Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd"

Transcriptie

1 Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013

2 Inleiding 1.1. Aanleiding In de visie onderwijs en educatie Sliedrecht van de gemeente Sliedrecht is de doorontwikkeling van het Brede Schoolconcept als één van de prioriteiten genoemd. Hierbij is de vorming van een visie op Brede Scholen de eerste stap. In het College-uitvoeringsprogramma staat met betrekking tot de Brede School het volgende aangegeven: 1. De Brede School is een mix (samenwerkingsverband) van onderwijs met één of meer van de volgende onderdelen: peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, allerlei vormen van sport en recreatieve beoefening en buurtvoorziening; 2. Vanuit deze mix van doelstellingen van de Brede School zal worden ingezet op een onderzoek naar nieuwe vormen van samenwerking van het onderwijs met bewoners, corporaties, verenigingen, zorgaanbieders e.d. voor multifunctioneel gebruik van de accommodaties. Het onderzoek leidt tot uitwerking van de strategische agenda onderwijs Sliedrecht; 3. Bij ontwikkelingen in de onderwijshuisvesting (IHP) wordt tevens in studie gebracht of de doelstelling van de Brede School haalbaar is; 4. Nadere beleidsregels worden uitgewerkt om de uitvoering van het peuterspeelzaalwerk zo veel mogelijk te koppelen aan de Brede Scholen. Dit visiedocument is een uitwerking van de bovenstaande ambities Algemene landelijke ontwikkelingen op het gebied van jeugd en onderwijs Landelijk zijn er op het gebied van jeugd en onderwijs veel ontwikkelingen gaande. Te noemen zijn onder andere de harmonisatie van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de peuterspeelzalen en kinderopvang, Passend Onderwijs, de ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), sport en combinatiefuncties, Zorg Advies Teams (ZAT s) en decentralisatie van de jeugdzorg. In deze ontwikkelingen spelen de school, peuterspeelzaal en kinderopvang een belangrijke en centrale rol: 1. Kinderen en jongeren worden op school, peuterspeelzaal en kinderopvang gestimuleerd om zich zodanig te ontwikkelen zodat zij optimaal kunnen participeren in de maatschappij. 2. De school, peuterspeelzaal en kinderopvang zijn een belangrijke plaats waar opgroei- en/of opvoedproblemen gesignaleerd worden. 3. De school, peuterspeelzaal en kinderopvang hebben een sociale functie in de wijk of buurt. Door middel van het Brede Schoolconcept kunnen deze maatschappelijke functies van scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang versterkt worden en kan het kind centraal staan Landelijke ontwikkelingen in relatie tot Brede Schoolontwikkeling Relatie Passend Onderwijs & decentralisatie jeugdzorg en Brede Scholen Door de invoering van passend onderwijs en de transitie van de jeugdzorg worden de gemeente en schoolbesturen - georganiseerd in samenwerkingsverbanden - verantwoordelijkheid voor hulp aan gezinnen met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs aan elk kind en gemeente wordt verantwoordelijk voor hulp en ondersteuning aan ouders in gezin, wijk en buurt. In de kadernotitie Passend verbinden van onderwijs en zorg voor jeugdigen in de Drechtsteden is een kader geschetst waarbinnen de partners verder werken aan een passende verbinding tussen onderwijs en zorg voor jeugd in de Drechtsteden. Deze samenwerking moet leiden tot (1) preventie, (2) signalering, (3) integrale (multidisciplinaire) beoordeling/weging, (4) arrangeren [denken in ondersteuning en hulp] en (5) arrangementen. 1

3 De Brede School kan een instrument zijn om bij te dragen aan een passende verbinding tussen onderwijs en zorg voor jeugd Integrale Kindcentra met dagarrangementen Gemeenten, PO-Raad en de brancheorganisaties pleiten bij het kabinet voor Integrale Kindcentra (IKC). Hierin komen onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal echt samen op één locatie aangestuurd door één directeur en met een heldere pedagogische visie - en staat leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten centraal. Hierdoor kan er een einde komen aan versnippering in het aanbod en financiering en kunnen ingewikkelde kwaliteitseisen voor opvang, onderwijs en zorg op elkaar worden afgestemd. Als gevolg hiervan kan de doorgaande lijn versterkt worden en beter samengewerkt worden om kinderen optimale ontwikkelkansen te bieden en onderwijsachterstanden zoveel mogelijk beperkt worden. Gerelateerd aan Integrale Kindcentra is er vanuit het Rijk steeds meer aandacht voor dagarrangementen. De term dagarrangementen wordt gebruikt om een samenhangend aanbod van onderwijs, (vrije tijd)activiteiten zoals sport en cultuur en opvang als integraal aanbod neer te zetten. Hierbij werken scholen, sportverenigingen, kinderopvang, overblijf en andere voorzieningen voor kinderen samen om een afgestemd aanbod te bieden Een Brede School kan zich doorontwikkelen tot Integraal Kindcentra met dagarrangementen, door de inhoudelijke samenwerking uit te bouwen naar een integrale aanpak van diverse partijen op zowel uitvoerend als bestuurlijk niveau Ontwikkelingen in de gemeente Sliedrecht In de gemeente Sliedrecht vinden er al diverse initiatieven plaats om het pedagogische klimaat rondom kinderen te versterken. Voorbeelden hiervan zijn samenwerkingsvormen tussen: 1. peuterspeelzalen/kinderopvang en het onderwijs; 2. zorginstellingen en het onderwijs. Met betrekking tot vroegsignalering is de samenwerking van zorgteams (binnen een school) met het lokale Zorgadviesteam (ZAT) vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin een belangrijke ontwikkeling. Daarnaast worden er in Sliedrecht zogenaamde combinatiefunctionarissen aangesteld waarbij er wordt ingezet op samenwerking tussen het onderwijs, jongerenwerk, de bibliotheek en/of sportverenigingen om sport- en cultuurparticipatie en mediawijsheid te bevorderen. De aansturing van de combifunctionarissen ligt bij de Bibliotheek en Stichting Open Jongerenwerk Sliedrecht Definitie Brede School De gemeente Sliedrecht spreekt van een Brede School wanneer het onderwijs structureel samenwerkt met (een of meerdere) instellingen (naar keuze) voor welzijn, gezondheid, zorg, kinderopvang (vooren naschoolse opvang) en/of peuterspeelzaalwerk, sport en/of cultuur en samen met die voorzieningen zorg draagt voor een meer integraal aanbod Huidige situatie met betrekking tot Brede schoolontwikkeling in Sliedrecht In het land zijn er verschillende verschijningsvormen van Brede Scholen te vinden. In Sliedrecht staat binnen Brede Scholen vooral samenwerking centraal. Hieronder wordt verstaan: samenwerkingsverbanden in de wijk of buurt tussen scholen en instellingen. Op buurtniveau zijn er al verschillende vormen van samenwerking te zien tussen scholen en (aanbieders van) peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en/of buitenschoolse opvang 1 of tussen aanbieders onderling. 1 Hierna te noemen kinderopvang 2

4 Tot slot zijn er meer fysieke vormen van samenwerking binnen de Brede School te zien in de nieuw te bouwen scholen in de Prickwaert en Baanhoek-West Leeswijzer In dit document beschrijven wij op blz. 4 allereerst de visie met bijbehorende uitgangspunten en op blz. 5 de randvoorwaarden. 3

5 Visie De gemeente Sliedrecht ziet de Brede School als een middel om (1) kinderen in de leeftijd tot 12 jaar 2 maximale kansen te bieden om naar vermogen te laten participeren in de samenleving door hen in een zo vroeg mogelijk stadium in hun ontwikkeling te stimuleren en te ondersteunen en belemmeringen zo veel mogelijk weg te nemen (2) sociale cohesie in de wijk of buurt te bevorderen 2. Uitgangspunten 1. Het kind staat centraal De gemeente wil dat er binnen Brede Scholen door het onderwijs met verschillende instellingen/organisaties wordt samengewerkt om kinderen optimale ontwikkelkansen te bieden door middel van activiteiten en ondersteuning die gericht zijn op cognitieve, sociaal-emotionele, fysieke en/of creatieve ontwikkeling. Binnen deze samenwerkingsvormen staan de mogelijkheden van het kind centraal en staan wij een integrale aanpak en aansturing voor. 2. Zorgen voor een laagdrempelig aanbod De gemeente wil dat Brede Scholen activiteiten op het gebied van sport, cultuur, educatie, gezondheid en welzijn laagdrempelig aanbieden. Hierbij kan ook samenwerking gezocht worden met peuterspeelzalen en kinderopvang. 3. Doorgaande ontwikkelingslijn Om kinderen maximale ontwikkelkansen te bieden wil de gemeente dat binnen de Brede Scholen de doorgaande (pedagogische) lijn versterkt wordt tussen voor- en vroegschoolse educatie en de overgang tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs verbetert. 4. Ouderbetrokkenheid De gemeente ziet een belangrijke rol voor en gedeelde verantwoordelijkheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen. We willen daarom dat ouders nadrukkelijker worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en de activiteiten in Brede Scholen. 5. De juiste ondersteuning op maat Voorsorterend op de komst van het Passend Onderwijs wil de gemeente dat kinderen die beperkt zijn of worden in hun ontwikkeling de juiste ondersteuning op maat krijgen. Hiervoor is het van belang dat de zorgstructuren (Zorgteams en ZAT) aansluiten op de netwerken en bestuurlijke structuren rond en activiteiten binnen de Brede Scholen. 6. Sociale cohesie bevorderen De gemeente wil dat er een bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk of buurt, doordat er enerzijds binnen de Brede Scholen educatieve en ontmoetingsactiviteiten worden aangeboden in de wijk en buurt voor leerlingen, ouders en buurtbewoners en anderzijds dat er door middel van medegebruik van de onderwijsvoorziening activiteiten in de wijk gefaciliteerd worden Voldoende ruimte voor verschil Niet iedere wijk of buurt is hetzelfde. Wij willen ruimte bieden voor maatwerk binnen (de ontwikkeling van) een Brede School, waarbij het profiel 4 aansluit bij de behoefte van leerlingen, ouders en bewoners. 2 De leeftijd tot 12 jaar is een pragmatische keuze en groeimodel (uitbreiding op termijn naar 18 jaar is mogelijk) 3 Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het faciliteren van de vergaderingen van buurtverenigingen en/of andere plaatselijke verenigingen. 4 Brede Scholen kunnen diverse profielen hebben: verrijkingsprofiel, wijkprofiel, kansenprofiel, opvangprofiel, zorgprofiel (Sardes, 1999). 4

6 3. Randvoorwaarden 1. De gemeente Sliedrecht biedt kaders en faciliteert De gemeente ziet binnen de Brede Schoolontwikkeling een nadrukkelijke rol weggelegd voor de scholen en hun samenwerkingspartners, waar nodig en mogelijk zal de gemeente dit proces faciliteren. Daarnaast zal de gemeente met haar beleid de kaders bieden, waarbinnen het Brede Schoolconcept nader uitgewerkt kan worden. 1. In het kader van de Brede School ontwikkeling worden bestaande gebouwen in principe niet uitgebreid Dat wil zeggen dat de gemeente buiten de bestaande nieuwbouwplannen (Baanhoek-West en Prickwaert) in principe geen nieuwbouw of uitbreiding van schoolgebouwen t.b.v. Brede Scholen zal realiseren. 2. Waar het gaat om een gebouw volgt de gemeente de fysieke uitgangspunten en randvoorwaarden uit de Onderwijsvisie a. flexibiliteit: uitwisselbaarheid van lokalen tussen scholen onderling en/of ten behoeve van aanvullende voorzieningen; b. gezamenlijkheid: meerdere scholen delen aanvullende voorzieningen zoals kinderopvang, buitenschoolse opvang en/of peuterspeelzaal; c. multifunctionaliteit: beschikbaarheid van ruimten voor andere functies voor de wijk of buurt en voor (sport)verenigingen. 3. De Brede Schoolontwikkeling moet binnen de financiële kaders passen De gemeente Sliedrecht moet de komende jaren grote bezuinigingen realiseren. Dit betekent dat de middelen voor het faciliteren van Brede Scholen schaars zijn en de Brede Schoolontwikkeling binnen de beschikbare budgetten gerealiseerd moet worden. 4. Scholen en instellingen bepalen in principe zelf of ze een Brede School willen worden of in willen participeren De gemeente vindt het belangrijk om aan te sluiten bij de behoefte van scholen en instellingen zelf. Dit betekent dat samenwerking tussen scholen en partners in de eerste plaats wordt georganiseerd door scholen en instellingen zelf. De gemeente kan hier wel een verbindende rol in spelen. Scholen moeten echter wel toestemming aan de gemeente vragen, wanneer zij leslokalen willen inzetten voor andere functies dan het onderwijs. Hierbij is het principe leidend dat de functies wijk- en/of kindgericht én kostendekkend moeten zijn. Daarnaast dient versnippering en overaanbod zoveel mogelijk voorkomen te worden. 5. Oneerlijke marktwerking voorkomen Om oneerlijke marktwerking te voorkomen is het wenselijk en noodzakelijk dat er voor medegebruik en commerciële huur van ruimten binnen onderwijsvoorzieningen eenduidig beleid wordt gemaakt met daarin uitgangspunten en afspraken. 6. Sturen op resultaten, in plaats van aanbod De gemeente vindt dat het aanbod binnen Brede Scholen altijd resultaatgericht moet zijn; de brede ontwikkeling van het kind staat hierbij voorop. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het subsidiëren van kindplaatsen in plaats van groepen, het maken van resultaatafspraken met partners over bijvoorbeeld de voortgang van kinderen die onderwijsachterstanden 5 hebben of indien de gemeente een subsidie verleent - het bereik van het aantal kinderen/ouders/buurtbewoners bij activiteiten. 5 Dit zijn gemeenten wettelijk verplicht in het kader van de Wet OKE. 5

7 7. Ouders, kinderen en buurtbewoners worden actief betrokken bij de ontwikkeling van de Brede School Om aan te sluiten bij de wensen, behoeften en vragen van ouders, kinderen en buurtbewoners vindt de gemeente het belangrijk dat zij in een vroeg stadium worden betrokken bij de ontwikkeling van de Brede School. Wij zien het aansluiten van de activiteiten bij de wensen en mogelijkheden van kinderen/ouders/buurtbewoners voor wie de activiteiten bedoeld zijn als de belangrijkste succesfactor voor het slagen van de activiteiten die voor hen georganiseerd worden. 6

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam.

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Leerdam, 17 februari 2016. Aan het bestuur van O2A5 Dam 1 4241 BL Arkel. Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Geachte toetsingscommissie,

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders

Aan burgemeester en wethouders Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2016.0.019.058 Portefeuillehouder(s) R. König Zaaknummer 2016-04-00086 Cluster Beleid & Regie Vertrouwelijk Nee Ambtenaar G. van Haaren Datum in college 12

Nadere informatie

Notitie Onderwijs en LEA 2011

Notitie Onderwijs en LEA 2011 BESPREEKNOTITIE TEN BEHOEVE VAN DE VOORBEREIDENDE RAADSVERGADERING Datum : 24 augustus 2011 Datum vergadering : 6 september 2011 Onderwerp : Notitie Onderwijs en LEA 2011 Geachte raad, Binnen de eerder

Nadere informatie

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Voor een sterke basis Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Overzicht wettelijke verplichtingen in jeugd, onderwijs en opvang Gemeenten zijn uitvoerders van overheidsbeleid;

Nadere informatie

KRACHT VANUIT DE BASIS

KRACHT VANUIT DE BASIS ikc het leeuwarder model_ikc het leeuwarder model 24-11-13 14:26 Pagina 1 IKC's in Leeuwarden: KRACHT VANUIT DE BASIS ikc het leeuwarder model_ikc het leeuwarder model 24-11-13 14:26 Pagina 3 ikc het leeuwarder

Nadere informatie

VVE op het platteland biedt kansen!?

VVE op het platteland biedt kansen!? VVE op het platteland biedt kansen!? Marga Salakory m.salakory@giralisgroep.nl Anne Marie Klomp a.klomp@giralisgroep.nl Inhoud deelsessie Landelijke en regionale ontwikkelingen in VVE, onderwijs en opvang

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Nieuwe verhoudingen Nieuwe dynamiek; Evaluatie /impuls Vensterscholen Groningen. Anita Schnieders Jur de Haan

Nieuwe verhoudingen Nieuwe dynamiek; Evaluatie /impuls Vensterscholen Groningen. Anita Schnieders Jur de Haan Nieuwe verhoudingen Nieuwe dynamiek; Evaluatie /impuls Vensterscholen Groningen Anita Schnieders Jur de Haan Sessie opzet De Vensterschool in Groningen Aanleiding voor de evaluatie Karakter van de Evaluatie

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

IKC's in Leeuwarden: KRACHT VANUIT DE BASIS

IKC's in Leeuwarden: KRACHT VANUIT DE BASIS IKC's in Leeuwarden: KRACHT VANUIT DE BASIS 2 Visie voor kinderen tot dertien jaar OPTIMALE ONTWIKKELINGSKANSEN Het Integraal Kindcentrum (IKC) is een compleet concept voor speel-, leer- en ontwikkelingsmogelijkheden

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

Frank Studulski - Sardes 16 december 2011

Frank Studulski - Sardes 16 december 2011 Frank Studulski - Sardes 16 december 2011 Onderwerpen 1. Ontstaan brede school & definiëring 2. Theoretische basis 3. Ontwikkeling laatste tien jaar 4. Gebouwen 5. Integrale kindcentra 6. Opbrengsten 7.

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Langedijker visie document; De route naar een integraal kindcentrum.

Langedijker visie document; De route naar een integraal kindcentrum. 2013 Langedijker visie document; De route naar een integraal kindcentrum. 1. Inleiding Het afgelopen half jaar vanaf januari 2013 heeft de gemeente in gezamenlijkheid met de schoolbesturen, de kinderopvang

Nadere informatie

Herijking visie brede school 0-12 jaar Steenwijkerland

Herijking visie brede school 0-12 jaar Steenwijkerland Herijking visie brede school 0-12 jaar Steenwijkerland Evaluatie en stimulering brede school samenwerkingsnetwerk Planning Concept Ambtelijk overleg 13 maart 2012 Concept versie Pfo Luc Greven 22 maart

Nadere informatie

Peuterwerk in het sociaal domein

Peuterwerk in het sociaal domein Peuterwerk in het sociaal domein Position Paper Februari 2017 1 Visie op peuterwerk in het sociaal domein De SER, landelijke politieke partijen en gemeenten onderstrepen dat sociaal beleid méér is dan

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk. Spelen in het belang van talentontwikkeling!

Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk. Spelen in het belang van talentontwikkeling! Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk Spelen in het belang van talentontwikkeling! Peuterspeelzalen en gemeente Sinds zestiger jaren vorige eeuw Vrijwilligersinitiatief soms met gemeentelijke stimuleringsubsidie,

Nadere informatie

De brede school als maatschappelijke onderneming. Ria van der Hamsvoord Karin Sesink

De brede school als maatschappelijke onderneming. Ria van der Hamsvoord Karin Sesink De brede school als maatschappelijke onderneming Ria van der Hamsvoord Karin Sesink De brede school is de parel van dorp of wijk Unieke kansen in deze bestuurlijke periode Uniek: Door de combinatie van

Nadere informatie

Visie 'Brede Scholen in Purmerend' verbinding

Visie 'Brede Scholen in Purmerend' verbinding Visie 'Brede Scholen in Purmerend' verbinding 2008 Visie 'Brede Scholen in Purmerend' Inhoudsopgave: DEEL 1 1. Inleiding 3 2.Visie Brede Scholen in Purmerend 4 DEEL 2 1. Gerealiseerde en geplande brede

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0095 Rv. nr.: 12.0095 B en W-besluit d.d.: 18-9-2012 B en W-besluit nr.: 12.0802 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Beleidsuitgangspunten voorschoolse voorzieningen en de relatie

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum?

Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum? Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum? Frank Studulski Kenniscentrum Kindcentra Deze handout gaat in op een veel gestelde vraag: hoe worden wij een integraal kindcentrum (IKC)? De handout geeft

Nadere informatie

Het Kindcentrum Informatie voor professionals

Het Kindcentrum Informatie voor professionals Het Kindcentrum 0-13 Informatie voor professionals De kenmerken Op steeds meer plekken in s-hertogenbosch wordt gewerkt aan Kindcentra 0-13. In een kindcentrum staan het kind en zijn of haar ontwikkeling

Nadere informatie

Het IKC in Linne is bedoeld voor Basisschool Triangel en Kinderopvang Echt- Susteren en Maasgouw.

Het IKC in Linne is bedoeld voor Basisschool Triangel en Kinderopvang Echt- Susteren en Maasgouw. PLAN VAN AANPAK INTEGRAAL KINDCENTRUM LINNE Het IKC in Linne is bedoeld voor Basisschool Triangel en Kinderopvang Echt- Susteren en Maasgouw. Samenwerkingspartners Stichting INNOVO: Basisschool Triangel

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Bijlage - Toelichting subsidieregeling voorschoolse voorzieningen gemeente Oirschot

Bijlage - Toelichting subsidieregeling voorschoolse voorzieningen gemeente Oirschot Bijlage - Toelichting subsidieregeling voorschoolse voorzieningen gemeente Oirschot Aanleiding In november 2017 is naast de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ook de Wet innovatie en

Nadere informatie

Inzicht in voorzieningen in Nederland

Inzicht in voorzieningen in Nederland Inzicht in voorzieningen in Nederland Hulst 27 februari 2014 Algemene leeftijdslijn en te duiden onderdelen a. 171 203 213 207 249 238 242 275 260 314 307 291 307 volledige naam van de voorziening voor

Nadere informatie

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke Kruiter Joke ten Berge Oberon VNG Deze presentatie Kennismaken Stand van zaken LEA Voorbeelden LEA in een plattelandsgemeente LEA in de G4 VVE in de LEA

Nadere informatie

Visie IHP. 1 De kindcentra bieden opvang en educatie voor alle kinderen van 0-12 jaar, waarin gewerkt wordt aan

Visie IHP. 1 De kindcentra bieden opvang en educatie voor alle kinderen van 0-12 jaar, waarin gewerkt wordt aan Visie IHP De functie van scholen Scholen in IJsselstein hebben een brede maatschappelijke functie. Het schoolgebouw is idealiter een toegankelijke wijkvoorziening met een pedagogisch hoogwaardig aanbod,

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 11, december 2011

Nieuwsbrief nr. 11, december 2011 Nieuwsbrief nr. 11, december 2011 Graag informeren wij u weer over: A. Actuele beleidsontwikkelingen en, B. Vervolgactiviteiten uit het LEA-ondersteuningstraject. A. Actuele beleidsontwikkelingen en onderzoek

Nadere informatie

Een brede Kinderopvang

Een brede Kinderopvang Een brede Kinderopvang REFLECTIES door Jan Van Gils Onderzoekscentrum Kind en Samenleving jvangils@k-s.be Tweede Studiedag Brede School Vlaams Parlement 16 mei 2008 TOREN VAN BABEL versus DRIE PERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Almere op weg naar integrale kindcentra

Almere op weg naar integrale kindcentra Notitie bij Raadsbrief Almere op weg naar integrale kindcentra 1 Inleiding Op 26 april 2012 heeft de wethouder Jeugd de toezegging gedaan de gemeenteraad te informeren over de ontwikkeling naar integrale

Nadere informatie

beleidskader voor de (verdere) ontwikkeling van brede scholen in de gemeente Hilvarenbeek Samenwijs

beleidskader voor de (verdere) ontwikkeling van brede scholen in de gemeente Hilvarenbeek Samenwijs beleidskader voor de (verdere) ontwikkeling van brede scholen in de gemeente Hilvarenbeek Samenwijs een brede samenwerking rondom kinderen en jongeren in de gemeente Hilvarenbeek Basisonderwijs Stichting

Nadere informatie

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting Visie op onderwijs en huisvesting Stichting Primair Onderwijs Zundert November 2015 0 Visie op onderwijs en huisvesting Aanleiding: Het onderwerp onderwijshuisvesting staat al geruime tijd op de Zundertse

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

Dagarrangementen voor ALLE kinderen Petra Tielen & Peter Vereijken

Dagarrangementen voor ALLE kinderen Petra Tielen & Peter Vereijken Dagarrangementen voor ALLE kinderen Petra Tielen & Peter Vereijken Stichting Brede School Nederland 6 de Jaarcongres Brede School Jaarbeurs Utrecht, 23 april 2009 Uitnodigingstekst voor deze Workshop 1.

Nadere informatie

Spilcentra. Fontys Hogescholen 1

Spilcentra. Fontys Hogescholen 1 Spilcentra Fontys Hogescholen 1 Ton Schouten Gerrie van de Ven Pabo Eindhoven Sociale Studies Fontys Hogescholen Met dank aan Anton van Gerwen, de 1e Projectmanager Spilcentra van Gemeente Eindhoven Fontys

Nadere informatie

Position paper Harmonisatie en de Utrechtse kinderopvang. KMN-Kind&Co, KOKO kinderopvang, Ludens, Partou, Saartje

Position paper Harmonisatie en de Utrechtse kinderopvang. KMN-Kind&Co, KOKO kinderopvang, Ludens, Partou, Saartje Auteur(s) KMN-Kind&Co, KOKO kinderopvang, Ludens, Partou, Saartje Datum 30 september 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 HARMONISATIE 3 2.1 LANDELIJK PERSPECTIEF 3 2.2 UTRECHTS PERSPECTIEF 4 3 SPEELVELD

Nadere informatie

Kracht vanuit de basis

Kracht vanuit de basis IKC s in Leeuwarden Kracht vanuit de basis Hanny.voskuylen@leeuwarden.nl Waarom een IKC Internationale vergelijking Hersenontwikkeling jonge kinderen Heckman theorie Emancipatie KOV Doorgaande ontwikkellijn

Nadere informatie

Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert. Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN

Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert. Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN - Voortdurende groei (V)SO - Voortdurende groei wajong - Onvoldoende opvang voor jongeren in Weert: thuiszitters

Nadere informatie

De verbinding van onderwijs en jeugd in de Liemers

De verbinding van onderwijs en jeugd in de Liemers De verbinding van onderwijs en jeugd in de Liemers VISIEDOCUMENT November 2015 OOGO De Liemers De samenwerkende gemeenten Duiven, Montferland, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar en de samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

(Concept) Visie van het lokale onderwijsveld. binnen de gemeente Woudenberg

(Concept) Visie van het lokale onderwijsveld. binnen de gemeente Woudenberg (Concept) Visie van het lokale onderwijsveld binnen de gemeente Woudenberg Januari 2011 Visie van het lokale onderwijsveld binnen de gemeente Woudenberg 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Onderwijsvisie

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

Visiedocument Brede school 2012

Visiedocument Brede school 2012 Visiedocument Brede school 2012 juni 2012: sector Inwonerszaken, Willemien Werner-Gerth Visiedocument Brede school 2012 INDEX Pagina Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Achtergrond 3 1.3 Probleemstelling

Nadere informatie

Beleidskader Brede School Oostzaan 2009-2010

Beleidskader Brede School Oostzaan 2009-2010 Beleidskader Brede School Oostzaan 2009-2010 2010 Beleidskader brede school Oostzaan 1. Aanleiding Stichting Primair Openbaar Onderwijs Regio Waterland en Oostzaan (SPOOR) heeft in 2007 een ambitieus plan

Nadere informatie

Politieke partijen over kinderopvang

Politieke partijen over kinderopvang Politieke partijen over kinderopvang Onderstaande teksten komen letterlijk uit de verschillende partijprogramma s. Doel van dit document is om een overzicht te bieden van de standpunten over kinderopvang

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College Financieel Juridisch *Z00EE495836* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\334 Behandelend ambtenaar N. van der Heijden Zaaknummer Z.15-14107 Datum: 13 april

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE. Westland

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE. Westland RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE Westland Plaats : Naaldwijk Gemeentenummer : 1783 Onderzoeksnummer : 293977 Datum onderzoek : 17 oktober 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

LOKAAL EDUCATIEVE AGENDA 2010-2014 gemeente Moerdijk

LOKAAL EDUCATIEVE AGENDA 2010-2014 gemeente Moerdijk LOKAAL EDUCATIEVE AGENDA 2010-2014 gemeente Moerdijk H:\RMO\Advies (nieuw)\onderwijs\adviesnota en raadvoorstellen\monique van Zantvliet\100722-mzan-LEA 2010-2014.doc Hoofdstuk 1: Inleiding De aanleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

Kansen voor alle kinderen Jeugd en onderwijs

Kansen voor alle kinderen Jeugd en onderwijs Kansen voor alle kinderen Jeugd en onderwijs 4 Kansen voor alle kinderen Kinderen hebben de toekomst. Daarom kiest de ChristenUnie voor de best denkbare basis: een veilig gezin. In een veilig gezin komen

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda

Lokaal Educatieve Agenda Lokaal Educatieve Agenda 2010-2014 Auteur P. Vollebregt Versienummer Versie 1.0 Auteur Status P. Vollebregt Concept Editiedatum 23 mei 2011 Format 11-1-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Visie: Een leven

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.:

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Wethouder F.L.J. van der Meijden Onderwerp : Haalbaarheidsonderzoek Integraal Kind Centrum (IKC)

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Brede School: ontwikkelingen in Nederland. Lia Blaton Universiteit Gent Steunpunt Diversiteit & Leren Januari 2014 ter informatie

Brede School: ontwikkelingen in Nederland. Lia Blaton Universiteit Gent Steunpunt Diversiteit & Leren Januari 2014 ter informatie Brede School: ontwikkelingen in Nederland Lia Blaton Universiteit Gent Steunpunt Diversiteit & Leren Januari 2014 ter informatie Inhoud Brede School in Nederland: geschiedenis Evoluties in Nederland Verschijningsvormen

Nadere informatie

Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012

Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012 Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012 Welke organisatie zijn wij? 12 scholen (13 scholen) Diversiteit: Dalton, Montessori, BAS, TOM,GIP

