Werk en wijkenaanpak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werk en wijkenaanpak"

Transcriptie

1 Werk en wijkenaanpak

2 Inhoud Voorwoord 4 1. Samenvatting 6 2. Ontwikkelde samenwerkings- verbanden De geconcentreerde aanpak De outreachende aanpak De semigeïntegreerde aanpak Borging/verbinding Conclusies

3 Bruggen bouwen: Van in de wijk tot op het Werkplein Voorwoord Talent kan en mag niet ongebruikt blijven. De warmte van een baan is beter dan de kilte van een uitkering. Werk zorgt voor sociale contacten en eigenwaarde, economische zelfstandigheid en de mogelijkheid om te ontplooien en actief deel te nemen aan de maatschappij. Juist daarom moet we blijven investeren in mensen zonder werk en zeker ook in die mensen die een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Werk is niet alleen goed voor mensen, maar we hebben gelet op de aankomende tekorten straks ook iedereen die kan werken nodig. Als we nu niet investeren in iedereen die kan werken, dan hebben we straks een dubbel probleem: mensen die thuis zitten en werkgevers met vacatures waar geen mensen voor zijn te vinden. Het wijkgericht werken is een interessante ontwikkeling van de afgelopen tijd als het gaat om participatie, zelfredzaamheid en de brug bouwen naar werk. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het thema werk, maar ook naar leren en opgroeien, wonen, gezondheid en taal. De functie van frontliner of participatiecoach lijkt zich tot een nieuwe professie te ontwikkelen. In de afgelopen jaren is in het kader van de wijkenaanpak door de ministeries van SZW en BZK gestimuleerd dat sociale diensten en UWV Werkbedrijf de wijk in gingen om mensen te bereiken. Gemeenten hebben forse doelstellingen om de participatie te verbeteren en zijn gebiedsgericht aan de slag gegaan, het UWV Werkbedrijf heeft zich vanuit de werkpleinen aangesloten als partner en heeft voor een aantal jaren wijkcapaciteit beschikbaar gesteld. In opdracht van SZW, BZK, Divosa en UWV Werkbedrijf heeft TNO de lessen, knelpunten en mogelijkheden tot borging in beeld gebracht en geadviseerd op welke wijze een handige verbinding kan worden gemaakt tussen de wijk en het Werkplein. Met ervaringen en adviezen uit de 40 wijken hopen wij dat u nog beter in staat bent om kwetsbare groepen te bereiken en voor hen de brug te bouwen naar participatie en werk. Rene Paas Voorzitter Divosa Rene Paas Bestuursvoorzitter Divosa Andre Timmermans Directeur UWV Werkbedrijf Andre Timmermans Directeur UWV Werkbedrijf Jose Hilgersom DG Participatie en Inkomensborg Ministerie van SZW Jose Hilgersom DG Participatie en Inkomensborg Ministerie van SZW Mark Frequin DG Wonen, Wijken en Integratie Ministerie van BZK 4 Mark Frequin 5 DG Wonen, Wijken en Integratie Ministerie van BZK

4 1. Samenvatting In de 18 gemeenten waarin de 40 aandachtswijken liggen, wordt het wijkgericht werken op verschillende manieren vormgegeven. Er is niet vanuit een blauwdruk gewerkt. Lokale partijen hebben hun eigen keuzes gemaakt en een eigen aanpak ontwikkeld. Zo ook op het terrein van werk. Verschillende wijken zijn verschillend aan de slag gegaan met het bereiken en binden van wijkbewoners. Het doel van deze handreiking is om de ervaringen en expertise die als overstijgende leerpunten worden gezien en die van belang zijn voor het verduurzamen van succesvolle aanpakken in beeld te brengen. Globaal zijn er drie typen van aanpakken: 1. Aanpakken waarbij gemeente, UWV Werkbedrijf en eventuele andere partners een locatie in de wijk hebben ingericht waar bewoners terecht kunnen voor integrale dienstverlening en waar gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd om bewoners en werkgevers te bereiken. Dit is de zogenaamde geconcentreerde aanpak. 2. Aanpakken waarbij gemeente, UWV Werkbedrijf en eventuele andere partners, veelal vanuit een locatie in de wijk, bewoners in de wijk opzoeken in hun leefomgeving en brede dienstverlening bieden op basis van de problemen die zij achter de voordeur aantreffen. We duiden deze vorm aan als de outreachende aanpak. 3. Aanpakken waarbij UWV Werkbedrijf vanuit het Werkplein nauw samenwerkt met partners (gemeente en eventuele andere organisaties) die een wijkbureau of wijkservicepunt voor de bewoners hebben ingericht. We spreken hier van de semi-geïntegreerde aanpak. In de praktijk is het onderscheid tussen deze drie vormen niet zo nadrukkelijk en is vaak sprake van een combinatie van bovenstaande typen. Hoewel het uiteindelijke doel altijd neerkomt op het bevorderen van de participatie en leefbaarheid in de wijk, kunnen concrete doelstellingen, en focus op doelgroepen etc, verschillen. Het gemaakte onderscheid is vooral nuttig om de rol en de positie van het Werkplein in de samenwerking binnen de wijkaanpak op de pijler werk toe te lichten. 7

5 2. Ontwikkelde samenwerkingsverbanden 2.1 De geconcentreerde aanpak a. Globale opzet In de wijk is een wijkbureau of servicepunt gevestigd, waar spreekuren worden georganiseerd en waar bewoners laagdrempelig kunnen binnen lopen. Naast gemeente en UWV Werkbedrijf zijn ook vaak vertegenwoordigers van woningcorporaties, welzijnsorganisaties en bijvoorbeeld de wijkagent actief. Waar het gaat om de pijler werk, wordt de kern van het wijkteam gevormd door vertegenwoordigers van gemeente en UWV Werkbedrijf. Regelmatig maken ook Welzijnsorganisaties deel uit van het wijkteam. In het wijkteam zijn vaak de volgende disciplines vertegenwoordigd: werkcoach, re-integratiespecialist, schuldhulpverlener, inkomensondersteuning, sociaal raadslieden, maatschappelijk werk, preventiemedewerkers en zorgconsulenten. Bewoners worden door een breed netwerk van lokale organisaties doorverwezen naar het wijkbureau. De wijkteams initiëren activiteiten om de geboden dienstverlening onder de aandacht te brengen en organiseren activiteiten die gericht zijn op de activering en ontwikkeling van bewoners, zoals sollicitatietrainingen, banenmarkten, etc. Periodiek vindt overleg plaats op uitvoerend niveau. Op veel plaatsen maken casusbesprekingen deel uit van het overleg, zodat de multidisciplinaire samenstelling van het wijkteam ten goede kan komen aan maatwerk voor individuele bewoners. Er is sprake van teams, waarbij ieder teamlid een eigen discipline inbrengt. Deze expertise is tot op zekere hoogte bepalend voor wie welke bewoner/klant zal helpen. De lijnen om expertise van andere teamleden en hun achterban/netwerk aan te wenden zijn echter kort. b. Rol van UWV UWV-medewerkers bedienen met name bewoners, wanneer eventuele problemen in de leefwereld zijn opgelost en de kans op werk niet meer in de weg hoeven te staan. De inbreng van UWV heeft vooral betrekking op: kennis van uitkeringen (WW, Wajong, ZW, WAO/IVIA, etc.); organiseren van arbeidsmarktinformatie (ook voor werkgevers in de wijk); vergaren van vacatures en leerbanen in de wijk; inbrengen van vacatures; netwerk met werkgeversrelaties; goede lijnen naar werkgeversservicepunten/brancheservicepunten en jongerenloketten op het Werkplein; expertise in het helpen vinden van betaald werk. 8 9

6 c. Rol van de Gemeente De expertise van projectteamleden vanuit de gemeenten is nodig om de juiste voorzieningen in te kunnen schakelen, barrières in de leefwereld te kunnen oplossen en om mogelijkheden van gesubsidieerde arbeid in te zetten. Welzijnsinstanties brengen daarnaast meer specialistische expertise in met betrekking tot doelgroepen of een specifieke problematiek zoals verslavingen of huiselijk geweld. De inbreng van de gemeente heeft vooral betrekking op: kennis van bijstandsuitkeringen en gemeentelijke doelgroepen (WWB, IOAZ, Wsw, WIJ, NUG ers, etc.); gemeentelijke voorzieningen (schuldhulp, Wmo, huursubsidies, etc.) en gesubsidieerde arbeid; netwerk van welzijnsorganisaties, woningcorporaties, onderwijsinstellingen; netwerk naar bewonersverenigingen en buurtinitiatieven; expertise gericht op activering van mensen met aandacht voor de knelpunten in hun leefwereld. d. Succesfactoren Het gevoel dat de aanpak meerwaarde heeft is nadrukkelijk aanwezig. Op vragen naar concrete resultaten en meerwaarde komen veel pluspunten naar voren die men zelf in de uitvoering ervaart: de projectmedewerkers leren zelf veel bij en hebben het gevoel veel meer te kunnen doen (eigen repertoire en netwerk worden groter) en vooral ook mensen te bereiken die anders niet zouden zijn bereikt. De drempel naar het wijkbureau is lager dan de drempel naar de Sociale Dienst of het Werkplein. Mensen die niet naar het Werkplein gaan, weten wel de weg naar het wijkbureau te vinden. Men wordt niet meteen aangesproken op rechten en plichten en hun eventuele uitkering, maar op hun vragen, zorgen en behoeften. Andere succesfactoren zijn: Multidisciplinaire samenstelling van teams en complementaire expertise, korte onderlinge lijnen. (Belangrijk is te voorkomen dat mensen elkaars dingen gaan doen ; het doel is juist om ieders sterke kanten te benutten.) Korte lijnen naar verschillende moederorganisaties, mits goed onderhouden. Netwerk beter in beeld. Ruimte en tijd om problemen van mensen goed in beeld te brengen en maatwerk te bieden. Goede onderlinge samenwerkingsrelaties. (Dit is ook een afbreukrisico, want samenwerkingsrelaties spelen zich sterk op persoonsniveau af.) e. Knelpunten Doorgaans blijken de projectresultaten voor de respondenten moeilijk uit te drukken in harde uitstroom- of activeringscijfers. Registratie vindt heel verschillend plaats, vaak op basis van eenvoudige Excel-overzichten. Uitvoerige en belastende administratieve processen heeft men juist ook willen voorkomen. UWV-medewerkers missen vaak hun systemen op de locatie en de partners hebben er ook geen toegang toe. Daardoor moeten zij op een later tijdstip zaken invoeren wat de efficiency niet ten goede komt. Andere knelpunten zijn: Soms verbindt het management van UWV specifieke WW-uitstroomdoelstellingen aan de inzet van hun medewerkers. Als de doelstellingen moeilijker te realiseren zijn dan gedacht, kan de inzet en de samenwerking ter discussie komen te staan. Dit omdat er een groot verschil is tussen wat werkgevers vragen en het potentieel dat de bewonersdoelgroep over het algemeen biedt. De kans op snelle uitstroom naar betaald werk is dan niet zo groot. Dit geldt uiteraard ook voor de WWB-uitstroom, hoewel gemeenten daar doorgaans al een langere termijndoelstelling voor hanteren. Als teamleden allemaal voor een beperkt aantal uren beschikbaar zijn, is het moeilijk om een sterk team te formeren van betrokken mensen; de kans op verloop onder teamleden neemt dan toe. Nijmegen: Hatert werkt ln Nijmegen is gekozen voor een fysiek punt in de wijk, het actiecentrum Hatert Werkt. Gemeente Nijmegen (schuldhulpverlening, werk en inkomen), UWV Werkbedrijf (werkcoaches) en lnterlokaal (re-integratiespecialisten) werken er onder één dak. De dienstverlening is bedoeld voor iedereen in de wijk Hatert met vragen over werk, financiële regelingen, schulden en inburgering. Bewoners kunnen gewoon binnenlopen een afspraak is niet nodig. De vragen van bewoners worden niet opgeknipt, maar geïntegreerd opgepakt vanuit een breder perspectief en met de gebundelde expertise van het team. Ook worden er spreekuren georganiseerd van sociaal raadslieden. Bewoners van de wijk komen zelf met vragen naar het actiecentrum of worden doorverwezen uit een breed netwerk van organisaties dat in de wijk actief is en waarmee de relaties stevig worden onderhouden. Ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd, zoals workshops op het gebied van omgaan met geld en (UWV- ) trainingen werken aan werk. Een nieuwe vorm van dienstverlening die hier op het wijkniveau is ontwikkeld betreft groepscoaching, gericht op het zien en ontdekken van kwaliteiten, het wegnemen van belemmeringen en het omgaan met teleurstellingen. 2.2 De outreachende aanpak a. Globale opzet In de wijk opereert een frontlijnteam van coaches die bewoners in hun eigen leefomgeving (thuis) benaderen. Zij brengen de leefsituatie in kaart en stemmen daar de dienstverlening op af. Bewoners worden in staat gesteld en gestimuleerd om zelf zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te nemen. In de teams werken mensen met verschillende achtergronden samen. Alleen in Arnhem en Leeuwarden zijn outreachende aanpakken aangetroffen waarbij UWV volledig in het frontlijnteam participeert. In andere wijken zijn ook frontlijn

7 werkers actief geweest maar dan was dit bijvoorbeeld uitbesteed aan een commerciële partij of aan een welzijnsorganisatie. Een belangrijk verschil tussen de aanpakken in Arnhem en Leeuwarden is dat Arnhem (?)zich vooral richt op het begeleiden van bewoners (die hen door verschillende instanties uit hun netwerk werden aangereikt) naar werk, school of zelfstandig ondernemerschap, terwijl men in Leeuwarden?? huis aan huis gaat om allerlei problemen in de leefsituatie die participatie in de weg staan boven water te krijgen en te helpen oplossen. b. Inbreng expertise Er is geen taakverdeling op grond van expertise maar de coaches delen hun ervaring wel. Teamleden die vanuit UWV deelnemen, hanteren dezelfde werkwijzen en voeren dezelfde taken uit als teamleden die vanuit gemeenten, woningcorporaties of welzijnsorganisaties deelnemen. Ze kunnen daarbij van elkaars expertise profiteren en zo de multiproblematiek beter aanpakken. Bij de aanpak van de multiproblematiek fungeren de projectmedewerkers als spin in het web, lossen zelf zaken op en schakelen zo nodig expertise vanuit de moederorganisaties in. De inbreng van teamleden vanuit UWV betekent dat er korte lijnen zijn om mensen naar werk te kunnen bemiddelen. De inbreng vanuit de gemeente zorgt voor adequate inzet van gemeentelijke voorzieningen, waarmee barrières voor activering kunnen worden weggenomen en bijvoorbeeld gesubsidieerde arbeid kan worden ingezet. c. Succesfactoren Een huisbezoek geeft het best mogelijke beeld van de totale problematiek achter de voordeur. De integrale 1 op 1 benadering en de beschikbaarheid over diverse expertise binnen het team maken het mogelijk om de multiproblematiek op de best mogelijke manier aan te pakken. Door de intensieve en gerichte benadering is ook duidelijk in beeld welke bewoners worden bereikt. Daar waar mensen aan scholing, werk of zelfstandig ondernemerschap worden geholpen is dat goed zichtbaar. Andere succesfactoren zijn: Het gevoel dat de aanpak meerwaarde heeft is nadrukkelijk aanwezig. De projectmedewerkers leren zelf veel bij en hebben het gevoel veel meer te kunnen doen (eigen repertoire en netwerk worden groter) en vooral ook mensen te bereiken die anders niet zouden zijn bereikt. Ook krijgt men zicht op probleemgroepen die nog helemaal niet in beeld waren. Korte lijnen naar verschillende moederorganisaties, mits goed onderhouden; Het netwerk om het projectteam wordt beter gedeeld, omdat iedereen dezelfde taken oppakt en iedereen dus ook zelf daadwerkelijk gebruik gaat maken van het netwerk van collega teamleden; Goede onderlinge samenwerkingsrelaties; d. Knelpunten Een belangrijke voorwaarde voor een gezamenlijke outreachende aanpak van gemeente en UWV is volledige overeenstemming over de doelstellingen van het project. Op het moment dat UWV toch vooral uitstroom naar werk als doel heeft, terwijl dit niet per se het hoofddoel van de projectaanpak is, zullen belangentegenstellingen ontstaan die de effectiviteit en continuïteit van het project niet ten goede komen. Bij een brede activeringsdoelstelling en een aanpak waarin alle teamleden dezelfde taken hebben, zal dit tot gevolg hebben dat het beroep op specifieke UWVexpertise minder wordt. In dat geval zijn ook eventuele WW-uitstroomdoelstellingen van UWV moeilijker te realiseren, omdat er een grote discrepantie is tussen wat loonvormende arbeid vereist en wat het potentieel van de bewonersdoelgroep over het algemeen biedt. Arnhem: de Participatiecoaches In Arnhem is gekozen voor een aanpak met participatiecoaches die bewoners in hun thuissituatie bezoeken vanuit een focus op participatie en werk. Niet het aanbod van de instanties wordt als uitgangspunt genomen, maar de situatie van de mensen. Om die goed in beeld te krijgen, moet er eerst een basis van vertrouwen worden gelegd met de bewoners. De participatiecoaches helpen individuele bewoners om voor zichzelf helder te krijgen wat ze willen en kunnen en welke stappen ze daarvoor gaan zetten. Dit leidt tot een eigen ontwikkelplan voor de bewoners. De participatiecoaches stimuleren tot en ondersteunen en helpen bij het tot stand brengen van een relatie met de instanties die nodig zijn om de persoonlijke doelen te realiseren. De participatiecoaches hebben een diverse achtergrond (o.a. casemanagers werk en inkomen of inburgering, loopbaanadviseurs, re-integratiecoaches) en zijn werkzaam voor de gemeente of UWV, maar opereren allemaal onder de vlag van de Dienst lnwonerszaken van gemeente Arnhem. 2.3 De semigeïntegreerde aanpak a. Globale opzet In deze aanpak zijn wijkservicepunten ingericht waar de gemeente in samenwerking met woningcorporaties en welzijnsorganisaties participatie- en activeringsactiviteiten inzetten. Het verschil met de geconcentreerde aanpak is dat UWV Werkbedrijf niet vanuit het wijkservicepunt participeert, maar vanuit het Werkplein. Deze invulling lijkt vaak ingegeven door praktische overwegingen: UWV-systemen als SONAR zijn niet beschikbaar op de wijklocaties, werkcoaches die toch al slechts voor een deel van hun tijd voor het projectteam kunnen werken, dienstverlening zoals cursussen solliciteren met de computer waarvoor de wijklocaties de faciliteiten (computerlokaal) niet hebben, meerdere wijkservicepunten die moeten worden bediend

8 Sommige Werkpleinen kiezen echter ook voor een semi-geïntegreerde aanpak vanuit de overtuiging dat juist op deze manier voor bewoners de drempel naar het Werkplein wordt verlaagd. b. Inbreng expertise De expertise in het wijkteam is breed samengesteld. Bewoners kunnen er terecht voor allerlei zaken over wonen, inkomen, zorg, veiligheid, etc. Ook kunnen ze er terecht voor informatie over werk en bemiddeling. Bewoners melden zich bij het wijkservicepunt en worden door het wijkteam zelf in contact gebracht met werkgevers in de wijk die bijvoorbeeld werk of stageplaatsen hebben. Indien uitgebreidere ondersteuning voor het vinden van een baan nodig is en extra middelen nodig zijn, dan worden bewoners doorgeleid naar het Werkplein. Hiervoor onderhoudt het wijkteam een directe verbinding met UWV Werkbedrijf en sociale dienst (die zijn verenigd op het Werkplein). De werkcoach van UWV levert bijvoorbeeld vacatures en geldt als aanspreekpunt voor het doorsluizen van bewoners. Ook bezoekt de UWV-werkcoach de wijklocatie regelmatig voor overleg of casusbesprekingen en ook kan de werkcoach worden betrokken bij het organiseren van activiteiten, zoals voorlichtingsbijeenkomsten, banenmarkten en speeddates. Klantmanagers vanuit de sociale dienst vormen een belangrijke verbinding voor re-integratietrajecten met onder andere stageplekken, leerwerkplekken en gesubsidieerde arbeidsplaatsen. Maastricht: Wijkservicepunt Noord-Oost In Maastricht Noordoost zijn meerdere wijkservicepunten ingericht waar bewoners terecht kunnen voor uiteenlopende vragen over wonen, werken, inkomen, veiligheid. Vanuit de wijkcentra werken onder andere de wijkagent, opbouwwerkers, re-integratiedeskundigen en contactpersonen van de woningcorporaties. De medewerkers van de wijkservicepunten helpen met vragen, geven informatie, advies, ondersteuning, of verwijzen gericht door naar bijvoorbeeld het Gemeenteloket, MEE of het steunpunt Mantelzorg. Een werkcoach van UWV Werkbedrijf werkt halftime vanaf het Werkplein nauw samen met de wijkservicepunten. Omdat meerdere servicepunten moeten worden bediend, gaat dit het best vanaf het Werkplein. Er vindt zowel structureel als ad hoc overleg plaats. De werkcoach brengt tijdens overleggen bijvoorbeeld vacatures in of er worden afspraken gemaakt over het bemiddelen van klanten uit de wijk naar werk. Daarbij kan de werkcoach vervolgens weer de brede dienstverlening vanuit het Werkplein inschakelen. Verder is de werkcoach betrokken bij voorlichtingsbijeenkomsten of banenmarkten die van tijd tot tijd op de wijkservicepunten worden georganiseerd. c. Succesfactoren De UWV-medewerker op het Werkplein heeft eigen systemen en middelen ter beschikking. De directe lijnen tussen wijkteam en Werkplein in de vorm van een toegewezen werkcoach/klantmanager worden positief ervaren. Het gevolg is dat de inzet vanuit het Werkplein zich meer dan bij de twee andere vormen concentreert op de populatie in de wijken. Voordeel is dat de samenwerkingsvorm eenvoudig is te continueren als er voor wordt gezorgd dat een werkcoach of een klantmanager voor een deel van zijn tijd vrij van andere taken aan wijktaken kan werken. d. Knelpunten Door drukte van de reguliere werkzaamheden kan de beschikbare tijd voor wijkactiviteiten makkelijker onder druk komen te staan. Er zijn dan duidelijke afspraken over doelstellingen, activiteiten en beschikbare tijd nodig. Als de inzet vanuit het Werkplein betekent dat de werkcoach alleen nog mensen die vanuit de wijk worden aangeleverd naar werk probeert te bemiddelen, dan zal de samenwerking minder meerwaarde opleveren. Er moeten ook afspraken worden gemaakt over werkgeversbenadering, inbreng van vacatures, betrokkenheid bij organisatie van banenmarkten, adequaat kortsluiten van kennis over UWV-uitkeringen, etc

9 3. Borging/ verbinding a. Geconcentreerde aanpakken De onderzochte gemeenten willen de geconcentreerde aanpakken doorzetten. Niet in de laatste plaats omdat de aanpak vaak al deel uitmaakt van het bredere wijkactieplan. Hier en daar is er wel voorbehoud, omdat ook gemeenten met bezuinigingen worden geconfronteerd. Voor UWV was al eerder duidelijk dat zij hun eerdere inzet van medewerkers na 2010 niet meer kunnen continueren, omdat de daarvoor verstrekte budgetten vanuit de rijksoverheid niet meer beschikbaar zijn. De UWV-projectmedewerkers zelf zien echter wel mogelijkheden om activiteiten zoals inbreng van vacatures, oppakken van bewoners uit de wijk voort te zetten, mits ze ruimte krijgen om het netwerk te onderhouden en van tijd tot tijd overleg op locatie te kunnen bijwonen. Om binding vanuit de moederorganisaties met een wijkteam te houden, zou er een vorm van roulatie binnen het team moeten zijn. Vanuit de moederorganisaties kunnen mensen circa drie jaar in wijkteams werken, waarna een ander het overneemt. Bij de moederorganisaties ontstaat zo een beter zicht op wat de problematiek van de wijkbewoners en de relaties zullen uiteindelijk het persoonsniveau overstijgen. Projectteamleden dienen echter niet allemaal tegelijk te worden vervangen om de continuïteit niet in gevaar te brengen. b. Intensieve outreachende aanpakken De intensieve outreachende aanpakken zijn nauwelijks op werkpleinen onder te brengen. De frontlijnteams moeten voor de wijk herkenbaar zijn en een vast punt hebben. Qua verduurzaming is het moeilijk, zo niet onmogelijk om een outreachende aanpak vol te houden met teamleden vanuit UWV Werkbedrijf, als ze breed worden ingezet op wat zij aan de frontlijn aan activeringsvragen tegenkomen. Dergelijke brede activeringstaken komen dan te ver af te staan van wat UWV doorgaans vooral nastreeft: uitstroom naar werk. De toegevoegde waarde van de UWV (werk)expertise is in dat geval ook te beperkt. c. Semi-geïntegreerde aanpakken Er is niet veel voor nodig om deze samenwerkingslijn te verduurzamen. Voor meer ambitieuze doelstellingen, zoals het benutten van expertise en middelen van UWV voor niet-uwv-doelgroepen en het benutten van de bredere voorzieningen, zoals die bij het wijkcentrum worden gebundeld voor de moeilijker klanten, zal eerst de integrale samenwerking op de Werkpleinen verder moeten worden ontwikkeld. Pas als de samenwerking op het Werkplein optimaal is, kunnen mensen ten volle profiteren van de gebundelde expertise op het terrein van werk. Als op het Werkplein gemeentelijke sociale dienst en UWV de wijkaanpak gezamenlijk omarmen, dan komen alle middelen van het Werkplein bij elkaar. Of de gezamenlijke strategie vanuit het Werkplein al zover is ontwikkeld, is de vraag. Als deze voorwaarde 16 17

10 wel is gerealiseerd, biedt dit de meeste kans op succes. De wijkaanpak kan dan gebruik maken van alle mogelijkheden van het Werkplein, zoals gezamenlijke werkgeversbenadering, Jongerenloket, workshops, NUG-aanpak, 45-plusaanpak, leer-werkloket etc. Andersom kan het Werkplein uitstekend gebruik maken van de samenwerking met wijkservicepuntmedewerkers om werkgevers in de wijken te bereiken. Ook moeten de wijkservicepunten worden gezien als belangrijke schakels naar andere partijen die in de wijk werkzaam zijn, zoals welzijn, woningcorporaties, scholen, schuldhulpverlening, etc. Deze staan meer dan in de andere twee aanpakken op afstand van het Werkplein. Hierin kan een wijkcentrum de spin in het web zijn. Daartoe moet goed worden vastgesteld op welke wijze en met welke partijen men structureel wil samenwerken

11 4. Conclusies a. Resultaten en effecten Het is moeilijk om de resultaten van de aanpak concreet te maken. Enerzijds heeft dit te maken met de (bewust gekozen) beperkte registratie van activiteiten. Anderzijds met het feit dat niet duidelijk is in hoeverre andere factoren van invloed zijn geweest op de resultaten. Daarbij komt dat outputsturing geen uitgangspunt was voor de inzet van medewerkers. Het ging er in de eerste plaats om de bewoners te bereiken. Toeleiding naar werk was slechts één van de vijf pijlers van wijkactieplannen met breder gestelde doelen om aansluiting, klimaat en leefbaarheid van de wijken te verbeteren. Er worden duidelijk positieve resultaten ervaren bij zaken als betere samenwerking tussen partijen en het benutten van elkaars expertise, het bereiken van andere groepen, beter inzicht in de problematiek van bewoners en waardering vanuit de bewoners. Daardoor is er veel enthousiasme over de aanpakken en is de heersende opvatting onder de uitvoerende medewerkers dat deze moeten worden voortgezet. Er is een fundament van (hersteld) vertrouwen in de lokale instanties gelegd. Dit vormt een goede basis voor vervolgstappen om de participatie van bewoners en toeleiding naar werk verder te laten groeien. De CBS Outcomemonitor Wijkenaanpak maakt het mogelijk de ontwikkelingen in de wijken te volgen en af te zetten tegen de gemiddelde ontwikkelingen bij de G18, op bijvoorbeeld leefbaarheid, het aantal WW-uitkeringen, het aandeel in langdurige bijstand of het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWW ers). Op het gebied van leefbaarheid wordt in de Voortgangsrapportage Wijkenaanpak 2010 zelfs al een trendbreuk in positieve zin geconstateerd. Ten aanzien van het aantal uitkeringen en werkzoekenden is het beeld echter nog erg wisselend. Het aandeel WW-uitkeringen nam van gemiddeld in de aandachtswijken iets meer toe dan gemiddeld in de G18 en wat betreft langdurige bijstand blijven de aandachtswijken achterlopen. Het aantal NWW ers groeide juist minder dan gemiddeld in de G18. Pas op langere termijn kunnen trends beter inzichtelijk worden en zijn ze ook lost te zien van andere invloeden zoals de economische crisis. b. Samenwerking en goed aansluitende doelstellingen De handreiking laat zien dat de samenwerking op de pijler werk van zowel de kant van de gemeente als het UWV zeer wordt gewaardeerd, ongeacht het soort aanpak. Medewerkers van het UWV hebben geen probleem met het verantwoording afleggen aan projectleiders van de gemeente, ook als ze zich daarnaast moeten verantwoorden naar hun leidinggevende bij het UWV. Het is van belang dat UWV heldere en haalbare verwachtingen schetst over de uitstroomresultaten (naar werk) die men wil realiseren en over de rol die UWVmedewerkers zullen vervullen. Op deze manier is te voorkomen dat resultaatdoelstellingen voor de korte termijn botsen met de focus van de wijkaanpak. Werk is één van 20 21

12 de pijlers om de bredere doelstellingen ten behoeve van wijken te kunnen realiseren, maar moet heel goed worden afgestemd op de ontwikkelingen rond leefbaarheid en activering in de wijken. Het is essentieel dat de doelstellingen van de partners op elkaar aansluiten en passen bij de ingebrachte expertises. Het managementteam (MT) van het Werkplein moet op basis van de ambities van het gemeentebestuur en de lokale waarden duidelijke en samenhangende doelstellingen formuleren ten aanzien van participatie en werk. Op grond daarvan kan de inzet van het Werkplein voor de wijkaanpak worden bepaald, zodat ook voor UWV Werkbedrijf de inzet het karakter van een kerntaak krijgt in plaats van een additionele taak. c. Meerwaarde aanpakken in relatie tot het Werkplein De aanpakken laten zien dat de aanwezigheid van fysieke locaties en/of projectteams in de wijken een toegevoegde waarde hebben. Er worden bewonersgroepen bereikt die anders niet in beeld zouden komen bij gemeente of Werkplein. Bewoners nemen deel aan activiteiten en raken meer betrokken, voorzieningen worden beter benut. De wijkbureaus en wijkservicepunten zijn laagdrempelig, bewoners worden niet afgeschrikt door strenge voorschriften en er is beter zicht op welke problemen moeten worden opgelost; Slechts een klein deel van de bewoners dat op deze manier wordt bereikt, kan direct de stap maken naar betaald werk. Toch is de link naar het Werkplein relevant vanwege de inzet van expertise en instrumenten van UWV Werkbedrijf voor bewoners die op redelijk korte termijn bemiddelbaar zijn, ongeacht of het nu gaat om WW ers, WWB ers, of NUG ers. Een grotere groep zal dus profiteren van de beschikbare expertise en middelen. Daarnaast worden de wijkteams regelmatig geconfronteerd met bewoners die een UWV-uitkering hebben en waarvoor korte lijnen naar UWV nuttig zijn. Hetzelfde geldt voor de verbinding naar de sociale dienst of de dienst Werk en Inkomen en de werkgevers- en jongerenloketten; Naast het verwijzen van mensen uit de wijken naar Werkpleinen, kunnen andersom klanten van het Werkplein die langdurig werkloos zijn of een meer gecompliceerde problematiek kennen, worden doorverwezen naar de ondersteuning in de wijk voor een integrale aanpak. Dit gebeurt echter nog maar heel beperkt. De dienstverlening op locaties in de wijk heeft vooral meerwaarde door de laagdrempeligheid en de andere benadering: niet op een enkele aanvraag gericht, maar op de klant en diens behoeften. Deze meerwaarde zou wegvallen als op wijklocaties de aanpak ook sterker zou worden geprotocolleerd. Verduurzaming moet niet in die richting worden gezocht. d. Verduurzaming en praktisch haalbaarheid Om in de aandachtswijken de doelstellingen op het gebied van participatie en werk te realiseren, is de inzet van expertise vanaf het Werkplein noodzakelijk, zowel van de kant van de gemeente als van de kant van UWV Werkbedrijf. Het is vooral de expertise van het UWV Werkbedrijf die moeilijker in de wijken is te verduurzamen. Maar een beperkt deel van de bewoners uit de wijken maakt expliciet gebruik van de ondersteuning en van werkcoaches als het gaat om de stap naar betaald werk. Daar staat tegenover dat de aanwezigheid van werkcoaches in de wijken wel garandeert dat ook de drempel van het UWV voor bewoners wordt verlaagd en dat via de korte lijnen van de werkcoaches adequaat andere kennis en instrumenten van UWV (bijvoorbeeld met betrekking tot arbeidsongeschiktheid) zijn in te schakelen. De semi-geïntegreerde aanpak lijkt in praktische zin de meest haalbare vorm wat betreft verduurzaming. Het betekent dat een toegewezen werkcoach als een linking pin opereert tussen wijkteam en Werkplein. Een substantieel deel van de tijd van deze werkcoach moet zijn vrijgemaakt voor werkzaamheden voor het wijkteam en bewoners/klanten uit de wijk. De werkcoach opereert vanuit het Werkplein, maar neemt periodiek deel aan overleggen op locatie en blijft betrokken bij het organiseren van werkgerichte activiteiten in de wijk. Voor de continuïteit en de verbreding van de relatie tussen wijkteam en werkplein zou deze functie van linking pin om de paar jaar aan een andere werkcoach c.q. vertegenwoordiger van het Werkplein moeten worden overgedragen. De relatie kan verder worden versterkt als de linking pin ook bewust wordt gebruikt om voor moeilijkere klanten van UWV Werkbedrijf de meer integrale aanpak vanuit de wijk in te schakelen. Hoe beter de integrale dienstverlening op het Werkplein van de grond komt, hoe beter de linking pin in staat is de brede dienstverlening van het Werkplein aan te laten sluiten op vragen vanuit de wijken. Voor de MT s van de Werkpleinen is het een belangrijke uitdaging de gezamenlijke belangen helder te vertalen naar doelstellingen, waar medewerkers zich ook verantwoordelijk voor voelen. Als medewerkers zich kunnen ontwikkelen en voldoende bevoegdheid voor beslissingen hebben, zijn dit bij uitstek de vertegenwoordigers om efficiënt vanuit de wijken te werken

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg Het alledaagse mogelijk maken Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Over welzijn gesproken 7 3. Het alledaagse mogelijk maken

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

Multiproblematiek bij cliënten

Multiproblematiek bij cliënten Multiproblematiek bij cliënten Verslag van een verkenning in relatie tot (arbeids)participatie mr. dr. Hans Bosselaar, MECCANO drs. Erica Maurits, AStri drs. Petra Molenaar-Cox, AStri dr. Rienk Prins,

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Colofon Titel: Samen de focus op werk Programma: Dienstverlenende Overheid Datum: augustus 2012 ISSN 1383-8733

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek

Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek Karin Schaafsma, Mia Dieters, Sanneke Verweij Met medewerking van: Marcel van Wezel Voorkomen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening Perspectieven op schuldhulpverlening Elf goede voorbeelden uit het primair proces schuld hulp verlening Inhoud Inleiding 4 Kiezen voor een efficiënt en effectief proces 4 De handreiking als inspiratiebron

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie