Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2"

Transcriptie

1 Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen - In geval van leven bij het verstrijken van de overeenkomst: het bedrag van de reserve bij het verstrijken van de overeenkomst - In geval van overlijden vóór het verstrijken van de overeenkomst, ten gevolge van een uitgesloten risico: het bedrag van de reserve op het ogenblik van de kennisgeving van het overlijden aan de Verzekeraar - In geval van overlijden vóór het verstrijken van de overeenkomst, ten gevolge van een niet-uitgesloten risico: het bedrag van de reserve op het ogenblik van de kennisgeving van het overlijden aan de Verzekeraar verhoogd met: - 1% van de waarde van de overeenkomst indien de leeftijd van de verzekerde, op het ogenblik van overlijden, niet hoger is dan 60 jaar (60 jaar inbegrepen); - 0,1 % van de waarde van de overeenkomst indien de leeftijd van de verzekerde, op het ogenblik van overlijden, tussen 61 en 75 jaar ligt (75 jaar inbegrepen); - 0,01% van de waarde van de overeenkomst indien de leeftijd van de verzekerde, op het ogenblik van overlijden, 76 jaar of meer bedraagt, met een maximum van 100 euro. Doelgroep Deze levensverzekering is voornamelijk bestemd voor natuurlijke personen, maar kan ook door alle rechtspersonen onderschreven worden. 3 Fondsen Deze levensverzekering is gekoppeld aan de volgende twee verzekeringsfondsen (i) INORA INVEST NAUTILUS, (ii) INORA INVEST MONEPREMIUM EURO. De verzekeringnemer bepaalt vrij, in voorkomend geval, de verdeling van zijn investering over voormelde beschikbare fondsen. (i) INORA INVEST NAUTILUS 1 De termen gebruikt in deze fiche hebben de betekenis die er aan werd gegeven in de algemene en bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolis INORA INVEST, alsook in het intern reglement van het betrokken fonds, behoudens in geval van uitdrukkelijke andersluidende bepalingen. 2 Deze financiële informatiefiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 25/07/11. Het verzekeringsfonds INORA INVEST NAUTILUS is uitsluitend samengesteld uit de Euro Medium Term Note (EMTN) NAUTILUS, uitgegeven door Société Générale, waarvan de karakteristieken zijn beschreven in Bijlage I. 3 Deze verzekering richt zich tot personen die hun geld willen beleggen in fondsen waarvan de risico s zijn beschreven in de rubriek fondsen.

2 De doelstelling van deze belegging is te genieten van het rendement beoogd door de EMTN NAUTILUS. Deze EMTN streeft ernaar te profiteren van de prestatie van de Dynamic Recovery 2 index. De investering in de EMTN NAUTILUS geeft geen aanleiding tot periodieke inkomsten. Het product is verder voorzien van een mechanisme voor vervroegde terugbetaling, automatisch geactiveerd onder bepaalde voorwaarden. Het fonds INORA INVEST NAUTILUS valt onder risicoklasse 3. De beheerder van het fonds is Inora Life Limited. (ii) INORA INVEST MONEPREMIUM (monetair fonds) Het verzekeringsfonds INORA INVEST MONEPREMIUM is uitsluitend samengesteld uit deelbewijzen van het gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht «HSBC MONETAIRE PATRIMOINE». De doelstelling van deze belegging is te genieten van het rendement beoogd door het GBF HSBC MONETAIRE PATRIMOINE, dat tot doel heeft om een performantie te realiseren die zou nauw mogelijk aansluit bij de EONIA index. Het fonds INORA INVEST MONEPREMIUM valt onder risicoklasse 0. De beheerder van het fonds INORA INVEST MONEPREMIUM is Inora Life Limited. Rendement Het rendement van deze levensverzekering is gekoppeld aan het rendement van één of meer van de volgende verzekeringsfondsen, en dit in functie van het/de verzekeringsfonds(en) waarin de verzekeringnemer kiest zijn premie te beleggen. De verdeelsleutel tussen de verschillende fondsen wordt aan de keuze van de verzekeringnemer overgelaten : - (i) Het rendement van het fonds INORA INVEST NAUTILUS is rechtstreeks gekoppeld aan het rendement van de EMTN NAUTILUS waarin alle activa van het fonds INORA INVEST NAUTILUS zijn geïnvesteerd. De doelstelling van deze belegging is te genieten van het rendement beoogd door de EMTN NAUTILUS. Deze EMTN streeft ernaar te profiteren van de prestatie van de Dynamic Recovery 2 index., en varieert overeenkomstig de formule uiteengezet in Bijlage I. - (ii) Het rendement van het fonds INORA INVEST MONEPREMIUM is rechtstreeks gekoppeld aan het rendement van het GBF HSBC MONETAIRE PATRIMOINE waarin alle activa van het fonds INORA INVEST MONEPREMIUM geïnvesteerd zijn. Het rendement van het GBF HSBC MONETAIRE PATRIMOINE is gekoppeld aan de performantie van de EONIA index (EURO Overnight Index Average).

3 Onderhavige verzekering bevat geen enkele garantie, noch inzake rendement noch inzake het recupereren van de betaalde premie. Het financieel risico wordt door de verzekeringnemer gedragen. Het GBF HSBC MONETAIRE PATRIMOINE investeert zijn activa voornamelijk in obligaties en schuldvorderingen op zo een manier dat het geïnvesteerd kapitaal in principe voor 100% gegarandeerd is. Het is van belang op te merken dat geen enkele van voormelde garanties door de verzekeraar zelf wordt gegeven, zodat de verzekeringnemer steeds onderworpen is aan het kredietrisico van de uitgever van de instrumenten waarin de activa van de betrokken fondsen worden geïnvesteerd. Rendement uit verleden (voor zover beschikbaar) Kosten: - Toetredingskosten Informatie niet beschikbaar. Het verzekeringsfonds INORA INVEST NAUTILUS werd recent opgericht en er bestaat dus geen informatie betreffende een rendement uit het verleden. - Toetredingskosten Kosten verbonden aan de verzekeringsovereenkomst: 75 EUR, gelijktijdig met de eerste premie betaald (zie algemene voorwaarden artikel 1.10) Kosten ten laste van het (de) verzekeringsfonds(en) waarin de verzekeringnemer investeert: -> INORA INVEST NAUTILUS: toetredingskosten van de verzekeringspolis van 0,2509% per trimester, trimestrieel berekend en te betalen, ten laste van elk verzekeringsfonds waarin de verzekeringnemer investeert, gedurende de eerste vijf jaren van het bestaan van het fonds in kwestie. -> INORA INVEST MONEPREMIUM: instapkost van maximum 1%. - Beheerskosten die rechtstreeks op de overeenkomst worden aangerekend - Beheerskosten Volgende kosten zijn ten laste van het (de) verzekeringsfonds(en) waarin de verzekeringnemer investeert: -> INORA INVEST NAUTILUS: beheerskosten van de polis van 0,4024% per trimester, trimestrieel berekend en te betalen, ten laste van elk verzekeringsfonds waarin de verzekeringnemer investeert, toepasselijk gedurende de volledige looptijd van het fonds in kwestie. -> INORA INVEST MONEPREMIUM: beheerskosten van de polis van 0,40% per jaar, wekelijks berekend op de activa van het fonds en trimestrieel betaald. Het dient nog te worden opgemerkt dat het GBF HSBC MONETAIRE PATRIMOINE zelf beheerskosten aanrekent van 0,60% per jaar op het netto dagelijks actief van het GBF HSBC MONETAIRE PATRIMOINE, onder aftrek van de aandelen of delen van de ICBE die in portefeuille worden gehouden.

4 - Uitstapkosten - Uitstapkosten * INORA INVEST NAUTILUS - Afkoopvergoeding/ Opvragingvergoeding Afkoopkosten voor gehele of gedeeltelijke opvraging Op de datum van het verstrijken van het fonds: de gehele of gedeeltelijke opvragingen kunnen zonder kosten gebeuren. In geval van opheffing van de verzekeringsfondsen: INORA LIFE zal het vervangen door een Verzekeringsfonds bij wijze van bijlage bij de Overeenkomst. In dit geval zal er, naar keuze van de Verzekeringnemer en, in voorkomend geval met het akkoord van de aanvaardende Begunstigde(n), een Interne Overdracht naar dit nieuwe Verzekeringsfonds gebeuren of de Opvraging van Overeenkomst aan de Waarde van de Overeenkomst, zonder kosten. Bij gebrek aan indicatie van de Verzekeringnemer op het moment van de vervanging van het Verzekeringsfonds en in de mate dat het nieuwe Verzekeringsfonds niet is opgericht, zal het aandeel van de waarde van de Overeenkomst geïnvesteerd in het verdwenen Verzekeringsfonds worden overgedragen op het Monetair Verzekeringsfonds. In de andere gevallen: de gehele of gedeeltelijke opvragingen maken het voorwerp uit van een vergoeding die berekend wordt op de Vereffeningswaarde aan een tarief dat varieert naar gelang de investeringsduur van de verzekeringspremies in het fonds in kwestie. Deze tarieven zijn de volgende: Datum Tot 06/11/12 Van 07/11/12 tot 06/11/13 Van 07/11/13 tot 06/11/14 Van 07/11/14 tot 06/11/15 Van 07/11/15 tot 06/11/16 Nadien Tarief 5% 4% 3% 1,95% 0,95% 0% Opvragingen kunnen jaarlijks kosteloos worden gerealiseerd binnen de limiet van 5% van de inventariswaarde van het fonds bepaald op basis van de eerste Opvraging van het lopende jaar, in verhouding tot de start van de belegging in het Verzekeringsfonds. Boven deze limiet, zelfs na vijf jaar, zal de administratiekost nooit minder dan 25 EUR bedragen. - Kosten bij overdracht van fondsen Kosten verbonden aan een interne overdracht: Het uitstappen uit het fonds door een interne overdracht naar een ander verzekeringsfonds is onderworpen aan dezelfde kosten als deze voorzien in geval van opvraging, en overeenkomstig dezelfde modaliteiten. Er wordt bijgevolg verwezen naar het vorige punt. * INORA INVEST MONEPREMIUM De interne overdrachten en de opvragingen zijn onderworpen aan een vaste kost van 25,00 EUR.

5 - Kost overlijdensdekking Het deel van de premie dat wordt besteed aan de dekking van het overlijdensrisico wordt berekend door het bedrag van de premie, netto na kosten, te vermenigvuldigen met één van de tarieven uit de tabel in bijlage bij de algemene voorwaarden. Dit bedrag (i) varieert naar gelang de leeftijd van de verzekerde (of, in voorkomend geval, van de oudste van de verzekerden), op het ogenblik van de betaling van de premie of van de interne overdrachten in en is afhankelijk van de resterende duur (ii) van de onderliggende activa van het fonds. Het bedrag verschuldigd door de verzekeringnemer wordt in één keer aangerekend op de premie of op de interne overdracht in, bij de investering van deze bedragen. Wanneer de inschrijving betrekking heeft op verschillende verzekeringsfondsen, wordt het bedrag op een pro rata basis berekend in functie van het bedrag geïnvesteerd in elk fonds. Toetreding/Inschrijving - De onderschrijvingsperiode loopt van 25/07/2011 tot 21/10/ De initiële en bijkomende stortingen kunnen wekelijks gebeuren. - Geen enkele storting kan gebeuren na 21/10/2011. Looptijd - Het onderhavige verzekeringscontract is gebaseerd op de levensduur en eindigt bij het overlijden van de verzekerde. - De verzekeringsfondsen INORA INVEST NAUTILUS eindigen op 16/11/2021. Op deze datum zullen andere verzekeringsfondsen aan de verzekeringnemer worden voorgesteld om de waarde van zijn overeenkomst zonder kosten over te dragen. De verzekeringnemer kan er ook voor kiezen een (volledige of gedeeltelijke) opvraging te doen. - Het verzekeringsfonds INORA INVEST MONEPREMIUM heeft een onbeperkte duur. Inventariswaarde De waarde van de eenheid van de twee voormelde fondsen (INORA INVEST NAUTILUS en INORA INVEST MONEPREMIUM) wordt op wekelijkse basis berekend, behalve de dagen waarop de totale waarde van het betrokken onderliggende actief (respectievelijk, de EMTN NAUTILUS, en de delen van het GBF HSBC MONETAIRE PATRIMOINE) niet bepaald wordt, door de netto-waarde van het betrokken fonds te delen door het aantal eenheden van het betrokken fonds. De totale netto-waarde van het fonds zelf wordt elke week berekend, behalve de dagen waarop de waarde van het betrokken onderliggende actief (respectievelijk, de EMTN NAUTILUS en de deelbewijzen van het GBF HSBC MONETAIRE PATRIMOINE) niet bepaald wordt. De waarde vloeit voort uit de waardering van de activa van het fonds, netto na belastingen en taksen en de hiervoor vermelde toetredings- en beheerskosten, aangerekend op het fonds in kwestie. De waarde van het onderliggende actief (EMTN NAUTILUS of deelbewijzen van het GBF HSBC MONETAIRE PATRIMOINE) wordt berekend op basis van de laatste gekende inventariswaarde. Wat

6 betreft de EMTN NAUTILUS, is deze inventariswaarde gelijk aan de laatste aankoopkoers van de bedoelde EMTN, verminderd met 1% van de waarde van de coupure op de vaststellingsdatum om te komen tot de verkoopkoers. Wat betreft de deelbewijzen van het GBF HSBC MONETAIRE PATRIMOINE, is deze inventariswaarde gelijk aan de laatste aankoopkoers. De waarde van de eenheid berekend op hogervermelde wijze zal de derde werkdag volgend op de waardering gepubliceerd worden in l Echo en De Tijd. Premie - type van premie: eenmalige premie vrije stortingen - mogelijkheid van bijkomende stortingen, gedurende de onderschrijvingsperiode, met name tot en met 21/10/ geen stortingen op verplichte/regelmatige tijdstippen: de stortingen zijn vrij - periodiciteit van premiebetaling: niet toepasselijk - minimale/maximale storting: maximale storting: er is geen maximale storting minimale storting: initiële storting: EUR bijkomende stortingen: EUR. Fiscaliteit - fiscaal regime voor premiebetaling: Onderhavige verzekeringpolis valt niet binnen het kader van het lange-termijn sparen en de betaalde premies zijn dus niet fiscaal aftrekbaar. Daarentegenover staat dat de kapitalen en de afkoopwaarden in principe niet belastbaar zijn bij hun uitbetaling. - taksen waaraan de premiebetaling onderworpen is: De polis is onderworpen aan de Taks op de Verzekeringsverrichtingen bedoeld in artikel 173 en volgende van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen zoals gewijzigd door de Programmawet van 27 december Deze taks wordt aangerekend aan een tarief van 1,1% voor natuurlijke personen of 4,4% voor rechtspersonen op het totale bedrag van de Premies, in de loop van het belastingjaar te betalen of te dragen. Deze taks wordt afgehouden van het bedrag van de initiële en bijkomende premies en vervolgens door Inora Life Ltd. aan de Belgische Schatkist overgemaakt. De jaarlijkse taks van 0,08% (op 31/12/2010) op het totaal bedrag pro rata van de wiskundige balansprovisies en de technische provisies die betrekking hebben op levensverzekeringscontracten en op verzekeringsverrichtingen die verbonden zijn aan beleggingsfondsen, wordt door de verzekeringnemer gedragen. In de huidige stand van de reglementering, is de polis in België niet onderworpen aan enige andere taks op de premies. - fiscaal regime voor gedeeltelijke/volledige afkoop/opvraging: In principe zijn de kapitalen en afkoopwaarden, die door de verzekeraar aan een verzekeringnemer die inwoner van België is, worden betaald met betrekking tot een verzekeringspolis Inora Invest, niet belastbaar, noch als beroepsinkomsten (artikel 39, 2, 2 van het WIB), noch als roerende inkomsten (artikel 19, 3, b) van het WIB, dat enkel belasting voorziet als de polis bepaalde garanties biedt

7 inzake het rendement. Elk geval is echter eigen aan elke verzekeringnemer. Het is dus aan de verzekeringnemer om het fiscaal regime na te gaan dat van toepassing is op de kapitalen en afkoopwaarden die hij ontvangt op basis van zijn verzekeringspolis in het kader van zijn persoonlijke situatie en, in voorkomend geval, ten opzichte van de belastingadministratie de gepaste aangiftes te doen. - fiscaal regime voor de prestatie in geval van overlijden van de verzekerde (met inbegrip van eventuele vrijstellingen): In bepaalde gevallen, meer bepaald wanneer een verzekerde ook de verzekeringnemer is, kan het kapitaal dat door de verzekeraar aan de begunstigde(n) wordt gestort deel uitmaken van het actief van de nalatenschap voor de berekening van successierechten. Het is aan de begunstigde(n) om het fiscaal regime na te gaan dat van toepassing is op de kapitalen die hij ontvangt in het kader van zijn persoonlijke situatie en, in voorkomend geval, ten aanzien van de belastingadministratie de gepaste aangiftes te doen. Afkoop/opvraging: - Gedeeltelijke afkoop/opvraging - modaliteiten voor gedeeltelijke afkoop/opvraging De gedeeltelijke opvragingen kunnen gebeuren ofwel bij het verstrijken van het fonds, ofwel gedurende de looptijd van het fonds. De verzekeringnemer moet een schriftelijk verzoek aan INORA LIFE LIMITED richten. Voor elke kennisgeving inzake opvraging (vergezeld van de vereiste documenten) ontvangen door INORA LIFE LIMITED vóór elke vrijdag (inbegrepen), zal de waarde van de eenheid die zijn van de eerste werkdag vanaf de volgende woensdag. De gedeeltelijke opvragingen zijn toegelaten indien: Het bedrag dat overeenstemt met het aantal opgevraagde eenheden ten minste gelijk is aan EUR; De tegenwaarde van de eenheden die geïnvesteerd blijven in het fonds ten minste gelijk is aan EUR. De vereffeningswaarde stemt overeen met het aantal afgekochte eenheden vermenigvuldigd met de waarde van de eenheid, onder aftrek van een eventuele afkoopvergoeding (zie hierboven). De vraag tot afkoop kan geschorst worden door INORA LIFE LIMITED om de belangen van de verzekeringnemers te bewaren (indien de marktvoorwaarden zeer ongunstig zijn en/of het geheel van de vragen tot afkoop of de overdracht van eenheden van het betrokken fonds uitgevoerd gedurende een bepaalde week de waarde van dit fonds in sterke mate kan beïnvloeden). - Volledige afkoop/opvraging - modaliteiten voor een afkoop/volledige opvraging De volledige opvragingen kunnen gebeuren ofwel bij het verstrijken van het fonds, ofwel gedurende de looptijd van het fonds.

8 De verzekeringnemer kan de overeenkomst ontbinden/afkopen binnen de 30 dagen vanaf de inwerkingtreding ervan. In dit geval, betaalt de verzekeraar de waarde van de toegekende eenheden terug, verhoogd met de toetredingskosten (zie KB 14/11/2003). De verzekeringnemer moet een schriftelijk verzoek aan INORA LIFE LIMITED richten. Voor elke kennisgeving inzake opvraging (vergezeld van de vereiste documenten) ontvangen door INORA LIFE LIMITED vóór elke vrijdag (inbegrepen), zal de waarde van de eenheid die zijn van de eerste werkdag vanaf de volgende woensdag. De vereffeningswaarde stemt overeen met de waarde van de overeenkomst onder aftrek van een eventuele afkoopvergoeding (zie hierboven). De vraag tot afkoop kan geschorst worden door INORA LIFE LIMITED om de belangen van de verzekeringnemers te vrijwaren (indien de marktvoorwaarden zeer ongunstig zijn en/of het geheel van de vragen tot afkoop of de overdracht van eenheden van het betrokken fonds uitgevoerd gedurende een bepaalde week de waarde van dit fonds in sterke mate kan beïnvloeden). Overdracht van fondsen - mogelijkheid voor overdracht van fondsen - modaliteiten: de verzekeringnemer moet een schriftelijk verzoek aan INORA LIFE LIMITED richten. De vragen tot interne overdrachten ontvangen door INORA LIFE LIMITED tot en met de vrijdag van elke kalenderweek worden de volgende woensdag uitgevoerd (of indien die dag geen werkdag is, de eerst volgende werkdag). De interne overdrachten kunnen volledig of gedeeltelijk zijn. Gedeeltelijke interne overdrachten zijn toegelaten indien : Het bedrag dat overeenstemt met het aantal overgedragen eenheden naar een ander fonds ten minste EUR bedraagt ; de tegenwaarde van de eenheden die geïnvesteerd blijven in het betrokken fonds ten minste gelijk is aan EUR. de interne overdrachten kunnen gebeuren ofwel bij het verstrijken van het fonds ofwel gedurende de looptijd van het fonds. De interne overdrachten «out» (met name de overdrachten van één van de twee fondsen INORA INVEST NAUTILUS of INORA INVEST MONEPREMIUM naar een ander verzekeringsfonds) zijn onderworpen aan kosten (vergoeding). Er is echter geen enkele vergoeding verschuldigd in geval van overdrachten die zich voordoen bij het verstrijken van het fonds of in geval van verdwijning van het fonds (zie hierboven). De vraag tot overdracht kan door INORA LIFE LIMITED geschorst worden om de belangen van de verzekeringnemers te vrijwaren (indien de marktvoorwaarden zeer ongunstig zijn en/of het geheel van de vragen tot afkoop of de overdracht van eenheden van het betrokken fonds uitgevoerd gedurende een bepaalde week de waarde van dit fonds in sterke mate kan beïnvloeden)

9 Informatie - De verzekeringnemer ontvangt jaarlijks een overzicht van de situatie van zijn overeenkomst, dat in het bijzonder bevat: - Het aantal eenheden dat hem toebehoort - De waarde van deze eenheden - Er wordt verwezen naar het reglement van elk fonds waarin de verzekeringnemer investeert (INORA INVEST NAUTILUS, INORA INVEST MONEPREMIUM), waarvan een kopie aan de verzekeringnemer wordt verstrekt ten laatste op het ogenblik van de ondertekening van de verzekeringsovereenkomst. INORA LIFE Ltd, IFSC House, IFSC, Dublin 1, Ierland, toegelaten om zijn activiteit uit te oefenen door beslissing n afgeleverd op 11 januari 2001 door de Central Bank of Ireland. Bijlage I : Technische Fiche EMTN NAUTILUS Bijlage II: Methode van de Dynamic Recovery 2 Index

10 Bijlage I : Technische Fiche EMTN NAUTILUS NAAM Type Emittent Garantie Valuta Nominale waarde emissie Coupure NAUTILUS Euro Medium Term Note Société Générale Acceptance (SGA) N.V Société Générale (Moody s Aa2, Standard & Poor s A+) EUR EUR EUR Emissieprijs 99,70% Emissiedatum 25/07/2011 Vaststellingsdatum (0) 07/11/2011 Maandelijkse vaststellingsdatum (i) ; (i van 1 tot 120) Jaarlijkse vaststellingsdatum (n) ; (n van 5 tot 9) De 7de dag van elke maand, vanaf 07/11/2011 tot en met 08/11/ /11/2016; 07/11/2017; 07/11/2018; 07/11/2019; 09/11/2020 Vervroegde terugbetaaldatum (n); (n van 5 tot 9) Eindvervaldag 16/11/ /11/2016; 14/11/2017; 14/11/2018; 14/11/2019; 16/11/2020 Inschrijvingsperiode Van 25/07/2011 tot 28/10/2011. Tijdens de initiële inschrijvingsperiode start de prijs van de EMTN op 25/07/2011 aan 99,70% en stijgt daama pro rata met een jaarlijks percentage van 1,15% tot hij op 28/10/ % bedraagt. Kapitaalgarantie Onderliggende waarde Berekeningsagent van de Dynamic Recovery 2 Index Terugbetaling op eindvervaldag Neen De Dynamic Recovery 2 index (Bloomberg : SGMDDR2I <Index>) Stoxx Limited Tenzij in geval van Vervroegde terugbetaling (zoals gedefinieerd in Vervroegde terugbetaling) of aankoop gevolgd door annulatie, zal de Emittent de Notes op de

11 vervaldag terugbetalen volgens volgende formules: - Indien de Jaarlijkse Prestatie(10) -10%, Coupure x Max [250% ; 200% x (100%+Jaarlijkse Prestatie(10)] - Zoniet, Coupure x 200% x [100%+Jaarlijkse Prestatie(10)] Vervroegde terugbetaling Wanneer op Jaarlijkse Vaststellingsdatum(n), (n van 5 tot en met 9), de Jaarlijkse Prestatie(n) -10%, zal de Emittent de Notes op de Vervroegde terugbetalingsdatum (n) aflossen volgens de volgende formule: Coupure x [100% + (n x 15%)] S i ; (i van 1 tot 120) Maandelijkse Prestatie(i); (i van 1 tot 120) Jaarlijkse Prestatie(n); (n van 5 tot 10) ISIN Code Secundaire Markt Clearing/Settlement Slotkoers van de onderliggende waarde op Maandelijkse vaststellingsdatum(i) Min[(5,5%; (S i /S i-1 ) -100%)] [ (i van 1 tot 12 x n) (1+Maandelijkse Prestatie(i))]- 1 XS In normale marktcondities verzekert Société Générale gedurende de looptijd van het product een secundaire markt met een maximale bid-offer spread van 1% Clearstream / Euroclear

12 Bijlage II : Methode van de Dynamic Recovery 2 Index 1. Overzicht van de index Indexbeschrijving De Dynamic Recovery 2 Index (de index ) is ontwikkeld om een betere risicoreturnverhouding te bekomen dan met een korf van gemeenschappelijke beleggingsfondsen (de onderliggende korf ). De index is opgebouwd rond een herbalanceringsproces tussen (a) de onderliggende korf, (b) een hypothetische deposito die gebaseerd is op de 1- maand Euro interbankenrente voor deposito s in Euro (de EURIBOR-rente ), en (c) een hypothetische lening die gebaseerd is op de EURIBOR-rente, die gebruikt wordt om de blootstelling aan de onderliggende korf in bepaalde omstandigheden te optimaliseren, terwijl het risiconiveau van de index dicht bij een vooraf bepaald doelniveau wordt gehouden. Door het gebruik van de hypothetische lening kan de blootstelling aan de onderliggende korf een maximaal indexniveau van 250% bereiken. De index wordt berekend en gepubliceerd door Standard & Poor s Financial Services LLC (de berekeningsagent ). Indexstrategie De onderdelen van de index zijn (a) de onderliggende korf, (b) een op de EURIBOR-rente gebaseerd hypothetisch deposito, en (c) een op de de EURIBORrente gebaseerde hypothetische lening. De in overweging genomen blootstelling (de blootstelling ) van de index aan de onderliggende korf wordt bepaald door de berekeningsagent die zich baseert op formules (vastgelegd in de indexregels) die gebruik maken van de volgende inputparameters: (i) de historische kortetermijnvolatiliteit van de onderliggende korf, en (ii) een doelvolatiliteit van 20%; (iii) (iv) vroegere indexniveaus, en vroegere marktwaarden van de Notes die gekoppeld zijn aan de index zodanig dat, in de meeste gevallen, wanneer de historische kortetermijnvolatiliteit van de onderliggende korf stijgt, de in overweging genomen blootstelling aan de onderliggende korf daalt, en wanneer de historische kortetermijnvolatiliteit van de onderliggende korf daalt, de in overweging genomen blootstelling aan de onderliggende korf stijgt. De blootstelling wordt uitgedrukt in een percentage en is beperkt tot 250% van het indexniveau (de blootstelling ). Als de blootstelling van de index aan de onderliggende korf lager is dan 100%, wordt (a) een percentage van het indexniveau geacht belegd te zijn in de onderliggende korf voor een bedrag dat gelijk is aan de som van (i) de blootstelling en (ii) het indexniveau, en (b) het overblijvende percentage van het indexniveau wordt geacht belegd te zijn in het op de EURIBOR-rente gebaseerde hypothetische deposito.

13 Als de blootstelling van de index aan de onderliggende korf niet gelijk is aan 100%, wordt 100% van het indexniveau geacht belegd te zijn in de onderliggende korf, en wordt geen enkel deel van het indexniveau geacht belegd te zijn in het op de EURIBOR-rente gebaseerde hypothetische deposito. Als de blootstelling van de index aan de onderliggende korf groter is dan 100% (onderworpen aan een maximale blootstelling van 250%), wordt 100% van het indexniveau geacht belegd te zijn in de onderliggende korf, en wordt geen enkel deel van het indexniveau geacht belegd te zijn in het op de EURIBOR-rente gebaseerde hypothetische deposito. Bovendien (a) wordt de index geacht belegd te zijn in een bijkomend bedrag in de onderliggende korf dat gelijk is aan de som van (i) het indexniveau en (ii) het verschil van de blootstelling en 100% (de bijkomende blootstelling), en (b) wordt de index geacht geleende fondsen te hebben die gelijk zijn aan de som van (i) het indexniveau en (ii) de bijkomende blootstelling tegen een rente die is gebaseerd op de EURIBOR-rente. De in aanmerking genomen bijkomende belegging in de onderliggende korf zal de blootstelling van de index aan de onderliggende korf doen stijgen, terwijl de in aanmerking genomen lening het indexniveau zal doen dalen. De EURIBOR-rente is onderworpen aan: - een variabele fundingkost die wordt toegepast op het hypothetische deposito, en wordt geacht te zijn gemaakt met Société Générale (de fundingkost ). Deze fundingkost ligt in de lijn van de fundingkost die Société Générale zou toepassen op de EURIBOR-rente voor een 1-maands onbeveiligd deposito dat wordt aangegaan met Société Générale. De oorspronkelijke fundingkost is gelijk aan +0,57%, en - - een variabele financieringskost die wordt toegepast op het hypothetische deposito, die wordt geacht te zijn verleend door Société Générale (de financieringskost ). De financieringskost ligt in de lijn van de financieringskost die Société Générale zou toepassen op de EURIBORrente voor een 1-maands onbeveiligd deposito dat wordt verleend door Société Générale. De oorspronkelijke financieringskost is gelijk aan +0,97%. De Dynamic Recovery 2 Index is de exclusieve eigendom van SG. SG heeft een overeenkomst gesloten met STOXX Limited, Zurich Switzerland om de index te behouden en te berekenen. Index berekening en verspreiding is gevoelig voor fouten, onderbrekingen en vertragingen.

Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2

Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2 Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen - In geval

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 90 / 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 SOORT LEVENSVERZEKERING Happy life AXA Belgium nv, hierna happy life, is een levensverzekering tak 23 van AXA Belgium die bepaalde dekkingen biedt (een gewaarborgde periodieke

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Diversified Europe 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl)

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) Informatiefiche life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 AXA BelgiumFinance (NL) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23'

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds via depot

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 TYPE LEVENSVERZEKERING TwinStar Today is een levensverzekeringsproduct (tak 23) van AXA Belgium, waaraan verschillende interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT

TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT Technische naam Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer (1) Type Emittent EMTN Garantie m.b.t. EMTN ISIN Tak 23 levensverzekering op 8 jaar en 1 dag verbonden

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Type levensverzekering isave Invest 1 Het product isave Invest is een levensverzekering die een combinatie biedt van de volgende beleggingsvormen:

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Argenta Life Plan Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

life opportunity index AXA Belgium Finance nl

life opportunity index AXA Belgium Finance nl life opportunity index AXA Belgium Finance nl I. TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity index AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven door

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Groep Hesters Invest 1

Groep Hesters Invest 1 Groep Hesters Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta) waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds (tak 23) Argenta

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

<Millesimo Tocqueville Dividend> FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING (TAK 23) Type levensverzekering Millesimo Tocqueville Dividend is een levensverzekeringscontract van AXA Belgium, verbonden met een

Nadere informatie

Informatie fiche. Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL)

Informatie fiche. Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL) Informatie fiche Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 Dynamic AXA Belgium Finance (NL) is een levensverzekeringsproduct van

Nadere informatie

ESCLUSIVO di GENERALI Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

ESCLUSIVO di GENERALI Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 ESCLUSIVO di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan een beleggingsfonds (tak 23). Esclusivo di Generali garandeert prestaties bij leven of

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 OPEN Post Optima Flex 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio garandeert

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima MUNDO 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 KBC-Life Capital Type Levensverzekering KBC-Life Capital 1 is een tak 21-beleggingsverzekering met een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement. Hoofdwaarborg: Uitkering van de reserve bij

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van AG Insurance onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Flexi Pro Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering NN Life Flexi-Pro is een levensverzekering van

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Flexirekening. De beleggingsverzekering met absolute veiligheid voor uw kapitaal.

Flexirekening. De beleggingsverzekering met absolute veiligheid voor uw kapitaal. Flexirekening. De beleggingsverzekering met absolute veiligheid voor uw kapitaal. Sta sterker. Flexirekening. De beleggingsverzekering op langere 1. Wat is de Flexirekening? De Flexirekening is een flexibele

Nadere informatie

Beheersreglement life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance nl

Beheersreglement life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance nl Beheersreglement life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance nl Naam van het interne beleggingsfonds Fund Life Opportunity Selection 3 is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct

Nadere informatie

Invest 1. Type levensverzekering

Invest 1. Type levensverzekering Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt in een of meer

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Life Income 1 Levensverzekering met een vaste rente-uitkering.

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Gestructureerd Fonds PEL Continuo

Gestructureerd Fonds PEL Continuo Gestructureerd Fonds PEL Continuo Kies het veiligste pad! Informatienota Een beleggingshorizon van 6 jaar Een kapitaalgarantie op de eindvervaldag Een eenvoudig en transparant mechanisme Jaar 1 tot 5:

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Protect + Global Demography 90 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Individuele

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden Financiële infofiche Levensverzekering Tak 23 Capital Life 1 1 Deze 'financiële info fiche levensverzekering' beschrijft de product- modaliteiten die van toepassing zijn vanaf 15 december 201. Type levensverzekering

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering Groep Hesters Save 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende

Nadere informatie