Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie Goudappel Coffeng d.d. 8 september 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie Goudappel Coffeng d.d. 8 september 2015."

Transcriptie

1 M E M O Aan : Commissie SOB Van : Hans Krieger Tel. nr : Datum : 8 oktober 2015 Onderwerp : Parkeertarieven binnenstad Purmerend Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie Goudappel Coffeng d.d. 8 september Aanleiding: Parkeervisie Op 8 september 2015 is een informatiebijeenkomst gehouden over de parkeertarieven in de binnenstad van Purmerend. Aanleiding hiervoor is de Parkeervisie die op 15 juni 2012 is vastgesteld door de gemeenteraad. In de Parkeervisie worden voorstellen gedaan om de binnenstad van Purmerend aantrekkelijker te maken voor bezoekers. De parkeertarifering is daar een onderdeel van 1. In de Parkeervisie is een aantal voorstellen gedaan over de parkeertarieven (zie bijlage III van de Parkeervisie) met het doel de binnenstad aantrekkelijker te maken voor de bezoekers. Ten aanzien van deze voorstellen is in de commissie SOB van 6 juni 2012 de volgende toezegging gedaan: De varianten voor de parkeertarieven uit te werken inclusief de effecten op de opbrengsten en separaat voorleggen. De presentatie van 8 september 2015 (zie bijlage) en onderhavige memo zijn het resultaat van deze toezegging. Tijdens de presentatie van 8 september is uitgebreid informatie gegeven over de beschikbare kennis rondom parkeertarieven (economische vitaliteit, prijselasticiteit etc.). In deze memo is de informatie toegespitst op de concrete opdracht die de commissie SOB op 6 juni 2012 heeft geformuleerd. Leeswijzer In onderhavige memo wordt eerst aangegeven welke doelen de Parkeervisie op het gebied van parkeertarieven heeft gesteld. De opbouw van deze memo laat zich grotendeels leiden door deze drie doelstellingen. Zo wordt per doelstelling een aantal maatregelen voorgesteld. Per maatregel wordt een toelichting en een financiële indicatie gegeven. Aan de hand van deze memo wordt op 8 oktober a.s. aan de commissie gevraagd of uitvoering van (één van) de maatregel(en) wenselijk is en zo- ja welke. Indien uitvoering van een maatregel wenselijk wordt geacht, zal nader onderzocht worden op welke wijze en onder welke voorwaarden (financieel, maatschappelijk) de maatregel geïmplementeerd kan worden. 2. Parkeeronderzoeken 2009 en 2013 In 2009 is een parkeeronderzoek uitgevoerd in de binnenstad. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op een donderdagmiddag, een vrijdagavond (koopavond) en een zaterdagmiddag. Uitgangspunt is dat het beeld van de donderdag ook geldt voor de andere doordeweekse dagen met uitzondering van de dinsdag (markt). De Parkeervisie en de hierin voorgestelde maatregelen is gebaseerd op dit parkeeronderzoek uit Uiteraard wordt in de Parkeervisie ook andere oplossingsrichtingen aangehaald zoals inzetten op de fiets en het openbaar vervoer. Deze oplossingsrichtingen zijn in separate trajecten opgepakt en vallen dus buiten de scope van deze memo die uitsluitend aandacht besteedt aan de parkeertarieven.

2 De conclusie van dit parkeeronderzoek is dat de parkeerdruk in de binnenstad tijdens de koopavond en zaterdagmiddag hoog is. Doordeweeks is nog voldoende ruimte in de parkeergarages en de gebieden net buiten de ring 2 (randen). In de omgeving van het stadhuis in de ongereguleerde gebieden is het dan juist erg druk (werkers centrum/gemeentehuis). In 2013 is het parkeeronderzoek herhaald. De conclusies uit 2009 blijven nagenoeg overeind. Een vergelijking tussen het parkeeronderzoek van 2009 en 2013 leert dat de parkeerbezetting op een werkdagmiddag met circa 2% is toegenomen. Op de andere momenten, de koopavond en de zaterdagmiddag is er sprake van een afnemende trend in de parkeerbezetting tussen 2009 en 2013: de parkeerdruk is met 5% afgenomen. In de bijlage treft u een samenvatting van de parkeerresultaten van het onderzoek uit 2009 en Doelstellingen en maatregelen Uit het parkeeronderzoek blijkt niet dat de binnenstad van Purmerend een probleem heeft op het gebied van parkeren. De parkeerdruk van de binnenstad als geheel ligt namelijk onder de maximaal wenselijke bezettingsgraad van 85%. Het aanpassen van parkeertarieven is dan ook niet noodzakelijk op basis van de huidige bezettingsgraad van de parkeerplaatsen maar kan wel wenselijk zijn om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten. Uitgaande van de conclusie van het parkeeronderzoek uit 2009 zijn in de Parkeervisie drie doelen geformuleerd ten aanzien van de parkeertarieven om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor de bezoeker. Deze zijn als volgt: 1. Bezetting parkeergarage verbeteren op doordeweekse dagen (dalmomenten). 2. Overlast van werknemers in (ongereguleerde) woongebieden terugdringen. 3. Tijdens de piekmomenten (vrijdagavond en zaterdagmiddag) bezoekers beter spreiden over het parkeeraanbod. In de achtereenvolgende paragrafen worden maatregelen om deze doelen te realiseren voorgesteld en nader toegelicht. Tevens wordt aangegeven of de maatregel een negatieve (-), positieve (+) of neutrale (0) financiële consequentie heeft 3. Doelstelling 1: Bezetting parkeergarage verbeteren op doordeweekse dagen. Uit de parkeeronderzoeken blijkt dat er doordeweeks weinig geparkeerd wordt in de garages. Uitgaande van het parkeeronderzoek uit 2013 geldt op een doordeweekse dag de volgende bezetting: Eggertgarage 56%, Claxonate 32% en t Lammetje 28%. In dat licht stelt de Parkeervisie dat het aanpassen van de tarieven in de garages mogelijk leidt tot: meer mensen die de binnenstad gaan bezoeken; meer mensen die de binnenstad bezoeken doordeweeks in plaats van in het weekend (= spreiding parkeerdruk); 2 In het parkeeronderzoek zijn de volgende straten aangemerkt als de ring: Nieuwstraat, Westerstraat, Gedempte Singelgracht, Oude Vismarkt (parallelweg), Weerwal, Achterdijk, Venediën, Looiersplein, postkantoor. 3 Om enig inzicht te krijgen in de financiële consequenties van bepaalde maatregelen zijn de inkomsten van 2014 via automaatparkeren en belparkeren door Goudappel geanalyseerd. De inkomsten van de gemeentelijke parkeergarage Claxonate zijn ook hierin meegenomen. Niet de inkomsten van de Eggertgarage aangezien deze geen eigendom is van de gemeente. De genoemde bedragen betreffen indicaties.

3 meer mensen die in de garages parkeren in plaats van op straat; dit geeft meer ruimte aan de bezoekers die kort nabij de bestemming willen parkeren (stop en shop). Tijdens de presentatie van 8 september zijn ten aanzien van deze doelstelling de volgende maatregelen voorgesteld: Maatregelen doelstelling 1 1 Parkeerduur op straat beperken (30 min. of 60 min.). Toelichting maatregel Uit de analyse van Goudappel blijkt dat 60% van de parkeerders op de ring langer dan 30 minuten geparkeerd staat en 35% langer dan een uur. Indien je de parkeerduur beperkt op de ring naar bijvoorbeeld een half uur zal een groot deel van de parkeerders gaan parkeren op locaties waar geen parkeerduur geldt (bijvoorbeeld de garages). De parkeerplaatsen op de ring worden zodoende beschikbaar gesteld aan de kort parkeerders. Financieel: 0/- Het financiële effect van deze maatregel is neutraal wanneer de parkeerders op locaties gaan staan die ook eigendom zijn van de gemeente. Echter, verliest de gemeente inkomsten wanneer deze parkeerders naar de Eggertgarage gaan. 2 Parkeertarief lager in de garages dan op straat. Door een lager tarief aan te houden in de garages dan op straat kun je bezoekers bewegen meer gebruik te maken van de parkeergarages. Belangrijk gegeven hierbij is dat de parkeertarieven inelastisch zijn. Het parkeergedrag zal dan alleen veranderen als er een grote daling of verhoging wordt voorgesteld. Het is onduidelijk waar het omslagpunt precies ligt. Wel blijkt uit onderzoek dat de voorkeur voor een parkeerplaats beïnvloedbaar is wanneer het verschil in parkeertarief minimaal 0,50 per half uur bedraagt. Financieel: +/- Indien de maatregel effectief blijkt en meer mensen gebruik gaan maken van de parkeergarages en minder op straat parkeren, zal dit door de lagere tarieven in de garages tot minder inkomsten leiden. In het geval het gedrag ongewijzigd blijft en er dus geen verschuiving plaatsvindt dan kan dit mogelijk financieel positief uitvallen omdat de straattarieven hoger zijn.

4 3 Dagtarief in de garage(s). Door bijvoorbeeld een dagtarief in te stellen van 2,- op doordeweekse dagen kun je mogelijk meer bezoekers in de garages krijgen. Financieel: - Een dergelijke maatregel heeft altijd een financieel nadeel. Ter illustratie: Een dagtarief van 2,00 in de Claxonate heeft tot gevolg dat de gemeente ruim aan inkomsten misloopt. Huidige opbrengst van de Claxonate bedraagt bijna ,- Ten aanzien van de hierboven omschreven maatregelen dient een aantal opmerkingen en overwegingen geplaatst te worden. Parkeergarages De gemeente Purmerend bezit alleen de parkeergarages Claxonate en t Lammetje. Eggertgarage is in particulier bezit. De gemeente heeft dan ook geen invloed op de prijs die in de Eggert aangehouden wordt. Verder is t Lammetje geen afgesloten parkeergarage. Indien ervoor gekozen wordt om hier een ander tarief te implementeren dan op straat dan dient de garage ook als zodanig herkend te worden (afsluiten en één toegang openstellen). Tot slot geldt voor t Lammetje dat dit een tijdelijke parkeergarage is. Deze locatie zal dan ook op termijn verdwijnen om ontwikkeld te worden 4. Maatregel eerste uur gratis parkeren Een andere maatregel die ook tijdens de presentatie van 8 september jl. aan bod is gekomen, is om het eerste uur in de parkeergarages gratis te maken. Deze maatregel is niet verder uitgewerkt omdat dit een aanzienlijke financiële consequentie heeft aangezien de gemiddelde parkeerduur van de bezoeker in Purmerend een uur is. Daarnaast is de verwachting dat een dergelijke maatregel te groot beslag legt op de parkeercapaciteit van de garages. Doelstelling 2: Overlast van werknemers in (ongereguleerde) woongebieden terugdringen. Uit het parkeeronderzoek van 2009 en 2013 blijkt dat doordeweeks met name door werknemers veel geparkeerd in de woongebieden net buiten het centrum waar geen parkeerregulering geldt. Bewoners kunnen hun auto hierdoor minder goed kwijt. De Parkeervisie stelt dat door de dagtarieven in de garages te verlagen de werknemers in de binnenstad in de parkeergarages gaan parkeren en de overlast in de woonwijken zal afnemen. Op 8 september 2015 is dan ook de volgende maatregel voorgesteld: 4 Tijdens de presentatie van 8 september 2015 kwam tijdens het vragenmoment een parkeergarage op de TNT locatie ter sprake ter vervanging van de parkeerplaatsen op de tijdelijke locaties zoals Vijfhoek, Big Boss-terrein en t Lammetje. De ontwikkeling van deze gebieden en een mogelijke parkeergarage valt buiten de scope van deze memo die uitsluitend over de parkeertarieven van de huidige situatie gaat. Zodra er meer bekend is over de ontwikkelingen voor deze gebieden en een nieuwe parkeergarage wordt u hiervan in separate notities van op de hoogte gesteld.

5 Maatregel doelstelling 2 Toelichting maatregel 1 Goedkope dagkaarten op werkdagen Op geschikte locaties zoals bijvoorbeeld Claxonate, t Lammetje of Vijfhoek 5 betaalbare dagkaarten op doordeweekse dagen beschikbaar stellen. Het Bigbossterrein is hier een goed voorbeeld van. Hier geldt een dagkaart van 2,00. Het introduceren van een dergelijke dagkaart heeft geresulteerd in een beter bezet parkeerterrein. Mogelijk verleid je werknemers hiermee om niet in de (ongereguleerde) woonwijken te staan. Financieel: -/0 Door het instellen van een lager parkeertarief worden er minder inkomsten gegenereerd. Dit geeft een negatief financieel effect. Indien er meer mensen betaald gaan parkeren en dus uit de ongereguleerde gebieden wegtrekken kan het een neutraal financieel effect hebben. In de presentatie van 8 september 2015 is ter realisatie van deze doelstelling ook de maatregel uitbreiden van parkeerregulering naar de woonwijken voorgesteld. Deze maatregel valt buiten de scope van de opdracht die de commissie SOB op 6 juni 2012 heeft geformuleerd aangezien deze opdracht uitsluitend betrekking heeft op de parkeertarieven. Zoals ook bij de Hazepolder is aangehouden, is bij het instellen van parkeerregulering het van belang dat een meerderheid van de bewoners (of hier gevestigde bedrijven) voorstander is van parkeerregulering. De gemeente heeft door de jaren heen wel signalen ontvangen van individuele bewoners die parkeerregulering wensen maar tot op heden is hier geen meerderheid voor.. Zodra de behoefte aan parkeerregulering urgent wordt, zal dit nader onderzocht worden. Vooralsnog wordt hier dan ook geen actie op ondernomen. Doelstelling 3: Betere spreiding van bezoekers Uit de parkeeronderzoeken is gebleken dat tijdens de piekmomenten vrijdagavond en zaterdagmiddag de parkeerdruk in de binnenstad hoog is. Vooral op de ring wordt een hoge parkeerdruk gemeten. De Parkeervisie stelt dat het verhogen van de tarieven op de ring op die momenten er mogelijk toe leidt dat: De garages beter benut worden (in t Lammetje en in Claxonate is nog ruimte). Er is meer ruimte voor de bezoekers die kort nabij de bestemming willen parkeren. Tijdens de presentatie van 8 september 2015 zijn dan ook de volgende maatregelen voorgesteld: 5 In de presentatie van Goudappel wordt verwezen naar Kanaalkade maar hiermee wordt het parkeerterrein De Vijfhoek bedoeld

6 Maatregelen doelstelling 3 1 Parkeerduur beperken (max. 30 min. of 60 min.). Toelichting maatregel Indien de parkeerduur op de ring beperkt wordt naar een half uur zal een groot deel van de parkeerders gaan parkeren op locaties waar geen parkeerduur geldt (bijvoorbeeld de garages). Hierdoor kun je de bezoekers beter spreiden. Financieel: 0/- Het financiële effect van deze maatregel is neutraal wanneer de parkeerders op locaties gaan staan die ook eigendom zijn van de gemeente. Echter, verliest de gemeente inkomsten wanneer deze parkeerders naar de Eggertgarage gaan. 2 Parkeertarieven in hoogte variëren tussen locaties (zie ook doelstelling 1, maatregel 1) Door bijvoorbeeld een laag tarief toe te passen in de garages of andere locaties zoals bijvoorbeeld de Vijfhoek 6 en een hoog tarief op de ring waar de parkeerdruk doorgaans hoger is. Financieel: +/- Indien de maatregel effectief blijkt en meer mensen gebruik gaan maken van de goedkopere parkeerplaatsen (bv Vijfhoek) en minder van de duurdere plaatsen (bv ring), zal dit tot minder inkomsten leiden. In het geval het gedrag ongewijzigd blijft en er dus geen verschuiving plaatsvindt dan kan dit mogelijk financieel positief uitvallen omdat op een aantal locaties de tarieven hoger zijn dan het huidige parkeertarief. (zie ook doelstelling 1, maatregel 2) In de presentatie van 8 september jl. is ook aan bod gekomen de maatregel om niet op alle plaatsen houders van een parkeervergunning te laten parkeren. Vanaf 1 januari 2016 mogen vergunninghouders niet meer op de ring en Slotplein parkeren (Parkeerverordening Purmerend 2014). Deze parkeerplaatsen zijn dan uitsluitend bedoeld voor de bezoekers van Purmerend. Aanvullende locaties zijn o.a. uit oogpunt van eenduidig parkeerbeleid niet wenselijk. Voorts is in de presentatie het parkeerterrein Vijfhoek aangehaald als mogelijk interessante locatie om lagere parkeertarieven te hanteren of dagkaarten in te voeren. Voor de Vijfhoek geldt net als t Lammetje dat dit een tijdelijk parkeerterrein is. Deze locatie zal dan ook in de toekomst ontwikkeld worden. 4. Meningsvormende discussie Zoals aangegeven blijkt uit het parkeeronderzoek niet dat de binnenstad van Purmerend een probleem heeft op het gebied van parkeren. Het aanpassen van parkeertarieven is dan ook niet noodzakelijk uit oogpunt van de parkeerdruk maar kan wel wenselijk zijn om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten. 6 In de presentatie van Goudappel wordt verwezen naar Kanaalkade maar hiermee wordt het parkeerterrein De Vijfhoek bedoeld.

7 In onderstaande tabel staan verticaal de drie doelstellingen en de financiële consequenties in de vorm van - = negatief, + = positief en 0 = neutraal aangegeven. Horizontaal staan drie maatregelen weergegeven die bijdragen aan een of meerdere doelstelling(en) 7. Met behulp van deze tabel wordt de commissie SOB verzocht zich uit te spreken over de wenselijkheid van de voorgestelde maatregelen en hiermee richting te geven aan het beleid rondom de parkeertarieven. Vanzelfsprekend is er ruimte voor eventuele suggesties van de commissie SOB. Concreet worden de volgende twee vragen aan de commissie SOB voorgelegd: 1. Is het wenselijk om maatregelen te treffen op het gebied van de parkeertarieven? 2. Zo- ja welke maatregel(en) dient/dienen nader uitgewerkt te worden? Maatregelen Doelstellingen Financiële consequentie 1. bezetting parkeergarages verbeteren 2. overlast werknemers terugdringen 3. bezoekers bezoekers gemeente beter spreiden 1) Parkeerduur op straat beperken /- 2) Parkeertarief lager in de garages (of andere gewenste locaties) dan op straat. 3) Dagtarief/dagkaarten doordeweekse dagen in de garages of andere gewenste locaties /- +/ /+ -/0 Vervolg Indien besloten wordt om één of meerdere maatregelen nader uit te werken dan worden verschillende varianten en de financiële consequenties hiervan in kaart gebracht. Indien de commissie SOB overige suggesties en ideeën heeft dan worden deze ook in het proces meegenomen. Vervolgens wordt aan de raad voorgelegd welke maatregel of variant hiervan ingevoerd dient te worden. In een dergelijk geval zal o.a. de Verordening Parkeerbelastingen, waarin de parkeertarieven zijn vastgelegd, aangepast moeten worden. Indien besloten wordt dat het (op dit moment) niet wenselijk is om maatregelen op het gebied van parkeertarieven te nemen dan wordt de opdracht zoals deze op 6 juni 2012 door de commissie SOB is geformuleerd als afgerond beschouwd. Mogelijk dat bij nieuwe ontwikkelingen het noodzakelijk is om de parkeertarieven nogmaals tegen het licht te houden. Indien zich dat voordoet dan wordt u hier van op de hoogte gesteld. 7 In de presentatie zijn 6 maatregelen voorgesteld (zie sheet 36). Hiervan is de maatregel parkeerregulering instellen weggevallen omdat dit niet binnen de scope van de opdracht valt. Verder is een aantal maatregelen samengenomen omdat zij in principe varianten van dezelfde maatregel zijn. Ter illustratie: de maatregel Goedkope dagkaarten op meer locaties zoals Vijfhoek, Claxonate en t Lammetje is een uitgebreidere variant van de maatregel Dagtarief 2,00 in de Claxonate.

8 Bijlage 1 Parkeergegevens onderzoek 2009 en 2013

9 Parkeerdruk in percentages 8 donderdag vrijdagavond zaterdag gebied centrum a Eggert centrum centrum centrum a Claxonate centrum schil schil Wagenweg Hazepolder Zuiderpolder Ring Het parkeeronderzoek in 2013 is in tegenstelling tot het parkeeronderzoek in 2009 op twee donderdagen, vrijdagen en zaterdagen uitgevoerd. In de tabel is uitgegaan van het gemiddelde percentage van een dag. 9 De ring bestaat uit een aantal straten dat onder verschillende gebieden van het parkeeronderzoek valt. Ter verduidelijking is de ring apart benoemd in de tabel. Globaal bestaat de ring uit de volgende straten: Nieuwstraat, Westerstraat, Gedempte Singelgracht, Oude Vismarkt (parallelweg), Weerwal, Achterdijk, Venediën, Looiersplein, postkantoor.

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 8 september 2015 Annet Dijk-Schepman Rico Andriesse 2 Opzet Aanleiding Doel en proces Kennis delen Wat kunnen we

Nadere informatie

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014?

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014? M E M O Aan : leden van commissie SOB Van : wethouder Krieger Tel. nr : Datum : 5 december 2013 Onderwerp : parkeren op koopzondagen Bijlagen : - c.c. : Huidige situatie Tot nu toe is er alleen betaald

Nadere informatie

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond Vergadering 3 december 2013 Gemeenteraad Onderwerp : Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond B&W vergadering : 12 november 2013 Dienst / afdeling : SB.ROV Aan de gemeenteraad, In het

Nadere informatie

PARKEERVISIE BINNENSTAD PURMEREND

PARKEERVISIE BINNENSTAD PURMEREND PARKEERVISIE BINNENSTAD PURMEREND 2012-2015 Versie: 15 juni 2012 Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Actueel...3 1.4 Leeswijzer...4 2 Huidige parkeersituatie...5 3 Oplossingsrichtingen korte

Nadere informatie

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Scenario's nieuw beleid Niels Bosch 13 juli 2017 Project related Agenda 1. Evaluatie parkeerbeleid Huidig parkeerbeleid Enquête Input stakeholders 2. Nieuw parkeerbeleid Mogelijke

Nadere informatie

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Datum 28 oktober 2009 MSH005/Hdt/0067 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Datum: 15 juli 2015 Algemeen Algemene bevindingen op basis van het parkeeronderzoek in 2014 (Parkeerbalans 2014 en 2020, dd. 19 september 2014).

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. l.q.sa^.ve^rvsw.^r.2014; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. l.q.sa^.ve^rvsw.^r.2014; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN Registratienummer: 1148631 Onderwerp.' Belastingmaatregelen 2015 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. l.q.sa^.ve^rvsw.^r.2014; gelet op artikel 225

Nadere informatie

het instellen van een lager starttarief/parkeertijd van de parkeertarieven en/of het betalen per minuut

het instellen van een lager starttarief/parkeertijd van de parkeertarieven en/of het betalen per minuut Deze notitie bevat een (hernieuwd) onderzoek naar de consequenties van: het instellen van een lager starttarief/parkeertijd van de parkeertarieven en/of het betalen per minuut. Deze opdracht tot nader

Nadere informatie

Concept maatregelen centrum parkeren

Concept maatregelen centrum parkeren Concept maatregelen centrum parkeren 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In en rondom het centrum van Etten-Leur zijn verschillende regulerende parkeermaatregelen van kracht. De meeste maatregelen bestaan al een

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Nadere informatie

REACTIES PARKEREN 2016

REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES OP PRESENTATIE INFORMATIEVE COMMISSIE Datum: 16 september 2015 Plaats: Raadzaal Behandelde onderwerpen Actie 1. Zone 1 aan de binnenzijde van de singels kortparkeren instellen

Nadere informatie

Concept Parkeervisie 2012-2020. Downloadversie website

Concept Parkeervisie 2012-2020. Downloadversie website Concept Parkeervisie 2012-2020 Downloadversie website Inhoud presentatie Doelen Inventarisatie Concepten Doelen Doelen Vergroten van de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van de binnenstad Aanpak parkeerknelpunten

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Gemeente Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar status kenmerk definitief GZv1101 datum 21 april 2011 Gemeente Zevenaar Inhoudsopgave

Nadere informatie

REGISTRATIE NUMMER: RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

REGISTRATIE NUMMER: RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT REGISTRATIE NUMMER: Agendanr.: Registratienr: 11-45 RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer ^ Registratienummer raad 11-45 b 3 (3 H 3 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 621310 Moet

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsvoorstel uitvoeren pilot tijdelijke aanpassing reguleringstijden betaald parkeren op vrijdag- en zaterdagavond

Onderwerp: Raadsvoorstel uitvoeren pilot tijdelijke aanpassing reguleringstijden betaald parkeren op vrijdag- en zaterdagavond RAADSVOORSTEL 16R.00355 gemeente WOERDEN 16R.00355 Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 30 augustus 2016 Portefeuillehouder(s): de Weger Portefeuille(s): Parkeren Contactpersoon: M.

Nadere informatie

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Een analyse van het gevoerde parkeerbeleid in de gemeente Woerden, een aantal conclusies over de gevolgen van dit beleid en een beschrijving

Nadere informatie

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Datum 4 maart 2016 LSR018/Grd/0450.01 Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

SP-initiatiefvoorstel ondergronds parkeren voor vergunninghouders

SP-initiatiefvoorstel ondergronds parkeren voor vergunninghouders Nijmegen, 16 september 2005 Raadsvoorstel nr. 272/2005 SP-initiatiefvoorstel ondergronds parkeren voor vergunninghouders Inleiding De parkeerdruk in de parkeerregime gebieden van Nijmegen neemt voortdurend

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0763, d.d. 24 augustus 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verbetervoorstel t.b.v. exploitatie en beheer parkeergarage Haarlemmerstraat BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1) bijgaande

Nadere informatie

Nota van Beantwoording

Nota van Beantwoording Nota van Beantwoording Zienswijzen Verordening Parkeerbelastingen Invoeren betaald parkeren Sluisdijkbuurt en omgeving d.d. 22 november 2010 Nota van Beantwoording zienswijzen Betaald parkeren Sluisdijkbuurt

Nadere informatie

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Datum 26 oktober 2013 Kenmerk BLM002/Mdm/0007 Eerste versie 24 september

Nadere informatie

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch *BARCODE* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/16-00361 Directeur : mevr. S. van Heeren Behandelend ambtenaar P.V. Pollen Zaaknummer Z.15-14411 Datum: 7 juni 2016 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 274625 Datum : 31 mei 2016 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 4 november datum/agendapunt B&Wn. afdeling: Ondenverp: Voorstel: Behandeling in:

Beslissing B&W: datum indiening: 4 november datum/agendapunt B&Wn. afdeling: Ondenverp: Voorstel: Behandeling in: *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 4 november 2015 afdeling: Stedelijke Ontwikkeling datum/agendapunt B&Wn :1011151401 Ondenverp: Eindtijd

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend. Veendam, 29 oktober 2013

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend. Veendam, 29 oktober 2013 GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november 2013 Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0136 Ruimte en Economie Veendam, 29 oktober 2013 Onderwerp: Parkeren Veendam

Nadere informatie

Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn

Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn Offerte Datum 16 mei 2008 MDD021/Rta/0097 Kenmerk Naar aanleiding van ons overleg d.d. 21 april jongstleden, brengen wij hiermee

Nadere informatie

> Raadsvoorstel / Besluitvormend

> Raadsvoorstel / Besluitvormend > Raadsvoorstel / Besluitvormend Raadsvergadering van: 16 december 2010 Datum: 6 december 2010 Onderwerp: Aanpassing tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en verhoging van de kosten

Nadere informatie

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 Memo Van Doorkiesnummer C. Jordaan 5137 Onderwerp Datum Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 20 april 2015 Doel Parkeerregulering wordt ingevoerd om parkeeroverlast

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gerwin Foesenek 6 augustus 2015 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 637206 Datum: Behandeld door: 21 november 2011 Jorg Meijerink Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid Onderwerp: Plan van aanpak nieuwe parkeervisie

Nadere informatie

Gemeente Veenendaal. Evaluatie proef gratis parkeren centrum zaterdag

Gemeente Veenendaal. Evaluatie proef gratis parkeren centrum zaterdag Gemeente Veenendaal Evaluatie proef gratis parkeren centrum zaterdag Gemeente Veenendaal Evaluatie proef gratis parkeren centrum zaterdag Datum 6 maart 2017 Kenmerk VND199/Sdg/1338.01 Eerste versie www.goudappel.nl

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Parkeernota 2014. Portefeuilehouder dr. Derk Reneman

Nota van B&W. onderwerp Parkeernota 2014. Portefeuilehouder dr. Derk Reneman Bemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Parkeernota 2014 Portefeuilehouder dr. Derk Reneman Collegevergadering 1 8 november 2014 inlichtingen Rik Thorborg (023 5676082) Registratienummer 2014.0051148

Nadere informatie

Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk)

Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk) Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk) Koers autoluwe binnenstad Doel autoluwe binnenstad (wat staan we voor): Verbeteren bereikbaarheid binnenstad Verbeteren leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit

Nadere informatie

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert.

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert. BEWONERSPARKEREN ROND DE ZUIDAS 1. De Zuidas Op de Zuidas werken meer dan 30.000 mensen. Als de Zuidas volledig is uitontwikkeld in 2040 groeit dat tot 80.000 werknemers. In totaal zullen dan 200.000 mensen

Nadere informatie

Harmonisatie parkeerbeleid. Jan-Anne Waagmeester

Harmonisatie parkeerbeleid. Jan-Anne Waagmeester Harmonisatie parkeerbeleid Jan-Anne Waagmeester Stand van zaken: het planproces 21 mei 2016: gemeentegesprek over parkeren Gesprekken met diverse ondernemers- en bewonersgroeperingen Najaar 2016: bewonerspanel

Nadere informatie

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Definitieve rapportage Empaction B.V. Eindhoven, 9 januari 0 Rapportage parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken (

Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken ( dagtarieven zone 1 en 2 gelijk trekken Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken ( Opbrengsten Worden ingediend. 1,30) - 11.500,00 Amendementen PvdA (5) en VVD-WL

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013 Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/28557 Datum : 20 november 2012 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T.

Nadere informatie

Reguleren met betaald parkeren

Reguleren met betaald parkeren 2 Wat ga ik vertellen? Info over Leiden algemeen Reguleren met betaald parkeren Parkeerbeleid van de gemeente Leiden Parkeerbeleid in Leiden Waarom betaald parkeren? Reinout van Gulick, Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Discussienota Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0102 Ruimte en Economie Veendam, 9 september 2013 Onderwerp: Parkeren Veendam

Nadere informatie

Harmonisatie parkeertarieven. Vastgesteld door de Raad op 28 juni 2017

Harmonisatie parkeertarieven. Vastgesteld door de Raad op 28 juni 2017 Harmonisatie parkeertarieven Projectleider Kerim Iskender / Jan-Anne Waagmeester Afdeling Strategie / Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Datum Behandeling Planstatus Projectnummer Opdrachtgever Identificatie

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

Collegevoorstel 151/2003. Registratienummer 3.51605. Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753. Programma Mobiliteit

Collegevoorstel 151/2003. Registratienummer 3.51605. Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753. Programma Mobiliteit Collegevoorstel 151/2003 Registratienummer 3.51605 Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753 Programma Mobiliteit Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Onderwerp van het voorstel behandeling motie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Van der Ree van 29 juni 2016 inzake het parkeren in parkeergarages op de Zuidas.

Schriftelijke vragen. Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Van der Ree van 29 juni 2016 inzake het parkeren in parkeergarages op de Zuidas. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2016 Datum akkoord 20 september 2016 Publicatiedatum 20 september 2016 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Van der ee van 29 juni 2016 inzake

Nadere informatie

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek Beleidskader Parkeren Gemeente Oude IJsselstreek Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergronden 4 3. Visie 5 3.1 Visie 5 3.2 Hoofdvarianten 5 3.3 Meetbaar 5 4. Beleidskader 6 2 1. Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bericht aan Wijkbewoners over het parkeerreferendum V1.0

Bericht aan Wijkbewoners over het parkeerreferendum V1.0 Bericht aan Wijkbewoners over het parkeerreferendum V1.0 Haarlem, 7 juni 2017 Beste Wijkbewoners, De gemeente Haarlem organiseert woensdag 19 juli 2017 een parkeerreferendum. De vraag waarover u kunt stemmen

Nadere informatie

Dagtarief parkeergarages per 1 november 2013 Het nieuwe dagtarief wordt 1,60 per 41 minuten (voorheen 44 minuten).

Dagtarief parkeergarages per 1 november 2013 Het nieuwe dagtarief wordt 1,60 per 41 minuten (voorheen 44 minuten). Bijlage 0: samenvatting tariefswijzigingen Het tarief voor parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de 'Verordening parkeerbelastingen 2013 bedraagt per tijdseenheid van

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM, ECONOMIC STUDIES ON PUBLIC FACILITY USE

VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM, ECONOMIC STUDIES ON PUBLIC FACILITY USE KvK Haaglanden 28108453 BTW NL.8154.15.394.B01 Onderwerp: Prijselasticiteit parkeertarieven Opsteller: Ed van Savooyen Datum: 8 mei 2017 Notitie 1 Inleiding Over de prijselasticiteit van parkeertarieven

Nadere informatie

Stedelijk parkeren. Notitie: 16 december 2013

Stedelijk parkeren. Notitie: 16 december 2013 Notitie: 16 december 2013 Stedelijk parkeren 1. Inleiding 1.1. Probleemstelling/achtergronden Er zijn verschillende projecten en ontwikkelingen gaande in de binnenstad met invloed op de parkeerbehoefte.

Nadere informatie

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Evaluatie parkeerbeleid ( )

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Evaluatie parkeerbeleid ( ) Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Evaluatie parkeerbeleid (2012-000727) 7 februari 2012 De antwoorden van het college van B&W op de vragen van de fracties staan schuin gedrukt onder

Nadere informatie

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o.

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

M e m o. Aan De leden van de raad. 12 april 2011. Van Het college/wethouder B. Emmens

M e m o. Aan De leden van de raad. 12 april 2011. Van Het college/wethouder B. Emmens Team Stedenbouw en Verkeer Aan De leden van de raad Datum 12 april 2011 Van Het college/wethouder B. Emmens Onderwerp Stand van zaken Integraal parkeerbehoefteonderzoek Buytenpark Inleiding Op 31 januari

Nadere informatie

Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013. Kern Woerden

Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013. Kern Woerden Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013 Kern Woerden 11 december 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 Flexibiliteit... 3 Aanleiding... 3 Problematiek... 3 Doelstelling... 3 Leeswijzer... 3 2 Beleidsdoelstellingen...

Nadere informatie

Parkeerregulering 2.0

Parkeerregulering 2.0 Passende aanpak uitwijkgedrag in woongebieden F. van Weert Internationale hogeschool NHTV Breda P. van Loon Empaction Definitie parkeerregulering ASVV 2004 Het invoeren en zorgdragen voor de effectuering

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 Collegebesluit Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 1. Inleiding Parkeren raakt iedereen in de stad. Naast het gegeven dat een auto bijdraagt aan een gevoel van vrijheid, speelt

Nadere informatie

Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers

Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers ondernemen werken winkelen Tarieven per 1 januari 2014 Betaald parkeren in Almere In de centra van Almere

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE

PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE Rapportage Amsterdam, 2 november 2016 In opdracht van: Spark BV Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s):

Nadere informatie

Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers

Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers ondernemen werken Tarieven 2015 Betaald parkeren in Almere In de centra van Almere Stad en Almere Buiten

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp Kosten invoeren blauwe zone parkeren Datum 14-jun-2012 Nummer RV-1233 Steller vraag W. van Rooij Fractie VVD Portefeuillehouder N. Lemlijn Steller P. Verheijen Datum

Nadere informatie

Vexpan Expertteam vraag:

Vexpan Expertteam vraag: Vexpan Expertteam vraag: 2014-002 Vraag: Gemeenten hanteren nog wel eens het principe, dat het garage parkeren niet duurder mag zijn dan het straat parkeren. Vroeger was dat met een uurtarief wat makkelijker

Nadere informatie

TOELICHTING PARKEERREGIME PARKEERGARAGE

TOELICHTING PARKEERREGIME PARKEERGARAGE TOELICHTING PARKEERREGIME PARKEERGARAGE Datum : 8 februari 2017 Aan : Kopie aan : Van : Vincent van Zuijlen Onderwerp : Toelichting parkeerregime parkeergarage Raalte Inleiding Vanwege het afschaffen van

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 2 september 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 100913/303 afdeling: Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

Opsteller : Peter Boerkamp, beleidsmedewerker Parkeerbeleid, tel. 2459949. Discussienotitie. Toekomst parkeergarage Hengelo centre

Opsteller : Peter Boerkamp, beleidsmedewerker Parkeerbeleid, tel. 2459949. Discussienotitie. Toekomst parkeergarage Hengelo centre Opsteller : Peter Boerkamp, beleidsmedewerker Parkeerbeleid, tel. 2459949 Discussienotitie Toekomst parkeergarage Hengelo centre Inleiding In deze discussienotitie gaan we in op de toekomst van parkeergarage

Nadere informatie

VERKEERSCIRCULATIE BINNENSTAD, De binnenstadschouw nader beschouwd

VERKEERSCIRCULATIE BINNENSTAD, De binnenstadschouw nader beschouwd VERKEERSCIRCULATIE BINNENSTAD, 2011 De binnenstadschouw nader beschouwd Verkeerscirculatie Binnenstad, 2011 De binnenstadschouw nader beschouwd 2 In opdracht van: Raadsgriffie Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Tarieven parkeergarages en afgesloten terreinen Vast te stellen de Tarieven parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen 2016.

Tarieven parkeergarages en afgesloten terreinen Vast te stellen de Tarieven parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen 2016. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Tarieven parkeergarages en afgesloten terreinen 2016 Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting De gemeentelijke parkeertarieven worden

Nadere informatie

A B C DE SCHIJF VAN VIJF NIEUW PARKEERBELEID. Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray. Samengesteld door

A B C DE SCHIJF VAN VIJF NIEUW PARKEERBELEID. Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray. Samengesteld door DE SCHIJF VAN VIJF NIEUW PARKEERBELEID D E A B C Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Afdeling Stad, Wijk en Dorpen Team Ruimtelijke Ontwikkeling / Verkeer 17 mei 2016 pagina 1

Nadere informatie

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp:

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp: aangenomen / verworpen / ingetrokken In te vullen door de griffier AMENDEMENT NR Voor het amendement stemmen. Tegen het amendement stemmen. AMENDEMENT De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering

Nadere informatie

Tel. steller: Raadsvoorstel Tariefaanpassing Keizer Karelgarage

Tel. steller: Raadsvoorstel Tariefaanpassing Keizer Karelgarage Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Tariefaanpassing Keizer Karelgarage Van: Het college van B&W van 2 oktober 2012 Doel: Toelichting: Besluiten Voorliggende besluitvorming Het

Nadere informatie

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik,

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, Collegevoorstel Samenvatting De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, iedereen mag er gebruik van maken. Door de jaren heen is de parkeerdruk in het gebied

Nadere informatie

Stuknummer: a08.00096

Stuknummer: a08.00096 Stuknummer: a08.00096 gemeente Den Helder Aan: Portefeuillehouder: Classificatie: Kenmerk: het college van B&W C.J.M. Hienkens Openbaar Paraaf financieel adviseur d.d. Van afdeling: Adviseur: Telefoonnummer:

Nadere informatie

MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen

MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen aan: Hans Jung (Lithos Bouw & Ontwikkeling ), Paula Valkier en Maarten Oudshoorn (Gemeente Waddinxveen) van: Falco Bruens (Van Riezen & Partners)

Nadere informatie

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk april 2012 Gemeente Breda Opdrachtgever: Contactpersoon: Rapporttype: Auteur(s): Gemeente Breda dhr. J.A. Claereboets Eindrapport dhr. R. Pasveer Plaats/datum: Tilburg,

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van januari Onderwerp:

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van januari Onderwerp: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van januari 2014 Besluit nummer: 2014_Raad_00012 Onderwerp: Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Voorgesteld wordt om, naar aanleiding

Nadere informatie

Rapport Evaluatie parkeerbeleid

Rapport Evaluatie parkeerbeleid Rapport Evaluatie parkeerbeleid In opdracht van Auteurs: Opdrachtgever: Paul van Loon, Lise Ras (Empaction) Klaartje Philipsen (TOPonderzoek) Gemeente Venray Datum: 24-7-2017 Pagina 1 van 31 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten (Bijdragenr. 71) Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten Sjoerd Stienstra (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV) Samenvatting: Parkeerkentallen geven slechts een globale benadering van

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Bessems, Monique PO S1 RAD: RAD151028 woensdag 28 oktober 2015 BW: BW150929 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 28 oktober 2015 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Parkeren

Hoofdstuk 25. Parkeren Hoofdstuk 25. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Jongeren, inwoners uit de Binnenstad, alleenstaanden en huishoudens met een lager inkomen hebben relatief

Nadere informatie

EVALUATIE BLAUWE ZONE HOUTEN- CENTRUM

EVALUATIE BLAUWE ZONE HOUTEN- CENTRUM Beknopte evaluatie blauwe zone voorjaar 2013 EVALUATIE BLAUWE ZONE HOUTEN- CENTRUM Gemeente Houten 1 Datum: december 2013 Richard Zwartenkot Joost van Harskamp Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2017.

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2017. VERORDENING PARKEERBELASTINGEN 2017 De raad van de gemeente Apeldoorn; gelezen het voorstel van het college d.d. 25 oktober 2016, nr 2016/003081; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; BESLUIT: vast

Nadere informatie

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek Duurzaam parkeerbeleid Parkeeronderzoek AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 2 AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 3 Probleemstelling Wat is onderzoeksvraag? >>> Meten is weten

Nadere informatie

Publieksamenvatting Gegevensanalyserapport Deloitte

Publieksamenvatting Gegevensanalyserapport Deloitte B_1 Bijlage Publieksamenvatting Gegevensanalyserapport Deloitte Team Mobiliteit Maastricht i.s.m. Deloitte (Eindrapport Gegevensanalyse Ringenstructuur Deloitte d.d. 21 augustus 2015) Inleiding: Q-Park

Nadere informatie

Parkeren centrum Haren

Parkeren centrum Haren Parkeren centrum Haren Parkeren centrum Haren Gemeente Haren Grontmij Nederland B.V. Haren, 4 november Verantwoording Titel : Parkeren centrum Haren Projectnummer : 345 Referentienummer R39 Datum : 4 november

Nadere informatie

Toelichting b.b. advies Evaluatie Gepast Parkeren

Toelichting b.b. advies Evaluatie Gepast Parkeren Toelichting b.b. advies Evaluatie Gepast Parkeren Inleiding Op 1 november 2012 is Gepast Parkeren in Helmond als pilot geïntroduceerd met kortingsregelingen voor leden van Gepast Parkeren in de gemeentelijke

Nadere informatie

Menukaart parkeertarieven. 10 april 2017

Menukaart parkeertarieven. 10 april 2017 Menukaart parkeertarieven Projectleider Kerim Iskender / Jan-Anne Waagmeester Afdeling Strategie / Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Datum Behandeling Planstatus Projectnummer Opdrachtgever Identificatie

Nadere informatie

Parkeren Bruisende Binnenstad. Informatieavond gemeenteraad 15-3

Parkeren Bruisende Binnenstad. Informatieavond gemeenteraad 15-3 Parkeren Bruisende Binnenstad Informatieavond gemeenteraad 15-3 programma 1. De aanleiding 2. De vragen 3. Het proces 4. De resultaten 5. Het voorstel 1. aanleiding Oosterhoutse binnenstad: minder bezoekers,

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de 'Verordening parkeerbelastingen 2013'

Tarieventabel behorende bij de 'Verordening parkeerbelastingen 2013' Tarieventabel behorende bij de 'Verordening parkeerbelastingen 2013' Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Begripsomschrijving Parkeren

Nadere informatie

Raadsvoorstel 104. Gemeenteraad. Vergadering 2 december 2014. Onderwerp : Evaluatie Gepast Parkeren

Raadsvoorstel 104. Gemeenteraad. Vergadering 2 december 2014. Onderwerp : Evaluatie Gepast Parkeren Vergadering 2 december 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Evaluatie Gepast Parkeren B&W vergadering : 28 oktober 2014 Dienst / afdeling : Ruimtelijke Ordening en Verkeer Aan de gemeenteraad, Op 1 november 2012

Nadere informatie

Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam

Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam Status : Definitief Datum : 11 maart 2016 Auteur : W.H. de Haan 1 1. Inleiding Aanleiding Het stadsdeel Centrum van de

Nadere informatie

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Datum 8 januari 2015 Kenmerk SRO014/Bkd/0028.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Van: Bewonerscomité zone 2 Herengracht 11 Terneuzen

Van: Bewonerscomité zone 2 Herengracht 11 Terneuzen Van: comité zone 2 Herengracht 11 Terneuzen Aan: College B&W Gemeente Terneuzen i.a.a. Gemeenteraad Terneuzen CC: Wijkraad Binnenstad Terneuzen Terneuzen, maandag 6 juni 2016 Betreft: enquête ondernemers,

Nadere informatie

Bewonersvereniging Vesting Heusden. Parkeren in de vesting

Bewonersvereniging Vesting Heusden. Parkeren in de vesting Bewonersvereniging Vesting Heusden Parkeren in de vesting Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Huidige parkeerproblematiek in de vesting Heusden... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 De parkeercapaciteit in de vesting... 3

Nadere informatie