Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten"

Transcriptie

1 Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten gemeentelijke WWBcliëntenraden en de Districtscliëntenraad Noord UWV

2 Algemeen Vanaf 2009 moeten UWV Werkbedrijf en Gemeenten cliënten geïntegreerde dienstverlening leveren op de werkpleinen. Gemeenten en UWV Werkbedrijf moeten hierover op lokaal niveau gezamenlijke afspraken maken. De vormgeving van de dienstverlening kan per werkplein verschillen. Voor de cliënt wordt het werkplein de dienstverlenende instantie waar maatwerk wordt geleverd. Op de werkpleinen bundelen Gemeenten en UWV Werkbedrijf zoveel als mogelijk is, hun activiteiten op het terrein van Werk en Inkomen. De bemiddeling en re-integratie voor alle klanten van het UWV Werkbedrijf en Gemeenten en werkgevers worden vanuit de werkpleinen bediend. Binnen de werkpleinen moet de match tussen vraag en aanbod plaatsvinden. De werkpleinen zijn het loket voor werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden. Hierbij kan cliëntenparticipatie niet ontbreken. In Smallingerland, Werkplein Drachten, is een cliëntenvertegenwoordiging gevormd met de naam Participatieraad Werkplein Drachten. Het initiatief is genomen door de Gemeentelijk Cliëntenraden van de 3 participerende gemeenten en de Cliëntenraad UWV regio Noord. In 2011 dient een definitieve structuur de voorlopige te vervangen. In de structuur dient de cliëntenparticipatie geborgd te zijn. Doel cliëntenparticipatie Het doel van cliëntenparticipatie is dat cliënten betrokken worden bij de dienstverlening door gemeenten en UWV op het werkplein en zowel gevraagd als ook ongevraagd advies kunnen geven op de dienstverlening door het UWV Werkbedrijf. Het betreft zowel de beleidsontwikkeling als het uitvoeringsbeleid van de locaties Werk en Inkomen en het UWV Werkplein. Onderwerpen die specifiek op het terrein liggen van de afzonderlijke uitvoeringsorganisaties worden binnen de cliëntenparticipatie bij deze organisatie aan de orde gesteld. Zo blijft bijvoorbeeld het armoedebeleid, waaronder bijzondere bijstand, langdurigheidtoeslag en ontheffing van gemeentelijke belastingen, een aangelegenheid van de gemeentelijke WWB-Cliëntenraden. Het beleid en uitvoeringsbeleid rond WAO en WIA blijft een aangelegenheid voor de Cliëntenraad van het UWV Werkbedrijf. Cliëntenparticipatie wil niet zeggen dat uitvoerende organisaties Gemeenten en UWV Werkbedrijf verantwoording afleggen aan hun cliënten. Cliënten krijgen door de instelling van vormen van cliëntenparticipatie wel invloed, maar de bestaande verantwoordelijkheidsverdeling verandert niet. Doelen cliëntenparticipatie Werkpleinen De cliënt moet inspraak hebben over de manier waarop Gemeenten en UWV Werkbedrijf de integrale dienstverlening vorm geven. Gemeenten en UWV Werkbedrijf zullen gezamenlijke doelstellingen formuleren en realiseren met betrekking tot inkomen, bemiddeling naar werk en re-integratie van werkzoekenden dan wel ondersteuning bij maatschappelijke participatie. Gezamenlijk zullen zij medewerkers, middelen en instrumenten beschikbaar stellen om de arbeidsparticipatie te vergroten en de werkloosheid te laten afnemen. Daarbij zal het overleg gezocht worden en zal worden afgestemd met externe partijen. Het is van belang dat ook het overleg gezocht wordt met cliënten: niet om de doelstellingen van het werkplein te bediscussiëren, maar om tot afstemming te komen over de manier waarop de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen van Gemeenten en UWV Werkbedrijf op de werkpleinen moet worden bereikt, vertaald in de dienstverlening naar cliënten. gemeentelijke WWB-cliëntenraden en de Districtscliëntenraad Noord UWV Pagina 2 van 5

3 Cliënten worden gehoord over de kwaliteit van de dienstverlening. Signalen over wat er goed en niet goed gaat op het werkplein zijn van groot belang voor de uitvoering. Signalen en klachten over de dienstverlening moeten door het management van het werkplein worden terugvertaald naar de organisatie van front- en backoffice, naar de inzet van middelen, medewerkers en instrumenten. Het is van belang dat voorzieningen en instrumenten aansluiten bij de behoefte van de cliënten en dat deze steeds worden verbeterd en aangepast. Cliëntenparticipatie is ook belangenbehartiging. De keuzes die door Gemeenten en UWV Werkbedrijf worden gemaakt ten aanzien van de uitvoering en de inrichting van dienstverleningsprocessen raken de cliënten vaak direct in hun belangen. Door cliënten vroegtijdig te betrekken in het besluitvormingstraject wordt geborgd dat juist ook die belangen worden meegewogen. Voorwaarden voor cliëntenparticipatie en ketenbrede taken Cliëntenparticipatie is niet vrijblijvend. De invloed van de cliënten op beleid en uitvoering moet worden geborgd. De belangrijkste voorwaarde is dat cliëntenparticipatie niet wordt beschouwd als een verplicht nummer maar als belangrijk instrument om de dienstverlening zo maximaal mogelijk af te stemmen op de wensen en verwachtingen van bezoekende cliënten. Voorwaarden cliëntenparticipatie Om echt invloed te kunnen uitoefenen op beleid en uitvoering is het van belang dat cliënten over wezenlijke onderwerpen kunnen meepraten Fase van het beleidsproces De invloed van cliënten is groter als zij of hun vertegenwoordigers van meet af aan kunnen meepraten in plaats van dat ze vlak voor de besluitvorming hun mening kunnen geven. Frequentie De effectiviteit van cliëntenvertegenwoordiging neemt toe bij een vaste personele bezetting van cliëntenvertegenwoordigers die op regelmatige basis met het vestigingsmanagement kunnen en mogen meepraten. Door echt invloed te gunnen/geven ontstaat er een blijvende betrokkenheid bij de cliëntenvertegenwoordigers. Het afstemmen van de frequentie op het aantal te bespreken zaken en op een zo maximaal mogelijke betrokkenheid is belangrijk. Voorstel is om te starten met een frequentie van 1 maal per twee maanden of als de situatie hierom vraagt vaker op verzoek van de Participatieraad. Rendement Er is pas echt sprake van reële invloed als de mening van cliënten of hun vertegenwoordigers meeweegt in het beleidsproces. Cliënten moeten verder goed geïnformeerd zijn over de gang van zaken op het werkplein. Over welke zaken is het MT van het werkplein beslissingsbevoegd en waarover is dus inspraak mogelijk. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om de verantwoordelijken op het werkplein aan te spreken op beleidsbeslissingen die op het niveau van de Gemeenteraad of door de Raad van Bestuur van het UWV Werkbedrijf worden genomen. Cliëntvertegenwoordigers dienen tijdig geïnformeerd en betrokken te worden bij voornemens en besluitvorming van de organisatie om de dienstverlening te wijzigen. gemeentelijke WWB-cliëntenraden en de Districtscliëntenraad Noord UWV Pagina 3 van 5

4 Representativiteit Cliënten of hun vertegenwoordigers moeten over voldoende deskundigheid beschikken om volwaardig deel te kunnen nemen aan het overleg met de uitvoeringsinstanties. Ook is het belangrijk dat zij die deelnemen aan het overleg, zoveel mogelijk een representatieve afspiegeling vormen van de groep die zij vertegenwoordigen. Faciliteiten Cliënten of hun vertegenwoordigers moeten in de gelegenheid worden gesteld hun invloed zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen. Omgeving Er moet voldoende draagvlak zijn om rekening te houden met de mening van de cliënten of hun vertegenwoordigers. Communicatie en PR Om de voorwaarden voor cliëntenparticipatie te effectueren is het nodig dat het duidelijk is dat er cliëntenparticipatie is. Cliëntenvertegenwoordigers zijn afhankelijk van de bekendheid onder de cliënten over hun inspanningen en voor de signalen die ze kunnen afgeven. Er zal permanent geïnvesteerd dienen te worden in naamsbekendheid en PR. Ketenbrede taken Cliëntenparticipatie rond ketensamenwerking op het terrein van Werk en Inkomen dient invulling te geven aan de volgende taken: gevraagd en ongevraagd adviseren over alle onderwerpen die cliënten aangaan met betrekking tot gezamenlijk beleid en dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen betrokkenheid bij gezamenlijk regionaal Arbeidsmarktbeleid betrokkenheid bij gezamenlijk experimenten op terrein van Werk en Inkomen betrokkenheid bij evaluatie van beleid en dienstverlening betrokkenheid bij regionaal ketenbreed cliëntenonderzoek Onderwerpen die specifiek op het terrein van respectievelijk Gemeenten en UWV Werkbedrijf liggen, worden door de betreffende cliëntenraad behandeld. Er moet geen dubbel werk verricht worden, maar eveneens moet worden voorkomen dat voor cliënten belangrijke onderwerpen in geen enkele cliëntenraad worden behandeld. Er dient te allen tijde uitwisseling te geschieden tussen de Cliëntenraden van de Gemeenten en die van het UWV Werkbedrijf. Vorming Participatieraad Werkplein Drachten De samenstelling van de Participatieraad Werkplein Drachten omvat de volgende vertegenwoordigers: 1 vertegenwoordiger uit Cliëntenraad Tytsjerksteradiel 1 vertegenwoordiger uit Cliëntenraad Opsterland 1 vertegenwoordigers uit Cliëntenraad UWV Noord 1 vertegenwoordiger uit Cliëntenraad Smallingerland 1 vertegenwoordiger uit Cliëntenraad WSW 1 vertegenwoordiger uit vestiging UWV Werkplein 4 personen (maximaal) die cliënt zijn van het Werkplein de voorzitter wordt uit het midden gekozen gemeentelijke WWB-cliëntenraden en de Districtscliëntenraad Noord UWV Pagina 4 van 5

5 De genoemde raden zijn verantwoordelijk voor de afgevaardigde en de reserve afgevaardigde. De afgevaardigde kan iemand zijn uit de betreffende Cliëntenraad of iemand die betrokken is met de materie en affiniteit heeft met het werk. Naast de voorzitter is er tevens een reserve voorzitter. Iedere vertegenwoordiger en reserve vertegenwoordiger, ontvangt de vergader- en andere relevante stukken. Een reglement voorziet in zittingsduur, profielen, werkwijze en vergoedingen. De definitieve Participatieraad Werkplein Drachten treedt aan op l januari Ondersteuning vanuit de UWV organisatie Vanuit de UWV organisatie is 1 medewerker aanwezig die (mede) zorg draagt voor het opstellen van de agenda, de notulen en de facilitaire zaken verzorgt. Genoemde UWV medewerker heeft zicht op de interne organisatorische processen of is hierbij betrokken. Bij het overleg van de Participatieraad is 1 maal per 2 maanden een MT-lid of een vertegenwoordiger van het MT van het UWV Werkbedrijf aanwezig. Of op verzoek van de Participatieraad als de situatie hierom vraagt. De leden van de Participatieraad bereiden dan tijdig de vragen en de agenda voor. gemeentelijke WWB-cliëntenraden en de Districtscliëntenraad Noord UWV Pagina 5 van 5

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad

Reglement Cliëntenraad Reglement Cliëntenraad Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl Artikel 1. Begripsomschrijving... 3 1.1. Cliënt... 3 1.2. Wettelijke

Nadere informatie

Participatiewet Op weg naar resultaat

Participatiewet Op weg naar resultaat Februari 2014 op basis van de 7e nota van wijziging Participatiewet Wetsvoorstel invoering Participatiewet INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT I DIRECTIE I CONSULTANCY I TRAINING I COACHING I HRM Participatiewet

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Nummer Nvb-Part

Nadere informatie

DE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET VORMEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GEMEENTEN DORDRECHT, PAPENDRECHT, ZWIJNDRECHT

DE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET VORMEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GEMEENTEN DORDRECHT, PAPENDRECHT, ZWIJNDRECHT DE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET VORMEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GEMEENTEN DORDRECHT, PAPENDRECHT, ZWIJNDRECHT DEELRAPPORT 1: BESTUURSPLAN Utrecht, 25 augustus 2005

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS].

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. [CORPORATIE] In dit Bestuursreglement wordt verstaan onder: [CORPORATIE] Verbinding [CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. Een aan [CORPORATIE] verbonden rechtspersoon als bedoeld in artikel 11

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

PR PLAN. Kenmerk: 2014-05-28 TW

PR PLAN. Kenmerk: 2014-05-28 TW PR PLAN SBOG Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Deken dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel 0481 453680 www.sbog.nl info@sbog.nl Kenmerk: 2014-05-28 TW 1 1. INLEIDING Aanleiding en relevantie

Nadere informatie

Medezeggenschap DOOR MR. MINKE M. KROON

Medezeggenschap DOOR MR. MINKE M. KROON Medezeggenschap DOOR MR. MINKE M. KROON Inleiding Een ondernemer, de Stichting Bieb, bestaande uit 4 bibliotheken met ongeveer 70 werknemers, was voor een groot deel afhankelijk van subsidies. Als de Stichting

Nadere informatie

Monitor gemeentelijke adviesen cliëntenraden

Monitor gemeentelijke adviesen cliëntenraden Monitor gemeentelijke adviesen cliëntenraden Auteur(s) Datum Movisie Marjoke Verschelling en Karin Sok Utrecht, 17 september 2014 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Doel en reikwijdte reglement

Nadere informatie

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Datum vaststelling : 21 januari 2009 Datum invoering : Januari 2009 Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : niet van toepassing Eerstvolgende

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Vastgesteld op 26 februari 2013 Artikel 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL)

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 09-03-2004, Herziene versie vastgesteld op 14 november

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Rijnhart Wonen Vastgesteld op 28 februari 2011 28 februari 2011 Reglement Raad van Toezicht 1/9 INHOUD Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement Artikel 2 Samenstelling van de

Nadere informatie

UWV achtmaandenverslag 2008

UWV achtmaandenverslag 2008 UWV achtmaandenverslag 2008 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Amsterdam, oktober 2008 UWV is gecertificeerd volgens de norm ISO 9001: 2000. Inhoud 1. VOORWOORD... 3 2. KLANT... 4 2.1 Algemeen...4

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. Woningstichting Heteren

Reglement Raad van Commissarissen. Woningstichting Heteren Reglement Raad van Commissarissen Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Reglement RvC Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende,

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie