hees, SURFnet

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

Planning onderwijs testfase 3 1 september 2012 1 januari 2013

Planning onderwijs testfase 3 1 september 2012 1 januari 2013 Deliverable 4.11 Planning onderwijs testfase 3 Aan het einde van de tweede testfase is een planning gemaakt voor de activiteiten van de onderwijs implementatieprojecten in testfase 3. Voor het maken van

Nadere informatie

ONBETWIST ONnderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Project organisatie. Deliverable 1.1. Hans Cuypers. ONBETWIST Deliverable 1.

ONBETWIST ONnderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Project organisatie. Deliverable 1.1. Hans Cuypers. ONBETWIST Deliverable 1. Project organisatie Deliverable 1.1 Hans Cuypers Inleiding Het project ONBETWIST is een samenwerking van de volgende instellingen: TU/e, penvoerder Universiteit van Amsterdam Open Universiteit Universiteit

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Bestuursstaf

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Bestuursstaf Format Grassrootsprogramma 2013 Grassroots zijn laagdrempelige kleine projecten bedoeld om docenten te motiveren op een voor hen nieuwe en creatieve manier gebruik te maken van de mogelijkheden van ICT

Nadere informatie

LEARNING ANALYTICS BIJ DE UNIVERSITEIT UTRECHT: DATA & DASHBOARDS

LEARNING ANALYTICS BIJ DE UNIVERSITEIT UTRECHT: DATA & DASHBOARDS LEARNING ANALYTICS BIJ DE UNIVERSITEIT UTRECHT: DATA & DASHBOARDS ECCA BERHITU, JOHAN JEURING, LARS VAN DER PLANK, ANNE-PETRA ROZENDAL, HAROLD VAN RIJEN INTRODUCTIE De opdrachtgever voor dit project is

Nadere informatie

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned Onderzoek naar het effect op studiesucces Universiteit van Amsterdam (maart 2011 - december 2012) Het onderzoeksproject Voortgangstoetsing in

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 Mission statement Bevordering van kwantiteit en kwaliteit van digitale toetsing in het Hoger Onderwijs, door het bij elkaar brengen van experts en belangstellenden en

Nadere informatie

BoKS nationale itembank ontwikkeling HBO-V. SIG Digitaal Toetsen 3 oktober 2013

BoKS nationale itembank ontwikkeling HBO-V. SIG Digitaal Toetsen 3 oktober 2013 BoKS nationale itembank ontwikkeling HBO-V. SIG Digitaal Toetsen 3 oktober 2013 Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting SURF, de organisatie die ICT vernieuwingen in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Toetsen in Blackboard

Toetsen in Blackboard Toetsen in Blackboard Met de tool Test kun je toetsvragen maken en afnemen. In dit document wordt uitgelegd 1. Hoe een toets gemaakt kan worden. 2. Hoe een toets bewerkt kan worden. 3. Hoe een toets beschikbaar

Nadere informatie

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Pilots doorontwikkeling ELO Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Even voorstellen - Implementatie/doorontwikkeling ELO en Digitaal toetsen - Implementatie CRM/relatiebeheer Even polsen Ga naar m.socrative.com

Nadere informatie

Eindrapportage EMP project 2007-2008

Eindrapportage EMP project 2007-2008 Eindrapportage EMP project 2007-2008 Het inzetten van QMP voor afname van digitale tentamens binnen FALW Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen ICTO& Onderwijs Opdrachtgever: Dr. K.S. Kits Projectleider:

Nadere informatie

Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat

Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat NEXT LEARNING 2016 Jocelyn Manderveld Den Bosch, 19 april 2016 Van en voor het onderwijs en onderzoek In SURF werken instellingen samen

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Aanvraag Samenwerkend leren op afstand II Mathilde Molendijk FALW IVM / IVA Opdrachtgever: prof. dr. H.J.

Nadere informatie

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland.

