Inhoudopgave. Terugblik : Opening Brede School Plus D n Overkant 3. 1 Onderwijs inhoud en VVE 4. 2 Onderwijs- Zorg 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudopgave. Terugblik 2013-2014: Opening Brede School Plus D n Overkant 3. 1 Onderwijs inhoud en VVE 4. 2 Onderwijs- Zorg 6"

Transcriptie

1

2 Inhoudopgave Terugblik : Opening Brede School Plus D n Overkant 3 1 Onderwijs inhoud en VVE 4 2 Onderwijs- Zorg 6 3 Opvoeding en pedagogische dialoog 7 4 Het Dagarrangement 8 5 Plusfunctie van de brede school 10 6 Organisatie 11 Bijlage 1: Matrix ambities brede school Plus D n Overkant 12 Bijlage 2: Resultaatafspraken

3 Terugblik : Opening Brede School Plus D n Overkant Schooljaar was voor basisschool D n Overkant, Kindercentrum Dikkertje Dap en de vrijwilligers uit de wijken Grient en Sanderbanken een bijzonder jaar. Na een lange voorbereidingstijd, intensief bouwtraject en veel inzet kon op 14 januari de nieuwe brede school Plus D n Overkant aan de Edward Poppelaan feestelijk geopend worden! Tijdens de evaluatie van het afgelopen jaar sprong de opening er vanzelfsprekend uit als het hoogtepunt. Maar er zijn meer dingen goed verlopen. Tijdens de verhuizing is er hard gewerkt. Er was veel hulp van medewerkers, vrijwilligers en ouders en dit is in goede harmonie verlopen. De onderlinge sfeer wordt als positief ervaren: We lopen gemakkelijk bij elkaar binnen. We hoeven er niet aan te wennen dat er vreemden in het gebouw rond lopen. Mensen helpen elkaar, zo nodig wordt van elkaars materiaal gebruik gemaakt. Er is gemakkelijk uitwisseling met elkaar bijvoorbeeld bij het koffie automaat. Er wordt naar elkaar geluisterd en we gaan respectvol met elkaar om. Medewerkers en vrijwilligers hebben in de loop van het jaar hun draai in het nieuwe gebouw, en in de nieuwe inrichting van de klassen gevonden. Ze zijn hier heel flexibel mee omgegaan. Vrijwilligers zijn ook gewend aan het gebouw. Na (grootschalige) activiteiten is het gebouw altijd weer prima opgeruimd en klaar voor een volgende gebruiker. We zitten elkaar helemaal niet in de weg. Op het terrein van Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) is er vooruitgang geboekt. De werkgroep is enthousiast aan de slag gegaan. De situering van de peutergroepen naast de kleuters maakt dat er op natuurlijke wijze veel contact onderling is. Waar de overlegmomenten voorheen nog chaotisch en rommelig verliepen, is dit inmiddels verbeterd. Tijdens het MT-overleg en de gebruikersoverleggen wordt efficiënt vergaderd. Er worden ook tussendoorgoede afspraken gemaakt voor gezamenlijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld met carnaval of met het optreden van een goochelaar.

4 De zaken die nog niet goed lopen hebben veelal te maken met het beheer van het gebouw. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een beheerstichting, maar dit is nog niet rond. Het pand is na schooltijd maar zeer beperkt toegankelijk. De vaste vrijwilligersgroepen en gebruikers van het wijkgebouw kunnen zich zelfstandig wel redden. Helaas hebben we aan een aantal nieuwe maatschappelijke initiatieven Nee moeten verkopen, omdat er geen beheerders beschikbaar zijn na schooltijd, in de avonden en de weekenden. Ook de opstartfase, voorafgaand aan de opening, is moeizaam verlopen. Visiebijeenkomst MT: welke ambities streven we na? In een visiebijeenkomst met de leden van het management team hebben we besproken welke ambities brede school D n Overkant wil nastreven. We hebben gebruik gemaakt van de matrix ontwikkeling scholen in verbinding, van INOS (katholiek onderwijs Breda). De resultaten van deze bijeenkomst zijn verwerkt in dit jaarplan. In de verschillende hoofdstukken wordt beschreven welke ambitie we samen hebben, en wat we het komende schooljaar gaan doen om aan die ambitie te werken. De volledige matrix is opgenomen in de bijlage. De ambities, geformuleerd tijdens deze bijeenkomst zijn uitgewerkt in dit jaarplan: Onderwijs inhoud en VVE (Hoofdstuk 1) Onderwijs zorg (Hoofdstuk 2) Opvoeding en pedagogische dialoog (Hoofdstuk 3) Het dagarrangement (Hoofdstuk 4) De Plusfunctie van de brede school (Hoofdstuk 5) Organisatie (Hoofdstuk 6)

5 1 Onderwijs inhoud en VVE Ambitie: Accenten in de kerndoelen worden aantoonbaar op leerlingniveau aangepast aan de behoefte van de individuele leerling. (profielkeuze) Basisschool D n Overkant werkt toe naar een onderwijsaanbod toegesneden op behoeften van individuele leerlingen. In de toekomst is het de bedoeling dat dit geldt voor alle leerlingen. De onderwijsinhoud is een zaak van de basisschool zelf, en wordt niet besproken in brede school verband. Actie: Deelname pilot het Praatjesrijk D n Overkant doet in mee aan de pilot Het Praatjesrijk : een taalaanbod voor kinderen met een taalachterstand die in heel Etten-Leur uitgevoerd wordt. Ambitie: Verdere integratie voor- en vroegschool op terrein van ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn en warme overdracht. Op het terrein van Voor- en Vroegschoolse Educatie is D n Overkant ambitieus. Het aanbod van de peuters en de kleuters wordt op elkaar aangesloten door de actieve VVE werkgroep. Deze is voortvarend van start gegaan. Ze hebben afgelopen jaar een aantal thema s samen uitgevoerd. De peuters en kleuters spelen gezellig samen in de hal. En er is een ouderavond op het terrein van VVE georgaiseerd. Ook hebben ze een overdrachtsformulier ontwikkeld dat nu standaard in heet Etten-Leur voor VVE wordt gebruikt. D n Overkant streeft, in navolging van de onderwijsinspectie, naar verdere integratie op de volgende terreinen: Doorgaande ontwikkelingslijn (afgestemd aanbod Uk en Puk en Co) Warme overdracht (doorgeven observaties KIJK, overdrachtsformulier en persoonlijke overdracht, zeker daar waar zorg nodig is) Ouderbetrokkenheid Actie: Gezamenlijke activiteiten Werkgroep D n Overkant, Dikkertje Dap en Bellefleur gaan feest en lees-activiteiten samen te organiseren. De (warme) overdracht wordt volgens afspraak gerealiseerd. Ook het aanbod van Uk en Puk en Co is op elkaar afgestemd. De activiteiten op het gebied van ouderbetrokkenheid moeten nog worden ingepland. D n Overkant heeft zich aangemeld om als eerste VVE locatie in Etten-Leur een bezoek te ontvangen van de onderwijsinspectie. De aanbevelingen die hier uit voortkomen worden verwerkt in een werkplan. Actie onderwijs - inhoud Initiatief Wanneer Deelname Praatjesrijk IBer, taalcoördinator Januari Werkplan formuleren nav aanbevelingen inspectiebezoek VVE werkgroep Inplannen activiteiten ouderbetrokkenheid Kinderboekenweek Feest! : groep 8 leest peuters voor 1-12 okt Herfstwandeling met peuters, kleuters en ouders 6 nov Sinterklaasactiviteit, pepernoten bakken 24 nov Voorleesontbijt 21 jan Samen hossen met carnaval 2 feb Lentefeest, creatieve activiteiten in thema Pasen 31 maart

6 2 Onderwijs- Zorg Ambitie: De zorgbehoefte van kinderen wordt bepaald in gezamenlijk overleg tussen de partners in de brede school. Er is een begin gemaakt met warme overdracht tussen peuters en kleuters. Het onderwijs werkt met het school maatschappelijk werk samen. De peuteropvang/ kinderdagverblijf met de adviseur peuterzorg, ook van het CJG. Op de langere termijn, met de transitie van de jeugdzorg, is het streven om de zorg te organiseren rondom 1 gezin en 1 plan (niveau 4- zie bijlage). Actie: goede zorgoverdracht realiseren We spreken af dat de zorglijnen als volgt lopen: Alledaagse zorgen bespreekt de leerkracht rechtstreeks met de pedagogisch medewerker (en vice versa). Indien het gaat om een bijzonder kind, dat een bijzondere pedagogische aanpak nodig heeft, wordt dit drie maal per jaar (oktober, januari en mei) besproken tussen pedagogisch medewerker (TSO en BSO en KDV/ PSZ) en de IB-er van school. Directie wordt geïnformeerd. Bij alarmerende zorgsituaties meldt de signalerende organisatie dit aan de andere partners op directieniveau. Actie onderwijs - zorg Initiatief Wanneer Zorgoverleg tussen school, TSO/ BSO opstarten Jacqueline Iber Begin schooljaar

7 3 Opvoeding en pedagogische dialoog Ambitie: Ouders en brede school zijn elkaars partners in de opvoeding De opvoedkundige rol van onderwijs en kinderopvang verschilt nogal van elkaar. Kober kinderland heeft bij uitstek een opvoedende taak: zij vervullen de ouderrol op de momenten dan de ouders zelf aan het werk zijn. Bij het onderwijs ligt de nadruk uiteraard meer op het bijbrengen van kennis. Onderwijs en kinderopvang kunnen elkaar dus, op het terrein van opvoeding, prima aanvullen. En zij kunnen veel van elkaar leren. Om keuzes te maken op welke wijze we dit willen doen, is het belangrijk met het team hierover van gedachten te wisselen. Dat zal de focus zijn van het komende schooljaar. Actie: Opzetten pedagogische dialoog: een nadere kennismaking met elkaar en elkaars werksoort We organiseren een gezellige teamavond met een inhoudelijke component. Twee onderwerpen moeten ten minste aan bod komen: de opvoedkundige rol van de verschillende organisaties binnen de brede school kernwaarden op basis waarvan we samen met kinderen werken Voorafgaand aan deze avond gaat het personeel ten minste 1 keer gluren bij een andere werksoort. Deze activiteiten zijn onderdeel van de pedagogische dialoog die elke brede school in Etten-Leur voert. Aan het einde van het jaar formuleren we op welke manier we opvoeding een plaats geven binnen de brede school. Actie: Activiteit voor ouders met betrekking tot opvoeding Voor ouders van jonge kinderen organiseren we in samenwerking met het CJG een informatieve avond over leren luisteren. Actie Opvoeding/ pedagogische dialoog Initiatief Wanneer Opstarten werkgroep pedagogische dialoog Gemma Sept Gluren bij de buren Werkgroep Sept, okt Medewerkersavond werkgroep 10 nov 18:00-21:00 Informatieavond opvoeding voor ouders ism CJG Els 6 okt Inplannen activiteit ouders 2 e helft schooljaar

8 4 Het Dagarrangement Ambitie: Er is een sluitend dagarrangement gebaseerd op een gedeelde visie tussen de partners over pedagogie en het leren van kinderen. Ambitie: Er zijn op elkaar afgestemde activiteiten die aansluiten bij de (ontwikkel)doelen die de school op dat moment nastreeft. Natuurlijk verzorgt Kober Kinderland met kinderdagverblijf en BSO een sluitend dagarrangement op locatie. De basisschool heeft geen pedagogisch beleid geformuleerd. Het pedagogisch beleid van Kober is duidelijk uitgeschreven en in praktijk gebracht. We kunnen dan ook veel van elkaar leren. Hoe spreken we kinderen aan, hoe spreken we elkaars kinderen aan? Uiteindelijk willen we hierin een gedeelde visie en werkwijze ontwikkelen. Actie: Visieontwikkeling pedagogisch beleid Om samen een pedagogische visie te ontwikkelen is elkaar leren kennen en elkaar vertrouwen een basisvoorwaarde. De eerder beschreven activiteiten in het kader van VVE en pedagogische dialoog dragen hier aan bij. Op basis van de resultaten van deze activiteiten formuleert het MT in concept een gezamenlijk gedragsprotocol voor medewerkers, vrijwilligers en kinderen: hoe gaan we met elkaar, met kinderen en met het gebouw. Deze wordt voorgelegd en besproken met medewerkers en vrijwilligers. Actie: Verbeterde inrichting multifunctionele ruimte BSO Een deel van de BSO vindt plaats in de multifunctionele ruimte. De inrichting van deze ruimte werd door de GGD als onvoldoende beoordeeld. Komend schooljaar is het dus van belang deze ruimte kindvriendelijk en huiselijk in te richten. Het multifunctionele karakter van de ruimte moet echter wel gewaarborgd blijven. Ambitie: Naast sport in het curriculum, zijn sportieve activiteiten onderdeel van het dagarrangement. Op school krijgen de kinderen uit groep 3-8 twee maal drie kwartier gymles. Kleuters gymmen en spelen dagelijks geruime tijd buiten. De school doet mee met schoolhandbal en- voetbaltoernooien. Ook komen verenigingen op school wel eens (op onregelmatige basis) een les verzorgen. In het naschoolse aanbod zijn twee maal per half jaar ongeveer 10 verschillende sporten opgenomen. De BSO maakt momenteel geen gebruik van de gymzaal. Actie: Meer sportactiviteiten bij de BSO De BSO gaan het komende jaar meer gebruik maken van de gymzaal en meer sport en spel aanbieden. Ambitie: Naast cultuureducatie in het curriculum, zijn culturele activiteiten onderdeel van het dagarrangement.

9 D n Overkant werkt samen met KOEPEL, marktplaats voor cultuureducatie. De Interne Cultuur Coördinator (ICC-er) stelt elk jaar een cultuurprogramma voor de diverse groepen samen. Daarnaast is er 1 maal per jaar een Cultuurtje. Dit is voor elke groep een andere culturele happening. Tijdens de maandelijkse kindermiddag van de wijk wordt volop geknutseld. Actie: Vieringen en Cultuurtje samen organiseren We spreken af welke vieringen we samen doen en wat niet. In hoeverre moeten we rekening houden met elkaar, of kunnen we elkaar versterken. Ook het Cultuurtje wordt breder georganiseerd. Actie Dagarrangement Initiatief Wanneer Verzamelen ingrediënten gezamenlijke visie tijdens Gemma Sept-nov medewerkersavond en gluren Concept gedragsprotocol opstellen MT Jan Verbeterde inrichting multifunctionele ruimte/ BSO Els Uitbreiding sportactiviteiten bij BSO + gebruik gymzaal Els Vanaf aug Vieringen Afstemmen Actie Initiatief Wanneer Kinderboekenweek Feest! Leo van Paradijs 1-12 okt Sinterklaas 24 nov VVE activ. 26 nov wijk 4 dec viering Kerst 18 dec Carnaval 12 feb Cultuurtje Voorjaar Pasen 31 mrt Open Brede School Plus April Koningsdag/ sportdag Vrijdag 24 april Gezonde pauzehap groep april

10 5 Plusfunctie van de brede school Ambitie: Het wijkgebouw in de brede school biedt een platform voor initiatieven uit de buurt. Ontspannende activiteiten worden opgezet door en zijn toegankelijk voor wijkbewoners en bijzondere doelgroepen. Wat voor plek kan de wijk innemen in de brede school? De brede school is er niet alleen voor educatie en kinderopvang, maar moet een plek worden voor de wijk en verschillende wijkbewoners. De volgende activiteiten worden momenteel aangeboden: Speelgroep het Binnenzonnetje ouders van kinderen 0-12 jaar (1xpm) Dansavonden/ middag volwassenen (1 x pm) Dagbesteding GGZ (1 x pw) Yoga/ Gym volwassenen (1 x pw) Koffie Inloop De Grient Sportactiviteiten door verenigingen in gymzaal (dagelijks) Buurtschoolplein Spreekuur wijkzuster Toegang beperkt: Beheer het grote struikelblok Het afgelopen jaar hebben verschillende initiatieven van bewoners, clubs of vrijwilligers geen plaats kunnen vinden op D n Overkant. Reden hiervan is dat het gebouw niet toegankelijk is na schooltijd, in de avonduren en de weekenden. Er is nauwelijks facilitair beheer beschikbaar om de locatie open te houden. Bestaande, ingewerkte vrijwilligersgroepen kunnen de locatie deels zelf beheren, maar de toegang voor nieuwe groepen of incidentele activiteiten is uiterst beperkt. Actie: knelpunten beheer plusfunctie onder aandacht brengen Als Management Team van de Brede school plus schrijven we, samen met het Management Team van de Vleer een brief aan B&W waarin we de knelpunten van het gebruik van het wijkgebouw in de brede school op een rij zetten. Actie: maatschappelijke en wijkontwikkelingen als vast agendapunt in MT Maatschappelijke ontwikkelingen en zaken die in de wijk spelen staan steeds op de agenda van het MT. Zo kunnen de partners van de brede school aansluiten bij wat er nodig is in de omgeving. Actie plusfunctie brede school wie wanneer Brief B&W over knelpunten plusfunctie/ beheer MT Sept Wijkontwikkelingen in het MT, uitnodigen wijkmanager MT Vanaf Sept

11 6 Organisatie In de visiediscussie is de organisatie als Brede school Plus nog niet aan de orde gekomen. Wel zijn er een aantal operationele afspraken gemaakt om als organisaties goed samen te werken. Actie: We hebben een efficiënte overlegstructuur De volgende overlegvormen leiden de samenwerking op de Brede School in goede banen: Het MT komt eens per maand bij elkaar voor inhoudelijke beleidsvorming Gebruikersoverleg komt (indien nodig) wekelijks bij elkaar voor praktische afspraken en gebruik van het gebouw. De volgende gemixte werkgroepen werken zelfstandig aan de onderwerpen: VVE, BHV/ Veiligheid, pedagogische dialoog. Het zorgoverleg vindt drie maal per jaar plaats tussen IB-er en kindercentrum. Actie: oprichting beheersstichting D n Overkant De directie van SKPOEL is met de gemeente in overleg om een beheersstichting op te richten voor D n Overkant. Hierin worden taken en verantwoordelijkheden verdeeld tussen gemeente (wijkgebouw) en onderwijs (school) met betrekking tot beheer en exploitatie van het gebouw. Mogelijk wordt dan een organisatie in de arm genomen om het beheer van het gebouw in banen te leiden. Actie: Oprichting werkgroep Veiligheid en BHV Bij D n Overkant zijn voldoende BHV geschoolde mensen in dienst, maar er is nog onvoldoende afstemming met elkaar over veiligheid en bedrijfshulpverlening. Ook ontbreekt het nog wat aan kennis van veiligheidsmaatsregelen in het nieuwe gebouw, zoals bijvoorbeeld de werking van de brandmeldinstallatie. Daarom wordt er een werkgroep BHV en veiligheid opgericht. Actie: We voeren een inhoudelijke discussie over de organisatie in de toekomst Als de brede school een jaar operationeel is zullen we bespreken hoe we in de toekomst als brede school plus willen samenwerken. De mate van integratie van onderwijs en kindercentrum zal aan bod komen. Dit hangt uiteraard ook samen met de gedeelde pedagogische visie van hoofdstuk 4. Onderdeel van deze discussie is een enquête gehouden onder personeel over samenwerking, sfeer, draagvlak, betrokkenheid en resultaten van de brede school. Actie organisatie wie wanneer MT overleg Gemma Eens per maand Gebruikersoverleg Georgette, Els, Linda Eens per week indien nodig Werkgroepen BHV, VVE, Pedagogische dialoog Vanaf sept doorlopend Realisatie beheersstichting door SKPOEL en gemeente Jac, Marije Oprichting werkgroep BHV/ Veiligheid: ontruimingsplan, oefeningen, scholing/ materiaal op orde houden Els, BHVers school en Linda Inhoudelijke discussie organisatie in de toekomst. Inclusief enquête medewerkers over samenwerking, sfeer etc. Gemma jan

12 Bijlage 1: Matrix ambities brede school Plus D n Overkant Groen is de ambitie waar D n Overkant naar streeft en geel is het ambitieniveau waar de brede school op dit moment op zit. In het jaarplan is beschreven welke activiteiten komend schooljaar ondernomen worden om toe te werken naar het gewenste ambitieniveau. Onderwijs Inhoud Het onderwijs voldoet aan de kerndoelen. Accenten in de kerndoelen worden gelegd op thema s die passen bij de schoolpopulatie. (profielkeuze) Accenten in de kerndoelen worden aantoonbaar op leerlingniveau aangepast aan de behoefte van de individuele leerling. (profielkeuze) Naast de kerndoelen profileert de school zich onderscheidend met bijzondere aandacht, of ruimte voor talentontwikkeling. Onderwijs Zorg De school signaleert of leerlingen extra zorg behoeven en informeert de overige bij het kind betrokken partners over zorgverlening. De zorgbehoefte van kinderen wordt bepaald in gezamenlijk overleg tussen de partners in de brede school. Er is sprake van geregeld casusoverleg (ZAT) waarin de partners onderlinge afspraken maken over de zorgverlening voor kinderen. (Één kind, één plan.) Tussen de partners wordt op casusniveau een integraal plan van aanpak opgesteld in samenwerking met externe deskundigen (CJG) vanuit de gedachte: één gezin, één plan. Opvoeding De school erkent dat ouders en school een gedeelde rol vervullen in de opvoeding van kinderen en handelt daarnaar. Ouders kunnen op de brede school terecht voor ondersteuning bij opvoedingsvragen. Ouders en brede school zijn elkaars partners in de opvoeding Het aanbod van de brede school richt zich ook op de ontwikkeling van ouders. Ontwikkeling Gezondheid Als onderdeel van de kerndoelen wordt aandacht besteed aan een gezond leefpatroon. Gezond eten en persoonlijke verzorging zijn expliciet onderdeel van het dagarrangement. De school levert een bijdrage aan een gezonde voeding door gezond eten/drinken te verstrekken. De school profileert zich als gezonde school. Ontwikkeling - Sport Als onderdeel van de kerndoelen worden de lessen Lichamelijke Opvoeding verzorgd. Naast de lessen LO is minimaal één andere sport onderdeel van het curriculum. Naast sport in het curriculum, zijn sportieve activiteiten onderdeel van het dagarrangement. De school profileert zich in samenwerking met partners als sportieve school.

13 Ontwikkeling - Cultuur Als onderdeel van de kerndoelen worden de lessen cultuureducatie verzorgd. Naast de lessen cultuureducatie is minimaal één culturele activiteit onderdeel van het curriculum. Naast cultuureducatie in het curriculum, zijn culturele activiteiten onderdeel van het dagarrangement. De school profileert zich in samenwerking met partners als cultuur-school. Opvang Naast school is er een TSO. Naast TSO is er ook een BSO. Er is een sluitend dagarrangement waarin op kindniveau overdracht plaatsvindt tussen de betrokken partners. Er is een dagarrangement gebaseerd op een gedeelde visie tussen de partners over pedagogie en het leren van kinderen. Ontspanning kind School is verantwoordelijk voor de activiteiten tijdens de schooltijden. Activiteiten buiten schooltijd vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de overige partners van de brede school. Er zijn naast schooltijd losse activiteiten beschikbaar voor leerlingen. School voelt zich hier mede verantwoordelijk voor. Er zijn op elkaar afgestemde activiteiten die aansluiten bij de (ontwikkel)doelen die de school op dat moment nastreeft. Kinderen leren overal. School vertaalt die ervaringen in bewuste leereffecten waarvoor de leerling ook zelf verantwoordelijkheid kan nemen. Spelen en leren lopen in elkaar over. Ontspanning (ouders/wijk) Ontspannende activiteiten richten zich op de leerlingen van de school. Ouders worden actief betrokken bij het vormgeven aan ontspannende activiteiten. De ontspannende activiteiten zijn ook gericht op de ouders van de school. Ontspannende activiteiten zijn toegankelijk voor de bewoners van de wijk.

14 Organisatie/ gebouw Organisatie/ doelgroep De school is enige bewoner van het gebouw. De brede school richt zich op de leeftijd 4-12 jaar Brede school partners maken op afspraak gebruik van het schoolgebouw. Partners hebben vrije toegang tot de brede school en hebben eigen ruimtes ter beschikking. Naast de partners van de brede school maken ook wijkbewoners voor activiteiten gebruik van het gebouw. De brede school richt zich op de leeftijd 0-12 jaar. De brede school richt zich op de leeftijd 0-23 jaar. De brede school heeft activiteiten voor alle leeftijden. De volgende, organisatorische- onderwerpen zijn nog niet besproken: Organisatie/ informatie Organisatie/ aansturing De relatie met de partners van de brede school richt zich voornamelijk op het uitwisselen van zakelijke informatie en het maken van (operationele) afspraken. De partners voeren ieder hun eigen management en stemmen af over de praktische samenwerking. De relatie tussen de partners in de brede school is gebaseerd op een gezamenlijk overeengekomen (en vastgelegde) visie op deze brede school en het dagarrangement. Er is sprake van een gedeelde visie tussen partners en er vindt Structureel inhoudelijke en pedagogische afstemming plaats tussen de partners. (Op organisatie- en kindniveau.) Er is sprake van een geïntegreerd aanbod vanuit de gezamenlijke partijen, waardoor in de ogen van kinderen en ouders sprake is van één organisatie. Er is sprake van een gedeeld budget tussen de zelfstandige partners. In gezamenlijk overleg wordt dit budget besteed. De aansturing van de brede school gebeurt onder leiding van één persoon die de bevoegdheid heeft om beslissingen te nemen die voor alle partners bindend zijn. Er is (in de ogen van bezoekers van de brede school) sprake van één organisatie die het totale aanbod van de school- inverbinding vorm geeft.

15 Bijlage 2: resultaatafspraken Onderwijs inhoud en VVE Resultaatafspraken D n Overkant formuleert werkplan nav aanbevelingen inspectioe VVE D n Overkant organiseert activiteiten op het vlak van doorgaande lijn, overdracht en ouderbetrokkenheid Onderwijs, zorg Drie maal per jaar vindt er een zorgoverleg plaats tussen onderwijs en kindercentrum. Alle kinderen waar zorgen over zijn worden samen doorgesproken. Opvoeding/ pedagogische dialoog Dagarrangement Plusfunctie Organisatie Een werkgroep pedagogische dialoog gaat van start. Alle medewerkers gaan bij een andere werksoort gluren. Er wordt ten minste 1 gezellige/ inhoudelijke medewerkersavond georganiseerd Er komt ten minste 1 informatieavond mbt opvoeding voor ouders. Er wordt een visiedocument pedagogisch beleid opgesteld De inrichting van de BSO in de MF ruimte wordt verbeterd Vieringen worden samen gedaan of op elkaar afgestemd Problemen mbt toegankelijkheid van het gebouw worden actief aan orde gesteld Maatschappelijke ontwikkelingen in de wijk is vast agendapunt op MT Het MT vergadert ten minste 10 keer per jaar Gebruikersoverleg vind naar behoefte plaats Gemixte werkgroepen werken zelfstandig aan onderwerpen VVE, BHV, Pedagogische dialoog Medewerkers kunnen hun mening geven over de brede school in een enquête We hebben een inhoudelijke discussie over de organisatie van de brede school in de toekomst.

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Stadsdeel West Directie Strategie en Beleidsrealisatie Afdeling Talentontwikkeling November 2010-1 - Voorwoord In het coalitieakkoord West maakt

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012

Schoolgids 2011-2012 Schoolgids 2011-2012 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens

Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens Als je daadwerkelijk een doorgaande lijn wilt realiseren, dan kun je niet anders dan verbanden leggen en verbindingen aangaan. Ingrid Veeke Marijke Bertu

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Meester Bosmanshof 1 5953DM Reuver 077-4748216 info@bosdael.kerobei.nl

Schoolgids 2015/2016. Meester Bosmanshof 1 5953DM Reuver 077-4748216 info@bosdael.kerobei.nl Schoolgids 2015/2016 Meester Bosmanshof 1 5953DM Reuver 077-4748216 info@bosdael.kerobei.nl VOORWOORD Dit is de schoolgids van Basisschool Bösdael in Reuver. Met peuterspeelzaal Pinkeltje en kindercentrum

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Schoolondersteuningsprofiel 18 Hoogbegaafdheid Dyslexie diagnose en behandeling Inhoudsopgave 1 Externe deskundigheid 20 Voorwoord 2 Jeugdgezondheidszorg De school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk 1 PO-RAAD SPECIAL HET JONGE KIND COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van de PO-Raad. Auteurs: Oberon

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18 234 Samenwerken met de omgeving De moeder van Astrid (6) is bloemist. In de kersttijd komt zij een woensdagmiddag naar de buitenschoolse opvang om samen met de kinderen kerststukjes te maken. Ze heeft

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie