Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente"

Transcriptie

1 Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

2 Inleiding Hoofdstuk 1 Veilige woon- en leefomgeving 1.1 Preventie (schuur)inbraken 1.2 Burgernet 1.3 Zorgconvenanten 1.4 Top X Maatschappelijke Onrust Hoofdstuk 2 Bedrijvigheid en veiligheid 2.1 Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden en Bedrijventerreinen 2.2 Veilig uitgaan Hoofdstuk 3 Jeugd en veiligheid 3.1 Uitvoering actieplan Alcoholmatiging en preventie drugsgebruik 3.2 Jeugdoverlast Hoofdstuk 4 Fysieke veiligheid 4.1 Project verkeerseducatie 4.2 Rampenbestrijding en crisisbeheersing Hoofdstuk 5 Integriteit en veiligheid 5.1 Actualisatie beleid Bibob Hoofdstuk 6 Uitvoering afspraken clusterdriehoek 6.1 Aanpak fietsendiefstal Bijlage: Clusterjaarplan Cluster Midden 2012 Politie Twente Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid

3 Inleiding Op basis van de beleidsnota Integraal veiligheidsbeleid Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente, die op 13 november 2007 door de raad is vastgesteld, zijn in 2008, 2009, 2010 en 2011 uitvoeringsprogramma s Integrale veiligheid vastgesteld. Een aantal opgepakte acties in 2011 loopt door voor het jaar Dit komt deels doordat het langer lopende projecten betreft of onderwerpen waaraan voortdurend aandacht besteed dient te worden. Daarnaast bevinden zich een aantal opgepakte acties zich in de afrondende fase bevinden en die in het eerste kwartaal van 2012 zullen worden afgerond. Daarnaast zijn in overleg met de politie en het OM en de verschillende gemeentelijke beleidsmatige afdelingen nieuwe acties op het gebied van integrale veiligheid opgestart. Per aanpak is aangegeven wat de bedoeling is, welk effect wordt beoogd met de aanpak, wie verantwoordelijk is voor het oppakken en coördineren van de aanpak, welke partners er verder bij betrokken zijn of zullen worden, of er door de raad een accent is gelegd bij de aanpak, wat de status en de planning zijn en welke kosten ermee gemoeid zijn; het betreft zowel een inschatting van ambtelijke uren als financiële kosten. Niet alleen is afstemming gezocht met de speerpunten van de politie in 2012, ook is afstemming gezocht wat betreft de inzet. Bij de meeste activiteiten gaat het om reguliere inzet van de politie. Een aantal activiteiten zoals o.a. de aanpak van overlast gevende jeugd of de deelname aan de werkgroepen keurmerk veilig ondernemen vergen extra inzet. De wijkaandachtspunten 1 van de politie 2 in 2012 voor de gemeente Hof van Twente zijn: 1. Overlast door jeugd 2. Verkeer 3. Asielzoekerscentrum 4. Keurmerk Veilig Uitgaan 5. Schuurinbraken 6. Zorginstellingen 7. Fietsendiefstal Speerpunt is de aanpak van uitgaansoverlast/geweld op straat. De gemeentelijke bijdrage in het uitvoeren van deze speerpunten is per veiligheidsthema opgenomen in dit Uitvoeringsprogramma IVZ Wat betreft het toekomstig integraal veiligheidsbeleid zal het college aansluiting vinden bij een regionale beleidscyclus. Dit houdt in dat er voor 2013 tot en met 2016 beleid zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze zal o.a. haar basis vinden in de de uitkomsten van vragenlijsten die aansluiten bij de Landelijke Veiligheidsmonitor. Voordeel van deze basis is dat landelijk en regionale vergelijking mogelijk zal zijn. Het jaar 2012 is een overgangsjaar. Dit Uitvoeringsprogramma is op 17 november 2011 vastgesteld in de lokale driehoek, evenals het clusterjaarplan van de politie. 1 Dit houdt in dat binnen bestaande capaciteit deze onderwerpen extra aandacht krijgen. Een 2 In de loop van 2012 zal de Politie Twente opgaan in een grotere Regio Oost, vallend onder de Nationale Politie. Ten tijde van dit schrijven was de daadwerkelijke datum van inwerkingtreding nog niet bekend. Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid

4 Hoofdstuk 1 Veilige woon- en leefomgeving 1.1 Preventie (schuur)inbraken Omschrijving: Preventie-activiteiten ontplooien om het aantal insluipingen/inbraken te voorkomen. Beoogd effect: o Verminderen van het aantal insluipingen/inbraken in schuren op het platteland in het bijzonder en in woningen in het algemeen. Aanpak: o Voorlichting geven middels de gemeentelijke website, krant en bijeenkomsten.. Verantwoordelijk: De burgemeester, afdeling Algemene Zaken o Wethouder Wonen en Werken o Afdeling Ruimtelijke en Economische ontwikkeling, cluster platteland Accent: Nee Planning: Doorlopend Kosten: Passend binnen het budget communicatie. 1.2 Burgernet Omschrijving: Burgernet geeft invulling aan het concept burgerparticipatie door deelnemende burgers in te schakelen bij: opsporen, betrekken, informeren en alarmeren bij misdaad. Beoogd effect: Doel is het verhogen van de objectieve en subjectieve veiligheid in de gemeenten waar Burgernet wordt ingevoerd. Aanpak: o Sinds juni 2011 is de gemeente Hof van Twente aangesloten bij Burgernet. Ook in 2012 zullen gemeente en politie aandacht blijven besteden aan Burgernet, ook inzake de aanmeldingen van deelnemers. Verantwoordelijk: De burgemeester, afdeling Algemene Zaken. o Afdeling publiekszaken o Afdeling Algemene Zaken, cluster communicatie Accent: Nee Planning: doorlopend in 2012 Kosten: Geen Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid

5 1.3 Intensivering afspraken / samenwerking met (zorg)instellingen Omschrijving: Door middel van een goede informatie-uitwisseling door veiligheidspartners en betreffende instellingen (zoals Aveleijn, zorgboerderijen, AZC Markelo etc) wordt getracht een beter zicht te krijgen op het risicoprofiel van de bewoners van zorginstellingen. Beoogd effect: Doel is het verhogen van de objectieve en subjectieve veiligheid / leefbaarheid op en rondom zorginstellingen. Aanpak: o De gemeente Hof van Twente zal in overleg met het Veiligheidshuis Hengelo en de zorginstellingen en het AZC Markelo nadere afspraken maken om de informatie-uitwisseling te structureren en formaliseren. o De politie Hof van Twente heeft aandachtsfunctionarissen voor zowel de zorginstellingen als het AZC; zij zullen het informatieknooppunt in deze informatie-uitwisseling zijn. Zij fungeren ook als aanspreekpunt voor omwonenden van deze instellingen. Het gaat in zijn algemeenheid over het hebben van korte lijnen, goede informatie deling. o De gemeente Hof van Twente is verantwoordelijk voor de totstandkoming van o de afspraken en de monitoring daarvan. De deelnemende partijen hechten waarde aan privacy en werken binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verantwoordelijk: De burgemeester, afdeling Algemene Zaken en afdeling Maatschappelijke ontwikkeling. o COA o Zorginstellingen o Buurtschap Herike Elsen o Gemeentelijk procesmanagement Accent: Nee Planning: doorlopend in 2012 Kosten: Geen Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid

6 1.4 Top X Maatschappelijke Onrust Omschrijving: Top X is een overzicht van bovengemiddelde risicogroepen (individu/gezin/groep) in Hof van Twente ten aanzien van de (dreiging van de verstoring) openbare orde en veiligheid (in eerste instantie, op langer termijn mogelijk ook zorg) en de strafrechtelijke handhaving daarvan. Beoogd effect: Middels het samenstellen van een Top X door het Veiligheidshuis Hengelo wordt bekeken of, en zo ja hoeveel, van deze risicogroepen er in Hof van Twente zijn. Vervolgens wordt hiervoor een sluitende, persoonsgerichte aanpak opgesteld, met inzet door zorg en veiligheid. Aanpak: o De gemeente Hof van Twente heeft de regie, de andere veiligheidspartners dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opzet en uitvoering van de persoonsgerichte aanpak. o Het feitelijke opstellen van een Top X geschiedt door het Veiligheidshuis Hengelo, in samenwerking met het procesmanagement Hof van Twente en de politie Hof van Twente. o De Top X en de persoonsgerichte aanpak worden onder verantwoordelijkheid van de lokale driehoek vastgesteld. o De gemeente Hof van Twente sluit, wanneer nodig, aan bij het Stedelijk StrafketenOverleg van het Veiligheidshuis Hengelo. o De gemeente Hof van Twente is verantwoordelijk voor de monitoring van deze persoongerichte aanpak (proces-management). o De ketenpartners van het Veiligheidshuis Hengelo hechten waarde aan privacy en werken binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verantwoordelijk: De burgemeester, afdeling Algemene Zaken. o Veiligheidshuis Hengelo o Openbaar ministerie Accent: Nee Planning: doorlopend in 2012 Kosten: In 2012 hoeft de gemeente nog geen financiële bijdrage te leveren aan het Veiligheidshuis. Wel dient onze zorgstructuur op orde te zijn. Sinds september 2011 hebben wij een procesmanagement met bijbehorende zorgstructuur. Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid

7 Hoofdstuk 2 Bedrijvigheid en veiligheid 2.1 Veilig ondernemen voor winkelgebieden en bedrijventerreinen Omschrijving: Uitvoeren KVO W en KVO B projecten in Goor. Beoogd effect: o Duidelijke samenwerking en het nemen van verantwoordelijkheid door de o gemeente, de ondernemers en politie gezamenlijk. Het vergroten van de objectieve en subjectieve veiligheid in winkelgebieden en op bedrijventerreinen door middel van gezamenlijk te bepalen maatregelen. Aanpak: Verlengen van de KVO convenanten. Verantwoordelijk: Burgemeester, afdeling Algemene Zaken o Afdeling REO o Ondernemers(verenigingen) o HBD Accent: Nee Status: Twee KVO trajecten in het najaar van 2009 gestart te Goor. Planning: Doorlopend in Kosten: 20 uur ambtelijke capaciteit opgenomen in het afdelingsplan Algemene Zaken. 20 uur ambtelijke capaciteit opgenomen in het afdelingsplan brandweer. 20 uur ambtelijke capaciteit opgenomen in het afdelingsplan Openbare werken 2.2 Veilig uitgaan Omschrijving: Uitvoeren Horecaconvenant d.d. maart Beoogd effect: - Betere veiligheidsbeleving: bezoekers van de deelnemende horecazaken merken dat er serieus werk gemaakt wordt van een veilige (horeca)omgeving; - Positief signaal richting andere bezoekers; - Preventieve werking ten aanzien van mogelijke raddraaiers. Dus de ongewenste klant heeft geen toegang meer tot de bij het collectief aangesloten horecazaken; - Veiligere omgeving om te werken en uit te gaan; - Vermindering van schade van vernielingen en geweldsdelicten. Aanpak: De teams van Hengelo en de Hof van Twente hebben horecaadoptieagenten. Elke zaterdagnacht worden 8 politiemensen (bikers en voetkoppels uit de clustercapaciteit) en één hondengeleider extra ingezet; Minimaal eens per jaar wordt een gezamenlijke training met portiers van horecagelegenheden georganiseerd met betrekking tot de aanpak van overlast en geweldsmisdrijven; Waar nodig zal de gemeente maatregelen treffen. Overleg hierover vindt jaarlijks plaats middels een horeca-overleg onder het voorzitterschap van de burgemeester. Verantwoordelijk: Burgemeester, afdeling Algemene Zaken o Horeca ondernemers o Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Hof van Twente o Openbaar ministerie Accent: Ja Status: Uitvoeren Horecaconvenant maart Planning: Doorlopend in Kosten: Geen Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid

8 Hoofdstuk 3 Jeugd en veiligheid 3.1 Uitvoeren Actieplan Alcoholmatiging en preventie drugsgebruik Omschrijving: Ontmoediging drank- en drugsgebruik door jongeren Beoogd effect: o Uitvoeren plan van aanpak om op termijn bewustwording van gevolgen van alcohol onder jongeren en hun opvoeders (volksgezondheid, indrinken, keten, overlast) en wat kan de gemeente doen aan ondersteunend beleid hiervoor (regelgeving en handhaving). o Preventie drugsgebruik onder jongeren. o Verminderen van de overlast na het uitgaan. Aanpak: Het uitvoeren van een aanpak waarbij drank- en drugsgebruik door jongeren wordt ontmoedigd vanuit verschillende uitgangspunten zoals volksgezondheid en openbare orde conform de maatregelen uit het Actieplan Alcoholmatiging, zoals het uitvoeren van de afspraken uit het convenant Alcohol in voetbalkantines. Speciale aandacht zal ook de implementatie van de nieuwe D&H wet per 1 juli 2012 krijgen. Verantwoordelijk: Wethouder Jeugdzaken, afdelingen Algemene Zaken en Maatschappelijke ontwikkeling. o Burgemeester o Regionaal College / project Happy Fris o Centrum Jeugd en Gezin o Tactus o GGD Accent: Ja Status: Doorlopend in 2012 Planning: Doorlopend Kosten: Zie Actieplan Alcoholmatiging. Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid

9 3.2 Jeugdoverlast Omschrijving: Aanpak overlast door jeugd (groepen). In Hof van Twente zijn 4 hinderlijke groepen 3. Beoogd effect: Doel is om als regievoerder de in Hof van Twente aanwezige jeugdgroepen in beeld te brengen en waar nodig een aanpak vast te stellen met de partners. Streven naar een situatie waarin de overlast door jeugdgroepen beheersbaar blijft en escalatie (doorgroei naar overlastgevende of criminele groepen) wordt voorkomen. 4 Aanpak: Op basis van de shortlistmethode groepen in beeld te brengen; hinderlijk of overlastgevend en deze groepen integraal aan te pakken onder regie van de gemeente waarbij er steeds afstemming plaatsvindt tussen de jeugdagent, jongerenwerk en de beleidsmedewerker jeugd. Verantwoordelijk: Burgemeester en de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling o Wethouder Jeugd o Afdeling Algemene Zaken o Procesmanagement jeugd o GGD o Algemeen maatschappelijk werk o Jongerenwerk o Veiligheidshuis Midden Twente o Centrum Jeugd en Gezin o Halt Accent: Ja Status: Bestaand beleid Planning: Doorlopend Kosten: 20 uur passend binnen het afdelingsplan Maatschappelijke ontwikkeling. 3 Shortlist analyse Politie Twente d.d. mei Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid

10 Hoofdstuk 4 Fysieke veiligheid 4.1 Verkeerseducatie Omschrijving: Uitvoeren convenant Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Overijssel. Beoogd effect: o Vergroten van de verkeersveiligheid o Vergroten van het verkeersveiligheidsgevoel Aanpak: Verantwoordelijk: Wethouder Openbare Werken, afdeling Openbare Werken o ANWB o VVN Accent: Ja Status: Bestaand beleid Planning: Doorlopend in Kosten: Passend binnen de begroting. 4.2 Rampenbestrijding en risicobeheersing / veiligheidsregio Omschrijving: In de veiligheidsregio Twente werken de regionale brandweer, Politie Twente, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie) en Bevolkingszorg (de gemeentes) en andere partners nauw samen. De samenwerking in de vorm van de Gemeenschappelijke Regelingen VRT is gestoeld op de Wet op de veiligheidsregio s. De verbinding met het lokale bestuur wordt gevormd door de burgemeester die middels het algemeen bestuur betrokken zijn bij de Veiligheidsregio Twente. Beoogd effect: o De verandering zorgt voor meer professionaliteit, betere samenwerking en meer gedeelde ervaring en daarmee voor een betere veiligheidszorg. o De kosten dalen omdat de gemeenten minder hoeven te investeren in opleiding van ambtenaren en er lokaal minder getraind hoeft te worden. Aanpak: o Voor Twente betekent het dat de crisisbestrijding door de VRT wordt georganiseerd en uitgevoerd. Veertien verschillende lokale rampenplannen, met veertien lokale crisisorganisaties met in totaal honderden medewerkers gaan in 2012 op in één regionaal crisisplan dat wordt uitgevoerd door één vast regionaal team bevolkingszorg. o In het regionaal risicoprofiel van Twente zijn o.a. op basis van gegevens uit de provinciale risicokaart 18 scenario s beschreven. Vijf risico s in Twente krijgen een extra prioritiet. o De verplichte planfiguren voor de VRT: Regionaal Beleidsplan, Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Crisisplan worden medio 2012 door het algemeen bestuur vastgesteld. Verantwoordelijk lokaal: Burgemeester, afdeling Algemene Zaken o De VRT (Veiligheidsbureau) o Regionale Brandweer o Cluster veiligheid AJZ Accent: Door de vorming van één regionale Brandweer Twente binnen de Veiligheidsregio Twente zal de gemeenschappelijke regeling VRT in het 3 e kwartaal van 2012 worden aangepast. Planning: 2012 Kosten: In 2012 is de begroting van de Veiligheidsregio Twente voor Hof van Twente budgetneutraal Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid

11 Hoofdstuk 5 Integriteit en veiligheid 5.1 Actualisatie beleid Bibob Omschrijving: Het actualiseren van het huidige beleid Bibob d.d Beoogd effect: Toevoegen van de inzetmogelijkheden van het Bibob instrument, zoals bijvoorbeeld bij bouwvergunningen (Wabo), aanbestedingen, subsidies; e.e.a. conform een te stellen prioritering. Doel: bestuurlijke aanpak georganiseerde misdaad. Aanpak: Uitbreiding Bibob instrumentarium bekend maken in de organisatie. Verantwoordelijk: De burgemeester, afdeling Algemene Zaken o Afdeling Vergunning en Handhaving o Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling o Driehoek o Regionaal College o RIEC Accent: Nee Planning: Zodra het beleid geactualiseerd is vastgesteld door het Regionaal college, vertalen naar de behoefte in Hof van Twente. Kosten: 20 uur ambtelijke capaciteit opgenomen in het afdelingsplan Algemene Zaken. Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid

12 Hoofdstuk 6 Uitvoering afspraken clusterdriehoek 6.1 Aanpak fietsendiefstal Omschrijving: Door een goede samenwerking tussen de gemeente en de politie de fietsendiefstallen aanpakken. Beoogd effect: Het aantal fietsendiefstallen verminderen. Aanpak: In clusterverband is een tagreader aangeschaft. Met dit apparaat kan de politie gericht opsporingsactiviteiten verrichten om gestolen fietsen te kunnen traceren. Ook wordt clusterbreed de lokfiets ingezet. Verantwoordelijk: Politie Twente o De burgemeester o Afdeling Algemene Zaken o Afdeling Publiekzaken o Afdeling Openbare Werken o Veiligheidscluster Hengelo, Hof van Twente en Borne Accent: Clusterspeerpunt politie 2012 Planning: 2012 Kosten: Geen Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2011 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2011 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2011 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Inleiding Hoofdstuk 1 Veilige woon- en leefomgeving 4 1.1 Rolstoeltoegankelijke openbare ruimte 1.2 Veiligheidsaanpak

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2010 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2010 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2010 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Voortgangsrapportage september 2010 1 Hoofdstuk 1 Veilige woon- en leefomgeving 1.1 Rolstoeltoegankelijke openbare

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Voor het jaar 2011 wordt voor het eerst een integraal districtsjaarplan veiligheid voor het gebied Rijn-

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2015. Gemeente Haaksbergen

Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2015. Gemeente Haaksbergen Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2015 Gemeente Haaksbergen 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Terugblik jaarplan 2014... 4 2.1 Veilige woon- en leefomgeving... 4 2.2 Bedrijvigheid

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: B. Visser Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 onderwerp Integraal Veiligheidsbeleid 54925 zaakkenmerk Inleiding De huidige nota integrale veiligheid van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Alcohol- en Drugsbeleid 2012 Steller: S. van Schijndel Datum: 18 januari 2012 Nr.: RIB-JR-1202 Geachte

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst)

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 Gemeente Sliedrecht Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Portefeuillehouder: Burgemeester A.P.J. van Hemmen Ambtelijk opdrachtgever:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving 2.1 Wat hebben we bereikt? 2.1.1 Veiligheid In

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 30-10-2012 Onderwerp: Veiligheidsstrategie - Meerjarenbeleidsplan 2013-2014 Conceptbesluit: Het college neemt kennis van het concept

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Steller : Beleidsadviseur Integrale veiligheid Datum : 1 maart 2013 Versie : 1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: J.J.H. Colijn-de Raat Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 2010 Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?...3 1.2 Bestuursakkoord...3 1.3 Lokaal coalitieakkoord...3 1.3 Leeswijzer...3 2. Wat is veiligheid?...

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn. Elst,

Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn. Elst, Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn Elst, 02-05-17 Programma Definitie en voorbeelden Waarom aanpak ondermijning? Stappenplan Financiële consequenties

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB)

Startnotitie. Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB) Startnotitie Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB) Gemeente Eemsmond 2013-2016 1 Inhoudsopgave Startnotitie Integraal Veiligheid Beleidsplan Gemeente Eemsmond 2013-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Hand-out. Veiligheidsavond Leiderdorp 13 juni 2013

Hand-out. Veiligheidsavond Leiderdorp 13 juni 2013 Hand-out Veiligheidsavond Leiderdorp 13 juni 2013 Overzicht prioriteiten IVB 2011-2014 - Gemeente Prioriteiten IVB Status Uitvoering / X 1. Huiselijk Geweld College akkoord met Uvp, ter info raad. 2. Inbraken

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017 [Geef tekst op] 217/546 217/5482 Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 217 Gemeente Zaanstad, januari 217 Stadhuisplein 1 156 MZ Zaandam Postbus 2 15 GA Zaandam www.zaanstad.nl Inleiding In het Integraal

Nadere informatie

Clusterjaarplan. Cluster Midden 2012 Politie Twente

Clusterjaarplan. Cluster Midden 2012 Politie Twente Clusterjaarplan Cluster Midden 2012 Politie Twente 1. Inleiding Het jaarplan 2012 van Cluster Midden is een afgeleide van het korpsjaarplan 2012 en past binnen de tien landelijke prioriteiten van de politie.

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie

Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid

Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 8 mei 2008 Informerend Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid Punt no. : 9b Korte toelichting Het uitvoeringsplanbehorend bij de nota Een Glazen Leeuw wordt

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente. krachtenveldanalyse. Participatietraject consultatie verordening Drank- en Horecawet

Gemeente Hof van Twente. krachtenveldanalyse. Participatietraject consultatie verordening Drank- en Horecawet Gemeente Hof van Twente krachtenveldanalyse consultatie verordening Drank- en Horecawet Ellen Verhoef & Malu Hertzdahl 26-3-2013 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Krachtenveldanalyse en Drank- en Horecawet...

Nadere informatie

Pilot verlengde openingstijden horeca in de centra van Sittard en Geleen

Pilot verlengde openingstijden horeca in de centra van Sittard en Geleen Pilot verlengde openingstijden horeca in de centra van Sittard en Geleen (vanaf 1 december 2012 t/m 1 december 2013) Pagina 1 van 5 Inleiding Op 15 december 2010 heeft de gemeenteraad van de gemeente Sittard

Nadere informatie

Aanpak jeugdoverlast. Van inzet jeugdboa s tot een professionele ketenaanpak

Aanpak jeugdoverlast. Van inzet jeugdboa s tot een professionele ketenaanpak Aanpak jeugdoverlast Van inzet jeugdboa s tot een professionele ketenaanpak Inhoud Aanleiding Wat is een jeugdboa? Werkwijze jeugdboa s Ervaringen tot nu toe met jeugdboa s Successen aanpak jeugdgroepen

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Peel en Maas, De ondernemers van Discotheek The Apollo en Palladio Discotheek, De gemeente Peel en Maas, Politie Limburg-Noord, Basiseenheid

Nadere informatie

Thema Veiligheid Commissie Bestuur 31 mei 2012

Thema Veiligheid Commissie Bestuur 31 mei 2012 Thema Veiligheid 2013-2016 Commissie Bestuur 31 mei 2012 IVB Politie DAS Brandweer Deurne 14-6-2012 1 Wat? CIJFERS 2009-2012 KADER 2013-2016 14-6-2012 2 1 IVB 2009-2012 Integraal Veiligheidsbeleid Kadernota

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Ginkel, van H.J. Tel.nr. (0318) 68 08 27 Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2010/55 631916 COA 17 augustus

Nadere informatie

Wateringse Veld College

Wateringse Veld College Wateringse Veld College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Wateringse Veld College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van Wateringse Veld college

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Zuid West College 2015

Zuid West College 2015 Zuid West College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Zuid West College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van het Zuid West College Landelijke

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Recente ontwikkelingen... 3 2. Doelen...

