SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext"

Transcriptie

1 SELECTIEREGLEMENT Datawarehouse- en business intelligence ontwikkelaar (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur met standplaats Brussel Departement en beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media Selectienummer Functiecontext Binnen de Vlaamse overheid staat het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het Vlaamse beleid inzake cultuur, jeugd, sport en media en voor de opvolging van beleidsitems die raakpunten hebben met andere departementen. Naast het departement, dat advies verstrekt aan de minister om een integrale visie te realiseren en te bewaken, bestaat het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media, nog uit twee intern verzelfstandigde agentschappen die zorgen voor de uitvoering van het beleid, met name Kunsten en Erfgoed, en het agentschap Sociaal-cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen., Binnen het departement groepeert het dienstencentrum het personeelsmanagement, het financieel beheer, ICT, het facility management en de juridische dienstverlening van het departement en van de verzelfstandigde agentschappen die van deze dienstverlening gebruik maken. De functie situeert zich binnen het dienstencentrum binnen de dienst IT. De dienst IT is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met informatica, zowel -omgeving als toepassingen, én dataverwerking. Het team, bestaande uit 9 personen en zorgt voor een degelijke informatica-infrastructuur (zowel wat betreft bureautica als softwaresystemen) en werkt hiervoor nauw samen met de vaste ICT dienstverlener. De dataverwerking van het team heeft vooral betrekking op managementrapportering via ETL en BI tools alsook beleidsrapportering op vraag van de agentschappen. 1

2 2. Takenpakket Als Datawarehouse (DWH) en Business-intelligence (BI)ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van management en/of operationele rapporteringen. Je brengt in overleg met de interne klanten de informatienoden in kaart en op basis hiervan bouw je het datamodel en de ETL procedures die nodig zijn om de gegevens in het datawarehouse te integreren. Tenslotte ontwikkel je gepaste rapporteringen met behulp van een business intelligence tool. Je staat ook in voor het onderhoud en up-to-date houden van de documentatie. Je neemt deel aan werkgroepen over rapportering waar DWH- en BI-specialisten uit andere beleidsdomeinen aanwezig zijn. Er wordt van je verwacht dat je op de hoogte blijft van technische en inhoudelijke ontwikkelingen. RESULTAATSGEBIEDEN Resultaatsgebied 1: behoefteanalyse Analyseren van de behoeften van de organisatie en interne klanten teneinde een correct beeld te krijgen van de opportuniteiten en de noden. - behoeften en opportuniteiten bespreken met het lijnmanagement; - analyseren van informatiebehoefte bij eindgebruikers; - oplossen van problemen en/of proactief signaleren van mogelijke verbeterpunten voor zowel de processen als de applicaties; - opvolgen van ontwikkelingen en tendensen in kader van gegevensbeheer en gegevensverwerking; - uitvoeren van (probleem)analysen in kader van gegevensverwerking en rapportage; - verwerven van grondige kennis van de structuur, de betekenis (inhoud) van en de relaties tussen de gegevens in de toepassingen; - samenbrengen en integreren van gegevens over verschillende activiteitendomeinen. Resultaatsgebied 2: dienstverlening uitbouwen Op basis van het beleid en de behoefteanalyse definiëren, implementeren en bijsturen van de dienstverlening binnen het functionele domein teneinde de interne klant en de organisatie op de best mogelijke manier te ondersteunen. In overleg en in samenwerking met het lijnmanagement. - documenteren van specifieke procedures en dit volgens de gemaakte afspraken; - interne klanten ondersteunen bij de implementatie en het gebruik van instrumenten, systemen, toepassingen; 2

3 - ondersteuning bieden met betrekking tot datakwaliteit aan de applicatiebeheerders en het management; - handleidingen schrijven en opleidingen geven aan eindgebruikers met betrekking tot het algemene gebruik van de rapporteringstools voor intern gebruik; - ondersteuning aan gebruikers/management door middel van genereren van beheersinformatie die niet rechtstreeks kan afgeleid worden uit de toepassingen; - ontwikkelen van managementsrapportering; - uitvoeren van ad-hoc ondervragingen op systemen en gegevens om antwoord te geven op specifieke vragen van gebruikers/management; - analyseren van eigen gegevens met deze van andere bronnen; - administratie uitvoeren die bij de dienstverlening hoort; - toekomstige rapportagemogelijkheden nagaan; - BI-oplossingen voorstellen en het projectteam adviseren in de methodiek van het project - verzamelde gegevens en informatie interpreteren, inhoudelijk verwerken in teksten, rapporten of andere documenten teneinde zichzelf zo volledig mogelijk te documenteren en relevante informatie te kunnen verstrekken aan de leidinggevenden. Resultaatsgebied 3: werkinstrumenten Ontwikkelen of aanpassen van concepten, systemen, methoden en technieken in nauw overleg met de interne klant teneinde door algemeen toepasbare of maatgerichte producten en diensten de gedefinieerde dienstverlening te kunnen uitvoeren. - ETL-procedures ontwerpen, implementeren en onderhouden data uitbronsystemen extraheren, transformeren en opladen in het datwarehouse (via de principes van het dimensionaal modeleren) - data modeleren, relaties leggen tussen verschillende tabellen, data/objecten beveiligen, packages publiceren met behulp van de BI tool meer bepaald Frameworkmanager; - het ontwerpen van packages, rapporten en kubussen (met behulp van o.a. Frameworkmanager, ReportStudio, QueryStudio, Analysis Studio, Transformer, ) - rapporten en kubussen publiceren en beveiligen op intranet en internet; - werkinstrumenten en hulpmiddelen ontwerpen, verbeteren en/of toegankelijk maken; - op structurele of ad hoc basis gegevens uit databank opdiepen; - controleren van verwerkingen door middel van controletabellen, dimensietabellen; - meewerken aan de uitvoering van projecten binnen de dienst IT. Resultaatsgebied 4: adviesverlening Zowel op vraag als proactief interne klanten adviseren vanuit het functionele domein teneinde deskundige oplossingen aan te bieden voor vraagstukken of problemen. - uitvoeren van ad-hoc ondervragingen op de systemen en gegevens om zo te antwoorden op specifieke vragen van het management/klanten/gebruikers; - fungeren als aanspreekpunt voor het eigen vakgebied; - actief deelnemen aan werkgroepen en vergaderingen; - proactief knelpunten signaleren; - technisch advies verstrekken en ondersteuning bieden aan gebruikers bij gebruik van software en producten; 3

4 Resultaatsgebied 5: kwaliteitsborging Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de voortgang of resultaten van processen en dienstverlening teneinde een optimale kwaliteit en efficiëntie te garanderen conform de afspraken, richtlijnen en regelgeving. - verzamelen en verwerken van gegevens, opmaken van overzichten en verslagen; - bewaken van correcte toepassingen van procedures, normen; - input leveren voor management rapportering; - kwaliteitsbewaking van de opgezette systemen; - proactief verbeterpunten en doelstellingen aanbrengen met betrekking tot kwaliteit op basis van diepteanalyse van (delen van) gegevens uit databestanden; - processen van CJSM/Departement, in het bijzonder van het team Personeel, in kaart brengen en beschrijven (procesmodellering); - proces afstemmen met andere processen binnen de organisatie; - evalueren van klanttevredenheid; - knelpunten onderzoeken door middel van uitgebreide analyses; - opstellen van procedures van gegevensverwerking. Resultaatsgebied 6: communicatie en contacten Communiceren over de dienstverlening teneinde de (interne) klanten te informeren en hen te stimuleren om van de rapportering gebruik te maken. - de dienstverlening proactief kenbaar maken aan de klant; - bijdrage aan inhoudelijke uitwerking extranet site van de dienst IT; - het opstellen van nota s om de leidinggevenden te informeren; - deelnemen aan en organiseren van werkgroepen, vergaderingen, infosessies in verband met datawarehousing, gegevensbeheer, data-analyse en rapporteringsmogelijkheden; - gesprekspartner zijn van gebruikers en applicatiebeheerders voor het leveren van informatie; - documenteren werkprocedures ter ondersteuning van collega s en gebruikers; - feedback vragen aan klanten. Resultaatsgebied 7: kennis m.b.t. het vakgebied Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren. - opbouwen en onderhouden van netwerken; - op de hoogte blijven van nieuwe methoden en technieken; - deelnemen aan interne en externe vormingsactiviteiten op het vakgebied ; - bijwonen van studiedagen, demo s; - inwerken in nieuwe softwarepakketten. Resultaatsgebied 8: projectdeelname Leiden of deelnemen aan (deel)projecten teneinde bij te dragen aan de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen. - leveren van specifieke vakinhoudelijke input voor projecten; - projecten plannen, coördineren; 4

5 - deelnemen aan cross functionele werkgroepen; - opstellen en bewaken van technische normen en standaarden. 3. Profiel Formele deelnemingsvoorwaarden Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan volgende twee voorwaarden: 1) Je hebt een diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid (zoals masterdiploma s of diploma s van licentiaat). Kandidaten die binnen de Vlaamse overheid werken en kunnen deelnemen via de interne mobiliteit, hoeven niet te voldoen aan deze voorwaarde. Indien je in het bezit bent van een buitenlands diploma, dien je een niveaugelijkwaardigheid te kunnen voorleggen bij inschrijving. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen : Als je je diploma voor niveau A hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij inschrijving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen bij Selor. én 2) Je hebt minstens drie jaar voor de functie relevante werkervaring in een data warehouse omgeving. Competenties Technische competenties Je hebt kennis inzake dimensioneel modeleren. Je hebt kennis van Business Intelligence (bv. Cognos) en ETL-tools (Datastage). Inzicht in overheidsstructuren en administratieve procedures is een pluspunt. Je hebt kennis van MS Office tools. Persoonsgebonden competenties Vereiste generieke, basis-gedragscompetenties: Verantwoordelijkheid nemen Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie Niveau 2: Handelt in het belang van de organisatie. 5

6 Klantgerichtheid Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren Niveau 1: Reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden. Initiatief Kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen. Niveau 2: Neemt het initiatief om structurele problemen binnen zijn takendomein op te lossen (reactief en structureel) Analyseren Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie. Niveau 3: Maakt verhelderende analyses van complexe vraagstukken. Oordeelsvorming (synthetisch denken) Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria. Niveau 2: Je neemt standpunten in en overziet de consequenties daarvan. Communiceren Informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen. Niveau 2: Je verzorgt de interactie. Bijkomende vereiste persoonsgebonden competentie: Zorgvuldigheid Handelen met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten Niveau 2: Blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren. Indien je bijkomende uitleg over de functie wenst, kun je contact opnemen met: Gert Willems, informatiecoördinator Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Aanbod Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICTmiddelen betreft. 6

7 Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever. Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (van 7 euro per gewerkte dag) Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 20 jaar verloond worden. Je aanvangssalaris is minimaal euro (brutojaarsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Je bruto maandsalaris is dan euro. Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. 5. Toelatingsvoorwaarden Op datum van aanwerving dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1 Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking; 2 Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten; 3 Je voldoet aan de dienstplichtwetten; 4 Je bent medisch geschikt voor deze functie; 5 Je slaagt in de selectieprocedure 6 Je voldoet aan de voorwaarden vermeld onder paragraaf formele deelnemingsvoorwaarden 7 Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) of Zwitserland. 6. Hoe kan je solliciteren? Indien je geïnteresseerd bent in deze vacature solliciteer dan via het online sollicitatieformulier op de vacature op ten laatste 4 januari Je kandidatuur is pas geldig indien je ook de standaardvragenlijst ingevuld als bijlage bij je kandidatuur voegt. Je vindt de standaardvragenlijst als bijlage bij het vacaturebericht. 7

8 7. Selectieprocedure CV-screening Tijdens de cv-screening wordt, op basis van de informatie die je hebt opgegeven in je online sollicitatieformulier, nagegaan of je voldoet aan de formele deelnemingsvoorwaarden (vereiste diploma en ervaring). Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure. Kan de jury uit de opgegeven informatie in je online sollicitatieformulier niet beoordelen of je aan de vereiste werkervaring voldoet door onduidelijke of onvolledige informatie, dan kunnen we je niet verder in rekening nemen. Toon in je online sollicitatieformulier dus bijvoorbeeld duidelijk aan dat je beschikt over de vereiste werkervaring door de nodige duiding toe te voegen. De CV-screening zal worden afgerond midden januari. 7.2 Voorselectie: beoordeling van een standaardvragenlijst Je antwoorden op de standaardvragenlijst, die je bij je kandidatuur als bijlage toevoegt, worden beoordeeld op volgende punten: - motivatie - visie op en inzicht in de functie - technische competenties Deze voorselectie is eliminerend. Je moet globaal minstens 50% behalen én behoren tot de 3 hoogst scorenden om uitgenodigd te worden tot de volgende selectiefase. Bij gelijkheid van scores kunnen dit er meer zijn. Deze fase wordt afgerond midden januari. 1 Wie een vrijstelling heeft voor het generieke gedeelte voor de graad van adjunct van de directeur, zal niet meer beoordeeld worden op de 6 generieke, basis-gedragscompetenties (verantwoordelijkheid nemen, klantgerichtheid, initiatief, analyseren, oordeelsvorming en communiceren ) in de selectiefase 7.3. Als je over een vrijstelling meent te beschikken dan geef je dit aan in je online sollicitatieformulier. Zoniet, zal je worden uitgenodigd voor de volledige selectieprocedure. 8

9 7.3 Competentiegericht en inhoudelijk interview met persoonlijkheidsvragenlijst en case Het gesprek wordt gevoerd met één of meerdere vertegenwoordigers van de entiteit waar de vacature zich situeert en een selectieverantwoordelijke. Voorafgaand aan het gesprek dien je een inhoudelijk case voor te bereiden. Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld: motivatie en verwachtingen visie op en inzicht in de functie technische competenties persoonsgebonden competenties inzetbaarheid in de functie en de organisatie Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats te Brussel op 27 januari 2014 (datum onder voorbehoud). Op basis van een globale afweging van de diverse beoordelingen besluit de jury of een kandidaat als geschikt wordt bevonden of niet. De geschikten worden opgenomen in een werfreserve zonder rangschikking. Het is de lijnmanager die beslist wie in aanmerking komt voor een concrete vacature. Als je meer informatie wenst over de selectieprocedure kan je contact opnemen met Heidi Verkeyn, selectieverantwoordelijke 8. Aanpassingen aan de selectieprocedure voor mensen met een handicap De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. Krijg je de baan? Dan passen we de werkplek zo goed mogelijk aan jouw handicap aan. Indien je ten gevolge van een handicap gebruik wenst te maken van aanpassingen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure, kun je contact opnemen met Heidi Verkeyn, selectieverantwoordelijke 9. Feedback Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond in februari Je kan binnen de 3 maanden die volgen op de kennisgeving van je resultaat feedback vragen. 9

10 Je doet dit telefonisch op het nummer tel. 02/ of per mail naar 10. Reserve en geldigheid Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd met kandidaten die in de volledige selectieprocedure slagen en geschikt worden bevonden voor de functie. Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar vanaf de datum van de kennisgeving van je resultaat. Desgevallend kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen. Het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te treden als datawarehouse- en business intelligence ontwikkelaar. Indien er na een periode van zes maanden na het afsluiten van de selectieprocedure opnieuw een vacature vacant is, zal deze bekendgemaakt worden aan de reserve. Geïnteresseerde kandidaten zullen uitgenodigd worden voor bijkomende gesprekken met de wervende entiteit. De motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie zullen hierbij aan bod komen. Indien je in eerste instantie een aanbod accepteert maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats in de reserve. Het is evident dat je eenmaal in dienst niet langer tot de reserve behoort. 10

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Controleur teeltmateriaal specialist (M/V) statutaire functie, rang C1 graad Technicus met standplaats Leuven Afdeling ALV Productkwaliteitsbeheer Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

Materiespecialist financiën (M/V)

Materiespecialist financiën (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in contractueel dienstverband: Materiespecialist financiën (M/V) Afdeling: Algemene Diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel Vacaturenummer:

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN

TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN Beleidsdomein: Afdeling:

Nadere informatie

2 TECHNISCH RAADGEVERS -

2 TECHNISCH RAADGEVERS - Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): 2 TECHNISCH RAADGEVERS - GOEDKEURING VOERTUIGEN (m/v) Beleidsdomein:

Nadere informatie

MARKETINGMANAGER (M/V)

MARKETINGMANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: MARKETINGMANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme Vlaanderen A111 Adjunct

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V)

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur : STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Beleidsdomein: Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur) Toerisme Vlaanderen werft aan, met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in contractueel dienstverband: 2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

Nadere informatie

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR)

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Het Facilitair Bedrijf werft aan in contractueel dienstverband JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Afdeling: Account Management Beleidsdomein: Bestuurszaken Niveau: B Graad: Deskundige

Nadere informatie

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M)

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband een COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Afdeling Europese programma s een leven lang leren Niveau A 111 Graad adjunct van de

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V)

Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V) Het agentschap Onroerend Erfgoed werft aan in contractueel verband (onbepaalde duur): Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V) Afdeling: Beheer Niveau: A Graad: Adjunct van de directeur Standplaats:

Nadere informatie

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V)

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) Afdeling: Algemene diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V)

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is op zoek naar een DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: ILVO Eenheid

Nadere informatie

Communicatiedeskundige (m/v)

Communicatiedeskundige (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Communicatiedeskundige (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V)

De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V) Afdeling: AIG 1 GIS-VLM Graad en rang: programmeur, B1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE De Vlaamse Landmaatschappij

Nadere informatie

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Selectieprocedure voor de functie: Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Contractuele functie, voltijds, onbepaalde duur Graad: consulent (B1-B3) Standplaats: Gent Diverse diensten

Nadere informatie

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen.

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Leidinggeven bij VDAB Contextinformatie over VDAB en de afdeling

Nadere informatie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband:

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: GEGEVENSBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Vlaamse Sociale Bescherming Welzijn,

Nadere informatie

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 Functiecontext De afdeling bijzondere jeugdbijstand is één van de afdelingen van de administratie

Nadere informatie

ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V)

ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V) ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V) BRUSSEL RIJKSDIENST VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (RIZIV) ANG07810 Functiecontext De Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

ONDERZOEKER MET SPECIALISATIE IN

ONDERZOEKER MET SPECIALISATIE IN Het Eigen Vermogen van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan in contractueel dienstverband (halftijds, met zekerheid tot eind 2017 en mogelijkheid tot verlenging tot eind november 2019),

Nadere informatie

INFORMATICUS (M/V) SYSTEEM / DATABASEBEHEERDER

INFORMATICUS (M/V) SYSTEEM / DATABASEBEHEERDER De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: INFORMATICUS (M/V) SYSTEEM / DATABASEBEHEERDER Afdeling: AIG & GIS-VLM Graad en rang: Informaticus, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL 1. STATUUT De vacante betrekking voor VOLTIJDS VERANTWOORDELIJK ARCHIVERING

Nadere informatie

Business analist A2 Business process management (M/V)

Business analist A2 Business process management (M/V) Business analist A2 Business process management (M/V) voor de steundienst van het college van hoven en rechtbanken Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met

Nadere informatie