INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING..."

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING OMGEVING EN CONTEXT INNOVATIEPROGRAMMA S TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN OPEN EDUCATIONAL RESOURCES DIGITALE LEER- EN WERKOMGEVING LEARNING ANALYTICS SURFACADEMY KENNISDELEN EN SAMENWERKEN SPECIAL INTEREST GROUPS DÉ ONDERWIJSDAGEN CONTACTPERSONEN KENNISBAAK BEGROTING Definitief Jaarplan 2013 platform ICT en Onderwijs d.d docx 2/27

3 Inleiding Het Jaarplan 2013 van het Platform ICT en Onderwijs vertaalt de algemene ambities van SURF zoals beschreven in het SURF Meerjarenplan in doelstellingen en concrete activiteiten voor Missie De missie van het Platform ICT en Onderwijs is het verhogen van de kwaliteit van het hoger onderwijs door ICT-innovatie. Door samenwerking binnen SURF realiseren instellingen voor hoger onderwijs innovaties die het belang van een individuele instelling overstijgen. Om invulling te geven aan deze missie wil het Platform ICT en Onderwijs een stimulerende omgeving voor onderwijsinnovators bieden en innovatieprocessen in gang zetten en faciliteren. De Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs hebben een cloud first -aanpak omarmd, bij de uitvoering van alle programma s en activiteiten is het uitgangspunt Cloud first daarom leidend. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de SURF-brede Taskforce Cloud. De taskforce heeft als doel om samen met het hoger onderwijs en onderzoek een SURF-cloudstrategie te formuleren. In 2013 zet het Platform ICT en Onderwijs in op de volgende thema s: Toetsing en Toetsgestuurd Leren Open Educational Resources Digitale Leer- en Werkomgeving Learning Analytics Instellingen voor hoger onderwijs zien het belang van innovatie voor het onderwijs en willen tegelijkertijd hun (beperkte) budgetten zo verantwoord mogelijk inzetten. Er bestaat een spanning tussen de noodzaak tot beheersing van primaire werkprocessen en het creëren van een innovatief klimaat, waar ruimte is voor vernieuwing, kwaliteitsverbetering en het eigentijds maken van het onderwijs. Om in dit spanningsveld zo effectief mogelijk te investeren in innovatie en te leren van elkaar in wat werkt en wat niet werkt, bundelen instellingen voor hoger onderwijs binnen SURF hun krachten om ICT-innovatie vorm te geven. De methode SURF is bedoeld om innovatietrajecten zo succesvol mogelijk vorm te geven. Belangrijk uitgangspunt van de methode SURF is dat de instellingen zelf bepalen welke onderwerpen relevant zijn om gemeenschappelijk aan te pakken. SURF ontwerpt vervolgens samen met de instellingen innovatieprogramma s rondom die thema s. Een belangrijke taak van het platform ICT en Onderwijs is het coördineren van innovatieprogramma s. Met innovatieprogramma s, zoals het programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren, geven SURF en de instellingen vorm aan hun gezamenlijke ambitie om het onderwijs met behulp van ICT eigentijds, uitdagend en aantrekkelijk te maken en de kwaliteit ervan te verbeteren door het efficiënter en effectiever te maken. In de innovatieprogramma s wordt gezamenlijk ruimte gecreëerd waar creativiteit en eigenzinnigheid een plek krijgen en waar kennis en expertise wordt samengebracht, om zo resultaten te behalen die instellingen afzonderlijk niet zouden kunnen bewerkstelligen. De methode SURF biedt uitgangspunten en randvoorwaarden om verandertrajecten in het hoger onderwijs op een effectieve manier vorm te geven. Definitief Jaarplan 2013 platform ICT en Onderwijs d.d docx 3/27

4 De Methode SURF Innovatieprogramma s van SURF zijn opgebouwd uit verschillende elementen: In elk innovatieprogramma wordt aandacht besteed aan het creëren en faciliteren van netwerken, het verzamelen en beschikbaar stellen van informatie, het voorzien in technische randvoorwaarden, het experimenteren, ontwikkelen en stimuleren van gebruik, professionalisering, en het evalueren en bewaken van kwaliteit. Uit ervaring blijkt dat innovatietrajecten kansrijker zijn als al deze elementen een plek krijgen in innovatieprogramma s, en elkaar versterken. Faciliteren van en participeren in netwerken Om een innovatief klimaat te creëren is het van cruciaal belang dat pioniers elkaar kunnen vinden om ideeën uit te wisselen en elkaar te inspireren. Daarom wordt er geïnvesteerd in landelijke netwerken van experts, de Special Interest Groups (SIGs). Leden van een SIG maken deel uit van een community, waarin zij met collega s uit andere instellingen kunnen samenwerken en kennis kunnen delen rondom een specifiek onderwerp. Binnen de SIGs ontstaan nieuwe ideeën en worden projecten uitgevoerd. Resultaten van projecten vinden via de SIGs hun weg naar een bredere groep gebruikers. Dit leidt tot versnelling in het innovatieproces. Instellingen creëren hiermee gezamenlijk een innovatief klimaat. SIGs spelen een belangrijke rol in innovatieprogramma s, als leverancier van kennis, uitvoerder van Definitief Jaarplan 2013 platform ICT en Onderwijs d.d docx 4/27

5 projecten en bron van nieuwe ideeën. Daarnaast participeren de instellingen via SURF ook in internationale netwerken, zodat ook internationale ontwikkelingen een plek in de innovatieprogramma s kunnen vinden. Kennis opbouwen en informatie delen Een belangrijke bouwsteen van de innovatieprogramma s is het opbouwen van kennis, en het op een laagdrempelige en toegankelijke manier presenteren en verspreiden van die kennis en verzamelde informatie. Door samen kennis op te bouwen wordt ook duidelijk waar nog lacunes in kennis zitten, en op welke onderwerpen nog kennis moet worden opgebouwd. Dat gebeurt in nauwe samenspraak met de Special Interest Groups. Binnen programma s werken experts aan papers, artikelen of kennisbanken. Doordat experts vanuit verschillende instellingen samenwerken, kan in relatief korte tijd veel bereikt worden. Op basis van de opgebouwde kennis kunnen instellingen conclusies trekken voor hun eigen instelling. Daar waar samenwerking meerwaarde biedt, zoeken instellingen in die conclusies naar convergentie en afstemming. Professionaliseren Ook actieve verspreiding van kennis draagt bij aan het scheppen van een innovatief klimaat. SURFacademy biedt medewerkers van instellingen voor hoger onderwijs een professionaliseringsprogramma op het gebied van ICT en onderwijs & onderzoek. Dat gebeurt door de kennis die binnen de instellingen aanwezig is te bundelen en aan te bieden in workshops, seminars, schools, masterclasses en webinars. Medewerkers kunnen zowel spreker als deelnemer zijn en delen zo kennis en ervaringen over producten, diensten en projectresultaten. De bijeenkomsten versterken de SURF-programma s en -projecten en bieden ruimte voor nieuwe trends en ontwikkelingen. Daarnaast biedt het jaarlijkse nationale congres Dé Onderwijsdagen een podium voor de resultaten van innovatieprogramma s en trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT-innovaties voor het hoger onderwijs. Binnen innovatieprogramma s worden studiereizen naar relevante (inter)nationale congressen georganiseerd. De instellingen voor hoger onderwijs hebben op deze manier een scala aan instrumenten en samenwerkingsvormen tot hun beschikking die op verschillende momenten in het innovatieproces een rol spelen. Voorzien in technische randvoorwaarden Voor elk innovatieprogramma onderzoekt SURF samen met de instellingen welke technische randvoorwaarden nodig zijn in het oppakken van een thema. Dat geldt ook voor de vraag of SURF de instellingen kan ondersteunen in het voorzien van die randvoorwaarden, of zelfs een rol kan spelen in het aanbieden van een nationale service. Als die meerwaarde voor instellingen evident is, kan het ontwikkelen van zo n nationale service onderdeel uitmaken van een innovatieprogramma. Die meerwaarde kan bijvoorbeeld liggen in de uitwisselbaarheid van gegevens, in voordelen van schaalbaarheid en lagere kosten door gezamenlijk onderhoud. Na afloop van een programma wordt het onderhoud en beheer van zo n service de verantwoordelijkheid van de instellingen. Experimenteren, ontwikkelen en stimuleren van gebruik Binnen innovatieprogramma s van SURF kunnen instellingen voor hoger onderwijs innovatieprojecten uitvoeren om te experimenteren met nieuwe technieken of ze (door) te ontwikkelen, of juist op grotere schaal in te zetten. Als er financiering is voor het uitvoeren van projecten, kunnen hogescholen en universiteiten projectvoorstellen indienen die aansluiten bij hun eigen wensen en behoeften; zij bepalen zelf hoe zij projecten binnen een innovatieprogramma willen invullen. De kansrijkheid van innovaties is immers het grootst als projecten aansluiten op de behoefte op de werkvloer. Definitief Jaarplan 2013 platform ICT en Onderwijs d.d docx 5/27

6 Evalueren en bewaken van kwaliteit De Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) van SURF, een onafhankelijk adviesorgaan, bestaat uit erkende autoriteiten die niet alleen de nieuwste ontwikkelingen op hun specifieke expertisegebied kennen maar ook letterlijk thuis zijn in de wereld van het hoger onderwijs. De WTR beoordeelt projectvoorstellen van instellingen op kansrijkheid en kwaliteit. Deze kwaliteitsbeoordeling door de WTR waarborgt dat alleen kansrijke voorstellen voor financiering in aanmerking komen. De Commissie Projectbewaking (CP) bewaakt de voortgang van gesubsidieerde projecten die de instellingen uitvoeren. Dat doen zij op basis van de projectplannen zodat er tijdig op planning en budget gestuurd kan worden en ontsporingen worden voorkomen. Het is een onafhankelijke commissie bestaande uit adviseurs met specifieke expertise op het gebied van onderwijs- en onderzoeksinnovaties, ervaring met grote onderwijsorganisaties en het uitvoeren en begeleiden van grote projecten. Definitief Jaarplan 2013 platform ICT en Onderwijs d.d docx 6/27

7 1. Omgeving en context SURF definieert samen met de instellingen de inhoudelijke thema s die worden uitgewerkt tot innovatieprogramma s. Daarbij zijn concrete problemen of behoeften die spelen binnen de instellingen het uitgangspunt. Daarnaast wordt in alle innovatieprogramma s rekening gehouden met omgevingsfactoren. In 2013 zijn dat in het bijzonder studiesucces en rendement, onderwijsen docentkwaliteit, kennisvalorisatie, differentiatie en kostenbesparing. Studiesucces en rendement Het verhogen van het studiesucces en het verbeteren van het rendement staat hoog op de agenda bij de instellingen voor hoger onderwijs in Nederland. Dat komt ook tot uitdrukking in de prestatieafspraken die het Ministerie van OCW met respectievelijk de VSNU en HBO-raad heeft gemaakt. Hoewel er in het hoger onderwijs al verschillende maatregelen zijn genomen blijft het studierendement in de bachelor te laag en het aantal studieswitches hoger dan gewenst. ICT kan een bijdrage leveren aan het verhogen van studiesucces en studenten en instellingen handzame hulpmiddelen bieden. Onderwijs- en docentkwaliteit In de prestatieafspraken die de minister van OCW met VSNU en HBO-raad heeft gemaakt is afgesproken de onderwijskwaliteit te verhogen door te streven naar een hoger studierendement, vermindering van uitval door intensivering van het onderwijs en verhogen van de docentkwaliteit. Ook wordt excellentie gestimuleerd. Dit vraagt om excellent onderwijs dat wordt gegeven door voortreffelijke docenten. ICT kan docenten ondersteunen bij het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, ICT-vaardige docenten zijn in staat om ICT op een goede manier in te zetten om eigentijds onderwijs te verzorgen. Kennisvalorisatie Kennisvalorisatie, de economische en/of maatschappelijke benutting van kennis is naast onderwijs en onderzoek de derde kerntaak van hogeronderwijsinstellingen en maakt onderdeel uit van het Hoofdlijnenakkoord en de prestatieafspraken. Valorisatie vaak ingevuld als extra activiteit, buiten het proces van onderzoek en onderwijs om. Een actuele vraag is dan ook hoe hogescholen en universiteiten de stap kunnen maken naar valorisatie als volwaardige kerntaak verbonden met onderzoek en onderwijs. ICT kan een intermediaire rol vervullen bij het verzilveren van kennis binnen de hoger onderwijsinstellingen richting de maatschappij. Differentiatie Het Nederlandse hoger onderwijs is te uniform zo oordeelde de commissie Veerman in 2010; een diverse studentenpopulatie met een variatie in talenten vraagt een gedifferentieerd aanbod. Hogeronderwijsinstellingen zouden zich daarom meer moeten profileren met hun opleidingsaanbod om studenten en arbeidsmarkt goed te kunnen bedienen. Ook vraagt goed onderwijs om begeleiding op maat. ICT kan bij uitstek bijdragen aan het faciliteren van onderwijs op maat, ook bij grote studentenaantallen. Kostenbesparing Instellingen voor hoger onderwijs zien hun budgetten krimpen en moeten inspelen op de gevolgen van de economische crisis en bezuinigingen. De afhankelijkheid van ICT is inmiddels enorm, maar ICT is ook kostbaar. Instellingen voor hoger onderwijs investeren in het (her)inrichten van logistieke processen en het op orde brengen van de ondersteunende systemen. Het in huis beheren van grote systemen vergt veel aandacht. Kennis over verschillende diensten moet op peil blijven, systemen moeten regelmatig naar een hogere versie worden gebracht, en 24/7 service wordt door gebruikers als vanzelfsprekend beschouwd. Definitief Jaarplan 2013 platform ICT en Onderwijs d.d docx 7/27

8 2. Innovatieprogramma s In 2013 voert het Platform ICT en Onderwijs samen met instellingen voor hoger onderwijs vier innovatieprogramma s uit die zijn vormgegeven volgens de Methode SURF. Toetsing en Toetsgestuurd Leren Het programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren wordt uitgevoerd van 2010 tot Het programma heeft een budget van M 8,3. De financiering is mogelijk gemaakt door de ICT Impuls, een investeringsimpuls van de overheid voor innovatie in maatschappelijke domeinen. Open Educational Resources Gedurende drie jaar werkt SURF intensief samen met instellingen voor hoger onderwijs rondom het thema Open Educational Resources. Tussen 2011 en 2013 is een budget van M 1.1 beschikbaar. Digitale Leer- en Werkomgeving Naast de gezamenlijke activiteiten rondom de DLWO die onder regie van het Platform ICT en Bedrijfsvoering worden uitgevoerd door SURFnet, SURFmarket en de Platforms van SURF voert het Platform ICT en Onderwijs een eigen programma uit dat specifiek is gericht op het primaire proces van het onderwijs. Het programma loopt van 2011 tot 2014 en heeft een budget van K 400. Learning Analytics De mogelijkheden die de analyse van data van studiegedrag bieden voor het hoger onderwijs worden onderzocht in de verkenning Learning Analytics. Op basis van de resultaten van de verkenning wordt eind 2012 besloten of er een innovatieprogramma rondom dit onderwerp wordt gestart. Definitief Jaarplan 2013 platform ICT en Onderwijs d.d docx 8/27

9 2.1 Toetsing en Toetsgestuurd Leren Het programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren wil met behulp van digitaal toetsen de kwaliteit en het rendement van het onderwijs verhogen. Het programma biedt instellingen voor hoger onderwijs de gelegenheid met projectsubsidies succesvolle samenwerkingsinitiatieven op het gebied van digitaal toetsen op te schalen. Daarnaast levert het programma een bijdrage aan de kwaliteit van toetsing door kennis over digitaal toetsen te ontwikkelen, bundelen en beschikbaar te stellen. Een gedeelde infrastructuur biedt onderdak aan succesvolle nationale initiatieven op het gebied van toetsing en bijspijkeren. Het programma richt zich op het verhogen van studiesucces en rendement door in verschillende fases van de opleiding het (start)niveau en de voortgang van studenten te meten. Goed zicht op de voortgang van individuele studenten voorkomt studievertraging en studieuitval. Toetsen geven studenten inzicht in wat zij kunnen, welk niveau van hen wordt verwacht en op welke punten bijspijkeren of het opfrissen van kennis nodig is. Op basis van toetsresultaten kan effectief worden doorverwezen naar (open) bijspijker- of studiemateriaal, wat differentiatie in het onderwijs makkelijker maakt. Gemeenschappelijke, instellingsoverstijgende voortgangstoetsing maakt data-analyse en monitoring mogelijk, voor bijvoorbeeld benchmarking en longitudinaal onderzoek, wat de onderwijskwaliteit ten goede kan komen. Het programma wil een bijdrage leveren aan professionalisering van de docent op het gebied van digitaal toetsen. Digitaal toetsen kan bijdragen aan kostenbesparing door instellingsoverstijgend te werken aan gedeelde item- en toetsbanken, en kan leiden tot minder werkdruk bij het nakijken en analyseren van toetsen. Het expertisenetwerk binnen Toetsing en Toetsgestuurd Leren biedt een uitgelezen kans om onderzoeksresultaten op het gebied van digitaal toetsen te ontsluiten voor een breed publiek. Doelstellingen - verminderen van de studie-uitval van studenten in het hoger onderwijs - verminderen van de werkdruk van docenten - verbeteren van de kwaliteit van toetsen in het hoger onderwijs - bundeling van bestaande nationale toets- en bijspijkerprojecten In 2013 wordt vooral ingezet op: - het doorontwikkelen van het expertisenetwerk digitaal toetsen en het voorbereiden van de duurzame voortzetting daarvan na afloop van het programma; - het inrichten en delen van een gemeenschappelijke infrastructuur voor digitaal toetsen in het hoger onderwijs - disseminatie van de resultaten van de projecten die in het programma worden uitgevoerd. Definitief Jaarplan 2013 platform ICT en Onderwijs d.d docx 9/27

10 ACTIVITEITEN EN BEOOGDE RESULTATEN IN 2013 MIDDELEN #1 Faciliteren van en participeren in netwerken # 1.1 Special Interest Group TTL (SIG TTL) De projectmanager TTL participeert in het kernteam van de SIG TTL, en draagt bij aan SURFspace en LinkedIn. De projectmanager TTL is waar relevant opdrachtgever voor projecten die door de SIG worden uitgevoerd. # 1.3 Participatie (inter)nationale consortia SURF participeert in (inter)nationale consortia en uitwisseling van kennis en ervaringen met internationale experts op het gebied van digitaal toetsen, in ieder geval bij CITO, JISC, Educause, 10 voor de leraar #2 Kennis opbouwen en informatie delen # 2.1 Opstellen en uitvoeren inhoudelijke agenda Expertisenetwerk Digitaal toetsen (nog nader in te vullen najaar 2012) Bijeenkomsten SURFacademy, papers, artikelen etc. # 2.2 De Onderwijsdagen 2013 Bijdrage door minstens 3 lezingen / sessies op het gebied van digitaal toetsen #3 Professionaliseren # 3.1 Activiteiten SURFacademy Binnen SURFacademy worden er ten minste twee bijeenkomsten of webinars georganiseerd over digitaal toetsen #4 Experimenteren, ontwikkelen en stimuleren van gebruik # 4.1 Faciliteren en ondersteunen van projecten uit pijler 1, 2 en 3 De 25 experimenten en ontwikkel- en opschalingprojecten die binnen het programma worden uitgevoerd door instellingen voor hoger onderwijs worden door de projectmanager TTL en de CP bewaakt en begeleid. #4.2 Stimuleren van gebruik Binnen het expertisenetwerk wordt aandacht besteed aan het breed inzetten van succesvolle voorbeelden van digitaal toetsen, door van elk experiment en project een best practice en lessons learned te publiceren onder meer via SURFspace en/of een digitaal handboek digitaal toetsen #5 Voorzien in technische randvoorwaarden # 5.1 Gemeenschappelijke infrastructuur digitaal toetsen Samen met instellingen voor hoger onderwijs wordt een gemeenschappelijke infrastructuur digitaal toetsen vormgegeven, die bestaat uit gehoste itembanken en auteursomgevingen voor projecten, experimenten met toetsafname in de cloud, beschikbare Definitief Jaarplan 2013 platform ICT en Onderwijs d.d docx 10/27

11 toetssoftware via SURFmarket en een beschrijving van best practices, templates en handboeken. #6 Evalueren en bewaken van kwaliteit # 6.1 Evaluatie programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren en scenario voor follow-up na afronding van het programma Maken van een evaluatierapport van het programma Toetsing en toetsgestuurd leren. Wat zijn de resultaten van het programma? Wat moet er gebeuren om de resultaten te borgen? Welke follow-up op het programma is mogelijk en wenselijk? Personele inzet 2013: 2,25 FTE Financiële inzet 2013: Meer informatie over het programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren: en Definitief Jaarplan 2013 platform ICT en Onderwijs d.d docx 11/27

12 2.2 Open Educational Resources In april 2011 is het meerjarige programma Open Educational Resources (OER) van start gegaan, dat loopt tot eind Open Educational Resources (OER) zijn open leermaterialen die online vrij beschikbaar zijn voor (her)gebruik. Het kopiëren, bewerken en verspreiden van het materiaal is onder voorwaarden toegestaan. Universiteiten en hogescholen kunnen verschillende strategische motieven hebben om in te zetten op Open Educational Resources. Zo kunnen open leermaterialen worden ingezet om studiekiezers te ondersteunen bij het maken van de juiste studiekeuze, of om het studierendement te verhogen. De inzet van weblectures is hier een bekend voorbeeld van; door gebruik te maken van weblectures van de eigen of van een andere universiteit neemt het slagingspercentage van een cursus toe. Ook worden OER steeds vaker ingezet om kennis van studenten op te frissen en in lacunes in kennis te voorzien en zo het rendement te verhogen; de beschikbaarheid van uiteenlopende open leermaterialen zorgt ervoor dat studenten de materialen kunnen gebruiken die het beste bij hun eigen leerstijl passen. Ook excellente studenten kunnen veel baat hebben bij OER, die ze meer uitdaging en diepgang bieden. Oftewel, OER kan ingezet worden voor differentiatie en maatwerk in het onderwijs. Door het openbaar maken van leermaterialen neemt vaak de kwaliteit van de materialen toe. Het zet bij docenten, studenten en andere producenten een proces in gang om extra kritisch op de inhoud en presentatie van de leermaterialen te zijn. Bovendien worden de materialen bekeken door een potentieel grote groep van gebruikers die feedback voor verbeteringen kunnen geven aan de auteur. Door learning analytics de analyse van data over studiegedrag en studieresultaten van studenten - krijgen docenten inzicht in welke leermaterialen al dan niet effectief zijn of welke student op welk onderdeel hulp nodig heeft, wat ook een impuls aan de kwaliteit kan geven. Daarnaast kunnen Open Educational Resources worden ingezet voor kennisvalorisatie: het verzilveren van kennis richting de maatschappij. Met OER kan wetenschappelijke kennis in de vorm van open leermaterialen - van videocolleges tot complete open cursussen worden gedeeld met een wereldwijde doelgroep van docenten, studenten en self learners. Door intensiever gebruik te maken van het rijke aanbod van open leermaterialen denk alleen al aan de open cursussen van MIT en Harvard kan OER ook bijdragen aan docentprofessionalisering, een ander actueel thema binnen het hoger onderwijs. Het hergebruik van open leermaterialen kan ook bijdragen aan het realiseren van bezuinigingen, vanwege te verwachten besparingen in ontwikkelkosten van leermaterialen en efficiencywinst. Tot slot biedt het open beschikbaar stellen van onderwijsmateriaal onderwijsinstellingen de kans om zich sterk te profileren; met OER kunnen zij aan een wereldwijde doelgroep laten zien wat zij in huis hebben qua onderwijs en onderzoek, nieuwe doelgroepen bereiken en zo getalenteerde studenten en wetenschappers aantrekken. Definitief Jaarplan 2013 platform ICT en Onderwijs d.d docx 12/27

13 Doelstellingen Het innovatieprogramma OER richt zich op: Het vergroten van de awareness over de meerwaarde van OER binnen het Nederlandse hoger onderwijs. Het faciliteren van instellingen voor hoger onderwijs bij het ontwikkelen van een visie op OER en de vertaalslag naar concreet beleid. Het stimuleren van de ontwikkeling en het (her)gebruik van OER in het Nederlandse hoger onderwijs. ACTIVITEITEN EN BEOOGDE RESULTATEN IN 2013 #1 Faciliteren van en participeren in netwerken # 1.1 Special Interest Group OER (SIG OER) SURF participeert in het kernteam van de SIG OER, levert een actieve bijdrage aan SURFspace en LinkedIn, en is waar relevant opdrachtgever voor projecten die door de SIG worden uitgevoerd. # 1.2 Participatie (inter)nationale consortia SURF participeert in (inter)nationale consortia en uitwisseling van kennis en ervaringen met internationale experts op het gebied van OER (UNESCO, JISC, OCWC etc.) #2 Kennis opbouwen en informatie delen # 2.1 Mogelijke impact van OER op het Nederlandse hoger onderwijs Scenariostudie, resulterend in een artikel en een SURFacademy activiteit. # 2.2 Model businesscase OER Ontwikkeling van een model dat instellingen kan helpen bij strategievorming (visie en beleid) en verschillende scenario s en businesscases voor OER beschrijft (OER vanuit profilering, studiesucces, valorisatie etc.). # 2.3 Open Education Week Coördinatie internationale Open Education Week 2013 en voorbereiding voor de Open Education Week # 2.4 De Onderwijsdagen 2013 Bijdrage lezingen / sessies. # 2.5 Online OER-dossier Beheer van het online OER-dossier op SURFspace, inclusief communicatie via LinkedIn en Twitter. # 2.6 Deelname nationale en internationale congressen Organisatie van een studiereis naar OER 2013 en/of Open Education 2013, resulterend in een congresblog en presentaties vanuit de SIG OER. # 2.7 Artikelenreeks over OER Publicatie van minimaal vijf artikelen over nader te bepalen actuele thema s voor 2013 binnen de SURF-artikelenreeks. #2.8 Trendrapport OER 2013 en 2014 Publicatie van het OER trendrapport 2013 in samenwerking met de SIG OER tijdens de Open Education Week, plus voorbereidingen voor het OER trendrapport Definitief Jaarplan 2013 platform ICT en Onderwijs d.d docx 13/27

14 #3 Professionaliseren # 3.1 Activiteiten SURFacademy Opleveren van open leermaterialen over nog nader te bepalen onderwerpen onder de vlag van SURFacademy, plus organisatie van ten minste twee bijeenkomsten of webinars over nader te bepalen thema s voor Daarnaast ontwikkelen we in 2013 activiteiten die gericht zijn op studenten van de pabo s en academische lerarenopleidingen om hen te laten kennismaken met OER #4 Experimenteren, ontwikkelen en stimuleren van gebruik # 4.1 Faciliteren visie- en beleidsontwikkeling Om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie op OER en OER-beleid worden strategiesessies georganiseerd. Ook het bij #2.2 beschreven model kan hierbij ingezet worden. De strategiesessies richten zich op bestuurders, onderwijsmanagers en beleidsmedewerkers. #4.2 Stimuleren van gebruik In samenwerking met Wikiwijs wordt ingezet op het ontsluiten van meer (collecties van) open leermaterialen via Edurep. Daarbij wordt expliciet gekeken naar de mogelijkheden van mobile devices en apps. Er wordt een draaiboek / stappenplan met productiemodellen voor OER (ontwikkeling en implementatie) ontwikkeld #5 Voorzien in technische randvoorwaarden # 5.1 Edurep In samenwerking met Kennisnet en Wikiwijs onderzoeken we de mogelijkheden tot het harvesten van buitenlandse OER-collecties door Edurep. # 5.2 Structurele kosten (accountmanagement Edurep, Ariadne etc.) #6 Evalueren en bewaken van kwaliteit # 6.1 Evaluatie programma OER en scenario voor follow-up na afronding van het OER-programma Personele inzet 2013: 0,8 FTE Financiële inzet 2013: Meer informatie over het programma Open Educational Resources: en Definitief Jaarplan 2013 platform ICT en Onderwijs d.d docx 14/27

15 2.3 Digitale Leer- en Werkomgeving ICT is in het Nederlands hoger onderwijs niet meer weg te denken. Het primaire onderwijsproces, het wetenschappelijk onderzoek en de bedrijfsvoering leunen sterk op digitale systemen. Het geheel van verschillende systemen die het studenten, onderzoekers, medewerkers en gasten van een hoger onderwijsinstellingen mogelijk maken om hun activiteiten uit te voeren, noemen we de Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO). De DLWO is daarmee dus geen systeem of applicatie, maar een door een instelling georganiseerd samenstel van digitale diensten. Het SURFbrede programma Cloud Services dat onder regie van de SURF-taskforce Cloud wordt uitgevoerd richt zich onder andere op de inventarisatie van generieke diensten voor hoger onderwijs en onderzoek en op de mogelijkheden om deze diensten, al dan in een gemeenschappelijke Community cloud voor het hoger onderwijs, via externe leveranciers af te nemen. In de taskforce zijn de Platforms Bedrijfsvoering, Onderwijs en Onderzoek, SURFnet en SURFmarket vertegenwoordigd. Daarnaast voert het Platform ICT en Onderwijs het programma uit. Veel instellingen maken voor de ondersteuning van het onderwijs gebruik van elektronische leeromgevingen. Een flexibele leeromgeving die aansluit op de persoonlijke wensen en behoeften van een student kan differentiatie en onderwijs op maat ook bij grote studentenaantallen goed faciliteren. Nieuwe methoden en technieken bieden docenten mogelijkheden ICT op een didactische manier in te zetten, wat nieuwe perspectieven kan opleveren voor de manier waarop het onderwijs vormgegeven kan worden en de kwaliteit van het onderwijs kan verbeteren. Het gros van de gebruikers maakt maar beperkt gebruik van de mogelijkheden die deze systemen bieden; het ontbreekt docenten vaak aan kennis en vaardigheden en aan tijd om kennis over de mogelijkheden te verwerven. Het programma biedt instellingen een plek om vorm te geven aan professionaliseringsprogramma s voor docenten en verzamelt en verspreidt good practices op het gebied van docentprofessionalisering in het hoger onderwijs. Cloud services bieden de mogelijkheid om onderdelen van een leeromgeving te outsourcen. Ook trends als Bring your Own Device (BYOD) en het gebruik van Mobile Apps verandert de wijze waarop ICT ingezet wordt in het onderwijs. De Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs hebben een cloud first -aanpak omarmd: bij keuzes voor leveranciers van informatiediensten bestaat een voorkeur voor een cloudoplossing. Deze bewegingen zouden mogelijk tot kostenbesparing kunnen leiden. Open systemen kunnen worden ingezet voor de samenwerking tussen het hoger onderwijs / onderzoek, het bedrijfsleven en de overheid. Doelstellingen Het programma faciliteert instellingen voor hoger onderwijs - centraal of decentraal bij het ontwikkelen van een visie over de services die zij bieden voor het ondersteunen van het onderwijs, op zo n manier dat betaalbaar en beheersbaar tegemoet Definitief Jaarplan 2013 platform ICT en Onderwijs d.d docx 15/27

16 wordt gekomen aan (al dan niet instellingsoverstijgende) wensen van docenten en studenten, waarbij goed informatiemanagement van onderwijsgegevens is gegarandeerd. Samen met de instellingen voor hoger onderwijs wordt de discussie gevoerd over de wenselijkheid van een gemeenschappelijke visie op DWLO voor het hoger onderwijs, en de wenselijkheid van het gemeenschappelijk aanbieden of afnemen van diensten en services. Deze discussie wordt in nauwe samenwerking met het programma Cloud Services van SURF gevoerd. Het programma bundelt de binnen de instellingen aanwezige good practices, en ontwikkelde kennis over Digitale Didactiek, zodat een breed scala aan hulpmiddelen beschikbaar komt voor docenten en trainers. ACTIVITEITEN EN BEOOGDE RESULTATEN IN 2013 #1 Faciliteren van en participeren in netwerken # 1.1 Special Interest Group DLWO SURF participeert in het kernteam van de SIG DLWO, levert een actieve bijdrage aan SURFspace en LinkedIn, en is waar relevant opdrachtgever voor projecten die door de SIG worden uitgevoerd. # 1.2 Special Interest Group Didactiek in een DLWO Afhankelijk van de uitkomsten van de Netwerktafel Didactiek in een DLWO die in de winter van 2012 wordt georganiseerd, wordt er een SIG Didactiek in een DLWO opgericht #2 Kennis opbouwen en informatie delen # 2.1 Whitepaper DLWO 2.0 In 2013 wordt de whitepaper over de toekomst van de DLWO die tijdens de Onderwijsdagen 2012 wordt gepresenteerd bediscussieerd in diverse gremia, en wordt, indien relevant, een start gemaakt met een vervolg op de reeks. Via een openbare wiki is de paper beschikbaar. # 2.2 De Onderwijsdagen 2013 Bijdrage lezingen / sessies #3 Professionaliseren # 3.1 Activiteiten SURFacademy Binnen SURFacademy worden er ten minste twee bijeenkomsten of webinars georganiseerd #4 Experimenteren, ontwikkelen en stimuleren van gebruik # 4.1 Ontwikkelen Module BKO Er wordt op basis van bestaand materiaal een module Didactiek in een DLWO ingevuld die kan passen binnen de Basis Kwalificatie Onderwijs #5 Voorzien in technische randvoorwaarden # 5.1 Niet van toepassing Definitief Jaarplan 2013 platform ICT en Onderwijs d.d docx 16/27

17 #6 Evalueren en bewaken van kwaliteit # 6.1 Evaluatie proces whitepapers Personele inzet 2013: 0,4 FTE Financiële inzet 2013: Meer informatie over het programma Digitale Leer- en Werkomgeving: en Definitief Jaarplan 2013 platform ICT en Onderwijs d.d docx 17/27

18 2.4 Learning Analytics Toegenomen rekenkracht en expertise maakt analyse van grote verzamelingen data (Big Data) mogelijk. Binnen het onderwijs is onder andere door de inzet van digitale leer- en werkomgeving steeds meer data beschikbaar over studiegedrag. Learning Analytics gaat over het verzamelen, analyseren en gebruiken van data over studenten en hun studiegedrag om ze begeleiding op maat te bieden. Een belangrijke drijfveer voor de inzet van Learning Anlytics is het verhogen van studiesucces en studierendement. Learning Analytics maakt het mogelijk om in een vroeg stadium risico s op te sporen, studiesucces te voorspellen en op basis van gegevens studenten gericht advies te geven. Data zijn real time ter beschikking voor gebruikers, of dat nu een docent is die inzage wil in de voortgang van zijn studenten, een student die wil zien hoe zijn eigen voortgang zich verhoudt tot die van anderen of een onderwijsdirecteur die een overzicht wil hoe studenten er gemiddelde voor staan in alle cursussen bij een bepaalde faculteit. Learning Analytics kunnen signaleringsfunctie vervullen voor docenten die ze helpt te bepalen welke begeleiding het beste past bij de student. Zeker met grote groepen studenten kan een hulpmiddel om de voortgang van studenten te monitoren een belangrijk hulpmiddel zijn voor docenten om hun onderwijskwaliteit te verbeteren. Door analyse van online studiegedrag kan duidelijk worden welke student extra ondersteuning nodig heeft. Dat maakt het voor docenten makkelijker om, ook bij grote aantallen studenten, onderwijs op maat aan te bieden. In combinatie met Open Educational Resources beschikken studenten over leermateriaal dat het beste past bij hun leerstijl. In 2012 is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van Learning Analytics voor het hoger onderwijs. Op basis van de resultaten van deze verkenning wordt in 2012 besloten of er voor 2013 een innovatieprogramma rondom dit thema wordt gestart. Voor het Definitief Jaarplan 2013 platform ICT en Onderwijs d.d docx 18/27

19 3. SURFacademy Met SURFacademy biedt SURF een breed professionaliseringsprogramma voor en door medewerkers in het hoger onderwijs en onderzoek. Binnen SURFacademy worden schools, masterclasses, workshops, seminars, webinars, code jams en open leermaterialen aangeboden over actuele ICT-thema's in het hoger onderwijs. De focus ligt op intensieve overdracht van kennis en vaardigheden. SURFacademy zorgt voor nationale krachtenbundeling en uitwisseling van kennis binnen het hoger onderwijsveld. Medewerkers binnen het hoger onderwijs en onderzoek delen zo kennis en ervaringen over producten, diensten en projectresultaten. Het gaat in SURFacademy om de wisselwerking tussen het halen en brengen van kennis vanuit het hoger onderwijs. Professionalisering vindt plaats door uitwisseling van actuele kennis en vaardigheden tussen ervaringsdeskundigen en experts van verschillende onderwijsinstellingen en SURF. Dit maakt SURFacademy tot een uniek en succesvol concept. Met het aanbod uit SURFacademy worden medewerkers in het hoger onderwijs in staat gesteld zich nieuwe ICTontwikkelingen eigen te maken en die toe te passen in hun onderwijs en onderzoek. SURF draagt zo bij aan beter opgeleide onderwijsprofessionals en wijd verbreid gebruik van moderne ICT- toepassingen in het onderwijs en onderzoek. De bijeenkomsten van SURFacademy worden georganiseerd door SURFnet en SURF, in samenwerking met de instellingen voor hoger onderwijs. In 2013 wil SURFacademy, net als voorgaande jaren, een goed gewaardeerd en divers professionaliseringsprogramma aanbieden. SURFacademy wordt als merknaam ingezet om alle professionaliseringsactiviteiten van de verschillende SURF-onderdelen onder te brengen. Daarmee wordt versnippering van activiteiten en expertise voorkomen. Doelstellingen SURFacademy biedt een aantrekkelijk professionaliseringsprogramma voor en door medewerkers in het hoger onderwijs en onderzoek dat: zich richt op actuele ICT-gerelateerde thema's in het hoger onderwijs en onderzoek en voldoende ruimte biedt voor trends bijdraagt aan het gebruik van innovatieve ICT-toepassingen in het onderwijs en onderzoek kennis en expertise vanuit het onderwijs en onderzoek bundelt bijdraagt aan de professionalisering (kennis en vaardigheden) van medewerkers in het hoger onderwijs en onderzoek aansluit bij de wensen en behoeftes van medewerkers bij hoger onderwijsinstellingen inhoudelijk divers en instellingsoverstijgend is de inhoudelijke SURF-programma s en projecten versterkt en aansluit bij het SURF Meerjarenplan van hoge kwaliteit is. Definitief Jaarplan 2013 platform ICT en Onderwijs d.d docx 19/27

20 ACTIVITEITEN EN BEOOGDE RESULTATEN IN 2013 Samenstellen van een actueel aanbod met seminars, workshops, masterclasses, webinars, code jams en schools. Per innovatieprogramma worden in 2013 ten minste twee SURFacademy activiteiten georganiseerd. De bijeenkomsten worden uit de budgetten van de innovatieprogramma s gefinancierd. Faciliteren van projectleiders bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van SURFacademy activiteiten, inclusief het beschikbaar stellen van open leermaterialen. Ontwikkelen van ten minste twee webinars Ontwikkelen van ten minste één open module Evaluatie van alle afzonderlijke SURFacademy activiteiten met een gestandaardiseerde online enquête. De kwaliteit van de afzonderlijke activiteiten is zodanig dat een gemiddelde waardering van 7.0 per bijeenkomst wordt verkregen Uitvoering van de communicatiestrategie 2013 om het aanbod van SURFacademy onder de aandacht van de doelgroep te brengen, met daarbij aandacht voor: Heldere positionering SURFacademy: bekendheid geven aan het merk SURFacademy en duidelijk positioneren ten opzichte van andere SURFactiviteiten en externe aanbieders van opleidingen. De beschikbaarheid van open leermateriaal. Gerichte werving van deelnemers voor bijeenkomsten SURFacademy; inzet van gerichte communicatiemiddelen naar specifieke doelgroepen. Meer inzet op interactieve en social media Onderzoeken van en experimenteren met nieuwe vormen bijeenkomsten, bijvoorbeeld creative labs Samenstellen Jaarplan SURFacademy 2014, met daarin aandacht voor thema s en speerpunten in 2014, uitgewerkt in een programma en communicatiestrategie, begroting, organisatie en planning. Personele inzet 2013: 0,3 FTE Financiële inzet 2013: Meer informatie over SURFacademy op: Definitief Jaarplan 2013 platform ICT en Onderwijs d.d docx 20/27

21 4. Kennisdelen en samenwerken Het doen ontstaan van netwerken en stimuleren van kennisdeling zijn voor SURF essentieel om innovatie met ICT te stimuleren. De netwerken zorgen ervoor dat experts en innovators een klankbord vinden bij hun collega s van andere onderwijsinstellingen en samen nieuwe kennis opbouwen. Op deze manier kan SURF een vliegwiel-effect realiseren voor innovatie. Om nieuwe kansen te signaleren wordt actief ingezet op trendwatching. Instrumenten die SURF inzet om kennisdeling en samenwerking te stimuleren zijn: Special Interest Groups: kennisgemeenschappen rondom specifieke thema s die gerelateerd zijn aan ICT en het hoger onderwijs en onderzoek. Het online community-platform SURFspace Het jaarlijkse congres Dé Onderwijsdagen. Het werken met contactpersonen per instelling, die als linking pin tussen het Platform ICT en Onderwijs en de instelling fungeert. Jaarlijkse trendwatchingbijeenkomsten Daarnaast houdt SURF een grote groep professionals in instellingen op de hoogte via de website, nieuwsbrieven, publicaties en bijeenkomsten. Een breed klankbord voor SURF is essentieel. De SURF Contactpersonen, de SIGs en andere relaties functioneren als klankbord. In 2013 zal samen met bestaande contacten worden onderzocht op welke manier ook onderwijsdirecteuren, docenten en studenten als klankbord kunnen functioneren voor programma s en activiteiten. 4.1 Special Interest Groups Special Interest Groups (SIGs) van SURF zijn kennisgemeenschappen rondom specifieke thema s gericht op ICT-innovatie in het hoger onderwijs en onderzoek. Binnen de Special Interest Groups bundelen experts en inhoudelijk geïnteresseerden kennis en ervaring rondom specifieke thema s ten bate van ICT-innovatie in het hoger onderwijs en onderzoek. Voor het verspreiden van kennis en het voeren van discussies kunnen SIGs gebruik maken van het online communityplatform De SIG heeft een kernteam en een voorzitter. De SIGs worden ondersteund door een medewerker van SURF. SIGs stellen hun eigen jaarplannen op, die zijn afgestemd op de jaarplannen van SURF. Via de SIGs heeft SURF toegang tot een uitgebreid en relevant netwerk van experts. Nieuwe ideeën en innovaties die binnen een SIG ontstaan, kunnen hun weg vinden binnen innovatieprogramma s. De SIGs versterken door hun inhoudelijke bijdrage het aanbod van SURFacademy en Dé Onderwijsdagen. Doelstellingen SIGs versterken de innovatieprogramma s binnen SURF door: o het functioneren als klankbord o het vergroten van het bereik en het draagvlak voor de thema s van de innovatieprogramma s o actieve bijdragen aan de uitvoering van innovatieprogramma s Bevorderen van het delen van kennis en het stimuleren van activiteiten rondom een thema binnen de Nederlandse hoger onderwijs instellingen. Het stimuleren van contact, kennisdeling en samenwerking tussen SIGs en bevorderen van kruisbestuiving tussen de thema s van de SIGs. Definitief Jaarplan 2013 platform ICT en Onderwijs d.d docx 21/27

22 BEOOGDE RESULTATEN IN Alle relevante werkgebieden van SURF hebben een SIG met een voorzitter en een kerngroep; elke SIG levert een jaarplan op. 2. Organisatie van kennis- en informatie-uitwisseling tussen voorzitters van de SIGs via SIG-voorzittersoverleg en afstemming tussen SIG-contactpersonen van SURF; via fysieke bijeenkomsten Ten minste tweemaandelijkse afstemming tussen SIGs en gerelateerde innovatieprogramma s van SURF. 4. Samenwerking op het gebied van de SIG activiteiten en de activiteiten in innovatieprogramma s en/of andere SURFactiviteiten (bijvoorbeeld input voor sessies tijdens Dé Onderwijsdagen) Ondersteuning en stimulering van disseminatie van SIG-bijdragen Ontwikkelen communicatiebeleid met onder andere formats voor een jaarplan, flyers, gebruik beeldmerk, introductiefilmpjes en social mediabeleid resulterend in een gemeenschappelijk en consitent uitgedragen beeld van SIGs Personele inzet 2013: 0,2 FTE Financiële inzet 2013: ,- Definitief Jaarplan 2013 platform ICT en Onderwijs d.d docx 22/27

23 4.2 SURFspace SURFspace biedt een netwerk- en kennisvoorziening aan professionals actief op het terrein van innovatie van het hoger onderwijs en onderzoek. Op dit platform kunnen professionals zelf artikelen plaatsen en daar op reageren. Daarnaast is er een uitgebreide profielenpagina, waar professionals uit het hoger onderwijs en onderzoek elkaar kunnen vinden. In 2013 wordt SURFspace dé digitale community-omgeving van SURF. Waar de website de bezoekers van informatie rondom bijvoorbeeld projecten voorziet, is SURFspace de plek waar de community kennis deelt, bediscussieert en op elkaar reageert. SURFspace is te bereiken via en In 2013 ligt de focus op communicatie over en promotie van het platform SURFspace om het gebruik ervan te vergroten. Doelstellingen Het vergroten van bekendheid met thema s waar SURF zich voor inzet Het bevorderen van online kennisdeling en samenwerking tussen professionals in het hoger onderwijs en onderzoek rondom dergelijk thema s Het bieden van online gewaardeerd platform met functionaliteiten die ervoor zorgen dat professionals in het hoger onderwijs elkaar en elkaars kennis kunnen vinden en benutten BEOOGDE RESULTATEN IN 2013 SURFspace wordt beheerd en doorontwikkeld tot een digitaal platform dat tegemoet komt aan de wensen van de gebruikers, in de eerste plaats de SIGs met aandacht voor o verbetering vindbaarheid (Search Engine Optimalisation ) o verhoging traffic binnen SURFspace o optimalisatie van navigatie o kennisdeling tussen de SIGs o een zichtbare en benaderbare community van experts Een communicatie-/promotieplan, ter vergroting van de bekendheid en bereik van SURFspace bij professionals in het hoger onderwijs en onderzoek. Dit plan zal resulteren in een verhoging van bezoekersaantallen met minimaal 10% t.o.v Personele inzet 2013: 0,3 FTE Financiële inzet 2013: ,- Definitief Jaarplan 2013 platform ICT en Onderwijs d.d docx 23/27

24 4.3 Dé Onderwijsdagen Dé Onderwijsdagen, het jaarlijkse congres over ICT en Onderwijs, belichten de stand van zaken op het gebied van onderwijsvernieuwingen. Het congres biedt ruimte voor inspiratie en vergezichten, geeft een overzicht van succesvolle toepassingen en is dé ontmoetingsplaats voor onderwijsvernieuwers. De Onderwijsdagen zijn de afgelopen vier jaar samen met Kennisnet georganiseerd en boden een overzicht van vernieuwingen door de hele onderwijskolom. Op basis van de evaluatie en krimpende budgetten is in 2012 gekozen voor een opzet waarbij SURF en Kennisnet ieder hun eigen programma invulden op aparte aaneensluitende dagen. Voorafgaand aan de organisatie van de Onderwijsdagen 2013 wordt wederom met Kennisnet onderzocht of en op welke manier de samenwerking in de toekomst gestalte kan krijgen. Tevens wordt opnieuw belicht welke samenwerking binnen de verschillende onderdelen van de SURForganisatie opportuun is. Aan de hand van de uitkomsten van dit overleg met de partners wordt het plan van aanpak voor 2013 nader ingevuld. Doelstellingen Dé Onderwijsdagen 2013 bieden - mede dankzij inbreng van de Special Interest Groupseen inspirerend overzicht van de actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT en Onderwijs. D é Onderwijsdagen bieden een platform voor de resultaten en ontwikkelingen uit de inhoudelijke programma s die het Platform ICT en Onderwijs uitvoert. De doelgroep van dé Onderwijsdagen, in het bijzonder uit het hoger onderwijs, beoordeelt het congres als kwalitatief hoogstaand en vernieuwend, met voldoende ruimte tot netwerken. BEOOGDE RESULTATEN IN 2013 Een evenwichtig programma rond het onderwerp ICT in het hoger onderwijs. Het programma: - Wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met de verschillende SURFonderdelen en Special Interest Groups. - Biedt een podium voor succesvolle projectresultaten uit innovatieprogramma s en actuele trends en ontwikkelingen. - Bestaat uit sessies zijn van hoge kwaliteit, die gemiddeld met ten minste een 7 beoordeeld worden - Bestaat voor 25% uit sessies die worden ingevuld via open inschrijvingen. KOSTEN Een leveranciersmarkt, die in samenwerking met SURFmarket wordt georganiseerd; die eraan bijdraagt dat het congres kostendekkend kan worden georganiseerd; Een communicatie-aanpak die leidt tot deelname van ten minste 550 deelnemers uit het hoger onderwijs per dag Locatie, logistiek en catering ondersteunend aan de doelstellingen van de Onderwijsdagen; aansluitend op het programma, de leveranciersmarkt en de doelgroep Een projectorganisatie- en ondersteuning die als uitgangspunten heeft: efficiency en kostenbesparing met behoud van kwaliteit. Definitief Jaarplan 2013 platform ICT en Onderwijs d.d docx 24/27

25 Personele inzet 2013: 0,8 FTE Financiële inzet 2013: (hier staan inkomsten tegenover) 4.4 Contactpersonen Elke instelling voor hoger onderwijs heeft een contactpersoon ICT en Onderwijs aangesteld. SURF informeert de contactpersoon over haar activiteiten en de contactpersoon informeert SURF over het beleid, de ontwikkelingen, wensen en prioriteiten op ICT-gebied namens de instelling die hij/zij vertegenwoordigd. De contactpersoon vervult een belangrijke rol bij het verspreiden van resultaten en informatie over activiteiten van SURF op het gebied van onderwijs, onderzoek en/of bedrijfsvoering binnen de instelling. Door het landelijk netwerk hebben de contactpersonen uit de verschillende instellingen de mogelijkheid om kennis en ervaringen te delen met collega's van andere instellingen. Een dagelijks bestuur van vier contactpersonen bereidt de agenda van de kwartaalbijeenkomsten voor. Doelstellingen Wederzijdse informatieoverdracht tussen SURF en de hoger onderwijs instellingen Klankbord voor SURF met betrekking tot nieuwe activiteiten en programma s Uitwisseling informatie over beleid, ontwikkeling en wensen op het gebied van ICT tussen de instellingen Verhogen transparantie en inbreng van instellingen voor hoger onderwijs in totstandkoming programma s en activiteiten ACTIVITEITEN EN BEOOGDE RESULTATEN IN 2013 Vier bijeenkomst voor contactpersonen Organisatie jaarlijkse bijeenkomst contactpersonen van de Platforms Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsvoering; Faciliteren van contactpersonen in het optimaal uitvoeren van hun centrale rol door goede informatievoorziening. Personele inzet 2013: 0,1 FTE Financiële inzet 2013: Definitief Jaarplan 2013 platform ICT en Onderwijs d.d docx 25/27

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Communitymanagement 2 INHOUD 1. Community management

Nadere informatie

Innovatie met impact. De methode SURF

Innovatie met impact. De methode SURF Innovatie met impact De methode SURF De Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs bundelen al 25 jaar hun krachten binnen SURF om ICT-innovatie vorm te geven. Innovatie gaat om verandering, en verandering

Nadere informatie

Startbijeenkomst Special Interest Group (SIG) Groene ICT. 4 februari 2011 Gerard van Westrienen, SURFfoundation Platform ICT & Bedrijfsvoering

Startbijeenkomst Special Interest Group (SIG) Groene ICT. 4 februari 2011 Gerard van Westrienen, SURFfoundation Platform ICT & Bedrijfsvoering Startbijeenkomst Special Interest Group (SIG) Groene ICT 4 februari 2011 Gerard van Westrienen, SURFfoundation Platform ICT & Bedrijfsvoering Agenda 10.00 10.05 Welkom 10.05 10.20 Ontwikkelingen Groene

Nadere informatie

Platform ICT en Onderwijs Jaarplan 2011. OW 10.1674 Versie 2 - definitief

Platform ICT en Onderwijs Jaarplan 2011. OW 10.1674 Versie 2 - definitief Platform ICT en Onderwijs Jaarplan 2011 OW 10.1674 Versie 2 - definitief Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. INNOVATIEPROGRAMMA S EN PROJECTEN... 6 1.1 TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN... 7 1.2 STUDIEKEUZEGESPREKKEN...

Nadere informatie

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 Mission statement Bevordering van kwantiteit en kwaliteit van digitale toetsing in het Hoger Onderwijs, door het bij elkaar brengen van experts en belangstellenden en

Nadere informatie

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST 18 april 2016 Welkom en inleiding Wat is een SIG? Special interest groups (SIG's) van SURF zijn kennisgemeenschappen (communities) rondom specifieke

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Proeftuin 2 INHOUD 1. Proeftuin 3 1.1 Doelen 3 2. Werkwijze

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Toetsing en Toetsgestuurd Leren 2

Nadere informatie

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS Netwerk SIG Open Education 9 oktober 2015 1 SPEERPUNTEN 1. Kleinschalige leergemeenschappen 2. Rijke leeromgeving 3. Kwalitatief goede en inspirerende

Nadere informatie

Communicatieplan Community Weblectures Onderdeel van de SURF SIG WEBstroom

Communicatieplan Community Weblectures Onderdeel van de SURF SIG WEBstroom Communicatieplan Community Weblectures Onderdeel van de SURF SIG WEBstroom Versie DEF maart 2013 Versies: 1 Debbie Braakman, 19 juni 2012 2 aanpassingen André Rosendaal na overleg kernteam 3 aanpassingen

Nadere informatie

Stichting SURF Jaarplan en Begroting 2011

Stichting SURF Jaarplan en Begroting 2011 Stichting SURF Jaarplan en Begroting 2011 Utrecht, 18 november 2010 SURF 10.2010 Versienummer 1.0 Inhoud Jaarplan 2011 Voorwoord 5 Inleiding 7 1 Platform ICT en Onderwijs 9 Inleiding 9 1.1 Innovatieprogramma

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Open en online onderwijs ROBERT SCHUWER ZUYD HOGESCHOOL

Open en online onderwijs ROBERT SCHUWER ZUYD HOGESCHOOL Open en online onderwijs ROBERT SCHUWER ZUYD HOGESCHOOL 27-05-2014 Agenda OER en MOOC Open Education: een model Kansen voor Zuyd Hogeschool MAAR EERST EEN PAAR FACTS & FIGURES CC-BY Pink Sherbet Photography

Nadere informatie

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK?

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? Dit stappenplan neemt je mee langs vragen die relevant zijn als je online onderwijs wilt ontwikkelen: waarom wil je inzetten op online

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: OPEN EN ONLINE ONDERWIJS

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: OPEN EN ONLINE ONDERWIJS INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: OPEN EN ONLINE ONDERWIJS ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Open en Online Onderwijs 2 INHOUD 1 Open

Nadere informatie

Informatiepakket Leerlabs

Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs De vraag naar gepersonaliseerd onderwijs en het gebruik van ict in de klas groeit. Veel scholen werken aan initiatieven gericht op gepersonaliseerd leren

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Livestream https://blog.surf.nl/open-online/ Programma 10.00 Achtergrond en doelstellingen Janina van Hees, SURFnet

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Werksessie DLWO 25 juni 2013 Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Ontwikkelingen rondom cloud Kansen voor samenwerking kennisinstellingen Behoeften

Nadere informatie

Startbijeenkomst SIG Onderwijslogistiek

Startbijeenkomst SIG Onderwijslogistiek Startbijeenkomst SIG Onderwijslogistiek 28 februari 2013 #SIG_OL // WiFi: AA7349FCF8 Startbijeenkomst SIG Onderwijslogistiek Twitter: #SIG_OL www.surf.nl/onderwijslogistiek http://www.surfspace.nl/ WiFi:

Nadere informatie

EEN OER-HOLLANDS LANDSCHAP

EEN OER-HOLLANDS LANDSCHAP EEN OER-HOLLANDS LANDSCHAP SAMENVATTING ONDERZOEK STAND VAN ZAKEN OPEN EDUCATIONAL RESOURCES IN HET NEDERLANDSE HOGER ONDERWIJS (OKTOBER 2012) Wereldwijd stellen hogescholen en universiteiten steeds vaker

Nadere informatie

Visieworkshop Zuyd Hogeschool

Visieworkshop Zuyd Hogeschool Visieworkshop Zuyd Hogeschool VANUIT ONDERWIJSVISIE NAAR EEN VISIE OP DLWO Harry Renting Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Web2.0 applicatie vrij beschikbaar Ontwikkelingen

Nadere informatie

Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat

Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat NEXT LEARNING 2016 Jocelyn Manderveld Den Bosch, 19 april 2016 Van en voor het onderwijs en onderzoek In SURF werken instellingen samen

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT. Wilfred Rubens

Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT. Wilfred Rubens Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT Wilfred Rubens Programma Introductie Huidige situatie docentprofessionalisering digitale didactiek Perspectieven op een alternatief Voorbeelden en leervragen

Nadere informatie

Digitalisering & Studiesucces E-merge 2011-2014 Anka Mulder Secretaris TU Delft Directeur Onderwijs TU Delft. Challenge the future

Digitalisering & Studiesucces E-merge 2011-2014 Anka Mulder Secretaris TU Delft Directeur Onderwijs TU Delft. Challenge the future Digitalisering & Studiesucces E-merge 2011-2014 Anka Mulder Secretaris TU Delft Directeur Onderwijs TU Delft 1 Digitalisering 1. Waar staan we? 2. Waarom digitaliseren? De vraagkant 3. Studiesucces 4.

Nadere informatie

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018 De gezamenlijke (innovatie)agenda Pagina 1 Inhoud Inhoud Aanleiding en opdracht Procesaanpak Uitkomsten Vervolg De

Nadere informatie

Op weg naar EUR-strategie online leren

Op weg naar EUR-strategie online leren Op weg naar EUR-strategie online leren SURF Symposium Open en Online Education, 11 maart 2014 Dr. Gerard Baars Directeur Risbo en projectleider deelprogramma online leren EUR Bouwstenen strategie online

Nadere informatie

Grand Challenges LEARNING ANALYTICS EN OPEN & ONLINE ONDERWIJS. 28 mei 2015

Grand Challenges LEARNING ANALYTICS EN OPEN & ONLINE ONDERWIJS. 28 mei 2015 Grand Challenges LEARNING ANALYTICS EN OPEN & ONLINE ONDERWIJS 28 mei 2015 Welkom Programma Open en Online Onderwijs Stimuleringsregeling, 11 projecten van start Flankerend Onderzoek Kennisagenda - Samen

Nadere informatie

PROJECT E-STUDYBOOKS ACTIVITEITEN EN RESULTATEN VOOR 2016 IN 2016 WERKEN WE AAN: INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT

PROJECT E-STUDYBOOKS ACTIVITEITEN EN RESULTATEN VOOR 2016 IN 2016 WERKEN WE AAN: INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT E-STUDYBOOKS We willen student, docent, instelling en uitgevers een aantrekkelijke propositie bieden voor het gebruik van digitale studieboeken. We doen eerst onderzoek naar de randvoorwaarden

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

Uitkomsten survey. Hamptonga.gov

Uitkomsten survey. Hamptonga.gov Uitkomsten survey Hamptonga.gov Respons 27 ingevulde surveys Wat zou de belangrijkste meerwaarde van een SIG Blended Learning voor jou zijn? theorievorming onderzoeksresultaten uitwisselen gezamenlijk

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: LEARNING ANALYTICS

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: LEARNING ANALYTICS INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: LEARNING ANALYTICS ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Learning Analytics 2 INHOUD 1. Learning Analytics

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Hordenloop naar open en online onderwijs. Wilfred Rubens Robert Schuwer

Hordenloop naar open en online onderwijs. Wilfred Rubens Robert Schuwer Hordenloop naar open en online onderwijs Wilfred Rubens Robert Schuwer 36 punts 28 punts http://www.flickr.com/photos/gowestphoto/3955671300/sizes/o/ http://www.flickr.com/photos/sophistechate/2777266738/sizes/l/

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO Masterclass ICT-docentprofessionalisering 12 september 2011 Anna Tomson, Erwin Faasse, Peter J. Dekker 1 OPZET 1. Startpunt: HvA-beleid vanaf 2007 Peter 2. Inhoud: Voorbeeld

Nadere informatie

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland Stichting Innovatief Onderwijs Nederland ONTZORGT SCHOLEN OP ICT De ION QuickScan heeft als primair doel om scholen voor te bereiden op digitalisering van het onderwijs binnen. U kunt direct met de resultaten

Nadere informatie

AkhMa at. Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen

AkhMa at. Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen Het domein wil een digitale leer- en werkomgeving (DLWO) Achtereenvolgens Enkele ervaringen vooraf en hoe deze een rol speelden bij de opzet van het project

Nadere informatie

Beleidslunch ICT integratie 28/1/2014

Beleidslunch ICT integratie 28/1/2014 Beleidslunch ICT integratie 28/1/2014 1 Agenda Strategische prioriteiten Ontwikkelingen / tendensen in de samenleving Consequenties voor organisatie van het onderwijs voor ICT / ondersteuning andere Andere

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING Samenwerken, Open Access en Data voor onderzoek 23 maart 2015 SIG Research Information: stand van zaken De SIG-RI

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Doel Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgericht onderzoek, uitgaande van de strategische speerpunten van de HU en de maatschappelijke relevantie,

Nadere informatie

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie!! " # "# $ -. #, '& ( )*(+ % & /%01 0.%2

Nadere informatie

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam Alice van de Vooren en Gerard Baars Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam Versterking onderwijscarriere EUR EUR-speerpunt:

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 Agenda 23 april 2013: Informatiebijeenkomst Tweedegraads PLUS Op dinsdag 23 april 2013 is er van 15.30 17.30 uur een informatieve bijeenkomst voor geïnteresseerde docenten. Locatie:

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Jaarplan VTOI

Jaarplan VTOI Jaarplan VTOI 2016 1 Jaarplan 2016 Inleiding: de kracht van professioneel toezicht 2016 is het jaar waarin het beleidsplan 2013 2016 zijn laatste jaar ingaat en vooruit wordt gekeken naar de volgende stappen

Nadere informatie

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned Onderzoek naar het effect op studiesucces Universiteit van Amsterdam (maart 2011 - december 2012) Het onderzoeksproject Voortgangstoetsing in

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

OpenU, DLWO en curriculum. Wilfred Rubens

OpenU, DLWO en curriculum. Wilfred Rubens OpenU, DLWO en curriculum Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Programma Ambitie OU Concept OpenU bij OLW Curriculum? Onderdeel OpenU als casus curriculum Demonstratie Open Universiteit: spin

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

Online voorbereiden op de start van je opleiding

Online voorbereiden op de start van je opleiding Online voorbereiden op de start van je opleiding LIESBETH GEBBEN Aanmelders bij het domein Techniek kunnen in aanloop naar hun studie hun niveau verhogen door online courses te volgen op het gebied van

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; Conform 3.C.2 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat 18 3899 XS ZEEWOLDE 8606

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com EMMA Pilots MOOCs Meerdere talen #EUMoocs Aggregator http://europeanmoocs.eu/

Nadere informatie

Innovation Challenge 2015 EXPERIMENTEREN MET INNOVATIEVE ICT-TOEPASSINGEN

Innovation Challenge 2015 EXPERIMENTEREN MET INNOVATIEVE ICT-TOEPASSINGEN Innovation Challenge 2015 EXPERIMENTEREN MET INNOVATIEVE ICT-TOEPASSINGEN #IC_2015 AGENDA 13.00 uur Opening en achtergrond Lieke Rensink, SURFnet 13.15 uur Informatie Innovation Challenge en vragenronde

Nadere informatie

De diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets De diagnostische tussentijdse toets Een toets om van te leren Diagnostische tussentijdse toets In september 2014 start de meerjarige pilotperiode van de diagnostische tussentijdse toets, de DTT. De ambitie

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Jaarplan special interest group onderwijslogistiek (SIG OL) maart #SIG_OL tijdens bijeenkomsten

Jaarplan special interest group onderwijslogistiek (SIG OL) maart #SIG_OL tijdens bijeenkomsten Jaarplan 2014 special interest group onderwijslogistiek (SIG OL) maart 2014 #SIG_OL tijdens bijeenkomsten www.surfspace.nl/onderwijslogistiek/ 1 1. Inleiding Een special interest group (SIG) is een kennisgemeenschap

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 business context Innovatie Platform Klantinteractie Klantinzicht Mobiel Social Analytics Productiviteit Processen Integratie Apps Architectuur Wat is

Nadere informatie

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Het jaarplan is opgebouwd aan de hand van een aantal onderdelen: Een reflectie op de activiteiten in 2014; De visie en doelstellingen binnen het jaarplan voor 2015;

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN

ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN ONDERZOEK CONCEPTING TECHNISCHE DOCUMENTATIE BEGROTEN HET RESULTAAT, DAT TELT www.d-tt.nl Spuistraat 112, 1012VA, Amsterdam 020 682 2134 WELKOM Bij DTT Multimedia denken we

Nadere informatie

Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent

Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent indi-2009-12-028 Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent Project : SURFworks Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent Projectjaar : 2009 Projectmanager : Sandra Passchier Auteur(s)

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Een structurele en instellingsbrede aanpak voor studiesuccesverbetering. Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen

Een structurele en instellingsbrede aanpak voor studiesuccesverbetering. Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen Een structurele en instellingsbrede aanpak voor Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen INHOUD 1. Visie op 2. Het speelveld: factoren voor studiesucces 3. Observaties in de hogeschool 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Trends in onderwijs. Interview met Coen Free

Trends in onderwijs. Interview met Coen Free Trends in onderwijs Interview met Coen Free Welke trends doen er toe? Trends in het onderwijs: welke zijn van belang en welke niet? Waar kan uw onderwijsinstelling haar voordeel mee doen en welke kun je

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader 1 Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool 2 INLEIDING 3 De Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool formuleert in dit de inhoudelijke uitgangspunten van zijn toezicht en de manier waarop hij daaraan invulling

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

2e editie18 mei 2017 de DAG van de

2e editie18 mei 2017 de DAG van de 2e editie18 mei 2017 de DAG van de Stichting 1.000 ambtenaren op één dag verbonden rond het thema Future Work Skills Over de Stichting Digitale Overheid De Stichting Digitale Overheid (2013) wil als niet-gouvernementele

Nadere informatie

Van duizend bloeiende bloemen tot geleide groei

Van duizend bloeiende bloemen tot geleide groei Sinds eind jaren negentig stimuleert SURF de samenwerkingsorganisatie van instellingen in het hoger onderwijs en onderzoek ICT-innovatie in het hoger onderwijs, met als doel de kwaliteit van het onderwijs

Nadere informatie

Perspekt jaarplan 2014

Perspekt jaarplan 2014 Perspekt jaarplan 2014 Externe versie Inleiding Perspekt is een algemeen erkend en gerespecteerd kwaliteitsinstituut voor het terrein zorg in relatie tot wonen en welzijn. Perspekt wil toonaangevend zijn

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Stichting SURF Jaarplan en Begroting 2013

Stichting SURF Jaarplan en Begroting 2013 Stichting SURF Jaarplan en Begroting 2013 Utrecht, 22 november 2012 SURF 18.416 Versienummer 1.0 1 Inhoud Jaarplan 2013 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1 Platform ICT en Onderzoek... 6 1.1 Begroting... 9

Nadere informatie

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan Project Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Mediavoorzieningen: Essentieel en Effectief Samenvatting rapport over de meerwaarde van de diensten van Mediavoorzieningen voor

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Conform 3.C.2 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

2013D50407 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2013D50407 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2013D50407 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de

Nadere informatie