Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Gemeente Noordenveld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid - 2007 - Gemeente Noordenveld"

Transcriptie

1 Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Gemeente Noordenveld Gemeente Noordenveld Portefeuillehouder: Dhr. J.H. Van der Laan Samensteller: Dhr. T. Doppenberg, medewerker Openbare Orde & Veiligheid / Rampenbestrijding a.i. Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 14 november 2006

2 - 2 - Voor u ligt het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid dat voortvloeit het uit eerder verschenen integraal veiligheidsbeleid , waarin een veiligheidsanalyse is gemaakt van de gemeente Noordenveld. Nu de fase van beleidsvorming en kaderstelling is afgesloten, start nu de fase van aanpakken! De nota integrale veiligheid voorziet de belangrijkste probleemvelden van een analyse van de stand van zaken in de gemeente en geeft in hoofdlijnen de prioriteiten van het integraal veiligheidsbeleid in de Gemeente Noordenveld. Na het integraal denken, waar in de Nota Integrale Veiligheid een aanzet toe is gegeven, is het nu een kwestie van integraal werken. Dat wil zeggen dat het uitvoeringsprogramma aansluit op het gevoerde handhavingsbeleid, jeugdbeleid, wijkplan politie en regionaal plan met partners van de politie. Dit uitvoeringsprogramma richt zich in het bijzonder op de inspanningen van het openbaar bestuur (college), maar bevat ook activiteiten waarbij de gemeente integraal samenwerkt met derden. Waar mogelijk is dit programma ook op externe partijen toegesneden. Externe veiligheidspartners zijn betrokken bij het ontwerp en de keuzes voor de activiteiten. Dit uitvoeringsprogramma is binnen de gemeente afgestemd op diverse beleidsterreinen die met veiligheid hebben te maken. Beleidsterreinen zoaals jeugdbeleid, handhavingsbeleid, verkeersbeleid en volksgezondheidsbeleid zijn belangrijke randvoorwaarden voor goed integraal veiligheidsbeleid. Met de diverse beleidsambtenaren is dit plan uitvoerig besproken en afgestemd op het bestaande beleid. Het uitvoeringsprogramma sluit aan op de beleidsdoelstellingen van interne én externe veiligheidsactoren. Door de bundeling van krachten van de ketenpartners in veiligheid ontstaat een synergie waardoor een groter positief effect van het veiligheidsbeleid mag worden verwacht. Dit uitvoeringsprogramma is een groeimodel waarbinnen de komende jaren integrale veiligheid, en de regierol van de gemeente in het bijzonder, vorm gaat krijgen. Op dit moment is het uitvoeringsprogramma afgestemd op het Wijkplan Noordenveld van de politie. De doelstellingen uit dit uitvoeringsplan zullen regelmatig worden besproken tijdens het politieoverleg. Een aantal doelstellingen zullen wellicht niet in één jaar te realiseren zijn, in het uitvoeringsprogramma 2008 zal worden ingegaan op de vorderingen die zijn geboekt in Voor 2008 zal een uitvoeringsprogramma worden geschreven waarvan het wijkplan een onderdeel is. Noordenveld is een veilige gemeente, daarom is het veiligheidsbeleid vooral preventief en pro-actief van karakter; gericht op het voorkomen dat onveilige situaties ontstaan. Externe organisaties zoals scholen, woningbouwstichtingen en maatschappelijk werk hebben een gezamenlijk belang bij een veilige gemeente. Door een gezamenlijke aanpak kunnen we Noordenveld veilig houden!

3 - 3 - Algemeen In de kadernota integrale veiligheid is een veiligheidsanalyse gemaakt en zijn op hoofdlijnen prioriteiten gesteld. In het uitvoeringsprogramma wordt daarom slechts beperkt ingegaan op de veiligheidssituatie. In dit programma wordt aangegeven wat de gemeente Noordenveld in 2007 aan concrete activiteiten op het gebied van integrale veiligheid zal aanpakken. De nadruk zal in het bijzonder worden gelegd op sociale veiligheid, jongerenoverlast en verkeersveiligheid. Per veiligheidsthema wordt aangegeven waar het thema betrekking op heeft en hoe de situatie in Noordenveld is. Daarna wordt de gewenste situatie weergegeven en vervolgens wordt de gewenste situatie opgesplitst in haalbare doelen. Omdat Integrale veiligheid per definitie betekent dat de gemeente niet solo kan opereren in het beleidsveld is het op dit moment niet mogelijk ook de middelen op te nemen in het uitvoeringsprogramma. Huidige situatie Middelen Doelen Gewenste situatie Figuur 1 - Doel- middelboom Het uitvoeringsprogrammma integrale veiligheid is vormgegeven volgens de zogenoemde doel- middelboom waarbij de gewenste situatie wordt vertaald in haalbare doelstellingen. Omdat wordt samengewerkt met andere organisaties en interne afdelingen wordt de inzet van middelen per activiteit afgestemd op de inspanningen van derden. In de begroting is een post Integrale Veiligheid opgenomen ten bedrage van ,-. In samenwerking met veiligheidsactoren wordt de financiële bijdrage van de gemeente afgestemd op de bijdrage die andere actoren leveren. Hiermee wordt een groter effect van het veiligheidsbeleid beoogd. De totale kosten voor de uitvoering van dit plan zullen niet meer bedragen dan ,-. Hierdoor blijft er financiële ruimte voor ad-hoc interventies op het gebied van integrale veiligheid en kunnen kosten ten behoeve van de bedrijfsvoering worden gedeclareerd op het overige budget. Ten aanzien van de veiligheidsvelden is ook aangegeven welke externe veiligheidsactoren bij het veiligheidsveld worden betrokken. Dit uitvoeringsprogramma is afgestemd op de doelstellingen van die veiligheidsactoren. Daaronder wordt aangegeven of een thema prioriteit heeft in het veiligheidsbeleid. De prioriteiten zijn afgeleid van het collegeprogramma, het wijkplan van de politie en de kadernota integrale veiligheid Criminaliteit is het enigste thema dat in het uitvoeringsprogramma is opgenomen zonder dat er een prioriteit aan is toegekend. Toch worden een aantal activiteiten ondernomen ten aanzien van dit thema.

4 - 4 - Veilige woon- en leefomgeving Sociale veiligheid Sociale veiligheid is in het bestuursprogramma als speerpunt van het veiligheidsbeleid opgenomen. Samen met woningbouwcorporaties en bewoners wil de Gemeente Noordenveld de sociale veiligheid op wijk- of dorpsniveau verbeteren binnen het sociaal wijkbeheer. Concrete overlastsituaties doen zich voor in de vorm van geluidsoverlast, vooral geconcentreerd bij uitgaansgelegenheden in centrum van Roden en woonwagenterreinen bij Norg en Roderesch 1. Daarnaast neemt het aantal probleemgezinnen in de gemeente toe door een onverdraagzamer wordende maatschappij. Door het verkleinen van de GGZ woonvormen doen zich in toenemende mate gevallen van verwaarlozing voor 2. Veiligheid is gebaat bij prettige wijken waar mensen graag wonen en waar weinig overlast plaatsvindt. Mensen spreken elkaar aan op ongewenst gedrag en waar mensen echt in een isolement dreigen te geraken wordt dit multidisciplinair opgepakt door het OGGZ-netwerk. 3 Daar waar overlast zo erg is dat het een te zware belasting op een straat legt wordt voorkomen dat meer overlastveroorzakers zich vestigen en wordt de bestaande overlast aangepakt. Terugdringen overlast woonwagenterrein Roderesch Verbeteren sociale cohesie door screenen aspirant huurders Opzetten OGGZ netwerk Checken en verbeteren openbare verlichting Ontwikkelen sociale infrastructuur (sociaal wijkbeheer). Houden van wijkschouwen door woningbouwstichtingen, gemeente en politie. Participatie actoren: Actium, Woonborg, Politie, GGD, Maatschappelijk werk Huiselijk Geweld Huiselijk geweld is speerpunt in het bestuursprogramma Het opzetten van een steunpunt huiselijk geweld wordt in het collegeprogramma ondersteund. Op deze manier moet een laagdrempelig loket worden gerealiseerd voor slachtoffers, plegers, professionals en getuigen van huiselijk geweld. 11% van de Noordenvelders gaf in de gezondheidsenquête Drenthe aan huiselijk geweld te hebben meegemaakt. Huiselijk geweld moet binnen de gemeente een vast onderdeel worden van het OGGZ-netwerk. Binnen Drenthe wordt invulling gegeven aan de regierol ten aanzien van huiselijk geweld door het regulier maken van het project thuisfront 4. De coördinatie van project thuisfront ligt bij de GGD. In de Regio Drenthe wordt binnen de stuurgroep huiselijk geweld samengewerkt met AMW Noordenveld, AMW Tynaarlo, Politie, Bureau Slachtofferhulp, GGD, Advies- en Meldpunt kindermishandeling, reclassering en forensische Psychiatrie. Huiselijk geweld wordt goed gesignaleerd doordat informatie over het provinciaal meldpunt laagdrempelig voorhanden is. De verschillende partners werken integraal samen het huiselijk geweld acuut te stoppen. Het verbeteren van het signaleren van huiselijk geweld; 1 P. 31 kadernota Integrale Veiligheid Noordenveld 2 P. 32 kadernota Integrale Veiligheid Noordenveld 3 OGGZ, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, in het OGGZ netwerk worden multidisciplinair problemen met betrekking tot volksgezondheid opgepakt. 4 In het project thuisfront is een protocol voor de aanpak van huiselijk geweld ontwikkeld waarbinnen politie, GGZ, maatschappelijk werk en justitie samenwerken bij de aanpak van huiselijk geweld.

5 - 5 - Het acuut stoppen van huiselijk geweld; Het convenant huiselijk geweld (2003) vernieuwen. Zorgen voor een vaste contactpersoon voor uithuisplaatsing Zorgen voor opvang van slachtoffers en/of daders in crisissituaties Inventariseren cijfermateriaal om effect van activiteiten te meten. Werken conform het protocol 1 e hulp bij huiselijk geweld van de provincie Drenthe. Instellen vaste contactfunctionaris uithuisplaatsingen. Evalueren aanpak huiselijk geweld met partners. Participatie actoren: politie, GGD, Noordermaat (algemeen maatschappelijk werk), Openbaar Ministerie (OM), provincie Drenthe, Bureau jeugdzorg Drenthe, bureau slachtofferhulp. Criminaliteit Sinds 2004 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de terugkeer van ex-gedetineerden in de maatschappij. Het gaat daarbij om gedetineerden die een kortdurende celstraf hebben uitgezeten van max. 4 maanden. Bij een langere celstraf begeleidt de reclassering de gedetineerden bij hun terugkeer. Vanaf april 2006 worden gemeenten door justitie geïnformeerd over gedetineerden die terugkomen naar de gemeenten. Gedetineerden worden begeleid bij de terugkeer in de maatschappij en er is een vast aanspreekpunt voor exgedetineerden. Opzetten coördinatie- en aanspreekpunt Participatie in het project aansluiting nazorg voor gedetineerden van het Openbaar Ministerie Participatie actoren: OM, reclassering Speerpunt: nee Jeugd en veiligheid Uitgaan en overlast Uitgaansoverlast; hierbij gaat het om zowel overlast in en rond uitgaansgelegenheden als overlast bij stopplaatsen van openbaar vervoer (teruggekeerd uitgaanspubliek). Uitgaansgeweld houdt verband met bovenmatig gebruik van alcohol in (de buurt van) horecagelegenheden en tijdens festiviteiten. De hoge alcoholconsumptie is relatief hoog (grotere hoeveelheden, steeds jonger drinken, meer drinkmomenten, toename indrinken) 5. Tijdens feestweken en de Rodermarkt speelt alcohol een rol bij de overlast die wordt veroorzaakt. Noordenveld vertoont in verhouding tot andere gemeenten geen negatief beeld. Volgens de politiemonitor 2005 geeft 1,8% van de noordenvelders aan een of meer keren slachtoffer geweest te zijn van geweldsdelicten. Het uitgaansgebied van Noordenveld moet voor bezoekers veilig te zijn, maar ook voor omwonenden moet de overlast beperkt blijven. Binnen het Horeca overleg wordt door de gemeente in samenwerking met de horecaondernemers een prettig en veilig uitgaansklimaat geschapen. Door middel van een horecaconvenant en een hernieuwd horeca overleg moet opnieuw contact worden gezocht met uitbaters. De APV wordt actueel gehouden zodat indien dit wenselijk is, gewerkt kan worden met gebiedsontzeggingen of preventief fouilleren tot de mogelijkheden behoort. 5 P. 78 Kadernota Integrale Veiligheid Noordenveld

6 - 6 - Opstarten van het horeca overleg Participatie actoren: AMW, STAP, Horeca. Relatie met andere acties: clinic veilig uitgaan Overlast van jongeren Overlast van jongeren gaat in het bijzonder om hangplekken waarbij drank en/of drugsgebruik een rol speelt. Daarnaast gaat het om intimiderend gedrag van jongeren. Overlastgevende hangplekken worden intensief gecontroleerd door politie. Het gaat daarbij vaak om hangplekken en / of JOP s (jongeren ontmoetingsplekken) waar incidenteel overlast uit voortkomt. Er zijn in Noordenveld hangplekken 6. Jongeren hebben de ruimte om zich te ontwikkelen, daar mag af en toe best wat overlast bij ontstaan, zolang deze overlast maar beperkt is. Waar jongeren rekening moeten houden met anderen, moeten mensen ook begrip opbrengen voor het feit dat jongeren ook een plek willen hebben om zich uit te kunnen leven. Extremen in overlast worden niet getolereerd en hierop wordt direct door de politie opgetreden. Het schoolverzuim ligt op dit moment in de gemeente Noordenveld op een acceptabel niveau. Er zijn in vroegtijdig schoolverlaters geweest, dit jaar 32. Daarnaast zijn er dit jaar 19 meldingen van veelvuldig verzuim. Zorgen dat overlast van jongeren afneemt (nu ervaart 8.1% van de Noorderverlders overlast door jongeren). Doorontwikkelen Jongeren Netwerk Noordenveld Participatie actoren: Politie, Jongerenwerk (WIN), Relatie met andere acties: het schooladoptieplan (SAP) wordt onderdeel van een breder aanbod jeugdpreventie die via het samenwerkingsverband Preventie Jeugd Drenthe (SPJD) Fysieke veiligheid Verkeersveiligheid Hierbij gaat het vooral om het handhaven van de maximumsnelheid in woonwijken en bij scholen. Het aantal verkeersslachtoffers neemt in de gemeente Noordenveld af, toch wordt op een aantal plaatsen nog te hard gereden. Het te hard rijden door woonwijken wordt als een ergernis ervaren, hierbij gaat het in het bijzonder om hard rijden door jongeren. 44,9% van de Noordenvelders geeft aan dat de hard rijden door jongeren vaak voorkomt (politiemonitor 2005). Daarnaast zijn de doorgaande wegen (N386, N372 en N919) en drukke kruispunten plaatsen waar regelmatig ongevallen gebeuren. De trajectcontrole op de N919 heeft geleid tot lagere gemiddelde snelheid. Met het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) heeft de gemeente als doel om het aantal verkeersongevallen omlaag te brengen. Om de leefbaarheid te verbeteren worden 60 / 30 kilometerzones ingericht, waardoor de gemiddelde snelheid aanzienlijk daalt. Bewustwording individuele automobilisten van onbewust onveilig weggedrag vergroten (bermreactie); 6 P. 48 Kadernota Integrale Veiligheid Noordenveld

7 - 7 - Zorgen voor afkeurende of corrigerende reactie op onveilig verkeersgedrag. Geven gerichte voorlichting aan weggebruikers, in het bijzonder geconcentreerd rond scholen. Ten aanzien van de provinciale wegen wordt door de Provincie Drenthe voorzien in eenduidige informatie met betrekking tot de verkeersveiligheid op provinciale wegen. Structurele veranderingen in de infrastructuur op plaatsen waar te hard wordt gereden Meer 30km zones in dorpskernen. Waar wenselijk 60km zones in gebieden buiten de dorpskernen. Participatie actoren: Politie, OM, 3VO Relatie met andere acties: Gemeeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, project subjectieve veiligheid, Dode Hoek project, regionaal project gedragsbeïnvloeding

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Kadernota integrale veiligheid

Kadernota integrale veiligheid Kadernota integrale veiligheid Leiderdorp 2006-2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Aanleiding...6 Hoofdstuk 1 Strategische visie... 8 1.1 Wat is veiligheid?...8

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010

Nota van B&W. Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010 Nota van B&W Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010 Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. F.J. Vonk Telefoon 5115641 E-mail: fvonk@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. 2006/1327 Te kopiëren:

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid Versie : definitief

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013 juridisch en bestuurskundig onderzoek advies onderwijs Weten wat er speelt De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid Groningen, juni 2013 Melle Schol Niko Struiksma Heinrich

Nadere informatie

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Inbedding Laat je niet flessen! in lokaal beleid: Wat moet je doen/wat heb je nodig als gemeente in de regio Zuidoost-Brabant ten behoeve

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND Zorg & Welzijn Januari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten uitvoeringsplan 4 2.1. Startnotitie 4 2.2. Uitkomsten in gesprek

Nadere informatie

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor.

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 11 februari 2009 / 10/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 14 januari 2009 Onderwerp Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008-2011)

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jolijn van Haaf (IVA) Collin Hoogeveen (Van Montfoort) Monique Bruinsma (IVA) Met medewerking van: Rob Pranger (IVA) Sjaak Khonraad (Avans) Evaluatie

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

Jeugdbeleid 2014-2017

Jeugdbeleid 2014-2017 Jeugdbeleid 2014-2017 een kubus vol kansen I nleiding Gezondhe id & Opvoedin g Ontspanning & Vr ije Tijd Onder wij s & Educatie I ntegr aal jeugdbele id Par ticipat ie & Over last 1 Inhoud Voorwoord 4

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 1.Inleiding 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Inhoud preventie- en handhavingsplan alcohol 4 1.3.

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie