Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie"

Transcriptie

1 Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

2 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De AI houdt ondermeer toezicht op de volgende wetten: Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) Arbeidstijdenwet (ATW) Kernenergiewet (KEW) Warenwet (diverse besluiten) Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) Besluit Risico s Zware Ongevallen (BRZO) Het werkterrein van de AI omvat alle bedrijven en commerciële- en nietcommerciële (private en publieke) instanties in Nederland. Daarnaast wordt ook bij particuliere opdrachtgevers geïnspecteerd. De belangrijkste taken van de Arbeidsinspectie: Er op toezien dat werkgevers en werknemers zich aan voornoemde wetten houden (naleving van de wet). Het doel is: het voorkomen van veiligheids- en gezondheidsrisico s in arbeidssituaties; Het opsporen en tegengaan van de inzet van illegale arbeid (illegale tewerkstelling), met als doel: bestrijding van verdringing van legale door illegale werknemers, bestrijding van oneerlijke concurrentie en bestrijding van fraude en misstanden op de arbeidsmarkt in brede zin; Het houden van toezicht op bedrijven waar met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen wordt gewerkt die bij verkeerd gebruik zouden kunnen leiden tot brand, explosie en/of het vrijkomen van een giftige wolk die naast werknemers, ook de omgeving zwaar kan treffen (Major Hazard Control); Er op toezien dat werkgevers zich aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag houden, waarmee wordt voorkomen dat werknemers worden onderbetaald; 2 Wat doet de Arbeidsinspectie?

3 Het onderzoeken van meldingsplichtige arbeidsongevallen in samenhang met de Arbeidsomstandighedenwet; Het onderzoeken van zware ongevallen en incidenten in bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, in samenhang met het Besluit Risico s Zware Ongevallen (BRZO); Het onderzoeken van klachten van werknemers over hun arbeidsomstandigheden of arbeidstijden. Het inzetten van sancties (dwangmiddelen) bij overtredingen De AI grijpt in wanneer bij een inspectie of onderzoek één of meer overtredingen wordt aangetroffen. Afhankelijk van de wet en de ernst van de overtreding zet de AI in zwaarte verschillende maatregelen of sancties in, variërend van een mondelinge opmerking, een officiële waarschuwing tot een boete of proces-verbaal. Zie verder onder: Maatregelen en sancties bij overtreding van de wetgeving op pagina 11. Deze brochure geeft informatie over de taken, de werkwijze en de bevoegdheden van de Arbeidsinspectie. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website: Wat doet de Arbeidsinspectie? 3

4 2 Wanneer heeft u met de Arbeidsinspectie te maken? In de volgende situaties heeft u met de Arbeidsinspectie (AI) te maken: Werkgevers en werknemers: Bij een inspectie, controle of onderzoek in uw bedrijf of instelling in relatie tot de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, of het Besluit Risico s Zware Ongevallen; Bij de opsporing en bestrijding van illegale arbeid en arbeidsmarktfraude in uw bedrijf of op uw huisadres in relatie tot de Wet arbeid vreemdelingen; Bij een controle in uw bedrijf of (minimaal) het wettelijk verplichte minimumloon wordt uitbetaald (Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag). Werkgevers: Voor het aan de AI melden van ernstige (meldingsplichtige) arbeidsongevallen en bij het door de AI te verrichten onderzoek dat daar op volgt (zie verder pagina 12); Voor het melden van zware ongevallen en incidenten met gevaarlijke stoffen in uw bedrijf of instelling en bij het door de AI te verrichten onderzoek dat daar doorgaans op volgt (zie verder pagina 13); Voor het aanvragen van ontheffingen ten aanzien van kinderarbeid in bijzondere omstandigheden (zoals optredens op radio, tv en in theaters); Voor het melden van o.a. asbestverwijderingswerk en duikarbeid; Bij het verrichten van (monitoring)onderzoeken in uw bedrijf of instelling. Hierbij wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de uitwerking van nieuwe of gewijzigde wetten en regels, of naar het effect van nieuw of gewijzigd toezicht- en handhavingsbeleid. Werknemers Voor het melden van klachten over uw arbeidsomstandigheden, arbeidstijden en/of betaling onder het wettelijk minimumloon (zie verder pagina 12). Kijk voor meer informatie op onze website: 4 Wat doet de Arbeidsinspectie?

5 3 Werkwijze Arbeidsinspectie Inspectieprojecten De meeste inspecties van de AI worden in sector- of branchegerichte projecten uitgevoerd. In een aantal projecten wordt van thema s uitgegaan, zoals vakantiewerk door jongeren, of de gevaren van de inzet van heftrucks in talrijke bedrijfstakken. De inspectieprojecten worden vooraf in de jaarplannen en op de internetsite van de AI aangekondigd: De nadruk van de inspecties ligt in sectoren of branches waar de risico s het grootst zijn en/of de naleving van de wet het geringst is. Samenwerking rijksinspecties Bedrijven kunnen door de aard van hun activiteiten met verschillende inspectiediensten te maken krijgen. Dat mag niet tot onnodige toezichtlast leiden. Daarom werken inspecties met elkaar samen. Het toezicht in een bepaalde sector, branche, keten of domein wordt dan op elkaar afgestemd. Die samenwerking krijgt vorm binnen een sector- of domeingericht (bijvoorbeeld Schiphol) inspectieloket. Of er voor uw sector ook zo n samenwerkingsverband is, kunt u zien op Bij het toezicht op het Besluit Risico s Zware Ongevallen (Major Hazard Control) werkt de Arbeidsinspectie nauw samen met provincies, gemeenten en de Brandweer. Zorgvuldige werkwijze Het handhaven van de wet, het onderzoeken van klachten van werknemers en het onderzoeken van meldingen van meldingsplichtige arbeidsongevallen, is aan zorgvuldige procedures gebonden. Hoe deze procedures verlopen, kunt u zien op: Follow up De inspectieresultaten worden op onze internetsite gepubliceerd en met de geïnspecteerde werkgevers- en werknemersorganisaties besproken. Branches worden zo gestimuleerd om binnen hun sector zelf actief aan de slag te gaan met plannen en maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het werk. Wat doet de Arbeidsinspectie? 5

6 4 Toezicht op de naleving van wetten en regels Toezicht op de Arbeidsomstandighedenwet Transparante werkwijze Bij inspecties in samenhang met de Arbowet hanteert de Arbeidsinspectie (AI), naast de wet- en regelgeving, de door werkgevers en werknemers opgestelde arbocatalogi. Voor een overzicht van de beschikbare catalogi zie: De AI geeft zelf voor werkgevers en werknemers bestemde en op branches gerichte Arbo-branchebrochures uit. De brochures worden voor de start van een inspectieproject aan werkgevers in de te inspecteren branche toegezonden. Deze brochures bevatten informatie over de wettelijke verplichtingen en het verloop van een bedrijfsinspectie. Ook zijn de belangrijkste arbeidsrisico s in desbetreffende branche beschreven. Dat zijn tevens de belangrijkste aandachtspunten bij een inspectie. Voor een overzicht van de branche brochures zie: De inspectie Als er een ondernemingsraad of medezeggenschapsorgaan is, nodigt de inspecteur een vertegenwoordiger hiervan uit om met de inspectie mee te lopen. De resultaten van de inspectie worden ter plaatse met de betrokkenen doorgesproken. Afhankelijk van het inspectieresultaat krijgt de werkgever te horen of er wel of geen overtredingen zijn. Als de inspecteur overtredingen heeft gezien, hoort de werkgever welke overtredingen binnen welke periode moeten worden opgeheven en of er nog meer maatregelen moeten worden genomen. De werkgever hoort tevens wat de eventuele sanctie is (zie voor een overzicht van de sancties pagina 11). De met de werkgever gemaakte afspraken over het opheffen van de overtreding(en) worden schriftelijk bevestigd. Als de termijn is verstreken, kan worden gecontroleerd of de afspraken zijn nagekomen. 6 Wat doet de Arbeidsinspectie?

7 Hard waar het moet, soepel waar het kan (Arbowet en Arbeidstijdenwet) De AI inspecteert vaker in sectoren waar de risico s groot zijn en/of waar de kans op overtreding van de wet(ten) hoger is. Bij ernstige overtredingen zal altijd streng worden opgetreden. Als een overtreding minder ernstig is, zal de AI meewegen hoe het met de algemene aandacht voor arbeidsomstandigheden en arbeidstijden is gesteld. Als dit in orde is, dan wordt met een opmerking of waarschuwing volstaan. Wanneer die aandacht echter structureel ontbreekt, zal er harder worden opgetreden. Toezicht op de Arbeidstijdenwet De Arbeidstijdenwet bepaalt de grenzen van de arbeids- en rusttijden van werknemers, en bevat specifieke bepalingen voor arbeid door kwetsbare groepen zoals kinderen, jongeren, zwangere- en pas bevallen vrouwen. Te lange werktijden kunnen belastend zijn voor werknemers en hun gezondheid en veiligheid bedreigen of aantasten. Wat doet de Arbeidsinspectie? 7

8 De AI ziet er op toe dat de in de Arbeidstijdenwet genoemde werk- en rusttijden niet worden overschreden. Tevens ziet de AI er op toe of er een deugdelijke registratie van de gewerkte uren wordt bijgehouden. Als de AI overtredingen ziet, worden sancties ingezet (zie voor een overzicht van de sancties pagina 11). Toezicht op de Wet arbeid vreemdelingen (illegale tewerkstelling) Geldige tewerkstellingsvergunning Het laten werken van illegale arbeidskrachten gaat ten koste van legale arbeidskrachten. Deze komen daardoor moeilijker of niet aan werk en worden afhankelijk van een uitkering. Bovendien worden illegale arbeidskrachten vaak onderbetaald, zijn hun arbeidsomstandigheden en huisvesting vaak onder de maat en worden sociale premies en belasting ontdoken. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie met bonafide werkgevers, wat maatschappelijk zeer ongewenst is. Hierom verbiedt de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) nadrukkelijk aan werkgevers en particulieren om vreemdelingen, die geen vrije toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt, zonder geldige tewerkstellingsvergunning voor zich te laten werken. Voor een overzicht van de nationaliteiten die wel vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt hebben zie: Tijdens controles vragen de inspecteurs van de Arbeidsinspectie aan op het werk aanwezige personen om zich te legitimeren. Hiermee stellen zij vast of werkgevers of particuliere opdrachtgevers voor deze werknemers over tewerkstellingsvergunningen moeten beschikken. Als dit zo is, gaat de AI na of die inderdaad aanwezig zijn. Is dit niet het geval, dan is sprake van illegale tewerkstelling, wat een ernstige overtreding van de wet is en met hoge boetes wordt bestraft: per illegale werknemer. Particuliere opdrachtgevers en particulieren die huishoudelijke of persoonlijke diensten laten verrichten betalen per illegale werknemer. Medewerkingsverplichting In de Wet arbeid vreemdelingen is de Medewerkingsverplichting opgenomen. Dit verplicht werkgevers om mee te werken aan de vaststelling van de identiteit van zijn of haar medewerkers. De AI kan, als hier niet aan wordt meegewerkt, een boete opleggen die gelijk is aan de boete voor illegale tewerkstelling. Samenwerking in interventieteams Veel van de controles vinden plaats in zogenaamde interventieteams. De Arbeidsinspectie werkt dan in wisselende samenstelling o.a. met de Politie, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de SIOD, gemeenten en de Belastingdienst samen. Behalve illegale tewerkstelling, worden fraude (zoals zwartwerken) en illegaliteit gecontroleerd. Door opeenstapeling van de 8 Wat doet de Arbeidsinspectie?

9 verschillende boetes, kunnen deze nog hoger oplopen dan hiervoor is aangegeven. Tips De AI onderzoekt ook tips van derden, die wijzen op overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen. Meer informatie over vreemdelingen en werk vindt u op onze website: Toezicht op de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag Recht op minimumloon Alle werknemers van 15 tot 65 jaar die in Nederland werken, hebben recht op minimaal het wettelijke minimumloon en minimumvakantiebijslag. Dat staat in de gelijknamige wet. Deze wet is ook van toepassing als de werkgever in het buitenland is gevestigd en als de werknemer een vreemdeling is (zie hiervoor). Voor werknemers van 15 tot 23 jaar gelden aparte minimum(jeugd)loonbedragen. Het jeugdloon stijgt met het oplopen van de leeftijd. Naast het wettelijke minimumloon hebben werknemers recht op een minimumvakantiebijslag van 8% van het bruto jaarloon. De actuele bedragen vindt u op onze website: De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Bij onderbetaling van het loon kan een boete worden opgelegd van maximaal per onderbetaalde werknemer, bij onderbetaling van de vakantiebijslag: maximaal 700 per onderbetaalde werknemer. Het boetebedrag is afhankelijk van de mate en duur van de onderbetaling. U wordt tevens verplicht het te weinig betaalde loon en/of vakantiegeld alsnog te betalen. Doet u dit niet, dan kunt u per dag dat u in gebreke blijft, een dwangs0m opgelegd krijgen die kan oplopen tot 300 per dag bij onderbetaling van het loon en 25 per dag bij onderbetaling van de vakantiebijslag (last onder dwangsom). Bovengenoemde boetes zijn de huidige bedragen en deze kunnen wijzigen. Actuele informatie kunt u vinden op: www. arbeidsinspectie.nl Toezicht op regelgeving om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen of beperken Major Hazard Control Bij bepaalde bedrijfsactiviteiten worden grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen geproduceerd, toegepast of op- of overgeslagen. Wanneer een of meer van die gevaarlijke stoffen onbedoeld vrijkomt, kan dit een heftige brand, explosie, of het vrijkomen van giftige wolken veroorzaken. Wat doet de Arbeidsinspectie? 9

10 Het gevolg kan zijn: grote schade aan mensen, gebouwen en omgeving (o.a. installaties, fabrieken, kantoren, woningen, infrastructuur, natuur en milieu). De bedrijfsvoering, de processen, het onderhoud en de technische en organisatorische voorzieningen bij dit soort bedrijven moeten zodanig worden georganiseerd en uitgevoerd, dat de kans op zo n zwaar ongeval tot een minimum wordt beperkt en dat ook de eventuele gevolgen zo klein mogelijk blijven. Specifieke wetgeving Omdat de gevolgen van een zwaar ongeval zeer ingrijpend en verstrekkend kunnen zijn, is specifieke wetgeving voor dit soort risicobedrijven van kracht: - het Besluit Risico s Zware Ongevallen 1999 (BRZO 99), - de Regeling Risico s Zware Ongevallen 1999 (RRZO 99), - de Aanvullende Risico-inventarisatie en Evaluatie (ARIE), volgens hoofdstuk 2, afdeling 2, artikel 9.34 van het Arbobesluit. Waar het om de arbeidsveiligheid en gezondheid van werknemers gaat, is deze wetgeving gekoppeld aan artikel 6. van de Arbeidsomstandighedenwet. 10 Wat doet de Arbeidsinspectie?

11 Toezicht door de Arbeidsinspectie De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van deze specifieke wetgeving. Dit gebeurt via inspecties en uitgebreide beoordeling van processen, organisatorische- en technische maatregelen, veiligheidsrapporten en aanvullende risico-inventarisaties en evaluaties. De AI werkt hierbij samen met andere toezichthoudende- en hulpverleningsinstanties en plaatselijke en regionale overheidsorganisaties. Alle bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, of deze op grote schaal op- of overslaan, worden periodiek door de AI geïnspecteerd. Maatregelen en sancties bij overtreding van de wetgeving Wanneer een inspecteur tijdens inspecties overtredingen van de wet(ten) waarneemt, neemt hij maatregelen of zet hij sancties in. De ernst van de overtreding(en) bepaalt de maatregel(en) of sanctie(s) die de Arbeidsinspectie inzet. Dit kunnen zijn: - het maken van een opmerking(en) over het opheffen van de overtreding(en); - het geven van een waarschuwing; - het geven van een bevel tot onmiddellijke stillegging van het werk of werkzaamheden; - het stellen van een eis tot naleving van de wet; - het aanzeggen van een bestuurlijke boete; - het aanzeggen van een proces-verbaal (strafrechtelijk); - het aanzeggen van een last onder dwangsom (bij betaling onder het wettelijk minimumloon). Met uitzondering van gemaakte opmerking(en), worden de door de werkgever te nemen maatregel(en) en de sanctie(s) van de Arbeidsinspectie altijd schriftelijk door de AI bevestigd. De Arbeidsinspectie controleert steekproefsgewijs tijdens een volgende inspectie of de vereiste maatregelen zijn genomen. Als dat niet het geval is, worden zwaardere sancties ingezet. Wat doet de Arbeidsinspectie? 11

12 5 Andere taken van de Arbeidsinspectie Het onderzoeken van klachten van werknemers over hun arbeidsomstandigheden, arbeidstijden en/of betaling onder het wettelijk minimumloon Werknemers kunnen bij de Arbeidsinspectie een klacht indienen als hun werkgever zich niet aan de wettelijke voorschriften van de Arbowet, de Arbeidstijdenwet en/of de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag houdt en het niet mogelijk is gebleken om in onderling overleg met de werkgever de problemen op te lossen. Klachten en tips zijn belangrijke signalen voor de AI. Deze kunnen behalve van de werknemer zelf, ook van een relatie komen, bijvoorbeeld van een collega, een familielid, een vertegenwoordiger van een vakbond, of een (rechts)hulpverlener. Anonieme meldingen en tips van niet (direct) belanghebbenden, worden alleen onderzocht als aannemelijk kan worden gemaakt dat er sprake is van een gevaarlijke situatie op een arbeidsplaats, waardoor de veiligheid en/of gezondheid van werknemers ernstig worden bedreigd. Ook als betaling onder het wettelijk minimumloon aannemelijk kan worden gemaakt, worden anonieme tips onderzocht. Klachten op terreinen waar de AI geen bevoegdheden heeft, worden naar de desbetreffende instantie doorverwezen. Op kunt u lezen hoe een klacht kan worden ingediend en wat de verdere procedure is. Het onderzoeken van meldingsplichtige arbeidsongevallen Onder Meldingsplichtige arbeidsongevallen worden ongevallen verstaan die tot blijvend letsel, ziekenhuisopname of tot de dood hebben geleid. Een werkgever is wettelijk verplicht om dit soort arbeidsongevallen direct aan de Arbeidsinspectie te melden. Voor het niet direct melden van een meldingsplichtig ongeval, kan een boete worden opgelegd. 12 Wat doet de Arbeidsinspectie?

13 Werkwijze Alle meldingsplichtige ongevallen worden door de Arbeidsinspectie onderzocht. Als dat mogelijk is worden zowel het slachtoffer als eventuele getuigen gehoord. Het slachtoffer krijgt informatie over het verloop van de procedure en over de eventuele mogelijkheden voor het verhalen (terugvorderen) van de geleden schade. Het ongevalsonderzoek vindt zo snel mogelijk plaats. Het is van belang dat de situatie op de plaats van het ongeval ongewijzigd blijft, zodat de inspecteur zich een goed beeld van de toestand tijdens het ongeval kan vormen. Werkgevers zijn verplicht om mee te werken aan het onderzoek en de inspecteur alle gewenste hulp, gelegenheid en informatie te geven. Als de AI tijdens het onderzoek overtredingen ziet, worden sancties ingezet (zie hiervoor pagina 11). Het onderzoeken en melden van zware ongevallen en incidenten met gevaarlijke stoffen Naast het onderzoeken van zware ongevallen in bedrijven die op grond van de vergunde hoeveelheden gevaarlijke stoffen BRZO-plichtig zijn 1, meldt de Arbeidsinspectie een aantal van deze ongevallen aan de Europese Commissie. Door het verzamelen van incidentgegevens vanuit de gehele Europese unie, ontstaat zo een informatiebron die wordt benut om verbeteringen in de sector te realiseren. Voor de overige zware ongevallen in BRZO-plichtige bedrijven die op grond van artikel 29 van het BRZO 99 moeten worden gemeld, geldt dat de AI een afweging maakt of het ongeval of incident moet worden onderzocht. De criteria die hierbij worden gehanteerd zijn o.a.: de (potentiële) relatie met arbeidsveiligheid, de maatschappelijke en/of politieke relevantie en de informatieve waarde van het onderzoek. Voor meer informatie over de meldingsprocedure van arbeidsongevallen zie onze website: 1 Verplicht zijn om zich aan het Besluit Risico s Zware Ongevallen te houden. Wat doet de Arbeidsinspectie? 13

14 6 Meer weten? Hebt u naar aanleiding van deze brochure nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de Arbeidsinspectie via onze website: U kunt deze brochure ook downloaden via: Hebt u algemene vragen aan de rijksoverheid, dan kunt u bellen met de Postbus 51 Infolijn, telefoon (gratis). Ongevallen en klachten Meldingsplichtige arbeidsongevallen en klachten over uw arbeidsomstandigheden moeten digitaal of telefonisch worden gemeld bij de Arbeidsinspectie in Utrecht. Arbeidsinspectie Postbus AV Utrecht telefoon (gratis) 14 Wat doet de Arbeidsinspectie?

15 Wat doet de Arbeidsinspectie? 15

16 Deze brochure is een uitgave van: Arbeidsinspectie Bestelnummer 603 De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. vijfkeerblauw S Gratis uitgave Rijksoverheid Januari 2011

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie?

Wat doet de Arbeidsinspectie? Wat doet de Arbeidsinspectie? Inhoud 2 De Arbeidsinspectie in het kort 4 Wanneer heeft u met de Arbeidsinspectie te maken? 6 Missie en werkwijze Arbeidsinspectie 7 Toezicht op de naleving van wetten en

Nadere informatie

Wat doet de Inspectie SZW?

Wat doet de Inspectie SZW? Wat doet de Inspectie SZW? De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Wat doet de Inspectie SZW? 1 Organisatie Meer effect met één Inspectie SZW

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie

Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie Heeft u een klacht? 1 Heeft u een klacht? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelt beleid op het terrein van arbeid en inkomen.

Nadere informatie

Wat doet de Inspectie SZW?

Wat doet de Inspectie SZW? Wat doet de Inspectie SZW? 2 Wat doet de Inspectie SZW? 1 Organisatie Nieuwe Inspectie SZW per 1 januari 2012 Op 1 januari 2012 is de Inspectie SZW van start gegaan. De Inspectie SZW voegt de organisaties

Nadere informatie

Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk?

Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk? Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk? 1 Vooraf De Arbeidsinspectie heeft een inspectie of onderzoek bij u uitgevoerd. Daarbij heeft de inspecteur een overtreding van één of meer

Nadere informatie

Informatie over overtreding van de wetten Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag

Informatie over overtreding van de wetten Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag Informatie over overtreding van de wetten Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag Controle In uw onderneming is een controle gehouden op basis van de Wet arbeid vreemdelingen

Nadere informatie

De Arbeidsinspectie in het kort. Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk?

De Arbeidsinspectie in het kort. Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk? De Arbeidsinspectie in het kort Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk? Vooraf De Arbeidsinspectie heeft een inspectie of onderzoek bij u uitgevoerd. Daarbij heeft de inspecteur een

Nadere informatie

Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar, beroep en betaling

Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar, beroep en betaling Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar, beroep en betaling 2 Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar, beroep en betaling 1 Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidstijdenwet, Wet arbeid vreemdelingen, Wet minimumloon

Nadere informatie

Ernstige arbeidsongevallen

Ernstige arbeidsongevallen Ernstige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Ernstige arbeidsongevallen Na een ernstig arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment wordt men zich er weer

Nadere informatie

Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling

Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie 1 Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Overtredingen strenger bestraft. Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

Overtredingen strenger bestraft. Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving Overtredingen strenger bestraft Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving Waarom deze wet? Vanuit maatschappij en politiek klinkt de roep om een stevigere aanpak van het overtreden van

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

De Brzo-inspectie. Alle informatie over het gezamenlijke toezicht en de handhaving door de Inspectie SZW

De Brzo-inspectie. Alle informatie over het gezamenlijke toezicht en de handhaving door de Inspectie SZW De Brzo-inspectie Alle informatie over het gezamenlijke toezicht en de handhaving door de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

Controle door een Interventieteam

Controle door een Interventieteam Controle door een Interventieteam Inhoudsopgave Controle door een Interventieteam Wat is een Interventieteam? Wat doet een Interventieteam? Waarom en wanneer komt een Interventieteam? Wat houdt een controle

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW. Jan Vermeiren Inspectie SZW

HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW. Jan Vermeiren Inspectie SZW HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW Jan Vermeiren Inspectie SZW Inhoud Informatiebijeenkomst Richtlijn Steigers Jan Vermeiren Projectleider Inspectie SZW 9 juni 2016 Inspectie SZW Gezond, veilig en eerlijk werk

Nadere informatie

Projectverslag. Inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen sector detailhandel voor niet westerse producten

Projectverslag. Inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen sector detailhandel voor niet westerse producten Projectverslag Inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen sector detailhandel voor niet westerse producten Arbeidsinspectie, Den Haag 20 november 2007 Projectnummer W172 Status projectverslag Defintief

Nadere informatie

Projectverslag. Inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen en Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag Intermediairs 2010

Projectverslag. Inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen en Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag Intermediairs 2010 Projectverslag Inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen en Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag Intermediairs 2010 Uitzendbureaus en handmatige agrarische loonbedrijven Arbeidsinspectie, Den Haag

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE en VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE-VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, handelend

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 678 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de invoering van bestuursrechtelijke handhaving Nr. 7 NOTA NAAR

Nadere informatie

Fraude sociale zekerheid

Fraude sociale zekerheid Wat staat er in het wetsvoorstel Aanscherping en handhaving SZW-wetgeving? Kortweg dat fraude in 2013 veel zwaarder bestraft zal gaan worden: Burgers moeten bij fraude met een uitkering alles terugbetalen

Nadere informatie

BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012

BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012 BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012 Pagina 1 Inhoudsopgave paginanummer 0. Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 5 1.1. Aanleiding van het project

Nadere informatie

Bijeenkomst Platform voor ondernemingsraden in de Zorg

Bijeenkomst Platform voor ondernemingsraden in de Zorg Bijeenkomst Platform voor ondernemingsraden in de Zorg 9 december 2015 Maria Breas Inspectie SZW Wat doet Inspectie SZW? De Inspectie SZW werkt aan: eerlijk werk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid

Nadere informatie

Melden ongevallen bij de ISZW

Melden ongevallen bij de ISZW L3G 06.05.B.07 - Melding registratie persoonlijke veiligheid incidenten, Bijlage 1 Melden ongevallen bij de ISZW Verplichte melding van arbeidsongevallen Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Integrale Rapportage Handhaving 2007

Integrale Rapportage Handhaving 2007 Integrale Rapportage Handhaving 2007 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Paragraaf 1.1 Leeswijzer p. 4 Hoofdstuk 2 Naleving Paragraaf 2.1 Kernverplichtingen p. 5 Paragraaf 2.2 De meting van nalevingsniveaus

Nadere informatie

Voorwoord. Jan van den Bos, Algemeen Directeur van de Arbeidsinspectie

Voorwoord. Jan van den Bos, Algemeen Directeur van de Arbeidsinspectie Voorwoord De Arbeidsinspectie is er voor het toezicht op de naleving van wetgeving over arbeidsomstandigheden, illegale tewerkstelling en het wettelijk minimumloon. Als toezichthouder bevorderen we verantwoordelijk

Nadere informatie

Minimumloon, iedereen heeft er recht op

Minimumloon, iedereen heeft er recht op Minimumloon, iedereen heeft er recht op Krijgt u minimumloon? Werkt u in Nederland en bent u jonger dan 65 jaar? Dan hebt u recht op het Nederlandse minimumloon. Ook als u buitenlander bent. Uw werkgever

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 18 april 2016 Betreft Kamervragen hotels

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 18 april 2016 Betreft Kamervragen hotels > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Voor toezicht op de naleving van onder andere de Arbeidsomstandighedenwetgeving

Nadere informatie

Procedure De leverancier van de goederen vraagt schriftelijk om toelating tot de pilot bij UWV.

Procedure De leverancier van de goederen vraagt schriftelijk om toelating tot de pilot bij UWV. Pilot kennisindustrie Bijgaand treft u aan informatie over de pilot kennisindustrie, de relevante wet- en regelgeving en het speciale meldingsformulier. Relevante wet- en regelgeving In het kader van de

Nadere informatie

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) De Molen 30, 3994 DB Houten Postbus 1010, 3990 CA Houten T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Een arbeidsongeval! Wat nu? Wilt

Nadere informatie

Wet Aanpak Schijnconstructies

Wet Aanpak Schijnconstructies COTAD Wet Aanpak Schijnconstructies Monica Wirtz AWVN 4-6-2015 WAS Wet Aanpak Schijnconstructies Aanleiding Schijnconstructie? Hoofdlijnen Verbetering toepassing en naleving cao Uitbreiding ketenaansprakelijkheid

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Fraude en illegaliteit in de uitzendbranche

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Fraude en illegaliteit in de uitzendbranche De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) ingegaan. Kort gezegd houdt deze wet in dat een

Nadere informatie

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) 1 Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) Opdrachtgever aansprakelijk voor betaling werknemers van opdrachtnemer! Op 2 juni 2015 hebben alle partijen in de Eerste Kamer

Nadere informatie

Advieswijzer Personeel inlenen

Advieswijzer Personeel inlenen Advieswijzer Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de

Nadere informatie

Vastgesteld op 4 mei 2007 door de Algemeen Directeur van de Arbeidsinspectie

Vastgesteld op 4 mei 2007 door de Algemeen Directeur van de Arbeidsinspectie Algemene instructie Handhaving Wet arbeid vreemdelingen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Normatief kader 2.1 Wettelijk kader 2.2 Gedragskader 3. Handhaving 3.1 Inleiding 3.2 Beboetbare feiten 3.2.1 Direct

Nadere informatie

2 Zodra de voorgenomen wijziging van de WML van kracht is, zal de handhaving van de WML mede een publiekrechtelijke

2 Zodra de voorgenomen wijziging van de WML van kracht is, zal de handhaving van de WML mede een publiekrechtelijke Kader voor samenwerking tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de sociale partners ten behoeve van de handhaving van regelingen bij grensoverschrijdende arbeid 1 Inleiding Met het

Nadere informatie

Bestuurlijke boete. als bijzonder punitief instrument

Bestuurlijke boete. als bijzonder punitief instrument Bestuurlijke boete als bijzonder punitief instrument Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en aan bestaanszekerheid voor iedereen. Wetten Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20443 30 december 2009 Samenwerkingsconvenant tussen de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de

Nadere informatie

Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008

Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008 Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008 Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008 In Nederland gelden hoge eisen voor kinderopvang. We willen dat kinderen gezond en veilig kunnen leren, spelen, slapen

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Agressie & Geweld

Basisinspectiemodule Agressie & Geweld Basisinspectiemodule Agressie & Geweld Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand der wetenschap en professionele dienstverlening en is geschreven voor intern gebruik bij de

Nadere informatie

Minimumloon, iedereen heeft er recht op

Minimumloon, iedereen heeft er recht op Minimumloon, iedereen heeft er recht op Krijgt u minimumloon? Werkt u in Nederland en bent u jonger dan 65 jaar? Dan hebt u recht op het Nederlandse minimumloon. Ook als u buitenlander bent. Uw werkgever

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN

PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN INHOUDSOPGAVE. 1. SAMENVATTING. 3 2. AANLEIDING EN DOEL VAN HET INSPECTIEPROJECT. 3 2.1 Strategie. 3 2.2 Doelstelling van het project. 3

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 254 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004 Projectverslag Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004, Den Haag Inspectieonderwerpen - Verboden arbeid door kinderen - Werkdagen en werktijden voor kinderen AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

Thema Nieuwsbrief. In dit plan presenteert de Inspectie SZW de aandachtspunten voor controles op de werkvloer. Dit zijn:

Thema Nieuwsbrief. In dit plan presenteert de Inspectie SZW de aandachtspunten voor controles op de werkvloer. Dit zijn: Jaarlijks publiceert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (ook bekend als de Arbeidsinspectie) een jaarplan. Zo ook voor 2014. In dit plan presenteert de Inspectie SZW de aandachtspunten

Nadere informatie

Jaarplan 2010. Arbeids inspectie

Jaarplan 2010. Arbeids inspectie Jaarplan 2010 Arbeids inspectie Verantwoording Dit Jaarplan 2010 is onder verantwoordelijkheid van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vastgesteld en aan de Tweede Kamer aangeboden.

Nadere informatie

Controle door een Interventieteam

Controle door een Interventieteam Controle door een Interventieteam Inhoudsopgave Controle door een Interventieteam Wat is een Interventieteam? Wat doet een Interventieteam? Waarom en wanneer komt een Interventieteam? Wat houdt een controle

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Projectverslag. Inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen en Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag Intermediairs 2007

Projectverslag. Inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen en Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag Intermediairs 2007 Projectverslag Inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen en Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag Intermediairs 2007 Uitzendbureaus en handmatige agrarische loonbedrijven Arbeidsinspectie, Den Haag

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervraag/vragen van het lid

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervraag/vragen van het lid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de invoering van bestuursrechtelijke handhaving

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de invoering van bestuursrechtelijke handhaving 30 678 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de invoering van bestuursrechtelijke handhaving Memorie van antwoord De regering heeft met belangstelling kennisgenomen

Nadere informatie

Datum 15 februari 2016 Betreft Antwoord kamervragen 2016ZO1969 over de toename van het aantal beroepsziekten

Datum 15 februari 2016 Betreft Antwoord kamervragen 2016ZO1969 over de toename van het aantal beroepsziekten > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S GRAVENHAGE 2500 EA20018 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 475 Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de beveiligingsbranche

Arbeidsrisico s in de beveiligingsbranche 2 Gerichte inspecties in uw branche De belangrijkste arbeidsrisico s in de beveiligingsbranche Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico s in de beveiligingsbranche, de branche waartoe

Nadere informatie

Illegale arbeid in Nederland: De arbeidsrechtelijke bescherming van de illegale werknemer

Illegale arbeid in Nederland: De arbeidsrechtelijke bescherming van de illegale werknemer Illegale arbeid in Nederland: De arbeidsrechtelijke bescherming van de illegale werknemer Linda Brekhof Studentnr: 6292054 Masterscriptie Arbeidsrecht Begeleider Mr. dr. E. J. A. Franssen Juni 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Evaluatie van de bestuurlijke boete

Evaluatie van de bestuurlijke boete Kantoor Den Haag Afdeling Concernbeleid Team Monitoring en Beleidsinformatie Evaluatie van de bestuurlijke boete Een onderzoek naar de toepassing en effectiviteit van de bestuurlijke boete in de Arbeidstijdenwet

Nadere informatie

Richtlijn B & O. KOMAT Themadag 22 september 2015. Richtlijn Bekistingen & Ondersteuningsconstructies KOMAT VSB ABOMA

Richtlijn B & O. KOMAT Themadag 22 september 2015. Richtlijn Bekistingen & Ondersteuningsconstructies KOMAT VSB ABOMA KOMAT Themadag 22 september 2015 Richtlijn Bekistingen & Ondersteuningsconstructies KOMAT VSB ABOMA Praktisch document dat de actuele stand van regelgeving en de techniek volgt. Richtlijn B & O Jan Vermeiren

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding

veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding voorwoord Elke werknemer in Nederland heeft recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. En iedereen moet zijn werk op een veilige manier

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (M. Rutte)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (M. Rutte) Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de werving van arbeidsaanbod uit landen van buiten de Europese Economische Ruimte op een bij convenant overeengekomen wijze Memorie van antwoord

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie

Overzicht van alle checkpunten

Overzicht van alle checkpunten Checklist werken met schoonmaakbedrijven Overzicht van alle checkpunten Borgen & keurmerken Voldoet het schoonmaakbedrijf aan de NEN 4400-1 norm? Heeft het schoonmaakbedrijf een branchekeurmerk? Heeft

Nadere informatie

Inhoud. 29 Bestrijding arbeidsmarktfraude. 33 Major Hazard Control

Inhoud. 29 Bestrijding arbeidsmarktfraude. 33 Major Hazard Control Inhoud 3 Vooraf 5 Totaalbeeld en Kerncijfers 2006 Algemeen beeld Arbeidsomstandighedenwetgeving Risico s op zware ongevallen en major hazards Aanpak illegale tewerkstelling De Arbeidsinspectie in kort

Nadere informatie

EEN BOETE! Wat nu? De Arbeidsinspectie sancties en beroepsmogelijkheden. Arbouw voor gezond en veilig werken

EEN BOETE! Wat nu? De Arbeidsinspectie sancties en beroepsmogelijkheden. Arbouw voor gezond en veilig werken EEN BOETE! Wat nu? De Arbeidsinspectie sancties en beroepsmogelijkheden Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht

Nadere informatie

B 11 Buitenlandse werknemers 8

B 11 Buitenlandse werknemers 8 B 11 Buitenlandse werknemers 8 Wettelijke maatregelen te~en ille~ale tewerkstellin~ Teneinde illegale tewerkstelling tegen te gaan en de tewerkstelling van buitenlandse werknemers te kunnen reguleren voorziet

Nadere informatie

Minimumloon, iedereen heeft er recht op

Minimumloon, iedereen heeft er recht op Minimumloon, iedereen heeft er recht op Krijgt u minimumloon? Werkt u in Nederland en bent u jonger dan 65 jaar? Dan hebt u recht op het Nederlandse minimumloon. Ook als u buitenlander bent. Uw werkgever

Nadere informatie

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie slaagt er nog onvoldoende in om de Arbeidstijdenwet en de bepalingen rondom Agressie en Geweld van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

Handhaven is goed, voorkomen is beter! Handhaving van milieuwetgeving in Enschede

Handhaven is goed, voorkomen is beter! Handhaving van milieuwetgeving in Enschede Handhaven is goed, voorkomen is beter! Handhaving van milieuwetgeving in Enschede Handhaven is goed, voorkomen is beter! Handhaving van milieuwetgeving in Enschede In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

Verslag inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen in de Horeca 2005

Verslag inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen in de Horeca 2005 Verslag inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen in de Horeca 2005 Arbeidsinspectie, Den Haag 8 augustus 2006 Inspectieonderwerp Naleving Wet arbeid vreemdelingen AI-directie Arbeidsmarktfraude Manager

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008

Bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008 Bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008 Voor een werknemer van 23 tot 65 jaar is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2008: per maand 1.335,00 per week 308,10 per dag

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW PROJECTNUMMER A451 3 oktober 2000 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Inleiding De Arbeidsinspectie heeft een stofkamoperatie, een intensieve

Nadere informatie

Printdatum: Naam Interventieteam scheepswerven Limburg verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG

Printdatum: Naam Interventieteam scheepswerven Limburg verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Printdatum: 27-11-2007 Naam Interventieteam scheepswerven Limburg verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Meldingsnummer: Pagina 1 Verantwoordelijke: 1 van 7 Ministerie

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP)

PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP) PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP) Vastgesteld door het CCvD: 22 januari 2015 Ingangsdatum: 22 januari 2015 Stichting Normering Arbeid (SNA) Versie 14-01: SNA 2015 sna.div.736-1 Inleiding De inspecties

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

Gezond. veilig werken. Sectoraanpak Zorg en Welzijn 2012-2015. dát maakt zorg beter

Gezond. veilig werken. Sectoraanpak Zorg en Welzijn 2012-2015. dát maakt zorg beter Gezond veilig werken Sectoraanpak Zorg en Welzijn 2012-2015 dát maakt zorg beter De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Voor mensen die met heel

Nadere informatie

Toezicht kermisattracties

Toezicht kermisattracties Toezicht kermisattracties Inspectieresultaten van 2016 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de veiligheidsregels door kermisexploitanten. Deze controles zijn

Nadere informatie

Projectverslag. Vakantiewerk Arbeidsinspectie Den Haag

Projectverslag. Vakantiewerk Arbeidsinspectie Den Haag Projectverslag Vakantiewerk 2004 Arbeidsinspectie Den Haag 3 december 2004 Vakantiewerk 2004 Voorwoord De arbeidsomstandigheden van vakantiewerkers staan de laatste jaren prominent in de schijnwerpers.

Nadere informatie

Projectverslag. Pilot Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag. Project A745

Projectverslag. Pilot Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag. Project A745 Projectverslag Pilot Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag Project A745 21 februari 2006 Pilot WML Arbeidsinspectie, Den Haag Inspectieonderwerpen Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag AI bedrijfstakdirectie

Nadere informatie

Minimumloon, iedereen heeft er recht op

Minimumloon, iedereen heeft er recht op Minimumloon, iedereen heeft er recht op Krijgt u minimumloon? Werkt u in Nederland en bent u jonger dan 65 jaar? Dan hebt u recht op het Nederlandse minimumloon. Ook als u buitenlander bent. Uw werkgever

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25532 12 december 2012 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2012, AV/AR/2012/173362012-0000048827,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 Nr. 77 BRIEF VAN

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. AANLEIDING EN DOELEN VAN HET INSPECTIEPROJECT...4

Nadere informatie