INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT"

Transcriptie

1 INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT ACTIVITEITENPLAN 2015

2 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Communitymanagement 2 INHOUD 1. Community management Doelen 3 2. Werkwijze en deliverables Communitymanagement Productmanagement Overzicht deliverables 7 3. Samenwerking en raakvlakken met andere projecten 8 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Het hoger onderwijs ziet zich geconfronteerd met een studentenpopulatie die steeds meer divers van samenstelling is, eigen devices meeneemt en verwacht overal en altijd draadloos toegang te hebben tot hun leeromgeving en (open) leermateriaal. Omdat studenten een verschillende leerbehoefte en studieaanpak hebben, voldoet het one-size-fits-all principe niet om hen optimaal te bedienen. De mogelijkheden om onderwijs op maat aan te bieden groeien dankzij ICT. Met het programma Onderwijs op Maat draagt SURFnet bij aan het realiseren van de ambitie van instellingen voor hoger onderwijs om gepersonaliseerd en flexibel onderwijs aan te bieden dat zo goed mogelijk aansluit bij de leerbehoeften van de individuele student. Binnen het programma worden zes projecten uitgevoerd: 1. Communitymanagement 2. Open en Online Onderwijs 3. Toetsing en Toetsgestuurd Leren 4. Flexibele en Persoonlijke Digitale Leeromgeving 5. Learning en Academic Analytics 6. Proeftuin

3 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Communitymanagement 3 1. COMMUNITY MANAGEMENT Afstemming, disseminatie, professionalisering en dienstverlening zijn sleutelwoorden binnen het project Communitymanagement. Om optimaal te kunnen blijven aansluiten bij actuele vraagstukken van instellingen blijft voortdurende afstemming noodzakelijk: nieuwe ontwikkelingen of vraagstukken kunnen mogelijk leiden tot nieuwe projecten en/of dienstverlening. Binnen instellingen wisselen we daarom regelmatig informatie uit met betrokkenen van (centrale) onderwijsvernieuwingsprogramma s. Ook organisaties als VSNU, Vereniging Hogescholen, NFU, ISO en LSVB zijn belangrijke gesprekspartners, net als internationale partnerorganisaties. Jaarlijks organiseren we Dé Onderwijsdagen, waar naast resultaten van het programma en special interest groups, ook nieuwe trends en ontwikkelingen centraal staan. Ook met studiereizen geven we vorm aan de ontwikkeling en het delen van kennis. In nauwe afstemming met de overige projecten binnen het programma Onderwijs op Maat identificeren we wensen en mogelijkheden van dienstverlening voor het onderwijs. Dat kunnen diensten zijn van instellingen zelf, van marktpartijen die via gunstige overeenkomsten van SURFmarket producten aan kunnen bieden, of ontwikkeld en/of aangeboden worden door SURFnet. 1.1 Doelen Het project Communitymanagement is onderdeel van het innovatieprogramma Onderwijs op Maat. Met dit programma draagt SURFnet bij aan de ambitie van instellingen voor hoger onderwijs om gepersonaliseerd en flexibel onderwijs aan te bieden dat zo goed mogelijk aansluit bij de leerbehoeften van de individuele student. Hoofddoel van het project: Instellingen participeren in een samenhangend programma om met behulp van ICT de kwaliteit van onderwijs te verbeteren en beschikken over een operationeel dienstenportfolio voor onderwijs. In 2015 willen we het volgende hebben bereikt: Het programma Onderwijs op Maat biedt een samenhangend programma aan om met behulp van ICT de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Het sluit aan op de agenda s van instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek en gaat in op actuele vraagstukken. Nieuwe ontwikkelingen worden tijdig geïntegreerd in het programma. Het programma Onderwijs op Maat biedt instellingen een breed overzicht van actuele ontwikkelingen op het gebied van ICT en onderwijs en kan de mogelijke impact van die ontwikkelingen op het onderwijs duiden. SURFnet is daarmee een serieuze gesprekspartner van instellingen, koepelorganisaties, de overheid en (inter)nationale partners. Het programma Onderwijs op Maat organiseert dat instellingen kunnen beschikken over een operationeel dienstenportfolio voor onderwijs, met diensten van marktpartijen, instellingen en SURF. Waar mogelijk zorgt SURFnet voor additionele externe (co-)financiering van (nieuwe) projecten binnen het programma Onderwijs op Maat.

4 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Communitymanagement 4 2. WERKWIJZE EN DELIVERABLES Om de geformuleerde doelen te realiseren zetten we in 2015 in op: uitbreiding van het netwerk; afstemming met stakeholders; signaleren van trends en ontwikkelingen; dissemineren van resultaten; businessmodels dienstenportfolio voor onderwijs. Dat doen we in twee werkpakketten: communitymanagement en productmanagement. Deze laatste is specifiek gericht op het dienstenportfolio. 2.1 Communitymanagement Uitbreiding van het netwerk SURFnet werkt samen met een uitgebreid en gewaardeerd netwerk binnen instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek. Zo bestaan er een groot aantal special interest groups met ruim experts op deelgebieden van ICT en Onderwijs. Er zijn talloze onderwijsadviseurs, docenten en andere medewerkers van instellingen betrokken in door SURF gesubsidieerde projecten. En er bestaan netwerken van onderwijsadviseurs waar SURF contact mee onderhoudt. We onderhandelen met leveranciers en werken samen met ICT-afdelingen van instellingen. Dankzij het uitgebreide netwerk kan SURF de ambities op het gebied van onderwijsvernieuwing samen met instellingen realiseren. De ambitie om het onderwijs te vernieuwen en te verbeteren met behulp van ICT raakt steeds meer verankerd in strategische plannen van instellingen. Instellingen richten daardoor steeds vaker centrale onderwijsvernieuwingsprogramma s in met stuurgroepen waar faculteitsdirecteuren of domeinvoorzitters zitting in hebben. In 2015 starten we de dialoog met programmamanagers van onderwijsvernieuwingsprogramma s en leden van stuurgroepen over onderwijsvernieuwing. Het doel hier van is om het bestaande netwerk uit te breiden met deze doelgroep. Voor programmamanagers en stuurgroepleden ontwikkelen we in 2015 een (deels online) leergang binnen SURFacademy. Het programma Onderwijs op Maat wil nadrukkelijk ook docenten en studenten betrekken in de dialoog over onderwijsvernieuwing. Binnen alle projecten van het programma Onderwijs op Maat heeft dit een belangrijke plaats. In samenspraak met vertegenwoordigers van instellingen, ISO en LSVB, ontwikkelen we een strategie om docenten en studenten op een effectieve manier hier bij te betrekken. Deliverables: Uitbreiding netwerk met programmamanagers onderwijsvernieuwingsprogramma s van instellingen voor hoger onderwijs en leden van stuurgroepen (ICT en) Onderwijs Strategiedocument samenwerking/afstemming met docenten en studenten Afstemming met stakeholders De inrichting en uitvoering van de projecten binnen het programma vinden plaats in afstemming met inhoudelijke experts op specifieke thema s, bijvoorbeeld via de special interest groups. In de afstemming binnen het project Communitymanagement staat dialoog over het brede thema onderwijsvernieuwing centraal. Thema s voor 2015 zijn de manier waarop instellingen onderwijsvernieuwing organiseren en georganiseerd kan worden. In 2015 publiceren we een artikel over de organisatie van onderwijs-

5 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Communitymanagement 5 vernieuwingen en naar aanleiding van deze publicatie wordt een seminar georganiseerd. Om een brede dialoog over het programma als geheel te organiseren vindt in 2015 een seminar over het programma plaats waar inhoudelijke discussies gevoerd kunnen worden. Behalve afstemming met relevante vertegenwoordigers van instellingen (studenten, docenten, ICT) adviseurs, programmaleiders van onderwijsprogramma s, leden van stuurgroepen, etc.), is het ook zinvol af te stemmen met portefeuillehouders onderwijs en/of onderwijsvernieuwing van VSNU, Vereniging Hogescholen, NFU, ISO, LSVB, en het ministerie van OCW. In 2015 organiseert SURFnet een gecombineerd werkbezoek aan SURF voor deze organisaties. Daarnaast overlegt SURFnet minimaal één maal afzonderlijk met deze organisaties over wederzijdse agenda s en aandachtspunten. Deliverables: Artikel en seminar Organisatie van onderwijsvernieuwing in het hoger onderwijs Werkbezoek koepelorganisaties en overheid Regulier agendaoverleg met koepels en overheid Signaleren trends en ontwikkelingen Vanuit het project wordt inhoudelijk afgestemd over ontwikkelingen op het gebied van onderwijsvernieuwing met internationale partnerorganisaties als JISC en Educause. Met een aantal Europese organisaties, waaronder JISC en CSC, onderzoeken we of intensievere kennisuitwisseling en samenwerking op het gebied van onderwijsvernieuwing zinvol is. In 2015 organiseren we ten minste één studiereis naar een relevant congres. Daarnaast stellen we kennis uit relevante literatuur en blogs beschikbaar, bijvoorbeeld via SURFspace. Tijdens Dé Onderwijsdagen is nadrukkelijk aandacht voor nieuwe trends en ontwikkelingen in trendwatchingsessies. Als er aanleiding voor is, organiseren we een apart seminar trendwatching binnen SURFacademy. Deliverables: Verkenning Europese samenwerking Studiereis met minimaal 30 deelnemers, met strategie voor keuze te bezoeken congressen Trendwatchingsessies Onderwijsdagen en/of SURFacademy Dissemineren van resultaten Dé Onderwijsdagen bieden een overzicht van actuele ontwikkelingen op het gebied van ICT binnen het hele onderwijsveld. Het is een driedaags congres dat bestaat uit een verdiepende pre-conferentie, een dag voor het hoger onderwijs en een dag voor het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs. Over de invulling van het inhoudelijke programma vindt afstemming plaats met de special interest groups en andere experts. Ook de inzichten, kennis en ervaring die door middel van activiteiten en projecten binnen het SURFnet programma Onderwijs Op Maat opgedaan worden, vinden een podium tijdens Dé Onderwijsdagen. Deliverable: De Onderwijsdagen zijn bezocht door ten minste 600 deelnemers, met een waardering van minimaal een 7,5

6 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Communitymanagement Productmanagement Businessmodels dienstenportfolio voor onderwijs In de komende jaren onderzoeken we welke rol SURFnet kan spelen om er voor te zorgen dat instellingen kunnen beschikken over een operationeel en evenwichtig diensten portfolio voor onderwijs. Samen met instellingen onderzoeken we aan welke diensten voor onderwijs behoefte is, welke diensten ingekocht of zelf ontwikkeld moeten worden en stellen we businessmodels op voor potentiële dienstverlening. In 2015 ligt de focus in dit werkpakket op inventarisatie van vraag(aspecten), wensen en mogelijkheden tot dienstontwikkeling en/-aanbod die binnen de Onderwijs op Maat projecten spelen. De samenhang met het totale SURF(net) dienstenportfolio staat daar bij voorop. Dit onderzoek vindt plaats volgens het LifeCycle Product Management (LCPM) proces, waarin een idee zich in een aantal fases met duidelijke go/no go ontwikkelt tot een nieuwe dienst. Onderzoek naar mogelijke diensten op het gebied van learning analytics, open en online onderwijs, toetsing en toetsgestuurd leren, en persoonlijke en flexibele leeromgeving zijn als deliverable opgenomen in de projectplannen van de betreffende projecten. Deliverables: Eerste opzet/roadmap SURFnet Onderwijsdienstenportfolio 2015 Businessmodels Evaluatie ontwikkeling dienstenportfolio: resultaten en aanbevelingen

7 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Communitymanagement Overzicht deliverables DELIVERABLES Q2 TYPE WANNEER Werkbezoek koepelorganisaties en overheid CM Bijeenkomst Q2 Artikel en seminar Organisatie van onderwijsvernieuwing in het hoger onderwijs CM Doc en seminar Q2 Eerste opzet/roadmap SURFnet Onderwijsdienstenportfolio 2015 PM Doc Q2 Uitbreiding netwerk met programmamanagers onderwijsvernieuwingsprogramma s van instellingen voor hoger onderwijs en leden van stuurgroepen (ICT en) Onderwijs CM Q2-Q4 Businessmodels PM Doc Q2-Q4 DELIVERABLES Q3 TYPE WANNEER Strategiedocument samenwerking/afstemming met docenten en studenten CM Doc Q3 Regulier agendaoverleg met koepels en overheid CM Verslagen Q3-4 DELIVERABLES Q4 TYPE WANNEER Leergang Leiderschap onderwijsvernieuwing SURFacademy CM SURF-academy Q4 Studiereis met minimaal 30 deelnemers met strategie voor keuze te bezoeken congressen CM Studiereis Q4 Trendwatchingsessies Onderwijsdagen en/of SURFacademy CM Bijeenkomst Q4 Onderwijsdagen bezocht door ten minste 600 deelnemers, met een waardering van minimaal 7,5 CM Congres Q4 Evaluatie ontwikkeling dienstenportfolio: resultaten en aanbevelingen PM Doc Q4 Verkenning Europese samenwerking CM Verslag Q4 CM = communitymanagement PM = productmanagement

8 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Communitymanagement 8 3. SAMENWERKING EN RAAKVLAKKEN MET ANDERE PROJECTEN Het project Communitymanagement is één van de zes projecten binnen het Onderwijs op Maat programma, één van de 10 innovatieprogramma s van SURF. Communitymanagement bewaakt de samenhang en samenwerking over het brede thema van onderwijsvernieuwing tussen de verschillende projecten. De opbouw van een dienstenportfolio gebeurt in nauwe afstemming met de overige projecten van het programma Onderwijs op Maat. De invulling van de dienstverlening gebeurt in samenwerking met SURFnet, SURFmarket, SURFsara en de instellingen. Daarnaast zijn er relaties met andere programma s in het SURF Meerjarenplan. Onderwerpen als draadvrij en identitymanagement zijn relevant voor verschillende projecten, evenals ontwikkelingen rondom SURFconext en cloudvraagstukken. SURFmarket speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het productportfolio. Bestuurlijke afstemming en afstemming met andere programma s wordt in samenspraak met SURF georganiseerd. Samenwerking met nationale en internationale ontwikkelingen/programma s/ projecten SURFnet stemt af en werkt samen met VSNU, Vereniging Hogescholen, NRTO, NFU, Kennisnet, JISC, Educause, Edustandaard, IMS, Open Education Consortium, Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, GÉANT Association. Mogelijke samenwerkingspartners Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en NWO zijn mogelijke samenwerkingspartners in het realiseren van gemeenschappelijke ambities. Meedoen aan dit project? Vragen? Neem contact op met: Annette Peet Programmamanager Onderwijs op Maat Christien Bok SURF Kantoren Hoog Overborch (Hoog Catharijne) Moreelsepark 48 Postbus DA Utrecht T +31 (0) beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland.

Controlling Document. Programma: Efficiënte Bedrijfsprocessen. Indiener: SURFmarket. Versie 1.00

Controlling Document. Programma: Efficiënte Bedrijfsprocessen. Indiener: SURFmarket. Versie 1.00 Controlling Document Programma: Efficiënte Bedrijfsprocessen Indiener: SURFmarket Versie 1.00 11-11-2014 Inhoudsopgave Management Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen...

Nadere informatie

Jaarplan 2013. onderweg naar cloudservicebroker

Jaarplan 2013. onderweg naar cloudservicebroker Jaarplan 2013 onderweg naar cloudservicebroker INHOUDsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie en visie 5 2.1 Missie 5 2.2 ICT-marktplaats 5 2.3 Externe ontwikkelingen en trends 6 2.4 Visie 7 3 Hoofddoelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Informatie over onze vereniging

Informatie over onze vereniging Informatie over onze vereniging Editie 2014 Uitgebreide en actuele informatie op www.cio-platform.nl CIO Platform Nederland, mei 2014 Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MBOcloud. Startdocument

MBOcloud. Startdocument MBOcloud Startdocument Juni 2012 1 Aanleiding Cloud Computing is een thema dat gedurende enige tijd speelt. Er is veel over bekend en er is op allerlei wijze aandacht aan besteed binnen de MBO sector.

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25 INHOUD How & Knower Inleiding Contactpersonen Ons aanbod voor jouw organisatie Thema s Analytics & Optimalisatie Zoekmachinemarketing Social media Content marketing Online marketing Visie op leren Kennisborgen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 Wat SURFMaRKEt REaliSEERdE in 2012

JAARVERSLAG 2012 Wat SURFMaRKEt REaliSEERdE in 2012 JAARVERSLAG 2012 Wat SURFMARKET realiseerde in 2012 voorwoord INHOUDsopgave Wat SURFMARKET realiseerde in 2012 realiseerde in 2011 1 Voorwoord 3 2 Exploitatie 5 2.1 Doelstellingen en resultaten 6 2.2 Software

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

Beleidsagenda 2014 2018

Beleidsagenda 2014 2018 Om de leerling Beleidsagenda 2014 2018 2 Beleidsagenda 2014 2018 Inhoud Kinderen laten leren 4 Focus 2014 2018 6 Thema 1: Verbinding 8 Thema 2: Innovatie en ICT 10 Thema 3: Kennis en onderzoek 13 Thema

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT Voorwoord 1 Inleiding Vaardigheden voor de 21e eeuw Het belang van digitale leermiddelen Het potentieel van ICT benutten Waarom het doorbraakproject? Onze ambitie 2 Aan

Nadere informatie

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari

Nadere informatie

Activiteitenplan 2013

Activiteitenplan 2013 Activiteitenplan 2013 Naam rapport Activiteitenplan 2013 Datum 29 november 2012 Versie 1.0 Opdrachtnemer Contactpersoon Opsteller plan van aanpak Handicap+studie Drs. M. de Groot Drs. M. de Groot Expertisecentrum

Nadere informatie

Notitie over montessori cursussen voor leidinggevenden en HBO master opleidingen voor montessori leraren en leidinggevenden uit het basisonderwijs.

Notitie over montessori cursussen voor leidinggevenden en HBO master opleidingen voor montessori leraren en leidinggevenden uit het basisonderwijs. Professionalisering in het montessori basisonderwijs Notitie over montessori cursussen voor leidinggevenden en HBO master opleidingen voor montessori leraren en leidinggevenden uit het basisonderwijs.

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

& Samen voor het mbo

& Samen voor het mbo & Samen voor het mbo Inhoud 1 Het MBO: door complementaire organisaties best bediende sector 3 2 De dienstverlening van Kennisnet & SURFnet 7 2.1 De basis infrastructuur 8 2.2 Generieke Voorzieningen 10

Nadere informatie

OP INNOVATIE. december/2011. Docenten ontwerpen onderwijs. Ook in dit nummer. Spotlight Flexibele licenties voor software en content

OP INNOVATIE. december/2011. Docenten ontwerpen onderwijs. Ook in dit nummer. Spotlight Flexibele licenties voor software en content december/2011 04 Ook in dit nummer Spotlight Flexibele licenties voor software en content Best Practices Docenten ontwerpen onderwijs met ICT Techniek Twee hogescholen implementeren Unified Communications

Nadere informatie

HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT PERSONEELSBELEID IN HET KADER VAN ONDERWIJS. Versie januari 2014

HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT PERSONEELSBELEID IN HET KADER VAN ONDERWIJS. Versie januari 2014 HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT PERSONEELSBELEID IN HET KADER VAN ONDERWIJS Versie januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1 Docentprofessionalisering... 4 1.1 De Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)... 4

Nadere informatie

Learning Tomorrow. Plan van Aanpak Programma Omschrijving. 22 januari 2013. Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi

Learning Tomorrow. Plan van Aanpak Programma Omschrijving. 22 januari 2013. Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi Learning Tomorrow Plan van Aanpak Programma Omschrijving 22 januari 2013 22 januari 2013 Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi Plan van Aanpak Programma Learning Tomorrow dd 22 januari 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

Als u het écht wilt weten!

Als u het écht wilt weten! Als u het écht wilt weten! Kwaliteitsmeter Jeugdparticipatie Gemeenten Verwey-Jonker Instituut Jodi Mak & Majone Steketee Stichting Alexander: Leo Rutjes & Jody Bauer Inhoudsopgave 1. De Kwaliteitsmeter

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie