Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012"

Transcriptie

1 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK Integriteit en veiligheid CRANENDONCK

2 1 Integraal veiligheidsbeleid Inleiding Dit uitvoeringsplan is het tweede uitvoeringsplan bij de Nota Integrale Veiligheid Het bevat de door te voeren acties en maatregelen voor het jaar Aangesloten wordt op de hoofdlijnen van de aanpak zoals beschreven in de nota. 1.2 Prioriteiten In de nota Integraal Veiligheidsbeleid is geconcludeerd dat binnen de beleidsperiode een aantal thema s hoog op de agenda staan. Benoemde speerpunten zijn: Het vergroten van bewonersbetrokkenheid Het verder verminderen van criminaliteit en overlast Terugdringen van bedrijfsinbraken Aanpak geweld op straat Verminderen van veiligheidsrisico s voor jongeren Aanpak alcoholmisbruik jongeren Aanpak drugs Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Versterken organisatie voor gemeentelijke regie en samenwerking. De prioriteiten die we stellen zijn: Terugdringen woninginbraken Aanpak huiselijk geweld Cameratoezicht Veilig uitgaan Wet Bibob Aanpak hennep Voor 2011 en 2012 is met deze prioriteiten een actieprogramma samengesteld. Veiligheidsthema s die via andere programma s aan de raad teruggekoppeld worden, zijn in deze nota niet meegenomen. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan jeugdbeleid, rampenbestrijding en brandweerzaken. 1.3 Leeswijzer In dit programma wordt begonnen met een terugblik op Vervolgens wordt gekeken welke activiteiten er voor 2012 nog open staan en welke hier (gestuurd door de actualiteit) bij zijn gekomen. 2

3 2 Actualiteit 2.1 Evaluatie stond in het teken van het starten met werken met de nota Integrale Veiligheid. In de nota zijn voor 2011 en 2012 acht actiepunten opgenomen. Niet alle punten zijn volgens planning in 2011 gerealiseerd. Dit is ondermeer te verklaren door ongeplande acties die genomen zijn ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, acute aandacht voor huiselijk geweld bij het opleggen van tijdelijke huisverboden en acute acties in het kader van overlastgevende situaties. Hieronder volgt per opgenomen punt de stand van zaken. Terugdringen woninginbraken Operationele regie Coördinator IVB Het aantal woninginbraken in 2011 is gelijk aan het niveau van 2009 Ondersteunen met gemeentelijke acties van de middelen die de politie inzet ter preventie van woninginbraak. Betrokken partijen Politie, IVB, buurtbeheer Planning Opzet derde kwartaal 2011, gereed eind Daarna doorlopend aandacht in 2012 Terugkoppeling 2011 In 2011 is met name door de politie geïnvesteerd in het voorkomen van woninginbraak en in de afhandeling van woninginbraak. In de eerste negen maanden van 2011 is er 46 maal aangifte van inbraak in een woning gedaan. (ter vergelijk: in keer, keer. Inbraak heeft een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Dit heeft daarom een grote prioriteit bij de politie. Vanuit de gemeente is er met name in de ondersteuning van acties vanuit de politie aandacht voor dit onderwerp. 3

4 Aanpak huiselijk geweld Operationele regie Coördinator IVB Het in kaart brengen van de oorzaken voor huiselijk geweld in de Gemeente Cranendonck. Met deze oorzaken komen tot een passend actieplan ter preventie. Het voorkomen van huiselijk geweld daalt. Betrokken partijen Politie, IVB, beleidmedewerker welzijn, maatschappelijk werk. Planning Opzet tweede kwartaal 2011, eerste overzicht gereed eind 2011 Uitwerken plannen in 2012 Terugkoppeling 2011 Ìn 2011 is er opnieuw regelmatig sprake geweest van huiselijk geweld. Er zijn 29 meldingen bij de politie gedaan inzake huiselijk geweld. Bij het algemeen maatschappelijk werk zijn twaalf nieuwe casussen aangemeld. De burgemeester heeft drie maal een tijdelijk huisverbod opgelegd, dat in twee gevallen vervolgd is door een verlenging. In 2011 is bij het Steunpunt Huiselijk Geweld een vaste contactpersoon gekomen zowel voor daders en achterblijvers bij een huisverbod, als voor de casemanager van huisverboden bij de gemeente. Ook is samenwerking gezocht bij het Veiligheidshuis Eindhoven om gebruik te kunnen maken van een integrale aanpak van zaken. Helaas is er vaak al veel geweld vooraf gegaan aan een huisverbod. Een structurele aanpak, zoals voorgesteld bij het opstellen van dit actiepunt is nog niet uitgevoerd. Dit wordt voor 2012 meegenomen. Hiertoe is in de begroting opgenomen dat we via de implementatie van de Wet Meldcode en in overleg met de diverse ketenpartners tot een passend actieplan willen komen. 4

5 Opstellen jaarplan politie Opdrachtgever Lokale driehoek Cranendonck Heeze-Leende, op basis van de afspraken gemaakt in de lokale driehoek. Operationele regie Betrokken partijen Planning Terugkoppeling Coördinator IVB Jaarplannen waarin de concrete inzet van politie, openbaar ministerie en gemeente is vastgelegd. Hierbij wordt rekening gehouden met landelijke ontwikkelingen rondom de politie en de aansluiting op gemeentelijk beleid toezicht en handhaving. Inzicht bieden in de jaarlijkse afspraken ter vermindering van de criminaliteit in de Gemeente Cranendonck Politie, IVB, Openbaar ministerie. Gemeente Heeze-Leende Plan 2011 gereed en in uitvoering. Jaarplan 2012: voorbereiding in september Aandeel van de gemeente verankeren in de P&C-cyclus. Nvt Voor 2011 is het jaarplan van de politie volgens de planning vastgesteld. De politie geeft per trimester een rapportage van de stand van zaken ten opzichte van de doelen. De voorbereiding voor het jaarplan 2012 loopt volgens planning. Hierbij wordt mede gekeken naar de actiepunten en speerpunten van de gemeente conform de nota Integrale Veiligheid en wordt afstemming gezocht met het openbaar ministerie via het lokale driehoeksoverleg Cameratoezicht Operationele regie Coördinator IVB Cameratoezicht op station Maarheeze ter preventie van diefstal en overlast. Cameratoezicht op bedrijventerrein Airpark ter vermindering van het aantal bedrijfsinbraken. Ondersteunen van acties van het bedrijfsleven door het faciliteren van cameratoezicht Betrokken partijen Politie, IVB, Prorail, ondernemers, beleidsmedewerker economische zaken Planning Opzet tweede kwartaal 2011, gereed eind 2011 Terugkoppeling In het vierde kwartaal van 2011 is een opzet gemaakt voor cameratoezicht op station Maarheeze. Tot augustus 2011 zijn hier negentien fietsen gestolen, twee auto s vernield, was twee keer sprake van het dealen van verdovende middelen en twee keer sprake van overlast. Dit leidt tot maatschappelijke onrust waardoor we een voorstel gemaakt hebben voor cameratoezicht. De uitvoering van dit voorstel vindt plaats in

6 Opstellen horecaconvenant Operationele regie Medewerker vergunningverlening Een horecaconvenant dat door 90% van de horecaondernemers in de gemeente ondertekend en nageleefd wordt. Eenduidige regels waardoor de overlast ten gevolge van horeca verminderd wordt. Betrokken partijen Vergunningen, IVB, Horecaondernemers Planning Opzet tweede kwartaal 2011, gereed juni 2011 Terugkoppeling In 2011 zijn stappen ondernomen om te komen tot een convenant met de horeca. Hiertoe is een aantal bijeenkomsten geweest waarin met het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Cranendonck en de politie een opzet is gemaakt. Deze opzet is besproken door de horeca-ondernemers. Helaas worden de in gezamenlijkheid gemaakte afspraken door een aantal ondernemers gevoeld als opgelegd door de gemeente. De ondertekening die gepland was voor juni 2011 is daarom uitgesteld. 6

7 Aanpak hennep Opdrachtgever Bestuurlijke regie Operationele regie Betrokken partijen Planning Terugkoppeling Burgemeester en Wethouders Burgemeester IVB Een uitgewerkte bestuurlijke aanpak van criminaliteit in gezamenlijkheid met de ketenpartners Tekenen van een samenwerkingsconvenant IVB, politie, belastingdienst, handhaving Opzet eerste kwartaal 2011, uitwerking tweede, derde vierde kwartaal Uitvoering in 2012 In de eerste acht maanden van 2011 zijn er in de Gemeente Cranendonck vijftien hennepkwekerijen opgerold. Het aanpakken van hennepkwekerijen heeft een hoge prioriteit omdat dit brandonveilige situaties kan veroorzaken. De politie, woningbouwvereniging elektriciteitsbedrijf en belastingdienst hebben een convenant waarin ze hebben afgesproken informatie uit te wisselen zodat de kwekers van hennep op alle fronten worden aangepakt. De gemeente heeft in dit kader het beleid sluiting drugspanden (het zogenaamde Damocles-beleid) geactualiseerd waardoor het ook mogelijk is om bestuurlijke maatregelen te nemen. Het tekenen van een samenwerkingsconvenant, zoals in eerste instantie de bedoeling was, is niet langer de doelstelling, omdat de informatieuitwisseling tussen de ketenpartners al in een convenant geregeld is en de gemeente in de reguliere informatiestromen meegenomen wordt. Voor grotere zaken is het mogelijk om met de verschillende partners samen te werken onder de vlag van het Regionaal Expertise en Informatiecentrum (RIEC) 7

8 Inzet Wet BIBOB Operationele regie IVB Duidelijkheid in de beleidslijn aangaande de inzet van de Wet BIBOB in de Gemeente Cranendonck Voorkomen van crimineel gedrag (witwassen, mensen- en/of wapenhandel) via formeel verkregen vergunningen. Betrokken partijen IVB, vergunningverlening Planning Derde kwartaal 2011 Terugkoppeling In augustus 2011 is de herziene beleidslijn Bibob door het college vastgesteld. Hierin is opgenomen op welke wijze de wet Bibob toegepast wordt. In eerste instantie worden hierbij vergunningen voor de horeca- en prostitutiebranche aangepakt. In een later stadium komen hier andere bedrijfstakken bij. In het vierde kwartaal van 2011 wordt de uitvoering van deze beleidsregel ambtelijk geborgd zodat in 2012 alle exploitatie en drank- en horecavergunningen aan een bibob-toets onderworpen kunnen worden. Versterken interne organisatiestructuur IVB, op basis van nota IVB Bestuurlijke regie gemeentesecretaris Operationele regie IVB Inbedden van IVB in de gemeentelijke organisatie door het werken aan een duidelijke structuur. Creëren van meer mogelijkheden voor integraal en samenhangend beleid Betrokken partijen Diverse in- en externe partners, bijvoorbeeld brandweer, politie Planning Organisatie gereed tweede kwartaal Doorlopend aandachtspunt Terugkoppeling In 2011 is een aanvang gemaakt met het vormen van een duidelijke overlegstructuur rondom veiligheid. Hiertoe is een kernteam veiligheid samengesteld, bestaande uit de burgemeester, gemeentesecretaris, hoofd beheer, ambtenaar rampenbestrijding en coördinator veiligheid, eventueel aangevuld met brandweercommandant en netwerkinspecteur van de politie. voor dit overleg is het verkrijgen van afstemming over veiligheidszaken binnen de gemeente Cranendonck. Dit overleg vindt elke twee maanden plaats. 8

9 Veiligheidsmonitor 2011 Operationele regie IVB Het verkrijgen van een overzicht subjectieve veiligheidsgevoelens van de inwoners van de Gemeente Cranendonck. Tussentijdse meting op basis waarvan de prioriteiten voor het actieplan voor eventueel bijgesteld kunnen worden. Betrokken partijen Gemeente (ivb), inwoners, externe partners tbv onderzoek en statistische verwerking. Planning Uitvoering eind 2011 door een veldwerkbureau. bekend in tweede kwartaal 2012 Programma openbare orde, veiligheid en beschermende maatregelen. Terugkoppeling In september 2011 is het veldwerk voor de veiligheidmonitor 2011 van start gegaan. Hiervoor zijn 1000 inwoners van de gemeente benaderd voor het invullen van een vragenlijst. Deze lijsten worden verwerkt tot een rapportage die in april 2012 verwacht wordt. 2.2 Actualiteit Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Eind 2010 is een convenant getekend met het RIEC voor het uitwisselen van informatie. De convenantspartners zijn de 21 gemeenten in de veiligheidsregio, de provincie, de politie het openbaar ministerie en de belastingdienst. Provincies en gemeenten hebben de beschikking over belangrijke bestuurlijke instrumenten voor het bestrijden van de georganiseerde misdaad naast de strafrechtelijk instrumenten die het Openbaar Ministerie en politie tot hun beschikking hebben. Het Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC), treedt als informatieknooppunt en expertisecentrum op voor alle aangesloten provincies, gemeenten, OM, politie, de bijzondere opsporingsdiensten en de Belastingdienst en andere (semi) overheden. Door informatie van de verschillende partijen regionaal te bundelen en te analyseren ontstaat een goed beeld van criminele organisaties en -activiteiten in de gehele regio. In dit kader heeft ook de Gemeente Cranendonck informatie aangeleverd, waarvan gekeken wordt op welke wijze we hier in 2012 mee om kunnen gaan. 9

10 3 Prioriteiten 2012 Voor 2012 komen we vanuit de Nota Integrale Veiligheid op de volgende prioriteiten. 3.1 Terugdringen woninginbraken Opdrachtgever Bestuurlijke regie Operationele regie Betrokken partijen Planning 2012 Burgemeester en Wethouders Burgemeester Coördinator IVB Het aantal woninginbraken in 2011 is gelijk aan het niveau van 2009 Ondersteunen met gemeentelijke acties van de middelen die de politie inzet ter preventie van woninginbraak. Politie, IVB, buurtbeheer Ook voor 2012 wordt gekeken op welke wijze de gemeente bijvoorbeeld door voorlichting de politie kan ondersteunen ter preventie van woninginbraak. 3.2 Aanpak huiselijk geweld Opdrachtgever Bestuurlijke regie Operationele regie Betrokken partijen Planning Burgemeester en Wethouders Burgemeester Coördinator IVB Het in kaart brengen van de oorzaken voor huiselijk geweld in de Gemeente Cranendonck. Met deze oorzaken komen tot een passend actieplan ter preventie. Het voorkomen van huiselijk geweld daalt. Politie, IVB, beleidmedewerker welzijn, maatschappelijk werk. In 2012 wordt, gekoppeld aan de wet Meldcode, een aanpak voor huiselijk geweld in de gemeente Cranendonck opgesteld. Dit beleid zal bestaan uit: voorlichting; preventie bij risicogroepen; signaleren van huiselijk geweld; analyseren, beoordelen en opvolgen; interveniëren; hulpverlenen; nazorg en voorkomen van herhaling. Een en ander wordt samen met de betrokken ketenpartners opgezet. Ook de rol van het Veiligheidshuis wordt hierin meegenomen. Naast regulier budget is in de begroting van 2012 een bedrag van 5000,- voor dit onderwerp gevraagd. 10

11 3.3 Opstellen Drank en horecabeleid Operationele regie Medewerker vergunningverlening Een Nota Drank- en Horecabeleid waarin alle onderwerpen die hiermee te maken hebben zijn meegenomen. Duidelijke definities van de verschillende horeca-begrippen, duidelijk toetsings- en handhavingskader. Betrokken partijen Vergunningen, IVB, Horecaondernemers Planning Start eind 2011, beleid gereed tweede kwartaal 2012 Toelichting Bij de wijziging van de Drank- en Horecawet gaan er controletaken over van de Voedsel en Warenautoriteit naar de gemeente. Daarnaast is het nodig om het complete vergunningenbestand na te kijken en waar nodig te actualiseren. Door kaders vast te leggen voor de verstrekking van (alcoholhoudende) drank, horecabedrijven en alcoholmatiging weet ook de horeca waar ze in de Gemeente Cranendonck aan toe is. Een eventueel alsnog af te sluiten convenant moet hierbij aansluiten. 3.4 Aanpak hennep/ Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Operationele regie IVB Een uitgewerkte bestuurlijke aanpak van criminaliteit in gezamenlijkheid met de ketenpartners Structureel aandacht voor de bestuurlijke kant van de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Betrokken partijen IVB, politie, belastingdienst, handhaving Planning Uitvoering in 2012 Toelichting In samenwerking met het RIEC en met andere partners zoals de politie wordt ook in 2012 structureel aandacht gegeven aan de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het is gezien de vertrouwelijkheid van de informatie niet altijd mogelijk om hierover in de openbaarheid informatie te kunnen geven. 11

12 3.5 Inzet Wet BIBOB Operationele regie IVB Duidelijkheid in de beleidslijn aangaande de inzet van de Wet BIBOB in de Gemeente Cranendonck Voorkomen van crimineel gedrag (witwassen, mensen- en/of wapenhandel) via formeel verkregen vergunningen. Betrokken partijen IVB, vergunningverlening Planning Vierde kwartaal 2012 Toelichting In 2012 wordt het Bibob-beleid voor de horeca en prostitutiebranche consequent ingezet. In 2012 wordt dit binnen de regio uitgebreid met de toepassing bij vergunningverlening en subsidieaanvragen. 3.6 Cameratoezicht Opdrachtgever Bestuurlijke regie Operationele regie Betrokken partijen Planning Toelichting Burgemeester en Wethouders Burgemeester Coördinator IVB Cameratoezicht op station Maarheeze ter preventie van diefstal en overlast. Cameratoezicht op bedrijventerrein Airpark ter vermindering van het aantal bedrijfsinbraken. Ondersteunen van acties van het bedrijfsleven door het faciliteren van cameratoezicht Politie, IVB, Prorail, ondernemers, beleidsmedewerker economische zaken Eind 2011 voorstel gereed, mogelijkheden voor uitvoering in 2012 Mee te nemen in voorstel cameratoezicht. In het vierde kwartaal van 2011 is een opzet gemaakt voor cameratoezicht op station Maarheeze.. De uitvoering van dit voorstel vindt plaats in afhankelijk van de kosten en de resultaten kan in 2012 gekeken worden of cameratoezicht op meer plaatsen binnen de gemeente een mogelijkheid is. 12

13 3.7 Veiligheidsmonitor 2011 Operationele regie IVB Het verkrijgen van een overzicht subjectieve veiligheidsgevoelens van de inwoners van de Gemeente Cranendonck. Tussentijdse meting op basis waarvan de prioriteiten voor het actieplan voor eventueel bijgesteld kunnen worden. Betrokken partijen Gemeente (ivb), inwoners, externe partners tbv onderzoek en statistische verwerking. Planning bekend in tweede kwartaal 2012 Programma openbare orde, veiligheid en beschermende maatregelen. Toelichting In april 2012 worden de resultaten van de veiligheidsmonitor verwacht. Deze worden besproken in het Kernteam Integrale veiligheid en vertaald in het actieplan voor Opstellen jaarplan politie Opdrachtgever Lokale driehoek Cranendonck Heeze-Leende, op basis van de afspraken gemaakt in de lokale driehoek. Operationele regie Coördinator IVB Jaarplannen waarin de concrete inzet van politie, openbaar ministerie en gemeente is vastgelegd. Hierbij wordt rekening gehouden met landelijke ontwikkelingen rondom de politie en de aansluiting op gemeentelijk beleid toezicht en handhaving. Inzicht bieden in de jaarlijkse afspraken ter vermindering van de criminaliteit in de Gemeente Cranendonck Betrokken partijen Politie, IVB, Openbaar ministerie. Gemeente Heeze-Leende Planning Plan 2012 gereed in november 2012 Jaarplan 2013: voorbereiding in september Aandeel van de gemeente verankeren in de P&C-cyclus. Nvt Toelichting Het jaarplan voor 2012 wordt aan de raad ter informatie aangeboden. 13

14 3.9 Versterken interne organisatiestructuur IVB Opdrachtgever Bestuurlijke regie Operationele regie Betrokken partijen Planning Toelichting Burgemeester en Wethouders, op basis van nota IVB gemeentesecretaris IVB Inbedden van IVB in de gemeentelijke organisatie door het werken aan een duidelijke structuur. Creëren van meer mogelijkheden voor integraal en samenhangend beleid Diverse in- en externe partners, bijvoorbeeld brandweer, politie Tweemaandelijks overleg. Doorlopend aandachtspunt In 2011 is een aanvang gemaakt met het vormen van een duidelijke overlegstructuur rondom veiligheid. De verwachting is dat in 2012 de opgezette structuur geborgd wordt. 4 Planning en Control De belangrijkste aandachtspunten voor 2012 zijn: Consequente voortgangsbewaking via het tweemaandelijkse Kernteam Veiligheid; Uiterlijk 1 oktober 2012 bijgewerkte veiligheidsanalyse gereed; Uiterlijk 1 oktober 2012: beknopte evaluatie Uitvoeringsprogramma 2012 gereed Oktober 2012: Uitvoeringsprogramma 2013 vast laten stellen door college. 14

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Inleiding Hoofdstuk 1 Veilige woon- en leefomgeving 1.1 Preventie (schuur)inbraken 1.2 Burgernet 1.3 Zorgconvenanten

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008 Aan de Raad Made, 22 januari 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 6 maart 2008 Onderwerp: Korpsnavigator Midden en West

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid

Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 8 mei 2008 Informerend Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid Punt no. : 9b Korte toelichting Het uitvoeringsplanbehorend bij de nota Een Glazen Leeuw wordt

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Beleidskader Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Beleidskader Huiselijk geweld en Kindermishandeling Beleidskader Huiselijk geweld en Kindermishandeling Plan van aanpak voor een beleidsnota (inclusief een vierjarig ) Datum 21 april 2011 Opgesteld door Gineke Kuin Bestuurlijk opdrachtgever Cees Meeuwis

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 onderwerp Integraal Veiligheidsbeleid 54925 zaakkenmerk Inleiding De huidige nota integrale veiligheid van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Raadsvoorstel *Z00F5332ACC* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10255 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Inleiding Op 1 januari 2014 is de

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015 Steller R. Brilhuis De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 12 95 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk

Nadere informatie

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013 Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid December 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 De veranderingen en de mogelijkheden 4 3 Het beleid 5 Bijlage 1 Concept Algemene Plaatselijke Verordening, DHW 7 Bijlage 2 Toezicht

Nadere informatie

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2011 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2011 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2011 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Inleiding Hoofdstuk 1 Veilige woon- en leefomgeving 4 1.1 Rolstoeltoegankelijke openbare ruimte 1.2 Veiligheidsaanpak

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Gemeente Gilze en Rijen Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 De burger als participant in veiligheid Behandeldatum college van B&W: 29 mei 2012 Behandeldatum commissie middelen: 18 juni 2012 Vaststelling

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB)

Startnotitie. Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB) Startnotitie Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB) Gemeente Eemsmond 2013-2016 1 Inhoudsopgave Startnotitie Integraal Veiligheid Beleidsplan Gemeente Eemsmond 2013-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten...

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen.

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen. DORDRECH iè Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT F ( 78 770 8080 ) www.dordrecht.nl Contactpersoon Datum 10 april 2012 Ons kenmerk

Nadere informatie

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 2010 Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?...3 1.2 Bestuursakkoord...3 1.3 Lokaal coalitieakkoord...3 1.3 Leeswijzer...3 2. Wat is veiligheid?...

Nadere informatie

B en W voorstel 15INT Onderwerp Uitbreiding Bibob-beleid

B en W voorstel 15INT Onderwerp Uitbreiding Bibob-beleid B en W voorstel 15INT03349 Onderwerp Uitbreiding Bibob-beleid Samenvatting voorstel Om de nieuwe mogelijkheden van de Wet Bibob toe te kunnen passen, dient het huidige Bibob-beleid hierop aangepast te

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving 2.1 Wat hebben we bereikt? 2.1.1 Veiligheid In

Nadere informatie

Commissie ABA Valkenburg

Commissie ABA Valkenburg Commissie ABA Valkenburg Inhoud Criminaliteit en leefbaarheid Woninginbraken Diefstal uit en vanaf motorvoertuigen Diefstal van auto s Overlast i.v.m. alcohol en drugs Overlast jeugd Nadere toelichting

Nadere informatie

Samen werken aan veiligheid

Samen werken aan veiligheid Samen werken aan veiligheid Uitvoeringsplan 2016 Uitwerking Integraal splan Colofon: Redactie Team BEL Combinatie. In samenwerking met Politie Midden Nederland, Openbaar Ministerie, shuis, collega s BEL

Nadere informatie

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Voortgang oprichting Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U200901861

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel Raadsvoorstel Agenda nr.4 Onderwerp: Prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Soort: Besluitvormend Opsteller: T.L.M. van Houts - van Dijk Portefeuillehouder: A.P.M. Veltman Zaaknummer: SOM/2014/009989

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden Raadsvoorstel V200801244 Onderwerp: Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Veiligheidsbeleid wordt ontwikkeld op zowel

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden College Onderwerp: V200801244 Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden Collegevoorstel Inleiding: Veiligheidsbeleid wordt ontwikkeld op zowel

Nadere informatie

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet 1. Inleiding Op 1 januari 2013 treedt de wetswijziging van de Drank- en Horecawet in werking. De doelstelling van de wetswijziging is: - het alcoholgebruik

Nadere informatie

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving Startnotitie ketenbeleid Menameradiel Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving bijlagen bijlage 1. bijlage 2. bijlage 3. bijlage 4. bijlage

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp 24-uurs crisisinterventie en casemanagement t.b.v. Wet Tijdelijk Huisverbod Portefeuille H. van der Molen Auteur Lizzy van der Kooij Telefoon 5115509 E-mail: emvanderkooij@haarlem.nl

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013. Ambities voor een veiliger Heusden

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013. Ambities voor een veiliger Heusden Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding... 1 1.2 Bestuursakkoord... 1 1.3 Leeswijzer... 1 2. Veiligheid nader bekeken... 2 2.1 Definitie

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/636193 Besluitnummer: 20 5.2 Onderwerp: Integraal Beleidskader Preventie en Handhaving DHW met preventief drugsbeleid

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 11 juni 2009 Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING

Nadere informatie

2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 13.027053

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld

Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld Prioriteit Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld Inleiding In de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 1 heeft de raad onder meer Huiselijk Geweld één van de 6 prioriteiten benoemd voor de periode 2011-2014.

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Saskia Ivens-Deeben, Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid en Chris van Looij, Adviseur Veiligheid

Saskia Ivens-Deeben, Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid en Chris van Looij, Adviseur Veiligheid Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2016 Gemeente Cranendonck Colofon: Portefeuille: Samensteller: Mw. mr. M.M.D. Vermue-Vermue Saskia Ivens-Deeben, Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid en Chris

Nadere informatie

Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2015. Gemeente Haaksbergen

Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2015. Gemeente Haaksbergen Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2015 Gemeente Haaksbergen 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Terugblik jaarplan 2014... 4 2.1 Veilige woon- en leefomgeving... 4 2.2 Bedrijvigheid

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 20 december 2016 RV/16/00724 Z16-44594 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp E.A. Grudzinska A.K.

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8 Nota van beantwoording zienswijzen notitie Preventie- en handhavingsplan, Integrale Aanpak Drank- en Horecawet Olst-Wijhe, 16 december 2013. doc. nr.: 13.026831 Nota van beantwoording zienswijzen Pagina

Nadere informatie

Thema Veiligheid Commissie Bestuur 31 mei 2012

Thema Veiligheid Commissie Bestuur 31 mei 2012 Thema Veiligheid 2013-2016 Commissie Bestuur 31 mei 2012 IVB Politie DAS Brandweer Deurne 14-6-2012 1 Wat? CIJFERS 2009-2012 KADER 2013-2016 14-6-2012 2 1 IVB 2009-2012 Integraal Veiligheidsbeleid Kadernota

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Peel en Maas, De ondernemers van Discotheek The Apollo en Palladio Discotheek, De gemeente Peel en Maas, Politie Limburg-Noord, Basiseenheid

Nadere informatie

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 Gemeente Echt-Susteren, 6 juli 2011 Vastgesteld college van B&W: 19 juli 2011 Vastgesteld gemeenteraad: 29 september 2011 Portefeuillehouder: Burgemeester Hessels

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

Middelen ja feb-15 Molkenboer Voor 1 februari 2015 zullen wij u informeren over proces en planning om te komen tot een factsheet

Middelen ja feb-15 Molkenboer Voor 1 februari 2015 zullen wij u informeren over proces en planning om te komen tot een factsheet PLANNING november-14 Beleidskader voor Straatverlichting Middelen ja jan-15? Duindam Consultatie geweest op 13 maart 2014. Definitieve bespreking / vaststelling wordt geagendeerd voor de raad van december

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid

Integraal Veiligheidsbeleid Voortgangsrapportage Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Strijen 2007-1 Regio Zuid-Holland-Zuid District Hoeksche Waard politie Hoeksche Waard en het Openbaar Ministerie Dordrecht. Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie