Inhoudopgave. Terugblik : Opening Brede School Plus D n Overkant 3. 1 Onderwijs inhoud en VVE 4. 2 Onderwijs- Zorg 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudopgave. Terugblik 2013-2014: Opening Brede School Plus D n Overkant 3. 1 Onderwijs inhoud en VVE 4. 2 Onderwijs- Zorg 6"

Transcriptie

1

2 Inhoudopgave Terugblik : Opening Brede School Plus D n Overkant 3 1 Onderwijs inhoud en VVE 4 2 Onderwijs- Zorg 6 3 Opvoeding en pedagogische dialoog 7 4 Het Dagarrangement 8 5 Plusfunctie van de brede school 10 6 Organisatie 11 Bijlage 1: Matrix ambities brede school Plus D n Overkant 12 Bijlage 2: Resultaatafspraken

3 Terugblik : Opening Brede School Plus D n Overkant Schooljaar was voor basisschool D n Overkant, Kindercentrum Dikkertje Dap en de vrijwilligers uit de wijken Grient en Sanderbanken een bijzonder jaar. Na een lange voorbereidingstijd, intensief bouwtraject en veel inzet kon op 14 januari de nieuwe brede school Plus D n Overkant aan de Edward Poppelaan feestelijk geopend worden! Tijdens de evaluatie van het afgelopen jaar sprong de opening er vanzelfsprekend uit als het hoogtepunt. Maar er zijn meer dingen goed verlopen. Tijdens de verhuizing is er hard gewerkt. Er was veel hulp van medewerkers, vrijwilligers en ouders en dit is in goede harmonie verlopen. De onderlinge sfeer wordt als positief ervaren: We lopen gemakkelijk bij elkaar binnen. We hoeven er niet aan te wennen dat er vreemden in het gebouw rond lopen. Mensen helpen elkaar, zo nodig wordt van elkaars materiaal gebruik gemaakt. Er is gemakkelijk uitwisseling met elkaar bijvoorbeeld bij het koffie automaat. Er wordt naar elkaar geluisterd en we gaan respectvol met elkaar om. Medewerkers en vrijwilligers hebben in de loop van het jaar hun draai in het nieuwe gebouw, en in de nieuwe inrichting van de klassen gevonden. Ze zijn hier heel flexibel mee omgegaan. Vrijwilligers zijn ook gewend aan het gebouw. Na (grootschalige) activiteiten is het gebouw altijd weer prima opgeruimd en klaar voor een volgende gebruiker. We zitten elkaar helemaal niet in de weg. Op het terrein van Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) is er vooruitgang geboekt. De werkgroep is enthousiast aan de slag gegaan. De situering van de peutergroepen naast de kleuters maakt dat er op natuurlijke wijze veel contact onderling is. Waar de overlegmomenten voorheen nog chaotisch en rommelig verliepen, is dit inmiddels verbeterd. Tijdens het MT-overleg en de gebruikersoverleggen wordt efficiënt vergaderd. Er worden ook tussendoorgoede afspraken gemaakt voor gezamenlijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld met carnaval of met het optreden van een goochelaar.

4 De zaken die nog niet goed lopen hebben veelal te maken met het beheer van het gebouw. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een beheerstichting, maar dit is nog niet rond. Het pand is na schooltijd maar zeer beperkt toegankelijk. De vaste vrijwilligersgroepen en gebruikers van het wijkgebouw kunnen zich zelfstandig wel redden. Helaas hebben we aan een aantal nieuwe maatschappelijke initiatieven Nee moeten verkopen, omdat er geen beheerders beschikbaar zijn na schooltijd, in de avonden en de weekenden. Ook de opstartfase, voorafgaand aan de opening, is moeizaam verlopen. Visiebijeenkomst MT: welke ambities streven we na? In een visiebijeenkomst met de leden van het management team hebben we besproken welke ambities brede school D n Overkant wil nastreven. We hebben gebruik gemaakt van de matrix ontwikkeling scholen in verbinding, van INOS (katholiek onderwijs Breda). De resultaten van deze bijeenkomst zijn verwerkt in dit jaarplan. In de verschillende hoofdstukken wordt beschreven welke ambitie we samen hebben, en wat we het komende schooljaar gaan doen om aan die ambitie te werken. De volledige matrix is opgenomen in de bijlage. De ambities, geformuleerd tijdens deze bijeenkomst zijn uitgewerkt in dit jaarplan: Onderwijs inhoud en VVE (Hoofdstuk 1) Onderwijs zorg (Hoofdstuk 2) Opvoeding en pedagogische dialoog (Hoofdstuk 3) Het dagarrangement (Hoofdstuk 4) De Plusfunctie van de brede school (Hoofdstuk 5) Organisatie (Hoofdstuk 6)

5 1 Onderwijs inhoud en VVE Ambitie: Accenten in de kerndoelen worden aantoonbaar op leerlingniveau aangepast aan de behoefte van de individuele leerling. (profielkeuze) Basisschool D n Overkant werkt toe naar een onderwijsaanbod toegesneden op behoeften van individuele leerlingen. In de toekomst is het de bedoeling dat dit geldt voor alle leerlingen. De onderwijsinhoud is een zaak van de basisschool zelf, en wordt niet besproken in brede school verband. Actie: Deelname pilot het Praatjesrijk D n Overkant doet in mee aan de pilot Het Praatjesrijk : een taalaanbod voor kinderen met een taalachterstand die in heel Etten-Leur uitgevoerd wordt. Ambitie: Verdere integratie voor- en vroegschool op terrein van ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn en warme overdracht. Op het terrein van Voor- en Vroegschoolse Educatie is D n Overkant ambitieus. Het aanbod van de peuters en de kleuters wordt op elkaar aangesloten door de actieve VVE werkgroep. Deze is voortvarend van start gegaan. Ze hebben afgelopen jaar een aantal thema s samen uitgevoerd. De peuters en kleuters spelen gezellig samen in de hal. En er is een ouderavond op het terrein van VVE georgaiseerd. Ook hebben ze een overdrachtsformulier ontwikkeld dat nu standaard in heet Etten-Leur voor VVE wordt gebruikt. D n Overkant streeft, in navolging van de onderwijsinspectie, naar verdere integratie op de volgende terreinen: Doorgaande ontwikkelingslijn (afgestemd aanbod Uk en Puk en Co) Warme overdracht (doorgeven observaties KIJK, overdrachtsformulier en persoonlijke overdracht, zeker daar waar zorg nodig is) Ouderbetrokkenheid Actie: Gezamenlijke activiteiten Werkgroep D n Overkant, Dikkertje Dap en Bellefleur gaan feest en lees-activiteiten samen te organiseren. De (warme) overdracht wordt volgens afspraak gerealiseerd. Ook het aanbod van Uk en Puk en Co is op elkaar afgestemd. De activiteiten op het gebied van ouderbetrokkenheid moeten nog worden ingepland. D n Overkant heeft zich aangemeld om als eerste VVE locatie in Etten-Leur een bezoek te ontvangen van de onderwijsinspectie. De aanbevelingen die hier uit voortkomen worden verwerkt in een werkplan. Actie onderwijs - inhoud Initiatief Wanneer Deelname Praatjesrijk IBer, taalcoördinator Januari Werkplan formuleren nav aanbevelingen inspectiebezoek VVE werkgroep Inplannen activiteiten ouderbetrokkenheid Kinderboekenweek Feest! : groep 8 leest peuters voor 1-12 okt Herfstwandeling met peuters, kleuters en ouders 6 nov Sinterklaasactiviteit, pepernoten bakken 24 nov Voorleesontbijt 21 jan Samen hossen met carnaval 2 feb Lentefeest, creatieve activiteiten in thema Pasen 31 maart

6 2 Onderwijs- Zorg Ambitie: De zorgbehoefte van kinderen wordt bepaald in gezamenlijk overleg tussen de partners in de brede school. Er is een begin gemaakt met warme overdracht tussen peuters en kleuters. Het onderwijs werkt met het school maatschappelijk werk samen. De peuteropvang/ kinderdagverblijf met de adviseur peuterzorg, ook van het CJG. Op de langere termijn, met de transitie van de jeugdzorg, is het streven om de zorg te organiseren rondom 1 gezin en 1 plan (niveau 4- zie bijlage). Actie: goede zorgoverdracht realiseren We spreken af dat de zorglijnen als volgt lopen: Alledaagse zorgen bespreekt de leerkracht rechtstreeks met de pedagogisch medewerker (en vice versa). Indien het gaat om een bijzonder kind, dat een bijzondere pedagogische aanpak nodig heeft, wordt dit drie maal per jaar (oktober, januari en mei) besproken tussen pedagogisch medewerker (TSO en BSO en KDV/ PSZ) en de IB-er van school. Directie wordt geïnformeerd. Bij alarmerende zorgsituaties meldt de signalerende organisatie dit aan de andere partners op directieniveau. Actie onderwijs - zorg Initiatief Wanneer Zorgoverleg tussen school, TSO/ BSO opstarten Jacqueline Iber Begin schooljaar

7 3 Opvoeding en pedagogische dialoog Ambitie: Ouders en brede school zijn elkaars partners in de opvoeding De opvoedkundige rol van onderwijs en kinderopvang verschilt nogal van elkaar. Kober kinderland heeft bij uitstek een opvoedende taak: zij vervullen de ouderrol op de momenten dan de ouders zelf aan het werk zijn. Bij het onderwijs ligt de nadruk uiteraard meer op het bijbrengen van kennis. Onderwijs en kinderopvang kunnen elkaar dus, op het terrein van opvoeding, prima aanvullen. En zij kunnen veel van elkaar leren. Om keuzes te maken op welke wijze we dit willen doen, is het belangrijk met het team hierover van gedachten te wisselen. Dat zal de focus zijn van het komende schooljaar. Actie: Opzetten pedagogische dialoog: een nadere kennismaking met elkaar en elkaars werksoort We organiseren een gezellige teamavond met een inhoudelijke component. Twee onderwerpen moeten ten minste aan bod komen: de opvoedkundige rol van de verschillende organisaties binnen de brede school kernwaarden op basis waarvan we samen met kinderen werken Voorafgaand aan deze avond gaat het personeel ten minste 1 keer gluren bij een andere werksoort. Deze activiteiten zijn onderdeel van de pedagogische dialoog die elke brede school in Etten-Leur voert. Aan het einde van het jaar formuleren we op welke manier we opvoeding een plaats geven binnen de brede school. Actie: Activiteit voor ouders met betrekking tot opvoeding Voor ouders van jonge kinderen organiseren we in samenwerking met het CJG een informatieve avond over leren luisteren. Actie Opvoeding/ pedagogische dialoog Initiatief Wanneer Opstarten werkgroep pedagogische dialoog Gemma Sept Gluren bij de buren Werkgroep Sept, okt Medewerkersavond werkgroep 10 nov 18:00-21:00 Informatieavond opvoeding voor ouders ism CJG Els 6 okt Inplannen activiteit ouders 2 e helft schooljaar

8 4 Het Dagarrangement Ambitie: Er is een sluitend dagarrangement gebaseerd op een gedeelde visie tussen de partners over pedagogie en het leren van kinderen. Ambitie: Er zijn op elkaar afgestemde activiteiten die aansluiten bij de (ontwikkel)doelen die de school op dat moment nastreeft. Natuurlijk verzorgt Kober Kinderland met kinderdagverblijf en BSO een sluitend dagarrangement op locatie. De basisschool heeft geen pedagogisch beleid geformuleerd. Het pedagogisch beleid van Kober is duidelijk uitgeschreven en in praktijk gebracht. We kunnen dan ook veel van elkaar leren. Hoe spreken we kinderen aan, hoe spreken we elkaars kinderen aan? Uiteindelijk willen we hierin een gedeelde visie en werkwijze ontwikkelen. Actie: Visieontwikkeling pedagogisch beleid Om samen een pedagogische visie te ontwikkelen is elkaar leren kennen en elkaar vertrouwen een basisvoorwaarde. De eerder beschreven activiteiten in het kader van VVE en pedagogische dialoog dragen hier aan bij. Op basis van de resultaten van deze activiteiten formuleert het MT in concept een gezamenlijk gedragsprotocol voor medewerkers, vrijwilligers en kinderen: hoe gaan we met elkaar, met kinderen en met het gebouw. Deze wordt voorgelegd en besproken met medewerkers en vrijwilligers. Actie: Verbeterde inrichting multifunctionele ruimte BSO Een deel van de BSO vindt plaats in de multifunctionele ruimte. De inrichting van deze ruimte werd door de GGD als onvoldoende beoordeeld. Komend schooljaar is het dus van belang deze ruimte kindvriendelijk en huiselijk in te richten. Het multifunctionele karakter van de ruimte moet echter wel gewaarborgd blijven. Ambitie: Naast sport in het curriculum, zijn sportieve activiteiten onderdeel van het dagarrangement. Op school krijgen de kinderen uit groep 3-8 twee maal drie kwartier gymles. Kleuters gymmen en spelen dagelijks geruime tijd buiten. De school doet mee met schoolhandbal en- voetbaltoernooien. Ook komen verenigingen op school wel eens (op onregelmatige basis) een les verzorgen. In het naschoolse aanbod zijn twee maal per half jaar ongeveer 10 verschillende sporten opgenomen. De BSO maakt momenteel geen gebruik van de gymzaal. Actie: Meer sportactiviteiten bij de BSO De BSO gaan het komende jaar meer gebruik maken van de gymzaal en meer sport en spel aanbieden. Ambitie: Naast cultuureducatie in het curriculum, zijn culturele activiteiten onderdeel van het dagarrangement.

9 D n Overkant werkt samen met KOEPEL, marktplaats voor cultuureducatie. De Interne Cultuur Coördinator (ICC-er) stelt elk jaar een cultuurprogramma voor de diverse groepen samen. Daarnaast is er 1 maal per jaar een Cultuurtje. Dit is voor elke groep een andere culturele happening. Tijdens de maandelijkse kindermiddag van de wijk wordt volop geknutseld. Actie: Vieringen en Cultuurtje samen organiseren We spreken af welke vieringen we samen doen en wat niet. In hoeverre moeten we rekening houden met elkaar, of kunnen we elkaar versterken. Ook het Cultuurtje wordt breder georganiseerd. Actie Dagarrangement Initiatief Wanneer Verzamelen ingrediënten gezamenlijke visie tijdens Gemma Sept-nov medewerkersavond en gluren Concept gedragsprotocol opstellen MT Jan Verbeterde inrichting multifunctionele ruimte/ BSO Els Uitbreiding sportactiviteiten bij BSO + gebruik gymzaal Els Vanaf aug Vieringen Afstemmen Actie Initiatief Wanneer Kinderboekenweek Feest! Leo van Paradijs 1-12 okt Sinterklaas 24 nov VVE activ. 26 nov wijk 4 dec viering Kerst 18 dec Carnaval 12 feb Cultuurtje Voorjaar Pasen 31 mrt Open Brede School Plus April Koningsdag/ sportdag Vrijdag 24 april Gezonde pauzehap groep april

10 5 Plusfunctie van de brede school Ambitie: Het wijkgebouw in de brede school biedt een platform voor initiatieven uit de buurt. Ontspannende activiteiten worden opgezet door en zijn toegankelijk voor wijkbewoners en bijzondere doelgroepen. Wat voor plek kan de wijk innemen in de brede school? De brede school is er niet alleen voor educatie en kinderopvang, maar moet een plek worden voor de wijk en verschillende wijkbewoners. De volgende activiteiten worden momenteel aangeboden: Speelgroep het Binnenzonnetje ouders van kinderen 0-12 jaar (1xpm) Dansavonden/ middag volwassenen (1 x pm) Dagbesteding GGZ (1 x pw) Yoga/ Gym volwassenen (1 x pw) Koffie Inloop De Grient Sportactiviteiten door verenigingen in gymzaal (dagelijks) Buurtschoolplein Spreekuur wijkzuster Toegang beperkt: Beheer het grote struikelblok Het afgelopen jaar hebben verschillende initiatieven van bewoners, clubs of vrijwilligers geen plaats kunnen vinden op D n Overkant. Reden hiervan is dat het gebouw niet toegankelijk is na schooltijd, in de avonduren en de weekenden. Er is nauwelijks facilitair beheer beschikbaar om de locatie open te houden. Bestaande, ingewerkte vrijwilligersgroepen kunnen de locatie deels zelf beheren, maar de toegang voor nieuwe groepen of incidentele activiteiten is uiterst beperkt. Actie: knelpunten beheer plusfunctie onder aandacht brengen Als Management Team van de Brede school plus schrijven we, samen met het Management Team van de Vleer een brief aan B&W waarin we de knelpunten van het gebruik van het wijkgebouw in de brede school op een rij zetten. Actie: maatschappelijke en wijkontwikkelingen als vast agendapunt in MT Maatschappelijke ontwikkelingen en zaken die in de wijk spelen staan steeds op de agenda van het MT. Zo kunnen de partners van de brede school aansluiten bij wat er nodig is in de omgeving. Actie plusfunctie brede school wie wanneer Brief B&W over knelpunten plusfunctie/ beheer MT Sept Wijkontwikkelingen in het MT, uitnodigen wijkmanager MT Vanaf Sept

11 6 Organisatie In de visiediscussie is de organisatie als Brede school Plus nog niet aan de orde gekomen. Wel zijn er een aantal operationele afspraken gemaakt om als organisaties goed samen te werken. Actie: We hebben een efficiënte overlegstructuur De volgende overlegvormen leiden de samenwerking op de Brede School in goede banen: Het MT komt eens per maand bij elkaar voor inhoudelijke beleidsvorming Gebruikersoverleg komt (indien nodig) wekelijks bij elkaar voor praktische afspraken en gebruik van het gebouw. De volgende gemixte werkgroepen werken zelfstandig aan de onderwerpen: VVE, BHV/ Veiligheid, pedagogische dialoog. Het zorgoverleg vindt drie maal per jaar plaats tussen IB-er en kindercentrum. Actie: oprichting beheersstichting D n Overkant De directie van SKPOEL is met de gemeente in overleg om een beheersstichting op te richten voor D n Overkant. Hierin worden taken en verantwoordelijkheden verdeeld tussen gemeente (wijkgebouw) en onderwijs (school) met betrekking tot beheer en exploitatie van het gebouw. Mogelijk wordt dan een organisatie in de arm genomen om het beheer van het gebouw in banen te leiden. Actie: Oprichting werkgroep Veiligheid en BHV Bij D n Overkant zijn voldoende BHV geschoolde mensen in dienst, maar er is nog onvoldoende afstemming met elkaar over veiligheid en bedrijfshulpverlening. Ook ontbreekt het nog wat aan kennis van veiligheidsmaatsregelen in het nieuwe gebouw, zoals bijvoorbeeld de werking van de brandmeldinstallatie. Daarom wordt er een werkgroep BHV en veiligheid opgericht. Actie: We voeren een inhoudelijke discussie over de organisatie in de toekomst Als de brede school een jaar operationeel is zullen we bespreken hoe we in de toekomst als brede school plus willen samenwerken. De mate van integratie van onderwijs en kindercentrum zal aan bod komen. Dit hangt uiteraard ook samen met de gedeelde pedagogische visie van hoofdstuk 4. Onderdeel van deze discussie is een enquête gehouden onder personeel over samenwerking, sfeer, draagvlak, betrokkenheid en resultaten van de brede school. Actie organisatie wie wanneer MT overleg Gemma Eens per maand Gebruikersoverleg Georgette, Els, Linda Eens per week indien nodig Werkgroepen BHV, VVE, Pedagogische dialoog Vanaf sept doorlopend Realisatie beheersstichting door SKPOEL en gemeente Jac, Marije Oprichting werkgroep BHV/ Veiligheid: ontruimingsplan, oefeningen, scholing/ materiaal op orde houden Els, BHVers school en Linda Inhoudelijke discussie organisatie in de toekomst. Inclusief enquête medewerkers over samenwerking, sfeer etc. Gemma jan

12 Bijlage 1: Matrix ambities brede school Plus D n Overkant Groen is de ambitie waar D n Overkant naar streeft en geel is het ambitieniveau waar de brede school op dit moment op zit. In het jaarplan is beschreven welke activiteiten komend schooljaar ondernomen worden om toe te werken naar het gewenste ambitieniveau. Onderwijs Inhoud Het onderwijs voldoet aan de kerndoelen. Accenten in de kerndoelen worden gelegd op thema s die passen bij de schoolpopulatie. (profielkeuze) Accenten in de kerndoelen worden aantoonbaar op leerlingniveau aangepast aan de behoefte van de individuele leerling. (profielkeuze) Naast de kerndoelen profileert de school zich onderscheidend met bijzondere aandacht, of ruimte voor talentontwikkeling. Onderwijs Zorg De school signaleert of leerlingen extra zorg behoeven en informeert de overige bij het kind betrokken partners over zorgverlening. De zorgbehoefte van kinderen wordt bepaald in gezamenlijk overleg tussen de partners in de brede school. Er is sprake van geregeld casusoverleg (ZAT) waarin de partners onderlinge afspraken maken over de zorgverlening voor kinderen. (Één kind, één plan.) Tussen de partners wordt op casusniveau een integraal plan van aanpak opgesteld in samenwerking met externe deskundigen (CJG) vanuit de gedachte: één gezin, één plan. Opvoeding De school erkent dat ouders en school een gedeelde rol vervullen in de opvoeding van kinderen en handelt daarnaar. Ouders kunnen op de brede school terecht voor ondersteuning bij opvoedingsvragen. Ouders en brede school zijn elkaars partners in de opvoeding Het aanbod van de brede school richt zich ook op de ontwikkeling van ouders. Ontwikkeling Gezondheid Als onderdeel van de kerndoelen wordt aandacht besteed aan een gezond leefpatroon. Gezond eten en persoonlijke verzorging zijn expliciet onderdeel van het dagarrangement. De school levert een bijdrage aan een gezonde voeding door gezond eten/drinken te verstrekken. De school profileert zich als gezonde school. Ontwikkeling - Sport Als onderdeel van de kerndoelen worden de lessen Lichamelijke Opvoeding verzorgd. Naast de lessen LO is minimaal één andere sport onderdeel van het curriculum. Naast sport in het curriculum, zijn sportieve activiteiten onderdeel van het dagarrangement. De school profileert zich in samenwerking met partners als sportieve school.

13 Ontwikkeling - Cultuur Als onderdeel van de kerndoelen worden de lessen cultuureducatie verzorgd. Naast de lessen cultuureducatie is minimaal één culturele activiteit onderdeel van het curriculum. Naast cultuureducatie in het curriculum, zijn culturele activiteiten onderdeel van het dagarrangement. De school profileert zich in samenwerking met partners als cultuur-school. Opvang Naast school is er een TSO. Naast TSO is er ook een BSO. Er is een sluitend dagarrangement waarin op kindniveau overdracht plaatsvindt tussen de betrokken partners. Er is een dagarrangement gebaseerd op een gedeelde visie tussen de partners over pedagogie en het leren van kinderen. Ontspanning kind School is verantwoordelijk voor de activiteiten tijdens de schooltijden. Activiteiten buiten schooltijd vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de overige partners van de brede school. Er zijn naast schooltijd losse activiteiten beschikbaar voor leerlingen. School voelt zich hier mede verantwoordelijk voor. Er zijn op elkaar afgestemde activiteiten die aansluiten bij de (ontwikkel)doelen die de school op dat moment nastreeft. Kinderen leren overal. School vertaalt die ervaringen in bewuste leereffecten waarvoor de leerling ook zelf verantwoordelijkheid kan nemen. Spelen en leren lopen in elkaar over. Ontspanning (ouders/wijk) Ontspannende activiteiten richten zich op de leerlingen van de school. Ouders worden actief betrokken bij het vormgeven aan ontspannende activiteiten. De ontspannende activiteiten zijn ook gericht op de ouders van de school. Ontspannende activiteiten zijn toegankelijk voor de bewoners van de wijk.

14 Organisatie/ gebouw Organisatie/ doelgroep De school is enige bewoner van het gebouw. De brede school richt zich op de leeftijd 4-12 jaar Brede school partners maken op afspraak gebruik van het schoolgebouw. Partners hebben vrije toegang tot de brede school en hebben eigen ruimtes ter beschikking. Naast de partners van de brede school maken ook wijkbewoners voor activiteiten gebruik van het gebouw. De brede school richt zich op de leeftijd 0-12 jaar. De brede school richt zich op de leeftijd 0-23 jaar. De brede school heeft activiteiten voor alle leeftijden. De volgende, organisatorische- onderwerpen zijn nog niet besproken: Organisatie/ informatie Organisatie/ aansturing De relatie met de partners van de brede school richt zich voornamelijk op het uitwisselen van zakelijke informatie en het maken van (operationele) afspraken. De partners voeren ieder hun eigen management en stemmen af over de praktische samenwerking. De relatie tussen de partners in de brede school is gebaseerd op een gezamenlijk overeengekomen (en vastgelegde) visie op deze brede school en het dagarrangement. Er is sprake van een gedeelde visie tussen partners en er vindt Structureel inhoudelijke en pedagogische afstemming plaats tussen de partners. (Op organisatie- en kindniveau.) Er is sprake van een geïntegreerd aanbod vanuit de gezamenlijke partijen, waardoor in de ogen van kinderen en ouders sprake is van één organisatie. Er is sprake van een gedeeld budget tussen de zelfstandige partners. In gezamenlijk overleg wordt dit budget besteed. De aansturing van de brede school gebeurt onder leiding van één persoon die de bevoegdheid heeft om beslissingen te nemen die voor alle partners bindend zijn. Er is (in de ogen van bezoekers van de brede school) sprake van één organisatie die het totale aanbod van de school- inverbinding vorm geeft.

15 Bijlage 2: resultaatafspraken Onderwijs inhoud en VVE Resultaatafspraken D n Overkant formuleert werkplan nav aanbevelingen inspectioe VVE D n Overkant organiseert activiteiten op het vlak van doorgaande lijn, overdracht en ouderbetrokkenheid Onderwijs, zorg Drie maal per jaar vindt er een zorgoverleg plaats tussen onderwijs en kindercentrum. Alle kinderen waar zorgen over zijn worden samen doorgesproken. Opvoeding/ pedagogische dialoog Dagarrangement Plusfunctie Organisatie Een werkgroep pedagogische dialoog gaat van start. Alle medewerkers gaan bij een andere werksoort gluren. Er wordt ten minste 1 gezellige/ inhoudelijke medewerkersavond georganiseerd Er komt ten minste 1 informatieavond mbt opvoeding voor ouders. Er wordt een visiedocument pedagogisch beleid opgesteld De inrichting van de BSO in de MF ruimte wordt verbeterd Vieringen worden samen gedaan of op elkaar afgestemd Problemen mbt toegankelijkheid van het gebouw worden actief aan orde gesteld Maatschappelijke ontwikkelingen in de wijk is vast agendapunt op MT Het MT vergadert ten minste 10 keer per jaar Gebruikersoverleg vind naar behoefte plaats Gemixte werkgroepen werken zelfstandig aan onderwerpen VVE, BHV, Pedagogische dialoog Medewerkers kunnen hun mening geven over de brede school in een enquête We hebben een inhoudelijke discussie over de organisatie van de brede school in de toekomst.

Jaarplan 2015-2016 Terugblik 2014-2015

Jaarplan 2015-2016 Terugblik 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 Terugblik 2014-2015 1 Inhoudsopgave Terugblik 2014-2015 Zie elkaar Samen kunnen we meer!!! Doorgaande lijn. Da s pas fijn. Alles onder 1 dak, voor t grote gemak De beste plek voor jong

Nadere informatie

JAARPLAN BREDE SCHOOL PLUS & terugblik

JAARPLAN BREDE SCHOOL PLUS & terugblik JAARPLAN BREDE SCHOOL PLUS 2014-2015 & terugblik 2013-2014 INHOUDSOPGAVE 1 Vooraf 3 2 Samenwerking 4 3 Pedagogische dialoog 6 4 Opvoeding, het betrekken van ouders en kinderen 7 5 De plus van brede school

Nadere informatie

JAARPLAN BREDE SCHOOL PLUS De Vleer 2015-2016

JAARPLAN BREDE SCHOOL PLUS De Vleer 2015-2016 JAARPLAN BREDE SCHOOL PLUS De Vleer 2015-2016 & terugblik 2014-2015 1 VOORAF We hebben er weer een mooi schooljaar opzitten, waarin we met elkaar in goede sfeer gewerkt hebben aan de ontwikkelingskansen

Nadere informatie

School in Verbinding (SIV): Lelystad

School in Verbinding (SIV): Lelystad School in Verbinding (SIV): Lelystad 25 maart 2016 1 Aanleiding Als samenwerkingspartners 1 in Lelystad constateren we dat de begrippen brede school en IKC aanleiding geven tot verschillende beelden. Dat

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015.

Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015. Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015. Dit is de samenvatting van de Jaarrapportage 2015 van AKROS Kinderopvang. In het jaarverslag presenteren wij u met trots de belangrijkste ontwikkelingen en

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE Locatie(s) : Plaats :3841 HA Harderwijk Onderzoeksnummer :16281 Datum onderzoek

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

JAARPLAN BREDE SCHOOL PLUS 2013-2014

JAARPLAN BREDE SCHOOL PLUS 2013-2014 JAARPLAN BREDE SCHOOL PLUS 2013-2014 Het lied van De Vleer Tekst: deelnemers van naschoolse activiteit Zing! van De Vleer en Nieuwe Nobelaer. Muziek: Maartje Knoop, Nieuwe Nobelaer De Vleer, De Vleer daar

Nadere informatie

Jaarplan 2012-2013 brede school plus

Jaarplan 2012-2013 brede school plus Jaarplan 2012-2013 brede school plus 1 INHOUDSOPGAVE 1 Vooraf 3 2 Samenwerking en pedagogische dialoog 4 3 De plus van brede school plus 7 4 VVE en doorgaande lijn 9 5 Dagarrangement 11 6 Samenwonen 13

Nadere informatie

Hierbij treft u informatie aan over de verhuizing naar Brede School D N OVERKANT.

Hierbij treft u informatie aan over de verhuizing naar Brede School D N OVERKANT. Beste ouders, Hierbij treft u informatie aan over de verhuizing naar Brede School D N OVERKANT. De opening Dinsdag 14 januari is het dan zo ver! We starten in Brede School D N OVERKANT. Alle kinderen van

Nadere informatie

Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede

Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede Anneke Elenbaas van Ommen - 20 maart 2012 SAMENWERKEN AAN DE DOORGAANDE LIJN IN ZORG EN EDUCATIE BINNEN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE PERIODE Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede Programma Welkom en toelichting

Nadere informatie

Doorgaande lijn in beeld. Instrument voor onderwijs en opvang

Doorgaande lijn in beeld. Instrument voor onderwijs en opvang Doorgaande lijn in beeld Instrument voor onderwijs en opvang Doorgaande lijn in beeld De ontwikkeling van het kind is uitgangspunt bij de doorgaande lijn. Wat heeft een kind nodig om zich goed te ontwikkelen?

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER Locatie(s) : : Brinnr. :16ZH Plaats :1628 DJ Hoorn Onderzoeksnummer

Nadere informatie

IKC. Vincent van Goghschool en Kinderopvang KieKie

IKC. Vincent van Goghschool en Kinderopvang KieKie IKC Vincent van Goghschool en Kinderopvang KieKie Jaarplan 2014-2015 1 Inhoudsopgave: Terugblik 2013-2014 3 1 Visievorming IKC 4 2 Verdere integratie van Vincent van Goghschool en Kinderopvang Kiekie 7

Nadere informatie

Praatjes Dikkertje Dap uitgave 4: april 2015

Praatjes Dikkertje Dap uitgave 4: april 2015 April / mei: Belangrijke data: Berichten van de locatie VVE thema: reuzen en kabouters 4 t/m 15 mei meivakantie Bso: vakantieprogramma Pto: gesloten 5 mei Bevrijdingsdag Kindercentrum gesloten 14 mei Hemelvaarstdag

Nadere informatie

Visie Brede School De Hasselbraam & jaarplan

Visie Brede School De Hasselbraam & jaarplan Visie Brede School De Hasselbraam & jaarplan 2013-2014 1 Vooraf Nog even en de brede school aan de Beukenlaan is een feit. We verwachten in 2014 het volledig vernieuwde pand met elkaar te openen. Natuurlijk

Nadere informatie

Gluren bij de buren Den Haag

Gluren bij de buren Den Haag Gluren bij de buren Den Haag Het Landelijk Steunpunt organiseert in de maanden maart en april zes bijeenkomsten van Gluren bij de buren. Tijdens Gluren bij de buren kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

Het Kindcentrum Informatie voor professionals

Het Kindcentrum Informatie voor professionals Het Kindcentrum 0-13 Informatie voor professionals De kenmerken Op steeds meer plekken in s-hertogenbosch wordt gewerkt aan Kindcentra 0-13. In een kindcentrum staan het kind en zijn of haar ontwikkeling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE EENDJES BASISSCHOOL DE MEER

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE EENDJES BASISSCHOOL DE MEER VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE EENDJES BASISSCHOOL DE MEER Locatie : PSZ De Eendjes : BS De Brinnr. : 12KZ Plaats

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS Locatie : Ketelbinkie : De Windroos Brinnr. : 10OD

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF KIDDOOZZ

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF KIDDOOZZ VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF KIDDOOZZ Locatie Brinnr. n.v.t. Plaats Dordrecht Onderzoeksnummer 8901 Datum onderzoek 25 juni

Nadere informatie

Jaarplan Brede School De Hasselbraam & terugblik

Jaarplan Brede School De Hasselbraam & terugblik Jaarplan Brede School De Hasselbraam 2014-2015 & terugblik 2013-2014 1 Vooraf Het schooljaar 2013-2014 is een bewogen jaar geweest voor alle partners betrokken bij de brede school De Hasselbraam. Vorig

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN Locatie Brinnr. Plaats Dordrecht Onderzoeksnummer. 9062 Datum onderzoek 12 juni

Nadere informatie

JAARPLAN BREDE SCHOOL PLUS DE VLEER 2012-2013

JAARPLAN BREDE SCHOOL PLUS DE VLEER 2012-2013 JAARPLAN BREDE SCHOOL PLUS DE VLEER 2012-2013 INHOUDSOPGAVE De Vleer gaat van start 3 1 Doelstellingen 4 2 Samenwerking 5 3 Pedagogische dialoog 9 4 Betrekken van kinderen, ouders en publiciteit 11 5 De

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST Locaties :Nijntje :Boekhorst Brinnr. :15AO Plaats :8431 CW Oosterwolde

Nadere informatie

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776 Versie 20 september 2010 Activiteitenprogramma VVE KDV De Huiskamer BV 1 Verdere professionalisering VVE activiteiten Kinderdagverblijf De Huiskamer is een zelfstandig en onafhankelijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016 Brede School De Hasselbraam & terugblik 2014-2015

Jaarplan 2015-2016 Brede School De Hasselbraam & terugblik 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 Brede School De Hasselbraam & terugblik 2014-2015 1 Vooraf De visie van brede school De Hasselbraam is als volgt geformuleerd: Geïnspireerd op het onderwijsconcept van de Hasselbraam

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL Locatie : Peuterspeelzaal Op de Rode Plaats : Haarlem Reg.nr.

Nadere informatie

Powered by: Kindercampus King Dit zijn wij. En hier staan we voor!

Powered by: Kindercampus King Dit zijn wij. En hier staan we voor! Powered by: Kindercampus King Dit zijn wij. En hier staan we voor! Inhoud 1. De oorsprong; tijd voor een nieuwe toekomst 3 2. Visie 4 3. Missie 5 4. Ons Mantra 6 5. Kernwaarden 6 6. De contouren 8 7. Ons

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLIMOP BASISSCHOOL KLIMOP

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLIMOP BASISSCHOOL KLIMOP VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLIMOP BASISSCHOOL KLIMOP Locatie(s) :psz :obs Brinnr. :16WW Plaats :1689 NW Zwaag Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang Wet- en regelgeving opvang in groepen De Wet Kinderopvang stelt eisen aan de kinderopvang voor wat betreft het opvangen van kinderen in stamgroepen/basisgroepen. U vindt hier de tekst uit de Beleidsregels

Nadere informatie

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd 1. Opvoedingsondersteuning 2. Opstap 3. Naschoolse activiteiten 4. Rots en Water, weerbaarheidsproject

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HAASJE WIP

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HAASJE WIP VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HAASJE WIP Locatie : Plaats : Veenendaal Registratienummer : 3271143 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Naar een integraal onderdeel van een samenhangend aanbod voor opvang & ontwikkeling van het Houtense jonge kind. Het bestuur en directie van de Peuterspeelzaal Houten

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk. Spelen in het belang van talentontwikkeling!

Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk. Spelen in het belang van talentontwikkeling! Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk Spelen in het belang van talentontwikkeling! Peuterspeelzalen en gemeente Sinds zestiger jaren vorige eeuw Vrijwilligersinitiatief soms met gemeentelijke stimuleringsubsidie,

Nadere informatie

KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID. Uitgewerkt. in een protocol voor basisschool Merijntje

KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID. Uitgewerkt. in een protocol voor basisschool Merijntje KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID Uitgewerkt in een protocol voor basisschool Merijntje Mei 2011 Files\Low\Content.IE5\QO1XG778\kwaliteitskaart%20ouderbetrokkenheid%20versie%202011[1].doc 1 / 5 Lowys

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T SPEELHOFJE

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T SPEELHOFJE VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T SPEELHOFJE Locatie : Plaats : Naarden Registratienummer : 487079 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Inspectierapport Berneroefke (PSZ) Jancko Douwamastraat 35 8602 BK SNEEK

Inspectierapport Berneroefke (PSZ) Jancko Douwamastraat 35 8602 BK SNEEK Inspectierapport Berneroefke (PSZ) Jancko Douwamastraat 35 8602 BK SNEEK Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Súdwest-Fryslân Datum inspectie: 04-02-2016 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat Het ontmoetingspunt voor groot en klein Locatie Zwijsenstraat Kindcentrum De Kiezel, Mgr Zwijsenstraat 85, 5683 HB Best 0499-714214, www.kindcentrumdekiezel.nl Welkom op de kindcentrum De Kiezel. Samen

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr:

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr: Informatienota Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente BBV nr: 2016/450120 1. Inleiding De gemeente Haarlem is sinds de inwerkingtreding van de

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool.

Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool. Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool. Een sterke doorgaande lijn valt of staat bij de samenwerking tussen de voorschoolse locatie en de basisschool. Dit borgingsdocument is een

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE HOEKSTEEN (LOCATIE DE REIGERTJES) BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN Locaties : : Brinnr. :04YU Plaats

Nadere informatie

Jaarplan van peuter- en ouderactiviteiten Peuteropvang Czaar Peutertje. Schooljaar 2014 / 2015

Jaarplan van peuter- en ouderactiviteiten Peuteropvang Czaar Peutertje. Schooljaar 2014 / 2015 Jaarplan van peuter- en ouderactiviteiten Peuteropvang Czaar Peutertje. Schooljaar 2014 / 2015 Peuteractiviteiten gedurende het hele schooljaar: Verjaardagen: Als uw peuter jarig is mag hij/zij dit vieren,

Nadere informatie

Praatjes De Vleer / Hasselbraam uitgave 1: januari 2015

Praatjes De Vleer / Hasselbraam uitgave 1: januari 2015 Belangrijke data: 11-2 OC vergadering 16-2 t/m 20-2 carnavalsvakantie: Bso vakantieprogramma Pto gesloten Mijn Kober Vanaf volgende maand zullen we nieuwsberichten en foto s via Mijn Kober met u delen.

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Jaarverslag Brede School Heerhugowaard 2007

Jaarverslag Brede School Heerhugowaard 2007 Jaarverslag Brede School Heerhugowaard 2007 Brede School Heerhugowaard De brede school is een netwerk van onderwijs, welzijn en zorg voor kinderen en hun ouders, met als doel de actieve deelname van kinderen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661

Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661 Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost, Mw. L. van Beek In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

STAR-model Interdisciplinair Samenwerken

STAR-model Interdisciplinair Samenwerken STAR-model Interdisciplinair Samenwerken Praatkaart voor het versterken van de samenwerking onderwijs en kinderopvang en andere partners in het keten Praatkaart Kinderopvang Evidence informed STAR-model

Nadere informatie

september Linknieuws Inhoud OPENING -- KINDCENTRUM - Opening Kindcentrum - Nieuwe leerkracht voor de Taalgroep - Centrum Jeugd & Gezin op school

september Linknieuws Inhoud OPENING -- KINDCENTRUM - Opening Kindcentrum - Nieuwe leerkracht voor de Taalgroep - Centrum Jeugd & Gezin op school + OPENING -- KINDCENTRUM september Linknieuws Sinds twee jaar zijn wij samen met Peuterwerk de Schakel (SPO) en BSO de Nieuwe Link (de Schaepskooi) bezig met de ontwikkeling van een Kindcentrum. Dankzij

Nadere informatie

Bestuurlijk overleg Jeugd & Onderwijs: Operatie Amersfoort Jong II 2013-2014. 9 december 2013

Bestuurlijk overleg Jeugd & Onderwijs: Operatie Amersfoort Jong II 2013-2014. 9 december 2013 Bestuurlijk overleg Jeugd & Onderwijs: Operatie Amersfoort Jong II 2013-2014 9 december 2013 Vooraf Formele bekrachtiging evaluatie doelstellingen 2013 en vaststellen doelstelling 2014 In tegenstelling

Nadere informatie

Mei 2015. Beste ouders, verzorgers,

Mei 2015. Beste ouders, verzorgers, Mei 2015 Beste ouders, verzorgers, Doordat de zon al meer gaat schijnen, gaan we lekker veel naar buiten. De kinderen van de bso en het kdv genieten volop van de uitdagende tuin. Het kan voorkomen dat

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DOMINICUS SAVIO

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DOMINICUS SAVIO VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DOMINICUS SAVIO Locatie(s) : Brinnr. :10HB Plaats :3842 EH Harderwijk Onderzoeksnummer :16225 Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Aardbeivlindertje (KDV) Grindlaan TA OSS Registratienummer

Inspectierapport Aardbeivlindertje (KDV) Grindlaan TA OSS Registratienummer Inspectierapport Aardbeivlindertje (KDV) Grindlaan 6 5345TA OSS Registratienummer 545407175 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Oss Datum inspectie: 08-09-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

KRACHT VANUIT DE BASIS

KRACHT VANUIT DE BASIS ikc het leeuwarder model_ikc het leeuwarder model 24-11-13 14:26 Pagina 1 IKC's in Leeuwarden: KRACHT VANUIT DE BASIS ikc het leeuwarder model_ikc het leeuwarder model 24-11-13 14:26 Pagina 3 ikc het leeuwarder

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Datum: 28 oktober 2014 Locatie: Schoolgebouw De Vogels Tijd: 19.30u Aanwezig: Afgemeld: Ancion (voorzitter), Jeroen van der Meulen (penningmeester/secretaris),

Nadere informatie

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar Uw kind in vertrouwde handen Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en bij gastouders. Voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onze

Nadere informatie

Inspectierapport Speelleerschool Beren Eigen Wijs (KDV) Kloosterstraat 4 5386AS GEFFEN

Inspectierapport Speelleerschool Beren Eigen Wijs (KDV) Kloosterstraat 4 5386AS GEFFEN Inspectierapport Speelleerschool Beren Eigen Wijs (KDV) Kloosterstraat 4 5386AS GEFFEN Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: MAASDONK Datum inspectie: 10-12-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Informatieavond dagarrangementen. Maandag 11 maart 2013 MFA Noord

Informatieavond dagarrangementen. Maandag 11 maart 2013 MFA Noord Informatieavond dagarrangementen Maandag 11 maart 2013 MFA Noord 1. Welkom op de informatieavond 1. Welkom & opening: Peter Vereijken 2. Brede School Veldhoven: Peter Vereijken 3. Combinatiefunctie Cultuur/Sport:

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

Borgingsdocument doorgaande lijn: bepaling van de samenwerkingsafspraken tussen de voorschoolse locatie en de basisschool in verband met VVE beleid

Borgingsdocument doorgaande lijn: bepaling van de samenwerkingsafspraken tussen de voorschoolse locatie en de basisschool in verband met VVE beleid Borgingsdocument doorgaande lijn: bepaling van de samenwerkingsafspraken tussen de voorschoolse locatie en de basisschool in verband met VVE beleid Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool.

Nadere informatie

Inspectierapport De Kleine Prins (KDV) Nuenenseweg 6 5631KB EINDHOVEN Registratienummer 197804883

Inspectierapport De Kleine Prins (KDV) Nuenenseweg 6 5631KB EINDHOVEN Registratienummer 197804883 Inspectierapport De Kleine Prins (KDV) Nuenenseweg 6 5631KB EINDHOVEN Registratienummer 197804883 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectie: 18-09-2014 Type

Nadere informatie

Nota. Ouderbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Hilversum

Nota. Ouderbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Hilversum Nota Ouderbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Hilversum 1 Inhoud Inleiding... 3 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Uitgangspunten... 4 Indicatoren... 5 Gemeentelijk

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD Locatie Kinderdagverblijf De Kleine Plaats Sassenheim Reg.nr. 3485176

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Pepermolen Peperstraat 57 1794 AJ OOSTEREND NH Registratienummer 106786970

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Pepermolen Peperstraat 57 1794 AJ OOSTEREND NH Registratienummer 106786970 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Pepermolen Peperstraat 57 1794 AJ OOSTEREND NH Registratienummer 106786970 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Texel Datum inspectie: 18

Nadere informatie

Harlekijn. Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek

Harlekijn. Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek Harlekijn Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek december 2013 (Respons op basis van 60 vragenlijsten retour) De vragenlijst heeft betrekking op: KDV 71% BSO 29% Mijn kind(eren) maakt/ maken gebruik van de

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 't Krekeltje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 't Krekeltje RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE 't Krekeltje Plaats : Rotterdam LRKP nummer : 170468756 Onderzoeksnummer : 264606 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum

Nadere informatie

Belangrijke data in sept./okt. 2015

Belangrijke data in sept./okt. 2015 21 sept.2015 nr. 2 Gevonden voorwerpen Belangrijke data in sept./okt. 2015 In de hal van de school staat een rek met gevonden kleding en een krat met gevonden spullen. Aan het eind van de week gaan we

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. K'nijntje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. K'nijntje RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE K'nijntje Plaats : Den Helder LRKP nummer : 204262859 Onderzoeksnummer : 282070 Datum onderzoek : 17 februari 2015 Datum

Nadere informatie

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE SITUERING Deze afsprakennota kadert binnen de ruimere samenwerking tussen de gemeente en Logo Antwerpen

Nadere informatie

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool.

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Het protocol bestaat uit zeven fasen, die door een kind doorlopen worden bij de overgang van

Nadere informatie

Kerndoelen Startblokken geïntegreerd met eisen onderwijsinspectie

Kerndoelen Startblokken geïntegreerd met eisen onderwijsinspectie Kerndoelen Startblokken geïntegreerd met eisen onderwijsinspectie De kerndoelen geven een beeld van het werken met Startblokken op de hele locatie. Advies: 2 x per jaar door LM invullen (in december als

Nadere informatie

Brede School Plus Hooghuis. Informatieavond. maandag 14 november 2011

Brede School Plus Hooghuis. Informatieavond. maandag 14 november 2011 Informatieavond maandag 14 november 2011 Programma Inleiding Het gebouw De inrichting Het kindercentrum Het park De PLUS Vragen en adviezen Inleiding Doel Informeren over alle ontwikkelingen rondom Brede

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Minies (KDV) Ringbaan-West 306C 5025VB Tilburg Registratienummer

Inspectierapport KDV Minies (KDV) Ringbaan-West 306C 5025VB Tilburg Registratienummer Inspectierapport KDV Minies (KDV) Ringbaan-West 306C 5025VB Tilburg Registratienummer 396838728 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 25-04-2017 Type

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Gezamenlijk Ouderbeleidsplan 0-6 jaar Ouderbetrokkenheid VVE Kinderdagverblijf Kiekeboe, Peuterspeelzaal de Bereboot, OBS de Spil en de Planeet

Gezamenlijk Ouderbeleidsplan 0-6 jaar Ouderbetrokkenheid VVE Kinderdagverblijf Kiekeboe, Peuterspeelzaal de Bereboot, OBS de Spil en de Planeet Gezamenlijk Ouderbeleidsplan 0-6 jaar Ouderbetrokkenheid VVE Kinderdagverblijf Kiekeboe, Peuterspeelzaal de Bereboot, OBS de Spil en de Planeet Periode: 2015-2016 1 Inleiding In voorliggend beleidsplan

Nadere informatie

Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam.

Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam. Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam. Wij hopen u op deze pagina s, alle duidelijkheid te geven over de ouderraad. Mocht u toch nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan zien wij graag uw

Nadere informatie