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. WISKUNDE ICAB jaarplan 2011/12 Algemeen deel 1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. Achtergrond De opleidingen wiskunde

Nadere informatie

Verslag en evaluatie onderwijsactiviteiten testfase 2 1 februari 2012 1 september 2012

Verslag en evaluatie onderwijsactiviteiten testfase 2 1 februari 2012 1 september 2012 Deliverable 4.8 en 4.9 onderwijsactiviteiten testfase 2 In dit document zijn de verslagen en evaluaties opgenomen van de onderwijsactiviteiten van het Onbetwist-project in testfase 2. Voor het opstellen

Nadere informatie

Inleiding Sociale Wetenschappen. Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2. Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Collegeweblecture

Inleiding Sociale Wetenschappen. Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2. Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Collegeweblecture Pilot Naam Instelling Vak naam Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2 Verrijke weblectures VU Inleiding Sociale Wetenschappen Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Variant Collegeweblecture

Nadere informatie

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Nico Juist, IM, B&S, Hogeschool Leiden voor Challengeday, project FPLO, SURFnet, 7 maart 2017 Hogeschool Leiden 12000 studenten

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

Quick start OASE voor docenten en medewerkers

Quick start OASE voor docenten en medewerkers Onderwijs en Studenten Service Centrum Den Dolech 2, 5612 AZ Eindhoven Postbus 513, 5600 MB Eindhoven www.tue.nl Datum 4 juli 2011 Versie 1.2 Quick start OASE voor docenten en medewerkers De digitale leer-

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Veldwerk innovatie project

Veldwerk innovatie project Veldwerk innovatie project Blended learning binnen geografisch veldwerk Utrechts Stimuleringfonds Onderwijs project Wouter Marra, Koko Alberti, Derek Karssenberg Faculteit Geowetenschappen 9 december 2014

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool

Projecten Educatieve Middelen Pool Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Implementatie van compententiegericht onderwijs: training, monitoring en evaluatie. J.B. Buning, F. Ariese

Nadere informatie

De kracht van (formatieve) toetsing

De kracht van (formatieve) toetsing De kracht van (formatieve) toetsing RU-onderwijsdag 29 okt 2015 Marc Vorstenbosch Testing rules learning (1) In de experimentele groep werden steeds vragen gesteld Studenten antwoordden met clickers (shakespeak

Nadere informatie

Op weg naar EUR-strategie online leren

Op weg naar EUR-strategie online leren Op weg naar EUR-strategie online leren SURF Symposium Open en Online Education, 11 maart 2014 Dr. Gerard Baars Directeur Risbo en projectleider deelprogramma online leren EUR Bouwstenen strategie online

Nadere informatie

Cursusontwikkeling / Centrale ELO

Cursusontwikkeling / Centrale ELO Cursusontwikkeling / Centrale ELO Leo Wagemans 7 september 2011 Overleg met Leeuwenborgh opleidingen Agenda Uitgangspunten van de OU Onderwijsontwerp en ontwikkeling ADDIE-cyclus Ontwikkelteam / Cursusteam

Nadere informatie

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST 18 april 2016 Welkom en inleiding Wat is een SIG? Special interest groups (SIG's) van SURF zijn kennisgemeenschappen (communities) rondom specifieke

Nadere informatie

11 Februari 2014. SURF bijeenkomst. Digitaal toetsen

11 Februari 2014. SURF bijeenkomst. Digitaal toetsen 11 Februari 2014 SURF bijeenkomst Digitaal toetsen d i e l e B k c a Tr Inleiding Aanpak Technisch Pakketselectie Technisch beheer Organisatorisch support & logistieke ondersteuning Faciliteiten Goede

Nadere informatie

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs Wilco te Winkel Informatiemanager Coördinator auteursrechten 5 wetenschappelijke opleidingen Coördinator ICT Onderwijs Faculteit

Nadere informatie

Een structurele en instellingsbrede aanpak voor studiesuccesverbetering. Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen

Een structurele en instellingsbrede aanpak voor studiesuccesverbetering. Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen Een structurele en instellingsbrede aanpak voor Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen INHOUD 1. Visie op 2. Het speelveld: factoren voor studiesucces 3. Observaties in de hogeschool 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015. De versnellingsvraag. Versnellingsvraag Stichting Klasse:

Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015. De versnellingsvraag. Versnellingsvraag Stichting Klasse: Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015 De versnellingsvraag Versnellingsvraag Stichting Klasse: Hoe kunnen we met de learning analytics vanuit dashboards, zoals dat van Snappet, in combinatie

Nadere informatie

Video-instructie portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool

Video-instructie portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool Video-instructie portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool 2009-2010 vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel

Nadere informatie

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Heerlen, 4 oktober 2011, Hogeschool Zuyd, Heerlen Dr. Bert Hoogveld, Open Universiteit, CELSTEC Drs. Diny Ebrecht, Open Universitieit, CELSTEC. Visionen für

Nadere informatie

Van Blackboard naar N@tschool! Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT

Van Blackboard naar N@tschool! Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Van Blackboard naar N@tschool! Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Even voorstellen Afgelopen 3 jaar vooral bezig met implementatie en doorontwikkeling nieuwe ELO en digitale toetsapplicatie (QMP->Surpass)

Nadere informatie

Dennis Wagenaar Dennis de la Rie 02-03-10 v 1.5

Dennis Wagenaar Dennis de la Rie 02-03-10 v 1.5 Plan van Aanpak Save Energy Leiden Dennis Wagenaar Dennis de la Rie 02-03-10 v 1.5 Bijlage A, SEL_Planning.xls. Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Projectorganisatie...3 1.2 Begrippenlijst...3 2. Opdrachtomschrijving...4

Nadere informatie

Web-deductie voor het onderwijs in formeel denken

Web-deductie voor het onderwijs in formeel denken Voorstel voor SURF innovatieproject onderwijsvernieuwing: Web-deductie voor het onderwijs in formeel denken Penvoerende instelling: Radboud Universiteit Nijmegen Partner instellingen: Vrije Universiteit

Nadere informatie

Organisatie Roosterproces FNWI

Organisatie Roosterproces FNWI Organisatie Roosterproces FNWI Versie: 12 december 2007 Hoofd ESC: Anneke Wagner Projectleider Syllabus Plus: Arthur Veenstra Roostermederwerker: Arjen Lissenberg 1 Organisatie Roosterproces FNWI 1. Inleiding:

Nadere informatie

Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT. Wilfred Rubens

Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT. Wilfred Rubens Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT Wilfred Rubens Programma Introductie Huidige situatie docentprofessionalisering digitale didactiek Perspectieven op een alternatief Voorbeelden en leervragen

Nadere informatie

Startbijeenkomst Special Interest Group (SIG) Groene ICT. 4 februari 2011 Gerard van Westrienen, SURFfoundation Platform ICT & Bedrijfsvoering

Startbijeenkomst Special Interest Group (SIG) Groene ICT. 4 februari 2011 Gerard van Westrienen, SURFfoundation Platform ICT & Bedrijfsvoering Startbijeenkomst Special Interest Group (SIG) Groene ICT 4 februari 2011 Gerard van Westrienen, SURFfoundation Platform ICT & Bedrijfsvoering Agenda 10.00 10.05 Welkom 10.05 10.20 Ontwikkelingen Groene

Nadere informatie

User needs van docent en student bij inzet van learning analytics

User needs van docent en student bij inzet van learning analytics User needs van docent en student bij inzet van learning analytics Universiteit van Amsterdam 10 Oktober 2012 Beschrijving Aanpak Aanpassingen Beschrijving Verkenning LA op beide universiteiten Visualisatie

Nadere informatie

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016 Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016 Informatiebijeenkomst 24 Juni 2015 Presentatie aangevuld met vragen & opmerkingen vanuit de zaal prof. dr. Jan-Willem Lammers & prof. dr. Bert van de Brink Contact

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Toetsing en Toetsgestuurd Leren 2

Nadere informatie

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk)

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Christine Prast, onderwijskundige Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Vooraf Onderwijskundig kader waarbinnen herontwerp plaatsvond Uitgangspunt bij het hier

Nadere informatie

Quick start OASE. De digitale leer- en werkomgeving van de TU/e. Onderwijs en Studenten Service Centrum

Quick start OASE. De digitale leer- en werkomgeving van de TU/e. Onderwijs en Studenten Service Centrum Onderwijs en Studenten Service Centrum Den Dolech 2, 5612 AZ Eindhoven Postbus 513, 5600 MB Eindhoven www.tue.nl Datum 30 mei 2011 Versie 1.0 Quick start OASE De digitale leer- en werkomgeving van de TU/e

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors

Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o.hbo-bachelors NAP 2006 Doorgaande Leerwegen Eindrapportage t.b.v. Review Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding... 5 3 Karakteristieken

Nadere informatie

Analyse vragenlijst pilot functioneel beheerders SURF

Analyse vragenlijst pilot functioneel beheerders SURF Analyse vragenlijst pilot functioneel beheerders SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Dr. Marike Faber Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief

Nadere informatie

LiLa Portal Docentenhandleiding

LiLa Portal Docentenhandleiding Library of Labs Lecturer s Guide LiLa Portal Docentenhandleiding Er wordt van de docenten verwacht dat zij het leren van de studenten organiseren en dat zij een keuze maken uit de beschikbare hoeveelheid

Nadere informatie

Bijlage bij Projectvoorstel met kenmerk in het kader van de Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware in de cloud 2013.

Bijlage bij Projectvoorstel met kenmerk <kenmerksurf> in het kader van de Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware in de cloud 2013. Bijlage bij Projectvoorstel met kenmerk in het kader van de Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware in de cloud 2013. Subsidievoorwaarden Stichting SURF ten behoeve van

Nadere informatie

Beschrijving functioneel en technisch design van de website

Beschrijving functioneel en technisch design van de website Bespreking Punten: Beschrijving functioneel en technisch design van de website Nr. Punt 1 Student 2 Bedrijf 3 Algemene lay out 4 Technologieën 5 Webruimte en datatrafiek 1. Student Registratie Bij de registratie

Nadere informatie

Game en Software Project

Game en Software Project Game en Software Project Software maken in het echt Marjan van den Akker (runt Projectbureau samen met Frank van der Stappen) www.softwaregameprojecten.nl 1 Overzicht Setting Hoe werkt project? Voorbeelden

Nadere informatie

TENCompetence: infrastructuur

TENCompetence: infrastructuur TENCompetence: infrastructuur voor de competentieontwikkeling van individu, team en organisatie in Europa. Presentatie Dr. Marlies Bitter-Rijpkema, Open Universiteit Nederland. Horeca Branche Instituut,

Nadere informatie

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy Big Data Academy Achtergrond en uitwerking Big Data Academy (BDA) Management Summary Oplossing [Twintig] deelnemers waarvan [80%] masterstudenten en PhD s en[20%] werknemers die voldoen aan de voorkenniseisen

Nadere informatie

Maikel de Jong Dennis Wagenaar 18-05-10 v 1.0

Maikel de Jong Dennis Wagenaar 18-05-10 v 1.0 Plan van Aanpak Save Energy Leiden Maikel de Jong Dennis Wagenaar 18-05-10 v 1.0 Bijlage A, Planning.xls. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3 1.1 Projectorganisatie...3 1.2 Begrippenlijst...3

Nadere informatie

Werken met Studienet Workshop BKO A-0211B

Werken met Studienet Workshop BKO A-0211B Werken met Studienet Workshop BKO A-0211B Leo Wagemans, Louise Stijnen, Kees Pannekeet 24 september 2013 Open Universiteit Doelstellingen Begrijpen hoe Studienet werkt Perspectief docent/ontwikkelaar

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

Weblectures & Organisatie

Weblectures & Organisatie Weblectures & Organisatie Wat komt er allemaal bij kijken als u weblectures in de instelling wilt introduceren? Klaus Hoven Academy for Leisure NHTV Breda Weblectures & Organisatie Meeste docenten hebben

Nadere informatie

Afstudeeropdracht bachelor informatica

Afstudeeropdracht bachelor informatica Webgebaseerde ontsluiting loggegevens van IDEAS Afstudeeropdracht bachelor informatica David Beniers, Anand Mandhre, Michiel van Kempen Bastiaan Heeren, Harold Pootjes Inhoud Opdracht IDEAS Aanpak Taakverdeling

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

TPACK in HO docentprofessionalisering

TPACK in HO docentprofessionalisering TPACK in HO docentprofessionalisering Nataša Brouwer Waarom een kookboek? There is no single technological solution that applies for every teacher, every course, or every view of teaching. Mishra & Koehler,

Nadere informatie

Inhoud. Wat is Power BI?... 3. Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4. Beginnen met Power BI... 6. Werkruimte uitleg... 7

Inhoud. Wat is Power BI?... 3. Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4. Beginnen met Power BI... 6. Werkruimte uitleg... 7 Inhoud Wat is Power BI?... 3 Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4 Beginnen met Power BI... 6 Werkruimte uitleg... 7 Naar een dashboard in 3 stappen... 8 Stap 1: Gegevens ophalen... 8 Stap 2: Rapport maken...

Nadere informatie

METEN VOLGEN MATCHEN. www.parantion.nl SCORION. Overzicht toetsvormen

METEN VOLGEN MATCHEN. www.parantion.nl SCORION. Overzicht toetsvormen SCORION TALENT METEN VOLGEN MATCHEN www.parantion.nl Overzicht toetsvormen 1 Scorion als instrument voor het volgen en inzichtelijk maken van leer- en ontwikkelprocessen Toetsend leren en toetsvormen Scorion

Nadere informatie

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK?

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? Dit stappenplan neemt je mee langs vragen die relevant zijn als je online onderwijs wilt ontwikkelen: waarom wil je inzetten op online

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Procedure aanvraag Bachelordiploma voor de Bacheloropleidingen: EDUCATION SERVICE CENTRE SERVICEDESK - Biologie, -

Nadere informatie

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Robert van Wijk & Esther Vleugel vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Workshop op de ICAB conferentie 2015 Programma Achtergrond van ons academisch vaardigheden onderwijs Onze ervaringen en lessen

Nadere informatie

zeven basiselementen duurzame organisatie instellingsoverstijgende toetsen

zeven basiselementen duurzame organisatie instellingsoverstijgende toetsen zeven basiselementen duurzame organisatie instellingsoverstijgende toetsen 1. Organisatie instellingsoverstijgende toetsbank De nationale kennistoetsbank met 13.000 toetsitems Zorginstellingen & Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

MOBIEL TOETSSTATION IN DE PRAKTIJK. 22-04-2014 Instituut voor Gezondheidszorg

MOBIEL TOETSSTATION IN DE PRAKTIJK. 22-04-2014 Instituut voor Gezondheidszorg MOBIEL TOETSSTATION IN DE PRAKTIJK 22-04-2014 Instituut voor Gezondheidszorg WAT GING VOORAF SURF: Bruggen Bouwen IvG: Bruggen Bouwen SURF: Toetsen met de BoKS Toetsen met de BoKS: Het mobiele toetsstation

Nadere informatie

inquire QMS Online enquêtes in een handomdraai

inquire QMS Online enquêtes in een handomdraai inquire QMS Online enquêtes in een handomdraai inquire QMS - Productomschrijving Online informatie vergaren inquire QMS is een online enquête systeem ontwikkeld door en voor informatie analisten. Telefonisch

Nadere informatie

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 business context Innovatie Platform Klantinteractie Klantinzicht Mobiel Social Analytics Productiviteit Processen Integratie Apps Architectuur Wat is

Nadere informatie

Project Een landelijke database met toetsvragen

Project Een landelijke database met toetsvragen Project Een landelijke database met toetsvragen DAS fase 1, een samenwerking tussen Hogescholen Introductie 1. Wie zijn wij? 2. Programma Aanleiding Het project een korte schets Voortgang behaalde resultaten

Nadere informatie

Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award

Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award Winnaar: Trimbos Instituut met De gezonde school en genotmiddelen Uitgereikt tijdens het Nationale E-learning Congres op 10 februari 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

IATI is de internationale standaard voor het openbaar beschikbaar maken van projectinformatie in de ontwikkelingssector.

IATI is de internationale standaard voor het openbaar beschikbaar maken van projectinformatie in de ontwikkelingssector. IATI PROGRAMMA IATI is de internationale standaard voor het openbaar beschikbaar maken van projectinformatie in de ontwikkelingssector. Het is een internationaal initiatief waarbij donororganisaties, overheden

Nadere informatie

Digitale casuïstiek kindertandheelkunde

Digitale casuïstiek kindertandheelkunde Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Digitale casuïstiek kindertandheelkunde Dr. René Gruythuysen; Drs. Pepijn Koopman, Drs. Jaap Buis en Ir.

Nadere informatie

edumedia handleiding

edumedia handleiding Info: www.edumedia-sciences.com/nl edumedia handleiding Uw school heeft een abonnement genomen op edumedia. Dit is een globale handleiding voor het gebruik van de animaties in uw lessen. edumedia is een

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Formatief en Digitaal Informatievaardigheden Meten (DIM) Caroline Timmers & Amber Walraven

Formatief en Digitaal Informatievaardigheden Meten (DIM) Caroline Timmers & Amber Walraven Formatief en Digitaal Informatievaardigheden Meten (DIM) Caroline Timmers & Amber Walraven 27 november 2015 Kom verder. Saxion. Inhoud Over DIM* Effectstudie DIM* DIM* bij Saxion *DIM = Digitaal Informatievaardigheden

Nadere informatie

Leerlijn Professionele Vaardigheden in de Bachelor

Leerlijn Professionele Vaardigheden in de Bachelor Leerlijn Professionele Vaardigheden in de Bachelor Gezondheidswetenschappen - Faculteit der Aard- en levenswetenschappen Projectvoorstel 2! Concept 0.6 "# n.v.t. $# 24 maanden!! dr. Willemieke Kroeze (docent;

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen CURSISTEN HANDLEIDING November 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

OpenU, DLWO en curriculum. Wilfred Rubens

OpenU, DLWO en curriculum. Wilfred Rubens OpenU, DLWO en curriculum Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Programma Ambitie OU Concept OpenU bij OLW Curriculum? Onderdeel OpenU als casus curriculum Demonstratie Open Universiteit: spin

Nadere informatie

Arbeidsmarktonderzoek Nederlands Instituut voor Biologie. Matchmaking. Ingeborg Scheurwater

Arbeidsmarktonderzoek Nederlands Instituut voor Biologie. Matchmaking. Ingeborg Scheurwater Arbeidsmarktonderzoek Nederlands Instituut voor Biologie Matchmaking Ingeborg Scheurwater Discipline Biologie Discipline Informatica Discipline Wiskunde Discipline Scheikunde Discipline Natuurkunde Missie:

Nadere informatie

Informatiepakket Leerlabs

Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs De vraag naar gepersonaliseerd onderwijs en het gebruik van ict in de klas groeit. Veel scholen werken aan initiatieven gericht op gepersonaliseerd leren

Nadere informatie

DE BEGROTINGSAPP 2 BEHOEFTEN BIJ DE GEMEENTE BEVERWIJK ADVIES REKENKAMERCOMMISSIE

DE BEGROTINGSAPP 2 BEHOEFTEN BIJ DE GEMEENTE BEVERWIJK ADVIES REKENKAMERCOMMISSIE DE BEGROTINGSAPP 2 BEHOEFTEN BIJ DE GEMEENTE BEVERWIJK In de gemeenteraad van Beverwijk is een motie aangenomen waaruit blijkt dat er meer transparantie zou moeten zijn in de (toegankelijkheid van de)

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie