Controlling Document. Programma: Open Access. Indiener: SURFmarket. Versie 1.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Controlling Document. Programma: Open Access. Indiener: SURFmarket. Versie 1.00"

Transcriptie

1 Controlling Document Programma: Open Access Indiener: SURFmarket Versie

2 Inhoudsopgave Management Samenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen Ambitie Doelen Project 1: Ondersteunen nieuwe business modellen voor Open Access publiceren Project 2: OpenAIRE Project 3: Identifiers voor registratie van onderzoek Project 4: Coördinatie van interoperabiliteit en uitwisselbaarheid van onderzoeksinformatie Project 5: Communicatie en internationalisering 10 3 Programma Management Relatie met andere programma s, projecten 13 2

3 Management Samenvatting Het innovatieprogramma Open Access richt zich op het open toegankelijk maken van de resultaten van het Nederlandse wetenschappelijk en toegepast onderzoek voor onderwijs, onderzoek, maatschappij en bedrijfsleven. Leidend kader is het overheidsbeleid inzake de verdere ontwikkeling van Open Access van wetenschappelijke publicaties zoals geformuleerd in de brief d.d. 15 november 2013 van staatssecretaris Dekker van OCW aan de Tweede Kamer 1. De hogeronderwijsinstellingen zetten in lijn met dat beleid nadrukkelijk in op een overgang naar Open Access als standaard vorm van publiceren. Binnen het nationale Open Access programma vervult SURF een faciliterende rol en fungeert als de linking pin tussen hogeronderwijsinstellingen, (inter)nationale beleidsontwikkeling en de markt. Om deze rol optimaal te kunnen invullen breidt SURFmarket haar huidige rol - makelaar van licenties voor toegang tot resultaten van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek - uit met die van makelaar van kennis op het gebied van bestuurlijke informatievoorziening en monitoring van Open Access publiceren. Om de omslag naar Open Access te kunnen realiseren zal SURF de komende vier jaar, binnen de kaders zoals die in het Meerjarenplan zijn vastgesteld, inzetten op het samen met de hogeronderwijsinstellingen slechten van de barrières die onderzoekers in relatie tot Open Access publiceren op juridisch en technisch (ICT) gebied tegenkomen. Het programma streeft de volgende hoofddoelen na: 1. De hogeronderwijsinstellingen maken de transitie naar een Open Access business model voor publiceren; 2. De hogeronderwijsinstellingen hebben inzicht in en grip op de productiekosten van Open Access publiceren; 3. Onderzoekers zijn zich bewust van het belang van Open Access publiceren, en worden in staat gesteld Open Access te publiceren. Om deze doelen te behalen zullen in het programma vijf verschillende projecten worden uitgevoerd: Project 1 ( ) Ondersteunen nieuwe business modellen voor Open Access publiceren Het ontwikkelen en aanbieden van: a) nieuwe licenties voor open toegang tot online content b) ICT services die onderzoekers en instellingen faciliteren in open access publiceren c) juridische expertise die onderzoekers en instellingen faciliteert in open access publiceren. Project 2 ( ) OpenAIRE Aansluiten op de Europese open access infrastructuur en de ontwikkeling binnen die infrastructuur Project 3 ( ) Identifiers voor registratie van onderzoek Coördineren en ondersteunen van ontwikkelingen op het gebied van (auteursidentifiers) voor het eenduidig registreren van onderzoekoutput per auteur per instelling in het kader van de bestuurlijk informatievoorziening over open access publiceren 1 Website Rijsoverheid, Ministerie OCW dd : 3

4 Project 4 ( ) Coördinatie van interoperabiliteit en uitwisselbaarheid van onderzoeksinformatie Coördineren en ondersteunen van ontwikkelingen op het gebied van registratie van onderzoeksinformatie binnen repositories en Current Research Information Systems (CRIS) ten behoeve van de uitwisselbaarheid van onderzoeksinformatie. Project 5 ( ) Communicatie en Internationalisering Zorgdragen voor de uitwisseling van kennis op nationaal en internationaal gebied rondom Open Access publiceren. Momenteel ligt de focus van Open Access en dus ook van het Open Access programma op het open toegankelijk maken van peer reviewed artikelen. De komende jaren zal echter steeds meer nadruk komen te liggen op het open toegankelijk maken van het gehele onderzoeksproces en alle resultaten die er uit voort komen, zoals onderzoeksdata, software en onderzoeksmethodiek. Dit wordt ook wel Open Science genoemd. In elk van de projecten in het Open Access programma zal deze verbreding - waar opportuun - worden opgepakt. Zo zal in Project 1 ( ) de juridische kennis uitgebreid worden naar het domein van onderzoeksdata. In Project 2 ( ) ontsluit OpenAIRE ook steeds vaker de onderzoeksdata in haar open access platform. In Project 3 ( ) zal ook de behoefte ontstaan aan identifiers voor onderzoeksdata en software. In Project 4 ( ) zal ook onderzoeksinformatie over onderzoeksoutput, zoals onderzoeksdata en software, meer en meer worden opgenomen ten behoeve van de evaluatie van dat onderzoek. In Project 5 ( ) wordt Open Science ook geïntegreerd in de communicatie en internationalisering. 4

5 1. Inleiding Het innovatieprogramma Open Access richt zich op het open toegankelijk maken van de resultaten van het Nederlandse wetenschappelijk en toegepast onderzoek voor onderwijs, onderzoek, maatschappij en bedrijfsleven. Leidend kader is het overheidsbeleid inzake de verdere ontwikkeling van Open Access van wetenschappelijke publicaties zoals geformuleerd in de brief d.d. 15 november 2013 van staatssecretaris Dekker van OCW aan de Tweede Kamer. De hogeronderwijsinstellingen zetten in lijn met dat beleid nadrukkelijk in op een overgang naar Open Access als standaard vorm van publiceren. Waar in de afgelopen periode de primaire focus lag op het vrij toegankelijk maken van publicaties, wordt inmiddels steeds meer toegewerkt naar een bredere opzet van Open Access: behalve de publicaties moeten op termijn ook de onderliggende data zoveel mogelijk toegankelijk worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor de software die benodigd is om de data zinvol te kunnen gebruiken of hergebruiken. Deze ontwikkeling wordt ook wel gevat onder de noemer Open Science. Verder breidt Open Access zich steeds meer uit naar de hogescholen, die net als de universiteiten hun resultaten van (toegepast) onderzoek waar mogelijk vrij toegankelijk willen aanbieden. Juist door de ingezette verbreding van het Open Access programma binnen Nederland (en daarbuiten) is samenwerking nodig en wenselijk met andere partijen. Binnen SURF zal in het bijzonder worden samengewerkt met SURFsara, dat de verantwoordelijkheid draagt voor het programma Duurzame data, en met SURFnet in het kader van autorisatie, authenticatie en identificatie voor Open Access services die binnen het programma worden (door)ontwikkeld. Daarnaast zal worden samengewerkt met de diverse stakeholders binnen Open Access: OCW, EZ, NWO, VSNU, VH, de KB, Research Data Nederland (RDNL), UKB, SHB en de op handen zijnde Stichting Opus. 5

6 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen 2.1. Ambitie Binnen het nationale Open Access programma vervult SURF een faciliterende rol en fungeert als de linking pin tussen hogeronderwijsinstellingen, (inter)nationale beleidsontwikkeling en de markt. Om deze rol optimaal te kunnen invullen breidt SURFmarket haar huidige rol - makelaar van licenties voor toegang tot resultaten van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek - uit met die van makelaar van kennis op het gebied van bestuurlijke informatievoorziening en monitoring van Open Access publiceren. Om de omslag naar Open Access te kunnen realiseren zal SURF de komende vier jaar, binnen de kaders zoals die in het Meerjarenplan zijn vastgesteld, inzetten op het samen met de hogeronderwijsinstellingen slechten van de barrières die onderzoekers in relatie tot Open Access publiceren op juridisch en technisch (ICT) gebied tegenkomen Doelen 1. De hogeronderwijsinstellingen maken de transitie naar een Open Access business model voor publiceren; 2. De hogeronderwijsinstellingen hebben inzicht in en grip op de productiekosten van Open Access publiceren; 3. Onderzoekers zijn zich bewust van het belang van Open Access publiceren, en worden in staat gesteld Open Access te publiceren. 2.3 Project 1: Ondersteunen nieuwe business modellen voor Open Access publiceren Het hoofddoel van project 1 is het leveren van een significante bijdrage aan het ingezette proces om een heldere, goed te managen publicatiestructuur voor Open Access artikelen te ontwikkelen, inclusief een regulering van de daarbinnen vigerende geldstromen, en om meer onderzoekers enthousiast en bereid te vinden om de overstap te maken van publiceren in Toll Access journals naar publiceren in Open Access journals. Voor dit project zijn voor onderstaande projecten, werkpakketten en deliverables vastgesteld. Dit project valt uiteen in vier werkpakketten: WP1 Opzetten van een nieuw licentiemodel voor hybride uitgevers WP2 Ontwikkelen van mogelijkheden voor nationale licenties met Open Access uitgevers WP3 ICT vernieuwing ter ondersteuning van een nieuw business model Doorontwikkelen van QOAM als tool voor inzicht in kwaliteit en kosten van Open Access journals Opstellen van een Model voor exploitatie van het QOAM-platform Ontwikkeling en inrichting van een kennisplatform WP4 Juridische ondersteuning Open Access publiceren WP1. Opzetten van een nieuw licentiemodel voor hybride uitgevers SURFmarket opereert momenteel in opdracht van de hogeronderwijsinstellingen als licentiebemiddelaar voor wetenschappelijke content (peer reviewed journals). Wanneer de opdracht de komende jaren gefaseerd verschuift naar het bemiddelen bij Open Access publiceren, verandert ook het benodigde bijbehorende licentiemodel. SURFmarket zal derhalve clausules opstellen die zorgdragen voor een juridische borging van de transitie naar Open Access. Een nieuw verrekenmodel in een hybride situatie is essentieel en draagt zorg voor het gewenste evenwicht tussen betalen voor toegang en betalen voor publiceren. Dit model wordt in nauwe samenwerking met de instellingen ontwikkeld. Hierbij is een total cost of ownership

7 (TCO) benadering met betrekking tot het publiceren van wetenschappelijke content een vereiste. WP2. Verkennen mogelijkheden van nationale licenties met Open Access uitgevers Naast initiatieven die zijn gericht op het ondersteunen van Gold Open Access binnen het hybride model, wordt ook gekeken naar mogelijkheden om publiceren in tijdschriften van volledige Open Access uitgevers (zoals PLOS en PEERJ) te ondersteunen. Stijging van het aantal wetenschappelijke publicaties in tijdschriften van deze uitgevers kan leiden tot concurrentie met gevestigde subscription uitgevers en zorgdragen voor meer marktwerking. Het aangaan van nationale licenties met Open Access uitgevers kan dit proces versnellen. In nauw overleg met de stakeholders in het veld (VSNU, VH, NWO, ZonMw, UKB en SHB) wordt gekeken naar het meest geschikte licentiemodel hiervoor. WP3. ICT-vernieuwing ter ondersteuning van een nieuw business model Doorontwikkeling van Quality Open Access Market (QOAM) Over de periode wordt verdere ondersteuning gegeven aan de ontwikkeling van Quality Open Access Market (QOAM). Voor onderzoekers die Open Access willen publiceren is het van groot belang dat zij inzicht hebben in de kosten en kwaliteit van een Open Access journal. Op basis daarvan kunnen zij een weloverwogen keuze maken voor het meest geschikte journal. QOAM is een demonstratieplatform dat met medewerking van SURF is ontwikkeld, en dat onderzoekers inzicht biedt in kosten en kwaliteit van het publicatie- en peer-reviewproces van een open access journal. SURFmarket zal in samenwerking met SURFnet in de eerste plaats ijveren voor een primair Europese implementatie van een bruikbaar authenticatie platform (vgl. SURFconext, EduGAIN) of interoperabele authenticatieplatformen. Hierdoor kunnen alleen geautoriseerde onderzoekers informatie over de kwaliteit van tijdschriften invoeren en krijgen zij toegang tot die informatie die specifiek voor hen van toepassing is. Op de tweede plaats zal SURF via haar wereldwijde netwerkcontacten het belang van een internationale uitrol van QOAM propageren. Hoe meer data over journals bekend en beschikbaar zijn, hoe groter de bruikbaarheid van QOAM. SURFmarket zal demonstratie workshops organiseren om gebruikers bekend te maken met het systeem en de werking ervan. Binnen Nederland kan hiervoor SURFacademy worden ingezet, internationaal zal hier een Knowledge Exchange workshop en/of een OpenAIRE workshop voor worden georganiseerd. Opstellen exploitatiemodel QOAM Voor QOAM wordt mogelijk een aparte stichting opgericht. SURF treedt vanwege haar positie als vertegenwoordiger van hogeronderwijsinstellingen niet tot deze nieuwe stichting toe, maar zal er diensten of ondersteuning aan leveren, zoals hierboven beschreven. Het QOAM-platform wordt in samenwerking met SURFmarket doorontwikkeld naar een dienst voor onderzoekers. SURFmarket zal omwille van de duurzaamheid van deze dienst in samenwerking met de huidige partners binnen QOAM verschillende businessmodellen onderzoeken, zodat onderzoekers ook na de projectfase van deze dienst gebruik kunnen blijven maken. Ontwikkeling en inrichting van een kennisplatform Voor betrokkenen die zich binnen de instellingen bezighouden met de wetenschappelijke informatievoorziening is het van groot belang dat zij beschikken over betrouwbare en actuele informatie over licenties, (pakketten van) tijdschriften, gebruiksrechten, archiefrechten, et cetera. De ontwikkelingen met betrekking tot Open Access (nieuwe licentiemodellen, inniger samenwerkingsverbanden met faculteiten en onderzoekers, beschikbare fondsen, ingewikkelder geldstromen), maken dat er behoefte ontstaat aan een plek waar deze informatie op een laagdrempelige en veilige manier toegankelijk is. Binnen het Open Access programma zal naar het voorbeeld van bestaande kennisportals als

8 Knowledge Base + 2 in het Verenigd Koninkrijk een kennisplatform worden ontwikkeld en in gebruik genomen. In 2015 vindt een verkenning plaats naar de exacte informatiebehoefte binnen de hogeronderwijsinstellingen, in 2016 wordt het platform, bij gebleken behoefte, ontwikkeld en getest, waarna in 2017 en 2018 implementatie en uitrol volgen. WP4. Juridisch ondersteuning Open Access publiceren Binnen het dossier Open Access zijn auteursrechten altijd een aandachtspunt geweest. Dit zal bij de overgang naar een nieuw business model niet veranderen. Om te beginnen zal in het onder WP1 genoemde nieuwe licentiemodel het auteursrecht op open access gepubliceerde artikelen juridisch correct, en op een voor wetenschappers en instellingen acceptabele wijze, moeten worden geïntegreerd. Gezien het directe belang van kennisuitwisseling rondom auteursrechten voor de ontwikkelingen binnen Open Access zal worden afgestemd met de Netwerk auteursrechteninformatie punten (NAI-hbo en NAI-wo). In dit kader wordt tevens verkend of de SIG Digitale Rechten mogelijk een rol kan spelen. De website auteursrechten.nl zal worden bijgewerkt als informatiepunt voor een ieder die binnen de hogeronderwijsinstellingen te maken heeft met auteursrecht. Daarnaast zal in het kader van de ontwikkelingen rondom Open Science (Science 2.0 in Europees verband) ook worden onderzocht of SURFmarket soortgelijke ondersteuning kan leveren rondom Open onderzoeksdata. tabel 6b: Deliverables 2015 per kwartaal Ondersteunen nieuwe business modellen voor Open Access publiceren( ) SRF-Id naam Deliverables Opzetten van een nieuw licentiemodel voor hybride uitgevers Ontw ikkelen van mogelijkheden voor nationale licenties met Open Access uitgevers ICT vernieuw ing ter ondersteuning van een nieuw business model ICT vernieuw ing ter ondersteuning van een nieuw business model ICT vernieuw ing ter ondersteuning van een nieuw business model Juridische ondersteuning Open Access publiceren Juridische ondersteuning Open Access publiceren Planning (kwartaal) Nieuw licentiemodel voor hybride publicatiemodel 2015-Q3 Nieuw licentiemodel voor Open Access 2015-Q4 Demonstratie/w orkshop (SURFacademy) 2015-Q4 Nieuw businessmodel QOAM 2015-Q3 Demonstratie/Workshop (KE of OpenAire 2015-Q4 Half jaarlijkse community bijeenkomsten 2015-Q2/Q4 Website auteursrechten.nl 2015-Q1 2.4 Project 2: OpenAIRE OpenAIRE wordt gezien als de Europese infrastructuur voor Open Access publicaties. Binnen het programma Horizon 2020 is voorjaar 2014 en call ingediend om deze infrastructuur verder uit te bouwen. SURF heeft als partij meegeschreven aan het bid van OpenAIRE. De call is in september door de Europese Commissie gehonoreerd. Dit betekent dat de derde fase van OpenAIRE van start kan gaan. In de eerste fase (project OpenAIRE) lag de focus geheel op Open Access tot publicaties. In de tweede fase (project OpenAIREplus) kwam daar aandacht voor Open Data bij. Nu, in de derde fase (project OpenAIRE2020) wordt de gerealiseerde infrastructuur verder uitgebouwd en geïmplementeerd. Naast ruime aandacht voor de green road, waarbij institutionele repositories centraal staan, wordt ook een pilot gedaan met de golden road, waarbij de tussenkomst van institutionele repositories overgeslagen kan worden omdat de uitgevers zorgdragen voor de publicatie van ook Open Access publicaties. De golden road is belangrijk onder andere voor Nederland, omdat zowel de VSNU als de Staatssecretaris van OCW zich voor deze route hebben uitgesproken, onder meer naar het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk. 2 Jisc webiste dd :

9 Het gehele OpenAIRE2020 project heeft een looptijd van 42 maanden en bestrijkt daarmee de jaren De activiteiten en deliverables staat uitgebreid beschreven in het voorstel zoals dat in april ter goedkeuring is voorgelegd aan de Europese Commissie. WP1. Realiseren van aansluiting op OpenAIRE Het OpenAIRE2020 projectvoorstel is in september 2014 positief geëvalueerd door de Europese Commissie. Momenteel wordt door alle partners gewerkt aan de administratieve afronding. Bij definitief groen licht van de EC wordt SURF in de periode verantwoordelijk voor twee werkpakketten binnen OpenAIRE: een pilot rondom integratie van Gold Open Access publicaties in OpenAIRE (in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en NWO), en de ontwikkeling van indicatoren voor de monitoring (metrics) van Open Access publicaties (in samenwerking met het CWTS in Leiden). Bovendien wordt SURF medeverantwoordelijk voor de verdere promotie van (Gold) Open Access. In het OpenAIRE2020 projectplan vallen deze werkzaamheden respectievelijk onder de Tasks 5.1 (Policies & Roadmapping), 5.4 (Promotion & Engagement) en 7.2 (Measuring OA impact). tabel 6b: Deliverables 2015 per kwartaal OpenAIRE( ) SRF-Id naam Deliverables Planning (kwartaal) Realiseren van aansluiting OpenAIRE OpenAIRE kick-off 2015-Q Realiseren van aansluiting OpenAIRE Plan van aanpak Projecten Gold Open Access en Indicatoren Open Access 2015-Q Realiseren van aansluiting OpenAIRE Reguliere bijeenkomst projecten binnen OpenAIRE in Nederland 2015-Q3 2.5 Project 3: Identifiers voor registratie van onderzoek SURF biedt hogeronderwijsinstellingen ondersteuning op het gebied van bestuurlijke informatievoorziening over wetenschappelijk onderzoek. De hiervoor noodzakelijke registratie en monitoring van informatie over (Open Access) publiceren is mede afhankelijk van een robuuste achterliggende infrastructuur. Essentiel hierin zijn - onder meer - (auteurs)identifiers om eenduidig (en instellingsoverstijgend) onderzoeksresultaten te kunnen koppelen aan personen. De Nederlandse auteursidentifier DAI zal opgaan in de internationale identifiersystemen ISNI en ORCID, onder afstemming met KB en UKB. Bovendien zal SURFmarket binnen dit project een licentie op auteursidentifiers (en op termijn bij voldoende behoefte ook op andere identifiers) ontwikkelen. Met betrekking tot de (persistent) identifiers voor datasets ligt hier een relatie met het programma Reken- en datainfrastructuren. In dit traject wordt samengewerkt met de stakeholders, NWO, ZonMw en KNAW- DANS. WP1. Integratie en realisatie van auteursidentifiers Activiteiten: Coördineren integratie nationale identifier (DAI) in internationale identifiers (ISNI/ORCID) Inventariseren behoefte aan gebruik van andere identifiers en initiëren van ontwikkeling indien niet voor handen Ontwikkelen van licentiemodel voor nationale afname van identifiers (te beginnen met auteursidentifiers) Ondersteunen van de community in de vorm van kennisdeling en kennisontwikkeling.

10 tabel 6b: Deliverables 2015 per kwartaal Identifiers voor registratie van onderzoek( ) SRF-Id naam Deliverables Planning (kwartaal) Integratie en realisatie van auteursidentif iers Actieplan integratie DAI in ISNI en ORCID 2015-Q Integratie en realisatie van auteursidentif iers Auteursidentifiers 2015-Q Integratie en realisatie van auteursidentif iers Verkenning behoefte en ontw ikkeling Instellingsidentifiers 2015-Q4 2.6 Project 4: Coördinatie van interoperabiliteit en uitwisselbaarheid van onderzoeksinformatie Ten behoeve van een uniforme en adequate bestuurlijke informatievoorziening is het essentieel dat een ieder zo veel mogelijk op zelfde wijze onderzoeksinformatie vastlegt. De informatievoorziening over de kwantiteit en kwaliteit van open access publicaties maakt hier zeker in het licht van de brief van de staatssecretaris een belangrijk onderdeel van uit. Om te borgen dat deze uniformering plaatsheeft wordt kennisdeling en kennisbundeling (bijvoorbeeld rondom de gebruik van het Nederlands applicatieprofiel voor CERIF) belegd binnen het Open Access programma. Hierin wordt nadrukkelijk samengewerkt met de stakeholders VSNU, NWO, ZonMw en KNAW-DANS. WP1. Coördinatie en community ondersteuning op het gebied van onderzoeksinformatie Activiteiten: Coördinatie van doorontwikkeling Nederlands applicatieprofiel CERIF Afstemmen van beleid op het gebied van informatievoorziening en de toepassing van NL CERIF bij het vastleggen van onderzoeksinformatie Ondersteuning van kennisbundeling en kennisdeling rondom onderzoeksinformatie en onderzoeksinformatiesystemen Internationale ontwikkelingen volgen en erop aansluiten waar relevant (via eurocris) tabel 6b: Deliverables 2015 per kwartaal Coordinatie van interoperatbiliteit en uitwisselbaarheid van onderzoeksinformatie( ) SRF-Id naam Deliverables Coordinatie en community ondersteuning op het gebied van onderzoeksinformatie Coordinatie en community ondersteuning op het gebied van onderzoeksinformatie Coordinatie en community ondersteuning op het gebied van onderzoeksinformatie Coordinatie en community ondersteuning op het gebied van onderzoeksinformatie Planning (kwartaal) Position Paper Onderzoeksinf ormatie in Nederland 2015-Q2 NL CRIS SURFacademy seminar -tw o years later Q4 NL CRIS gebruikers overleg; halfjaarlijks Lidmaatschap eurocris 2015-Q1/Q Q1-Q4 2.7 Project 5: Communicatie en internationalisering SURF is als samenwerkingsorganisatie een goed platform voor communicatie met de Open Access community ondersteuning en kennisuitwisseling. Voor Open Access verloopt veel van de communicatie via de website Openaccess.nl. Via de Community website SURFspace wordt relevante informatie over Open Access gedeeld met de relevante Special Interest Groups (SIG research Information, SIG Digitale Rechten). Daarnaast heeft SURF jaarlijks een rol in de nationale coördinatie van activiteiten in de (internationale) Open Access week. Open Access is een wereldwijde ontwikkeling. Met name de West Europese landen maken momenteel een gelijksoortig proces door richting de omslag naar een Open Access model voor

11 publiceren van resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Samenwerking en afstemming zijn hier essentieel. Open Access in den brede is niet geholpen wanneer de rest van de wereld (gratis) toegang krijgt tot door Nederland gefinancierde Open Access content, maar de Nederlandse wetenschap nog altijd dient te betalen voor toegang tot content die is geproduceerd in andere landen. Een samenwerkingsverband dat zich bij uitstek leent voor afstemming en samenwerking rondom Open Access is Knowledge Exchange. Dit initiatief heeft zich inmiddels bewezen als een flexibel platform waarin met partners uit vijf landen (naast SURF zijn dat Jisc uit het VK, CSC uit Finland, DEFF uit Denemarken en DFG uit Duitsland) snel zaken kunnen worden geagendeerd op Europees niveau. SURF participeert middels een samenwerkingsbijdrage en personele bezetting in de Knowledge Exchange Stuurgroep, in een coördinerende groep en in expertgroepen. In de expertgroepen nemen ook medewerkers vanuit de hogeronderwijsinstellingen deel. Teneinde ook goed op de hoogte te blijven van de relevante ontwikkelingen en kennis op het gebied van Open Access in Noord Amerika is SURFmarket namens SURF lid van CNI (Coalition of Networked Information). WP1. Kennisdeling nationaal en internationaal Dit werkpakket richt zich op het afstemmen van beleid en innovatie tussen hogeronderwijsinstellingen, (inter)nationale beleidsontwikkeling en de markt, het bieden van een platform voor nationale en internationale kennisdeling en het afstemmen internationale agenda s Open Access Door de participatie van SURF in Europese en mondiale netwerken en consortia draagt SURF bij aan de noodzakelijke kennisuitwisseling, afstemming en standaardisatie met internationale partners. Dit is vooral op het terrein van wetenschappelijk onderzoek van zeer groot belang. Immers: wetenschappelijk onderzoek is intrinsiek internationaal van aard. Wetenschappers in Nederland, maar ook in toenemende mate docenten en studenten aan universiteiten en hogescholen, zijn afhankelijk van goede afstemming en afspraken over procedures en ICT-ondersteuning met de rest van de wereld, te beginnen met West-Europa, Noord-Amerika en Australië. Dankzij de internationale oriëntatie van SURF kan SURF belangrijke kennis en expertise opbouwen en delen met de hogeronderwijsinstellingen. Bovendien kan SURF naast kennis halen op diverse terreinen ook veel kennis brengen, en daarmee mede de wereldwijde agenda beïnvloeden. Daarmee draagt SURF bij aan een efficiëntere en bredere implementatie van Open Access. De werkzaamheden die SURF verricht in het kader van Communicatie en Internationalisering leiden niet primair tot concrete deliverables die in de tijd vooruit gepland kunnen worden. Dit komt mede doordat SURF niet eenzijdig de planning en agendering van onderwerpen kan bepalen maar deze vaststelt in de samenwerking met de buitenlandse partners. De participatie door SURF in een internationale context moet veeleer worden gezien als randvoorwaardelijk voor het kunnen verstrekken van informatie en aanbevelingen aan de instellingen. Dit zal geschieden via mailings, overleggen met ter zake relevante gremia enz.

12 tabel 6b: Deliverables 2015 per kwartaal Communicatie en internationalisering( ) SRF-Id naam Deliverables Planning (kwartaal) Kennisdeling nationaal en internationaal Internationale afstemming en samenw erking Europa (deelname KE) 2015-Q1-Q Kennisdeling nationaal en internationaal Internationale afstemming Noord Amerika (Lidmaatschap CNI) 2015-Q1-Q Kennisdeling nationaal en internationaal Nationale afstemming (deelname Taskf orce Open Access OCW) 2015-Q1-Q4

13 3 Programma Management 3.1 Relatie met andere programma s, projecten Binnen SURF Het programma Open Access heeft vooral relaties met de programma s: Programma 1: Verbindende infrastructuren (SURFnet), met het oog op verwezenlijking van zoveel mogelijk geharmoniseerde toegangsmogelijkheden tot informatie (authenticatie, autorisatie en identificatie) Programma 4: Duurzame data (SURFsara), met het oog op Open Access tot data; binnen het kader van Open Science/Science 2.0 Programma 6: Samenwerkingsomgeving en ICT voorzieningen. Daar waar de projecten in het Open Access programma diensten opleveren dienen deze geïntegreerd te worden in het dienstenportfolio zoals dat in Programma 6 wordt uitgedragen. Programma 9: Efficiënte bedrijfsprocessen: In Programma 9 is de mogelijkheid opgenomen met Samenwerkingsverbanden gezamenlijk bedrijfsvoering producten aan te schaffen en te implementeren. Een van deze producten betreft een CRIS. In een CRIS wordt onderzoeksinformatie vastgelegd die als voorname bron in de bestuurlijke informatievoorziening over onderzoeksoutput wordt gebruikt. De uitwisselbaarheid van deze onderzoeksinformatie komt terug in Programma 7. Binnen de instellingen Landelijk dwingt het in de inleiding genoemde overheidsbeleid inzake de verdere ontwikkeling van Open Access van wetenschappelijke publicaties de hogeronderwijsinstellingen tot het zetten van daadwerkelijke stappen in de gewenste richting. De VSNU en het UKB (Samenwerkingsverband van Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek) hebben met ondersteuning door SURFmarket de transitie naar Open Access direct in gang gezet, door met grote uitgevers te onderhandelen over de integratie van Open Access afspraken in de Big Deals. Het Innovatieprogramma Open Access heeft de ambitie deze transitie de komende jaren verder te ondersteunen en faciliteren. De Special Interest Groups op het terrein van onderzoek worden nauw betrokken bij het programma Open Access, omdat zij gevormd worden door medewerkers uit de instellingen.

14 Daarnaast wordt afgestemd met de HBO kennisinfrastructuur die zorg draagt voor het (open access) ontsluiten van kennisproducten van hogescholen (via het portal de HBO kennisbank). Nationaal en internationaal Het programma Open Access heeft relaties met nationale programma s waarbij betrokken zijn: OCW, NWO, Research Data Nederland (RDNL), VSNU, UKB, SHB en de op handen zijnde Stichting Opus. In de internationale context zijn, naast de inbedding in OpenAIRE2020, van belang: afstemming met Europese partners binnen Knowledge Exchange en met Europese- en niet-europese partners binnen ICOLC (International Coalition of Library Consortia) op het gebied van licenties voor Open Access en EuroCRIS op het gebied van Onderzoeksinformatie.

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING Samenwerken, Open Access en Data voor onderzoek 23 maart 2015 SIG Research Information: stand van zaken De SIG-RI

Nadere informatie

Onderzoeksinformatie in het HBO en Open Access ontwikkelingen

Onderzoeksinformatie in het HBO en Open Access ontwikkelingen Onderzoeksinformatie in het HBO en Open Access ontwikkelingen DAIR zomerborrel, 16-06-2015 Verschillende rollen Aanleiding; waarom Onderzoeksinformatie verzamelen en delen? Introductie HKI Onderzoekinformatie

Nadere informatie

ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS. Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket

ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS. Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket Achtergrond Auteurs produceren publicaties, deze worden geregistreerd in verschillende bibliografische

Nadere informatie

Controlling Document. Programma 7: Open Access. Indiener: SURFmarket

Controlling Document. Programma 7: Open Access. Indiener: SURFmarket Controlling Document Programma 7: Open Access Indiener: SURFmarket Versie 1.1 03-11-2015 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen 5 2.1 Ambitie 5 2.2

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Communitymanagement 2 INHOUD 1. Community management

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 15 november 2013 Open Access van publicaties

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 15 november 2013 Open Access van publicaties >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Datum 15 november 2013 Betreft Open Access van publicaties Onderzoek

Nadere informatie

Mede naar aanleiding van mijn brief zijn flinke stappen gezet, zowel internationaal als nationaal:

Mede naar aanleiding van mijn brief zijn flinke stappen gezet, zowel internationaal als nationaal: >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Onderzoek en Wetenschapsbeleid IPC 4100 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

SURFacademy Seminar Open Access Doen we Samen! John Doove, , Utrecht

SURFacademy Seminar Open Access Doen we Samen! John Doove, , Utrecht SURFacademy Seminar Open Access Doen we Samen! John Doove, 27-09-2016, Utrecht Dagprogramma 10.00 Opening 10:30 Paneldiscussie met: Daan Andriessen (Vereniging Lectoren) Eelco Ferwerda (OASPA) Tanja Gaustad

Nadere informatie

Startbijeenkomst Special Interest Group (SIG) Groene ICT. 4 februari 2011 Gerard van Westrienen, SURFfoundation Platform ICT & Bedrijfsvoering

Startbijeenkomst Special Interest Group (SIG) Groene ICT. 4 februari 2011 Gerard van Westrienen, SURFfoundation Platform ICT & Bedrijfsvoering Startbijeenkomst Special Interest Group (SIG) Groene ICT 4 februari 2011 Gerard van Westrienen, SURFfoundation Platform ICT & Bedrijfsvoering Agenda 10.00 10.05 Welkom 10.05 10.20 Ontwikkelingen Groene

Nadere informatie

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF Paul Rullmann, vz SURF Barneveld, 18 september 2014 Grensverleggende ICT-innovaties In SURF werken hoger onderwijsen onderzoeksinstellingen samen aan de verbetering

Nadere informatie

Open Access aan de Radboud Universiteit. Dirk van Gorp Open Access editor Radboud Universiteit, Nijmegen

Open Access aan de Radboud Universiteit. Dirk van Gorp Open Access editor Radboud Universiteit, Nijmegen Open Access aan de Radboud Universiteit Dirk van Gorp Open Access editor Radboud Universiteit, Nijmegen Open access aan de RU LingOA Linguistics in Open Access Open Access financiering voor FP7 projecten

Nadere informatie

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie!! " # "# $ -. #, '& ( )*(+ % & /%01 0.%2

Nadere informatie

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Laurents Sesink Nederlands-Vlaamse samenwerking bij de digitalisering van het erfgoed Antwerpen, 21 juni 2012 Waarom wetenschappelijke data

Nadere informatie

Controlling Document. Programma: Efficiënte Bedrijfsprocessen. Indiener: SURFmarket. Versie 1.00

Controlling Document. Programma: Efficiënte Bedrijfsprocessen. Indiener: SURFmarket. Versie 1.00 Controlling Document Programma: Efficiënte Bedrijfsprocessen Indiener: SURFmarket Versie 1.00 11-11-2014 Inhoudsopgave Management Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen...

Nadere informatie

Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden

Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden >>> Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus 93067 2509 AB Den Haag Anna van Saksenlaan 51 2593

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN KERNPAKKET SURFMARKET

VEELGESTELDE VRAGEN KERNPAKKET SURFMARKET VEELGESTELDE VRAGEN KERNPAKKET SURFMARKET INHOUD Wat is het kernpakket van SURFmarket? 2 Waarom een kernpakket? 2 SURF stelt (meer)jarenplannen op, die de leden goedkeuren. Op basis daarvan komen diensten

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek Ambitie 1. Ambitie 2. Ambitie 3. Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek terecht. Zoveel mogelijk informatie die onderzoekers nodig hebben voor

Nadere informatie

RESEARCH SUPPORT IN NEDERLAND

RESEARCH SUPPORT IN NEDERLAND RESEARCH SUPPORT IN NEDERLAND DE STAND VAN ZAKEN BIJ HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN Veel instellingen zijn bezig met research support: zij willen hun onderzoekers ondersteunen bij de toegang tot waardige ICT-infrastructuur

Nadere informatie

Fair Open Access Open Library of Humanities

Fair Open Access Open Library of Humanities Fair Open Access Open Library of Humanities Utrecht, 27 September 2016 drs. Saskia C.J. de Vries Sampan academia & publishing Goud Open Access PUBLICATIES DIRECT EN ZONDER BEPERKINGEN GRATIS TOEGANKELIJK

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Livestream https://blog.surf.nl/open-online/ Programma 10.00 Achtergrond en doelstellingen Janina van Hees, SURFnet

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES Het Nieuwe Werken (NIEUWS) PUBLICEREN KENNIS/ INFORMATIE WERK PROCESSEN TEAMSITES DOCUMENTEN & DOSSIERS INSTANT MESSAGING AUDIO & VIDEO CONFERENCING MOBILITEIT TELEFOON NGI presentatie 16 februari 2010

Nadere informatie

ProRail de heer P. Eringa Postbus GA Utrecht

ProRail de heer P. Eringa Postbus GA Utrecht > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag ProRail de heer P. Eringa Postbus 2038 3500 GA Utrecht Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon F.M.C. van Hagen Senior Beleidsmedewerker T 070-4566470

Nadere informatie

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Werksessie DLWO 25 juni 2013 Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Ontwikkelingen rondom cloud Kansen voor samenwerking kennisinstellingen Behoeften

Nadere informatie

SURFfoundation eigenaarschap van data. hoe gaan we dit regelen?

SURFfoundation eigenaarschap van data. hoe gaan we dit regelen? SURFfoundation eigenaarschap van data hoe gaan we dit regelen? Proces naar duurzame opslag van onderzoeksdata voor blijvende toegankelijkheid Verzamelen Opslaan Archiveren Data librarians Bestuurders Onderzoekers

Nadere informatie

Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning?

Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning? Bibliotheek RDM Ondersteuning Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning? Training van informatiespecialisten bij Bibliotheek UvA Presentatie UKB-werkgroep Research Data Management, 30 april 2015 Mariëtte van

Nadere informatie

SAMENWERKINGSDOCUMENT HBO KENNISINFRASTRUCTUUR. Beschrijving & organisatie

SAMENWERKINGSDOCUMENT HBO KENNISINFRASTRUCTUUR. Beschrijving & organisatie SAMENWERKINGSDOCUMENT HBO KENNISINFRASTRUCTUUR Beschrijving & organisatie Abstract Dit document beschrijft het voorstel van de organisatie van de HBO Kennisinfrastructuur (HKI) aan de bestuurders van de

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 Mission statement Bevordering van kwantiteit en kwaliteit van digitale toetsing in het Hoger Onderwijs, door het bij elkaar brengen van experts en belangstellenden en

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden >>> Algemene gebruiksvoorwaarden Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus 93067 2509 AB Den Haag Anna van Saksenlaan 51 2593 HW Den Haag +31 70 349 44 50 info@dans.knaw.nl

Nadere informatie

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs Wilco te Winkel Informatiemanager Coördinator auteursrechten 5 wetenschappelijke opleidingen Coördinator ICT Onderwijs Faculteit

Nadere informatie

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger. Voorwoord De Nederlandse advies- en ingenieursbranche levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de Nederlandse en internationale samenleving. De branche is bepalend geweest voor het ontstaan van

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Stand van zaken en perspectieven

Stand van zaken en perspectieven Stand van zaken en perspectieven Beleidsplan NARCIS 2015 2018 >>> Stand van zaken en perspectieven Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus 93067 2509 AB Den Haag Anna van Saksenlaan 51 2593

Nadere informatie

Subsidiebesteding wetenschappelijk onderzoek

Subsidiebesteding wetenschappelijk onderzoek Subsidiebesteding wetenschappelijk onderzoek Informatie voor onderzoekers en andere betrokkenen Aids Fonds Keizersgracht 392 1016 GB Amsterdam Contactpersoon Marein de Jong, Irene Keizer Titel Beleidsadvies

Nadere informatie

Praktische gids voor het publiceren van HU Onderzoek

Praktische gids voor het publiceren van HU Onderzoek Praktische gids voor het publiceren van HU Onderzoek Zichtbaarheid van Kennis Auteurs (alfabetische volgorde) Appie Bieze Sietske Douna Hogeschool Utrecht Bibliotheek, juli 2016 Praktische gids voor het

Nadere informatie

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Doel Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgericht onderzoek, uitgaande van de strategische speerpunten van de HU en de maatschappelijke relevantie,

Nadere informatie

Startbijeenkomst SIG Onderwijslogistiek

Startbijeenkomst SIG Onderwijslogistiek Startbijeenkomst SIG Onderwijslogistiek 28 februari 2013 #SIG_OL // WiFi: AA7349FCF8 Startbijeenkomst SIG Onderwijslogistiek Twitter: #SIG_OL www.surf.nl/onderwijslogistiek http://www.surfspace.nl/ WiFi:

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Toetsing en Toetsgestuurd Leren 2

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Proeftuin 2 INHOUD 1. Proeftuin 3 1.1 Doelen 3 2. Werkwijze

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST 18 april 2016 Welkom en inleiding Wat is een SIG? Special interest groups (SIG's) van SURF zijn kennisgemeenschappen (communities) rondom specifieke

Nadere informatie

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft TU Delft Library Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft We leven in een wereld, waar tijd en locatie er steeds minder toe doen. We staan 24/7 in contact met de buitenwereld.

Nadere informatie

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe Presentatie door Chris Vastenhoud INHOUD Introductie Relatie EDL Doelstelling Activiteiten in project Belgische deelnemers Organisatie Planning

Nadere informatie

Lectoren gingen in zes groepjes uiteen om in vier rondes de volgende vragen te beantwoorden:

Lectoren gingen in zes groepjes uiteen om in vier rondes de volgende vragen te beantwoorden: HOE BEREIDEN WE ONZE KENNISPRODUCTEN VOOR OP IMPACT? Een verslagje van de opbrengst van de rondetafelgesprekken tijdens het lectorenplatform van 10-11-2016 Lectoren gingen in zes groepjes uiteen om in

Nadere informatie

Meer duurzaamheid in de GWW: Laat je inspireren en leer van elkaar!

Meer duurzaamheid in de GWW: Laat je inspireren en leer van elkaar! Meer duurzaamheid in de GWW: Laat je inspireren en leer van elkaar! Lie Chahboun 14 april 2015 Programmabureau Duurzaam GWW RVO.nl Wie heeft (nog) Duurzaam Inkopen beleid? Wie koopt 100% duurzaam in? Wie

Nadere informatie

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Digitale Collectie De Grootste Gemene Deler RCE Amersfoort 5 juni 2013 Stand van zaken Archieven APEx basis gegevens APEx volgt het APEnet project

Nadere informatie

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding Roadmap BIM Loket Versie 7, 1 december 2015 1.1 Inleiding Eind april 2015 is de Stichting BIM Loket opgericht. Afgelopen maanden is de organisatie ingericht en opgestart. Mede op verzoek vanuit de BIR

Nadere informatie

Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma

Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma Prof. dr. Marlies Schijven Chirurg / Hoogleraar AMC, Programmaleider NFU Citrien fonds E-Health

Nadere informatie

Open Access / Wetenschap voor Iedereen voor het Papieren Tijger Netwerk

Open Access / Wetenschap voor Iedereen voor het Papieren Tijger Netwerk Open Access / Wetenschap voor Iedereen voor het Papieren Tijger Netwerk Astrid van Wesenbeeck Open Science Officer KB nationale bibliotheek van Nederland 31 januari 2017 1. Bijpraten over open access 2.

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Project Regie in de cloud Managementsamenvatting

Project Regie in de cloud Managementsamenvatting Project Regie in de cloud Managementsamenvatting 10 oktober 2012 Omschrijving van het project In het project Regie in de Cloud gaan de hogescholen, universiteiten en SURF een gemeenschappelijke I-strategie

Nadere informatie

Ria Jacobi 30 maart 2017

Ria Jacobi 30 maart 2017 Ria Jacobi 30 maart 2017 Open onderwijs 1 Open beweging - Open access> Open Science - Open source - Open leermaterialen - Open onderzoeksdata - Open standaarden Bron: https://www.yearofopen.org/; https://openeducationweek.org/;

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

TU/e DLWO: Concept voor interne en externe koppeling. Frank Vercoulen Functioneel beheer TU/e DLWO

TU/e DLWO: Concept voor interne en externe koppeling. Frank Vercoulen Functioneel beheer TU/e DLWO TU/e DLWO: Concept voor interne en externe koppeling Frank Vercoulen Functioneel beheer TU/e DLWO Inhoud Historie DLWO Randvoorwaarden sourcing Ontwikkelingen DLWO Grensoverstijgende ICT uitdagingen Conclusies

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Agenda 1. Opening 2. Toelichting VIPP regeling - VIPP regeling ziekenhuizen - VIPP regeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. FOBID Netherlands Library Forum. FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015

Jaarverslag 2014. FOBID Netherlands Library Forum. FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015 Jaarverslag 2014 FOBID Netherlands Library Forum FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015 Sinds 1974 Wat is? Samenwerkingsverband van KNVI KB SHB UKB VOB Betrokken: Dedicon, OCLC, SURF

Nadere informatie

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix Trends in de Campusinfrastuctuur In samenwerking met Stratix Agenda Workshop Trends in Campusinfrastructuur 30-4-2015 Agenda Introductie: SURFnet Automated Networks IaaS en SaaS Wireless Privacy en Security

Nadere informatie

Geodata: registreren, ontsluiten, archiveren

Geodata: registreren, ontsluiten, archiveren Data Archiving and Networked Services Geodata: registreren, ontsluiten, archiveren Peter Doorn Geonovum-DANS studiedag: 'Digitale duurzaamheid van Geodata', 16 feb 12 DANS is een instituut van KNAW en

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

plan van aanpak opschaling e- health

plan van aanpak opschaling e- health plan van aanpak opschaling e- health Matthijs Jantzen Projectleider E-health GGz Centraal even voorstellen Historicus Informatiemanager Webmaster Stafmedewerker historie e-health GGz Centraal 2008 eerste

Nadere informatie

Research Data Netherlands, SURFsara en het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management. Ingeborg Verheul (SURFsara)

Research Data Netherlands, SURFsara en het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management. Ingeborg Verheul (SURFsara) Research Data Netherlands, SURFsara en het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management Ingeborg Verheul (SURFsara) Agenda Research Data Netherlands (RDNL) SURFsara Landelijk Coördinatiepunt Research

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

What s

What s What s next @SURFconext UPDATE OPT-IN OPT-OUT Eefje van der Harst - Productmanager Oude situatie: opt-in Elke IdP moet voor elke SP die beschikbaar komt expliciet toestemming geven voor vrijgave attributen

Nadere informatie

Programma OSOSS, open source en LINUX gebruikersdag

Programma OSOSS, open source en LINUX gebruikersdag Programma OSOSS, open source en LINUX gebruikersdag Mark Bressers, programmamanagement programma Open Standaarden en Open Source Software voor de Overheid Inhoud Open Standaarden en Open Source Software

Nadere informatie

Controlling Document. Programma: Geïntegreerde federatieve e-infrastructuur. Indiener: SURFnet

Controlling Document. Programma: Geïntegreerde federatieve e-infrastructuur. Indiener: SURFnet Controlling Document Programma: Geïntegreerde federatieve e-infrastructuur Indiener: SURFnet 13 november 2014 2 Inhoudsopgave 2 Management Samenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

De Praktijk: licenties van DANS. Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker. Seminar Onderzoeksdata SurfAcademy 24 januari 2012

De Praktijk: licenties van DANS. Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker. Seminar Onderzoeksdata SurfAcademy 24 januari 2012 Data Archiving and Networked Services De Praktijk: licenties van DANS Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker Seminar Onderzoeksdata SurfAcademy 24 januari 2012 DANS is een instituut van KNAW en NWO Wat is DANS?

Nadere informatie

BIM en Rijkswaterstaat

BIM en Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Ministerie van ln[rastructuur en Milieu BIM en Rijkswaterstaat Informatievoorziening vereenvoudigen bij aanlegprojecten Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. - 1 0~0. Water, wegen en spoor

Nadere informatie

Waarom we dit gemaakt hebben. surf. surf. surfshare

Waarom we dit gemaakt hebben. surf. surf. surfshare in 10 vragen. surf SURF is de samenwerkingsorganisatie voor het hoger onderwijs en onderzoek waarbinnen de Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen gezamenlijk investeren in ICT-innovatie.

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit Innovaties in verkeer en vervoer SURF: Smart Urban Regions of the Future (SURF) - Vanuit onder meer:

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Controlling Document. Programma: Duurzame data. Indiener: SURFsara

Controlling Document. Programma: Duurzame data. Indiener: SURFsara Controlling Document Programma: Duurzame data Indiener: SURFsara Versie 1.1 4 november 2015 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 1. Inleiding 6 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen 7 2.1. Ambitie

Nadere informatie

Dynamic Publishing on Demand in Social Networks. R.M.G Dols Morpheus Software 2006

Dynamic Publishing on Demand in Social Networks. R.M.G Dols Morpheus Software 2006 Dynamic Publishing on Demand in Social Networks R.M.G Dols Morpheus Software 2006 Introductie Roger Dols Morpheus Software Onze expertise is het beheersbaar maken van kennis door toepassing van 2e generatie

Nadere informatie

Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs. Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16

Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs. Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16 Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16 1 Onderwerpen TU Delft Library Education Support: Instructies/workshops Open Science

Nadere informatie

Hogescholen en Open Science: Naar meer impact van praktijkgericht. onderzoek, speech Thom de Graaf bij Seminar Verder bouwen aan open

Hogescholen en Open Science: Naar meer impact van praktijkgericht. onderzoek, speech Thom de Graaf bij Seminar Verder bouwen aan open Hogescholen en Open Science: Naar meer impact van praktijkgericht onderzoek, speech Thom de Graaf bij Seminar Verder bouwen aan open science op donderdag 26 oktober 2017 Dames en Heren, Ik ben verheugd

Nadere informatie

Inholland & Office 365

Inholland & Office 365 Inholland & Office 365 Waar komen we vandaan Waar zijn we nu (mee bezig) Wat gaan we doen Andrew Smith (Andrew.Smith@inholland.nl) Ingrid van de Bovenkamp Bijeenkomst Office 365 implementatie @ SURF, Utrecht

Nadere informatie

Een nationale alumnistrategie

Een nationale alumnistrategie Een nationale alumnistrategie Kijk voor meer informatie op www.nuffic.nl Het Nederlandse onderwijs is populairder dan ooit. Jaarlijks volgen meer dan 112.000 internationale studenten uit 164 landen een

Nadere informatie

Praktische gids voor het publiceren van HU Onderzoek

Praktische gids voor het publiceren van HU Onderzoek Praktische gids voor het publiceren van HU Onderzoek Zichtbaarheid van Kennis Auteurs Sietske Douna Appie Bieze Hogeschool Utrecht Bibliotheek, 2017 Praktische gids voor het publiceren van HU Onderzoek

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Perspectief op de Toekomst van de NDFF. Erik Lubberink (IPO) 19 juni 2013

Perspectief op de Toekomst van de NDFF. Erik Lubberink (IPO) 19 juni 2013 Perspectief op de Toekomst van de NDFF Erik Lubberink (IPO) 19 juni 2013 Taskforce Toekomst NDFF Deelnemers: IPO, EZ, UvW, PGO s en NM (later VNG en RWS) Opdracht: maak een voorstel voor de positionering

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Kerngegevens MBO. gemeenschappelijke taal van ELO naar studenten administratie. Gebruikersdag Woensdag 26 mei 2010.

Kerngegevens MBO. gemeenschappelijke taal van ELO naar studenten administratie. Gebruikersdag Woensdag 26 mei 2010. Kerngegevens MBO gemeenschappelijke taal van ELO naar studenten administratie Gebruikersdag Woensdag 26 mei 2010 Raymond Kerkhof E : r.kerkhof@zadkine.nl M: +31(0)651670089 Probleemstelling / Uitdaging

Nadere informatie

DATA: vindbaar toegankelijk uitwisselbaar - opslag

DATA: vindbaar toegankelijk uitwisselbaar - opslag DATA: vindbaar toegankelijk uitwisselbaar - opslag 1. Data verzamelen en analyseren a. Hergebruik e/o koppelen; nieuwe data verzamelen b. Gevoelige gegevens beschermen c. Kwaliteit van de data d. ICT standaarden,

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen

Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen Harm Derks Teamleider eresources & Licence Management Radboud Universiteit Nijmegen Project WorldShare Transitie bij Universiteitsbibliotheek

Nadere informatie