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Alcoholmatigingsprogramma's Jeugd en alcohol Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland. gfedcb. Besluitenlijst d.d. d.d.

Alcoholmatigingsprogramma's Jeugd en alcohol Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland. gfedcb. Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM Alcoholmatigingsprogramma's Jeugd en alcohol Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland 1- Notagegevens Notanummer 2008.48686

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Gemeente Gilze en Rijen Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 De burger als participant in veiligheid Behandeldatum college van B&W: 29 mei 2012 Behandeldatum commissie middelen: 18 juni 2012 Vaststelling

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Minister van Veiligheid & Justitie stelt beleidsdoelen en beheerskaders vast. Centrale sturing.

Minister van Veiligheid & Justitie stelt beleidsdoelen en beheerskaders vast. Centrale sturing. *Z0183F1DCBB* Kadernota integrale veiligheid 2015-2018 Documentnummer : INT-15-16625 1. Vertrekpunt Voor u ligt de kadernota integrale veiligheid 2015-2018 van de gemeente Beverwijk. Met deze nota wil

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0695 B.15.0695 Landgraaf, 13 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze over toekomstscenario's van de GHOR. Raadsvoorstelnummer: 23

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 2013-2016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 2013-2016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 2013-2016 Hof van Twente 2013-2016 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Concept beleidsplan politie regionale eenheid Limburg 2015-2018. Gemeentebladnummer : 2014/61 Behandelend ambtenaar : LEMANS, PATRICK Agendapunt : Portefeuille

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Uitgaan. Maatregelenmatrix. Uitgaansgebied Roosendaalse binnenstad. Datum: 21 maart 2012 Versie: 4

Keurmerk Veilig Uitgaan. Maatregelenmatrix. Uitgaansgebied Roosendaalse binnenstad. Datum: 21 maart 2012 Versie: 4 1 Keurmerk Veilig Uitgaan Maatregelenmatrix Uitgaansgebied Roosendaalse binnenstad Datum: 21 maart 2012 Versie: 4 1 2 Doelstelling Maatregel/instrument Verantwoordelijke en betrokken partijen (primair

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012

Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012 Gemeente Lingewaal Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012 Evaluatie Februari 2013 Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding (IVR) Samen voor een veilig Lingewaal 2012, evaluatie 0. Inhoudsopgave Pagina 0.

Nadere informatie

Lokaal Integraal Veiligheidsplan Drechterland

Lokaal Integraal Veiligheidsplan Drechterland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Drechterland. Nr. 364 4 januari 2016 Lokaal Integraal Veiligheidsplan Drechterland 2016-2019 De raad heeft op 23 december het Lokaal Integraal Veiligheidsplan

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Raadsvoorstel *Z00F5332ACC* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10255 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Inleiding Op 1 januari 2014 is de

Nadere informatie

Deel I. Integraal Veiligheidsplan 2011-2014. Gemeente Bronckhorst

Deel I. Integraal Veiligheidsplan 2011-2014. Gemeente Bronckhorst Deel I Integraal Veiligheidsplan 2011-2014 Gemeente Bronckhorst Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Samenvatting.. 3 Hoofdstuk 1. Aanleiding..5 Hoofdstuk 2. Doel en uitgangspunten...7 Hoofdstuk 3. Definitie

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid

Kadernota Integrale Veiligheid Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 1 1. Inleiding Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een stad waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te verblijven. Een basisvoorwaarde voor

Nadere informatie

Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016

Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016 Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016 1 1. Aanleiding uitvoeringsplan preventie- en handhavingsplan alcohol 2016 1.1. Inleiding Op 15 januari 2015 heeft de raad

Nadere informatie

Uitvoeringsplan 2015 Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Twenterand

Uitvoeringsplan 2015 Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Twenterand Uitvoeringsplan 2015 Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Twenterand 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Inspanningen en resultaten 2014 4 2. Inspanningen 2015 6 3. Besluitvorming en rapportage 10 4. Begroting

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon 0182-588725 gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer 757899 collegenummer 757806 steller

Nadere informatie