INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: OPEN EN ONLINE ONDERWIJS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: OPEN EN ONLINE ONDERWIJS"

Transcriptie

1 INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: OPEN EN ONLINE ONDERWIJS ACTIVITEITENPLAN

2 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Open en Online Onderwijs 2 INHOUD 1 Open en Online Onderwijs Doelen 3 2 Werkwijze en deliverables Kennis Diensten Experimenten Overzicht deliverables 9 3 Samenwerking en raakvlakken met andere projecten 10 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Het hoger onderwijs ziet zich geconfronteerd met een studentenpopulatie die steeds meer divers van samenstelling is, eigen devices meeneemt en verwacht overal en altijd draadloos toegang te hebben tot hun leeromgeving en (open) leermateriaal. Omdat studenten een verschillende leerbehoefte en studieaanpak hebben, voldoet het one-size-fits-all principe niet om hen optimaal te bedienen. De mogelijkheden om onderwijs op maat aan te bieden groeien dankzij ICT. Met het programma Onderwijs op Maat draagt SURFnet bij aan het realiseren van de ambitie van instellingen voor hoger onderwijs om gepersonaliseerd en flexibel onderwijs aan te bieden dat zo goed mogelijk aansluit bij de leerbehoeften van de individuele student. Binnen het programma worden zes projecten uitgevoerd: 1. Communitymanagement 2. Open en Online Onderwijs 3. Toetsing en Toetsgestuurd Leren 4. Flexibele en Persoonlijke Digitale Leeromgeving 5. Learning en Academic Analytics 6. Proeftuin

3 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Open en Online Onderwijs 3 1. OPEN EN ONLINE ONDERWIJS Steeds meer onderwijs wordt online aangeboden. Mede dankzij de opkomst van Massive Open Online Courses (MOOC s) denken onderwijsinstellingen na over op welke manier zij hun onderwijs willen herontwerpen, zodat ze optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van online onderwijs. Want de kwaliteit van het onderwijs kan een flinke impuls krijgen als de eigenschappen en mogelijkheden van open en online onderwijs worden gecombineerd met het face-to-face onderwijs op de campus. De inzet van open en online onderwijs biedt bijvoorbeeld mogelijkheden om het campusonderwijs te differentiëren. Studenten met behoefte aan meer uitdaging én studenten die moeite hebben met de stof krijgen passend lesmateriaal van de beste universiteiten ter wereld tot hun beschikking. Door de beschikbaarheid van grote hoeveelheden divers open leermateriaal kunnen we beter inspelen op de persoonlijke leerbehoeften van studenten en kan onderwijs beter op maat worden vormgegeven. Online materiaal maakt adaptief onderwijs en mastery learning mogelijk, waarbij met behulp van technologie een persoonlijk leerpad wordt samengesteld op basis van voorkennis en de voortgang van individuele studenten. 1.1 Doelen Het project Open en Online Onderwijs is onderdeel van het innovatieprogramma Onderwijs op Maat. Met Onderwijs op Maat draagt SURFnet bij aan de ambitie van instellingen voor hoger onderwijs om gepersonaliseerd en flexibel onderwijs aan te bieden dat zo goed mogelijk aansluit bij de leerbehoeften van de individuele student. Hoofddoel van het project: Instellingen zijn in staat open en online onderwijs te integreren in hun onderwijsaanbod, om bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het hoger onderwijs en het verbeteren van het studiesucces. In 2015 willen we het volgende hebben bereikt: Met experts is meer kennis opgebouwd over de inzet van open en online onderwijs in de onderwijssituatie, waarbij we hebben voortgebouwd op al beschikbare kennis. Bestaande kennis is vertaald naar praktische handvatten voor toepassing in de praktijk. Opgebouwde kennis is op een toegankelijke manier gedeeld met belangstellenden. Er is inzicht in: - aan welke diensten hoger onderwijs instellingen behoefte hebben op het gebied van open en online onderwijs, - of die diensten door marktpartijen worden aangeboden en via SURFmarket onder gunstige voorwaarden kunnen worden aangeboden, - of dat het zinvol is dat SURFnet diensten ontwikkelt en aanbiedt. Instellingen zijn uitgenodigd om met behulp van subsidie ervaring op te doen met open en online onderwijs.

4 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Open en Online Onderwijs 4 2. WERKWIJZE EN DELIVERABLES Het doel van het innovatieprogramma Onderwijs op Maat is de hogeronderwijsinstellingen op verschillende manieren te ondersteunen. Dat gebeurt op drie onderdelen: Kennis: SURFnet biedt een platform voor kennisopbouw, -uitwisseling en professionalisering. Diensten: SURFnet organiseert samen met instellingen en marktpartijen dat instellingen kunnen beschikken over een geïntegreerd dienstenportfolio voor onderwijs van eigen diensten, diensten van marktpartijen en diensten van SURF. Experimenten: SURFnet stelt instellingen en marktpartijen in staat om te experimenteren met innovatieve ICT-toepassingen binnen het onderwijs en succesvolle resultaten op te schalen. De drie onderdelen versterken en beïnvloeden elkaar. Experimenten kunnen leiden tot nieuwe kennis en ervaring wat weer kan leiden tot nieuwe diensten/dienstverlening die marktpartijen kunnen bieden, of, als marktpartijen niet kunnen voldoen aan eisen op terreinen van functionaliteit, beveiliging, privacy en pricing, tot nieuwe diensten/dienstverlening van SURFnet. Door op (inter)nationaal niveau kennis uit te wisselen kan innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs worden versneld. SURFnet kan door het laten uitvoeren van experimenten met nieuwe ontwikkelingen in de onderwijspraktijk een belangrijke aanjaagfunctie vervullen voor innovatie in het hoger onderwijs, doordat kansrijke toepassingen in kaart worden gebracht en waar zinvol worden doorontwikkeld. 2.1 Kennis De activiteiten van de kennisagenda zijn te groeperen in een aantal overkoepelende vragen. Wat is de plaats van open en online onderwijs binnen het geheel van het hoger onderwijs aanbod op de lange termijn? Welke rol spelen nieuwe doelgroepen? Wettelijke kaders De wetgevingskaders rondom het aanbieden van open en online onderwijs zijn niet altijd even goed bekend. Onder welke voorwaarden mag je onderwijs opvoeren voor bekostiging? Wanneer valt open en online onderwijs daar wel of niet onder? Hoe zit het met de verplichte contacturen en de eis om een substantieel deel van het onderwijs op de vestigingsplaats van de onderwijsinstelling te doorlopen? In samenwerking met een jurist wordt de regelgeving samengevat. Een pressure cook sessie moet leiden tot een position paper waarin helder beschreven wordt wat de belangrijkste (formele) belemmeringen zijn om open en online onderwijs te realiseren en hoe deze verholpen kunnen worden. Pressure cook sessie wet- en regelgeving open en online onderwijs Position paper

5 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Open en Online Onderwijs 5 Nieuwe doelgroepen In 2014 heeft een pressure cook sessie plaats gevonden over nieuwe doelgroepen die het hoger onderwijs door middel van open en online onderwijs kan bereiken. Deze pressure cook sessie is de basis voor een thema-uitgave over nieuwe doelgroepen. Thema-uitgave over nieuwe doelgroepen Hoe richt je open en online onderwijsmateriaal optimaal in? Leermateriaal aanpassen voor mobiele devices In samenwerking met de special interest group (SIG) Unwired organiseert SURFnet een SURFacademy-bijeenkomst over het herontwerpen van onderwijs(materiaal) bij gebruik van mobiele devices. Dit betreft zowel het herontwerpen van leermateriaal, als aanpassing van het didactische model voor de cursus. De training heeft een praktisch karakter en is gericht op ICTO adviseurs/docenten die met een bepaalde onderwijseenheid in gedachten een bewerkingsslag willen uitvoeren. SURFacademy-bijeenkomst over herontwerp van onderwijs(materiaal) bij gebruik van mobiele devices Toetsen in MOOC s In samenwerking met het project Toetsing en Toetsgestuurd Leren organiseren we een SURFacademy Masterclass over de inzet van online toetsen in MOOC s. Thema s die aan de orde komen zijn onder andere: mogelijkheden om studenten online te volgen en te motiveren, de inzet van (peer) feedback en de certificering van MOOC s. Deze Masterclass vormt vervolgens de basis voor een vierde thema-uitgave Open en online onderwijs. Masterclass online toetsen binnen MOOC s Thema-uitgave online toetsen binnen MOOC s Learning analytics als informatiebron Learning analytics kunnen een informatiebron zijn over de manier waarop de studenten met het online onderwijsmateriaal omgaan. Dit biedt aangrijpingspunten om de inrichting van het online onderwijs te optimaliseren. In 2014 is een werkgroep met vertegenwoordigers van ho-instellingen samengesteld om het snijvlak tussen de thema s learning analytics en open en online onderwijs te verkennen. Op basis van een brede inventarisatie in het veld, heeft deze werkgroep de vijf grootste uitdagingen ( Grand Challenges ) van de inzet van learning analytics benoemd. Voor elke van deze challenges ontwikkelt de werkgroep een handreiking hoe de instellingen met de betreffende uitdaging zouden kunnen omgaan. De opbrengst van dit project wordt gepresenteerd op een slotseminar. Handreiking Learning analytics en open en online onderwijs Slotseminar Hoe kan open en online onderwijsmateriaal optimaal gedeeld en ontsloten worden?

6 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Open en Online Onderwijs 6 Open textbooks In samenwerking met de special interest group (SIG) Open Education wordt het thema open textbooks opgepakt. Dit is nog een relatief onbekend fenomeen in Nederland. In de Verenigde Staten wordt hier al meer mee geëxperimenteerd. In samenwerking met SIG Open Education worden good practices rondom het maken, delen en gebruiken van open textbooks binnen de Nederlandse context in kaart gebracht en beschreven. Overzicht van minimaal drie good practices open textbooks Hoe kunnen de kennis en kunde van docenten en medewerkers het beste ondersteund worden om optimaal te profiteren van de technische en didactische mogelijkheden van open en online onderwijs? Stand van zaken ICT-docentprofessionalisering De professionalisering van docenten bij de inzet van ICT in het onderzoek is een thema dat al vrij lang aandacht heeft, maar waarbij het lastig blijkt om tot een doorbraak te komen. Daarom wordt vanuit dit project nu een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van ICT-docentprofessionalisering. Hoe geven de verschillende instellingen dit vorm en hoe bakenen ze dit inhoudelijk af en operationaliseren ze dit (binnen of buiten de Basiskwalificatie Onderwijs)? Zijn er good practices te delen? Het overzicht dat dit onderzoek oplevert wordt besproken met het ministerie van OCW, de VSNU, de VH en geïnteresseerde onderwijsinstellingen om gezamenlijk vervolgstappen te definiëren. Onderzoeksrapport ICT-docentprofessionalisering Rol van bibliotheken De bibliotheken van hogescholen en universiteiten kunnen door de opkomst van open en online onderwijs te maken krijgen met een verschuiving van hun rol. De gedachtevorming hierover wordt ondersteund door een landelijk onderzoek bij de hoofden van bibliotheken van ho-instellingen: Hoe verandert de rol van de bibliotheek als onderwijsmateriaal online te vinden is, al dan niet met een open licentie? Welke nieuwe vormen van samenwerking tussen bibliotheek en docent worden hierdoor mogelijk? Als afsluiting van de Open Education Week vindt een discussiebijeenkomst over dit thema plaats met vertegenwoordigers van de bibliotheken van hogescholen en universiteiten. Hierin werkt SURFnet samen met de twee verenigingen van bibliotheken, de SHB en de UKB. Onderzoeksrapport naar visie van bibliotheken op open en online onderwijs Hoe worden de verzamelde inzichten met de bredere nationale en internationale community gedeeld? Open Education Week De Open Education Week in maart is een internationale themaweek om de bekendheid van open onderwijs een boost te geven. SURFnet ondersteunt in deze week de online uitzending van lokaal georganiseerde lunchlezingen, die gerelateerd zijn aan open en online onderwijs. De opnamestreams worden centraal ontsloten en omlijst

7 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Open en Online Onderwijs 7 met een social media discussie. Aanvullend op deze reeks met lezingen organiseert SURFnet een webinar over creative commons en auteursrechten. Dit webinar is gebaseerd op het 21 e-ding over Creative Commons. 5 lunchlezingen gestreamd in de internationale Open Education Week Trendrapport Tijdens De Onderwijsdagen zal een nieuw trendrapport verschijnen. In deze editie krijgen ook samenvattingen van de eerder verschenen thema-uitgaven een plaats. Daarnaast is er ook aandacht voor trendthema s als het semantisch web, open governance etc. Gedrukte editie van het trendrapport 2.2 Diensten Verkenning mogelijke dienstverlening open en online onderwijs In de eerste helft van 2015 wordt een verkenning uitgevoerd van mogelijke dienstverlening voor open en online onderwijs. Dit onderzoek brengt de huidige stand van zaken, mogelijkheden en behoeften naar centrale dienstverlening in kaart. De activiteit begint met een verkenning van de verschijningsvormen van open en online onderwijs met experts binnen aangesloten instellingen. Deze workshop leidt tot een menukaart met vormen van open en online onderwijs en tot een begrippenlijst. Verder worden bestaande (inter)nationale diensten voor open en online onderwijs geanalyseerd en respondenten binnen aangesloten instellingen en SURFnet bevraagd over behoeften en mogelijkheden voor dienstverlening ter ondersteuning van open en online onderwijs. De resultaten, conclusies en aanbevelingen worden beschreven in het onderzoeksrapport verkenning mogelijke dienstverlening open en online onderwijs. Internationale samenwerking OER-repository Naast onderzoek naar de Nederlandse situatie en de mogelijke rol van SURFnet, wordt ook op internationaal niveau samengewerkt. Binnen het pan-europese netwerk GEANT/TERENA werken de Europese NRENs (national research and education networks) met elkaar samen. In 2015 start GEANT/TERENA het project Real Time Applications and Multimedia Management, met daarbinnen een werkpakket voor Open Educational Resources. Dit heeft als doel het gebruik van OER te stimuleren door middel van een OER-metadata repository en OER-portal. Deze metadata repository verzamelt informatie over leermaterialen die opgeslagen zijn in databanken van Europese kennisinstellingen. SURFnet werkt mee aan het valideren van deze dienst, mogelijke aansluiting van OER-repositories van de Nederlandse ho-instellingen en stimulering van het gebruik van de portal. Samenwerking met de SIG Open Education is wenselijk. Menukaart vormen van open en online onderwijs Onderzoeksplan mogelijke dienstverlening (intern) Analyse bestaande (inter)nationale diensten t.b.v. open en online onderwijs (intern) Onderzoeksrapport kwalitatief onderzoek, conclusies en aanbevelingen (intern)

8 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Open en Online Onderwijs Experimenten SURFnet voert in nauwe samenwerking met het ministerie van OCW een jaarlijkse stimuleringsregeling uit. Daarin kunnen instellingen voor hoger onderwijs projectvoorstellen indienen hoe zij open en online onderwijs in hun eigen context zouden willen inzetten ter ondersteuning van de kwaliteit, doelmatigheid, toegankelijkheid van het onderwijs en van het studiesucces. De geselecteerde projecten gaan tussen 1 mei en 1 september 2015 van start (eerste tranche). SURFnet zorgt voor de begeleiding en deels ook de bewaking van deze projecten. Zo overlegt SURFnet onder andere met de projectleiders over de manier waarop zij hun opgedane kennis breed kunnen delen in de vorm van een praktijkbeschrijving. Ook wordt gezorgd voor de inhoudelijke afstemming met het flankerend onderzoek dat onder auspiciën van de NRO wordt georganiseerd. SURFnet ondersteunt de landelijke kennisdisseminatie op basis van de stimuleringsprojecten. Van elk project komen korte factsheets beschikbaar waarin de projectdoelen en -activiteiten worden gepresenteerd. SURFnet zorgt ook voor de inhoudelijke verbinding tussen de stimuleringsprojecten en de overige activiteiten die binnen de kennisagenda worden uitgevoerd. De projecten worden gevolgd en relevante observaties verwerkt. In het najaar wordt een volgende stimuleringsregeling gelanceerd (tweede tranche). (i.s.m. WTR): Afronding selectieprocedure T1 met voordracht aan OCW Begeleidingsbijeenkomsten met projectleiders T1 PR-factsheets met weergave van projecten T1 Ontwikkeling en lancering aanvraagronde T2 Projectbewaking T1 in afstemming met OCW

9 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Open en Online Onderwijs Overzicht deliverables DELIVERABLES Q1 TYPE WANNEER Lunchlezingen Open Education Week K lezing Q1 Onderzoeksrapport naar visie van bibliotheken op open en online onderwijs K doc Q1 Thema-uitgave nieuwe doelgroepen K doc Q1 Onderzoeksplan mogelijke dienstverlening D doc Q1 DELIVERABLES Q2 TYPE WANNEER Masterclass Toetsen binnen MOOC s K bijeenkomst Q2 Thema-uitgave Toetsen binnen MOOC s K doc Q2 Handreiking learning analytics en open en online onderwijs K doc Q2 Slotseminar learning analytics en open en online onderwijs K bijeenkomst Q2 Onderzoeksrapport ICT-docentprofessionalisering K doc Q2 (i.s.m. WTR): Afronding selectieprocedure T1 met voordracht aan OCW E doc Q2 Menukaart vormen van open en online onderwijs D doc Q2 Marktanalyse bestaande dienstverlening D doc Q2 Begeleidingsbijeenkomsten met projectleiders T1 E bijeenkomst Q2, Q4 DELIVERABLES Q3 TYPE WANNEER Onderzoeksrapport dienstverlening (kwalitatief onderzoek, conclusies en aanbevelingen) D doc Q3 SURFacademy over herontwerp van onderwijs(materiaal) bij gebruik mobiele technologie K bijeenkomst Q3 Pressure cook sessie belemmeringen door wetgeving K bijeenkomst Q3 PR-factsheets met weergave van projecten T1 E doc Q3, Q4 Ontwikkeling en lancering aanvraagronde T2 E doc Q4, Q4 DELIVERABLES Q4 TYPE WANNEER Position paper belemmeringen door wetgeving K doc Q4 3 good practices over Open Textbooks K doc Q4 Trendrapport K doc Q4 Begeleidingsbijeenkomsten met projectleiders T1 E bijeenkomst Q4 K = onderdeel kennis D = onderdeel diensten E = onderdeel experimenten

10 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Open en Online Onderwijs SAMENWERKING EN RAAKVLAKKEN MET ANDERE PROJECTEN Het project Open en Online Onderwijs is één van de zes projecten binnen het Onderwijs op Maat, één van de 10 innovatieprogramma s van SURF. Binnen dit programma zijn er raakvlakken met het project Toetsing en Toetsgestuurd Leren. Samen werken zij aan de organisatie van de Masterclass over toetsen binnen MOOC s. Met het project Learning Analytics vormt het project Open en Online Onderwijs een werkgroep over de Grand Challenges op het snijvlak van learning analytics en open en online onderwijs. Binnen SURF wordt afgestemd met SURFmarket en de productmanager Onderwijs voor de verkenning van dienstverlening voor open en online onderwijs. Verder krijgt de afdeling Account Advisering een begeleidingsrol voor de goedgekeurde projecten in de stimuleringsregeling. Relevante partners om mee samen te werken zijn: De special interest group (SIG) Open Education. Dit is de belangrijkste structurele partner met vertegenwoordigers van universiteiten en hogescholen. De kernteamleden werken bijvoorbeeld mee aan de organisatie van pressure cook sessies, de thema-uitgaves en SURFacademy-bijeenkomsten die binnen dit thema vallen. De projectmanager zorgt voor regelmatige afstemming met het kernteam van de SIG. We zoeken ook samenwerking met de SIG Unwired en de SIG Media & Education vanwege de relevante expertise op het gebied van online video en mobiele technologie. Onder auspiciën van het NRO wordt flankerend onderzoek gefinancierd, onder andere om de uitkomsten van de stimuleringsprojecten te onderzoeken. De projectmanager zorgt voor afstemming met de partij die het onderzoek gaat uitvoeren. Als vervolgstap op het onderzoek naar ICT-docentprofessionalisering wordt de samenwerking gezocht met OCW, de Vereniging Hogescholen en de VSNU. Meedoen aan dit project? Vragen? Neem contact op met: Janina van Hees Programmamanager Onderwijs op Maat Christien Bok Internationale projecten waar we actief in participeren: Het Europese project Real Time Applications and Multimedia Management, task 3: OER. Binnen dat project wordt gewerkt aan een repository voor open leermiddelen. Projecten waar we niet actief in participeren, maar waarvan we de activiteiten en resultaten volgen: Het Europese project Support Centres for Open education and MOOCs in different regions of Europe Binnen dit project wordt een behoefteonderzoek uitgevoerd naar de ondersteuning die verschillende doelgroepen wenselijk achten bij de realisatie van MOOC s en OER. Vervolgens worden de uitkomsten van het onderzoek verbonden aan designvragen: welk trainingsmateriaal is nodig voor docenten? Het bestaande materiaal wordt verzameld en via een wiki ontsloten. SURFnet denkt mee over borging en disseminatie van de resultaten. SURF Kantoren Hoog Overborch (Hoog Catharijne) Moreelsepark 48 Postbus DA Utrecht T +31 (0) beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland.

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Proeftuin 2 INHOUD 1. Proeftuin 3 1.1 Doelen 3 2. Werkwijze

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Communitymanagement 2 INHOUD 1. Community management

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Toetsing en Toetsgestuurd Leren 2

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: LEARNING ANALYTICS

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: LEARNING ANALYTICS INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: LEARNING ANALYTICS ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Learning Analytics 2 INHOUD 1. Learning Analytics

Nadere informatie

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST 18 april 2016 Welkom en inleiding Wat is een SIG? Special interest groups (SIG's) van SURF zijn kennisgemeenschappen (communities) rondom specifieke

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Livestream https://blog.surf.nl/open-online/ Programma 10.00 Achtergrond en doelstellingen Janina van Hees, SURFnet

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: FLEXIBELE EN PERSOONLIJKE LEEROMGEVING

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: FLEXIBELE EN PERSOONLIJKE LEEROMGEVING INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: FLEXIBELE EN PERSOONLIJKE LEEROMGEVING ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Flexibele en Persoonlijke

Nadere informatie

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 Mission statement Bevordering van kwantiteit en kwaliteit van digitale toetsing in het Hoger Onderwijs, door het bij elkaar brengen van experts en belangstellenden en

Nadere informatie

Grand Challenges LEARNING ANALYTICS EN OPEN & ONLINE ONDERWIJS. 28 mei 2015

Grand Challenges LEARNING ANALYTICS EN OPEN & ONLINE ONDERWIJS. 28 mei 2015 Grand Challenges LEARNING ANALYTICS EN OPEN & ONLINE ONDERWIJS 28 mei 2015 Welkom Programma Open en Online Onderwijs Stimuleringsregeling, 11 projecten van start Flankerend Onderzoek Kennisagenda - Samen

Nadere informatie

PROJECT E-STUDYBOOKS ACTIVITEITEN EN RESULTATEN VOOR 2016 IN 2016 WERKEN WE AAN: INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT

PROJECT E-STUDYBOOKS ACTIVITEITEN EN RESULTATEN VOOR 2016 IN 2016 WERKEN WE AAN: INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT E-STUDYBOOKS We willen student, docent, instelling en uitgevers een aantrekkelijke propositie bieden voor het gebruik van digitale studieboeken. We doen eerst onderzoek naar de randvoorwaarden

Nadere informatie

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS Netwerk SIG Open Education 9 oktober 2015 1 SPEERPUNTEN 1. Kleinschalige leergemeenschappen 2. Rijke leeromgeving 3. Kwalitatief goede en inspirerende

Nadere informatie

Ria Jacobi 30 maart 2017

Ria Jacobi 30 maart 2017 Ria Jacobi 30 maart 2017 Open onderwijs 1 Open beweging - Open access> Open Science - Open source - Open leermaterialen - Open onderzoeksdata - Open standaarden Bron: https://www.yearofopen.org/; https://openeducationweek.org/;

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. OMGEVING EN CONTEXT... 7 2. INNOVATIEPROGRAMMA S... 8 2.1 TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN... 9 2.2 OPEN EDUCATIONAL RESOURCES... 12 2.3 DIGITALE LEER-

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2017

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2017 Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2017 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 4 oktober 2016 Livestream: https://www.surf.nl/livestream Vragen bij de mensen die online meekijken? Stel ze via Twitter! Gebruik

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

STIMULERINGSREGELING OPEN EN ONLINE ONDERWIJS 2018 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 18 SEPTEMBER Vragen? #SURF_OO

STIMULERINGSREGELING OPEN EN ONLINE ONDERWIJS 2018 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 18 SEPTEMBER Vragen? #SURF_OO STIMULERINGSREGELING OPEN EN ONLINE ONDERWIJS 2018 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 18 SEPTEMBER 2017 Vragen? www.surf.nl/livestream STIMULERINGSREGELING OPEN EN ONLINE ONDERWIJS 2018 Online onderwijs Open leermaterialen

Nadere informatie

Innovation Challenge 2015 EXPERIMENTEREN MET INNOVATIEVE ICT-TOEPASSINGEN

Innovation Challenge 2015 EXPERIMENTEREN MET INNOVATIEVE ICT-TOEPASSINGEN Innovation Challenge 2015 EXPERIMENTEREN MET INNOVATIEVE ICT-TOEPASSINGEN #IC_2015 AGENDA 13.00 uur Opening en achtergrond Lieke Rensink, SURFnet 13.15 uur Informatie Innovation Challenge en vragenronde

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

Open en online onderwijs ROBERT SCHUWER ZUYD HOGESCHOOL

Open en online onderwijs ROBERT SCHUWER ZUYD HOGESCHOOL Open en online onderwijs ROBERT SCHUWER ZUYD HOGESCHOOL 27-05-2014 Agenda OER en MOOC Open Education: een model Kansen voor Zuyd Hogeschool MAAR EERST EEN PAAR FACTS & FIGURES CC-BY Pink Sherbet Photography

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Stimuleringsregeling Open en Online onderwijs

Vraag en Antwoord over de Stimuleringsregeling Open en Online onderwijs Vraag en Antwoord over de Stimuleringsregeling Open en Online onderwijs Online onderwijs Op basis van voorgaande edities en vragen gesteld tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten Versie 3 okt 2017 Deelname

Nadere informatie

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST 18 april 2016 Welkom en inleiding Wat is een SIG? Special interest groups (SIG's) van SURF zijn kennisgemeenschappen (communities) rondom specifieke

Nadere informatie

SURFacademy Toets Tweedaagse DIGITAAL TOETSEN, GA ER MAAR AAN STAAN!

SURFacademy Toets Tweedaagse DIGITAAL TOETSEN, GA ER MAAR AAN STAAN! SURFacademy Toets Tweedaagse DIGITAAL TOETSEN, GA ER MAAR AAN STAAN! #T2D2015 AGENDA 10 dec Toetsbeleid 10.00 uur Opening Annette Peet - SURFnet 10.05 uur Casus TU/e: aanpak digitaal toetsbeleid Ludo van

Nadere informatie

Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat

Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat NEXT LEARNING 2016 Jocelyn Manderveld Den Bosch, 19 april 2016 Van en voor het onderwijs en onderzoek In SURF werken instellingen samen

Nadere informatie

STIMULERINGSREGELING OPEN EN ONLINE ONDERWIJS OPEN LEERMATERIALEN 2018

STIMULERINGSREGELING OPEN EN ONLINE ONDERWIJS OPEN LEERMATERIALEN 2018 STIMULERINGSREGELING OPEN EN ONLINE ONDERWIJS 2018-2022 OPEN LEERMATERIALEN 2018 2 Stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2018-2022 OPEN LEERMATERIALEN 2018 De minister van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Hoger Onderwijs 3.0 met OpenU #ehon2012. Wilfred Rubens

Hoger Onderwijs 3.0 met OpenU #ehon2012. Wilfred Rubens Hoger Onderwijs 3.0 met OpenU #ehon2012 Wilfred Rubens Inhoud Urgentie om te veranderen OpenU als 'ontwrichtende' innovatie Aspecten van OpenU (OER, snapshots, kennisabonnement, leertraject, middel voor

Nadere informatie

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK?

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? Dit stappenplan neemt je mee langs vragen die relevant zijn als je online onderwijs wilt ontwikkelen: waarom wil je inzetten op online

Nadere informatie

Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT. Wilfred Rubens

Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT. Wilfred Rubens Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT Wilfred Rubens Programma Introductie Huidige situatie docentprofessionalisering digitale didactiek Perspectieven op een alternatief Voorbeelden en leervragen

Nadere informatie

OpenU: producten en diensten voor vernieuwend hoger onderwijs. Wilfred Rubens

OpenU: producten en diensten voor vernieuwend hoger onderwijs. Wilfred Rubens OpenU: producten en diensten voor vernieuwend hoger onderwijs Wilfred Rubens Inhoud Korte inleiding Welke producten en diensten zijn ontwikkeld? Verbreding? Nieuwe markten, non-consumers: Technologische

Nadere informatie

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com EMMA Pilots MOOCs Meerdere talen #EUMoocs Aggregator http://europeanmoocs.eu/

Nadere informatie

Informatiepakket Leerlabs

Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs De vraag naar gepersonaliseerd onderwijs en het gebruik van ict in de klas groeit. Veel scholen werken aan initiatieven gericht op gepersonaliseerd leren

Nadere informatie

Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent

Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent indi-2009-12-028 Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent Project : SURFworks Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent Projectjaar : 2009 Projectmanager : Sandra Passchier Auteur(s)

Nadere informatie

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO Masterclass ICT-docentprofessionalisering 12 september 2011 Anna Tomson, Erwin Faasse, Peter J. Dekker 1 OPZET 1. Startpunt: HvA-beleid vanaf 2007 Peter 2. Inhoud: Voorbeeld

Nadere informatie

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK MBO. EJ"Chec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK MBO. EJChec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl liorl Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK MBO EJ"Chec Ra pp orfa e Ij IT-workz LET OP! Dit is een voorbeeldrapportage van de mbo versie van de EduCheck waarin slechts enkele pagina

Nadere informatie

Innovatie met impact. De methode SURF

Innovatie met impact. De methode SURF Innovatie met impact De methode SURF De Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs bundelen al 25 jaar hun krachten binnen SURF om ICT-innovatie vorm te geven. Innovatie gaat om verandering, en verandering

Nadere informatie

Startbijeenkomst Special Interest Group (SIG) Groene ICT. 4 februari 2011 Gerard van Westrienen, SURFfoundation Platform ICT & Bedrijfsvoering

Startbijeenkomst Special Interest Group (SIG) Groene ICT. 4 februari 2011 Gerard van Westrienen, SURFfoundation Platform ICT & Bedrijfsvoering Startbijeenkomst Special Interest Group (SIG) Groene ICT 4 februari 2011 Gerard van Westrienen, SURFfoundation Platform ICT & Bedrijfsvoering Agenda 10.00 10.05 Welkom 10.05 10.20 Ontwikkelingen Groene

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

Open en online onderwijs: kwaliteitsverhoging door innovatie

Open en online onderwijs: kwaliteitsverhoging door innovatie Open en online onderwijs: kwaliteitsverhoging door innovatie christien bok en hester jelgerhuis (juni 2014) beeld: CC-BY-SA, opensourceway verschenen in: TH&MA, Tijdschrift voor Hoger onderwijs & Management,

Nadere informatie

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Nico Juist, IM, B&S, Hogeschool Leiden voor Challengeday, project FPLO, SURFnet, 7 maart 2017 Hogeschool Leiden 12000 studenten

Nadere informatie

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Werksessie DLWO 25 juni 2013 Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Ontwikkelingen rondom cloud Kansen voor samenwerking kennisinstellingen Behoeften

Nadere informatie

Open Educational Resources in Vlaanderen anno 2013 Resultaten van een bevraging in het Vlaamse hoger onderwijs

Open Educational Resources in Vlaanderen anno 2013 Resultaten van een bevraging in het Vlaamse hoger onderwijs Open Educational Resources in Vlaanderen anno 2013 Resultaten van een bevraging in het Vlaamse hoger onderwijs OOF 2011/01 Multicampus, blended learning en werktrajecten Open Educational Resources in het

Nadere informatie

Campus Challenge 2013: HBO en MBO

Campus Challenge 2013: HBO en MBO Aankondiging Datum: 26 april 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Deutsche Bank 46 57 33 506 KvK Utrecht 30090777 BTW NL

Nadere informatie

EINDRAPPORT BEHOEFTEONDERZOEK NAAR INSTELLINGS- OVERSTIJGENDE DIENSTVERLENING VOOR OPEN EN ONLINE ONDERWIJS

EINDRAPPORT BEHOEFTEONDERZOEK NAAR INSTELLINGS- OVERSTIJGENDE DIENSTVERLENING VOOR OPEN EN ONLINE ONDERWIJS EINDRAPPORT BEHOEFTEONDERZOEK NAAR INSTELLINGS- OVERSTIJGENDE DIENSTVERLENING VOOR OPEN EN ONLINE ONDERWIJS INHOUD VOORWOORD 3 1. MANAGEMENT SAMENVATTING 4 2. INLEIDING 6 3. ONDERZOEKSVRAAG 7 4. OPZET

Nadere informatie

MOOC S: TRENDS EN KANSEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS

MOOC S: TRENDS EN KANSEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS Trendrapport Open Educational Resources 2013 23 MOOC S: TRENDS EN KANSEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS door, Ben Janssen en In dit artikel gaan we in op massive open online courses (MOOC s) en de kansen die

Nadere informatie

HOE VERSTERK JE HET ONDERWIJS MET DIGITALE MEDIA Emil Diephuis (DT) Ria Jacobi (O2)

HOE VERSTERK JE HET ONDERWIJS MET DIGITALE MEDIA Emil Diephuis (DT) Ria Jacobi (O2) HOE VERSTERK JE HET ONDERWIJS MET DIGITALE MEDIA Emil Diephuis (DT) Ria Jacobi (O2) 1 ENKELE TRENDS (LEARNING TOMORROW) 1. De gestage groei van e-learning. Met name blended learning wordt de default manier

Nadere informatie

Vraag en antwoord over de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs op basis van vragen gesteld tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten

Vraag en antwoord over de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs op basis van vragen gesteld tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten Vraag en antwoord over de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs op basis van vragen gesteld tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten Versie 6-11-2015 Deelname en projectpartners - Kunnen meerdere

Nadere informatie

De meerwaarde van Open en Online Onderwijs voor hogescholen

De meerwaarde van Open en Online Onderwijs voor hogescholen De meerwaarde van Open en Online Onderwijs voor hogescholen Frans van Kalmthout Avans Hogeschool 11 maart 2014 Symposium O2E georganiseerd door SURF, OCW,VNSU en VH Inhoud van de presentatie 1 Gewenste

Nadere informatie

Training Gebruik Learning Portal Basis

Training Gebruik Learning Portal Basis Training Gebruik Learning Portal Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek

Nadere informatie

Platform ICT en Onderwijs Jaarplan 2011. OW 10.1674 Versie 2 - definitief

Platform ICT en Onderwijs Jaarplan 2011. OW 10.1674 Versie 2 - definitief Platform ICT en Onderwijs Jaarplan 2011 OW 10.1674 Versie 2 - definitief Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. INNOVATIEPROGRAMMA S EN PROJECTEN... 6 1.1 TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN... 7 1.2 STUDIEKEUZEGESPREKKEN...

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

Startbijeenkomst SIG Onderwijslogistiek

Startbijeenkomst SIG Onderwijslogistiek Startbijeenkomst SIG Onderwijslogistiek 28 februari 2013 #SIG_OL // WiFi: AA7349FCF8 Startbijeenkomst SIG Onderwijslogistiek Twitter: #SIG_OL www.surf.nl/onderwijslogistiek http://www.surfspace.nl/ WiFi:

Nadere informatie

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds?

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds? Inleiding 4 Engels in het basisonderwijs 5 Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6 Wat is Words&Birds? 6 Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van Words&Birds? 6 Met welk

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

AkhMa at. Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen

AkhMa at. Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen Het domein wil een digitale leer- en werkomgeving (DLWO) Achtereenvolgens Enkele ervaringen vooraf en hoe deze een rol speelden bij de opzet van het project

Nadere informatie

2013D50407 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2013D50407 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2013D50407 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de

Nadere informatie

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

Leren in netwerken met OpenU. Wilfred Rubens

Leren in netwerken met OpenU. Wilfred Rubens Leren in netwerken met OpenU Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Smartphone/tablet met internetaansluiting bij u? Inhoud Veranderende opvattingen over leren Voorbeelden leeractiviteiten OU Discussie

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar

Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar Online learning is the single biggest change in education since the printing press John Chubb and Terry Moe Inhoud Online leren Voordelen en aandachtspunten

Nadere informatie

OpenU, DLWO en curriculum. Wilfred Rubens

OpenU, DLWO en curriculum. Wilfred Rubens OpenU, DLWO en curriculum Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Programma Ambitie OU Concept OpenU bij OLW Curriculum? Onderdeel OpenU als casus curriculum Demonstratie Open Universiteit: spin

Nadere informatie

DIGI-ZORG. Jaarplan 2007. Domein Zorg. Programmacoördinator: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl. Penvoerende instelling:

DIGI-ZORG. Jaarplan 2007. Domein Zorg. Programmacoördinator: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl. Penvoerende instelling: Jaarplan 2007 DIGI-ZORG Domein Zorg Programmacoördinator: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl Penvoerende instelling: Hogeschool Rotterdam Directeur Instituut Verpleegkunde en Verloskunde:

Nadere informatie

IT Governance & programma ICT&O

IT Governance & programma ICT&O IT Governance & programma ICT&O Kom verder. Saxion. Henny Groot Zwaaftink Saxion Deventer Hengelo Enschede Apeldoorn Bij de vier vestigingen van Saxion in Apeldoorn, Deventer, Enschede en Hengelo studeren

Nadere informatie

Open onderwijs in het Nederlandse hbo

Open onderwijs in het Nederlandse hbo Open onderwijs in het Nederlandse hbo Trends, kansen en vraagstukken Robert Schuwer Agenda Enkele begrippen Trends en kansen Onderzoek Wat nu? 2 1 Enkele begrippen CC-BY Hester Jelgerhuis 3 Wat is open?

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned Onderzoek naar het effect op studiesucces Universiteit van Amsterdam (maart 2011 - december 2012) Het onderzoeksproject Voortgangstoetsing in

Nadere informatie

Onze Trainingen en Diensten

Onze Trainingen en Diensten KED-Quest Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen zich

Nadere informatie

Special Interest Group Cloud implementaties

Special Interest Group Cloud implementaties Special Interest Group Cloud implementaties Welkom! 13:00 Office365 authenticatie / provisioning vanuit TU Delft (Joost van Dijk, Bas van Atteveldt, Hans Nouwens) 13:45 Universiteit Utrecht, twee jaar

Nadere informatie

Visieworkshop Zuyd Hogeschool

Visieworkshop Zuyd Hogeschool Visieworkshop Zuyd Hogeschool VANUIT ONDERWIJSVISIE NAAR EEN VISIE OP DLWO Harry Renting Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Web2.0 applicatie vrij beschikbaar Ontwikkelingen

Nadere informatie

Massive Open Online Courses Droom of nachtmerrie? Wilfred Rubens

Massive Open Online Courses Droom of nachtmerrie? Wilfred Rubens Massive Open Online Courses Droom of nachtmerrie? Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Inhoud MOOC? Aanleiding MOOC e-learning: doelen en opzet Deelname, tevredenheid, participatie Geleerde lessen!2

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

Strategisch omgaan met de cloud

Strategisch omgaan met de cloud http://www.flickr.com/photos/mseckington/ Strategisch omgaan met de cloud Floor Jas, Hoofd Advanced Services, SURFnet bv Floor.Jas@SURFnet.nl Issues met cloud Privacy Dataportabiliteit Beveiliging Koppelbaarheid

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

Vast Mobiel Innovatieve communicatie. Informatiebijeenkomst huidige & toekomstige aanbesteding 18 mei 2017

Vast Mobiel Innovatieve communicatie. Informatiebijeenkomst huidige & toekomstige aanbesteding 18 mei 2017 Vast Mobiel Innovatieve communicatie Informatiebijeenkomst huidige & toekomstige aanbesteding 18 mei 2017 Inhoudsopgave Achtergrondschets Doel Huidige aanbesteding Spraak- en datacommunicatie Toekomstige

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Bijlage bij Projectvoorstel met kenmerk <kenmerksurf> in het kader van de Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware in de cloud 2013.

Bijlage bij Projectvoorstel met kenmerk <kenmerksurf> in het kader van de Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware in de cloud 2013. Bijlage bij Projectvoorstel met kenmerk in het kader van de Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware in de cloud 2013. Subsidievoorwaarden Stichting SURF ten behoeve van

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding onderzoek 6 Aanpak en opbouw van dit rapport 7 A) Begripsbepaling 8

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015 Virtuality

Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015 Virtuality Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015 Virtuality Special interest Group voor Serious Gaming, Virtuele Werelden & Simulaties gericht op HBO & WO Auteur: Erik Ploeger januari 2015 1 Inhoudsopgave 02 Hoofdstuk

Nadere informatie

Standaardisatie versus maatwerk

Standaardisatie versus maatwerk Standaardisatie versus maatwerk Peter van Helsdingen Manager Mediacentrum / Bureau Evenementen https://nl.linkedin.com/in/peter-van-helsdingen-28982613 procvanhelsdingen p.van.helsdingen@windesheim.nl

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

Jaarplan special interest group onderwijslogistiek (SIG OL) maart #SIG_OL tijdens bijeenkomsten

Jaarplan special interest group onderwijslogistiek (SIG OL) maart #SIG_OL tijdens bijeenkomsten Jaarplan 2014 special interest group onderwijslogistiek (SIG OL) maart 2014 #SIG_OL tijdens bijeenkomsten www.surfspace.nl/onderwijslogistiek/ 1 1. Inleiding Een special interest group (SIG) is een kennisgemeenschap

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

Marktinventarisatie ELO s in het VO

Marktinventarisatie ELO s in het VO Marktinventarisatie ELO s in het VO Voorwoord Omdat we bij itslearning onze dienstverlening continu willen verbeteren, hebben we onderzoek laten doen naar het gebruik van elektronische leeromgevingen (ELO

Nadere informatie

Smart Education. Marieke Versteijlen

Smart Education. Marieke Versteijlen Smart Education Marieke Versteijlen Is dit de toekomst van onderwijs met ICT? Draadloze analyse van hersengolven Duurzaam, maar. Uitvoering verkennende studie In samenwerking met: Marleen Janssen Groesbeek

Nadere informatie

Samenvatting. Nationaal Actieplan

Samenvatting. Nationaal Actieplan Samenvatting Reviewrapport Nationaal Actieplan e-learning 1 2 Samenvatting Reviewrapport Nationaal Actieplan e-learning 3 Nationaal Actieplan e-learning (2006-2011) In 2006 ging het Nationaal Actieplan

Nadere informatie

Het verzilveren van de ICT-belofte

Het verzilveren van de ICT-belofte Namens SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs, spraken Christien Bok en Marc van Leeuwen met negen universiteiten en hogescholen over hun innovatiestrategie. Op basis daarvan verzamelden

Nadere informatie

DIGI-ZORG. Jaarplan 2008 Informatie en activiteiten. Management DIGI-ZORG: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl. Penvoerende instelling:

DIGI-ZORG. Jaarplan 2008 Informatie en activiteiten. Management DIGI-ZORG: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl. Penvoerende instelling: Jaarplan 2008 Informatie en activiteiten. DIGI-ZORG Management DIGI-ZORG: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl Penvoerende instelling: Hogeschool Rotterdam Directeur Instituut Gezondheidszorg:

Nadere informatie

Training Leermaterialen ontwikkelen Gevorderd

Training Leermaterialen ontwikkelen Gevorderd Training Leermaterialen ontwikkelen Gevorderd Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn

Nadere informatie

Leermanagement Systeem 10 tips voor georganiseerd leren

Leermanagement Systeem 10 tips voor georganiseerd leren Leermanagement Systeem 10 tips voor georganiseerd leren 1 Leermanagement Systeem Leermanagement Ondanks dat het vaak gedacht wordt, is een Leer management Systeem (LMS) geen leermanagement. Leermanagement

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

VNSG Collectieve inkoop - SAP Learning Hub. Webinar 26-05-2015 (Karin van den Brand & Marcel Lemans)

VNSG Collectieve inkoop - SAP Learning Hub. Webinar 26-05-2015 (Karin van den Brand & Marcel Lemans) VNSG Collectieve inkoop - SAP Learning Hub. Webinar 26-05-2015 (Karin van den Brand & Marcel Lemans) Public SAP LEARNING HUB VOOR EUR 800,- p.p. 1 Helpt bij SAP opleidings,- en studie uitdagingen Waarom

Nadere informatie

Draadvrije communicatie voor de campus(gebruikers)

Draadvrije communicatie voor de campus(gebruikers) Draadvrije communicatie voor de campus(gebruikers) Maurice van den Akker 22 november 2017 Doel van vandaag: starten van samenwerking Wat willen we (vandaag) bereiken? Visie en scope delen over draadvrije

Nadere informatie

Lessons learned van de. Michiel van Geloven januari 2009

Lessons learned van de. Michiel van Geloven januari 2009 Lessons learned van de Michiel van Geloven januari 2009 Agenda DU in vogelvlucht Werkwijze van de DU Lessons learned Aanleiding voor de DU Problematische situatie rond de innovatietaak van de Open Universiteit

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Handleiding bij het Learning Analytics Experiment Verdieping recepten

Handleiding bij het Learning Analytics Experiment Verdieping recepten Handleiding bij het Learning Analytics Experiment Verdieping recepten Project : Onderwijs op maat Learning Analytics Project jaar : 2016 Projectmanager : Jocelyn Manderveld Auteur(s) : Herman van Dompseler

Nadere informatie

Activiteitenplan VE 2013 Steunpunt taal en rekenen ve. Steun in de rug voor de sector volwasseneneducatie

Activiteitenplan VE 2013 Steunpunt taal en rekenen ve. Steun in de rug voor de sector volwasseneneducatie Activiteitenplan VE 2013 Steunpunt taal en rekenen ve Steun in de rug voor de sector volwasseneneducatie 1 Activiteitenplan Steunpunt volwasseneneducatie 2013 INHOUD Pagina Titel 4 Inleiding 6 I Informatie

Nadere informatie

Blended learning. Waarom, wat en hoe? Steven Verjans

Blended learning. Waarom, wat en hoe? Steven Verjans Blended learning Waarom, wat en hoe? Steven Verjans Pagina 2 A. Haddad, technologies for education Vooraf: Is blended learning een nieuw fenomeen? Niet echt: al lang afwisseling didactische werkvormen

Nadere informatie

Hordenloop naar open en online onderwijs. Wilfred Rubens Robert Schuwer

Hordenloop naar open en online onderwijs. Wilfred Rubens Robert Schuwer Hordenloop naar open en online onderwijs Wilfred Rubens Robert Schuwer 36 punts 28 punts http://www.flickr.com/photos/gowestphoto/3955671300/sizes/o/ http://www.flickr.com/photos/sophistechate/2777266738/sizes/l/

Nadere informatie

Visie op DLWO E-merge expertmeeting over DLWO

Visie op DLWO E-merge expertmeeting over DLWO Visie op DLWO E-merge expertmeeting over DLWO Nico Juist,Hogeschool Leiden / SURF Leiden, 22 April 2014 Wat is een DLWO? De digitale leer- en werk omgeving georganiseerd door een instelling voor Hoger

Nadere informatie