Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016"

Transcriptie

1 Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum

2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding blz. 3 Hoofdstuk 2 Visie, missie, doelstellingen en ketenaanpak blz. 4 Hoofdstuk 3 uitgangspunten van beleid, blz. 7 veiligheidsvelden en thema s Hoofdstuk 4 Conclusies blz. 21 2

3 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor een integrale nota veiligheidsbeleid In oktober 2009 heeft de gemeenteraad de kadernota veiligheidsbeleid gemeente Winsum t kon minder vastgesteld. De nota van 2009 was beperkt tot een drietal thema s (huiselijk geweld, uitgaan/horeca en jeugd en veiligheid). Deze nota is integraler van opzet. Meer aspecten betrekking hebbende op veiligheid worden met elkaar verbonden. Bij die integrale benadering heeft de gemeente een regierol die zich met name richt op het ondersteunen en richting geven van het veiligheidsbeleid Tevens kan hiermee de input voor het regionale veiligheidsplan van de politie worden geleverd, voor zover het de gemeente Winsum betreft. Bij de samenstelling van deze integrale nota wordt ingespeeld op de te verwachten wettelijke verplichting om een integraal veiligheidsbeleid te hebben. De gemeenten in Noord Nederland hebben inmiddels het initiatief genomen om een regionaal beleidsplan 2013 en 2014 samen te stellen. Immers, veiligheid stopt niet bij de gemeentegrens. Het regionaal beleidsplan heeft als doel om een optimale gezamenlijke aanpak in Noord Nederland aan te bieden, ter ondersteuning aan gemeenten voor problemen die niet enkel lokaal zijn. Dit regionaal beleidsplan zal dit najaar aan de gemeenteraad worden aangeboden. 1.2 Ambitie van de nota De vraag kan gesteld worden hoe groot het veiligheidsprobleem in de gemeente Winsum is en wat we met deze nota willen bereiken. De gemeente Winsum is een veilige gemeente. Dat laat de politiemonitor zien en ook uit het benchmarkonderzoek Waar staat je gemeente.nl blijkt dat het veiligheidsgevoel onder onze inwoners groot is. In deze nota zult u daarom geen grote verschuivingen in benadering en aanpak zien. De nota is meer gericht op het aanbrengen van verbindingen. 1.3 Inhoud van de nota In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de definitie, visie, missie en doelstelling, alsmede de ketenaanpak.. Hoofdstuk 3 is een uitgebreid hoofdstuk. In hoofdstuk 3 gaan we in op de uitgangspunten van beleid, de verschillende veiligheidsvelden en veiligheidsthema s. Aan de hand van de gegevens van de politie waarbij de cijfers van de politie voor deze gemeente en ter vergelijking van de basiseenheid Zuidhorn op een rij zijn gezet, geven wij inzicht in de wijze waarop het veiligheidsbeleid momenteel wordt uitgevoerd.. In hoofdstuk 4 tenslotte, worden de conclusies weergegeven. 3

4 Hoofdstuk 2 Visie, missie, doelstellingen en ketenaanpak 2.1 Inleiding Onder integraal veiligheidsbeleid verstaan wij: op een systematische en samenhangende manier werken aan het behoud of verbetering van lokale veiligheid in al haar facetten, onder regie van de gemeente, uitgevoerd in een samenhangend geheel van maatregelen, die zich richten op het voorkomen, beheersbaar maken en bestrijden van onveiligheid. Bij integrale veiligheid gaat het om de verbinding tussen de sociale veiligheid (menselijk handelen als oorzaak van onveiligheid) en de fysieke veiligheid (fysieke oorzaken van onveiligheid, zoals objecten en ruimten). Het verhogen van de sociale veiligheid betekent het verminderen van overlast en criminaliteit en het verhogen van de veiligheidsgevoelens van mensen. Het verbeteren van de fysieke veiligheid houdt in het verhogen van de brandveiligheid en de verkeersveiligheid en het voorkomen en bestrijden van (natuur) rampen, de risico s van gevaarlijke stoffen en (griep) pandemieën. Integraal wil ook zeggen dat het belang van veiligheid (tijdig) wordt ingebracht in keuzeprocessen binnen andere beleidsterreinen. Bijvoorbeeld bij een integrale aanpak van de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk wordt niet alleen rekening gehouden met het economisch belang, maar ook met duurzaamheid en veiligheid. Daarbij gaat het om sociale veiligheid en fysieke veiligheid. In hoofdstuk 3 is aangegeven welke op welke beleidsterreinen veiligheid een rol speelt. Integraal veiligheidsbeleid is bij uitstek een dynamisch proces dat nooit af is: Onder regie van de gemeente geven partijen gezamenlijk invulling aan de inhoud en de organisatie van het beleid. Het kenmerkende van het voeren van integraal veiligheidsbeleid is dat er voortdurend afstemming en actie van vele actoren gevraagd wordt. 2.2 Visie Veiligheid is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van ons bestaan. Opgroeien in een veilige omgeving helpt mensen tot hun recht te laten komen en voor zichzelf op te komen. Een respectvolle omgang van burgers met elkaar is een essentiële voorwaarde voor maatschappelijke samenhang, binding en veiligheid. 2.3 Missie De gemeente Winsum streeft naar een veilig Winsum, waar inwoners weerbaar zijn en zich beschermd weten en zich veilig voelen, waarin jeugd een eigen plek in neemt, waarin respect geldt als basisnorm, waarin overlast en criminaliteit voorkómen worden en indien aanwezig, stevig aangepakt worden en waarin calamiteiten achterwege blijven en bij voorkomen adequaat bestreden worden Doelstellingen De strategische doelstellingen van het veiligheidsbeleid zijn: Het waarborgen van vitale en leefbare kernen De inwoners van onze kernen moeten in vitale en leefbare kernen kunnen verblijven. De leefbaarheid en vitaliteit worden in grote mate bepaald door de veiligheid in de kernen. 4

5 Terugdringen van verschijnselen als overlast en criminaliteit, door zowel de oorzaken van deze verschijnselen weg te nemen als ook de negatieve aspecten te bestrijden Behalve dat voor de burgers zelf een grote rol is weggelegd in het voorkomen van overlast en de bestrijding van criminaliteit, hebben de politie en de BOA s hierin een belangrijke rol. Het versterken van de aanpak van risicovolle jongeren, zodat deze jongeren niet verdere afglijden Met name in het jeugdbeleid wordt hier aandacht aan besteed. Het jeugd en jongerenwerk is daarom één van de belangrijke partners bij de invulling van de regierol van de gemeente. Ook het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft een centrale rol in de signalering van de jeugdproblematiek. Een adequate brandweerzorg en rampenbestrijding in Winsum. Het spreekt voor zich dat aan de brandweerzorg en rampenbestrijding een goede invulling gegeven moet worden. Door middel van een adequate preventie en repressie wordt aan de veiligheid op het gebied van de brandweerzorg en rampenbestrijding invulling gegeven. De vorming van de Veiligheidsregio is een belangrijke ontwikkeling in de verdere professionalisering van de brandweerzorg en rampenbestrijding. Het versterken van de sociale samenhang in de straat, buurt en wijk is één van de cruciale factoren om de veiligheidsbeleving te verbeteren. Naast het veiligheidsbeleid wordt daarom ook ander beleid ingezet. In hoofdstuk 3 wordt hier nader op ingegaan. 2.5 Ketenaanpak staat centraal Bij de integrale benadering is de ketenaanpak cruciaal. Goed veiligheidsbeleid kent twee belangrijke pijlers, te weten een inhoudelijk en een organisatorisch deel Inhoud Het inhoudelijke deel verwijst naar de noodzaak om balans te creëren tussen de vijf schakels binnen de veiligheidsketen, te weten pro actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Het onderscheid tussen deze verschillende fasen is van belang. In het algemeen geldt dat wanneer de inspanningen verder in de veiligheidsketen plaatsvinden, deze meer zijn gericht op het bestrijden van de gevolgen dan op de aanpak van de oorzaken van het probleem. Wat we met de integrale aanpak willen nastreven dat meer aandacht besteed wordt aan de eerste twee fasen van de veiligheidsketen. Door meer in te zetten op proactie en preventie kunnen onveilige situaties en incidenten voorkomen worden. De veiligheidsketen bestaat uit de volgende fasen: Schakel Definitie Voorbeeld Pro actie Het structureel voorkomen van onveiligheid Door bij het ontwerpen en aanleggen van een nieuwe woonwijk al rekening te houden van de buitenruimte voor (opgroeiende) jeugd om latere overlast voor te zijn Preventie Het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en bespreken van de gevolgen daarvan De daadwerkelijke voorbereiding op de bestrijding van mogelijke aantasting van veiligheid Het geven van diefstal en inbraakpreventieadviezen; het geven van preventieve voorlichtingslessen over alcohol en drugs op scholen Preparatie Het opstellen van een integraal veiligheidsplan; het uitvoeren van projecten ter vermindering van jeugdoverlast; het opstellen en beoefenen van crisisbeheersingsplannen Repressie De bestrijding van Het optreden van de politie in geval van 5

6 Nazorg onveiligheid in actuele noodsituaties Alles wat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar normale verhoudingen openbare orde problemen; het arresteren van een verdachte of het blussen van een brand Hierbij is zowel aandacht voor opvang, begeleiding of herhuisvesting van slachtoffers, als voor opsporing, vervolging en/of begeleiding van daders; het geven van preventieadviezen na een inbraak. Nazorg bieden voor de betrokken hulpverleners Organisatie Het organisatorische deel verwijst naar de onmogelijkheid van de overheid om het alléén te doen. Door het samen optrekken met partners in de keten kan een adequaat veiligheidsbeleid tot uitvoering worden gebracht. Gedeelde verantwoordelijkheid tussen de publieke sector, de private sector en de burgers is zelfs noodzakelijk voor een goed integraal veiligheidsbeleid. Het zorg dragen voor een veilige omgeving is en blijft een kerntaak van de (lokale) overheid. Die specifieke bijdrage van de overheid is de laatste jaren veranderd van een regel en handhavingsrol in een actieve, allesomvattende regierol. Dit betekent dat de gemeente signalen oppikt, partners bij elkaar brengt, het proces coördineert, afspraken en activiteiten inventariseert, op elkaar afstemt en monitort, en de effecten daarvan evalueert. Zoals gezegd is de samenwerking tussen de lokale overheid en burgers, instellingen en bedrijven hierbij van cruciaal belang Strategische partners in de veiligheidsketen Hieronder geven wij een opsomming van de strategische partners in de veiligheidsketen. Politie Openbaar Ministerie Jeugdzorg Jongerenwerk Onderwijs Halt Noord Nederland Reclassering (Reclassering Nederland, Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering, Verslavingszorg Noord Nederland) Veiligheidshuis Brandweer Ambulancezorg Woningbouwcorporatie Wijk en buurtverenigingen GGD GGZ Veiligheidsregio Groningen Slachtofferhulp Nederland Steunpunt huiselijk geweld Partners werken samen in: GGZ overleg Lokale driehoek Stationsoverleg Horecaoverleg Verkeerscommissie 6

7 Centrum voor Jeugd en Gezin Overleg jeugd Partners werken vanuit hun eigen professionele verantwoordelijkheid; zij voorzien de gemeente van de noodzakelijke input. De gemeente heeft vanuit haar regierol periodiek overleg met de partners, zowel op bestuurlijk als operationeel niveau. 7

8 Hoofdstuk 3 uitgangspunten van beleid, veiligheidsvelden en thema s 3.1 Uitgangspunten van het beleid In dit vrij uitgebreide hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de hedendaagse problematiek Met name de signalering en rapportage door de politie is hierbij van belang en bepaalt in belangrijke mate de wijze waarop uitvoering aan het veiligheidsbeleid wordt gegeven en handhavend wordt opgetreden. De aanpak in Winsum is een combinatie van preventie, toezicht en handhavend optreden. Niet alleen het bestrijden, maar vooral het voorkomen van onveiligheid staat centraal. Hierbij worden de volgende invalshoeken gehanteerd: Inwoners, maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven betrekken in de dialoog rond veiligheid en sturen op sociale cohesie, zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid Duidelijk en beslist optreden als bevoegd gezag (leiderschap en vertrouwen) Diegenen die de norm overschrijden aanspreken: met hulp waar nodig en met sancties indien noodzakelijk. Samenhang met landelijke veiligheidsprioriteiten. Eigen lokale speerpunten (zie politiegegevens) In de wijze waarop de gemeente de regie voert, wordt aangesloten op de door de VNG opgestelde veiligheidsvelden zoals deze in paragraaf 3.3 zijn weergegeven. 3.2 Flankerende beleidsprocessen Integraal veiligheidsbeleid kenmerkt zich door het aanbrengen van samenhang in beleid. Dit beleid is talrijk. Jeugdbeleid Algemene plaatselijke verordening Integraal handhavingsbeleid Integriteitsbeleid Alcoholbeleid (in ontwikkeling) Evenementenbeleid Lokaal gezondheidsbeleid Beleid verkeersveiligheid Onderwijsbeleid Volkshuisvestingsbeleid Economisch beleid Ruimtelijke plannen Milieubeleid Beleidsplannen van politie en openbaar ministerie Beleidsplannen Veiligheidsregio Om er voor te zorgen dat de samenhang ook daadwerkelijk tot stand wordt gebracht is in deze nota gebruik gemaakt van de nieuwe methode Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Deze methode zorgt er onder andere voor dat de juiste partners betrokken worden bij het proces. Deze methode geeft verder een duidelijk overzicht van de te behandelen veiligheidsgebieden en thema s. Ook wordt het, 8

9 door deze methode toe te passen, mogelijk om beleid onderling te vergelijken (benchmarking). Deze methode is ook de basis voor het regionaal beleidsplan. 3.3 Veiligheidsvelden en thema s In onderstaand overzicht zijn de vijf veiligheidsvelden opgesomd en onderverdeeld in de daarbij te onderscheiden veiligheidsthema s. De vijf veiligheidsvelden vormen met elkaar het gemeentelijke integrale veiligheidsterrein. Per veiligheidsveld worden de beleidsuitgangspunten verwoord. In schema de veiligheidsvelden en thema s: Veiligheidsvelden Veiligheidsthema s 1. Veilige woon en leefomgeving 1.1. Sociale Kwaliteit 1.2. Fysieke Kwaliteit 1.3. Objectieve Veiligheid/veel voorkomende criminaliteit 1.4. Subjectieve Veiligheid/Veiligheidsgevoel 2. Bedrijvigheid en Veiligheid 2.1. Veilig winkelgebied 2.2. Veilige bedrijventerreinen 2.3. Veilig uitgaan 2.4. Veilige evenementen 2.5. Veilig toerisme 3. Jeugd en Veiligheid 3.1. Overlast gevende jeugd 4. Fysieke Veiligheid 4.1. Verkeersveiligheid 4.2. Brandveiligheid 4.3. Externe Veiligheid 4.4. Voorbereiding op rampenbestrijding 5. Overige Veiligheidszaken 5.1. Polarisatie en radicalisering 5.2. Georganiseerde criminaliteit 3.4 Politiegegevens: (uit BVH/GIDS) Hieronder worden per veiligheidsveld de politiegegevens weergegeven voor onze gemeente en ter vergelijking tevens van de basiseenheid (BE) Zuidhorn. Tot die BE behoorden in de jaren 2010 en 2011 de gemeenten De Marne, Winsum en Zuidhorn. Deze gegevens vormen de basis voor de analyse van de veiligheid in onze gemeente. Tevens gaan wij in op de diverse thema s, waarbij wij de huidige inspanningen en beleidsuitgangspunten vermelden en eventuele aanvullende inspanningen weergeven Veilige woon en leefomgeving Sociale kwaliteit Problematiek Winsum Basis eenheid a. Woonoverlast/burengerucht en relatieproblemen incidenten aangiften b. Drugs en drankoverlast incidenten

10 c. Overlast gestoord/overspannen persoon incidenten d. Overlast zwervers incidenten e. Overlast overig, sociaal incidenten Ad a. Woonoverlast/burengerucht Beleid: gericht op bescherming van jeugdigen doorlopende hulpverlening voorkoming van recidive Het gaat hier om een beperkt aantal families in enkele kernen die soms al jaren lang ruzie maken. De wijkagenten steken hier veel tijd in. Betreft het huurwoningen, dan wordt via de verhuurder druk op betrokkenen uitgeoefend om zich als een goed huurder te gedragen. In het uiterste geval kan na opbouw van een dossier ontruiming van de woning worden gelast. Er is vaak sprake van beschuldigingen over en weer waarbij geen getuigen zijn en er dus een patstelling ontstaat. Nieuw: ondermeer gebruik maken van het instrument mediation. Inzetten op een vroegtijdige signalering door bijvoorbeeld het CJG, Sociale Zaken en Werk en Zorginstellingen. Huisverboden: In de cijfers relatieproblemen zijn impliciet gegevens over huiselijk geweld opgenomen. Van het Steunpunt Huiselijk Geweld ontvingen wij expliciete gegevens. Zo blijken in 2011 in deze gemeente 40 incidenten te zijn aangemeld, wat leidde tot 10 aangiftes bij de politie en 4 opgelegde huisverboden. In 2010 werden 2 huisverboden opgelegd. De politie is gemandateerd om een huisverbod voor 10 dagen op te leggen. Genoemd Steunpunt komt dan in actie om passende hulpverlening aan te bieden voor de korte en langere termijn. De hulpverlening wordt gericht op zowel slachtoffer als dader. Het Steunpunt adviseert de burgemeester over eventuele verlenging van het huisverbod met maximaal 18 dagen. Gezamenlijk hebben de gemeenten opvangmogelijkheden geregeld voor degenen die een huisverbod opgelegd hebben gekregen en niet zelf voor een verblijfplaats kunnen zorgen. Voorts is centrale juridische ondersteuning voor alle gemeenten aanwezig om de gemeenten bij de rechtbank te vertegenwoordigen. Ad b. Drugs/drankoverlast: Beleid: gericht op preventie en aanpak overlast middels voorlichting, controle op horeca en horecaconvenant. De cijfers geven alleen aan het aantal aangiftes oftewel de objectieve overlast. Uit achtergelaten sporen zoals weetzakjes en uit ervaringen van de politie mag met zekerheid worden geconcludeerd dat er sprake is van drugsgebruik, wat indirect tot overlast lijdt. De voorlichtingscampagne gericht op matiging van het alcoholgebruik die door Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) in drie gemeenten, waaronder Winsum, is 10

11 gevoerd en de landelijke campagne waarbij op deze gezondheidsaspecten is gewezen, hebben tot gevolg gehad dat in ons gebied de leeftijd waarop met het gebruik van alcohol wordt begonnen is verhoogd. In grote lijnen loopt het gebruik van alcohol door de jeugd niet uit de pas vergeleken met de rest van het land. Dat wil echter niet zeggen dat er dus geen probleem is. In een gering aantal gevallen zijn nog wel zeer jeugdige comazuipers naar het ziekenhuis gebracht. Dergelijke hulpverlening komt niet tot uiting in de cijfers. De handhaving van de Drank en Horecawet gaat per 1 januari 2013 van de Voedsel en Warenautoriteit naar de gemeente. Al een aantal jaren is in een aantal gebieden, waaronder de bebouwde kom Winsum, het gebruik van alcohol op straat verboden. Voor de jeugdsozen worden cursussen voor verantwoord schenken georganiseerd. Indien jeugdigen onder de 16 jaar worden opgepakt voor alcoholgebruik krijgen de ouders een brief, getekend door de politie en de burgemeester, waarbij ze hierover geïnformeerd worden. Het sinds jaren bestaande nul beleid voor coffeeshops zetten wij voort. Met de horecaondernemers in de kern Winsum vindt regelmatig overleg plaats over actuele zaken om de vinger aan de pols te houden. Op 18 juni 2012 is een horecaconvenant ondertekend. Op 8 februari 2012 hebben wij een provinciaal convenant ondertekend met de intentie het alcoholgebruik door jeugdigen terug te dringen. Nieuw: inzet van Boa capaciteit in o.a. de nachtelijke uren. verordening in kader van nieuwe Drank en Horecawet. Ad c. Overlast door gestoord/overspannen persoon: Beleid: vroegtijdige signalering, coördinatie van de hulpverlening, ketenaanpak met de partners. Het aantal aangiften is op zich niet groot, maar de lokale impact kan groot zijn. In sommige gevallen is één persoon al jaren een probleem in een buurt. Ook doen zich situaties voor waarbij de naaste omgeving hinder/last heeft van de situatie in iemands woning. Meldingen worden in het OGGZ overleg, waarin de GGD, politie, gemeente zijn vertegenwoordigd, besproken. Per geval wordt bezien hoe de zaak aangepakt kan worden. Als men een gevaar voor zich zelf of voor de omgeving vormt, kan zo nodig opname tegen hun wil in een inrichting plaatsvinden. Een dergelijke IBS komt gemiddeld twee keer per jaar voor. Voor inwoners is een telefonisch meldpunt Zorg en Overlast ingericht. Ad e. Overige overlast sociaal: Beleid: stimuleren van meldingen preventie bij inrichting van de omgeving bij bijv. het station. 11

12 Te denken valt aan uitgaanspubliek in de nacht van zaterdag op zondag en aan alle zaken die in de openbare ruimte tot ergernissen leiden, zoals fout parkeren, hondenpoep, zwerfvuil, zich hinderlijk ophouden e.d. Via het stationconvenant worden alle betrokkenen betrokken bij het terugdringen van de overlast. Bij de plannen tot upgrading van het stationsgebied wordt met dit aspect rekening gehouden. Deelnemers aan het station convenant zijn: regio en spoorwegpolitie, de Groene School, het Wessel Gansfortcollege, HALT Noord Nederland, Veiligheidszorg Noord, het jongerenwerk, NS en Prorail, verschillende gemeentelijke afdelingen, een betrokken burger, busvervoermaatschappij. Overlastmeldingen die bij de gemeente terecht komen worden gedeeld met de politie en het jongerenwerk en wordt hierover periodiek overleg met alle betrokkenen gevoerd. Jongerenwerk benadert groepen actief. Nieuw: gerichte inzet van BOA voor ergernissen die relatie hebben met de APV Fysieke kwaliteit Problematiek Winsum Basiseenheid Vernieling incidenten aangiften Overige overlast fysiek, incidenten Beleid: gericht op: stimuleren van de aangifte bereidheid extra controles op uitgaansroute zo nodig extra surveillances via driehoek Het aantal vernielingen is de laatste jaren afgenomen. Via het gemeentelijk meldpunt bereiken ons meldingen over vernielingen aan particuliere tuinen, sportvelden, verkeersborden. Waar het gemeentelijke eigendom betreft wordt steeds aangifte bij de politie gedaan. Ook roepen wij particuliere melders op dit te doen. Waar daders gepakt worden voegen wij ons in het strafproces om de schade te verhalen. Verder zoekt het jongerenwerk contact met groepen jeugd om hun gedrag bij te stellen. Dit kost tijd maar is wel effectief. Op de korte termijn probeert de politie de daders te achterhalen. Nieuw: op basis van analyse gerichte controle door Boa s Objectieve Veiligheid/veel voorkomende criminaliteit 12

13 Problematiek Winsum Basiseenheid *1 Diefstal/inbraak woning incidenten aangiften *2 Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis incidenten aangiften *3 Overige diefstal; inbraak/ vermogensdelicten incidenten aangiften *4 Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Incidenten aangiften Diefstal van motorvoertuigen incidenten aangiften *5 Diefstal brom, snor, fietsen incidenten aangiften *1 Er is sprake van toename van het aantal inbraken. Oorzaak is o.a. verschillende inbraken in een woonboerderij die verbouwd werd; tevens zorgde een dadergroep uit Noord Groningen voor een aantal inbraken. Overigens is in onze regio sprake van stijging van het aantal inbraken. *2 Het betreft hier vooral fietsen die uit garages en schuren werden weggenomen. *3 Het gaat hier om een bulk van zaken, zoals diefstal van een portemonnee bij het sporten, koperdiefstal, buiten staande goederen. *4 Hierbij gaat het om diefstal van benzine, kentekenplaten, gereedschap uit busjes en airbags. *5 De meeste fietsen worden bij het station Winsum ontvreemd; soms zijn ze niet op slot gezet. Beleid: voorlichting, extra controles, inzet Burgernet en nieuwe media. Bij structurele stijging van inbraken,extra inzetten op voorlichting. Overigens is woninginbraak ook een van de speerpunten in het regionaal beleidsplan. Problematiek Winsum Basiseenheid *1 Mishandeling (fysiek geweld) incidenten aangiften *2 Bedreiging (psychisch geweld) incidenten

14 aangiften *3 Ruzie/vechtpartij (geweld) incidenten aangiften *4 Zeden (geweld) incidenten aangiften *5 Overige criminaliteit incidenten aangiften *1 Vertoont een dalende lijn. Een deel van de mishandelingen valt ook onder de noemer huiselijk geweld. Vaak is sprake van een bekende dader. *2 Ook hier sprake van een dalende lijn. Ook hier vaak sprake van bekende dader. *3 De verhouding tussen aantallen incidenten en aangiften houdt verband met de geringe ernst van de incidenten. Ruzie is nl. geen strafbaar feit waardoor aangifte niet eens mogelijk is. Ontaardt ruzie in mishandeling dan is aangifte wel mogelijk. *4 Reden gering aantal aangiften is dat zwaardere zedenzaken door de afdeling zeden worden behandeld; bij de basiseenheid worden lichtere zaken zoals potloodventen, aangebracht, waar men vaak alleen een melding van doet. Het gaat hierbij om zaken die niet elders genoemd kunnen worden, zoals diefstal uit andere vervoermiddelen, zakkenrollerij, huisvredebreuk Subjectieve Veiligheid/Veiligheidsgevoelens Gevoelens van onveiligheid %inwoners dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt (**) %inwoners dat vaak onveilige plaatsen mijdt in de buurt % inwoners dat vaak 's avonds of 's nachts de deur niet open doet (**) % inwoners dat kind (eren) niet toestaat om ergens in de buurt naar toe te gaan (**) % inwoners dat zich 's avonds in de buurt onveilig voelt Winsum Provincie max min 0,4 1,2 5,8 0,4 1,1 1,6 7,6 0,2 3,9 5,6 17,1 2,4 3,6 3,1 6,2 0,2 1,5 1,9 8,1 0,5 14

15 (**) % inwoners dat zich s avonds 0,7 1,0 4,9 0,5 alleen thuis niet veilig voelt (**) Oordeel inwoners over 7,1 6,9 7,3 6,4 veiligheid in de buurt (**) Bron: Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl of (**)Veiligheidsmonitor. De cijfers geven aan dat het subjectieve gevoel van onveiligheid in deze gemeente niet groot is en dat de cijfers zich positief verhouden ten opzichte van provinciale cijfers Bedrijvigheid en veiligheid Veilig winkelgebied Problematiek Winsum Basiseenheid *1 Winkeldiefstal incidenten aangiften *2 Inbraak winkel incidenten aangiften Beleid: aangiftebereidheid vergroten en verhaal schade. *1 Het gering aantal winkeldiefstallen in 2010 moet worden geweten aan het ontbreken van aangiftebereidheid. Soms kent de winkelier de dader en wordt de zaak onderling geregeld. Anderen vinden dat het doen van aangifte te veel tijd kost of hebben weinig vertrouwen in het vinden van de dader. Bij de lokale ondernemers bestond geen animo om hierover met de politie in overleg te gaan. In 2011 is het aantal aangiften toegenomen, maar was ook sprake van twee minderjarigen die bij verschillende winkels goederen hadden weggenomen. We wijzen op de mogelijkheden via internet aangifte te doen. In het algemeen wijzen we op het belang van aangifte dan wel melding omdat anders de problemen niet in beeld komen. Nieuw: Inzet door de Stichting Overlast Donatie (SODA). Daarbij wordt de door de winkelier geleden schade (gemiddeld 151 aan oponthoud en overlast) op de dader verhaald door die stichting. *2 Voor de daling is geen verklaring te geven Veilige bedrijventerreinen 15

16 Problematiek Winsum Basiseenheid Inbraak winkel incidenten aangiften *1 Diefstal/inbraak in bedrijven en kantoren incidenten aangiften Overvallen incidenten aangiften *1 Niet bekend is waarom geen aangifte is gedaan. Beleid: gericht op meer aangiften en in overleg met ondernemersvereniging bespreekbaar maken Veilig uitgaan Problematiek Winsum Basiseenheid *1 Overlast horeca incidenten Beleid: gericht op vermindering van de overlast door: preventief (afspraken met horeca) en proactieve inzet en adequaat optreden.. Bij uitgaansgelegenheden moet vooral worden gedacht aan de horecazaken en jeugdsozen in de verschillende dorpskernen. Vooral waar hier veel publiek op afkomt en dus ook weer weg moet, kunnen zich problemen voordoen. In de kernen Winsum en zij het in mindere mate Baflo, is daar de grootste kans op. Het algemene beeld is echter dat men in de gemeente Winsum veilig uit kan gaan. Het publiek komt ook uit de regio. Het aantal jongeren van buiten de gemeente neemt af. Omwonenden ondervinden overlast door publiek dat zich buiten bevindt. Ook kunnen groepen jongeren op straat intimiderend overkomen, vernielingen aanrichten, onderling slaags raken, lawaai maken en ander baldadig gedrag vertonen en daardoor de rust in de buurt oftewel de openbare orde verstoren. De meeste incidenten doen zich na sluitingstijd voor. Vanaf 2008 was sprake van een zodanige concentratie van incidenten in een aantal straten, dat die van de politie de naam slooproute kregen. Een jaar later bleek na een analyse van de incidenten, dat er geen patroon meer in viel te ontdekken en dat het aantal incidenten beduidend was afgenomen. Soms misdragen bezoekers zich zodanig in een zaak, dat hen een toegangsverbod voor een bepaalde periode wordt opgelegd. Via het horecaconvenant is een model toegangsverbod aangeboden en zijn afspraken gemaakt over het elkaar informeren bij ernstige situaties. In april 2012 is een convenant gesloten (18 juni 2012 getekend) tussen horeca en sozen in de kern Winsum, taxibedrijven, politie, jongerenwerk en gemeente. Twee keer per jaar zullen partijen bijeen komen voor uitwisseling van ervaringen. Nieuw: In een afzonderlijke nota stellen wij de raad voor krediet beschikbaar te stellen voor het inhuren van BOA capaciteit die flexibel op diverse zaken kan worden ingezet, 16

17 onder meer op meer toezicht tijdens uitgaan en evenementen. Het aantal incidenten dat onder de titel veilig uitgaan is vermeld dient overigens voor een realistisch beeld te worden aangevuld met een groot deel van de incidenten vernielingen, ruzie/vechtpartijen en diefstal aan auto, die elders zijn vermeld Veilige evenementen Problematiek Winsum Basiseenheid Overlast evenementen incidenten Evenementen overig incidenten Beleidsdoelstelling: veilige en toegankelijke evenementen. In vrijwel alle kernen in de gemeente worden evenementen gehouden. Vrijwel steeds zal een vergunning nodig zijn. De evenementen verlopen in de regel naar tevredenheid. In een aantal incidentele gevallen was sprake van meldingen over ondervonden geluidshinder. Grootschalige evenementen zijn onder meer: zomerfeesten Winsum, Artemisrun Winsum, Baistemaart Winsum, Zomer Jazz Fietstour Garnwerd, Reitdiepzwemtochten Garnwerd, Graspop Baflo, Garnwerd Grandioos, kermis Adorp, Feestweken Den Andel, Baflo, Ezinge, Adorp, Feerwerd, Nacht van Winsum, Noorderrondrit, grasbaanrace Feerwerd. Middels de te verlenen vergunningen houden we de vinger aan de pols en worden voorschriften gericht op veiligheid en voldoende toezicht opgenomen. De grotere evenementen worden met de organisator geëvalueerd wat tot bijstelling van voorschriften kan leiden. In elk regulier overleg met de politie komen de evenementen aan de orde Veilig toerisme Problematiek Winsum Basiseenheid Water incidenten aangiften Beleid: stimuleren veilig gebruik toeristische voorziening. Hierbij kan worden gedacht aan te snel varen en aan het duiken/zwemmen bij bruggen en andere kunstwerken waarbij het scheepvaartverkeer wordt gehinderd en de zwemmers/duikers gevaar lopen. De politie geeft hier prioriteit aan en treedt er in samenwerking met de waterpolitie tegen op. Bij het gemeentelijk meldpunt wordt aangeraden aangifte te doen. 17

18 3.4.3 Jeugd en Veiligheid Overlast gevende jeugd Problematiek Winsum Basiseenheid Vandalisme/baldadigheid incidenten aangiften Overlast jeugd incidenten Beleid: gericht op voorkomen van overlast, aanbieden van alternatieven, vroegtijdig signaleren van hinderlijk groepsgedrag. Jeugdigen bevinden zich vaak in groepen. Soms gedraagt men zich in groepen anders dan normaal en leidt dit tot hinder voor de omgeving. Hinder is vrij subjectief; de één beleeft dezelfde feiten anders dan een ander. Hinder in ernstige mate noemen we overlast. Dat is meer objectief vast te stellen: iedereen denkt daar min of meer gelijk over. Tot slot worden groepen soms gekenmerkt als criminele groep. Dan is er sprake van zware overtredingen of misdrijven. Indeling vindt plaats volgens de shortlist Beke/Ferwerda. Groepen zijn echter niet statisch en sommige jeugdigen maken deel uit van verschillende groepen. Winsum kent geen criminele groepen. Meldingen over hinder en overlast zijn momenteel in de kern Winsum sterk afgenomen. De gemeente heeft een jeugdsozenbeleid. Het jongerenwerk begeleidt de soosbesturen in brede zin. Het jongerenwerk en ook de wijkagenten houden zich met groepen jongeren bezig om hun gedrag, waar dat nodig is, te beïnvloeden door o.a. het aanbieden van activiteiten en een alternatieve ontmoetingsplek. 18

19 3.4.4 Fysieke veiligheid Verkeersveiligheid Problematiek Winsum Basiseenheid Ongevallen dodelijke afloop incidenten Ongevallen letsel incidenten Ongevallen materiële schade incidenten * Verlaten plaats ongeval incidenten aangiften Parkeerproblemen incidenten Snelheidsovertredingen incidenten Rijden onder invloed incidenten * het aantal aangiften is hier hoger dan het aantal incidenten omdat de aangiften via internet niet als incident worden geregistreerd. Winsum Provincie Max Min Groningen Oordeel burger verkeersveiligheid gemeente 6,4 6,3 7,2 5,1 Oordeel burger verkeersveiligheid buurt 6,4 6,2 6,9 5,7 Bron: Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl Beleid: gericht op zodanige inrichting van de openbare ruimte, dat ongevallen voorkomen worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de diversiteit van gebruikers. Het opstellen van een Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (GVVP). In dit GVVP zal het aspect verkeersveiligheid uitgewerkt worden. Conform het "Uitvoerend Document Wegencategorisering" is de maximumsnelheid op alle gemeentelijke wegen binnen de bebouwde kom vastgesteld op 30 km/u, met uitzondering van de Borgweg te Winsum tussen de N361 en het treinstation. Voor de Meeden zal een apart onderzoek uitgevoerd gaan worden naar de wenselijke snelheid en inrichting van de weg gezien de functies van de weg. Voor de gemeentelijke wegen buiten de bebouwde kom is een maximum snelheid van 60 km/u ingevoerd, met uitzondering van de weg langs het Aduarderdiep. Er loopt een project Bordensanering. In dit project wordt kritisch gekeken naar het nut en noodzaak, actualiteit en locatie van de verkeersborden. Door slechts noodzakelijke verkeersborden op de juiste locatie te zetten wordt het voor de weggebruiker eenvoudiger om te bepalen wat er van hem verwacht wordt. Het project "Herinrichting Stationsgebieden gemeente Winsum" loopt ook. Hierin is aandacht voor de plaats van minder validen (geleide lijnen, etc.). 19

20 Alle basisscholen in de gemeente Winsum zijn benaderd om in een gesprek aan te geven wat er in hun ogen veranderd moet worden in de schoolomgeving. Hier zijn enkele scholen op ingegaan. Op het gebied van verkeerseducatie doen wij het volgende: a. Jaarlijkse verkeersmarkt van Edcomm op voortgezet onderwijs (AOC Terra en Wessel Gansfort). b. Project verkeersouders. Uitvoering vindt plaats door Veilig Verkeer Nederland. N361/fietsroute plus. Dit project moet de verkeersveiligheid van zowel de auto als de fietsverbinding tussen Winsum, Sauwerd, Adorp en Groningen verbeteren. Boogplein. Bij de planontwikkeling van het Boogpleinproject is er veel aandacht voor de verkeersveiligheid gezien de verschillende vervoersstromen. Inzet van snelheidssignalering en gerichte politiecontroles Brandveiligheid Problematiek Winsum Basiseenheid Brand (geen brandstichting) incidenten Brandstichting incidenten aangiften Beleid: gericht op preventie en adequate repressie tegen aanvaardbare kosten. Hierbij te denken aan brandstichting van een auto en een leegstaande woning in Ezinge. Ook kleine brandjes in kader van baldadigheid. Van brand (geen brandstichting) worden geen specifieke gegevens bijgehouden. Witte vlekkenplan; opgesteld vanwege ontoereikende voorziening van bluswater in delen van het buitengebied. Maatregelen voorzien in aanvoer van bluswater, slaan van putten en/of het gebruik van rookmelders om sneller de brandweer te alarmeren waardoor de aanrijdtijd bekort kan worden Externe veiligheid (EV) Extern wil zeggen dat het hierbij gaat om naar buiten gerichte risico s. Centraal hierbij staan de risico s door gevaarlijke stoffen. EV organisatie. Externe Veiligheid is naar aanleiding van verschillende rampen onderdeel geworden van de dagelijkse werkzaamheden binnen het gemeentelijk werkapparaat. In de provincie Groningen is een steunpunt EV. Dit steunpunt biedt ondersteuning aan de gemeenten om de EV taken te vervullen. Het steunpunt heeft een uitvoeringsprogramma geschreven waarbij verschillende projecten zijn gedefinieerd. 20

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Publieke Veiligheid DE KADERS Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Loosdrecht, 12 juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. 2. Begripsbepalingen 3. 3. Kaders 5. 4. Veiligheidsanalyse

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Samen werken aan een veilig Woudenberg Ambtelijke opdrachtnemer: Bestuurlijke opdrachtgever: Kimm Hendriks, Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016

Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016 Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016 Voorwoord Veiligheid is een van de eerste behoeften van de mens. De taak van de overheid om voor veiligheid in onze omgeving te zorgen, is dan ook van alle tijden. Opvattingen

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Openbare Orde & Veiligheid December 2012 Voorwoord Voor u ligt het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2013-2017

Veiligheidsplan 2013-2017 Veiligheidsplan 2013-2017 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Vlagtwedde Vastgesteld op Versie 6 november 2012 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 2 2.0 Zorg en veiligheid... 4 2.1 Centrum voor Jeugd, Gezin

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Samen Werken aan een Veilig en Leefbaar Kampen..! Opdrachtgever Gemeente Kampen Eenheid Publieksdienstverlening De heer drs. H. Last Postbus 5009 8260 GA Kampen Datum

Nadere informatie

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns Colofon Het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 is gezamenlijk tot stand gebracht door de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre in samenwerking

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015 Integraal Veiligheidsplan Houten 2011-2015 Samenvatting Missie/Visie Houten is een veilige gemeente. We willen het niveau van veiligheid dat we nu hebben bereikt graag vasthouden en waar mogelijk verhogen.

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld Tweestromenland

Veiligheidsbeeld Tweestromenland 2013 sbeeld Tweestromenland Werkgroep integraal veiligheidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. De veiligheidsvelden... 4 Veilige woon- en leef omgeving... 4 Bedrijvigheid en veiligheid... 4 Jeugd en

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid 2015 Gemeente Heerlen

Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid 2015 Gemeente Heerlen Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid Gemeente Heerlen Heerlen, december 2014 Afdeling Integrale Veiligheid - gemeente Heerlen 1 Voorwoord Voor u ligt het 3 de Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid en wel

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Gemeente Gilze en Rijen Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 De burger als participant in veiligheid Behandeldatum college van B&W: 29 mei 2012 Behandeldatum commissie middelen: 18 juni 2012 Vaststelling

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Gemeente Heerhugowaard Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Voorwoord Samenvatting Veiligheid in Heerhugowaard: Een opgave voor ons allen Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Honderd procent veiligheid

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Regierol gemeente 1.3. Totstandkoming IVP Enschede 1.4.

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 *ZF652437F5F* Samenvatting Inwoners van Oudewater behoren zich veilig te voelen in hun woonplaats.

Nadere informatie

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER Vastgesteld d.d. 18 maart 2013 Zaaknummer: 2012-12-00769 Documentnummer: 2012.0.143.255 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. : Veiligheid. Katwijk, 26 april 2012. Inleiding

Aan de gemeenteraad. : Veiligheid. Katwijk, 26 april 2012. Inleiding Aan de gemeenteraad Zaaknummer : -024728 Programma : Veiligheid Onderwerp : Veiligheidsbeleid Katwijk 2012-2016. Katwijk, 26 april 2012. Inleiding De zorg voor de veiligheid in de gemeente is een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp 7 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Kadernota veiligheidsbeleid gemeente Winsum t kon minder

Kadernota veiligheidsbeleid gemeente Winsum t kon minder Kadernota veiligheidsbeleid gemeente Winsum t kon minder Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Veiligheid en beleid blz. 2 Thema s I. Huiselijk geweld blz. 3 II. Uitgaan/horeca blz. 6 III. Jeugd en veiligheid

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid

Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Ede Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid 2012-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Integrale veiligheid 3 3 Visie 3 4 Uitgangspunten integraal veiligheidsbeleid 3 5 Stand van

Nadere informatie

Kadernota integrale veiligheid

Kadernota integrale veiligheid Kadernota integrale veiligheid Leiderdorp 2006-2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Aanleiding...6 Hoofdstuk 1 Strategische visie... 8 1.1 Wat is veiligheid?...8

Nadere informatie

Nota Integrale Veiligheid 2013 2016 Gemeente Veere

Nota Integrale Veiligheid 2013 2016 Gemeente Veere Nota Integrale Veiligheid 2013 2016 Gemeente Veere Inhoudsopgave Inleiding...4 Hoofdstuk 1; Veiligheid...6 1.1 Sociale Veiligheid... 6 1.2 Fysieke veiligheid... 6 1.3 Externe veiligheid... 6 1.4 Arbeidsveiligheid...

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid gemeente Ten Boer. Uitvoeringsprogramma 2014

Integraal veiligheidsbeleid gemeente Ten Boer. Uitvoeringsprogramma 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Ten Boer Uitvoeringsprogramma 2014 Hoofdstukken Bladzijde 1. Inleiding en Bouwstenen 3 2. Uitvoeringsprogramma 2014 6 Werkgroep Jeugd en Veiligheid 6 Verkeersveiligheid

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan. Gemeente Leusden 2011-2015

Integraal Veiligheidsplan. Gemeente Leusden 2011-2015 Integraal Veiligheidsplan Gemeente Leusden 2011-2015 Inhoudsopgave IVP 1 Inleiding 2 Organisatie en strategische partners 3 Analyse veiligheidsbeeld gemeente Leusden 2006-2010 4 Prioriteiten en Ambities

Nadere informatie

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010 Meerjarenplan integrale veiligheid -2014 Gemeente Oosterhout December 2010 Vier speerpunten: 1. Jeugd en overlast / jeugdcriminaliteit 2. Drugscriminaliteit en overlast 3. Veelplegers en lastpakken 4.

Nadere informatie