A.1 Is het aantal werknemersvertegenwoordigers ten minste gelijk aan het aantal werkgeversvertegenwoordigers in het bestuur?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A.1 Is het aantal werknemersvertegenwoordigers ten minste gelijk aan het aantal werkgeversvertegenwoordigers in het bestuur?"

Transcriptie

1 Stroomschema medezeggenschap in een ondernemingspensioenfonds De Stichting van de Arbeid (hierna STAR) en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (hierna CSO) hebben een medezeggenschapsconvenant in juni 1998 afgesproken en verlengd op 28 februari In lijn daarmee zijn in de Pensioenwet (hierna PW) de hoofdlijnen van het convenant vastgelegd. De PW is op 1 januari 2007 in werking getreden. De pensioenfondsen moeten derhalve vanaf 1 januari 2007 voldoen aan het medezeggenschapsconvenant (en de PW op dit punt), met dien verstande dat de fondsen tot 1 januari 2008 de tijd hebben om invulling te geven aan het convenant (en de PW). Over de wettelijke verankering van het convenant het volgende. OPF constateert dat er verschillen bestaan tussen enerzijds de PW en anderzijds het convenant en de bestaande pensioenpraktijk. OPF gaat ervan uit dat deze verschillen niet bedoeld zijn geweest; zij beperken ten dele de vrijheden die het convenant de ondernemingspensioenfondsen biedt. OPF zal bij het ministerie van SZW deze verschillen aan de orde stellen. Vooralsnog dient u bij de invoering van de medezeggenschap rekening te houden met de PW. Gebruiksaanwijzing Met het stroomschema medezeggenschap wil OPF behulpzaam zijn bij het implementeren van het medezeggenschapsconvenant binnen een ondernemingspensioenfonds. Dit stroomschema is onderverdeeld in drie onderdelen: A. vertegenwoordiging van werknemers in het bestuur; B. vertegenwoordiging van pensioengerechtigden in het bestuur; C. vertegenwoordiging van deelnemers en pensioengerechtigden in de deelnemersraad. Bij elke vraag (of stap in het stroomschema) kan worden doorgeklikt naar de volgende vraag die van toepassing is. De link naar de betreffende volgende vraag is onderstreept. Mocht u vragen hebben of opmerkingen willen maken naar aanleiding van het stroomschema, dan kunt u OPF bellen of en: of De adviseur van het pensioenfonds kan u helpen bij het concreet inhoud geven van de medezeggenschap bij het pensioenfonds. Het stroomschema medezeggenschap zal door OPF worden onderhouden. Dit zal ertoe leiden dat het na verloop van tijd wordt aangepast. Wij zullen u te zijner tijd hiervan per op de hoogte stellen en aangeven wat de aanpassingen zijn. A. Vertegenwoordiging van werknemers in het bestuur Met deelnemer wordt bedoeld de werknemer of gewezen werknemer die pensioenaanspraken verwerft bij het pensioenfonds. Een gewezen werknemer is een arbeidsongeschikte die om die reden recht heeft op voortzetting van pensioenopbouw. A.1 Is het aantal werknemersvertegenwoordigers ten minste gelijk aan het aantal werkgeversvertegenwoordigers in het bestuur? De werknemersvertegenwoordigers moeten op grond van de PW ten minste evenveel zetels bezetten als de werkgeversvertegenwoordigers in het bestuur (pariteiteis als bedoeld in artikel 99 lid 3 PW is gericht op gelijke stemverhouding). Ingeval er vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het bestuur zitten, worden zij bij de verdeling van de zetels binnen 1 van 9

2 het bestuur gelijkgesteld met werknemersbestuursleden (artikel 99 lid 5 PW). Zo blijft de (stem)pariteit als bedoeld in de PW behouden. Ga verder naar vraag A.2. Actie: pas de statuten van het fonds aan als zij niet voldoen aan deze wettelijke eis Ga verder naar vraag A.2. A.2 Is er een verkiezings- of benoemingsprocedure opgesteld voor werknemersbestuursleden die minimaal voldoet aan de wet? In de PW (artikel 99 lid 4) wordt bepaald hoe de werknemersbestuursleden moeten worden benoemd. Dit kan op één van de volgende vier wijzen: 1. na verkiezing door en uit de deelnemers; of 2. op voordracht van de vertegenwoordigers van de werknemersgeleding van de deelnemersraad van het pensioenfonds; of 3. op voordracht van de ondernemingsraad; of 4. op een andere wijze, onder voorwaarde dat de ondernemingsraad daarmee instemt. De wijze waarop de bestuursleden worden gekozen of (op voordracht) benoemd moet in de statuten worden opgenomen en moet in ieder geval voldoen aan de PW. Ga verder naar vraag B. De wijze waarop de bestuursleden worden gekozen of benoemd moet in de statuten worden opgenomen en moet in ieder geval voldoen aan de PW. Ga verder naar vraag B. B.1 tot en met B.3: Raadpleging van pensioengerechtigden Opmerking 1: Opmerking 2: Met deelnemer wordt bedoeld de werknemer of gewezen werknemer die pensioenaanspraken verwerft bij het pensioenfonds. Een gewezen werknemer is een arbeidsongeschikte die om die reden recht heeft op voortzetting van pensioenopbouw. Met pensioengerechtigde wordt bedoeld degene voor wie het pensioen bij het pensioenfonds is ingegaan. B.1. Bedraagt het aantal pensioengerechtigden bij het pensioenfonds: a. ten minste 25 en vertegenwoordigt het totale aantal pensioengerechtigden ten minste 10% van het totaal aantal deelnemers en pensioengerechtigden tezamen; of b. ten minste 1000? Het medezeggenschapsconvenant dat tussen de STAR en het CSO is gesloten, is op het pensioenfonds van toepassing. Na inwerkingtreding van de PW geldt er (ter wettelijke verankering van het convenant) zelfs een wettelijke plicht tot het instellen van een deelnemersraad of vertegenwoordiging van pensioengerechtigden in het bestuur (artikel 100 lid 1 PW). Ga verder naar vraag B.2. 2 van 9

3 Het medezeggenschapsconvenant is niet op het pensioenfonds van toepassing en de bepalingen in de PW terzake zijn eveneens niet op het pensioenfonds van toepassing. Het bestuur is derhalve vrij om te beslissen of medezeggenschap van pensioengerechtigden bij het fonds wordt ingevoerd en op welke wijze het wordt geregeld. Het stroomschema kan daarbij behulpzaam zijn. Aanbevolen wordt regelmatig te toetsen of het fonds na verloop van tijd voldoet aan bovenvermelde getalscriteria. Ingeval op enig moment het fonds er aan voldoet, dient het fonds het convenant (en de PW op dit punt) alsnog te implementeren. Ga in dat geval verder naar vraag B.2. B.2. Is de keuze voor bestuursdeelname dan wel het instellen van een deelnemersraad schriftelijk door het pensioenfonds aan de pensioengerechtigden voorgelegd (raadpleging)? Op basis van het medezeggenschapsconvenant moeten de pensioengerechtigden worden geraadpleegd of zij medezeggenschap wensen via bestuursdeelname of via een deelnemersraad. In de PW is deze raadpleging als wettelijke verplichting opgenomen (artikel 100 lid 2). Ga verder naar vraag B.3. Actie: houd een raadpleging onder de pensioengerechtigden van het fonds. Het bestuur dient het initiatief te nemen tot het houden van de raadpleging. Ga verder naar vraag B.3, onder voorbehoud van de volgende twee situaties. Situatie 1: Situatie 2: Ingeval een representatieve vereniging van pensioengerechtigden uitdrukkelijk heeft ingestemd met handhaving van een al bestaande vorm van medezeggenschap, dan mag op grond van het convenant de raadpleging achterwege blijven. Deze situatie is (vooralsnog) niet in de PW opgenomen; OPF zal ervoor lobbyen om deze situatie alsnog in de wet te laten opnemen. Op grond van het convenant dient voor de reeds bestaande vorm - bestuursdeelname van pensioengerechtigden of de deelnemersraad direct actie te worden ondernomen om te voldoen aan het bepaalde onder vraag B.6 tot en met vraag B.9 respectievelijk vragen C.2 tot en met vraag C.11. Ga verder naar vraag B.6 respectievelijk vraag C.2. Ingeval zowel een deelnemersraad als bestuursdeelname van pensioengerechtigden bestaat (beide overeenkomstig het medezeggenschapsconvenant en de wet georganiseerd), dan mag op grond van het convenant raadpleging achterwege blijven. In dat geval moet echter wel direct actie worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de medezeggenschapsvormen voldoen aan het bepaalde vanaf vraag B.6. Ga verder naar vraag B.6. B.3 Bedraagt of bedroeg de respons uit de raadpleging ten minste 50% van alle pensioengerechtigden bij het fonds? De voorkeur van de meerderheid van de responderende pensioengerechtigden wordt gevolgd (tenzij er zwaarwegende redenen zijn om af te wijken van deze voorkeur, dit op basis van een bestuursbesluit) (artikel 100 lid 3 PW). Ga verder naar vraag B.4. In dit geval beslist het bestuur welke van de twee medezeggenschapsvormen wordt ingesteld of blijft bestaan, hierbij de respons van de pensioengerechtigden in aanmerking nemende. 3 van 9

4 Als het bestuur kiest voor bestuursdeelname: ga verder naar vraag B.5 tot en met vraag B.9. Onderdeel C is niet van toepassing. Als het bestuur kiest voor een deelnemersraad: ga verder naar vraag C.1. B.4 tot en met B.9: Vertegenwoordiging van pensioengerechtigden in het bestuur B.4 Heeft een meerderheid van de respondenten gekozen voor bestuursdeelname? Pensioengerechtigden gaan deel uitmaken van het bestuur. Ga verder naar vraag B.5. Op grond van het medezeggenschapsconvenant en de PW hoeven pensioengerechtigden niet vertegenwoordigd te zijn in het bestuur. Dit betekent automatisch dat een meerderheid gekozen heeft voor het instellen van een deelnemersraad. Ga verder naar vraag C.1. B.5 Was er al een deelnemersraad? Op grond van het medezeggenschapsconvenant behoort de deelnemersraad te worden opgeheven (hiertoe dienen in ieder geval de statuten te worden aangepast). Het is echter aan het bestuur om al dan niet te besluiten tot opheffing van de deelnemersraad. Op grond van de PW (artikel 110 lid 1 sub b) kan na opheffing van de deelnemersraad - een verzoek tot het herinstellen van een deelnemersraad worden ingediend. Dit verzoek zou het bestuur er toe verplichten om opnieuw een deelnemersraad in te stellen. Aanbevolen wordt derhalve binnen het fonds hierover, voorafgaande aan het instellen van bestuursdeelname, afspraken te maken. Ga verder naar vraag B.6. Ga verder naar vraag B.6. B.6 Zijn (of worden) de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het bestuur door de pensioengerechtigden benoemd: - na verkiezing door individuele pensioengerechtigden, of - op voordracht van een vereniging van pensioengerechtigden, of - op voordracht van een vakorganisatie, of - op voordracht van het CSO? Deze opties zijn overeenkomstig het convenant. De verkiezing of voordracht voldoet aan het medezeggenschapsconvenant. De PW (artikel 101 lid 3) regelt evenwel dat bedoelde benoeming slechts mag plaatsvinden na verkiezingen door en uit de pensioengerechtigden. We gaan er evenwel van uit dat de PW niet heeft beoogd om op dit punt de werking van het convenant te beperken. OPF zal ervoor lobbyen dat de wet aan het convenant wordt aangepast. Actie: zorg ervoor dat de wijze waarop de bestuursleden worden benoemd in de statuten wordt vastgelegd en in ieder geval voldoet aan het convenant. Ga verder naar vraag B.7. Actie: zorg ervoor dat de wijze waarop de bestuursleden worden benoemd in de statuten wordt vastgelegd en in ieder geval voldoet aan het convenant. 4 van 9

5 Ga verder naar vraag B.7. Een vereniging als hierboven bedoeld behoort volledige rechtsbevoegdheid te bezitten en statutair mede ten doel te hebben het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbende bij een ondernemingspensioenfonds. B.7 Is de verdeling van de zetels van de pensioengerechtigden in het bestuur evenredig aan de getalsverhouding tussen de pensioengerechtigden en de deelnemers binnen het fonds? Bij deze evenredige zetelverdeling geldt dat op grond van het medezeggenschapsconvenant en de PW (artikel 101 lid 1) het aantal vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden ten hoogste gelijk zal zijn aan het aantal werknemersvertegenwoordigers. Ga verder naar vraag B.8. Actie: bedoelde evenredige verdeling moet alsnog worden gerealiseerd. Daarbij geldt wel het volgende. Op grond van het medezeggenschapsconvenant en de PW (artikel 101 lid 2) kan het aantal vertegenwoordigers van pensioengerechtigden meer bedragen dan het aantal werknemersvertegenwoordigers indien het totale aantal deelnemers minder bedraagt dan 10% van de som van het totale aantal deelnemers en de pensioengerechtigden gezamenlijk. Ga verder naar vraag B.8. Vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het bestuur worden bij de verdeling van de zetels binnen het bestuur gelijkgesteld met werknemersbestuursleden (artikel 99 lid 5 PW). Zo blijft de (stem)pariteit als bedoeld in artikel 99 lid 3 PW (zie vraag A.1) behouden. B.8 Is het lidmaatschap van het bestuur gebonden aan leeftijdsgrenzen? De statuten (of een ander document) van een pensioenfonds mogen niet bepalen dat degene die een bepaalde leeftijd heeft bereikt (bijvoorbeeld 70 jaar) geen bestuurslid (meer) kan zijn (artikel 107 PW). Actie: pas de statuten (of ander document) aan. Ga verder naar vraag B.9. Ga verder naar vraag B.9. B.9 Is (of wordt) de positie van vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het bestuur gelijkgesteld aan die van werknemersbestuursleden (zoals stemrecht)? Ga verder naar onderdeel C. Actie: de positie van de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het bestuur moet gelijk zijn aan die van de vertegenwoordigers van de werknemers. De statuten dienen te worden aangepast. Ga verder naar onderdeel C. 5 van 9

6 C. Vertegenwoordiging van deelnemers en pensioengerechtigden in de deelnemersraad C.1 Is er bij uw pensioenfonds al een deelnemersraad ingesteld? Ga verder naar vraag C.2. Actie: richt een deelnemersraad overeenkomstig de wet en het medezeggenschapsconvenant op. Ingeval er al bestuursdeelname van pensioengerechtigden is ingesteld, behoort deze op grond van het medezeggenschapsconvenant te worden opgeheven (hiertoe dienen de statuten van het fonds te worden aangepast). Het is echter aan het bestuur om al dan niet te besluiten tot opheffing van de bestuursdeelname van pensioengerechtigden. Ga verder naar vraag C.2. Als op basis van de raadpleging er een deelnemersraad wordt opgericht en het bestuur besluit de al bestaande bestuursdeelname van pensioengerechtigden te handhaven, dan hoeft op grond van het convenant deze bestuursdeelname niet overeenkomstig het convenant (en de wet) te worden ingericht. Op grond van de PW lijkt dit echter wel te moeten (artikel 101). OPF is van mening dat dit niet de bedoeling kan zijn. OPF zal ervoor lobbyen dat de wet aan het convenant wordt aangepast. C.2 Is (of wordt) de wijze waarop de leden van de deelnemersraad worden gekozen in de statuten van het pensioenfonds vastgelegd? Daarnaast wordt aanbevolen in de statuten enkele bepalingen over het bestaan van de deelnemersraad op te nemen die gebaseerd zijn op (of verwijzen naar) de artikelen 110 tot en met 115 PW. Ga verder naar vraag C.3. Op grond van de PW (artikel 106 lid 1 sub g) moet in de statuten in ieder geval zijn geregeld de wijze waarop de leden van de deelnemersdraad worden gekozen. Actie: pas de statuten aan. Daarnaast wordt aanbevolen in de statuten enkele bepalingen over het bestaan van de deelnemersraad op te nemen die gebaseerd zijn op (of verwijzen naar) de artikelen 110 tot en met 115 PW. Ga verder naar vraag C.3. C.3 Worden de leden van de deelnemersraad door de deelnemers en pensioengerechtigden gekozen door middel van verkiezing? Ga verder naar vraag C.4. Als er geen verkiezing is, zullen de leden van de deelnemersraad rechtstreeks worden benoemd (artikel 110 lid 5 PW). In dat geval kan de benoeming als volgt plaatsvinden: a. voor vertegenwoordigers van de deelnemers: benoeming door een vakorganisatie of een vereniging van werknemers. Degenen die worden benoemd zijn deelnemer. Benoeming door de ondernemingsraad is niet in de wet opgenomen maar komt in de praktijk wel voor. OPF vindt het merkwaardig dat door de wettelijke verankering van de medezeggenschap van pensioengerechtigden bedoelde 6 van 9

7 benoeming van vertegenwoordigers van deelnemers in de deelnemersraad niet meer mogelijk is. OPF zal ervoor lobbyen dat de benoeming door de ondernemingsraad mogelijk blijft. b. voor vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden: benoeming door een vereniging van pensioengerechtigden, een vakorganisatie of het CSO. Degenen die worden benoemd zijn pensioengerechtigde. De verenigingen moeten evenredig aan hun ledenaantallen binnen hun geleding binnen het fonds zijn vertegenwoordigd in de deelnemersraad. Ga verder naar vraag C6. Een vereniging als hierboven bedoeld moet volledige rechtsbevoegdheid bezitten en statutair mede ten doel hebben het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbende bij een ondernemingspensioenfonds (artikel 110 lid 6 PW). C.4 Is er een kiesreglement vastgesteld dat voldoet aan het medezeggenschapsconvenant? In het medezeggenschapsconvenant zijn de onderstaande randvoorwaarden voor de organisatie van een verkiezing van de deelnemersraad vastgelegd. Voor de verkiezing van de vertegenwoordigers van de deelnemers dan wel de pensioengerechtigden dienen alle deelnemers respectievelijk alle pensioengerechtigden actief stemrecht te krijgen; Het fondsbestuur beheert een register van stemgerechtigden; Het bestuur stelt een kiesreglement vast. Hierin zijn onder meer de volgende zaken geregeld: - wijze waarop kandidaten kunnen worden gesteld; - aantal handtekeningen dat nodig is voor kandidaatstelling welke niet geschiedt door een organisatie van pensioengerechtigden of vakorganisaties die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen; - op welke wijze de stemgerechtigden worden opgeroepen; - hoe de verkiezingen moeten verlopen (instelling van een kiescommissie). Ga verder naar vraag C.5. Actie: zorg voor een kiesreglement dat minimaal voldoet aan bovenbedoelde randvoorwaarden. Ga verder naar vraag C.5. Opmerking 1: Voor de verkiezing worden eerst voordrachten gedaan zoals bedoeld in C.5. Opmerking 2: Het fonds kan er voor kiezen om afzonderlijk een reglement voor de deelnemersraad op te stellen, waarin naast de organisatie en werkwijze van de deelnemersraad ook het hier bedoelde kiesreglement wordt opgenomen (zie verder vraag C.9). C.5 Zijn (of worden) de leden van de deelnemersraad als volgt (a en b) voorgedragen (in kader van verkiezingen)? a. Vertegenwoordigers van de deelnemers: voordracht door een of meer individuele deelnemers dan wel een voordracht een vakorganisatie of een vereniging van werknemers. Voordracht door de ondernemingraad is niet in de wet opgenomen; onze opmerking bij C3 (onder Nee) is ook hier van toepassing. Degenen die worden voorgedragen zijn deelnemer. 7 van 9

8 b. Vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden: voordracht door een of meer individuele pensioengerechtigden dan wel een voordracht door een vereniging van pensioengerechtigden, een vakorganisatie of het CSO. Degenen die worden voorgedragen zijn pensioengerechtigde. Ga verder naar vraag C.6. Actie: pas de wijze van voordracht aan. Ga verder naar vraag C.6. een vereniging als hierboven bedoeld moet volledige rechtsbevoegdheid bezitten en statutair mede ten doel hebben het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbende bij een ondernemingspensioenfonds (110 lid 6 PW). C.6 Is er sprake van evenredige verdeling van zetels tussen de (vertegenwoordigers van de) deelnemers en de pensioengerechtigden in de deelnemersraad? In de deelnemersraad moeten de deelnemers en pensioengerechtigden naar evenredigheid van hun aantallen binnen het pensioenfonds vertegenwoordigd zijn (artikel 110 lid 2 PW). Ga verder naar vraag C.7. Actie: pas de zetelverdeling aan. Ga verder naar vraag C.7. C.7 Is het lidmaatschap van de deelnemersraad gebonden aan leeftijdsgrenzen? De statuten (of een ander document) van een pensioenfonds mogen niet bepalen dat degene die een bepaalde leeftijd heeft bereikt (bijvoorbeeld 70 jaar) geen lid (meer) kan zijn van de deelnemersraad kan optreden (artikel 107 PW). Actie: pas de statuten (of een ander document) aan. Ga verder naar vraag C.8. Ga verder naar vraag C.8. C.8 Beschikt de deelnemersraad over minimaal de wettelijke adviesbevoegdheden? De deelnemersraad heeft in ieder geval het recht om advies te geven als bedoeld in artikel 111, leden 1 en 2, van de PW. Ga verder naar vraag C.9. De deelnemersraad moet minimaal de wettelijke adviesbevoegdheden hebben. Actie: pas de statuten (of een ander document) aan. Ga verder naar vraag C.9. C.9 Is voor de deelnemersraad een afzonderlijk reglement vastgesteld? Ga verder naar vraag C.10. In een reglement voor de deelnemersraad kunnen regels over de organisatie en werkwijze van de deelnemersraad worden opgenomen. De PW kent geen verplichting om een dergelijk reglement voor de deelnemersraad op te stellen. Ook het medezeggenschapsconvenant schrijft het niet voor. Evenwel wordt aanbevolen om de organisatie en werkwijze van de deelnemersraad nader in een reglement voor de deelnemersraad uit te werken. Het is thans al gebruikelijk om een dergelijk reglement op te stellen. 8 van 9

9 Actie: stel een reglement voor de deelnemersraad op. Ga naar vraag C.10. C.10 Heeft de deelnemersraad voldoende faciliteiten? Op grond van de PW (artikel 115) moet het pensioenfonds de leden van de deelnemersraad het gebruik toestaan van de voorzieningen waarover het kan beschikken, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is. Het medezeggenschapsconvenant doet enkele aanbevelingen welke faciliteiten een deelnemersraad minimaal moet hebben om naar behoren te kunnen functioneren. Dit zijn de volgende faciliteiten: - de mogelijkheid tot periodieke communicatie met de achterban; - het recht op scholing; - het recht op secretariële ondersteuning; - het recht dat de leden van deelnemersraden die behoren tot de geleding van de deelnemers door hun werkgever in staat worden gesteld de vergaderingen van de raad bij te wonen; - een vergoeding van kosten die naar redelijkheid en billijkheid daarvoor in aanmerking komen, waaronder de kosten voor gerechtelijke procedures. Ga verder naar vraag C.11. Actie: zorg ervoor dat de deelnemersraad de zojuist bedoelde faciliteiten heeft. Ga verder naar vraag C.11. C.11 Vergadert de deelnemersraad met het bestuur minimaal twee keer per jaar? De PW (artikel 111 lid 6) en het convenant schrijven voor dat het bestuur van het pensioenfonds minimaal twee keer per jaar met de deelnemersraad vergadert. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of de deelnemersraad overleg wenselijk acht. Einde stroomschema. Actie: zorg ervoor dat de overlegvergadering minimaal twee maal per jaar plaatsvindt. Einde stroomschema. Mocht u vragen hebben of opmerkingen willen maken naar aanleiding van het stroomschema, dan kunt u OPF bellen of en: of 9 van 9

4. Medezeggenschap bij ondernemingspensioenfondsen

4. Medezeggenschap bij ondernemingspensioenfondsen 4. Medezeggenschap bij ondernemingspensioenfondsen In het convenant en in de Pensioenwet is er verschil tussen de positie van ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen. Bedrijfstakpensioenfondsen

Nadere informatie

Voorbeeld reglement deelnemersraad van Stichting Pensioenfonds

Voorbeeld reglement deelnemersraad van Stichting Pensioenfonds Voorbeeld reglement deelnemersraad van Stichting Pensioenfonds Leeswijzer voorbeeld voor reglement deelnemersraad Met onder meer dit voorbeelddocument geeft OPF invulling aan de services voor de aangesloten

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNEMERSRAAD STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

REGLEMENT DEELNEMERSRAAD STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA REGLEMENT DEELNEMERSRAAD STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA SPA Reglement Deelnemersraad 1 versie 16-11-2011 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014

V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014 V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014 Inleiding Zoals bekend treedt de Wet versterking bestuur pensioenfonds op 1 juli 2014 in werking. Deze wet leidt tot aanpassing

Nadere informatie

Toelichting bij brief aan Stas Klijnsma dd. 14 maart 2014, P.C./MVE/ Mag een pensioenfonds gewogen stemverhoudingen hanteren in het bestuur?

Toelichting bij brief aan Stas Klijnsma dd. 14 maart 2014, P.C./MVE/ Mag een pensioenfonds gewogen stemverhoudingen hanteren in het bestuur? Toelichting bij brief aan Stas Klijnsma dd. 14 maart 2014, P.C./MVE/2014.160 Mag een pensioenfonds gewogen stemverhoudingen hanteren in het bestuur? Pensioenfondsbesturen bereiden zich voor op hun nieuwe

Nadere informatie

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Leeswijzer voorbeeld reglement verantwoordingsorgaan Met onder meer dit voorbeeld document geeft OPF invulling aan de Services voor de aangesloten ondernemingspensioenfondsen.

Nadere informatie

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. (versie 3 april 2007)

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. (versie 3 april 2007) VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN (versie 3 april 2007) Leeswijzer voorbeeld reglement verantwoordingsorgaan Met onder meer dit voorbeeld document geeft OPF invulling aan de Services voor de aangesloten

Nadere informatie

Reglement bestuur. Dagelijks beleid De dagelijkse gang van zaken in de uitvoering van de pensioenregeling, tussen bestuursvergaderingen in;

Reglement bestuur. Dagelijks beleid De dagelijkse gang van zaken in de uitvoering van de pensioenregeling, tussen bestuursvergaderingen in; Reglement bestuur Artikel 1: begripsbepalingen Bestuur Het bestuur van het pensioenfonds; Code Pensioenfondsen De Code Pensioenfondsen van september 2013 zoals opgesteld door de Pensioenfederatie en de

Nadere informatie

24 juni 2010. 1. Doel van het convenant

24 juni 2010. 1. Doel van het convenant 24 juni 2010 Convenant Bevordering Diversiteit Pensioenfondsen (achterbanversie) Afspraken en aanbevelingen gericht op het vergroten van de diversiteit in de samenstelling van fondsbesturen, deelnemersraden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa

Stichting Pensioenfonds Trespa Postbus 110 6000 AC Weert Nederland Tel. +31(0)495458297 Fax +31(0)495458883 E-mail: pensioen@trespa.com Reglement deelnemersraad Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. Reglement Deelnemersraad

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. Reglement Deelnemersraad Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat Reglement Deelnemersraad Artikel 1. Begripsomschrijvingen Dit reglement verstaat onder: fonds : de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel SPNG versie februari 2014 versie februari 2014 Verkiezingsreglement 1 Artikel

Nadere informatie

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur)

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) Zoetermeer, 10 december 2015 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. Fonds: Pensioenfonds

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 537 Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot een evenwichtige samenstelling van

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN verkiezing van vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan

VERKIEZINGSREGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN verkiezing van vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan VERKIEZINGSREGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN 2014 verkiezing van vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan Het bestuur van Stichting Pensioenfonds ABP, Overwegende

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM. 1 juli 2014

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM. 1 juli 2014 REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM 1 juli 2014 06-06-2014 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Artikel 2 Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

In artikel 28, eerste lid, wordt de deelnemersraad vervangen door: de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad of het belanghebbendenorgaan.

In artikel 28, eerste lid, wordt de deelnemersraad vervangen door: de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad of het belanghebbendenorgaan. Voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

Nadere informatie

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Het ontstaan In 1980 ging het niet zo goed met het concern in het algemeen en met de Bijenkorf in het bijzonder. De pensioenen waren bij Nationale

Nadere informatie

SPIN. Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014

SPIN. Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014 SPIN Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014 Geldig per 28-1-2014 2 Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Ondertekening... 2 Artikel 1 Algemeen...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

In artikel 28, eerste lid, wordt de deelnemersraad vervangen door: de deelnemersraad of het belanghebbendenorgaan.

In artikel 28, eerste lid, wordt de deelnemersraad vervangen door: de deelnemersraad of het belanghebbendenorgaan. VOORONTWERP VAN WET Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur en de medezeggenschap bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking

Nadere informatie

Meepraten over pensioen

Meepraten over pensioen Meepraten over pensioen Meepraten? Meepraten over pensioen? Waarom niet? Pensioen is belangrijk genoeg. Alle reden dus om te kijken op welke manier je invloed kunt uitoefenen op de pensioenregeling. Ben

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Stichting Pensioenfonds Equens Werkgever Equens SE Bestuur Het bestuur van het Fonds Verantwoordingsorgaan Het

Nadere informatie

Reglement verantwoordingorgaan Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 2015

Reglement verantwoordingorgaan Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 2015 Reglement verantwoordingorgaan Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Fonds: Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 25 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 25 juli 2006 Het voorstel van wet wordt als volgt

Nadere informatie

Reglement deelnemersraad BPF Bouw

Reglement deelnemersraad BPF Bouw Reglement deelnemersraad BPF Bouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement: Deelnemers: Pensioengerechtigden: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

2. in dit bredere wetsvoorstel, in te dienen door het Kabinet of vanuit de Tweede Kamer, rekening te houden met de volgende aspecten:

2. in dit bredere wetsvoorstel, in te dienen door het Kabinet of vanuit de Tweede Kamer, rekening te houden met de volgende aspecten: ?. Ai J J i ~ «,-,.* Bezuidenhoutseweg 60 VAN D E ARBEID postbus904o5 2509 LK Den Haag tel. 070-499577 fax 070-499 796 e-mail: w.kroes@stvda.nl 27 november 2009 Oproep van de Stichting van de Arbeid, ondersteund

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA Reglement Verantwoordingsorgaan SPA Versie 8 mei 2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 302 Wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 1 Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland Inhoudsopgave 1. Profielschets lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 2 1.1. Het pensioenfonds...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Statuten van de Stichting Pensioenfonds APF gevestigd te Arnhem. De Stichting draagt de naam Stichting Pensioenfonds APF en is gevestigd te Arnhem.

Statuten van de Stichting Pensioenfonds APF gevestigd te Arnhem. De Stichting draagt de naam Stichting Pensioenfonds APF en is gevestigd te Arnhem. Statuten van de Stichting Pensioenfonds APF gevestigd te Arnhem 1 Naam en zetel De Stichting draagt de naam Stichting Pensioenfonds APF en is gevestigd te Arnhem. 2 Begripsbepalingen In deze statuten wordt

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN VERSIE 28 APRIL 2015 Definities Op dit reglement zijn de begripsbepalingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds Openbare

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, Gelet op, artikel 16b, van

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: I. Het pensioenfonds:

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Brocacef Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Brocacef Pensioenfonds Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Brocacef Pensioenfonds van

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF)

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) Vastgesteld op 11 juli 2015 Inhoudsopgave Artikel 1: Definities en samenstelling Verantwoordingsorgaan (VO) Artikel 2: Profiel

Nadere informatie

Reglement van het verantwoordingsorgaan

Reglement van het verantwoordingsorgaan Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Reglement van het verantwoordingsorgaan HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Fonds: De

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Verantwoordingsorgaan

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Verantwoordingsorgaan Fondsdocumenten SNPF Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. ABTN: Actuariële en Bedrijfstechnische Nota; b. beroepsgenoot: persoon die is aangesloten

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Wet versterking bestuur pensioenfondsen Wet versterking bestuur pensioenfondsen Presentatie voor het Platform Deelnemersraden Drs. Harrie J.P. Penders 12 april 2013 Leerdoelen inzicht bieden in het wetsvoorstel (sheet 3 24) inzicht bieden in

Nadere informatie

Reglement van het verantwoordingsorgaan

Reglement van het verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Reglement van het verantwoordingsorgaan Reglement van het verantwoordingsorgaan van de Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV, in overeenstemming

Nadere informatie

: Tata Steel Nederland B.V., gevestigd in IJmuiden.

: Tata Steel Nederland B.V., gevestigd in IJmuiden. STATUTEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS HOOGOVENS Vastgesteld op 21 april 1978, laatstelijk gewijzigd bij notariële akte d.d. 15 juli 2015. DEFINITIES Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: Pensioenfonds

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan

Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Ingangsdatum: 1 juli 2014 Vastgesteld op: 26 juni 2014 Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Douwe Egberts

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur: dagelijks bestuur: statuten: de Stichting Pensioenfonds Urenco

Nadere informatie

Nota van wijziging. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel I, onderdeel D, komt artikel 99 te luiden:

Nota van wijziging. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel I, onderdeel D, komt artikel 99 te luiden: 33182 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen) Nota van wijziging

Nadere informatie

Deelnemersvergadering Stichting CRH Pensioenfonds. 26 juni 2014 De Meern

Deelnemersvergadering Stichting CRH Pensioenfonds. 26 juni 2014 De Meern Deelnemersvergadering Stichting CRH Pensioenfonds 26 juni 2014 De Meern Agenda 1. Opening 2. Aanleiding Nieuw Bestuursmodel 3. Partijen bij uitvoering pensioenregeling 4. Toelichting wettelijk kader 5.

Nadere informatie

Toelichting bij het Kiesreglement voor de Bondsraad

Toelichting bij het Kiesreglement voor de Bondsraad Toelichting bij het Kiesreglement voor de Bondsraad I. Beschouwingen over doel en functie van het Kiesreglement: - Een kiesreglement is geen doel op zich, zelfs verkiezingen zijn geen doel, beiden zijn

Nadere informatie

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN PENSIOENFONDS HORECA & CATERING REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Zoetermeer, 1 januari 2016 AANHEF Reglement van het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds Horeca & Catering, overeenkomstig artikel 15

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

Statuten ING CDC Pensioenfonds

Statuten ING CDC Pensioenfonds ING CDC Pensioenfonds 10 oktober 2014 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities...3 Artikel 2. Naam, zetel en duur...4 Artikel 3. Doel...4 Artikel

Nadere informatie

4. Bestuurders van de fondsen kunnen geen lid zijn van het Verantwoordingsorgaan.

4. Bestuurders van de fondsen kunnen geen lid zijn van het Verantwoordingsorgaan. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Astellas Definities Artikel 1 a. (Pensioen)fonds: Stichting Pensioenfonds Astellas; b. Bestuur: Het bestuur van beide fondsen; c. Verantwoordingsorgaan;

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht Fondsdocumenten SNPF Reglement Raad van toezicht Reglement raad van toezicht Artikel 1. Samenstelling, benoeming en ontslag 1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundige personen die

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Versie 16 oktober 2014 Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG

REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG November 2014 REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN BEGRIPSBEPALINGEN... 2 SAMENSTELLING

Nadere informatie

Wolters Kluwer Nederland B.V. Reglement Sociale Pensioencommissie

Wolters Kluwer Nederland B.V. Reglement Sociale Pensioencommissie Wolters Kluwer Nederland B.V. Reglement Sociale Pensioencommissie In werking 01-07-2014 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad

Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1. (begripsbepalingen) In dit besluit wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Florence te Rijswijk; b. instelling

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Datum: 20-12-2016 Versie : 4 Inhoud Definities... 3 Samenstelling van het verantwoordingsorgaan... 3 Geheimhoudingsplicht...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN 2015 Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Datum: 16 september 2015 Versie: 3.0 1 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Bestuur: Begripsbepalingen het Bestuur

Nadere informatie

Reglement van het verantwoordingsorgaan

Reglement van het verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue Reglement van het verantwoordingsorgaan HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. fonds: Stichting

Nadere informatie

Zet je in voor een goed pensioen! Stel je kandidaat voor het nieuwe verantwoordingsorgaan

Zet je in voor een goed pensioen! Stel je kandidaat voor het nieuwe verantwoordingsorgaan Maart 2014 Newsflash Pensioenfonds Abbott Nederland Zet je in voor een goed pensioen! Stel je kandidaat voor het nieuwe verantwoordingsorgaan Abbott en AbbVie hebben een goede pensioenregeling. De inhoud

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Artikel 1 Definities De begripsomschrijvingen zoals opgenomen in het Pensioenreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (hierna:

Nadere informatie

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Instellingsbesluit van de cliëntenraad 3 Paragraaf 1 Begripsbepalingen 3 Paragraaf 2 Algemene bepalingen 4 Paragraaf

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUUR PGGM COÖPERATIE U.A. Februari 2012

REGLEMENT BESTUUR PGGM COÖPERATIE U.A. Februari 2012 REGLEMENT BESTUUR PGGM COÖPERATIE U.A. Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Algemeen...3 2. Werkingssfeer coöperatie...3 3. Doel coöperatie...3 4. Lidmaatschap coöperatie...4 5. Taken en bevoegdheden van het

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en de Wielenbranche

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en de Wielenbranche Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en de Wielenbranche Januari 2015 1 HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Wet versterking bestuur pensioenfondsen PENSIOEN 12 JULI 2013 Wet versterking bestuur pensioenfondsen Op 9 juli jl. heeft de Eerste Kamer de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (de "Wet") aangenomen. Door deze Wet gaat de huidige bestuursstructuur

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 De raad van toezicht Artikel 1 1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP

REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP Het bestuur van Stichting Pensioenfonds ABP, Gelet op artikel 18 lid 4 laatste zin, van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

REGLEMENT KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING REGLEMENT KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE Februari 2011 I NLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen De begripsomschrijvingen zoals vermeld

Nadere informatie

Statuten Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten

Statuten Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten Statuten Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten Naam en Zetel Artikel 1 1.1. De vereniging draagt de naam: Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten. 1.2. Zij is gevestigd te Zeist. Doel.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het bestuur... 3 3. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS MSD

STATUTEN VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS MSD STATUTEN VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS MSD INHOUDSOPGAVE pagina - Artikel 1 Begripsbepalingen 1 - Artikel 2 Naam, zetel, aard en doel 1 - Artikel 3 Aangesloten ondernemingen 2 - Artikel 4 Middelen, beleggingen

Nadere informatie

Stichting Coop Pensioenfonds Reglement van het verantwoordingsorgaan 2015

Stichting Coop Pensioenfonds Reglement van het verantwoordingsorgaan 2015 Stichting Coop Pensioenfonds Reglement van het verantwoordingsorgaan 2015 HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. stichting: de Stichting Coop

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds Statuten

Stichting IKEA Pensioenfonds Statuten Stichting IKEA Pensioenfonds Statuten Opgericht 24.09.2007 Laatste statutenwijzing 25.06.2014 Statuten Stichting IKEA Pensioenfonds Pagina 1 van 16 Naam. Aard. Zetel. Duur. Artikel 1 1.1 De stichting draagt

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 31 537 Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot een evenwichtige samenstelling van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Wonen Reglement Verantwoordingsorgaan administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon (030) 245 39 22 versie

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Pensioenfonds Hoogovens per 22 februari 2016

STATUTEN Stichting Pensioenfonds Hoogovens per 22 februari 2016 STATUTEN Stichting Pensioenfonds Hoogovens per 22 februari 2016 DEFINITIES. Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: Pensioenfonds : Stichting Pensioenfonds Hoogovens. Bestuur : het bestuur van

Nadere informatie

Oudervereniging t Hooghe Landt

Oudervereniging t Hooghe Landt Oudervereniging t Hooghe Landt Ouders en verzorgers in de Oudervereniging voor de kinderen en de school HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING VAN T HOOGHE LANDT COLLEGE DEFINITIES Artikel 1 Ouders: de

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid REGLEMENT KLACHTENPROCEDURE van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid op: 12 september

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Bestuursleden niet-zijnde de voorzitter

Verkiezingsreglement Bestuursleden niet-zijnde de voorzitter Verkiezingsreglement Bestuursleden niet-zijnde de voorzitter Begrippen Aanmeldingstermijn: de periode die aanvangt vanaf het moment van uitschrijving door het Bestuur van verkiezingen en die eindigt 25

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan Auteur Gecontroleerd Goedgekeurd KPMG KPMG KPMG Werkgroep WVBP 27/3 Werkgroep WVBP 13/3 Werkgroep WVBP 27/2 Datum in werking treding

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting Pensioenfonds Haskoning

Bestuursreglement van Stichting Pensioenfonds Haskoning Bestuursreglement van Stichting Pensioenfonds Haskoning Artikel 1. Begripsbepalingen. Administrateur: de administrateur van het Pensioenfonds als bedoeld in artikel 10 lid 5 van de Statuten; Algemeen Bestuur:

Nadere informatie

TIJDPAD IMPLEMENTATIE WET VERSTERKING BESTUUR PENSIOENFONDSEN

TIJDPAD IMPLEMENTATIE WET VERSTERKING BESTUUR PENSIOENFONDSEN TIJDPAD IMPLEMENTATIE WET VERSTERKING BESTUUR PENSIOENFONDSEN INLEIDING Per 1 juli 2014 zullen de pensioenfondsen moeten voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Wet versterking bestuur pensioenfondsen.

Nadere informatie

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben,

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 615 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request.

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request. Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance This document is in Dutch. An English version is freely available on request. 1 Huishoudelijk reglement van Student Dance Association Leidance, zoals bedoeld in

Nadere informatie

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Reglement van het verantwoordingsorgaan 2015 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV Utrecht

Nadere informatie

De wettelijke regeling van de pvt

De wettelijke regeling van de pvt 3 De wettelijke regeling van de pvt De wettelijke regels over rechten, verplichtingen, faciliteiten en bevoegdheden van de pvt in de WOR zijn ingewikkeld. Dat komt omdat in de WOR alleen de taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Statuten 30 maart 2015 STATUTEN

Statuten 30 maart 2015 STATUTEN STATUTEN Artikel 1 Definities In deze statuten wordt verstaan onder: a) binnenscheepvaart: de vrachtvaart (exclusief het binnenbeurtvaartbedrijf) met binnenschepen, waaronder begrepen tankschepen, sleepschepen,

Nadere informatie

De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen. 1. Wettelijke bevoegdheid

De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen. 1. Wettelijke bevoegdheid De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen Wat zijn de rechten ( en plichten?) van de Ondernemingsraad als het om het pensioendossier gaat? Zodra het gaat om de collectieve pensioenregeling dan heeft

Nadere informatie