Nadere informatie

Early Arts 23 mei 2018

Early Arts 23 mei 2018 Early Arts 23 mei 2018 Els Rienstra & Maaike Vaes Het Kinderopvangfonds PACT, Kindcentra 2020 Vandaag eerst een schets van de Nederlandse context Daarna inzoomen op kindcentra en cultuur en sport Kinderopvang

Nadere informatie

Visie voorschoolse opvang gemeente Oldebroek

Visie voorschoolse opvang gemeente Oldebroek Visie voorschoolse opvang gemeente Oldebroek (geamendeerde versie: betreft punt 8 van paragraaf 8, Beleidskader) Afdeling Samenleving januari 2011 (definitieve versie) Gemeentelijke visie op voorschoolse

Nadere informatie

Uitgangspunten Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs gemeente Meppel

Uitgangspunten Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs gemeente Meppel Uitgangspunten Integraal Huisvestingsplan 2018-2033 Primair Onderwijs gemeente Meppel Inleiding Voor u ligt een document wat de uitgangspunten bevat voor het op te stellen Integraal Huisvestingsplan 2018-2033

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

: Vaststellen kaders van de onderwijsvisie

: Vaststellen kaders van de onderwijsvisie Vergadering 4 december 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststellen kaders van de onderwijsvisie B&W vergadering : 30 oktober 2007 Dienst / afdeling : Griffie commissie samenleving Aan de gemeenteraad, Aanleiding

Nadere informatie

Prestatie- overeenkomst subsidie Voorschoolse Educatie in de peuteropvang 2018:

Prestatie- overeenkomst subsidie Voorschoolse Educatie in de peuteropvang 2018: Prestatie- overeenkomst subsidie Voorschoolse Educatie in de peuteropvang 2018: VVE= Voor- en Vroegschoolse Educatie Activiteit: Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Juli 2011 INHOUDSOPGAVE Samenvatting.....2 1 Inleiding. 2 2. Begrippenkader...2 3. Aanleiding........3

Nadere informatie

Intentieverklaring Brede School Boechorst te Noordwijk

Intentieverklaring Brede School Boechorst te Noordwijk Intentieverklaring Brede School Boechorst te Noordwijk Door het ondertekenen van deze intentieverklaring verklaren de hierna genoemde besturen mee te werken aan de inhoudelijke realisatie van Brede School

Nadere informatie

Dagarrangementen. kans of bedreiging? 6e Jaarcongres Bredeschool 23 april 2009 Adri van Os

Dagarrangementen. kans of bedreiging? 6e Jaarcongres Bredeschool 23 april 2009 Adri van Os Dagarrangementen kans of bedreiging? 6e Jaarcongres Bredeschool 23 april 2009 Adri van Os Trends Kinderen als kind Ict vaardiger Dikker Steeds complexer leven Kinderen als leerling Populatie krimpt en

Nadere informatie

De doorgaande leerlijn

De doorgaande leerlijn Welkom De doorgaande leerlijn gevorderden Presentatie door: Suze van de Pol & Anja de Rooij 22-04-2014 Omschrijving workshop Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van de doorgaande lijn op de ontwikkeling

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

In tabel is een berekening gemaakt van de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal in de huidige situatie en in de nieuwe situatie bij de kinderopvang.

In tabel is een berekening gemaakt van de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal in de huidige situatie en in de nieuwe situatie bij de kinderopvang. Berekening ouderbijdrage peuterspeelzalen in de huidige situatie en de nieuwe situatie. In tabel is een berekening gemaakt van de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal in de huidige situatie en in de nieuwe

Nadere informatie

Beleidscontext VVE + actualiteiten

Beleidscontext VVE + actualiteiten Beleidscontext VVE + actualiteiten Elly Dekker, beleidsadviseur VNG Ronde tafelconferentie taalachterstanden 18 januari 2016 Landelijke ontwikkelingen Wetsvoorstel Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de kaderstellende

Nadere informatie

De thuissituatie. Het centrum voor jeugd en gezin

De thuissituatie. Het centrum voor jeugd en gezin De thuissituatie De meeste kinderen groeien op in een regulier gezin met een vader en een moeder. Maar door een toename van echtscheidingen en nieuwe relaties groeit ook een aantal kinderen op een- ouder-

Nadere informatie

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 1. Inleiding Kinderen ontplooien zich later beter in onderwijs en maatschappij als hun start goed is. Als een kind in de voor- of vroegschoolse

Nadere informatie

Subsidieregelingen 2017 Gemeente Krimpenerwaard

Subsidieregelingen 2017 Gemeente Krimpenerwaard Subsidieregelingen 2017 Gemeente Krimpenerwaard Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard, gehouden op 25 april 2015. de secretaris, de burgemeester, mw.

Nadere informatie

mei 2017 Het integraal kindcentrum

mei 2017 Het integraal kindcentrum mei 2017 Het integraal kindcentrum 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Aanleiding 3 Landelijke context 3 2. Wat is een integraal kindcentrum? 5 3. Waarom een integraal kindcentrum? 6 Antwoord op maatschappelijke

Nadere informatie

Onderwijs en Kinderopvang

Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs en Kinderopvang Rapportage ledenpeiling 19 juni tot en met 9 juli 2014 Inleiding Scholen in het primair onderwijs werken steeds vaker nauw samen met organisaties voor kinderopvang of bieden zelf

Nadere informatie

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Wat is de jeugdzorg Alle ondersteuning, zorg voor jeugdigen op het gebied van opvoeden en opgroeien Preventie, licht ondersteuning tot zeer zware specialistische

Nadere informatie

VVE wijkanalyses. Evaluatieverslag VVE wijkanalyses

VVE wijkanalyses. Evaluatieverslag VVE wijkanalyses VVE wijkanalyses Evaluatieverslag VVE wijkanalyses VVE wijkanalyses Evaluatieverslag VVE wijkanalyses Annelies Kassenberg, Senior onderzoeker Matti Blok, Onderzoeker Dorien Petri, projectondersteuner

Nadere informatie

REGELING TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING INTEGRALE PLANNEN PRIMAIR ONDERWIJS EN VOORSCHOLEN DEN HAAG 2016

REGELING TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING INTEGRALE PLANNEN PRIMAIR ONDERWIJS EN VOORSCHOLEN DEN HAAG 2016 RIS300293 REGELING TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING INTEGRALE PLANNEN PRIMAIR ONDERWIJS EN VOORSCHOLEN DEN HAAG 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, gelet op: - artikel 5

Nadere informatie

Brede Schoolontwikkeling + pilot Gemeentebrede dagarrangementen St. Josephscholen

Brede Schoolontwikkeling + pilot Gemeentebrede dagarrangementen St. Josephscholen Brede Schoolontwikkeling + pilot Gemeentebrede dagarrangementen 22-11-2012 St. Josephscholen Projectplan 3 Taken 1 e fase: OWS BREDE SCHOOL 2 e fase: BAO en partners implementatieplan BREDE SCHOOL 3 e

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Projectgroep, versie 27 september 2011 Vooraf Aan deze visie hebben de volgende partijen bijgedragen: Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen, Catalpa,

Nadere informatie

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Naar een integraal onderdeel van een samenhangend aanbod voor opvang & ontwikkeling van het Houtense jonge kind. Het bestuur en directie van de Peuterspeelzaal Houten

Nadere informatie

Impuls Brede scholen, sport en cultuur (24 september 2009)

Impuls Brede scholen, sport en cultuur (24 september 2009) (24 september 2009) Dennis Winne (Sport) en Jan Wieringa (onderwijs) www.middelburg.nl www.combinatiefuncties.nl Het kabinet wil samen met gemeenten, onderwijssector, sportsector en cultuursector tenminste

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak Voorschoolse voorzieningen in Gouda visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015 afdeling Maatschappelijk beleid Gouda, april 2012 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik Nota Beleid

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015 Voorschoolse voorzieningen in Gouda visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015 afdeling Maatschappelijk beleid Gouda, februari 2012 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik Nota

Nadere informatie

hand in hand naar een IKC

hand in hand naar een IKC Concept (2) kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en basisonderwijs in Assen: hand in hand naar een IKC opdrachtgever: ASKA COG Drenthe Fidarda Pinokkio Plateau Assen VGPONN auteur: Henriëtte Aalfs SINNcollectief

Nadere informatie

Jeugdhulp. Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid

Jeugdhulp. Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid Jeugdhulp Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid Jeugdgezondheidszorg gemeentelijke opgroei- en opvoedondersteuning. Gesloten jeugdzorg Provinciale jeugdzorg Jeugdbescherming jeugdreclassering Jeugd - ggz

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE. Blaricum

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE. Blaricum RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE Blaricum Plaats : Blaricum Gemeentenummer : 0376 Onderzoeksnummer : 293985 Datum onderzoek : 3 oktober 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

Concept intentieverklaring samenwerking en ontwikkeling kindcentra

Concept intentieverklaring samenwerking en ontwikkeling kindcentra Concept intentieverklaring samenwerking en ontwikkeling kindcentra Heerenveen Status: definitief bestuurders/ambtelijk Concept : gemeentebestuur Concept: Raad van Toezicht Datum 5-7-2013 1 Inhoud 1. Ondergetekenden

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Toekomst peuterspeelzaalwerk Registratienummer: 00586225 Op voorstel B&W d.d.: 14 juni 2016 Datum vergadering: 6 juli 2016 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser

Nadere informatie

Wie zijn de stakeholders van de huidige voorzieningen?

Wie zijn de stakeholders van de huidige voorzieningen? Wie zijn de stakeholders van de huidige voorzieningen? Perspectief op het IKC 5 april,spant in Bussum Daan Platje Peter Vereijken Integraal Kindcentrum Inhoudsopgave Welke trends en ontwikkelingen nemen

Nadere informatie

Brede Schoolontwikkeling Nijmegen

Brede Schoolontwikkeling Nijmegen Brede Schoolontwikkeling Nijmegen 29-09-2011 Opening Dhr. Eddy Brunekreeft, bestuurder KION, lid stuurgroep Brede Schoolontwikkeling Programma 16.00 uur Opening 16.05 uur Inleiding 16.25 uur Projectplan

Nadere informatie