Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016"

Transcriptie

1 Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum

2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding blz. 3 Hoofdstuk 2 Visie, missie, doelstellingen en ketenaanpak blz. 4 Hoofdstuk 3 uitgangspunten van beleid, blz. 7 veiligheidsvelden en thema s Hoofdstuk 4 Conclusies blz. 21 2

3 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor een integrale nota veiligheidsbeleid In oktober 2009 heeft de gemeenteraad de kadernota veiligheidsbeleid gemeente Winsum t kon minder vastgesteld. De nota van 2009 was beperkt tot een drietal thema s (huiselijk geweld, uitgaan/horeca en jeugd en veiligheid). Deze nota is integraler van opzet. Meer aspecten betrekking hebbende op veiligheid worden met elkaar verbonden. Bij die integrale benadering heeft de gemeente een regierol die zich met name richt op het ondersteunen en richting geven van het veiligheidsbeleid Tevens kan hiermee de input voor het regionale veiligheidsplan van de politie worden geleverd, voor zover het de gemeente Winsum betreft. Bij de samenstelling van deze integrale nota wordt ingespeeld op de te verwachten wettelijke verplichting om een integraal veiligheidsbeleid te hebben. De gemeenten in Noord Nederland hebben inmiddels het initiatief genomen om een regionaal beleidsplan 2013 en 2014 samen te stellen. Immers, veiligheid stopt niet bij de gemeentegrens. Het regionaal beleidsplan heeft als doel om een optimale gezamenlijke aanpak in Noord Nederland aan te bieden, ter ondersteuning aan gemeenten voor problemen die niet enkel lokaal zijn. Dit regionaal beleidsplan zal dit najaar aan de gemeenteraad worden aangeboden. 1.2 Ambitie van de nota De vraag kan gesteld worden hoe groot het veiligheidsprobleem in de gemeente Winsum is en wat we met deze nota willen bereiken. De gemeente Winsum is een veilige gemeente. Dat laat de politiemonitor zien en ook uit het benchmarkonderzoek Waar staat je gemeente.nl blijkt dat het veiligheidsgevoel onder onze inwoners groot is. In deze nota zult u daarom geen grote verschuivingen in benadering en aanpak zien. De nota is meer gericht op het aanbrengen van verbindingen. 1.3 Inhoud van de nota In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de definitie, visie, missie en doelstelling, alsmede de ketenaanpak.. Hoofdstuk 3 is een uitgebreid hoofdstuk. In hoofdstuk 3 gaan we in op de uitgangspunten van beleid, de verschillende veiligheidsvelden en veiligheidsthema s. Aan de hand van de gegevens van de politie waarbij de cijfers van de politie voor deze gemeente en ter vergelijking van de basiseenheid Zuidhorn op een rij zijn gezet, geven wij inzicht in de wijze waarop het veiligheidsbeleid momenteel wordt uitgevoerd.. In hoofdstuk 4 tenslotte, worden de conclusies weergegeven. 3

4 Hoofdstuk 2 Visie, missie, doelstellingen en ketenaanpak 2.1 Inleiding Onder integraal veiligheidsbeleid verstaan wij: op een systematische en samenhangende manier werken aan het behoud of verbetering van lokale veiligheid in al haar facetten, onder regie van de gemeente, uitgevoerd in een samenhangend geheel van maatregelen, die zich richten op het voorkomen, beheersbaar maken en bestrijden van onveiligheid. Bij integrale veiligheid gaat het om de verbinding tussen de sociale veiligheid (menselijk handelen als oorzaak van onveiligheid) en de fysieke veiligheid (fysieke oorzaken van onveiligheid, zoals objecten en ruimten). Het verhogen van de sociale veiligheid betekent het verminderen van overlast en criminaliteit en het verhogen van de veiligheidsgevoelens van mensen. Het verbeteren van de fysieke veiligheid houdt in het verhogen van de brandveiligheid en de verkeersveiligheid en het voorkomen en bestrijden van (natuur) rampen, de risico s van gevaarlijke stoffen en (griep) pandemieën. Integraal wil ook zeggen dat het belang van veiligheid (tijdig) wordt ingebracht in keuzeprocessen binnen andere beleidsterreinen. Bijvoorbeeld bij een integrale aanpak van de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk wordt niet alleen rekening gehouden met het economisch belang, maar ook met duurzaamheid en veiligheid. Daarbij gaat het om sociale veiligheid en fysieke veiligheid. In hoofdstuk 3 is aangegeven welke op welke beleidsterreinen veiligheid een rol speelt. Integraal veiligheidsbeleid is bij uitstek een dynamisch proces dat nooit af is: Onder regie van de gemeente geven partijen gezamenlijk invulling aan de inhoud en de organisatie van het beleid. Het kenmerkende van het voeren van integraal veiligheidsbeleid is dat er voortdurend afstemming en actie van vele actoren gevraagd wordt. 2.2 Visie Veiligheid is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van ons bestaan. Opgroeien in een veilige omgeving helpt mensen tot hun recht te laten komen en voor zichzelf op te komen. Een respectvolle omgang van burgers met elkaar is een essentiële voorwaarde voor maatschappelijke samenhang, binding en veiligheid. 2.3 Missie De gemeente Winsum streeft naar een veilig Winsum, waar inwoners weerbaar zijn en zich beschermd weten en zich veilig voelen, waarin jeugd een eigen plek in neemt, waarin respect geldt als basisnorm, waarin overlast en criminaliteit voorkómen worden en indien aanwezig, stevig aangepakt worden en waarin calamiteiten achterwege blijven en bij voorkomen adequaat bestreden worden Doelstellingen De strategische doelstellingen van het veiligheidsbeleid zijn: Het waarborgen van vitale en leefbare kernen De inwoners van onze kernen moeten in vitale en leefbare kernen kunnen verblijven. De leefbaarheid en vitaliteit worden in grote mate bepaald door de veiligheid in de kernen. 4

5 Terugdringen van verschijnselen als overlast en criminaliteit, door zowel de oorzaken van deze verschijnselen weg te nemen als ook de negatieve aspecten te bestrijden Behalve dat voor de burgers zelf een grote rol is weggelegd in het voorkomen van overlast en de bestrijding van criminaliteit, hebben de politie en de BOA s hierin een belangrijke rol. Het versterken van de aanpak van risicovolle jongeren, zodat deze jongeren niet verdere afglijden Met name in het jeugdbeleid wordt hier aandacht aan besteed. Het jeugd en jongerenwerk is daarom één van de belangrijke partners bij de invulling van de regierol van de gemeente. Ook het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft een centrale rol in de signalering van de jeugdproblematiek. Een adequate brandweerzorg en rampenbestrijding in Winsum. Het spreekt voor zich dat aan de brandweerzorg en rampenbestrijding een goede invulling gegeven moet worden. Door middel van een adequate preventie en repressie wordt aan de veiligheid op het gebied van de brandweerzorg en rampenbestrijding invulling gegeven. De vorming van de Veiligheidsregio is een belangrijke ontwikkeling in de verdere professionalisering van de brandweerzorg en rampenbestrijding. Het versterken van de sociale samenhang in de straat, buurt en wijk is één van de cruciale factoren om de veiligheidsbeleving te verbeteren. Naast het veiligheidsbeleid wordt daarom ook ander beleid ingezet. In hoofdstuk 3 wordt hier nader op ingegaan. 2.5 Ketenaanpak staat centraal Bij de integrale benadering is de ketenaanpak cruciaal. Goed veiligheidsbeleid kent twee belangrijke pijlers, te weten een inhoudelijk en een organisatorisch deel Inhoud Het inhoudelijke deel verwijst naar de noodzaak om balans te creëren tussen de vijf schakels binnen de veiligheidsketen, te weten pro actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Het onderscheid tussen deze verschillende fasen is van belang. In het algemeen geldt dat wanneer de inspanningen verder in de veiligheidsketen plaatsvinden, deze meer zijn gericht op het bestrijden van de gevolgen dan op de aanpak van de oorzaken van het probleem. Wat we met de integrale aanpak willen nastreven dat meer aandacht besteed wordt aan de eerste twee fasen van de veiligheidsketen. Door meer in te zetten op proactie en preventie kunnen onveilige situaties en incidenten voorkomen worden. De veiligheidsketen bestaat uit de volgende fasen: Schakel Definitie Voorbeeld Pro actie Het structureel voorkomen van onveiligheid Door bij het ontwerpen en aanleggen van een nieuwe woonwijk al rekening te houden van de buitenruimte voor (opgroeiende) jeugd om latere overlast voor te zijn Preventie Het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en bespreken van de gevolgen daarvan De daadwerkelijke voorbereiding op de bestrijding van mogelijke aantasting van veiligheid Het geven van diefstal en inbraakpreventieadviezen; het geven van preventieve voorlichtingslessen over alcohol en drugs op scholen Preparatie Het opstellen van een integraal veiligheidsplan; het uitvoeren van projecten ter vermindering van jeugdoverlast; het opstellen en beoefenen van crisisbeheersingsplannen Repressie De bestrijding van Het optreden van de politie in geval van 5

6 Nazorg onveiligheid in actuele noodsituaties Alles wat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar normale verhoudingen openbare orde problemen; het arresteren van een verdachte of het blussen van een brand Hierbij is zowel aandacht voor opvang, begeleiding of herhuisvesting van slachtoffers, als voor opsporing, vervolging en/of begeleiding van daders; het geven van preventieadviezen na een inbraak. Nazorg bieden voor de betrokken hulpverleners Organisatie Het organisatorische deel verwijst naar de onmogelijkheid van de overheid om het alléén te doen. Door het samen optrekken met partners in de keten kan een adequaat veiligheidsbeleid tot uitvoering worden gebracht. Gedeelde verantwoordelijkheid tussen de publieke sector, de private sector en de burgers is zelfs noodzakelijk voor een goed integraal veiligheidsbeleid. Het zorg dragen voor een veilige omgeving is en blijft een kerntaak van de (lokale) overheid. Die specifieke bijdrage van de overheid is de laatste jaren veranderd van een regel en handhavingsrol in een actieve, allesomvattende regierol. Dit betekent dat de gemeente signalen oppikt, partners bij elkaar brengt, het proces coördineert, afspraken en activiteiten inventariseert, op elkaar afstemt en monitort, en de effecten daarvan evalueert. Zoals gezegd is de samenwerking tussen de lokale overheid en burgers, instellingen en bedrijven hierbij van cruciaal belang Strategische partners in de veiligheidsketen Hieronder geven wij een opsomming van de strategische partners in de veiligheidsketen. Politie Openbaar Ministerie Jeugdzorg Jongerenwerk Onderwijs Halt Noord Nederland Reclassering (Reclassering Nederland, Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering, Verslavingszorg Noord Nederland) Veiligheidshuis Brandweer Ambulancezorg Woningbouwcorporatie Wijk en buurtverenigingen GGD GGZ Veiligheidsregio Groningen Slachtofferhulp Nederland Steunpunt huiselijk geweld Partners werken samen in: GGZ overleg Lokale driehoek Stationsoverleg Horecaoverleg Verkeerscommissie 6

7 Centrum voor Jeugd en Gezin Overleg jeugd Partners werken vanuit hun eigen professionele verantwoordelijkheid; zij voorzien de gemeente van de noodzakelijke input. De gemeente heeft vanuit haar regierol periodiek overleg met de partners, zowel op bestuurlijk als operationeel niveau. 7

8 Hoofdstuk 3 uitgangspunten van beleid, veiligheidsvelden en thema s 3.1 Uitgangspunten van het beleid In dit vrij uitgebreide hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de hedendaagse problematiek Met name de signalering en rapportage door de politie is hierbij van belang en bepaalt in belangrijke mate de wijze waarop uitvoering aan het veiligheidsbeleid wordt gegeven en handhavend wordt opgetreden. De aanpak in Winsum is een combinatie van preventie, toezicht en handhavend optreden. Niet alleen het bestrijden, maar vooral het voorkomen van onveiligheid staat centraal. Hierbij worden de volgende invalshoeken gehanteerd: Inwoners, maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven betrekken in de dialoog rond veiligheid en sturen op sociale cohesie, zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid Duidelijk en beslist optreden als bevoegd gezag (leiderschap en vertrouwen) Diegenen die de norm overschrijden aanspreken: met hulp waar nodig en met sancties indien noodzakelijk. Samenhang met landelijke veiligheidsprioriteiten. Eigen lokale speerpunten (zie politiegegevens) In de wijze waarop de gemeente de regie voert, wordt aangesloten op de door de VNG opgestelde veiligheidsvelden zoals deze in paragraaf 3.3 zijn weergegeven. 3.2 Flankerende beleidsprocessen Integraal veiligheidsbeleid kenmerkt zich door het aanbrengen van samenhang in beleid. Dit beleid is talrijk. Jeugdbeleid Algemene plaatselijke verordening Integraal handhavingsbeleid Integriteitsbeleid Alcoholbeleid (in ontwikkeling) Evenementenbeleid Lokaal gezondheidsbeleid Beleid verkeersveiligheid Onderwijsbeleid Volkshuisvestingsbeleid Economisch beleid Ruimtelijke plannen Milieubeleid Beleidsplannen van politie en openbaar ministerie Beleidsplannen Veiligheidsregio Om er voor te zorgen dat de samenhang ook daadwerkelijk tot stand wordt gebracht is in deze nota gebruik gemaakt van de nieuwe methode Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Deze methode zorgt er onder andere voor dat de juiste partners betrokken worden bij het proces. Deze methode geeft verder een duidelijk overzicht van de te behandelen veiligheidsgebieden en thema s. Ook wordt het, 8

9 door deze methode toe te passen, mogelijk om beleid onderling te vergelijken (benchmarking). Deze methode is ook de basis voor het regionaal beleidsplan. 3.3 Veiligheidsvelden en thema s In onderstaand overzicht zijn de vijf veiligheidsvelden opgesomd en onderverdeeld in de daarbij te onderscheiden veiligheidsthema s. De vijf veiligheidsvelden vormen met elkaar het gemeentelijke integrale veiligheidsterrein. Per veiligheidsveld worden de beleidsuitgangspunten verwoord. In schema de veiligheidsvelden en thema s: Veiligheidsvelden Veiligheidsthema s 1. Veilige woon en leefomgeving 1.1. Sociale Kwaliteit 1.2. Fysieke Kwaliteit 1.3. Objectieve Veiligheid/veel voorkomende criminaliteit 1.4. Subjectieve Veiligheid/Veiligheidsgevoel 2. Bedrijvigheid en Veiligheid 2.1. Veilig winkelgebied 2.2. Veilige bedrijventerreinen 2.3. Veilig uitgaan 2.4. Veilige evenementen 2.5. Veilig toerisme 3. Jeugd en Veiligheid 3.1. Overlast gevende jeugd 4. Fysieke Veiligheid 4.1. Verkeersveiligheid 4.2. Brandveiligheid 4.3. Externe Veiligheid 4.4. Voorbereiding op rampenbestrijding 5. Overige Veiligheidszaken 5.1. Polarisatie en radicalisering 5.2. Georganiseerde criminaliteit 3.4 Politiegegevens: (uit BVH/GIDS) Hieronder worden per veiligheidsveld de politiegegevens weergegeven voor onze gemeente en ter vergelijking tevens van de basiseenheid (BE) Zuidhorn. Tot die BE behoorden in de jaren 2010 en 2011 de gemeenten De Marne, Winsum en Zuidhorn. Deze gegevens vormen de basis voor de analyse van de veiligheid in onze gemeente. Tevens gaan wij in op de diverse thema s, waarbij wij de huidige inspanningen en beleidsuitgangspunten vermelden en eventuele aanvullende inspanningen weergeven Veilige woon en leefomgeving Sociale kwaliteit Problematiek Winsum Basis eenheid a. Woonoverlast/burengerucht en relatieproblemen incidenten aangiften b. Drugs en drankoverlast incidenten

10 c. Overlast gestoord/overspannen persoon incidenten d. Overlast zwervers incidenten e. Overlast overig, sociaal incidenten Ad a. Woonoverlast/burengerucht Beleid: gericht op bescherming van jeugdigen doorlopende hulpverlening voorkoming van recidive Het gaat hier om een beperkt aantal families in enkele kernen die soms al jaren lang ruzie maken. De wijkagenten steken hier veel tijd in. Betreft het huurwoningen, dan wordt via de verhuurder druk op betrokkenen uitgeoefend om zich als een goed huurder te gedragen. In het uiterste geval kan na opbouw van een dossier ontruiming van de woning worden gelast. Er is vaak sprake van beschuldigingen over en weer waarbij geen getuigen zijn en er dus een patstelling ontstaat. Nieuw: ondermeer gebruik maken van het instrument mediation. Inzetten op een vroegtijdige signalering door bijvoorbeeld het CJG, Sociale Zaken en Werk en Zorginstellingen. Huisverboden: In de cijfers relatieproblemen zijn impliciet gegevens over huiselijk geweld opgenomen. Van het Steunpunt Huiselijk Geweld ontvingen wij expliciete gegevens. Zo blijken in 2011 in deze gemeente 40 incidenten te zijn aangemeld, wat leidde tot 10 aangiftes bij de politie en 4 opgelegde huisverboden. In 2010 werden 2 huisverboden opgelegd. De politie is gemandateerd om een huisverbod voor 10 dagen op te leggen. Genoemd Steunpunt komt dan in actie om passende hulpverlening aan te bieden voor de korte en langere termijn. De hulpverlening wordt gericht op zowel slachtoffer als dader. Het Steunpunt adviseert de burgemeester over eventuele verlenging van het huisverbod met maximaal 18 dagen. Gezamenlijk hebben de gemeenten opvangmogelijkheden geregeld voor degenen die een huisverbod opgelegd hebben gekregen en niet zelf voor een verblijfplaats kunnen zorgen. Voorts is centrale juridische ondersteuning voor alle gemeenten aanwezig om de gemeenten bij de rechtbank te vertegenwoordigen. Ad b. Drugs/drankoverlast: Beleid: gericht op preventie en aanpak overlast middels voorlichting, controle op horeca en horecaconvenant. De cijfers geven alleen aan het aantal aangiftes oftewel de objectieve overlast. Uit achtergelaten sporen zoals weetzakjes en uit ervaringen van de politie mag met zekerheid worden geconcludeerd dat er sprake is van drugsgebruik, wat indirect tot overlast lijdt. De voorlichtingscampagne gericht op matiging van het alcoholgebruik die door Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) in drie gemeenten, waaronder Winsum, is 10

11 gevoerd en de landelijke campagne waarbij op deze gezondheidsaspecten is gewezen, hebben tot gevolg gehad dat in ons gebied de leeftijd waarop met het gebruik van alcohol wordt begonnen is verhoogd. In grote lijnen loopt het gebruik van alcohol door de jeugd niet uit de pas vergeleken met de rest van het land. Dat wil echter niet zeggen dat er dus geen probleem is. In een gering aantal gevallen zijn nog wel zeer jeugdige comazuipers naar het ziekenhuis gebracht. Dergelijke hulpverlening komt niet tot uiting in de cijfers. De handhaving van de Drank en Horecawet gaat per 1 januari 2013 van de Voedsel en Warenautoriteit naar de gemeente. Al een aantal jaren is in een aantal gebieden, waaronder de bebouwde kom Winsum, het gebruik van alcohol op straat verboden. Voor de jeugdsozen worden cursussen voor verantwoord schenken georganiseerd. Indien jeugdigen onder de 16 jaar worden opgepakt voor alcoholgebruik krijgen de ouders een brief, getekend door de politie en de burgemeester, waarbij ze hierover geïnformeerd worden. Het sinds jaren bestaande nul beleid voor coffeeshops zetten wij voort. Met de horecaondernemers in de kern Winsum vindt regelmatig overleg plaats over actuele zaken om de vinger aan de pols te houden. Op 18 juni 2012 is een horecaconvenant ondertekend. Op 8 februari 2012 hebben wij een provinciaal convenant ondertekend met de intentie het alcoholgebruik door jeugdigen terug te dringen. Nieuw: inzet van Boa capaciteit in o.a. de nachtelijke uren. verordening in kader van nieuwe Drank en Horecawet. Ad c. Overlast door gestoord/overspannen persoon: Beleid: vroegtijdige signalering, coördinatie van de hulpverlening, ketenaanpak met de partners. Het aantal aangiften is op zich niet groot, maar de lokale impact kan groot zijn. In sommige gevallen is één persoon al jaren een probleem in een buurt. Ook doen zich situaties voor waarbij de naaste omgeving hinder/last heeft van de situatie in iemands woning. Meldingen worden in het OGGZ overleg, waarin de GGD, politie, gemeente zijn vertegenwoordigd, besproken. Per geval wordt bezien hoe de zaak aangepakt kan worden. Als men een gevaar voor zich zelf of voor de omgeving vormt, kan zo nodig opname tegen hun wil in een inrichting plaatsvinden. Een dergelijke IBS komt gemiddeld twee keer per jaar voor. Voor inwoners is een telefonisch meldpunt Zorg en Overlast ingericht. Ad e. Overige overlast sociaal: Beleid: stimuleren van meldingen preventie bij inrichting van de omgeving bij bijv. het station. 11

12 Te denken valt aan uitgaanspubliek in de nacht van zaterdag op zondag en aan alle zaken die in de openbare ruimte tot ergernissen leiden, zoals fout parkeren, hondenpoep, zwerfvuil, zich hinderlijk ophouden e.d. Via het stationconvenant worden alle betrokkenen betrokken bij het terugdringen van de overlast. Bij de plannen tot upgrading van het stationsgebied wordt met dit aspect rekening gehouden. Deelnemers aan het station convenant zijn: regio en spoorwegpolitie, de Groene School, het Wessel Gansfortcollege, HALT Noord Nederland, Veiligheidszorg Noord, het jongerenwerk, NS en Prorail, verschillende gemeentelijke afdelingen, een betrokken burger, busvervoermaatschappij. Overlastmeldingen die bij de gemeente terecht komen worden gedeeld met de politie en het jongerenwerk en wordt hierover periodiek overleg met alle betrokkenen gevoerd. Jongerenwerk benadert groepen actief. Nieuw: gerichte inzet van BOA voor ergernissen die relatie hebben met de APV Fysieke kwaliteit Problematiek Winsum Basiseenheid Vernieling incidenten aangiften Overige overlast fysiek, incidenten Beleid: gericht op: stimuleren van de aangifte bereidheid extra controles op uitgaansroute zo nodig extra surveillances via driehoek Het aantal vernielingen is de laatste jaren afgenomen. Via het gemeentelijk meldpunt bereiken ons meldingen over vernielingen aan particuliere tuinen, sportvelden, verkeersborden. Waar het gemeentelijke eigendom betreft wordt steeds aangifte bij de politie gedaan. Ook roepen wij particuliere melders op dit te doen. Waar daders gepakt worden voegen wij ons in het strafproces om de schade te verhalen. Verder zoekt het jongerenwerk contact met groepen jeugd om hun gedrag bij te stellen. Dit kost tijd maar is wel effectief. Op de korte termijn probeert de politie de daders te achterhalen. Nieuw: op basis van analyse gerichte controle door Boa s Objectieve Veiligheid/veel voorkomende criminaliteit 12

13 Problematiek Winsum Basiseenheid *1 Diefstal/inbraak woning incidenten aangiften *2 Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis incidenten aangiften *3 Overige diefstal; inbraak/ vermogensdelicten incidenten aangiften *4 Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Incidenten aangiften Diefstal van motorvoertuigen incidenten aangiften *5 Diefstal brom, snor, fietsen incidenten aangiften *1 Er is sprake van toename van het aantal inbraken. Oorzaak is o.a. verschillende inbraken in een woonboerderij die verbouwd werd; tevens zorgde een dadergroep uit Noord Groningen voor een aantal inbraken. Overigens is in onze regio sprake van stijging van het aantal inbraken. *2 Het betreft hier vooral fietsen die uit garages en schuren werden weggenomen. *3 Het gaat hier om een bulk van zaken, zoals diefstal van een portemonnee bij het sporten, koperdiefstal, buiten staande goederen. *4 Hierbij gaat het om diefstal van benzine, kentekenplaten, gereedschap uit busjes en airbags. *5 De meeste fietsen worden bij het station Winsum ontvreemd; soms zijn ze niet op slot gezet. Beleid: voorlichting, extra controles, inzet Burgernet en nieuwe media. Bij structurele stijging van inbraken,extra inzetten op voorlichting. Overigens is woninginbraak ook een van de speerpunten in het regionaal beleidsplan. Problematiek Winsum Basiseenheid *1 Mishandeling (fysiek geweld) incidenten aangiften *2 Bedreiging (psychisch geweld) incidenten

14 aangiften *3 Ruzie/vechtpartij (geweld) incidenten aangiften *4 Zeden (geweld) incidenten aangiften *5 Overige criminaliteit incidenten aangiften *1 Vertoont een dalende lijn. Een deel van de mishandelingen valt ook onder de noemer huiselijk geweld. Vaak is sprake van een bekende dader. *2 Ook hier sprake van een dalende lijn. Ook hier vaak sprake van bekende dader. *3 De verhouding tussen aantallen incidenten en aangiften houdt verband met de geringe ernst van de incidenten. Ruzie is nl. geen strafbaar feit waardoor aangifte niet eens mogelijk is. Ontaardt ruzie in mishandeling dan is aangifte wel mogelijk. *4 Reden gering aantal aangiften is dat zwaardere zedenzaken door de afdeling zeden worden behandeld; bij de basiseenheid worden lichtere zaken zoals potloodventen, aangebracht, waar men vaak alleen een melding van doet. Het gaat hierbij om zaken die niet elders genoemd kunnen worden, zoals diefstal uit andere vervoermiddelen, zakkenrollerij, huisvredebreuk Subjectieve Veiligheid/Veiligheidsgevoelens Gevoelens van onveiligheid %inwoners dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt (**) %inwoners dat vaak onveilige plaatsen mijdt in de buurt % inwoners dat vaak 's avonds of 's nachts de deur niet open doet (**) % inwoners dat kind (eren) niet toestaat om ergens in de buurt naar toe te gaan (**) % inwoners dat zich 's avonds in de buurt onveilig voelt Winsum Provincie max min 0,4 1,2 5,8 0,4 1,1 1,6 7,6 0,2 3,9 5,6 17,1 2,4 3,6 3,1 6,2 0,2 1,5 1,9 8,1 0,5 14

15 (**) % inwoners dat zich s avonds 0,7 1,0 4,9 0,5 alleen thuis niet veilig voelt (**) Oordeel inwoners over 7,1 6,9 7,3 6,4 veiligheid in de buurt (**) Bron: Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl of (**)Veiligheidsmonitor. De cijfers geven aan dat het subjectieve gevoel van onveiligheid in deze gemeente niet groot is en dat de cijfers zich positief verhouden ten opzichte van provinciale cijfers Bedrijvigheid en veiligheid Veilig winkelgebied Problematiek Winsum Basiseenheid *1 Winkeldiefstal incidenten aangiften *2 Inbraak winkel incidenten aangiften Beleid: aangiftebereidheid vergroten en verhaal schade. *1 Het gering aantal winkeldiefstallen in 2010 moet worden geweten aan het ontbreken van aangiftebereidheid. Soms kent de winkelier de dader en wordt de zaak onderling geregeld. Anderen vinden dat het doen van aangifte te veel tijd kost of hebben weinig vertrouwen in het vinden van de dader. Bij de lokale ondernemers bestond geen animo om hierover met de politie in overleg te gaan. In 2011 is het aantal aangiften toegenomen, maar was ook sprake van twee minderjarigen die bij verschillende winkels goederen hadden weggenomen. We wijzen op de mogelijkheden via internet aangifte te doen. In het algemeen wijzen we op het belang van aangifte dan wel melding omdat anders de problemen niet in beeld komen. Nieuw: Inzet door de Stichting Overlast Donatie (SODA). Daarbij wordt de door de winkelier geleden schade (gemiddeld 151 aan oponthoud en overlast) op de dader verhaald door die stichting. *2 Voor de daling is geen verklaring te geven Veilige bedrijventerreinen 15

16 Problematiek Winsum Basiseenheid Inbraak winkel incidenten aangiften *1 Diefstal/inbraak in bedrijven en kantoren incidenten aangiften Overvallen incidenten aangiften *1 Niet bekend is waarom geen aangifte is gedaan. Beleid: gericht op meer aangiften en in overleg met ondernemersvereniging bespreekbaar maken Veilig uitgaan Problematiek Winsum Basiseenheid *1 Overlast horeca incidenten Beleid: gericht op vermindering van de overlast door: preventief (afspraken met horeca) en proactieve inzet en adequaat optreden.. Bij uitgaansgelegenheden moet vooral worden gedacht aan de horecazaken en jeugdsozen in de verschillende dorpskernen. Vooral waar hier veel publiek op afkomt en dus ook weer weg moet, kunnen zich problemen voordoen. In de kernen Winsum en zij het in mindere mate Baflo, is daar de grootste kans op. Het algemene beeld is echter dat men in de gemeente Winsum veilig uit kan gaan. Het publiek komt ook uit de regio. Het aantal jongeren van buiten de gemeente neemt af. Omwonenden ondervinden overlast door publiek dat zich buiten bevindt. Ook kunnen groepen jongeren op straat intimiderend overkomen, vernielingen aanrichten, onderling slaags raken, lawaai maken en ander baldadig gedrag vertonen en daardoor de rust in de buurt oftewel de openbare orde verstoren. De meeste incidenten doen zich na sluitingstijd voor. Vanaf 2008 was sprake van een zodanige concentratie van incidenten in een aantal straten, dat die van de politie de naam slooproute kregen. Een jaar later bleek na een analyse van de incidenten, dat er geen patroon meer in viel te ontdekken en dat het aantal incidenten beduidend was afgenomen. Soms misdragen bezoekers zich zodanig in een zaak, dat hen een toegangsverbod voor een bepaalde periode wordt opgelegd. Via het horecaconvenant is een model toegangsverbod aangeboden en zijn afspraken gemaakt over het elkaar informeren bij ernstige situaties. In april 2012 is een convenant gesloten (18 juni 2012 getekend) tussen horeca en sozen in de kern Winsum, taxibedrijven, politie, jongerenwerk en gemeente. Twee keer per jaar zullen partijen bijeen komen voor uitwisseling van ervaringen. Nieuw: In een afzonderlijke nota stellen wij de raad voor krediet beschikbaar te stellen voor het inhuren van BOA capaciteit die flexibel op diverse zaken kan worden ingezet, 16

17 onder meer op meer toezicht tijdens uitgaan en evenementen. Het aantal incidenten dat onder de titel veilig uitgaan is vermeld dient overigens voor een realistisch beeld te worden aangevuld met een groot deel van de incidenten vernielingen, ruzie/vechtpartijen en diefstal aan auto, die elders zijn vermeld Veilige evenementen Problematiek Winsum Basiseenheid Overlast evenementen incidenten Evenementen overig incidenten Beleidsdoelstelling: veilige en toegankelijke evenementen. In vrijwel alle kernen in de gemeente worden evenementen gehouden. Vrijwel steeds zal een vergunning nodig zijn. De evenementen verlopen in de regel naar tevredenheid. In een aantal incidentele gevallen was sprake van meldingen over ondervonden geluidshinder. Grootschalige evenementen zijn onder meer: zomerfeesten Winsum, Artemisrun Winsum, Baistemaart Winsum, Zomer Jazz Fietstour Garnwerd, Reitdiepzwemtochten Garnwerd, Graspop Baflo, Garnwerd Grandioos, kermis Adorp, Feestweken Den Andel, Baflo, Ezinge, Adorp, Feerwerd, Nacht van Winsum, Noorderrondrit, grasbaanrace Feerwerd. Middels de te verlenen vergunningen houden we de vinger aan de pols en worden voorschriften gericht op veiligheid en voldoende toezicht opgenomen. De grotere evenementen worden met de organisator geëvalueerd wat tot bijstelling van voorschriften kan leiden. In elk regulier overleg met de politie komen de evenementen aan de orde Veilig toerisme Problematiek Winsum Basiseenheid Water incidenten aangiften Beleid: stimuleren veilig gebruik toeristische voorziening. Hierbij kan worden gedacht aan te snel varen en aan het duiken/zwemmen bij bruggen en andere kunstwerken waarbij het scheepvaartverkeer wordt gehinderd en de zwemmers/duikers gevaar lopen. De politie geeft hier prioriteit aan en treedt er in samenwerking met de waterpolitie tegen op. Bij het gemeentelijk meldpunt wordt aangeraden aangifte te doen. 17

18 3.4.3 Jeugd en Veiligheid Overlast gevende jeugd Problematiek Winsum Basiseenheid Vandalisme/baldadigheid incidenten aangiften Overlast jeugd incidenten Beleid: gericht op voorkomen van overlast, aanbieden van alternatieven, vroegtijdig signaleren van hinderlijk groepsgedrag. Jeugdigen bevinden zich vaak in groepen. Soms gedraagt men zich in groepen anders dan normaal en leidt dit tot hinder voor de omgeving. Hinder is vrij subjectief; de één beleeft dezelfde feiten anders dan een ander. Hinder in ernstige mate noemen we overlast. Dat is meer objectief vast te stellen: iedereen denkt daar min of meer gelijk over. Tot slot worden groepen soms gekenmerkt als criminele groep. Dan is er sprake van zware overtredingen of misdrijven. Indeling vindt plaats volgens de shortlist Beke/Ferwerda. Groepen zijn echter niet statisch en sommige jeugdigen maken deel uit van verschillende groepen. Winsum kent geen criminele groepen. Meldingen over hinder en overlast zijn momenteel in de kern Winsum sterk afgenomen. De gemeente heeft een jeugdsozenbeleid. Het jongerenwerk begeleidt de soosbesturen in brede zin. Het jongerenwerk en ook de wijkagenten houden zich met groepen jongeren bezig om hun gedrag, waar dat nodig is, te beïnvloeden door o.a. het aanbieden van activiteiten en een alternatieve ontmoetingsplek. 18

19 3.4.4 Fysieke veiligheid Verkeersveiligheid Problematiek Winsum Basiseenheid Ongevallen dodelijke afloop incidenten Ongevallen letsel incidenten Ongevallen materiële schade incidenten * Verlaten plaats ongeval incidenten aangiften Parkeerproblemen incidenten Snelheidsovertredingen incidenten Rijden onder invloed incidenten * het aantal aangiften is hier hoger dan het aantal incidenten omdat de aangiften via internet niet als incident worden geregistreerd. Winsum Provincie Max Min Groningen Oordeel burger verkeersveiligheid gemeente 6,4 6,3 7,2 5,1 Oordeel burger verkeersveiligheid buurt 6,4 6,2 6,9 5,7 Bron: Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl Beleid: gericht op zodanige inrichting van de openbare ruimte, dat ongevallen voorkomen worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de diversiteit van gebruikers. Het opstellen van een Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (GVVP). In dit GVVP zal het aspect verkeersveiligheid uitgewerkt worden. Conform het "Uitvoerend Document Wegencategorisering" is de maximumsnelheid op alle gemeentelijke wegen binnen de bebouwde kom vastgesteld op 30 km/u, met uitzondering van de Borgweg te Winsum tussen de N361 en het treinstation. Voor de Meeden zal een apart onderzoek uitgevoerd gaan worden naar de wenselijke snelheid en inrichting van de weg gezien de functies van de weg. Voor de gemeentelijke wegen buiten de bebouwde kom is een maximum snelheid van 60 km/u ingevoerd, met uitzondering van de weg langs het Aduarderdiep. Er loopt een project Bordensanering. In dit project wordt kritisch gekeken naar het nut en noodzaak, actualiteit en locatie van de verkeersborden. Door slechts noodzakelijke verkeersborden op de juiste locatie te zetten wordt het voor de weggebruiker eenvoudiger om te bepalen wat er van hem verwacht wordt. Het project "Herinrichting Stationsgebieden gemeente Winsum" loopt ook. Hierin is aandacht voor de plaats van minder validen (geleide lijnen, etc.). 19

20 Alle basisscholen in de gemeente Winsum zijn benaderd om in een gesprek aan te geven wat er in hun ogen veranderd moet worden in de schoolomgeving. Hier zijn enkele scholen op ingegaan. Op het gebied van verkeerseducatie doen wij het volgende: a. Jaarlijkse verkeersmarkt van Edcomm op voortgezet onderwijs (AOC Terra en Wessel Gansfort). b. Project verkeersouders. Uitvoering vindt plaats door Veilig Verkeer Nederland. N361/fietsroute plus. Dit project moet de verkeersveiligheid van zowel de auto als de fietsverbinding tussen Winsum, Sauwerd, Adorp en Groningen verbeteren. Boogplein. Bij de planontwikkeling van het Boogpleinproject is er veel aandacht voor de verkeersveiligheid gezien de verschillende vervoersstromen. Inzet van snelheidssignalering en gerichte politiecontroles Brandveiligheid Problematiek Winsum Basiseenheid Brand (geen brandstichting) incidenten Brandstichting incidenten aangiften Beleid: gericht op preventie en adequate repressie tegen aanvaardbare kosten. Hierbij te denken aan brandstichting van een auto en een leegstaande woning in Ezinge. Ook kleine brandjes in kader van baldadigheid. Van brand (geen brandstichting) worden geen specifieke gegevens bijgehouden. Witte vlekkenplan; opgesteld vanwege ontoereikende voorziening van bluswater in delen van het buitengebied. Maatregelen voorzien in aanvoer van bluswater, slaan van putten en/of het gebruik van rookmelders om sneller de brandweer te alarmeren waardoor de aanrijdtijd bekort kan worden Externe veiligheid (EV) Extern wil zeggen dat het hierbij gaat om naar buiten gerichte risico s. Centraal hierbij staan de risico s door gevaarlijke stoffen. EV organisatie. Externe Veiligheid is naar aanleiding van verschillende rampen onderdeel geworden van de dagelijkse werkzaamheden binnen het gemeentelijk werkapparaat. In de provincie Groningen is een steunpunt EV. Dit steunpunt biedt ondersteuning aan de gemeenten om de EV taken te vervullen. Het steunpunt heeft een uitvoeringsprogramma geschreven waarbij verschillende projecten zijn gedefinieerd. 20

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst)

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 Gemeente Sliedrecht Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Portefeuillehouder: Burgemeester A.P.J. van Hemmen Ambtelijk opdrachtgever:

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 2010 Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?...3 1.2 Bestuursakkoord...3 1.3 Lokaal coalitieakkoord...3 1.3 Leeswijzer...3 2. Wat is veiligheid?...

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010.

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010. O-BOC/2012/2100 1) Waarom deze nota? Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten van het huidige politiedistrict Maas en Leijgraaf ( gemeenten Land van Cuijk, Boekel,Uden,Veghel en

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Steller : Beleidsadviseur Integrale veiligheid Datum : 1 maart 2013 Versie : 1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. "Veiligheid kent geen grenzen"

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. Veiligheid kent geen grenzen Kadernota Integrale Veiligheid WM 2015-2018 "Veiligheid kent geen grenzen" 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Integraal Veiligheidsbeleid... 3 1.2 Afbakening... 3 1.3 Structuur... 4 1.4 Proces... 4

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: B. Visser Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Gemeente Marum. Beeld

Gemeente Marum. Beeld Gemeente Marum 2015 Gemeente Marum Beeld Onderdeel van het Basisteam Ommelanden-West BT Ommelanden West omvat 7 gemeenten: De Marne Winsum Bedum Zuidhorn Leek Marum Grootegast 1 gebiedsgebonden Operationeel

Nadere informatie

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Inleiding Hoofdstuk 1 Veilige woon- en leefomgeving 1.1 Preventie (schuur)inbraken 1.2 Burgernet 1.3 Zorgconvenanten

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 5 van 2012 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit tot wijziging van hoofdstuk 12 (subsidie integrale veiligheid) van het Algemeen Subsidiebesluit Zeeland 2007 en aanpassing van het beleidskader Integrale

Nadere informatie

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst.

Nadere informatie

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Peel en Maas, De ondernemers van Discotheek The Apollo en Palladio Discotheek, De gemeente Peel en Maas, Politie Limburg-Noord, Basiseenheid

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 onderwerp Integraal Veiligheidsbeleid 54925 zaakkenmerk Inleiding De huidige nota integrale veiligheid van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Nummer : 09-09.2011 Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Korte inhoud : Elk jaar wordt aan de gemeenteraad gevraagd gemeentelijke beleidsprioriteiten aan te leveren voor het

Nadere informatie

Overzicht van het participatietraject

Overzicht van het participatietraject Bijlage: Overzicht van het participatietraject In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de bijdragen van de verschillende partijen in de totstandkoming van de Evenementenverordening 2014. De reacties

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 3 Veiligheid Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 3.01 Integrale veiligheid & Handhaving Objectieve en

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Deel I. Integraal Veiligheidsplan 2011-2014. Gemeente Bronckhorst

Deel I. Integraal Veiligheidsplan 2011-2014. Gemeente Bronckhorst Deel I Integraal Veiligheidsplan 2011-2014 Gemeente Bronckhorst Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Samenvatting.. 3 Hoofdstuk 1. Aanleiding..5 Hoofdstuk 2. Doel en uitgangspunten...7 Hoofdstuk 3. Definitie

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012

Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012 Gemeente Lingewaal Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012 Evaluatie Februari 2013 Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding (IVR) Samen voor een veilig Lingewaal 2012, evaluatie 0. Inhoudsopgave Pagina 0.

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid - 2007 - Gemeente Noordenveld

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid - 2007 - Gemeente Noordenveld Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid - 2007 - Gemeente Noordenveld Gemeente Noordenveld Portefeuillehouder: Dhr. J.H. Van der Laan Samensteller: Dhr. T. Doppenberg, medewerker Openbare Orde & Veiligheid

Nadere informatie

Kernbeleid versus Politiegegevens. Kernbeleid Veiligheid eenduidig vertaald naar Politiegegevens

Kernbeleid versus Politiegegevens. Kernbeleid Veiligheid eenduidig vertaald naar Politiegegevens Kernbeleid versus Politiegegevens Kernbeleid Veiligheid eenduidig vertaald naar Politiegegevens De start 1 Steeds meer gemeenten gebruikten Kernbeleid Veiligheid bij Integrale Veiligheidsplannen Elke politieregio

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving Startnotitie ketenbeleid Menameradiel Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving bijlagen bijlage 1. bijlage 2. bijlage 3. bijlage 4. bijlage

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Aanleiding Sinds 21 december 2007 zijn in Sliedrecht camera s opgehangen die tot doel hebben beelden van de betreffende locatie te registreren. Bij de besluitvorming

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld Versie 2010-11-29 Protocol Sociale Veiligheid Onderwerp: agressie & geweld Aanvullend op het handboek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 2 maart 2010 is het Handboek agressie en

Nadere informatie

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Voor het jaar 2011 wordt voor het eerst een integraal districtsjaarplan veiligheid voor het gebied Rijn-

Nadere informatie

Raadsvergadering december 2015

Raadsvergadering december 2015 Raadsvergadering december 2015 Beeld Onderdeel basisteam Ommelanden Midden 1 gebiedsverantwoordelijke Operationeel Expert; 2 wijkagenten; Onderdeel opschalingsmodel (van noodhulp tot ME) 2 Artikel 3 Politiewet

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: G. Snapper FJZ/AJZ M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 27 mei 2011 ONDERWERP: Sluitingstijden

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN

DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN HULPVERLENINGSDIENST GRONINGEN BRANDWEER STAD EN REGIO GRONINGEN DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN Opstellers : Mike de Laat, Jan Timmer en Roelf Knoop Datum

Nadere informatie

Convenant Veilige School convenant School & Veiligheid Schouwen-Duiveland

Convenant Veilige School convenant School & Veiligheid Schouwen-Duiveland convenant School & Veiligheid Schouwen-Duiveland 1 Inhoudsopgave: Uitgangspunten convenant Veilige School... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Alle partijen... 4 Gemeente... 4 School... 4 Politie... 5 Openbaar

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement y. Functie specialist brandpreventie Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub y Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Presentatie RBO Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast

Presentatie RBO Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast Presentatie RBO 12-10-2017 Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast Een succesvolle aanpak van woonoverlast: 1. kenmerkt zich door een integrale aanpak, waarbij naast gemeente ook politie, corporaties

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: 12 Onderwerp: programmalijnen Integraal Veiligheids Plan en concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Baarn Samen voor meer veiligheid

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Baarn Samen voor meer veiligheid Integraal Veiligheidsplan Gemeente Baarn Samen voor meer veiligheid gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 29 januari 2015 Burgemeester en wethouders, 10 februari 2015 Gemeenteraad, 25 maart 2015 1

Nadere informatie