INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN"

Transcriptie

1 INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN ACTIVITEITENPLAN

2 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Toetsing en Toetsgestuurd Leren 2 INHOUD 1. Toetsing en Toetsgestuurd Leren Doelen 3 2. Werkwijze en deliverables Interoperabiliteit en uitwisselbaarheid Toetssoftware Toetsafname (online en grootschalig digitaal toetsen) Veilig en betrouwbaar toetsen Organisatie en beleid voor digitaal toetsen Innovatie in digitaal toetsen Overzicht deliverables 8 3. Samenwerking en raakvlakken met andere projecten 9 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Het hoger onderwijs ziet zich geconfronteerd met een studentenpopulatie die steeds meer divers van samenstelling is, eigen devices meeneemt en verwacht overal en altijd draadloos toegang te hebben tot hun leeromgeving en (open) leermateriaal. Omdat studenten een verschillende leerbehoefte en studieaanpak hebben, voldoet het one-size-fits-all principe niet om hen optimaal te bedienen. De mogelijkheden om onderwijs op maat aan te bieden groeien dankzij ICT. Met het programma Onderwijs op Maat draagt SURFnet bij aan het realiseren van de ambitie van instellingen voor hoger onderwijs om gepersonaliseerd en flexibel onderwijs aan te bieden dat zo goed mogelijk aansluit bij de leerbehoeften van de individuele student. Binnen het programma worden zes projecten uitgevoerd: 1. Communitymanagement 2. Open en Online Onderwijs 3. Toetsing en Toetsgestuurd Leren 4. Flexibele en Persoonlijke Digitale Leeromgeving 5. Learning en Academic Analytics 6. Proeftuin

3 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Toetsing en Toetsgestuurd Leren 3 1. TOETSING EN TOETS- GESTUURD LEREN Toetsen raakt het hart van het onderwijsproces. Door middel van summatief toetsen wordt vastgesteld of een student aan de vereiste kwaliteitseisen van een opleiding voldoet, formatieve toetsen (oefentoetsen en diagnostische toetsen) hebben een positief effect op het leerproces van studenten. Om vaak tussentijds formatief te kunnen toetsen, zijn veel toetsvragen nodig. Instellingen werken steeds meer samen aan het opbouwen van grote itembanken. Omdat ze niet allemaal gebruik maken van dezelfde toetssystemen, is de uitwisselbaarheid van gegevens tussen systemen van groot belang. Daarvoor zijn standaarden nodig. Als het gaat om summatieve toetsen staat vooral het veilig en betrouwbaar afnemen van toetsen centraal, ook bij grote groepen studenten. Digitaal toetsen maakt ook nieuwe vormen van toetsen mogelijk en kan het toetsproces efficiënter en gemakkelijker maken voor studenten en docenten. Kortom: digitaal toetsen biedt uitgelezen kansen om de kwaliteit van leren en toetsen in het onderwijs te verhogen. 1.1 Doelen Het project Toetsing en Toetsgestuurd Leren is onderdeel van het innovatieprogramma Onderwijs op Maat. Met Onderwijs op Maat draagt SURFnet in de periode bij aan de ambitie van instellingen voor hoger onderwijs om gepersonaliseerd en flexibel onderwijs aan te bieden dat zo goed mogelijk aansluit bij de leerbehoeften van de individuele student. Hoofddoel van het project: Instellingen kunnen gebruik maken van een veilige en betrouwbare omgeving voor samenwerking aan en uitwisseling van digitaal toetsen. Daardoor kunnen zij de kwaliteit van het onderwijs en het studiesucces verbeteren, meer flexibiliteit voor studenten mogelijk maken en docenten efficiënter laten werken. In 2015 willen we het volgende hebben bereikt: Interoperabiliteit en uitwisselbaarheid: het faciliteren van samenwerken aan itembanken en toetsen door het bevorderen van interoperabiliteit en uitwisselbaarheid van toetsen en toetsitems tussen systemen en over grenzen van instellingen heen. Toetssoftware: instellingen ondersteunen bij het maken van de keuze voor toetssoftware en bij het aanbesteden van toetssoftware. Grootschalig en online digitaal toetsen: instellingen ondersteunen bij het onderzoeken en implementeren van mogelijkheden voor grootschalig en online digitaal toetsen. Veilig en betrouwbaar toetsen: instellingen voorzien van kennis en diensten om de toetsketen veilig en betrouwbaar in te richten. Organisatie en beleid rond digitaal toetsen: instellingen faciliteren met kennisontwikkeling en -uitwisseling rond de organisatie van digitaal toetsen en het ontwikkelen van instellingsbeleid op het terrein van digitaal toetsen. Innovatieve vormen van digitaal toetsen: signaleren van nieuwe toetsvormen, kennis hierover opdoen en verspreiden.

4 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Toetsing en Toetsgestuurd Leren 4 2. WERKWIJZE EN DELIVERABLES Het doel van het innovatieprogramma Onderwijs op Maat is instellingen voor hoger onderwijs op verschillende manieren te ondersteunen. Dat gebeurt op drie onderdelen: : SURFnet biedt een platform voor kennisopbouw, -uitwisseling en professionalisering. Diensten: SURFnet organiseert samen met instellingen en marktpartijen dat instellingen kunnen beschikken over een geïntegreerd dienstenportfolio voor onderwijs van eigen diensten, diensten van marktpartijen en diensten van SURF. Experimenten: SURFnet stelt instellingen en marktpartijen in staat om te experimenteren met innovatieve ICT-toepassingen binnen het onderwijs en succesvolle resultaten op te schalen. De drie onderdelen versterken en beïnvloeden elkaar. Experimenten kunnen leiden tot nieuwe kennis en ervaring wat weer kan leiden tot nieuwe diensten/dienstverlening die marktpartijen kunnen bieden, of, als marktpartijen niet kunnen voldoen aan eisen op terreinen van functionaliteit, beveiliging, privacy en pricing, tot nieuwe diensten/dienstverlening van SURFnet. Door op (inter)nationaal niveau kennis uit te wisselen kan innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs worden versneld. SURFnet kan door het laten uitvoeren van experimenten met nieuwe ontwikkelingen in de onderwijspraktijk een belangrijke aanjaagfunctie vervullen voor innovatie in het hoger onderwijs, doordat kansrijke toepassingen in kaart worden gebracht en waar zinvol worden doorontwikkeld. 2.1 Interoperabiliteit en uitwisselbaarheid In toenemende mate werken instellingen samen aan en met toets- en vragen banken. Het feit dat instellingen werken met verschillende software staat een efficiënte samenwerking in de weg. SURFnet draagt bij aan de ontwikkeling van de belangrijkste standaarden voor digitaal toetsen (Edustandaard, LTI en QTI). Via een kleine groep experts uit instellingen zorgen we voor inbreng in de standaardenwerkgroepen. Deze groep brengt eind 2015 ook advies uit aan SURFnet. Daarnaast stimuleert SURFnet oplossingen om de interoperabiliteit van toetssystemen en efficiënte uitwisseling van toetsen en toetsitems mogelijk te maken. Dit doen we door het verzamelen van lessons learned uit de praktijk en via het stimuleren van de ontwikkeling en adoptie van standaarden voor toetssoftware. Een netwerk van experts op het gebied van standaarden uit instellingen ondersteunt SURFnet bij activiteiten, zoals deelname aan standaardenwerkgroepen en verspreiden van kennis. Eind 2015 beschikt SURFnet over een advies hoe standaarden verder te ontwikkelen en het gebruik te stimuleren bij instellingen. Onderdeel van dat advies is of en hoe het gebruik van standaarden een plek kan krijgen in de bemiddelingsovereenkomsten van SURFmarket met leveranciers. In 2015 voeren we samen met het SURFmarket innovatieprogramma Efficiënte Bedrijfsvoering een communicatiecampagne om bewustwording te creëren over standaarden bij beleidsadviseurs en inkopers binnen instellingen. Ook staat een SURFacademyseminar over het onderwerp interoperabiliteit en uitwisselbaarheid op de agenda.

5 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Toetsing en Toetsgestuurd Leren 5 Deliverables: Advies over gewenste rol en inzet op het terrein van standaarden Bewustwordingscampagne over standaarden, gericht op beleidsadviseurs en inkopers toetssoftware SURFacademy-seminar interoperabiliteit en uitwisselbaarheid Experimenten In het kader van de in 2014 gelanceerde stimuleringsregeling Uitwisseling tussen toetssystemen voeren instellingen twee experimenten uit. Uit deze experimenten doen we kennis op over mogelijkheden en beperkingen om interoperabiliteit en uitwisselbaarheid van toetssystemen en -data te verbeteren. In 2015 doen we nader onderzoek naar de uitwisselingsproblematiek bij drie instellingen die met een of meer andere instellingen samenwerken. Op basis van dit onderzoek produceren we lessons learned die bruikbaar zijn voor andere instellingen. De lessons learned vormen tegelijkertijd ook input voor vervolgstappen. Deliverable: Lessons learned interoperabiliteit en uitwisselbaarheid op basis van ervaringen in 2 experimenten en 3 casussen 2.2 Toetssoftware Instellingen zien zich geconfronteerd met de vraag welk toetssoftwarepakket ze het beste kunnen aanschaffen voor instellingsbreed gebruik. SURFnet brengt daarom relevante kennis rondom toetssystemen in het Nederlandse hoger onderwijs in kaart om instellingen te ondersteunen bij hun keuze voor toetssoftware en -systemen. Daarnaast verzamelen we lessons learned en casussen rondom toetssoftware, onder meer gebaseerd op ervaringen met cloudexperimenten in 2013/2014. Deliverable: Inventarisatie toetssoftware, bestaande uit een overzicht van veelgebruikte toetssoftware en -systemen binnen het hoger onderwijs en lessons learned en casusbeschrijvingen op basis van ervaringen binnen instellingen. SURFacademy-seminar toetssoftware Diensten Op basis van projecten, experimenten en kennisdeling ontstaat inzicht in toetssoftware die relevant is voor het Nederlandse hoger onderwijs. Het doel is het aanbod van toetssoftware via SURFmarket uit te breiden. SURFmarket onderhandelt met leveranciers om de toetssoftware onder gunstige voorwaarden aan instellingen aan te bieden. Het blijkt dat instellingen worstelen met onderwerpen als data-eigendom, privacy & juridische normenkader en service level agreements. SURF onderzoekt het komende jaar samen met SURFmarket wat de 10 belangrijkste vragen zijn die instellingen hebben op de hiervoor genoemde gebieden. Op basis hiervan ontwikkelt SURFnet met SURFmarket een FAQ. Om het aanbesteden van software voor instellingen te faciliteren ontwikkelt SURFnet een Raamwerk vooraanbesteding gericht op digitale toetssystemen. SURFmarket komt met een aantal leveranciers tot raamwerkafspraken ; instellingen kunnen met deze leveranciers gemakkelijker en sneller tot een overeenkomst komen, waarbij voorzien is in randvoorwaarden die voor het hoger onderwijs relevant zijn. Dit framework ontwikkelen we in een aantal stappen:

6 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Toetsing en Toetsgestuurd Leren 6 Marktonderzoek behoeften instellingen (i.s.m. experts) Plan van aanpak om tot framework & vervolg te komen (i.s.m. experts) Raamwerkovereenkomst gereed Exploitatie framework vanaf Q Deliverables: Raamwerkovereenkomst aanbesteding toetssoftware FAQ rondom inkoop toetssoftware 2.3 Toetsafname (online en grootschalig digitaal toetsen) Bij veel instellingen is het een vraagstuk hoe ze de afname van digitale toetsen op grote schaal kunnen organiseren en hoe ze veilig online toetsen kunnen afnemen (bijvoorbeeld binnen Massive open online courses, MOOC s). Het gaat hierbij om onderwerpen als online proctoring (het afnemen van tentamens op afstand), het inrichten van grote toetszalen en mogelijke alternatieven voor grote toetszalen. In samenwerking met instellingen die ervaring opdoen met online proctoring en op basis van ervaringen uit het buitenland maken we daarom een whitepaper. In dit whitepaper gaan we in op: Wat is online proctoring? Hoe is het in te zetten? Welke ervaringen zijn er in binnen- en buitenland? Hoe veilig en betrouwbaar is online proctoring? Online proctoring en privacy? Momenteel werken grote instellingen plannen uit of realiseren die plannen inmiddels rondom het inrichten van grote toetszalen. Deze initiatieven brengen we in kaart, inclusief lessons learned en een aantal voorbeeldcasussen. Deliverables: Whitepaper Online proctoring Inventarisatie grote toetszalen SURFacademy-bijeenkomsten Online proctoring en grootschalige toetsafname 2.4 Veilig en betrouwbaar toetsen Digitaal toetsen roept vragen op rond veiligheid en betrouwbaarheid. Iedere instelling wil risico s op dit punt vermijden. Digitaal toetsen kan minstens zo veilig en betrouwbaar plaatsvinden als toetsen op papier. SURFnet helpt instellingen door aan de hand van enkele praktijkcasussen handvatten te ontwikkelen om de gehele toetsketen veilig en betrouwbaar in te richten. Samen met een SURF security officer, een security officer van een instelling en een ICT&Onderwijsmanager voeren we een scan uit bij drie instellingen. We lichten gezamenlijk de toetsketen door, wat resulteert in lessons learned, die we vastleggen in een richtsnoer veilige en betrouwbare toetsketen. Andere instellingen kunnen deze kennis en ervaring gebruiken om hun toetsketen veilig in te richten. Ook levert het SURFnet inzicht in de vraag van instellingen op het terrein van de veilige toetsketen. Deliverable: Richtsnoer veilige en betrouwbare toetsketen SURFacademy-seminar Veilige en betrouwbare toetsketen

7 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Toetsing en Toetsgestuurd Leren 7 Diensten Een eerste stap is vast te stellen welke diensten op het gebied van veilig en betrouwbaar toetsen al door SURFnet geleverd kunnen worden en deze onder de aandacht te brengen van instellingen. Een volgende stap is om mede op basis van de ervaringen in de scans (zie hierboven) het dienstenportfolio verder uit te breiden (SURFconext, lichtpaden, two-steps-authenticatie, community cloud). Deliverable: Inventarisatie huidige mogelijkheden dienstenportfolio SURF(net) t.b.v. veilige toetsafname 2.5 Organisatie en beleid voor digitaal toetsen Het inzetten van digitaal toetsen neemt een vlucht in het hoger onderwijs. Het besef groeit dat digitaal toetsen in samenhang met het onderwijsbeleid en de ICT-strategie van instellingen opgepakt moet worden. Bovendien realiseert men zich steeds vaker dat het van belang is niet ad hoc, maar gefundeerd beslissingen te nemen over de vaak grote investeringen die met digitaal toetsen gepaard gaan. Het organiseren van het toetsproces is complex. Het vraagt om betrokkenheid vanuit zowel ICT- als onderwijsbeleid en doorsnijdt verschillende faculteiten, afdelingen en disciplines. De ervaring leert dat instellingsoverstijgende samenwerking veelbelovend is: het leidt tot verhoging van de kwaliteit van toetsen en maakt het mogelijk de investering in geld en menskracht over verschillende instellingen te delen. Hoe deze samenwerking te organiseren is echter een complex vraagstuk. SURFnet brengt vertegenwoordigers van instellingen bij elkaar om gezamenlijk te onderzoeken hoe instellingen elkaar hierin kunnen versterken en SURFnet ondersteunt instellingen hierbij met het vastleggen van generieke kennis. Deliverables: Handvatten voor het ontwikkelen van digitaal toetsbeleid & -organisatie, inclusief lessons learned en praktijk casussen 2.6 Innovatie in digitaal toetsen In samenwerking met de special interest group (SIG) Digitaal Toetsen en andere experts stellen we vast welke nieuwe ontwikkelingen rond digitaal toetsen relevant zijn. Deze worden uitgewerkt in een trendrapport Digitaal toetsen. Het rapport wordt gepresenteerd op Dé Onderwijsdagen. SURFnet is mede-organisator van het internationale congres Computer Assisted Assessment (CAA). Dit congres is gericht op onderzoek naar en praktische ervaringen met digitaal toetsen. Daarnaast houdt SURFnet bij welke internationale conferenties plaatsvinden op het terrein van digitaal toetsen en organiseert bij voldoende belangstelling een studiereis naar een van die conferenties. Deliverables: Trendrapport Digitaal toetsen CAA-conferentie

8 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Toetsing en Toetsgestuurd Leren Overzicht deliverables DELIVERABLES Q1 TYPE WANNEER Inventarisatie toetssoftware K doc Q1-Q4 SURFacademy-bijeenkomst Online procotoring K bijeenkomst Q1 DELIVERABLES Q2 TYPE WANNEER SURFacademy-bijeenkomst Toetssoftware K bijeenkomst Q2 SURFacademy-bijeenkomst Grootschalige toetsafname K bijeenkomst Q2 CAA-conferentie K bijeenkomst Q2 DELIVERABLES Q3 TYPE WANNEER Inventarisatie dienstenportfolio SURF(net) voor veilige toetsafname D doc Q3 FAQ rondom inkoop toetssoftware D doc Q3 Whitepaper Online proctoring K doc Q3 Trendrapport Digitaal toetsen K doc Q3 SURFacademy-bijeenkomst Interoperabiliteit en uitwisselbaarheid K bijeenkomst Q3 DELIVERABLES Q3 TYPE WANNEER Bewustwordingscampagne over standaarden, gericht op beleidsadviseurs en inkopers toetssoftware K Q4 Lessons learned interoperabiliteit en uitwisselbaarheid, o.b.v. ervaringen in 2 experimenten en 3 casussen. E doc Q4 Advies gewenste rol en inzet SURF t.a.v. standaarden K doc Q4 Framework aanbesteding toetssoftware D doc Q4 Inventarisatie grote toetszalen K doc Q4 Richtsnoer veilige en betrouwbare toetsketen K doc Q4 SURFacademy-bijeenkomst De veilige toetsketen K bijeenkomst Q4 Handvatten voor het ontwikkelen van digitaal toetsbeleid & -organisatie, inclusief lessons learned en praktijk casussen K docs Q4 K = onderdeel kennis D = onderdeel diensten E = onderdeel experimenten

9 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Toetsing en Toetsgestuurd Leren 9 3. SAMENWERKING EN RAAKVLAKKEN MET ANDERE PROJECTEN Het project Toetsing en Toetsgestuurd Leren is een van de zes innovatieprojecten binnen het Onderwijs op Maat innovatieprogramma, één van de 10 innovatieprogramma s van SURF. Binnen Onderwijs op Maat heeft het project raakvlakken met de projecten Open en Online Onderwijs, zowel op het terrein van het online afnemen van toetsen als het inzetten van toetsgestuurd leren in online onderwijs. Daarnaast zijn er raakvlakken met het project Flexibele en Persoonlijke Leeromgeving: deze omgeving zou uitgerust kunnen worden met toetsvoorzieningen voor docenten en studenten. Denk aan dashboards voor docenten, waarin toetsresultaten te zien zijn en toets- en oefenbankenomgevingen voor studenten. Ook is er een raakvlak met learning analytics. Digitale toetsen leveren data, die weer gebruikt kunnen worden binnen learning analytics. Verder zijn er raakvlakken met andere innovatieprogramma s binnen SURF, zoals het programma zoals Efficiënte Bedrijfsvoering en Geïntegreerde federatieve infrastructuur. Ook is er nauwe samenwerking met SURFmarket rondom de inkoop en aanbesteding van toetssoftware. Relevante partners De SURF special interest groups (SIG s) fungeren als klankbordgroep voor de innovatieprojecten. Met de special interest group Digitaal Toetsen vindt regelmatige afstemming plaats over de uitvoering van het project. Het kernteam adviseert en ondersteunt waar mogelijk bij de uitvoering van het project. Ook wordt samenwerking gezocht met communities op het gebied van digitaal toetsen binnen instellingen. Verder werken we samen met: net: ook voor net is digitaal toetsen een belangrijk onderwerp. JISC: We volgen actief de ontwikkelingen binnen JISC op het terrein van digitaal toetsen. We zijn actief betrokken bij de ontwikkelingen rondom standaarden voor digitaal toetsen, nationaal via Edustandaard en internationaal via het IMS Global Learning Consortium. We houden contact met het project 10Voordeleraar van de Vereniging Hogescholen, om over en weer kennis uit te wisselen en input te verzamelen voor beleid van SURF. Samen met de Open Universiteit organiseren we het internationale congres voor digitaal toetsen CAA (Computer Assisted Assessment). De focus van dit congres ligt op onderzoek naar digitaal toetsen en op het uitwisselen van kennis rondom de praktijk van digitaal toetsen.

10 Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Toetsing en Toetsgestuurd Leren 10 Meedoen aan dit project? Vragen? Neem contact op met: Annette Peet Programmamanager Onderwijs op Maat Christien Bok SURF Kantoren Hoog Overborch (Hoog Catharijne) Moreelsepark 48 Postbus DA Utrecht T +31 (0) beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland.

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Proeftuin 2 INHOUD 1. Proeftuin 3 1.1 Doelen 3 2. Werkwijze

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Communitymanagement 2 INHOUD 1. Community management

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: LEARNING ANALYTICS

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: LEARNING ANALYTICS INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: LEARNING ANALYTICS ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Learning Analytics 2 INHOUD 1. Learning Analytics

Nadere informatie

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 Mission statement Bevordering van kwantiteit en kwaliteit van digitale toetsing in het Hoger Onderwijs, door het bij elkaar brengen van experts en belangstellenden en

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: OPEN EN ONLINE ONDERWIJS

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: OPEN EN ONLINE ONDERWIJS INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: OPEN EN ONLINE ONDERWIJS ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Open en Online Onderwijs 2 INHOUD 1 Open

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: FLEXIBELE EN PERSOONLIJKE LEEROMGEVING

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: FLEXIBELE EN PERSOONLIJKE LEEROMGEVING INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: FLEXIBELE EN PERSOONLIJKE LEEROMGEVING ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Flexibele en Persoonlijke

Nadere informatie

PROJECT E-STUDYBOOKS ACTIVITEITEN EN RESULTATEN VOOR 2016 IN 2016 WERKEN WE AAN: INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT

PROJECT E-STUDYBOOKS ACTIVITEITEN EN RESULTATEN VOOR 2016 IN 2016 WERKEN WE AAN: INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT E-STUDYBOOKS We willen student, docent, instelling en uitgevers een aantrekkelijke propositie bieden voor het gebruik van digitale studieboeken. We doen eerst onderzoek naar de randvoorwaarden

Nadere informatie

SURFacademy Toets Tweedaagse DIGITAAL TOETSEN, GA ER MAAR AAN STAAN!

SURFacademy Toets Tweedaagse DIGITAAL TOETSEN, GA ER MAAR AAN STAAN! SURFacademy Toets Tweedaagse DIGITAAL TOETSEN, GA ER MAAR AAN STAAN! #T2D2015 AGENDA 10 dec Toetsbeleid 10.00 uur Opening Annette Peet - SURFnet 10.05 uur Casus TU/e: aanpak digitaal toetsbeleid Ludo van

Nadere informatie

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST 18 april 2016 Welkom en inleiding Wat is een SIG? Special interest groups (SIG's) van SURF zijn kennisgemeenschappen (communities) rondom specifieke

Nadere informatie

Instellingsoverstijgende samenwerking door toetsen in de cloud

Instellingsoverstijgende samenwerking door toetsen in de cloud Instellingsoverstijgende samenwerking door toetsen in de cloud betere kwaliteit toetsen en Omvangrijkere itembanken De belangstelling voor het gebruik van digitale toetssoftware en -tools neemt in het

Nadere informatie

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Nico Juist, IM, B&S, Hogeschool Leiden voor Challengeday, project FPLO, SURFnet, 7 maart 2017 Hogeschool Leiden 12000 studenten

Nadere informatie

ERVARINGEN TOETSSYSTEMEN

ERVARINGEN TOETSSYSTEMEN ERVARINGEN TOETSSYSTEMEN INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Casus: iqualify 4 Casus: TestVision 5 Casus: SOWISO 7 Casus: Questionmark 9 Casus: RemindoToets 11 Casus: Surpass 12 Ervaringen toetssystemen 3 ERVARINGEN

Nadere informatie

zeven basiselementen duurzame organisatie instellingsoverstijgende toetsen

zeven basiselementen duurzame organisatie instellingsoverstijgende toetsen zeven basiselementen duurzame organisatie instellingsoverstijgende toetsen 1. Organisatie instellingsoverstijgende toetsbank De nationale kennistoetsbank met 13.000 toetsitems Zorginstellingen & Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Campus Challenge 2013: HBO en MBO

Campus Challenge 2013: HBO en MBO Aankondiging Datum: 26 april 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Deutsche Bank 46 57 33 506 KvK Utrecht 30090777 BTW NL

Nadere informatie

Innovation Challenge 2015 EXPERIMENTEREN MET INNOVATIEVE ICT-TOEPASSINGEN

Innovation Challenge 2015 EXPERIMENTEREN MET INNOVATIEVE ICT-TOEPASSINGEN Innovation Challenge 2015 EXPERIMENTEREN MET INNOVATIEVE ICT-TOEPASSINGEN #IC_2015 AGENDA 13.00 uur Opening en achtergrond Lieke Rensink, SURFnet 13.15 uur Informatie Innovation Challenge en vragenronde

Nadere informatie

Grand Challenges LEARNING ANALYTICS EN OPEN & ONLINE ONDERWIJS. 28 mei 2015

Grand Challenges LEARNING ANALYTICS EN OPEN & ONLINE ONDERWIJS. 28 mei 2015 Grand Challenges LEARNING ANALYTICS EN OPEN & ONLINE ONDERWIJS 28 mei 2015 Welkom Programma Open en Online Onderwijs Stimuleringsregeling, 11 projecten van start Flankerend Onderzoek Kennisagenda - Samen

Nadere informatie

BoKS nationale itembank ontwikkeling HBO-V. SIG Digitaal Toetsen 3 oktober 2013

BoKS nationale itembank ontwikkeling HBO-V. SIG Digitaal Toetsen 3 oktober 2013 BoKS nationale itembank ontwikkeling HBO-V. SIG Digitaal Toetsen 3 oktober 2013 Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting SURF, de organisatie die ICT vernieuwingen in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix Trends in de Campusinfrastuctuur In samenwerking met Stratix Agenda Workshop Trends in Campusinfrastructuur 30-4-2015 Agenda Introductie: SURFnet Automated Networks IaaS en SaaS Wireless Privacy en Security

Nadere informatie

Inventarisatie QTI Toetsspeler

Inventarisatie QTI Toetsspeler Inventarisatie QTI Toetsspeler Versie: 1.0 Datum: 16 januari 2008 Colofon Inventarisatie QTI Toetsspeler Dit document is opgesteld door het project Inventarisatie van afspraken over digitaal toetsmateriaal

Nadere informatie

11 Februari 2014. SURF bijeenkomst. Digitaal toetsen

11 Februari 2014. SURF bijeenkomst. Digitaal toetsen 11 Februari 2014 SURF bijeenkomst Digitaal toetsen d i e l e B k c a Tr Inleiding Aanpak Technisch Pakketselectie Technisch beheer Organisatorisch support & logistieke ondersteuning Faciliteiten Goede

Nadere informatie

Startbijeenkomst SIG Onderwijslogistiek

Startbijeenkomst SIG Onderwijslogistiek Startbijeenkomst SIG Onderwijslogistiek 28 februari 2013 #SIG_OL // WiFi: AA7349FCF8 Startbijeenkomst SIG Onderwijslogistiek Twitter: #SIG_OL www.surf.nl/onderwijslogistiek http://www.surfspace.nl/ WiFi:

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SURFconext

Dienstbeschrijving SURFconext Auteur(s): S. Veeke Versie: 1.0 Datum: 1 augustus 2015 Moreelsepark 48 3511 EP Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht +31 88 787 3000 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl ING Bank NL54INGB0005936709 KvK Utrecht

Nadere informatie

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned Onderzoek naar het effect op studiesucces Universiteit van Amsterdam (maart 2011 - december 2012) Het onderzoeksproject Voortgangstoetsing in

Nadere informatie

Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat

Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat NEXT LEARNING 2016 Jocelyn Manderveld Den Bosch, 19 april 2016 Van en voor het onderwijs en onderzoek In SURF werken instellingen samen

Nadere informatie

Experiment veilig toetsen in de cloud bij HBO-V: eindrapport

Experiment veilig toetsen in de cloud bij HBO-V: eindrapport Experiment veilig toetsen in de cloud bij HBO-V: eindrapport Michiel van Geloven, 12 maart 2014 Na een voorbereiding van enkele maanden werd in november 2013 een praktijktest uitgevoerd om na te gaan of

Nadere informatie

Begrippenkader voor digitaal toetsen

Begrippenkader voor digitaal toetsen Begrippenkader voor digitaal toetsen Dit document beschrijft een aantal begrippen die relevant zijn voor digitaal toetsen en in het bijzonder de daarbij gebruikte componenten van digitale toetssystemen.

Nadere informatie

Startbijeenkomst Special Interest Group (SIG) Groene ICT. 4 februari 2011 Gerard van Westrienen, SURFfoundation Platform ICT & Bedrijfsvoering

Startbijeenkomst Special Interest Group (SIG) Groene ICT. 4 februari 2011 Gerard van Westrienen, SURFfoundation Platform ICT & Bedrijfsvoering Startbijeenkomst Special Interest Group (SIG) Groene ICT 4 februari 2011 Gerard van Westrienen, SURFfoundation Platform ICT & Bedrijfsvoering Agenda 10.00 10.05 Welkom 10.05 10.20 Ontwikkelingen Groene

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. OMGEVING EN CONTEXT... 7 2. INNOVATIEPROGRAMMA S... 8 2.1 TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN... 9 2.2 OPEN EDUCATIONAL RESOURCES... 12 2.3 DIGITALE LEER-

Nadere informatie

Informatiepakket Leerlabs

Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs De vraag naar gepersonaliseerd onderwijs en het gebruik van ict in de klas groeit. Veel scholen werken aan initiatieven gericht op gepersonaliseerd leren

Nadere informatie

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS Netwerk SIG Open Education 9 oktober 2015 1 SPEERPUNTEN 1. Kleinschalige leergemeenschappen 2. Rijke leeromgeving 3. Kwalitatief goede en inspirerende

Nadere informatie

Werkwijze 10voordeleraar

Werkwijze 10voordeleraar Werkwijze 10voordeleraar Cito Kennisplatform examinering 6 oktober 2016 Arian van Staa, programmamanager Jolien Pas, psychometricus Opbouw Waar komen we vandaan? Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat hebben

Nadere informatie

METEN VOLGEN MATCHEN. www.parantion.nl SCORION. Overzicht toetsvormen

METEN VOLGEN MATCHEN. www.parantion.nl SCORION. Overzicht toetsvormen SCORION TALENT METEN VOLGEN MATCHEN www.parantion.nl Overzicht toetsvormen 1 Scorion als instrument voor het volgen en inzichtelijk maken van leer- en ontwikkelprocessen Toetsend leren en toetsvormen Scorion

Nadere informatie

Onderwijsinnovatie met ICT

Onderwijsinnovatie met ICT Onderwijsinnovatie met ICT Resultaten 2015 en 2016 Met het innovatieprogramma Onderwijsinnovatie met ICT ondersteunt SURFnet hogeronderwijsinstellingen om onderwijs op maat aan te bieden dat aansluit bij

Nadere informatie

Intermezzo Learning analytics

Intermezzo Learning analytics Intermezzo Learning analytics CHALLENGE DAY 2017 Lianne van Elk Project Flexibele en Persoonlijke Leeromgeving Learning analytics in het onderwijs Kunnen we data ook voor de verbetering van het onderwijs

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Livestream https://blog.surf.nl/open-online/ Programma 10.00 Achtergrond en doelstellingen Janina van Hees, SURFnet

Nadere informatie

Inholland & Office 365

Inholland & Office 365 Inholland & Office 365 Waar komen we vandaan Waar zijn we nu (mee bezig) Wat gaan we doen Andrew Smith (Andrew.Smith@inholland.nl) Ingrid van de Bovenkamp Bijeenkomst Office 365 implementatie @ SURF, Utrecht

Nadere informatie

Weerspiegeling van leerproces

Weerspiegeling van leerproces Weerspiegeling van leerproces Inzet van Learning analytics bij zelfstandig online leren van wiskunde in een universitair bio-medisch programma Nataša Brouwer Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en

Nadere informatie

Projectvoorstel Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat 2015-2016

Projectvoorstel Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat 2015-2016 Projectvoorstel Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat 2015-2016 1. NAW-gegevens van de aanvragende organisatie Naam instelling: Projectaanvragers: E-mailadres projectleider: Functie projectleider: Afdeling

Nadere informatie

ITEMBANKING ULTIMATE BATTLE?

ITEMBANKING ULTIMATE BATTLE? ITEMBANKING ULTIMATE BATTLE? V 0.1, 8 SEPTEMBER 2016 TOETSCYCLUS VOOR (KENNIS)TOETSING Evalueren Ontwerpen Sanctioneren Construeren items/toetsen Toetsbeheer Analyseren Samenstellen toets Scannen Afnemen

Nadere informatie

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Werksessie DLWO 25 juni 2013 Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Ontwikkelingen rondom cloud Kansen voor samenwerking kennisinstellingen Behoeften

Nadere informatie

Open onderwijs in het Nederlandse hbo

Open onderwijs in het Nederlandse hbo Open onderwijs in het Nederlandse hbo Trends, kansen en vraagstukken Robert Schuwer Agenda Enkele begrippen Trends en kansen Onderzoek Wat nu? 2 1 Enkele begrippen CC-BY Hester Jelgerhuis 3 Wat is open?

Nadere informatie

Training examencommissies

Training examencommissies Training examencommissies N.a.v. midterm review instellingstoets kwaliteitszorg 5 maart 2015 Linda Verbeek 1 Voorstellen Drs Scheikunde (UU) MSc Onderwijskundig ontwerp en advisering (UU) Nu: Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Waarom we dit gemaakt hebben. surf. surf. surfshare

Waarom we dit gemaakt hebben. surf. surf. surfshare in 10 vragen. surf SURF is de samenwerkingsorganisatie voor het hoger onderwijs en onderzoek waarbinnen de Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen gezamenlijk investeren in ICT-innovatie.

Nadere informatie

Visieworkshop Zuyd Hogeschool

Visieworkshop Zuyd Hogeschool Visieworkshop Zuyd Hogeschool VANUIT ONDERWIJSVISIE NAAR EEN VISIE OP DLWO Harry Renting Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Web2.0 applicatie vrij beschikbaar Ontwikkelingen

Nadere informatie

What s

What s What s next @SURFconext UPDATE OPT-IN OPT-OUT Eefje van der Harst - Productmanager Oude situatie: opt-in Elke IdP moet voor elke SP die beschikbaar komt expliciet toestemming geven voor vrijgave attributen

Nadere informatie

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud) en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en sambo-ict Bas Kruiswijk V1.0, [datum: 18 maart 2013] Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1.

Nadere informatie

Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent

Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent indi-2009-12-028 Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent Project : SURFworks Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent Projectjaar : 2009 Projectmanager : Sandra Passchier Auteur(s)

Nadere informatie

Handreiking opstellen beleid voor digitaal toetsen v0.7

Handreiking opstellen beleid voor digitaal toetsen v0.7 Handreiking opstellen beleid voor digitaal toetsen v0.7 7 december 2015 Inleiding Steeds meer hogeronderwijsinstellingen zetten digitaal toetsen op de agenda of zijn daar al enige tijd mee bezig. SURF

Nadere informatie

Jaarplan special interest group onderwijslogistiek (SIG OL) maart #SIG_OL tijdens bijeenkomsten

Jaarplan special interest group onderwijslogistiek (SIG OL) maart #SIG_OL tijdens bijeenkomsten Jaarplan 2014 special interest group onderwijslogistiek (SIG OL) maart 2014 #SIG_OL tijdens bijeenkomsten www.surfspace.nl/onderwijslogistiek/ 1 1. Inleiding Een special interest group (SIG) is een kennisgemeenschap

Nadere informatie

Open en online onderwijs ROBERT SCHUWER ZUYD HOGESCHOOL

Open en online onderwijs ROBERT SCHUWER ZUYD HOGESCHOOL Open en online onderwijs ROBERT SCHUWER ZUYD HOGESCHOOL 27-05-2014 Agenda OER en MOOC Open Education: een model Kansen voor Zuyd Hogeschool MAAR EERST EEN PAAR FACTS & FIGURES CC-BY Pink Sherbet Photography

Nadere informatie

Innovatie met impact. De methode SURF

Innovatie met impact. De methode SURF Innovatie met impact De methode SURF De Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs bundelen al 25 jaar hun krachten binnen SURF om ICT-innovatie vorm te geven. Innovatie gaat om verandering, en verandering

Nadere informatie

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF Paul Rullmann, vz SURF Barneveld, 18 september 2014 Grensverleggende ICT-innovaties In SURF werken hoger onderwijsen onderzoeksinstellingen samen aan de verbetering

Nadere informatie

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST 18 april 2016 Welkom en inleiding Wat is een SIG? Special interest groups (SIG's) van SURF zijn kennisgemeenschappen (communities) rondom specifieke

Nadere informatie

Businesscase en exploitatiemodel grote toetszaal SEMINAR GROOTSCHALIGE DIGITALE TOETSZALEN

Businesscase en exploitatiemodel grote toetszaal SEMINAR GROOTSCHALIGE DIGITALE TOETSZALEN Businesscase en exploitatiemodel grote toetszaal SEMINAR GROOTSCHALIGE DIGITALE TOETSZALEN Michiel van Geloven & Marij Veugelers, mei 2014 In deze presentatie : Introductie: voorstellen sprekers en inventariseren

Nadere informatie

Februari 2017: Startnotitie.

Februari 2017: Startnotitie. Voortgang Juni 2017 Februari 2017: Startnotitie http://vitavalley.nl/items/hospitalathome/ Maart 2017: Startbijeenkomst http://vitavalley.nl/geslaagde-startbijeenkomst-hospitalhome/ Teleconsultatie Telemonitoring

Nadere informatie

Strategisch omgaan met de cloud

Strategisch omgaan met de cloud http://www.flickr.com/photos/mseckington/ Strategisch omgaan met de cloud Floor Jas, Hoofd Advanced Services, SURFnet bv Floor.Jas@SURFnet.nl Issues met cloud Privacy Dataportabiliteit Beveiliging Koppelbaarheid

Nadere informatie

De diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets De diagnostische tussentijdse toets Een toets om van te leren Diagnostische tussentijdse toets In september 2014 is de meerjarige pilotperiode van de diagnostische tussentijdse toets (DTT) van start gegaan.

Nadere informatie

Controlling Document. Programma: Efficiënte Bedrijfsprocessen. Indiener: SURFmarket. Versie 1.00

Controlling Document. Programma: Efficiënte Bedrijfsprocessen. Indiener: SURFmarket. Versie 1.00 Controlling Document Programma: Efficiënte Bedrijfsprocessen Indiener: SURFmarket Versie 1.00 11-11-2014 Inhoudsopgave Management Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen...

Nadere informatie

Implementatie van digitaal toetsen

Implementatie van digitaal toetsen Implementatie van digitaal toetsen WIL DE GROOT-BOLLUIJT MSCN WIL@GROOTBOLWERK.NL Opzet workshop Korte introductie o Implementeren van Innovaties o Handreiking toetsbeleid o Stand van zaken eigen ontwikkeling

Nadere informatie

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces SURF Seminar September 2015 Frank Benneker, ICTS Universiteit van Amsterdam Perspectief ICTS & OO dienstverlening

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

Uitkomsten survey. Hamptonga.gov

Uitkomsten survey. Hamptonga.gov Uitkomsten survey Hamptonga.gov Respons 27 ingevulde surveys Wat zou de belangrijkste meerwaarde van een SIG Blended Learning voor jou zijn? theorievorming onderzoeksresultaten uitwisselen gezamenlijk

Nadere informatie

TITEL LTI IN HET NEDERLANDSE HOGER ONDERWIJS LEARNING AND TOOL INTEROPERABILITY

TITEL LTI IN HET NEDERLANDSE HOGER ONDERWIJS LEARNING AND TOOL INTEROPERABILITY TITEL LTI IN HET NEDERLANDSE HOGER ONDERWIJS LEARNING AND TOOL INTEROPERABILITY 2 LTI in het Nederlandse hoger onderwijs Learning and Tool Interoperability INHOUDSOPGAVE Samenvatting 3 1 Inleiding 4 2.1

Nadere informatie

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Wat en wie is Andarr? Wij zijn dé partner voor waardevaste ICT transities / migraties. Wij helpen organisaties om blijvend

Nadere informatie

Samen in het onderwijs draadloos koppelen met de cloud

Samen in het onderwijs draadloos koppelen met de cloud Samen in het onderwijs draadloos koppelen met de cloud Remco Rutten 20 september 2012 Naam Functie Cloud cloud cloud dat a explosion Mobile mobile mobile device explosion Go go go st udy + w ork + play

Nadere informatie

Formatief en Digitaal Informatievaardigheden Meten (DIM) Caroline Timmers & Amber Walraven

Formatief en Digitaal Informatievaardigheden Meten (DIM) Caroline Timmers & Amber Walraven Formatief en Digitaal Informatievaardigheden Meten (DIM) Caroline Timmers & Amber Walraven 27 november 2015 Kom verder. Saxion. Inhoud Over DIM* Effectstudie DIM* DIM* bij Saxion *DIM = Digitaal Informatievaardigheden

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

cjcbejbv ejveneke nvknevm m

cjcbejbv ejveneke nvknevm m Welkom! Bij de miniconferentie Formatief toetsen 26 maart 2013 cjcbejbv ejveneke nvknevm m Cees van der Vleuten Universiteit Maastricht Aanleiding voor deze middag Doelen van vanmiddag Kennismaken - ontmoeten

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Kennis Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Chromebooks aan de UU 20 maanden later: lessons learned en plannen voor de toekomst

Chromebooks aan de UU 20 maanden later: lessons learned en plannen voor de toekomst Innoveer je onderwijs met Educate-it Chromebooks aan de UU 20 maanden later: lessons learned en plannen voor de toekomst Gerdine Slot Coördinator digitale toetsvoorziening Innoveer je onderwijs met Educate-it

Nadere informatie

Vast Mobiel Innovatieve communicatie. Informatiebijeenkomst huidige & toekomstige aanbesteding 18 mei 2017

Vast Mobiel Innovatieve communicatie. Informatiebijeenkomst huidige & toekomstige aanbesteding 18 mei 2017 Vast Mobiel Innovatieve communicatie Informatiebijeenkomst huidige & toekomstige aanbesteding 18 mei 2017 Inhoudsopgave Achtergrondschets Doel Huidige aanbesteding Spraak- en datacommunicatie Toekomstige

Nadere informatie

Samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg

Samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg Samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg Dit doen we in de regio Over regionale samenwerkingsverbanden 26-06-2017 Inhoud Mening van de zaal Wat is RSO Nederland? Een voorbeeld: St. RijnmondNet

Nadere informatie

DIGITAAL TOETSEN, CASUS AVANS. Eky Fioole / Jan Snijders Leer- en Innovatiecentrum. Eky Fioole en Jan Snijders

DIGITAAL TOETSEN, CASUS AVANS. Eky Fioole / Jan Snijders Leer- en Innovatiecentrum. Eky Fioole en Jan Snijders DIGITAAL TOETSEN, CASUS AVANS Eky Fioole / Jan Snijders Leer- en Innovatiecentrum Eky Fioole en Jan Snijders Context In 2013 12 systemen voor digitaal toetsen een onbalans tussen vraag en aanbod Een hoog

Nadere informatie

Ingrid Mulder Jaap van Till Jos van Hillegersberg

Ingrid Mulder Jaap van Till Jos van Hillegersberg Ingrid Mulder Jaap van Till Jos van Hillegersberg Toenemende druk door veranderde wensen omgeving Overheid eist nog steeds aantallen en fabrieksmatige productie Als tegenreactie wordt kwaliteits- en efficiency

Nadere informatie

Handreiking beleid voor digitaal toetsen v 1.00

Handreiking beleid voor digitaal toetsen v 1.00 Handreiking beleid voor digitaal toetsen v 1.00 13 april 2016 Leeswijzer Deze handreiking bestaat uit een stappenplan voor het schrijven van digitaaltoetsbeleid. Deze wordt voorafgegaan door een toelichting

Nadere informatie

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 business context Innovatie Platform Klantinteractie Klantinzicht Mobiel Social Analytics Productiviteit Processen Integratie Apps Architectuur Wat is

Nadere informatie

Van duizend bloeiende bloemen tot geleide groei

Van duizend bloeiende bloemen tot geleide groei Sinds eind jaren negentig stimuleert SURF de samenwerkingsorganisatie van instellingen in het hoger onderwijs en onderzoek ICT-innovatie in het hoger onderwijs, met als doel de kwaliteit van het onderwijs

Nadere informatie

Nood- en calamiteitenplan Digitaal Toetsen

Nood- en calamiteitenplan Digitaal Toetsen Nood- en calamiteitenplan Digitaal Toetsen UMC Utrecht Oktober 2016,Versie 1.3 1 Inhoud Aanleiding... 2 Definities... 3 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden... 4 Beslislijn... 5 Oplossingen en alternatieven...

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk'

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' 29 januari 2013 Agenda 1) Uitgangssituatie 2) Voorlopige resultaten inventarisatie 3) (markt)ontwikkelingen 4) Wat is het vraagstuk? 5)

Nadere informatie

Duurzaam leren, werken en innoveren

Duurzaam leren, werken en innoveren Duurzaam leren, werken en innoveren 23 april 2015 Faculteit Bèta Sciences and Technology i.s.m. Metaalunie & FME Agenda Organisatie Faculteit Bèta Sciences & Technology en Onderwijsvisie Kennisdeling Werken,

Nadere informatie

Het verzilveren van de ICT-belofte

Het verzilveren van de ICT-belofte Namens SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs, spraken Christien Bok en Marc van Leeuwen met negen universiteiten en hogescholen over hun innovatiestrategie. Op basis daarvan verzamelden

Nadere informatie

Technische Marktconsultatie Defensie-ontwerp IT

Technische Marktconsultatie Defensie-ontwerp IT Technische Marktconsultatie Defensie-ontwerp IT Utrecht, 4 augustus Programma 1. Welkom en inleiding: dhr. Ron Kolkman, directeur JIVC. 2. Korte inhoudelijke toelichting op het Defensieontwerp IT: dhr.

Nadere informatie

HOE VERSTERK JE HET ONDERWIJS MET DIGITALE MEDIA Emil Diephuis (DT) Ria Jacobi (O2)

HOE VERSTERK JE HET ONDERWIJS MET DIGITALE MEDIA Emil Diephuis (DT) Ria Jacobi (O2) HOE VERSTERK JE HET ONDERWIJS MET DIGITALE MEDIA Emil Diephuis (DT) Ria Jacobi (O2) 1 ENKELE TRENDS (LEARNING TOMORROW) 1. De gestage groei van e-learning. Met name blended learning wordt de default manier

Nadere informatie

Handleiding voor het SURF Groene ICT Maturity Model

Handleiding voor het SURF Groene ICT Maturity Model Een zelfscan voor Groene ICT en Duurzaamheid in de organisatie Auteur(s): Met dank aan: Versie: Gebaseerd op: Albert Hankel Henk Plessius, Dirk Harryvan, Bert van Zomeren 2.0 SGIMM v2.0 Datum: 16-04-2015

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

QTI in het Nederlandse hoger onderwijs 1

QTI in het Nederlandse hoger onderwijs 1 1 toetsing en toetsgestuurd leren 2 3 Inhoudsopgave 2. Samenvatting 1. Inhoudsopgave 2 2. Samenvatting 3 3. Inleiding 4 3.1 Aanleiding 4 3.2 Opbouw van dit document 4 Veel onderwijsinstellingen ondernemen

Nadere informatie

Eindnotitie. Uitwisselingsstandaard UWLR

Eindnotitie. Uitwisselingsstandaard UWLR Eindnotitie Uitwisselingsstandaard UWLR Doorbraak ICT en Onderwijs Tafel informatie en inzicht INHOUDSOPGAVE 1. UWLR STANDAARD... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 ONTWIKKELING UWLR (UITWISSELING LEERRESULTATEN)...

Nadere informatie

MEMO DIGITAAL INZIEN TENTAMEN

MEMO DIGITAAL INZIEN TENTAMEN MEMO DIGITAAL INZIEN TENTAMEN Digitaal inzien tentamens 1. Introductie Al lange tijd is digitalisering een belangrijk onderwerp binnen het academisch onderwijs. Op het gebied van digitalisering zijn er

Nadere informatie

7 Implementatie van een centraal toetssysteem: Saxion Hogescholen

7 Implementatie van een centraal toetssysteem: Saxion Hogescholen 7 Implementatie van een centraal toetssysteem: Saxion Hogescholen Casusbeschrijving door Alexander Kremers en Silvester Draaijer 7.1 Samenvatting In deze casus wordt geschetst hoe op Saxion Hogescholen

Nadere informatie

Op weg naar persoonlijk leren

Op weg naar persoonlijk leren Op weg naar persoonlijk leren Uw school kent een duidelijke missie, visie op het onderwijs en deze is verankerd in het onderwijsbeleid. Ruim de helft van de docenten kan er goed mee uit de voeten en buigt

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

MOBIEL TOETSSTATION IN DE PRAKTIJK. 22-04-2014 Instituut voor Gezondheidszorg

MOBIEL TOETSSTATION IN DE PRAKTIJK. 22-04-2014 Instituut voor Gezondheidszorg MOBIEL TOETSSTATION IN DE PRAKTIJK 22-04-2014 Instituut voor Gezondheidszorg WAT GING VOORAF SURF: Bruggen Bouwen IvG: Bruggen Bouwen SURF: Toetsen met de BoKS Toetsen met de BoKS: Het mobiele toetsstation

Nadere informatie

AANBESTEDING LEARNING MANAGEMENT SYSTEEM VIA SURFMARKET

AANBESTEDING LEARNING MANAGEMENT SYSTEEM VIA SURFMARKET AANBESTEDING LEARNING MANAGEMENT SYSTEEM VIA SURFMARKET INHOUD 1 Inleiding 2 2 Voorstel voor aanpak 3 3 Hoe verloopt de aanbesteding? 4 4 Wat is het resultaat van de aanbesteding? 5 5 Hoe werkt de minicompetitie?

Nadere informatie