Inspectieproject. Veiligheid en gezondheid Spoorbaanwerkers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectieproject. Veiligheid en gezondheid Spoorbaanwerkers"

Transcriptie

1 Inspectieproject Veiligheid en gezondheid Spoorbaanwerkers augustus 2008

2 Veiligheid en gezondheid van spoorbaanwerkers onder de loep Rapportage inspectieproject Spoorbaanwerkers tot van Arbeidsinspectie en Inspectie Verkeer en Waterstaat

3 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Projectopzet en uitvoering Aanleiding en doelstellingen Uitvoering Communicatie 8 2 Projectresultaten Totaaloverzicht Resultaten per onderwerp Aanrijdgevaar Veiligheidsindicator aanrijdgevaar Fysieke belasting Blootstelling aan kwartsstof Arbeids- en rusttijden 12 3 Conclusies en aanbevelingen Algemene conclusies Conclusies per doelstelling Aanrijdgevaar Fysieke belasting Blootstelling aan kwartsstof Arbeids- en rusttijden Beleidsaanbevelingen voor de branche Aanrijdgevaar Fysieke belasting Kwartsstof Arbeids- en rusttijden 15

4 Samenvatting Deze rapportage betreft het inspectieproject spoorbaanwerkers , een gezamenlijk project van de Arbeidsinspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Voor de Arbeidsinspectie is dit het vijfde project in acht jaar in de Railinfrabranche. Dat heeft een reden. Het aantal fatale ongevallen was jarenlang twee tot driemaal zo hoog als de streefwaarde van de branche zelf. Echter, nog steeds wordt niet de streefwaarde voor het maximaal aantal slachtoffers bereikt die in de Kadernota Railveiligheid is benoemd. De resultaten van het onderhavige inspectieproject laten zien dat alle branchepartijen (aannemers, vakbonden en ProRail als opdrachtgever) werk hebben gemaakt van het verbeteren van de arbeidsveiligheid, in het bijzonder wat betreft aanrijdgevaar. In 2002 constateerden inspecteurs in 41 van de 100 werksituaties zodanig ernstige risico s voor spoorbaanwerkers om aangereden te worden, dat het werk werd stilgelegd. Dat aantal stilleggingen is in de afgelopen jaren jaarlijks teruggelopen en bedraagt nu minder dan 5% van de aangetroffen situaties. In dit inspectieproject is voor het eerst ook geïnspecteerd op andere arbeidsrisico s, te weten fysieke belasting en blootstelling aan kwartsstof. Geconcludeerd wordt dat bij de bedrijven de aandacht voor deze arbeidsrisico s onvoldoende is. Al tijdens het inspectieproject hebben de bedrijven afzonderlijk en in gezamenlijkheid afspraken gemaakt om deze achterstand in te lopen. Ook is geïnspecteerd op naleving van de arbeidstijdenwet. Het resultaat is wisselend; bij een aantal bedrijven blijkt de toename van nachtarbeid en weekendwerk te leiden tot teveel nachtarbeid en onvoldoende rusttijd op de dag. Een zorgpunt waar de branche mee aan de slag moet. Over het geheel genomen hebben de inspectiediensten een positief oordeel over de ontwikkelingen in de branche wat betreft arbeidsveiligheid. Alle partijen in de branche nemen de problematiek serieus en tijdens inspecties nemen we waar dat op het werk zelf een grote verbeterslag is gemaakt. De inspectiediensten zullen de ontwikkelingen actief volgen; beide diensten onderhouden contacten met de diverse partijen in de branche. Voorts komt de Arbeidsinspectie in het najaar 2008 met een zogenaamde Sectorstrategie Railinfra waarin haar aanpak en activiteiten voor de komende vier jaar worden beschreven. De Inspectie Verkeer en Waterstaat zal ook in 2008 en daarna doorgaan met de inspectie aanrijdgevaar. Onderdeel daarvan zullen zijn bedrijfsinspecties op de kwaliteit van Instructie werkzaamheden in Persoonlijke Waarneming (PW). Eind van 2008 zal de IVW rapporteren over haar inspecties baanwerkers waarover zij doorlopend inspecteert. In die rapportage zal meer gedetailleerd ingegaan worden op taken, rol en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen, waaronder branche, IVW en afstemming met beleid. De IVW zal meer en meer risico gebaseerd gaan inspecteren. Dit wordt aan de branche door middel van het jaarplan IVW bekendgemaakt. De Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat De plaatsvervangend Algemeen Directeur van de Arbeidsinspectie Ir. J.F. de Leeuw Drs. A. van Dijk Samenvatting

5 1 Projectopzet en uitvoering 1.1 Aanleiding en doelstellingen Het inspectieproject is een vervolg op eerdere inspanningen van de Arbeidsinspectie (AI) en de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) om de veiligheid van het werken aan het spoor te verbeteren. De inspectiediensten werken al meerdere jaren samen; IVW op basis van de Spoorwegwet en de Arbeidsinspectie op basis van de Arbeidsomstandighedenwet. Door de samenwerking wordt kennis gedeeld, wordt samen opgetrokken en wordt voorkomen dat op één en hetzelfde werk twee inspectiediensten na elkaar verschijnen. In de afgelopen jaren is door de inspectiediensten veel inspanning gepleegd om het aanrijdgevaar van spoorbaanwerkers te verminderen. Het aantal dodelijke ongevallen is al jaren driemaal zo hoog als de door de branche gehanteerde streefwaarde. Behalve intensieve inspecties in de afgelopen jaren, hebben de Arbeidsinspectie en IVW samen met branchepartijen veelvuldig overlegd over het terugdringen van werkzaamheden in Persoonlijke Waarneming (PW) en de ontwikkeling van een Normenkader voor Veilig Werken (NVW). De afgelopen inspecties richtten zich sterk op een beoordeling van de mate van implementatie van deze brancheafspraken. Voorts is tijdens deze inspecties verkend hoe het er voorstaat met andere arbeidsrisico s. Uit eerdere inspecties en signalen uit de branche kwam naar voren dat er bij bedrijven onvoldoende aandacht is voor fysieke belasting en blootstelling aan kwartsproblematiek. Tot slot is vanwege eerdere signaleringen tijdens inspecties aandacht besteed aan de arbeids- en rusttijden. 1.2 Uitvoering Het inspectieproject is uitgevoerd in de periode van 1 oktober 2007 tot 1 mei In die periode hebben 17 inspecteurs van de Arbeidsinspectie 270 inspecties uitgevoerd en 9 inspecteurs van IVW 106 inspecties; genoemde inspecties zijn deels gezamenlijk uitgevoerd. In de eerste plaats is de inspectie uitgevoerd op het spoor, daar waar wordt gewerkt. Op grond van geconstateerde tekortkomingen is vervolgens in een aantal gevallen een inspectie uitgevoerd bij de vestiging van het bedrijf, gericht op de organisatie (systeeminspectie). De Arbeidsinspectie heeft systeeminspecties uitgevoerd inzake fysieke belasting en kwarts bij de grote bedrijven; inzake de arbeids- en rusttijden bij de grote bedrijven en enkele kleinere bedrijven. Het veiligheidszorgsysteem van de ondernemers voorziet in kwalitatieve borging van de veiligheid. De Instructie-PW is hier een onderdeel van. Uit inspectie in het verleden is reeds vastgesteld dat het middel niet altijd voldoet. Om die reden is tijdens deze inspectie meer aandacht gegeven aan de kwalitatief onvoldoende Instructies-PW en in voorkomend geval is aansluitend een bedrijfsinspectie uitgevoerd. Over de resultaten hiervan zal afzonderlijk worden gerapporteerd. Er is zowel op de dag, in de avond en nacht als in de weekenden geïnspecteerd. Knelpunt bij de uitvoering is het aantreffen van werkzaamheden. Ondanks beschikbare werkplanningen van de aannemers en afgegeven Buitendienststellingen (BD) van ProRail was dit lastig: niet alle gevraagde BD s worden gebruikt, het werk vindt niet op een gepland tijdstip plaats, kortdurend werk is alweer gereed, werklocaties zijn niet altijd makkelijk bereikbaar. Projectopzet en uitvoering 7

6 1.3 Communicatie Betrokken partijen bij het werken aan het spoor zijn vooraf geïnformeerd over het inspectieproject. Voor de aannemers en vakbonden, verenigd in de Stichting Arbeidsomstandigheden en Spoorwegveiligheid (SAS) is medio september 2007 een presentatie verzorgd. Begin oktober 2007 is het project aangekondigd tijdens het oprichtingscongres van de stichting railalert; hierin werken de aannemers samen met ProRail aan de regelgeving inzake veilig werken (het NVW). Gedurende het inspectieproject zijn aan betrokken partijen signalen afgegeven over onze inspectiebevindingen. Bij railalert is een debat geëntameerd over het buitendienst nemen van sporen middels seintechnische maatregelen. Bij de SAS zijn signalen neergelegd over te zwaar tillen van bijvoorbeeld contragewichten van slagbomen en zware gereedschappen. Binnen de SAS zijn acties ondernomen om deze problematiek aan te pakken. Op dezelfde wijze zijn bedrijven en de SAS geactiveerd om de blootstelling aan kwartsstof te onderzoeken en waar nodig maatregelen te treffen om de risico s te beheersen. Begin januari 2008 is over het lopende project nog een persbericht uitgebracht. In de publiciteit is hieraan ruim aandacht besteed. Er waren interviews voor NOS Radio 1 Nieuws en BNR Nieuwsradio, berichten op Teletekst en NOS TV Journaal en artikelen in onder meer Trouw, het FD, de Telegraaf en de NRC. Nadien ook nog in verschillende bladen van de aannemers. De boodschap was in alle gevallen: de Arbeidsinspectie en IVW controleren de veiligheid van spoorbaanwerkers en dat is nodig vanwege de grote risico s. 8 Projectrapportage Veiligheid en gezondheid spoorbaanwerkers

7 2 Projectresultaten 2.1 Totaaloverzicht In het inspectieproject is op een viertal zaken geïnspecteerd: aanrijdgevaar, fysieke belasting, blootstelling aan kwartsstof en arbeids- en rusttijden. De algemene indruk is dat de veiligheid van werken aan het spoor (aanrijdgevaar) beter wordt. Op de gezondheid (fysieke belasting, blootstelling aan kwartsstof, arbeids- en rusttijden) wordt nog wat minder gelet. Maar over het geheel genomen en bij elkaar opgeteld bleek tijdens inspecties het aantal situaties dat niet in orde is, minder dan in voorgaande jaren. Gezien vanuit de Arbowet/Arbeidsinspectie is het beeld als volgt: Aantal zaken niet in orde in percentages / / % 68% 43% 38% 34% Gezien vanuit de Spoorwegwet/IVW is het beeld als volgt: Aantal zaken niet in orde in percentages % 30% 40% 24% 2.2 Resultaten per onderwerp Aanrijdgevaar Aanrijdgevaar is door beide inspectiediensten geïnspecteerd: door de Arbeidsinspectie op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, door de Inspectie Verkeer en Waterstaat op grond van de Spoorwegwet. Hiermee worden de doelen veilige werkomgeving en spoorverkeer vanuit de verschillende invalshoeken gediend. Situaties van aanrijdgevaar zijn gedurende de inspectieperiode in vergelijk met het totaal aantal uitgevoerde inspecties minder vaak aangetroffen dan voorheen. Om de direct gevaarlijke situaties te doen ophouden is derhalve ook minder vaak handhavend c.q. corrigerend opgetreden. In 12 situaties heeft de Arbeidsinspectie het werk stilgelegd (waarvan in vijf gevallen met een boete). Aantal stilleggingen aanrijdgevaar in % van het aantal geïnspecteerde situaties / / % 24% 11% 10% 4,5% De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft de inspecties uitgevoerd op grond van artikel 3 Spoorwegwet, te weten: Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de spoorweg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de spoorweg wordt gehinderd of kan worden gehinderd. Er is in ieder geval sprake van gevaar of hinder als niet conform het Normenkader Veilig Werken wordt gewerkt. Op grond van de inspectieresultaten over een aantal jaren bezien lijkt er sprake te zijn van een verbetering, zoals weergegeven in onderstaande tabel met de inspectieresultaten op een aantal kwalitatieve inspectie-indicatoren. Projectresultaten

8 Artikel/voorschriftnummer Onderwerp Tekortkoming Spoorwegwet Veiligheid in geding, gevaar of hinder 46% 40% 24% NVW VVW LWB voldoet aan opgedragen taken 13% 21% 11% NVW VVW VHM voldoet aan opgedragen taken 19% 35% 14% NVW VVW WBI BD voldoet aan eisen 10% 8% 4% NVW VVW Instructie PW voldoet aan eisen 28% 29% 22% 5.2 NVW VVW Wijkplaats voldoet aan eisen 0% 6% 2% 6.1 NVW VVW Signalerende kleding voldoet 7% 5% 0% NVW Brancherichtlijn Fysieke afscherming afbakening 13% 5% 8% In 25 van de 106 uitgevoerde inspecties was de veiligheid in het geding of kon gevaar of hinder ontstaan. In deze gevallen is direct handhavend en corrigerend opgetreden. Bij 47 inspecties is een WBI BD (WerkplekBeveiligingsInstructie Buitendienststelling) aangetroffen; in 4 gevallen werd niet aan de gestelde eisen voldaan. Bij de instructie-pw zijn in 23 van de 52 inspecties tekortkomingen vastgesteld. In de situaties, waarin tekortkomingen van de WBI BD of Instructie PW zijn geconstateerd, komt het eveneens voor dat de aangestelde veiligheidsfunctionarissen LWB (Leider WerkplekBeveiliging) en/of VHM (Veiligheidsman) de aan hen opgedragen taken niet naar behoren vervulden. Uit de inspectieresultaten kan voorts worden opgemaakt dat de kwaliteit van de Instructie PW nog steeds een groot aandeel heeft in de mate van aangetroffen onveilige situaties. Men moet hierbij denken aan het uitvoeren van werkzaamheden die niet in de instructie staan vermeld, het uitvoeren van werkzaamheden in een andere zone dan omschreven of het uitvoeren van de functie Veiligheidsman terwijl in de instructie Grenswachter staat vermeld. Gedurende het jaar zullen bedrijfsinspecties worden uitgevoerd op de kwaliteit van Instructie PW; dit zal meer duidelijkheid geven over de redenen waarom deze instructies niet in alle gevallen voldoen. De onveilige situaties die daarnaast zijn aangetroffen komen voort uit onvoldoende naleving van gemaakte afspraken en ontvangen instructies. Achterliggende redenen zijn onder meer: haast, gemakzucht, terugval in jarenlange routine en onvoorziene omstandigheden. Voorbeelden van aangetroffen situaties zijn: het wegens tijdgebrek niet plaatsen van een kortsluitlans; door elkaar lopen van de rol van Veiligheidsman en die van Grenswachter; afbakening in plaats van fysieke afscherming; oprekken van het begrip voortschrijdend werk op grond waarvan geen fysieke afscherming wordt geplaatst; niet plaatsen van de afbakening; personenvervoer met de Krol. Bij het werken in Persoonlijke Waarneming, waarbij op de arbeidsplaats de taken en verantwoordelijkheden van de Veiligheidsman en de Grenswachter soms naadloos in elkaar over lopen kan dit tot verwarring leiden. Wij hebben de indruk dat aannemers soms de grenzen van het NVW opzoeken. Dit komt met name naar voren bij het zogenaamd kortdurend en/of voortschrijdend werk waarbij in plaats van fysieke afscherming gewerkt mag worden met afbakening plus Grenswachter. Bij inspecteurs bestaat de indruk dat aannemers soms de grenzen van het NVW opzoeken; dat wil zeggen de mogelijkheden om op het laagste veiligheidsniveau te werken optimaal benutten of oprekken. Achterliggend speelt een rol dat men werk zoekt voor op de dag omdat werkzaamheden in BD voornamelijk in de nacht en weekenden moet plaatsvinden. 10 Projectrapportage Veiligheid en gezondheid spoorbaanwerkers

9 Veiligheidsindicator aanrijdgevaar De inzet van de regelgeving voor het veilig werken aan het spoor, het juist toegepaste veiligheidregime en inspecties moeten leiden tot vermindering van de bijna aanrijdingen en aanrijdingen tussen treinen en baanwerkers. Analyse van de gegevens uit het management informatiesysteem ongevallen van de IVW laat zien dat de afgelopen jaren sprake is van een lichte daling. Baanwerkers infra Aanrijdingen Bijna aanrijdingen Totaal Fysieke belasting Op fysieke belasting is door de Arbeidsinspectie in deze sector niet eerder geïnspecteerd. Fysieke belasting bij het werken aan het spoor gaat voornamelijk over het risico van te zwaar tillen. Fysieke overbelasting leidt tot klachten aan rug en ledematen en kan uiteindelijk tot ongeschiktheid voor het werk leiden. In 53 aangetroffen situaties was sprake van fysieke belasting; in 19% hiervan (10 situaties) is handhavend opgetreden. Het betrof in alle gevallen het tillen van zware elementen of gereedschappen; overtredingen van de beleidsregel tillen op de bouwplaats (maximaal tilgewicht voor één persoon 25 kg en voor twee personen 50 kg). Het ging om bijvoorbeeld het met twee personen tillen van contragewichten van slagbomen van meer dan 70 kg; het handmatig in het spoor zetten van een kraagboutenmachine, afhankelijk van het type tot ruim over de 100 kg; het tillen van een ladderwagen; en het door één persoon tillen van zuurstofflessen (> 25 kg). Het risico van fysieke belasting bleek op de werkvloer onvoldoende te worden onderkend. Werknemers waren soms verbaasd over de handhaving van de Arbeidsinspectie. Men tilde de aangetroffen zware elementen al sinds jaar en dag en had ook vanuit het bedrijf geen instructie gekregen over de risico s of over andere werkwijzen. Al tijdens het inspectieproject zijn genoemde signalen aan bedrijven en aan de SAS afgegeven. Bedrijven en de sector erkennen nu de tijdens het inspectieproject geconstateerde tekortkomingen op het terrein van fysieke belasting en maken werk van het oplossen ervan. Projectresultaten 11

10 2.2.3 Blootstelling aan kwartsstof Op blootstelling aan kwartsstof is door de Arbeidsinspectie in deze sector niet eerder geïnspecteerd. Blootstelling aan kwartsstof speelt bij het werken aan het spoor vooral een rol bij bewerkingen van ballast en zagen van tegels en banden. Inademen van kwartsstof is zeer ongezond; het kan leiden tot stoflongen (silicose) en in bepaalde gevallen zelfs tot kanker. Tijdens het project zijn in 24 situaties werkzaamheden aangetroffen waarbij kwartsstof vrij kan komen; in 25% van deze situaties is handhavend opgetreden. In drie situaties werd het werk stilgelegd omdat er slijpwerkzaamheden plaatsvonden zonder dat beheersmaatregelen waren getroffen. In andere situaties betrof het werkzaamheden met ballast (kettinghor, ballastprofileermachine) waarbij stof vrijkomt maar op het werk onbekend was in welke mate blootstelling aan kwartsstof plaatsvond. De handhaving in deze situaties betrof het op korte termijn in kaart brengen van de risico s en zonodig ontwikkelen van beheersmaatregelen. Het risico van blootstelling aan kankerwekkend kwartsstof werd tot voor kort door de bedrijven niet onderkend. Men beschikte niet over meetgegevens waaruit blijkt of en in welke mate werknemers blootstaan aan dit risico. Tijdens het inspectieproject hebben bedrijven deze omissie onderkend en zijn tot actie overgegaan Arbeids- en rusttijden Op naleving van de arbeidstijdenwet is door de Arbeidsinspectie in deze sector niet eerder projectmatig geïnspecteerd. Aanleiding voor dit inspectieonderwerp waren signalen uit de bedrijven over veelvuldig nachtwerk. Bekend is ook dat er, mede als gevolg van het terugdringen van werkzaamheden in PW, steeds meer werk verschuift van de dag naar de nacht en de weekenden. Het zwaartepunt bij deze inspectie ligt niet zozeer op het werk zelf maar op de administratie van de werktijden op de vestiging van aannemers. Naar aanleiding van bedenkingen bij aangetroffen werkzaamheden is bij zes bedrijven een uitgebreide inspectie uitgevoerd. Tijdens de looptijd van dit project zijn vier van de zes inspecties afgerond. De overige twee inspecties worden na de zomer afgerond. Bij twee van de vier geïnspecteerde bedrijven (50%) is handhavend opgetreden. Het betrof overtredingen van het toegestane aantal nachtdiensten (maximaal 140 nachtdiensten per jaar) en van het minimum aantal uren van de dagelijkse rusttijd (minimaal 11 uur; één maal in zeven etmalen mag dit worden ingekort tot ten minste 8 uur). 12 Projectrapportage Veiligheid en gezondheid spoorbaanwerkers

11 3 Conclusies en aanbevelingen 3.1 Algemene conclusies 3.1 Algemene conclusies De algemene conclusie is dat de veiligheid van werken aan het spoor beter wordt. De afgelopen jaren hebben de aannemers en opdrachtgever veel inspanning geleverd om het risico van aanrijdgevaar terug te dringen. De aandacht voor andere arbeidsrisico s heeft hieronder de afgelopen jaren wat geleden. Tijdens de inspecties en uit vervolgcontacten met de branche bleek, dat de arbeidsrisico s fysieke belasting en blootstelling aan kwartsstof nog onvoldoende worden beheerst. Op het punt van arbeids- en rusttijden is het beeld wisselend. Het presteren van de veiligheidfunctionarissen op de aan hen opgedragen taken blijft zorgelijk. In combinatie met de inhoudelijk kwalitatieve verbetering van de WBI BD en de Instructie-PW moet het mogelijk zijn de veiligheid op een hoger niveau te realiseren. 3.2 Conclusies per doelstelling Aanrijdgevaar Geconcludeerd kan worden dat de inspanningen van alle partijen betrokken bij het veilig werken aan het spoor, hun vruchten afwerpen. Er zijn gemeenschappelijke afspraken tot stand gekomen om werken aan het spoor veiliger te maken (het Normenkader Veilig Werken); het aantal situaties waarin werken in PW nog is toegestaan, is fors teruggebracht (tot 10% begin 2008); werknemers die in de nabijheid van het spoor werken worden beter geïnstrueerd. Desalniettemin zijn tijdens inspecties onveilige situaties geconstateerd als gevolg van onvoldoende naleving van de afgesproken regels. Soms speelt gemakzucht en terugval in routine een rol. Bij het werken in Persoonlijke Waarneming, waarbij op de arbeidsplaats de taken en verantwoordelijkheden van de Veiligheidsman en de Grenswachter soms naadloos in elkaar over lopen kan dit tot verwarring leiden. De indruk bestaat dat aannemers soms de grenzen van het NVW opzoeken. Dit komt met name naar voren bij het zogenaamd kortdurend en/of voortschrijdend werk waarbij in plaats van fysieke afscherming gewerkt mag worden met afbakening plus Grenswachter Fysieke belasting Bij werkzaamheden aan het spoor wordt nog te vaak te zwaar getild. Al tijdens het inspectieproject zijn signalen van deze strekking aan bedrijven en aan de SAS afgegeven. Conclusies en aanbevelingen 13

12 werkzaamheden met de ketttinghor en bij het storten van ballast niet worden overschreden. Op sectorniveau heeft de SAS een werkgroep geformeerd die voor november 2008 informatie over blootstelling aan kwartsstof organiseert voor alle werkzaamheden aan het spoor waarbij mogelijk kwartsstof vrijkomt. De werkgroep dient vervolgens een aanpak te ontwikkelen om voorkomende risico s afdoende te beheersen. Binnen de sector wordt de problematiek ondertussen onderkend en er wordt actie ondernomen om deze beter te beheersen. Verschillende bedrijven hebben in antwoord op door de Arbeidsinspectie gestelde eisen plannen van aanpak opgemaakt en zijn bezig oplossingen te bedenken. Op sectorniveau heeft de SAS een plan van aanpak in voorbereiding. Voorts heeft de SAS een deel-arbocatalogus over fysieke belasting ontwikkeld. In het kader van de voorlichting aan werknemers zijn sectorbreed afspraken gemaakt om alle in gebruik zijnde gereedschappen te gaan stikkeren op arboaspecten als gewicht, geluid en trillingen. Geconcludeerd kan worden dat de bedrijven en de sector de tijdens het inspectieproject geconstateerde tekortkomingen op het terrein van fysieke belasting nu erkennen en werk maken van het oplossen ervan. Geconcludeerd kan worden dat de bedrijven en de sector de tijdens het inspectieproject geconstateerde tekortkomingen op het terrein van de blootstelling aan kwartsstof erkennen en werken aan het oplossen ervan Arbeids- en rusttijden Naleving van de arbeidstijdenwet staat onder druk. Door de toename van nachtarbeid en werk in de weekenden dreigen overschrijdingen van met name het maximum aantal nachtdiensten en (door wisselingen van dag- en nachtarbeid) onvoldoende rusttijd per dag. De hierdoor ontstane belasting van werknemers is niet alleen ongezond maar vormt ook een risico in het werk; men wordt minder zorgvuldig en minder alert Blootstelling aan kwartsstof Het risico van blootstelling aan kankerwekkend kwartsstof werd tot voor kort door de bedrijven niet onderkend. Men beschikte niet over meetgegevens waaruit blijkt of en in welke mate werknemers blootstaan aan dit risico. Tijdens het inspectieproject hebben bedrijven deze omissie onderkend en zijn tot actie overgegaan. Ondertussen zijn eerste meetgegevens bekend waaruit blijkt dat er weliswaar stofproblematiek is maar dat de grenswaarden voor blootstelling aan kwartsstof bij 14 Projectrapportage Veiligheid en gezondheid spoorbaanwerkers

13 3.3 Beleidsaanbevelingen voor de branche Aanrijdgevaar Herzie de procedures voor aanvragen van een buitendienststelling (BD). De nu vereiste 12 weken periode is te inflexibel. Het lijkt verstandig te zoeken naar meer mogelijkheden van beheerste toelating middels buitendienststellingen op de dag (te realiseren in overleg tussen aannemer en regionale verkeersleiding) Kwartsstof Voer de plannen uit die door aannemers en de SAS zijn gemaakt om de risico s van blootstelling aan kwartsstof bij verschillende werkzaamheden in beeld te krijgen en aan te pakken. Zorg voor eenduidige toepassing van de regels betreffende voortschrijdend en kortdurend werk. Dit voorkomt concurrentie op veiligheid. De opdrachtgever kan dit oplossen door bij aanbestedingen een ondergrens voor veiligheid te formuleren. Besteed in de ontwerpfase meer aandacht aan het creëren van veilige werkomstandigheden (zoals plaatsing van vaste hekwerken tussen sporen, vaste voorzieningen voor gegarandeerde waarschuwing, plaatsing van seinkasten op veilige afstand van het spoor) Arbeids- en rusttijden Wissel als bedrijven ervaringen uit over de organisatie van het werk. Het lukt de ene aannemer wel binnen die grenzen te blijven, de andere niet. Als werknemers werkzaam zijn bij meerdere werkgevers, dan zijn alle werkgevers verantwoordelijk voor naleving van de arbeids- en rusttijden. Ontwikkel een systematiek waarmee de inzet en arbeidstijd van werknemers die bij meerdere aannemers en op meerdere projecten werken, kan worden bijgehouden en bewaakt (denk bijvoorbeeld aan machinisten). Ontwikkel een op de praktische behoefte afgestemd methodiek die voorziet in een op maatwerk afgestemde veiligheidsinstructie waarvan de kwaliteit voldoet aan de eisen die gesteld zijn om de veiligheid te borgen. Daarbij kan onder meer gebruik worden gemaakt van de op risicoanalyse gebaseerde ingerichte zones A, B, C en D Fysieke belasting Voer de plannen uit die door aannemers en de SAS zijn ontwikkeld. Implementeer de afspraken en grenswaarden van de arbocatalogus (de 23 en 46 kg door respectievelijk één en twee personen). Conclusies en aanbevelingen 15

14 Colofon Projectnummer: A846 Projectleider D. Juffermans Projectsecretaris P. Terstall Coördinatie IVW H. Cuijlits Oudenoord 6 Postbus AV Utrecht Telefoon Projectrapportage Veiligheid en gezondheid spoorbaanwerkers

15 Inspectie Verkeer en Waterstaat divisie Rail Postbus BM Utrecht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus LV Den Haag Vormgeving en productie FZ Grafimedia - 74O946

Veiligheid en gezondheid van spoorbaanwerkers onder de loep

Veiligheid en gezondheid van spoorbaanwerkers onder de loep Veiligheid en gezondheid van spoorbaanwerkers onder de loep Rapportage inspectieproject Spoorbaanwerkers 01-10-2007 tot 01-05-2008 van Arbeidsinspectie en Inspectie Verkeer en Waterstaat Inhoudsopgave

Nadere informatie

RESULTATEN INSPECTIE BAANWERKEN 2010

RESULTATEN INSPECTIE BAANWERKEN 2010 RESULTATEN INSPECTIE BAANWERKEN 2010 VEILIG EN GEZOND WERKEN KAN ALTIJD : Versienummer: 1.0 definitief 2 van 20 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 2 Inspecties Baanwerken 2010 4 2.1 Doel 4 2.2 Veiligheid baanwerkers

Nadere informatie

Resultaten Inspectie Baanwerken 2012

Resultaten Inspectie Baanwerken 2012 Resultaten Inspectie Baanwerken 2012 Pagina 1 van 20 Resultaten Inspectie Baanwerken 2012 Versie 2.0 Datum 18 juni 2013 Status Definitief Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport Rail en Wegvervoer,

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in de grond-, weg- en waterbouw. Samen de arbeidsrisico s te lijf

Veilig en gezond werken in de grond-, weg- en waterbouw. Samen de arbeidsrisico s te lijf Veilig en gezond werken in de grond-, weg- en waterbouw Samen de arbeidsrisico s te lijf De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Wat doet de

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014

Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014 Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014 Belangrijkste conclusies 1 Aanleiding en doelen van de inspecties 1 Onderwerpen 2 Resultaten van de inspecties 3 Conclusies 5 Aanbevelingen

Nadere informatie

Resultaten Inspectie Baanwerken 2011

Resultaten Inspectie Baanwerken 2011 Resultaten Inspectie Baanwerken 2011 Resultaten Inspectie Baanwerken 2011 Datum 27 april 2012 Status Definitief Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/Rail en Wegvervoer Nieuwe Uitleg 1, Den Haag

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN COLOFON Plaats: Den Haag, september 2007 Projectnummers: Inspectieonderwerpen: Directie: A748 Blootstelling aan asbestvezels op stortplaatsen Bouw Landelijke

Nadere informatie

Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007

Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007 Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007 Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007 Blootstelling aan kwartsstof bij een aantal vaak voorkomende werkzaamheden Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Projectopzet en

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie

Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie Heeft u een klacht? 1 Heeft u een klacht? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelt beleid op het terrein van arbeid en inkomen.

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ STRATENMAKERS

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ STRATENMAKERS VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ STRATENMAKERS Een ontwikkeling naar machinaal straten COLOFON Plaats: Den Haag, juli 2007 Projectnummer: Inspectieonderwerpen: Directie: A775 Fysieke belasting,

Nadere informatie

WERKKAMER UITWERKEN REGELGEVING. Resultaten 2015 & Jaarplan 2016

WERKKAMER UITWERKEN REGELGEVING. Resultaten 2015 & Jaarplan 2016 WERKKAMER UITWERKEN REGELGEVING Resultaten 2015 & Jaarplan 2016 Jaarplan WK UR 2016 Inhoud Veiligheidsprestaties branche Terugblik resultaten 2015 Onderwerpen jaarplan 2016 Vragen aan het bestuur Principes

Nadere informatie

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004 Projectverslag Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004, Den Haag Inspectieonderwerpen - Verboden arbeid door kinderen - Werkdagen en werktijden voor kinderen AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS COLOFON Plaats: Den Haag, 17 augustus 2005 Projectnummer: Inspectieonderwerp: Directie: A658 Fysieke belasting Bouw Landelijke projectleider:

Nadere informatie

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

Werken met verontreinigde grond Inspectieresultaten 2015

Werken met verontreinigde grond Inspectieresultaten 2015 Werken met verontreinigde grond Inspectieresultaten 2015 Belangrijkste conclusies 1 Aanleiding van de inspecties 2 Inspectieresultaten aannemers 2 In 2015 heeft de Inspectie SZW 124 inspecties uitgevoerd

Nadere informatie

Hollen & stilstaan bij werkdruk dát maakt zorg beter

Hollen & stilstaan bij werkdruk dát maakt zorg beter Hollen & stilstaan bij werkdruk dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van april 2012 tot oktober 2012 op het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in zorginstellingen. PSA is in

Nadere informatie

Lunchlezing nieuwe NVW en VVW. 27 januari 2014

Lunchlezing nieuwe NVW en VVW. 27 januari 2014 Lunchlezing nieuwe NVW en VVW 27 januari 2014 Programma Belangrijkste wijzigingen: Inperking PW-GRW; Alleengaande persoon met taak eigen veiligheid; Werken in een ploeg; Werken op perrons; Realiseren veilige

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie slaagt er nog onvoldoende in om de Arbeidstijdenwet en de bepalingen rondom Agressie en Geweld van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866)

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) ARBEIDSINSPECTIE DEN HAAG, NOVEMBER 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Samenvatting 4 2 Projectopzet en uitvoering 5 2.1 Aanleiding en doelstellingen

Nadere informatie

Factsheet inspectie baanwerken 2016

Factsheet inspectie baanwerken 2016 Werken aan de spoorbaan heeft het afgelopen jaar tot situaties geleid waarbij baanwerkers zijn aangereden, geëlektrocuteerd of verongelukt. Ook het spoorverkeer liep gevaar. Om risico s te beperken, gelden

Nadere informatie

Eindrapportage Inspectie rangeren bij goederenvervoerders

Eindrapportage Inspectie rangeren bij goederenvervoerders Eindrapportage Inspectie rangeren bij goederenvervoerders Samenwerkingsproject Arbeidsinspectie met Inspectie Verkeer en Waterstaat Datum : 23 maart 2006 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 2 Inleiding 4 2.1

Nadere informatie

Sectoraanpak Grond- Weg- en Waterbouw. Sicco Gjaltema, inspecteur Leoniek van der Vliet, Programmaleider GWW

Sectoraanpak Grond- Weg- en Waterbouw. Sicco Gjaltema, inspecteur Leoniek van der Vliet, Programmaleider GWW Sectoraanpak Grond- Weg- en Waterbouw Sicco Gjaltema, inspecteur Leoniek van der Vliet, Programmaleider GWW - Achtergrondinformatie over de GWW - Sectoraanpak GWW 2012 2015 - Activiteiten 2012-2013 De

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW PROJECTNUMMER A451 3 oktober 2000 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Inleiding De Arbeidsinspectie heeft een stofkamoperatie, een intensieve

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. 20 juni 2007. Onderzoeksnummer RV-06U0861. Paginanummer 1 van 46

Onderzoeksrapport. 20 juni 2007. Onderzoeksnummer RV-06U0861. Paginanummer 1 van 46 Onderzoeksrapport Rapportagedatum Op zondag 15 oktober 2006 verongelukt omstreeks 0:35 uur een veiligheidsman na een aanrijding door een reizigerstrein te Rotterdam Stadion. 1 van 46 2 van 46 Inhoudsopgave

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Veiligheid Baanwerkers 2003/2004

Veiligheid Baanwerkers 2003/2004 Veiligheid Baanwerkers 2003/2004 Arbeidsinspectie Inspectie Verkeer en Waterstaat postbus 90801 Postbus 1511 2509 LV Den Haag 3511 BS Utrecht Contactpersonen: Ir. I. van der Blom R.J.P. de Groot Looptijd:

Nadere informatie

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 A200 Juli 2000 Arbeidsinspectie regio Noordwest C.J. Hensbergen-Aalbers, landelijk projectsecretaris Inhoud 1. Samenvatting 2 Aanleiding en doel van het inspectieproject

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 254 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Risico s bij werken aan de weg

Risico s bij werken aan de weg Risico s bij werken aan de weg Inspectierapport 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Opzet en uitvoering van de inspectie 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Uitvoering 5 1.3 Communicatie 5 2 Overtredingen 7 2.1 Aanrijdgevaar

Nadere informatie

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES VERSLAG VAN PROJECT A455 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Eindverslag van project A455 DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES Maart 2002 drs.

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. AANLEIDING EN DOELEN VAN HET INSPECTIEPROJECT...4

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie

Hollen & stilstaan bij werkdruk

Hollen & stilstaan bij werkdruk Hollen & stilstaan bij werkdruk dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van april 01 tot oktober 01 op het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in zorginstellingen. PSA is in de

Nadere informatie

Vakantiewerk Colofon:

Vakantiewerk Colofon: Vakantiewerk 2007 Jong geleerd is oud gedaan?! Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 28-11-2007 Projectnaam Vakantiewerk 2007 Projectnummer A731: Inspectieproject Vakantiewerk Horeca-VWA A737: Inspectieproject

Nadere informatie

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Pagina 1 van 9 Samenvatting In 2007 zijn door de directie MHC bij 41 BRZO99 en Arie bedrijven Atex 137 inspecties uitgevoerd op een wijze als beschreven in het toezichtbeleid

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Verslag inspecties Sociale werkvoorziening

Verslag inspecties Sociale werkvoorziening Verslag inspecties Sociale werkvoorziening Verslag inspecties Sociale werkvoorziening Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Projectopzet en uitvoering 9 1.1 Aanleiding en doelstellingen 1.2 Uitvoering

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIES PROJECT WERKEN MET GEDETINEERDEN (A843)

VERSLAG INSPECTIES PROJECT WERKEN MET GEDETINEERDEN (A843) VERSLAG INSPECTIES PROJECT WERKEN MET GEDETINEERDEN (A843) ARBEIDSINSPECTIE DEN HAAG, JUNI 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Samenvatting 4 2 Projectopzet en uitvoering 5 2.1 Aanleiding en doelstellingen

Nadere informatie

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van maart 2011 tot en met februari 2012 zorgboerderijen en andere kleinschalige zorgvoorzieningen.

Nadere informatie

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat Landelijk inspectieproject, uitgevoerd i.s.m. VROM-inspectie Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat 2002 Projectnummer A554 Arbeidsinspectie Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Contactpersoon: K. Rheiter, Teamleider

Nadere informatie

Arbo-inspecties in actieplanbedrijven Inspectierapportage bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen

Arbo-inspecties in actieplanbedrijven Inspectierapportage bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen Arbo-inspecties in actieplanbedrijven Inspectierapportage bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen In 2011 heeft de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) van februari tot en met december

Nadere informatie

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Tillen

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Tillen Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Tillen Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is

Nadere informatie

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Voor toezicht op de naleving van onder andere de Arbeidsomstandighedenwetgeving

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010 Datum 16 mei 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Milieugevaarlijke Stoffen Nieuwe

Nadere informatie

Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes. (tussenrapportage)

Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes. (tussenrapportage) Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes (tussenrapportage) Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 20-11-2006 Projectnaam Kinder- en Jeugdarbeid (vakantiewerk en bijbaantjes) Projectnummer A789

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VERSLAG PROJECT VESTIGINGSADRESSEN AANNEMERS MET TIMMERWERKPLAATS ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Projectinformatie Informatie : drs. J.R. Boer Arbeidsinspectie Postbus

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Loonbedrijf Dirk Geerts B.V. t.a.v. De heer B.J. Sprangers Heikantsestraat 4 5113 BS ULICOTEN

Nadere informatie

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 Datum Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 2 van 11 1. Probleemstelling Ingevolge artikel 8.22 van de Wet luchtvaart schrijft de Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat (hierna:

Nadere informatie

Woensdag 6 juni 2012, Utrecht. bij! Beeldverslag Netwerkbijeenkomst GWW-sector. Voor bedrijven en instanties in de grond-, weg- en waterbouw!

Woensdag 6 juni 2012, Utrecht. bij! Beeldverslag Netwerkbijeenkomst GWW-sector. Voor bedrijven en instanties in de grond-, weg- en waterbouw! GWW tankt Woensdag 6 juni 2012, Utrecht bij! Beeldverslag Netwerkbijeenkomst GWW-sector Voor bedrijven en instanties in de grond-, weg- en waterbouw! Organisator: Inspectie SZW Presentatie: Ministerie

Nadere informatie

Jan Vermeiren inspecteur / projectleider

Jan Vermeiren inspecteur / projectleider Jan Vermeiren inspecteur / projectleider j. Vermeiren 10-09-2010 Arbeidsinspectie Centraal kantoor / meldkamer Utrecht Info: www.arbeidsinspectie.nl Ong. 450 inspecteurs Waarvan 220 Arbo-inspecteurs Waarvan

Nadere informatie

Datum 30 juni Beantwoording vragen van het lid van de Tweede Kamer Dijksma (PvdA)

Datum 30 juni Beantwoording vragen van het lid van de Tweede Kamer Dijksma (PvdA) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Brancherichtlijn. Markeren van de grenzen van de werkplek (Behoort bij VVW- Trein)

Brancherichtlijn. Markeren van de grenzen van de werkplek (Behoort bij VVW- Trein) Brancherichtlijn Markeren van de grenzen van de werkplek (Behoort bij VVW- Trein) Brancherichtlijn Markeren van de grenzen van de werkplek 1.0 sep 16 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Scope 4 3 Definities

Nadere informatie

PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN

PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN INHOUDSOPGAVE. 1. SAMENVATTING. 3 2. AANLEIDING EN DOEL VAN HET INSPECTIEPROJECT. 3 2.1 Strategie. 3 2.2 Doelstelling van het project. 3

Nadere informatie

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw Inspectie-actie bouw april 2013 Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers Jan Vermeiren p Programma: > Inspectie SZW / sector bouw > Wettelijke bepalingen > Bouwactie voorjaar 2013 / praktijk (foto

Nadere informatie

Veelgestelde vragen NVW, VVW en brancherichtlijnen /12

Veelgestelde vragen NVW, VVW en brancherichtlijnen /12 Veelgestelde vragen NVW, VVW-trein 3.0 en brancherichtlijnen (BR) Versie: 14-07-2015 Inhoud Reikwijdte NVW en VVW - Trein Veilige aan- en afloop werkplek Beheerste toelating Persoonlijke waarneming PW-VHM

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Opleveringskeuring valbeveiliging

Opleveringskeuring valbeveiliging Opleveringskeuring valbeveiliging IVDV2200 Kantoorgebouw Amsterdam IVDV2200 Opleveringskeuring valbeveiliging Pagina 1 van 13 Opdrachtgever Naam : Contactpersoon : De heer Correspondentieadres : Postbus

Nadere informatie

Campagne Tillen in de industrie 2003

Campagne Tillen in de industrie 2003 Campagne Tillen in de industrie 2003 De Arbeidsinspectie gaat dit jaar een campagne voeren gericht op fysieke belasting. In de maanden april t/m juni 2003 zal in een aantal bedrijfstakken het onderwerp

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Kamervraag/vragen van de leden Ulenbelt en Van Huijm

Kamervraag/vragen van de leden Ulenbelt en Van Huijm De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE en VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE-VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, handelend

Nadere informatie

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer)

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) Pagina: 1 Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) Wettelijke grondslag: Arbeidstijdenwet, artikelen 10:5 en 10:7 Status: bekendmaking van het Beleid van

Nadere informatie

Ernstige arbeidsongevallen

Ernstige arbeidsongevallen Ernstige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Ernstige arbeidsongevallen Na een ernstig arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment wordt men zich er weer

Nadere informatie

Brancherichtlijn. Borgen Veiligheid bij Functieherstel. Behoort bij VVW- Trein. Brancherichtlijn Borgen Veiligheid bij Functieherstel 1.

Brancherichtlijn. Borgen Veiligheid bij Functieherstel. Behoort bij VVW- Trein. Brancherichtlijn Borgen Veiligheid bij Functieherstel 1. Brancherichtlijn Borgen Veiligheid bij Functieherstel Behoort bij VVW- Trein Brancherichtlijn Borgen Veiligheid bij Functieherstel 1.0 dec 14 1 Brancherichtlijn Borgen Veiligheid bij Functieherstel 1.0

Nadere informatie

Inspectierapport Betonmortelindustrie A471 1 maart - 31 augustus 2001

Inspectierapport Betonmortelindustrie A471 1 maart - 31 augustus 2001 Inspectierapport Betonmortelindustrie A471 1 maart - 31 augustus 2001 Onderzoek naar de blootstelling aan kwarts en gebruik gehoorbescherming en naar de arbeidstijden in de betonmortelindustrie Versie

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie?

Wat doet de Arbeidsinspectie? Wat doet de Arbeidsinspectie? Inhoud 2 De Arbeidsinspectie in het kort 4 Wanneer heeft u met de Arbeidsinspectie te maken? 6 Missie en werkwijze Arbeidsinspectie 7 Toezicht op de naleving van wetten en

Nadere informatie

De Arbeidsinspectie in het kort. Magazijnstellingen en heftrucks Resultaten van inspecties in de groothandel in bouwmaterialen

De Arbeidsinspectie in het kort. Magazijnstellingen en heftrucks Resultaten van inspecties in de groothandel in bouwmaterialen De Arbeidsinspectie in het kort Magazijnstellingen en heftrucks Resultaten van inspecties in de groothandel in bouwmaterialen In 2005 heeft de Arbeidsinspectie de groothandel van bouwmaterialen geïnspecteerd.

Nadere informatie

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA Coöperatie Baronije UA KAM & Optimalisatie Coöperatie Baronije UA Edisonbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Postbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: contact@baronije.nl

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in het MKB

Veilig en gezond werken in het MKB Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken in het MKB Informatie over de risico-inventarisatie en -evaluatie in het midden- en kleinbedrijf Veilig en gezond werken in het MKB

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften

Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften Projectnummer A403. 1 oktober 2000 t/m 15 februari 2001 Landelijk Projectsecretaris: R.W. van Wijk november 2001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Duwen en trekken (Met het gehele lichaam) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik

Nadere informatie

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Hand-armtaken (HARM)

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Hand-armtaken (HARM) Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Hand-armtaken (HARM) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW.

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Inspectierapport. Autowas- en autopoetsbedrijven

Inspectierapport. Autowas- en autopoetsbedrijven Inspectierapport Autowas- en autopoetsbedrijven Inspecties bij autowas- en autopoetsbedrijven van mei tot en met september 2009 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1. Opzet en uitvoering van de inspectie 5 1.1.

Nadere informatie

INSPECTIEPROJECT LOONWERKERS 2005

INSPECTIEPROJECT LOONWERKERS 2005 VERSLAG INSPECTIEPROJECT LOONWERKERS 2005 A 693 Onderwerpen: machineveiligheid arbeidshygiëne atex atw Inspectieperiode 1 maart 2005 tot en met 28 februari 2006 Colofon Arbeidsinspectie, Den Haag : 30-06-2006

Nadere informatie

PROJECTPLAN INSPECTIEPROJECT. Ambulancezorg A 895. Onderwerpen:. Fysieke belasting.. Agressie & geweld (PSA). Biologische agentia

PROJECTPLAN INSPECTIEPROJECT. Ambulancezorg A 895. Onderwerpen:. Fysieke belasting.. Agressie & geweld (PSA). Biologische agentia PROJECTPLAN INSPECTIEPROJECT Ambulancezorg A 895 Onderwerpen:. Fysieke belasting. Agressie & geweld (PSA). Biologische agentia. Arbeidstijden Inspectieperiode 1 september 2008 tot en met 31 december 2008

Nadere informatie

Brancherichtlijn. Activiteiten met minimum veiligheidsbeheersmaatregel Persoonlijke Waarneming met Grenswachter (Behoort bij VVW- Trein)

Brancherichtlijn. Activiteiten met minimum veiligheidsbeheersmaatregel Persoonlijke Waarneming met Grenswachter (Behoort bij VVW- Trein) Brancherichtlijn Activiteiten met minimum veiligheidsbeheersmaatregel Persoonlijke Waarneming met Grenswachter (Behoort bij VVW- Trein) Brancherichtlijn activiteiten minimum maatregel PW-GRW 1.3 jan 15

Nadere informatie

Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen. Actualisatie 2012

Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen. Actualisatie 2012 Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen Actualisatie 2012 Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen Actualisatie 2012

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20443 30 december 2009 Samenwerkingsconvenant tussen de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de

Nadere informatie

Datum 15 februari 2016 Betreft Antwoord kamervragen 2016ZO1969 over de toename van het aantal beroepsziekten

Datum 15 februari 2016 Betreft Antwoord kamervragen 2016ZO1969 over de toename van het aantal beroepsziekten > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S GRAVENHAGE 2500 EA20018 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070

Nadere informatie

Normenkader Veilig Werken (NVW)

Normenkader Veilig Werken (NVW) Normenkader Veilig Werken (NVW) Normenkader Veilig Werken 1.2 okt 13 1 Normenkader Veilig Werken (NVW) voor mensen Normenkader organisnormenkader Veilig Werken Veilig (NVW) Werken (NVNW) voor mensen en

Nadere informatie

nota Handhavingsbeleid ATB-v

nota Handhavingsbeleid ATB-v 1 - nota Handhavingsbeleid ATB-v Europalaan 40 Utrecht Postbus 1511 3500 BM Utrecht T 070 456 41 31 F 070 456 41 99 www.ivw.nl Contactpersoon A.J. Cornelisse T 06 557 44 686 adriaan.cornelisse@ivw.nl 8

Nadere informatie

Inspectie infrastructuur Amsterdam CS

Inspectie infrastructuur Amsterdam CS 1 Eindrapportage Inspectie infrastructuur Amsterdam CS Eindrapportage thema actie 2005 Versie : 1.0 definitief : 2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 2 Inleiding 5 2.1 Aanleiding 5 2.2 Doelstellingen 5 2.3

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie 1 Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Q&A certificering houten hekwerken langs het spoor

Q&A certificering houten hekwerken langs het spoor Q&A certificering houten hekwerken langs het spoor Algemeen 1. Waar kan ik terecht met vragen en wie is het aanspreekpunt? a. Railalert is namens de spoorbranche de eigenaar van de regelgeving rondom certificering

Nadere informatie

RAPPORTAGE KWARTAALOVERZICHT VEILIGHEIDSDASHBOARD Q DEFINITIEVE VERSIE 1.0,

RAPPORTAGE KWARTAALOVERZICHT VEILIGHEIDSDASHBOARD Q DEFINITIEVE VERSIE 1.0, RAPPORTAGE KWARTAALOVERZICHT VEILIGHEIDSDASHBOARD Q DEFINITIEVE VERSIE., Inhoud Inleiding... Totaal aantal melding veiligheidsdashboard... Totaaloverzicht (NVW-Arbo-EV-incidenten).... Basis Risico Factoren...

Nadere informatie

Checklist Arbeidstijdenwet

Checklist Arbeidstijdenwet Checklist Arbeidstijdenwet Overtreding van de arbeidstijdenregels heeft doorgaans een bedrijfseconomisch motief. De I-SZW streeft er daarom na om overtreders in hun portemonnee te raken. U kunt dit voorkomen

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

Duwen en trekken (Met het gehele lichaam)

Duwen en trekken (Met het gehele lichaam) Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Basisdocument voor een inspectiemodule op maat (sectorspecifiek) over dit onderwerp Duwen en trekken (Met het gehele lichaam) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld

Nadere informatie

Eindverslag. Project Onderhoudsstops Projectnummer: A448

Eindverslag. Project Onderhoudsstops Projectnummer: A448 Eindverslag Project Onderhoudsstops 2000 Projectnummer: A448 Definitief versie 10 augustus 2001 Hoofdconclusie: De arbeidstijden tijdens onderhoudsstops leiden over het algemeen tot een flink aantal overschrijdingen

Nadere informatie