SAMENVATTING. Waarschuwingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING. Waarschuwingen"

Transcriptie

1 SAMENVATTING Waarschuwingen Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het basisprospectus (het "Basisprospectus") en dient samen te worden gelezen met het Basisprospectus en de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. De effecten die in het Basisprospectus worden beschreven met betrekking tot de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, namelijk de certificaten (de "Certificaten") en de structured notes (de Notes ) (samen de Effecten ), worden uitgegeven binnen een afzonderlijk compartiment (d.i. een afzonderlijke portefeuille van activa zonder afzonderlijke rechtspersoonlijkheid) van DWS GO S.A. (de Emittent ). Vorderingen van de houders van een Effect (elk een Houder ) zijn beperkt tot de activa van het compartiment aangeduid in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden (het Betrokken Compartiment ). De Raad van Bestuur van de Emittent zal naast het Betrokken Compartiment andere compartimenten oprichten en effecten uitgeven binnen deze andere compartimenten. Deze samenvatting bevat niet alle informatie die voor de Houder van belang is. Daarom dient elke beslissing van de Houder om te investeren in de Effecten slechts te worden genomen na grondig onderzoek van het volledige prospectus met inbegrip van de Voorwaarden van de Certificaten en de Voorwaarden van de Notes (samen de Voorwaarden van de Effecten ). Tenzij anders bepaald hebben de begrippen die in de Voorwaarden van de Effecten worden gedefinieerd dezelfde betekenis in de samenvatting. Indien een geschil wordt ingeleid met betrekking tot de informatie die in het prospectus is opgenomen, kan de Houder die een aanklacht maakt, krachtens de nationale wetgeving van de individuele lidstaten van de Europese Economische Ruimte, verplicht zijn om de kosten van vertaling van het prospectus te dragen vooraleer de juridische procedure start. De aansprakelijkheid van de Emittent kan niet worden ingeroepen voor de inhoud van het prospectus op basis van de prospectusaansprakelijkheid, indien de betrokken vordering uitsluitend gebaseerd is op de informatie vervat in deze samenvatting of een vertaling ervan, behalve indien de inhoud van deze samenvatting misleidend, onjuist of tegenstrijdig zou zijn in vergelijking met de andere delen van het prospectus. Samenvatting van de Belangrijkste Risicofactoren De Effecten zijn verbonden aan één of meerdere onderliggende waarden. Beleggers dienen daarom rekening te houden met risicofactoren verbonden aan de Emittent de Effecten, en de onderliggende waarde(n). 1

2 Een onderliggende waarde kan bepaalde specifieke risico s met zich meebrengen. Daarom dient rekening te worden gehouden met verschillende risico s voor fondsen, indexen, aandelen, termijncontracten of mandjes ervan of andere onderliggende waarden. Risicofactoren verbonden aan de Emittent omvatten onder andere de risico s dat: vorderingen van de Houders beperkt zijn tot de activa van het Betrokken Compartiment; het Betrokken Compartiment uitsluitend betalingen ontvangt onder een OTC contract dat voor het Betrokken Compartiment wordt aangegaan, en de Houders bijgevolg het insolventierisico van de OTC tegenpartij dragen; de Emittent de enige schuldenaar is met betrekking tot het Betrokken Compartiment, d.i. derde partijen (en in het bijzonder aandeelhouders, afgevaardigde bestuurders of werknemers van de Emittent) zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de betalingsverbintenissen van de Emittent onder de Effecten; en de inleiding van een insolventieprocedure met betrekking tot de activa van de Emittent kan leiden tot een vervroegde beëindiging van het betrokken OTC contract en tot een vervroegde terugbetaling van de Effecten, dat tot aanzienlijke kosten kan leiden die aan het Betrokken Compartiment zullen aangerekend worden, waardoor de waarde van de Effecten zal verminderen. Risicofactoren verbonden aan de Effecten omvatten onder andere de risico s dat: Houders het volledige bedrag van het geïnvesteerde kapitaal kunnen verliezen alsook opgelopen transactie- en financieringskosten; bijkomende onkosten, in het bijzonder commissies en andere transactiekosten, een aanzienlijk negatief effect kunnen hebben op de opbrengst van de investering; beleggers die de aankoop van de Effecten hebben gefinancierd via een lening, niet alleen een mogelijk verlies zullen moeten dragen maar ook kapitaal en interest zullen moeten terugbetalen; de Voorwaarden van de Effecten voorzien dat een Houder alle rechten onder de Effecten verliest indien hij een verzoekschrift indient voor de ontbinding van de Emittent, voor een insolventieprocedure tegen de activa van de Emittent of voor een gelijkaardige procedure met het oog op de vereffening van de Emittent; het terugbetalingsbedrag of (in geval van fysieke levering) het voorwerp van de fysieke levering (het Voorwerp van de Levering ), alsook verdere boni of couponbetalingen ook in het geval van de Notes kan afhangen van de prestatie van de onderliggende waarde(n) tussen de uitgiftedatum (of een 2

3 andere datum die wordt gedefinieerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden) en de betrokken waarderingsdatum. Bijgevolg dragen de Houders het risico van een latere negatieve wijziging in de waarde van de onderliggende waarde(n); in geval van reverse Certificaten en reverse Notes, een waardevermeerdering van de onderliggende waarde nadelig is voor de Houders, zodat de waarde van het Effect vermindert indien de waarde van de onderliggende waarde vermeerdert. De risico s voor de Houders die vermeld worden in de volgende paragrafen en verbonden zijn aan een mogelijke waardevermindering van de onderliggende waarden, zijn niet van toepassing op de Houders van reverse Certificaten en reverse Notes. Reverse Certificaten en reverse Notes worden echter negatief beïnvloed door omstandigheden die kunnen leiden tot een waardevermeerdering van de onderliggende waarden. Hoewel een negatieve prestatie van de onderliggende waarden in het algemeen voordelig is voor de Houders van reverse Certificaten en reverse Notes, zou dit niet het geval kunnen zijn indien deze negatieve prestatie gebaseerd is op de uitkering van dividenden of de meetelling van erelonen in de berekening van de onderliggende waarde. De Definitieve Voorwaarden kunnen voorzien dat bepaalde factoren die negatief zijn voor de onderliggende waarde niet zullen meegeteld worden in de berekening van het terugbetalingsbedrag of het Voorwerp van de Levering; in geval van verschillende onderliggende waarden, alleen de onderliggende waarde die de slechtste prestatie heeft geleverd relevant kan zijn zodat de waardevermindering van deze onderliggende waarde(n) doorslaggevend kan zijn zelfs indien de waarde van alle andere onderliggende waarden duidelijk is vermeerderd (het zogenaamde worst-of mechanisme); de Houders niet pro rata maar in mindere mate zullen kunnen deelnemen in waardevermeerderingen van de onderliggende waarde(n); het bedrag dat dient te worden terugbetaald geplafonneerd kan zijn zodat een Houder niet zal genieten van een waardevermeerdering van de onderliggende waarde(n) boven dergelijk plafond; onder de Definitieve Voorwaarden, de ontvangst van een minimum terugbetaling onderworpen kan zijn aan bepaalde voorwaarden zodat een hoger of zelfs volledig verlies van het geïnvesteerde kapitaal mogelijk is; een eventuele gedeeltelijke bescherming van het kapitaal alleen van toepassing is op de eindvervaldatum indien de Effecten niet door de Emittent of de belegger zijn beëindigd. Bovendien is dergelijke eventuele (gedeeltelijke) bescherming van het kapitaal niet gebaseerd op de verwervingskosten van de belegger, die hoger kunnen zijn, maar in het geval van Certificaten, op de initiële uitgifteprijs, en in het geval van Notes, op de denominatie; schommelingen in de interestkoers een bijzonder risico kunnen vormen voor de intrinsieke waarde en marktwaarde van de Effecten; 3

4 in geval van een hefboomeffect in de berekening van het terugbetalingsbedrag, een Houder in grotere mate deelneemt in de door de onderliggende waarde geleden verliezen. Het hefboomeffect kan verbonden zijn aan de meetelling van notionele financieringskosten in de berekening van het terugbetalingsbedrag, waardoor dit lager kan zijn dan de uitgifteprijs, zelfs indien de onderliggende waarde(n) een licht positieve prestatie heeft/hebben opgetekend. Een investering in Effecten met hefboomeffect is daarom meer risicovol dan een investering in de onderliggende waarde(n); fysieke levering mogelijk is, zodat bij het nemen van hun beslissing om te investeren de Houders zich dienen te informeren over de te leveringszaken; het bedrag dat een Houder ontvangt bij de terugbetaling van de Effecten of gedurende de looptijd van de Effecten verminderd kan worden door verschillende erelonen. Erelonen en onkosten kunnen zich voordoen op het niveau van de Effecten en op het niveau van de onderliggende waarde(n) en kunnen het terugbetalingsbedrag of (in geval van fysieke levering) de hoeveelheid of waarde van de leveringszaken verminderen; de Certificaten en in het bijzonder de Notes geen vordering kunnen toekennen op lopende inkomsten; beleggers er niet kunnen op vertrouwen dat zij de Effecten gedurende hun looptijd zullen kunnen verkopen tegen een bepaalde prijs; beleggers niet zullen kunnen vertrouwen op de ontwikkeling van een liquide secundaire markt voor de Effecten. De Emittent heeft het recht, maar niet de verplichting, om te allen tijde Effecten te kopen, te houden en te verkopen; in tegenstelling tot andere vormen van prijsbepaling, de bepaling van de prijzen van de Effecten, indien uitgevoerd door een beursmakelaar, niet de principes van vraag en aanbod dient te volgen; onderbrekingen ertoe kunnen leiden dat het terugbetalingsbedrag anders zal worden berekend, zodat de waarde van de Effecten of het bedrag dat dient te worden terugbetaald kan verminderen en betaling kan uitgesteld worden, en aanpassings- of vervangingsgebeurtenissen kunnen leiden tot een aanpassing van de Voorwaarden van de Effecten of een vervanging van de onderliggende waarde(n) die de waarde van de Effecten kan verminderen. Aanpassingen aan de Voorwaarden van de Effecten door de Emittent kan het terugbetalingsbedrag of (in geval van fysieke levering) de hoeveelheid of waarde van de leveringszaken verminderen; de Emittent de Effecten door een gewone beëindiging kan beëindigen overeenkomstig de Voorwaarden van de Effecten op een voor de Houders ongunstig tijdstip; de Emittent de Effecten door een buitengewone beëindiging kan beëindigen (bijvoorbeeld na de beëindiging van een OTC contract), en de Houders ten gevolge van deze buitengewone beëindiging alleen maar een laag 4

5 terugbetalingsbedrag of (in geval van fysieke levering) een kleine hoeveelheid van de leveringszaken kunnen ontvangen; het fiscaal regime van de Effecten kan veranderen; mogelijke belangenconflicten van de betrokken partijen de waarde van de Effecten en het terugbetalingsbedrag of (in geval van fysieke levering) de hoeveelheid of waarde van de leveringszaken die samen het Voorwerp van de Levering vormen, negatief kunnen beïnvloeden. Algemene risico s verbonden aan de onderliggende waarden van de Effecten Algemene risico s verbonden aan de onderliggende waarde(n) van de Effecten omvatten de risico s dat: de prestatie van de onderliggende waarde(n) in het algemeen onderworpen is aan schommelingen; het niet mogelijk is om betrouwbaar de toekomstige prestatie van de onderliggende waarde(n) te voorspellen; waardeschommelingen het terugbetalingsbedrag of het Voorwerp van de Levering negatief kunnen beïnvloeden. Zelfs in geval van valutabescherming (het zogenaamde quanto mechanisme), loop de Houder bepaalde risico s, en kunnen de kosten verbonden aan het quanto mechanisme meegeteld worden in de bepaling van het terugbetalingsbedrag of het Voorwerp van de Levering; en de Effecten kunnen verbonden zijn aan onderliggende waarden waarvan de relevante prijs bepaald wordt in minder gereglementeerde, kleine en exotische markten of die in aanzienlijke mate afhangen van de ontwikkelingen in minder gereglementeerde, kleine en exotische markten. Bijzondere risico s van Effecten verbonden aan fondsen of mandjes van fondsen als onderliggende waarden Bijzondere risico s van Effecten verbonden aan één of meerdere fondsen of mandjes van fondsen als onderliggende waarde(n) omvatten de risico s dat: de prestatie van een fonds in het algemeen verminderd wordt door erelonen op verschillende niveaus. Ten eerste zijn er erelonen op het niveau van het fonds / de fondsen. Daarenboven kunnen de erelonen die worden aangerekend op het niveau van de investeringen gedaan door het fonds / de fondsen, de prestatie van deze investeringen en bijgevolg van de activa van de fondsen negatief beïnvloeden; onderliggende waarden van Effecten ook fondsen kunnen zijn die in aanzienlijke mate investeren in niet-liquide activa. Dit kan leiden tot moeilijkheden in de berekening van de netto intrinsieke waarde en tot een aanzienlijke vertraging in de terugbetaling van de Effecten, alsook tot een waardevermindering van de investering en zelfs tot een verkoop ervan; 5

6 fondsen waarop de Effecten gebaseerd zijn kunnen de dagen uitstellen waarop zij eenheden terugbetalen. Dit kan voorvallen omwille van onderbrekingsgebeurtenissen of zonder enige reden. Dergelijk uitstel kan leiden tot een vertraging in de terugbetaling of levering en tot een lager terugbetalingsbedrag; de netto intrinsieke waarde van een fonds met een vertraging kan worden bekendgemaakt zodat een belegger de informatie met betrekking tot de waarde van zijn investering met een vertraging zal ontvangen; de Effecten verbonden kunnen zijn aan fondsen die investeren in alternatieve investeringsvehikels die bijzondere risico s met zich meebrengen; de Effecten verbonden kunnen zijn aan een fonds van fondsen dat op zijn beurt investeert in verdere investeringsvehikels. Fouten en vertragingen in de berekening van de netto intrinsieke waarde van dergelijke investeringsvehikels kunnen ook leiden tot fouten en vertragingen in de berekening van het fonds van fondsen en bijgevolg een invloed hebben op het bedrag en tijdstip van de betaling van het terugbetalingsbedrag; de Effecten verbonden kunnen zijn aan fondsen die alleen of hoofdzakelijk in een bepaald land, een bepaalde industrie of een bepaalde investeringscategorie investeren zodat deze de betrokken bijzondere risico s niet kunnen compenseren via andere investeringen; de Effecten verbonden kunnen zijn aan fondsen die zijn blootgesteld aan valutarisico s die niet volledig kunnen worden geëlimineerd door hedgingtransacties. Daarenboven kunnen fondsen afhangen van de ontwikkelingen in minder gereglementeerde, kleine en exotische markten. Dit kan leiden tot aanzienlijke verliezen die geaccumuleerd worden gedurende de looptijd van de Effecten; de Effecten verbonden kunnen zijn aan fondsen die niet gecontroleerd worden door regelgevende overheden, of die investeren in beleggingsfondsen die niet gecontroleerd worden door regelgevende overheden. Omgekeerd kan de invoering van een reglementering voor een voorheen niet-gereglementeerd fonds aanzienlijke nadelen met zich meebrengen voor de fondsen die dienen als onderliggende waarden van Certificaten en Notes; een grote hoeveelheid inschrijvingen op of terugbetalingen van eenheden kan leiden tot een versnelde verkoop van activa of tot een tijdelijke verwatering van activa en tot hogere erelonen voor de overblijvende beleggers; en de personen die het fonds besturen, beheren en adviseren, alsook hun werknemers, onderworpen kunnen zijn aan belangenconflicten. Een ereloon dat gebaseerd is op de prestatie kan bijvoorbeeld een stimulans zijn om te investeren in risicovolle investeringen om hogere opbrengsten te realiseren. Wanneer investeringskansen schaars zijn, kan een beleggingsadviseur bovendien geneigd zijn om eerst investeringen te regelen voor diegenen die het hoogste ereloon betalen. 6

7 Bijzondere risico s van Effecten verbonden aan indexen of mandjes van indexen Bijzondere risico s van Effecten verbonden aan indexen of mandjes van indexen omvatten de risico s dat: uitkeringen aan de Houders van effecten vervat in de index helemaal niet of tegen een verminderd bedrag zullen meegeteld worden in de berekening van het terugbetalingsbedrag; de Emittent geen enkele invloed zou kunnen uitoefenen op de samenstelling en wijziging van de index door de indexsponsor; de onderliggende index geen erkende financiële index zou kunnen zijn, maar een index gecreëerd voor de uitgifte van het betrokken Effect. De indexsponsor zou wel eens geen onafhankelijke partij kunnen zijn, maar zou handelsbetrekkingen kunnen hebben met de Emittent of andere bij de transactie betrokken partijen; bepaalde individuele of verschillende elementen die voortkomen uit hetzelfde marksegment een groot deel van de index kunnen vertegenwoordigen, dat kan leiden tot een hoger risico indien dit bepaald actief of marktsegment zich niet goed ontwikkelt; afhankelijk van de samenstelling en berekening van de index, er een sterke afhankelijkheid kan zijn van bepaalde wisselkoersen; erelonen in de berekening van het indexpeil kunnen worden meegeteld, en dat kan het indexpeil verminderen in het nadeel van de beleggers; het zou kunnen dat het indexpeil niet continue wordt geüpdatet; en in geval van Effecten verbonden aan indexen met een hefboomelement, de index niet alleen een actiefelement kan bevatten maar ook een notioneel financieringselement, waarvan de kost zal worden meegeteld in het indexpeil en waardoor het terugbetalingsbedrag of (in geval van fysieke levering) de waarde van het Voorwerp van de Levering zal verminderen. In het bijzonder in geval van een stop-loss gebeurtenis, kan dergelijke meetelling ertoe bijdragen dat het terugbetalingsbedrag of de waarde van het Voorwerp van de Levering zeer laag is of gelijk is aan nul. Zelfs indien de waarde van het actiefelement vermeerdert, kan het financieringselement ervoor zorgen dat het Effect in waarde vermindert en leidt tot een lager terugbetalingsbedrag. Bijzondere risico s van Effecten verbonden aan termijncontracten ( futures ) of verlengde termijncontracten ( rolling futures ) Investeren in verlengde termijncontracten omvat onder andere de risico s dat: verlengingsverliezen, -winsten en andere uitgaven die meegeteld worden in de bepaling van het terugbetalingsbedrag zullen leiden tot een lagere deelneming in de onderliggende waarde, en dat betekent dat het terugbetalingsbedrag lager zal zijn dan zonder de vervanging van de 7

8 onderliggende waarde. Indien het onderliggende termijncontract niet vervangen kan worden door een vergelijkbaar termijncontract, kan er een clausule zijn die voorziet in de vervanging ervan door een volledig verschillende onderliggende waarde of in de buitengewone beëindiging; en de prijzen op de markten van de termijncontracten en locohandel van elkaar kunnen verschillen en zich niet noodzakelijk parallel zullen ontwikkelen; bovendien nemen Houders van Effecten met een termijncontract als onderliggende waarde niet deel in interestinkomsten die zouden zijn aangegroeid in geval van een hypothetische, volledig door een onderpand gedekte investering in de termijncontracten; Bijzondere risico s van Effecten verbonden aan aandelen of mandjes van aandelen Bijzondere risico s van Effecten verbonden aan aandelen of mandjes van aandelen omvatten onder andere het risico dat Houders mogelijks niet zouden genieten van uitkeringen op de aandelen, en dat uitkeringen een negatieve invloed zouden kunnen hebben op de prestatie van een onderliggende waarde die relevant is voor het Effect. Samenvatting van de Belangrijkste Kenmerken van de Emittent DWS GO S.A. is gevestigd in Luxemburg en werd opgericht op 27 januari 2006 als een naamloze vennootschap (société anonyme) zoals gedefinieerd in de Luxemburgse wet van 22 maart 2004 met betrekking tot effectiseringen (de Effectiseringswet ). Het enige doel van de Emittent is het aangaan van één of meerdere effectiseringstransacties zoals vermeld in de Effectiseringswet. In dit kader kan de Emittent op een permanente basis risico s onderschrijven die verbonden zijn aan de investering in activa alsook risico s die voortvloeien uit verbintenissen onderschreven door derden of verbonden aan alle of een deel van de activiteiten van derden. In de mate toegestaan door de Effectiseringswet kan de Emittent alle controle- en toezichtmaatregelen nemen en alle activiteiten of transacties uitvoeren die nodig of nuttig zijn om het doel van de Emittent te realiseren en verder te ontwikkelen. Overeenkomstig de Effectiseringswet heeft de Raad van Bestuur van de Emittent het recht om compartimenten op te richten die elk een afzonderlijk deel van de activa van de Emittent vertegenwoordigen. Samenvatting van de Belangrijkste Kenmerken van de Effecten Uitgegeven binnen een Compartiment De volgende beschrijving van de Certificaten en Notes (samen de Effecten ) die onder het Basisprospectus kunnen worden uitgegeven, is slechts een algemene samenvatting. Welke van de verschillende mogelijke kenmerken deze Effecten werkelijk hebben, kan alleen maar worden bepaald op basis van het Basisprospectus in samenlezing met de Definitieve Voorwaarden. 8

9 Looptijd van de Effecten De looptijd van de Effecten begint op de uitgiftedatum. Naargelang de gekozen structuur kunnen de Effecten ofwel een onbepaalde of bepaalde looptijd hebben. In geval van een onbepaalde looptijd, eindigt deze alleen in geval van beëindiging door de Houders of de Emittent. Indien de looptijd bepaald is, is er ook een eindvervaldatum waarop de Effecten als een geheel vervallen. De Definitieve Voorwaarden kunnen voorzien dat de Effecten vervroegd vervallen indien zich bepaalde omstandigheden voordoen. Het zou kunnen zijn dat de Houders de looptijd helemaal niet kunnen beëindigen. Zelfs indien beëindiging door de Houders mogelijk is, kan dit alleen maar gebeuren op bepaalde tijdstippen of in bepaalde omstandigheden. Het zou kunnen dat Houders de Emittent op de hoogte dienen te brengen van de beëindiging een bepaalde periode vóór de waarderingsdatum (opzegperiode) waarop de beëindiging in werking treedt. Bovendien kan de Emittent het recht hebben op een gewone beëindiging, waarbij het beëindigingsrecht ook onderworpen kan zijn aan tijds- en andere beperkingen. Betalings- en leveringsvorderingen onder de Effecten De Effecten vertegenwoordigen een recht op betaling van een terugbetalingsbedrag en mogelijke andere bedragen, of (in geval van fysieke levering) het recht om een Voorwerp van de Levering, dat kan bestaan uit verschillende leveringszaken, te ontvangen. Of een terugbetalingsbedrag en desgevallend bijkomende bedragen worden betaald en wat het bedrag van dergelijke betalingen zal zijn of, in geval van fysieke levering, of leveringszaken zullen worden ontvangen of wat de waarde daarvan zal zijn, hangt af van de ontwikkeling van de onderliggende waarde(n). Het terugbetalingsbedrag of (in geval van fysieke levering) de hoeveelheid en waarde van de leveringszaken hangen af van de waarde van de onderliggende waarde(n) op de waarderingsdatum die meer in detail wordt gedefinieerd in de Definitieve Voorwaarden. Bovendien kan de betrokken waarde van de onderliggende waarde(n) op andere data, of de doorlopende prestatie gedurende een bepaalde periode gedurende de looptijd van de Effecten ook een doorslaggevende factor zijn. Deze factoren kunnen ook bepalen of er voor de terugbetaling van de Effecten wel een terugbetalingsbedrag of (in geval van fysieke levering) een bepaald Voorwerp van de Levering kan worden gevorderd. De factor waarmee het terugbetalingsbedrag deelneemt in de prestatie van de onderliggende waarde(n) kan in bedrag verschillen. Bij de berekening van het terugbetalingsbedrag kunnen bepaalde erelonen of, in geval van Hefboomcertificaten ( Leverage Certificates ) of Hefboomnotes ( Leverage Notes ), ook bepaalde financieringskosten voor een notionele leningstransactie afgetrokken worden. In geval van een negatieve ontwikkeling van de onderliggende waarde(n) kan het terugbetalingsbedrag van de Certificaten en Notes gelijk zijn aan nul. De kans bestaat dat de Emittent de Effecten beëindigt op een tijdstip waarop de waarde van de onderliggende waarde(n) zich ongunstig heeft ontwikkeld ten opzichte van de initiële 9

10 waarde, en dat ten gevolge daarvan het terugbetalingsbedrag lager ligt dan de aankoopprijs die de Houder voor de Effecten heeft betaald. Buitengewone beëindiging In bepaalde gevallen uiteengezet in de Definitieve Voorwaarden, kan de Emittent de Effecten beëindigen door een buitengewone beëindiging (dit kan het geval zijn indien bijvoorbeeld het OTC contract beschreven in de afdeling Bijzondere betekenis van het vervullen van het OTC Contract beëindigd wordt). In dergelijk geval kan de terugbetaling gebeuren op een andere datum dan de datum van terugbetaling in geval van een gewone beëindiging door de Emittent. Het terugbetalingsbedrag of (in geval van fysieke levering) het aantal leveringszaken kan anders berekend worden dan in geval van het finale verval of gewone beëindiging. Bovendien kan in geval van buitengewone beëindiging een Voorwerp van de Levering voorzien zijn in plaats van het terugbetalingsbedrag te betalen. Bovendien is, in geval van buitengewone beëindiging door de Emittent, de terugbetaling per Effect beperkt tot een pro rata aandeel in de opbrengsten van het OTC contract of van het onderpand voorzien door de OTC tegenpartij ten gunste van het Betrokken Compartiment. Afzonderlijke Aansprakelijkheid Krachtens de Voorwaarden van de Effecten zijn alle vorderingen die de Houders kunnen instellen tegen de Emittent met betrekking tot het Betrokken Compartiment beperkt tot de activa van het Betrokken Compartiment. Om deze reden kan en zal de Emittent zijn betalingsverbintenissen met betrekking tot de Effecten niet nakomen uit andere activa en in het bijzonder niet uit de activa van andere compartimenten. Indien betalingen of leveringen die door de Emittent worden ontvangen met betrekking tot de Effecten niet voldoende zijn voor de nakoming van alle verbintenissen aan de Houders, is de Emittent niet aansprakelijk voor verdere prestaties. Bijzondere betekenis van het vervullen van het OTC Contract Het Betrokken Compartiment ontvangt alleen maar betalingen of (in geval van fysieke levering) leveringen van het OTC ( over-the-counter ) Contract met Société Générale S.A. Het OTC contract is gestructureerd als een swap op basis waarvan de OTC tegenpartij verplicht is om betalingen of leveringen te doen aan het Betrokken Compartiment die zouden moeten overeenkomen met de betalingen of leveringen gedaan door het Betrokken Compartiment onder de Effecten. De Houders dragen bijgevolg het risico van insolventie van de OTC tegenpartij. Hoewel dit risico verzacht wordt door een bijkomende overeenkomst bij het OTC contract, dat onder bepaalde omstandigheden voorziet dat de OTC tegenpartij onderpand voorziet, wordt dit risico niet helemaal weggenomen. Statuut en Overdraagbaarheid De Effecten zijn rechtstreekse, niet-gewaarborgde en niet-achtergestelde verbintenissen van de Emittent met betrekking tot het Betrokken Compartiment, zijn allemaal van dezelfde rangorde en zijn (onder voorbehoud van de bij wet voorziene 10

11 uitzonderingen) van dezelfde rangorde als alle andere uitstaande niet-gewaarborgde en niet-achtergestelde verbintenissen van de Emittent met betrekking tot het Compartiment. De Effecten zijn deelnemingen in mede-eigendom en zijn dusdanig overdraagbaar overeenkomstig de regels van het clearingstelsel dat wordt aangeduid in de Definitieve Voorwaarden. Toepasselijke wetgeving, plaats van uitvoering en bevoegdheid De vorm en inhoud van de Effecten alsook alle rechten en verplichtingen onder de Effecten worden volledig beheerst door Duits recht, tenzij de Definitieve Voorwaarden uitdrukkelijk bepalen dat zij onderworpen zijn aan het recht van Luxemburg of een ander rechtsgebied. De plaats van uitvoering is Frankfurt/Main. De rechtscolleges te Frankfurt/Main zijn bevoegd om kennis te nemen van enige rechtszaak of andere juridische procedure die voortvloeit uit of verband houdt met de Effecten. Betaalagent Behoudens een vervanging is de betaalagent Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg. Hoofdagent Behoudens een vervanging is de hoofdagent Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main, of een andere agent die wordt aangeduid in de Definitieve Voorwaarden. Gebruik van Opbrengsten De opbrengsten van de uitgifte van de Effecten zullen uitsluitend worden gebruikt voor het nakomen van de betalingsverbintenissen van de Emittent onder het OTC contract met betrekking tot het Betrokken Compartiment. Samenvatting van het Aanbod Het Aanbod De Effecten die worden beschreven in het Basisprospectus en de daaraan verbonden Definitieve Voorwaarden, zijn verbonden aan één of meerdere onderliggende waarden. Naargelang de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, kunnen de Effecten met of zonder inschrijvingsperiode en met of zonder initiële verkoopkost worden aangeboden. Op het specifieke aanbod kunnen minimum of maximum inschrijvingsbedragen van toepassing zijn. Indien een inschrijvingsperiode van toepassing is, kan de Emittent zich het recht voorbehouden om deze inschrijvingsperiode te verlengen of vervroegd af te sluiten. Dergelijke verlenging of afsluiting van de inschrijvingsperiode zal onmiddellijk worden medegedeeld. Gedurende de inschrijvingsperiode worden de Effecten aangeboden aan de initiële uitgifteprijs desgevallend plus een initiële verkoopkost (agio). Na de inschrijvingsperiode kunnen de Effecten doorlopend worden aangeboden en kan de verkoopprijs doorlopend worden bepaald. 11

12 Indien Effecten worden aangeboden zonder inschrijvingsperiode, kan een initiële uitgifteprijs worden bepaald die alleen maar op het begin van het openbaar aanbod van toepassing is; daarna zal de verkoopprijs op een doorlopende basis worden vastgesteld. Een ander alternatief is dat de initiële uitgifteprijs alleen maar bepaald wordt op de datum van het openbaar aanbod of dat (in geval van een voorgaande private plaatsing of een verhoging van een uitgifte) de Effecten vanaf het begin kunnen verworven worden aan een doorlopend bepaalde verkoopprijs. Indien de Effecten worden aangeboden aan een doorlopend bepaalde verkoopprijs, zal de Emittent deze doorlopend bepaalde verkoopprijs ter beschikking stellen van de kapitaalmarkt overeenkomstig de Definitieve Voorwaarden. Deze prijs en het aantal uitgegeven Effecten zijn gebaseerd op heersende marktomstandigheden. De denominatie van de Notes zal worden bepaald in de Definitieve Voorwaarden en zal minstens EUR 1000 bedragen. De uitgifteprijs van de Certificaten zal worden bepaald overeenkomstig de Definitieve Voorwaarden. Het volume van het aanbod en de uitgiftedatum worden uiteengezet in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. De Emittent is niet verplicht om onderschreven Effecten daadwerkelijk uit te geven. Indien er zich geen uitgifte voordoet zal een bericht worden bekendgemaakt overeenkomstig de Definitieve Voorwaarden. Levering van de Effecten De Effecten die werden onderschreven zullen geleverd worden via het clearingstelsel dat wordt aangeduid in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden overeenkomstig de plaatselijke marktgebruiken. Toelating tot de verhandeling op een beurs De Definitieve Voorwaarden geven aan of het de bedoeling is om een aanvraag in te dienen voor de toelating tot de verhandeling op de gereglementeerde officieuze markt (Freiverkehr) of voor de toelating tot een georganiseerde markt. Indien dit de bedoeling is, zullen de Definitieve Voorwaarden ook aanduiden op welke specifieke segmenten of op welke beurs/beurzen de Effecten zullen worden genoteerd. Overzicht van de Transactiedocumenten en -Partijen Op het ogenblik van het opstellen van het Basisprospectus had de Emittent onder andere de volgende overeenkomsten afgesloten met betrekking tot de compartimenten van de Emittent: OTC contract met Société Générale S.A.; Bewaargevingsbankovereenkomst met Deutsche Bank Luxembourg S.A.; Beleggingsadviesovereenkomst met DWS Investment S.A.; 12

13 Overeenkomst met Deutsche Bank Luxembourg S.A. als beheer-, domicilie-, registratie-, overdracht- en betaalagent; en Overeenkomst met Société Générale S.A. als beursmakelaar. De Emittent zal indien nodig verdere overeenkomsten afsluiten met andere agentschappen waarbij zal worden bepaald dat deze agentschappen zullen optreden als berekeningsagent en hoofdagent in de plaats van één van de hierboven vermelde partijen. Wijzigingen door Supplementen Het Basisprospectus van 20 juni 2007 werd gewijzigd door een Supplement van 3 september 2007, een Supplement van 9 oktober 2007 en een Supplement van 20 maart De belangrijkste wijzigingen aangebracht door het Supplement van 3 september 2007 betroffen de vervanging van de halfjaarlijkse financiële gegevens van de Emittent vervat in de versie van het Basisprospectus van 20 juni 2007 door de financiële gegevens op 31 december 2006, een update van de beschrijving van de OTC Tegenpartij en de Bewaargevingsbank, en veranderingen in de hoofdstukken met betrekking tot de belasting. Het Supplement van 9 oktober 2007 voegde in het Basisprospectus een nieuw hoofdstuk Taxation in Austria en een Duitse vertaling van de Samenvatting in. De belangrijkste wijzigingen aangebracht door het Supplement van 20 maart 2008 betroffen een update van de beschrijving van de OTC Tegenpartij alsook een update van de hoofdstukken Taxation in Luxembourg, Taxation in the Federal Republic of Germany en Taxation in Spain, en de invoeging in het Basisprospectus van de hoofdstukken Taxation in Belgium en Taxation in France. 13

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de Effecten uitgegeven door de Emittent onder dit Basisprospectus.

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de Effecten (de "Effecten" of de "Certificaten") uitgegeven

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de Effecten uitgegeven door de Emittent onder dit Basisprospectus.

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringsdatum... 3 5. Samenstelling en evaluatie van het fonds... 3 6. Waarde van de eenheid... 4 7. Prestaties... 4 8. Risico

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de Effecten uitgegeven door de Emittent onder dit Basisprospectus.

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

SAMENVATTING. The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes)

SAMENVATTING. The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes) SAMENVATTING The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes) Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op dit Prospectus en iedere

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid 1 DOELSTELLING... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4 TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING... 3 5 SAMENVOEGING

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten")

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden:

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden: SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot dit Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in de Notes moet gesteund zijn op het Basisprospectus als

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op dinsdag 14 december 2010

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten") die kunnen

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

DEXIA NV. de Meeûssquare Brussel. HR Brussel BTW SPECIAAL VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 21 mei 2003

DEXIA NV. de Meeûssquare Brussel. HR Brussel BTW SPECIAAL VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 21 mei 2003 DEXIA NV de Meeûssquare 1 1000 Brussel HR Brussel 604.748 BTW 458.548.296 SPECIAAL VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 21 mei 2003 Opgesteld conform artikelen 596 en 598 van het Wetboek Vennootschappen ter

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN Pagina 1 ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE WARRANTS VAN 28 APRIL 2009 A. Warrants 1. Warrants Elke kent het recht toe om in te schrijven op één nieuw gewoon aandeel

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 31 juli 2009 om 16u30

STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 31 juli 2009 om 16u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 31 juli

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.)

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) Uitgifte tot EUR 100,000,000 van in 2014 Terugbetaalbare Index Gebonden Obligaties met Vaste Rente (de "Obligaties") in

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Commerzbank AG Factor Certificaten

Commerzbank AG Factor Certificaten Commerzbank AG Factor Certificaten Corporates & Markets Deze producten bevatten het risico op kapitaalverlies. De producten in deze brochure zijn onderhevig aan risico s (voor risicofactoren zie pagina

Nadere informatie

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015 ING Structured Note Note gelinkt aan aandelen ING 5Y EUR Fix Coupon Airbag Note 09/2015 terugbetaling kapitaal gelinkt aan een Europese aandelenindex Productfiche 23 augustus 2010 Omschrijving Deze Note

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010 Mededeling _2010_28 dd. 20 december 2010 Openbare aanbieding van obligaties en toelating van obligaties tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en invoering van een versnelde procedure voor de

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Gereglementeerde informatie* Brussel, 8 juni 2010 Informatiedocument KEUZEDIVIDEND I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Drie keuzemogelijkheden Coupon nummer 73 kan worden

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

RECORD BANK NV. (de "Obligaties") commercieel "Record Target Note" genoemd. Uitgifteprijs : 102%

RECORD BANK NV. (de Obligaties) commercieel Record Target Note genoemd. Uitgifteprijs : 102% PROSPECTUS 19 februari 2008 RECORD BANK NV Minimum EUR 20.000.000 Obligaties waarvan het kapitaal op de vervaldatum van 6 mei 2014 gewaarborgd is en waarvan de eerste coupon is vastgesteld op 8% en de

Nadere informatie

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up Mogelijke halfjaarlijkse coupon met progressieve rentevoet Looptijd van het product: 2,5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Geen kapitaalbescherming Beschrijving 2.5Y USD Semi-Annual Step-Up is een beleggingsproduct

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op 29 maart 2017 om 17 uur in ons bezit moeten zijn VOLMACHT

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op 29 maart 2017 om 17 uur in ons bezit moeten zijn VOLMACHT Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op 29 maart 2017 om 17 uur in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 578 van het Wetboek van vennootschappen en wordt

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 06764 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging F CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018 Verkoopperiode: van 5 december 2012 tot 14 december 2012 (behoudens vervroegde afsluiting) Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna S.A. (1) Blootstelling

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie!

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Inhoud Inleiding 3 Onder welke vorm kunt u uw effecten aanhouden? 4 Welke vennootschappen moeten hun effecten

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15 Productfiche 10 februari 2010 Omschrijving Deze Note betaalt elk jaar een vaste brutocoupon van 3% voor jaar 1 en jaar 2. De

Nadere informatie

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (een emittent ) en Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (de garant ) SAMENVATTING van het basisprospectus gedateerd

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

SAMENVATTING. op interest die verhoogt ("Step-up Notes") of verlaagt ("Step-Down Notes") van één interestperiode naar de andere; of

SAMENVATTING. op interest die verhoogt (Step-up Notes) of verlaagt (Step-Down Notes) van één interestperiode naar de andere; of SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten")

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de Effecten uitgegeven door de Emittent onder dit Basisprospectus.

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie