Kadernota. Integrale Veiligheid WM "Veiligheid kent geen grenzen"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. "Veiligheid kent geen grenzen""

Transcriptie

1 Kadernota Integrale Veiligheid WM "Veiligheid kent geen grenzen" 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Integraal Veiligheidsbeleid Afbakening Structuur Proces Veiligheid vereist onderhoud Uitgangspunten Veiligheidsregio Zuid-Limburg Regionale ambtelijke afstemming Strategische partners Bestuurlijke verantwoordelijkheid Rol burgemeester Rol van het college van burgemeester en wethouders Rol van de gemeenteraad Beleidsplan Politie Veiligheidsvelden en veiligheidsthema s Inleiding Prioriteiten veiligheidsthema s Westelijke Mijnstreek Gezamenlijke aanpak Westelijke Mijnstreek Speerpunten samengevat in een matrix per gemeente Borging Communicatie Evaluatie veiligheidsbeleid Financiële consequenties Uitvoering

3 1. Inleiding 1.1 Integraal Veiligheidsbeleid In het algemeen wordt onder integraal veiligheidsbeleid verstaan, het op een systematische en samenhangende manier werken aan behoud of verbetering van veiligheid in al haar facetten, onder de coördinatie, regie en sturende rol van het lokale bestuur. Inhoud geven aan dit beleid betekent dat de veiligheid in de gemeente periodiek moet worden gemeten en waar mogelijk moet worden verbeterd. Een goed integraal veiligheidsbeleid kenmerkt zich daarom door de zogenaamde drie S-en: 1. Systematiek: Hierbij gaat om het verkrijgen van inzicht in de veiligheidssituatie en risico s, door middel van het verzamelen van informatie en gegevens, het stellen van prioriteiten, het formuleren van maatregelen of projecten, het maken en uitvoeren van actieplannen en het evalueren van de resultaten. 2. Samenhang: Een veiligheidsprobleem vraagt veelal om meerdere maatregelen en er zijn meerdere instanties bij de aanpak betrokken. Deze maatregelen zullen onderling moeten worden afgestemd. 3. Samenwerking: Bij het opstellen en uitvoeren van het integraal veiligheidsbeleid spelen verschillende instanties van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie een rol. Om tot goede en doeltreffende oplossingen voor veiligheidsproblemente komen, zijn algemene betrokkenheid en gestructureerde vormen van samenwerking noodzakelijk. Een ander kenmerk voor het integraal veiligheidsbeleid is dat alle schakels van de veiligheidsketen aan bod komen. De veiligheidsketen is een instrument om te komen tot een sluitende en samenhangende aanpak van veiligheidsproblemen. De veiligheidsketen bestaat uit vijf stappen. 1. Pro-actie is het structureel voorkomen van onveiligheid. 2. Preventie is het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het beperken van de gevolgen ervan door het doorvoeren van preventieve maatregelen in een bepaald gebied. 3. Preparatie is de daadwerkelijke voorbereiding op de bestrijding van mogelijke aantastingen van de veiligheid. 4. Repressie is de bestrijding van onveiligheid en de verlening van hulp in acute noodsituaties door de daadwerkelijke inzet van politie, brandweer en andere hulpverleningsdiensten. 5. Nazorg is alles wat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar de normale verhoudingen door opvang van slachtoffers of hulp bij de afwikkeling van schadeclaims. 1.2 Afbakening Veiligheid is een veelzijdig onderwerp met een veelheid van deelterreinen. Het is daarom onmogelijk om voor alles op het gebied van veiligheid een aparte en sluitende aanpak te ontwikkelen. Daarom is ervoor gekozen om in deze kadernota prioriteiten te benoemen binnen het veiligheidsbeleid. Dit betekent uiteraard niet dat er geen aandacht is voor de overige veiligheidsaspecten. 3

4 1.3 Structuur De structuur die is gekozen om het veiligheidsbeleid op een goede evenwichtige wijze te beschrijven is gebaseerd op de handreiking voor gemeenten van de VNG, namelijk het Kernbeleid Veiligheid". De reden waarom deze handreiking ter hand is genomen, is dat deze een heldere indeling verschaft om de grote diversiteit in veiligheidsonderwerpen te structureren. 1.4 Proces Deze Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek bestrijkt een meerjarige periode, namelijk 2015 tot en met De uitvoering van de kadernota vindt plaats via jaarlijks opgestelde lokale uitvoeringsprogramma s. Deze worden ieder jaar per gemeente opgesteld aan de hand van landelijke, lokale en regionale ontwikkelingen en prioriteiten. In plaats van afzonderlijke kadernota s voor de gemeenten Stein, Beek en Schinnen enerzijds en de gemeente Sittard-Geleen anderzijds op te stellen, heeft de lokale driehoek Westelijke Mijnstreek op 9 oktober 2013 besloten voor de periode één kadernota integraal veiligheidsbeleid Westelijke Mijnstreek op te stellen. Een belangrijk argument voor de samenwerking is de ontwikkeling en vorming van één robuust basisteam van politie voor de Westelijke Mijnstreek. De operationele grenzen van het nieuwe basisteam van politie zijn congruent aan de grenzen van de vier gemeenten. Het doel van de integratie van de kadernota s is het bereiken van een eenduidig veiligheidsbeleid en het afstemmen van de regievoering op de prioriteiten, inspanningen en de inzet van de partners binnen de veiligheidsketen op zowel (sub)regionaal als ook lokaal niveau onder het motto Veiligheid kent geen grenzen. Door nu een kadernota Integraal Veiligheid voor de Westelijke Mijnstreek op te stellen is het mogelijk beter invulling te geven aan: 1. Regierol: De gemeenten zijn regisseur op het gebied van lokale veiligheid. Een essentiële daad van regie is het opstellen van een Kadernota Integrale Veiligheid. Via deze notitie communiceren de gemeenten welke doelen zij willen bereiken en hoe zij dat samen met hun partners denken te bewerkstelligen. Met behulp van deze kadernota kunnen de gemeenten de aanpak daadwerkelijk regisseren. 2. Investeren op maat: Dat veiligheid een belangrijk onderwerp is, behoeft geen betoog. Leefbaarheid en veiligheid hangen nauw met elkaar samen. Een goede, effectieve investering in veiligheid is dus nodig. Een dergelijke investering is alleen mogelijk met een brede blik op het hele veiligheidsveld, waarbij alle aspecten in overweging kunnen worden genomen. Een smallere insteek mist mogelijkheden, vergeet partners en maakt een goede afweging onmogelijk. 4

5 1.5 Veiligheid vereist onderhoud Onveiligheid kan plotseling opduiken, maar het kan ook voorkomen worden. Bij het voorkomen van onveiligheid zijn een aantal stappen van belang. Zo moeten bedreigingen regelmatig worden geïnventariseerd en moet worden bekeken wat de mogelijkheden zijn van de gemeente en haar partners om te voorkomen dat deze bedreigingen zich verder manifesteren. Hierop zal tijdig en effectief moeten worden ingespeeld. Met een goed integraal veiligheidsbeleid is het mogelijk om onveiligheid in het gareel te houden en periodiek het vereiste onderhoud te plegen. Strategische doelstellingen van deze kadernota zijn als volgt gedefinieerd: Het handhaven, maar nog beter, het terugdringen van de feitelijke aantasting van de veiligheid. Naast handhaving en toezicht zijn met name preventie en zelfredzaamheid de thema s waarop de komende vier jaar wordt ingezet. Het verkleinen van veiligheidsrisico s. Hoe hoger de kans op een inbreuk van de veiligheid, hoe hoger de feitelijke aantasting van de veiligheid zal zijn. Daarom moet worden gestreefd door middel van proactieve en preventieve maatregelen naar het omlaag brengen van de slachtofferkans. Het verminderen van gevoelens van onveiligheid onder de inwoners. De subjectieve veiligheid, dat wil zeggen de beleving van onveiligheid (zonder dat daar feitelijk aanleiding voor is), beïnvloedt het welbevinden van de burger het meest. Zowel op het gebied van de sociale veiligheid als op het gebied van de fysieke veiligheid dient het subjectieve aspect aandacht te krijgen. Het vergroten van de sociale cohesie. Dat wil zeggen het vergroten van de mate waarin mensen in hun gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijke leven, als burger in de maatschappij. 1.6 Uitgangspunten De uitgangspunten van het veiligheidsbeleid geven aan op welke wijze het veiligheidsbeleid vorm dient te krijgen. De belangrijkste uitgangspunten van het integraal veiligheidsbeleid in de Westelijke Mijnstreek zijn: 1. Regierol van de gemeente Veiligheid is een kerntaak van het openbaar bestuur. Vanwege het feit dat er bij integraal veiligheidsbeleid vele interne en externe partners zijn betrokken, is het van belang dat de gemeente een centrale rol inneemt voor het vaststellen, uitvoeren, evalueren en continueren van beleid. De gemeente fungeert in dit geval als aanjager en regisseur. Zij zorgt ervoor dat het proces door loopt en dat partijen samenwerken en betrokken blijven. Toch zijn er ook grenzen te stellen aan de regiefunctie van de gemeente. Zo is de gemeente niet verantwoordelijk voor de steken die partners eventueel laten vallen, voor het in gebreke blijven vanpartijen en voor het niet nakomen van afspraken door partners. De gemeente heeft vaak geen formele zeggenschap over externe partijen. Het niet nakomen van afspraken door partners is de verantwoordelijkheid van die partners zelf. 2. Zelfredzaamheid inwoners en instellingen Een leidraad in het veiligheidsbeleid moet zijn dat de eigen verantwoordelijkheid van zowel individuele inwoners als organisaties en bedrijven wordt gestimuleerd. De gemeente zal dus afstand moeten kunnen en durven nemen en niet alles zelf willen 5

6 bepalen en invullen. In elke situatie moet worden bekeken wat van inwoners of organisaties zelf verwacht mag worden en wat een taak van de gemeente is. 3. Regionale samenwerking Op het niveau van de Westelijke Mijnstreek is sprake van een steeds verdergaande samenwerking. Hiermee wordt het ontstaan van een waterbedeffect voorkomen. De aanpak van onveiligheid in de ene gemeente mag niet leiden tot verplaatsing van de problematiek naar de andere gemeente. 1.7 Veiligheidsregio Zuid-Limburg De Wet veiligheidsregio s beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing onder één regionaal bestuurlijke regie. Met de realisatie van de Wet veiligheidsregio s is het fundament gelegd voor de organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De Veiligheidsregio beoogt: 1. Inwoners beter te beschermen tegen risico s; 2. Betere hulpverlening en nazorg te bieden bij rampen en crises; 3. Brandweerzorg, GHOR, gemeentelijke processen, rampenbestrijding en crisisbeheersing in geval van calamiteiten onder één regionaal bestuurlijke regie te brengen; 4. Versterking van bestuurlijke- en operationele slagkracht. 1.8 Regionale ambtelijke afstemming De reguliere ambtelijke afstemming tussen de gemeenten en de overige partners vindt voorafgaand aan de driehoek plaats. Gezamenlijk wordt de planning en uitvoering van het verlengd lokaal bestuur geborgd. Daarbij heeft de gemeente Sittard-Geleen als de grootste regiogemeente een intermediaire en coördinerende rol. De politie levert een bijdrage aan de afgesproken aanpak van integrale veiligheid onder regie van de gemeente (lokaal maatwerk in wijken en buurten). Voor het toekennen van capaciteit is het van belang dat de gemeente beschikt over een Integraal Veiligheidsplan met een beschrijving van het probleem en een beschrijving van de acties door gemeente, de politie en overige partners. De inzet van de politie moet daarbij middels haar kerntaken aantoonbaar bijdragen aan de doelstellingen op het gebied van daling van criminaliteit en overlast. De lokale driehoek maakt op voordracht van de chef basisteam keuzes voor een evenwichtige verdeling van de lokaal inzetbare politiecapaciteit. Aansluiting op reeds bestaande structuren De uitvoering van het veiligheidsbeleid zal zoveel mogelijk moeten aansluiten bij al reeds bestaande structuren. Te denken valt aan reeds bestaande overlegvormen en veiligheidsprojecten. 1.9 Strategische partners Strategische partners zijn essentieel en onmisbaar bij het uitvoeren van het veiligheidsbeleid. Zij bevinden zich zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. Binnen de organisatie gaat het om de verschillende gemeentelijke afdelingen die direct betrokken zijn bij veiligheid. Externe strategische partners zijn bijvoorbeeld de politie, de brandweer, de welzijnsorganisatie, maar ook inwoners en ondernemers. 6

7 Ondernemers en inwoners zijn onmisbare, dus strategische partners. Dit vloeit voort uit hun verantwoordelijkheden, belangen en mogelijkheden. Ze zitten vaak dicht op het probleem, hebben er dagelijks mee te maken en hebben er een bijzondere affiniteit mee. Publiek-private samenwerking is daarom een belangrijke schakel op deelterreinen van veiligheid. De burger wordt via het wijk- en buurtgericht werken actief betrokken bij het versterken van het veiligheidsgevoel in hun buurt. Actieve betrokkenheid draagt er toe bij dat inwoners zich veiliger gaan voelen in hun eigen leef- en woonomgeving. De ambitie is een klimaat te creëren waarin inwonersonderlinge problemen zoveel mogelijk samen oplossen, meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag en ook anderen durven aan te spreken op hun gedrag Bestuurlijke verantwoordelijkheid Rol burgemeester De burgemeester is wettelijk verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in zijn gemeente. Dit wil zeggen dat de burgemeester bij rampen, branden of grootschalige calamiteiten het opperbevel heeft en dat hij de gezagsdrager is op het terrein van de openbare orde en veiligheid en hulpverlening. Daarnaast kan de burgemeester, op basis van de Politiewet voor de uitvoering van het gezag de nodige aanwijzingen geven aan de politie. In relatie tot deze wettelijke taken heeft de burgemeester een coördinerende rol binnen het integraal veiligheidsbeleid. De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en lid van de veiligheidsregio.ten slotte heeft de burgemeester ook als lid van de lokale driehoek (driehoeksoverleg tussen gemeente, politie en openbaar ministerie) zicht op de uitvoering en de voortgang van het integraal veiligheidsbeleid. Deze positie maakt het mogelijk om in te grijpen wanneer bijvoorbeeld afspraken niet worden nagekomen of een koerswijziging nodig is Rol van het college van burgemeester en wethouders Werkzaamheden van wethouders raken bijna zonder uitzondering het integraal veiligheidsbeleid. Hierdoor kan veiligheid worden beschouwd als een collectieve verantwoordelijkheid van het gehele college. Veiligheid werkt door op vele terreinen en heeft daardoor raakvlakken met bijna alle gemeentelijke afdelingen. Om deze reden is het noodzakelijk dat het gehele college alert is op veiligheidsaspecten van het gemeentelijk beleid en een actieve rol vervult ten aanzien van integraal veiligheidsbeleid Rol van de gemeenteraad De gemeenteraad zet veiligheid op de politieke agenda, en stelt de kaders van het veiligheidsbeleid vast. Daarnaast stelt zij middelen beschikbaar die nodig zijn voor een effectief integraal veiligheidsbeleid Beleidsplan Politie Conform artikel 39 van de Politiewet dienen de burgemeesters van de gemeenten (in het gebied waar de Politie Eenheid Limburg de politietaak uitvoert) en de Hoofdofficier van Justitie tenminste eenmaal in de vier jaren een beleidsplan voor de Eenheid Limburg vast te stellen. 7

8 De basis van het politiewerk ligt in de wijk. Veiligheidsproblemen spelen zich immers grotendeels lokaal af. De politie is dan ook nauw verbonden met de lokale overheid en de inwoners in een gemeente. De wijkagent is in dit netwerk de vooruitgeschoven spil van de politie. Op lokaal niveau wordt door de Burgemeester, de Officier van Justitie en de chef van het basisteam (lokale driehoek) bepaald welke veiligheidsproblemen met prioriteiten worden opgepakt en welke politie-inzet daaraan wordt gekoppeld. Lokale verankering en samenwerking vragen in dit kader ook om een goed afgestemd veiligheidsplan. Niet alleen de lokale driehoek is hierbij betrokken, maar ook anderen partijen krijgen een steeds grotere rol binnen het integrale veiligheidsbeleid toebedeeld. Naast de lokale driehoek wordt er op eenheidsniveau gestuurd door de regioburgemeester, de Hoofdofficier van Justitie en de Eenheid chef. De regionale driehoek heeft aangegeven dat naast de landelijke doelstellingen ook de lokale veiligheidsthema s en hun aanpak een belangrijke plek moeten krijgen in het beleidsplan van de politie. Vanuit de vier gemeenten is immers aangegeven dat hier capaciteit voor beschikbaar moet zijn en blijven. De commissies en de gemeenteraden van de Westelijke Mijnstreek zijn tijdens een gezamenlijke informatiebijeenkomst in de brandweerkazerne "aan de Middenweg" d.d. 4 september 2014 geïnformeerd over zowel de inhoud van het beleidsplan als de afstemming tussen het regionale en het lokale veiligheidsbeleid. 8

9 2. Veiligheidsvelden en veiligheidsthema s 2.1 Inleiding Om de juiste regionale en lokale speerpunten te bepalen is een integrale veiligheidsanalyse uitgevoerd. Deze analyse is uitgevoerd conform het Kernbeleid Veiligheid 2014 van de VNG. De data voor deze analyse komen van de gemeenten en de politie. Deze door de lokale driehoek op 26 mei jl. vastgestelde analyse kan mede in evaluerende zin gezien worden als input voor het verdere lokale veiligheidsbeleid. De data van de politie bestaan voornamelijk uit incidenten en aangiften die beschikbaar zijn gesteld conform het BHV-model (van de VNG) en die door middel van de gebiedsscan per gemeente is opgesteld. De lokale driehoek heeft besloten de VNG-methodiek te volgen omdat dit landelijk de meest beproefde methode is voor het opzetten van een integraal veiligheidsbeleid. In het Kernbeleid Veiligheid worden de volgende vijf veiligheidsvelden onderscheiden: 1. Veilige leef- en woonomgeving; Het veld veilige woon- en leefomgeving bundelt veiligheidsthema s die direct met de alledaagse kwaliteit van wonen en leven in buurten en wijken te maken hebben. Thema s zijn bijvoorbeeld overlast tussen inwoners, vernielingen en vandalisme, woninginbraak, fietsendiefstal maar ook huiselijk geweld en overlast van drugs- en alcoholgebruik. 2. Bedrijvigheid en veiligheid; Bij bedrijvigheid en veiligheid gaat het om aspecten gerelateerd aan het economisch verkeer en de uitstraling daarvan op de omgeving. Thema s zijn onder meer veiligheid op bedrijventerreinen en in winkelcentra, uitgaan, toerisme en veiligheid en grootschalige evenementen. 3. Jeugd en veiligheid; Het veld jeugd en veiligheid bevat de veiligheidsproblemen die specifiek met jeugd te maken hebben. Het gaat daarbij zowel om 12-minners als om oudere jeugd. Thema s zijn onder meer overlast, 12-minners en veilig in en om de school. 4. Fysieke veiligheid; Met fysieke veiligheid wordt bedoeld het voorkomen en beperken van gevaren die zich voor kunnen doen in gebouwen en bij bedrijfsmatig handelen, bij vervoer, opslag en verwerking van stoffen en bij grote mensenmassa s. De fysieke veiligheid beperkt zich dus niet alleen tot (interne) brandveiligheid maar heeft tevens betrekking op andere (externe) veiligheidsrisico s. Risico s waarbij de veiligheid van mensen buiten een bedrijf (stationaire inrichting) in het geding is ten gevolge van een calamiteit en transportrisico s behoren eveneens tot het aandachtsgebied. Wat betreft de veiligheidsketen gaat het dus over het veiligheidsbeleid van de gemeente in de schakels preventie en preparatie. Thema s zijn verkeersveiligheid, externe veiligheid, brandveiligheid en natuurrampen. 5. Integriteit en veiligheid. Dit veiligheidsveld omvat verschijnselen die een inbreuk vormen op onze maatschappelijke integriteit c.q. de belangrijke regels en andere afspraken in het kader van veiligheid en stabiliteit van onze samenleving. Deze verschijnselen kunnen in de meest extreme vorm fundamenteel ontwrichtend werken. Thema s zijn bv. Outlaw Motor Gangs en de georganiseerde criminaliteit (drugs). 9

10 2.2 Prioriteiten veiligheidsthema s Westelijke Mijnstreek Het is voor de gemeente, politie,brandweer onmogelijk om voor alles op het gebied van veiligheid een aparte sluitende aanpak te ontwikkelen. Daarom is in nauw overleg met de betrokken partners gekeken welk veiligheidsaspecten als eerste aangepakt moeten worden. Bij deze prioritering van de veiligheidsaspecten zijn een tweetal criteria in acht genomen: 1. Maatschappelijke impact van het probleem. Een veiligheidsprobleem kan een grote impact hebben op de gemeenschap. 2. Maatschappelijke schade van het verschijnsel. Stijging van het aantal inbraken of vernielingen genereert maatschappelijke schade. Naast kosten in verband met vervanging en preventie voelen inwoners zich onveilig en gaan wellicht vermijdingsgedrag vertonen. Dit laatste geldt ook bij geweld en straatroof. Op basis van al deze gegevens en de informatiebijeenkomsten voor de raadsleden zijn de volgende regionale (geldend voor alle vier de gemeenten) speerpunten benoemd: 1. Veilige woonomgeving (objectieve kwaliteit): Aanpak High Impact Crimes woninginbraken, straatroof, overval, geweld (incl. huiselijk geweld). Hoofdlijnen van het veiligheidsveld veilige woon- en leefomgeving zijn gelegen in de versterking van de sociale cohesie en buurtnetwerken. De leefbaarheid en veiligheid van een buurt of wijk wordt in belangrijke mate bepaald door de betrokkenheid van inwoners bij de woonomgeving. Daarnaast spelen aspecten als bevolkingsopbouw, inkomensverdeling, ruimtelijke inrichting en kwaliteit van de bebouwde omgeving een rol. De gemeente probeert samen met haar partners de participatie van het verenigingswerk te bevorderen en geconcludeerd kan worden dat dit nog steeds lukt. Een belangrijke bijdrage hiervoor wordt geleverd door het buurt en wijkgericht werken Zij heeft namelijk als doelstelling het verbeteren van het woon- en leefklimaat en van de veiligheid in de wijken van de gemeente door een integrale aanpak. In de beleidsvoering op dit veld wordt vaak aansluiting gezocht bij het gegeven dat participatie van inwoners allerlei gunstige effecten heeft. Wijkgericht werken bevordert de oprichting van inwonersorganisaties, het faciliteren van buurtbeheerorganisaties en andere initiatieven die ertoe leiden dat inwoners betrokken raken bij de zorg voor hun woon- en leefomgeving. Al met al blijken in de praktijk dit soort maatregelen inderdaad bevorderlijk voor de kwaliteit van buurtnetwerken en daarmee voor de veiligheid en leefbaarheid. Inwoners ervaren bovendien dat ze hun situatie kunnen beïnvloeden, wat een gunstige uitwerking heeft op hun veiligheidsgevoel. Huiselijk geweld Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om het huis). Uit onderzoek blijkt dat meer dan 40% van de Nederlandse bevolking ooit in zijn of haar leven te maken heeft gehad met huiselijk geweld, terwijl 10% dagelijks of wekelijks met deze vorm van geweld in aanraking komt. Daarom is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor de bestrijding van deze vorm van geweld. 10

11 Woninginbraak De impact van woninginbraak is groot. Niets is bedreigender dan dat een inbreker zich in de privésfeer begeeft. Daarom werken politie en gemeente nauw samen om het aantal inbraken terug te dringen. Verbetering van de openbare ruimte, groenvoorzieningen, infrastructuur en verlichting verhogen de woon- en leef kwaliteit maar ook de veiligheid, zowel in objectieve als subjectieve zin. Een belangrijke derde partner bij het terugdringen van het aantal woninginbraken zijn echter de inwoners zelf. De helft van de inbraken komt namelijk voort uit het feit dat inwoners hun ramen en deuren niet goed sluiten.. Inwoners kunnen er bijvoorbeeld zelf voor zorgen dat hun woningen voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 2. Jeugd en Veiligheid: Aanpak jeugdcriminaliteit. Met het oog op de decentralisatie Jeugdzorg is het Veiligheidshuis een belangrijke schakel in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De meerwaarde van het Veiligheidshuis zit in de aansluiting van de preventieve en repressieve aanpak en de aansluiting met het nazorgtraject. Doel van het Veiligheidshuis is o.a. om de jeugdcriminaliteit en overlast te verminderen danwel te voorkomen. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van het veiligheidsgevoel van de inwoners. 3. Integriteit en veiligheid: Bestrijden van de georganiseerde criminaliteit (drugs, Outlaw Motor Gangs). Opstellen van een ondermijningsbeeld. Het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit (drugs) is een continue thema. De laatste tijd speelt in Limburg en zeker ook in onze regio en in bijzonder in de gemeente Sittard-Geleen het fenomeen Outlaw Motor Gangs. Het opstellen van een ondermijningsbeeld van de Westelijke Mijnstreek is dan ook noodzakelijk om de verbindingen tussen de boven en onderwereld in kaart te brengen en adequaat te kunnen bestrijden. Ondermijning van de samenleving betekent immers een aantasting van de fundamenten van onze samenleving en dus ook van het veiligheidsgevoel van de inwoners. 4. Fysieke veiligheid: Brandveiligheid (Samen op Weg i.h.k.v. brandveilig leven). Binnen het beleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg wordt expliciet aandacht gevraagd voor de preventie. Brandweer zal een actieve rol gaan vervullen in het stimuleren van zelfredzaamheid van inwoners zodat deze bij een eventuele calamiteit adequaat kunnen handelen. 5. Subjectieve veiligheid De veiligheidsbeleving van onze inwoners vergroten. Ook al geven de objectieve cijfers aan dat het in een wijk of dorpskern veilig is dan wel veiliger is geworden, dat betekent nog niet dat inwoners zich ook veiliger voelen. Beleving is een gevoel en om dit gevoel te verbeteren dan wel te versterken zullen inwoners meer betrokken moeten worden bij wat er in hun wijk speelt. Het wijkgericht werken is een belangrijke methodiek om deze betrokkenheid van inwoners gestalte te geven. Regionale speerpunten zijn speerpunten die op basis van de criteria, de bijeenkomsten met de raadsleden en de politiescans de hoogste prioriteit krijgen. Dat wil absoluut niet zeggen dat alle andere veiligheidsthema s geen aandacht krijgen. 11

12 Iedere gemeente heeft ook nog zijn eigen lokale speerpunten benoemd. 2.3 Gezamenlijke aanpak Westelijke Mijnstreek Doel van een gezamenlijke kadernota Westelijke Mijnstreek is om het beleid verder te integreren en de gezagsstructuur over de politie te vereenvoudigen. Belangrijk aandachtspunt binnen het integraal veiligheidsbeleid Westelijke Mijnstreek zijn de aspecten die een grote maatschappelijke impact hebben (o.a. High Impact Crimes, Jeugdcriminaliteit). Dit is bij uitstek het terrein van het Veiligheidshuis, waar het voorkomen en verminderen van ernstige overlast, maatschappelijke uitval bij complexe problemen, criminaliteit en het voorkomen van recidive centraal staan. Via het opstellen van integrale persoons- of systeemgerichte plannen van aanpak voor meerderjarige veel-plegers en harde kernjongeren,daders en slachtoffers van huiselijk geweld en personen en gezinnen met meervoudige complexe problematiek pakt het Veiligheidshuis deze thema s aan. Het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek werkt voor de vier gemeenten in de Westelijke Mijnstreek die gezamenlijk de financiering voor het Veiligheidshuis dragen. Ook het Rijk en de Provincie dragen financieel bij aan het Veiligheidshuis. Daarnaast dragen de convenantpartners en partnerorganisaties die incidenteel betrokken zijn bij door middel van inzet van capaciteit. In tegenstelling tot andere veiligheidshuizen hebben de vier gemeenten sinds de oprichting in 2007 de regie gevoerd. Naast de regie op het Veiligheidshuis worden middels deze kadernota en de bijbehorende uitvoeringsplannen binnen de lokale driehoek ook op andere onderwerpen gezamenlijke afspraken gemaakt over: over de inzet van het gebiedsgerichte politiewerk (wijkagent); het monitoren van de effecten van deze inzet; het inzetten van extra capaciteit indien nodig. 12

13 2.4 Speerpunten samengevat in een matrix per gemeente Voorde totstandkoming van dit overzicht is gebruik gemaakt van de indeling gehanteerd in de handreiking Kernbeleid Veiligheid 2014 van de VNG. Veiligheidsthema s / veiligheidsvelden Speerpunten Regio 1 Sittard- Geleen Stein Beek Schinnen 1 Veilige woon- en leefomgeving 1.1 Sociale kwaliteit (o.m. woonoverlast, overlast verslaafden) 1.2 Fysieke kwaliteit (o.m. vernieling, graffiti, zwerfvuil) 1.3 Objectieve veiligheid/veelvoorkomende criminaliteit en High Impact Crimes (HIC) X X X X X X X X X X X 1.4 Subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel X X X X X 2 Bedrijvigheid en veiligheid 2.1 Veilig winkelgebied X X 2.2 Veilige bedrijventerrein X X 2.3 Veilig uitgaan X X X 2.4 Veilige evenementen X X X X X 2.5 Veilig toerisme 3 Jeugd en veiligheid 3.1 Overlast gevende jeugd X X X X X 3.2 Jeugdcriminaliteit/individuele probleemjongeren X X X X X 3.3 Jeugd, alcohol en drugs 3.4 Veilig in en om de school 4 Fysieke veiligheid 4.1 Verkeersveiligheid 4.2 Brandveiligheid X X X X X 4.3 Externe veiligheid 4.4 Rampenbestrijding en crisisbeheersing X X X 5 Integriteit en veiligheid 5.1 Polarisatie en radicalisering 5.2 Georganiseerde criminaliteit X X X X X 5.3 Veilige Publieke Taak X X X X X 5.4 Informatieveiligheid X 5.5 Ambtelijke en bestuurlijke integriteit 1 Onder regio wordt verstaan: de gemeenschappelijke regionale speerpunten. 13

14 Toelichting (kort): In de matrix staan naast bij de zwart gearceerde regionale speerpunten ook een aantal kruisjes bij aandachtsvelden die weliswaar geen regionaal speerpunt zijn, maar wel thema s zijn die in alle gemeenten in meer of mindere mate spelen. Daarnaast staan er nog kruisjes bij de afzonderlijke gemeenten. Dit zijn de lokale prioriteiten. Alle speerpunten zullen in de lokale uitvoeringsplannen nader worden uitgewerkt. Per speerpunt wordt aangegeven wat, met welke partners en welke middelen, wordt gedaan. De gemeente Sittard-Geleen heeft verhoudingsgewijs meer lokale speerpunten dan de andere drie gemeenten binnen de Westelijke Mijnstreek. Dit hangt samen met de grootte van de gemeente, de demografische samenstelling van de bevolking en het stedelijk karakter. 14

15 3. Borging 3.1 Communicatie Communicatie is een wezenlijk element van het integraal veiligheidsbeleid. Veiligheid is een omvangrijk terrein dat voor de burger heel belangrijk is en waarover zij goed geïnformeerd dient te worden. Het is echter ook een terrein waarbij de input van de inwoners zelf essentieel is. Deze is gelegen in de eigen verantwoordelijkheid die de burger dient te nemen en het signaleren van onveiligheid. Communicatie draagt bij aan de veiligheidsbeleving. Door te laten zien welke aanpak van problemen effectief is, door de dialoog tussen overheid en inwoners te organiseren en door te verduidelijken wie is aan te spreken op resultaten of het uitblijven ervan. Voor de veiligheidsbeleving van de inwoners is het van belang om hen regelmatig te informeren over de aanpak en de resultaten van het beleid. Daarbij gaat het niet alleen om het melden van successen in de bestrijding, maar ook om aandacht voor verbetering van de leefomgeving. Via de media, maar ook in de eigen communicatiemiddelen van de veiligheidspartners. Ook moet duidelijk zijn wat betrokkenen van elkaar mogen verwachten en of ze dat waarmaken 3.2 Evaluatie veiligheidsbeleid Om de maatschappelijke effectiviteit van het beleid te meten maken we gebruik van de cijfers van de politie en de veiligheidsmonitor welke tegelijkertijd in de vier gemeenten zal worden uitgevoerd. Middels deze veiligheidsmonitor is het mogelijk de gevolgen van het beleid te meten. 3.3 Financiële consequenties In het kader van de financiële consequenties van het integraal veiligheidsbeleid dient onderscheid gemaakt te worden in de navolgende producten: producten waarvoor geen financiële middelen noodzakelijk zijn; producten waarvoor al middelen in de begroting zijn verwerkt; producten waarvoor externe partijen verantwoordelijk zijn; producten waarvoor aanvullende middelen noodzakelijk zijn. In de lokale uitvoeringsplannen worden bovenstaande producten nader uitgewerkt. Op dat moment moeten namelijk ook de financiële mogelijkheden en consequenties bekend en doorberekend zijn voor de verwerking in de voorjaars- c.q. kadernota (en vervolgens in de gemeentebegroting). 3.4 Uitvoering Nadat deze kadernota door de raad is vastgesteld is het zaak de uitvoering daarvan zo snel mogelijk op te pakken en deze zo goed mogelijk te bewaken. De regie daarvoor ligt bij de gemeente, maar bij de uitvoering hebben, zoals aangegeven, alle partners een belangrijke rol in het kader van de lokale uitvoeringsplannen. Er moet betrokkenheid en bereidheid zijn bij alle partners en de voortgang van de activiteiten dient gezamenlijk te worden bewaakt. Tevens is het de bedoeling om jaarlijks een terugkoppeling van de resultaten te krijgen, zodat daardoor ook aan de raad verantwoording kan worden afgelegd. 15

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: 12 Onderwerp: programmalijnen Integraal Veiligheids Plan en concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010.

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010. O-BOC/2012/2100 1) Waarom deze nota? Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten van het huidige politiedistrict Maas en Leijgraaf ( gemeenten Land van Cuijk, Boekel,Uden,Veghel en

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 onderwerp Integraal Veiligheidsbeleid 54925 zaakkenmerk Inleiding De huidige nota integrale veiligheid van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid

Kadernota Integrale Veiligheid Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 1 1. Inleiding Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een stad waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te verblijven. Een basisvoorwaarde voor

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 30-10-2012 Onderwerp: Veiligheidsstrategie - Meerjarenbeleidsplan 2013-2014 Conceptbesluit: Het college neemt kennis van het concept

Nadere informatie

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Naar een Integraal Veiligheidsbeleid

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Naar een Integraal Veiligheidsbeleid Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Naar een Integraal Veiligheidsbeleid 5 Inhoudsopgave 1 Aanleiding beleidsontwikkeling 3 1.1 Aangekondigde wijziging Gemeentewet 3 1.2 Kernbeleid Veiligheid

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 2010 Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?...3 1.2 Bestuursakkoord...3 1.3 Lokaal coalitieakkoord...3 1.3 Leeswijzer...3 2. Wat is veiligheid?...

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 2-9-2014 Nummer voorstel: 2014/47 Voor raadsvergadering d.d.: 16-09-2014 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Heusden Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Integrale Veiligheid...4 1.1 Veiligheid... 4 1.2 Integraal Veiligheidsbeleid... 4 1.3 Regierol... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 18 december 2012 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2012_BW_00428 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014, politie eenheid

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Vaststelling Kadernota Integrale Veiligheid

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Concept beleidsplan politie regionale eenheid Limburg 2015-2018. Gemeentebladnummer : 2014/61 Behandelend ambtenaar : LEMANS, PATRICK Agendapunt : Portefeuille

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid

Integraal Veiligheidsbeleid Integraal Veiligheidsbeleid 2010-2013 Veiligheid, onze zorg, uw zorg! Deel 1 Beleidsdeel Vastgesteld d.d. 1 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 4 Deel 1 : Het beleidsdeel 4 Deel 2 : Het uitvoeringsplan 4 1. Inleiding

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie I nhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, doel, strategische thema s & inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting & robuuste basisteams. 3. Sturing en lokale

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel Raadsvoorstel Agenda nr.4 Onderwerp: Prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Soort: Besluitvormend Opsteller: T.L.M. van Houts - van Dijk Portefeuillehouder: A.P.M. Veltman Zaaknummer: SOM/2014/009989

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 5 van 2012 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit tot wijziging van hoofdstuk 12 (subsidie integrale veiligheid) van het Algemeen Subsidiebesluit Zeeland 2007 en aanpassing van het beleidskader Integrale

Nadere informatie

Deel I. Integraal Veiligheidsplan 2011-2014. Gemeente Bronckhorst

Deel I. Integraal Veiligheidsplan 2011-2014. Gemeente Bronckhorst Deel I Integraal Veiligheidsplan 2011-2014 Gemeente Bronckhorst Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Samenvatting.. 3 Hoofdstuk 1. Aanleiding..5 Hoofdstuk 2. Doel en uitgangspunten...7 Hoofdstuk 3. Definitie

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst)

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 Gemeente Sliedrecht Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Portefeuillehouder: Burgemeester A.P.J. van Hemmen Ambtelijk opdrachtgever:

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan kadernota

Integraal Veiligheidsplan kadernota Integraal Veiligheidsplan 2013 2016 kadernota Vlaardingen, 27 november 2012 Nr. 538851 1 1. Samenvatting Veiligheid behoort tot de klassieke taken van de overheid. De gemeente speelt hierin een belangrijke

Nadere informatie

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsregio Drenthe en het Regionaal risicoprofiel De Veiligheidsregio Drenthe heeft

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; 07.0003314 De raad van de gemeente Son en Breugel; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel

Nadere informatie

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid 2010-2014 gemeente Tynaarlo. Veilig zijn en veilig blijven

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid 2010-2014 gemeente Tynaarlo. Veilig zijn en veilig blijven Startnotitie integraal veiligheidsbeleid 2010-2014 gemeente Tynaarlo. Veilig zijn en veilig blijven Inleiding Per 1 januari 2008 is de gemeentelijke regierol in de Gemeentewet vastgelegd. Gemeenten hebben

Nadere informatie

Vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 23 april 2015.

Vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 23 april 2015. Vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 23 april 2015. Voorwoord Voor u ligt de kadernota Integrale Veiligheid van de gemeente Bernheze voor de periode 2015-2018. Dit stuk geeft u inzicht in de

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Steller : Beleidsadviseur Integrale veiligheid Datum : 1 maart 2013 Versie : 1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Startnotitie Integrale veiligheid Gemeente Drimmelen

Startnotitie Integrale veiligheid Gemeente Drimmelen Versie : 1.2 Datum : 28 maart 2007 Samengesteld door : Marcel van 't Zand, Amy van Groesen, Jessica de Bresser pagina 2 van 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Uitgangspunten(Probleemsteling en doelstelling)

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie Inhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, missie & visie, doel, strategische thema s en inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting, geografische indeling,

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB)

Startnotitie. Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB) Startnotitie Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB) Gemeente Eemsmond 2013-2016 1 Inhoudsopgave Startnotitie Integraal Veiligheid Beleidsplan Gemeente Eemsmond 2013-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden Raadsvoorstel V200801244 Onderwerp: Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Veiligheidsbeleid wordt ontwikkeld op zowel

Nadere informatie

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 Gemeente Echt-Susteren, 6 juli 2011 Vastgesteld college van B&W: 19 juli 2011 Vastgesteld gemeenteraad: 29 september 2011 Portefeuillehouder: Burgemeester Hessels

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: B. Visser Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Gemeente Gilze en Rijen Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 De burger als participant in veiligheid Behandeldatum college van B&W: 29 mei 2012 Behandeldatum commissie middelen: 18 juni 2012 Vaststelling

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden College Onderwerp: V200801244 Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden Collegevoorstel Inleiding: Veiligheidsbeleid wordt ontwikkeld op zowel

Nadere informatie

Benchmark Sturen op veiligheid 2011 BENCHMARK STUREN OP VEILIGHEID

Benchmark Sturen op veiligheid 2011 BENCHMARK STUREN OP VEILIGHEID Benchmark Sturen op veiligheid 2011 BENCHMARK STUREN OP VEILIGHEID Hoe effectief is uw veiligheidsbeleid? Hoe kunt u goed sturen op prestaties? Hoe sterk is uw interne organisatie rond veiligheid? Hoe

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013. Ambities voor een veiliger Heusden

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013. Ambities voor een veiliger Heusden Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding... 1 1.2 Bestuursakkoord... 1 1.3 Leeswijzer... 1 2. Veiligheid nader bekeken... 2 2.1 Definitie

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie Inhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, missie & visie, doel, strategische thema s en inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting, geografische indeling,

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID IN DE GEMEENTE

BRANDVEILIGHEID IN DE GEMEENTE RemBrand project 4: BRANDVEILIGHEID IN DE GEMEENTE EEN HANDREIKING VOOR DE REGIEROL VAN DE GEMEENTE 1 INLEIDING Opdracht project 4 RemBrand In het projectplan implementatie RemBrand staat dat het projectresultaat

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsplan Processchema

Kadernota Integraal Veiligheidsplan Processchema Gemeente Nieuwkoop afdeling Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving Kadernota Integraal Veiligheidsplan Processchema ( Planning: Stappenplan / Plan van Aanpak,: Tijd / Tijdschema ) Inleiding Veiligheid

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid Ridderkerk

Integraal veiligheidsbeleid Ridderkerk Integraal veiligheidsbeleid Ridderkerk 2016-2019 1 1 Inleiding Veiligheid blijft een van de belangrijkste onderwerpen voor de inwoners van onze gemeente. Al jaren staat het onderwerp voor inwoners in de

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Beleidsplan Politie Limburg 2013-2014. Gemeentebladnummer : 2012/70 Behandelend ambtenaar : LEMANS, PATRICK Agendapunt : Portefeuille : ALGEMENE ZAKEN EN PARKSTAD

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Nummer : 09-09.2011 Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Korte inhoud : Elk jaar wordt aan de gemeenteraad gevraagd gemeentelijke beleidsprioriteiten aan te leveren voor het

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Uitvoeringsplan (woning)inbraak

Uitvoeringsplan (woning)inbraak Prioriteit Uitvoeringsplan (woning)inbraak Inleiding In de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 1 heeft de raad (woning)inbraak als een van de 6 prioriteiten voor 2012 benoemd. Hiertoe is dit uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie