Managers in de verpleging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Managers in de verpleging"

Transcriptie

1 Dossier actueel deel 1 Tom Oostrom & Rolf Heijerman In de aanloop naar het TvZ-congres De Zorgpraktijk. Een dagelijkse uitdaging voor leidinggevenden op 16 en 17 december 2003, heeft Compliance Consult een onderzoek uitgevoerd naar het zelfbeeld van managers in de verpleging en de managementproblemen die zij ervaren. In het eerste deel van dit dossier zijn de onderzoeksresultaten op een rij gezet: voelen managers in de verpleging zich voldoende competent of zijn ze door de toenemende kritiek in de knel geraakt; welke managementproblemen komen zij tegen? Deel 2 gaat over de vraag of er al dan niet teveel managers in de zorg werkzaam zijn. De span of control van de zorgmanager is onderwerp van het derde deel. Incompetent en in de knel? Managers in de verpleging Het tumult rondom het management in de zorg vormde voor TvZ de aanleiding om verpleegkundig managers aan het woord te laten over hun vak. Vinden zij hun vak nog leuk? Lukt het hen hun teams aan te sturen? Welke vaardigheden beheersen zij goed en welke minder? En met welke managementproblemen worden managers geconfronteerd? Het is nog niet zo lang geleden dat managers in de zorg in de media onder vuur lagen. In de zorgsector zouden teveel managers werken en ze zouden onvoldoende functioneren. De oorzaak van het disfunctioneren van de zorgsector was gevonden: slecht functionerend management. Behalve dat deze aanklacht ongenuanceerd was - want over wie hebben we het: raden van bestuur, hoger management en/of middenkader? -, is het de vraag of hij houdbaar is als we het hebben over het middenkader. Feit is dat nog nooit is onderzocht of er te veel of te weinig managers in de zorgsector zijn. Feit is ook dat managers op middenkaderniveau worden gewaardeerd door hun medewerkers, zo bleek onder andere uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek Thuiszorg in beeld (PricewaterhouseCoopers, 2000). In dat onderzoek noemen middenkadermanagers hoge werkdruk als steeds terugkerend probleem. En dat is niet zo vreemd, want het aantal medewerkers waaraan het middenkader in de zorg leiding geeft is de laatste jaren sterk gestegen. Het komt zelfs voor dat er één middenkadermanager is op 100 medewerkers (Zorgvisie, 2001). Waar komen dan de geluiden over teveel en slecht management vandaan? De afgelopen jaren hebben zich in de zorgsector veel fusies voorgedaan en zijn er grote zorgorganisaties ontstaan. Om dergelijke organisaties bestuurbaar te houden zijn meer coördinatiemechanismen nodig, met andere woorden: meer management. Daarnaast is het zo dat op de totale arbeidsmarkt het aantal managers de afgelopen jaren fors is toegenomen en een dergelijke ontwikkeling straalt natuurlijk af op de zorgsector. Verpleegkundig managers aan het woord Het onderzoek naar het zelfbeeld van verpleegkundig managers en de managementproblemen die zij ontmoeten startte met een groepsinterview met 6 verpleegkundig managers. Zij benoemden tijdens het interview 8 thema s die zij als managementprobleem betitelden: toename van agressie op de werkplek en daarmee gepaard gaande afname van respect; verandermoeheid; kloof tussen hoger management enerzijds en middenkader en uitvoerenden anderzijds; afnemende betrokkenheid van medewerkers; krapte op de arbeidsmarkt; nadruk op kostenbeheersing en productie; gebrek aan deskundigheid bij medewerkers; moeizame communicatie. Elk thema werd vervolgens vertaald in 4 vragen en opgenomen in een vragenlijst die werd voorgelegd aan verpleegkundig managers die abonnee zijn van TvZ. De vragenlijst bevatte ook meer dan 40 stellingen waarmee verpleegkundig managers hun eigen mana-gementrol konden beoordelen. Het derde onderdeel van de vragenlijst betrof vragen over onder andere verzuim, verloop en integraal management. Uiteindelijk hebben 61 managers de vragenlijst ingevuld en geretourneerd. Van deze 61 managers zijn er 24 werkzaam in een zieken- 12

2 MANAGEMENTPROBLEMEN Nadruk op kostenbeheersing en productiviteit De aandacht die op dit moment uitgaat naar kostenbeheersing en productiviteit baart de verpleegkundig managers eveneens zorgen. 45 procent van hen vindt dat het hoger management hier teveel nadruk op legt. 29 procent is het daar niet mee eens. De vrees dat de aandacht voor kosten en productie ten koste gaat van de zorg en de medewerkers wordt breed gedeeld. huis, 13 in een verpleeg-/verzorgingshuis, 13 in de thuiszorg, 5 in de GGZ (geestelijke gezondheidszorg), 2 in de verstandelijk gehandicaptenzorg en 4 elders. De uitkomsten van het onderzoek kunnen niet representatief geacht worden voor alle verpleegkundig managers, maar geven met de opvattingen van in totaal 67 verpleegkundig managers wel een indicatie van hoe er onder verpleegkundig managers wordt gedacht over managementproblemen en de eigen vaardigheden. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt is dat van een manager die leiding geeft aan gemiddeld 37 mensen (28 fte). Integraal management 1 is bij de meeste managers ingevoerd of staat op het punt ingevoerd te worden. De helft van de verpleegkundig managers in het ziekenhuis werkt volgens het concept van duaal management 2 en is daar tevreden over. Bijna de helft van alle managers is van mening dat hun functie de afgelopen jaren zwaarder is geworden; vooral de invoering van integraal management wordt hiervoor als reden genoemd. Opvallend is dat de personeelsleden in de teams van de managers uit het onderzoek beter scoren dan de verpleegkundigen en verzorgenden in de landelijke cijfers (LEVV, 2003). Het verzuimcijfer (exclusief zwangerschapsverlof) is gemiddeld 6,2 procent, terwijl dat landelijk onder verpleegkundigen en verzorgenden 8 procent is. Het verloop (vertrek uit instellingen) bedraagt gemiddeld 5,5 procent. Landelijk bedroeg dat in ,1 procent. De P/A-ratio (het aantal mensen dat 100 volledige arbeidsplaatsen vervult) binnen de teams waaraan de managers leiding geven is 134, terwijl dat in de laatste landelijke peiling in 2001 nog 179 was. De cijfers over verzuim, verloop en P/A-ratio zijn enigszins vertekend omdat de respondenten in het onderzoek voor een aanzienlijk deel afkomstig zijn uit de ziekenhuizen. De percentages in deze sector zijn altijd lager dan in de andere sectoren. Managementproblemen Toename van agressie Toenemende agressie op de spoedeisende hulpafdelingen, bedreigingen van personeel in de zorg en een toenemend gevoel van onveiligheid onder patiënten en bewoners zijn thema s die de afgelopen jaren in de media ruim aan bod zijn geweest. Uit de gegevens in het kader Managementproblemen blijkt dat de verpleegkundig managers het omgaan met de toename van agressie en de afname van veiligheid en respect als het grootste managementprobleem van dit moment beschouwen. Vooral de veiligheid van patiënten en medewerkers baart de managers grote zorgen. De afname van respect van patiënten voor het personeel wordt als een minder groot probleem ervaren. Voor dit managementprobleem, en ook voor de andere, geldt dat er zich tussen de managers van de verschillende sectoren geen opvallende verschillen in scores voordoen. Communicatie met medewerkers De communicatie met medewerkers vraagt veel inspanning van de manager en verloopt verre van vlekkeloos. Nogal wat managers noemen het grote aantal parttime dienstverbanden als oorzaak. Hierdoor is het lastig om alle medewerkers te bereiken. Hoewel de omvang van de teams de afgelopen jaren is toegenomen wordt dat niet zozeer als probleem ervaren. Wel geven de managers aan dat ze informatie over het beleid van de instelling vaak moeten herhalen voordat het bij hun medewerkers beklijft. Krapte op de arbeidsmarkt De krapte op de arbeidsmarkt leek tot voor kort een onoplosbaar probleem. Momenteel wordt dit door een meerderheid niet meer als probleem ervaren. Hoewel het aantal onvervulde vacatures daalt en de hoogste nood voorbij is, zijn de problemen nog niet opgelost: op de vraag of de managers het aanbod van goed opgeleid personeel voldoende vinden antwoordt een meerderheid ontkennend. En terwijl het lastig is om gespecialiseerde verpleegkundigen te werven kan de manager in de meeste gevallen wel tegemoet komen aan de eisen van sollicitanten. De managers geven ook aan dat het grote aantal parttimers niet tot continuïteitsproblemen leidt. Gebrek aan deskundigheid Sinds 1997 worden verpleegkundigen en verzorgenden opgeleid volgens een nieuw samenhangend opleidingsstelsel en sinds enkele jaren zijn deze nieuw opgeleide beroepsbeoefenaren in de praktijk werkzaam. De deelnemers aan het groepsinterview gaven aan dat er een kloof ontstaat tussen datgene wat de praktijk van verpleegkundigen en verzorgenden vraagt en datgene wat zij hebben geleerd. Dat het aanbod van en de vraag naar deskundigheid onvoldoende op elkaar aan- 14

3 sluiten wordt door de meeste managers die de vragenlijst hebben ingevuld onderstreept, maar zij geven ook aan te vinden dat dit niet anders is dan vroeger. Met andere woorden, het nieuwe opleidingsstelsel heeft hierin volgens de meeste managers geen verbetering maar ook geen verslechtering gebracht. Kloof tussen hoger management en middenkader Het bestaan van een kloof tussen hoger management aan de ene kant en middenkader en uitvoerenden aan de andere kant, wordt door de meeste managers betwist of betwijfeld. De meesten van hen geven aan voldoende beslissingsruimte te hebben, voldoende stuurinformatie te krijgen en niet beperkt te worden door regels. Wel is een meerderheid van mening dat het topmanagement onvoldoende op de hoogte is van wat er op de werkvloer leeft. Verandermoeheid De in het groepsinterview veronderstelde verandermoeheid onder managers en medewerkers wordt maar door een kleine groep managers onderschreven. Opvallend is dat vrijwel alle managers vinden dat hun medewerkers bereid zijn mee te gaan in veranderingen. Van verandermoeheid is volgens hen dus geen sprake. ACHT MANAGEMENTROLLEN Afnemende betrokkenheid Het managementprobleem dat de minste bijval kreeg is de afnemende betrokkenheid van medewerkers. De veronderstelling dat verpleegkundigen en verzorgenden zich minder dan voorheen betrokken voelen bij de inhoud en organisatie van hun werk, en hun werk dus niet zozeer als vak maar als baan zien, wordt door de meeste managers niet herkend. Ook wordt een afname van de onderlinge solidariteit door het merendeel van de managers niet onderschreven. Opvallend is hier wel dat de managers tevens aangeven dat slechts een kleine minderheid van hun medewerkers vakliteratuur leest en lid is van een beroepsorganisatie -manieren om betrokken te blijven bij de ontwikkelingen in het vak. Deze vorm van betrokkenheid scoort dus laag, maar dat is voorheen niet anders geweest. Het concurrerende waarden-model Het tweede deel van de onderzoeksvragenlijst bevatte meer dan 40 stellingen aan de hand waarvan verpleegkundig managers hun eigen managementrol konden definiëren. De stellingen zijn gebaseerd op het concurrerende waarden-model van Robert Quinn (zie gelijknamig kader). Deze organisatiedeskundige heeft de volgens hem vier belangrijkste managementmodellen van de afgelopen eeuw CONCURRERENDE WAARDEN-MODEL R. QUINN Vier managementmodellen 1 Rationeel doelmodel , gericht op prestaties en winst 2 Intern procesmodel , gericht op stabiliteit en continuïteit 3 Human relationsmodel , aandacht medewerker hogere prestaties 4 Open systeemmodel , gericht op de externe omgeving samengevoegd tot één model. Quinn is van mening dat geen van de vier modellen goed of slecht is. Zijn opvatting is dat iedere situatie een eigen strategie vereist. De tegengestelde waarden die Quinn hanteert zijn flexibel tegenover beheersing en interne gerichtheid tegenover externe gerichtheid. Zijn advies is om gebruik te maken van de verschillende inzichten in deze vier modellen en op het juiste moment de juiste inzichten toe te passen. Met zijn visie wil Quinn de complexiteit van organisaties benadrukken en aangeven hoe complex het kan zijn sturing te geven aan een groep mensen. Acht managementrollen De vier modellen en de tegengestelde waarden daarin zijn door Quinn vertaald in acht managementrollen (zie gelijknamige kader). Binnen het rationeel doelmodel onderscheidt Quinn de managementrollen producent en bestuurder. De producent is een manager die zeer prestatie- en doelgericht werkt, een hoge productie nastreeft en de organisatie efficiënt inricht om zijn doelen te bereiken. De bestuurder laat duidelijk merken dat hij de leiding heeft, is planmatig ingesteld en stelt heldere doelen die moeten worden nagestreefd. Hij is een snelle beslisser. Het verschil tussen de producent en de bestuurder is dat de bestuurder meer op beheersing is gericht en de producent meer op de externe omgeving. De managementrollen coördinator en controleur zijn verbonden met het intern proces- 15

4 model. De coördinator is een echte regelaar. Hij heeft vooral oog voor de structuur van de afdeling en de organisatie van het werk. De coördinator spreekt met zijn medewerkers een heldere verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden af en legt deze vast. De controleur gaat na of de afgesproken doelen zijn behaald en of zijn mensen zich aan de regels houden. Hij heeft een enorme feitenkennis en oog voor details. Het zal niet verbazen dat de controleur veel waarde hecht aan managementinformatie. Beide managers richten zich op het beheersen van de interne organisatie. Het verschil tussen deze twee managementrollen is dat de coördinator het werkproces goed wil organiseren terwijl de controleur vooral de gemaakte afspraken controleert. Vanuit het human relationsmodel heeft Quinn de managementrollen stimulator en mentor geformuleerd. De stimulator is groepsgericht en moedigt de onderlinge samenwerking tussen medewerkers aan. Hij hecht veel waarde aan het betrekken van medewerkers bij te nemen besluiten. Deze manager brengt teamwork tot stand en bemiddelt zo nodig in conflicten. De mentor is meer individugericht en heeft vooral oog voor de ontwikkeling van de individuele medewerker. Hij biedt mogelijkheden voor scholing en training en staat bekend als een behulpzame, zorgzame manager. Beiden richten zich op de interne organisatie en staan bekend als flexibele managers. Binnen het vierde managementmodel, het open systeemmodel, heeft Quinn de mana- SCORES MANAGEMENTROLLEN gementrollen innovator en bemiddelaar beschreven. De innovator is creatief, heeft oog voor veranderingen in de omgeving, durft risico s te nemen en maakt veranderingen en aanpassingen mogelijk. De bemiddelaar is uit ander hout gesneden. Hij beschikt over sterke onderhandelingsvaardigheden, heeft invloed en macht en is imagogevoelig. Kortom, een echt politiek dier. Beiden richten zich op de ontwikkelingen buiten de organisatie en gedragen zich als flexibele managers maar geven daar een verschillende invulling aan. Meest voorkomende managementrollen Elke managementrol van de acht gedefinieerde werd in de vragenlijst vertaald in ongeveer 5 stellingen. Door hun reactie te geven op het totaal van ruim 40 stellingen hebben de aan het onderzoek meewerkende managers inzicht gegeven in de wijze waarop zij met managementvraagstukken omgaan. Hierdoor wordt duidelijk welke managementrollen hen beter passen en welke minder. De uitkomst van dit onderdeel van de vragenlijst is weergegeven in het kader Scores managementrollen. Wat opvalt is dat alle managementrollen door een meerderheid van de verpleegkundig managers worden toegepast. Hieruit blijkt het gelijk van Quinn: hoe tegenstrijdig sommige rollen ook lijken, alle managers bedienen zich van tijd tot tijd van alle onderscheiden managementvaardigheden. De managers onderschrijven hiermee de stelling van Quinn dat alle rollen van belang zijn om goed als manager te functioneren. De managementrol die de meeste bijval kreeg is de rol van innovator. 84 procent van de verpleegkundig managers zegt met regelmaat de aanpak in dit model te volgen. De rol van bemiddelaar kreeg de minste bijval: 64 procent herkent zich in de vaardigheden van de bemiddelaar. De relatief hoge score op de rol van innovator en de relatief lage score op de rol van bemiddelaar zijn opvallend. Beide rollen maken immers onderdeel uit van het open systeemmodel. Je zou kunnen zeggen dat de verpleegkundig manager de inhoudelijke kant van het open systeemmodel, de drang naar innovatie, nastreeft en beheerst, maar het politieke spel minder goed beheerst of wellicht niet wil beheersen. Heeft dit misschien te maken met de verpleegkundige achtergrond van de meeste managers: gaan voor de inhoud en minder vaardig zijn (of minder zin hebben) in het belangenspel? Na de rollen in het open systeemmodel scoren de rollen behorend bij het rationeel doelmodel het beste; de rol van bestuurder (de snelle beslisser) roept veel herkenning op, de rol van producent daarentegen minder. De rol van coördinator (de regelaar) in het intern procesmodel scoort even hoog als de rol van bestuurder. Met de andere rol binnen het intern procesmodel, de controleur, voelen de managers zich minder verbonden. De rol van stimulator binnen het human relationsmodel scoort lager dan de mentorrol in hetzelfde model; een groepsgewijze benadering van het personeel spreekt de verpleegkundig manager blijkbaar meer aan dan een individugerichte benadering. Het is al eerder gezegd: aan deze uitkomsten kunnen geen algemeen geldende conclusies worden verbonden, ze betreffen een zelfbeeld van 61 managers die ook nog eens goede resultaten behalen bij de aanpak van verzuim en verloop. Wel geeft het onderzoek weer hoe 61 verpleegkundig managers hun vak beleven. Op basis van deze uitkomsten zien we een verpleegkundig manager die vooral veranderings- en vernieuwingsgericht in zijn vak staat, snel beslissingen kan nemen, de zaken op de afdeling goed wil regelen en daarbij de teamleden betrekt. Geldt dit profiel in alle sectoren? Anders dan bij de managementproblemen, waar zich geen grote verschillen tussen de sectoren voordeden, doen zich wel verschillen tussen de sectoren voor in de beleving van de managementrollen. In de ziekenhuizen en de thuiszorg scoort de 16

5 aanbod van en de vraag naar deskundigheid van personeel en de moeite die managers hebben om gespecialiseerde verpleegkundigen te werven. De veronderstelde verandermoeheid en afnemende betrokkenheid van de medewerkers bij het werk lijken geen probleem. In het onderzoek zijn alleen verpleegkundig managers betrokken; het hoger management en de uitvoerend medewerkers zijn niet gevraagd naar hun oordeel over het functioneren van de verpleegkundig managers. De resultaten moeten daarom niet worden geïnterpreteerd als een beoordeling van het functioneren van verpleegkundig managers. Na alle negatieve berichtgeving van de laatste jaren was het tijd om de managers zelf aan het woord te laten. Het is geruststellend dat degenen die aan het onderzoek deelnamen een realistisch beeld van zichzelf schetsen, waaruit vertrouwen in het eigen functioneren blijkt en dat zij verbeterpunten of managementproblemen niet uit de weg gaan. rol van innovator lager en de rol van producent hoger dan in de andere sectoren. In de verpleeg- en verzorgingshuizen doen de bemiddelaarsrol en de rol van stimulator het juist beter dan in de andere sectoren. De prestatiegerichte managers zien we dus meer in de ziekenhuizen en de thuiszorg en de onderhandelende manager treffen we vooral aan in verpleeg- en verzorgingshuizen. Bij de managers in de GGZ valt op dat zij op vrijwel alle rollen lager scoren dan de managers in andere sectoren. De managers in de verstandelijk gehandicaptenzorg scoren juist hoger dan hun collega s in andere sectoren. Hierbij moet wel worden aangetekend dat slechts 5 managers uit de GGZ en 2 managers uit de verstandelijk gehandicaptenzorg aan het onderzoek hebben deelgenomen. Incompetent en in de knel? In totaal 61 managers in de verpleging hebben hun oordeel gegeven over de managementproblemen die zij in hun werk tegenkomen en de wijze waarop zij als manager opereren. Komt uit dit onderzoek een beeld naar voren van een manager die door managementproblemen in de knel is geraakt? Voelt deze manager zich onvoldoende competent voor de uitoefening van zijn functie? Het lijkt er niet op. Het zelfbeeld dat uit dit onderzoek naar voren komt is evenwichtig. De managers geven aan niet alle managementrollen optimaal te beheersen, maar met regelmaat bedienen ze zich in meer of mindere mate van de vaardigheden binnen alle rollen. De rol van innovator scoort het hoogste: de managers vinden het belangrijk om vernieuwingen in de zorg te volgen en zo nodig veranderingen op de afdeling door te voeren. Dit is een interessant resultaat in het licht van de vele publicaties die de laatste jaren zijn verschenen over nut en noodzaak om als middenkadermanager een verpleegkundige achtergrond te hebben. Uitgaande van de stelling van Quinn dat een manager alle rollen dient te beheersen, zal de manager nog moeten werken aan de rollen van bemiddelaar (het politieke spel), controleur (managementinformatie) en stimulator (teambuilding). Zoals al aangegeven liggen de accenten per sector wel verschillend. De voornaamste problemen waarmee de verpleegkundig manager wordt geconfronteerd zijn de toename van agressie en de afname van veiligheid en respect, de moeizame communicatie in de steeds groter wordende organisaties en de sterke nadruk op kostenbeheersing en productie. De andere vijf voorgelegde managementproblemen worden in mindere mate herkend. Aandachtspunten zijn de onvoldoende aansluiting tussen het Nawoord Tom Oostrom en Rolf Heijerman zijn als respectievelijk senior adviseur en adviseur werkzaam bij Compliance Consult. Noten 1 Integraal management wil zeggen dat ook de verantwoordelijkheid voor financiën en personeelsbeleid bij de manager ligt. 2 Het concept van duaal management houdt in dat een afdeling door een arts en een verpleegkundige wordt aangestuurd. Literatuur Gibbels, M. Het wegsnijden van tussenlagen. Zorgvisie, 2001, nr. 10, p Huijsmans, H. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Leidinggeven in de zorg. Zorgsupport, 2002, juni, p PricewaterhouseCoopers/Instituut Werk en Stress. Medewerkerstevredenheidsonderzoek: Thuiszorg in beeld. Utrecht, mei Quinn, R.E., K.S. Cameron. Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur. Academic service, Schoonhoven, Quinn, R.E., Faerman, S.R., Thompson, M.P., M.R. McGrath. Handboek managementvaardigheden. Derde editie, Academic service, Schoonhoven, Windt, W. van der, Calsbeek, H., Talma, H., L. Hingstman. Feiten over verpleegkundige en verzorgende beroepen in Nederland. Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging en Elsevier Gezondheidszorg, Utrecht/ Maarssen,

QUINN-MODEL. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

QUINN-MODEL. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu QUINN-MODEL In onze adviestrajecten en gesprekken met opdrachtgevers maken wij vaak gebruik van het zgn. Quinn-model. Een handig hulpmiddel om samen, met een zo objectief mogelijke blik, naar het bedrijf

Nadere informatie

RAPPORT QUINN MANAGEMENTROLLEN

RAPPORT QUINN MANAGEMENTROLLEN RAPPORT QUINN MANAGEMENTROLLEN Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 31 Aug 2011 Normgroep: selectie de heer Consultant ixly 1. Inleiding Het doel van dit rapport is inzicht te krijgen in uw

Nadere informatie

Managementkit rapportage

Managementkit rapportage Managementkit rapportage Naam: Mevrouw Lieke de Wit Geboortedatum: 1 januari 1970 Hoogstgenoten opleiding: HBO Adviseur: De heer Projectbureau Datum: 28 februari 2013 Inleiding Dit rapport gaat over de

Nadere informatie

Zelftest managementrollen (Quinn)

Zelftest managementrollen (Quinn) pag.: 1 van 10 Zelftest managementrollen (Quinn) Bron: Persoonlijk meesterschap in management, voorbij rationeel management Auteur: R.E. Quinn Uitgever: Academic Service (1998) Hierachter vindt u een vragenlijst

Nadere informatie

Rapport Quinn Managementrollen

Rapport Quinn Managementrollen Rapport Quinn Managementrollen Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 23/01/2015 Inleiding Het doel van dit rapport is inzicht te krijgen in uw managementrollen en vaardigheden. Daarbij

Nadere informatie

MANAGER, EEN VEELEISENDE BAAN

MANAGER, EEN VEELEISENDE BAAN Trefwoorden: leidinggeven, managementvaardigheden, model van Quinn MANAGER, EEN VEELEISENDE BAAN Veelgehoorde uitspraken van managers zijn Ik kom niet meer toe aan mijn eigen werk! en Ik ben de hele dag

Nadere informatie

Leiderschapsrollen. Psychologisch rapport. Naam: René Nicolasen Datum: 2 juni 2016

Leiderschapsrollen. Psychologisch rapport. Naam: René Nicolasen Datum: 2 juni 2016 Psychologisch rapport Naam: Datum: 2 juni 2016 Hoe ben jij als leidinggevende? Ben je iemand die het team motiveert of ben je eerder geneigd tot controleren? Ben je iemand die de ontwikkeling van medewerkers

Nadere informatie

Rapport Quinn Managementrollen

Rapport Quinn Managementrollen Rapport Quinn Managementrollen Naam Adviseur Jan Voorbeeld Sample Consultant Datum 06-05-2015 Inleiding Het doel van dit rapport is inzicht te krijgen in uw managementrollen en vaardigheden. Daarbij is

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie...

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie... Inhoud Inleiding... 3 Algemene gegevens... 4 Gevoel van veiligheid... 5 De mate waarin agressie voorkomt... 7 Omgaan met agressie... 8 Ontwikkeling van agressie... 11 Kwalitatieve analyse... 11 Conclusies...

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Zorgverleners werken liever met interne dan met personeel van buitenaf. Utrecht: NIVEL, 2013) worden

Nadere informatie

Rapport 360 Quinn Managementrollen. Easy360 Voorbeeld

Rapport 360 Quinn Managementrollen. Easy360 Voorbeeld Rapport 360 Quinn Managementrollen aam Adviseur Easy360 Voorbeeld Easy360 Demo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007

Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007 LEVV Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007 De meeste

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010) worden gebruikt.

Nadere informatie

Analyse en interpretatie van DIRECTIE. Teamscore Team A: Doel en Teamgericht

Analyse en interpretatie van DIRECTIE. Teamscore Team A: Doel en Teamgericht Analyse en interpretatie van DIRECTIE Teamscore Team A: Doel en Teamgericht De Teamscore is redelijk evenwichtig verdeeld. Tegelijkertijd zien we dat er sprake is van enige afplatting, zie onderstaande

Nadere informatie

De Geschiedenis van het Quinn-model

De Geschiedenis van het Quinn-model De ondernemer, schizofreen, jongleur, of beide? Voorstelling Quinn De Geschiedenis van het Quinn-model De Geschiedenis van het Quinn-model De Geschiedenis van het Quinn-model Human Relations Model Cohesion,

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS

Subsidiënt: Ministerie van VWS De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Ruim de helft van de interne oproepkrachten in de verpleging en verzorging vindt voordelen van flexibel

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2012, nr. 2

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2012, nr. 2 Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2012, nr. 2 Nog steeds veel behoefte aan extra scholing levenseindezorg In 2002 is het landelijke Panel

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nationale Enquête 'Werken in de Zorg' - de resultaten

Nationale Enquête 'Werken in de Zorg' - de resultaten Nationale Enquête 'Werken in de Zorg' - de resultaten Werknemers in de zorg geven hun mening over de zorg in Nederland. Nu en in de toekomst. Datum Auteur Status Versie Bestand 7 mei 2010 Concept 3.0 Nationale

Nadere informatie

KWALITEITSCULTUUR OP DE HAN!

KWALITEITSCULTUUR OP DE HAN! KWALITEITSCULTUUR OP DE HAN Concurrerend waardenmodel Maureen Tomassen, Margo van der Laan en Nina Bosselaar INHOUD u u u u u u u Historie van het model Over Quinn Het concurrerend waardenmodel Kwaliteitscultuur

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Stap 2 Cultuur: 1. Cultuur & Leiderschap

Stap 2 Cultuur: 1. Cultuur & Leiderschap Stap 2 Cultuur: 1. Cultuur & Leiderschap 1 Doel Het in kaart brengen van de huidige cultuur en de meest voorkomende leiderschapsrollen. Het in kaart brengen van de gewenste cultuur die ondersteunend werkt

Nadere informatie

Cultuuronderzoek gemeenten Cuijk, Grave & Mill Rapport

Cultuuronderzoek gemeenten Cuijk, Grave & Mill Rapport onderzoek gemeenten Cuijk, Grave & Mill Rapport BMC 7 februari 2012 Prof. dr. Harrie Aardema INHOUD HOOFDSTUK 1 OPZET 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 De 2 1.3 Groepsprofiel van alle invullingen 3 HOOFDSTUK 2 RESULTATEN

Nadere informatie

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2011, nr. 5

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2011, nr. 5 Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2011, nr. 5 Panel V&V 50-plussers in de zorg: loopbaanbegeleiding en maatwerk Werken in de zorg is interessant,

Nadere informatie

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland 1 februari 2009 Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs Hof van Twente www.aenk.nl Onderzoeksrapport JobMeter 2009 Inleiding Ausems en Kerkvliet,

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Fase 3: Cultuur & Leiderschap

Fase 3: Cultuur & Leiderschap Fase 3: Cultuur & Leiderschap 1 Doel Het in kaart brengen van de huidige cultuur en de meest voorkomende leiderschapsrollen. Het in kaart brengen van de gewenste cultuur die ondersteunend werkt om de gekozen

Nadere informatie

A c e! Z e l f t e s t M a n a g e m e n t r o l l e n

A c e! Z e l f t e s t M a n a g e m e n t r o l l e n Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen A c e! Z e l f t e s t M a n a g e m

Nadere informatie

Financiële problemen op de werkvloer

Financiële problemen op de werkvloer Financiële problemen op de werkvloer Gemeente Zoetermeer Nibud, 2012 Auteurs Daisy van der Burg Tamara Madern Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 ONTWIKKELING FINANCIËLE PROBLEMEN... 3 3 OORZAKEN, SIGNALEN EN GEVOLGEN...

Nadere informatie

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rapportage Leerlingtevredenheid Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rob Swager ECABO, mei 2011 1. Inleiding... 3 2. Tevredenheid algemeen.... 4 3. Aspecten die

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ!

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Vitaliteit voor de zorg 3 Vitaliteitvoordezorg.nl Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Van inzicht naar actie Veel zorginstellingen

Nadere informatie

Beelden over de politie bij bevolking en politie: een spiegelonderzoek in Nederland

Beelden over de politie bij bevolking en politie: een spiegelonderzoek in Nederland Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) Den Haag, augustus 2014 Beelden over de politie bij bevolking en politie: een spiegelonderzoek in Nederland 1 Het spiegelonderzoek In opdracht van de Stichting

Nadere informatie

Rapport Ondernemers Assessment. Datum

Rapport Ondernemers Assessment. Datum Rapport Ondernemers Assessment Datum 03-08-2017 Inleiding Het doel van dit rapport is inzicht geven in uw sterke en zwakke kanten als ondernemer. Elke ondernemer heeft één hoofddoel: het succes van het

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari Hingstman, L. Kenens, R.J.

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari Hingstman, L. Kenens, R.J. CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari 2008 Hingstman, L. Kenens, R.J. oktober 2009 INLEIDING In 2002 is het NIVEL in opdracht van de toenmalige Vereniging Bewegingsleer Cesar

Nadere informatie

Het Organizational Culture Assessment Instrument ofwel OCAI

Het Organizational Culture Assessment Instrument ofwel OCAI Het Organizational Culture Assessment Instrument ofwel OCAI Het 'Organizational Culture Assessment Instrument' (kortweg: OCAI) van Kim Cameron en Robert Quinn is een gevalideerde onderzoeksmethode om organisatiecultuur

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Uitkomsten NBA ledenenquête. Toon aan de top. Binnen bedrijven en accountantskantoren

Uitkomsten NBA ledenenquête. Toon aan de top. Binnen bedrijven en accountantskantoren Uitkomsten NBA ledenenquête Toon aan de top Binnen bedrijven en accountantskantoren November 2012 Status Deze publicatie is samengesteld voor leden en dient ter ondersteuning van de praktijk. De publicatie

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER...

BURGERPANEL CAPELLE OVER... BURGERPANEL CAPELLE OVER... profiel nieuwe burgemeester Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 15 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Selectie-assessment. Overeenkomstig de beroepsethische gedragsregels van het Nederlands Instituut voor

Selectie-assessment. Overeenkomstig de beroepsethische gedragsregels van het Nederlands Instituut voor Selectie-assessment Opdrachtgever V. Oorbeeld B.V. Deelnemer Dhr. X. Geboortedatum 01-01-1991 onderzoek 01-06-2017 Overeenkomstig de beroepsethische gedragsregels van het Nederlands Instituut voor Psychologen

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Resultaten onderzoek: Redenen waarom mensen niet-presteren

Resultaten onderzoek: Redenen waarom mensen niet-presteren Resultaten onderzoek: Redenen waarom mensen niet-presteren 305 respondenten hebben deelgenomen aan de enquête rond redenen waarom mensen niet-presteren. De resultaten van deze enquête worden o.a. gebruikt

Nadere informatie

OCAI. veelgestelde vragen

OCAI. veelgestelde vragen OCAI veelgestelde vragen OCAI, veelgestelde vragen OCAI online Vrouwenlaan 106 8017 HS Zwolle 038-2301503 www.ocai-online.nl OCAI online, september 2008 3 [ Over de uitslag Hoe kan het dat mijn collega

Nadere informatie

Cultuurproef. Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie

Cultuurproef. Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie Cultuurproef Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie De cultuurproef Met de Cultuurproef kunt u de cultuur van uw organisatie in kaart brengen. Via een vragenlijst en een cultuurmodel onderzoekt

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

Op weg naar duurzame inzetbaarheid

Op weg naar duurzame inzetbaarheid Op weg naar duurzame inzetbaarheid Nederland vergrijst. De pensioenleeftijd gaat omhoog. Er dreigt krapte op de arbeidsmarkt. En landelijk is er steeds meer langdurig ziekteverzuim. Allemaal factoren om

Nadere informatie

Wat is de MBTI? TSS 2

Wat is de MBTI? TSS 2 MBTI TSS 1 Wat is de MBTI? Het MBTI instrument werd ontwikkeld door Isabel Myers en Katharine Briggs als een toepassing van Carl Jung's theorie van psychologische typen. TSS 2 Persoonlijkheidskenmerken

Nadere informatie

1 De vijf uitgangspunten voor

1 De vijf uitgangspunten voor 1 De vijf uitgangspunten voor leidinggevenden 8 als leidinggeven in het onderwijs je vak is Een leidinggevende doet ertoe! Er zijn geen excellente scholen zonder goede leidinggevenden. Wat maakt iemand

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

Omvang Collectief Mentaal Verzuim in organisaties

Omvang Collectief Mentaal Verzuim in organisaties Omvang Collectief Mentaal Verzuim in organisaties Feitelijk Energie het & Potentie Onbenut in Vermogen uw Bedrijf in en van organisaties in percentages en euro s! Hans Visser - United Sense Per 23 juli

Nadere informatie

Verandering: Een kans of bedreiging? Laat je het los, of neem je de leiding?

Verandering: Een kans of bedreiging? Laat je het los, of neem je de leiding? Verandering: Een kans of bedreiging? Laat je het los, of neem je de leiding? Mijn ouders werken al mijn hele leven lang op het gemeentehuis. Aan de keukentafel hoorde ik vaak hun gesprekken over reorganisaties,

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Benchmark 2012. Vitaliteitvoordezorg.nl. Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers

Benchmark 2012. Vitaliteitvoordezorg.nl. Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers voordezorg.nl Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Benchmark 2012 Samenvatting onderzoek vitaliteit hoofdverzekerden IZZ 2 IZZ Samenvatting voordezorg.nl IZZ Samenvatting voordezorg.nl

Nadere informatie

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners Onderzoek burgerinitiatief Tevredenheid van indieners In opdracht van: De Raadsgriffier Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend Denise Floris Bert Mentink April

Nadere informatie

Het exit van de testmanager. Het exit van de testmanager

Het exit van de testmanager. Het exit van de testmanager Het exit van de testmanager Regie boven Management Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Classificatie: Het exit van de testmanager 4 oktober 2011 v1.0 2 De vragen Wat maakt een manager? De samenstellende

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling I. Prestatie-indicatoren Een verzekeraar beschikt over verschillende middelen om de organisatie of bepaalde processen binnen de organisatie aan te sturen.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

HBO-VERPLEEGKUNDIGEN HET MEEST POSITIEF OVER HUN COMPETENTIES BIJ VERSLAGLEGGING: TABELLEN. Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans en Anneke Francke

HBO-VERPLEEGKUNDIGEN HET MEEST POSITIEF OVER HUN COMPETENTIES BIJ VERSLAGLEGGING: TABELLEN. Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans en Anneke Francke HBO-VERPLEEGKUNDIGEN HET MEEST POSITIEF OVER HUN COMPETENTIES BIJ VERSLAGLEGGING: TABELLEN. Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans en Anneke Francke CONTACT NIVEL K. de Groot, MSc RN Postbus 1568 3500

Nadere informatie

Inge Test

Inge Test Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Werkbeleving 2 Hoe beleef je je werk? Je hebt een vragenlijst ingevuld met vragen over je werkbeleving. Hierbij is ingegaan op je ervaringen in het werk en

Nadere informatie

Hoe kan het dat mijn collega van dezelfde afdeling een ander OCAI-profiel van onze organisatie krijgt?

Hoe kan het dat mijn collega van dezelfde afdeling een ander OCAI-profiel van onze organisatie krijgt? Veelgestelde vragen Over de uitslag Hoe kan het dat mijn collega van dezelfde afdeling een ander OCAI-profiel van onze organisatie krijgt? De test meet hoe u de werkcultuur beoordeelt in uw organisatie.

Nadere informatie

Factsheet Competenties Ambtenaren

Factsheet Competenties Ambtenaren i-thorbecke Factsheet Competenties Ambtenaren Competenties van gemeenteambtenaren - nu en in de toekomst kennis en bedrijf Gemeenten werken steeds meer integraal en probleemgestuurd aan maatschappelijke

Nadere informatie

Carrière Drives 07-07-2015. 2015 HFMtalentindex www.hfm.nl

Carrière Drives 07-07-2015. 2015 HFMtalentindex www.hfm.nl deelnemer opdrachtgever HFMtalentindex 07-07-2015 Dit rapport is gegenereerd met het HFMtalentindex Online Assessmentsysteem. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de antwoorden die de deelnemer

Nadere informatie

Praktisch leidinggeven op de FPZ-werkvloer De situatie de baas!

Praktisch leidinggeven op de FPZ-werkvloer De situatie de baas! Praktisch leidinggeven op de FPZ-werkvloer De situatie de baas! Praktisch leidinggeven op de FPZ-werkvloer De situatie de baas! Inleiding De farmaceutisch consulent, farmaceutisch managers en teamleiders

Nadere informatie

Positionering Overheidsarchiefdiensten Algemene uitkomsten

Positionering Overheidsarchiefdiensten Algemene uitkomsten Positionering Overheidsarchiefdiensten Algemene uitkomsten Archief & BRAIN Managementconferentie 12 mei 14 Positioneringsmodel Archief wil strategie- en visievorming van de archiefsector stimuleren. Aandacht

Nadere informatie

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE?

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? IN SAMENWERKING MET Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Verzuimbegeleiding... 4 2.1 Hoe is de verzuimbegeleiding georganiseerd?... 4 2.2 Wat willen organisaties verbeteren

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Margreet Reitsma en Roland Friele. Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Nadere informatie

Handleiding bij het invullen

Handleiding bij het invullen O L A 4243 North Sherry Drive Marion, IN 46952 jlaub@indwes.edu (765) 677-2520 Organizational Leadership Assessment Beoordeling van Leiderschap in Organisaties Handleiding bij het invullen Het doel van

Nadere informatie

-PERSBERICHT- - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN-

-PERSBERICHT- - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN- -PERSBERICHT- Utrecht, 18 september 2013 - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN- Zorginstellingen onderhandelen momenteel met zorgverzekeraars over de zorginkoop voor volgend jaar. Uit

Nadere informatie

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 67 ECABO- leerbedrijven

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 67 ECABO- leerbedrijven Rapportage Leerlingtevredenheid Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 67 ECABO- leerbedrijven Rob Swager ECABO, januari 2012 1. Inleiding... 3 2. Tevredenheid algemeen.... 4 3. Aspecten

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Persoonlijke rapportage van B. Smit www.picompany.biz Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiMedia intern Manager Gegevens Career Values Datum

Nadere informatie

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma 2003-2007 Realisatie inrichtingsplannen Directie Beleid Utrecht, 12 januari 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Kwantitatieve doelstellingen 3. Kwalitatieve

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen.

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Uitgevoerd in opdracht van: Anneke Kersten Augustus 2009 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

1. Op weg naar een nieuw Maranatha

1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Dit proefschrift gaat over de invloed van inductieprogramma s op het welbevinden en de professionele ontwikkeling van beginnende docenten, en welke specifieke kenmerken van inductieprogramma s daarvoor

Nadere informatie

Andersson Ellfers Felix

Andersson Ellfers Felix Andersson Ellfers Felix Deze factsheet is een gezamenlijke uitgave van het NIVEL en Andersson Ellfers Felix. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, S. Hermans, A. Op het Veld. Kansen voor

Nadere informatie

Technologie moet kwaliteit van zorg dienen

Technologie moet kwaliteit van zorg dienen Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Technologie moet kwaliteit van zorg dienen. TVZ: Tijdschrift voor Postprint Version 1.0 Journal website http://www.tvzdirect.nl/tvz/huidgenummer78.php Pubmed link DOI Technologie

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Werknemervertrouwen in Nederland 2010

Werknemervertrouwen in Nederland 2010 Werknemervertrouwen in Nederland 2010 - onderzoek naar vertrouwen, trots en plezier onder Werkend Nederland - Eindrapport Amersfoort, 8 april 2010 Great Place To Work Institute Nederland Postbus 1775 3800

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Taakverschuiving van arts naar verpleegkundige Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007

Taakverschuiving van arts naar verpleegkundige Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007 LEVV Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging Taakverschuiving van arts naar verpleegkundige Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007 Vierenveertig procent van de verpleegkundigen

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Zicht krijgen op duurzame inzetbaarheid en direct aan de slag met handvatten voor HR-professionals INHOUDSOPGAVE 1. Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie