Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2"

Transcriptie

1 Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen - In geval van leven bij het verstrijken van de overeenkomst: het bedrag van de reserve bij het verstrijken van de overeenkomst - In geval van overlijden vóór het verstrijken van de overeenkomst, ten gevolge van een uitgesloten risico: het bedrag van de reserve op het ogenblik van de kennisgeving van het overlijden aan de Verzekeraar - In geval van overlijden vóór het verstrijken van de overeenkomst, ten gevolge van een niet-uitgesloten risico: het bedrag van de reserve op het ogenblik van de kennisgeving van het overlijden aan de Verzekeraar verhoogd met: - 1% van de waarde van de overeenkomst indien de leeftijd van de verzekerde, op het ogenblik van overlijden, niet hoger is dan 60 jaar (60 jaar inbegrepen); - 0,1 % van de waarde van de overeenkomst indien de leeftijd van de verzekerde, op het ogenblik van overlijden, tussen 61 en 75 jaar ligt (75 jaar inbegrepen); - 0,01% van de waarde van de overeenkomst indien de leeftijd van de verzekerde, op het ogenblik van overlijden, 76 jaar of meer bedraagt, met een maximum van 100 euro. Doelgroep Deze levensverzekering is voornamelijk bestemd voor natuurlijke personen, maar kan ook door alle rechtspersonen onderschreven worden. 3 Fondsen Deze levensverzekering is gekoppeld aan de volgende twee verzekeringsfondsen (i) INORA INVEST NAUTILUS, (ii) INORA INVEST MONEPREMIUM EURO. De verzekeringnemer bepaalt vrij, in voorkomend geval, de verdeling van zijn investering over voormelde beschikbare fondsen. (i) INORA INVEST NAUTILUS 1 De termen gebruikt in deze fiche hebben de betekenis die er aan werd gegeven in de algemene en bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolis INORA INVEST, alsook in het intern reglement van het betrokken fonds, behoudens in geval van uitdrukkelijke andersluidende bepalingen. 2 Deze financiële informatiefiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 25/07/11. Het verzekeringsfonds INORA INVEST NAUTILUS is uitsluitend samengesteld uit de Euro Medium Term Note (EMTN) NAUTILUS, uitgegeven door Société Générale, waarvan de karakteristieken zijn beschreven in Bijlage I. 3 Deze verzekering richt zich tot personen die hun geld willen beleggen in fondsen waarvan de risico s zijn beschreven in de rubriek fondsen.

2 De doelstelling van deze belegging is te genieten van het rendement beoogd door de EMTN NAUTILUS. Deze EMTN streeft ernaar te profiteren van de prestatie van de Dynamic Recovery 2 index. De investering in de EMTN NAUTILUS geeft geen aanleiding tot periodieke inkomsten. Het product is verder voorzien van een mechanisme voor vervroegde terugbetaling, automatisch geactiveerd onder bepaalde voorwaarden. Het fonds INORA INVEST NAUTILUS valt onder risicoklasse 3. De beheerder van het fonds is Inora Life Limited. (ii) INORA INVEST MONEPREMIUM (monetair fonds) Het verzekeringsfonds INORA INVEST MONEPREMIUM is uitsluitend samengesteld uit deelbewijzen van het gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht «HSBC MONETAIRE PATRIMOINE». De doelstelling van deze belegging is te genieten van het rendement beoogd door het GBF HSBC MONETAIRE PATRIMOINE, dat tot doel heeft om een performantie te realiseren die zou nauw mogelijk aansluit bij de EONIA index. Het fonds INORA INVEST MONEPREMIUM valt onder risicoklasse 0. De beheerder van het fonds INORA INVEST MONEPREMIUM is Inora Life Limited. Rendement Het rendement van deze levensverzekering is gekoppeld aan het rendement van één of meer van de volgende verzekeringsfondsen, en dit in functie van het/de verzekeringsfonds(en) waarin de verzekeringnemer kiest zijn premie te beleggen. De verdeelsleutel tussen de verschillende fondsen wordt aan de keuze van de verzekeringnemer overgelaten : - (i) Het rendement van het fonds INORA INVEST NAUTILUS is rechtstreeks gekoppeld aan het rendement van de EMTN NAUTILUS waarin alle activa van het fonds INORA INVEST NAUTILUS zijn geïnvesteerd. De doelstelling van deze belegging is te genieten van het rendement beoogd door de EMTN NAUTILUS. Deze EMTN streeft ernaar te profiteren van de prestatie van de Dynamic Recovery 2 index., en varieert overeenkomstig de formule uiteengezet in Bijlage I. - (ii) Het rendement van het fonds INORA INVEST MONEPREMIUM is rechtstreeks gekoppeld aan het rendement van het GBF HSBC MONETAIRE PATRIMOINE waarin alle activa van het fonds INORA INVEST MONEPREMIUM geïnvesteerd zijn. Het rendement van het GBF HSBC MONETAIRE PATRIMOINE is gekoppeld aan de performantie van de EONIA index (EURO Overnight Index Average).

3 Onderhavige verzekering bevat geen enkele garantie, noch inzake rendement noch inzake het recupereren van de betaalde premie. Het financieel risico wordt door de verzekeringnemer gedragen. Het GBF HSBC MONETAIRE PATRIMOINE investeert zijn activa voornamelijk in obligaties en schuldvorderingen op zo een manier dat het geïnvesteerd kapitaal in principe voor 100% gegarandeerd is. Het is van belang op te merken dat geen enkele van voormelde garanties door de verzekeraar zelf wordt gegeven, zodat de verzekeringnemer steeds onderworpen is aan het kredietrisico van de uitgever van de instrumenten waarin de activa van de betrokken fondsen worden geïnvesteerd. Rendement uit verleden (voor zover beschikbaar) Kosten: - Toetredingskosten Informatie niet beschikbaar. Het verzekeringsfonds INORA INVEST NAUTILUS werd recent opgericht en er bestaat dus geen informatie betreffende een rendement uit het verleden. - Toetredingskosten Kosten verbonden aan de verzekeringsovereenkomst: 75 EUR, gelijktijdig met de eerste premie betaald (zie algemene voorwaarden artikel 1.10) Kosten ten laste van het (de) verzekeringsfonds(en) waarin de verzekeringnemer investeert: -> INORA INVEST NAUTILUS: toetredingskosten van de verzekeringspolis van 0,2509% per trimester, trimestrieel berekend en te betalen, ten laste van elk verzekeringsfonds waarin de verzekeringnemer investeert, gedurende de eerste vijf jaren van het bestaan van het fonds in kwestie. -> INORA INVEST MONEPREMIUM: instapkost van maximum 1%. - Beheerskosten die rechtstreeks op de overeenkomst worden aangerekend - Beheerskosten Volgende kosten zijn ten laste van het (de) verzekeringsfonds(en) waarin de verzekeringnemer investeert: -> INORA INVEST NAUTILUS: beheerskosten van de polis van 0,4024% per trimester, trimestrieel berekend en te betalen, ten laste van elk verzekeringsfonds waarin de verzekeringnemer investeert, toepasselijk gedurende de volledige looptijd van het fonds in kwestie. -> INORA INVEST MONEPREMIUM: beheerskosten van de polis van 0,40% per jaar, wekelijks berekend op de activa van het fonds en trimestrieel betaald. Het dient nog te worden opgemerkt dat het GBF HSBC MONETAIRE PATRIMOINE zelf beheerskosten aanrekent van 0,60% per jaar op het netto dagelijks actief van het GBF HSBC MONETAIRE PATRIMOINE, onder aftrek van de aandelen of delen van de ICBE die in portefeuille worden gehouden.

4 - Uitstapkosten - Uitstapkosten * INORA INVEST NAUTILUS - Afkoopvergoeding/ Opvragingvergoeding Afkoopkosten voor gehele of gedeeltelijke opvraging Op de datum van het verstrijken van het fonds: de gehele of gedeeltelijke opvragingen kunnen zonder kosten gebeuren. In geval van opheffing van de verzekeringsfondsen: INORA LIFE zal het vervangen door een Verzekeringsfonds bij wijze van bijlage bij de Overeenkomst. In dit geval zal er, naar keuze van de Verzekeringnemer en, in voorkomend geval met het akkoord van de aanvaardende Begunstigde(n), een Interne Overdracht naar dit nieuwe Verzekeringsfonds gebeuren of de Opvraging van Overeenkomst aan de Waarde van de Overeenkomst, zonder kosten. Bij gebrek aan indicatie van de Verzekeringnemer op het moment van de vervanging van het Verzekeringsfonds en in de mate dat het nieuwe Verzekeringsfonds niet is opgericht, zal het aandeel van de waarde van de Overeenkomst geïnvesteerd in het verdwenen Verzekeringsfonds worden overgedragen op het Monetair Verzekeringsfonds. In de andere gevallen: de gehele of gedeeltelijke opvragingen maken het voorwerp uit van een vergoeding die berekend wordt op de Vereffeningswaarde aan een tarief dat varieert naar gelang de investeringsduur van de verzekeringspremies in het fonds in kwestie. Deze tarieven zijn de volgende: Datum Tot 06/11/12 Van 07/11/12 tot 06/11/13 Van 07/11/13 tot 06/11/14 Van 07/11/14 tot 06/11/15 Van 07/11/15 tot 06/11/16 Nadien Tarief 5% 4% 3% 1,95% 0,95% 0% Opvragingen kunnen jaarlijks kosteloos worden gerealiseerd binnen de limiet van 5% van de inventariswaarde van het fonds bepaald op basis van de eerste Opvraging van het lopende jaar, in verhouding tot de start van de belegging in het Verzekeringsfonds. Boven deze limiet, zelfs na vijf jaar, zal de administratiekost nooit minder dan 25 EUR bedragen. - Kosten bij overdracht van fondsen Kosten verbonden aan een interne overdracht: Het uitstappen uit het fonds door een interne overdracht naar een ander verzekeringsfonds is onderworpen aan dezelfde kosten als deze voorzien in geval van opvraging, en overeenkomstig dezelfde modaliteiten. Er wordt bijgevolg verwezen naar het vorige punt. * INORA INVEST MONEPREMIUM De interne overdrachten en de opvragingen zijn onderworpen aan een vaste kost van 25,00 EUR.

5 - Kost overlijdensdekking Het deel van de premie dat wordt besteed aan de dekking van het overlijdensrisico wordt berekend door het bedrag van de premie, netto na kosten, te vermenigvuldigen met één van de tarieven uit de tabel in bijlage bij de algemene voorwaarden. Dit bedrag (i) varieert naar gelang de leeftijd van de verzekerde (of, in voorkomend geval, van de oudste van de verzekerden), op het ogenblik van de betaling van de premie of van de interne overdrachten in en is afhankelijk van de resterende duur (ii) van de onderliggende activa van het fonds. Het bedrag verschuldigd door de verzekeringnemer wordt in één keer aangerekend op de premie of op de interne overdracht in, bij de investering van deze bedragen. Wanneer de inschrijving betrekking heeft op verschillende verzekeringsfondsen, wordt het bedrag op een pro rata basis berekend in functie van het bedrag geïnvesteerd in elk fonds. Toetreding/Inschrijving - De onderschrijvingsperiode loopt van 25/07/2011 tot 21/10/ De initiële en bijkomende stortingen kunnen wekelijks gebeuren. - Geen enkele storting kan gebeuren na 21/10/2011. Looptijd - Het onderhavige verzekeringscontract is gebaseerd op de levensduur en eindigt bij het overlijden van de verzekerde. - De verzekeringsfondsen INORA INVEST NAUTILUS eindigen op 16/11/2021. Op deze datum zullen andere verzekeringsfondsen aan de verzekeringnemer worden voorgesteld om de waarde van zijn overeenkomst zonder kosten over te dragen. De verzekeringnemer kan er ook voor kiezen een (volledige of gedeeltelijke) opvraging te doen. - Het verzekeringsfonds INORA INVEST MONEPREMIUM heeft een onbeperkte duur. Inventariswaarde De waarde van de eenheid van de twee voormelde fondsen (INORA INVEST NAUTILUS en INORA INVEST MONEPREMIUM) wordt op wekelijkse basis berekend, behalve de dagen waarop de totale waarde van het betrokken onderliggende actief (respectievelijk, de EMTN NAUTILUS, en de delen van het GBF HSBC MONETAIRE PATRIMOINE) niet bepaald wordt, door de netto-waarde van het betrokken fonds te delen door het aantal eenheden van het betrokken fonds. De totale netto-waarde van het fonds zelf wordt elke week berekend, behalve de dagen waarop de waarde van het betrokken onderliggende actief (respectievelijk, de EMTN NAUTILUS en de deelbewijzen van het GBF HSBC MONETAIRE PATRIMOINE) niet bepaald wordt. De waarde vloeit voort uit de waardering van de activa van het fonds, netto na belastingen en taksen en de hiervoor vermelde toetredings- en beheerskosten, aangerekend op het fonds in kwestie. De waarde van het onderliggende actief (EMTN NAUTILUS of deelbewijzen van het GBF HSBC MONETAIRE PATRIMOINE) wordt berekend op basis van de laatste gekende inventariswaarde. Wat

6 betreft de EMTN NAUTILUS, is deze inventariswaarde gelijk aan de laatste aankoopkoers van de bedoelde EMTN, verminderd met 1% van de waarde van de coupure op de vaststellingsdatum om te komen tot de verkoopkoers. Wat betreft de deelbewijzen van het GBF HSBC MONETAIRE PATRIMOINE, is deze inventariswaarde gelijk aan de laatste aankoopkoers. De waarde van de eenheid berekend op hogervermelde wijze zal de derde werkdag volgend op de waardering gepubliceerd worden in l Echo en De Tijd. Premie - type van premie: eenmalige premie vrije stortingen - mogelijkheid van bijkomende stortingen, gedurende de onderschrijvingsperiode, met name tot en met 21/10/ geen stortingen op verplichte/regelmatige tijdstippen: de stortingen zijn vrij - periodiciteit van premiebetaling: niet toepasselijk - minimale/maximale storting: maximale storting: er is geen maximale storting minimale storting: initiële storting: EUR bijkomende stortingen: EUR. Fiscaliteit - fiscaal regime voor premiebetaling: Onderhavige verzekeringpolis valt niet binnen het kader van het lange-termijn sparen en de betaalde premies zijn dus niet fiscaal aftrekbaar. Daarentegenover staat dat de kapitalen en de afkoopwaarden in principe niet belastbaar zijn bij hun uitbetaling. - taksen waaraan de premiebetaling onderworpen is: De polis is onderworpen aan de Taks op de Verzekeringsverrichtingen bedoeld in artikel 173 en volgende van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen zoals gewijzigd door de Programmawet van 27 december Deze taks wordt aangerekend aan een tarief van 1,1% voor natuurlijke personen of 4,4% voor rechtspersonen op het totale bedrag van de Premies, in de loop van het belastingjaar te betalen of te dragen. Deze taks wordt afgehouden van het bedrag van de initiële en bijkomende premies en vervolgens door Inora Life Ltd. aan de Belgische Schatkist overgemaakt. De jaarlijkse taks van 0,08% (op 31/12/2010) op het totaal bedrag pro rata van de wiskundige balansprovisies en de technische provisies die betrekking hebben op levensverzekeringscontracten en op verzekeringsverrichtingen die verbonden zijn aan beleggingsfondsen, wordt door de verzekeringnemer gedragen. In de huidige stand van de reglementering, is de polis in België niet onderworpen aan enige andere taks op de premies. - fiscaal regime voor gedeeltelijke/volledige afkoop/opvraging: In principe zijn de kapitalen en afkoopwaarden, die door de verzekeraar aan een verzekeringnemer die inwoner van België is, worden betaald met betrekking tot een verzekeringspolis Inora Invest, niet belastbaar, noch als beroepsinkomsten (artikel 39, 2, 2 van het WIB), noch als roerende inkomsten (artikel 19, 3, b) van het WIB, dat enkel belasting voorziet als de polis bepaalde garanties biedt

7 inzake het rendement. Elk geval is echter eigen aan elke verzekeringnemer. Het is dus aan de verzekeringnemer om het fiscaal regime na te gaan dat van toepassing is op de kapitalen en afkoopwaarden die hij ontvangt op basis van zijn verzekeringspolis in het kader van zijn persoonlijke situatie en, in voorkomend geval, ten opzichte van de belastingadministratie de gepaste aangiftes te doen. - fiscaal regime voor de prestatie in geval van overlijden van de verzekerde (met inbegrip van eventuele vrijstellingen): In bepaalde gevallen, meer bepaald wanneer een verzekerde ook de verzekeringnemer is, kan het kapitaal dat door de verzekeraar aan de begunstigde(n) wordt gestort deel uitmaken van het actief van de nalatenschap voor de berekening van successierechten. Het is aan de begunstigde(n) om het fiscaal regime na te gaan dat van toepassing is op de kapitalen die hij ontvangt in het kader van zijn persoonlijke situatie en, in voorkomend geval, ten aanzien van de belastingadministratie de gepaste aangiftes te doen. Afkoop/opvraging: - Gedeeltelijke afkoop/opvraging - modaliteiten voor gedeeltelijke afkoop/opvraging De gedeeltelijke opvragingen kunnen gebeuren ofwel bij het verstrijken van het fonds, ofwel gedurende de looptijd van het fonds. De verzekeringnemer moet een schriftelijk verzoek aan INORA LIFE LIMITED richten. Voor elke kennisgeving inzake opvraging (vergezeld van de vereiste documenten) ontvangen door INORA LIFE LIMITED vóór elke vrijdag (inbegrepen), zal de waarde van de eenheid die zijn van de eerste werkdag vanaf de volgende woensdag. De gedeeltelijke opvragingen zijn toegelaten indien: Het bedrag dat overeenstemt met het aantal opgevraagde eenheden ten minste gelijk is aan EUR; De tegenwaarde van de eenheden die geïnvesteerd blijven in het fonds ten minste gelijk is aan EUR. De vereffeningswaarde stemt overeen met het aantal afgekochte eenheden vermenigvuldigd met de waarde van de eenheid, onder aftrek van een eventuele afkoopvergoeding (zie hierboven). De vraag tot afkoop kan geschorst worden door INORA LIFE LIMITED om de belangen van de verzekeringnemers te bewaren (indien de marktvoorwaarden zeer ongunstig zijn en/of het geheel van de vragen tot afkoop of de overdracht van eenheden van het betrokken fonds uitgevoerd gedurende een bepaalde week de waarde van dit fonds in sterke mate kan beïnvloeden). - Volledige afkoop/opvraging - modaliteiten voor een afkoop/volledige opvraging De volledige opvragingen kunnen gebeuren ofwel bij het verstrijken van het fonds, ofwel gedurende de looptijd van het fonds.

8 De verzekeringnemer kan de overeenkomst ontbinden/afkopen binnen de 30 dagen vanaf de inwerkingtreding ervan. In dit geval, betaalt de verzekeraar de waarde van de toegekende eenheden terug, verhoogd met de toetredingskosten (zie KB 14/11/2003). De verzekeringnemer moet een schriftelijk verzoek aan INORA LIFE LIMITED richten. Voor elke kennisgeving inzake opvraging (vergezeld van de vereiste documenten) ontvangen door INORA LIFE LIMITED vóór elke vrijdag (inbegrepen), zal de waarde van de eenheid die zijn van de eerste werkdag vanaf de volgende woensdag. De vereffeningswaarde stemt overeen met de waarde van de overeenkomst onder aftrek van een eventuele afkoopvergoeding (zie hierboven). De vraag tot afkoop kan geschorst worden door INORA LIFE LIMITED om de belangen van de verzekeringnemers te vrijwaren (indien de marktvoorwaarden zeer ongunstig zijn en/of het geheel van de vragen tot afkoop of de overdracht van eenheden van het betrokken fonds uitgevoerd gedurende een bepaalde week de waarde van dit fonds in sterke mate kan beïnvloeden). Overdracht van fondsen - mogelijkheid voor overdracht van fondsen - modaliteiten: de verzekeringnemer moet een schriftelijk verzoek aan INORA LIFE LIMITED richten. De vragen tot interne overdrachten ontvangen door INORA LIFE LIMITED tot en met de vrijdag van elke kalenderweek worden de volgende woensdag uitgevoerd (of indien die dag geen werkdag is, de eerst volgende werkdag). De interne overdrachten kunnen volledig of gedeeltelijk zijn. Gedeeltelijke interne overdrachten zijn toegelaten indien : Het bedrag dat overeenstemt met het aantal overgedragen eenheden naar een ander fonds ten minste EUR bedraagt ; de tegenwaarde van de eenheden die geïnvesteerd blijven in het betrokken fonds ten minste gelijk is aan EUR. de interne overdrachten kunnen gebeuren ofwel bij het verstrijken van het fonds ofwel gedurende de looptijd van het fonds. De interne overdrachten «out» (met name de overdrachten van één van de twee fondsen INORA INVEST NAUTILUS of INORA INVEST MONEPREMIUM naar een ander verzekeringsfonds) zijn onderworpen aan kosten (vergoeding). Er is echter geen enkele vergoeding verschuldigd in geval van overdrachten die zich voordoen bij het verstrijken van het fonds of in geval van verdwijning van het fonds (zie hierboven). De vraag tot overdracht kan door INORA LIFE LIMITED geschorst worden om de belangen van de verzekeringnemers te vrijwaren (indien de marktvoorwaarden zeer ongunstig zijn en/of het geheel van de vragen tot afkoop of de overdracht van eenheden van het betrokken fonds uitgevoerd gedurende een bepaalde week de waarde van dit fonds in sterke mate kan beïnvloeden)

9 Informatie - De verzekeringnemer ontvangt jaarlijks een overzicht van de situatie van zijn overeenkomst, dat in het bijzonder bevat: - Het aantal eenheden dat hem toebehoort - De waarde van deze eenheden - Er wordt verwezen naar het reglement van elk fonds waarin de verzekeringnemer investeert (INORA INVEST NAUTILUS, INORA INVEST MONEPREMIUM), waarvan een kopie aan de verzekeringnemer wordt verstrekt ten laatste op het ogenblik van de ondertekening van de verzekeringsovereenkomst. INORA LIFE Ltd, IFSC House, IFSC, Dublin 1, Ierland, toegelaten om zijn activiteit uit te oefenen door beslissing n afgeleverd op 11 januari 2001 door de Central Bank of Ireland. Bijlage I : Technische Fiche EMTN NAUTILUS Bijlage II: Methode van de Dynamic Recovery 2 Index

10 Bijlage I : Technische Fiche EMTN NAUTILUS NAAM Type Emittent Garantie Valuta Nominale waarde emissie Coupure NAUTILUS Euro Medium Term Note Société Générale Acceptance (SGA) N.V Société Générale (Moody s Aa2, Standard & Poor s A+) EUR EUR EUR Emissieprijs 99,70% Emissiedatum 25/07/2011 Vaststellingsdatum (0) 07/11/2011 Maandelijkse vaststellingsdatum (i) ; (i van 1 tot 120) Jaarlijkse vaststellingsdatum (n) ; (n van 5 tot 9) De 7de dag van elke maand, vanaf 07/11/2011 tot en met 08/11/ /11/2016; 07/11/2017; 07/11/2018; 07/11/2019; 09/11/2020 Vervroegde terugbetaaldatum (n); (n van 5 tot 9) Eindvervaldag 16/11/ /11/2016; 14/11/2017; 14/11/2018; 14/11/2019; 16/11/2020 Inschrijvingsperiode Van 25/07/2011 tot 28/10/2011. Tijdens de initiële inschrijvingsperiode start de prijs van de EMTN op 25/07/2011 aan 99,70% en stijgt daama pro rata met een jaarlijks percentage van 1,15% tot hij op 28/10/ % bedraagt. Kapitaalgarantie Onderliggende waarde Berekeningsagent van de Dynamic Recovery 2 Index Terugbetaling op eindvervaldag Neen De Dynamic Recovery 2 index (Bloomberg : SGMDDR2I <Index>) Stoxx Limited Tenzij in geval van Vervroegde terugbetaling (zoals gedefinieerd in Vervroegde terugbetaling) of aankoop gevolgd door annulatie, zal de Emittent de Notes op de

11 vervaldag terugbetalen volgens volgende formules: - Indien de Jaarlijkse Prestatie(10) -10%, Coupure x Max [250% ; 200% x (100%+Jaarlijkse Prestatie(10)] - Zoniet, Coupure x 200% x [100%+Jaarlijkse Prestatie(10)] Vervroegde terugbetaling Wanneer op Jaarlijkse Vaststellingsdatum(n), (n van 5 tot en met 9), de Jaarlijkse Prestatie(n) -10%, zal de Emittent de Notes op de Vervroegde terugbetalingsdatum (n) aflossen volgens de volgende formule: Coupure x [100% + (n x 15%)] S i ; (i van 1 tot 120) Maandelijkse Prestatie(i); (i van 1 tot 120) Jaarlijkse Prestatie(n); (n van 5 tot 10) ISIN Code Secundaire Markt Clearing/Settlement Slotkoers van de onderliggende waarde op Maandelijkse vaststellingsdatum(i) Min[(5,5%; (S i /S i-1 ) -100%)] [ (i van 1 tot 12 x n) (1+Maandelijkse Prestatie(i))]- 1 XS In normale marktcondities verzekert Société Générale gedurende de looptijd van het product een secundaire markt met een maximale bid-offer spread van 1% Clearstream / Euroclear

12 Bijlage II : Methode van de Dynamic Recovery 2 Index 1. Overzicht van de index Indexbeschrijving De Dynamic Recovery 2 Index (de index ) is ontwikkeld om een betere risicoreturnverhouding te bekomen dan met een korf van gemeenschappelijke beleggingsfondsen (de onderliggende korf ). De index is opgebouwd rond een herbalanceringsproces tussen (a) de onderliggende korf, (b) een hypothetische deposito die gebaseerd is op de 1- maand Euro interbankenrente voor deposito s in Euro (de EURIBOR-rente ), en (c) een hypothetische lening die gebaseerd is op de EURIBOR-rente, die gebruikt wordt om de blootstelling aan de onderliggende korf in bepaalde omstandigheden te optimaliseren, terwijl het risiconiveau van de index dicht bij een vooraf bepaald doelniveau wordt gehouden. Door het gebruik van de hypothetische lening kan de blootstelling aan de onderliggende korf een maximaal indexniveau van 250% bereiken. De index wordt berekend en gepubliceerd door Standard & Poor s Financial Services LLC (de berekeningsagent ). Indexstrategie De onderdelen van de index zijn (a) de onderliggende korf, (b) een op de EURIBOR-rente gebaseerd hypothetisch deposito, en (c) een op de de EURIBORrente gebaseerde hypothetische lening. De in overweging genomen blootstelling (de blootstelling ) van de index aan de onderliggende korf wordt bepaald door de berekeningsagent die zich baseert op formules (vastgelegd in de indexregels) die gebruik maken van de volgende inputparameters: (i) de historische kortetermijnvolatiliteit van de onderliggende korf, en (ii) een doelvolatiliteit van 20%; (iii) (iv) vroegere indexniveaus, en vroegere marktwaarden van de Notes die gekoppeld zijn aan de index zodanig dat, in de meeste gevallen, wanneer de historische kortetermijnvolatiliteit van de onderliggende korf stijgt, de in overweging genomen blootstelling aan de onderliggende korf daalt, en wanneer de historische kortetermijnvolatiliteit van de onderliggende korf daalt, de in overweging genomen blootstelling aan de onderliggende korf stijgt. De blootstelling wordt uitgedrukt in een percentage en is beperkt tot 250% van het indexniveau (de blootstelling ). Als de blootstelling van de index aan de onderliggende korf lager is dan 100%, wordt (a) een percentage van het indexniveau geacht belegd te zijn in de onderliggende korf voor een bedrag dat gelijk is aan de som van (i) de blootstelling en (ii) het indexniveau, en (b) het overblijvende percentage van het indexniveau wordt geacht belegd te zijn in het op de EURIBOR-rente gebaseerde hypothetische deposito.

13 Als de blootstelling van de index aan de onderliggende korf niet gelijk is aan 100%, wordt 100% van het indexniveau geacht belegd te zijn in de onderliggende korf, en wordt geen enkel deel van het indexniveau geacht belegd te zijn in het op de EURIBOR-rente gebaseerde hypothetische deposito. Als de blootstelling van de index aan de onderliggende korf groter is dan 100% (onderworpen aan een maximale blootstelling van 250%), wordt 100% van het indexniveau geacht belegd te zijn in de onderliggende korf, en wordt geen enkel deel van het indexniveau geacht belegd te zijn in het op de EURIBOR-rente gebaseerde hypothetische deposito. Bovendien (a) wordt de index geacht belegd te zijn in een bijkomend bedrag in de onderliggende korf dat gelijk is aan de som van (i) het indexniveau en (ii) het verschil van de blootstelling en 100% (de bijkomende blootstelling), en (b) wordt de index geacht geleende fondsen te hebben die gelijk zijn aan de som van (i) het indexniveau en (ii) de bijkomende blootstelling tegen een rente die is gebaseerd op de EURIBOR-rente. De in aanmerking genomen bijkomende belegging in de onderliggende korf zal de blootstelling van de index aan de onderliggende korf doen stijgen, terwijl de in aanmerking genomen lening het indexniveau zal doen dalen. De EURIBOR-rente is onderworpen aan: - een variabele fundingkost die wordt toegepast op het hypothetische deposito, en wordt geacht te zijn gemaakt met Société Générale (de fundingkost ). Deze fundingkost ligt in de lijn van de fundingkost die Société Générale zou toepassen op de EURIBOR-rente voor een 1-maands onbeveiligd deposito dat wordt aangegaan met Société Générale. De oorspronkelijke fundingkost is gelijk aan +0,57%, en - - een variabele financieringskost die wordt toegepast op het hypothetische deposito, die wordt geacht te zijn verleend door Société Générale (de financieringskost ). De financieringskost ligt in de lijn van de financieringskost die Société Générale zou toepassen op de EURIBORrente voor een 1-maands onbeveiligd deposito dat wordt verleend door Société Générale. De oorspronkelijke financieringskost is gelijk aan +0,97%. De Dynamic Recovery 2 Index is de exclusieve eigendom van SG. SG heeft een overeenkomst gesloten met STOXX Limited, Zurich Switzerland om de index te behouden en te berekenen. Index berekening en verspreiding is gevoelig voor fouten, onderbrekingen en vertragingen.

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Argenta Life Plan Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E

Nadere informatie

Groep Hesters Invest 1

Groep Hesters Invest 1 Groep Hesters Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds

Beheersreglement van het beleggingsfonds Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Beheersreglement van het beleggingsfonds Top Protect Financials 08/2018 1 Benaming van het fonds : Top Protect Financials 08/2018 01/06/2008 Oprichtingsdatum

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 30/6/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een intrestvoet gewaarborgd door

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

Beheersreglement trendshare

Beheersreglement trendshare Beheersreglement trendshare Naam van het interne beleggingsfonds Fund trendshare A is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct trendshare, uitgegeven door AXA Belgium, hierna 'de

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Beheersreglement van het fonds Post OPTIMA SELECTION geldig op 1/09/2008

Beheersreglement van het fonds Post OPTIMA SELECTION geldig op 1/09/2008 Fortis Insurance Belgium nv E. Jacqmainlaan 53 B-1000 Brussel Onderneming toegelaten onder codenummer 0079 om de tak 23 Levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen (KB 30.03.1993 BS 07.05.1993)

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Hypothecair Krediet voor de particulier

Hypothecair Krediet voor de particulier Prospectus Hypothecair Krediet voor de particulier 01/06/2014 2 Voorwoord Eigenaar worden: één van de belangrijkste beslissingen in uw leven! Deze beslissing vereist een voorafgaande, gedetailleerde en

Nadere informatie

ERGO Life Renteniersverzekering 1

ERGO Life Renteniersverzekering 1 FINANCIELE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 TAK 23 ERGO Life Renteniersverzekering 1 Type levensverzekering Het product ERGO Life Renteniersverzekering is een levensverzekering met een rente-uitkering

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie