Controlling Document. Programma: Efficiënte Bedrijfsprocessen. Indiener: SURFmarket. Versie 1.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Controlling Document. Programma: Efficiënte Bedrijfsprocessen. Indiener: SURFmarket. Versie 1.00"

Transcriptie

1 Controlling Document Programma: Efficiënte Bedrijfsprocessen Indiener: SURFmarket Versie

2 Inhoudsopgave Management Samenvatting Inleiding Programmabeschrijving op hoofdlijnen Ambitie Doelen Projecten en werkpakketten Programma Management Programma Toleranties Programma Randvoorwaarden Organisatie Voortgangsrapportages Communicatie Plan Risico Management en Escalatie Projecten en werkpakketten Project 0: Programmamanagement Project 1: Onderwijslogistiek Project 2: HORA Project 3: Standaarden Project 4: Exchange

3 Management Samenvatting Met dit programma ondersteunt SURF de instellingen in het realiseren van efficiënte bedrijfsprocessen en in het bijzonder bij de rol die ICT daarbij kan vervullen. Het gevolg is dat de instellingen hun middelen en focus maximaal kunnen richten op het primaire proces: onderwijs en onderzoek. De kwaliteit van onderwijs en onderzoek is sterk gebaat met de kwaliteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering. ICT speelt in vrijwel alle primaire en secundaire processen een belangrijke rol. ICTontwikkelingen gaan steeds sneller en het is lastig te beschikken over volledige kennis en expertise om de bedrijfsprocessen adequaat in te richten en met ICT te ondersteunen. Bij instellingen groeit dan ook de behoefte om gemeenschappelijk ICT-ondersteuning, kennis en expertise te ontwikkelen en te delen. Het Innovatieprogramma Efficiënte Bedrijfsprocessen zet hier op in. De meerjarige hoofddoelen van het programma luiden: 1. Het organiseren van een community voor Onderwijslogistiek waar instellingen kennis en ervaring over onderwijslogistiek kunnen ontwikkelen en uitwisselen en waar (in coalitieverband) instrumenten voor onderwijslogistiek kunnen worden ontwikkeld of beproefd, mogelijk leidend tot ICT diensten waar SURF voor kan zorgdragen uit public of community cloud. 2. Het verder ontwikkelen en beheren van de Hoger Onderwijs Referentie Architectuur (HORA) en het stimuleren en ondersteunen van het gebruik van de HORA door SURF, de instellingen en samenwerkingsverbanden als Early Committors vanuit de i-strategie Hoger Onderwijs. 3. Het stimuleren en ondersteunen van het ontwikkelen en gebruiken van en het organiseren van een door de SURF stakeholders erkende voorziening voor beheer van. Standaarden krijgen vooral ook aandacht in samenwerking met en aansluitend op relevante onderdelen van de andere innovatieve SURF programma s voor ICT ondersteuning van onderwijs en onderzoek. 4. Het bieden van een exchange waar instellingen kennis en ervaring over efficiënte bedrijfsprocessen en de ICT ondersteuning daarvan kunnen ontwikkelen en uitwisselen, alsook het faciliteren van Early Committors gericht op het ontwikkelen en/of implementeren van efficiënte bedrijfsprocessen en ICT ondersteuning binnen het domein van de bedrijfsvoering. Aandacht voor Early Committor -management behoort daartoe, evenals het jaarlijks organiseren van de HO-link conferentie, in samenwerking met DUO en Studielink, wat ook een belangrijk hulpmiddel is voor genoemde exchange. Belangrijk voor de projecten is de gerichte aansluiting op en samenwerking met relevante projecten binnen de andere Innovatieprogramma s van het SURF MJP. Afstemming vindt plaats over en met samenwerkingsverbanden ( Early Committors ) binnen dit programma, maar ook die voor Onderwijs en Onderzoek. De projecten Hoger Onderwijs Referentie Architectuur en Standaarden zullen (waar mogelijk samen) aanhaken op relevante problematiek binnen niet alleen Onderwijslogistiek, maar ook binnen Onderwijs- en Onderzoeksthema s als open en online onderwijs, digitaal toetsen, academic / learning analytics en onderzoeksdata uitwisseling en Open Access. 3

4 Voor dit programma zijn de bij SURF beschikbare budgetten beperkt van omvang. In haar huidige omvang en inhoud biedt het programma desalniettemin een kruispunt voor samenwerking en kennisdeling op het terrein van Efficiënte bedrijfsprocessen. Wanneer zich kansen voordoen voor verbreding of verdieping van samenwerking zullen daarvoor aanvullende projecten worden gedefinieerd, afhankelijk van de bereidheid en mogelijkheden bij instellingen om hieraan in menskracht, faciliteiten en/of middelen bij te dragen. De uitwerking van onderstaand controlling document voor het Programma Efficiënte Bedrijfsprocessen is een globale, voorlopige en procesmatige. De reden daarvoor is dat voor dit programma voorlopig geen uitgewerkte en concrete te realiseren resultaten te definiëren zijn voor de komende vier jaren. 4

5 1. Inleiding SURF ondersteunt instellingen in het realiseren van efficiënte bedrijfsprocessen en in het bijzonder bij de rol die ICT daarbij kan vervullen, zodat zij hun middelen en focus maximaal kunnen richten op onderwijs en onderzoek. Meerwaarde De kwaliteit van bedrijfsvoering heeft grote invloed op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Studenten hebben belang bij tijdige en degelijke informatie ter ondersteuning van hun studie, vooral ook wanneer het studieprogramma over de grenzen van de eigen organisatorische eenheid of instelling heen gaat. Docenten, onderzoekers, studenten en instellingen moeten kunnen beschikken over adequate systemen en stuurinformatie om het onderwijs en onderzoek te organiseren. De (maatschappelijke) druk op instellingen om verantwoording af te leggen over de kwaliteit van opleidingen en diploma s en de betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten wordt steeds groter. ICT kan daarvoor geen oplossing bieden, maar wel een bijdrage leveren aan meer transparantie. Het inrichten van een state-of-the-art informatiehuishouding is voor instellingen voor onderwijs en onderzoek een steeds grotere uitdaging. Doordat ICT een rol speelt in vrijwel alle primaire en secundaire processen en de ICT-ontwikkelingen steeds sneller gaan, is het lastig te beschikken over volledige kennis en expertise om de bedrijfsprocessen adequaat in te richten. Bij instellingen groeit dan ook de behoefte om gemeenschappelijk ICT-ondersteuning, kennis en expertise te ontwikkelen en te delen. Door samenwerking zijn kwalitatieve en efficiencyvoordelen te behalen. Standaardisatie van definities en harmonisatie van bedrijfsprocessen dragen bij tot efficiënte digitale informatievoorziening, zowel binnen een instelling als op sectorniveau. Hoewel er geslaagde resultaten zijn, zoals Studielink en Studiekeuze123, leert de ervaring dat standaardisatie van informatie en informatie uitwisseling voor overstijgende processen niet eenvoudig is. Verdieping nog nodig De uitwerking van onderstaand controlling document voor het Programma Efficiënte Bedrijfsprocessen is een globale, voorlopige en procesmatige. De reden daarvoor is dat voor dit programma voorlopig geen uitgewerkte en concrete te realiseren resultaten te definiëren zijn voor de komende vier jaren. De instellingen wordt in ieder geval met dit programma een basis geboden voor samenwerking en kennisdeling. Voor dit programma zijn de beschikbare SURF-budgetten volgens het aangereikte financiële kader beperkt van omvang. Het aantal activiteiten vanuit SURF zal daardoor ook beperkt zijn. Aanvullende activiteiten (projecten) hangen af van de prioriteiten bij instellingen en hun mogelijkheden om qua menskracht, faciliteiten en/of middelen bij te dragen aan een verbreding of verdieping van het programma. De aanvulling in de projecten wordt aangebracht in samenspraak met de in te richten Programma Adviesraad en de betrokkenen bij de lopende programma-activiteiten. 5

6 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen 2.1. Ambitie Het programma wil een kruispunt voor SURF en haar doelgroep realiseren voor uitwisseling van kennis en ervaringen met efficiënte inrichting en ICT-ondersteuning van de onderwijs- en onderzoekprocessen en zorgdragen voor door stakeholders gewenste efficiënte ICT informatiediensten vanuit public of community cloud Doelen De meerjarige hoofddoelen luiden: 1. Het organiseren van een community voor Onderwijslogistiek waar instellingen kennis en ervaring over onderwijslogistiek kunnen ontwikkelen en uitwisselen en waar (in coalitieverband) instrumenten voor onderwijslogistiek kunnen worden ontwikkeld of beproefd, mogelijk leidend tot ICT-diensten waar SURF voor kan zorgdragen uit public of community cloud. 2. Het verder ontwikkelen en beheren van de Hoger Onderwijs Referentie Architectuur (HORA) en het stimuleren en ondersteunen van het gebruik van de HORA door SURF, de instellingen en samenwerkingsverbanden. 3. Het stimuleren en ondersteunen van het ontwikkelen en gebruiken van en het organiseren van een door de SURF stakeholders erkend punt van beheer van. Standaarden krijgen vooral ook aandacht in samenwerking met en aansluitend op relevante onderdelen van de andere innovatieve SURF programma s voor ICT ondersteuning van onderwijs en onderzoek. 4. Het bieden van een exchange waar instellingen kennis en ervaring over meer efficiënte bedrijfsprocessen en de ICT ondersteuning daarvan kunnen ontwikkelen en uitwisselen, alsook het faciliteren van Early Committors, gericht op het ontwikkelen en/of implementeren van efficiënte bedrijfsprocessen en ICT ondersteuning binnen het domein van de bedrijfsvoering. Aandacht voor Early Committor -management behoort daartoe, evenals het jaarlijks organiseren van de HO-link conferentie, in samenwerking met DUO en Studielink, wat ook een belangrijk hulpmiddel is voor genoemde exchange Projecten en werkpakketten Het Programma laat zich daarmee onderverdelen in programmamanagement en vier inhoudelijke projecten, welke hieronder worden uitgewerkt. Project 0: Programmamanagement Meerjarige doelen: Hoofddoel is het bieden van het projecten-overkoepelend programmamanagement, overleggen met de Programma Adviesraad Efficiënte Bedrijfsprocessen (zie ook hoofdstuk 4) en afstemmen met anderen binnen en buiten SURF over dit programma. Project 1: Onderwijslogistiek Meerjarige doelen: Kennis en ervaring over onderwijslogistiek bundelen, uitwisselen en versterken. Instrumenten voor strategische besturing, operationele beheersing en praktische ondersteuning van onderwijslogistiek ontwikkelen en beschikbaar stellen. 6

7 WP1 Stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van nuttige modellen, instrumenten en Faciliteren van een actieve Special Interest Group (SIG) Ontwikkelen c.q. ondersteunen van gebruik model inzicht in onderwijslogistiek. Nader onderzoek stimuleren/faciliteren naar de relatie tussen de kwaliteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen en beschikbare onderwijslogistieke gegevens (ook in samenwerking en afstemming met de activiteiten rond learning analytics binnen het Programma Onderwijs op Maat). Onderzoeken van consequenties van privacyvraagstukken en oplossingen voor terrein onderwijslogistiek. Initiëren van één of meerdere groepen van Early Committors (uit i-strategie) op terrein Onderwijslogistiek (zie WP-04.03). tabel 6a: Kern Deliverable per werkpakket Kern deliverables Project: Onderwijslogistiek( ) jaar: Werkpakket Stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van nuttige modellen, instrumenten en Faciliteren SIG en leveren bijdrage aan HO- Link en onderwijsdagen Faciliteren SIG en leveren bijdrage aan HO- Link en onderwijsdagen Faciliteren SIG en leveren bijdrage aan HO- Link en onderwijsdagen Faciliteren SIG en leveren bijdrage aan HO- Link en onderwijsdagen Project 2: HORA Meerjarige doelen: Instellingen en samenwerkingsverbanden door middel van de referentiearchitectuur een instrument geven (gemeenschappelijke taal, referenties en modellen) voor strategische besturing van de eigen en de gemeenschappelijke informatiehuishouding en ICT-voorzieningen. WP1 Faciliteren beheer en doorontwikkeling van de HORA Faciliteren van het beheren en verder ontwikkelen van de HORA door het Architecten Beraad, aangestuurd door een in te richten Opdrachtgeversoverleg met CIO s en directeuren ICT van de instellingen. Stimuleren en ondersteunen van het gebruik van de HORA, speciaal in de projectplannen Meerjarenplan SURF in de vorm van Project Start Architecturen (PSA). Mogelijke onderwerpen zijn DLWO, beveiliging, identificatie en authenticatie, archivering, research datamanagement, studentmobiliteit, (zie hiervoor ook project 03). tabel 6a: Kern Deliverable per werkpakket Kern deliverables Project: HORA( ) jaar: Werkpakket Faciliteren beheer en doorontwikkeling HORA Faciliteren beheer en doorontwikkeling HORA en ondersteuning bieden bij het gebruik van de HORA Faciliteren beheer en doorontwikkeling HORA en ondersteuning bieden bij het gebruik van de HORA Faciliteren beheer en doorontwikkeling HORA en ondersteuning bieden bij het gebruik van de HORA Faciliteren beheer en doorontwikkeling HORA en ondersteuning bieden bij het gebruik van de HORA Project 3: Standaarden Meerjarige doelen: Stimuleren en ondersteunen van het ontwikkelen en gebruiken van (zo mogelijk internationale, open). WP1 Stimuleren en ondersteunen ontwikkeling Een door SURF en stakeholders erkend en gedragen Expert- en Coördinatiepunt Standaarden 7

8 nader in te richten waarop instellingen, samenwerkingsverbanden en de SURF-organisatie zelf een beroep kunnen doen voor het zoeken naar en up-to-date beschrijven van te hanteren. Let wel, het gaat hierbij niet alleen om voor de ICT ondersteuning van bedrijfsprocessen, maar ook om in alle domeinen van onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en infrastructuur! Aan te sluiten op Edustandaard en het Programma Standaarden, met thema s als API voor Open Onderwijs, aanpassing HODEX, uitwisseling tussen toetssystemen. Aan te sluiten op andere innovatieprogramma s, met thema s als learning analytics, MOOCS DLWO, mobiliteit studenten. (Doen) participeren in IMS, NEN en Edustandaard (dat laatste ook voor beheer van ). tabel 6a: Kern Deliverable per werkpakket Kern deliverables Project: Standaarden( ) jaar: Werkpakket Stimuleren en ondersteunen ontwikkeling Inrichten coordinatiepunt en stimuleren gebruik Inrichten coordinatiepunt en stimuleren gebruik Inrichten coordinatiepunt en stimuleren gebruik Inrichten coordinatiepunt en stimuleren gebruik Project 4: Exchange Meerjarige doelen: Het bieden van een voorziening voor instellingen en samenwerkingsverbanden, waar zij kennis en informatie kunnen uitwisselen op het terrein van efficiënte bedrijfsprocessen en de ICT ondersteuning ervan, alsmede waar initiatieven kunnen ontstaan voor het ontwikkelen van nieuwe instrumenten of samenwerkingsverbanden. Hieronder wordt ook nadrukkelijk verstaan het creëren van een voedingsbodem voor en alert zijn op kansen voor meer baanbrekende innovatieve projecten voor efficiënte bedrijfsprocessen en ICT ondersteuning. WP1 Exchange Het inrichten van een vorm van Early Committor -management (ECM) ter ondersteuning van één of meerdere groepen van Early Committors binnen het programma zelf, alsmede als voorbeeld voor de andere programma s binnen het MJP. Stimuleren en ondersteunen van organisatie van inkoopkracht van ICT-oplossingen door samenwerking. Het organiseren van programmabijeenkomsten op initiatief of verzoek van stakeholders. Het jaarlijks organiseren van de HO-link conferentie, in samenwerking met DUO en Studielink. tabel 6a: Kern Deliverable per werkpakket Kern deliverables Project: Exchange( ) jaar: Werkpakket Exchange Ontwikkeling van effectieve ECM, stimuleren van samenwerkingsverbanden rond inkoop en het organiseren van HO- Link Ontwikkeling van effectieve ECM, stimuleren van samenwerkingsverbanden rond inkoop en het organiseren van HO- Link Ontwikkeling van effectieve ECM, stimuleren van samenwerkingsverbanden rond inkoop en het organiseren van HO- Link Ontwikkeling van effectieve ECM, stimuleren van samenwerkingsverbanden rond inkoop en het organiseren van HO- Link In hoofdstuk 4 zijn de deliverables per werkpakket voor 2015 meer in detail uitgewerkt. 8

9 3. Programma Management 3.1. Programma Toleranties Toleranties voor dit programma zijn opgenomen in de door SURF met de toekenning van de programmagelden meegestuurde subsidievoorwaarden. Indien budget, scope/kwaliteit of planning buiten de toleranties komen, zal het programma plan na goedkeuring van de wijziging(en) van de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer worden bijgewerkt Programma Randvoorwaarden Overige programma randvoorwaarden die vanuit SURF aan dit programma worden gesteld, zijn opgenomen in de door SURF met de toekenning van de programmagelden meegestuurde subsidievoorwaarden Organisatie Het programma Open Access wordt door SURFmarket uitgevoerd. De programmastructuur is als volgt: Managing Director SURFmarket (MD) Eindverantwoordelijk voor het programma; Actief en zichtbaar boegbeeld van programma en veranderdoelstellingen; Verantwoordelijk voor het verbinden van belangen; Vertegenwoordiger van de SURFmarket programma s in het Directieteam. MD delegeert dagelijkse verantwoordelijkheid voor de programma s aan Innovatie Manager. Innovatie Manager Delegeren van de programma verantwoordelijkheid aan, een door de Innovatie Manager, benoemde Programmamanager; Beoordelen van het jaarlijkse, door Programmamanager aan te leveren, Controlling document; Beoordelen en instemmen met de door de programmamanager aangeleverde wijzigingen die buiten de kaders/toleranties van het Controlling document vallen voorafgaand aan voorlegging aan de toezichthouders; Adviseren aan Managing Director aangaande de lopende programma s; Monitoren en reageren op veranderingen uit de omgeving die de programma s (kunnen) beïnvloeden; Goedkeuren van vooraf bepaalde deliverables; Goedkeuren van kwartaalrapportages. Programmamanager De programmamanager is, op basis van het door de Managing Director SURFmarket en subsidiegever vastgestelde Controlling document, (gedelegeerd) verantwoordelijk voor het programma (inclusief budget) en de levering van de resultaten waar de organisatie de veranderdoelstellingen van het programma mee kan realiseren; 9

10 De programmamanager geeft mede vorm aan het programma, zorgt voor de optimale aansluiting van de doelen binnen het programma bij die missie, visie en doelen van SURF(market) en oefent invloed uit op de omgeving van het programma en reageert op de invloeden uit de omgeving; De programmamanager is opdrachtnemer voor het programma en fungeert als (gedelegeerd) opdrachtgever en eindverantwoordelijke voor de projecten. De programmamanager is verantwoordelijk voor: Het opstellen van het jaarlijkse Controlling document; Beoordelen en instemmen met de door de projectmanager aangeleverde projectvoorstellen; Verzoeken aan de CTO tot wijzigingen die buiten de kaders/toleranties van het Controlling document vallen; Voorbereiden van de besluitvorming over go/no-go beslissingen die expliciet in het programma aan de directie zijn voorbehouden; Aanleveren van de kwartaal- en jaarrapportages (zowel inhoudelijk als financieel). De programmanager is budgethouder en spreekt met de projectmanagers de toleranties af wat betreft tijd, kosten, kwaliteit, scope, risico s en benefits Projectmanager De projectmanager draagt zorg voor de opzet en uitvoering van projecten en de daaraan gekoppelde doelen en deliverables; De projectmanager maakt de jaarplannen voor het project (cq. update van controlling documents), schrijft de kwartaalrapportages en coördineert de projectactiviteiten; De projectmanager is verantwoordelijk voor de inzet van middelen (menskracht en andere middelen) die aan het project zijn toegekend; De projectmanager opereert binnen de met de programmamanager afgesproken toleranties. Programma Adviesraad Voor de begeleiding van het Programma wordt een Programma Adviesraad ingericht, bestaande uit terzake kundige, geïnteresseerde en gezaghebbende vertegenwoordigers vanuit de doelgroep van SURF. De rol van de Programma Adviesraad is als klankbord te functioneren voor de projecten binnen het Programma, te adviseren over te stellen prioriteiten en te scouten op aanvullende of nieuwe activiteiten Voortgangsrapportages De procedure voor het opleveren van voortgangsrapportages voor dit programma is opgenomen in de door SURF met de toekenning van de programmagelden meegestuurde subsidievoorwaarden. Intern zal zowel op programma- als projectniveau gewerkt worden met periodieke high light reports indien nodig met exception reports Communicatie Plan Communicatie Programma Intern Binnen het programma zal minimaal over onderstaande onderwerpen worden gecommuniceerd. 10

11 Tabel 3: Intern Communicatie Programma Wie Wat Communiceert met Frequentie Innovatiemanager Voortgang programma Directieteam SURF Per kwartaal Programmamanager Voortgang programma Innovatiemanager Per maand Projectleider Voortgang project Programmamanager Per maand Programmamanager/ projectleider Voortgang project Communicatie Programma Extern SURF organisatie (Meet&Greets, intranet, e.d.) Per kwartaal Het programma zal extern communiceren over de mogelijkheden die het programma aanbiedt aan de doelgroep. Voor dit doel zullen de volgende communicatie kanalen richting de doelgroep van eindgebruikers worden ingezet. Tabel 4: Extern Communicatie Programma Kanaal Overleg Programma Advies Raad Dialoog met o.a. CIO Beraad, CvDUR, COMIT, KAAIWO HO-link, Onderwijsdagen SURF nieuws Andere zich voordoende gelegenheden Doel en meerwaarde Aansluiting behoeften instellingen, draagvlak bij instellingen, waarborgen bijdrage/inzet instellingen Aansluiting behoeften instellingen, draagvlak bij instellingen, waarborgen bijdrage/inzet instellingen Aansluiting behoeften instellingen, draagvlak bij instellingen, waarborgen bijdrage/inzet instellingen Aansluiting behoeften instellingen, draagvlak bij instellingen, waarborgen bijdrage/inzet instellingen Aansluiting behoeften instellingen, draagvlak bij instellingen, waarborgen bijdrage/inzet instellingen 3.6. Risico Management en Escalatie Risico s Management binnen het programma Risico Maatregel Het programma kent een beperkt budget voor veel onderwerpen. Het risico is daarom dat geen van de vele onderwerpen voldoende tot hun recht komen. Het programma raakt onvoldoende de echte, door de instellingen beschouwde belangen van de instellingen, waardoor de resultaten onvoldoende landen bij de instellingen. Het budget wordt ingezet om vanuit SURF een beperkt aantal activiteiten te ontplooien. Aanvullende activiteiten hangen af van de prioriteiten bij instellingen en hun mogelijkheden om qua menskracht en faciliteiten en/of middelen bij te dragen aan een dergelijke verbreding van het programma. Er is voortdurende aandacht voor het draagvlak bij de instellingen, te bereiken via de Programma Adviesraad en genoemde externe communicatie. 11

12 Risico Daar waar programma onderdelen raken aan andere programma s van het MJP, bijvoorbeeld op de onderwerpen Architectuur en Standaarden, wordt een krachtige afstemming en samenwerking gehinderd door het feit dat er vier verschillende SURF werkmaatschappijen zijn. Maatregel Het programma besteedt veel aandacht aan de afstemming en samenwerking op relevante onderdelen met de andere programma s. Zo nodig wordt geëscaleerd naar het Directie Team SURF Escalaties binnen het programma Escalatie vindt, zoveel mogelijk via het principe management by exception, plaats via de volgende route: Projectmanager => Programmamanager => Innovatiemanager => Managing Director SURFmarket. 12

13 4. Projecten en werkpakketten Project 0: Programmamanagement De Programma Adviesraad wordt opgericht, gefaciliteerd en samengesteld uit terzake kundige, geïnteresseerde en gezaghebbende vertegenwoordigers van SURF en zijn stakeholders. Daarbij wordt vooral gedacht aan CIO s en directeuren ICT uit WO, HBO en MBO, alsook onderwijsondersteunende diensten uit die sectoren. tabel 6b: Deliverables 2015 per kwartaal Projectmanagement ( ) SRF-Id naam Deliverables Planning (kwartaal) Programmamanagement Oprichting Programma Adviesraad Efficiënte Bedrijfsprocessen (PAR) 2015-Q Programmamanagement Door PAR gedragen nadere uitw erking controlling document Programma 2015-Q Programmamanagement Monitoring, rapportage en communicatie over voortgang Programma 2015-Q1-Q Project 1: Onderwijslogistiek Projectdoelen Kennis en ervaring over onderwijslogistiek bundelen, uitwisselen en versterken Instrumenten voor strategische besturing, operationele beheersing en praktische ondersteuning van onderwijslogistiek ontwikkelen en beschikbaar stellen WP1 Stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van nuttige modellen, instrumenten en Voor het project Onderwijslogistiek is vooral de actieve SIG van belang. De inspanningen vanuit SURF zijn dan ook gericht op het ondersteunen van de SIG. Daarnaast weten we dat bestuurders soms wensen hebben om meer strategische vragen rondom onderwijslogistiek te verkennen We zullen alert zijn op dat soort signalen/vragen vanuit bestuurlijke kring. Voor 2015 staat met de SIG Onderwijslogistiek op de agenda. tabel 6b: Deliverables 2015 per kwartaal Onderwijslogistiek( ) SRF-Id naam Deliverables Stimuleren en ondersteunen van de ontw ikkeling Door PAR gedragen nadere uitw erking doelen, w erkpakketten, inzet van nuttige modellen, instrumenten en budgetten Project Onderw ijslogistiek Stimuleren en ondersteunen van de ontw ikkeling van nuttige modellen, instrumenten en SIG Onderw ijslogistiek Stimuleren en ondersteunen van de ontw ikkeling van nuttige modellen, instrumenten en Bijdrage leveren aan HO-Link en Onderw ijsdagen Planning (kwartaal) 2015-Q Q1-Q Q2/Q3

14 4.3. Project 2: HORA Projectdoelen Instellingen en samenwerkingsverbanden door middel van de referentiearchitectuur een instrument geven (gemeenschappelijke taal, referenties en modellen) voor strategische besturing van de eigen en de gemeenschappelijke informatiehuishouding en ICT-voorzieningen. WP1 Faciliteren beheer en doorontwikkeling van de HORA In 2015 staat op de agenda samen te werken met andere projecten binnen het MJP SURF op onderwerpen als DLWO, beveiliging, identificatie en authenticatie, archivering, research datamanagement, studentenmobiliteit, en dergelijke, inclusief de die daarbij aan de orde komen (zie project 03.). Dat wil zeggen: Het ondersteunen van het opstellen van Project Start Architecturen binnen de Innovatieprogramma s Meerjarenplan SURF. Het in samenwerking met de andere projecten binnen de Innovatieprogramma s van SURF ondersteunen van onderdelen van die projecten waaraan architectuur aspecten verbonden zijn en het verder ontwikkelen van de HORA op die thema s. tabel 6b: Deliverables 2015 per kwartaal HORA( ) SRF-Id naam Deliverables Planning (kwartaal) Faciliteren beheer en doorontw ikkeling HORA Faciliteren Architecten Beraad en betreffende opdrachtgeversoverleg 2015-Q1-Q Faciliteren beheer en doorontw ikkeling HORA Faciliteren beheer en doorontw ikkeling HORA Door PAR en Opdrachtgeversoverleg gedragen nadere uitw erking potentiële aanvullende doelen, w erkpakketten, inzet budgetten Project HORA Stimuleren ontw ikkeling ondersteuning voor opstellen Project Start Architecturen t.b.v. 'Early Committors' en SURF 2015-Q Q1-Q Faciliteren beheer en doorontw ikkeling HORA Bijdrage leveren aan HO-Link en Onderw ijsdagen 2015-Q2/Q Project 3: Standaarden Projectdoelen Stimuleren en ondersteunen van het ontwikkelen en gebruiken van (zo mogelijk internationale, open). WP1 Stimuleren en ondersteunen ontwikkeling Het grootste gedeelte van het takenpakket bij SURF is het bijdragen aan lopende werkzaamheden als: het faciliteren van de Standaardisatieraad van Edustandaard het faciliteren van de Architectuurraad van Edustandaard het bijdragen aan een aantal werkgroepen van Edustandaard het begeleiden van de registratie van voor HO bij Edustandaard publicatie, promotie en communicatie van afspraken en door: o onderhouden website Edustandaard, nieuwsbrief, SURF Space o organiseren van bijeenkomsten, studiedagen en presentaties o voorlichting over EduStandaard op grote bijeenkomsten als Dé onderwijsdagen en HOlink. o onderhouden van contact met NEN en zo verbinding leggen met Internationale organisaties zoals de CEN en ISO; o onderhouden van contact met IMS-Global (met voor toetsen en ELO s).

15 tabel 6b: Deliverables 2015 per kwartaal Standaarden( ) SRF-Id naam Deliverables Stimuleren en ondersteunen ontw ikkeling Stimuleren en ondersteunen ontw ikkeling Door PAR gedragen nadere uitw erking potientiele aanvullende doelen, werkpakketten, inzet budgetten en project Nader inrichten erkend en gedragen Coordinatiepunt Standaarden voor instellingen, samenw erkingsverbanden en SURF (zie toelichting onder) Planning (kwartaal) 2015-Q Q1-Q Stimuleren en ondersteunen ontw ikkeling Stimuleren en ondersteunen ontw ikkeling Stimuleren en ondersteunen ontw ikkeling Stimuleren van het gebruik van (veelal in samenw erking met Edustandaard) (zie toelichting onder) 2015-Q1-Q4 Herzien lidmaatschap IMS Global 2015-Q4 Bijdrage leveren aan HO-Link en Onderw ijsdagen 2015-Q2/Q3 Toelichting Nader inrichten erkend en gedragen Coördinatiepunt Standaarden voor instellingen, samenwerkingsverbanden en SURF Voor de instellingen, samenwerkingsverbanden en SURF wordt het Coördinatiepunt Standaarden nader uitgewerkt naar een erkend en gedragen coördinatiepunt. Het Coördinatiepunt zoekt met de partijen naar bestaande of naar beschikbare partijen voor het ontwikkelen van. Het is daarbij van belang op de hoogte te zijn van alle relevante ontwikkelingen op het gebied van Edustandaard, binnen het HO, de diverse SIG s en programma s, en daarmee de relatie met te leggen. EduStandaard is een publiek-private samenwerking en functioneert als één loket voor en afspraken in onderwijs en onderzoek. Toelichting Stimuleren van het gebruik van (veelal in samenwerking met Edustandaard) In 2015 staat in ieder geval op de agenda: Stimuleren van het gebruik van binnen de thema s als: uitwisselen van data (onderzoek en onderwijs), aanbieden open leermateriaal, uitwisseling tussen toets-systemen en persoonlijke flexibele leeromgeving en DLWO, gegevens t.b.v. learning analytics, gegevensuitwisseling voor student mobiliteit, daarbij aansluitend op mogelijke Early Committors. Samenwerking in betreffende projecten met het Architecten Beraad (zie project 02.) voor de aansluiting architectuur Project 4: Exchange Project Doelen Instellingen en samenwerkingsverbanden bieden van een platform en een digitaal, goed beheerd uitwisselpunt, waarop zij kennis en informatie kunnen uitwisselen op het terrein van efficiënte bedrijfsprocessen en de ICT ondersteuning ervan, alsmede waarop initiatieven kunnen ontstaan voor het ontwikkelen van nieuwe instrumenten of samenwerkingsverbanden. Hieronder wordt ook nadrukkelijk verstaan het creëren van een voedingsbodem voor en alert zijn op kansen voor meer baanbrekende innovatieve projecten voor efficiënte bedrijfsprocessen en ICT ondersteuning.

16 WP1 Exchange tabel 6b: Deliverables 2015 per kwartaal Exchange( ) SRF-Id naam Deliverables Exchange Exchange Exchange Exchange Organiseren HO-Link, samen met DUO en Studielink (zie toelichting onder) Door PAR gedragen nadere uitw erking potentiële aanvullende doelen, werkpakketten, inzet budgetten Bedrijfsvoering algemeen Oprichten één of meer groepen van 'Early Committors' (zie toelichting hieronder) Analyse succesfactoren effectieve 'Early Committors' en ontw ikkeling principes voor aanpak en mogelijke SURF ondersteuning daarbij Planning (kwartaal) 2015-Q Q Q1-Q Q1-Q Exchange Waar nodig faciliteren éém of meer groepen van 'Early Committors' 2015-Q1-Q Exchange Exchange Exchange Het stimuleren en faciliteren van de ontw ikkeling van samenw erkingsverbanden rond inkoop tussen instellingen en een leverancier en het ondersteunen van dergelijke verbanden (zie toelichting onder) Het met en voor de instellingen updaten van de Template Sourcing Strategie Het met en voor de instellingen een vervolg geven aan het w hitepaper Naar een IT-Regieorganisatie 2015-Q1-Q Q1/Q Q Exchange Themabijeenkomsten 2015-Q1-Q4 Toelichting Organiseren HO-Link, samen met DUO en Studielink De HO-link conferentie is dé plek waar de nieuwste ontwikkelingen en ervaringen rondom onderwijsondersteunende processen als toelating, inschrijving, studentenadministratie, ICTondersteuning en onderwijslogistiek worden gepresenteerd en besproken, van strategie en beleid tot uitvoering en implementatie. Bovendien is het dé ontmoetingsplek voor instellingen en leveranciers op deze gebieden. De HO-link conferentie wordt in samenwerking met DUO en Studielink georganiseerd. De organisatie is in handen van een Programmacommissie, met vertegenwoordigers van de instellingen en de organiserende partijen. Toelichting Oprichten één of meer groepen van Early Committors Zoals eerder vermeld staan voor 2015 de volgende resultaten op de agenda: Oprichten van een of meer groepen van Early Committors op basis van de input vanuit i- Strategie gespreksronde Ontwikkelen van een (lichtvoetige) coördinatie van/voor Early Committors, waar mogelijk ook voor die uit andere programma s MJP SURF Onderzoeken of er behoefte/draagvlak is voor een Early Committor -initiatief rondom CRIS Toelichting Stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden rond inkoop Het stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden rond inkoop tussen instellingen en een leverancier en het ondersteunen van dergelijke verbanden, met als belangrijkste deelresultaten In kaart gebrachte succesfactoren voor dergelijke samenwerkingsverbanden Beschreven organisatievorm voor dergelijke samenwerkingsverbanden (structuur, zeggenschap, processen en gewenste ondersteuning) Oprichting van een of meer van dergelijke samenwerkingsverbanden

Jaarrapport Programma 9: Efficiënte bedrijfsprocessen. Indiener: SURFmarket

Jaarrapport Programma 9: Efficiënte bedrijfsprocessen. Indiener: SURFmarket Jaarrapport 2015 Programma 9: Efficiënte bedrijfsprocessen Indiener: SURFmarket Versie: 1.0 Datum: 18-02-2015 Inhoudsopgave Management samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Resultaten programma 2015...

Nadere informatie

Controlling Document 2017

Controlling Document 2017 Controlling Document 2017 Programma 6: Efficiënte Service Delivery 2017 Indiener: SURFmarket Versie 1.1 25 oktober 2016 Inhoudsopgave Voorafgaand 3 Management samenvatting 4 1. Inleiding 6 2. Programmabeschrijving

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Communitymanagement 2 INHOUD 1. Community management

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Project Regie in de cloud Managementsamenvatting

Project Regie in de cloud Managementsamenvatting Project Regie in de cloud Managementsamenvatting 10 oktober 2012 Omschrijving van het project In het project Regie in de Cloud gaan de hogescholen, universiteiten en SURF een gemeenschappelijke I-strategie

Nadere informatie

Controlling Document. Programma: Geïntegreerde federatieve e-infrastructuur. Indiener: SURFnet

Controlling Document. Programma: Geïntegreerde federatieve e-infrastructuur. Indiener: SURFnet Controlling Document Programma: Geïntegreerde federatieve e-infrastructuur Indiener: SURFnet 13 november 2014 2 Inhoudsopgave 2 Management Samenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Toetsing en Toetsgestuurd Leren 2

Nadere informatie

Controlling Document. Programma: Duurzaam. Indiener: SURFsara

Controlling Document. Programma: Duurzaam. Indiener: SURFsara Controlling Document Programma: Duurzaam Indiener: SURFsara Versie 1.02 12-11-2014 Inhoudsopgave Management Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen 5 2.1. Ambitie 5 2.2. Doelen

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Jaarplan special interest group onderwijslogistiek (SIG OL) maart #SIG_OL tijdens bijeenkomsten

Jaarplan special interest group onderwijslogistiek (SIG OL) maart #SIG_OL tijdens bijeenkomsten Jaarplan 2014 special interest group onderwijslogistiek (SIG OL) maart 2014 #SIG_OL tijdens bijeenkomsten www.surfspace.nl/onderwijslogistiek/ 1 1. Inleiding Een special interest group (SIG) is een kennisgemeenschap

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Proeftuin 2 INHOUD 1. Proeftuin 3 1.1 Doelen 3 2. Werkwijze

Nadere informatie

Controlling Document. Programma: Duurzame Data. Indiener: SURFsara

Controlling Document. Programma: Duurzame Data. Indiener: SURFsara Controlling Document Programma: Duurzame Data Indiener: SURFsara Versie 1.1 13 november 2014 Inhoudsopgave Management Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen 5 2.1. Ambitie

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; Conform 3.C.2 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat 18 3899 XS ZEEWOLDE 8606

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2016 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2015 2016 Versie 2 2016 pag. 1. INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 3 2. doelstellingen

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Startbijeenkomst SIG Onderwijslogistiek

Startbijeenkomst SIG Onderwijslogistiek Startbijeenkomst SIG Onderwijslogistiek 28 februari 2013 #SIG_OL // WiFi: AA7349FCF8 Startbijeenkomst SIG Onderwijslogistiek Twitter: #SIG_OL www.surf.nl/onderwijslogistiek http://www.surfspace.nl/ WiFi:

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Conform 3.C.2 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

Controlling Document. Programma: Open Access. Indiener: SURFmarket. Versie 1.00

Controlling Document. Programma: Open Access. Indiener: SURFmarket. Versie 1.00 Controlling Document Programma: Open Access Indiener: SURFmarket Versie 1.00 11-11- 2014 Inhoudsopgave Management Samenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen 6 2.1. Ambitie 6

Nadere informatie

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening Deelprojectplan Bestuurlijke Informatie Voorziening Beheersing van risico s en verbetering van de besturing van de Hogeschool van Utrecht, door middel van effectieve en efficiënte informatiestromen, als

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen. Agenda

De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen. Agenda De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen Introductie conceptueel meetkader Begeleidingsgroep 24 maart 2010 Agenda Introductie

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 reductiesysteem

Communicatieplan CO2 reductiesysteem Communicatieplan reductiesysteem Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen, Jan den Boer Kenmerk 3.C.2_1 Communicatieplan reductiesysteem Datum 13 maart 2015 Versie 1.0 Status

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Communicatieplan Cantorclin

Communicatieplan Cantorclin Communicatieplan Cantorclin T.b.v. Certificering op CO 2 -prestatieladder Niveau 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Stuurcyclus 3. Interne betrokkenen en communicatie 4. Externe betrokkenen en communicatie

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL Referenties KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL en ZAAKGERICHT Modern Informatiemanagement Project en programmamanagement Programmamanagement digitaal informatiemanagement Ministerie IenM Van Kaliber is verantwoordelijk

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

AkhMa at. Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen

AkhMa at. Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen Het domein wil een digitale leer- en werkomgeving (DLWO) Achtereenvolgens Enkele ervaringen vooraf en hoe deze een rol speelden bij de opzet van het project

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 business context Innovatie Platform Klantinteractie Klantinzicht Mobiel Social Analytics Productiviteit Processen Integratie Apps Architectuur Wat is

Nadere informatie

Research Data Netherlands, SURFsara en het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management. Ingeborg Verheul (SURFsara)

Research Data Netherlands, SURFsara en het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management. Ingeborg Verheul (SURFsara) Research Data Netherlands, SURFsara en het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management Ingeborg Verheul (SURFsara) Agenda Research Data Netherlands (RDNL) SURFsara Landelijk Coördinatiepunt Research

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

Deelprojectplan. Herontwerp Planning & Control

Deelprojectplan. Herontwerp Planning & Control Deelprojectplan Herontwerp Planning & Control Beheersing van risico s en verbetering van de besturing van de Hogeschool van Utrecht, door middel van herinrichting van P&C-processen, taken en verantwoordelijkheden,

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 MINISYMPOSIA Ter introductie / 2 Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016 Financial Control Framework Van data naar rapportage Inhoudsopgave Even voorstellen Doel van de workshop Positie van Finance & Control Inrichting van management

Nadere informatie

Projectplan Passend Onderwijs

Projectplan Passend Onderwijs Projectplan Passend Onderwijs Naam van het project Passend Onderwijs Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING Samenwerken, Open Access en Data voor onderzoek 23 maart 2015 SIG Research Information: stand van zaken De SIG-RI

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ

Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Lancering Ondersteuningsprogramma Maart 2014 Inhoud Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Stip op de horizon Inhoud akkoord gemeenten en verzekeraars Doelstelling Ondersteuningsprogramma

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

FUGRO GEOSERVICES B.V.

FUGRO GEOSERVICES B.V. FUGRO GEOSERVICES B.V. CO 2 Prestatieladder - Energiemanagement Aktieplan Bijlage C - Transparantie Datum: 21 april 2017 Versie 1.0 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEHEERSMAATREGELEN... 4

Nadere informatie

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Werksessie DLWO 25 juni 2013 Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Ontwikkelingen rondom cloud Kansen voor samenwerking kennisinstellingen Behoeften

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Resultaten IBIS project. SISLink conferentie 19 juni 2009 Bote Folkertsma, Studielink

Resultaten IBIS project. SISLink conferentie 19 juni 2009 Bote Folkertsma, Studielink Resultaten IBIS project SISLink conferentie 19 juni 2009 Bote Folkertsma, Studielink Onderwerpen Projectdoel en -resultaten Analyse knelpunten IBIS concept Hoe verder Projectdoel IBIS Verkenning van de

Nadere informatie

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST 18 april 2016 Welkom en inleiding Wat is een SIG? Special interest groups (SIG's) van SURF zijn kennisgemeenschappen (communities) rondom specifieke

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Energie Management Programma. InTraffic

Energie Management Programma. InTraffic Energie Management Programma InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2012 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 13/3/2012 Marije de Vreeze Gegevens 0.3 5/4/2012 Dirk Bijkerk Input

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 Mission statement Bevordering van kwantiteit en kwaliteit van digitale toetsing in het Hoger Onderwijs, door het bij elkaar brengen van experts en belangstellenden en

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

SURFmarket O365 propositie

SURFmarket O365 propositie SURFmarket O365 propositie MAART 2017 Carl Reitsma, O365 Service Deliver Manager Agenda 1. Ambitie SURFmarket 2. Regie 3. Groeipad 4. Dienstbeschrijving 5. Ontwikkelscenario 6. Vragen/feedback Ambitie

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

PRINCE2 in duizend woorden

PRINCE2 in duizend woorden PRINCE2 in duizend woorden Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd White paper September 2011 Inhoud 1 Wat is PRINCE2? 3 2 Voordelen van PRINCE2 3 3 Principes 3 4

Nadere informatie

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Nico Juist, IM, B&S, Hogeschool Leiden voor Challengeday, project FPLO, SURFnet, 7 maart 2017 Hogeschool Leiden 12000 studenten

Nadere informatie

Kennisdeling Procesmanagement

Kennisdeling Procesmanagement Kennisdeling Procesmanagement Transparantie in Kwaliteit: succes gegarandeerd op basis van de (Referentie) InformatieArchitectuur André Wessels ROC van Twente Jan Kouwenhoven Mavim/The Weels Inventors

Nadere informatie