JAARVERSLAG DE EENDRAGT PENSIOEN N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG DE EENDRAGT PENSIOEN N.V."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2010

2 Jaarrekening Jaarverslag 2006 JAARVERSLAG DE EENDRAGT PENSIOEN N.V English Summary Toelichting Jaarrekening 17 mei 2011 Dit verslag is vastgesteld overeenkomstig Artikel 23, lid 2 van de statuten.

3 JAARVERSLAG 2010 PERSONALIA Raad van Commissarissen Mr. R.E. Rogaar (voorzitter, externe deskundige) K.C. Jonasse (op voordracht werknemers) Ing. J.M.M. Orie (op voordracht niet-actieven) J.W. Rietmulder (externe deskundige, op voordracht directie) L. Zegers RA (op voordracht verzekeringnemers) Beleggingscommissie D. Wenting AAG RBA (voorzitter, externe deskundige) Drs. E.M. Knoope RBA (externe deskundige) Drs. J.B. Molenkamp RBA RO (externe deskundige) W. Stutvoet (namens de verzekerden) tot en met 31 december 2010 H. van der Zwaag RA (namens de verzekerden) Drs. B.G. Broens (namens de verzekerden) vanaf 1 januari 2011 Directie Drs. P.D.H. Menco RBA A. Nieuwenhuizen, actuarieel analist AG Certificerend actuaris E. Nebbeling Actuaris AG, Actimos Accountant W. Teeuwissen RA, KPMG Accountants N.V. 2

4 Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Jaarverslag 2006 Kerncijfers 4 Curriculum Vitae Raad van Commissarissen en Directie 5 Verslag Raad van Commissarissen 7 Verslag Directie 11 Pensioenen 18 Beleggingen 23 Ontwikkelingen na balansdatum 40 Jaarrekening Balans 42 Winst- en verliesrekening 44 Kasstroomoverzicht 45 Actuariële resultatenanalyse 46 Toelichting jaarrekening 47 Algemeen 49 Verslaggevingskader 58 Balansposten 59 Technische voorzieningen 60 Winst- en verliesrekening 62 Toelichting balans 63 Toelichting winst- en verliesrekening 72 Toelichting actuariële resultatenanalyse 76 Overige gegevens Resultaatbestemming 80 Controleverklaring 81 English Summary 83 Bijlage verzekerde ondernemingen 89 3

5 JAARVERSLAG 2010 Jaarverslag kerncijfers Ultimo Aantal polissen Actieve deelnemers Arbeidsongeschikte deelnemers Premievrij verzekerden Gepensioneerden Premies/koopsommen 180,3 82,9 Waardeoverdrachten: Inkomend 4,2 2,3 Uitgaand 2,3 1,7 Uitkeringen 47,6 41,8 Pensioenverplichtingen 1.064,6 790,6 Mutatie eigen vermogen -63,5 18,0 Beleggingen: Belegd vermogen 1.255, ,4 Beleggingsinkomen 47,7 39,4 bedragen in miljoenen euro s 4

6 CURRICULUM VITAE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN DIRECTIE Raad van Commissarissen Jaarverslag 2006 Mr. R.E. Rogaar (voorzitter, extern deskundige, 66) Beroep: gepensioneerd (voormalig voorzitter directie Theodoor Gilissen Bankiers) Commissariaten Voorzitter van de Raad van Commissarissen van De Eendragt Pensioen NV Lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijke Brill N.V. Lid van de Raad van Commissarissen Darlin N.V. Lid van de Raad van Commissarissen Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum Nevenfuncties Treasurer Europa Nostra Penningmeester Stichting Jan Brouwer Fonds Penningmeester Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen Bestuurslid Sirtema Stichting Bestuurslid Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs Benoemd: december 2006 Aftreden volgens rooster: december 2012 K.C. Jonasse (op voordracht werknemers, 50) Beroep: financieel controller Owens Corning Veil Netherlands B.V. Benoemd: december 2008 Aftreden volgens rooster: december 2013 Ing. J.M.M. Orie (op voordracht gepensioneerden, 64) Beroep: gepensioneerd (voormalig bedrijfsmanager Owens Corning) Nevenfuncties Betrokken bij en actief in diverse organisaties op sociaal-charitatief terrein. Herbenoemd: november 2010 Aftreden volgens rooster: november 2014 J.W. Rietmulder (externe deskundige, op voordracht directie, 60) Beroep: zelfstandig pensioenadviseur en interim manager Nevenfuncties Docent bij Stichting Pensioenopleidingen (SPO) en het Actuarieel Instituut (AI) Erevoorzitter van de Kring van Pensioenspecialisten Herbenoemd: november 2010 Aftreden volgens rooster: november

7 JAARVERSLAG 2010 Jaarverslag L. Zegers RA (op voordracht verzekeringnemers, 42) Beroep: financieel directeur en groepscontroller bij respectievelijk Loparex B.V. en de Loparex Group. Nevenfuncties Bestuurslid diverse charitatieve instellingen Benoemd: december 2006 Aftreden volgens rooster: december 2011 Directie Drs. P.D.H. Menco RBA (Algemeen directeur, 54) Nevenfuncties Lid Beleggingscommissie Stichting Alcatel-Lucent Pensioenfonds Lid Beleggingscommissie Stichting Pensioenfonds IBM Nederland Lid Advisory Board Aberdeen Balanced Property Fund Lid Advisory Board Institutional Investor Bestuurslid diverse charitatieve instellingen In dienst sinds: 2004 A. Nieuwenhuizen, actuarieel analist AG (Directeur, 54) In dienst sinds:

8 VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN Gedurende 2010 heeft de Raad van Commissarissen (RvC) van De Eendragt Pensioen N.V. (De Eendragt) vijf maal vergaderd. Daarnaast zijn vier verschillende commissies meerdere malen met steeds twee RvC-leden met de Directie nader ingegaan op specifieke onderwerpen. Ook hebben individuele leden van de RvC geregeld contact met de Directie over uiteenlopende onderwerpen. Jaarverslag 2006 Tijdens de formele vergaderingen heeft de RvC zich gebogen over onder andere: - het jaarverslag de rapportage van de certificerend actuaris - de toereikendheidstoets - diverse tussentijdse uitvragen door De Nederlandsche Bank (DNB) - de bevindingen en aanbevelingen van de accountant - behaalde resultaten en budgettering (korte en lange termijn) - de consequenties van de aanpassingen in de overlevingstafels - de beheers- en controlesystemen - de strategie van de vennootschap - het acquisitiebeleid en potentiële verzekeringnemers - het risicobeleid en beheersing van algemene en specifieke risico s - de compliance, waaronder het self assessment van het Verbond van Verzekeraars en de herziene interne gedragscodes - het beleggingsbeleid in algemene zin en de behaalde rendementen - de goedkeuring van de basis van het beleggingsbeleid in het beleggingsplan de rapportage door de voorzitter van de Beleggingscommissie - de afdekking van het renterisico op de verplichtingen - het indexatiebeleid voor de Solidaire Portefeuille - de benoeming van een lid van de Beleggingscommissie - de personele bezetting en de groei van de organisatie - de organisatie ontwikkeling - de remuneratie van de Raad van Commissarissen - de korte termijn targets voor de Directie. Medio 2010 heeft de RvC tezamen met de Directie en de CFO zich een dag teruggetrokken voor een nadere beschouwing van diverse strategische vraagstukken ten aanzien van de vennootschap, waaronder Solvency II, de versterking van het eigen vermogen en dienstenmarketing. De RvC heeft overleg gevoerd met de accountant, de certificerend actuaris van de vennootschap en de voorzitter van de Beleggingscommissie. In afwezigheid van de Directie werd het functioneren van de Directie geëvalueerd, alsmede dat van de RvCleden zelf. Tevens werd het remuneratiepakket van de RvC geëvalueerd en aangepast aan de toegenomen werkzaamheden onder meer van de ingestelde RvC commissies. 7

9 JAARVERSLAG 2010 Jaarverslag Commissievergaderingen De RvC heeft in 2008 vier commissies in het leven geroepen om met de Directie dieper in te kunnen gaan op specifieke onderwerpen. Het zijn de auditcommissie, het beleggingscomité, de HRM-commissie en de verzekeringscommissie. De auditcommissie heeft in 2010 eenmaal vergaderd in oktober. In deze bijeenkomst werd aandacht besteed aan: - het self assessment van het Verbond van Verzekeraars - het accountantsverslag de voorbereiding van het jaarwerk Solvency II en QIS5 - diverse organisatieprojecten. Het beleggingscomité, aangevuld met de voorzitter van de Beleggingscommissie van De Eendragt, heeft eenmaal vergaderd in september. Daarbij zijn de volgende onderwerpen besproken: - het verslag van de voorzitter van de Beleggingscommissie aan de RvC - integriteitvraagstukken in samenhang met het beleggingsbeleid - de afdekking van het renterisico, aanvullende maatregelen om de verplichtingen van nieuw aangesloten ondernemingen nauwkeuriger te berekenen en het gebruik van Total Return Swaps als aanvullend afdekkinginstrument - de resultaten van het beleid (rendement en risico) - de verkoop van een deel van de (indirecte) vastgoedportefeuille - nieuwe beleggingsmandaten - aanvullende beleggingsstrategieën - tactisch beleid - het intern ontwikkelde risico- en rendementmodel - Webfolio ten behoeve van externe rendementberekeningen en due diligence processen - de opvolging van de heer Stutvoet als lid van de Beleggingscommissie in samenhang met diens laatste zittingstermijn. De HRM-commissie heeft twee keer vergaderd in respectievelijk januari en september. Tijdens de bijeenkomsten, waarvan eenmaal in aanwezigheid van een extern adviseur, is gesproken over: - het personeelsbeleid en organisatiestructuur in brede zin - de versterking van de organisatie met nieuwe medewerkers - de voortgang van het coachingstraject - de vastlegging van het HRM-beleid - de korte termijn targets van de Directie - de korte en lange termijn bonus van de Directie en de verwerking daarvan in de jaarrekening - de remuneratie van de RvC. 8

10 De verzekeringscommissie is tweemaal bijeen gekomen en heeft specifiek aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: - rapportages aan De Nederlandsche Bank - de toereikendheidstoets de ontwikkeling van de algemene reserve Solidaire Portefeuille - nieuwe ideeën ten aanzien van premieovereenkomsten - de gevolgen van het sociaal akkoord voor De Eendragt - het nieuwe workflow managementsysteem - de uitrol van de werkgeversmodule in de webportal - de prognosetafels de tariefstelling van De Eendragt - de uitkomsten van de QIS5 studie - de kosten van de Total Return Swaps en de consequenties daarvan voor de tarifering. Jaarverslag 2006 Samenstelling RvC Conform het in 2006 door de Stichting De Eendragt Pensioen, enige aandeelhouder van de vennootschap, goedgekeurde reglement van de RvC bestaat deze laatste uit ten minste vier, maar in de praktijk uit vijf personen. Naast de onafhankelijke voorzitter worden de leden voorgedragen door respectievelijk de verzekerde ondernemingen, de werknemers bij die ondernemingen en de vertegenwoordigers van de niet-actieven in het bestuur van de Stichting De Eendragt Pensioen. Daarnaast wordt een RvC-lid benoemd op voordracht van de Directie. Allen dienen zonder last of ruggespraak en in gezamenlijkheid te functioneren, waarbij de belangen van alle betrokkenen en de vennootschap naar vermogen gelijkelijk behartigd dienen te worden. Geen van de RvC leden bezit aandelen of andere eigendomsrechten van de vennootschap. Wel zijn de heren Jonasse en Zegers via hun werkgever bij De Eendragt verzekerd, terwijl de heer Orie zijn pensioen van De Eendragt ontvangt. De externe leden en het door de niet-actieven voorgedragen lid ontvangen een remuneratie voor hun werkzaamheden. De door de ondernemingen en werknemers voorgedragen leden krijgen alleen een onkostenvergoeding. Daarnaast ontvangen alle leden vanaf 2011 presentiegeld voor het bijwonen van de vergaderingen van de RvC commissies. Financiële soliditeit De RvC heeft na consultatie van de accountant geconstateerd dat de financiële soliditeit van de vennootschap aan de daaraan thans te stellen eisen voldoet. De eigen vermogenspositie is voldoende voor de opvang van de gedaalde kapitaalmarktrente en de gewijzigde overlevingstafels. Ten aanzien van Solvency II constateert de RvC dat de vennootschap maatregelen onderzoekt om aan de nieuwe vermogenseisen te voldoen. De RvC constateert dat de afdekking van het renterisico in het verslagjaar voor het eerst sinds de oprichting van de vennootschap in 2006 geen positief resultaat heeft opgeleverd. Verschillen worden ten gunste of ten laste van het eigen vermogen van De Eendragt gebracht. De depotbuffers, de algemene reserve van de Solidaire Portefeuille en het eigen vermogen van De Eendragt hebben een positief beleggingsrendement laten zien in combinatie met de nagestreefde prudente risicobeheersing. Ook het rendement op de verschillende 9

11 JAARVERSLAG 2010 Jaarverslag risicoklassen van de premieovereenkomsten was tevredenstellend. Wel betreurt de RvC het dat in 2011 desondanks geen indexatie voor de pensioenen in de Solidaire Portefeuille kan worden gegeven. Tot besluit De RvC spreekt zijn waardering uit voor het door de Directie gevoerde beleid, dat zich richt op risicobeheersing en de belangen behartigt van alle stakeholders, waaronder de verzekerden, de aangesloten ondernemingen en de medewerkers. In 2010 is een groot aantal nieuwe verzekerden succesvol opgenomen in de administratie, terwijl de organisatie zelf ook een aanzienlijke kwantitatieve en kwalitatieve groei heeft doorgemaakt. De RvC is alle medewerkers van De Eendragt zeer erkentelijk voor hun inzet en de aandacht voor de belangen van alle verzekerden en de aangesloten ondernemingen. Amsterdam, 17 mei 2011 R.E. Rogaar (voorzitter) K.C. Jonasse J.M.M. Orie J.W. Rietmulder L. Zegers 10

12 VERSLAG DIRECTIE Bewogen jaar De pensioensector staat de laatste jaren sterk onder druk. Na de kredietcrisis in 2008, die de beleggingen van veel pensioenuitvoerders aantastte, kreeg de sector in 2010 te maken met een sterke rentedaling die de verplichtingen omhoog stuwde. Aangezien de meeste pensioenfondsen hun rentegevoeligheid niet volledig hadden afgedekt, resulteerde de combinatie van de gebeurtenissen in 2008 en 2010 in massale onderdekkingsproblemen. Alleen dankzij de rentestijging aan het eind van het verslagjaar trad enig herstel op. Daarenboven kwam het Actuarieel Genootschap in 2010 nog met fors opwaarts bijgestelde overlevingstafels. De aanzienlijk langere levensverwachting resulteert in de noodzaak voorzieningen aan te leggen ten koste van de reserves of het eigen vermogen. Daarbij vond bovendien een trendbreuk plaats met het verleden, waarin jaarlijks een klein percentage aan de voorzieningen werd gedoteerd ten behoeve van de geleidelijk oplopende levensverwachting. De nieuwe tafels nopen bij veel pensioenuitvoerders tot een eenmalige, omvangrijke inhaalslag. Ten slotte leggen ook de toezichthouders de lat steeds hoger. Voor verzekeraars als De Eendragt komt dat tot uitdrukking in Solvency II, de nieuwe Europese richtlijn 2013 voor de berekening van de minimaal vereiste solvabiliteit van verzekeringsmaatschappijen. Deze stelt aanzienlijk hogere eisen aan de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van de verplichtingen. Maatschappelijk zorgde de dreigende afstempeling van pensioenen tot een heroriëntatie op de toekomst van de pensioensector en pogingen tot een sociaal akkoord daarover tussen werkgevers en werknemers. Het besef leeft breed dat zekerheden tot zulke hoge kosten leiden dat deze voor het bedrijfsleven, dat internationaal moet concurreren, niet meer te dragen vallen. Risico s zullen in de toekomst meer bij de verzekerden komen te liggen. Indien de pensioentoezegging wordt verdeeld in een hard en een zacht deel, zal de zachte toezegging fluctueren door beleggingsresultaten en het langlevenrisico, en mogelijk resulteren in een lager pensioen. Feitelijk gaat dan het zachte deel van ons pensioenstelsel daarmee de kant op van een beschikbare premieregeling. In dit kader is het overigens nog onduidelijk of verzekeraars, die immers traditioneel het opgebouwde pensioen garanderen, onder een ander regime zullen vallen dan pensioenfondsen. Renteontwikkeling De onzekerheid over de kredietwaardigheid van een deel van de eurozone en over het kunnen voortbestaan van de monetaire unie in het algemeen, heeft in het verslagjaar voor grote fluctuaties op de obligatiemarkten gezorgd. Vluchtgedrag naar veilig geachte debiteuren, in combinatie met aankopen van staatsleningen door banken in anticipatie op nieuwe toezichteisen, zorgden voor een daling van de kapitaalmarktrente in Duitsland, Nederland en Frankrijk tot een letterlijk ongekend niveau. Alleen 250 jaar geleden heeft Nederland een nog lagere rente gekend. Het dieptepunt werd eind augustus bereikt, waarna een herstel optrad naar een wat normaler rentepeil. Nadat in het voorjaar Griekenland met moeite gered kon worden van een faillissement, verloor Ierland gedurende de laatste maanden van 2010 het geloof van de obligatiebeleggers. Bij landen als Portugal, België en in mindere mate Spanje en Italië werden vraagtekens gezet. 11 Jaarverslag 2006

13 JAARVERSLAG 2010 Jaarverslag Aangezien het bank- en verzekeringswezen in de sterke valutalanden omvangrijke vorderingen op de zwakke euroleden heeft, zagen politici zich gedwongen tot ingrijpende reddingsoperaties. Met name Duitsland moest daarbij laveren tussen het overeind houden van de euro en de negatieve binnenlandse opinie. Obligatiebeleggers vrezen bovendien dat de steunoperaties ten koste gaan van de kredietwaardigheid van de sterke landen, waardoor staatsleningen van Duitsland en Nederland op de hernieuwde crisis in het najaar niet meer als vluchthaven dienden. Ook op economisch gebied zit de ECB in een spagaat. Terwijl Zuid-Europa worstelt met een kwakkelende economie en oplopende overheidsschulden die weer tot bezuinigingen dwingen, maken Duitsland en ook Nederland een krachtige conjunctuuropleving door, onder invloed van een sterk aantrekkende export en de gunstige competitieve positie op de wereldmarkt. Dit Europa van de twee snelheden vergroot de interne spanningen verder, niet in de laatste plaats omdat het monetaire beleid binnen de muntunie onmogelijk kan sturen op zowel zwakke als sterke economieën in dezelfde valutaregio. Gevolgen voor De Eendragt Dankzij de vrijwel volledige afdekking van de rentegevoeligheid had de sterke rentedaling in 2010 slechts beperkte gevolgen voor De Eendragt. Desalniettemin werd voor het eerst sinds de start van het afdekkingbeleid in 2006 verlies geleden. De Eendragt heeft, in tegenstelling tot pensioenfondsen en andere verzekeraars, de triple-a ECB staatsleningencurve als rentetermijnstructuur. Deze bestaat uit staatsleningen van Duitsland, Frankrijk, Nederland, Finland, Oostenrijk en tot voor kort ook Spanje. Laatstgenoemd land verloor echter in mei haar status als beste debiteur en viel daarmee uit de ECB curve. Dat ging gepaard met een eenmalige neerwaartse schok van circa 0,25% ( 8 miljoen). Ofschoon De Eendragt geen Spaanse obligaties bezat, werkte de afwaardering van Spanje wel door in de omvang van de verplichtingen tegen een gemiddeld lagere rente. De rentedaling gedurende het verslagjaar had ook tot gevolg dat de rentegevoeligheid van de verplichtingen toenam. Vooral in het lange eind van de curve, waar feitelijk geen staatsleningen beschikbaar zijn met voldoende rentegevoeligheid, gaf dat problemen bij de afdekking. Een grondig onderzoek in samenwerking met onze vaste externe adviseur op derivatengebied naar de mogelijkheden om dit risico te dichten, heeft uiteindelijk geresulteerd in het aangaan van een zogeheten Total Return Swap, waarbij de aankoop van extra staatsleningen wordt gefinancierd met kort geld. Ten slotte werkt de lage rente negatief door op de verhouding van het eigen vermogen en de verplichtingen (solvabiliteit), alsmede op die van de algemene reserve Solidaire Portefeuille en de voorzieningen voor deze groep verzekerden. De combinatie van genoemde rente-invloed en vooral ook de bijstelling van de overlevingstafels heeft De Eendragt er toe gedwongen om de verzekerden in de Solidaire Portefeuille voor het eerst sinds 1984 geen toeslag te verlenen in Hoewel het eigen vermogen eind 2010 ruim aan de wettelijke eisen voldoet, baren de aanzienlijk verzwaarde solvabiliteitseisen onder Solvency II op termijn wel zorgen. Verzekerde ondernemingen Voor De Eendragt is het jaar 2010, afgemeten aan de toename van het aantal verzekerden, het succesvolste jaar sinds haar oprichting als verzekeringsmaatschappij in De groei bracht echter ook grote uitdagingen voor onze medewerkers in het snel bewegende 12

14 pensioenveld mee. De Directie is hen opnieuw veel dank verschuldigd voor de grote inzet en flexibiliteit. Eind 2010 hadden zich 49 ondernemingen bij De Eendragt verzekerd, een groei van 14 gedurende het verslagjaar. Daarbij nam het aantal actieven sterk toe, mede dankzij de komst van een drietal ondernemingen met een aanzienlijk verzekerdenbestand. Een volledig overzicht van alle verzekerde ondernemingen is achterin als bijlage opgenomen. Ook in 2010 hebben veel ondernemingen, evenals hun adviseurs, de onderscheidende kwaliteiten van De Eendragt onderkend, wat resulteerde in een aanzienlijk aantal offertetrajecten. Jaarverslag 2006 Organisatorische en personele wijzigingen Gedurende het verslagjaar heeft De Eendragt haar in 2009 ingezette uitbreiding van de personeelsbezetting voltooid. Eind 2010 werkten 25 professionals bij onze organisatie, een toename met 11 medewerkers in anderhalf jaar tijd. De personele expansie houdt verband met de groei van het verzekerdenbestand en de wenselijkheid om het hoge niveau van dienstverlening ook in de toekomst op peil te houden. Mede dankzij de grote inzet van de medewerkers en de professionele ondersteuning door een externe deskundige verliep de structurering van organisatorische processen en de integratie van de nieuwe collega s voorspoedig. Ook aan de organisatiestructuur en de vastlegging van procedures werd veel aandacht besteed. Een aantal tot nog toe handmatig uitgevoerde activiteiten werd geautomatiseerd. Ondernemingen kregen de beschikking over een module op de webportal van De Eendragt, waarmee zij de meeste mutaties in het personeelsbestand direct kunnen doorgeven. Hiermee zal een aantal tijdrovende werkzaamheden op de pensioenadministratie en bij ondernemingen komen te vervallen, terwijl de kans op fouten afneemt en de efficiëntie verbetert. Uit een diepgaande inventarisatie van het compliance proces resulteerde een kleine bijstelling van de door alle medewerkers jaarlijks te onderschrijven gedragsregels, terwijl de bewaking daarvan bij juridische zaken kwam te liggen. Communicatie Alle verzekerde werknemers bij De Eendragt, dus ook de al jaren in het bestand voorkomenden, hebben in de afgelopen periode, per regeling, een startbrief met een brochure ontvangen. Deze brochure legt in begrijpelijke taal de pensioenregelingen uit. Daarnaast verscheen een aantal nieuw ontwikkelde informatiebrochures per regeling. Naast het verstrekken van informatie stelt De Eendragt zich ten doel de belangstelling voor de eigen pensioensituatie te vergroten. Dat voorkomt dat mensen zich te laat afvragen of het pensioen voldoet en aldus niet meer tijdig kunnen bijsturen. Uiteraard doet De Eendragt ook mee aan het pensioenregister, waarvoor tijdig alle materiaal is aangeleverd. De webportal biedt veel algemene informatie en naast een beveiligde module voor de verzekerden nog een separate toegang voor bestuurders (bestuursleden van Stichting De Eendragt Pensioen), de Raad van Commissarissen en de Beleggingscommissie. De verzekerde bedrijven hebben de beschikking over een beveiligde mutatiemanager om personeelsmutaties door te geven. 13

15 JAARVERSLAG 2010 Jaarverslag Governance De Eendragt heeft een nogal afwijkende governance structuur van andere levensverzekeraars. Dat hangt samen met haar historie als pensioenfonds. Alle aandelen van de vennootschap zijn in handen van Stichting De Eendragt Pensioen (de Stichting). Deze Stichting heeft een bestuur dat feitelijk gezamenlijk als aandeelhouder fungeert. Voorts kent de Stichting haar eigen statuten, waarin duidelijk vastgelegd ligt welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden zowel de Stichting zelf, als haar bestuursleden hebben. Iedere verzekerde onderneming met een eigen Ondernemingsraad (OR) en ten minste 25 verzekerde werknemers heeft het recht op een werkgevers- en een werk nemersvertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting. In beginsel komen alleen werk nemers in dienst van de verzekerde onderneming in aanmerking voor een bestuursfunctie. De directie van de betreffende onderneming draagt de werkgeversvertegenwoordiger voor en de OR de werknemersvertegenwoordiger. De (her)benoeming van bestuursleden vindt plaats door het bestuur. Het bestuur is paritair samengesteld met werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. Ook namens de gepensioneerden hebben twee leden zitting in het bestuur. Zij behoren tot de werknemersvertegenwoordiging. Kleinere ondernemingen zonder eigen vertegenwoordiging hebben gezamenlijk een werkgeversen een werknemersvertegenwoordiger. Bestuursleden worden voor vier jaar benoemd volgens een rooster. Bestuursleden zijn herbenoembaar. Het bestuurslidmaatschap eindigt als geen herbenoeming plaatsvindt, door overlijden, bedanken, ontheffing om gewichtige redenen op verzoek van de verzekerde onderneming of diens OR, onder curatele stelling, of door uitdiensttreding als werknemer. Dat laatste zal veelal reden tot beëindiging van het bestuurslidmaatschap zijn. Het bestuur komt tenminste tweemaal per jaar bijeen. Tijdens de vergaderingen komen zaken aan de orde die van belang zijn voor de Stichting, maar vooral ook voor De Eendragt Pensioen N.V. In mei betreft dat in ieder geval het jaarverslag en de jaarrekening van zowel de verzekeraar als de Stichting zelf, alsmede de benoeming van de accountant en de certificerend actuaris. De vergadering in november of december gaat doorgaans over meer strategische vraagstukken, zoals het acquisitiebeleid, het beleggingsbeleid, statutenwijzigingen en dergelijke. Uiteraard verstrekt de Directie van De Eendragt in beide vergaderingen informatie over de belangrijkste ontwikkelingen bij De Eendragt en de beleggingsresultaten. Bij grote acquisities heeft de Stichting een beslissende stem. Direct na afloop van de vergadering van het stichtingbestuur vindt normaliter een aandeelhoudersvergadering plaats in aanwezigheid van alle bestuursleden van de Stichting. Hier vindt de formele besluitvorming plaats met betrekking tot onderwerpen waarover de Stichting als enig aandeelhouder van de Eendragt gaat. Het betreft onder andere de vaststelling van de jaarrekening van De Eendragt, de benoeming van leden van de Directie en de (her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen (RvC) en het verlenen van decharge aan de Directie en de RvC over het afgelopen jaar. De Eendragt Pensioen N.V. heeft een tweehoofdige Directie en een RvC die toeziet op het door de Directie gevoerde beleid. In de RvC hebben vijf leden zitting. Naast een onafhankelijk voorzitter betreft dat een lid op voordracht van telkens de werkgevers, werknemers, gepensioneerden en de Directie. De RvC-leden worden benoemd voor een periode van vier jaar volgens een 14

16 rooster van aftreden. Herbenoeming is mogelijk na vier jaar. Een zittingsperiode bedraagt maximaal acht jaar. In uitzonderingsgevallen, ter beoordeling van de RvC, kan de totale zittingsperiode verlengd worden tot ten hoogste twaalf jaar. Ieder van de RvC-leden beschikt over specifieke deskundigheid en ervaring, waardoor de complete Raad in staat moet worden geacht om een gedegen oordeel over het beleid te vormen en de Directie met raad ter zijde te staan. In de vergaderingen, die vijf- tot zesmaal per jaar plaatsvinden, bestaat veel aandacht voor alle soorten risico s waarmee de vennootschap te maken heeft. Ook vindt jaarlijks een bijeenkomst plaats waarop bepaalde belangwekkende thema s diepgaand worden belicht en besproken. Vaktechnische en specialistische onderwerpen komen aan bod in separate commissievergaderingen. Hiertoe heeft de RvC een viertal commissies opgericht, te weten het beleggingscomité en de verzekerings-, audit- en HRM-commissie. Deze vergaderen doorgaans elk twee keer per jaar, maar vaker indien de omstandigheden dat vereisen. Zowel voor de RvC als de Directie bestaat een reglement dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastlegt. De Directie laat zich bijstaan door een Beleggingscommissie. Deze bestaat uit drie externe deskundigen; de voorzitter en twee leden (verzekerden) namens de verzekerde ondernemingen. De Beleggingscommissie vergadert vijfmaal per jaar, maar tussentijds vinden regelmatig informele besprekingen plaats. De voorzitter brengt in het voorjaar een officieel verslag uit aan de RvC. Hierin evalueert hij het beleggingsbeleid en de wijze waarop de Directie hieraan invulling heeft gegeven. Tevens heeft de voorzitter zitting in het beleggingscomité van de RvC. Mocht dat naar het oordeel van de Beleggingscommissie nodig blijken, dan kan ook tussentijds aan de RvC rapportage worden uitgebracht. Ook de Beleggingscommissie heeft een reglement. De leden adviseren de Directie, maar dragen voor het beleggingsbeleid zelf geen verantwoordelijkheid. Jaarverslag 2006 Compliance De Eendragt weet zich gebonden aan een groot aantal wettelijke bepalingen uit de Wft en de Pensioenwet, officiële richtlijnen van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten, alsmede aan al dan niet vrijwillige, zelfregulerende bepalingen van het Verbond van Verzekeraars (Verbond). De medewerkers, de Raad van Commissarissen en de Beleggingscommissie zijn allen gebonden aan de interne Gedragscode, het reglement privé-effectentransacties, waar betreffend uitgebreid met een insiderregeling, en aan de Gedragscode Verzekeraars van het Verbond. In 2010 is de interne Gedragscode verder aangescherpt en door alle betrokkenen onderschreven. Enerzijds betroffen de uitbreidingen de opname van een aantal richtlijnen van het Verbond naar aanleiding van het self assessment van deze koepel, anderzijds werd de mogelijkheid om met voorkennis te handelen verder teruggebracht door flankerend beleid. Tot 2010 fungeerde de algemeen directeur als compliance officer voor de medewerkers en de voorzitter van de RvC voor de algemeen directeur. Met ingang van het verslagjaar heeft de bedrijfsjurist deze taak overgenomen, wat de onafhankelijkheid moet waarborgen. De jurist rapporteert jaarlijks aan de RvC. In het geval van onverhoopte overschrijding van de compliance richtlijnen zal de jurist tussentijds melding maken aan de voorzitter van de RvC. Alle medewerkers, de leden van de RvC en de Beleggingscommissie ontvangen ieder jaar in januari de interne Gedragscode en die van het Verbond met het verzoek om per 15

JAARVERSLAG DE EENDRAGT PENSIOEN N.V.

JAARVERSLAG DE EENDRAGT PENSIOEN N.V. Jaarverslag 2006 JAARVERSLAG DE EENDRAGT PENSIOEN N.V. 2014 Jaarrekening Toelichting Jaarrekening 22 mei 2015 Dit verslag is vastgesteld overeenkomstig Artikel 23, lid 2 van de statuten JAARVERSLAG 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31 -1- JAARVERSLAG 2010 STICHTING CRH PENSIOENFONDS INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 2 Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 Reactie van het bestuur 19 Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2011 0 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 31 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 32 KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING

Nadere informatie

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van de visitatiecommissie 11 D Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 2 jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Kengetallen en kerncijfers 5 Voorwoord 7 1. Financiële positie 9 1.1 Dekkingsgraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 3 Bestuursverslag 4 1. Woord van de voorzitter 5 2. Besturing en naleving

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Datum rapport 21 juni 2012 Nummer/versie definitief Auteur Bestuur Telefoon (050) 582 9811 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 1. Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag 2003 Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 75 e verslagjaar Kerncijfers, Structuur en Personalia 3 Verslag College van Beheer 9 Beleggingen 15 Pensioenen 18 Actuarieel verslag 21 Verzekerden

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 2012plan

Jaarverslag 2012 2012plan Jaarverslag 2012 2012plan 1 2 Inhoudsopgave Personalia (stand per 31 december 2012) 4 Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 7 1 Bestuursverslag 8 1.1 Doelstelling en beleid 9 1.2 Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 Samenvatting Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Adres: Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Telefax: 045-5741 117 Ingeschreven

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 28 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Profielschets Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 3 KERNCIJFERS 5 JAARVERSLAG Karakteristieken van het pensioenfonds Verslag

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 99

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Rockwool

Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Postbus 1160, 6040 KD Roermond Telefoon: 0475-35 35 35 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 13 JAARVERSLAG 20 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: 088 0084032

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds NIBC

Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Carnegieplein 4, 2517 KJ Den Haag Telefoon: 070-3425 970 Telefax: 070-3562 886 Website: www.pensioenfonds-nibc.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar Jaarverslag 2009 85e boekjaar 2 Jaarverslag 2009 Belangrijke gegevens (Geldbedragen x 1 miljoen) Aantal: 2009 2008 2007 2006 2005 Deelnemers 30.423 28.799 27.010 26.867 29.589 Gewezen deelnemers 38.538

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Samenwerking... Ballast Nedam realiseert graag projecten waarbij we al onze kennis en kunde kunnen aanbieden aan de klant. Door samen te werken en

Nadere informatie