Werk en wijkenaanpak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werk en wijkenaanpak"

Transcriptie

1 Werk en wijkenaanpak

2 Inhoud Voorwoord 4 1. Samenvatting 6 2. Ontwikkelde samenwerkings- verbanden De geconcentreerde aanpak De outreachende aanpak De semigeïntegreerde aanpak Borging/verbinding Conclusies

3 Bruggen bouwen: Van in de wijk tot op het Werkplein Voorwoord Talent kan en mag niet ongebruikt blijven. De warmte van een baan is beter dan de kilte van een uitkering. Werk zorgt voor sociale contacten en eigenwaarde, economische zelfstandigheid en de mogelijkheid om te ontplooien en actief deel te nemen aan de maatschappij. Juist daarom moet we blijven investeren in mensen zonder werk en zeker ook in die mensen die een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Werk is niet alleen goed voor mensen, maar we hebben gelet op de aankomende tekorten straks ook iedereen die kan werken nodig. Als we nu niet investeren in iedereen die kan werken, dan hebben we straks een dubbel probleem: mensen die thuis zitten en werkgevers met vacatures waar geen mensen voor zijn te vinden. Het wijkgericht werken is een interessante ontwikkeling van de afgelopen tijd als het gaat om participatie, zelfredzaamheid en de brug bouwen naar werk. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het thema werk, maar ook naar leren en opgroeien, wonen, gezondheid en taal. De functie van frontliner of participatiecoach lijkt zich tot een nieuwe professie te ontwikkelen. In de afgelopen jaren is in het kader van de wijkenaanpak door de ministeries van SZW en BZK gestimuleerd dat sociale diensten en UWV Werkbedrijf de wijk in gingen om mensen te bereiken. Gemeenten hebben forse doelstellingen om de participatie te verbeteren en zijn gebiedsgericht aan de slag gegaan, het UWV Werkbedrijf heeft zich vanuit de werkpleinen aangesloten als partner en heeft voor een aantal jaren wijkcapaciteit beschikbaar gesteld. In opdracht van SZW, BZK, Divosa en UWV Werkbedrijf heeft TNO de lessen, knelpunten en mogelijkheden tot borging in beeld gebracht en geadviseerd op welke wijze een handige verbinding kan worden gemaakt tussen de wijk en het Werkplein. Met ervaringen en adviezen uit de 40 wijken hopen wij dat u nog beter in staat bent om kwetsbare groepen te bereiken en voor hen de brug te bouwen naar participatie en werk. Rene Paas Voorzitter Divosa Rene Paas Bestuursvoorzitter Divosa Andre Timmermans Directeur UWV Werkbedrijf Andre Timmermans Directeur UWV Werkbedrijf Jose Hilgersom DG Participatie en Inkomensborg Ministerie van SZW Jose Hilgersom DG Participatie en Inkomensborg Ministerie van SZW Mark Frequin DG Wonen, Wijken en Integratie Ministerie van BZK 4 Mark Frequin 5 DG Wonen, Wijken en Integratie Ministerie van BZK

4 1. Samenvatting In de 18 gemeenten waarin de 40 aandachtswijken liggen, wordt het wijkgericht werken op verschillende manieren vormgegeven. Er is niet vanuit een blauwdruk gewerkt. Lokale partijen hebben hun eigen keuzes gemaakt en een eigen aanpak ontwikkeld. Zo ook op het terrein van werk. Verschillende wijken zijn verschillend aan de slag gegaan met het bereiken en binden van wijkbewoners. Het doel van deze handreiking is om de ervaringen en expertise die als overstijgende leerpunten worden gezien en die van belang zijn voor het verduurzamen van succesvolle aanpakken in beeld te brengen. Globaal zijn er drie typen van aanpakken: 1. Aanpakken waarbij gemeente, UWV Werkbedrijf en eventuele andere partners een locatie in de wijk hebben ingericht waar bewoners terecht kunnen voor integrale dienstverlening en waar gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd om bewoners en werkgevers te bereiken. Dit is de zogenaamde geconcentreerde aanpak. 2. Aanpakken waarbij gemeente, UWV Werkbedrijf en eventuele andere partners, veelal vanuit een locatie in de wijk, bewoners in de wijk opzoeken in hun leefomgeving en brede dienstverlening bieden op basis van de problemen die zij achter de voordeur aantreffen. We duiden deze vorm aan als de outreachende aanpak. 3. Aanpakken waarbij UWV Werkbedrijf vanuit het Werkplein nauw samenwerkt met partners (gemeente en eventuele andere organisaties) die een wijkbureau of wijkservicepunt voor de bewoners hebben ingericht. We spreken hier van de semi-geïntegreerde aanpak. In de praktijk is het onderscheid tussen deze drie vormen niet zo nadrukkelijk en is vaak sprake van een combinatie van bovenstaande typen. Hoewel het uiteindelijke doel altijd neerkomt op het bevorderen van de participatie en leefbaarheid in de wijk, kunnen concrete doelstellingen, en focus op doelgroepen etc, verschillen. Het gemaakte onderscheid is vooral nuttig om de rol en de positie van het Werkplein in de samenwerking binnen de wijkaanpak op de pijler werk toe te lichten. 7

5 2. Ontwikkelde samenwerkingsverbanden 2.1 De geconcentreerde aanpak a. Globale opzet In de wijk is een wijkbureau of servicepunt gevestigd, waar spreekuren worden georganiseerd en waar bewoners laagdrempelig kunnen binnen lopen. Naast gemeente en UWV Werkbedrijf zijn ook vaak vertegenwoordigers van woningcorporaties, welzijnsorganisaties en bijvoorbeeld de wijkagent actief. Waar het gaat om de pijler werk, wordt de kern van het wijkteam gevormd door vertegenwoordigers van gemeente en UWV Werkbedrijf. Regelmatig maken ook Welzijnsorganisaties deel uit van het wijkteam. In het wijkteam zijn vaak de volgende disciplines vertegenwoordigd: werkcoach, re-integratiespecialist, schuldhulpverlener, inkomensondersteuning, sociaal raadslieden, maatschappelijk werk, preventiemedewerkers en zorgconsulenten. Bewoners worden door een breed netwerk van lokale organisaties doorverwezen naar het wijkbureau. De wijkteams initiëren activiteiten om de geboden dienstverlening onder de aandacht te brengen en organiseren activiteiten die gericht zijn op de activering en ontwikkeling van bewoners, zoals sollicitatietrainingen, banenmarkten, etc. Periodiek vindt overleg plaats op uitvoerend niveau. Op veel plaatsen maken casusbesprekingen deel uit van het overleg, zodat de multidisciplinaire samenstelling van het wijkteam ten goede kan komen aan maatwerk voor individuele bewoners. Er is sprake van teams, waarbij ieder teamlid een eigen discipline inbrengt. Deze expertise is tot op zekere hoogte bepalend voor wie welke bewoner/klant zal helpen. De lijnen om expertise van andere teamleden en hun achterban/netwerk aan te wenden zijn echter kort. b. Rol van UWV UWV-medewerkers bedienen met name bewoners, wanneer eventuele problemen in de leefwereld zijn opgelost en de kans op werk niet meer in de weg hoeven te staan. De inbreng van UWV heeft vooral betrekking op: kennis van uitkeringen (WW, Wajong, ZW, WAO/IVIA, etc.); organiseren van arbeidsmarktinformatie (ook voor werkgevers in de wijk); vergaren van vacatures en leerbanen in de wijk; inbrengen van vacatures; netwerk met werkgeversrelaties; goede lijnen naar werkgeversservicepunten/brancheservicepunten en jongerenloketten op het Werkplein; expertise in het helpen vinden van betaald werk. 8 9

6 c. Rol van de Gemeente De expertise van projectteamleden vanuit de gemeenten is nodig om de juiste voorzieningen in te kunnen schakelen, barrières in de leefwereld te kunnen oplossen en om mogelijkheden van gesubsidieerde arbeid in te zetten. Welzijnsinstanties brengen daarnaast meer specialistische expertise in met betrekking tot doelgroepen of een specifieke problematiek zoals verslavingen of huiselijk geweld. De inbreng van de gemeente heeft vooral betrekking op: kennis van bijstandsuitkeringen en gemeentelijke doelgroepen (WWB, IOAZ, Wsw, WIJ, NUG ers, etc.); gemeentelijke voorzieningen (schuldhulp, Wmo, huursubsidies, etc.) en gesubsidieerde arbeid; netwerk van welzijnsorganisaties, woningcorporaties, onderwijsinstellingen; netwerk naar bewonersverenigingen en buurtinitiatieven; expertise gericht op activering van mensen met aandacht voor de knelpunten in hun leefwereld. d. Succesfactoren Het gevoel dat de aanpak meerwaarde heeft is nadrukkelijk aanwezig. Op vragen naar concrete resultaten en meerwaarde komen veel pluspunten naar voren die men zelf in de uitvoering ervaart: de projectmedewerkers leren zelf veel bij en hebben het gevoel veel meer te kunnen doen (eigen repertoire en netwerk worden groter) en vooral ook mensen te bereiken die anders niet zouden zijn bereikt. De drempel naar het wijkbureau is lager dan de drempel naar de Sociale Dienst of het Werkplein. Mensen die niet naar het Werkplein gaan, weten wel de weg naar het wijkbureau te vinden. Men wordt niet meteen aangesproken op rechten en plichten en hun eventuele uitkering, maar op hun vragen, zorgen en behoeften. Andere succesfactoren zijn: Multidisciplinaire samenstelling van teams en complementaire expertise, korte onderlinge lijnen. (Belangrijk is te voorkomen dat mensen elkaars dingen gaan doen ; het doel is juist om ieders sterke kanten te benutten.) Korte lijnen naar verschillende moederorganisaties, mits goed onderhouden. Netwerk beter in beeld. Ruimte en tijd om problemen van mensen goed in beeld te brengen en maatwerk te bieden. Goede onderlinge samenwerkingsrelaties. (Dit is ook een afbreukrisico, want samenwerkingsrelaties spelen zich sterk op persoonsniveau af.) e. Knelpunten Doorgaans blijken de projectresultaten voor de respondenten moeilijk uit te drukken in harde uitstroom- of activeringscijfers. Registratie vindt heel verschillend plaats, vaak op basis van eenvoudige Excel-overzichten. Uitvoerige en belastende administratieve processen heeft men juist ook willen voorkomen. UWV-medewerkers missen vaak hun systemen op de locatie en de partners hebben er ook geen toegang toe. Daardoor moeten zij op een later tijdstip zaken invoeren wat de efficiency niet ten goede komt. Andere knelpunten zijn: Soms verbindt het management van UWV specifieke WW-uitstroomdoelstellingen aan de inzet van hun medewerkers. Als de doelstellingen moeilijker te realiseren zijn dan gedacht, kan de inzet en de samenwerking ter discussie komen te staan. Dit omdat er een groot verschil is tussen wat werkgevers vragen en het potentieel dat de bewonersdoelgroep over het algemeen biedt. De kans op snelle uitstroom naar betaald werk is dan niet zo groot. Dit geldt uiteraard ook voor de WWB-uitstroom, hoewel gemeenten daar doorgaans al een langere termijndoelstelling voor hanteren. Als teamleden allemaal voor een beperkt aantal uren beschikbaar zijn, is het moeilijk om een sterk team te formeren van betrokken mensen; de kans op verloop onder teamleden neemt dan toe. Nijmegen: Hatert werkt ln Nijmegen is gekozen voor een fysiek punt in de wijk, het actiecentrum Hatert Werkt. Gemeente Nijmegen (schuldhulpverlening, werk en inkomen), UWV Werkbedrijf (werkcoaches) en lnterlokaal (re-integratiespecialisten) werken er onder één dak. De dienstverlening is bedoeld voor iedereen in de wijk Hatert met vragen over werk, financiële regelingen, schulden en inburgering. Bewoners kunnen gewoon binnenlopen een afspraak is niet nodig. De vragen van bewoners worden niet opgeknipt, maar geïntegreerd opgepakt vanuit een breder perspectief en met de gebundelde expertise van het team. Ook worden er spreekuren georganiseerd van sociaal raadslieden. Bewoners van de wijk komen zelf met vragen naar het actiecentrum of worden doorverwezen uit een breed netwerk van organisaties dat in de wijk actief is en waarmee de relaties stevig worden onderhouden. Ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd, zoals workshops op het gebied van omgaan met geld en (UWV- ) trainingen werken aan werk. Een nieuwe vorm van dienstverlening die hier op het wijkniveau is ontwikkeld betreft groepscoaching, gericht op het zien en ontdekken van kwaliteiten, het wegnemen van belemmeringen en het omgaan met teleurstellingen. 2.2 De outreachende aanpak a. Globale opzet In de wijk opereert een frontlijnteam van coaches die bewoners in hun eigen leefomgeving (thuis) benaderen. Zij brengen de leefsituatie in kaart en stemmen daar de dienstverlening op af. Bewoners worden in staat gesteld en gestimuleerd om zelf zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te nemen. In de teams werken mensen met verschillende achtergronden samen. Alleen in Arnhem en Leeuwarden zijn outreachende aanpakken aangetroffen waarbij UWV volledig in het frontlijnteam participeert. In andere wijken zijn ook frontlijn

7 werkers actief geweest maar dan was dit bijvoorbeeld uitbesteed aan een commerciële partij of aan een welzijnsorganisatie. Een belangrijk verschil tussen de aanpakken in Arnhem en Leeuwarden is dat Arnhem (?)zich vooral richt op het begeleiden van bewoners (die hen door verschillende instanties uit hun netwerk werden aangereikt) naar werk, school of zelfstandig ondernemerschap, terwijl men in Leeuwarden?? huis aan huis gaat om allerlei problemen in de leefsituatie die participatie in de weg staan boven water te krijgen en te helpen oplossen. b. Inbreng expertise Er is geen taakverdeling op grond van expertise maar de coaches delen hun ervaring wel. Teamleden die vanuit UWV deelnemen, hanteren dezelfde werkwijzen en voeren dezelfde taken uit als teamleden die vanuit gemeenten, woningcorporaties of welzijnsorganisaties deelnemen. Ze kunnen daarbij van elkaars expertise profiteren en zo de multiproblematiek beter aanpakken. Bij de aanpak van de multiproblematiek fungeren de projectmedewerkers als spin in het web, lossen zelf zaken op en schakelen zo nodig expertise vanuit de moederorganisaties in. De inbreng van teamleden vanuit UWV betekent dat er korte lijnen zijn om mensen naar werk te kunnen bemiddelen. De inbreng vanuit de gemeente zorgt voor adequate inzet van gemeentelijke voorzieningen, waarmee barrières voor activering kunnen worden weggenomen en bijvoorbeeld gesubsidieerde arbeid kan worden ingezet. c. Succesfactoren Een huisbezoek geeft het best mogelijke beeld van de totale problematiek achter de voordeur. De integrale 1 op 1 benadering en de beschikbaarheid over diverse expertise binnen het team maken het mogelijk om de multiproblematiek op de best mogelijke manier aan te pakken. Door de intensieve en gerichte benadering is ook duidelijk in beeld welke bewoners worden bereikt. Daar waar mensen aan scholing, werk of zelfstandig ondernemerschap worden geholpen is dat goed zichtbaar. Andere succesfactoren zijn: Het gevoel dat de aanpak meerwaarde heeft is nadrukkelijk aanwezig. De projectmedewerkers leren zelf veel bij en hebben het gevoel veel meer te kunnen doen (eigen repertoire en netwerk worden groter) en vooral ook mensen te bereiken die anders niet zouden zijn bereikt. Ook krijgt men zicht op probleemgroepen die nog helemaal niet in beeld waren. Korte lijnen naar verschillende moederorganisaties, mits goed onderhouden; Het netwerk om het projectteam wordt beter gedeeld, omdat iedereen dezelfde taken oppakt en iedereen dus ook zelf daadwerkelijk gebruik gaat maken van het netwerk van collega teamleden; Goede onderlinge samenwerkingsrelaties; d. Knelpunten Een belangrijke voorwaarde voor een gezamenlijke outreachende aanpak van gemeente en UWV is volledige overeenstemming over de doelstellingen van het project. Op het moment dat UWV toch vooral uitstroom naar werk als doel heeft, terwijl dit niet per se het hoofddoel van de projectaanpak is, zullen belangentegenstellingen ontstaan die de effectiviteit en continuïteit van het project niet ten goede komen. Bij een brede activeringsdoelstelling en een aanpak waarin alle teamleden dezelfde taken hebben, zal dit tot gevolg hebben dat het beroep op specifieke UWVexpertise minder wordt. In dat geval zijn ook eventuele WW-uitstroomdoelstellingen van UWV moeilijker te realiseren, omdat er een grote discrepantie is tussen wat loonvormende arbeid vereist en wat het potentieel van de bewonersdoelgroep over het algemeen biedt. Arnhem: de Participatiecoaches In Arnhem is gekozen voor een aanpak met participatiecoaches die bewoners in hun thuissituatie bezoeken vanuit een focus op participatie en werk. Niet het aanbod van de instanties wordt als uitgangspunt genomen, maar de situatie van de mensen. Om die goed in beeld te krijgen, moet er eerst een basis van vertrouwen worden gelegd met de bewoners. De participatiecoaches helpen individuele bewoners om voor zichzelf helder te krijgen wat ze willen en kunnen en welke stappen ze daarvoor gaan zetten. Dit leidt tot een eigen ontwikkelplan voor de bewoners. De participatiecoaches stimuleren tot en ondersteunen en helpen bij het tot stand brengen van een relatie met de instanties die nodig zijn om de persoonlijke doelen te realiseren. De participatiecoaches hebben een diverse achtergrond (o.a. casemanagers werk en inkomen of inburgering, loopbaanadviseurs, re-integratiecoaches) en zijn werkzaam voor de gemeente of UWV, maar opereren allemaal onder de vlag van de Dienst lnwonerszaken van gemeente Arnhem. 2.3 De semigeïntegreerde aanpak a. Globale opzet In deze aanpak zijn wijkservicepunten ingericht waar de gemeente in samenwerking met woningcorporaties en welzijnsorganisaties participatie- en activeringsactiviteiten inzetten. Het verschil met de geconcentreerde aanpak is dat UWV Werkbedrijf niet vanuit het wijkservicepunt participeert, maar vanuit het Werkplein. Deze invulling lijkt vaak ingegeven door praktische overwegingen: UWV-systemen als SONAR zijn niet beschikbaar op de wijklocaties, werkcoaches die toch al slechts voor een deel van hun tijd voor het projectteam kunnen werken, dienstverlening zoals cursussen solliciteren met de computer waarvoor de wijklocaties de faciliteiten (computerlokaal) niet hebben, meerdere wijkservicepunten die moeten worden bediend

8 Sommige Werkpleinen kiezen echter ook voor een semi-geïntegreerde aanpak vanuit de overtuiging dat juist op deze manier voor bewoners de drempel naar het Werkplein wordt verlaagd. b. Inbreng expertise De expertise in het wijkteam is breed samengesteld. Bewoners kunnen er terecht voor allerlei zaken over wonen, inkomen, zorg, veiligheid, etc. Ook kunnen ze er terecht voor informatie over werk en bemiddeling. Bewoners melden zich bij het wijkservicepunt en worden door het wijkteam zelf in contact gebracht met werkgevers in de wijk die bijvoorbeeld werk of stageplaatsen hebben. Indien uitgebreidere ondersteuning voor het vinden van een baan nodig is en extra middelen nodig zijn, dan worden bewoners doorgeleid naar het Werkplein. Hiervoor onderhoudt het wijkteam een directe verbinding met UWV Werkbedrijf en sociale dienst (die zijn verenigd op het Werkplein). De werkcoach van UWV levert bijvoorbeeld vacatures en geldt als aanspreekpunt voor het doorsluizen van bewoners. Ook bezoekt de UWV-werkcoach de wijklocatie regelmatig voor overleg of casusbesprekingen en ook kan de werkcoach worden betrokken bij het organiseren van activiteiten, zoals voorlichtingsbijeenkomsten, banenmarkten en speeddates. Klantmanagers vanuit de sociale dienst vormen een belangrijke verbinding voor re-integratietrajecten met onder andere stageplekken, leerwerkplekken en gesubsidieerde arbeidsplaatsen. Maastricht: Wijkservicepunt Noord-Oost In Maastricht Noordoost zijn meerdere wijkservicepunten ingericht waar bewoners terecht kunnen voor uiteenlopende vragen over wonen, werken, inkomen, veiligheid. Vanuit de wijkcentra werken onder andere de wijkagent, opbouwwerkers, re-integratiedeskundigen en contactpersonen van de woningcorporaties. De medewerkers van de wijkservicepunten helpen met vragen, geven informatie, advies, ondersteuning, of verwijzen gericht door naar bijvoorbeeld het Gemeenteloket, MEE of het steunpunt Mantelzorg. Een werkcoach van UWV Werkbedrijf werkt halftime vanaf het Werkplein nauw samen met de wijkservicepunten. Omdat meerdere servicepunten moeten worden bediend, gaat dit het best vanaf het Werkplein. Er vindt zowel structureel als ad hoc overleg plaats. De werkcoach brengt tijdens overleggen bijvoorbeeld vacatures in of er worden afspraken gemaakt over het bemiddelen van klanten uit de wijk naar werk. Daarbij kan de werkcoach vervolgens weer de brede dienstverlening vanuit het Werkplein inschakelen. Verder is de werkcoach betrokken bij voorlichtingsbijeenkomsten of banenmarkten die van tijd tot tijd op de wijkservicepunten worden georganiseerd. c. Succesfactoren De UWV-medewerker op het Werkplein heeft eigen systemen en middelen ter beschikking. De directe lijnen tussen wijkteam en Werkplein in de vorm van een toegewezen werkcoach/klantmanager worden positief ervaren. Het gevolg is dat de inzet vanuit het Werkplein zich meer dan bij de twee andere vormen concentreert op de populatie in de wijken. Voordeel is dat de samenwerkingsvorm eenvoudig is te continueren als er voor wordt gezorgd dat een werkcoach of een klantmanager voor een deel van zijn tijd vrij van andere taken aan wijktaken kan werken. d. Knelpunten Door drukte van de reguliere werkzaamheden kan de beschikbare tijd voor wijkactiviteiten makkelijker onder druk komen te staan. Er zijn dan duidelijke afspraken over doelstellingen, activiteiten en beschikbare tijd nodig. Als de inzet vanuit het Werkplein betekent dat de werkcoach alleen nog mensen die vanuit de wijk worden aangeleverd naar werk probeert te bemiddelen, dan zal de samenwerking minder meerwaarde opleveren. Er moeten ook afspraken worden gemaakt over werkgeversbenadering, inbreng van vacatures, betrokkenheid bij organisatie van banenmarkten, adequaat kortsluiten van kennis over UWV-uitkeringen, etc

9 3. Borging/ verbinding a. Geconcentreerde aanpakken De onderzochte gemeenten willen de geconcentreerde aanpakken doorzetten. Niet in de laatste plaats omdat de aanpak vaak al deel uitmaakt van het bredere wijkactieplan. Hier en daar is er wel voorbehoud, omdat ook gemeenten met bezuinigingen worden geconfronteerd. Voor UWV was al eerder duidelijk dat zij hun eerdere inzet van medewerkers na 2010 niet meer kunnen continueren, omdat de daarvoor verstrekte budgetten vanuit de rijksoverheid niet meer beschikbaar zijn. De UWV-projectmedewerkers zelf zien echter wel mogelijkheden om activiteiten zoals inbreng van vacatures, oppakken van bewoners uit de wijk voort te zetten, mits ze ruimte krijgen om het netwerk te onderhouden en van tijd tot tijd overleg op locatie te kunnen bijwonen. Om binding vanuit de moederorganisaties met een wijkteam te houden, zou er een vorm van roulatie binnen het team moeten zijn. Vanuit de moederorganisaties kunnen mensen circa drie jaar in wijkteams werken, waarna een ander het overneemt. Bij de moederorganisaties ontstaat zo een beter zicht op wat de problematiek van de wijkbewoners en de relaties zullen uiteindelijk het persoonsniveau overstijgen. Projectteamleden dienen echter niet allemaal tegelijk te worden vervangen om de continuïteit niet in gevaar te brengen. b. Intensieve outreachende aanpakken De intensieve outreachende aanpakken zijn nauwelijks op werkpleinen onder te brengen. De frontlijnteams moeten voor de wijk herkenbaar zijn en een vast punt hebben. Qua verduurzaming is het moeilijk, zo niet onmogelijk om een outreachende aanpak vol te houden met teamleden vanuit UWV Werkbedrijf, als ze breed worden ingezet op wat zij aan de frontlijn aan activeringsvragen tegenkomen. Dergelijke brede activeringstaken komen dan te ver af te staan van wat UWV doorgaans vooral nastreeft: uitstroom naar werk. De toegevoegde waarde van de UWV (werk)expertise is in dat geval ook te beperkt. c. Semi-geïntegreerde aanpakken Er is niet veel voor nodig om deze samenwerkingslijn te verduurzamen. Voor meer ambitieuze doelstellingen, zoals het benutten van expertise en middelen van UWV voor niet-uwv-doelgroepen en het benutten van de bredere voorzieningen, zoals die bij het wijkcentrum worden gebundeld voor de moeilijker klanten, zal eerst de integrale samenwerking op de Werkpleinen verder moeten worden ontwikkeld. Pas als de samenwerking op het Werkplein optimaal is, kunnen mensen ten volle profiteren van de gebundelde expertise op het terrein van werk. Als op het Werkplein gemeentelijke sociale dienst en UWV de wijkaanpak gezamenlijk omarmen, dan komen alle middelen van het Werkplein bij elkaar. Of de gezamenlijke strategie vanuit het Werkplein al zover is ontwikkeld, is de vraag. Als deze voorwaarde 16 17

10 wel is gerealiseerd, biedt dit de meeste kans op succes. De wijkaanpak kan dan gebruik maken van alle mogelijkheden van het Werkplein, zoals gezamenlijke werkgeversbenadering, Jongerenloket, workshops, NUG-aanpak, 45-plusaanpak, leer-werkloket etc. Andersom kan het Werkplein uitstekend gebruik maken van de samenwerking met wijkservicepuntmedewerkers om werkgevers in de wijken te bereiken. Ook moeten de wijkservicepunten worden gezien als belangrijke schakels naar andere partijen die in de wijk werkzaam zijn, zoals welzijn, woningcorporaties, scholen, schuldhulpverlening, etc. Deze staan meer dan in de andere twee aanpakken op afstand van het Werkplein. Hierin kan een wijkcentrum de spin in het web zijn. Daartoe moet goed worden vastgesteld op welke wijze en met welke partijen men structureel wil samenwerken

11 4. Conclusies a. Resultaten en effecten Het is moeilijk om de resultaten van de aanpak concreet te maken. Enerzijds heeft dit te maken met de (bewust gekozen) beperkte registratie van activiteiten. Anderzijds met het feit dat niet duidelijk is in hoeverre andere factoren van invloed zijn geweest op de resultaten. Daarbij komt dat outputsturing geen uitgangspunt was voor de inzet van medewerkers. Het ging er in de eerste plaats om de bewoners te bereiken. Toeleiding naar werk was slechts één van de vijf pijlers van wijkactieplannen met breder gestelde doelen om aansluiting, klimaat en leefbaarheid van de wijken te verbeteren. Er worden duidelijk positieve resultaten ervaren bij zaken als betere samenwerking tussen partijen en het benutten van elkaars expertise, het bereiken van andere groepen, beter inzicht in de problematiek van bewoners en waardering vanuit de bewoners. Daardoor is er veel enthousiasme over de aanpakken en is de heersende opvatting onder de uitvoerende medewerkers dat deze moeten worden voortgezet. Er is een fundament van (hersteld) vertrouwen in de lokale instanties gelegd. Dit vormt een goede basis voor vervolgstappen om de participatie van bewoners en toeleiding naar werk verder te laten groeien. De CBS Outcomemonitor Wijkenaanpak maakt het mogelijk de ontwikkelingen in de wijken te volgen en af te zetten tegen de gemiddelde ontwikkelingen bij de G18, op bijvoorbeeld leefbaarheid, het aantal WW-uitkeringen, het aandeel in langdurige bijstand of het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWW ers). Op het gebied van leefbaarheid wordt in de Voortgangsrapportage Wijkenaanpak 2010 zelfs al een trendbreuk in positieve zin geconstateerd. Ten aanzien van het aantal uitkeringen en werkzoekenden is het beeld echter nog erg wisselend. Het aandeel WW-uitkeringen nam van gemiddeld in de aandachtswijken iets meer toe dan gemiddeld in de G18 en wat betreft langdurige bijstand blijven de aandachtswijken achterlopen. Het aantal NWW ers groeide juist minder dan gemiddeld in de G18. Pas op langere termijn kunnen trends beter inzichtelijk worden en zijn ze ook lost te zien van andere invloeden zoals de economische crisis. b. Samenwerking en goed aansluitende doelstellingen De handreiking laat zien dat de samenwerking op de pijler werk van zowel de kant van de gemeente als het UWV zeer wordt gewaardeerd, ongeacht het soort aanpak. Medewerkers van het UWV hebben geen probleem met het verantwoording afleggen aan projectleiders van de gemeente, ook als ze zich daarnaast moeten verantwoorden naar hun leidinggevende bij het UWV. Het is van belang dat UWV heldere en haalbare verwachtingen schetst over de uitstroomresultaten (naar werk) die men wil realiseren en over de rol die UWVmedewerkers zullen vervullen. Op deze manier is te voorkomen dat resultaatdoelstellingen voor de korte termijn botsen met de focus van de wijkaanpak. Werk is één van 20 21

12 de pijlers om de bredere doelstellingen ten behoeve van wijken te kunnen realiseren, maar moet heel goed worden afgestemd op de ontwikkelingen rond leefbaarheid en activering in de wijken. Het is essentieel dat de doelstellingen van de partners op elkaar aansluiten en passen bij de ingebrachte expertises. Het managementteam (MT) van het Werkplein moet op basis van de ambities van het gemeentebestuur en de lokale waarden duidelijke en samenhangende doelstellingen formuleren ten aanzien van participatie en werk. Op grond daarvan kan de inzet van het Werkplein voor de wijkaanpak worden bepaald, zodat ook voor UWV Werkbedrijf de inzet het karakter van een kerntaak krijgt in plaats van een additionele taak. c. Meerwaarde aanpakken in relatie tot het Werkplein De aanpakken laten zien dat de aanwezigheid van fysieke locaties en/of projectteams in de wijken een toegevoegde waarde hebben. Er worden bewonersgroepen bereikt die anders niet in beeld zouden komen bij gemeente of Werkplein. Bewoners nemen deel aan activiteiten en raken meer betrokken, voorzieningen worden beter benut. De wijkbureaus en wijkservicepunten zijn laagdrempelig, bewoners worden niet afgeschrikt door strenge voorschriften en er is beter zicht op welke problemen moeten worden opgelost; Slechts een klein deel van de bewoners dat op deze manier wordt bereikt, kan direct de stap maken naar betaald werk. Toch is de link naar het Werkplein relevant vanwege de inzet van expertise en instrumenten van UWV Werkbedrijf voor bewoners die op redelijk korte termijn bemiddelbaar zijn, ongeacht of het nu gaat om WW ers, WWB ers, of NUG ers. Een grotere groep zal dus profiteren van de beschikbare expertise en middelen. Daarnaast worden de wijkteams regelmatig geconfronteerd met bewoners die een UWV-uitkering hebben en waarvoor korte lijnen naar UWV nuttig zijn. Hetzelfde geldt voor de verbinding naar de sociale dienst of de dienst Werk en Inkomen en de werkgevers- en jongerenloketten; Naast het verwijzen van mensen uit de wijken naar Werkpleinen, kunnen andersom klanten van het Werkplein die langdurig werkloos zijn of een meer gecompliceerde problematiek kennen, worden doorverwezen naar de ondersteuning in de wijk voor een integrale aanpak. Dit gebeurt echter nog maar heel beperkt. De dienstverlening op locaties in de wijk heeft vooral meerwaarde door de laagdrempeligheid en de andere benadering: niet op een enkele aanvraag gericht, maar op de klant en diens behoeften. Deze meerwaarde zou wegvallen als op wijklocaties de aanpak ook sterker zou worden geprotocolleerd. Verduurzaming moet niet in die richting worden gezocht. d. Verduurzaming en praktisch haalbaarheid Om in de aandachtswijken de doelstellingen op het gebied van participatie en werk te realiseren, is de inzet van expertise vanaf het Werkplein noodzakelijk, zowel van de kant van de gemeente als van de kant van UWV Werkbedrijf. Het is vooral de expertise van het UWV Werkbedrijf die moeilijker in de wijken is te verduurzamen. Maar een beperkt deel van de bewoners uit de wijken maakt expliciet gebruik van de ondersteuning en van werkcoaches als het gaat om de stap naar betaald werk. Daar staat tegenover dat de aanwezigheid van werkcoaches in de wijken wel garandeert dat ook de drempel van het UWV voor bewoners wordt verlaagd en dat via de korte lijnen van de werkcoaches adequaat andere kennis en instrumenten van UWV (bijvoorbeeld met betrekking tot arbeidsongeschiktheid) zijn in te schakelen. De semi-geïntegreerde aanpak lijkt in praktische zin de meest haalbare vorm wat betreft verduurzaming. Het betekent dat een toegewezen werkcoach als een linking pin opereert tussen wijkteam en Werkplein. Een substantieel deel van de tijd van deze werkcoach moet zijn vrijgemaakt voor werkzaamheden voor het wijkteam en bewoners/klanten uit de wijk. De werkcoach opereert vanuit het Werkplein, maar neemt periodiek deel aan overleggen op locatie en blijft betrokken bij het organiseren van werkgerichte activiteiten in de wijk. Voor de continuïteit en de verbreding van de relatie tussen wijkteam en werkplein zou deze functie van linking pin om de paar jaar aan een andere werkcoach c.q. vertegenwoordiger van het Werkplein moeten worden overgedragen. De relatie kan verder worden versterkt als de linking pin ook bewust wordt gebruikt om voor moeilijkere klanten van UWV Werkbedrijf de meer integrale aanpak vanuit de wijk in te schakelen. Hoe beter de integrale dienstverlening op het Werkplein van de grond komt, hoe beter de linking pin in staat is de brede dienstverlening van het Werkplein aan te laten sluiten op vragen vanuit de wijken. Voor de MT s van de Werkpleinen is het een belangrijke uitdaging de gezamenlijke belangen helder te vertalen naar doelstellingen, waar medewerkers zich ook verantwoordelijk voor voelen. Als medewerkers zich kunnen ontwikkelen en voldoende bevoegdheid voor beslissingen hebben, zijn dit bij uitstek de vertegenwoordigers om efficiënt vanuit de wijken te werken

13 Deze uitgave is gemaakt in samenwerking met: Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus ea Den Haag April 2011 B-7723

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

Wat werkt voor wie in reïntegratie?

Wat werkt voor wie in reïntegratie? Wat werkt voor wie in reïntegratie? Overwegingen voor de Gemeenteraad Nijmegen Presentatie in opdracht van: Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Nijmegen, 12 oktober 2011 Lucy Kok www.seo.nl - secretariaat@seo.nl

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding Zaaknummer: Z-16-70160 Documentnr.: PI-16-95484 Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik Analyse tekort inkomensdeel 2016 Inleiding Via dit document informeren wij u over het verwachte tekort voor

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Steeds meer mensen aan het werk

Steeds meer mensen aan het werk Steeds meer mensen aan het werk UWV WERKbedrijf Sandra van Gaalen Kwartiermaker Arbeidsmarketing Studiedag SER SER Vlaanderen Krapte op de arbeidsmarkt 7 oktober 2008 1 Wettelijk kader Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Hulp aan ondernemers bij economische crisis uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 bijlage(n)

Nadere informatie

De Sociale Raad Tilburg onderschrijft een aantal wijzigingen en voorstellen. Daarnaast geven wij u nog een aantal aandachtspunten en vragen mee.

De Sociale Raad Tilburg onderschrijft een aantal wijzigingen en voorstellen. Daarnaast geven wij u nog een aantal aandachtspunten en vragen mee. Sociale Raad Tilburg Postbus 1443 5004 BK TILBURG Gemeente Tilburg College van burgemeester en wethouders Postbus 90155 5000 LH TILBURG Tilburg, 22 juli 2016 Betreft: Advies Aanvalsplan Noma Kenmerk: 16/019

Nadere informatie

Goede Raad.. Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen Raad voor Werk en Inkomen, juni 2009. Samenvatting

Goede Raad.. Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen Raad voor Werk en Inkomen, juni 2009. Samenvatting Goede Raad Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen Raad voor Werk en Inkomen, juni 2009 Samenvatting Inleiding De uitvoeringsstructuur in de sociale zekerheid is veranderd: CWI en UWV zijn samengevoegd.

Nadere informatie

Wijkverpleegkundigen in sociale teams; spin in het web of vijfde wiel aan de wagen? Sonja Liefhebber, Movisie Cees Oprins, Vilans, In voor zorg!

Wijkverpleegkundigen in sociale teams; spin in het web of vijfde wiel aan de wagen? Sonja Liefhebber, Movisie Cees Oprins, Vilans, In voor zorg! Wijkverpleegkundigen in sociale teams; spin in het web of vijfde wiel aan de wagen? Sonja Liefhebber, Movisie Cees Oprins, Vilans, In voor zorg! Welke vragen leven er bij jullie? Deze workshop Feiten sociaal

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Samen maken we er werk van!

Samen maken we er werk van! Strategische visie 2008 ISD Voorne-Putten-Rozenburg Samen maken we er werk van! Goedkeuring MT : 06-08-2007 Goedkeuring DB : 16-08-2007 Vaststelling AB : 30-08-2007 Strategische visie ISD-VPR 2008, versie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid 2013-2014 1. Jongerenloket Het jongerenloket bij de Regionale Sociale Dienst in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is een voortzetting van het jongerenloket

Nadere informatie

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget?

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Ervaringen van de gemeente Venlo Louis Litjens, Afdelingshoofd afdeling WIZ Vanessa de Rond, Beleidsadviseur arbeidsmarkt WIZ Jaco van Velden,

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL Uitwerking participatieverordening Pagina 1 van 6 Matrix 1 Beleidskader Klantgroepen (nadere uitwerking artikel 3 Participatieverordening) Job ready Niet job ready

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB).

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). Raadsmemo Datum: 16 juni 2015 Aan: Gemeenteraad van Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: P. van Zwanenburg Hans Tadema, Ontwikkeling Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). 1. Aanleiding

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteurs

Nadere informatie

Welkom. Chris Vervloet. Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl

Welkom. Chris Vervloet. Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl Welkom Chris Vervloet Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl Jongerenloket BLINK! Klantbenadering / uitgangspunt: Talent, vertrouwen en

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten gemeentelijke WWBcliëntenraden en de Districtscliëntenraad Noord UWV Algemeen Vanaf 2009 moeten UWV Werkbedrijf en Gemeenten cliënten geïntegreerde

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

Van een stempel een sterk punt maken. De Werkschool. Worden wie je bent. De Werkschool. Worden wie je bent

Van een stempel een sterk punt maken. De Werkschool. Worden wie je bent. De Werkschool. Worden wie je bent Van een stempel een sterk punt maken Postbus 95359 2509 CJ Den Haag info@werkscholen.nl De Werkschool Worden wie je bent De Werkschool Worden wie je bent jongeren in een uitkeringssituatie terug te dringen.

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

In Doetinchem en Leeuwarden

In Doetinchem en Leeuwarden In Doetinchem en Leeuwarden Project Gezamenlijke Beoordeling voor zorg, werk en welzijn Chronisch zieken en gehandicapten moeten voor het aanvragen van uitkeringen of voorzieningen steeds dezelfde of soortgelijke

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Participatiewet: Zonder transformatie geen goede transitie

Participatiewet: Zonder transformatie geen goede transitie Participatiewet: Zonder transformatie geen goede transitie 25 maart 2014 Gemeente Leeuwarden Gina Tromp gtromp@leeuwarden.nl Ellen de Bruin edbruin@leeuwarden.nl Aanleiding transitie en transformatie Nieuwe

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Herijking formatiemodel Werk en. Werk en gemeente inkomen Arnhem. Startbijeenkomst aanvragen en bestanden Divosa, 19 juni 2015

Herijking formatiemodel Werk en. Werk en gemeente inkomen Arnhem. Startbijeenkomst aanvragen en bestanden Divosa, 19 juni 2015 Herijking formatiemodel Werk en Formatiemodel inkomen Werk en gemeente inkomen Arnhem Startbijeenkomst aanvragen en bestanden Divosa, 19 juni 2015 Aris van Veldhuisen, a.vanveldhuisen@aef.nl Irene Niessen,

Nadere informatie

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Dinsdag 30 oktober 2012 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief van H.K.H. Prinses

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 11/21/2016 Programma Voorstellen, wie zijn wij? Schaalwandelen Landelijk beeld, hoe ontschot zijn we werkelijk? Eindhoven vertelt Samen

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 193113 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op artikel 2, tweede lid van de Verordening tegenprestatie Participatiewet

Nadere informatie

Mobiliteitscentrum Glastuinbouw

Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Eindrapport project Scholingsconsulenten Glastuinbouw 2010 René Scholte 7 februari 2011 Inhoud 1. Aanleiding 3 2. Doel 3 3. Aanpak 3 Werkzoekenden Bedrijven Scholen Brancheorganisaties

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand,

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2004 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Betreft: In spraakreactie Stichting ZON t.a.v.: Beleidsplan Participatiewet B&W 14.0684 d.d. 15 juli 2014

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

TEGENPRESTATIE REGIO ZUID-KENNEMERLAND HAARLEM ZANDVOORT HEEMSTEDE BLOEMENDAAL HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

TEGENPRESTATIE REGIO ZUID-KENNEMERLAND HAARLEM ZANDVOORT HEEMSTEDE BLOEMENDAAL HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE TEGENPRESTATIE REGIO ZUID-KENNEMERLAND HAARLEM ZANDVOORT HEEMSTEDE BLOEMENDAAL HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE JULI 2014 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 De tegenprestatie 4 1.1 Wettelijk kader 4

Nadere informatie

De verbinding tussen gezondheidsachterstanden en de 3 D s in het sociaal domein: de rol van het (wijk)team

De verbinding tussen gezondheidsachterstanden en de 3 D s in het sociaal domein: de rol van het (wijk)team De verbinding tussen gezondheidsachterstanden en de 3 D s in het sociaal domein: de rol van het (wijk)team STUDIEOCHTEND GEZOND IN 11 DECEMBER 2014 Opzet Wijkteams in alle soorten en maten Stand van zaken

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

Welkom in de wereld van Werk en Inkomen

Welkom in de wereld van Werk en Inkomen Besluitvormingsproces nieuwe Huisvesting SoZaWe Rotterdam De Wereld van Werk en Inkomen Welkom in de wereld van Werk en Inkomen Maar wat is dat eigenlijk voor wereld?????? 1 Een regelgestuurde en geïnstitutionaliseerde

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

CLIËNTENVERTEGENWOORDIGING PARTICIPATIEWET OP HET WERKPLEIN ABEIDS- MARKTREGIO HELMOND

CLIËNTENVERTEGENWOORDIGING PARTICIPATIEWET OP HET WERKPLEIN ABEIDS- MARKTREGIO HELMOND CLIËNTENVERTEGENWOORDIGING PARTICIPATIEWET OP HET WERKPLEIN ABEIDS- MARKTREGIO HELMOND TEGENPRESTATIE NAAR VERMOGEN Stellingname/advisering van de vertegenwoordigers van de gemeentelijke Cliëntenvertegenwoordigingen

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Ketensamenwerking. verstandshuwelijk of lat-relatie

Ketensamenwerking. verstandshuwelijk of lat-relatie Ketensamenwerking verstandshuwelijk of lat-relatie Inleiding Sinds invoering sociale zekerheid is er voortdurende zoektocht naar optimale afstemming tussen uitkeringsverstrekking en arbeidsvoorziening.

Nadere informatie

Als overlegkader wordt daartoe een bestuurlijk platform opgericht, inclusief besluitvormingsstructuur.

Als overlegkader wordt daartoe een bestuurlijk platform opgericht, inclusief besluitvormingsstructuur. Intentieverklaring bestuurlijke regionale samenwerking en inhoudelijke agenda, inzake werkgeversdienstverlening, sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Zuid- en Midden-Kennemerland 1. Opdracht Ondergetekenden,

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. Regionale jongeren delen ervaringen. OCD november 2010

Jeugdwerkloosheid. Regionale jongeren delen ervaringen. OCD november 2010 Jeugdwerkloosheid Regionale jongeren delen ervaringen OCD november 2010 Presentatie opbouw Regionale cijfers Werkwijze en begeleiding UWV Ervaringen van jongeren Waardering van jongeren Wensen van jongeren

Nadere informatie

Ketensamenwerking. een logisch coordinatiemechanisme voor werk en inkomen? Yolanda Hoogtanders en Marloes de Graaf-Zijl

Ketensamenwerking. een logisch coordinatiemechanisme voor werk en inkomen? Yolanda Hoogtanders en Marloes de Graaf-Zijl Ketensamenwerking een logisch coordinatiemechanisme voor werk en inkomen? Yolanda Hoogtanders en Marloes de Graaf-Zijl Logica ketensamenwerking Sinds invoering sociale zekerheid is er voortdurende zoektocht

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

MEER MET MINDER 22 MEI 2015

MEER MET MINDER 22 MEI 2015 MEER MET MINDER 22 MEI 2015 ELISE GOUDSMIT - KLANTMANAGER INKOMEN SHERISSE MAÄTITA KLANTMANAGER INKOMEN/HANDHAVER WIM SCHOUTEN WERKCOACH 2 Wie zijn wij? 3 Een paar cijfers Delfzijl, Appingedam & Loppersum:

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking

LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking samen presteren op individueel niveau bij onderzoek en advies Project : Experimentenregeling UWV Datum : 19-02-2009 Inleiding In de visie

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE MEE maakt meedoen mogelijk 10 maart 2016, Lerende Netwerken, sport en bewegen in de

Nadere informatie

Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen:

Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen: BELEIDSVISIE 2014 2015 Samenvatting Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen: De mogelijke uitbreiding naar Almere Poort onderzoeken. Benoemen van nieuwe bestuursleden.

Nadere informatie

Gemeentelijk armoedebeleid. Martijn Schut Adviseur Stimulansz

Gemeentelijk armoedebeleid. Martijn Schut Adviseur Stimulansz Gemeentelijk armoedebeleid Martijn Schut Adviseur Stimulansz Armoede Armoede is een complex verschijnsel met veelal samenhangende dimensies zoals inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau,

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen?

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Landelijke tussenrapportage Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz Belangrijkste resultaten uit het onderzoek Open

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

Wajongers op de arbeidsmarkt. Driebergen, 26 januari Erik Voerman Businessadviseur, UWV WERKbedrijf

Wajongers op de arbeidsmarkt. Driebergen, 26 januari Erik Voerman Businessadviseur, UWV WERKbedrijf Wajongers op de arbeidsmarkt Driebergen, 26 januari 2011 Erik Voerman Businessadviseur, UWV WERKbedrijf 1 Drie congressen Medilex: Wajongers op de arbeidsmarkt, En hoe snel het kan veranderen.. Geschikt

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

KPC groep Den Bosch 5 10 2011

KPC groep Den Bosch 5 10 2011 PAG 1 KPC groep Den Bosch 5 10 2011 De rol van de Wajong netwerken; arbeidstoeleiding nu en in de toekomst Erik Voerman Businessadviseur UWV WERKbedrijf PAG 2 Inhoud Doelstelling samenwerking PrO/VSO scholen

Nadere informatie

Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet. Informatieve Raad 4 april 2013

Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet. Informatieve Raad 4 april 2013 Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet Informatieve Raad 4 april 2013 Historie (1) Wet Werken naar Vermogen (Rutte I) : - Iedereen doet mee - Eén regeling onderkant arbeidsmarkt - Wsw voor

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

: Verordening Alleenrecht Stichting Samenwerken. Vergadering d.d. : 13 december 2012 agendanummer : Zaaknummer:. : Z12.

: Verordening Alleenrecht Stichting Samenwerken. Vergadering d.d. : 13 december 2012 agendanummer : Zaaknummer:. : Z12. R a a d s b e s l u i t Onderwerp : Verordening Alleenrecht Stichting Samenwerken Vergadering d.d. : 13 december 2012 agendanummer : 2012-086 Zaaknummer:. : Z12.05977 De raad van de gemeente Woensdrecht,

Nadere informatie

Vragen Re-integratie beleid

Vragen Re-integratie beleid Vragen Re-integratie beleid Algemeen uitgangspunt (gegevens SCP). Sinds 2003 is de WWB van kracht, met als uitgangspunt werk boven inkomen. Gemeente kunnen instrumenten inzetten als scholing, loonkostensubsidie,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Werk en Bijstand Afdeling Beleidsinnovatie en Ketenprocessen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Met het project Buurt op eigen kracht beoogt de gemeente meerdere doelen te bereiken:

Met het project Buurt op eigen kracht beoogt de gemeente meerdere doelen te bereiken: Buurt op eigen kracht Kort karakteristiek Het project Buurt op eigen kracht richt zich op versterken van de participatie van alle burgers, door het ontwikkelen van sociale wijkteams. De wijkteams opereren

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra De decentralisatie van arbeidsparticipatie Louis Polstra Activerende verzorgingsstaat Burger wordt aangesproken wat hij voor de samenleving terug kan doen. Terug te zien in o.a.: - Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks Beleidskader en verordeningen Participatiewet 2015 Eddy van der Spek Eva Mercks Inhoud Proces van totstandkoming Participatiewet Wat blijft hetzelfde Wat verandert er Dienstverleningsarrangementen werkzoekenden

Nadere informatie