Resultaten Inspectie Baanwerken 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten Inspectie Baanwerken 2011"

Transcriptie

1 Resultaten Inspectie Baanwerken 2011

2 Resultaten Inspectie Baanwerken 2011 Datum 27 april 2012 Status Definitief

3 Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/Rail en Wegvervoer Nieuwe Uitleg 1, Den Haag T Pagina 2 van 15

4 Inhoud Colofon 2 Inhoud 3 Samenvatting 4 1 Inleiding 5 2 Opzet van de inspecties 5 3 Resultaten Aantal inspecties Aantal en soorten overtredingen, inclusief vergelijking met voorgaande jaren Genomen maatregelen: stilleggen werk, waarschuwingen en boetes Risico s op het gebied van spoorweg- en arboveiligheid Ontwikkelingen Aanrijdgevaar baanwerkers afgenomen 9 4 Conclusies 10 5 Aanbevelingen 10 Bijlage: Getoetste wet- en regelgeving 11 Pagina 3 van 15

5 Samenvatting In 2011 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 162 inspecties Baanwerken uitgevoerd. Tijdens 120 van die inspecties, oftewel 74 procent, constateerde de ILT dat de ondertoezichtstaanden voldeden aan de in de bijlage genoemde wettelijke eisen. In de andere 42 gevallen constateerde ze één of meer tekortkomingen. In totaal stelde ze 51 tekortkomingen vast. In 2011 constateerde de ILT zeven keer een (ernstig) gevaar voor personen. In die gevallen legde de inspecteur het werk aan het spoor stil en stelde een boeterapport op. Daarnaast was in 25 gevallen sprake van gevaar voor personen tijdens of voorafgaand aan de baanwerkzaamheden. In vijf van die gevallen legde de inspecteur het werk preventief stil en in de andere twintig gaf hij een schriftelijke waarschuwing. In de meeste van de 25 gevallen werkten de ondertoezichtstaanden niet volgens het Normenkader Veilig Werken (NVW). In het eerste kwartaal van 2011 bespeurde de ILT een negatieve ontwikkeling: de ILT pleegde meer interventies en maakte meer boeterapporten op dan normaal. Deze ontwikkeling heeft zich in de rest van het jaar niet doorgezet. Het percentage inspecties waarin de ILT een overtreding vaststelde is daardoor ongeveer gelijk aan dat van de twee jaar daarvoor. Anders dan in de rapportage van het jaar ervoor constateerde de ILT in 2011 de meeste tekortkomingen bij de groep overige bedrijven/ aannemers. In 2011 vielen drie dingen op: De inspecties laten zien dat vooral die bedrijven/aannemers die niet voorkomen op de Lijst van Erkende Ondernemers van ProRail de wet- en regelgeving onvoldoende naleefden. Het ontbreekt functionarissen met veiligheidsrollen aan kennis. De ILT vindt dat een zorgwekkende ontwikkeling. Ondertoezichtstaanden maken niet in alle gevallen gebruik van een lokale, specifieke Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het aantal meldingen van aanrijdingen van baanwerkers was nul. Een positieve ontwikkeling is dat het aantal bijna-aanrijdingen van baanwerkers in 2011 is afgenomen. Eenvoudige maatregelen om de veiligheid van baanwerken te verbeteren zijn: medewerkers die veiligheidsrollen uitvoeren meer kennis bijbrengen; meer aandacht besteden aan de overige bedrijven/aannemers en hen attenderen op specifieke veiligheidsrisico s. De ILT wil met handhavingsaudits onderliggende oorzaken van tekortkomingen wegnemen en zo de naleving van wet- en regelgeving verbeteren. Pagina 4 van 15

6 1 Inleiding Met deze rapportage geeft de ILT een indicatie van de mate waarin ondertoezichtstaanden de wet- en regelgeving (en daaruit voortvloeiende bepalingen) op het gebied van baanwerken naleven. Door eventuele verbeteringen ten opzichte van voorgaande jaren zichtbaar te maken draagt de ILT bij aan permanente verbetering van de veiligheid van baanwerkers en aan betere naleving van de wet- en regelgeving. In gevallen waarin arbeidsomstandigheden (ernstig) gevaar voor personen opleverden, trad de ILT handhavend op om ongevallen te voorkomen. Dit rapport biedt een korte beschrijving van die gevallen. De ILT heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW). Met dit rapport komt de ILT tegemoet aan de afspraak uit die overeenkomst om elk jaar een overzicht op te stellen van: het aantal baanwerkinspecties dat ze heeft uitgevoerd; het aantal keren dat ze gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheden van de Arbeidsomstandighedenwetgeving; het aantal maatregelen/interventies dat ze heeft opgelegd; het aantal boeterapporten dat ze heeft opgemaakt. In verband met veranderde regelgeving zijn anders dan in voorgaande jaren niet de resultaten opgenomen van inspecties op het gebied van het Besluit en de Regeling Spoorwegpersoneel. 2 Opzet van de inspecties De inspecties Baanwerken maken deel uit van reguliere inspecties. De ILT heeft baanwerkinspecties uitgevoerd bij de drie grote zogeheten procescontractaannemers (pca s) waar railinfrabeheerder ProRail mee werkt: Strukton, Volker en Bam. Daarnaast heeft ze inspecties uitgevoerd bij bedrijven die niet tot de grote pca s behoren, de zogeheten groep overige bedrijven/aannemers. De ILT heeft getoetst of de ondertoezichtstaanden zich hielden aan de Spoorwegwet en de Arbeidsomstandighedenwet. Zie voor de precieze aspecten waarop de ILT heeft getoetst de bijlage. De periode waarin de inspecties zijn uitgevoerd en waar deze rapportage betrekking op heeft is Resultaten 3.1 Aantal inspecties De ILT heeft in inspecties Baanwerken uitgevoerd. Met dat aantal voldoet ze aan de verplichting uit haar meerjarenplan en aan het convenant dat ze met de I-SZW heeft gesloten. Pagina 5 van 15

7 De ILT wil een betrouwbaar beeld geven van de mate waarin ondertoezichtstaanden de wet- en regelgeving naleven. Daartoe heeft ze het aantal inspecties min of meer gelijk over de ondertoezichtstaanden verdeeld. De grafiek hieronder toont de exacte verdeling. 3.2 Aantal en soorten overtredingen, inclusief vergelijking met voorgaande jaren Tijdens 120 van de 162 uitgevoerde inspecties, oftewel 74 procent, stelde de ILT vast dat de ondertoezichtstaanden voldeden aan de wettelijke eisen. Dat is hetzelfde resultaat als in Het eerste kwartaal van 2011 gaf een negatieve ontwikkeling van de inspectieresultaten te zien: ten opzichte van voorgaande jaren bleken meer ondertoezichtstaanden de wet- en regelgeving onvoldoende na te leven. Om die reden intensiveerde de ILT het aantal inspecties. Dat heeft geleid tot een hoger aantal inspecties dan in voorgaande jaren (zie de tabel). De negatieve ontwikkeling zette niet door in de rest van Tijdens 42 inspecties constateerde de ILT een of meer tekortkomingen. In totaal gaat het om 51 tekortkomingen. Anders dan in 2010 stelde de ILT in 2011 vast dat de overige bedrijven/aannemers de meeste overtredingen begingen. Bij 33 van de 162 inspecties zijn tekortkomingen in de naleving van de Spoorwegwet geconstateerd. Dat betekent voor 2011 een nalevingspercentage van 80. In 2010 bedroeg dat percentage 81. Bij 34 van de 162 inspecties zijn tekortkomingen in de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet geconstateerd. Dat is een nalevingspercentage van 79, tegen 90 procent in Pagina 6 van 15

8 Procescontractaannemers hebben de wet- en regelgeving in 2011 beter nageleefd dan voorgaande jaren. In 89 procent van de inspecties bleek alles in orde. De overige bedrijven/aannemers presteerden met 43 procent ver onder het gemiddelde van 74 procent. Overigens voerden die bedrijven/aannemers soms werkzaamheden uit in opdracht van een van de procescontractaannemers. 3.3 Genomen maatregelen: stilleggen werk, waarschuwingen en boetes De ILT heeft tijdens 42 van de 162 inspecties vastgesteld dat: de veiligheid van baanwerkers in het geding was; er gevaar dan wel hinder voor het spoorverkeer kon ontstaan; sprake was van (ernstig) gevaar voor personen. Zoals de grafiek hieronder laat zien (SPW staat voor Spoorwegwet, ARBO voor Arbeidsomstandighedenwet), bleek tijdens vier inspecties alleen sprake te zijn van gevaar voor het spoorverkeer. Bij vijftien inspecties bleek dat zowel sprake was van gevaar voor het spoorverkeer als (ernstig) gevaar voor personen. Bij zeventien inspecties bleek sprake van (ernstig) gevaar voor personen. Stilleggen werk De ILT heeft maatregelen genomen in gevallen waarin tijdens een inspectie bleek dat er gevaar voor personen of het spoorverkeer bestond. Het doel van de maatregelen was een einde aan de onveilige situatie te maken. In deze gevallen hield de maatregel in dat de inspecteur de werkzaamheden per direct stillegde. Boetes Bestond er ook (ernstig) gevaar voor personen, dan maakte de inspecteur een boeterapport op, waarna het boetebureau van de I-SZW de ondertoezichtstaande in kwestie een boete oplegde. In 2011 was dat zeven keer het geval. Van ernstig gevaar waar de ILT tegen optreedt is sprake bij werkzaamheden in het risicogebied (zone A), het profiel van vrije ruimte waarbij geen of onvoldoende maatregelen zijn genomen om aanrijdgevaar te voorkomen (zie de bijlage). Waarschuwingen In 25 gevallen was sprake van gevaar voor personen tijdens of voorafgaand aan de baanwerkzaamheden. In vijf van die gevallen legde de inspecteur het werk preventief stil en in de andere twintig gaf hij een schriftelijke waarschuwing. In de meeste van de 25 gevallen werkten de ondertoezichtstaanden niet volgens het Normenkader Veilig Werken (NVW). Pagina 7 van 15

9 3.4 Risico s op het gebied van spoorwegveiligheid en arboveiligheid Risico s bij baanwerken waarbij het spoorverkeer in gevaar dreigt te komen worden vaak veroorzaakt door verkeerd gebruik van machines. Zo stelde de inspectie in 2011 in zeker vijf gevallen vast dat bij het gebruik van maaimachines, kranen op lorries of mobiele kranen de veiligheid niet goed was georganiseerd dan wel dat er onvoldoende maatregelen waren getroffen om een aanrijding te voorkomen, bijvoorbeeld doordat er geen zwenkbeveiliging was gebruikt. In sommige gevallen veroorzaakten aannemers zonder kennis of te weinig kennis van (de gevaren van) het spoorverkeer deze risico s. Bij baanwerken ontstaan risico s op het gebied van arbeidsomstandigheden vaak doordat het baanwerkers en/of veiligheidsfunctionarissen ontbreekt aan kennis van regelgeving of doordat ze hun werk willens en wetens niet overeenkomstig de regels uitvoeren. Zo oefenden zogeheten veiligheidsmannen in twee gevallen hun taak niet naar behoren uit. Ook constateerde de ILT dat werken in persoonlijke waarneming s nachts nog steeds voorkomt, wat op grond van het Normenkader Veilig werken niet is toegestaan. Tot slot stelde de ILT vast dat baanwerkers soms in dienst zijnde sporen overstaken om de wijkplaats (zie de bijlage) te kunnen bereiken. 3.5 Ontwikkelingen Door ProRail erkende ondernemers ProRail heeft enkele beheersmaatregelen ingevoerd om de veiligheid te verbeteren. Een van die maatregelen is een erkenningsregeling voor bedrijven/aannemers. ProRail zet bedrijven/aannemers die aan bepaalde criteria voldoen op een Lijst van Erkende Ondernemers en publiceert deze op internet. De ILT heeft tijdens de inspecties vastgesteld dat tien van de bedrijven/aannemers niet op de lijst van ProRail voorkomen en dus niet onder deze erkenningsregeling vallen. De wet verbiedt dat weliswaar niet, maar gezien de zorgplicht die ProRail als spoorinfrabeheerder heeft kan dat de organisatie wel worden aangerekend. Bij alle inspecties die de ILT bij deze aannemers uitvoerde, constateerde ze tekortkomingen. Kennisgebrek functionarissen met veiligheidsrollen Uit inspecties blijkt veelvuldig dat personen die belast zijn met een veiligheidsrol niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de geldende regelgeving. Het laat zich moeilijk vaststellen of de bedrijven/aannemers de werkzaamheden in deze gevallen bewust dan wel onbewust niet volgens de geldende regelgeving uitvoeren. Locatiespecifieke RI&E. In 2011 is (in opdracht van ProRail) begonnen de witte randen van perrons te schilderen. De ILT heeft samen met de I-SZW vastgesteld dat voor geen enkele locatie een specifieke Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) was opgesteld. Om de juiste mate van beveiliging te kunnen vaststellen, geldt een dergelijke inventarisatie-evaluatie als een vereiste. De ILT heeft de uitvoerende aannemer een waarschuwing gegeven en I-SZW heeft ProRail de eis opgelegd om bij landelijke projecten voortaan van tevoren locatiespecifieke RI&E s op te stellen. Taalbeheersing Voor veilig baanwerken is goede communicatie van essentieel belang. In het verleden heeft de regelgever dat erkend door voor enkele bij wet genoemde veiligheidsfuncties eisen aan de taalbeheersing te stellen. Nu de Spoorwegwet is Pagina 8 van 15

10 gewijzigd, zijn enkele aan baanwerken gerelateerde veiligheidsfuncties komen te vervallen. Functionarissen die momenteel een veiligheidsrol vervullen, werken immers volgens het Normenkader Veilig Werken, dat niet voorziet in een taaleis. Niettemin let de ILT bij baanwerkinspecties op de taalbeheersing. Het is de ILT niet gebleken dat communicatieproblemen als gevolg van taalverschillen tot ongevallen of gevaarlijke situaties hebben geleid, hoewel er meer buitenlandse werknemers in spoorploegen werken dan vroeger. 3.6 Aanrijdgevaar baanwerkers afgenomen De ILT registreert aanrijdingen en bijna-aanrijdingen op het spoor met het Managementinformatiesysteem Ongevallen (Hazard). Het gaat om meldingen van machinisten die te maken hebben gekregen met bijna-aanrijdingen met baanwerkers. In 2011 heeft de ILT minder van deze meldingen gekregen dan in 2010: 11 in plaats van 27. Dat is een positieve ontwikkeling. Daar staat tegenover dat het aantal meldingen van bijna-aanrijdingen en aanrijdingen met machines van 4 in 2010 is gestegen naar 8 in Ook hebben zich in 2011 twee bijna-aanrijdingen met gereedschap voorgedaan. Daarentegen heeft de ILT geen meldingen ontvangen van aanrijdingen met inframedewerkers. De onderstaande grafiek laat het verloop in de afgelopen jaren zien van de meldingen van aanrijdingen en bijna-aanrijdingen die verband houden met werken aan het spoor. De bijna-aanrijdingen hebben het grootste aandeel in de meldingen. Opvallend is dat RailAlert in het Jaarbericht 2011 Veiligheid Baanwerker RailAlert het bewust afwijken van procedures als belangrijkste oorzaak van bijna-aanrijdingen ziet. RailAlert heeft naleving van die procedures daarom tot speerpunt van zijn (veiligheids)beleid gemaakt. Pagina 9 van 15

11 4 Conclusies Bij de inspecties Baanwerken trof de ILT in 2011 in ongeveer een kwart van de gevallen een tekortkoming aan. Daarmee is het niveau van handhaving van de Spoorweg- en de Arbowet door ondertoezichtstaanden min of meer gelijk gebleven met dat van Dat niveau is hoger dan het gemiddelde van de afgelopen zeven jaar. De in het eerste kwartaal geconstateerde negatieve ontwikkeling van meer tekortkomingen dan het jaar ervoor heeft zich niet doorgezet. Het ontbreekt medewerkers met veiligheidsrollen te vaak aan relevante kennis. De ILT maakt zich daar zorgen over. Het kennisgebrek is een van de belangrijkste redenen waarom de ILT bij inspecties tekortkomingen constateert. De overige bedrijven/aannemers zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van negatieve inspectieresultaten. 5 Aanbevelingen Besteed nog meer aandacht aan de kennis van de medewerkers die veiligheidsrollen uitvoeren. Ondertoezichtstaanden moeten eisen, taken en verantwoordelijkheden borgen, erop toezien en ze zo nodig zelf handhaven. Het blijft mogelijk het nalevingsniveau van de wet- en regelgeving op het gebied van baanwerken te verhogen. ProRail en erkende aannemers kunnen het nalevingsniveau eenvoudig verhogen door meer aandacht te besteden aan de overige bedrijven/aannemers en die te attenderen op specifieke veiligheidsrisico s die verband houden met baanwerken aan het spoor en door voorwaarden voor erkenning aan die groep te stellen. Een andere mogelijkheid is de overige bedrijven/aannemers geen werkzaamheden op of nabij het spoor te laten uitvoeren. Toekomstige ontwikkelingen: audits De Europese Unie gaat steeds meer voorschrijven aan welke eisen toezicht moet voldoen, bijvoorbeeld door toezichthouders met behulp van audits meer op systeemniveau te laten inspecteren. De ILT richt het toezicht al steeds meer op die manier in. Dat betekent minder baanwerkinspecties. Hoe dan ook zal de ILT op jaarbasis het gestelde minimumaantal inspecties blijven uitvoeren. De ILT streeft ernaar om met behulp van handhavingsaudits meer zicht te krijgen op de onderliggende oorzaken van het niet naleven van baanwerkwet- en regelgeving. Dergelijke audits richten zich op één of een gering aantal relevante inspectie-items. De ILT toetst of de wet- en regelgeving in het bedrijfsproces incidenteel of structureel niet wordt nageleefd. Pagina 10 van 15

12 Bijlage Getoetste wet- en regelgeving De ILT toetst het werk aan het spoor aan de onderstaande wet- en regelgeving. Spoorwegwet De Spoorwegwet kent geen specifieke voorschriften voor de uitvoering van baanwerken. De overheid heeft ervoor gekozen de branche zelf haar verantwoordelijkheid te laten nemen. Als eis geldt dat het werk aan de railinfrastructuur veilig wordt uitgevoerd. De Spoorwegwet kent om die reden alleen een algemeen artikel waarin staat dat het eenieder verboden is zich zodanig te gedragen dat gevaar op de spoorweg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de spoorweg wordt gehinderd of kan worden gehinderd (artikel 3, zie hierna). De brancheregelgeving is vastgelegd in het kaderstellende Normenkader Veilig Werken (NVW) en in het regelgevende Voorschrift voor Veilig Werken (VVW). Artikel 3 Spoorwegwet Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de spoorweg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de spoorweg wordt gehinderd of kan worden gehinderd. Arbeidsomstandighedenwet De ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport die toezien op baanwerken zijn ook belast met het toezicht op de naleving van artikel 11 van de Arbeidsomstandighedenwet (zie hierna) en artikel 3.2 (idem) van het Arbeidsomstandighedenbesluit op het gebied van arbeid die wordt verricht op of aan een spoor- of tramweg zoals bedoeld in artikel 1, sub b, van de Spoorwegwet en artikel 1, eerste lid, van de Wet van 9 juli Deze ambtenaren zijn aangewezen als ambtenaar, bedoeld in de artikelen 27, eerste lid, 28, eerste lid, en 28a van de Arbeidsomstandighedenwet. Artikel 11 Arbeidsomstandighedenwet De werknemer is verplicht om in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen. Met name is hij verplicht om: a. arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken; b. de hem ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken en na gebruik op de daartoe bestemde plaats op te bergen, een en ander voor zover niet krachtens deze wet is bepaald dat werknemers niet verplicht zijn beschermingsmiddelen als vorenbedoeld te gebruiken; c. de op arbeidsmiddelen of anderszins aangebrachte beveiligingen niet te veranderen of buiten noodzaak weg te halen en deze op de juiste wijze te gebruiken; d. mede te werken aan het voor hem georganiseerde onderricht bedoeld in artikel 8; e. de door hem opgemerkte gevaren voor de veiligheid of de gezondheid terstond ter kennis te brengen aan de werkgever of degene die namens deze ter plaatse met de leiding is belast; f. de werkgever en de werknemers en de andere deskundige personen, bedoeld in artikel 13, eerste tot en met derde lid, de personen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, en de arbodienst, indien nodig bij te staan bij de uitvoering van hun verplichtingen en taken op grond van deze wet. Pagina 11 van 15

13 Artikel 3.2. Arbeidsomstandighedenbesluit: algemene vereisten 1. Arbeidsplaatsen zijn veilig toegankelijk en kunnen veilig worden verlaten. Ze worden zodanig ontworpen, gebouwd, uitgerust, in bedrijf gesteld, gebruikt en onderhouden, dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk is voorkomen. Voorts worden zij zindelijk, zoveel mogelijk vrij van stof en voor zover de veiligheid van de arbeidsplaats dat vereist, ordelijk gehouden. 2. Regelmatig wordt gecontroleerd of de op de arbeidsplaats ter bescherming van de werknemers aanwezige voorzieningen en genomen maatregelen nog adequaat functioneren. 3. Geconstateerde gebreken met betrekking tot de in het tweede lid bedoelde voorzieningen en maatregelen die de veiligheid of de gezondheid kunnen beïnvloeden, worden zo snel mogelijk hersteld. Behalve op het toezicht op het gevaar voor het spoorverkeer richt de inspectie zich vanaf 1 januari 2010 ook op het voorkomen van het gevaar op aanrijding van baanwerkers. Ze kan, in aanvulling op de bevoegdheden die ze al had, op basis van de Spoorwegwet nu ook gebruik maken van de verdergaande bevoegdheden op basis van de Arbeidsomstandighedenwet. Dat zijn onder meer het opmaken van boeterapporten en het (preventief) stilleggen van werkzaamheden bij direct, ernstig gevaar voor baanwerkers. Normenkader Veilig Werken Het Normenkader Veilig Werken (NVW) is gebaseerd op een middellangetermijnvisie op de ontwikkeling van het railverkeersysteem en het beheren en in stand houden van infrastructuur binnen dat systeem. Met het NVW voldoen opdrachtgevers in principe aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid. Uitgangspunt is dat gevaren en risico s voor de veiligheid van werknemers volgens de niveaus van de Arbeidshygiënische Strategie (AHS) worden beheerst. De AHS is een in de Arbeidsomstandighedenwet opgenomen regel die voorrang geeft aan hogereordemaatregelen om veiligheidsrisico s te verminderen (bijvoorbeeld het wegnemen van de bron van het risico) boven lagereordemaatregelen (bijvoorbeeld afschermende voorzieningen). De AHS moet worden gehanteerd bij het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor het ontwerp en vaststellen van werkmethoden en (veiligheids)maatregelen bij de uitvoering van baanwerkzaamheden/activiteiten. Het NVW en de daaruit voortvloeiende regelgeving worden beschouwd als stand der techniek, wat betekent dat alle voorkomende vormen van veilig werken aan het spoor erin staan beschreven. Enkele uitgangspunten van het NVW zijn: aandacht van correctief naar preventief; clustering van werkzaamheden in grotere geografische eenheden; eliminatie van geïnventariseerde risico s; in de ontwerpfase van de werkplek al randvoorwaarden scheppen voor veilig werken. Inspectieonderwerpen Spoorwegwet (artikel 3) Tijdens de inspecties van baanwerken kijkt de ILT naar de onderwerpen uit het Normenkader Veilig Werken en het Voorschrift voor Veilig Werken die hierop van toepassing zijn. Toetsing van zowel het proces als het menselijk handelen staat centraal. Pagina 12 van 15

14 Deze kritische inspectiepunten zijn: Leider werkplekbeveiliging voldoet aan de hem opgedragen taken; Veiligheidsman voldoet aan de hem opgedragen taken; Werkplekbeveiligingsinstructie buiten dienst/gegarandeerde waarschuwing voldoet aan eisen; Instructie Persoonlijke waarneming voldoet aan eisen; Wijkplaats voldoet aan eisen; Signalerende kleding voldoet aan eisen; Fysieke afscherming en afbakening van de werkplek voldoen aan eisen. Inspectieonderwerpen Arbeidsomstandighedenwet Voor de inspectie op de arbeidsomstandigheden door baanwerkers aan het hoofdspoor zijn de volgende kritische inspectiepunten benoemd: Van gevaar is sprake in het geval werkzaamheden op een arbeidsplaats worden uitgevoerd waarbij geen sprake is van ernstig gevaar, maar de uitvoering niet overeenkomstig de gestelde regelgeving worden uitgevoerd. Van ernstig gevaar is sprake in het geval dat werkzaamheden op een arbeidsplaats in het risicogebied (tot 2,25 meter vanuit het hart van het spoor) worden uitgevoerd zonder dat daarbij zichtbaar voldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om direct aanrijdgevaar te voorkomen. Kritische inspectiepunten brancheregelgeving Voorschrift Veilig Werken De Leider werkplekbeveiliging (LWB) heeft de volgende (kern)taken: 1. Het aantoonbaar beoordelen van de aangeleverde veiligheidsinstructie op veilige uitvoerbaarheid en het beargumenteren van de beoordeling als de maatregelen niet voldoen. 2. Het aantoonbaar verzorgen van de veiligheidsinstructie voor uitvoerenden. 3. Het (laten) uitvoeren van de in de werkplekbeveiliginginstructie (WBI) voorgeschreven veiligheidsmaatregelen door een leider Lokale Veiligheid (LLV) of werktreinbegeleider (WTB). 4. Het houden van toezicht op de naleving van veiligheidsmaatregelen, zelf het goede voorbeeld geven en het aanspreken van de werkbegeleider/uitvoerder en het stopzetten van het werk als de veiligheid dat naar zijn oordeel vereist. 5. Het evalueren van de veiligheidsmaatregelen en de veiligheidsorganisatie na afloop van de werkzaamheden en het doorgeven van de resultaten aan de werkbegeleider/uitvoerder dan wel de veiligheidscoördinator. De Veiligheidsman heeft de volgende (kern)taken: 1. Het aantoonbaar beoordelen van de veiligheidsinstructie op veilige uitvoerbaarheid en het beargumenteren van zijn beoordeling als de maatregelen niet voldoen. 2. Verzorgen van een aantoonbare veiligheidsinstructie aan uitvoerenden, tenzij de LWB of LLV dit verzorgt. 3. Het uitvoeren van de veiligheidstaken. 4. Het houden van toezicht op de naleving van veiligheidsmaatregelen, zelf het goede voorbeeld geven, en het aanspreken van de LWB/LLV of het stopzetten van het werk als de veiligheid dat naar zijn oordeel vereist. 5. Het evalueren van de veiligheidsmaatregelen en de veiligheidsorganisatie met de LWB of LLV of veiligheidscoördinator na afloop van de werkzaamheden. Pagina 13 van 15

15 Eisen instructies: In zowel het plan Gegarandeerde Waarschuwing (GW) als de instructie Persoonlijke Waarneming (PW) zijn ten minste opgenomen: de aard van de werkzaamheden; datum alsmede start- en eindtijd van de werkzaamheden; exacte aanduiding en contouren van de werkplek en de veilige wijkplaats; uitgewerkte veiligheidsmaatregelen; communicatievorm, communicatiemiddelen en wijze van communiceren. Het plan GW of de instructie PW is aanwezig op de werkplek en is gebaseerd op een RI&E De wijkplaats Een wijkplaats is een veilige plek waar baan-infrawerkers zich eventueel met hun materialen en gereedschappen zodanig kunnen opstellen dat aanrijdgevaar is uitgesloten. Het is verboden om in dienst zijnde sporen over te steken om de wijkplaats te bereiken. Wijkplaatsen moeten te allen tijde buiten het zogeheten Rode Meetgebied worden gesitueerd in verband met de mogelijke passage van zogeheten buitenprofieltreinen, een en ander conform onderstaand schema: Met voldoende afstand worden de waarden a, b en c bedoeld, zoals opgenomen in onderstaande tabel: snelheid in km/h veilige opstelafstand t.o.v. hart spoor in meters a. 2,25 b. 2,40 c. 2,75 afstand t.o.v. dichtstbijzijnde spoorstaaf in meters 1,50 1,65 2,00 De lengte van de wijkplaats is afhankelijk van de risico s, het aantal personen en/of het materiaal/gereedschap dat in gebruik is. Algemene eisen signalerende kleding: Veiligheidsmannen en grenswachters dragen een fluorescerend oranje vest met reflecterende strepen. Alle ploegleden en overige aanwezigen op de werkplek dragen een fluorescerend geel vest met reflecterende strepen. Alleengaanden dragen een fluorescerend geel vest met reflecterende strepen. Signalerende kleding moet voldoen aan de eisen van NEN-EN-471. Kleding met Pagina 14 van 15

16 kruisvormige reflecterende strepen is niet toegestaan. Het is evenmin toegestaan onder een geel vest rode- of oranjekleurige kleding te dragen. Het in de rapportage gehanteerde begrip risicogebied komt overeen met wat als zodanig in het Normenkader en de daaruit voortvloeiende voorschriften is gedefinieerd. Ter illustratie staat hieronder het risicogebied afgebeeld. Ook staan de afstanden vermeld die van toepassing zijn. Figuur 2: toegepast risicogebied Pagina 15 van 15

17 Dit is een uitgave van de Inspectie Leefomgeving en Transport Postbus BD Den Haag April 2012

RESULTATEN INSPECTIE BAANWERKEN 2010

RESULTATEN INSPECTIE BAANWERKEN 2010 RESULTATEN INSPECTIE BAANWERKEN 2010 VEILIG EN GEZOND WERKEN KAN ALTIJD : Versienummer: 1.0 definitief 2 van 20 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 2 Inspecties Baanwerken 2010 4 2.1 Doel 4 2.2 Veiligheid baanwerkers

Nadere informatie

Resultaten Inspectie Baanwerken 2012

Resultaten Inspectie Baanwerken 2012 Resultaten Inspectie Baanwerken 2012 Pagina 1 van 20 Resultaten Inspectie Baanwerken 2012 Versie 2.0 Datum 18 juni 2013 Status Definitief Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport Rail en Wegvervoer,

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Inspectieproject. Veiligheid en gezondheid Spoorbaanwerkers

Inspectieproject. Veiligheid en gezondheid Spoorbaanwerkers Inspectieproject Veiligheid en gezondheid Spoorbaanwerkers augustus 2008 Veiligheid en gezondheid van spoorbaanwerkers onder de loep Rapportage inspectieproject Spoorbaanwerkers 01-10-2007 tot 01-05-2008

Nadere informatie

WERKKAMER UITWERKEN REGELGEVING. Resultaten 2015 & Jaarplan 2016

WERKKAMER UITWERKEN REGELGEVING. Resultaten 2015 & Jaarplan 2016 WERKKAMER UITWERKEN REGELGEVING Resultaten 2015 & Jaarplan 2016 Jaarplan WK UR 2016 Inhoud Veiligheidsprestaties branche Terugblik resultaten 2015 Onderwerpen jaarplan 2016 Vragen aan het bestuur Principes

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

Kamervraag/vragen van de leden Ulenbelt en Van Huijm

Kamervraag/vragen van de leden Ulenbelt en Van Huijm De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015 Holland Solar heet u welkom Veilig werken op daken Solar Solu(ons 2015 Veilig werken op daken ernst van tongeren directeur/eigenaar ID energie bestuurslid Holland Solar assessor Kenteq ( SEI erkenning

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

Veiligheid Baanwerkers 2003/2004

Veiligheid Baanwerkers 2003/2004 Veiligheid Baanwerkers 2003/2004 Arbeidsinspectie Inspectie Verkeer en Waterstaat postbus 90801 Postbus 1511 2509 LV Den Haag 3511 BS Utrecht Contactpersonen: Ir. I. van der Blom R.J.P. de Groot Looptijd:

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. 20 juni 2007. Onderzoeksnummer RV-06U0861. Paginanummer 1 van 46

Onderzoeksrapport. 20 juni 2007. Onderzoeksnummer RV-06U0861. Paginanummer 1 van 46 Onderzoeksrapport Rapportagedatum Op zondag 15 oktober 2006 verongelukt omstreeks 0:35 uur een veiligheidsman na een aanrijding door een reizigerstrein te Rotterdam Stadion. 1 van 46 2 van 46 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Naleving Normenkader Veilig Werken

Naleving Normenkader Veilig Werken Naleving Normenkader Veilig Werken Jaarrapport 2013 Van Auteur ProRail Timon Drenth Kenmerk Versie 3.0 EDMS-#3510641 Datum 28 januari 2014 EDMS-#3510641-v1-Naleving_NVW_jaarrapport_2013_v3 Bestand Status

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2014

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2014 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2014 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport Gebruiksjaar 2014 Datum 9 januari 2015 Pagina 4 van 20 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Projectnummer: A568 Contactpersoon: mevr. Y. Montforts Tel: 0475-356603 Den Haag, 14 mei 2004

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Inleiding Werkt u met ingeleende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 254 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010 Datum 16 mei 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Milieugevaarlijke Stoffen Nieuwe

Nadere informatie

Brancherichtlijn. Borgen Veiligheid bij Functieherstel. Behoort bij VVW- Trein. Brancherichtlijn Borgen Veiligheid bij Functieherstel 1.

Brancherichtlijn. Borgen Veiligheid bij Functieherstel. Behoort bij VVW- Trein. Brancherichtlijn Borgen Veiligheid bij Functieherstel 1. Brancherichtlijn Borgen Veiligheid bij Functieherstel Behoort bij VVW- Trein Brancherichtlijn Borgen Veiligheid bij Functieherstel 1.0 dec 14 1 Brancherichtlijn Borgen Veiligheid bij Functieherstel 1.0

Nadere informatie

BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012

BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012 BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012 Pagina 1 Inhoudsopgave paginanummer 0. Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 5 1.1. Aanleiding van het project

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Bijna-aanrijding baanwerkers

Bijna-aanrijding baanwerkers 2 Bijna-aanrijding baanwerkers Onderzoek naar incident te Zaandam Kogerveld op 29 augustus 2008 Datum 17 augustus 2009 Status Definitief Bijna-aanrijding baanwerkers Onderzoek naar incident te Zaandam

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

Wijziging Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving

Wijziging Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving SZW Wijziging Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving (Richtlijn Atex) Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juli 2003, Directie Arbeidsveiligheid en -gezondheid,

Nadere informatie

Factsheet Sportactie Leeftijdgrenzen Alcohol 2010

Factsheet Sportactie Leeftijdgrenzen Alcohol 2010 Factsheet Sportactie Leeftijdgrenzen Alcohol 2010 Versie 3 Datum 17 juni 2011 Status definitief Colofon Project Sportactie Leeftijdsgrenzen Alcohol 2010 CE 10 1711 Contact Afdeling Toezichtvoorbereiding

Nadere informatie

Veiligheidsladder ProRail

Veiligheidsladder ProRail Welkom Veiligheidsladder ProRail NVVK Veiligheidscongres 2015 Eigenaar: Dieter van Delft 31 maart 2015 Status: Definitief Vooraf 18-10-2014 de Volkskrant Veiligheidsladder ProRail 2 Agenda Aanleiding en

Nadere informatie

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie slaagt er nog onvoldoende in om de Arbeidstijdenwet en de bepalingen rondom Agressie en Geweld van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Werkt u met een uitzendonderneming of bent u dat binnenkort van plan? Dan is

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen. Actualisatie 2012

Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen. Actualisatie 2012 Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen Actualisatie 2012 Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen Actualisatie 2012

Nadere informatie

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer Auditstatuut Systeemtoezicht Wegvervoer Datum: 17 januari 2013 Status: vastgesteld versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Audits 4 2.1 Systeemcriteria 4 3 Traject audit 5 3.1 Self-assessment

Nadere informatie

2) Wettelijke verplichtingen, Zorgplicht, Aansprakelijkheid en Verzekering

2) Wettelijke verplichtingen, Zorgplicht, Aansprakelijkheid en Verzekering Specifieke voorwaarden van toepassing op overeenkomsten inzake toegang tot en gebruik van onderhouds- en andere technische voorzieningen, outillage en/of (opstel)terreinen van NedTrain 1) Definities Medegebruiker:

Nadere informatie

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw Inspectie-actie bouw april 2013 Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers Jan Vermeiren p Programma: > Inspectie SZW / sector bouw > Wettelijke bepalingen > Bouwactie voorjaar 2013 / praktijk (foto

Nadere informatie

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld:

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld: Documentgegevens Titel Werkgebied Sanctiebeleid bij niet naleven van de regels, voorschriften en instructies Personeel: Arbo Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende

Nadere informatie

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van maart 2011 tot en met februari 2012 zorgboerderijen en andere kleinschalige zorgvoorzieningen.

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in de grond-, weg- en waterbouw. Samen de arbeidsrisico s te lijf

Veilig en gezond werken in de grond-, weg- en waterbouw. Samen de arbeidsrisico s te lijf Veilig en gezond werken in de grond-, weg- en waterbouw Samen de arbeidsrisico s te lijf De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Wat doet de

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Themaonderzoek vakbekwaamheid treindienstleiders. vervolg op het onderzoek uit 2012

Themaonderzoek vakbekwaamheid treindienstleiders. vervolg op het onderzoek uit 2012 Themaonderzoek vakbekwaamheid treindienstleiders vervolg op het onderzoek uit 2012 Themaonderzoek vakbekwaamheid treindienstleiders vervolg op het onderzoek uit 2012 Datum 4 april 2014 Documentnummer

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA Coöperatie Baronije UA KAM & Optimalisatie Coöperatie Baronije UA Edisonbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Postbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: contact@baronije.nl

Nadere informatie

Examen V&G-Coördinator Uitvoeringsfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider

Examen V&G-Coördinator Uitvoeringsfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider Examen &G-Coördinator Uitvoeringsfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 p te

Nadere informatie

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Juni 2006 2 Vakantiewerk en bijbaantjes 2005 Inspectieonderwerpen Arbeidstijdenwet en Nadere Regeling Kinderarbeid CO 2 en N

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie

Risico-inventarisatie & evaluatie Interne instructie Arbeidsinspectie Risico-inventarisatie & evaluatie INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen 3.2

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagveblijf De Wigwam (KDV) Dokter Stolteweg 68 74 8025AZ ZWOLLE Registratienummer 212745281

Inspectierapport Kinderdagveblijf De Wigwam (KDV) Dokter Stolteweg 68 74 8025AZ ZWOLLE Registratienummer 212745281 Inspectierapport Kinderdagveblijf De Wigwam (KDV) Dokter Stolteweg 68 74 8025AZ ZWOLLE Registratienummer 212745281 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 25-02-2015

Nadere informatie

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Opdrachtgever : Gemeente Veiligheid Valgevaar 23 6583 QQ Veiligstad Tel. 009-555 777 E-mail info@gemeenteveiligheid.nl

Nadere informatie

Aanrijding ladderwagen

Aanrijding ladderwagen 2 Aanrijding ladderwagen Onderzoek naar aanrijding op 30 september 2008 te Zaandam Datum 17 augustus 2009 Status Definitief Aanrijding ladderwagen Onderzoek naar aanrijding op 30 september 2008 te Zaandam

Nadere informatie

De Brzo-inspectie. Alle informatie over het gezamenlijke toezicht en de handhaving door de Inspectie SZW

De Brzo-inspectie. Alle informatie over het gezamenlijke toezicht en de handhaving door de Inspectie SZW De Brzo-inspectie Alle informatie over het gezamenlijke toezicht en de handhaving door de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen

Nadere informatie

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen,

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet Artikel 5 Risico Inventarisatie

Nadere informatie

Voorschrift Veilig Werken Trein

Voorschrift Veilig Werken Trein Voorschrift Veilig Werken Trein Voorschrift Veilig Werken - Trein 3.0 okt 13 Voorschrift Veilig Werken Trein (VVW) Conventioneel spoor/hogesnelheidslijn/betuwe Route voor mensen en organisaties die werken

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Brancherichtlijn. Activiteiten met minimum veiligheidsbeheersmaatregel Persoonlijke Waarneming met Grenswachter (Behoort bij VVW- Trein)

Brancherichtlijn. Activiteiten met minimum veiligheidsbeheersmaatregel Persoonlijke Waarneming met Grenswachter (Behoort bij VVW- Trein) Brancherichtlijn Activiteiten met minimum veiligheidsbeheersmaatregel Persoonlijke Waarneming met Grenswachter (Behoort bij VVW- Trein) Brancherichtlijn activiteiten minimum maatregel PW-GRW 1.3 jan 15

Nadere informatie

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk:

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk: Geachte., In de periode Juni t/m Augustus 2013 is er een klacht over arbeidsomstandigheden onderzocht in uw onderneming. Het onderzoek is uitgevoerd in zowel het distributiecentrum (DC) als in enkele filialen.

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie 1 Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Pagina 1 van 9 Samenvatting In 2007 zijn door de directie MHC bij 41 BRZO99 en Arie bedrijven Atex 137 inspecties uitgevoerd op een wijze als beschreven in het toezichtbeleid

Nadere informatie

Branchegerichte Toelichting. Railinfrastructuur (BTR 2004)

Branchegerichte Toelichting. Railinfrastructuur (BTR 2004) Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur (BTR 2004) behorende bij VCA 2004/04 Van Auteur ProRail ProRail AKI KO Kenmerk RIB 0094 Versie 2.1 Datum 31 oktober 2005 Bestand BTR 2004, versie 2.1.doc

Nadere informatie

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Werkt u met uitzendkrachten of bent u dat binnenkort van plan? Dan is het goed

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Inspectierapport BSO de Berenstad (BSO) Monteverdistraat 5 1323AE ALMERE Registratienummer 212906161

Inspectierapport BSO de Berenstad (BSO) Monteverdistraat 5 1323AE ALMERE Registratienummer 212906161 Inspectierapport BSO de Berenstad (BSO) Monteverdistraat 5 1323AE ALMERE Registratienummer 212906161 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 10-02-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Gelet op artikel 9, derde lid, van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht;

Gelet op artikel 9, derde lid, van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht; Concept ten behoeve van internetconsultatie september 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van, nr. IENM/BSK-, tot wijziging van de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2. Interne instructie Arbeidsinspectie Beeldschermwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.4 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1

Nadere informatie

Boeteoplegger SZW. Boeterapport Arbeidsomstandigheden. Za a kn ii mme r. Contact gegevens

Boeteoplegger SZW. Boeterapport Arbeidsomstandigheden. Za a kn ii mme r. Contact gegevens Boeteoplegger SZW Boeterapport Arbeidsomstandigheden Za a kn ii mme r Contact gegevens ILT/Rail en Wegvervoer Inspectie Handhaving Rail Europalaan 40, 3526 KC Utrecht Postbus 1511, 3500 BM Utrecht Tel:

Nadere informatie

ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Voorlichting en onderricht Artikel 8 1. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Casusexamen 4 1.2 Portfolioproducten 4 1.3 Eindgesprek 5 2 Beoordeling

Nadere informatie

Jan Vermeiren inspecteur / projectleider

Jan Vermeiren inspecteur / projectleider Jan Vermeiren inspecteur / projectleider j. Vermeiren 10-09-2010 Arbeidsinspectie Centraal kantoor / meldkamer Utrecht Info: www.arbeidsinspectie.nl Ong. 450 inspecteurs Waarvan 220 Arbo-inspecteurs Waarvan

Nadere informatie

Inspectierapport Bijdehand (PSZ) Overhandstraat 19 3195SE PERNIS ROTTERDAM

Inspectierapport Bijdehand (PSZ) Overhandstraat 19 3195SE PERNIS ROTTERDAM Inspectierapport Bijdehand (PSZ) Overhandstraat 19 3195SE PERNIS ROTTERDAM Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: ROTTERDAM Datum inspectie: 03-03-2014 Type onderzoek : Nader

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

Arbo is gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wg en wn. Effectiviteit van voorlichting. Wim van Alphen PHOV

Arbo is gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wg en wn. Effectiviteit van voorlichting. Wim van Alphen PHOV Effectiviteit van voorlichting Wim van Alphen PHOV Arbo is gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wg en wn Daarom wn in staat stellen deze verantwoordelijkheid op te pakken. Arbowet artikel 8 Wn voorlichting

Nadere informatie

Alcoholcontroles - veiligheidsfuncties. Datum 29 maart 2010 Status Definitief 1.0

Alcoholcontroles - veiligheidsfuncties. Datum 29 maart 2010 Status Definitief 1.0 Alcoholcontroles - veiligheidsfuncties Datum 29 maart 2010 Status Definitief 1.0 Alcoholcontroles - veiligheidsfuncties Datum 29 maart 2010 Status Definitief 1.0 Colofon Uitgegeven door Inspectie Verkeer

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Kindercentrum Kids en Co Burgemeester Versluysstraat 20 4698 AS OUD-VOSSEMEER Registratienummer 224608435

Inspectierapport Kinderdagverblijf Kindercentrum Kids en Co Burgemeester Versluysstraat 20 4698 AS OUD-VOSSEMEER Registratienummer 224608435 Inspectierapport Kinderdagverblijf Kindercentrum Kids en Co Burgemeester Versluysstraat 20 4698 AS OUD-VOSSEMEER Registratienummer 224608435 Toezichthouder: GGD Zeeland In opdracht van gemeente: Tholen

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie b Bedrijfshulpverlening Risico-inventarisatie en -evaluatie MKB-inforeeks Reeks Arbo Arbo in in het de MKB praktijk De arbochecklist voor veiligheid en gezondheid op de werkplek Risico s terugdringen in

Nadere informatie

Self assessment Goederenvervoer

Self assessment Goederenvervoer Self assessment Goederenvervoer De houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op vervoersgebied. De inspectie kent hiervoor vijf vormen van toezicht: objectinspecties, administratie controles,

Nadere informatie

Toezicht attractieparken Inspectieresultaten 2014. Productveiligheid Divisie Consument & Veiligheid NVWA

Toezicht attractieparken Inspectieresultaten 2014. Productveiligheid Divisie Consument & Veiligheid NVWA Toezicht attractieparken Inspectieresultaten 2014 Productveiligheid Divisie Consument & Veiligheid NVWA Opgesteld door : ir. C.J.T.M. Postma-Koolen. Datum : mei 2015 Toezicht attractieparken inspectieresultaten

Nadere informatie

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Den Haag, december 02 Colofon Contactpersoon: mw. Y.A.J. Montforts tel.nr.: 0475-356603 Titel : Eindverslag inspectieproject OPS 2001 Project nr. : A491 Uitvoeringsperiode

Nadere informatie

Opleveringskeuring valbeveiliging

Opleveringskeuring valbeveiliging Opleveringskeuring valbeveiliging IVDV2200 Kantoorgebouw Amsterdam IVDV2200 Opleveringskeuring valbeveiliging Pagina 1 van 13 Opdrachtgever Naam : Contactpersoon : De heer Correspondentieadres : Postbus

Nadere informatie

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van The Safety Bible Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Save - Scholten Advies Veiligheidsbewustzijn Educatie. Save - Scholten Advies Veiligheidsbewustzijn Educatie

Save - Scholten Advies Veiligheidsbewustzijn Educatie. Save - Scholten Advies Veiligheidsbewustzijn Educatie Colofon Titel Risico Au teu r Erik Scholten Vormgevin g Save - Scholten Advies Veiligheidsbewustzijn Educatie U itgever Save - Scholten Advies Veiligheidsbewustzijn Educatie D atu m 1 e dru k 18 november

Nadere informatie

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden School: PCSS voor basisonderwijs De Arend Vestiging: Nunspeet Beschrijving: Protestants Christelijk Speciale School voor Basisonderwijs Onderzoek: drs. P.A. de Kloe

Nadere informatie

Inspectierapport Bumbalu (PSZ) Boschjesstraat 66 1541KL KOOG AAN DE ZAAN

Inspectierapport Bumbalu (PSZ) Boschjesstraat 66 1541KL KOOG AAN DE ZAAN Inspectierapport Bumbalu (PSZ) Boschjesstraat 66 1541KL KOOG AAN DE ZAAN Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: ZAANSTAD Datum inspectie: 10-01-2014 Type onderzoek: Nader onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Het Buitenschoolse Net, Locatie Rotsvlinder (BSO) Gemertstraat 6 5345HE OSS Registratienummer 811267167

Inspectierapport Het Buitenschoolse Net, Locatie Rotsvlinder (BSO) Gemertstraat 6 5345HE OSS Registratienummer 811267167 Inspectierapport Het Buitenschoolse Net, Locatie Rotsvlinder (BSO) Gemertstraat 6 5345HE OSS Registratienummer 811267167 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: OSS Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport nader onderzoek KDV Wolkewietje (KDV) Rembrandtstraat 29 7771XE HARDENBERG Registratienummer 125678812

Inspectierapport nader onderzoek KDV Wolkewietje (KDV) Rembrandtstraat 29 7771XE HARDENBERG Registratienummer 125678812 Inspectierapport nader onderzoek KDV Wolkewietje (KDV) Rembrandtstraat 29 7771XE HARDENBERG Registratienummer 125678812 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Hardenberg Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Christelijk Kinderdagverblijf Benjamin (KDV) Regentesseplantsoen 22d 2801CL GOUDA Registratienummer 709595499

Inspectierapport Stichting Christelijk Kinderdagverblijf Benjamin (KDV) Regentesseplantsoen 22d 2801CL GOUDA Registratienummer 709595499 Inspectierapport Stichting Christelijk Kinderdagverblijf Benjamin (KDV) Regentesseplantsoen 22d 2801CL GOUDA Registratienummer 709595499 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Gouda

Nadere informatie

Wat doet de Inspectie SZW?

Wat doet de Inspectie SZW? Wat doet de Inspectie SZW? De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Wat doet de Inspectie SZW? 1 Organisatie Meer effect met één Inspectie SZW

Nadere informatie

Inspectierapport Domino (BSO) Jan Sluijtersstraat 2 4703JK ROOSENDAAL Registratienummer 161322256

Inspectierapport Domino (BSO) Jan Sluijtersstraat 2 4703JK ROOSENDAAL Registratienummer 161322256 Inspectierapport Domino (BSO) Jan Sluijtersstraat 2 4703JK ROOSENDAAL Registratienummer 161322256 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: ROOSENDAAL Datum inspectie: 07-10-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Dribbel (PSZ) Nieuwehaven 310 2801EG GOUDA

Inspectierapport Dribbel (PSZ) Nieuwehaven 310 2801EG GOUDA Inspectierapport Dribbel (PSZ) Nieuwehaven 310 2801EG GOUDA Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Gouda Datum inspectie: 09-03-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status: Definitief

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

TCVT CertifICatie voor veilig hijsen

TCVT CertifICatie voor veilig hijsen TCVT CertifICatie voor veilig hijsen TCVT CertifICatie voor veilig hijsen In Nederland vinden veel hijsactiviteiten plaats, vaak gerelateerd aan bouwactiviteiten. Veiligheid is daarbij van het allergrootste

Nadere informatie

Veilig werken in de zonne-energie-sector

Veilig werken in de zonne-energie-sector Veilig werken in de zonne-energie-sector Module: V&G en aansprakelijkheid Auteur: Docent: Edwin Petersen Veiligheidskundige (MVK) Edwin Petersen Inhoudsopgave Inleiding; Definities;. Inleiding ~ wijzigende

Nadere informatie

Agressie en geweld in de publieke sector

Agressie en geweld in de publieke sector Agressie en geweld in de publieke sector De Inspectie SZW heeft van 1 mei 2013 tot en met 1 augustus 2014 inspecties uitgevoerd bij 321 locaties of teams van woningcorporaties, gerechtsdeurwaarders, Belastingdienst

Nadere informatie

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Flexibel personeel evenement & veiligheid Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Soorten Flexibel personeel Eigen medewerkers met een tijdelijk contract Vaste uren Variabele uren Oproepcontract MET en ZONDER

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Kolkkidz Klaas Bootpad 2 1827 CX ALKMAAR Registratienummer 819006270

Inspectierapport KDV Kolkkidz Klaas Bootpad 2 1827 CX ALKMAAR Registratienummer 819006270 Inspectierapport KDV Kolkkidz Klaas Bootpad 2 1827 CX ALKMAAR Registratienummer 819006270 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Alkmaar Datum inspectie: 28 september 2015 Type

Nadere informatie

Handhavingsactie 2011 Wet pleziervaartuigen. Onderzoek naar de naleving van de Wet pleziervaartuigen

Handhavingsactie 2011 Wet pleziervaartuigen. Onderzoek naar de naleving van de Wet pleziervaartuigen Handhavingsactie 2011 Wet pleziervaartuigen Onderzoek naar de naleving van de Wet pleziervaartuigen Handhavingsactie 2011 Wet pleziervaartuigen Onderzoek naar de naleving van de Wet pleziervaartuigen Versie

Nadere informatie