Parkeren in Assen, altijd dichtbij! Marketingplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parkeren in Assen, altijd dichtbij! Marketingplan 2014-2017"

Transcriptie

1 Parkeren in Assen, altijd dichtbij! Marketingplan Definitief d.d

2 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Analyse 2.1 Doel 2.2 Doelgroepen 2.3 Huidig informatieaanbod 2.4 Marktonderzoek 2.5 Betrokkenheid ondernemers Binnenstad 2.6 Financiële analyse parkeerbedrijf 3. Marketingaanpak 3.1 Product 3.2 Plaats 3.3 Prijs 3.4 Promotie 4. Financieel resultaat Bijlage: Overzicht P-garages, incl. P-route 2

3 1. Aanleiding Collegeprogramma In het collegeprogramma staat voor parkeren de volgende opgave omschreven: De parkeervoorzieningen in de stad zijn op orde. De financiën van het gemeentelijke parkeerbedrijf staan onder druk. Voor een financieel gezond parkeerbedrijf is een adequaat niveau aan inkomsten nodig. Samen met ondernemers maken we een parkeerplan, waarin we verschillende mogelijkheden integraal tegen het licht houden. Het introduceren van een vorm van betaald parkeren op het Veemarktterrein is daarbij onderwerp van gesprek. De gemeente heeft daarnaast een aantal opgaven voor de komende jaren met betrekking tot het parkeren: Bezettingsgraad in de parkeergarages verhogen; Het aantal parkeerplaatsen op het Veemarktterrein wordt in het kader van de FlorijnAs verminderd. Wat is daarvan het effect? Het parkeerbedrijf dient in 2015 minimaal kostenneutraal te zijn; De ondernemers in de binnenstad hebben aangedrongen op een aantrekkelijk parkeertarief die de concurrentie met andere steden kan doorstaan. Bezettingsgraad in de parkeergarages verhogen Op dit moment staan, op door-de-weekse dagen, gedeelten van vooral de nieuwe parkeergarages leeg. De onderste laag van de Nieuwe Kolk-garage wordt alleen gebruikt bij grote en of speciale evenementen waar grote bezoekersaantallen op af komen. Het Veemarktterrein wordt verkleind Voor het programma FlorijnAs vinden op dit moment omvangrijke ruimtelijke ingrepen plaats in Assen. Twee projecten, de Stadsboulevard en het Havenkwartier, raken het Veemarktterrein en daarmee het parkeren. Een gedeelte van de Stadsboulevard gaat over het Veemarktterrein. Daarnaast liggen er plannen om een gedeelte van het Veemarktterrein te bebouwen met stadswoningen. Door deze plannen neemt het aantal parkeerplaatsen op het Veemarktterrein de komende jaren af. Er is een prognosetekort van Wanneer we op de huidige voet doorgaan ontstaat er in 2015 een tekort van Dit tekort ontstaat o.a. door een forse toename van de kapitaalslasten van de parkeergarages en teruglopende inkomsten door een afname van het aantal bezoekers. Zonder actie zal dit tekort de komende jaren alleen maar toenemen. De ondernemers in de binnenstad hebben aangedrongen op een aantrekkelijk parkeertarief De ondernemers in de binnenstad hebben het de laatste jaren steeds moeilijker. Dit komt onder andere door de huidige economische conjunctuur en de opkomst van online winkelen. Het is daarom belangrijk de binnenstad aantrekkelijk en levendig te houden, om op deze manier de binnenstad economisch interessant te houden. Goed en comfortabel parkeren is een belangrijke voorwaarde voor de aantrekkingskracht van de binnenstad. Om voor bovenstaande opgaven een oplossing te vinden heeft de het college van B&W opdracht gegeven om opbrengsten te verhogen en kosten te verlagen. Dat moet leiden tot een evenwichtig pakket aan maatregelen waaronder de aanpassing van de tarieven en tijden van parkeren. Met het opstellen van dit Marketingplan wordt ingespeeld op de wijzigingen die deze maatregelen met zich meebrengen. Daarnaast wordt in het Marketingplan aandacht geschonken aan de volgende punten: 3

4 Convenience (gemak) voor de gebruikers vergroten; Omzet parkeergarages vergoten door middel van promotie en marketing (bekendheid, vindbaarheid en zichtbaarheid vergroten). Dit alles met het doel om de binnenstad van Assen als stad aantrekkelijker te maken en het parkeerbedrijf gezond 2015 in te laten gaan. 4

5 2. Analyse Uit landelijk onderzoek blijkt dat gemiddeld 35% van bezoekers aan een binnenstad met de auto komt (Emma Retail onderzoek en Advies, 2013). In Assen ligt dit percentage hoger vanwege haar regiofunctie. Om de bezoekers goed te kunnen faciliteren is er in Assen een relatief groot aanbod van parkeerplaatsen. De gemeente Assen heeft 7 parkeergarages (2600 plaatsen) in bezit en beheer. Daarnaast vindt betaald parkeren op straat plaats. Het Veemarktterrein heeft op dit moment ca. 900 gratis parkeerplaatsen. De laatste jaren is er een aantal parkeergarages bijgebouwd zoals de Citadel en De Nieuwe Kolk. 2.1 Doel Het parkeerbedrijf heeft drie hoofddoelen: Het zorgen voor aantrekkelijk parkeren voor de bezoekers en inwoners en hiermee bij te dragen aan een aantrekkelijke binnenstad; Parkeren in Assen moet vindbaar, zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn; Een gezonde financiële basis en daarmee een toekomstbestendig parkeerbedrijf. Zoals in de aanleiding al beschreven is er, zonder ingrijpen, vanaf 2015 een financieel tekort op het parkeerbedrijf. Naast het aanpassen van tarieven en parkeertijden wordt ook een marketingplan opgesteld. Het doel van dit Marketingplan is tweeledig. Enerzijds moet het parkeren aantrekkelijker worden. Parkeerplaatsen moeten duidelijk vindbaar, zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn. Anderzijds moet het parkeren in Assen gepromoot worden door middel van reclame en kortingsacties. 2.2 Doelgroepen Er zijn diverse doelgroepen te onderscheiden met betrekking tot parkeerders in Assen. Het zijn bezoekers aan de binnenstad, mensen die werken in de binnenstad en bewoners van de binnenstad. De binnenstad wordt jaarlijks naar schatting bezocht door 5,5 miljoen bezoekers. In de binnenstad bevinden zich ruim (full time) arbeidsplaatsen, ingevuld door ruim werknemers. Een groot deel van de werkgevers in de binnenstad heeft geen eigen parkeerplaatsen voor het personeel. Een deel van de werknemers komt van buiten de stad en komt met de auto. Daarnaast parkeren veel treinreizigers op het Veemarktterrein. Sommige maatregelen in het marketingplan zijn specifiek voor een doelgroep, andere maatregelen zijn op meerdere doelgroepen van toepassing. 2.3 Huidig informatieaanbod Website De parkeerinformatie staat op dit moment te weinig herkenbaar op de website van de gemeente Assen. Ook ontbreekt een publieksvriendelijke kaart met de parkeervoorzieningen. Huisstijl De uitstraling van de parkeervoorzieningen kan eenduidiger. De parkeertickets zijn voorzien van het logo van de gemeente Assen. De entreeborden zijn niet overal voorzien van de huisstijl en verschillen nogal van elkaar. Bebording en naamgeving garages Er is een P-route, maar die wordt niet overal duidelijk en consequent aangegeven. Ook staan niet alle parkeergarages even duidelijk aangegeven vanaf de parkeerring. Vooral de Torenlaan is slecht zichtbaar vanaf de parkeerring. 5

6 Ook de naamgeving van enkele garages is minder gunstig gekozen. Een aantal garages verwijst naar voorzieningen (bijvoorbeeld De Nieuwe Kolk), andere garages verwijzen naar straten of zelfs zijstraten. Uit onderzoek blijkt de naamgeving het best kan verwijzen naar een belangrijke voorziening in de buurt. De garage krijgt dan meer gezicht voor de bezoekers. 2.4 Marktonderzoek In de periode van 7 juni tot en met 25 juni 2013 heeft Grontmij in opdracht van de gemeente Assen een marktonderzoek gedaan naar het parkeren in de Asser binnenstad. Bij de bezoekers is door enquêteurs face-to-face een vragenlijst afgenomen. Hierin werd gevraagd naar het bezoekdoel en de wijze waarop men naar het centrum is gekomen. Ook is een aantal achtergrondkenmerken van de bezoekers gevraagd. Zowel bezoekers uit Assen zelf als bezoekers van buiten Assen zijn ondervraagd. Er is op drie locaties in de binnenstad geënquêteerd: In de 7 parkeergarages in Assen Op het Veemarktterrein In de binnenstad van Assen In totaal zijn er bezoekers aan Assen ondervraagd. Bij bezoekers is een volledige vragenlijst afgenomen. Conclusies Eén van de conclusies is dat de parkeergarages veelal worden gebruikt voor een relatief kort en gericht bezoek aan de binnenstad. Relatief veel Assenaren zelf kiezen ervoor om hun auto in een parkeergarage te parkeren. Het Veemarktterrein wordt meer gebruikt door mensen die vanuit de omliggende gemeenten een recreatief bezoek aan Assen brengen en dus ook langer parkeren. Daarnaast zien we relatief veel mensen met een zakelijk motief op het Veemarktterrein parkeren. Uit onderzoek blijkt dat er zich onder deze groep ook veel personeel van bedrijven en winkels in de binnenstad bevinden. Het belangrijkste argument om in een parkeergarage te parkeren is de nabijheid van de bestemming. De ligging ten opzichte van de voorzieningen in de binnenstad is de belangrijkste reden voor bezoekers om hun auto betaald te parkeren in Assen. Dit argument geldt ook voor de overige betaald parkeren-locaties in de binnenstad. De bezoekers die hun auto op het gratis Veemarktterrein parkeren geven aan dat het gratis parkeren de doorslag geeft voor hun keuze. Zij zien de afstand tot het centrum niet als knelpunt. Veel bezoekers die hun auto op het Veemarktterrein parkeren kunnen we typeren als vaste klanten. Als betaald parkeren ingevoerd zou worden op dit terrein, dan zegt nu 41% een parkeergarage te overwegen. Ook als er kortingsbonnen beschikbaar zouden zijn voor parkeergarages overweegt een grote groep die nu op het Veemarktterrein parkeert (48%) om dit te verruilen voor een parkeergarage. Financiële prikkels zouden dus een deel van de bezoekers aan het Veemarktterrein kunnen bewegen om voor een parkeergarage te kiezen. De kwaliteit en veiligheid van de parkeerlocatie in Assen is voor ongeveer een vijfde van de bezoekers het belangrijkste aspect in hun keuze voor een parkeerplek. Over de hele lijn wordt het parkeren in Assen met een ruime voldoende gewaardeerd. De gunstige ligging ten opzichte van de voorzieningen in de binnenstad geeft de doorslag om toch voor een parkeergarage te kiezen. Er is echter ook nog een groep bezoekers die kiest om tegen betaling hun auto op een andere locatie in de binnenstad te parkeren. Veel van deze mensen kiezen ook nu al voor een betaald parkerenlocaties binnen de ring van de parkeerroute. De ligging van deze locaties vormt de belangrijkste reden om hier te parkeren en niet in een parkeergarage. Dat het parkeren op deze locaties relatief iets goedkoper is dan in een parkeergarage, is slechts voor één op de vijf bezoekers uit deze groep van doorslaggevend belang. Ook voor deze groep geldt dat financiële prikkels ertoe zouden kunnen leiden dat er gekozen wordt voor een parkeergarage. Daarbij overweegt overigens 13% geen 6

7 parkeergarage omdat ze deze locaties als onveilig en onprettig ervaren. Daarnaast zijn er opvallend veel bezoekers uit deze groep die aangeven een parkeergarage te overwegen als men beter weet waar deze te vinden zijn. In totaal geeft zelfs 6% aan niet te weten dat er parkeergarages in Assen zijn. Op het Veemarktterrein denkt de meerderheid dat parkeren in parkeergarages duurder is dan het in werkelijkheid is. Dit geldt voor ruim een derde van bezoekers op parkeerplaatsen in de binnenstad. Daarnaast denken veel bezoekers dat er in Assen minder dan 7 parkeergarages zijn. Meer kennis over waar de parkeergarages zijn is voor 18% van de bezoekers aan het Veemarktterrein een reden om een parkeergarage te overwegen. En dit geldt zelfs voor 36% van de bezoekers die elders in de binnenstad parkeren. Financiële prikkels plus meer bekendheid hebben mogelijk nog de meeste impact om gedrag te veranderen. Zowel pullfactoren als pushfactoren kunnen invloed uitoefenen. Het onderzoek geeft aan dat een voorbeeld van een pullfactor, kortingsbonnen leveren bij de parkeergarages, een grote groep bezoekers beweegt om een parkeergarage te gaan overwegen (bijna de helft op het Veemarktterrein, ruim vier van de tien elders in de stad). Ook pushfactoren zoals betaald parkeren op het Veemarktterrein (48%) en gelijke tarieven van parkeergarages en alternatieven in binnenstad (36%) doen de bezoekers overwegen om in een parkeergarage te gaan. Deze zogenaamde pushfactoren zullen overigens niet leiden tot een verbeterde algemene waardering voor het parkeren in Assen Betrokkenheid ondernemers Binnenstad Betrokkenheid van ondernemers is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de parkeermarketing. Het parkeren in de binnenstad is ondersteunend aan het bezoeken van Assen. Het parkeren moet hierbij gemakkelijk zijn. Het aantal parkeerplaatsen is ruim voldoende. Eventuele wijzigingen in tarieven kunnen zelfs bijdragen aan het imago van de binnenstad van Assen. De afgelopen jaren is er een afnemend aantal parkeertransacties. Dit komt onder andere door de economische conjunctuur en het veranderende koopgedrag (toename online winkelen). De belangen van de ondernemers in de binnenstad met betrekking tot aantrekkelijk parkeren zijn daarom de toegenomen. Samen met het projectteam Aantrekkelijke binnenstad is de uitdaging opgepakt hier een oplossing voor te zoeken. De doelstellingen hierbij zijn voor wat betreft de binnenstadsondernemers: - Minder blik op straat vergroot de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Het verschil tussen runshoppen en funshoppen maakt dat er een optimalisatie van de verhouding straatparkeren en parkeren in parkeergarages mogelijk is. - Meer bezoekers naar de stad trekken en langer in de stad houden. Bezoekers moeten kennis maken met Assen en zich niet beperkt voelen door het parkeertarief. De ondernemers uit de binnenstad hebben de mogelijkheid gekregen om eigen ideeën in te brengen om mee te denken over een maatregelenpakket. Zo zijn er gesprekken gevoerd met het bestuur van de MKB Binnenstad (inclusief binnenstadmanager) en met enkele MKB ondernemers. Hierbij zijn de onderstaande punten besproken: 1. Gunstige tarieven voor ondernemers en werkenden voor een parkeerabonnement; 2. Gunstige inkooptarieven van kortingkaartjes (korting op parkeren), zodat ondernemers deze aan hun klanten kunnen aanbieden; 3. Parkeren op straat in kernwinkelgebied verkorten tot maximaal 30 minuten; 4. Parkeren op straat duurder maken dan parkeergarages; 5. Parkeren in de parkeergarages tegen een speciaal tarief van 5,00 per dag; 7

8 6. Betaald parkeren Veemarktterrein invoeren. Dit brengt een verschuiving op gang naar het gebruik van de parkeergarages. Doorvertaling naar het parkeerbedrijf Bovengenoemde voorstellen zijn gebruikt bij de doorrekening met als uitgangspunt een kostendekkend parkeerbedrijf. Gunstige tarieven voor ondernemers/ werknemers voor een parkeerabonnement. De ondernemersvergunningen voor straatparkeren worden afgebouwd en/of de tariefstelling naar boven bijgesteld. Het verschil is nu te groot (parkeerabonnement op straat voor 5 dagen 240,- t.o.v. een garageabonnement van 540,-). Daarnaast worden flexibele, betaalbare abonnementsvormen voor parkeren in de garage onderzocht. Consequentie kan zijn dat ook de huidige parkeerabonnementen worden verlaagd. Gunstige inkooptarieven van kortingskaartjes (korting op parkeren), zodat ondernemers deze aan hun klanten kunnen aanbieden. Ondernemers van de binnenstad kunnen kortingskaartjes aankopen en deze aan hun klanten aanbieden bij aanschaf van een product. Voor de ondernemers is de BTW aftrekbaar waardoor zij de kortingskaartjes gunstig kunnen inkopen. De klant is hierdoor minder kwijt is aan het parkeren. Parkeren op straat in kern winkelgebied verkorten tot maximaal 30 minuten. Ondernemers in de aanloopstraten zijn afhankelijk van de doorstroming van de parkeerders. Klanten moeten in de directe omgeving kunnen parkeren. Nu worden deze plekken veelal bezet door langparkeerders die prima in een van de dichtbij gelegen parkeergarages kunnen parkeren. Er blijft een aantal parkeerlocaties beschikbaar voor parkeren op straat waar langer geparkeerd kan worden. Bijvoorbeeld de Menning (achter de Action), Stelling, Burg. De Dreuplein en het parkeerterrein bij de Oude Molenstraat. Parkeren in garage > speciaal tarief van 6,00/ 5,00 per dag Een laag maximaal dagtarief in een parkeergarage is een Unique Selling Point (USP) voor een binnenstad. Bezoekers van de Asser binnenstad weten daarmee dat zij niet verrast worden door hoge kosten als ze langer in het centrum verblijven. Het dagtarief wordt verlaagd en vastgesteld op 6,-. In samenwerking met de ondernemers wordt bekeken of dit tarief nog verder verlaagd kan worden naar 5,- (m.b.v. een kortingskaart na een aankoop in de binnenstad). Invoeren betaald parkeren Veemarktterrein. Verschuiving naar betere benutting parkeergarages Om een aantrekkelijk tarief in de parkeergarages te kunnen doorvoeren, maar ook een sluitende exploitatie te bewerkstellingen is het doorvoeren van betaald parkeren op het Veemarktterrein essentieel. Dit willen we doen met een aangepast tarief ( 1,30 per uur in 2015) en een vastgesteld maximaal tarief ( 5,-). 8

9 2.6 Financiële analyse parkeerbedrijf In onderstaande tabel zijn de financiële verwachtingen weergegeven m.b.t. het parkeerbedrijf als er géén integrale maatregelen genomen worden. Grafiek (weergave: resultaat van de stijgende kosten en afnemende inkomsten). 9

10 3. Marketingaanpak Uit onderzoek is gebleken dat parkeergedrag slechts met veel inspanning te beïnvloeden is. Parkeren is onderdeel van een keten (bezoeker, ondernemers binnenstad en gemeente). Elke schakel heeft z n eigen belang(en), maar elke schakel is tevens afhankelijk van de andere schakel. Een aantrekkelijke binnenstad is hierbij essentieel. Men komt niet naar Assen voor het parkeren. Maar goed parkeren draagt wel bij aan de beleving van de binnenstad. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de 4 p s (product, plaats, prijs en promotie) uiteengezet hoe we marketing in Assen in moeten steken om toch zoveel mogelijk resultaat te behalen. Hierbij zijn promotie en prijs de 2 belangrijkste p s. Met betrekking tot Product kunnen er weinig resultaten behaald worden. Het product is immers bekend, en wordt niet aangepast. Datzelfde geld voor plaats. Het enige voordeel wat hier behaald kan worden zijn goede verwijzingen naar de parkeervoorzieningen. 3.1 Product Het product parkeren scoort in Assen ruim voldoende. Dit blijkt uit het marktonderzoek van de Grontmij (juni 2013). In het onderzoek kwamen wel enkele verbeterpunten naar voren. Deze dienen geprioriteerd en indien mogelijk aangepakt worden. Om nog beter in te spelen op de wensen van de (toekomstige) klant zullen we met de ondernemers samen optrekken om gezamenlijke doelen te behalen. In de zomer van 2014 is de Stadspas geïntroduceerd. Mede door de Stadspas zijn een aantal zaken mogelijk geworden in Assen, zoals betalen per minuut en automatisch achteraf betalen. De planning voor de komende anderhalf jaar 2014 Aandachtspunten uit het marktonderzoek prioriteren en op kosten zetten; Aandachtspunten in de tijd uitzetten over de komende periode ( ); Onderzoeken/ verder uitwerken flexibel abonnement werkenden binnenstad Afspraken maken met de ondernemers van de binnenstad (acties, kortingskaarten). 3.2 Plaats Er zijn 7 parkeergarages en diverse parkeerterreinen in Assen. Deze parkeervoorzieningen blijven ongewijzigd. Er komen geen parkeergarages bij. Het Veemarktterrein zal op termijn minder parkeergelegenheden bieden i.v.m. de ontwikkelingen binnen het programma FlorijnAs. De parkeergarages liggen vrijwel allemaal aan de parkeerroute en zijn van daaraf ook zichtbaar. Een uitzondering is de Torenlaan. Deze is niet zichtbaar vanaf de P-route. Ook de Mercurius en Citadel garage zijn niet direct zichtbaar. De parkeergarages zijn volgens het marktonderzoek onvoldoende bekend en vindbaar. De belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot plaats zijn. : Zichtbaarheid en vindbaarheid van de parkeergarages vergroten, dit mede door de invoering van het komende Verkeersmanagementsysteem (VMSA/PRIS); Zichtbaarheid parkeerroute (P-route) vergroten; Duidelijke verwijzing vanaf de P-route naar de parkeergarage; Omgeving parkeerplaatsen; schoon, heel en veilig. Een belangrijk aandachtspunt om mensen te verleiden om te parkeren in de betreffende parkeergarage; Het VMSA (o.a. informatiepanelen) in 2014 uitrollen en hiermee de bereikbaarheid en vindbaarheid van de parkeervoorzieningen vergroten; 10

11 Actuele parkeerinformatie beschikbaar krijgen in navigatiesystemen van auto s. Extra aandacht is noodzakelijk voor de omgeving rondom de binnenstad en het Veemarktterrein. De kans is aanwezig dat mensen alternatieve parkeermogelijkheden gaan zoeken. Dit kan een ongewenste druk geven op de directe woonomgeving en of industrieterreinen. Hiervoor worden de mogelijkheden bekeken om de zones voor vergunningparkeren uit te breiden. 3.3 Prijs Zoals in de paragraaf Betrokkenheid ondernemers al omschreven is aan de ondernemers van de binnenstad gevraagd input te leveren voor het aantrekkelijk maken van parkeren in de binnenstad. De aanbevelingen van de MKB-binnenstad zijn grotendeels meegenomen. Een van de belangrijkste argumenten om duidelijkheid te creëren is eenduidigheid in de tarieven. Het maximale dagtarief is nu 12,00. De ondernemers pleiten voor een maximaal dagtarief van 5. Besloten is hier 6 van te maken. Vanwege de behoorlijke financiële risico s betreft het een proef. Halverwege de collegeperiode wordt een evaluatie uitgevoerd. Ondernemers kunnen door middel van kortingskaartjes korting geven op het dagtarief. Door het dagtarief in de parkeergarages op 6 vast te stellen versterkt Assen haar imago in de regio. Het Veemarktterrein is lange tijd een gratis voorziening geweest. Deze voorziening is een grote concurrent voor de betaalde parkeerplaatsen in de binnenstad. Om meer inkomsten en een betere balans te creëren wordt betaald parkeren op het Veemarktterrein ingevoerd (tariefstelling is voor ,30* per uur met een maximum van 5,- per dag). De tariefstelling op het Veemarktterrein zal sneller stijgen dan in de overige betaald parkeergebieden/parkeergarages. Dit geldt voor de jaren 2016 en verder. Het parkeren op straat wordt duurder dan parkeren in de parkeergarages. Ook andere vergelijkbare steden hanteren voor het parkeren op straat hogere tarieven dan voor de parkeergarages. Deze maatregel draagt ook bij aan de aantrekkelijke binnenstad. Er staan dan minder auto s op straat. Het is op dit moment mogelijk om ná uur gratis in de binnenstad te parkeren (behalve op de koopavond). Hierdoor worden betaalde voorzieningen (parkeergarages) minder gebruikt. Om parkeren in de parkeergarages na uur te stimuleren worden de betaald parkeertijden op straat opgerekt tot uur. We verwachten hiermee ook meer inkomsten te genereren. Vooralsnog wordt er op zondag alleen betaald geparkeerd in de garages. Omdat de zondag meer en meer als een winkel- en werkdag wordt gezien en sinds maart de winkels ook open mogen op zondag wordt hier meer evenwicht in aangebracht v.w.b. het betaald parkeren. Parkeren op straat wordt daarom ook betaald parkeren op zondag. In de periode wordt ingezet op het beperken van de uitgifte van parkeervergunningen op straat. Daarnaast worden de tarieven meer in evenwicht gebracht. Op dit moment kost een vergunning om op straat te parkeren 1/3 van een abonnement in de garage. Het tarief van een vergunning voor het parkeren op straat met een abonnement wordt daarom verhoogd**. *Afhankelijk van technische mogelijkheden v.w.b. inworp van muntgeld. ** De tarieven voor bewonersvergunningen worden niet verhoogd, afgezien van de jaarlijkse prijsstijging. 11

12 3.4 Promotie Promotie is een belangrijk instrument van de parkeermarketing van Assen. Essentieel hierbij is dat de parkeerpromotie altijd goed aansluit op de Citymarketing en op de activiteiten in het kader van de aantrekkelijke binnenstad. Met andere woorden: promoten we de parkeergarages van Assen, dan leggen we ook altijd de link met de aantrekkelijke binnenstad, de culturele voorzieningen, evenementen, het winkelbestand etc. In de promotie werken we daarom nauw samen met de Binnenstadsvereniging en ondernemers. Waar mogelijk trekken we samen op en haken we in op elkaars initiatieven. Het doel van de parkeerpromotie is om meer bezoekers van de binnenstad te verleiden om bij voorkeur gebruik te maken van de parkeergarages. Dit alles vanuit de boodschap dat een bezoek aan het centrum begint bij comfortabel en gemakkelijk parkeren, dat alle zeven parkeergarages dichtbij de voorzieningen liggen en dat Assen een voordelig uur- en dagtarief hanteert dat de concurrentie met vergelijkbare steden goed kan doorstaan. De parkeerpromotie richt zich in het beginstadium vooral op het vergroten van de bekendheid, vindbaarheid en zichtbaarheid van de parkeergarages. Gaandeweg zetten we meer in op maatwerk, het aanhaken op initiatieven van ondernemers, klant-arrangementen, kortingsacties etc. Promotiemiddelen Bij de promotie richten we ons op de verbetering van de vindbaarheid van de informatie. Belangrijk is dat bezoekers met een paar muisklikken de juiste informatie kunnen vinden. Parkeren in Assen moet op google bovenaan staan en direct leiden naar de juiste informatie. De onlineparkeerinformatie moet begrijpelijk en up-to-date zijn. We zetten ook social media in voor de promotie van het parkeren (twitter, facebook). Daarnaast is verbetering van de herkenbaarheid van de parkeergarages van groot belang. De entrees van de parkeergarages maken we uitnodigender en herkenbaarder. En de P-route door het centrum wordt zichtbaarder en consequenter doorgevoerd en straks precies afgestemd op de introductie van het nieuwe VSMA-systeem. Het VMSA-systeem wordt eind 2014/begin 2015 ingevoerd en kan ingezet worden voor parkeerverwijzing, dynamische routeinformatie, verwachtingenmanagent t.a.v. de parkeerdrukte in de garages (Vol/Vrij of aanduiding aantal vrije plaatsen, etc.). Daarnaast komt ook actuele parkeerinformatie beschikbaar t.b.v. navigatiesystemen. Tenslotte betrekken we ondernemers en culturele voorzieningen bij de parkeerpromotie. We bieden kant-en-klare parkeer-infoblokjes aan voor eigen websites. En ondernemers bieden we aan om een mini-folder Parkeren in Assen aan hun klanten mee te geven. Tenslotte plaatsen we bij grote evenementen en koopzondagen advertorials, uiteraard i.s.m. ondernemers. Uitstraling De promotieuitingen krijgen zoveel mogelijk de huisstijl van de gemeente Assen. Wel zal gebruik gemaakt worden van een vaste slogan: Parkeren in Assen, altijd dichtbij! We bekijken of we de entrees van de parkeergarages in één stijl kunnen aanpassen, bij voorkeur zoveel mogelijk in de huisstijl van de gemeente Assen. De naam van de parkeergarage is steeds prominent zichtbaar vanaf de rijweg. De promotieplanning ziet er als volgt uit: 2014 Eind 2014: invoeringscommunicatie naar álle doelgroepen (binnenstadsbewoners, binnenstadsbezoekers, ondernemers, werkenden, forenzen). De nadruk ligt op goed en begrijpelijk informeren, uitleg van de wijzigingen, laten zien van alle parkeermogelijkheden, gewenning aan de wijzigingen, etc; 12

13 Verbetering bewegwijzering naar de parkeergarages (herkenbaarheid P-route, plaatsing borden P-centrum en plaatsing borden ingang parkeergarage ); overzichtelijker maken. Parkeerinfo op elkaar afstemmen; Inzet social media bij parkeerpromotie ( tweeten en retweeten, facebook); Parkeertarieven duidelijk communiceren (website, google, Berichten van de Brink, infoborden in de garages); Stadspas promoten middels 10% korting op het parkeertarief (halverwege collegeperiode effectueren) bij gebruik (betalen per minuut mogelijk in Assen); Invoering belparkeren (met bijbehorende digitale mogelijkheden); Ontwikkelen Mini-P-folder met centrumplattegrond voor op de balies, toonbanken, etc. Deze aanbieden aan ondernemers, VVV, museum, De Nieuwe Kolk en andere voorzieningen. 1 e uitgave: nov. 2014/voor de decemberdrukte; Kant-en-klare parkeerinformatie (banners) aanleveren aan ondernemers en culturele voorzieningen om door te plaatsen op eigen websites; Advertorials rondom koopzondagen en evenementen (i.s.m. Citypromotion) Entrees parkeergarages zichtbaarder maken met eenduidige uitstraling en naamgeving; Aanpassen naamgeving garage Doevekamp (wordt P-Stadhuis) en garage Torenlaan (wordt P Museum); De parkeerpromotie verder inbedden in de Citymarketing van Assen. Hierbij in samenspraak met de ondernemers uit de binnenstad acties ontwikkelen om de aantrekkelijkheid van Assen te vergroten. Ontwikkeling klant-arrangementen; Pilot 6,- maximaal dagtarief parkeergarages. In combinatie met eventueel een kortingskaart van de ondernemer is parkeren in de garages voor 5,- mogelijk; Andere parkeerwebsites benutten om Assen op de juiste wijze onder de aandacht te brengen; Inzet social media; Advertorials rondom evenementen/koopzondagen, met input vanuit de Citymarketing; Mogelijkheden onderzoeken om aan te sluiten bij bestaande landelijke parkeer-app s; De aanvraag en afhandeling vergunningen en abonnementen gebruiksvriendelijker maken. Effecten promotie evalueren en vervolgpromotie daarop afstemmen. Op basis van opgestelde/bijgestelde communicatieplan nieuwe promotie aanwenden. Uitvoeringsprogramma Om aan dit Marketingplan uitvoering te geven dient er een uitwerking plaats te vinden in de vorm van een programma op uitvoeringszaken en communicatie. 13

14 Financieel resultaat Zoals eerder aangegeven moet het parkeerbedrijf minimaal kostendekkend gerund worden. Daarbij is een ambitie voor een jaarlijkse uitname van ,--. Er wordt geen reserve ten behoeve van het parkeerbedrijf opgebouwd. In bovenstaande tabel zijn de integrale maatregelen en het marketingplan opgenomen. De effecten zijn niet op voorhand exact te voorspellen. Het betreft o.a. 3 pilots (maximaal dagtarief 6,-, mogelijk flexibel parkeerabonnement en 10% korting op het parkeertarief van de stadspas) die na onderzoek en evaluatie kunnen worden teruggedraaid. 14

15 Bijlage: Overzicht parkeergarages incl. P-route 15

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 8 september 2015 Annet Dijk-Schepman Rico Andriesse 2 Opzet Aanleiding Doel en proces Kennis delen Wat kunnen we

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers

Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers ondernemen werken winkelen Tarieven per 1 januari 2014 Betaald parkeren in Almere In de centra van Almere

Nadere informatie

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Een analyse van het gevoerde parkeerbeleid in de gemeente Woerden, een aantal conclusies over de gevolgen van dit beleid en een beschrijving

Nadere informatie

Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers

Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers ondernemen werken Tarieven 2015 Betaald parkeren in Almere In de centra van Almere Stad en Almere Buiten

Nadere informatie

REACTIES PARKEREN 2016

REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES OP PRESENTATIE INFORMATIEVE COMMISSIE Datum: 16 september 2015 Plaats: Raadzaal Behandelde onderwerpen Actie 1. Zone 1 aan de binnenzijde van de singels kortparkeren instellen

Nadere informatie

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014?

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014? M E M O Aan : leden van commissie SOB Van : wethouder Krieger Tel. nr : Datum : 5 december 2013 Onderwerp : parkeren op koopzondagen Bijlagen : - c.c. : Huidige situatie Tot nu toe is er alleen betaald

Nadere informatie

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp:

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp: aangenomen / verworpen / ingetrokken In te vullen door de griffier AMENDEMENT NR Voor het amendement stemmen. Tegen het amendement stemmen. AMENDEMENT De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering

Nadere informatie

GEMEENTE VA EKEN SWAAR D. Hierbij informeren wij u over het antwoord op de motie Parkeren Kerverij

GEMEENTE VA EKEN SWAAR D. Hierbij informeren wij u over het antwoord op de motie Parkeren Kerverij V GEMEENTE VA EKEN SWAAR D Leden van de gemeenteraad van Valkenswaard Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard Uw kenmerk Kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum 121321/213124 Beantwoording Motie -

Nadere informatie

het instellen van een lager starttarief/parkeertijd van de parkeertarieven en/of het betalen per minuut

het instellen van een lager starttarief/parkeertijd van de parkeertarieven en/of het betalen per minuut Deze notitie bevat een (hernieuwd) onderzoek naar de consequenties van: het instellen van een lager starttarief/parkeertijd van de parkeertarieven en/of het betalen per minuut. Deze opdracht tot nader

Nadere informatie

Concept Parkeervisie 2012-2020. Downloadversie website

Concept Parkeervisie 2012-2020. Downloadversie website Concept Parkeervisie 2012-2020 Downloadversie website Inhoud presentatie Doelen Inventarisatie Concepten Doelen Doelen Vergroten van de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van de binnenstad Aanpak parkeerknelpunten

Nadere informatie

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond Vergadering 3 december 2013 Gemeenteraad Onderwerp : Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond B&W vergadering : 12 november 2013 Dienst / afdeling : SB.ROV Aan de gemeenteraad, In het

Nadere informatie

ANWB M&S/Klantkennis/Onderzoek contactpersoon Sylvia van Ewijk telefoon 088 269 87 46 mobiel 06 128 20 153

ANWB M&S/Klantkennis/Onderzoek contactpersoon Sylvia van Ewijk telefoon 088 269 87 46 mobiel 06 128 20 153 n ANWB BV, Den Haag. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze,

Nadere informatie

> Raadsvoorstel / Besluitvormend

> Raadsvoorstel / Besluitvormend > Raadsvoorstel / Besluitvormend Raadsvergadering van: 16 december 2010 Datum: 6 december 2010 Onderwerp: Aanpassing tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en verhoging van de kosten

Nadere informatie

Maatregel Verwacht resultaat Opmerkingen

Maatregel Verwacht resultaat Opmerkingen Maatregelenpakket 1: Leefbaarheid Maatregel Verwacht resultaat Opmerkingen Maatregel B Innovatieve produkten - Extra formatie, onderzoek en ICT -100.000,00 Maatregel 1 Aanpassing bezoekersregeling 933.000,00

Nadere informatie

Informatienota. Onderwerp Bewoners naar de garage Nummer 2018/ Portefeuillehouder Sikkema, C.Y. Programma/beleidsveld 5.

Informatienota. Onderwerp Bewoners naar de garage Nummer 2018/ Portefeuillehouder Sikkema, C.Y. Programma/beleidsveld 5. Informatienota Onderwerp Bewoners naar de garage Nummer 2018/684410 Portefeuillehouder Sikkema, C.Y. Programma/beleidsveld 5.2 Parkeren Afdeling BBOR Auteur Brant, S. van den Telefoonnummer 023-5113862

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 Collegebesluit Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 1. Inleiding Parkeren raakt iedereen in de stad. Naast het gegeven dat een auto bijdraagt aan een gevoel van vrijheid, speelt

Nadere informatie

Informatienota. Onderwerp Bewoners naar de garage. Nummer 2019/ Portefeuillehouder Berkhout, R Programma/beleidsveld 5.

Informatienota. Onderwerp Bewoners naar de garage. Nummer 2019/ Portefeuillehouder Berkhout, R Programma/beleidsveld 5. Informatienota Onderwerp Bewoners naar de garage Nummer 2019/240231 Portefeuillehouder Berkhout, R Programma/beleidsveld 5.2 Parkeren Afdeling BBOR Auteur Brant, S. van den Telefoonnummer 023-5113862 Email

Nadere informatie

Addendum Parkeernota 2010

Addendum Parkeernota 2010 Addendum Parkeernota 2010 Parkeerregulering in Heerlen Inleiding Heerlen streeft naar een evenwichtige balans tussen parkeervraag- en aanbod. Iedere wijk in Heerlen kent echter locaties waar de balans

Nadere informatie

Informatienota. Onderwerp Afdoening Motie 50: maak van een groen Emmaplein een sluitende businesscase

Informatienota. Onderwerp Afdoening Motie 50: maak van een groen Emmaplein een sluitende businesscase Informatienota Onderwerp Afdoening Motie 50: maak van een groen Emmaplein een sluitende businesscase Nummer 2018/64875 Portefeuillehouder Sikkema, C.Y. Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Bericht aan Wijkbewoners over het parkeerreferendum V1.0

Bericht aan Wijkbewoners over het parkeerreferendum V1.0 Bericht aan Wijkbewoners over het parkeerreferendum V1.0 Haarlem, 7 juni 2017 Beste Wijkbewoners, De gemeente Haarlem organiseert woensdag 19 juli 2017 een parkeerreferendum. De vraag waarover u kunt stemmen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen betaald parkeren Bomenwijk

Veelgestelde vragen betaald parkeren Bomenwijk Veelgestelde vragen betaald parkeren Bomenwijk Waarom is er gekozen voor een Review Panel? Uit eerdere enquêtes blijkt dat er niet voldoende draagvlak is in de Bomenwijk voor het invoeren van betaald parkeren.

Nadere informatie

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Datum: 15 juli 2015 Algemeen Algemene bevindingen op basis van het parkeeronderzoek in 2014 (Parkeerbalans 2014 en 2020, dd. 19 september 2014).

Nadere informatie

Naar een optimale parkeerexploitatie

Naar een optimale parkeerexploitatie Naar een optimale parkeerexploitatie Commissie Ruimte, 8 oktober 2014 Eddy Jongen, parkeerregisseur AGENDA Wat weten we van parkeren? Landelijk Weert Dynamiek in het betaald parkeren (DBP) Besluit, stavaza,

Nadere informatie

Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie Goudappel Coffeng d.d. 8 september 2015.

Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie Goudappel Coffeng d.d. 8 september 2015. M E M O Aan : Commissie SOB Van : Hans Krieger Tel. nr : 0299-452682 Datum : 8 oktober 2015 Onderwerp : Parkeertarieven binnenstad Purmerend Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie

Nadere informatie

Harmonisatie parkeerbeleid. Jan-Anne Waagmeester

Harmonisatie parkeerbeleid. Jan-Anne Waagmeester Harmonisatie parkeerbeleid Jan-Anne Waagmeester Stand van zaken: het planproces 21 mei 2016: gemeentegesprek over parkeren Gesprekken met diverse ondernemers- en bewonersgroeperingen Najaar 2016: bewonerspanel

Nadere informatie

Reguleren met betaald parkeren

Reguleren met betaald parkeren 2 Wat ga ik vertellen? Info over Leiden algemeen Reguleren met betaald parkeren Parkeerbeleid van de gemeente Leiden Parkeerbeleid in Leiden Waarom betaald parkeren? Reinout van Gulick, Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Parkeren Bruisende Binnenstad. Informatieavond gemeenteraad 15-3

Parkeren Bruisende Binnenstad. Informatieavond gemeenteraad 15-3 Parkeren Bruisende Binnenstad Informatieavond gemeenteraad 15-3 programma 1. De aanleiding 2. De vragen 3. Het proces 4. De resultaten 5. Het voorstel 1. aanleiding Oosterhoutse binnenstad: minder bezoekers,

Nadere informatie

Dagtarief parkeergarages per 1 november 2013 Het nieuwe dagtarief wordt 1,60 per 41 minuten (voorheen 44 minuten).

Dagtarief parkeergarages per 1 november 2013 Het nieuwe dagtarief wordt 1,60 per 41 minuten (voorheen 44 minuten). Bijlage 0: samenvatting tariefswijzigingen Het tarief voor parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de 'Verordening parkeerbelastingen 2013 bedraagt per tijdseenheid van

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 71%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 71%. Samenvatting Parkeren Cluster Ruimte/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2014 is het DIP hierover benaderd.

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Vergelijkbaar met eerdere jaren geeft 14% van de autobezitters aan een parkeervergunning te hebben.

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 4 november datum/agendapunt B&Wn. afdeling: Ondenverp: Voorstel: Behandeling in:

Beslissing B&W: datum indiening: 4 november datum/agendapunt B&Wn. afdeling: Ondenverp: Voorstel: Behandeling in: *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 4 november 2015 afdeling: Stedelijke Ontwikkeling datum/agendapunt B&Wn :1011151401 Ondenverp: Eindtijd

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0763, d.d. 24 augustus 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verbetervoorstel t.b.v. exploitatie en beheer parkeergarage Haarlemmerstraat BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1) bijgaande

Nadere informatie

Concept maatregelen centrum parkeren

Concept maatregelen centrum parkeren Concept maatregelen centrum parkeren 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In en rondom het centrum van Etten-Leur zijn verschillende regulerende parkeermaatregelen van kracht. De meeste maatregelen bestaan al een

Nadere informatie

Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk)

Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk) Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk) Koers autoluwe binnenstad Doel autoluwe binnenstad (wat staan we voor): Verbeteren bereikbaarheid binnenstad Verbeteren leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit

Nadere informatie

Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken (

Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken ( dagtarieven zone 1 en 2 gelijk trekken Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken ( Opbrengsten Worden ingediend. 1,30) - 11.500,00 Amendementen PvdA (5) en VVD-WL

Nadere informatie

Congres Gastvrij Parkeren. 25 september 2014

Congres Gastvrij Parkeren. 25 september 2014 Congres Gastvrij Parkeren 25 september 2014 Giel Hagelaar Gastvrij parkeren in de praktijk Gemeente Helmond Gastvrij Parkeren 25 september 2014 Van Abbemuseum te Eindhoven Gegevens Helmond Aantal inwoners:

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 14 december 2015 Agenda nr: 12 Onderwerp: Introductie pasparkeren in parkeergarage Aan de Kei en op Walramplein

Raadsvergadering d.d.: 14 december 2015 Agenda nr: 12 Onderwerp: Introductie pasparkeren in parkeergarage Aan de Kei en op Walramplein Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 14 december 2015 Agenda nr: 12 Onderwerp: Introductie pasparkeren in parkeergarage Aan de Kei en op Walramplein Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van

Nadere informatie

Toelichting Maatregelen en pakketten Moderniseren Parkeren

Toelichting Maatregelen en pakketten Moderniseren Parkeren Toelichting Maatregelen en pakketten Moderniseren Parkeren Inleiding Parkeren raakt iedereen in de stad. Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat een auto niet alleen bijdraagt aan een gevoel van vrijheid,

Nadere informatie

Multigebruik van (semi)private parkeergarages. Vexpan 18 mei 2017 Fred Wilkes

Multigebruik van (semi)private parkeergarages. Vexpan 18 mei 2017 Fred Wilkes Multigebruik van (semi)private parkeergarages Vexpan 18 mei 2017 Fred Wilkes Thema Multigebruik van (semi)private parkeergarages De airbnb s van parkeren; kans of bedreiging? Q-Park 2017 4 Parkeren Naar

Nadere informatie

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Scenario's nieuw beleid Niels Bosch 13 juli 2017 Project related Agenda 1. Evaluatie parkeerbeleid Huidig parkeerbeleid Enquête Input stakeholders 2. Nieuw parkeerbeleid Mogelijke

Nadere informatie

Gemeente Veenendaal. Evaluatie proef gratis parkeren centrum zaterdag

Gemeente Veenendaal. Evaluatie proef gratis parkeren centrum zaterdag Gemeente Veenendaal Evaluatie proef gratis parkeren centrum zaterdag Gemeente Veenendaal Evaluatie proef gratis parkeren centrum zaterdag Datum 6 maart 2017 Kenmerk VND199/Sdg/1338.01 Eerste versie www.goudappel.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel 104. Gemeenteraad. Vergadering 2 december 2014. Onderwerp : Evaluatie Gepast Parkeren

Raadsvoorstel 104. Gemeenteraad. Vergadering 2 december 2014. Onderwerp : Evaluatie Gepast Parkeren Vergadering 2 december 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Evaluatie Gepast Parkeren B&W vergadering : 28 oktober 2014 Dienst / afdeling : Ruimtelijke Ordening en Verkeer Aan de gemeenteraad, Op 1 november 2012

Nadere informatie

Titel DALING GEBRUIK BINNENSTEDELIJKE PARKEERPLAATSEN

Titel DALING GEBRUIK BINNENSTEDELIJKE PARKEERPLAATSEN KvK Haaglanden 28108453 BTW NL.8154.15.394.B01 Onderwerp: Artikel Parkeerbarometer Opsteller: Rob Ebbing Datum: 21 november 2013 Titel DALING GEBRUIK BINNENSTEDELIJKE PARKEERPLAATSEN Inleiding De Parkeerbarometer,

Nadere informatie

Toelichting b.b. advies Evaluatie Gepast Parkeren

Toelichting b.b. advies Evaluatie Gepast Parkeren Toelichting b.b. advies Evaluatie Gepast Parkeren Inleiding Op 1 november 2012 is Gepast Parkeren in Helmond als pilot geïntroduceerd met kortingsregelingen voor leden van Gepast Parkeren in de gemeentelijke

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Stedelijk parkeren. Notitie: 16 december 2013

Stedelijk parkeren. Notitie: 16 december 2013 Notitie: 16 december 2013 Stedelijk parkeren 1. Inleiding 1.1. Probleemstelling/achtergronden Er zijn verschillende projecten en ontwikkelingen gaande in de binnenstad met invloed op de parkeerbehoefte.

Nadere informatie

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Zaaknummer : Datum : 12 decem ber 2017 Blad : 1 van 5

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Zaaknummer : Datum : 12 decem ber 2017 Blad : 1 van 5 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 509500 Programma : Mobiliteit Commissie : Ruimte Portefeuillehouder: mw. drs. I.C.J. Nieuwenhuizen Informatie bij : A.F.W. van der Steen

Nadere informatie

In de bijlagen leest u meer over de kanttekeningen die Detailhandel Nederland plaatst bij het onderzoek.

In de bijlagen leest u meer over de kanttekeningen die Detailhandel Nederland plaatst bij het onderzoek. Gemeente Heerlen T.a.v. de gemeenteraad Postbus 1 6400 AA Heerlen Heerlen, 21 november 2013 Betreft: aanpassing parkeertarieven Geachte leden van de Raad, Vanavond, 21 november zal in de raadsvergadering

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Vervoer naar retail: gaan we uit van argumenten of emotie? Hans Voerknecht (KpVV)

Vervoer naar retail: gaan we uit van argumenten of emotie? Hans Voerknecht (KpVV) 1 Vervoer naar retail: gaan we uit van argumenten of emotie? Hans Voerknecht (KpVV) 1 2 1 Start van de discussie Winkeliers denken, dat hun omzet afhangt van autobereikbaarheid en gratis/goedkoop parkeren

Nadere informatie

Gemeenteraad Gooise Meren

Gemeenteraad Gooise Meren Gemeenteraad Gooise Meren Informatieve vragen van feitelijke/technische aard Van : Lodewijk Zweers (CDA) 18 juni 2017 Datum indiening : Betreft : Raadsvoorstel Parkeerbeleid Gooise Meren, zaaknr. 307923

Nadere informatie

Van: Bewonerscomité zone 2 Herengracht 11 Terneuzen

Van: Bewonerscomité zone 2 Herengracht 11 Terneuzen Van: comité zone 2 Herengracht 11 Terneuzen Aan: College B&W Gemeente Terneuzen i.a.a. Gemeenteraad Terneuzen CC: Wijkraad Binnenstad Terneuzen Terneuzen, maandag 6 juni 2016 Betreft: enquête ondernemers,

Nadere informatie

Nijmegenaren over de nieuwe parkeermaatregelen

Nijmegenaren over de nieuwe parkeermaatregelen Nijmegenaren over de nieuwe parkeermaatregelen Gemeente Nijmegen Afdeling Bestuurskwaliteit Bureau Onderzoek en Statistiek Oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergond en doel onderzoek...

Nadere informatie

Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Uitvoeringsplan Parkeerbeleid 2013-2020

Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Uitvoeringsplan Parkeerbeleid 2013-2020 Parkeerbeleid 2013-2020 Tot stand gekomen in combinatie met het Uitvoeringsplan Parkeerbeleid 2013-2020 Vastgesteld door de raad in juni 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 1.2 Wat hebben

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch *BARCODE* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/16-00361 Directeur : mevr. S. van Heeren Behandelend ambtenaar P.V. Pollen Zaaknummer Z.15-14411 Datum: 7 juni 2016 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 274625 Datum : 31 mei 2016 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Onderzoek Parkeerbeleid

Onderzoek Parkeerbeleid Rapportage Onderzoek Parkeerbeleid In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente IJsselstein Harmke Martens Utrecht, augustus 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest Anja Schaapman MSc Postbus 681

Nadere informatie

P l a t f o r m P a r k e r e n n e d e r l a n d V e x Pa n Pa r k e e r o n d e r z o e k 2 010

P l a t f o r m P a r k e r e n n e d e r l a n d V e x Pa n Pa r k e e r o n d e r z o e k 2 010 P l a t f o r m P a r k e r e n N e d e r l a n d V e x pa n Pa r k e e r o n d e r z o e k 2 010-1 - U i t g e v o e r d d o o r T r e n d b o x 2010, Vexpan Platform Parkeren Nederland en Trendbox Alles

Nadere informatie

22-10-2015. Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl. www.goudappel.nl

22-10-2015. Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl. www.goudappel.nl Parkeren in binnensteden Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl www.goudappel.nl 1 Goudappel Coffeng Parkeren & Locatieontwikkeling Projectontwikkelaars, retailers, luchthavens,

Nadere informatie

Uitwerking reacties bewoners en ondernemers op parkeerarrangementen Informatieavonden januari 2015

Uitwerking reacties bewoners en ondernemers op parkeerarrangementen Informatieavonden januari 2015 Uitwerking reacties bewoners en ondernemers op parkeerarrangementen Informatieavonden januari 2015 1. Tarieven vast gebruik zonder vaste parkeerplaats (abonnement om garage in te rijden) De jaarlijkse

Nadere informatie

Boodschap: waardering

Boodschap: waardering Het komt niet vaak voor dat we het in Hengelo ergens over eens zijn, laat staan over een lastig onderwerp als onze Binnenstad. Laten we deze kans grijpen en met elkaar de volgende stappen zetten. Elke

Nadere informatie

Wagenstraat Voetgangersgebied?

Wagenstraat Voetgangersgebied? Wagenstraat Voetgangersgebied? Rapportage Consultatie Wagenstraat voetgangersgebied Bijlagen Den Haag, oktober 2007 Stichting Chinatown Den Haag / Joost Zonneveld BIJLAGE 1 - RESULTATEN INLOOPBIJEENKOMST

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM, ECONOMIC STUDIES ON PUBLIC FACILITY USE

VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM, ECONOMIC STUDIES ON PUBLIC FACILITY USE KvK Haaglanden 28108453 BTW NL.8154.15.394.B01 Onderwerp: Prijselasticiteit parkeertarieven Opsteller: Ed van Savooyen Datum: 8 mei 2017 Notitie 1 Inleiding Over de prijselasticiteit van parkeertarieven

Nadere informatie

Parkeerregulering 2.0

Parkeerregulering 2.0 Passende aanpak uitwijkgedrag in woongebieden F. van Weert Internationale hogeschool NHTV Breda P. van Loon Empaction Definitie parkeerregulering ASVV 2004 Het invoeren en zorgdragen voor de effectuering

Nadere informatie

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008 Hofpanel Resultaten korte peiling 2 7 oktober 2008 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de tweede peiling onder het burgerpanel van de gemeente Hof van Twente. Deze tweede peiling was

Nadere informatie

Parkeervisie Enschede Parkeeronderzoeken sept. 2016

Parkeervisie Enschede Parkeeronderzoeken sept. 2016 Parkeervisie Enschede Parkeeronderzoeken sept. 2016 Presentatie wijkraad Lasonder-t Zeggelt-Boddenkamp Dinsdag 27 juni 2017 Gerran Spaan; Domein Fysiek Strategie en Beleid Toelichting presentatie Parkeervisie

Nadere informatie

Bespreeknota. Vraag: Context / achtergrondinformatie:

Bespreeknota. Vraag: Context / achtergrondinformatie: Bespreeknota Aan: Commissie Ruimte Van: Burgemeester en Wethouders Onderwerp: evaluatie parkeren binnenstad Portefeuillehouder: F. Groen Datum collegebesluit: 19 maart 2019 Geheim: Nee Vraag: Het college

Nadere informatie

Module 7. Parkeren. Inleiding. Situatiebeschrijving

Module 7. Parkeren. Inleiding. Situatiebeschrijving Module 7. Parkeren Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Verkeer en vervoer. Omnibus 2011

Verkeer en vervoer. Omnibus 2011 Verkeer en vervoer Omnibus Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2012 2 Samenvatting In het najaar van is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch een omnibusonderzoek

Nadere informatie

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal Het Nieuwe Winkelen mobiel sociaal lokaal Het nieuwe winkelen van de consument Filmpje Het Nieuwe Winkelen Winkelen is van alle tijden. Maar de manier waarop een klant zijn aankopen doet verandert. De

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Parkeernota 2014. Portefeuilehouder dr. Derk Reneman

Nota van B&W. onderwerp Parkeernota 2014. Portefeuilehouder dr. Derk Reneman Bemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Parkeernota 2014 Portefeuilehouder dr. Derk Reneman Collegevergadering 1 8 november 2014 inlichtingen Rik Thorborg (023 5676082) Registratienummer 2014.0051148

Nadere informatie

Parkeren in Waregem Vandaag en morgen

Parkeren in Waregem Vandaag en morgen Parkeren in Waregem Vandaag en morgen Jeugdwerking 2009 Top 5 ergernissen parkeren? parkeeronderzoek parkeeronderzoek Op weekdagen Op weekdagen tijdens schoolvakantie In het weekend s nachts Betaald

Nadere informatie

Stadsstrand Hoorn. Parkeerstudie

Stadsstrand Hoorn. Parkeerstudie Stadsstrand Hoorn Parkeerstudie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten en onderzoeksvragen... 3 2.1 Uitgangspunten... 3 2.2 Onderzoeksvragen... 3 3. Varianten... 4 3.1 Variant 1a... 4 3.2 Variant

Nadere informatie

Stellingen Gastvrij Parkeren. 25 september 2014

Stellingen Gastvrij Parkeren. 25 september 2014 Stellingen Gastvrij Parkeren 25 september 2014 Kenmerken deelnemers Op het congres hebben de deelnemers twee keer hun mening gegeven over 10 parkeergerelateerde stellingen: voorafgaand aan het congres

Nadere informatie

Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013. Kern Woerden

Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013. Kern Woerden Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013 Kern Woerden 11 december 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 Flexibiliteit... 3 Aanleiding... 3 Problematiek... 3 Doelstelling... 3 Leeswijzer... 3 2 Beleidsdoelstellingen...

Nadere informatie

Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Parkeerbeleid Gooise Meren

Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Parkeerbeleid Gooise Meren Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 307923 Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Parkeerbeleid Gooise Meren Aan de raad, 1. Beslispunten in te stemmen met de nota Parkeerbeleid Gooise

Nadere informatie

Bespreekpunt: Herkent het BORA de geformuleerde ambitie, kaders en vraagstelling voor de Dialoog Regioprofilering?

Bespreekpunt: Herkent het BORA de geformuleerde ambitie, kaders en vraagstelling voor de Dialoog Regioprofilering? Agendapunt 2 Vergadering : BORA Datum : 28 juni 2018 Onderwerp : Startdocument Dialoog Regioprofilering Bijlagen : 1 Bespreekpunt: Herkent het BORA de geformuleerde ambitie, kaders en vraagstelling voor

Nadere informatie

Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie!

Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie! Parkeren in binnensteden Weg met die kip of ei discussie! Even voorstellen Even voorstellen Parkeren & Locatieontwikkeling Projectontwikkelaars, retailers, luchthavens, beleggers en gemeenten Bereikbaarheid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 / Optisport Barneveld. Optisport Barneveld Erik Boelen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 / Optisport Barneveld. Optisport Barneveld Erik Boelen Klanttevredenheidsonderzoek / Optisport Barneveld Optisport Barneveld Erik Boelen Inhoudsopgave. Inleiding.... Onderzoeksopzet.... Resultaten.... Conclusie... Bijlage : Vragenlijst... . Inleiding Eind

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 135042 Datum : 31 maart 2015 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Parkeren in de keten en het succes van P+R

Parkeren in de keten en het succes van P+R Parkeren in de keten en het succes van P+R Parkeervak, 21 april 2015 Ed Graumans Inhoud presentatie Typen P+R: typen en kansen. Enkele praktijkvoorbeelden. De reiziger: mobiliteitsgedrag. Marktanalyse

Nadere informatie

Parkeren in centrum Stiens

Parkeren in centrum Stiens Parkeren in centrum Stiens Hoe, wat en waarom = Definitief = Oktober 2011 INHOUDSOPGAVE blz 1 AANLEIDING 2 2 INVENTARISATIE 3 3 UITWERKING 5 3.1 Verkeersregulerende parkeermaatregelen 5 3.2 Aanleg parkeerplaatsen

Nadere informatie

Evaluatie effecten Oegstgeest door invoering betaald parkeren gemeente Leiden

Evaluatie effecten Oegstgeest door invoering betaald parkeren gemeente Leiden Evaluatie effecten Oegstgeest door invoering betaald parkeren gemeente Leiden 1. Historie invoering betaald parkeren Leiden Met ingang van 1 november 2016 heeft de gemeente Leiden betaald parkeren ingevoerd

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/502227

Raadsstuk. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/502227 Raadsstuk Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/502227 1. Inleiding De betrokkenheid van de stad bij het onderwerp parkeren is groot. De auto speelt een belangrijke rol in mobiliteit

Nadere informatie

Parkeerbeleid met impact: het moet en kan anders! 10 gouden regels

Parkeerbeleid met impact: het moet en kan anders! 10 gouden regels Parkeerbeleid met impact: het moet en kan anders! 10 gouden regels Bram van Luipen Kennisplatform Verkeer en Vervoer bram.vanluipen@kpvv.nl Hans Voerknecht Kennisplatform Verkeer en Vervoer hans.voerknecht@kpvv.nl

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Toekomst detailhandel Deventer

Toekomst detailhandel Deventer Toekomst detailhandel Deventer Binnenstadsavond 10 december Theo van Raaij, adviseur economie Gemeente Deventer Winnaars en verliezers Wanneer is de detailhandel kwetsbaar? Wanneer heeft de detailhandel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangrijkste cijfers. Doel. Peil-locaties. Organisatie. Opkomst. Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt

NIEUWSBRIEF. Belangrijkste cijfers. Doel. Peil-locaties. Organisatie. Opkomst. Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt NIEUWSBRIEF Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt Doel De fracties van de Nieuwe Democraten, D66 Roosendaal, PvdA en VLP hebben op donderdagmiddag 2 juni 2016 op de Nieuwe

Nadere informatie

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven Betaald parkeren in woonwijken Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven augustus 2014 In woonwijken dichtbij het centrum, winkelcentra of P andere verkeers aantrekkende

Nadere informatie

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Startbijeenkomst Felix Wigman, BRO 205X00691 Programma Opening wethouder Presentatie BRO Centrumschouw met 4 verhalen: verblijven, retail, cultuur en wonen

Nadere informatie

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam Op zoek naar winkelbeleving VOGON studiemiddag Rotterdam I&O Research 1. Bureau voor marktonderzoek en advies 2. 50, 3, 500, 750.000+ 3. Datacollectie in huis 4. Klantbeleving: Retail (KSO2011) Ambulante

Nadere informatie

A. Voor bewoners die geen vergunning kunnen aanvragen Pagina 5 1. Waar kan ik parkeren zonder vergunning? 2. Waarom kan ik geen vergunning aanvragen?

A. Voor bewoners die geen vergunning kunnen aanvragen Pagina 5 1. Waar kan ik parkeren zonder vergunning? 2. Waarom kan ik geen vergunning aanvragen? Voor bewoners Pagina 2-5 1. Wat is het gebied waar het betaald parkeren wordt uitgebreid? 2. Kan ik een vergunning aanvragen? 3. Hoe en waar kan ik een vergunning aanvragen? 4. Vanaf wanneer kan ik een

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Parkeren

Hoofdstuk 25. Parkeren Hoofdstuk 25. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Jongeren, inwoners uit de Binnenstad, alleenstaanden en huishoudens met een lager inkomen hebben relatief

Nadere informatie

Actualisering parkeerbeleid Grave

Actualisering parkeerbeleid Grave Actualisering parkeerbeleid Grave Beeld plaatsen ter grootte van dit kader Informatieavond 23 maart 2017 2 Agenda Toelichting op proces Ambitie Toelichting op voorgestelde wijzigingen in parkeerbeleid

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

Nieuwsbrief Enschedepanel

Nieuwsbrief Enschedepanel Nieuwsbrief Enschedepanel Peiling over parkeren bij het Medisch Spectrum Twente (MST) December 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer

Nadere informatie

Notitie. : Second opinion parkeergarage Marnixstraat. Figuur 1 Plangebied Marnixgarage (Bron: maps.live.nl)

Notitie. : Second opinion parkeergarage Marnixstraat. Figuur 1 Plangebied Marnixgarage (Bron: maps.live.nl) Notitie Aan : de heer ing. B. Wouwenaar Van : ir. N.G.P. van der Velden Datum : 3 augustus 2009 Kopie : J. Herbschleb, D. de Baan Onze referentie : 9V3739.A0/N00001/904122/Rott Betreft : Second opinion

Nadere informatie