INFORMATIEBRIEF. Bijgaand de Informatiebrief van de Vereniging van Gepensioneerden van het PGB. Met vriendelijke groet, Victor Doorn Voorzitter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEBRIEF. Bijgaand de Informatiebrief van de Vereniging van Gepensioneerden van het PGB. Met vriendelijke groet, Victor Doorn Voorzitter"

Transcriptie

1 Retouradres Hunzestraat WB Hengelo Bijgaand de Informatiebrief van de Vereniging van Gepensioneerden van het PGB Met vriendelijke groet, Victor Doorn Voorzitter INFORMATIEBRIEF november 2013

2 Bij de nieuwe Informatiebrief De Informatiebrief is bedoeld om het contact met de leden te verstevigen. Om de kosten te drukken wordt de brief in eigen beheer gemaakt. Opmerkingen over de inhoud moeten worden gericht aan Frits Lahnstein, secretaris ( ), Opmerkingen over verzending gaan naar Tonnie Klein Hemmink ( ), of Op zoek naar meer adressen We doen nogmaals een beroep op leden van wie we het adres niet kennen. Graag een mailtje naar de secretaris-ledenadmin.: VVG-PGB is sinds 1 januari 2013 lid van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG); deze organisatie behartigt de belangen van verenigingen van gepensioneerden uit het bedrijfsleven en de (semi)publieke sector. Verder in deze Informatiebrief: Blz. 2/3 Voorwoord door voorzitter Victor Doorn Blz. 4/5 Pensioen: stand van zaken, Hans Brader Blz. 6 Financieel overzicht t/m 3 de kwartaal 013. Contributievoorstel 2014 Blz. 7 Samenstelling bestuur VVG-PGB; Data Algemene Ledenvergaderingen in 2014 Voorwoord van de voorzitter Dit jaar mag worden gezien als een zeer bijzonder jaar, zeker als het gaat om de ontwikkelingen in Pensioenland. Een aantal zaken op een rijtje: Conform het besluit in de algemene ledenvergaderingen, zijn de statuten van de VVG Wegener gewijzigd en zijn we nu VVG-PGB! Wellicht was het nieuwe LOGO op deze nieuwsbrief u al opgevallen. Dat betekent dat we vanaf heden open staan voor alle gepensioneerden binnen het PGB en dat zijn er een kleine Op dit moment hebben we plm Wegener-gepensioneerden in ons ledenbestand, dat betekent dat we binnenkort gaan vissen in een veel grotere vijver. We zijn ook in gesprek met twee kleinere Verenigingen van Gepensioneerden, nl. die van de SDU en CSM. Per 1 juli 2013 is de wetswijziging Versterking Bestuur Pensioenfondsen in werking getreden. Dat houdt in dat Pensioenfondsen hun bestuursstructuur dienen te veranderen, uiterlijk op 1 juli Uw bestuur is uiteraard volop in gesprek gegaan met het PGB en dit heeft zijn zienswijze onlangs kenbaar gemaakt.

3 Het PGB-bestuur wil uitbreiden van 9 tot 10 personen, waarvan er 2 vertegenwoordigers van de Gepensioneerden zullen zijn. Daarnaast komt er een nieuw soort Verantwoordingsorgaan (VO) met 18 leden waarvan 6 namens de gepensioneerden (4 van de vakbonden en 2 van onze VVG-PGB). Over de wijze van kandidaatstelling van bestuursleden en de vertegenwoordiging van Gepensioneerden in dat VO zijn wij nog in gesprek. Echter in ieder geval is het duidelijk dat onze vereniging zeggenschap bij het Pensioenfond PGB krijgt maar dat we dan wel moeten zorgen zoveel mogelijk leden te krijgen. De macht van het getal speelt hier nadrukkelijk. Het PGB heeft alle medewerking toegezegd, dus beginnen wij binnenkort een ledenwerfactie. Spoor s.v.p. uw medegepensioneerden aan om nu lid te worden van de VVG-PGB. Op de ledenvergadering is ons gevraagd om een brief aan de directie van Mecom te sturen, met het verzoek om bij eventuele verkoop van de Koninklijke Wegener, geld in de pensioenvoorziening van de (oud) Wegener- medewerkers te storten. Tenslotte heeft er nu al ruim 10 jaar geen enkele indexering plaats gevonden. Mecom wijst dit verzoek af: zij vindt dat er bij de overdracht naar het PGB voldoende goede afspraken met de COR zijn gemaakt. Ook is er toen gevraagd om de twee koepels, NVOG en de onlangs ontstane KNVG een brief te sturen, met het dringend verzoek om weer samen te gaan. Er wordt inmiddels wel nauw samengewerkt binnen verschillende commissies, maar nog wel vanuit aparte organisaties. Uw bestuur is lid geworden van het KNVG en wil dat continueren, omdat het KNVG zich naar onze mening aanmerkelijk beter manifesteert. Zoals u waarschijnlijk weet, is er een forse discussie op gang gekomen, over een wetsvoorstel dat beoogde om twee systemen voor Pensioenfondsen in te voeren: het nominale of het reële systeem. KNVG heeft zich daar fel tegen verzet, is zelfs samenwerking aangegaan met vakbonden voor jongeren en die lobby heeft succes gehad. Staatsecretaris Kleinsma zal nu met een voorstel komen voor één, naar wij hopen degelijk systeem. Het PGB heeft inmiddels uw mening gevraagd over wel of niet risicovol beleggen. De dekkingsgraad is, als ik dit schrijf 104% en ik verwacht dat deze bij een aantrekkende economie c.q. beurskoersen alleen maar beter kan worden. Daarmee komt er toch weer zicht op een inflatiecorrectie, als de economie inderdaad een paar jaar blijft groeien. Na zes jaar neerwaartse spiraal mogen wij daar toch wel op hopen. Kortom er gebeurt veel, uw bestuur volgt de ontwikkelingen nauwgezet en alert, want dat er nog steeds bedreigingen aan de horizon zichtbaar zijn, die ons aller pensioen kunnen aantasten is duidelijk. In de hierna volgende bijdrage gaat bestuurslid Hans Brader dieper in op een aantal van de hierboven genoemde ontwikkelingen. Victor Doorn 3

4 Dood tij in pensioenwereld? Momenteel lijkt het in de pensioenwereld een beetje dood tij. De uitvoering van de wet op de governance (de bestuursstructuur) van pensioenfondsen is bij de besturen in voorbereiding ter invoering per 1 juli Het plan van het kabinet om de pensioen-opbouw te verlagen is gesneuveld in de Eerste Kamer, er komt zeker een vervolg. De wet op het pensioencontract is nu bij het Ministerie van Sociale Zaken in voorbereiding en zal voor Kerstmis gepubliceerd worden. Maar zoals je bij dood tij op het wad kunt zien is er in het water en onder het zand een heleboel te beleven. En dat geldt ook in de de complexe wereld van de pensioenen. Mengmodel Het meest aansprekende onderwerp in onze kring is natuurlijk de vraag hoe de uitkeringen zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Inmiddels heeft de overheid (die zich steeds meer met dit onderwerp wil bemoeien en niet altijd tot onze vreugde) afstand genomen van een verplichte keuze tussen een nominaal en een reëel systeem. Er komt nu een nader in te vullen mengmodel dat naar verluidt het beste van de twee moet verenigen en het probleem van het invaren van oude aanspraken in het reële systeem moet ondervangen. Ook voor de aktieven is dat goed nieuws omdat bijv. bij baanwisseling overdracht van een reële opbouw naar een nominale tot veel complicaties zou leiden. Overigens zal het probleem van de korte termijn- marktrente (voor een deel verantwoordelijk voor de lage dekkingsgraden van dit moment) daarbij niet verdwijnen, hooguit iets minder pregnant worden. Het risico op kortingen in opbouw en uitkeringen zal er ook niet substantieel mee verminderen. In dit verband is het goed om te vermelden dat er binnenkort een uitgebreid onderzoek onder aktieven en gepensioneerden zal plaatsvinden naar de risicobereidheid mbt het beleggen in aandelen. Het beleggen anders dan in vastrentende waarden is noodzakelijk om op termijn over te kunnen gaan tot indexering van uitkeringen. De gedachte bestaat dat jongere aktieven meer voorstander zullen zijn van risicovoller beleggen dan gepensioneerden. Het onderzoek zal moeten uitwijzen of dat ook bij PGB het geval is. (Daarbij is het interessant dat ongeveer een kwart van het totale Nederlandse pensioenvermogen afkomstig is uit premies, een kwart uit staatsobligatierente en de helft uit opbrengsten van risicovolle beleggingen. Bron: Pensioenfederatie.) Governance Met de aanpassing van de zogeheten governance, de bestuursstructuur, is het bestuur van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven in feite al enkele jaren druk doende. Gekozen is inmiddels voor het paritaire model (werkgevers, werknemers en gepensioneerden gerepresenteerd in bestuur en in het Verantwoordingsorgaan nieuwe stijl) met een Raad van Toezicht samengesteld uit drie onafhankelijke leden. De Deelnemersraad verdwijnt. 4

5 Dat betekent dat per 1 juli 2014 twee rechtstreeks door gepensioneerden gekozen leden zitting zullen nemen in het pensioenfondsbestuur dat dan uit tien leden zal bestaan. In het komende voorjaar zullen deze verkiezingen plaatsvinden. De VVG-PGB (zoals onze vereniging nu heet) zal daarvoor zeker kandidaten stellen; deze kandidaten hoeven niet per se gepensioneerden te zijn. Ook zal het bestuur van VVG-PGB twee afgevaardigden kunnen benoemen in het 18-koppige Verantwoordingsorgaan, dat naast allerlei toezichthoudende taken het recht krijgt op bindende voordracht van de door het bestuur te benoemen leden van de RvT. De verlaging van de opbouw (verworpen door de Eerste Kamer) is voor PGB minder relevant omdat de basisopbouw bij PGB al op 1,75 % zit. Jong-oud Praten over leven in dood tij heeft ook betrekking op de tegenstelling jong-oud waarover de laatste maanden veel is gepubliceerd en gesproken. Die tegenstelling kan verscherpt worden als pensioenfondsen niet terdege letten op een evenwichtige belangenafweging. Onderzoek heeft uitgewezen, dat een meerderheid van de jongeren tot 35 jaar weliswaar voorstander is van een verplichte collectieve pensioenregeling, maar dat de gedwongen winkelnering bij bedrijfstakpensioenfondsen bezwaren oproept en dat men ook ruimte wil scheppen voor een gedeeltelijk eigen aanpak (meer risico of beleggen in het eigen huis). De Pensioenfederatie (de vereniging van pensioenfondsen) is, blijkens een onlangs gehouden congres, zich daarvan terdege bewust en bezig om te zoeken naar middelen om aan deze wensen van jongeren tegemoet te komen. In het onderzoek bleek ook dat de pensioenfondsen intelligenter met communicatie moeten omgaan om kennis en interesseniveau van de jongeren te verbeteren. Zoals bekend is het zes uur na dood tij hoog water. De komende maanden moet duidelijk worden of de risico s en de mogelijkheden van dat hoog water evenwichtig over de generaties verdeeld kunnen worden. Op 8 november was de uitkomst daarvan nog in de schoot der goden verborgen. Hans Brader 5

6 Financieel overzicht t/m sept INKOMSTEN 2013: Beginsaldo lopende betaalrekening 2.514,06 Beginsaldo spaarrekening 8.463,18 Ingehouden contributie t/m. 30 september ,25 UITGAVEN 2013 Reis- en verblijfkosten: vervoer 3.267,95 Reis- en verblijfkosten: verblijf 420,09 Drukwerk/porti 1.123,10 Lidmaatschap KNVG 818,00 Website VVG/PGB 39,80 Bankkosten 63,83 Jaarvergaderingen 298,90 Statutenwijziging 796,08 Printmaterialen 40,57 Vaste onkostenvergoeding (2012/2013) 600,00 Eindsaldo lopende betaalrekening 1.541,99 Eindsaldo spaarrekening ,18 Contributievoorstel 2014 Onder verwijzing naar onze laatste Algemene Ledenvergaderingen in Breda en Apeldoorn hebben wij van de aanwezige leden het mandaat gekregen om per 1 januari 2014 de contributie, afhankelijk van de omstandigheden en vooruitzichten, gelijk te laten of in neerwaartse richting bij te stellen. In zijn laatste bestuursvergadering heeft het bestuur de navolgende overwegingen in acht genomen: - de huidige situatie kent een buffer van ca ,00; - onze doelgroep laat nu een aanmerkelijke verbreding zien (het totale PGB-bestand); onze verwachting is derhalve dat het ledenbestand flink zal groeien; - de contributie-inkomsten zullen derhalve een behoorlijke stijging laten zien; - daar staat tegenover dat bepaalde kosten (beheer eigen website, kopieer- en portikosten) zullen stijgen. Het bovenstaande in aanmerking nemend wil het bestuur de contributie per 1 januari 2014 vaststellen op. 1,50 per maand. 6

7 Jan Rabelink Samenstelling bestuur VVG-PGB Voorzitter Secretaris Victor Doorn Frits Lahnstein Penningmeester Tweede voorzitter Jan Rabelink Hans Brader Secr.-ledenadministrateur Algemene mailadressen Tonnie Klein Hemmink Voor informatie en vragen: Ledenadministratie: De ledenvergaderingen in 2014 Het bestuur heeft in zijn laatste vergadering de data vastgesteld waarop in 2014 de Algemene Leden- vergaderingen van de VVG-PGB worden gehouden. De data zijn woensdag 16 april in Breda en donderdag 17 april in Apeldoorn In het voorjaar van 2014 wordt u hiervoor persoonlijk uitgenodigd. 7

8 8

Nieuwsbrief 18 november 2014

Nieuwsbrief 18 november 2014 Beste lezer Deze nieuwsbrief staat geheel in het teken van donderdag 30 oktober. Eerst de Najaarsbijeenkomst georganiseerd door de VEP, gevolgd door de pensioenbijeenkomst georganiseerd door de Stichting

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

VOBP Nieuws 2014/3. Van onze Voorzitter. Pensioen. Uw Pensioen

VOBP Nieuws 2014/3. Van onze Voorzitter. Pensioen. Uw Pensioen VOBP Nieuws 2014/3 Van onze Voorzitter Laat ik beginnen met u allemaal namens het Bestuur van VOBP een bijzonder plezierige kerstperiode te wensen, met uw naasten en met festiviteiten die u het meeste

Nadere informatie

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Het PWRI is er voor ons Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Inhoudsopgave Verslag van het bestuur 1. Voorwoord 7 2. Karakteristieken van het PWRI 9 3. Wat is en doet het PWRI 13 4. Ontwikkelingen in 2013 19

Nadere informatie

V G. VG-Océ Nieuws. VG-Océ Nieuws Nr. 20 April 2009 Pag. 1

V G. VG-Océ Nieuws. VG-Océ Nieuws Nr. 20 April 2009 Pag. 1 VG-Océ Nieuws Nr. 20 April 2009 Pag. 1 V G cé Vereniging Gepensioneerden Océ VG-Océ Nieuws Nummer 20 April 2009 Inleiding Medio december hebben wij van de voorzitter van ons pensioenfonds een brief ontvangen

Nadere informatie

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 Pensioenwereld in zwaar weer Rendement Progress -26,5% IN DIT JAARBERICHT Beleggingsmarkten storten in Onroerend goed blijft overeind pagina 2 Vermogen daalt, verplichtingen

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 1. Voorwoord van de Redactie EEN GOED BEGIN Het jaar is goed begonnen. We weten weer wat een winter is! We hebben

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 Samenvatting Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Adres: Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TNO. 14e jaargang nummer 2 juli 2014. Life Pension &

Stichting Pensioenfonds TNO. 14e jaargang nummer 2 juli 2014. Life Pension & Stichting Pensioenfonds TNO 14e jaargang nummer 2 juli 2014 Life Pension & Trots Dit is alweer het tweede pensioenmagazine van 2014 en daarmee de tweede editie nieuwe stijl. Traditioneel staat de juli-editie

Nadere informatie

S E P T E M B E R 2 0 1 3

S E P T E M B E R 2 0 1 3 S E P T E M B E R 2 0 1 3 I n d i t n u m m e r : Van de bestuurstafel Uit Pensioenland KNVG: Uit de Nieuwsbrief Kwartaalverslag PPF Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven telefoon 040-251 20 02 (maandag-woensdag-dond

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

Dit is de grote challenge! Een goed rendement en toch een dalende dekkingsgraad? Aanpassingen in het pensioenreglement

Dit is de grote challenge! Een goed rendement en toch een dalende dekkingsgraad? Aanpassingen in het pensioenreglement Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 11 maart 2012 Dit is de grote challenge! Hoe bestuur en verantwoordingsorgaan elkaar in evenwicht houden Een goed rendement en toch een dalende

Nadere informatie

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer:

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2007 I Nr. 7 In dit nummer onder meer: Interview met Nico Leerkamp Goed pensioenfondsbestuur Interview met Rob van den Burg Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de pensioenen van PDN

Nieuwe afspraken over de pensioenen van PDN In dit nummer onder meer: Wisseling in het bestuur van PDN. 4 Winnie de Boer uit Nieuw Zeeland: Het was de Liefde. 7 De pensioenpremies van meneer Pietersen 8 Mijn eerste computer werd met een kruiwagen

Nadere informatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie Liquidatieverslag 2014 in liquidatie Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsjnj@achmea.nl Telefoon: (013) 462 16 90 Internetsite: www.pfjnj.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

focus.03 Plan je pensioen! Een lager overbruggingspensioen. Klopt dat? p12 Maatschappelijk verantwoord beleggen p13

focus.03 Plan je pensioen! Een lager overbruggingspensioen. Klopt dat? p12 Maatschappelijk verantwoord beleggen p13 Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Jaargang 7 > Oktober 2008 Het pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM focus.03 Plan je pensioen! P12 P13 Een lager overbruggingspensioen. Klopt dat? p12 Maatschappelijk

Nadere informatie

Betaal ik meer premie dan ik later aan pensioen krijg?

Betaal ik meer premie dan ik later aan pensioen krijg? nummer 30 september 2012 Betaal ik meer premie dan ik later aan pensioen krijg? U werkt bij een woningcorporatie en bent deelnemer van SPW. U en uw werkgever betalen elke maand een behoorlijk bedrag voor

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 99

Nadere informatie

De deelnemer staat altijd centraal! >>lees verder op pagina 2. Uw stem is gehoord. Geen onnodige risico's. Verschillende afbouwregelingen.

De deelnemer staat altijd centraal! >>lees verder op pagina 2. Uw stem is gehoord. Geen onnodige risico's. Verschillende afbouwregelingen. Nieuws Voor werkgevers aangesloten bij het Pensioenfonds voor de Woningcorporaties nr. 2 maart 2014 In dit nummer Uw stem is gehoord De uitkomsten van het risicobereidheidsonderzoek Geen onnodige risico's

Nadere informatie

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.9 maart 2013 Uniform Pensioen 3 4 verlaging Overzicht opbouw geen korting op opgebouwd pensioen Dit jaar wordt er niet gekort op je opgebouwde pensioen.

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie