Inhoudsopgave...2. Inleiding...4. Jaarverslag...6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave...2. Inleiding...4. Jaarverslag...6"

Transcriptie

1 Jaarstukken 2012

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...4 Jaarverslag...6 De programma's...7 Programma 1 Dienstverlenend...8 Programma 2 Stimulerend...16 Programma 3 Leefbaar...21 Programma 4 Groeiend...24 Programma 5 Politiek & Bestuur...34 Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen...38 Paragrafen...39 A. Weerstandsvermogen...40 B. Onderhoud kapitaalgoederen...50 C. Financiering...58 D. Bedrijfsvoering...62 E. Verbonden partijen...66 F. Grondbeleid...87 G. Lokale heffingen...92 Jaarrekening Balans per 31 december...98 Programmarekening Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de programmarekening Programma 1 Dienstverlenend

3 Programma 2 Stimulerend Programma 3 Leefbaar Programma 4 Groeiend Programma 5 Politiek & Bestuur Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen Bijlagen Bijlage 1 Analyse begrotingsrechtmatigheid Bijlage 2 Overzicht Incidentele baten & lasten Bijlage 3 Sisa verantwoordingsinformatie Overige Gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Vaststellingsbesluit Jaarstukken 2012

4 Inleiding In dit document bieden wij u de jaarstukken van 2012 aan. De jaarstukken bestaan uit de volgende hoofdstukken en onderdelen: 1. Jaarverslag 2012 bestaande uit: de programmaverantwoording met daarin per programma een terugblik op onderwerpen die in 2012 een belangrijke rol hebben gespeeld. de paragrafen 2. Jaarrekening 2012 bestaande uit: de balans de programmarekening de waarderingsgrondslagen toelichting op de balans toelichting op de programmarekening Bijlagen: bijlage 1 Analyse begrotingsrechtmatigheid bijlage 2 Overzicht incidentele baten & lasten bijlage 3 SISA verantwoordingsinformatie 3. Overige gegevens bestaande uit: controleverklaring van de onafhankelijke accountant vaststellingsbesluit Bovenstaande indeling van de jaarstukken is conform artikel 24 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Planning & Controlcyclus 2012 De jaarlijkse planning & controlcyclus bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Kadernota 2. Begroting 3. 1 e bestuursrapportage 4. 2 e bestuursrapportage 5. Jaarrekening Met het opstellen van de jaarstukken 2012 is dit de afsluiting van de planning & controlcyclus

5 Resultaat In het bijbehorende raadsvoorstel wordt een voorstel gedaan voor de bestemming van het rekeningsaldo. Het college van burgemeester en wethouders van Vianen, de secretaris, de burgemeester, drs. J. (Hans) van der Noordt Dhr. W.G. (Wim) Groeneweg Vianen, 11 juni Jaarstukken 2012

6 Jaarverslag - 6 -

7 De programma's Jaarstukken 2012

8 Programma 1 Dienstverlenend Inwonerpanel Gemeente Vianen betrekt haar inwoners graag bij het verbeteren van haar dienstverlening. Daarom startte begin 2012 het inwonerpanel inwoners uit de kernen Vianen, Hagestein, Everdingen en Zijderveld geven 3 tot 4 keer per jaar hun mening over diverse onderwerpen. In 2012 ging het over de dienstverlening van de publieksbalie, de website van de gemeente, informatie over afvalverwerking en de toekomstvisie Vianen. Alle inwoners van de gemeente Vianen van 18 jaar en ouder kunnen deelnemen aan het Inwonerpanel. Iedereen kon zich vrijwillig aanmelden om mee te doen aan de onderzoeken. Om ervoor te zorgen dat de uitkomsten van de onderzoeken representatief zijn, heeft een deel van de inwoners een persoonlijke uitnodiging ontvangen om mee te doen. De uitkomsten van de onderzoeken spelen een belangrijke rol in het richting geven van toekomstig beleid. De gemeente wil voortdurend haar dienstverlening en communicatie blijven verbeteren waar dat nodig is. Dan is het prettig om een klankbord van inwoners te hebben. Na elk onderzoek werd een aantal inwoners ingeloot om bij de burgemeester op bezoek te komen. Ook daar mochten inwoners aangeven wat zij belangrijk vinden voor Vianen en hoe de gemeente zo goed mogelijk met haar dienstverlening om kan gaan

9 Omschrijving programma Het programma Dienstverlenend gaat over de kwaliteit van onze individuele dienstverlening. Het gaat over de kwaliteit van de klantrelatie, de doorlooptijd en wettelijke termijnen en de manier van communiceren tussen onze gemeente en bewoners, ondernemers en belanghebbenden. De communicatie met de inwoners vindt vooral plaats bij Publiekszaken, Werk en Inkomen, het Wmo-loket, de meldingen en klachten over de openbare ruimte, het Vergunningenloket en belastingen. Ontwikkelingen De rijksoverheid heeft de ambitie de dienstverlening bij gemeenten verder te verbeteren. Elke gemeente wordt in 2015 de toegangspoort tot verschillende overheidsinstanties. 1 In het verlengde hiervan voert Vianen diverse maatregelen uit. Een voorbeeld hiervan is de ambitie dat het klantcontactcentrum (Publiekszaken) vóór % van de binnenkomende vragen afhandelt. Het ontwikkelen van een zaaksysteem: zaakgericht werken is het stroomlijnen van processen door de hele organisatie heen, met een zaak als middelpunt. Hierdoor verbetert de bedrijfsvoering en daarmee de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties. Door zaakgericht te werken, verbeteren we de efficiëntie. Informatie wordt beter geordend, is sneller beschikbaar en de doorlooptijd is verbeterd. Hieruit voortkomend is de vermindering van administratieve lasten en het terugdringen van bureaucratie. Dit is een belangrijk landelijk thema, waarbij gestreefd wordt naar meer eigen verantwoordelijkheid van burgers en minder toezicht (vooraf) door de overheid. Vooral in de wetgeving omtrent vergunningverlening is met de komst van de omgevingsvergunning (WABO) deze trend duidelijk zichtbaar. Verbetering digitale dienstverlening: i-nup De overheid werkt aan een compacte en efficiënte overheid. Een overheid die dicht bij burgers en bedrijven staat en door optimale samenwerking ook als één overheid wordt ervaren. De overheidsbrede implementatie-agenda dienstverlening e-overheid, kortweg i-nup, beschrijft de ambities voor de komende vier jaar. Hierbij worden vier hoofdlijnen onderkend: a. Het loket voor burgers: Een beter bereikbare overheid, beter vindbare en toegankelijke overheidsinformatie én de gemeente als dé herkenbare ingang tot de overheid. Daar werken alle overheden de komende jaren aan. b. Digitale dienstverlening aan bedrijven: Bedrijven gaan de komende jaren de voordelen merken van het gebruik van een aantal basisvoorzieningen: minder regeldruk, betere dienstverlening en lagere kosten. c. Het Stelsel van Basisregistraties, waarmee de diverse gemeentelijke basisgegevens op orde gebracht worden en op elkaar afgestemd worden. Er zijn dertien basisregistraties, die samen het Stelsel van Basisregistraties vormen. Een werkend Stelsel dat als één geheel wordt ervaren, is het einddoel voor Het Stelsel werkt nu al vanuit losse onderdelen, zoals de gegevens over personen (GBA), adressen en gebouwen (BAG), grootschalige topografie (BGT) en de waarde van onroerende zaken (WOZ). Deze basisgegevens worden binnen de hele overheid gebruikt en moeten door de gemeente op een hoog kwaliteitsniveau worden gehouden: actueel en betrouwbaar. Inwoners mogen verwachten dat de overheid niet meer vraagt naar gegevens die in deze basisregistraties zijn opgenomen. 1 Publieke dienstverlening, professionele gemeenten Visie 2015, Commissie Gemeentelijke Dienstverlening/Commissie Jorritsma, juni Jaarstukken 2012

10 Technologische ontwikkelingen bieden de mogelijkheid om producten en diensten op een andere (vernieuwende) wijze aan te bieden. Inwoners verwachten van de gemeente dat zij hierin meegaat. Van de gemeente vraagt dit de nodige flexibiliteit om hier adequaat op in te spelen. Wat willen we bereiken en wanneer? De gemeente streeft naar een klantgerichte publieke dienstverlening en levert kwalitatief hoogwaardig werk. Doel Effectindicator Bron Realisatie 1 Aanvragers die tevreden zijn over de informatievoorziening van het Wmoloket 2 Aanvragers die tevreden zijn over de telefonische bereikbaarheid van het Wmo-loket 3 Gemiddelde beoordeling dienstverlening aan de publieksbalie Wmoklantonderzoek Wmoklantonderzoek Benchmark publiekszaken / inwonerpanel 2010 Realisatie ,8% 85% nvt* 71% 71,9% nvt* Realisatie ,7** nvt 7,5*** 4 Gemiddelde beoordeling telefonische dienstverlening KCC* Benchmark publiekszaken nvt nvt 7,5*** * KTO 2012 wordt in 2013 gemeten ** Bron: benchmark publiekszaken *** Bron: Er was geen budget om mee te doen aan de benchmark publiekszaken. We hebben het inwonerpanel gevraagd naar hun mening over de dienstverlening (telefonie en balie)

11 Wat gaan we daar voor doen? Om een klantgerichte, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te realiseren, wordt ingezet op: Snelle en zekere levering van producten en diensten Speerpunt voor 2012 was het invoeren van het zaakgericht werken. Bij deze manier van werken worden documenten zaakgericht geregistreerd en opgeslagen. Met de invoering van een zaaksysteem wordt eenmalige gegevensuitvraag en hergebruik van gegevens beoogd. Dit maakt het dienstverleningsproces betrouwbaarder en transparanter. Op de langere termijn wordt hiermee ook een snellere en efficiëntere manier van werken beoogd. De verbeterslag die bij dienstverlening wordt ingezet, heeft niet alleen een direct effect op de kwaliteit van de eerste lijn klantcontacten. De verwachting is dat processen in en de samenwerking met de rest van de organisatie er ook mee verbeteren, zodat op termijn de efficiëntie van de gehele organisatie wordt vergroot. Het project zaakgericht werken past binnen de ambities van het KCC om de digitalisering van producten en diensten waar te kunnen gaan maken. Eind december is de aanbesteding van een zaaksysteem afgerond. In 2013 zal, na een testfase van 3 maanden, met de eerste processen worden begonnen. De receptie heeft de functie van snelbalie gekregen. Rijbewijzen en paspoorten worden bij deze balie uitgereikt alsmede gevonden en verloren voorwerpen. Dit zijn allemaal stappen om eenvoudige producten en diensten ook op eenvoudige en snelle manier af te handelen. Heldere en duidelijke informatieverstrekking De basis van klantgericht werken uit zich onder andere in het vooraf helder communiceren wat klanten kunnen verwachten, de contacten met de gemeente en de afhandeling van (aan)vragen. In 2012 stonden de volgende speerpunten centraal: De ontwikkelingen van het huidige Telefonisch Informatie Centrum (TIC) naar een volwaardig Klant Contact Centrum dat haar informatie haalt uit een zaaksysteem. Om de telefonische bereikbaarheid en kwaliteit van de klantcontacten te verbeteren is een investeringsvoorstel gedaan dat in 2012 akkoord is bevonden door de Raad. Dit houdt in dat er in een Klant Contact Centrum wordt doorontwikkeld waarmee we inwoners sneller en beter te woord kunnen staan via de telefoon, publieksbalies en receptie maar ook vooral via het internet. Dit is mogelijk in 2013 omdat aan een belangrijke randvoorwaarde voor het KCC, namelijk een zaaksysteem, in december 2012 is voldaan. <in deze alinea staat iets over de toekomst aangegeven omdat er een belangrijk besluit is genomen in 2012 dat tot gevolg heeft dat in 2013 het KCC kan worden ontwikkeld. Een doorkijk naar 2013 is dan wel relevant.> Eind 2011 is een geactualiseerde website gelanceerd. Na lancering is de website in 2012 door een inwonerpanel getoetst. Ook zijn de digitale mogelijkheden op de website verder uitgebouwd. Er wordt digitaal steeds meer mogelijk: producten kopen, zaken afhandelen, opvragen en de status daarvan volgen. Bovendien is de zoekfunctie van de website verbeterd Jaarstukken 2012

12 In 2011/2012 heeft de gemeente haar website vereenvoudigd en daarmee overzichtelijker gemaakt. De website is zo ingericht dat altijd de juiste en laatste informatie voor de inwoners beschikbaar is. Inwoners kunnen nu online 5 producten afnemen. Er hoeven geen gegevens meer ingevuld te worden die al bekend zijn bij de gemeente (als men inlogt via digi-d) wat het gebruikersgemak voor de inwoners vergroot. Met de keuze voor een zaaksysteem eind december 2012 kan in 2013 een flinke inhaalslag maken betreffende de digitale dienstverlening. In 2012 had de website gemiddeld zo n bezoekers per jaar waarvan 60% mensen zijn die de website al vaker hebben bezocht. Men blijft gemiddeld zo n 4 minuten op onze website. Sinds januari 2012 is het digitale inwonerpanel actief. Hieraan doen inmiddels 600 inwoners mee. In maart en april kregen zij hun eerste vragenlijst. Dit was een nulmeting voor de website. Hieruit bleek dat de website voornamelijk als overzichtelijk, duidelijk en goed werd gewaardeerd. Drie kwart van de inwoners kan de informatie op de site goed vinden. Bovendien verwacht 90% dat ze in de toekomst meer producten en diensten via de site van de gemeente zal afnemen. Van de top drie genoemde producten die de inwoners via de website zouden willen afnemen biedt Vianen deze inmiddels aan. De verbeterpunten die uit dit onderzoek naar voren kwamen zoals korte teksten op de site, meer producten online en verbeteringen in zoekmogelijkheden worden door de organisatie opgepakt. Er wordt een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de gemeentelijke brieven. Op basis van de aanbevelingen uit het onderzoek worden verbetermaatregelen geformuleerd. In november 2011 is onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de uitgaande brieven. Doel was om te weten hoe de inwoners/lezers de gemeente brieven beoordelen. Inwoners konden scores geven tussen 1-5 op gebied van: tonatie, informatievoorziening, taalgebruik, verzorgdheid, inhoud en opbouw van de brief. De brieven van de gemeente zijn met een voldoende gewaardeerd. Gemiddeld krijgen we een 4,3 op een schaal van 1 tot 5. De respondenten zijn van mening dat de brieven van de gemeente Vianen vrijwel altijd voldoende inhoudelijke onderbouwing bevatten en dat de tonatie en opbouw van de brieven goed zijn. Ze zijn in het algemeen ook tevreden over het taalgebruik en de verzorgdheid van de brieven. Toch scoren deze laatste twee punten het minst goed in de ranglijst van beoordelingspunten. Brieven werden soms te lang en te formeel bevonden en er kan meer aandacht besteed worden aan verzorgdheid in bijvoorbeeld aanhef en afsluiting van de brieven. Dit project is in 2012 afgerond en de resultaten/verbeterpunten zijn geïmplementeerd in de organisatie. Vanuit personeelszaken en communicatie is in het najaar een traject gestart voor de aanbesteding van een trainingsbureau die intern schrijftrainingen gaat verzorgen en daarmee bovengenoemde punten zal oppakken. In 2011 is met het trainingsprogramma Dienstverlening ingezet op de verbetering van de klantgerichte houding van medewerkers. Met doorvragen, de vraag achter de vraag zoeken, het bieden van een oplossing binnen de mogelijkheden, ervaren de afnemers de gemeente als een betrouwbare en efficiënte organisatie. Deze werkwijze bleef ook in 2012 belangrijk en maakte onderdeel uit van de reguliere aansturing en beoordeling van medewerkers

13 Invoeren van claimgericht naar klantgericht werken in het kader van het programma Kanteling Wmo In 2012 is verder geïnvesteerd in de vraagverheldering en het doorspreken van oplossingen in plaats van alleen oplossingsgericht bezig te zijn. Het project is in 2011 van start gegaan. Deze nieuwe manier van werken zal naar verwachting eind 2014 resultaat gaan opleveren. We zijn gestart met het programma Kanteling Wmo, ofwel hand in hand in de WMO. Het project "het gesprek met de cliënt", het arrangement en het maatschappelijk middenveld maken hier onderdeel van uit. In het eerste deel van 2012 is ervoor gekozen prioriteit te geven aan het project beheersing Wmouitgaven. Uit de eindafrekening kan afgeleid worden dat we de gewenste resultaten behaald hebben. Intussen zijn de eerste stappen gezet volgens de plannen van de projecten het gesprek, het arrangement en het het maatschappelijk middenveld. Doel Prestatie-indicator Bron Realisatie 2010 Realisatie 2011 Realisatie A Vragen die in de eerste lijn worden afgehandeld Interne registratie nvt nvt nvt 1A Gemiddelde wachttijd aan de balie Klant volgsysteem 3:11 min. 6:58 min. 8:25 min. 1A Aantal afhandelingen binnen fatale termijn Omgevingsvergunning Klachten- en meldingen openbare ruimte 8* nvt 175 nvt 111 nvt 1A WMO-aanvragen binnen acht weken afgehandeld 1A Fictief verstrekte vergunningen (dat zijn omgevingsvergunningen die vanzelf toegekend worden doordat wij het over de termijn laten lopen) 1B Aanvragers die tevreden zijn over de behandeling door de WMO-consulent 1B Aantal producten dat digitaal volledig kan worden afgehandeld Interne registratie 67% 69% 64% Interne registratie 2% 0,57% 0% Jaarlijkse WMOklantonderzoek 81% 83% nvt** Interne registratie * dit lage aantal komt omdat de WABO (wet waarop de omgevingsvergunning gebaseerd is) op 1 oktober 2010 van kracht werd. ** KTO 2012 wordt in 2013 gemeten Jaarstukken 2012

14 Ad1A Vragen die in de eerste lijn worden afgehandeld Gemiddeld komen er per maand 3000 inkomende telefoongesprekken binnen op het algemene nummer. Het aantal vragen die meteen kunnen worden beantwoord is in 2012 nog niet op inhoud gemeten. In verhouding wordt er nog wel veel doorverbonden. Wel hebben we in het afgelopen jaar onze kwaliteit in het eerste contact verbetert. Er is meer direct contact en afstemming geweest met de afdelingen met het meeste klantcontact, de productinformatie op de website is verbeterd en de medewerkers zijn getraind op snelle, vriendelijke en duidelijke telefonische klantcontacten. Het telefonisch informatiecentrum heeft in 2012 het meldpunt openbare ruimte overgenomen. De meldingen worden in een centraal systeem ingevoerd. Zo worden de meldingen direct doorgezet naar de verantwoordelijke medewerkers. Ad1A Wachttijden 2012 Publieksbalie Totaal 2011 Totaal 2012 totaal bezoekers balie gemiddelde wachttijd 6:58 8:25 gemiddelde afhandelingstijd 6:16 5:15 De vermindering van de bezetting aan de balie in januari 2012 is duidelijk zichtbaar in de wachttijd. Bovendien waren april en mei extra drukke maanden, veroorzaakt door het opheffen van de kindbijschrijving in het paspoort van de ouders. Kinderen moeten voortaan een eigen reisdocument aanvragen wat extra drukte bij de publieksbalies veroorzaakte. Dit heeft een negatief effect gehad op de gemiddelde wachttijd. Door eenvoudige balie handelingen bij de receptiebalie te beleggen willen we de wachttijd verkorten. Ad 1A Aantal afhandelingen binnen fatale termijn In 2012 hebben we 136 aanvragen afgehandeld, waarvan 25 buiten behandeling gesteld. 111 vergunningen hebben we verleend. Ad 1A Fictief verstrekte vergunningen Een fictieve vergunning is een automatische vergunning die verleend wordt zonder verdere toetsing. Deze vergunning wordt pas van kracht als de ter inzage termijn van 6 weken voorbij is. In 2012 hebben we geen vergunningen van rechtswege verleend. Ad 1A Wmo aanvragen binnen 8 weken afgehandeld Het percentage afgehandelde aanvragen binnen 8 weken is in 2012 t.o.v en 2011 gedaald. De oorzaak ligt voornamelijk in de herstelactie van de herziening Hulp bij het Huishouden. Met betrekking tot Hulp bij het huishouden wordt bij 40% van de aanvragen de termijn overschreden. Wel blijkt dat de overschrijding beperkt blijft tot maximaal 2 weken. Intussen zijn de doorlooptijden van afhandeling korter geworden. Ad 1B Aanvragers dat tevreden is over de behandeling door de WMO consulent Over alle onderdelen is minimaal 83% van de respondenten tevreden tot zeer tevreden. De mate van tevredenheid over de consulent wordt vooral bepaald door de hulp die de consulent biedt bij het kiezen

15 van de juiste voorziening, de begeleiding tijdens de aanvraagprocedure en de deskundigheid van de consulent. Het van tevoren mondeling informeren over de beslissing van de gemeente wordt als prettig tot zeer prettig ervaren. Ad 1B Aantal producten dat digitaal kan worden afgehandeld. Door de afhankelijkheidsrelatie met het zaaksysteem kan de digitale dienstverlening pas worden uitgebreid zodra dit systeem is aangeschaft. Daarom hebben we het, uit kosten en tijdsefficiency oogpunt, voor 2012 bij 5 online producten gehouden. In 2012 hebben we bereikt dat er met eenmalige gegevensuitvraag gewerkt wordt. (gegevens van burgers die bekend zijn worden automatisch ingevoerd, na inlog via digi-d, en hoeven niet door burger meer te worden ingevuld) Jaarstukken 2012

16 Programma 2 Stimulerend Op weg naar een nieuw bestemmingsplan Binnenstad Een bestemmingsplan voor de binnenstad van Vianen maak je niet alleen met professionals. De bewoners en ondernemers zijn minstens zo belangrijk. Zij maken er tenslotte het meeste gebruik van. Wat hebben zij voor ogen voor de straten waar gewoond, gewinkeld en gewerkt wordt. In 2011 en 2012 kwam een kopgroep van bewoners, ondernemers en professionals bij elkaar om samen de inhoud van het bestemmingsplan te bepalen. In de kopgroep is gesproken over onder meer horeca, verkeer en parkeren, aanlooproutes, gesloten winkelfront, openbaar groen, water en bestrating. Tijdens de bijeenkomsten werd duidelijk dat er veel wensen en ideeën zijn voor de historische binnenstad van Vianen. Met name het openbaar gebied was een veelbesproken onderwerp. De input van de kopgroep reikte zelfs verder dan de mogelijkheden die het bestemmingsplan toelaten. Daarmee werden de wensen en ideeën ook weer uitgangspunten voor nieuw beleid. In 2012 is een functionele analyse gemaakt die als basis kon dienen voor de visie op de ontwikkelingen die in de binnenstad (kunnen gaan) plaatsvinden. Deze analyse is in mei 2012 in een bijeenkomst gepresenteerd aan een grote groep geïnteresseerden. De functionele analyse is bij het gemeentebestuur goed ontvangen. Het college heeft op 3 juli 2012 besloten deze als basis te gaan gebruiken voor het nieuwe bestemmingsplan

17 Omschrijving programma Het stimuleren van zelfstandig handelende en verantwoordelijke inwoners op het gebied van leren, participeren en ontspannen. Ontwikkelingen Programmabegroting Zoals voor de overige programma s grotendeels al was gerealiseerd, zijn in 2012 ook voor het programma Stimulerend de prestatie-indicatoren voor 2013 vastgesteld. Werk & inkomen Begin 2012 hebben de raden van de vijf lekstroomgemeenten besloten om te komen tot één gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen en deze uitvoeringsorganisatie op publiekrechterlijk basis vorm te geven in een gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam. Hier zijn gedurende het jaar de belangrijkste voorbereidende stappen in genomen om het in 2013 mogelijk te maken operationeel te gaan. Jeugd Jeugdgezondheidszorg In 2012 is, in opdracht van alle Utrechtse gemeenten, een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke integratie van de Jeugdgezondheidszorg. Het betreft hier de verticale integratie; het streven naar een uitvoeringsorganisatie voor de gehele JGZ, van 0 tot 19 jaar. In augustus is het definitieve rapport Scenario onderzoek JGZ verschenen. Op basis hiervan hebben gemeenten in de regio Lekstroom overlegd om tot een gezamenlijke keuze te komen, in 2012 is dit nog niet gelukt. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) In 2012 heeft het CJG voor het eerst gewerkt met een werkplan voor het betreffende jaar. Dat werkplan betrof de extra taken in 2012, bovenop de reguliere taken van het CJG. Samenwerking Ammo Jongerencentrum Ammo aan de Langeweg is na de verbouwing in het laatste kwartaal 2011 heropend. Twee belangrijke doelstellingen waren: Zelfwerkzaamheid van jongeren verhogen en binnen het gebouw samenwerking tot stand te brengen tussen verschillende partijen. In 2012 hebben we gerealiseerd dat BSO WIJS!, Bewoners Organisatie Monnikenhof (BOM) en Jeugd-Punt, als vaste gebruikers, het gebouw een centrale plek in de wijk hebben gegeven. Inmiddels kunnen de allerkleinsten er terecht voor buitenschoolse activiteiten, jongeren kunnen er terecht voor o.a. voorlichting en ontspanning en bewoners van de Monnikenhof kunnen er terecht voor o.a. advies, samenzijn en workshops. Buiten de vaste openingstijden van het jongerenlokaal kunnen jongeren in het lokaal terecht als de BOM aanwezig is. De BOM houdt op afstand toezicht, maar de jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor de ruimte Jaarstukken 2012

18 Zorg en welzijn Programma Hand in hand in de Wmo Sinds de start van het programma hand in Hand (HiH) in de Wmo (nu een jaar geleden) zijn er belangrijke stappen gezet in het kantelen van de Wmo. (Kantelen staat voor een nieuwe manier van werken in de Wmo.) Er is een visie ontwikkeld; de werkprocessen zijn in kaart gebracht en voor een fors deel aangepast. Er is een nieuwe Wmo verordening ontwikkeld en er wordt hard gewerkt aan een nieuwe sociale kaart voor de inwoners van Vianen. Daarnaast is er ook volop aandacht voor de komende transities. Tot slot zijn er diverse communicatiemiddelen ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van de Canta, het introduceren van een specifiek logo, een nieuwsbrief voor professionals en een welzijnspagina in het Kontakt. Vorming Stichting Welzijn Vianen Gedurende het grootste deel van het jaar zijn gesprekken gevoerd met het bestuur van de SWOV om te bezien of het haalbaar was om te komen tot de vorming van een Stichting Welzijn Vianen. Alhoewel de feitelijke ondertekening van de statuten van de nieuwe stichting in januari 2013 heeft plaats gevonden, kan hier gesteld worden dat de vorming van de Stichting Welzijn Vianen in 2012 is gerealiseerd. Onderwijs Voor- en vroegschoolse educatie Voor de periode heeft het college op 8 januari 2013 het nieuwe beleidsplan vastgesteld. Afspraken zijn gemaakt tussen peuterspeelzalen die VVE-activiteiten aanbieden en de basisscholen voor de overdracht van kinderen vanuit de peuterspeelzalen en de zorg voor een doorgaande leerlijn. Afspraken zijn ook gemaakt met RIVAS Consultatiebureau voor de indicering en doorverwijzing van kinderen naar VVE-peuterspeelzalen. Onderwijshuisvesting Integraal Huisvestingsplan Het beleidsplan is door tijdsverloop vervallen. Inmiddels wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de periode Rekening wordt gehouden met het onderhoud van de schoolgebouwen en de ophanden zijnde doordecentralisatie. Meerjaren onderhoudsplan (MOP) Bij besluit van 9 oktober 2012 is het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan voor de periode vastgesteld. Het bekostigingsprogramma voor het jaar 2012 is uitgevoerd. Het bekostigingsprogramma voor het jaar 2013 is vastgesteld. De bevolkings- en leerlingenprognoses zijn op 16 oktober 2012 door het college vastgesteld

19 Kinderopvang & peuterspeelzalen Subsidiebeleid peuterspeelzalen Vianen (2007) Er is bij besluit van 22 februari 2011 een nieuw subsidiebeleid vastgesteld. Uitgangspunt is dat subsidies worden verstrekt van uit een vast budget, dat tevens bekostigingsplafond is, verdeeld naar rato van het aantal peuters per peuterspeelzaal op 1 oktober. De systematiek is per 1 januari 2012 volledig ingevoerd. Beleidsnotitie peuterspeelzalen (2005) Met de inwerkingtreding van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp) is deze notitie vervallen. De kwaliteitseisen zijn in de wet, de daarop gebaseerde Algemene Maatregelen van Bestuur en het Ministeriële Beleid nader geregeld. Uitvoering Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Met het van kracht worden van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is de Beleidsnotitie peuterspeelzalen van 2005 vervallen. Op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp) zijn de peuterspeelzalen en kinderopvangvoorzieningen geïnspecteerd. Waar nodig zijn de houders van deze voorzieningen aangeschreven. Het toezicht en de handhaving op deze opvangvoorzieningen zijn geïntensiveerd. Brede School De Prenter Met de participerende organisaties is in 2012 gestart met het maken van een bedrijfsplan waarin het concept brede school wordt vastgelegd. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor de exploitatie van het gebouw in Inmiddels is bekend dat oplevering van het gebouw najaar 2013 zal worden. Sport Privatisering beheer en onderhoud sportclub Everstein Ter uitvoering van Kiezen voor Balans hebben we in 2012 het beheer en onderhoud aan de sportvelden op sportpark Everstein voor één seizoen geprivatiseerd aan sportclub Everstein. Sinds 1 april voeren vrijwilligers van sportclub Everstein in samenwerking met Agterberg b.v. het onderhoud aan de velden uit. Tot op heden verloopt dit volledig naar wens van zowel de vereniging als de gemeente. In 2013 neemt het college een besluit over de voortgang van deze privatisering en mogelijke invoering op sportpark Blankensteijn Jaarstukken 2012

20 Sportstimulering Sinds 2007 voert Sportservice Midden-Nederland (SSMN) in opdracht van de gemeente sportstimuleringsprojecten uit in Vianen. Binnen deze opdracht verzorgen zij o.a. sportclinics onder en na schooltijd, organiseren zij de sportweek op het Oosterlicht College, assisteren zij tijdens schoolsporttoernooien, adviseren zij verenigingen o.a. op het gebied van vrijwilligers, kader, sponsoring en jeugd, bieden zij samen met scholen gezondheidsprogramma s aan, organiseren zij vakantie activiteiten en bieden zij onder de naam sportkanjers een programma aan die de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen verbeterd. Deze activiteiten voeren zij naar volle tevredenheid uit en daardoor heeft het college in 2012 besloten om de (jaarlijkse) overeenkomst, die ieder jaar opnieuw werd afgesloten, te verlengen t/m Hierdoor zijn wij t/m 2014 gegarandeerd van een breed scala aan sportstimulering activiteiten. Uiteraard vindt er meerdere keren per jaar overleg plaats om de accenten vast te stellen

21 Programma 3 Leefbaar Het hertenkamp hoort bij Vianen. Nu en in de toekomst In 2012 ontstond een bijzonder bewonersinitiatief. Door bezuinigingen dreigde het Hertenkamp in Vianen te sluiten. Een aantal actieve buurtbewoners verenigde zich in een stichting en redde zo samen met de gemeente Vianen een belangrijke maatschappelijke functie in het centrum van Vianen. Het Hertenkamp is voor alle leeftijden. Niet alleen kinderen, maar ook vaders, moeders, opa s en oma s komen meerdere malen per week langs om de herten, geiten, kippen en schapen eten te geven en te bewonderen. Het is voor vele mensen een belangrijk stukje groen in het centrum en de enige plek waar kinderen direct in aanraking komen met meerdere dieren. Het hoort bij Vianen. De stichting heeft inmiddels zo n 20 vrijwilligers. Samen onderhouden ze het groen en de dieren. In juni 2012 is het Hertenkamp officieel overgedragen. De gemeente heeft een nieuw hekwerk rond het terrein geplaatst en met de stichting is een beheerovereenkomst afgesloten voor 25 jaar Jaarstukken 2012

22 Omschrijving programma Het programma Leefbaar gaat over de activiteiten van de gemeente die gericht zijn op het maken en behouden van een schone, gebruiksvriendelijke, veilige en duurzame leefomgeving. Ontwikkelingen Aanpak terugdringen woninginbraak De gemeente heeft samen met politie, LEKSTEDEwonen en buurtcontactpersonen het initiatief genomen om verschillende lokale activiteiten te organiseren om woninginbraken tegen te gaan. We hebben ons daarbij vooral gericht op het bewust maken van wat bewoners zélf kunnen doen. Activiteiten waren onder andere een Informatieavond over veilig hang- en sluitwerk (24 oktober), de start van Waaks! (31 oktober), een kleurwedstrijd voor kinderen en een speciale pagina in het Kontakt. Politiecijfers laten een daling zien van het aantal woninginbraken met 7% t.o.v Vooral in de laatste vier maanden van 2012 is het aantal sterk gedaald. (46% t.o.v. 2011). Aan het project Waaks nemen inmiddels ruim 150 hondeigenaren deel. Zij zijn extra oren en ogen voor de politie en helpen mee verdachte situaties (tijdig) te signaleren. Integraal Veiligheidsplan In juni heeft de gemeenteraad de speerpunten vastgesteld voor het Integrale Veiligheidsbeleid Deze speerpunten zijn gebaseerd op de uitkomsten van de Integrale Veiligheidsmonitor Uit het aanvullende onderzoek dat we in 2012 hebben laten uitvoeren in de Hagen, komen dezelfde aandachtspunten naar voren. De speerpunten zijn uitgewerkt in het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Buurtcontactpersonen In de tweede helft van 2012 heeft de gemeente het contact met buurtcontactpersonen geïntensiveerd. Tijdens twee bijeenkomsten hebben we met hen gesproken over hun bijdrage in de uitvoering van het veiligheidsbeleid van de gemeente. Buurtcontactpersonen hebben een actieve rol gespeeld in de aanpak tegen woninginbraken en de werving voor Burgernet en Waaks. Burgernet In juni is Vianen gestart met burgernet. Samen met onze veiligheidspartners hebben wij een campagne opgezet om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners zich aanmelden voor burgernet. Een eerste wervingsactie vlak voor de zomer leidde tot 800 deelnemers in september. Om de 5% doelstelling te halen is er in oktober opnieuw extra aandacht gevraagd voor Burgernet. Eind december telde Vianen ruim 1000 deelnemers waarmee de doelstelling van 5% is gehaald. In januari 2013 heeft de burgemeester de 1000 ste deelnemer in het zonnetje gezet. Overleg met politie We zijn in het laatste kwartaal van 2012 gestart met een strategisch/thematisch overleg met de politie. Eens in de zes weken bespreken we een thema dat onderdeel is of sterke raakvlakken heeft met het IVP. We nodigen hierbij mensen uit die specifieke kennis en ervaring hebben op deze thema s. Doel hiervan is kennis op te doen en een richting te bepalen voor onze aanpak

23 Voortgang Buitengewoon In 2012 is gestart met het uitrollen en het uitvoeren van het project Buiten Gewoon. In een groot deel van de wijk Het Monnikenhof en in de kern Everdingen zijn in totaal vijftien bewonersavonden geweest. De opkomst hierbij was zeer wisselend. Tijdens de bewoneravonden is met bewoners van de verschillende wijken gesproken over hun wensen en ideeën ten aanzien van het inrichten van de wijk. In 2012 zijn we begonnen met het uitvoeren van de werkzaamheden. De reacties op de avonden waren verschillend. Naar mate meer avonden zijn gehouden, is ook de presentatie van de avonden sterk verbeterd, wat leidde tot meer positieve reacties. Tijdens de evaluatie van het project (januari 2013) is dit aan de raad kenbaar gemaakt. In 2012 is de verkoop van het snippergroen geïntensiveerd, onder andere in het kader van Buitengewoon en is gestart met het uitzetten van zelfbeheer. Van deze mogelijkheid wordt veel gebruik gemaakt Jaarstukken 2012

24 Programma 4 Groeiend Rotondes in Vianen geadopteerd Net voor de Paardenmarkt in 2011 adopteerde firma Huiting de eerste rotonde in de gemeente Vianen. Dit bleek het begin van een groot succes: in 2012 zijn bijna alle rotondes door enthousiaste ondernemers geadopteerd, opgeknapt en onderhouden. Voor drie rotondes hebben ondernemers aangegeven deze te willen adopteren, begin 2013 worden de contracten hiervoor ondertekend. In de gemeente Vianen liggen 12 rotondes, waarvan 9 rotondes in eigendom en beheer van de gemeente zijn en 1 rotonde in de toekomst nog aangelegd wordt. Tien rotondes kwamen in aanmerking voor adoptie. Afwisselender, verzorgder en fraaier Met het laten adopteren van rotondes dragen ondernemers bij aan een afwisselender, verzorgder en fraaiere openbare ruimte. Voor hen biedt de adoptie van een rotonde de mogelijkheid om meer naambekendheid te krijgen. Voor de ondernemers en de gemeente een nieuwe manier van samenwerken met als resultaat: mooiere rotondes in Vianen. Deelnemende ondernemers/bedrijven Firma Huiting Kanaalweg/Korte Kerkstraat Geadopteerd Firma van Wijk Jan Blankenweg/Hoekenstraat Geadopteerd Firma Smits Hagenweg A27 West Geadopteerd Firma SD Groen Hagenweg A27 Oost Geadopteerd Firma Donker Aime Bonnastraat/Lijenborch Geadopteerd Miele De Limiet/Laanakkerweg Geadopteerd Mindcenter Pr.Bernhardstraat/Aime Bonnastraat Geadopteerd Mindcenter Clarissenhof In optie Ton de Leeuw Hoefslag/Dijkleger Gaasperwaard In optie De 4 jaargetijden Lange Dreef/Gaasperwaard In optie (nog niet aangelegd)

25 Het programma Groeiend valt uiteen in twee deelprogramma's: Omschrijving programma 4.1 Ondernemerschap en de sociaaleconomische ontwikkeling binnen Vianen 4.2 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Vianen Dit onderdeel is in de programmabegroting 2013 voor het eerst ingericht en wordt om deze reden niet uitgebreid in de jaarrekening 2012 behandeld. In de jaarrekening 2013 zal een volledige terugkoppeling op dit programma plaatsvinden. 4.1 Ondernemerschap en de sociaaleconomische ontwikkeling binnen Vianen Wat willen we bereiken en wanneer? 1. Goed renderende bedrijventerreinen en detailhandelstructuur; 2. Een sterkere lokale binding tussen het bedrijfsleven en de Viaanse samenleving; 3. Toename van de arbeidsparticipatie; 4. Verbeteren van de aansluiting tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod. Hiertoe zijn de volgende indicatoren opgesteld: Doel Effectindicator Bron Realisatie Leegstand bedrijventerreinen Interne registratie 1 Leegstand winkelpanden Interne registratie 1 Tevredenheid over ondernemersklimaat 3 Niet werkende werkzoekenden (NWW) (WWB, WIJ,WW, Wajong, WSW en Nug) 3 Groei nww Inwoners 4 Opleidingsniveau Niet-werkende werkzoekende (hierna: nww) inwoners: - lager - middelbaar - hoger Realisatie 2011 Begroting 2012 Realisatie % 10% 10% 10 % 15% 5% 15% 8 % MKB vriendelijkste 6,0 6,0 - gemeente van NL UWV 4,4% 4,1% 4,5% 2 4,9% 3 UWV 5,3% 5,3% 5,1% UWV 50% 37% 13% 51% 36% 13% 50% 4 37% 13% Nog niet bekend 2 Idem. 3 Idem. 4 Gegevens UWV (Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht) Jaarstukken 2012

26 Leegstand bedrijventerrein Uit een telling voor de Bedrijven Investeringszone (BIZ) begin 2012 bleek dat circa 15% van de panden (gedeeltelijk) leeg stond. Hierbij is geen rekening gehouden met de weging van gedeeltelijk leegstaande panden. Geschat is (eerste bestuursrapportage 2012) dat de werkelijke leegstand begin 2012 rond de 10% uit kwam. Eind 2012 heeft de Stec Groep in de provincie Utrecht onderzoek uitgevoerd naar leegstaande bedrijfspanden. Hierbij is gebleken dat de kantorenleegstand in Vianen 12% van de totale kantorenvoorraad is. Dit is verhoudingsgewijs met plaatsen in de omgeving minder ernstig. Overigens vinden er wel de nodige verschuivingen plaats op het bestaande bedrijventerrein en komen er nieuwe bedrijven (met extra werkgelegenheid) bij. Leegstand winkelpanden De leegstand is, zoals verwacht, iets toegenomen. Met betreffende eigenaren worden hierover gesprekken gevoerd. Tevredenheid over het ondernemersklimaat Onderzoek naar tevredenheid van ondernemers wordt verricht op initiatief van de Kamer van Koophandel. Wanneer een volgend onderzoek wordt uitgevoerd is nog niet bekend. Tot dat moment kan niet worden aangegeven of hierin binnen onze gemeente vooruitgang is geboekt. Wel zijn er bij een onderzoek van de Kamer van Koophandel aan de voorkant verbeterpunten geconstateerd, welke worden opgepakt. Opleidingsniveau nww-inwoners De stand van zaken met betrekking tot opleidingsniveau is voor 2012 nog niet definitief vastgesteld. Nww-inwoners Vianen Stand per 1 januari 2012 was 4,1% stand per 31 december ,9%. Nww-stand Regio Midden Utrecht 5 Eind januari 2013 stonden niet-werkende werkzoekenden ingeschreven in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Een jaar eerder waren dat er Dit betekent een stijging met personen, ofwel 24,7%. In Nederland stonden eind januari niet-werkende werkzoekend en ingeschreven bij UWV. Vergeleken met een jaar geleden is dit een stijging met personen, ofwel 26,2%. Nww-percentage Het nww-percentage (de niet-werkende werkzoekenden uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking) kwam in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht eind januari uit op 5,1%. Landelijk lag het nww-percentage eind januari op 7,7%. De afstand tussen het landelijke en het regionale niveau van niet-werkende werkzoekenden bedraagt daarmee -2,6 procentpunt. Nww naar opleidingsniveau en leeftijd De stijging in de afgelopen 12 maanden heeft zich vooral voorgedaan bij de niet-werkende werkzoekenden met een opleiding op hbo/bachelor-niveau (40,1%). Van de niet-werkende werkzoekenden wonend in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht is 12,1% jonger dan 27 jaar, is 54,4% tussen de 27 en 50 jaar oud en 5 Gegevens zijn overgenomen uit de Basisset regionale Arbeidsmarktgegevens Regio Midden Utrecht Januari

27 33,5% is 50 jaar of ouder. Landelijk is 12,8% jonger dan 27 jaar, 53,2% tussen de 27 en 50 jaar en 34,1% 50 jaar of ouder. Nww naar beroepsgroep Het aantal niet-werkende werkzoekenden in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht is het hoogst voor de beroepsgroepen chauffeurs, commercieel employés, receptionisten en administratieve employés, boekhouders en secretaresses en productiemedewerkers. Nww-instroom De instroom van niet-werkende werkzoekenden in de maand januari 2013 in de arbeidsmarktregio Midden- Utrecht bedroeg personen. Een jaar eerder waren dat personen. Dat betekent een stijging van 66,3%. De instroom is ten opzichte van december gestegen met personen (48,3%). Landelijk is de instroom niet-werkende werkzoekenden in de maand januari personen. Dat is een stijging met personen (75,7%) ten opzichte van een jaar eerder. Nww-uitstroom De uitstroom in december 2012 in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht bedroeg personen. In december een jaar eerder stroomden niet-werkende werkzoekenden uit. Dit betekent een stijging van 10,5%. De uitstroom is ten opzichte van november 2012 gestegen met 46 personen (2,6%). Landelijk is de uitstroom in december personen. Dat is een stijging van 14,3% (5.112 personen) ten opzichte van een jaar eerder. Ten opzichte van november is de uitstroom landelijk gedaald met 2,3% (972 personen). Vraagzijde Openstaande vacatures Eind januari stonden bij UWV in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht openstaande vacatures geregistreerd. Een jaar eerder waren dat er Ten opzichte van vorig jaar is dit een daling van 30,9%. Er staan vooral vacatures open voor technische, industriële, economisch-administratieve en verzorgende en dienstverlenende beroepen Jaarstukken 2012

28 Wat is er in 2012 gebeurd voor dit programma? 1. Goed renderende bedrijventerreinen en detailhandelsstructuur Ten oosten van de A27 wordt bedrijventerrein Gaasperwaard ontwikkeld. Gaasperwaard is bedoeld voor bedrijven uit Vianen en de regio Utrecht die zich met name richten op nijverheid, productie en handel, transport en logistiek. In 2009 zijn de kavels bouwrijp gemaakt. In 2010 is begonnen met de uitgifte van bouwrijpe kavels en momenteel is circa 52 % verkocht. De uitgifte van kavels is, mede met het oog op de huidige marktomstandigheden, verlengd tot en met Er is gewerkt aan een vertaling van de Sociaal Economische Visie naar een Sociaal Economisch beleid op wat langere termijn met een actieplan voor de kortere termijn. In regionaal verband is een convenant bedrijventerreinen vastgesteld met o.a. afspraken over toepassing van de zgn. SER-ladder, alvorens over te gaan tot aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Het bedrijventerrein De Hagen/ De Biezen ziet er redelijk tot goed uit, maar op sommige locaties is er behoefte aan verbetering. Het bedrijventerrein De Hagen/ De Biezen wordt als één van de meest kansrijke terreinen gezien om te herstructureren. Met de Provincie Utrecht, het BRU en de OMU (Ontwikkelings Maatschappij Utrecht) zijn contacten over de aanpak van een aantal problemen op het bedrijventerrein, o.a. optimalisatie van 3 kruispunten, onderzoek naar levensvatbaarheid insteekhaven en oplossing van de wateroverlast op een gedeelte van de Stuartweg/Hoogewaard. Mede door de ondertekening van het Convenant Bedrijventerreinen tussen de BRU en Provincie kan de OMU ook aan de slag en onderzoekt waar zij inbreng kan leveren in een publiek-private samenwerking. Om de huidige detailhandelstructuur te behouden en waar mogelijk te versterken is de Stuurgroep Winkelvoorzieningen Vianen (SWIV) actief. Deze stuurgroep benadert zo actief mogelijk winkelketens en eigenaren van panden om leegstand te voorkomen en een aantrekkelijk winkelaanbod te realiseren. Aan het rapport over de levensvatbaarheid van de insteekhaven wordt de laatste hand gelegd. 2. Sterkere binding van het lokale bedrijfsleven met Vianen Actief accountmanagement: om bedrijven te binden is een dienstverlenende houding van de gemeente van groot belang. Binnen de gemeente is een vast aanspreekpunt voor bedrijven aangesteld. Daarnaast is in 2012 bij 15 bedrijven een werkbezoek afgelegd door de portefeuillehouder. In 2012 is contact gezocht met bedrijven in het kader van de komst van de Wet Werken naar Vermogen. Met hen zal worden bekeken op welke wijze zij gestimuleerd kunnen worden om initiatieven te ontwikkelen. In welke vorm dit contact tot stand zal komen, wordt nog nader bepaald. Om de sociaal-economische structuur van Vianen te versterken, is in 2012 een visie opgesteld. Aanvullend wordt een plan worden opgesteld om de lokale binding verder te versterken. Op basis van de documenten zullen vanaf 2013 beleidskeuzes aan de raad worden voorgelegd. 3. Toename van de arbeidsparticipatie, verminderen beroep op uitkering In 2012 is hard gewerkt aan de businesscase Werk & Inkomen Lekstroom i.o. Eind 2012 hebben alle raden van de Lekstroomgemeenten ingestemd met de GR Werk & Inkomen Lekstroom (WIL). Vooruitlopend op deze regionale samenwerking is er in 2012 op onderdelen al gestart met samenwerken. Zo organiseerden we gezamenlijke sollicitatietrainingen, ontwikkelden we een gezamenlijke aanpak voor de werkgeversbenadering en werkten we samen op het gebied van uitkeringsadministratie

29 Ondanks de voortdurende inzet op uitstroombevordering en rechtmatige verstrekking van uitkeringen is het aantal uitkeringsgerechtigden in 2012 gestegen met 12,3%. De stijging heeft voornamelijk te maken met de economische recessie en is een landelijke trend. 4. Verbeteren aansluiting arbeidsvraag en aanbod Om de aansluiting tussen de arbeidsvraag en het aanbod te verbeteren, zet de gemeente in op het terugdringen van schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten. Het onderzoek naar de haalbaarheid van een regionale uitvoering van de leerplicht heeft geresulteerd in een positief advies voor vergaande samenwerking in de vorm van een regionaal Leerplichtbureau. Het jongerenloket in het Werkplein Lekstroom zal in de huidige vorm niet voortgezet kunnen worden. Dit heeft te maken met het sluiten van het UWV Werkplein Lekstroom in De aanpak voor jongeren wordt opgenomen in de werkwijze en dienstverlening van Werk & Inkomen Lekstroom. Indicatoren 2012 Doel Prestatie-indicator Bron Realisatie Uitgegeven m 2 bedrijventerrein Gaasperwaard Interne registratie Realisatie Begroting Realisatie Aantal bedrijfsbezoeken Interne registratie 3 Instroomquote UWV 156% 131% 6 156% Niet bekend 3 Uitstroomquote UWV 142% 132% 7 142% Niet bekend 3 Volume Wwb bestand (incl. IOAW, IOAZ, Bbz) 4 Totaal aantal Wwb cliënten in traject 3 Gemiddelde trede uitkeringsgerechtigden Wwb op participatieladder 3 Efficiëntieratio sociale dienst Interne registratie Interne registratie Interne registratie Interne registratie ± 25 2,9 2, % 14% n.v.t. 3 WSW geïndiceerden Pauw bedrijven 27,95 28, ,95 28,79 6 Cijfers UWV 7 Cijfers UWV 8 Eindstand per 31 december Werkelijke stand per 31 december 2012, zijnde een stijging van 12,3% t.o.v. 1 januari Eindstand per 31 december Aangezien we niet meedoen aan een benchmark zijn hierover geen cijfers bekend Jaarstukken 2012

30 werkend op wachtlijst 4 Instroom van jongeren (-27) dat adequaat geplaatst wordt Registratie werkplein % Niet bekend. 64% niet bekend Uitgegeven m² bedrijventerrein Gaasperwaard Er is momenteel 1.6 ha. in optie genomen door drie bedrijven. De beveiliging van het terrein is operationeel en door de aldaar gevestigde bedrijven is een bestuur van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Gaasperwaard (CVvEG) gekozen. Binnenkort zal een parkmanager worden geselecteerd. Voorts wordt in samenwerking met een bureau gewerkt aan een marketingstrategie om meer bedrijven te interesseren voor Gaasperwaard. Aantal bedrijfsbezoeken Er zijn 15 bedrijfsbezoeken afgelegd. Volume Wwb bestand Het aantal uitkeringsgerechtigden is in 2012 gestegen met 12,3%. De stijging heeft voornamelijk te maken met de economische recessie. Totaal aantal Wwb cliënten in traject Op 31 december 2012 volgde er nog ± 25 cliënten een traject. In verband met de verlaging van de bijdrage van het Ministerie, zijnde het budget Werkdeel, wordt een traject voor een cliënt pas ingezet als dat echt nodig is. We proberen zoveel mogelijk cliënten door middel van sollicitatietrainingen, die door de werkmakelaars gegeven worden, aan het werk te helpen. Gemiddelde trede uitkeringsgerechtigden Wwb op participatieladder Op 31 december 2012 is het cliëntenbestand als volgt ingedeeld op de participatieladder: Zorg 19% Maatschappelijke activering 12% Arbeidsactivering 26% Arbeidstoeleiding 24% Betaald werk met ondersteuning 19% 12 Idem

31 Efficiëntieratio sociale dienst Niet van toepassing. WSW geïndiceerde werkenden en op wachtlijst: In 2012 waren er 31,25 mensen (SE 13 ) bij PAUW in de SW- regeling aan de slag of stonden op de wachtlijst. Instroom van jongeren (-27) dat adequaat geplaatst wordt: In verband met het vervallen van de WIJ en daarmee het jongerenloket, worden deze cijfers niet meer zo specifiek bijgehouden. 4.2 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Vianen Duurzame ontwikkeling wordt voor het eerst benoemd in de programmabegroting 2013 en wordt om deze reden niet uitgebreid in de jaarrekening 2012 behandeld. In de jaarrekening 2013 zal een volledige terugkoppeling op dit programma plaatsvinden. Om toch inzicht te geven in wat onder meer op dit gebied is gebeurd, volgt hieronder een kort overzicht stand van zaken van de verschillende woningbouwprojecten. Plataan van Helsdingen In de zomer van 2011 is begonnen met de bouw van fase 1.1, bestaande uit 28 rijwoningen in de noordwestelijke hoek van het terrein tussen het Oosterlicht college en de basisschool. Van deze 28 woningen zijn acht starterswoningen. De woningen zijn in de zomer van 2012 opgeleverd en zijn inmiddels allemaal verkocht. In mei 2012 is gestart met de verkoop van fase 1.2, bestaande uit 30 2^1kap woningen. Voorafgaand aan de start verkoop zijn door het college met de ontwikkelaar van het project aanvullende contractafspraken gemaakt met als doel een meer vraaggericht en betaalbaar product te kunnen realiseren. Helaas heeft dit niet het gewenste effect gehad, in 2012 zijn voor deze fase geen woningen verkocht. In het voorjaar van 2012 is gestart met de bouw van het woonzorgcomplex Helsdingen. In dit gebouw worden 24 mensen gehuisvest met een psychogeriatrische aandoening (middels kleinschalig groepswonen) en zullen er 16 mensen met een verstandelijke beperking zelfstandig gaan wonen. Tevens is in dit complex ten behoeve van de mensen in de wijk ruimte gereserveerd voor dagverzorging, het gaat dan vooral om mensen die overdag net een steuntje in de rug nodig hebben en daardoor in staat zijn langer thuis/zelfstandig te blijven wonen. De Bleek In de zomer van 2011 is gestart met de bouw de rij- en patiowoningen en een aantal 2^1 kapwoningen. Alle woningen zijn in het voorjaar 2012 opgeleverd. 13 SE=Standaard Eenheid. Dit betreft een fulltime werknemer met een WSW indicatie. Eén SE kan uit meerdere personen bestaan Jaarstukken 2012

32 Vijfheerenlanden In 2012 is de renovatie van de flatgebouwen 6 tot en met 10 afgerond, met uitzondering van gebouw 9 (oplevering 2013). In een aantal flats is extra jongerenhuisvesting gerealiseerd. Aangaande de buitenruimte is bij deze flats de riolering vernieuwd en is een deel van het groen opnieuw aangelegd. Aan de andere zijden van de blokken is tussen de Lafayettestraat en de Hof van Batenstein ook het openbaar gebied opnieuw ingericht. Er zijn extra parkeerplaatsen aangelegd en in het kader van de veiligheid is het fietspad verwijderd. In 2011 is ingestemd met een ontwikkeling voor de locatie Hoekenstraat. In 2012 is deze ontwikkeling verder voorbereid. Voordat met realisatie kan worden gestart moet een realisatieovereenkomst te worden gesloten. Medio 2012 heeft het college ingestemd met het principeverzoek Fase II Vijfheerenlanden. Dit plan behelst de renovatie van de flatgebouwen 1, 2, 4 en 5 en de sloop van flatgebouw 3. Op de locatie van gebouw 3 zullen twee kleinschaliger complexen worden gebouwd, bestemd voor verschillende doelgroepen. De bewoners zijn hierover geïnformeerd. Voordat met realisatie kan worden gestart moet een realisatieovereenkomst worden gesloten. Hoef en Haag Het masterplan voor Hoef en Haag is in het voorjaar van 2012 in concept afgerond en daarna vrijgegeven voor inspraak en overleg. Dat geschiedde parallel aan de inspraak en overleg over de nieuwe structuurvisie voor Vianen met het bijbehorend planmer. Alle reacties zijn in het najaar verwerkt, waarna de raad in een extra ingelaste vergadering begin december het Masterplan voor Hoef en Haag heeft vastgesteld. Sluiseiland Begin 2012 heeft LEKSTEDEwonen gemeld dat men geen partij heeft kunnen contracteren voor de bouw van de woontoren. LEKSTEDEwonen wilde echter graag met de gemeente in gesprek blijven over het plan en heeft uiteindelijk een finale bieding mogen doen als basis voor een laatste ronde onderhandelingen. Voor de onderhandelingen over de finale bieding heeft de raad medio 2012 extra krediet beschikbaar gesteld en daarbij kenbaar gemaakt dat het uitgangspunt bij de onderhandelingen is dat het uiteindelijke gemeentelijke saldo niet méér mag bedragen dan de reeds gevormde voorziening per 1 januari Eind 2012 is de raad geïnformeerd over het resultaat van de gesprekken. Gemeld is dat de gesprekken constructief en in een goede verstandhouding verlopen maar dat partijen zich terdege realiseren dat de marktomstandigheden verre van ideaal zijn en dat zij er rekening mee moeten houden deze situatie nog wel enige tijd zo zal blijven. Partijen onderzoeken thans verschillende strategieën die tot succes kunnen leiden; duidelijk zal zijn dat de weg naar een resultaat in deze lastige marktomstandigheden van partijen veel energie en creativiteit vergt; dat kost (meer) tijd. Ruimte voor de Lek Omdat in de toekomst door klimaatverandering meer water door de Lek gaat stromen, is er meer ruimte nodig om dat water goed en veilig af te kunnen voeren. Hiervoor worden op verschillende plaatsen in de uiterwaarden aanpassingen gedaan. In 2012 is het Provinciaal inpassingsplan vastgesteld door GS en in werking getreden. Het Bestuur Regio Utrecht en de provincie hebben subsidie beschikbaar gesteld voor de inrichting van de Pontwaard

33 Het project is van de provincie over gegaan naar Rijkswaterstaat. In december 2012 heeft Rijkswaterstaat het project aanbesteed. Wilhelminastraat Eind 2011 heeft LEKSTEDEwonen een verzoek ingediend voor herstructurering van het gebied rondom de Wilhelminastraat. Het college heeft met dit verzoek ingestemd. De ontwikkeling behelst de sloop van circa 50 woningen en terugbouw van circa 70 woningen. In 2012 is door beide partijen veelvuldig overleg geweest over de (financiële) kaders van het project. Dit heeft er toe geleid dat december 2012 een samenwerkingsovereenkomst gereed gemaakt is voor de bestuurlijke route. Dorpshuis en woningen Zijderveld In 2011 is met LEKSTEDEwonen een overeenkomst gesloten voor de bouw van een nieuw dorpshuis in de kern Zijderveld en de bouw van een aantal woningen in de directe nabijheid daarvan. In september 2012 is gestart met de bouw van het nieuwe dorpshuis, oplevering staat gepland september Jaarstukken 2012

34 Programma 5 Politiek & Bestuur Kernentour college Met de komst van de nieuwe burgemeester Wim Groeneweg in 2011 zijn burgemeester en wethouders voor het eerst op kennismakingsbezoek geweest in de kernen van de gemeente Vianen. Dat beviel goed en smaakte naar meer. Daarom bezocht het college in 2012 de wijken van Vianen. Bewoners en ondernemers voelden zich vereerd dat zij burgemeester en wethouders mochten ontvangen. De collegeleden ontdekten op hun beurt dat de inwoners zeer betrokken zijn bij de leefbaarheid van Vianen en enthousiast zijn over het werk dat ze doen. Zoals de vrouwen van de wijkwinkel in de Hagen, de moskee en de jongeren in het jongerencentrum AMMO. Er werd veel geluisterd en vragen gesteld over hoe inwoners de toekomst zien voor Vianen. Ter afsluiting werd eind juni voor alle inwoners van de kern Vianen een bewonersavond in het Oosterlicht College georganiseerd. Op de uitnodiging stond de vraag: Wat wilt u burgemeester en wethouders vertellen? Er kwamen meer dan 200 bewoners op af. Er was helaas onvoldoende tijd om iedereen de verdiende aandacht te geven en terug te kunnen koppelen. Daarom zijn eind 2012 de voorbereidingen getroffen voor een serie terugkoppelingsbezoeken, wijkavonden die begin 2013 zijn gehouden in de wijken van Vianen

35 Omschrijving programma Het programma Politiek en Bestuur omvat de activiteiten die gericht zijn op het ondersteunen van het besluitvormingsproces in de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Ontwikkelingen In het bestuursakkoord tussen het Rijk en de lagere overheden is afgesproken te 'decentraliseren'. Dit betekent dat de lagere overheden meer taken voor het Rijk gaan uitvoeren, zoals: De gemeente wordt vanaf 2013 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv). De extramurale begeleiding uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt ondergebracht bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De uitvoering van de jeugdzorg wordt overgedragen van provincies naar gemeenten. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het totaalplaatje: de zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Deze ontwikkelingen vragen in Vianen de komende jaren om een antwoord op de bestuurlijke vraag: hoe geef je als kleine gemeente vorm aan een steeds groter takenpakket? Wat doe je zelf, waar werk je samen en met wie en wat koop je in en hoe houd je het betaalbaar? Wat willen we bereiken? 1. Goede kwaliteit van besluitvorming; 2. Draagvlak en acceptatie in de samenleving voor de gemeentelijke besluiten; 3. Met een herkenbaar profiel de belangen van Vianen behartigen. Doel Effectindicator Bron Realisatie 1 Gegronde / deels gegronde klachten en bezwaarschriften 2 Opkomstpercentage verkiezingen gemeenteraad 2 Vertrouwen van burgers in de besluiten van het gemeentebestuur Commissie bezwaarschriften Interne registratie 2010 Realisatie 2011 Begroting 2012 Realisatie ,2% n.v.t. n.v.t. Enquête Niet gemeten Optie Niet gemeten 2 Tevredenheid van burgers over participatiemogelijkheden Enquête Niet gemeten Optie Niet gemeten Jaarstukken 2012

36 Effectindicatoren Besluiten op bezwaar (Totaal 62) 31 ongegrond 7 niet-ontvankelijk 24 gegrond (39%) Klachten formeel afgehandeld (Totaal 5) 3 ongegrond 2 gegrond (40%) Opkomstpercentage gemeentelijke verkiezingen Niet van toepassing. Vertrouwen van burgers in de besluit van het gemeentebestuur Niet gemeten Tevredenheid van burgers over participatiemogelijkheden Niet gemeten Doel Prestatie-indicator Bron Realisatie Aantal bezoekers wethoudersspreekuur Interne registratie 2 Tevredenheid adviesraden (op de diverse Enquête beleidsterreinen) over hun participatiemogelijkheden 2 Publiek raadsvergaderingen 2 Aantal insprekers tijdens raadsvergadering 2 Aan raad gerichte correspondentie van burgers 2 Raadpleging raadsinformatie-systeem Interne registratie Interne registratie Interne registratie Interne registratie 3 Aantal werkbezoeken en Interne participatiebijeenkomsten registratie waaraan raad en college deelnemen Realisatie 2011 Begroting Optie 29 Niet gemeten Optie Realisatie 2012 Niet gemeten Optie Niet gemeten Niet gemeten

37 Prestatie-indicatoren Aantal bezoekers wethoudersspreekuur 29 totaal (afgeleid uit het aantal ingeboekte vragen in Verseon) Tevredenheid van de adviesraden Niet gemeten Publiek raadsvergaderingen gemiddeld (schatting griffier) Aantal insprekers raadsvergaderingen totaal 33 (bron: notulen) Aan raad gerichte correspondentie 37 totaal Raadpleging raadsinformatiesysteem Niet gemeten Aantal werkbezoeken en participatiebijeenkomsten waaraan raad en college deelnemen Niet gemeten Gemeten Effectindicatoren Ten opzichte van 2011 is een flinke toename waar te nemen van gegronde bezwaarschriften (39% ten opzichte van 11%). Het ongewoon hoge aantal gegronde bezwaarschriften had een bijzondere oorzaak (namelijk de afhandeling van de bezwaarschriften tegen de zogenaamde 30-minutenmaatregel in het kader van de Wmo (2011). Indien de laatstbedoelde besluiten op bezwaar niet worden meegewogen komt het percentage gegronde bezwaarschriften in 2012 op 17% uit. In feite is uit deze toename niets af te leiden. Het percentage gegrond verklaarde klachten is gedaald van 50% in 2011 naar 40% in Gemeten prestatie-indicatoren Het aantal bezoekers van het wethoudersspreekuur is flink afgenomen (van 53 naar 29). Ten aanzien van de gemeenteraad is het volgende op te merken: - Het publiek tijdens raadsvergaderingen is min of meer gelijk gebleven; - Het aantal insprekers tijdens raadsvergaderingen is toegenomen van 22 naar 33; - De aan de raad gerichte burgercorrespondentie is flink toegenomen van 7 naar 37 stukken. Bovenbedoelde prestatie-indicatoren zijn bijgehouden ten behoeve van het meten van draagvlak en acceptatie van gemeentelijke besluiten in de samenleving. In dat kader zijn alle beleidsvoornemens en projecten steeds voorzien van een communicatieparagraaf. Niet valt te concluderen dat deze activiteit een (grote) positieve invloed heeft draagvlak en acceptatie van besluiten Jaarstukken 2012

38 Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen Herinrichting organisatie Anders denken, anders doen. Dat is het uitgangspunt voor de komende jaren voor de organisatie van de gemeente Vianen. Onder leiding van interim gemeentesecretaris Hans van der Noordt startte in 2012 een herinrichting van de interne organisatie. Met als belangrijkste doel: vraag- en servicegericht werken naar onze klanten. De gemeente Vianen wil doorontwikkelen naar een slagvaardige, moderne en professionele organisatie. Structuur, bedrijfsvoering en cultuur zijn in de nieuwe organisatie goed op elkaar ingespeeld. De organisatiestructuur ging op de schop. Vijf afdelingen verdwenen en drie clusters kwamen er voor terug. Het klantcontactcentrum verbetert zijn service en wordt ondersteund door meer digitale dienstverlening. En er is een cultuurtraject gestart. Alle medewerkers krijgen een interne training hoe iedereen straks nog meer vraaggericht kan werken. We vragen ook wat van onze inwoners. De gemeente wil zich ontwikkelen tot een organisatie die vooral faciliteert. Dat betekent dat er ook verantwoordelijkheid van de inwoners wordt verwacht. De kracht van inwoners is groot, mensen kunnen veel zelf

39 Paragrafen Jaarstukken 2012

40 A. Weerstandsvermogen De paragraaf weerstandsvermogen geeft inzicht in het vermogen van de gemeente Vianen om niet voorziene financiële tegenvallers op te vangen. Definities/begrippen Weerstandsvermogen Weerstandscapaciteit het vermogen van de gemeente Vianen om niet voorziene financiële tegenvallers op te kunnen vangen teneinde haar taken voort te kunnen zetten. middelen waarover de gemeente beschikt om niet voorziene financiële tegenvallers te dekken. Onbenutte belastingcapaciteit het bedrag waarmee de belastingen nog maximaal kunnen toenemen. Vrij aanwendbaar deel van de dit deel van de algemene reserve kan direct aangewend worden algemene reserve voor een onvoorziene tegenvaller. Onvoorzien dit bedrag is reeds in de begroting opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. Nota risicoanalyse en weerstandsvermogen In de raadsvergadering van juli 2008 is de nota risicoanalyse en weerstandsvermogen vastgesteld. Deze nota vormt het beleidskader voor de paragraaf weerstandsvermogen. In de nota zijn de risico s benoemd en zijn deze risico s voorzien van een waardering van de benodigde weerstandscapaciteit. Voor de Programmabegroting 2013 is de lijst met risico s geactualiseerd. Risicoafdekking uit de algemene reserve Als een risico uit deze lijst zich ook daadwerkelijk voordoet, zal als eerste de algemene reserve aangesproken worden. Omdat we er van uit gaan dat niet elk risico zich ook zal voordoen en dat ook niet alle risico s zich gelijkertijd zullen voordoen, kan volstaan worden met een lagere weerstandscapaciteit in de algemene reserve dan de berekende 3,15 miljoen. In de raadsvergadering van juli 2008 is besloten om 25% van de benodigde weerstandsvermogen te blokkeren binnen de algemene reserve, met een minimum van 1 miljoen. Voor het benodigde weerstandsvermogen van 3,15 miljoen is nu een bedrag van 1 miljoen geblokkeerd binnen de algemene reserve

41 Risicogebieden Kans Impact Grootte van het risico Reëel maximum Bedrijfsvoering Kwetsbaarheid bedrijfsvoering Groot Groot Groot 0,60 miljoen Geen actueel beheersplan voor onderwijshuisvesting Laag Laag Laag Nihil ¹) De toegankelijkheid en archivering Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld 0,30 miljoen Economische ontwikkelingen Gevolgen van de recessie Groot Groot Groot 0,60 miljoen Decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg Groot Groot Groot Nihil 6) Terugdringen overheidstekort Groot Laag Laag 0,15 miljoen Wet Werk en Bijstand / bijzondere bijstand Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Nihil ²) Open einde regelingen Leerlingenvervoer Groot Gemiddeld Gemid.-Groot 0,30 miljoen Verbonden partijen Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld 0,30 miljoen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Groot Groot Groot 0,60 miljoen ³) Projecten Aanleg Fietstunnel A2 n.v.t. vervallen Revitalisering bedrijventerreinen Gemiddeld Groot Gemiddeld-Groot Nihil 4) Accommodatiebeheer: - Brede school (De Prenter) Laag Laag Laag 0,15 miljoen - Bouw cultuur- en sportaccommodatie Laag Laag Laag 0,15 miljoen 5) Overig: Gerechtelijke procedure Niemans Beton Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk PM Totaal 3,15 miljoen 1) Specifieke voorziening van 1,5 miljoen aanwezig. 2) De reserve WWB is opgegaan in de reserve open einde regelingen. De reserve bedraagt per ad 2,3 miljoen. 3) De reserve Wmo is opgegaan in de reserve open einde regelingen. 4) Specifieke bestemmingsreserve van 14,8 miljoen aanwezig 5) Blijft benoemd omdat het raadsbesluit niet ingetrokken is. 6) Ter dekking is in de meerjarenbegroting een bedrag ad opgenomen voor vermindering gemeentefonds/decentralisaties Jaarstukken 2012

42 In de tabel staan de risicogebieden vermeld zoals deze in de begroting 2010 is opgenomen. Er zijn risicoinschattingen gemaakt die nu, drie jaar verder zijnde, deels anders zijn uitgevallen. De oorspronkelijke risicobeschrijving blijft echter het uitgangspunt voor de verantwoording, zoals die in de programmarekening wordt opgenomen. Hieronder vindt u een toelichting op de gelopen risico s per risicogebied. Korte beschrijving van de risico s Bedrijfsvoering Kwetsbaarheid bedrijfsvoering De levering van diensten en producten door de gemeente wordt verzorgd door medewerkers van de ambtelijke organisatie. Dit betekent automatisch dat er voldoende deskundig en gemotiveerd personeel moet zijn om deze dienstverlening zo optimaal mogelijk te kunnen realiseren. Door te investeren in de ambtelijke organisatie wordt het risico op de bedrijfsvoering verkleind. Daarnaast wordt er veel energie gestoken in het koppelen van de diverse geautomatiseerde databestanden. In het verlengde daarvan in het investeren in de digitale dienstverlening. Daarnaast moet door een goede beveiliging de kwetsbaarheid van de diverse systemen en applicaties verkleind worden. Desalniettemin blijft de ambtelijke organisatie en haar bedrijfsvoering kwetsbaar. Om calamiteiten het hoofd te kunnen bieden is een bedrag voor dit risico gereserveerd. Toegankelijkheid en archivering Al eerder werd vastgesteld dat de archivering door de gemeente Vianen te wensen overliet. Als gevolg van deze constatering heeft u besloten aansluiting te zoeken met een externe partij om daarmee het risico te minimaliseren. In 2013 wordt dit besluit tot uitvoer gebracht. Tot aan die tijd blijft er een risico bestaan voor de gemeente Vianen. Daarom is hiervoor een bedrag gereserveerd. Meer jaren Onderhoudsplan (MOP) onderwijsgebouwen In de vergadering van 9 oktober 2012 is het Meerjaren Onderhoudsplan voor de jaren 2013 tot en met 2016 vastgesteld. De beheerplannen zijn verankerd in de meerjarenbegroting. Beheersmaatregel Met het vaststellen van het meerjarenonderhoudsplan is het risico vervallen. Dit risico kan in de begroting 2014 komen te vervallen. Economische Ontwikkelingen De risico s bestaan uit: Lagere algemene uitkering Vertraging in de ontwikkeling van grondexploitaties Lagere opbrengsten leges omgevingsvergunning Meer leegstand, minder OZB-opbrengsten Voor grondexploitaties is een afzonderlijke berekening van het weerstandsvermogen gemaakt. De overige risico s zullen in eerste instantie zoveel mogelijk binnen de begroting opgevangen worden

43 Drie grote decentralisaties De Nederlandse gemeenten staan aan de vooravond van hun nieuwe rol en verantwoordelijkheden in het sociale domein. In het regeerakkoord van het Rijk en in de Bestuursafspraken Rijk, IPO, VNG, UvW is vastgelegd dat gemeenten, op het gebied van werk, de AWBZ en jeugdzorg, de verantwoordelijkheid krijgen over vrijwel de gehele ondersteuning van inwoners. De doelstellingen van deze nieuwe taken (de 3D s) vertonen een sterke overeenkomst: het ondersteunen van de zelfredzaamheid, het bevorderen van de sociale participatie en de ondersteuning van de kwetsbare inwoner die het op eigen kracht niet redt. De decentralisaties betekenen een forse uitbreiding van het takenpakket van gemeenten. Dit biedt echter de kans een ontkokerd stelsel van sociale ondersteuning in te richten voor alle leefgebieden en alle levensfasen van de inwoners. Voor het uitvoeren van de decentralisatieopgaven zal ongeveer 17 miljard aan het gemeentefonds worden toegevoegd. Het Rijk past hierop wel een decentralisatiekorting toe die kan oplopen tot ongeveer miljoen, dit vanuit de gedachte dat gemeenten in staat moeten zijn effectiever te werken. Een aantal regelingen kent een openeinde karakter waardoor de beheersing van uitgaven met de nodige risico s is omgeven. Voor de gemeente Vianen zal de decentralisatiekorting, grofweg berekend, ongeveer 2.2 miljoen bedragen. Terugdringen overheidstekort Wet HOF Op landelijk en Europees niveau is de aandacht sterk gericht op het terugbrengen van het EMU-saldo. Vanwege de voortdurende crisis en de gebrekkige begrotingsdiscipline heeft de Europese Commissie recent besloten een duidelijke grens van 3% van het B.B.P.(Bruto Binnenlands Product) te gaan stellen aan de nationale begrotingstekorten. Daarbij mag de overheidsschuld niet hoger zijn dan 60% van het B.B.P. Naast de begroting van het Rijk zijn ook de begrotingen van gemeenten, provincies en waterschappen onderdeel van de totale overheidsbegroting. De minister van Financiën heeft (september 2012) de Wet Houdbaarheid overheidsfinanciën (Wet HOF) ingediend bij de Tweede Kamer. In de wet staat dat gemeenten een gelijkwaardige bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van het emu-tekort. Daarvoor moeten gemeenten per kabinetsperiode met het kabinet afspraken maken over het emusaldopad voor gemeenten. Het Rijk koerst op grond van Europese afspraken richting een emu-tekort van 0 tot ± ½ %. Gemeenten hebben nu nog een emu-tekort ruimte van 0,38% (2013), maar uit de Memorie van Toelichting blijkt dat bij gelijkwaardige inspanning gemeenten in beginsel ook richting 0% gaan. De wet HOF wordt naar verwachting per 1 januari 2014 ingevoerd. Na plenaire behandeling in de Tweede Kamer zal ook meer duidelijkheid ontstaan over de exacte normen en eisen die de wet gaat stellen. In het wetsvoorstel wordt gestuurd op een macronorm voor het EMU-saldo van de medeoverheden gezamenlijk. Zo wordt voorkomen dat het toezicht zich richt op de individuele gemeente, provincie of waterschap. Het voorkomt ook dat de individuele referentiewaarde voor het EMU-saldo van een medeoverheid als een knellende norm gaat werken. Voor wat betreft het toezicht op het EMU-saldo wordt volstaan met monitoring en toezicht op macroniveau. Bij overschrijding van het macroplafond voor het EMU-tekort is in de wet een sanctie opgenomen. Na bestuurlijk overleg kan de minister van Financiën een deel van het gemeentefonds voor de duur van drie jaar inhouden. Als in twee van de drie opeenvolgende jaren het plafond weer wordt overschreden, vervalt het ingehouden deel van het gemeentefonds aan de rijkskas Jaarstukken 2012

44 Met name het verschil in toepassing van het kasstelsel bij het Rijk (en de berekening van het EMU-saldo) en het stelsel van baten en lasten bij decentrale overheden heeft gevolgen. Het gevolg hiervan is dat ook investeringen en het inzetten van gespaarde reserves leidt tot bestedingen die meetellen in het begrotingstekort. Door het Rijk worden aan gemeenten normen toegekend waarbinnen gemeenten mogen handelen. In de huidige opzet kan de wet HOF een enorme invloed hebben op de gemeentelijke begroting voor de komende jaren. Het gevolg van deze wet kan zijn dat geplande investeringen mogelijk geen doorgang meer kunnen hebben. Schatkistbankieren In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat decentrale overheden in 2013 gaan schatkistbankieren. Dit wordt pas mogelijk na invoering van de Wet Schatkistbankieren de planning hiervan is augustus - september Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Met het verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden beoogt het kabinet bij te dragen aan de vereiste daling van de schuld van de overheid. Het idee hierachter is dat door de consolidatie van de onderlinge schuldverhoudingen binnen de sector overheid, de EMU-schuld daalt. De rente die ze hiervoor krijgen is gelijk aan de rente die de Staat betaalt voor Staatsleningen. Die is doorgaans lager dan de (deposito)rentes die de banken betalen. Gemiddeld levert het schatkistbankieren 1,5 % minder rente op dan op de markt. Dividend BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Risico vervallen, begroting is aangepast op de ontwikkelingen uit het akkoord Basel III

45 Open einde regelingen Leerlingenvervoer Het leerlingenvervoer van leerplichtige leerlingen naar scholen voor speciaal onderwijs is een wettelijke taak. De financiering van deze wettelijke taak vindt plaats via de Algemene uitkering. De afgelopen jaren is er steeds sprake geweest van een budgetoverschrijding van circa De enige beheersmaatregelen die de gemeente heeft is het scherp toetsen van de binnengekomen aanvragen. Over 2012 was er ook sprake van een bijraming. Beheersmaatregel De gemeente blijft de binnengekomen aanvragen scherp toetsen aan de verordening. Wet Werk en Bijstand (WWB) Het is onvoorspelbaar wat ieder jaar de bijdrage van het rijk zal zijn. Aangezien we hier te maken hebben met een openeindregeling brengen we jaarlijks bij de jaarrekening het resultaat in beeld. Wij beschouwen de bijdrage van het rijk als taakstellend en streven er naar op de 0-lijn uit te komen. Door de economische recessie, die ook in 2011 en in 2012 nog steviger is doorgezet, is het risico onverminderd aanwezig dat we hier een tekort zullen blijven houden. In ieder geval in In 2012 is het klantenbestand gestegen met maar liefst 12 %; de uitgaven zullen dus wederom stijgen. Het precieze tekort is pas in te schatten als de rijksbijdrage voor 2014 (november 2013) bekend gemaakt zal worden. Beheersmaatregel 1 mei 2013 wordt de uitvoering van de WWB overgeheveld naar de regionale uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom. Ook hier zal men flink inzetten op de zogenaamde Poortwachter (beperken Instroom) en daarnaast vindt er een zeer actieve werkgeversbenadering plaats ten behoeve van vergroten uitstroom. Beiden zijn echter zaken waar de huidige economische crisis niet echt bevorderlijk bij is. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De impact van de Wmo is als gevolg van de grote bedragen en het grote takenpakket zeer hoog. Met de Wmo worden taken die een groot deel van de huidige groei van de AWBZ bepalen, overgedragen aan de gemeenten. Vorig jaar is een start gemaakt met het project Beheersing Wmo-uitgaven. Beheersmaatregel In 2011 is een start gemaakt en fors geïnvesteerd in de beheersing van de Wmo. Dit loopt door in Bij de uitvoering van het project Beheersing Wmo uitgaven is de volgende clusterindeling gehanteerd: A. Hulp bij het Huishouden; B. Hulpmiddelen; C. Woonvoorzieningen Binnen de beheersmaatregel is een substantiële ombuiging behaald, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening en vooral de menselijke maat in stand is gebleven. We zien dit terug in het behaalde resultaat Dit resultaat vormt een solide basis voor beheersing van de Wmo uitgaven voor de komende jaren en een eerste niet onbelangrijke stap op het pad van de kanteling. We verwachten over 2013 een hoger uitgavenniveau dan over 2012 in verband met een toename van verzoeken om individuele voorzieningen. Het effect van de vergrijzing zet door. Eveneens is er een toename van verzoeken om individuele voorzieningen, vanwege de verdere versobering van de Awbz per Jaarstukken 2012

46 Daarbij gaat het om de AWBZ maatregel dat een deel van de verzorgingshuiszorg geschrapt wordt. Op het vervoer naar de dagbestedinglocaties wordt in de AWBZ bezuinigd en er vinden bezuinigingen op het AWBZ persoonsgebonden budget plaats. Onduidelijk is hoe het nadelig effect voor de gemeentelijke uitgaven verdisconteerd wordt in de verdeelsleutel Wmo voor het rijksbudget. Wij verwachten vooralsnog geen of een achterblijvende rijkscompensatie in deze uitgaven. Verbonden Partijen Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke èn financiële band heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht (via aandelen). Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Daarnaast hebben de deelnemende gemeenten de laatste jaren, in het kader van bezuinigingen, een aantal kaderstellende bezuinigingen opgelegd aan de verbondenpartijen waarvan nog maar de vraag is in hoeverre deze behaald zullen worden. Projecten Aanleg Fietstunnel A2 De tunnel is opengesteld en de kunst is aangeleverd. Het risico kan vervallen. Revitalisering bedrijventerreinen De gemeente Vianen wil het vestigingsklimaat voor bedrijven in Vianen aantrekkelijk houden. Eén van de maatregelen hiertoe is het revitaliseren van het bedrijventerrein in de gemeente. De rol van de gemeente is op dit moment procesgericht en voorwaardenscheppend. De eventueel benodigde investeringen in de openbare ruimte kunnen in beginsel worden gefinancierd uit de hiervoor gevormde reserve. Een van deze investeringen zou de huidige in verval geraakte insteekhaven aan de Stuartweg kunnen worden. Omdat het op dit moment helaas nog steeds onduidelijk is of de, inmiddels 50 jaar oude, haven een nieuwe impuls krijgt, is een onderzoek gaande. Na een noodreparatie in 2009 en maatregelen die door Dekkerhout zijn getroffen, om de damwand tijdelijk niet extreem te belasten, zijn verdere problemen tot nu toe uitgebleven. De financiële risico s voor de gemeente zijn derhalve op dit moment gemiddeld- groot. Uit het saldo van de reserve voorlopige resultaten industrieterrein kan het risico worden opgevangen. De provincie Utrecht heeft een subsidie beschikbaar gesteld van ,- voor de activiteiten ten behoeve van herstructurering / revitalisering van het bedrijventerrein. Het grootste gedeelte was hiervan gelabeld ten behoeve van de randweg. Onlangs heeft de provincie ambtelijk aangegeven dat zij overweegt om de subsidie in te trekken. Dit mede omdat de aanleg van de randweg steeds minder waarschijnlijk wordt ivm de verbreding van A27, waardoor er nagenoeg geen ruimte meer overblijft voor de randweg. Beheersmaatregel Het onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van de haven is nagenoeg afgerond. Uit het onderzoek moet duidelijk worden op welke manier de haven in de toekomst gebruikt kan worden. Is er potentie bij de aanwezige bedrijven om de haven te gebruiken. In het voorjaar 2013 wordt dit rapport gepresenteerd en zal verder besluitvorming worden ingezet

47 In april 2013 wordt een brief verzonden aan de provincie met het verzoek om de labeling van de subsidie voor de randweg te wijzigen en het geld beschikbaar te houden voor de overige projecten die noodzakelijk zijn voor een goede revitalisering. Daarbij worden ook andere subsidiebronnen onderzocht. Daarnaast is de specifieke bestemmingsreserve beschikbaar. Accommodatiebeheer Brede School De Prenter De gemeente heeft plannen ontwikkeld om een Brede School te bouwen en de raad heeft hiertoe een krediet vastgesteld. Wij zijn daartoe een samenwerking aangegaan met Lekstede wonen. Deze samenwerkingsintentie is bekrachtigd in een overeenkomst. De afspraken vragen blijvende inzet van onze partners en onszelf. Door de kaderscheppende afspraken die nu ook vastgelegd zijn in de overeenkomst, is het risico blijvend laag. De risico s blijven wel aanwezig zowel bij de bouw als de exploitatie. De bouw wordt in 2013 afgerond. Verder wordt In 2013 onder begeleiding van de gemeente hard doorgewerkt aan een gezamenlijk ondernemingsplan en samenwerkingsstatuut tussen de partners. Uiteindelijk is het (gezamenlijk) aanbod van de partijen voor de gemeenschap het resultaat van dit traject. Beheersmaatregel Wij maken meerdere specifieke afspraken met verscheidene doelgroepen die we contractueel vastleggen. In 2012 is de exploitatiebegroting opgesteld. Het vraagt ook in 2013 onze aandacht deze actueel te houden. Bouw cultuur- en sportaccommodatie De bouw is gestart in De oplevering van het eerste deel staat gepland in februari/maart 2014 en het gehele complex in april/mei Overig Gerechtelijke procedure Niemans beton B.V. De gemeente Vianen is al bijna 30 jaar verwikkeld in een schadestaatprocedure tegen Niemans beton B.V.. In het midden van de jaren 80 werd de gemeente door de rechter veroordeeld tot het leveren van een perceel industriegrond aan Niemans. Niemans vordert nu van de gemeente de schade die hij zegt te hebben geleden als gevolg van het te laat leveren van de grond. Niemans stelt, door de te late levering van de grond, uitbreidingsplannen niet tot uitvoering hebben kunnen brengen. Niemans zegt per peildatum 31 december 1989 een schade te hebben geleden van fl inclusief wettelijke rente tot dat moment. In 1993 kwam de rechtbank tot de conclusie dat Niemans geen schade had geleden als gevolg van de wanprestatie van de gemeente. Tegen dit vonnis is Niemans in hoger beroep gegaan. Dit hoger beroep loopt nog steeds. De gemeente Vianen is van mening dat Niemans door de wanprestatie geen schade heeft geleden. De marktsituatie op het moment van de door Niemans beweerde uitbreidingsinvestering was eind jaren 70 zodanig dat deze een des-investering zouden hebben betekend Jaarstukken 2012

48 Op 21 december 2010 heeft het Hof drie deskundigen de opdracht gegeven de schade te berekenen. De rapportage van deskundigen bevindt zich op dit moment in de conceptfase. Verwacht wordt dat de rapportage in het derde kwartaal van 2013 opgeleverd zal worden Na afronding van het rapport bepaalt het Hof hoe de procedure vervolgt zal worden. In verband de nog lopende juridische procedure en de daarmee gemoeide belangen wordt hier inhoudelijk niet op de stand van zaken ingegaan. De gemeenteraad wordt bij gelegenheid vertrouwelijk geïnformeerd. Beschikbare weerstandscapaciteit Naast de blokkade van de algemene reserve van 1 miljoen, wordt ook nog een berekening gemaakt van de beschikbare weerstandscapaciteit. Deze berekening is nodig om het benodigde weerstandsvermogen van 3,15 miljoen te toetsen aan de beschikbare weerstandscapaciteit voor het geval dat een risico of meerdere risico s zich voordoen die het bedrag van 1 miljoen te boven gaan. Om de totaal beschikbare weerstandscapaciteit te berekenen, zal de onbenutte belastingcapaciteit bepaald moeten worden. De onbenutte belastingcapaciteit wordt berekend door de maximale hoogte van de belastingtarieven te vergelijken met de belastingtarieven in onze gemeente. Citaat uit de nota reserves en voorzieningen 2012 Doordat het uitgangspunt wordt gehanteerd om de reserves op te heffen die ter dekking dienen van de exploitatie komt het saldo van deze reserves vrij te vallen en ten gunste van de algemene reserve. Dit betekent dat de weerstandscapaciteit van de gemeente Vianen toeneemt. De geblokkeerde delen van in de algemene reserve en in de algemene reserve grondexploitatie worden vrij besteedbaar. Met de nota is ingestemd op 16 oktober 2012 en valt er in 2012 ruim 8,6 miljoen vrij. Onder normale omstandigheden zou dit bedrag toegevoegd worden aan de algemene reserve. In verband met provinciaal toezicht op maat kan door de provincie niet toegezegd worden of er vermogen uit de algemene reserve onttrokken mag worden. Daarom is tijdelijk een nieuwe bestemmingsreserve gevormd, zodat we wel over het saldo kunnen beschikken zolang we onder provinciaal toezicht staan. Op het moment dat we niet meer onder dit toezichtregime vallen, zal het restant in de algemene reserve gestort worden. OZB De weerstandscapaciteit van de OZB wordt berekend aan de hand van het maximale landelijke OZB-tarief, de zogenaamde macronorm, dat geheven mag worden. Voor 2012 is een stijging met 3,75% toegestaan. In het dekkingsplan is een trendmatige stijging van 3% opgenomen. Rioolrecht/afvalstoffenheffing De onbenutte belastingcapaciteit van de rioolbelasting en de afvalstoffenheffing wordt vastgesteld op basis van 100% kostendekking. Het bedrag waarmee een gemeente bij de heffing onder de 100% kostendekking blijft, kan nog ingezet worden als onbenutte belastingcapaciteit. Volgens het overzicht uit de paragraaf Lokale heffingen heeft rioolrecht en afvalstoffenheffing een dekking van 100%. Er is dus geen vrije ruimte om als weerstandscapaciteit te dienen

49 Berekening beschikbare weerstandscapaciteit 2013 Weerstandscapaciteit in de exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit: OZB Rioolrecht 0 Afvalstoffenheffing 0 Totaal onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien Weerstandscapaciteit in de exploitatie Weerstandscapaciteit van het eigen vermogen Vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve Reeds aanwezige buffer in de algemene reserve Vrijval nota rentebeleid, reserves en voorziening Weerstandscapaciteit van het eigen vermogen per Totaal beschikbare weerstandscapaciteit Weerstandscapaciteit grondexploitatie Vrij aanwendbaar deel alg.reserve grondexploit. per * Conclusie De beschikbare weerstandscapaciteit komt uit op ongeveer 15,5 miljoen waar 3,15 miljoen als benodigd berekend is. De weerstandscapaciteit is voldoende om alle risico s op te vangen. Bij de behandeling van de Nota risicoanalyse en weerstandsvermogen in 2008 is aangegeven dat we er van uit gaan dat niet alle risico s zich ook zullen voordoen en zeker ook niet gelijkertijd. Hiermee rekening houdend is de conclusie dat de weerstandscapaciteit binnen de algemene reserve voldoende is, met uitzondering van de procedure betonpalenfabriek Niemans Beton B.V. Grondexploitatie Naast de weerstandscapaciteit voor algemene risico s is ook nog afzonderlijk een berekening gemaakt van de weerstandscapaciteit van de grondexploitatie. De vrij besteedbare ruimte in de algemene reserve grondexploitatie is per 31 december 2012 begroot op ± 5,4 miljoen. Voor bekende risico s in de grondexploitatie zijn twee voorzieningen aanwezig: voorziening waarde gronden niet in exploitatie en voorziening verliesgevende complexen in exploitatie (zie paragraaf Grondbeleid). Met de vaststelling van de Nota rentebeleid en reserves is deze capaciteit met 1 miljoen toegenomen. * In het meerjaren perspectief grondexploitaties (MPG) wordt ook nog rekening gehouden met onvoorzien. Dit betreft 10% van de boekwaarde. Hierdoor is de weerstandscapaciteit volgens de MPG lager dan bij de berekening van het weerstandsvermogen zoals hier opgenomen Jaarstukken 2012

50 B. Onderhoud kapitaalgoederen De gemeente Vianen heeft ongeveer 227 hectare openbare ruimte in beheer. Er vinden veel activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Daarvoor zijn veel kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. Artikel 18 Onderhoud kapitaalgoederen (Verordening art.212 Gw). 1. Het college actualiseert alle beheerplannen in een cyclus van vier jaar. De beheerplannen geven het kader weer voor de inrichting van het onderhoud en het beoogde onderhoudsniveau voor het openbaar groen, openbare verlichting, wegen, baggeren, speelterreinen, bruggen en beschoeiingen en eveneens de normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag. 2. Het college biedt ten minste eens in de vier jaar een nota rioleringsplan aan. De nota geeft het kader weer voor de inrichting van het onderhoud, het beoogde onderhoudsniveau en de uitbreiding van de riolering alsmede de kwaliteit van het milieu en eveneens de normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag. 3. Het college actualiseert het beheerplan gebouwen in een cyclus van vier jaar. Het beheerplan bevat de voorstellen voor het te plegen onderhoud en de bijbehorende kosten aan de gemeentelijke gebouwen en eveneens de normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag. 4. Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen verslag over de voortgang van het geplande onderhoud en het eventuele achterstallige onderhoud aan riolering, gebouwen, openbaar groen, openbare verlichting, wegen, baggeren, speelterreinen, bruggen en beschoeiingen. Beheerplannen Voor de instandhouding van kapitaalgoederen wordt in Vianen gewerkt met beheerplannen. In deze beheerplannen worden het meerjarig onderhoudsprogramma en de daarbij behorende financiële middelen vastgelegd. Voor de beheerplannen betreffende de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur heeft de raad in 2011 de kwaliteitsniveaus beheer openbare ruimte vastgesteld. Hiermee kan uitvoering gegeven worden aan de volgende beheerplannen voor de komende jaren: Wegbeheer Groen Verlichting Speelruimteplan Kunstwerken (bruggen) Beschoeiingen Baggeren Straatmeubilair Bewegwijzering

51 Met het vaststellen van de kwaliteitsniveaus en het gemeentelijk rioleringsplan heeft de raad een actueel financieel beeld met betrekking tot het groot onderhoud aan de kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende niveaus: A+ Zeer goed A Goed B Voldoende C Matig D Slecht Bij de budgetten wordt voor een belangrijk deel tegemoet gekomen aan de bezuinigingstaakstelling in het kader van Kiezen voor Balans. Daarnaast worden in de komende jaren investeringen gedaan teneinde de exploitatie te ontlasten. Dit geldt met name voor groen, verlichting, riolering en beschoeiingen. Hiervoor word de reserve risico s beheerplannen (saldo per ) gebruikt. Eveneens is in 2011 het gemeentelijk rioleringsplan voor de komende jaren vastgesteld. Hiermee is het kader gesteld voor het beheerplan riolering. Daarnaast heeft uw raad nog een aantal beheerplannen vastgesteld: Integraal Huisvesting Programma onderwijs, IHP raad van 22 september 2005 Meerjaren Onderhoud Programma Onderwijs, MOP raad van 22 september 2005 In het voorjaar van 2012 is het beheerplan gebouwen geactualiseerd en vastgesteld. Wegbeheer Vanaf 2012 is jaarlijks beschikbaar gesteld voor het uit te voeren groot onderhoud. De voorziening Onderhoud wegen is hierop afgestemd. In 2011 bedraagt de oppervlakte verharding die beheerd wordt 100 hectare. Het kwaliteitsniveau van de wegen is op dit moment over het algemeen laag (B,C-niveau). Op de plekken waar wortelopdruk plaatsvindt is het niveau (zeer) laag (C, D). Als de bomen op deze locaties worden verwijderd, en de schade van wortelopdruk wordt hersteld, ontstaat met de nieuwe budgetten een niveau laag (C). De kwaliteit blijft dus laag, maar binnen de komende jaren zijn geen onveilige situaties te verwachten. De asfaltverharding zit ook op het niveau laag (C) en blijft ook met de nieuwe budgetten de komende jaren op dit niveau. Het kwaliteitsniveau van de wegmarkering ligt op dit moment op basisniveau (B). Er zal geen budget meer beschikbaar komen. De kwaliteit zal dus geleidelijk omlaag gaan naar een (zeer) laag (C,D) niveau in De kwaliteit van de elementenverharding is op sommige locaties al laag en de kans is groot dat deze kwaliteit plaatselijk de komende jaren nog onder de vastgestelde C kwaliteit kan komen en dit is dan niet meer op te lossen met het verrichten van klein onderhoud door de stadswerf. Er is een voorziening Onderhoud wegen aanwezig waarvan de stand per 31 december is. Naast het onderhoud is tevens inzicht gegeven in de vervangingsbehoefte bij einde levensduur. Het beheerplan heeft dit inzichtelijk gemaakt, maar er zijn geen middelen in de beheerbudgetten voor beschikbaar gesteld. Vervangingen worden namelijk opgenomen in het bestedingsplan Jaarstukken 2012

52 Groenbeheer De gemeente Vianen beheert ca 115 hectare groen en bomen. Hiervan is 30 hectare beplanting, 40 hectare gazons, 10 hectare sportvelden en 35 hectare bermen. Een voorziening voor het groenbeheer is niet aanwezig. De kwaliteit van het openbaar groen is op dit moment, in die gebieden die reeds omgevormd zijn op basisniveau (B-niveau). In de overige gebieden varieert het niveau van basisniviau (B) tot laag of zeer laag (C, D-niveau). Het D-niveau wordt veroorzaakt door verouderde beplanting en door bomen die op de verkeerde plek of te dicht bij elkaar staan. Als we deze bomen, bij de uitvoering van het plan Buiten Gewoon kappen en de beplanting verwijderen en vervangen door gras, wordt het areaal (aantal bomen en aantal m 2 beplanting) verkleind. Hierdoor kunnen we gefaseerd, na de jaarlijkse uitvoering van het plan Buiten Gewoon, overal het basisniveau (B) behouden en zullen er geen locaties meer zijn die onder het basisniveau scoren. In 2013 is geld beschikbaar gesteld om tijdens de uitvoering van Buiten Gewoon kwaliteitsniveau B te kunnen realiseren. Voor de aanpak van het achterstallig onderhoud is voor de periode jaarlijks beschikbaar. Straatmeubilair In 2011 is het straatmeubilair geïnventariseerd. Op basis daarvan is een nieuw beheerplan opgesteld. De gemeente Vianen heeft circa 400 banken, 800 afvalbakken, 28 km hekwerken en 100 fietsenbeugels in beheer. Voor borden, dragers e.d. geldt dat de kwaliteit van het huidig niveau op basisniveau (B) ligt. Naar verwachting zal dit niveau in de komende jaren nagenoeg gelijk blijven door te investeren in achterstallig onderhoud en bewust in te steken op een versobering van het meubilair. Er is in de budgetten echter geen rekening gehouden met het vervangen of herstellen van straatmeubilair door o.a. vandalisme. In het bestedingsplan zijn de volgende bedragen opgenomen: Vervangen straatmeubilair Vervangen straatmeubilair Vervangen straatmeubilair Beheer verlichting In de raadsvergadering van 26 mei 2006 is de Beleidsnota Verlichting vastgesteld. Daarin is een doelstelling geformuleerd en zijn beleidspunten/kwaliteitseisen opgenomen. Bij de herziening van het beheerplan in 2011 is dit beleid voor een belangrijk deel overeind gebleven. Het huidige (technische) kwaliteitsniveau (exclusief achterstallig onderhoud) is hoog (A niveau). Aan het schoonhouden wordt nu niets gedaan. Door nu te investeren in nieuwe masten en energiezuinige armaturen kan er bespaard worden op de beheerkosten. Indien deze investeringen plaatsvinden, kan het (technische) niveau hoog blijven in de komende jaren. Het schoonhouden van de masten en armaturen zal

53 van laag naar zeer laag gaan, doordat ook in de toekomst hier niets aan wordt gedaan. Er is een reserve openbare verlichting aanwezig, waarvan de stand per 31 december In het bestedingsplan zijn de volgende bedragen opgenomen: Achterstallig onderhoud Jaarschijf 2013 openbare verlichting cf. beheerplan Achterstallig onderhoud Jaarschijf 2014 openbare verlichting cf. beheerplan Achterstallig onderhoud Jaarschijf 2015 openbare verlichting cf. beheerplan Achterstallig onderhoud Jaarschijf 2016 openbare verlichting cf. beheerplan Per 1 januari 2012 is het samenwerkingsverband met verschillende gemeenten middels bureau OVL Lek en Merwede omgezet in een gemeenschappelijke regeling. Bureau OVL regelt het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Hiervoor krijgt bureau OVL een vergoeding van per lichtmast van 7,80 per lichtmast (2012). Voor 2011 bedroeg de bijdrage 10,-per lichtmast. Hierdoor zijn de exploitatielasten vanaf 2012 met ruim ,- verlaagd. Bureau OVL is tevens adviseur bij projecten waarvoor per project een vergoeding wordt afgesproken. Per 1 januari 2012 is er, na een openbare aanbesteding een nieuwe onderhoudsaannemer: Heijmans Techniek en Mobiliteit. In de gemeente Vianen zijn lichtmasten aanwezig (peildatum december 2012). Speelruimteplan In de raadsvergadering van 11 november 2004 is het speelruimteplan vastgesteld. Het beleid is gericht op voldoende en veilige speelruimte in Vianen, waarbij een evenredig verdeeld aanbod van formele speelplekken aanwezig is. De speelplekken dienen aan te sluiten bij het aantal, leeftijd en behoefte van kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Ieder jaar wordt het beheerplan geactualiseerd op basis van inspecties. In het beheerplan wordt rekening gehouden met 75 speelplekken met 342 speeltoestellen. In het bestedingsplan zijn de volgende bedragen opgenomen: Jaarschijf 2013 speelruimteplan Jaarschijf 2014 speelruimteplan Jaarschijf 2015 speelruimteplan Jaarschijf 2016 speelruimteplan Voor het speelruimteplan is geen voorziening gevormd. In 2013 vindt een evaluatie plaats van het speelruimteplan Jaarstukken 2012

54 Kunstwerken (bruggen) In het geactualiseerde beheerplan Kunstwerken worden de investeringen voor de komende 10 jaar opgegeven. In het vastgestelde beheerprogramma zijn 45 kunstwerken opgenomen. In het bestedingsplan zijn de volgende bedragen opgenomen: Jaarschijf 2013 kunstwerken Jaarschijf 2014 kunstwerken Jaarschijf 2015 kunstwerken Jaarschijf 2016 kunstwerken Voor het onderhoud is een voorziening Kunstwerken aanwezig waarvan de stand per 31 december is. In 2012 zijn 11 kunstwerken onderzocht op de constructieve veiligheid in verband met veranderende normen. De eventueel hieruit voorvloeiende noodzakelijke maatregelen kunnen financiële gevolgen hebben. Meerjarenplan vervangen beschoeiingen De doelstelling is om op basis van een inventarisatie inzicht te krijgen in de volgende punten: 1. de locaties van de beschoeiingen en de oevers 2. de onderhoudsstaat van de oevers 3. de locaties waar beschoeiingen vervangen moeten worden en waar mogelijkheden zijn voor natuurvriendelijke inrichting 4. financiële consequenties voor beheer en onderhoud voor de komende jaren. Bij beschoeiingen is dagelijks en groot onderhoud niet van toepassing. Het enige onderhoud dat plaatsvindt, is het vervangen van beschoeiingen. Algemeen ligt het niveau op basis, laag (B,C). Er is in dit geval echter moeilijk te spreken van een algemeen kwaliteitsniveau; dit is per beschoeiing verschillend. Wel is geconstateerd dat meerdere beschoeiingen vervangen moeten worden. Indien dit gebeurt hoeft er de komende jaren nauwelijks onderhoud gepleegd te worden en is het nieuwe budget toereikend. Wel is, net zoals bij straatmeubilair, in het nieuwe budget geen rekening gehouden met het vervangen van beschoeiingen door o.a. vandalisme. In het bestedingsplan zijn de volgende bedragen opgenomen: Achterstallig onderhoud Jaarschijf 2013 beschoeiingen Achterstallig onderhoud Jaarschijf 2014 beschoeiingen Achterstallig onderhoud Jaarschijf 2015 beschoeiingen Jaarschijf 2016 beschoeiingen De beschoeiingen worden geactiveerd en afgeschreven in 25 jaar

55 Baggerplan bebouwd gebied In de gemeente Vianen is ruim 16 hectare wateroppervlakte in beheer. De kwaliteit van het baggeren gaat uit van een schouwpeil van een 0,5 meter. Er wordt gestreefd naar een schouwpeil van 1 meter waardoor de waterkwaliteit verbeterd zal worden. De doelstellingen van het baggerplan zijn omschreven in vier punten. Het inzichtelijk maken van: De werkelijke omvang van de problematiek; Beheerstaken en verantwoordelijkheden; Heldere technische, organisatorische en financiële uitgangspunten voor het in een later stadium kunnen uitvoeren van de baggerwerkzaamheden; Het onderhoudsbaggerwerk voor de komende jaren binnen de bebouwde kom. In het bestedingsplan zijn de volgende bedragen opgenomen: Jaarschijf 2013 baggeren Jaarschijf 2014 baggeren Jaarschijf 2015 baggeren Jaarschijf 2016 baggeren Voor het baggeren is een voorziening Baggerwerken aanwezig waarvan de stand per 31 december is. Bewegwijzering De bewegwijzering wordt door een externe partij beheerd en uitgevoerd. Het kwaliteitsniveau van de bewegwijzering ligt nu op basisniveau (niveau B). Naar verwachting zal dit, met het nieuwe budget, de komende jaren op dit niveau blijven. Ook voor de bewegwijzering geldt dat in de nieuwe begroting geen rekening is gehouden met het vervangen of herstellen van bewegwijzering door onder andere vandalisme. Voor bewegwijzering is een voorziening ter grootte van per 31 december 2012 aanwezig. Rioolbeheer In de gemeente Vianen is 116 kilometer vrijverval riolering en 56 kilometer persleiding in beheer. Voor het vertransporteren van het rioolwater zijn 30 hoofdgemalen en 290 drukrioleringsgemalen aanwezig. Daarnaast zijn voor afvoer van regenwater straat- en trottoirkolken aanwezig. In de raadsvergadering van 6 september 2011 is het gemeentelijk rioleringsplan (GRP III) vastgesteld. Dit wordt een verbreed GRP ofwel een vgrp genoemd, waarbij 3 zorgplichten vervuld zullen moeten worden. Namelijk een zorgplicht voor afvalwater, regenwater en grondwater. De doelstellingen volgens deze leidraad en tevens voor de komende periode zijn: Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater; Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater; Zorgen voor inzameling van regenwater (voor zover niet door particulier); Zorgen voor verwerking van ingezameld regenwater; Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert Jaarstukken 2012

56 In het bestedingsplan zijn de volgende bedragen opgenomen: 2013 Achterstallig onderhoud éénmalig Vervangen/renoveren riolering Achterstallig onderhoud éénmalig Vervangen/renoveren riolering Vervangen mechanische installatie gemalen Vervangen gemalen Vervangen/renoveren riolering Vervangen mechanische installatie gemalen Achterstallig onderhoud vervangen Achterstallig onderhoud éénmalig Achterstallig onderhoud vervangen Vervangen gemalen elektromechanisch Al deze investeringen worden geactiveerd. In het kader van het onderzoek naar een doelmatig en efficiënt rioolbeheer loopt er een breed onderzoek van het waterschap Rivierenland en een aantal gemeenten waar onder Vianen in de Vijfheerenlanden en Alblasserwaard of een samenwerking in de waterketen naast een kwaliteitsverbetering ook tot kostenbesparing kan leiden. Uit de planning van het onderzoeksbureau K+V wordt in de zomer 2013 resultaten hiervan verwacht. Gebouwenbeheer Het beheerplan is in het eerste halfjaar van 2012 geactualiseerd en vastgesteld. De voorziening Onderhoud gemeentelijke opstallen wordt hierop afgestemd. We spreken over 42 objecten totaal. Het beheerplan wordt geactualiseerd op basis van een in het voorjaar 2010 plaatsgevonden inspectie van alle gemeentelijke gebouwen. Dit heeft geleid tot een herziening van de jaarschijven 2013 t/m Het doel van het programma is om inzicht te krijgen in de meerjarenplanning van het onderhoud en de kosten die daarmee samenhangen. De kostennormen zijn gebaseerd op publicaties van Misset. In het algemeen kan gesteld worden dat gestreefd wordt naar instandhouding van de gemeentelijke gebouwen, zonder dat het gewenste kwaliteitsniveau expliciet wordt aangetast. In het bestedingsplan zijn de volgende bedragen opgenomen: Jaarschijf 2013 groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Jaarschijf 2014 groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Jaarschijf 2015 groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Jaarschijf 2016 groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Er is een voorziening Onderhoud gebouwen aanwezig, waarvan de stand per 31 december is

57 Integraal Huisvestingsplan onderwijs Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) heeft het einde van de looptijd bereikt. Gewerkt wordt aan een nieuw IHP voor de periode In het concept-ihp wordt rekening gehouden met de vervangende nieuwbouw voor het scholencomplex Monnikenhof en de openbare Mr. Vosschool te Hagestein. Meerjaren Onderhoudsplan onderwijsgebouwen Op 9 oktober 2012 heeft het college het geactualiseerde Meerjaren Onderhoudsplan vastgesteld. Voor het bekostigingsjaar 2014 hebben de schoolbesturen aanvragen voor bekostiging van huisvestingsvoorzieningen ingediend. Aanvragen die het bekostigingsplafond overstijgen kunnen worden afgewezen. Het betreft onderhoudsvoorzieningen die niet in het meerjaren onderhoudsplan voor dat bekostigingsjaar zijn opgenomen. Ingevolge het bepaalde in artikel 95 van de Wet op het primair onderwijs dient op basis van de ingekomen aanvragen een bekostigingsprogramma te worden vastgesteld. De stand van de voorziening Onderhoud schoolgebouwen MOP per 1 januari 2013 is De toevoeging aan de voorziening zal jaarlijks tot en met 2017 toenemen met een bedrag van conform raadsbesluit van 22 september Voor de jaarschijven 2013 tot en met 2017 zijn de volgende bedragen voor groot onderhoud opgenomen: Onderhoud/renovatie schoolgebouwen 2013 (MOP) Onderhoud/renovatie schoolgebouwen 2014 (MOP) Onderhoud/renovatie schoolgebouwen 2015 (MOP) Onderhoud/renovatie schoolgebouwen 2016 (MOP) Onderhoud/renovatie schoolgebouwen 2017 (MOP) Jaarstukken 2012

58 C. Financiering Per 1 januari 2001 is de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) van kracht. In het kader van deze wet dient er een treasuryparagraaf in zowel de begroting als in het jaarverslag opgenomen te worden. De wet FIDO definieert treasury als volgt : het sturen, beheersen, verantwoorden over en toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico s. Het beleid van de gemeente Vianen voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut (vastgesteld in de Raad februari 2012) als onderdeel van de Verordening financieel beheer (artikel 212 Gemeentewet). Rentevisie In 2012 is de Nota rentebeleid, reserves en voorzieningen vastgesteld. Dit heeft geleid tot een nieuwe (interne) rentesystematiek. Op basis van historisch en toekomstige rentevoet, is gekozen om een renteomslag percentage van 3,5% toe te passen op alle investeringen inclusief de huidige uitzonderingen. Door transparantie in de onderbouwing van de reserves voor de komende 4 jaar is het duidelijk geworden dat de rentetoevoeging op de meeste reserves niet nodig is. Hierop zijn twee uitzonderingen, op de algemene reserve en de reserve bedrijventerrein is besloten nog 4% rente toe te voegen. Binnen de grondexploitatie wordt gerekend met een rente van 4,5% Gemeentefinanciering Financieringsmiddelen Liquiditeitensaldo Op balansdatum 31 december 2012 is er een liquiditeitsoverschot van circa 9,1 miljoen. Hiervan is 7,5 miljoen op 2 spaarrekeningen van de Rabobank geplaatst. Een aantal grote projecten zullen van invloed zijn op de ontwikkeling van het liquiditeitensaldo. Dit zijn onder andere Gaasperwaard, Brede School De Prenter en het sportcentrum. Daarnaast zal de voortgang van de grondexploitaties een grote rol spelen in de ontwikkeling van het saldo. Afhankelijk van het tempo waarin deze projecten gerealiseerd worden zal in 2013 of 2014 een langlopende geldlening aangetrokken dienen te worden. Saldobeheer In 2010 is de overeenkomst uit 1996 met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) vervangen door een nieuwe overeenkomst. Onderdeel van deze overeenkomst is het kort-kredietarrangement. Hiermee wordt het bedrag geregeld dat de gemeente debet mag staan op de rekening-courant. Deze limiet bedraagt Dit bedrag ligt hoger dan de wettelijk toegestane kasgeldlimiet (zie hieronder). De wettelijk toegestane kasgeldlimiet wordt beoordeeld over het gemiddelde van een kwartaal. De kredietlimiet bij de BNG is bedoeld om snel en flexibel incidentele kasgeldtekorten op te vangen. Bij incidentele tekorten aan kasgeld zal afgewogen worden of als eerste deze 5 miljoen aangesproken wordt, of dat er een kasgeldlening wordt afgesloten. De op dat moment geldende rentepercentages zullen

59 hierbij bepalend zijn. Indien de tekorten niet via kort geld (kasgeld, krediet rekening courant) kunnen worden opgevangen, zal een langlopende lening aangetrokken worden. De rentevergoeding over het credit saldo is gekoppeld aan de 1 maands Euribor rente (Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate en is het rente tarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro s verstrekken). Deposito s volgen vaak ook de Euribor rente, waardoor het afsluiten van een deposito vaak niet veel meer voordelen oplevert ten opzichte van de rentevergoeding via de rekening courant. Naast de rekening courant bij de BNG zijn er twee spaarrekeningen bij de Rabobank geopend. Totaal kan op deze spaarrekeningen 7,5 miljoen gestort worden tegen een variabele rentevergoeding. Momenteel bedraagt de rentevergoeding 1,2 % - 1,4%. Leningen In april 2004 is een lening van 10 miljoen opgenomen met een looptijd van 30 jaar tegen een percentage van 4,685%. In januari 2008 is een lening van 15 miljoen opgenomen met een looptijd van 30 jaar tegen een percentage van 4,537%. Kasgeldlimiet en renterisicobeheer Kasgeldlimiet Voor het bepalen van de liquiditeitspositie dit is de mate waarin op korte termijn aan de opeisbare verplichtingen kan worden voldaan is de zogenaamde kasgeldlimiet van belang. Hieronder wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen. Dit bedrag wordt berekend door middel van een door het Ministerie van Financiën vastgesteld percentage, vermenigvuldigd met het totaal van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar. De vastgestelde kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. De uitkomst van deze berekening wordt getoetst aan de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet. Het begrotingstotaal voor 2012 bedraagt 48 miljoen. De kasgeldlimiet voor 2012 komt daarmee op De kasgeldlimiet is in 2012 niet overschreden. Renterisicobeheer Middels de renterisiconorm wordt een kader gesteld voor een zodanige opbouw van de leningenportefeuille van de gemeente, dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. De doelstelling van de renterisiconorm is dus in feite dat bij een gelijkmatige opbouw van de leningenportefeuille, waarbij niet in enig jaar een onevenredig deel van de leningenportefeuille geherfinancierd hoeft te worden, het renterisico op de vaste schuld over de jaren gespreid wordt. De renterisiconorm is volgens onderstaande berekening voor 2012 niet overschreden Jaarstukken 2012

60 Bedragen x 1.000,= 1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 0 1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 0 2. (= 1a + 1b) Netto renteherziening op vaste schuld 0 3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld 0 3b. Nieuwe verstrekte leningen 0 4. (= 3a + 3b) Netto nieuw aangetrokken vaste schuld 0 5. Betaalde aflossingen Herfinanciering 0 7. (= 2 + 6) Renterisico op vaste schuld 0 8. Begrotingstotaal Vastgesteld percentage 20% 10. Renterisiconorm Toets renterisiconorm 10. Renterisiconorm Renterisico op vaste schuld ( 10-7) Ruimte Algemeen Relatiebeheer Huisbankier Rekening courant Bedrijfsspaarrekening Bedrijfsbonusrekening BNG Rabobank Rabobank Rabobank Indicatoren financiële positie Onderstaande kengetallen hebben betrekking op de schuld- vermogenspositie van de gemeente Vianen. De kengetallen worden berekend op basis van de balanscijfers. Debt Ratio: vreemd vermogen/totale vermogen De debt ratio geeft aan in welke mate een bedrijf is gefinancierd met vreemd vermogen. De uitkomst hiervan mag max 0,75 zijn (streefgetal). Hoe hoger hoe slechter de solvabiliteit

61 De debt ratio van de gemeente Vianen bedraagt per %. Per was dit 29% Netto schuld/ exploitatie Hier wordt weergegeven de schulden minus op korte termijn opeisbare vorderingen minus liquide middelen/lasten (excl. stortingen in de reserves) > 150% te hoog > 100% voorzichtigheid is geboden De netto schuld/exploitatie van de gemeente Vianen bedraagt per %. Per was dit 10% Netto schuld/ inwoners Hier wordt weergegeven de schulden minus op korte termijn opeisbare vorderingen minus liquide middelen / aantal inwoners. Dit kengetal kan voornamelijk worden gebruikt ter vergelijking met andere gemeenten van dezelfde omvang. De netto schuld / aantal inwoners van de gemeente Vianen bedraagt 194 per Per was dit 262 Risicobeheer Schatkistbankieren Voor een toelichting op schatkistbankieren verwijzen we u naar het hoofdstuk economische ontwikkelingen in paragraaf A. Weerstandsvermogen. Informatievoorziening Een financieringsparagraaf in de begroting en de rekening; Afwijkingen worden gerapporteerd in de tweede bestuursrapportage; Het college wordt geïnformeerd bij het aangaan van een lening Jaarstukken 2012

62 D. Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering 2013 In deze bedrijfsvoeringsparagraaf staan de ontwikkelingen die onze bedrijfsvoering beïnvloeden en bepalen. Bezuinigingen effectueren vraagt voortdurende aandacht De uitwerking en de implementatie van de ambitieuze bezuinigingsdoelstelling uit 2010 vraagt nog steeds op veel onderdelen in de organisatie de nodige extra inspanningen, naast het dagelijkse werk en projecten. Structureel bezuinigen vraagt immers om structureel kritisch kijken naar de organisatie, de werkwijze en de formatie en zorgvuldig implementeren gaat niet van zelf en kost tijd. Uiteraard blijft het noodzakelijk om te investeren en te innoveren juist om te kunnen bezuinigen en effectiever te kunnen werken. Projecten die in 2013 hun vervolg of aanvang hebben zijn onder andere: verbetering digitale dienstverlening (o.a. via website), herinrichting programma begroting, herinrichting gemeentelijke organisatie, verzelfstandiging Sportcentrum Helsdingen, onderzoek uitplaatsing taken Stadswerf en Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Verbetering bedrijfsvoering en verbetering dienstverlening In 2013 ligt de nadruk bij de bedrijfsvoering op het invoeren van die onderwerpen waarbij de combinatie van efficiënt, (extern en intern) dienstverlenend en effectief werken hand in hand gaan. Voor de continuïteit, de ontwikkelingen buiten en binnen de organisatie en de investeringen die gedaan zijn is het belangrijk om de organisatieprojecten die gestart zijn ter verbetering van de dienstverlening te voltooien. Het verder vormgeven aan het KCC (klant contact centrum), het implementeren van (het systeem) om zaakgericht te kunnen werken, het uitwerken van toekomstgericht Personeelsbeleid, mobiliteitbeleid, het updaten van het Informatiebeleidsplan en automatiseringsplan, het duurzaam inkoopbeleid, een meerjarige aanpak Digitalisering en de uitwerking van het Archiefbeleid. Anders organiseren is anders werken Anders organiseren betekent dat taken en werkprocessen opnieuw bekeken moeten worden. Zeker als er met minder medewerkers hetzelfde of meer gedaan moet worden: het werk zal gemakkelijker (digitaal) toegankelijk moeten zijn. De door het Rijk opgedragen taak om de basisregistraties te realiseren en een overheidsloket op te bouwen, maakt dat de ondersteuning van deze voorzieningen prioriteit heeft, ook in Het gaat daarbij om informatietechnologische faciliteiten, procedurebeschrijvingen en het (bege)leiden van digitale stukken en het archiveren en beheren daarvan. Inwoners zullen in de praktijk niet veel van de basisregistraties merken. Zij zullen wel steeds meer merken dat hun gegevens niet iedere keer weer opgevraagd worden. Overheidsloket en dienstverlening Nog concreter voor burgers is het overheidsloket en de digitale dienstverlening via de website, twee voorbeelden van een concreter en meer zichtbare gemeentelijke activiteit. Implementatie zaakgericht werken: digitaal en integraal samenwerken Het invoeren van het systeem van zaakgericht werken is een investering in tijd en geld die op termijn het werken gemakkelijker en beter maakt. Met een effectievere bedrijfsvoering verbeteren we de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties. Tevens wordt extra aandacht besteed aan het verbeteren van interne informatievoorziening en regievoering. Anders werken gebeurt door blijvend te

63 professionaliseren van de (duurzame) inkoop, het gerichter sturen op resultaten en het projectmatig werken. Investeren in personeel De doelstellingen van de gemeente kunnen alleen gehaald worden met de inzet en geschiktheid van personeel. Vanuit de CAO wordt o.a. aan werkgevers gevraagd te investeren in structureel mobiliteitbudget, één van de maatregelen om het personeel duurzaam inzetbaar te houden. Financieel Beheer Verbetering programmabegroting en productbegroting In 2011 is de projectgroep Herinrichting Programmabegroting 2012 gestart. In 2012 is verder gewerkt aan de programmabegroting 2013, het resultaat is nu opgenomen in de programma begroting De productbegroting zal geleidelijk verbeterd worden door elk jaar een aantal producten te herzien. In de product begroting 2012 en 2013 zijn enkele producten aangepast. Alle producten worden nu door de clusters opnieuw getoetst en zullen in de productbegroting 2014 opgenomen worden. Regeling budgetbeheer De regeling is verouderd en zal in 2013 vernieuwd worden. De regeling budgetbeheer betreft interne regels over hoe er met de verantwoordelijkheid van budgetten omgegaan wordt en zal door het college vastgesteld worden. Verbeteren/uitbreiden mogelijkheden financiële systeem In 2013 zullen de mogelijkheden van het financiële systeem verder uitgebreid worden. Gedacht moet worden aan het verder automatiseren van het begrotingsproces en het proces van de bestuursrapportages en de jaarrekening. Hieronder vallen ook de beheersing van de uren. Onderzoeken naar systemen die dit mogelijk maken lopen nog. Voor de Kadernota is een bedrag geraamd voor de aanschaf in Horizontaal toezicht belastingdienst Horizontaal toezicht is een vorm van actueel toezicht, waarbij in wederzijds vertrouwen wordt gestreefd naar een begripvolle en transparante relatie tussen Belastingdienst en de gemeente, waarbij snel zekerheid wordt geboden en minder intensief toezicht achteraf noodzakelijk is. Uitgangspunt is dat het toezicht opgepakt wordt als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen in het fiscale proces. Tijdens een gesprek tussen vertegenwoordigers van de belastingdienst en de gemeente is aangegeven dat de gemeente in beginsel positief staat tegenover Horizontaal Toezicht, afhankelijk van het invoeringstraject dat moet worden doorlopen. Begin 2012 is een voorstel aan het College voorgelegd waarin het begrip Horizontaal Toezicht en het invoeringstraject dat daarbij hoort, voor een eerste keer wordt verkend. Het streven is om per 2014 Horizontaal Toezicht volledig toe te passen Jaarstukken 2012

64 Nota activabeleid De nota wordt vernieuwd in Ontwikkelingen bij de vergunningverlening (omgevingsrecht) Nu de Wabo14 binnen en buiten de organisatie vertrouwd wordt, de procedures zijn aangepast en de BAG15-toets hier een plek in heeft gekregen, gaan we verder met de volgende ontwikkelingen. Naast het verder doorvoeren van digitale afhandeling van de aanvragen, inclusief de digitale toetsing in 2012/2013, zijn twee ontwikkelingen noemenswaardig: a) de vorming van de RUD s16 en b) de komst van de nieuwe Omgevingswet. Ad a) In de provincie Utrecht wordt gewerkt aan de vorming van een RUD waarin de (gezamenlijke) milieudiensten/ omgevingsdiensten een mate van zelfstandigheid behouden. Voor Vianen zal dit betekenen dat vooralsnog de bestaande werkwijze voor 95% gehandhaafd blijft. Wel zal de gemeente voor de uitvoering van Wabo-taken moeten voldoen aan de wettelijke kwaliteitscriteria (Deze zijn opgenomen in de BOR) 17. Voor de toezichts- en handhavingstaken betekent dit dat de komende jaren de nodige extra inzet geleverd zal moeten worden voor een goed handhavingsbeleid en bijbehorend uitvoeringsprogramma. De vergunningverlening moet voldoen aan kwaliteitscriteria en de kritische massa, deze zijn echter nog niet vastgesteld. Wel valt op te merken dat het niveau wat betreft de vergunningsverlening (HBO) voldoet aan het conceptrapport kritische massa. Ad b) De minister heeft de Tweede Kamer te kennen gegeven dat het omgevingsrecht fundamenteel op de schop gaat. Het is nu verspreid over meer dan 60 wetten, 100 amvb s en honderden ministeriële regelingen. Het omgevingsrecht wordt vereenvoudigd, gemoderniseerd, versoberd en uiteindelijk gebundeld in één nieuwe Omgevingswet. Doelmatig en duidelijk Doel van de nieuwe wet is om eenvoudiger en beter aan een duurzame leefomgeving te kunnen werken; mogelijk maken dat ruimtelijke projecten van (spoor-)wegen, natuurprojecten tot de bouw van een fabriek doelgericht verlopen. Verschillende planvormen (structuurvisie, milieubeleidsplan, natuurbeleidsplan, waterplan, verkeers- en vervoersplan) worden geïntegreerd tot één plan. De minister wil een vereenvoudigd en gebundeld omgevingsrecht, dat niet alleen de knelpunten van vandaag oplost, maar ook een goede wettelijke basis biedt voor de maatschappelijke opgaven van morgen. Met de Omgevingswet wil de minister de wettelijke kaders voor burgers, ondernemers en overheden verduidelijken en de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving beter beheersbaar maken. En tegelijkertijd wil de minister de bestuurlijke afwegingsruimte in de Omgevingswet vergroten. Doelstellingen van het vernieuwde omgevingsrecht zijn: een snellere en goedkopere besluitvorming; een betere besluitvorming met meer transparantie voor initiatiefnemers en belanghebbenden; opschonen en vereenvoudigen van regels door aan te sluiten bij wat in Europees verband verplicht is gesteld. Hierbij wordt begonnen met de Wet ruimtelijke ordening en de Wet 14 Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 15 BAG Basisadministratie Adressen en Gebouwen 16 RUD Regionale Uitvoeringsdienst 17 Bor Besluit omgevingsrecht

65 milieubeheer; meer flexibiliteit en een betere aansluiting op de praktijk. Planning inwerkingtreding Op dit moment wordt de Omgevingswet voor consultatie voorgelegd aan de lagere overheden en waterschappen. De verwachting is dat de Omgevingswet niet eerder van 2016 wordt ingevoerd Jaarstukken 2012

66 E. Verbonden partijen De gemeente Vianen kent een aantal verbonden partijen. Verbonden partijen betreffen organisaties waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Het gaat hierbij om zowel zelfstandige rechtspersonen, als gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Middels de verbonden partijen tracht de gemeente Vianen beleid uit te voeren die zij ook zelf uit hoofde van haar publieke taak zou kunnen vervullen. De gemeente Vianen heeft een bestuurlijk belang wanneer ze een zetel heeft in het bestuur van een dergelijke rechtspersoon, dan wel dat zij hierin op een of andere wijze stemrecht heeft. Van een financieel belang is sprake in geval de middelen, welke door de gemeente aan de betrokken partij ter beschikking zijn gesteld, verloren kunnen gaan door bijvoorbeeld een faillissement of dat financiële aanspraken hierop mogelijk op de gemeente kunnen worden verhaald. Financieel belang In totaal betaalt onze gemeente aan de gemeenschappelijke regelingen jaarlijks ongeveer 2,2 miljoen aan bijdragen en voor verleende producten of diensten. Dat vormt ongeveer 5 % van de totale begroting. Belangrijk genoeg om bij de verbonden partijen de vinger aan de pols te houden. De operatie met de 29 andere Utrechtse gemeenten om ook de gemeenschappelijke regelingen mee te nemen in de bezuinigingen, en wel met 5% bezuiniging, heeft binnen een aantal gemeenschappelijke regelingen effect bereikt. Overzicht verbonden partijen De belangrijkste verbonden partijen van de gemeente worden hierna beschreven. Zij zullen worden onderverdeeld in: A. Gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijke organisaties) B. Overige verbonden partijen (privaatrechtelijke organisaties) 1. Stichtingen 2. Deelnemingen

67 A. Gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Vestigingsplaats Utrecht Doel Het doel van de veiligheidsregio is om de kwaliteit van de rampenbeheersing, crisisbeheersing en noodhulpverlening in de regio Utrecht te verbeteren. Door een intensieve samenwerking tussen gemeenten en de diverse hulpdiensten ontstaat een organisatie die bestuurlijk en operationeel gezien slagvaardiger kan optreden bij crisisbeheersing en rampenbestrijding. Programma 3 Leefbaar Deelnemende partijen Alle gemeenten in de provincie Utrecht nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling. Openbaar belang dat wordt behartigd Adequate rampen- en crisisbeheersing Ter behartiging van dit belang vervult de veiligheidsregio vier kerntaken: 1. Het ondersteunen en beheren van de regionale brandweerzorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR); 2. Het samen met de politie inrichten en in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer, in Utrecht de GMU, de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht; 3. Het geven van adviezen over proactie en preventie aan de gemeentebesturen; 4. De voorbereiding van de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Bestuurlijk belang Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de Utrechtse gemeenten. Financieel belang De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage die wordt bepaald op basis van het aantal inwoners op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar. Na verwerking van de bezuinigingen voor 2012 bedraagt de financiële bijdrage aan de Veiligheidsregio ,- Veranderingen gedurende het jaar 2012 in het belang dat de gemeente in de verbonden partijen heeft Op 1 januari 2012 treedt de tweede tranche van de Wet publieke gezondheid (Wpg) in werking. De aanvulling op de bestaande wet schrijft onder andere voor dat het bestuur van de veiligheidsregio verantwoordelijk wordt voor de voorbereiding op grootschalige infectieziektebestrijding. Ook vallen de GGD en de GHOR-organisatie onder één en dezelfde verantwoordelijkheid: die van de nieuwe functie directeur publieke gezondheid' (DPG). De voorzitter van de veiligheidsregio is, samen met de GGD, verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestrijding en heeft ook de eindverantwoordelijkheid over individuele gevallen. Werkelijk eigen vermogen jaar 2012 Einde boekjaar Werkelijk vreemd vermogen jaar 2012 Einde boekjaar Risico s In 2012 is hard gewerkt om de begroting en de financieringssystematiek transparanter te maken. Daarbij is de 5% taakstelling gerealiseerd en ook structureel in de begroting opgenomen. De bijdrage 2012 van Vianen aan de VRU is het resultaat van het begrote bedrag de 5% taakstelling. Daarmee is de financiële positie van de VRU nog steeds op orde. Door de verbeterde begroting zijn de risico s voor de gemeente ook beter te beheersen. In de gewijzigde begroting 2013 is het Jaarstukken 2012

68 weerstandsvermogen toereikend om de ingeschatte risico s af te dekken. Beleidsvoornemens In het vastgestelde Beleidsplan VRU zijn de beleidsambities voor de komende vier jaar geformuleerd op het terrein van (1) Risicobeheersing, (2) Crisisbeheersing en (3) Incidentbestrijding. 1.Risicobeheersing Risicobeheersing behelst de structurele aandacht voor fysieke veiligheid en het voorkomen en terugdringen van onveilige situaties. De VRU legt de komende jaren de nadruk op het voorkomen en beperken van risico s. Zo heeft de VRU een adviesrol zowel bij de verlening van vergunningen als bij controle en handhaving. 2.Crisisbeheersing Rampenbestrijding en crisisbeheersing omvat zowel de voorbereiding, als het daadwerkelijke optreden. Het beleid voor de komende jaren is allereerst gericht op de verbetering van de voorbereiding, daarnaast wordt er prioriteit gegeven aan de eerste ring van netwerkpartners die een rol vervullen in de crisisbeheersing. Naast de klassieke hulpverleningsdiensten (brandweer, politie en de geneeskundige keten), horen ook de waterautoriteiten (waterschappen en Rijkswaterstaat) en het Openbaar Ministerie daarbij. 3.Incidentbestrijding In de komende jaren richt de VRU zich t.a.v. de incidentbestrijding vooral op het bieden van maatwerk bij operationeel optreden en het inrichten van de respons op basis van de aanwezige risico s. Dit geldt niet alleen voor de brandweer, maar ook voor de andere partners. Repressieve brandweerzorg wordt nadrukkelijker in een breder perspectief van de totale brandweerzorg in het verzorgingsgebied en de aard van het aantal uitrukken geplaatst. In het kader van en effectief en efficiënt operationeel optreden zijn er ook ontwikkelingen naar een verbreding van taken van de hulpverleningsdiensten en een herbezinning op de specialistische taken van de brandweer. Oordeel over de kwaliteit van de financiële en operationele informatievoorziening De kwaliteit van de financiële informatievoorziening vanuit de VRU is inhoudelijk goed. Problemen zijn er met de tijdigheid van de informatie. Deze sluit onvoldoende aan bij de gemeentelijke P&Ccyclus. Dit vloeit voort uit de ontwikkelingsfase waarin de VRU zich bevindt. De operationele informatievoorziening is goed. Overige relevante gegevens De VRU heeft een financieel belang in de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU)

69 Bestuur Regio Utrecht (BRU) Vestigingsplaats Utrecht Doel Werken aan verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van het gebied. Programma 5 Politiek en Bestuur Deelnemende partijen Het Bestuur Regio Utrecht is een samenwerkingsverband van negen gemeenten in de stadsregio. De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Vianen en Zeist vormen samen de stadsregio Utrecht. Openbaar belang dat wordt behartigd Bij het BRU wordt beleid voor de regio ontwikkeld en vastgesteld. Vervolgens begeleidt het BRU de uitvoering en ziet het toe op concrete resultaten. De samenwerking in het BRU biedt nog een voordeel: de regio kan met één krachtige stem naar buiten treden. Zo staan de gemeenten samen sterker in hun contacten met bijvoorbeeld de landelijke overheid. Bestuurlijk belang Alle BRU-gemeenten zijn vertegenwoordigd in het Algemeen en Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft 34 leden. Het inwonertal van een gemeente is bepalend voor het aantal bestuursleden. De gemeente Vianen bezet 2 zetels in het Algemeen Bestuur en 1 zetel in het Dagelijks Bestuur. De gemeente Vianen wordt zowel in het Algemeen Bestuur als in het Dagelijks bestuur vertegenwoordigd door wethouder dhr. J.A.E. Landwehr. De tweede zetel in het Algemeen Bestuur wordt ingenomen door raadslid dhr. J.A. Scheringa. Financieel belang: De bijdrage per inwoner voor 2012 bedraagt 3,37. De gemeentelijke bijdrage komt daarmee voor 2012 op ,-- Werkelijk eigen vermogen jaar 2012 Einde boekjaar 16,9 miljoen Werkelijk vreemd vermogen jaar 2012 Einde boekjaar 285,2 miljoen Risico s De deelnemende gemeenten zijn financieel aansprakelijk. Optredende risico s zijn voor rekening van de deelnemende gemeenten. De BRU houdt echter een algemene reserve aan ad 1,8 miljoen als weerstandscapaciteit. Het grootste risico bestaat uit het eventueel verminderen van draagvlak van het BRU als gevolg van uittreden van gemeenten. Ontwikkelingen 2012 e.v. De positie van de WGR+ regio s, waaronder het BRU, staan ter discussie. In de komende jaren zal een herbezinning vanuit het rijk plaatsvinden. Inmiddels lijkt het erop (officieel is er nog niets bekend gemaakt) dat het Bestuur Regio Utrecht ergens in de komende jaren zal ophouden te bestaan. Een aantal belangrijke taken zal naar de Provincie Utrecht zoals de exploitatie van het openbaar vervoer en de regio, en de besteding van de Brede Doeluitkering (BDU) gelden van het ministerie d ie voorheen naar de stadsregio ging. Uit die pot werden tot nu toe onder andere subsidies verstrekt aan gemeenten voor projecten op het gebied van verkeer. Welke subsidiemogelijkheden er voor gemeentes over zullen blijven, is dan ook onzeker. Ondertussen wordt er op bestuurlijk niveau door de 9 BRU-gemeentes plus de gemeente Woerden nagedacht over toekomstige samenwerking in de stadsregio onder de noemer U Jaarstukken 2012

70 Beleidsvoornemens Het BRU is een uitvoeringsorganisatie voor het openbaar vervoer. Tevens verzorgt het BRU de subsidies in het kader van de Brede Doeluitkering (BDU). Het BRU coördineert verder ruimtelijk, economisch en volkshuisvestelijk beleid in regionaal verband. Voorzover in te schatten zitten hier geen beleidsvoornemens in die van invloed zijn op gemeentelijke risico s. Net als de gemeente staat het BRU voor forse bezuinigingen. Daartoe is in 2011 door het algemeen bestuur een besluit genomen op welke posten bezuinigd wordt. Dit raakt de gemeente in ieder geval met betrekking tot de uitvoering van de regiotaxi. Overige relevante gegevens Geen bijzonderheden

71 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland (GGD) De GGD midden Nederland is een samenwerkingsverband dat zich richt op preventieve gezondheidszorg. De GGD fungeert naast en als aanvulling op het reguliere zorgsysteem. Vianen neemt deel in de GGD met als doel het beschermen van de volksgezondheid. Het beleid van de GGD is erop gericht uitvoering te geven aan dan wel ondersteuning te bieden bij de gemeentelijke taken zoals vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. Vestigingsplaats: Zeist Doel De doelstelling van de GGD is drieledig: 1. Het bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in het werkgebied door onderzoek, voorlichting, advies en interventies. 2. Het bieden van zorg of het bemiddelen tussen aanbieders en afnemers van zorg waar dit uit het oogpunt van openbaar belang noodzakelijk is. 3. Het verlenen van alle overige diensten die tot doel hebben een bijdrage te leveren aan de gezondheid van individuen of groepen van individuen. Elke GGD zet zich in, op eigen kracht of in professionele samenwerking met andere instellingen, om deze doelstellingen te bereiken. Programma 2 Stimulerend Deelnemende partijen De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist. Dat zijn alle gemeenten in de provincie, behalve de stad Utrecht, die een eigen gezondheidsdienst heeft (GG&GD). Openbaar belang dat wordt behartigd Een goede basisgezondheidszorg voor de burgers bevorderen, onder meer door preventie. Bestuurlijk belang De gemeente Vianen is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van de GGD Midden Nederland door wethouder dhr. M.F.M. Verweij. Financieel belang De kosten van de wettelijke taken worden bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Daarnaast is sprake van zogenoemde keuzetaken die op verzoek van individuele gemeenten en / of op verzoek van derden op kostendekkende basis worden uitgevoerd. Een nadelig saldo over een begrotingsjaar wordt over de deelnemende gemeenten omgeslagen op basis van het aantal inwoners per 1 januari van dat begrotingsjaar. In de begroting 2012 is de bijdrage per inwoner 12,66 geraamd, totaal Dat is ook de werkelijke bijdrage geworden Jaarstukken 2012

72 Werkelijk eigen vermogen jaar 2011 Einde boekjaar Werkelijk vreemd vermogen jaar 2011 Einde boekjaar Risico s Voor de financiële administratie en controle van de dienst zijn de artikelen 212 t/m 215 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. De GGD heeft zelf geen specifiek beleid op risicomanagement. In jaarrekeningen en begrotingen wordt altijd een toelichting gegeven op het weerstandsvermogen. Besluiten van het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling zijn bindend voor individuele gemeenten. Indien deze financiële consequenties hebben, vormen deze een verplichte uitgave. De deelnemende gemeenten staan garant voor de betaling van rente en aflossing van de door de GGD aangegane geldleningen en eventuele schulden in rekeningcourant. De garantstelling geschiedt naar verhouding van het aantal inwoners op 1 januari van het jaar waarin de garantieverplichting tot stand is gekomen. Ontwikkelingen jaar 2012 en verder De bij de GGD aangesloten gemeenten hebben opdracht gegeven structureel 5% te bezuinigen op de bijdrage per inwoner. Voor 2011 is dat na onderzoek gelukt en ook in 2012 is er sprake geweest van een incidentele oplossing. Om tot een structurele oplossing te komen is er in 2012 toegewerkt naar een nieuw bestuursmodel, het zgn. GGD-huis, dat inmiddels ook is geëffectueerd. In dit model wordt onderscheid gemaakt tussen gemeenschappelijke, regionale en lokale taken. De gemeenschappelijke taken worden uitgevoerd ten behoeve van alle gemeenten, omdat dit doelmatigheidswinst oplevert en de uitvoering specialistisch en sterk geprotocolleerd is (bijvoorbeeld infectieziektebestrijding). Daarnaast zijn er taken die op regionaal niveau worden uitgevoerd, omdat gemeenten hier een regionale kleuring aan willen geven (bijv. jeugdgezondheidszorg). Tenslotte zijn er taken die op lokaal niveau uitgevoerd worden afhankelijk van de vraag van een individuele gemeente (in ons geval aanpak woningvervuiling, advisering publieksevenementen en advisering milieu en gezondheid/ambtelijk willen we deze taken handhaven). De uitvoering van lokale taken kan ook opgeschaald worden tot regionaal niveau. Voor gemeenten betekent dit besturingsmodel dat zij zowel individueel als in regionaal verband hun eigen keuzes kunnen maken met betrekking tot de afname en invulling van de taken van de GGD- Midden Nederland. Overige relevante gegevens De GGD participeert bestuurlijk en financieel in de TBC-bestrijding Utrecht en heeft een samenwerkingsverband met de GG&GD Utrecht. Via de Stichting Entadministratie Utrecht / Noord- Holland wordt uitvoering gegeven aan het rijksvaccinatieprogramma

73 Pauw Bedrijven Vestigingsplaats IJsselstein/ Breukelen Doel PAUW Bedrijven heeft als Gemeenschappelijke Regeling voor zes deelnemende gemeenten slechts één programma: het integraal uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening met als doel het leiden van mensen met een handicap naar een zo regulier mogelijke plaatsing op de arbeidsmarkt. Pauw Bedrijven wil het volgende bereiken: a. Bieden van aangepast werk als middel om ontwikkeling van arbeidsvaardigheden te faciliteren; Bevorderen van doorstroom en uitstroom van individuele medewerkers door middel van trajectplannen op basis van werkladderscans; b. Optimaliseren van de verdiencapaciteit, onder meer door de verbreding van de doelgroep; c. Verstevigen van de positie op de regionale arbeidsmarkt en zoveel mogelijk bijdrage leveren aan de bestaande en voorziene arbeidsmarktproblematiek; d. Leveren van een bijdrage aan de begeleiding van alle mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waardoor ook groepen uit de WWB, WIA en WAJONG uitdrukkelijk in beeld komen. Programma 4 Groeiend Deelnemende partijen De gemeenten Stichtse Vecht, Lopik, Nieuwegein, De Ronde Venen, IJsselstein en Vianen. Openbaar belang dat wordt behartigd Het voorkomen van structurele uitsluiting van bepaalde groepen kansarme werklozen. Bestuurlijk belang De gemeente Vianen is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur door wethouder dhr. M.F.M. Verweij. Financieel belang: De deelnemende gemeenten dragen bij in het exploitatietekort van Pauw Bedrijven naar rato van het aantal werknemers dat uit een gemeente afkomstig is. Tot nu toe gebeurde dat op 1911 per werknemer. Werkelijk eigen vermogen jaar 2012 Einde boekjaar Werkelijk vreemd vermogen jaar 2012 Einde boekjaar lang vermogen: Ontwikkelingen Er zijn grote veranderingen op komst in het sociale domein als gevolg van bezuinigingen en veranderend rijksbeleid. Een belangrijk onderdeel hiervan is de invoering van de Participatiewet per 1 januari De Wsw, Wwb en een deel van de Wajong worden samengevoegd tot een regeling. Per 1 januari 2015 veranderen ook de voorwaarden voor een plaats in de sociale werkvoorziening. Wie nu in een sw- bedrijf werkt wordt niet herkeurd. Vanaf 2014 dienen gemeenten zelf beschutte werkplekken te scheppen. De budgetten worden ontschot en voor de totale doelgroep wordt een systeem van loondispensatie geïntroduceerd. De Participatiewet heeft dus ook grote financiële gevolgen voor de Wsw. De bestaande rechten van huidige WSW-ers blijven gehandhaafd. Er wordt verder bezuinigd op het bedrag dat gemeenten ontvangen per WSW-werknemer. De financiële kaders blijven zorgelijk. Gemeenten moeten de komende jaren met veel minder geld een groeiende groep mensen ondersteunen naar werk. In deze economisch zwakke tijd zijn de mogelijkheden om mensen (uit Sw, Wwb en Wajong) te laten uitstromen zeer beperkt Jaarstukken 2012

74 Een eerste wetsvoorstel voor de Participatiewet wordt verwacht in het voorjaar van Hierop zal PAUW een bijgestelde begroting 2014 opstellen. Risico s De huidige financiële situatie van PAUW wordt direct veroorzaakt door de economische depressie, die invloed heeft op de werkgelegenheid in deze regio, met name op de terreinen, waarop Pauw een arbeidsaanbod heeft. Dit risico wordt nog eens verdiept door bezuinigingen op de sociale werkvoorziening. De bedoeling van de komende Participatiewet is, dat bezuinigingen kunnen worden opgevangen dmv plaatsing op reguliere arbeid. De vraag naar arbeid is momenteel erg laag

75 Afval Verwijdering Utrecht (AVU) Vestigingsplaats Nieuwegein Doel Het op een doelmatige en uit een oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde manier sturing en uitvoering geven aan het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht. Programma 3 Leefbaar Deelnemende partijen De Provincie Utrecht en de gemeenten Abcoude, Amersfoort, Baarn, Breukelen, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Loenen, Lopik, Stichtse Vecht, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, IJsselstein en Zeist. Openbaar belang dat wordt behartigd Het zorg dragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwerking van door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en de inzameling van glas en papier en karton, ofwel de inzameling, het overladen, het transport en de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden te benoemen door provinciale staten, twee leden uit de stad Utrecht te benoemen door de gemeenteraad en één lid per overige gemeente, te benoemen door de betreffende gemeenteraden. De gemeente Vianen wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door wethouder mw. drs. M.H. Stolk. Financieel belang De AVU sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking van diverse afvalstromen. De kosten worden op basis van de werkelijke aangeboden gewichten bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht, samen met een opslag voor de apparaatskosten. Meedoen in de gemeenschappelijke regeling brengt voor de afvalinzameling weinig risico mee. In het jaar 2012 is de bijdrage begroot op ,- Werkelijk eigen vermogen jaar 2011 Niet van toepassing, AVU heeft geen Eigen Vermogen Werkelijk vreemd vermogen jaar 2011 Begin Boekjaar 10,63 miljoen Einde boekjaar 9,29 miljoen Risico s De gemeenschappelijke regeling AVU kent behoudens de reserve voor de communicatiecampagne geen reserves en/of voorzieningen. Dit betekent dat de eventuele tegenvallers direct worden verrekend met de deelnemende gemeenten. Bij de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht zijn de volgende risico s actueel: - Renterisico van de vlottende schuld; - Kredietrisico van de verstrekte gelden; - Debiteurenrisico met betrekking tot de achtergestelde lening aan de N.V. ROVA Holding; - Investeringsrisico inzake de deelnemingen in de N.V. ROVA Holding en de BV Afvaloverslag Jaarstukken 2012

76 Ontwikkelingen 2012 e.v. Er is een nieuw, achtjarig, afvalverwerkingscontract gesloten met AVR afvalverwerking. Dit nieuwe contract, dat twee keer met een jaar verlengd kan worden, brengt een aanzienlijk lager verwerkingstarief van het brandbaar afval met zich mee. Ook is er met AVR afvalwerking een nieuw achtjarig contract afgesloten voor de overslag van het afval. Dit contract kan niet verlengd worden

77 Omgevingsdienst Regio Utrecht De Omgevingsdienst is een zelfstandige organisatie op basis van een samenwerkingsovereenkomst met de aangesloten gemeenten. Vestigingsplaats Zeist / Breukelen Doel Het op een doelmatige, kwalitatief goede, efficiënte en controleerbare manier uitvoeren van de door de deelnemende gemeente opgedragen taken. Dit betekent dat voor de meeste gemeenten alle wettelijke milieutaken (zoals vergunningverlening, controles en handhaving) en een deel van de niet-wettelijke (beleids)taken worden uitgevoerd. Programma 3 Leefbaar Deelnemende partijen De gemeenten: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Oudewater, Montfoort, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. Daarnaast verrichten ze ook diverse taken voor andere gemeenten in de regio, zoals Houten, IJsselstein, Tiel en Woudenberg. Openbaar belang dat wordt behartigd Door verdergaande samenwerking het milieu verbeteren. Bestuurlijk belang De Omgevingsdienst is gevormd uit het samengaan van de Milieudiensten Zuid-oost Utrecht en Noord-west Utrecht. De Omgevingsdienst heeft een Algemeen Bestuur, dat bestaat uit portefeuillehouders milieu van de aangesloten gemeenten. De gemeente Vianen heeft een zetel in het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door tien leden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vijf leden. De gemeente Vianen wordt in het Algemeen Bestuur vooralsnog vertegenwoordigd door wethouder mw. drs. M.H. Stolk. Financieel Belang Vianen neemt structurele uren af. Voor 2012 was dit nog het budgetplafond van ,-. In 2012 is ook verder gepraat over de afkoopsom in verband met het teruggaan van het aantal structurele uren. Uiteindelijk is hierover overeenstemming bereikt en is een afkoopsom betaald van ,-. De discussie die in 2012 nog steeds is gevoerd ging met name over het budgetplafond tegenover verplichte urenafname. Deze discussie zet zich ook in 2013 voort. De Milieudienst verleent ook diensten aan derden; ze heeft hiertoe een acquisitieopdracht van 35% van de totale omzet. Hier wordt een hoger uurtarief voor berekend. Eventuele positieve jaarresultaten mogen tot maximaal 10% van de jaaromzet worden gereserveerd voor de opbouw van weerstandsvermogen. In 2012 zijn niet alle gegarandeerde uren door de Omgevingsdienst besteed. Het Algemeen Bestuur heeft besloten de keuze aan de gemeente te laten wat te doen met het bijbehorende budget. Het kan bij de Omgevingsdienst op de balans blijven staan, waarbij in de loop van het jaar uren tegen basistarief kunnen worden ingekocht of het kan terugvloeien naar de gemeenten. Het college heeft op 26 februari 2013 besloten om dat budget van ,56 dat overblijft van 2012 terug te laten vloeien als gealloceerd bedrag binnen de begroting van Werkelijk eigen vermogen jaar 2012 Einde boekjaar 0,091 miljoen Werkelijk vreemd vermogen jaar 2012 Einde boekjaar 1,11 miljoen Jaarstukken 2012

78 Risico s Het risico zit nu met name in de vorming van de RUD-U, waaraan het komende jaar wordt verder gewerkt. Het uitgangspunt bij de vorming van de RUD-U is dat, conform de bestuurlijke opdracht, sprake moet zijn van een budgettair neutrale operatie voor de deelnemende partijen aan de RUD-U i.w. De projectkosten voor de omvorming van de OdrU tot RUD-U bedragen in het totaal Deze zijn te splitsen in: a. gezamenlijke projectkosten die door de deelnemers gezamenlijk gefinancierd moeten worden. Het gaat hier om een bedrag van Dit wordt door de provincie voorgefinancierd in de vorm van een renteloze lening met een doorlooptijd van 10 jaar. In het kader van de te verwachten efficiencywinst wordt aangegeven dat dit bedrag binnen 4 jaar terugverdiend kan worden binnen de RUD-U. Gezien de looptijd van de lening zal dit uiterlijk binnen 10 jaar gerealiseerd moeten zijn. Indien dit uiteindelijk niét het geval is, heeft dit financiële consequenties voor alle deelnemers. b. Daarnaast wordt personele inzet van de partners verwacht, uitgedrukt in geld. De kosten van de benodigde inzet uit de organisaties van de deelnemende partijen is berekend op een bedrag van ,-. Volgens het koersdocument komt dit neer op ,- voor de deelnemende gemeenten, het overige financiert de OdrU. Dit betekent dat er ca 150 uur in 2013 aan capaciteit moet worden geleverd per gemeente. Dit aantal is ingepland. Het risico bestaat dat meer uren moeten worden ingezet dat nu zijn begroot. Ontwikkelingen 2013 en verder In 2013 wordt verder gewerkt aan een Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD-U). Onder andere Omgevingsdienst en Provincie Utrecht gaan samen in één organisatie. Vanuit Vianen wordt vooralsnog ingestoken op het de uitvoering van dezelfde taken als de huidige omgevingsdienst. De financiële consequenties zijn hierboven reeds uiteengezet. Beleidsvoornemens Verbetering van de financiële en strategische positie door de vorming van een Regionale Uitvoeringsdienst-Utrecht. Een oordeel over de kwaliteit van de financiële en operationele informatievoorziening De Omgevingsdienst werkt met kwartaalrapportages. Hiermee ontstaat zicht op een over- of onderbesteding van de uren die wij hebben ingekocht. Door de kwartaalrapportages kan tijdig worden bijgestuurd. Toch blijft er ieder jaar weer een discussie met de Omgevingsdienst over uren die niet worden ingezet, maar wel zijn ingekocht. Daarnaast blijft de discussie met de Omgevingsdienst over inkopen van producten versus uren

79 Bureau Openbare Verlichting Lek- Merwede Vestigingsplaats: Hardinxveld-Giessendam. Doel: Het doel van het Bureau Openbare Verlichting (OVL) is het strategisch en operationeel beheer van het areaal openbare verlichting in de gemeente effectief en efficiënt te laten verlopen. Programma 3 Leefbaar Deelnemende partijen Gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik Ido Ambacht, Leerdam, Liesveld, Nederlek, Nieuw Lekkerland, Papendrecht, Vianen en Zekerik. Openbaar belang dat wordt behartigd Openbare verlichting. Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. De gemeente Vianen wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door wethouder mw. drs. M.H. Stolk. Financieel belang De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage die wordt bepaald op basis van het aantal lichtmasten. De bijdrage per lichtmast in 2012 was 7,80. Dit was een verlaging per lichtmast van 2,20 ten opzichte van 2011 zonder dat kwaliteitsverlies geaccepteerd werd. De totale bijdrage in 2012 was Werkelijk eigen vermogen jaar Werkelijk vreemd vermogen jaar Risico s De beschikbare weerstandscapaciteit van Bureau OVL betreft voorlopig het budget voor onvoorziene uitgaven ad Voor een uitvoerende organisatie zonder vastgoed met een beperkte en flexibele personele capaciteit is dit niet bezwaarlijk. Ontwikkelingen jaar 2013 en verder In 2012 is een inventarisatie op het totale areaal uitgevoerd. Hierdoor is Bureau OVL in 2013 in staat om met een grote betrouwbaarheid en binnen de daaraan gestelde eisen in de Elektriciteitsnet de vereiste verbruiksgegevens aan de netbeheerder te verstrekken. Bureau OVL is door vernieuwde inrichting van haar beheersysteem in staat om deze verbruikscijfers per kwartaal aan Stedin te verstrekken waardoor de financiële effecten van de besparingen veel eerder worden bereikt. Overige relevante gegevens n.v.t Jaarstukken 2012

80 B. Overige verbonden partijen B1 Deelnemingen Vanuit het oogpunt van het behartigen van het publieke belang, is de Gemeente Vianen ook in het bezit van de aandelen in enkele vennootschappen (deelnemingen). Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) BNG is een bankier ten dienste van overheden en met overheden verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg. Vestigingsplaats Den Haag. Doel Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid (Triple A). BNG keert dividend uit en levert daarmee een bijdrage aan de Algemene middelen. Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen Deelnemende partijen De bank is een structuurvennootschap. Het rijk bezit de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en één waterschap. Openbaar belang dat wordt behartigd Er zorg voor dragen dat haar klanten zo goedkoop mogelijk aan financiering kunnen komen, zodat de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger zo laag mogelijk kunnen zijn. Bestuurlijk belang De gemeente heeft als aandeelhouder stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Vianen wordt vertegenwoordigd door wethouder dhr. L.A. Wijnmaalen. Financieel belang De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. De gemeente Vianen bezit aandelen van 2,50 nominaal per aandeel. Elk jaar keert de bank een dividend uit. De bank is per 1 januari 2005 vennootschapsbelastingplichtig geworden. Hierdoor is het dividend niet meer gefixeerd, maar zal het afhankelijk worden van het bedrijfsresultaat. Werkelijk eigen vermogen jaar 2012 Einde boekjaar miljoen Werkelijk vreemd vermogen jaar 2012 Einde boekjaar miljoen Ontwikkelingen jaar 2012 Over 2012 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van 332 miljoen. ( miljoen) Risico s De vooruitzichten voor 2013 zijn wederom met meer dan normale onzekerheden omgeven. De bank verwacht een met 2012 vergelijkbaar volume nieuwe langlopende kredietverlening. Bij klanten wordt gerekend met terughoudendheid ten aanzien van nieuwe investeringen. De bank voorziet een geringe toename van het renteresultaat. Het resultaat financiële transacties blijft zeer gevoelig voor de ontwikkeling van de Europese schuldencrisis. Gegeven de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de hoogte van de nettowinst

81 Oasen NV Vestigingsplaats Gouda Doel De betrokkenheid van de gemeente bij Oasen is ingegeven door de wezenlijk maatschappelijke behoefte aan drinkwater binnen onze gemeentegrenzen. De gemeente tracht door in het bedrijf te participeren aan haar maatschappelijke taak te voldoen om ten behoeve van de inwoners van de gemeente de drinkwatervoorziening duurzaam te verzorgen. Door het bundelen van de krachten met andere gemeenten hierbinnen kunnen daarnaast belangrijke schaalvoordelen worden behaald. Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen Deelnemende partijen 36 gemeenten Openbaar belang dat wordt behartigd Het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de gezondheid door het duurzaam leveren van veilig en betrouwbaar drinkwater en een duurzame samenleving met zorg voor de bescherming van natuur en milieu. Daarbij noemt Oasen als belangrijkste milieuaspecten het voorkomen van verdroging of vernatting het gebruik van duurzame energie, een verantwoorde omgang met reststoffen en een ecologisch verantwoord beheer van waterwingebieden. Bestuurlijk belang De belangrijkste bevoegdheid, via stemrecht, van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het goedkeuren van de jaarrekening en het vaststellen van de prijzen voor de consumentenmarkt en de meerjaren-investeringsplannen. De gemeente Vianen wordt vertegenwoordigd door wethouder dhr. L.A. Wijnmaalen Financieel belang Oasen is een structuurvennootschap. Er zijn 748 aandelen geplaatst bij de gemeenten. Per inwoners heeft een gemeente recht op één aandeel. De gemeente Vianen bezit 20 aandelen van nominaal In 1998 is het aantal aandelen gefixeerd. Wijziging van het aantal aandelen zal alleen plaatsvinden bij sterke fluctuatie van het aantal inwoners. Op de aandelen wordt geen dividend uitgekeerd. Werkelijk eigen vermogen jaar 2011 Einde boekjaar (x 1.000) Werkelijk vreemd vermogen jaar 2011 Einde boekjaar (x 1.000) Ontwikkelingen 2012 n.v.t Jaarstukken 2012

82 NV Eneco Vestigingsplaats Rotterdam Doel De betrokkenheid van de gemeente bij de NV Eneco is ingegeven door de maatschappelijke belangen die gemoeid zijn met een goede energievoorziening. Eneco zorgt voor continu beschikbare, veilige en toekomstgerichte energievoorziening aan particuliere en zakelijke eindgebruikers. Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen Deelnemende partijen Alle aandelen zijn in handen van 64 Nederlandse gemeenten. Openbaar belang dat wordt behartigd: zie omschrijving bij doel. Bestuurlijk belang De gemeente heeft als aandeelhouder stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Vianen wordt vertegenwoordigd door wethouder dhr. L.A. Wijnmaalen. Financieel belang De gemeente Vianen bezit aandelen van 100 nominaal. Het gemeentelijk aandeel in Eneco bedraagt 1,13 %. Het dividend geraamd in de begroting 2012 bedraagt Werkelijk eigen vermogen jaar 2012 Einde boekjaar (x miljoen) Werkelijk vreemd vermogen jaar 2012 Einde boekjaar (x miljoen) Ontwikkelingen 2012: Wet Onafhankelijk Netbeheer en gedwongen splitsing Het EU-Hof buigt zich op verzoek van de Nederlandse Hoge Raad over de vraag of de manier waarop Nederland Europese energierichtlijnen heeft uitgevoerd in overeenstemming is met de EUverdragen en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Het gaat hier om het groepsverbod voor netwerkbeheerders en energiebedrijven, het verbod van nevenactiviteiten en het privatiseringsverbod in de Splitsingswet. Het antwoord van het EU-Hof zal de afloop bepalen van een procedure van de energiebedrijven Delta, Eneco en Essent tegen de Staat. Eneco ziet de uitspraak van het Hof met vertrouwen tegemoet, maar gedwongen splitsing blijft een risico voor Eneco Groep. De ontwikkeling van duurzame (decentrale) productie van energie en slimme energienetten (die nodig zijn voor teruglevering) zijn nauw met elkaar verbonden. Vanuit de geïntegreerde Eneco Groep kunnen wij sturing geven aan deze beide factoren die nodig zijn voor het verduurzamen van energie. Een gedwongen splitsing zal de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening vertragen. Kredietwaardigheid tegenpartijen Eneco is alert op financiële schade als gevolg van het niet nakomen van verplichtingen van handelspartners, producenten en klanten. Dit risico wordt onder meer beheerst door limieten per tegenpartij in te stellen, transacties te spreiden, clearing- en margining overeenkomsten af te sluiten en door strikt debiteurenbeheer. Risico s Naast bovenstaande ontwikkelingen noemt Eneco de ontwikkeling van de marges op de handelsmarkten en de aanhoudende recessie als risico s

83 BV Vrijstad Vianen Maatschappij tot Stadsherstel Vestigingsplaats Vianen Doel De BV Vrijstad richt zich op restauratie, opbouw, herbouw en exploitatie van gebouwen en bouwwerken in het belang van de volkshuisvesting en in het bijzonder van panden die ingeschreven staan in het register Rijksmonumenten en verloren dreigen te gaan. Programma 3 Leefbaar Deelnemende partijen De BV Vrijstad is een besloten vennootschap, maar werkt meer als een stichting. Door uitgifte van nieuwe aandelen heeft woningbouwcorporatie Volksbelang een meerderheidsbelang in het voorjaar van 2009 verworven van de aandelen in de BV Vrijstad. Na Lekstede Wonen bezit de gemeente Vianen het grootste aandelenkapitaal. Openbaar belang dat wordt behartigd Het behouden van het historische stadsgezicht. Bestuurlijk belang De BV Vrijstad wordt bestuurd door Lekstede Wonen. De raad van toezicht bestaat uit 5 leden. In de aandeelhoudersvergadering wordt de gemeente Vianen vertegenwoordigd door wethouder dhr. L.A. Wijnmaalen. Financieel belang De gemeente Vianen is aandeelhouder van de BV Vrijstad. De gemeente heeft aandelen in de BV Vrijstad omdat zij de doelstelling van de BV Vrijstad onderschrijft. Op de aandelen wordt geen dividend uitgekeerd. Het aandelenkapitaal bedraagt Werkelijk eigen vermogen jaar 2011 Einde boekjaar Werkelijk vreemd vermogen jaar 2011 Einde boekjaar Risico s Niet bekend Ontwikkelingen 2012 N.v.t Jaarstukken 2012

84 B2 Stichtingen In een enkel geval is gekozen voor de stichtingsvorm c.q. het deelnemen aan een stichting om langs die weg de publieke belangen te kunnen waarborgen. De hieronder opgenomen stichtingen zijn overigens verbonden partijen waarin de gemeente niet rechtstreeks deelneemt, maar die wel belangrijk zijn voor de behartiging van een bepaald publiek belang. Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (O2A5) Vestigingsplaats Arkel Doel Het geven van openbaar onderwijs aan scholen die onder haar gezag vallen, met inachtneming van artikel 46 van de Wet op het Primair Onderwijs, artikel 51 van de Wet op de Expertisecentra en artikel 42 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Programma 5 Onderwijs Deelnemende partijen De gemeenten Vianen, Giessenlanden, Graafstroom, Leerdam, Liesveld, Lingewaal, Nieuw-Lekkerland en Zederik. Openbaar belang dat wordt behartigd Deze stichting wil de afzonderlijke krachten van de scholen bundelen om zo een extra bijdrage te leveren aan het onderwijs op de scholen. Samen staan de scholen sterk voor openbaar basisonderwijs, dat voor ieder kind toegankelijk is. Door onze diversiteit en kwaliteit willen we de kinderen voorbereiden op een maatschappij waarin we te maken hebben met veelzijdige meningen, waarden en gebruiken. Bestuurlijk belang Het bestuur wordt gevormd door een College van bestuur waar boven een raad van Toezicht is geïnstalleerd. In de Raad van Toezicht hebben vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten zitting. Het Gemeenschappelijk Orgaan functioneert als adviseur aan het College van Bestuur. De taken van de Raad van Toezicht houden het volgende in: Het houden van toezicht op besluiten van en het besturen door het College van bestuur; De Raad van Toezicht benoemt de bestuursleden. Het raad van Toezicht moet vooraf de ontwerpbegroting en de jaarrekening goedkeuren voordat het College van Bestuur die kan vaststellen. Vooraf wordt het gemeenschappelijk Orgaan in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. De Raad van Toezicht is bij iedere wijziging van de statuten betrokken. De gemeente Vianen wordt in het Gemeenschappelijk Orgaan vertegenwoordigd door wethouder mw. drs. M.H. Stolk. Financieel belang De gemeente heeft geen rechtstreeks financieel belang meer in de stichting; de rijksvergoedingen ontvangt door de stichting zelf en zij doet ook haar eigen uitgaven. De gemeenteraad moet echter nog wel de begroting en jaarrekening goedkeuren. De kosten van de huisvesting van de scholen blijven voor rekening van de gemeente. De gemeente ontvangt hiervoor bijdragen uit het gemeentefonds, die gestort worden in de Voorziening onderhoud schoolgebouwen. Werkelijk eigen vermogen jaar 2011 Begin boekjaar 4,49 miljoen Einde boekjaar 3,90 miljoen Werkelijk vreemd vermogen jaar 2011 Begin boekjaar 4,63 miljoen Einde boekjaar 4,54 miljoen

85 Risico s Het risico bestaat dat, wanneer het stichtingsbestuur wanbeleid voert ten gevolge waarvan de scholen in de financiële problemen komen en in hun voortbestaan worden bedreigd, de gemeente dan én het bestuur moet overnemen én de financiële problemen moet oplossen. In het kader van de financiële gelijkstelling kan dit meteen gevolgen hebben voor de doorbetaling aan het bijzonder onderwijs. Beheersmaatregel Jaarlijks wordt de rekening gecontroleerd door een onafhankelijke accountants. Daarop wordt een accountantsverklaring afgegeven. Een exemplaar daarvan wordt doorgezonden naar het ministerie van Onderwijs voor de besteding van de ontvangen rijksmiddelen. Er is verder geen instantie die controle uitoefent op de bedrijfsvoering. Ontwikkelingen 2012 De stichting heeft in 2012 Jenaplanschool De Wilgenhoek te Leerdam overgenomen. De stichting heeft daarmee 29 basisscholen onder haar bevoegde gezag. Beleidsvoornemens De stichting bestaat sinds 1 januari Veel zaken zijn inmiddels ontwikkeld, zoals een meerjarenramingperspectief, een doorkijk naar financiële posities, benchmarking en dergelijke. In de komende tijd besteedt het bestuur hier verder aandacht aan. Het bestuur heeft de beleidsregel vastgesteld dat de algemene reserve (inclusief herwaardering) ten minste 10% van de totale baten in een jaar dient te bedragen. De benodigde financiële buffer wordt jaarlijks herijkt. Overige relevante gegevens Voor een statutenwijziging is goedkeuring nodig van de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen de stichting ontbinden, na overleg met het bestuur, op grond van de wettelijke maatstaf. De gemeenteraad van een van de gemeenten kan op elk moment beslissen (maar niet binnen de eerste vijf jaar na datum van oprichting of toetreding) om de school of scholen waarvan de instandhouding is overgedragen, opnieuw zelf in stand te houden of aan een andere rechtspersoon over te dragen Jaarstukken 2012

86 Stichting Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN) In 2009 heeft Vianen een contract afgesloten met de stichting IBMN en daarmee is de inkoopfunctie ondergebracht bij het IBMN. De inkoopfunctie is vanaf 2010 ingevuld. Vestigingsplaats Utrecht Doel Het doel van IBMN is om naast financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen voor haar leden te behalen, inkoop in te zetten als strategisch en tactisch instrument voor waardecreatie. De dienstverlening is gericht op de professionalisering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van elke deelnemende gemeente. De inkopers begeleiden zowel individuele als gezamenlijke inkoop- en aanbestedingstrajecten, helpen bij het opstellen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en fungeren als vraagbaak/helpdesk op het gebied van inkoop- en aanbesteding. Programma 6 algemene dekkingsmiddelen Deelnemende partijen Een samenwerkingsverband tussen de gemeente Stichtse Vecht (Breukelen, Loenen en Maarssen), Montfoort en De Ronde Venen. Naast deze oprichtingsgemeenten zijn de gemeenten Scherpenzeel, Leusden, IJsselstein, Woudenberg, Vianen, Bodegraven-Reeuwijk en Giessenlanden (21 februari 2013) toegetreden tot de stichting. Bestuurlijk belang De gemeente Vianen wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de gemeentesecretaris dhr. drs. J. v.d. Noordt Financieel belang De gemeente huurt jaarlijks een inkoper bij IBMN. Voor inkoop is een structureel budget beschikbaar van ,--. In 2012 is het aandeel van Vianen in het weerstandsvermogen van IBMN 8.837,--. Risico`s Eventuele juridische bijstand voor claims van derden naar aanleiding van afgesloten inkoopcontracten komen voor rekening van de gemeente. Ontwikkeling 2012 Net als voorgaande jaren wordt er gewerkt met een projectenplanning waarop zowel de individuele als de gezamenlijke inkooptrajecten staan. In 2012 wordt gewerkt met nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid (rekeninghoudend met de nieuwe aanbestedingswet), het handboek duurzaam inkopen wordt 2012 gekoppeld aan de update van het nieuwe aanbestedingsbeleid en daarnaast wordt het contractbeheer uitgewerkt

87 F. Grondbeleid Deze paragraaf handelt over de invloed van de financiële gevolgen van ruimtelijke projecten. Op deze wijze wordt de samenhang tussen de projecten zichtbaar. Om de gemeenteraad in staat te stellen zijn kaderstellende en controlerende taken adequaat te kunnen uitvoeren is een actueel en transparant inzicht in de actieve grondexploitaties en de geprognosticeerde resultaten noodzakelijk. Jaarlijks worden de actieve grondexploitaties geactualiseerd. Aan de hand van de vastgestelde ruimtelijke kaders, uitgangspunten en planning kunnen eventuele afwijkingen in programma, fasering en/of resultaat inzichtelijk worden gemaakt. Op 22 mei 2012 is de Nota Grondbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Deze nota omschrijft het gewenste grondbeleid van de gemeente Vianen en maakt aan burgers en marktpartijen kenbaar op welke wijze het grondbeleid wordt gehanteerd. De nota biedt handvatten op basis waarvan per locatie beoordeeld kan worden welk grondbeleid en welke samenwerkingsvorm het beste bij die ontwikkeling past. Waarom grondbeleid? Via grondbeleid kan een nadere invulling aan het uitvoeren van bepaalde programma s worden gegeven. Gedacht kan worden aan groen, water, wonen, werken en recreëren. Tegelijkertijd kan het grondbeleid tot (extra) baten van de gemeente leiden, maar ook tot (extra) lasten. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico s van het grondbeleid zijn van belang voor de financiële positie van de gemeente en voor de exploitatie zelf. De Nota Grondbeleid is de basis voor vervolgrapportages. In juni 2012 zijn de grondexploitaties, De Bleek, Gaasperwaard, Helsdingen en het Meerjaren Perspectief geactualiseerd. Het opstellen van een risicoanalyse grondexploitaties is in 2007 ter hand genomen. Dit heeft erin geresulteerd dat in iedere begroting en jaarrekening (paragraaf weerstandsvermogen) de weerstandscapaciteit zal worden gerapporteerd. Medio 2008 is de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening, met daaraan gekoppeld de grondexploitatiewet, van kracht geworden. De doelstelling van de wet is om het gemeentebestuur de nodige instrumenten te bieden om tot een beter kostenverhaal te kunnen komen bij gebiedsontwikkeling. Gevolg hiervan is dat aan de oude wet gerelateerd beleid aangepast moet worden aan de nieuwe wet. Dit heeft ook gevolgen voor het te voeren grondbeleid en was mede aanleiding tot het vaststellen van een nieuwe Nota Grondbeleid. De nota Bovenwijkse Voorzieningen is op 4 december 2012 vastgesteld. Die Nota regelt, dat de gemeente, bij ontwikkelingen, een financiële bijdrage kan afdwingen wanneer er voorzieningen komen die niet uitsluitend ten behoeve van één exploitatiegebied worden gerealiseerd. Een bovenwijkse voorziening is een voorziening van openbaar nut, waarvan het belang en de baat uitstijgen boven de exploitatie van een (exploitatie)gebied en waarvan de kosten, vanwege het nut voor meerdere gebieden, niet door één exploitatie moet worden gedragen Jaarstukken 2012

88 Financiële positie Voor de grondexploitatie is een algemene reserve grondexploitatie beschikbaar welke bedoeld is voor het opvangen van onvoorziene risico s en voor voeding van twee voorzieningen. Voor de voorzienbare risico s in de grondexploitatie zijn twee voorzieningen gevormd: een voor geraamde verliezen op gronden in exploitatie en een ter afdekking van hoge boekwaarden van gronden welke nog niet in exploitatie genomen zijn. Verwachte verliezen op de gronden en grondexploitaties zijn in mindering gebracht op de in de balans opgenomen boekwaarde. Op de lopende grondexploitaties is een voorlopig voordelig resultaat geraamd. Of dit voordeel daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden hangt mede af van de ontwikkeling van de economische omstandigheden. Algemene reserve grondexploitatie Per 1 januari 2012 bedraagt de reserve , het saldo ontwikkelt zich als volgt. Algemene reserve grondexploitatie af onttrekkingen bij toevoegingen Saldo In de reserve was een bedrag van geblokkeerd voor afdekking van kapitaallasten van de persleiding De Limiet en reconstructie Sportlaan. In de nota Rentebeleid, Reserves en Voorzieningen is besloten geen kapitaal meer te blokkeren om (kapitaal)lasten in de exploitatie te dekken. Hierdoor is het geblokkeerde bedrag in de algemene reserve grondexploitatie vrij besteedbaar geworden. Het saldo van de reeds besloten toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve (o.a. Hofplein en Hoef en Haag) bedraagt Gronden nog niet in exploitatie De boekwaarde per 31 december 2012 van gronden welke nog niet in exploitatie zijn genomen bedraagt Voorziening gronden nog niet in exploitatie Voor gronden welke nog niet in exploitatie zijn genomen en waarvoor dus ook geen exploitatie-berekening beschikbaar is, wordt een voorziening gevormd. Voor de vorming van de voorziening wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de gronden in deze complexen gewaardeerd worden tegen de agrarische verkoopwaarde van 5 per m². Voor de boekwaarde minus deze verkoopwaarde wordt een voorziening gevormd. De voorziening kan opgeheven worden op het moment dat de gronden in exploitatie genomen worden. De voorziening is in 2012 in zijn geheel afgeboekt in verband met het afsluiten van Sluiseiland. Voor de afwikkeling van de kosten Sluiseiland wordt in de voorziening gestort

89 Hieronder volgt een overzicht van de boekwaarden van de gronden nog niet in exploitatie en de daar tegenover staande voorziening: Boekwaarden en voorzieningen niet in exploitatie genomen complexen Boekwaarde Boekwaarde complex voorziening per per a, Sluiseiland b, Coupure/Klaverkamp c, Overige gronden d, Hoef en Haag Totale boekwaarde Gronden in exploitatie De boekwaarde van de gronden in exploitatie, per 31 januari 2012, bedraagt Voorziening gronden in exploitatie Voor geraamde verliezen van complexen in exploitatie is een voorziening gevormd die per 31 december bedraagt. Hieronder volgt een overzicht van de boekwaarden van de complexen in exploitatie en de daar tegenover staande voorziening voor geraamde verliezen: Boekwaarde Boekwaarde complex voorziening per per A. Industrieterrein 0 B. Blankenborch C. Gaasperwaard D. De Bleek E. Helsdingen Totale boekwaarde De boekwaarde alle lopende projecten per 31 januari 2012, bedraagt Jaarstukken 2012

90 Beschrijving projecten Blankenborch Gaasperwaard Sluiseiland De Bleek De wijk Blankenborch is voltooid, er zijn in totaal 448 woningen gebouwd. Het grondwater is vanwege de verontreiniging nog enige tijd gespoeld. De saneerder heeft inmiddels een rapport opgesteld dat nu bij de provincie Utrecht ligt ter beoordeling. Afhankelijk van het oordeel van de provincie als bevoegd gezag worden vervolgstappen ondernomen In 2010 zijn de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van Gaasperwaard van start gegaan, in maart 2011 heeft het eerste bedrijf op Gaasperwaard de eerste paal geslagen en gedurende het eerste kwartaal van 2012 is de 50% uitgiftegrens overschreden. De uitgifte van de A27- en utilitaire zone verloopt hiermee voorspoedig; de interesse voor de Overgangszone Biezenweg en de Groene Randwegzone (lichte bedrijfsactiviteiten en de mogelijkheid om bedrijfswoningen te realiseren) is in de huidige markt gering te noemen en vergt extra aandacht voor Hiertoe wordt voor de zomer o.a. een marketingstrategie ontwikkeld. Begin 2013 is de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Gaasperwaard (CVvEG) opgericht, mede t.b.v. de belangenbehartiging van de ondernemers op Gaasperwaard, en in de eerste helft van 2013 zal een parkmanagementorganisatie worden geselecteerd. Eind 2013 wordt het terrein woonrijp gemaakt. Begin 2012 heeft LEKSTEDEwonen gemeld dat men geen partij heeft kunnen contracteren voor de bouw van de woontoren. LEKSTEDEwonen wilde echter graag met de gemeente in gesprek blijven over het plan en heeft uiteindelijk een finale bieding mogen doen als basis voor een laatste ronde onderhandelingen. Voor de onderhandelingen over de finale bieding is medio 2012 extra krediet beschikbaar gesteld en daarbij kenbaar gemaakt dat het uitgangspunt bij de onderhandelingen is dat het uiteindelijke gemeentelijke saldo niet meer mag bedragen dan de reeds gevormde voorziening per Eind 2012 is de raad geïnformeerd over het resultaat van de gesprekken. Gemeld is dat de gesprekken constructief en in een goede verstandhouding verlopen maar dat partijen zich terdege realiseren dat de marktomstandigheden verre van ideaal zijn en dat zij er rekening mee moeten houden deze situatie nog wel enige tijd zo zal blijven. Partijen hebben daarna verschillende strategieën die tot succes kunnen leiden nader onderzocht, dat heeft veel energie en creativiteit gevergd. In de loop van 2013 is door partijen geconstateerd dat geen overeenstemming is bereikt. Dat heeft zowel met geld als met risico's verbonden aan de bieding te maken, dat alles tegen de achtergrond van de voortdurende onzekerheid op de woningmarkt. Besloten is het complex per af te sluiten en een voorziening te vormen voor de afwikkeling. De gronden zijn overgedragen aan het complex Overige gronden tegen 5 per m2. In het gebied worden 37 eengezinswoningen ontwikkeld. In de zomer van 2011 is gestart met de bouw de rij- en patiowoningen en een aantal 2^1 kap-woningen, deze zijn allen in het voorjaar 2012 opgeleverd. Met de ontwikkelaar zijn ter bevordering van de verkoopbaarheid aanvullende afspraken gemaakt over de fasering en grondafname. De afspraken zijn aangepast, grondafname uiterlijk 31 december 2013 plaats te vinden. In 2013 zal gestart worden met de bouw van fase 3, bestaande uit 2^1 kap-woningen

91 Helsdingen In de zomer van 2011 is begonnen met de bouw van fase 1.1, bestaande uit 28 rijwoningen in de noordwestelijke hoek van het terrein tussen het Oosterlicht College en de basisschool. Van deze 28 woningen zijn acht starterswoningen. De woningen zijn in de zomer van 2012 opgeleverd en zijn inmiddels allemaal verkocht. In mei 2012 is gestart met de verkoop van fase 1.2, bestaande uit 30 2^1kap woningen. Voorafgaand aan de start verkoop zijn door het college met de ontwikkelaar van het project aanvullende contractafspraken gemaakt met als doel een meer vraaggericht en betaalbaar product te kunnen realiseren. Helaas heeft dit niet het gewenste effect gehad, in 2012 zijn voor deze fase geen woningen verkocht. In het voorjaar van 2012 is gestart met de bouw van het woonzorgcomplex Helsdingen. In dit gebouw worden 24 mensen gehuisvest met een psychogeriatrische aandoening (middels kleinschalig groepswonen) en zullen er 16 mensen met een verstandelijke beperking zelfstandig gaan wonen. Tevens is in dit complex ten behoeve van de mensen in de wijk ruimte gereserveerd voor dagverzorging, het gaat dan vooral om mensen die overdag net een steuntje in de rug nodig hebben en daardoor in staat zijn langer thuis/zelfstandig te blijven wonen. Het woonzorgcomplex wordt in de zomer van 2013 opgeleverd. Hoef en Haag Het masterplan voor Hoef en Haag is in het voorjaar van 2012 in concept afgerond en daarna vrijgegeven voor inspraak en overleg. Dat geschiedde parallel aan de inspraak en overleg over de nieuwe structuurvisie voor Vianen met het bijbehorend planmer. Alle reacties zijn in het najaar verwerkt, waarna de raad in een extra ingelaste vergadering begin december het Masterplan voor Hoef en Haag heeft vastgesteld. Inmiddels is ook Hoef en Haag in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie verankerd en daarmee is er groen licht gegeven door de provincie voor de ontwikkeling va Hoef en Haag. Coupure/Klaverkamp November 2011 heeft het college besloten het project Coupure/Klaverkamp ten gunste van het project Herstructurering Wilhelminastraat in de ijskast te zetten. Omdat er nu geen direct voornemen is tot het ontwikkelen van de locaties, zijn de locaties in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2012 opgenomen in het complex overige gronden als Niet in exploitatie genomen. De boekwaarde is hierbij afgeboekt met de voorziening. Dorpshuis en woningen Zijderveld In 2011 is met Lekstede een overeenkomst gesloten voor de bouw van een nieuw dorpshuis in de kern Zijderveld en de bouw van een aantal woningen in de directe nabijheid daarvan. In september 2012 is gestart met de bouw van het nieuwe dorpshuis, oplevering staat gepland september In 2013 zal een start worden gemaakt met de bouw van de eerste woningen. Nadat het nieuwe dorpshuis gereed is zal het huidige dorpshuis worden gesloopt. Op deze locatie wordt dan een kleinschalig appartementencomplex gerealiseerd Jaarstukken 2012

92 G. Lokale heffingen Deze paragraaf Lokale heffingen bevat: a. de geraamde en gerealiseerde inkomsten; b. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; c. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen; d. een aanduiding van de lokale lastendruk; e. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. A. Geraamde en gerealiseerde heffingen Begroot Gerealiseerd Verschil Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten OZB Leges (bouw, parkeren, gebruiksvergun., burgerzaken) Rioolafvoerrecht Graf en begraafrechten Hondenbelasting Weekmarkt Havengelden Precariobelasting Toeristenbelasting Jaarmarkt Passantenhaven liggelden Brandweerrechten Totaal (basis belastingscenario) Het voordelige verschil, ad wordt grotendeels veroorzaakt door een hogere opbrengst van het rioolafvoerrecht en de toeristenbelasting. B. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen 1. De tot op heden gevolgde systematiek (belastingscenario) voor belastingen en tarieven dient als uitgangspunt gehanteerd te blijven. Hierbij gelden de principes van kostendekkendheid, profijtbeginsel en de vervuiler betaalt. 2. Aanpassingen geschieden trendmatig

93 C. Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen; Onder a worden alle geraamde en werkelijke inkomsten weergegeven. Hieronder worden de lasten, de baten en de kostendekkingspercentages van de belangrijkste heffingen voor de burger weergegeven. De lasten die gedekt moeten worden door de heffingen en de andere inkomsten bedragen: * Begroting 2012 Gerealiseerd 2012 Lasten Baten Lasten Baten Afvalstoffenheffing & reinigingsrechten % % Rioolrechten % % * T.o.v. de vorige kolom worden in deze kolom niet alleen de belastingopbrengsten vermeld, maar ook alle andere inkomsten van het product. (bv. Opbrengst oud ijzer en kunsstofinzameling) Kostendekking De tarieven en de kostendekking worden bepaald op basis van de gegevens uit de primaire begroting. De begroting wordt via bestuursrapportages (BR) aangepast. Structurele wijzigingen worden betrokken bij de volgende begroting waar de tarieven en de kostendekking worden bepaald. De verschillen worden toegelicht bij de betreffende programma s. D. Lokale lastendruk OZB De tarieven 2012 zijn verhoogd met 3% index. Verder zijn de tarieven ten opzichte van 2011 aangepast in verband met de hertaxatie naar de peildatum (belastingjaar 2012) Hierbij is de waardeverlaging van de woningen met 2 % en de niet-woningen met 8 % aangepast. OZB als percentage van de waarde Per 1 januari 2009 is de tariefstelling per waarde-eenheid van een onroerend goed vervangen door een percentage van de waarde. De stijgingen voor eigenaren en gebruikers zijn ten opzichte van 2011 Eigenaren woningen van 0,0828% naar 0,0870 % Gebruikers woningen is afgeschaft Eigenaren niet-woningen van 0,1569% naar 0,1757% Gebruikers niet-woningen van 0,1273% naar 0,1425 % Jaarstukken 2012

94 Onroerende Zaakbelasting Begroot Werkelijk Opbrengsten O.Z.B. Woningen/eigenaren O.Z.B. Woningen/gebruikers 0 0 Totaal woningen O.Z.B. Niet-woningen/eigenaren O.Z.B. Niet-woningen/gebruikers Totaal niet-woningen Totale opbrengsten Afvalstoffenheffing & reinigingsrechten Ten opzichte van 2011 is het tarief van de afvalstoffenheffing met 3 % gestegen. Tarieven 2012 ten opzichte van 2011: 140 liter grijs en 140 liter groen van 183,20 naar 188,70 Ondergrondse inzameling van 183,20 naar 188, liter grijs en 140 liter groen van 248,17 naar 255,62 Extra 140 liter groen van 31,59 naar 32,54 Extra 240 liter grijs van 76,71 naar 79,01 Rioolrecht Ten opzichte van 2011 stijgt het tarief met 3 % als gevolg van het streven naar 100% kostendekking. Het tarief 2012 per aansluiting stijgt van 234,00 naar 241,01 Belastingdruk* belastingdruk is OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing

95 Belastingdruk (enkele voorbeelden). OZB Toename Toename waarde in in % huish. 140 liter cont. met huurwoning nvt 417,20 429,71 12,51 3,0% huish. 240 lit. cont. met huurwoning nvt 482,17 496,63 14,46 3,0% huish. 140 liter cont. met eigen woning ,10 581,96 19,86 3,5% ,50 625,46 21,96 3,6% ,60 690,71 25,11 3,8% huish. 240 lit. cont. met eigen woning ,07 648,88 21,81 3,5% ,47 692,38 23,91 3,6% ,57 757,63 27,06 3,7% In deze vergelijking is er vanuit gegaan dat de woning niet in waarde is gestegen of gedaald, een 1 persoonshuishouden een 140 liter grijs en groene container heeft en een meerpersoonshuishouden een 240 liter grijs en een 140 liter groene container. E. Kwijtscheldingsbeleid Voor mensen met een minimum inkomen en weinig/geen vermogen bestaat de mogelijkheid van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de lokale belastingen. Dit is het geval als aan de voorwaarden voor kwijtschelding van de invorderingswet is voldaan. De gemeente Vianen hanteert de zogenaamde 100%- norm, hetgeen betekent dat inwoners van Vianen met inkomen op bijstandsniveau in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking komen. werkelijk 2012 werkelijk 2011 werkelijk 2010 Werkelijk 2009 Aantal aanvragen Aantal toewijzingen In Euro's: Hondenbelasting Rioolafvoerrecht Afvalstoffenheffing Het aantal aanvragen en toewijzingen is gestegen t.o.v Een analyse ontbreekt. Waarschijnlijk is dit een gevolg van de gewijzigde economische situatie Jaarstukken 2012

96 - 96 -

97 Jaarrekening Jaarstukken 2012

98 Balans per 31 december ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa - Investeringen met een economisch nut Investeringen met maatschappelijk nut Financiële vaste activa - Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen gemeenschappelijke regelingen Leningen aan: - woningbouwcorporaties - overige verbonden partijen Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jr Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden - Grond- en hulpstoffen - niet in exploitatie genomen bouwgronden overige gronden Onderhanden werk (gronden in exploitatie) Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar - Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Overige uitzettingen Liquide middelen - Kassaldi Bank- en girosaldi Overlopende activa - van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen - Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen Totaal vlottende activa Totaal-generaal

99 PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen - Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Voorzieningen - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's Onderhoudsegalisatievoorzieningen Door derden beklemde middelen* 0 0 Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar - Onderhandse leningen Waarborgsommen Totaal vaste passiva Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar - Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Overige schulden Overlopende passiva - van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen - Overige vooruitontvangen bedragen en nog te betalen bedragen Totaal vlottende passiva Totaal-generaal Gewaarborgde geldleningen Jaarstukken 2012

100 Programmarekening 2012 Recapitulatie programmarekening 2012 gemeente Vianen. Lasten programma's Begroting Begroting voor wijziging na wijziging Werkelijk Verschil Nr. Naam Dienstverlenend Stimulerend Leefbaar Groeiend Politiek & Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten Baten programma's Begroting Begroting voor wijziging na wijziging Werkelijk Verschil Nr. Naam Dienstverlenend Stimulerend Leefbaar Groeiend Politiek & Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Totaal baten Resultaat voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming Het positieve resultaat na bestemming bedraagt De belangrijkste verschillen worden in de analyse begrotingsrechtmatigheid, en in de toelichting op de programmarekening toegelicht. Met de invoering van de BBV in 2004 hebben we twee verschillende resultaten: - Resultaat voor bestemming positief - Resultaat na bestemming positief Resultaat voor bestemming wil zeggen: resultaat zonder gebruikmaking van toevoegingen/onttrekkingen aan reserves. Het BBV wil dus een zuiver exploitatieresultaat laten zien

101 Resultaat na bestemming is vergelijkbaar met het resultaat zoals we dat voorheen presenteerden, dus resultaat nadat de mutaties van de reserves verwerkt zijn. Dit is het resultaat waar u nog een bestemming aan moet geven (zie raadsvoorstel). Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding Bij het samenstellen van de jaarrekening is gehandeld naar de inhoud en de bedoelingen van het met ingang van 1 januari 2004 in werking getreden Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Toegepast is het stelstel van lasten en baten, wat betekent dat de baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zijn betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico s worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Vaste activa De waardering van de vaste activa vindt plaats op basis van de historische aanschafprijs. Specifieke subsidies of bijdragen van het rijk, provincie of derden zijn hierop in mindering gebracht. Compensabele BTW wordt niet geactiveerd. De activa worden gewaardeerd tegen historische aanschafprijs verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving van de activa vindt in principe plaats volgens het lineaire systeem. Wordt hiervan afgeweken (volgens het annuïteitensysteem) dan wordt dit in het overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven aangegeven. Voor het toepassen van de afschrijvingstermijn wordt uitgegaan van de verwachte gebruiks- of nuttigheidsduur van de investering. In de raad van december 2005 is de Nota activabeleid vastgesteld. Met deze nota bakent de raad de formele kaders af waarbinnen het college haar taken kan uitvoeren met betrekking tot het doen van investeringen en afschrijvingen. Investeringen die vanaf 2006 plaatsvinden worden afgeschreven in het eerste jaar na aanschaf, volgens onderstaande tabel. Afschrijvingstabel: Immateriële vaste activa Maximaal 5 jaar (BBV) Materiële vaste activa - Gronden en terreinen Niet - Gebouwen 40 jaar - Grond-, weg- en waterbouwkundige werken jaar - Vervoermiddelen 5-15 jaar Jaarstukken 2012

102 - Machines, apparaten en installaties 5-20 jaar - Computerapparatuur en benodigdheden 3-10 jaar - Inventaris en meubilair jaar Financiële vaste activa Niet In 2012 heeft ten aanzien van de kapitaalverstrekking aan Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (S.V.N.) een stelselwijziging plaatsgevonden. Daar waar in voorgaande jaren de door S.V.N. verstrekte startersleningen werden afgewaardeerd van de financiële activa is per dit gecorrigeerd. Hierdoor is de deelname aan het stimuleringsfonds per gewaardeerd op , waar per de deelname werd gewaardeerd op De nu in de balans opgenomen kapitaalverstrekking geeft aan welk bedrag door S.V.N is verstrekt. Daarnaast wordt een rekening courant verhouding opgenomen bij de vlottende activa overige uitzettingen. Investeringen onder (exclusief hoofdfunctie 4, onderwijs) worden niet langer geactiveerd en direct ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht. Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Deze waarde is bepaald op 5 per m², welke reëel is als opbrengst van agrarische grond. Als berekeningsgrondslag, voor de aan de bouwgrondexploitaties toegerekende rente, hebben de percentages gediend van rekening courant zoals de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten deze aan haar cliënten berekent. Voor de berekening van deze bedragen is per kwartaal beoordeeld de stand van de uitgaven en inkomsten op de betrokken functie 830 (gedeelte bouwgrondexploitatie) en vervolgens rente berekend. Op nog in exploitatie zijnde gronden wordt niet afgeschreven. De als onderhanden werken opgenomen complexen in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs. Hierop is in mindering gebracht de voorziening voor de toekomstige verliezen van deze complexen. Liquide middelen en overlopende posten. Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer

103 Overige overlopende activa en passiva De waardering van de overige activa en passiva geschiedt in het algemeen tegen nominale waarden. Wanneer hiervan wordt afgeweken, is dit in de toelichting bij de betrokken post vermeld. Borg en garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen Jaarstukken 2012

104 Toelichting op de balans per 31 december ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Boekw Boekw a. Kosten onderzoek en ontwikkelling Materiële vaste activa Boekw Boekw Investeringen met economisch nut a. gronden en terreinen b. woonruimten c. bedrijfsgebouwen d. grond-,weg-en waterbouwk.werken e. vervoermiddelen f. machines, apparaten en installaties g. overige materiële vaste activa Investeringen met maatschappelijk nut a. gronden en terreinen b. woonruimten c. grond-,weg-en waterbouwk.werken d. vervoermiddelen e. machines, apparaten en installaties f. overige materiële vaste activa Verloop bedragen investeringen met economisch nut in Boekw invest. desinv. bijdr.derden afschr. Boekw a b. 0 0 c d e f g

105 Grootste investeringen (> ) in materiële activa met economisch nut Sportcentrum Helsdingen Riolering: vervanging riolering Achterweg Hagestein Riolering algemeen: vervanging en renovatie Verloop bedragen investeringen met maatschappelijk nut in Boekw invest. desinv. bijdr.derden afschr. Boekw a b c d e f Grootste investeringen (> ) in materiële activa met maatschappelijk nut Fietstunnel A Herstructurering kruispunt Motel Vianen Wegen: herinrichting Van Duvenvoordestraat Project: BuitenGewoon Voor een overzicht van alle investeringen wordt verwezen naar het overzicht van de geactiveerde kapitaaluitgaven (staat C), opgenomen als bijlage in de Productrekening Financiële vaste activa Boekw Boekw A. Kapitaalverstrekkingen aan: Aa. deelnemingen Ab. gemeenschappelijke regelingen B. Leningen aan: verbonden partijen D. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer E. Bijdragen aan activa in eigendom van derden De saldi per van Ab ( ), B ( ) zijn per overgeheveld naar rubriek D Jaarstukken 2012

106 Het verloop van de financiële vaste activa was gedurende 2012 als weergegeven in onderstaand verloopoverzicht. Verloop in bedragen x Boekw Boekw Investeringen Desinvesteringen Aflossingen/ afschrijvingen Afwaarderingen Boekw Aa Ab B D E A. Kapitaalverstrekkingen Aa. Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Per 31 december 2012 is deze post als volgt te specificeren: Aandelen NV B N G; aandelen Aandelen Eneco; aandelen Aandelen Oasen; 20 aandelen Deelname kapitaal BV Vrijstad D. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer De post Overige langlopende leningen is uit de volgende leningen opgebouwd: Boekw Boekw Verstrekte hypothecaire geldleningen aan ambtenaren Verstrekte leningen fietsplan Lening St.Dorpshuis Everdingen Deelname St.Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Brede school Door deelname in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting heeft de gemeente de mogelijkheid om leningen te verstrekken in het kader van verbetering van de volkshuisvesting. Per werd deze gewaardeerd op In verband een stelselwijziging als gevolg van een nieuwe waarderingssysthematiek is de deelname per gewaardeerd op Per heeft de gemeente voor een bedrag van aan leningen verstrekt. Het saldo op de rekening courant bedraagt per 31 december

107 In 2011 werd deze post onder Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen gepresenteerd, in 2012 is de deelname opgenomen onder overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer. E. Bijdragen activa in eigendom derden De bijdragen aan activa in eigendom van derden bestaat uit de posten als opgenomen in onderstaand overzicht. Boekwaarde Boekwaarde Uurwerkinstall. NH Kerk EVD Gr.toren/stadsmuur NH-kerk Stadsmuur ged. Langendijk VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Boekw Boekw A. Grond- en hulpstoffen Aa. niet in exploitatie genomen bouwgronden Ab. overige grond- en hulpstoffen B. Onderhanden werken Subtotaal voorraden Voorziening: niet in exploitatie genomen bouwgronden overige gronden onderhanden werken Totaal voorzieningen Totaal voorraden In de balans zijn de voorzieningen deels in mindering gebracht op de activapost voorraden Jaarstukken 2012

108 Verslag bouwgrondexploitaties 2012 Algemeen De exploitatieberekeningen voor de bouwgronden geschiedt op basis van eindwaarde. Naast bovenstaande opstelling, als onderdeel van de toelichting op de balans, is ter aanvulling hierop nog een verkorte versie van de oude modelstaat P opgenomen. Hierin is onder andere de formeel vastgestelde kostprijsberekening opgenomen. Deze staat P is opgenomen in het boek Productrekening A. Nog niet in exploitatie genomen gronden De waarde van de gronden, welke nog niet in exploitatie zijn, is 5 per m². Dit is de prijs welke thans reëel is als opbrengst voor agrarische grond. Voor nog niet in exploitatie genomen gronden waarvan de boekwaarde hoger is dan 5 per m² is een voorziening gevormd. De wijzigingen zijn ten laste c.q. ten gunste gebracht van de algemene reserve grondexploitatie. Voor een specificatie van de uitgaven en inkomsten van de complexen wordt verwezen naar de bijlage (staat P) waarin een overzicht per complex is opgenomen. Boekwaarden en voorzieningen niet in exploitatie genomen en overige complexen Boekwaarde Boekwaarde complex voorziening per a. Sluiseiland b. Coupure / Klaverkamp c. Overige gronden d. Hoef en Haag Totale boekwaarde Verloopoverzicht nog niet in exploitatie genomen complexen Boekwaarde Boekwaarde Investering Desinvestering Naar gronden in exploitatie Naar ander complex Onttrokken aan voorziening Winst uitname Boekwaarde a b c d Het complex overige gronden is per ook gepresenteerd onder overige gronden

109 Verloopoverzicht overige gronden Boekwaarde Boekwaarde Investering Desinvestering Naar gronden in exploitatie Naar ander complex Onttrokken aan voorziening Winst uitname Boekwaarde c B. In exploitatie genomen gronden Naar aanleiding van de bijgestelde exploitaties zijn de geraamde resultaten gewijzigd. Waar nodig is een voorziening gevormd voor geraamde verliezen, of is de reeds bestaande voorziening aangepast aan het nieuwe, geraamde, resultaat. Deze wijzigingen zijn ten laste c.q. ten gunste gebracht van de algemene reserve grondexploitatie. Boekwaarden en voorzieningen in exploitatie genomen complexen Boekwaarde Boekwaarde complex voorziening per per A. Gaasperwaard B. De Bleek C. Helsdingen Totale boekwaarde Verloopoverzicht in exploitatie genomen complexen Boekwaarde Investering Inkomsten Winstuitname Onttrokken aan voorziening Boekwaarde Voorziening Verlieslat. complex Balanswaarde A B C Jaarstukken 2012

110 Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar De uitzettingen worden als volgt gespecificeerd Boekwaarde Boekwaarde a. Vorderingen op openbare lichamen b. Overige vorderingen c. Overige uitzettingen subtotaal Af: voorziening dubieuze debiteuren voorziening dubieuze belastingdebiteuren Af: voorziening dubieuze debiteuren maatschappelijke.zaken totaal Toelichting uitzettingen a. Vorderingen op openbare lichamen Deze post bevat o.a. onderstaande vordering: Afrekening btw-compensatiefonds ad Deze vordering wordt uitbetaald op 1 juli 2013 b. Overige vorderingen Vorderingen overige debiteuren ad Vorderingen maatschappelijke zaken ad Vorderingen op belastingdebiteuren ad c. Overige uitzettingen Dit betreft de rekening courant met de Stichting Volkshuisvesting Nederland Liquide middelen Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd Boekw Boekw contanten banken en giro Dit betreft de credit saldi van de bankrekeningen en de kas per 31 december

111 Overlopende activa Boekw Boekw van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen Saldo overlopende activa De in de balans opgenomen nog van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd: De in de balans opgenomen nog van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Nog te ontvangen subsidies overheid Saldo Saldo Toevoegingen Ontvangen Saldo Vrevia fietsvoetveer bijdr. BRU Vrevia fietsvoetveer bijdr. provincie Verkeersmaatregleen algemeen Verkeersmaatregleen algemeen Fietstunnel A Woonserviceszones 2010/ VHL roze ISV Bodem spoedlocaties ISV III bodem subs Reconstructie kruispunt A2-Bentzberg Busstation Lekbrug Dorpshuis Zijderveld Jaarstukken 2012

112 PASSIVA EIGEN VERMOGEN ALGEMENE RESERVE saldo aan het vermeerderingen: bestemming verminde- saldo aan het begin van het rente- toevoeging resultaat ringen einde van het dienstjaar bijschrijving dienstjaar Algemene reserve Reserve vrijgevallen gelden Totaal vrij besteedbare reserves BESTEMMINGSRESERVES voor egalisatie van tarieven Res. Egalisatie afvalstoffenheffing Totaal bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven overige bestemmingsreserves Algemene reserve grondexploitatie Res. bovenwijkse voorzieningen Res. voorlopige resultaten industrieterrein Res. restauratie Res. aandelen Eneco Res. aandelen Oasen Res. culturele, recreat. & sociale doeleinden Res. afkoop ond./expl. verkeerslichten Motel Res. huisvesting O.B.O. (kap.last. Wiekslag) Res. volkshuisvesting Res. volkshuisvesting S.V.N Res. risico's beheersprogramma's Res. sportcentrum Helsdingen Res. Wet Werk & Bijstand Res. monumentale bomen Res. dekking kapitaallasten Lijnbaan Res. kinderopvang Res. bestemmingsplannen Res. egalisatie bijzondere bijstand Res. openbare verlichting Res. Brede school Reserve onderwijsachterstandenbestrijding Reserve klantbemiddeling voor activering en uitstroom Reserve Hoogwaardig handhaven Reserve uitv. toekomstgericht personeelsbeleid Reserve beleid erfgoedwaardenkaart Reserve vertrouwenscommissien nwe burgemeester Reserve open einde regeling Reserve oud papier Reserve impulsinvesteringen Totaal overige bestemmingsreserves Totaal Bestemmingsreserves Totaal Reserves Alle reserves en voorzieningen zijn voor de periode getoetst op toereikendheid. Voor zover de plannen nu bekend zijn, zijn de saldi toereikend

113 Algemene Reserve Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen De Algemene Reserve maakt deel uit van de weerstandscapaciteit en is bedoeld om calamiteiten en andere éénmalige tegenvallers op te kunnen vangen. Stand per Onttrekking Bespaarde rente Toevoeging Stand per Toelichting afname reserve: Hieronder worden de grootste mutaties weergeven (> ) over de algemene reserve Toevoegingen: Saldo begroting e bestuursrapportage Onttrekkingen: Programmarekening e Bestuursrapportage Reserve Vrijgevallen gelden Saldi van opgeheven reserves is in deze reserve gestort ten einde de gelden beschikbaar te houden voor incidentele onvoorziene uitgaven ten tijde van het preventief toezicht op maat door de provincie. Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Toevoegingen: Reserve restauratie Reserve culturele, recreatieve en soc.doeleinden Reserve afkoop ond/expl. verkeerslichten Motel Reserve Huisvesting openbaar Basisonderwijs Reserve sportcentrum Helsdingen Reserve Monumentale bomen Reserve dekking kapitaallasten Lijnbaan Reserve kinderopvang Reserve bestemmingsplannen Reserve Brede school Reserve hoogwaardig handhaven Reserve beleid erfgoedwaardenkaart Reserve vertrouwenscommissie nieuwe burgemeester Storting restant voorziening verlof Afname verlofberg Jaarstukken 2012

114 Onttrekkingen Vorming 'voorziening' Niet opgenomen vakantiedagen Dekking krediet Herziening bestemmingsplannen Algemene Reserve Grondexploitatie Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen Opvangen van onvoorzienbare risico s in de grondexploitatie en voeding van de voorzieningen verliesgevende complexen in exploitatie en waarde gronden niet in exploitatie. Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting toevoegingen en onttrekkingen algemene reserve grondexploitatie Toevoegingen Programmarekening Onttrekkingen Complex Hoef en Haag Nadeel grondruil NH-kerk Hagestein Ophoging voorziening Niet in expl. Genomen Gronden Sluiseiland Besteding krediet WRO Vorming voorziening afwikkeling Sluiseiland Reserve bovenwijkse voorzieningen Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Toevoegingen: Grondverkopen Helsdingen De Bleek Gaasperwaard Onttrekkingen De reserve Bovenwijkse voorzieningen Gaasperwaard is samengevoegd met deze reserve, zodat alle bovenwijkse voorzieningen in één reserve zitten. Het negatieve saldo (40.469) van de reserve bovenwijkse voorzieningen Gaasperwaard is aangevuld vanuit deze reserve

115 Reserve voorlopige resultaten industrieterrein Programma 4 Economische zaken Revitalisering bestaand industrieterrein Stand per Onttrekking Bespaarde rente Toevoeging Stand per Toelichting Toevoegingen: De bijdrage van de fietstunnel A2 ( ) is gestort in de reserve in verband met verrekening van een eerdere bijdrage. Onttrekkingen: Herstructurering bedrijventerrein Proceskosten Niemans Storting in nieuw gevormde reserve 'Impulsinvesteringen' Reserve restauratie Programma 6 Cultuur en recreatie Restaureren van gemeentelijke monumenten. Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Onttrekkingen: In de nota Rentebeleid, Reserves en voorzieningen 2012 is besloten deze reserve op te heffen en het saldo toe te voegen aan de reserve vrijgevallen gelden Jaarstukken 2012

116 Reserve aandelen Eneco Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen Het reserveren van de aandelen Eneco. Stand per Onttrekking Bespaarde rente Toevoeging Stand per Reserve aandelen Oasen Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen Het reserveren van de aandelen Oasen Stand per Onttrekking Bespaarde rente Toevoeging Stand per Reserve culturele, recreatieve en sociale doeleinden Programma 6 Cultuur en recreatie Het bevorderen van projecten met culturele, recreatieve en sociale doeleinden. Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Onttrekkingen In de nota Rentebeleid, Reserves en voorzieningen 2012 is besloten deze reserve op te heffen en het saldo toe te voegen aan de reserve vrijgevallen gelden. Reserve afkoop ond/expl. verkeerslichten Motel Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat Dekken van de exploitatielasten van de verkeerslichten bij het motel Vianen. Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per

117 Toelichting Onttrekkingen In de nota Rentebeleid, Reserves en voorzieningen 2012 is besloten deze reserve op te heffen en het saldo toe te voegen aan de reserve vrijgevallen gelden. Reserve Huisvesting openbaar Basisonderwijs Programma 5 Onderwijs Het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de huisvesting van het openbaar basisonderwijs. Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Onttrekkingen In de nota Rentebeleid, Reserves en voorzieningen 2012 is besloten deze reserve op te heffen en het saldo toe te voegen aan de reserve vrijgevallen gelden. Reserve Volkshuisvesting Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Tot het instellen van de reserve volkshuisvesting is in de raadsvergadering van 25 februari 1999 besloten en omvat de volgende aanwendingsmogelijkheden: voor gemeentelijke projecten, al dan niet in samenwerking met derden, en met name voor projecten als: Herstructureren van bestaande wijken/ (her) ontwikkelen stadsdelen Voorzieningen in het kader van de veiligheid Restauratie gemeentelijke monumenten Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Toevoegingen Vanuit het resultaat van de jaarrekening 2011 is besloten toe te voegen aan deze reserve. Onttrekkingen Besteding uren masterplan Vijfheerenlanden ( ) Jaarstukken 2012

118 Reserve Volkshuisvesting S.V.N. Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Leningen met een revolverend karakter verstrekken in het kader van volkshuisvesting. Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Toevoeging In 2012 is een wijziging in het boekingsstelsel van deze reserve doorgevoerd. Het bedrag dat gecorrigeerd is, leidt tot een aansluiting van het totaal saldo SVN beschikbaar heeft voor startersleningen. Via de balans is inzichtelijk welk deel van dit bedrag doorgeleend is aan starters en welk bedrag nog resteert bij SVN. Reserve risico s beheersprogramma s Programma divers Het reserveren van middelen ten behoeve van risico s in het kader van nog op te stellen beheersprogramma s. Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Toevoegingen Door de verkoop van snippergroen in het project Buiten Gewoon is een toevoeging aan de reserve gedaan ( ). Onttrekkingen Achterstallig onderhoud groen Achterstallig onderhoud openbare verlichting Vervangen Bielzen plantenbakken fase IIIR Onderzoek samenwerking maatsch. Vastgoedbeheer

119 Reserve sportcentrum Helsdingen Programma 6 Cultuur en recreatie Dekken kapitaallasten sportcentrum Helsdingen Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Onttrekkingen In de nota Rentebeleid, Reserves en voorzieningen 2012 is besloten deze reserve op te heffen en het saldo toe te voegen aan de reserve vrijgevallen gelden. Reserve Monumentale bomen Programma 6 Cultuur en recreatie Particulieren die in het bezit zijn van een boom die op de lijst van gemeentelijke monumentale bomen (bomenlijst) voorkomt, kunnen een subsidie aanvraag indienen conform de Bomenverordening Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Onttrekkingen In de nota Rentebeleid, Reserves en voorzieningen 2012 is besloten deze reserve op te heffen en het saldo toe te voegen aan de reserve vrijgevallen gelden. Reserve dekking kapitaallasten Lijnbaan Programma 6 Cultuur en recreatie Dekken van de kapitaallasten van drie projecten die het gevolg waren van de ontwikkeling van de Lijnbaan. Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Onttrekkingen In de nota Rentebeleid, Reserves en voorzieningen 2012 is besloten deze reserve op te heffen en het saldo toe te voegen aan de reserve vrijgevallen gelden Jaarstukken 2012

120 Reserve kinderopvang Programma 7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Dekking van de kapitaallasten voor de verbouwing van kinderopvang de Reiger en voor de uitbreiding van de kinderopvang. Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Onttrekkingen In de nota Rentebeleid, Reserves en voorzieningen 2012 is besloten deze reserve op te heffen en het saldo toe te voegen aan de reserve vrijgevallen gelden. Reserve bestemmingsplannen Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Dekken van de kosten inzake bestemmingsplannen Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Onttrekkingen In de nota Rentebeleid, Reserves en voorzieningen 2012 is besloten deze reserve op te heffen en het saldo toe te voegen aan de reserve vrijgevallen gelden. Reserve egalisatie bijzondere bijstand Programma 7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Ter dekking van de tekorten op de bijzondere bijstand, inclusief uitgaven minimabeleid. Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Toevoegingen: In de nota Rentebeleid, Reserves en voorzieningen 2012 is besloten deze reserve samen te voegen met de reserve Open einde regeling

121 Reserve openbare verlichting Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat Dekken van exploitatielasten van het basisonderhoud openbare verlichting Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Onttrekkingen: Egalisatie van het exploitatiesaldo op het product openbare verlichting ( ). Reserve Brede school Programma 5 Onderwijs Dekken kapitaallasten van de Brede school (De Prenter) Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Onttrekkingen: In de nota Rentebeleid, Reserves en voorzieningen 2012 is besloten deze reserve op te heffen en het saldo toe te voegen aan de reserve vrijgevallen gelden. Reserve Onderwijsachterstandenbestrijding Programma 5 Onderwijs Het bestrijden van achterstanden in het onderwijs Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Reserve klantbemiddeling activering en uitstroom Programma 7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Bevorderen activering en uitstroom van uitkeringsgerechtigden. Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Jaarstukken 2012

122 Reserve hoogwaardig handhaven Programma 7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Voorkomen en opsporen van bijstandsfraude. Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Onttrekkingen In de nota Rentebeleid, Reserves en voorzieningen 2012 is besloten deze reserve op te heffen en het saldo toe te voegen aan de reserve vrijgevallen gelden. Reserve uitvoering toekomstgericht personeelsbeleid Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen De vrijvallende IZA-gelden te oormerken voor de dekking van maatregelen voortvloeiend uit de notitie " toekomstgericht personeelsbeleid". Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Onttrekkingen IZA 2e tranche Ontvlechtingsgeld Bestuursacademie West Nederland Reserve beleid erfgoedwaardenkaart Bijdragen aan waardevolle panden, structuren en ensembles, opgenomen op de Erfgoedwaarden Kaart Gemeente Vianen Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Onttrekkingen Dekking krediet Monumentenzorg 912 Dekking krediet Erfgoedwaardenkaart 204 Afroming saldo t.g.v. reserve Vrijgevallen Gelden Correctie rente

123 Reserve vertrouwenscommissie nieuwe burgemeester De selectieprocedure zal training vragen voor de leden van de vertrouwenscommissie, assessment en alsmede de locatie voor de gesprekken. Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Onttrekkingen: In de nota Rentebeleid, Reserves en voorzieningen 2012 is besloten deze reserve op te heffen en het saldo toe te voegen aan de reserve vrijgevallen gelden. Reserve open einde regeling Dekking t.b.v bestaande open einde regelingen, risico implementatie decentralisaties en de risico s van de uitvoering van de decentralisaties. Ook het exploitatiesaldo van bijzondere bijstand inclusief minimabeleid wordt via deze reserve op rekeningbasis verrekend. Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Onttrekkingen: Hand in Hand project WMO Reparatie 30 min reg. bij hulp bij de Huishouding Frictie / WMO Case Wet wijz. WWB onderhoud software Regionale uitvoering sociale zekerheid Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Toevoegingen Hand in Hand project WMO Toevoeging saldo reserve egalisatie bijzondere bijstand Storting vanuit resultaat 2 e bestuursrapportage Saldo jaarrekening 2012 onderschrijding WMO Saldo jaarrekening 2012 onderschrijding WWB Verrekening WWb-W-deel Jaarstukken 2012

124 Reserve Oud papier Deze reserve dient als egalisatie van het exploitatie saldo op het product Oud papier. Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Toevoegingen Vanuit de saldi van de jaarrekening 2011 ( ) en 2012 (27.710) wordt een storting in deze reserve gedaan. Reserve Impulsinvesteringen Deze reserve is gevormd voor investeringen in incidentele kredieten, waarbij toekomstbesteding investeren in de samenleving, bestuur en organisatie leidend is. Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Toevoegingen Het saldo van deze reserve is gevormd vanuit het saldo van de reserve Industrieterrein

125 Voorzieningen De voorzieningen zijn als volgt opgebouwd: saldo aan het vermeerde- verminderingen saldo aan het VOORZIENINGEN einde van het ringen vrijval aanwending einde van het vorig dienstjaar dienstjaar Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorz. Blankenborch Voorz. overschrijdingsuitkering Voorziening sociale vernieuwing Subtotaal Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorz. onderhoud gemeentelijke opstallen Voorz. onderhoud wegen Voorz. baggerwerken Voorz. kunstwerken Voorz. onderhoud schoolgebouwen Voorz. bewegwijzering Voorziening onderhoud busstation Subtotaal Totaal voorzieningen Onderstaand treft u het doel aan van de voorzieningen en de mutaties van het afgelopen boekjaar. Voorziening Blankenborch Het dekken van de resterende kosten van het reeds afgesloten complex grondexploitatie Blankenborch. Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Onttrekkingen Uren 255 Onvoorzien 795 Voorziening Overschrijdingsuitkering De overschrijdingsuitkering wordt vastgesteld over een periode van vijf jaar. Stand per Onttrekking Bespaarde rente Toevoeging Stand per Jaarstukken 2012

126 Voorziening Sociale vernieuwing Programma Deze voorziening is bestemd voor sociale vernieuwing. Het huidige saldo is volledig bestemd voor het georganiseerd cultureel werk in de Hagen. Te gebruiken voor de verhuizing en inrichting van de Wijkwinkel naar de Brede School in 2013 (gepland). Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Voorziening onderhoud gemeentelijke opstallen Programma diverse Onderhoud gemeentelijke gebouwen. Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Toevoegingen: Diverse stortingen uit de begroting Inflatiecorrectie 4% Onttrekkingen: Onderhoud gemeentelijke gebouwen jaarschijf Voorziening onderhoud wegen Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat Onderhoud van wegen Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Toevoegingen Dotatie aan voorziening wegen (primaire begroting ) Inflatiecorrectie 4% Onttrekkingen Onderhoud wegen besteding jaarschijf

127 Voorziening Baggerwerken Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat Het verrichten van baggerwerkzaamheden. Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Toevoegingen Dotatie voorziening baggeren Inflatiecorrectie 4% Onttrekkingen Baggeren onderhoud Baggeren onderhoud Voorziening Kunstwerken Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat Het plegen van onderhoud aan kunstwerken (bruggen e.d). Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Toevoegingen Dotatie in voorziening kunstwerk 2012 (bestedingsplan) Inflatiecorrectie 4% Onttrekkingen: Kunstwerken Kunstwerken Kunstwerken Kunstwerken Jaarstukken 2012

128 Voorziening Onderhoud schoolgebouwen M.O.P. Programma 5 Onderwijs Onderhoud van schoolgebouwen Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Toevoegingen Dotatie in voorz. Onderh. Schoolgebouwen Inflatiecorrectie 4% Onttrekkingen Meerjarig Onderhouds Plan Voorziening onderhoud bewegwijzering Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat Het plegen van onderhoud aan de bewegwijzering. Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Toevoegingen inflatiecorrectie 4 % Onttrekkingen Achterstallig onderhoud Voorziening Onderhoud busstation Programma De voorziening is gevormd voor het onderhoud van het busstation voor de komende 20 jaar. Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Toevoegingen Storting bijdrage Rijkswaterstaat

129 Naast bovenstaande voorzieningen zijn er nog een aantal voorzieningen die op de balans direct in mindering worden gebracht op de betreffende posten waarvoor de voorziening dient. Dit zijn: Voorziening gronden niet in exploitatie (zie niet in exploitatie genomen bouwgronden) Voorziening gronden in exploitatie (zie gronden in exploitatie) Voorziening dubieuze debiteuren (zie overige vorderingen) Maatschappelijke zaken Voorziening dubieuze debiteuren (zie overige vorderingen) Voorziening dubieuze belastingdebiteuren (zie overige vorderingen) Voorziening waarde gronden niet in exploitatie Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen Afdekken van hoge boekwaarden van gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen. De gronden in deze complexen worden gewaardeerd tegen de agrarische verkoopwaarde van 5,- per m². Voor de boekwaarde minus deze verkoopwaarde wordt een voorziening gevormd. De omvang van de voorziening is toereikend om de hoge boekwaarden van gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen af te dekken. Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Toevoegingen Verhoging voorziening i.v.m. actualisatie Sluiseiland Kosten afwikkeling Sluiseiland Onttrekkingen Verlaging voorziening i.v.m. actualisatie Coupure Klaverkamp Herwaardering Sluiseiland Voorziening verliesgevende complexen in exploitatie Afdekken van geraamde verliezen van complexen in exploitatie. Op dit moment is de voorziening gevormd voor het gecalculeerde verlies van voor complex De Bleek Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Onttrekkingen Afwaardering De Bleek o.b.v. cijfers jaarrekening Jaarstukken 2012

130 Voorziening Dubieuze debiteuren Maatschappelijke Zaken Het treffen van een voorziening voor dubieuze debiteuren sociale voorzieningen (WWB, IOAW, BBZ etc) die hun betalingsverplichtingen niet nakomen Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Toevoegingen Herwaardering o.b.v. beoordeling debiteuren WWB Onttrekkingen Afboeking debiteuren verhaal WWB Afboeking leenbijstand Voorziening Dubieuze belastingdebiteuren Het treffen van een voorziening voor belastingdebiteuren die hun betalingsverplichtingen niet nakomen. Stand per Onttrekking Toevoeging Stand per Toelichting Toevoegingen: Herwaardering o.b.v. beoordeling belastingdebiteuren Onttrekkingen: Afboeking belastingdebiteuren

131 Vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar Boekw Vermeerderingen Aflossingen Boekw Onderhandse leningen Op 13 april 2004 is een lening van afgesloten bij de BNG tegen een percentage van 4,685%. De looptijd is 30 jaar. Op 29 januari 2008 is een lening van afgesloten bij de BNG tegen een percentage van 4,537%. De looptijd is 30 jaar. De rentelast van bovenstaande leningen voor 2012 bedroeg Waarborgsommen: Betreft ontvangen waarborgsommen, o.a voor fietskluizen en de chipkaarten van Sportcentrum Helsdingen. Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan 1 jaar Boekw Boekw Kasgeldleningen 0 0 Bank- en girosaldi Crediteurensaldo Overlopende passiva Boekw Boekw van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen Overige vooruitontvangen bedragen en nog te betalen bedragen Jaarstukken 2012

132 Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen Voorheen voorzieningen Saldo Saldo Toevoegingen Vrijval Saldo Inburgering nieuwkomers (229522) Regeling oudkomers (229526) Subsidie BOS impuls (229533) Subsidie OAB (229536) WWB Werkdeel (229521) Subsidie OAB (229537) Totaal Vooruitontvangen Subsidies Overheid Saldo Saldo Toevoegingen Vrijval Saldo Cultuurparticipatie ( ontv.2010 ) Historische verlichting Diefdijk/Noodweg ( ) Brede School ( ) Gemeentelijke monumentenzorg ( ) Hollandse Waterlinie ( ) VHL - Isv VHL - Isv VHL - 2e tranche sted.bouwen en wonen Vrevia voetveer Subsidie woningen A project Heerenwaarde Overige vooruitontvangen bedragen en nog te betalen bedragen De grootste posten zijn: Stuwmeer verlofdagen Rente geldleningen Uitvoering personeelsbeleid De verplichting stuwmeer verlofdagen is gebaseerd op uren die als exceptioneel zijn aangemerkt. Het totaal per 1 januari 2012 is uur. In 2012 is het totaal met uur afgenomen

133 Gewaarborgde geldleningen Het totaal van de gewaarborgde geldleningen per 31 december 2012 bedraagt Dit bedrag kan als volgt gespecificeerd worden: Oorspronkelijk Naam Percengeldnemer Restantbedrag Restantbedrag bedrag tage begin einde verslagjaar verslagjaar v.v. Brederodes Bridge Club Vianen Interkruis 7,000% Restauratie Voorstraat 56 1,500% Totaal gemeente v.v. Brederodes Het betreft hier een bankborgtocht, wat inhoudt dat de Gemeente Vianen tot een bedrag van de afgegeven borgtocht ( ) garant staat voor alle verplichtingen van v.v. Brederodes jegens de kapitaalverstrekker. Per is hier sprake van een kredietfaciliteit ter hoogte Bridge Club Vianen Het betreft hier een bankborgtocht, wat inhoudt dat de Gemeente Vianen tot een bedrag van de afgegeven borgtocht ( ) garant staat voor alle verplichtingen van Bridge Club Vianen jegens de kapitaalverstrekker. Per is hier sprake van een restant geldlening van Daarnaast is voor in totaal aan borgstelling ondergebracht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (W.S.W.). Het W.S.W. is een borgstelling instituut voor de sociale huursector. Woningcorporaties kunnen op deze manier leningen aantrekken, waarbij het W.S.W. borg staat voor deze leningen. Voordat het W.S.W. overgaat tot borgstelling dient de gemeente een achtervang overeenkomst te sluiten. De achtervang wordt gevormd door het Rijk en alle gemeenten die zo'n achtervang overeenkomst zijn aangegaan Jaarstukken 2012

134 Oorspronkelijk Naam Percen- Restantbedrag Gewone en Restantbedrag Toelichting bedrag geldnemer tage begin buitengewone einde verslagjaar Aflossingen verslagjaar Lekstede Wonen 4,410% jarige annuïteit Lekstede Wonen 5,449% jarige fix lening Lekstede Wonen 4,780% jarige fix lening Lekstede Wonen 4,005% jarige fix lening Lekstede Wonen 4,767% fix lening Lekstede Wonen 4,600% jarige annuïteit Lekstede Wonen 4,000% fix variabele lening Lekstede Wonen 4,000% fix extendable lening Lekstede Wonen 4,170% fix lening Lekstede Wonen 4,000% fix lening Lekstede Wonen 3,600% fix lening sub-totaal W.S.W Tevens zijn er in het verleden hypotheken verstrekt waarvoor de gemeente garant staat. (na 1995 is dit Nederlandse Hypotheek Garantie geworden), Dit bedraagt totaal Overigens wordt voor een nadere specificatie van de gewaarborgde geldleningen verwezen naar het overzicht gewaarborgde geldleningen, opgenomen als bijlage in de "Productrekening 2012". Niet in de balans opgenomen verplichtingen Gerechtelijke procedure Niemans beton B.V. De gemeente Vianen is al bijna 30 jaar verwikkeld in een schadestaatprocedure tegen Niemans beton B.V.. In het midden van de jaren 80 werd de gemeente door de rechter veroordeeld tot het leveren van een perceel industriegrond aan Niemans. Niemans vordert nu van de gemeente de schade die hij zegt te hebben geleden als gevolg van het te laat leveren van de grond. Niemans stelt, door de te late levering van de grond, uitbreidingsplannen niet tot uitvoering hebben kunnen brengen. Niemans zegt per peildatum 31 december 1989 een schade te hebben geleden van fl inclusief wettelijke rente tot dat moment. In 1993 kwam de rechtbank tot de conclusie dat Niemans geen schade had geleden als gevolg van de wanprestatie van de gemeente. Tegen dit vonnis is Niemans in hoger beroep gegaan. Dit hoger beroep loopt nog steeds. de gemeente Vianen is van mening dat Niemans door de wanprestatie geen schade heeft geleden. De marktsituatie op het moment van de door Niemans beweerde uitbreidingsinvestering Was eind jaren 70 zodanig dat deze een des-investering zouden hebben betekend. Op 21 december 2010 heeft het Hof drie deskundigen de opdracht gegeven de schade te berekenen. De rapportage van deskundigen bevindt zich op dit moment in de conceptfase. Verwacht wordt dat de rapportage in het derde kwartaal van 2013 opgeleverd zal worden Na afronding van het rapport bepaald het Hof hoe de procedure vervolgt zal worden. In verband de nog lopende juridische procedure en de daarmee gemoeide belangen wordt hier inhoudelijk niet op de stand van zaken ingegaan. De gemeenteraad wordt bij gelegenheid vertrouwelijk geinformeerd

135 Toelichting op de programmarekening Programma 1 Dienstverlenend Het programma Dienstverlenend bestaat uit de producten: Persoonsdocumenten Reisdocumenten Rijbewijzen Burgerlijke stand G.B.A. Naturalisatie/naamswijzigingen/vreemdelingenzaken Verkiezingen Drank & Horeca Bijstandsverlening Vergunningen Lasten en baten programma "Dienstverlenend" Begroting Begroting voor wijziging na wijziging Werkelijk Verschil Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming De belangrijkste verschillen tussen werkelijk en de begroting na wijziging worden hieronder toegelicht nadeel Interne uren Binnen het programma Dienstverlenend is een nadeel op interne uren ontstaan. Voor het product Bijstandverlening geldt dat deze uren worden gecompenseerd door een voordeel op de uren van het product Re-integratievoorziening (programma Groeiend) De overige nadelen betreffen de uren van de producten Vergunningen en de producten van de publieksbalie Jaarstukken 2012

136 nadeel Opbrengst overige Leges In 2012 zijn de leges waar mogelijk aan de betreffende producten toegewezen. Dit leidt er toe dat op het budget overige leges minder inkomsten zijn verantwoord. neutraal Bijstandsverlening Bij de begroting 2012, 1e en 2e bestuursrapportage 2012 was nog niet bekend wat de definitieve bijdrage BUIG zou worden in Bij het opstellen van de jaarrekening is gebleken dat de rijksbijdrage met is verhoogd. Daarnaast is er een toename van vorderingen WWB. Door deze hogere bijdragen is de onttrekking aan de reserve open einde regelingen niet noodzakelijk gebleken, en is er zelfs een storting in de reserve gedaan van

137 Programma 2 Stimulerend Het programma Stimulerend bestaat uit de producten: Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs Leerlingenvervoer Achterstandsvoorzieningen Overige lokale onderwijsvoorzieningen Leerplicht Brede school Educatie Bibliotheek Amateur kunst Vorming Inburgering Doelgroepensport Buitensport Binnensport Sportcentrum Helsdingen Gemeentelijk kunstbezit Stedelijk museum Dorpshuizen Culturele voorzieningen Lokaal minimabeleid Maatschappelijke dienstverlening Ouderenvoorzieningen Vrijwilligers Gezondheidsvoorzieningen Schuldhulpvoorzieningen Integratie en participatie Jeugd- en jongerenvoorzieningen Peuterspeelzalen Kinderopvang & B.S.O. S.C.C. Stadshof Div.gebouwen beheer Lasten en baten programma "Stimulerend" Begroting Begroting voor wijziging na wijziging Werkelijk Verschil Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming Jaarstukken 2012

138 De belangrijkste verschillen tussen werkelijk en de begroting na wijziging worden hieronder toegelicht voordeel Interne uren Binnen het programma Stimulerend is een voordeel op interne uren ontstaan. De producten met de grootste verschillen zijn: Leerplicht nadeel i.v.m. uren regionalisering leerplicht Buitensport voordeel i.v.m. overdragen onderhoud sportpark Everstein aan s.c. Everstein Sportcentrum Heldingen nadeel i.v.m. bovenformatief plaatsen van personeel/bezuiniging op formatie (0,58 fte). Het personeel was echter voor een groot deel van het jaar wel in dienst, met als gevolg meer productieve uren. De bezuiniging is pas later effectueerbaar. Maatschappelijke Dienstverlening voordeel Als gevolg van aangescherpte voorwaarden en daardoor een beperkte instroom van aanvragen zijn er minder uren besteed Jeugd en jongerenvoorzieningen voordeel De begrootte uren voor jeugd & jongeren zijn gebaseerd op de ontwikkeling van nieuw jeugdbeleid. Deze ontwikkeling heeft niet plaatsgevonden door prioritering bij andere werkvelden. Hierdoor zijn in 2012 minder uren besteed dan begroot nadeel Buitensport De betaling van de rentevergoeding gaat in op het moment dat de lening verstrekt wordt. De lening is gekoppeld aan de start van de bouw van het nieuwe clubhuis van sportclub Everstein. Dit zal in 2013 gerealiseerd worden. Nadeel voor 2012 ad voordeel Sportcentrum Helsdingen De mindere opbrengsten voor het instructie zwemmen zijn grotendeels te vinden in de recessie en de verminderde parkeermogelijkheden. Minder kinderen volgen de zwemlessen,er is met name een terugloop bij de B en C opleiding. Dit zal in 2013 op de voet gevolgd worden en indien noodzakelijk zullen er groepen samengevoegd worden en met minder instructeurs les worden gegeven. Nadeel Op het energieverbruik is een voordeel van voordeel Dorpshuizen De subsidie dorpshuis Zijderveld is gekoppeld aan het nieuwbouwtraject Dorpshuis Zijderveld welke in 2012 nog niet is gerealiseerd. De verwachtte in gebruikname is gepland in de zomer Dit levert een voordeel op van

139 Daarnaast zijn na het vertrek van de voormalig gebouwenbeheerder in 2012 minder uren geschreven op het product voordeel Openbaar Basisonderwijs Door een daling van de leerlingaantallen huren de scholen de Voorhof en de Wegwijzer geen aanvullende ruimten meer daar tegenover staat een forse daling van de energiekosten deels door minder verhuur en deels doordat energie en gas regiobreed is aanbesteed. Hierdoor is er in de inkoop een voordeel ontstaan door lagere energiekosten nadeel SKC Stadshof Door het overdragen van de exploitatie en het beheer aan de Stadshof bv in 2012 is de begroting aangepast. De geplande overgangsdatum van 1 juli wat in het aangenomen collegebesluit stond is niet gehaald. De datum is uiteindelijk 1 september geworden hierdoor zijn de vaste kosten langer doorgelopen. Nadeel voordeel Leerlingenvervoer Ouderbijdrage is verhoogd, dit resulteert in een voordeel ad Daarnaast is er in 2012 meer gebruik gemaakt van vergoedingen op basis van openbaarvervoer en minder van aangepast vervoer. Dit in tegenstelling dat het jaar daarvoor. Deze verschuiving was moeilijk in te schatten en levert een voordeel op ad voordeel Wet Maatschappelijke Ontwikkeling In de begroting 2012 is reeds rekening gehouden met de WMO maatregelen welke tot een bezuiniging hebben geleid van ± Uit de einde jaar 2012 analyse blijkt dat er minder uitgaven zijn geweest dan begroot. Dit is te verklaren door beperktere instroom van aanvragen, aangescherpte voorwaarden voor toekenning van de verschillende voorzieningen en tussentijdse ontvangsten van rijksgelden via het gemeentefonds. Naast de lagere uitgaven waren er ook extra inkomsten door een stijging van de eigenbijdrage Huishoudelijke hulp (HH) Van de onderuitputting ad is (betrekking hebbend op de WMO maatregel) gestort in de reserve openeinde reserve hierdoor resteert als voordeel voordeel Integratie en participatie Vanuit dit budget wordt de huur van de jongerencentra, de financiering van (extra) jongerenactiviteiten, de inrichting van de jongerencentra en extra voorlichting voor ouders en jongeren bekostigt. In overleg met de aanbieder van het jongerenwerk kunnen jongeren extra activiteiten verdienen door positief gedrag te vertonen. Afgelopen jaar zijn er een aantal kleine incidenten geweest waardoor we geen extra activiteiten hebben georganiseerd. Voordeel Jaarstukken 2012

140 In 2012 is een voormalig medewerker van de Stichting Divers in dienst getreden bij de Gemeente Vianen. Waar de kosten van deze medewerker eerst via subsidie werd vergoed, zijn deze vervangen door de kosten via een payroll constructie. Dit resulteert in een voordeel van voordeel Brede school Ten laste van het budget exploitatie brede school zijn alleen enkele incidentele kosten gebracht die betrekking hebben op de ontwikkeling van een visie voor het bedrijfsplan brede school. Deze kosten kunnen niet ten laste van het krediet voor de bouw van de brede school worden gebracht. Er resteert in 2012 ad op dit budget. Basisschool "Titus Brandsma" zou in de brede school De Prenter participeren. De school is tussentijds opgeheven. De exploitatielasten van de voormalige basisschool "Titus Brandsma" zijn daarom bestemd voor de dekking van exploitatielasten brede school De Prenter ad voordeel nadeel Brede school De kosten voor de inhuur van de projectleider brede school 2012 waren ten laste gebracht van het krediet Brede School. Deze kosten mogen echter niet geactiveerd worden en zijn daarom op het product Brede school verantwoord. Deze kosten zijn niet geraamd voor 2012 en komen daarmee ten laste van het jaarrekeningresultaat 2012 ad nadeel. Voorgesteld wordt om het krediet overeenkomstig te verlagen voordeel Gezondheidsvoorzieningen Een aantal budgetten zijn in 2012 niet uitgegeven. Vanuit de diverse afdelingen is echter aangegeven dat deze budgetten niet geheel in 2012 uitgegeven gaan worden, maar voor een deel doorschuiven naar Voor het product Gezondheidsvoorzieningen betreffen dit budgetten voor Digitaal dossier jeugdgezondheidszorg" en Kosten transitie Jeugdzorg. Daarnaast is er op het budget bestrijding eikenprocessierupsen aanzienlijk minder uitgegeven in 2012 doordat er veel minder eikenprocessierupsen nesten waren door de natte zomer

141 Programma 3 Leefbaar Het programma Leefbaar bestaat uit de producten: Algemene Plaatselijke Verordening Ontruimingen Handhaving Preventie Crisisbeheersing Zwerfdieren Wegen Verlichting Gladheidsbestrijding Verkeersmaatregelen Parkeren Havens Beschoeiingen Kunstwerken Baggeren Kunst in de openbare ruimte Erfgoed Onderhoud groen Volkstuinen Speelplaatsen Afval Riolering Milieu Begraven Ongediertebestrijding Handhaving Lasten en baten programma "Leefbaar" Begroting Begroting voor wijziging na wijziging Werkelijk Verschil Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming De belangrijkste verschillen tussen werkelijk en de begroting na wijziging worden hieronder toegelicht voordeel Interne uren Binnen het programma Leefbaar is een voordeel op interne uren ontstaan. De producten met de grootste verschillen zijn: Onderhoud Groen nadeel Door een stagnatie van het project Buitengewoon zijn de uren verantwoord op het product onderhoud groen Jaarstukken 2012

142 voordeel Afval In de begroting is rekening gehouden met een voorloper voor de zijlader. In delen van de gemeente wordt intensief geparkeerd met auto s. Dat betekent dat het oppakken van de containers bijzondere eisen stelt aan de wijze waarop de containers worden aangeboden. De ervaring heeft geleerd dat alleen efficiënt met dit voertuig kan worden gewerkt in woonwijken, wanneer een voorloper de bakken op een juiste wijze positioneert. Door onder meer goede communicatie met de inwoners bleek in de praktijk dat een voorloper veel minder noodzakelijk was dan begroot. Tevens is in de begroting voor de inzameling van oud papier een te hoog aantal uren opgenomen, totaal uren. Door het efficiënter inzetten van personeel zijn minder uren ingezet dan verwacht nadeel Handhaving Er hebben enkele grote handhavingszaken gespeeld in 2012 die aanzienlijk meer uren hebben gekost dan begroot voordeel Wegen In de begroting zijn beheerskosten openbare ruimte opgenomen voor areaal uitbreidingen voor de nieuwe ontwikkelingen Gaasperwaard, De Bleek en Helsdingen. Deze gebieden zijn nog niet overgedragen en zijn nauwelijks beheerkosten gemaakt. Dit budget is daarom over gebleven voordeel Riolering Het betreft het restant van het budget achterstallig onderhoud riolering. Dit budget valt mede onder het project "buitengewoon". De bezwaren van bewoners op het kappen van bomen, heeft aanleiding gegeven tot stagnatie van werkzaamheden. Dit heeft ook vertraging opgeleverd op uitvoering van reparatie/vervanging van de riolering voordeel Afval Het aangeboden huishoudelijk afval is gedaald met 7,4% en het gft afval is met 4,7% gedaald t.o.v. de begroting.dit heeft als gevolg een restitutie van de AVU van circa In de begroting van 2012 is een stelpost opgenomen, totaal op het product afval om de lasten van de inzet van de reiniging te dekken. In 2012 is ingezet om de zwerfvuilbestrijding naar het basisniveau terug te brengen. Derhalve resteert nog een bedrag van Daarnaast zijn er nog kleine verschillen op het product afval voor

143 voordeel Verlichting Het energie- en materiaalverbruik is door toepassing van zuiniger lampen etc. structureel minder. Verder zijn er minder kosten gemaakt op basisonderhoud door minder storingsmeldingen, reparaties etc nadeel Handhaving De verwachte inkomsten uit de bestuurlijke strafbeschikking laten een aanzienlijke tegenvaller zien. In 2012 is de administratie overgegaan van de centrale verwerkingseenheid bij de politie naar de gemeente. Deze taak is koud overgedragen waardoor aanloopproblemen ontstonden bij de verwerking van de bekeuringen. Verder zijn er minder bekeuringen uitgeschreven dan oorspronkelijk geraamd. Voor een deel kan dat verklaard worden uit het feit dat vooral de parkeerhandhaving effectief is en er minder overtredingen geconstateerd worden. Verder is er voor de wijk Blanckenborch besloten eerst met bewoners in overleg te gaan om het (parkeer)beleid uit te leggen voordat de handhaving daar verder werd opgepakt voordeel Milieu In 2010 is door de Milieudienst aan de provincie Utrecht subsidie vanuit het ISVIII-budget gevraagd en gekregen voor grondwatersaneringen van onder andere Hofplein. Omdat het werk Hofplein nog niet was afgerond is vorig jaar reeds budget doorgeschoven van 2011 naar Inmiddels is de grondwatermonitoring afgerond, maar worden er nog uren verwacht van de Omgevingsdienst (voorheen Milieudienst) en volgt er nog een afrekening van de provincie. Daarom dienen de bedragen overgeheveld te worden naar Verder is het niet gelukt om alle maatregelen in het kader van de milieu uitkering SLOK uit te voeren. Dit is als gevolg van het vertrek van de beleidsmedewerker milieu Jaarstukken 2012

144 Programma 4 Groeiend Het programma Groeiend bestaat uit de producten: Openbaar vervoer Verkeersplannen Weekmarkt Jaarmarkt Economische ontwikkelingen VVV/Toerisme Recreatieve voorzieningen Evenementen Sociale werkvoorziening Reïntegratievoorzieningen Ruimtelijke ordening Geo-informatie Volkshuisvesting Beheer Vastgoed BAG Grondexploitatie Lasten en baten programma "Groeiend" Begroting Begroting voor wijziging na wijziging Werkelijk Verschil Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming

145 De belangrijkste verschillen tussen werkelijk en de begroting na wijziging worden hieronder toegelicht nadeel Interne uren Binnen het programma Groeiend is een nadeel op interne uren ontstaan. De producten met de grootste verschillen zijn: Re-integratievoorzieningen voordeel De uren moeten samengevoegd worden met de uren van het product bijstandsverlening (programma stimulerend). Dan is er een positief resultaat op de uren, dit is ontstaan doordat er uren zijn ingezet voor de Regionalisering. Volkshuisvesting nadeel De afdeling RO en Projecten heeft meer uren verantwoord dan begroot. Bij de tweede bestuursrapportage zijn er van de oorspronkelijke begroting uren afgeraamd t.g.v. andere producten. Deze uren zijn uiteindelijk toch besteed aan volkshuisvesting. Het aantal uren valt binnen de oorspronkelijke raming. Er zijn meer uren door O&P gemaakt dan begroot. Dit heeft te maken met extra werkzaamheden op het gebied van volkshuisvesting: voorzitterschap VIOOL, onderzoek leegstand van panden voordeel Beheer vastgoed In 2012 is besloten om het NABB in te schakelen (Nationaal Bureau van Buitenreclame) voor aanbesteding van de plaatsing van een reclamemast langs de A2 en ten behoeve van plaatsing mogelijk nieuwe mast langs de A27. Hiervoor is het "no cure, no pay" tarief ( per mast). De aanbesteding van beide masten loopt door. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar In 2012 is besloten om de woonwagenlocaties aan de Panoven ter verkoop aan te bieden aan de bewoners. Hiervoor is bureau Nybod ingehuurd. Voorgesteld wordt dit budget ( 7.500) over te hevelen naar voordeel Grondexploitatie Het saldo van de jaarrekening 2012 in de grondexploitatie is Dit is opgebouwd uit vrijval voorzieningen Coupure en De Bleek Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in de reserve grondexploitatie. De vrijval van de voorziening Coupure heeft te maken met de verkoop van Zomerdijk 3-5. De aframing van de voorziening voor De Bleek heeft te maken met een lager ingeschat verlies, mede als gevolg van een niet gecalculeerde rentevergoeding die de ontwikkelaar betaald. Voorgesteld wordt te storten in de algemene reserve grondexploitatie Jaarstukken 2012

146 nadeel Evenementen Nieuwe voornemens cultuurbeleid. Uit deze post zijn uitgaven gedaan voor het cultureel forum (reguliere subsidie), het project Stadshof Cultuurtuin en de subsidie aan Kunst Centraal voor de projecten kunstmenu en cultuurprogramma op de basisscholen. De subsidie voor het onderdeel cultuurprogramma is in het kader van de bezuinigingen beëindigd, maar (contractueel) eerst per 1 juli i.p.v. 1 januari, waardoor de uitgaven nog een half jaar hebben doorgelopen, terwijl deze al wel waren afgeraamd. Nadeel ad Inzet personeelsuren. Organisatie van het cultuurtuin project heeft een forse aanslag gedaan op de ambtelijke inzet. Dit zijn geen extra uren maar wordt gecompenseerd bij andere producten. Nadeel ad

147 Programma 5 Politiek & Bestuur Het programma Politiek & Bestuur bestaat uit de producten: Raad College van B&W Commissie beroep- en bezwaarschriften Representatie BRU Stedenband Bestuurlijke communicatie Lasten en baten programma "Politiek & Bestuur" Begroting Begroting voor wijziging na wijziging Werkelijk Verschil Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves 0 Resultaat na bestemming Jaarstukken 2012

148 Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen Het programma Algemene dekkingsmiddelen bestaat uit de producten: Beleggingen O.Z.B. W.O.Z.-bestand Hondenbelasting Precariobelasting Toeristenbelasting Invordering belastingen Algemene uitkering Onvoorziene uitgaven Saldo kostenplaatsen Overige baten en lasten Lasten en baten programma "Algemene dekkingsmiddelen" Begroting Begroting voor wijziging na wijziging Werkelijk Verschil Totaal lasten Lokale Heffingen Overig Totaal baten Lokale Heffingen Algemene uitkering Dividend Overig Resultaat voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming

149 De belangrijkste verschillen tussen werkelijk en de begroting na wijziging worden hieronder toegelicht voordelig Algemene Uitkering De hogere algemene uitkering wordt veroorzaakt door incidentele afrekeningen over de jaren 2010 en 2011 met een voordeel van Daarnaast hebben diverse mutaties in de maatstaven, waarop de berekening van de uitkering is gebaseerd, een verhoging van ten gevolge gehad. Onvoorziene uitgaven Overzicht besteding onvoorzien Conform de voorschriften BBV presenteren we in onderstaande tabel de besteding van het in de primaire begroting geraamde budget voor onvoorziene uitgaven. Begroot is (aantal inwoners) x 2,27 = In het begrotingsjaar zijn de volgende begrotingswijzingen ten laste, of ten gunste, van de onvoorziene structurele uitgaven gebracht: Onderwerp Begrotingswijziging Bedrag in euro s Primaire Begroting Garantiesubsidie trekpontje BW 10/ Juridische bijstand V&H BW 10/ Audit GBA BW 10/ Inspecties veiligheid en hygiëne BW 10/ kinderopvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen 5. 2 e Bestuursrapportage 2012 BW 21/ voordelig Onvoorziene uitgaven (overhevelen naar 2013 via jaarrekeningresultaat) Een aantal budgetten zijn in 2012 niet uitgegeven. Vanuit de diverse afdelingen is echter aangegeven dat deze budgetten niet geheel in 2012 uitgegeven gaan worden, maar voor een deel doorschuiven naar Voor het programma Algemene dekkingsmiddelen betreffen dit o.a budgetten voor frictie, doorontwikkeling van de organisatie en ondersteuning voor WIL en uitvoering accommodatiebeheer. Ook worden budgetten vanuit de interne producten doorgeschoven naar Dit betreft budgetten voor ICT, opleidingen en inhuur Jaarstukken 2012

150 Voordelig Overige baten & lasten Vanwege uitvoering personeelsbeleid is in de 2 e bestuursrapportage gereserveerd. Tussentijdse ontwikkelingen die betrekking hebben op deze reservering leiden ertoe dat dit bedrag naar beneden is bijgesteld nadelig Saldo Kostenplaatsen Vanuit de afdelingen zijn minder uren doorbelast naar projecten. Deze lagere doorbelasting veroorzaakt een nadeel op het programma Algemene dekkingsmiddelen. Normaliter levert dit dan een voordeel op de overige programma s op. Doordat er t.o.v. de begroting in verhouding meer uren naar de exploitatie dan naar de projecten zijn geboekt wordt dit voordeel teniet gedaan nadelig Overige baten & lasten Na beoordeling van de vorderingen op belastingdebiteuren is gebleken dat de voorziening dubieuze belastingdebiteuren niet toereikend is. Vanuit het product overige baten & lasten is gestort in deze voorziening. Hiermee is de voorziening weer op het gewenste peil

151 Bijlagen Jaarstukken 2012

152 Bijlage 1 Analyse begrotingsrechtmatigheid Kosten- Begrotingsafwijking Onrechtmatig, Onrechtmatig, overschrijding telt niet mee ( x 1.000) telt mee als fout ( x 1.000) Programma 1 Passend binnen bestaand beleid 22 Programma 5 Passend binnen bestaand beleid Afwijking is niet gesignaleerd in eerdere bestuursrapportage. Storting in Als gevolg van open einde regeling 106 reserve programma 1 Storting in Als gevolg van open einde regeling 363 reserve programma 2 Storting in Passend binnen bestaand beleid 12 reserve programma 3 Storting in reserve programma 4 Storting in reserve programma 4 Storting in reserve programma 6 Storting in reserve programma 6 Wordt gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten Als gevolg van open einde regeling 9 Passend binnen bestaand beleid 400 Passend binnen bestaand beleid Afwijking is niet gesignaleerd in eerdere bestuursrapportage Toelichting analyse begrotingsrechtmatigheid Indien de lasten binnen een programma de begroting overschrijden, dient deze begrotingsafwijking gemeld te worden. De aard van de overschrijding is bepalend of deze meetelt als onrechtmatigheid. De begrotingsafwijkingen die zijn geconstateerd passen allen binnen het bestaand beleid. De afwijking telt niet mee in de onrechtmatigheid indien: De afwijking niet tijdig in een eerdere bestuursrapportage geconstateerd had kunnen worden. De afwijking wordt gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. De afwijking is ontstaan door gewijzigde regelgeving ten opzichte van de begroting. De afwijking is ontstaan bij open einde (subsidie) regelingen. De afwijking telt wel mee als onzekerheid indien de overschrijding niet is gesignaleerd in een eerdere bestuursrapportage

153 De totale onrechtmatigheidgevallen blijven binnen de toegestane marges. Toelichting programma s Programma 1 Op producten binnen programma 1 is een nadelig saldo ontstaan van als gevolg van de interne doorbelasting van personeelskosten. Dit betreft uren op de diverse producten van Publiekszaken. Programma 5 Op producten binnen programma 1 is een nadelig saldo ontstaan van als gevolg van de interne doorbelasting van personeelskosten. Dit betreft uren op het product Verkiezingen. Aangezien deze afwijking bij het opstellen van de 2 e bestuursrapportage gecorrigeerd had kunnen worden, telt de afwijking mee als fout. Toelichting storting reserves Programma De afwijking is ontstaan bij een open einde regeling (bijstand) Door een hogere rijksbijdrage BUIG en vorderingen op de WWB is de onttrekking aan de reserve open einde regelingen niet noodzakelijk gebleken, en is er zelfs een storting in de reserve gedaan van Programma De afwijking is ontstaan bij een openeinde regeling (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) Dit is te verklaren door beperktere instroom van aanvragen, aangescherpte voorwaarden voor toekenning van de verschillende voorzieningen en tussentijdse ontvangsten van rijksgelden via het gemeentefonds die als budget Hulp bij de Huishouding bijgeboekt zijn. Daarnaast is de eigenbijdrage huishoudelijke hulp in 2012 verhoogd tot de maximaal mogelijke eigen bijdrage. Programma Het saldo van het product Openbare verlichting wordt geëgaliseerd met de reserve Openbare verlichting. Door minder kosten in 2012 (minder basisonderhoud, minder reparaties en een voordeel op energieverbruik), is er in plaats van een onttrekking aan de egalisatiereserve Openbare verlichting een storting gedaan. Programma Verkoop snippergroen Eind 2012 is een evaluatie beheer buitenruimte opgesteld. Het college heeft hier op 18 december 2012 mee ingestemd, de raad op 29 januari Door het moment van besluitvorming, dat later is geworden dan gepland, zou het onrechtmatig geweest zijn de in het voorstel genoemde opbrengst verkopen snippergroen te verwerken in Daadwerkelijk is er wel een deel snippergroen verkocht, waardoor dit in 2012 een verschil geeft t.o.v. van de begroting. In lijn met het besluit is deze opbrengst bij de jaarrekening gestort in de reserve risico beheerplannen. De storting in de reserve wordt gecompenseerd door direct gerelateerd opbrengsten Jaarstukken 2012

154 Reintegratievoorzieningen De afwijking is ontstaan bij een openeinde regeling (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) Het restant van de overlopende passiva WWb is ingezet ten behoeve van het participatiebudget Hiermee is het saldo van de overlopende passiva 0. Programma Alle mutaties op reserves vinden plaats bij resultaatbestemming. De toevoegingen c.q. onttrekkingen in 2012 van de investeringen dienen daarom ook in de exploitatie te worden verantwoord en worden gesaldeerd in een totaalbedrag en niet uitgesplitst naar lasten en baten. De toevoeging van betreft een hogere (eerdere) bijdrage van de BRU ten behoeve van de fietstunnel A2. Deze bijdrage wordt verwerkt als storting via programma 6 in de reserve industrieterrein. In de 2e bestuursrapportage wordt de bespaarde rente geraamd op basis van de werkelijke stand van de reserves per , dit is in 2012 niet gebeurd. De werkelijke storting van deze bespaarde rente is hoger dan in de primaire begroting 2012 was opgenomen. Aangezien deze afwijking bij het opstellen van de 2 e bestuursrapportage gecorrigeerd had kunnen worden, telt de afwijking mee als onzekerheid

155 Bijlage 2 Overzicht Incidentele baten & lasten Het is van groot belang dat de begroting transparant is en dat er zowel voor de interne toezichthouders (provinciale staten/gemeenteraad) als voor de externe toezichthouders (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Provincies) helder inzicht bestaat in de financiële positie op korte en langere termijn. Zo is in de BBV artikelen 19-c en 28-c bepaald dat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten bij de begroting en bij de jaarrekening, een overzicht van incidentele baten en lasten wordt gevoegd. Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd even scherp te trekken. Structurele baten en lasten zijn in elk geval die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Indien de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten is er sprake van materieel begrotingsevenwicht. Voor het begrip incidenteel kan gedacht worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Het is daarbij van belang dat het gaat om eenmalige zaken. Een begroting of jaarrekening zal ieder jaar een bedrag van dergelijke eenmalige zaken bevatten. Het zijn vooral de uitschieters die er echt toe doen. Bijvoorbeeld een eenmalige extra legesopbrengst vanwege een groot en bijzonder project, boekwinst bij de verkoop van tafelzilver of een winst dan wel verlies in het grondbedrijf. In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste incidentele mutaties weergegeven, met daarbij een verwijzing naar het programma waar de mutatie zich heeft voorgedaan. Het bedrag is het verschil tussen de werkelijke verantwoording en de structurele begroting. Omschrijving Bedrag Programma + incidentele baat -/- incidentele last Exploitatiebijdrage Brede School (De Prenter) -/ Programma 2 Stimulerend Fusie Milieudienst -/ Programma 3 Leefbaar Grondexploitatie Programma 4 Groeiend Grondexploitatie, storting in voorziening t.b.v. Sluiseiland -/ Programma 4 Groeiend Algemene Uitkering Programma 6 Algemene Dekkingsmiddelen Dividend Eneco Programma 6 Algemene Dekkingsmiddelen Uitvoering Personeelsbeleid -/ Programma 6 Algemene Dekkingsmiddelen Verlofberg -/ Programma 6 Algemene Dekkingsmiddelen Jaarstukken 2012

156 Bijlage 3 Sisa verantwoordingsinformatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Digitale dienstverlening onderzocht

Digitale dienstverlening onderzocht Rekenkamercommissie Digitale dienstverlening onderzocht een quick scan naar digitale dienstverlening van de gemeente Amstelveen Rekenkamercommissie Amstelveen Vastgesteld op 10 februari 2011 Definitieve

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr:

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr: Informatienota Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente BBV nr: 2016/450120 1. Inleiding De gemeente Haarlem is sinds de inwerkingtreding van de

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

uitstroombevordering

uitstroombevordering Wat willen we bereiken? Omschrijving: Het verlagen van de instroom en bevorderen van de uitstroom van bijstandsgerechtigden. Preventie: het voorkomen van de instroom van het aantal bijstandsgerechtigden.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen)

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen) ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 8 april 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 150414/303 Afdeling: Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan!

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan! GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: visie dienstverlening 2020: Goed Geregeld Graag Gedaan! Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 246462 / 251245 Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld.

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld. Gemeente Haarlem Retouradres Participatieraad Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 11 november 2014 2014/411388 Eric Dorscheidt 0235114010 edorscheidt@haarlem.nl Ongevraagd

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstelnummer Datum 22 december 2016 2016.00095 22 november 2016 Afdeling Wijk- en Stadsbeheer Onderwerp Programma Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

Nadere informatie

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel MID10/011 EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Korte inhoud voorstel In opdracht van de stuurgroep is door het bureau Haute Equipe een evaluatierapport opgesteld, over het functioneren van het

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

BABVI/U Lbr. 12/109

BABVI/U Lbr. 12/109 Ingekomen stuk, nummer: Raadsvergadering datum: Besluit: v.k.a. De griffier van de Gemeente Teylingen, BFT10 07-02-2013 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief commissies

Aanbiedingsbrief commissies Aanbiedingsbrief commissies Van College Voor Commissie Bestuur en Middelen Datum 11 april 2013 Onderwerp Openingstijden en werken op afspraak. Registratienummer 13.007350 Ter kennisneming. Onderwerp Openingstijden

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Politieke markt 10 Juni Mark Oude Bennink, Ruud Molenkamp & Gijs Tiebot 1 Inhoud presentatie 1. Programmasturing? rol van de raad terugblik programmasturing

Nadere informatie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie RAADSBRIEF ONDERWERP Beantwoording van de motie werkbudget economie KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie INLEIDING De aanleiding van deze raadsbrief is dat in 2016 besloten is om de OZB op panden

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 gemeente nieuwkoop STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 2. Aanleiding De komende jaren zal de positie

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst "waar staat je gemeente"

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst waar staat je gemeente Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 15 mei 2013 Sector: Middelen Team : Juridische Zaken, Belasting & Controlling Ingekomen d.d. Adviesnr. 75284 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant Collegevoorstel Inleiding: Vanuit de adoptieregeling regio Brabant-Noord is extern een voorstel voorbereid inzake de kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant. Omdat hiermee ingestemd kan worden

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Op 8 en 11 oktober jl. heeft de werkgroep Begroting de speerpunten en indicatoren geëvalueerd. We hebben hierbij afgesproken om de voorgestelde wijzigingen

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B&W.nr 11.1302 d.d. 27-03-2012 Onderwerp Voortgang één jaar Wabo en cultuurtraject "Leiden Gunt" Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief inzake de voortgang

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/ NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/1012711 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. A. de Wit paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Begrotingswijziging Inkomensdeel WWB

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen.

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen. VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Samenvatting, doel en beslispunten Toelichting Verordening Cliëntenraad sociale zekerheid Op 1 oktober 2009 is de Wet investering in jongeren (WIJ) ingegaan. De WIJ schrijft

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014

Jaarverslag klachten 2014 Jaarverslag klachten 204 Inleiding Een klacht levert vaak concrete en bruikbare informatie over de kwaliteit van dienstverlening. Onderzoek van de klachten levert een belangrijk leereffect. Actiepunten

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

HULP BIJ MAATWERK - SAMENVATTING

HULP BIJ MAATWERK - SAMENVATTING HULP BIJ MAATWERK - SAMENVATTING Aanleiding Gemeenten zijn sinds 1 januari 2007 verantwoordelijk voor de hulp bij het huishouden (HbH) voor de ondersteuning van mensen met een beperking. Bij de invoering

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma

VOORSTEL AAN DE RAAD. Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Onderwerp Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr. 2012-049 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar Gerty Vonk Afdeling Samenleving Datum voorstel 21 augustus 2012 Opiniërende raad 11 september

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 08.0476 Tussenrapportage uitvoering Kadernota Leids Sportbeleid 2006-2010. De gemeenteraad heeft op 28-2-2006 de Kadernota

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Leeuwarden heeft Antwoord Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Inleiding Overheid heeft Antwoord Landelijk concept ondersteund door VNG Programma Dienstverlening Vertaling naar ambities

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 (februari 2016) De Rekenkamercommissie Cranendonck bestaat uit: Drs. Jan van den Heuvel (voorzitter) Drs. Angelique Hubens Drs. Stefan de Kort CPC 1 1. Inleiding

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1 2.2.6 Inrichtingsontwerp Sterrenberg fase 1 1 Dossier 1556 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1556 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Inrichtingsontwerp

Nadere informatie

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len Openbare Orde en Veiligheid 4 2 Veilige en leefbare buurten. Meer toezicht en handhaving in de openbare ruimte door het vergroten van de capaciteit stadstoezicht

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

3 O JUNI 2015. 4. Begroting Dit onderwerp valt onder het programma Bestuur van de begroting 2014.

3 O JUNI 2015. 4. Begroting Dit onderwerp valt onder het programma Bestuur van de begroting 2014. provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Effectmeting naar onderzoek Klant tevreden uit 2007

Effectmeting naar onderzoek Klant tevreden uit 2007 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting naar onderzoek Klant tevreden uit 2007 Baarle-Nassau E F F E C T M E T I N G N A A R O N D E R Z O E K K L A N T T E V R E D E N - B A A R

Nadere informatie

Plan van Aanpak Klant Contact Centrum januari 2013

Plan van Aanpak Klant Contact Centrum januari 2013 Plan van Aanpak Klant Contact Centrum 2013 15 januari 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Routekaart Dienstverlening... 3 3. Mijlpalen 2012... 4 4. Niet gerealiseerde activiteiten fase 2 (2012)...

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

KLeintje begroting 2010

KLeintje begroting 2010 KLeintje begroting 2010 De begroting is onderverdeeld in vijf beleidsproducten te weten: Inkomenswaarborg, Activering en Uitstroom, Handhaving, Inburgering en Kinderopvang. De beleidsproducten zijn weer

Nadere informatie

WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN

WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN BOB 10/012 WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Op 1 oktober 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking getreden. De wet verplicht gemeenten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/007159

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/007159 RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/007159 Onderwerp: Bouwkundig aanpassen van het Varendonck College op basis van een doordecentralisatieovereenkomst Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.:

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Ontwerpvoorstel aan de raad

Ontwerpvoorstel aan de raad Ontwerpvoorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk 14.059045 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 7 oktober 2014 Geheim Nee Visie Welgelegen Het College

Nadere informatie

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016 gemeente Winterswijk zaaknummer: 105527 blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016 programma: 13. Financiën werkdoel: 1317 Realiseren jaarlijkse beleids- en budgetcyclus onderwerp: Jaarstukken 2015 advies: 1.

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie