Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)"

Transcriptie

1 Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente Utrecht Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wsw gemeenteraad sociale zaken en werkgelegenheid Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen. Grondslagen 1. Wet sociale werkvoorziening, art. 2, lid 3 Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. Geen. Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ontstaansbron: datum ondertekening; bron bekendmaking nieuwe regeling Gemeenteblad van Utrecht 2008, nr. 68 Inwerkingtreding: datum ondertekening; bron bekendmaking Gemeenteblad van Utrecht 2008, nr. 68 Voorstel gemeenteraad Raadsvoorstel jaargang 2008, nr. 126 Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) (raadsbesluit van 25 september 2008) De raad van de gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. van 15 juli 2008 Gelet op artikel 2, derde lid van de Wet sociale werkvoorziening BESLUIT vast te stellen de volgende: VERORDENING Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Artikel 1 Begripsomschrijvingen In het kader van deze verordening wordt verstaan onder: 1

2 a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht; b. de wet: de Wet sociale werkvoorziening (Wsw); c. Wsw-gerechtigden: personen die voor de Wsw geïndiceerd zijn, te weten: Wsw-geïndiceerden die op de wachtlijst staan; Wsw-geïndiceerden die werknemer zijn van een swbedrijf en Wsw-geïndiceerden die werknemer zijn bij een reguliere werkgever; d. Wsw-raad: het adviesorgaan van het college met betrekking tot uitvoering van het gemeentelijk beleid, bestaande uit Wsw-gerechtigden (of hun wettelijk vertegenwoordiger); e. overlegvergadering: het overleg dat circa drie keer per jaar zal worden gevoerd met het hoofd Sociale zaken en werkgelegenheid of haar/zijn officiële vervanger; f. vergadering: een bijeenkomst van de Wsw-raad waarbij geen vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig zijn. Artikel 2 Opdracht aan het college Het college bevordert het instellen van een orgaan, bestaande uit Wsw-gerechtigden of hun wettelijke vertegenwoordigers wanneer deze volgens hun statuten zijn gericht op behartiging van de belangen van Wsw-geïndiceerden, hierna te noemen de Wsw-raad, met als doel deze te betrekken bij de uitvoering van de wet zoals beschreven in deze verordening. Artikel 3 Taken en bevoegdheden De Wsw-raad heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college ten aanzien van de beleidsmatige uitvoering van de Wet op de sociale werkvoorziening met uitzondering van aangelegenheden die worden genoemd in artikel 25 t/m 27 van de Wet op de Ondernemingsraden Artikel 4 Samenstelling Wsw-raad 1. De Wsw-raad is een rechtspersoon zonder winstoogmerk. 2. De Wsw-raad wordt aangehaakt bij de Kliëntenraad Sozawe. 3. De werkzaamheden van de Wsw-raad zijn zoals blijkt uit hun statuten- gericht op de behartiging van belangen van Wsw-gerechtigden. 4. De Wsw-raad behandelt geen klachten, bezwaarschriften en zaken die op individuele Wswgeïndiceerde of medewerkers betrekking hebben. 5. Alle leden van de Wsw-raad wonen in Utrecht. 6. De Wsw-raad bestaat uit maximaal zeven leden. drie zetels zijn beschikbaar voor vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties voor mensen met een psychische verstandelijke of lichamelijke c.q. chronische beperking; 2

3 twee zetels zijn beschikbaar voor Wsw-gerechtigden; één zetel is beschikbaar voor een wettelijk vertegenwoordiger van een Wswgeïndiceerde en één zetel is beschikbaar voor een vertegenwoordiger van de Kliëntenraad Sozawe. Artikel 5 Werkwijze 1. Driemaal per jaar wordt overleg gevoerd met het hoofd Sociale zaken en werkgelegenheid over het in artikel 2 en artikel 3 genoemde aangelegenheden. 2. De agenda voor de in artikel 1, lid e. genoemde vergadering wordt in overleg met het hoofd Sociale zaken opgesteld. 3. De Wsw-raad benoemt uit zijn eigen midden een voorzitter. 4. De Wsw-raad regelt voor het overige zijn eigen werkwijze in een daartoe op te stellen reglement. 5. De leden van de Wsw-raad treden om de vier jaar af. 6. Alle leden kunnen maximaal twee zittingsperioden deelnemen aan de Wsw-raad. 7. Leden van de Wsw-raad kunnen niet ook lid zijn van de OR van het Utrechtse sw-bedrijf. 8. De samenwerking tussen het college en de Wsw-raad wordt regelmatig geëvalueerd, voor het eerst in het voorjaar van Artikel 6 Faciliteiten 1. De Wsw-raad wordt aangehaakt bij de Kliëntenraad Sozawe en maakt gebruik van de faciliteiten van deze Kliëntenraad. Deze is verantwoordelijk voor toegankelijke vergaderruimtes voor de leden en zorgt voor secretariële ondersteuning. 2. De Wsw-raad is schriftelijk, per fax en digitaal bereikbaar voor Wsw-geïndiceerden en de gemeente. Artikel 7 Budget 1. Voor het uitvoeren van de taken van de Wsw-raad wordt jaarlijks in de gemeentelijke begroting een budget opgenomen bestaande uit: a. een bedrag per jaar, toe te kennen op basis van een door de Wsw-raad tijdig in te dienen begroting, opgesplitst in huisvestingskosten en kosten voor de ambtelijke secretaris; b. op deze subsidie is de geldende Algemene Subsidieverordening van de gemeente van toepassing; c. een bedrag aan vacatiegeld voor per lid bezochte vergadering en overlegvergadering. Dit bedrag wordt jaarlijks door het college, als gevolg van artikel 38 van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden, vastgesteld en d. personen die beroephalve een organisatie vertegenwoordigen komen niet voor vacatiegeld in aanmerking. Artikel 8 Incidenteel overleg met de gemeente De Wsw-raad kan incidenteel overleggen met beleidsambtenaren van de gemeente over voor de Wsw-raad relevante beleidsonderwerpen. Artikel 9 Geheimhoudingsplicht De Wsw-raad neemt kennis van het bepaalde in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht en zorgt dat zijn leden ook worden geïnformeerd over de hier bedoelde geheimhoudingsplicht. 3

4 Behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente zal de Wsw-raad informatie en gegevensdragers die hem ter beschikking staan niet aan derden kenbaar maken. Artikel 10 Informatievoorziening door de gemeente Door of namens het college wordt de Wsw-raad voorzien van de voor de uitvoering van zijn taak relevante informatie. Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding 1. Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie Wsw. 2. Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 25 september De griffier, De burgemeester, Drs. A.A.H. Smits Mr. A. Wolfsen Bekendmaking is geschied op 25 september Deze verordening is in werking getreden op 16 oktober 2008, en werkt terug tot 1 juli BIJLAGE BEHOREND BIJ GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2008, NR. 68 Algemeen. In de Moderniseringswet Wsw die op 1 januari 2008 van kracht is geworden staat in artikel 2, derde lid dat de gemeente moet zorgdragen voor een vorm van cliëntenparticipatie Wsw. De wijze waarop de gemeente deze cliëntenparticipatie organiseert moet zij vastleggen in een gemeentelijke verordening. De wet stelt geen eisen aan de cliëntenparticipatie en laat gemeenten daarin veel vrijheid. De voorkeur van de gemeente Utrecht gaat uit naar aanhaking van deze Wswraad bij de Kliëntenraad Sozawe. Argumenten hiervoor zijn: 1. de gemeente Utrecht wil cliëntenraden meer met elkaar laten samenwerken en 2. de ontwikkelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waarbij niet langer de regeling bepalend zal zijn maar de afstand tot de arbeidsmarkt, maakt het op termijn toegroeien naar een cliëntenraad voor zowel WWB als Wsw wenselijk. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Dit artikel spreekt voor zich. Voor zover begrippen in de verordening worden gebruikt die niet in dit artikel zijn benoemd geldt de betekenis zoals die is bepaald in de Wet sociale werkvoorziening. 4

5 Artikel 2 Opdracht aan het college Het college spant zich in voor cliëntenparticipatie Wsw. Zij doet dit door het bestaan van een Wsw-raad te bevorderen. De rechten en plichten die voortvloeien uit deze verordening zijn van toepassing op de Wsw-raad waarmee het college afspraken maakt om de belangenbehartiging voor een bepaalde periode uit te voeren. De Wsw-raad kan zijn standpunten over de uitvoering van de wet aan het college kenbaar maken. Het gaat daarbij om een breed scala van onderwerpen die de Wsw-geïndiceerden raken zoals het beleid van de gemeente ten aanzien van de wachtlijst en begeleid werken. De wijze waarop de Wsw-raad betrokken wordt is beschreven in de rest van de verordening. Artikel 3 Taken en bevoegdheden De Wsw-raad heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen die de vorming, controle en evaluatie van het gemeentelijk beleid betreffen met betrekking tot de Wet sociale werkvoorziening; voor zover er ruimte voor gemeentelijk beleid is gelaten. Artikel 4 Samenstelling Wsw-raad De Wsw-raad moet een rechtspersoon zijn zonder winstoogmerk. De doelstellingen moeten vastgelegd zijn en er mag geen winst worden behaald met de activiteiten die voor Wswgeïndiceerden worden verricht. De werkzaamheden van de Wsw-raad moeten gericht zijn op belangenbehartiging van de Wsw-geïndiceerden. Dit moet blijken uit de statuten. Omdat het hier gaat om belangenbehartiging van Wsw-geïndiceerden is het wenselijk dat de Wsw-raad bestaat uit leden van de doelgroep zelf, hun wettelijke vertegenwoordiger of belangenorganisaties voor mensen met een beperking. De werkzaamheden van deze vertegenwoordigers moeten ook gericht zijn op belangenbehartiging van Wsw-geïndiceerden met betrekking tot de uitvoering van de wet door de gemeente. Ook hier moet dit blijken uit de statuten. Het college ziet toe of de samenstelling van de Wsw-raad in overeenstemming is met de eisen van dit artikel. Artikel 5 Werkwijze Om hun taak goed uit te kunnen oefenen moeten de leden van de Wsw-raad periodiek bij elkaar komen voor overleg. Daarnaast vindt circa drie keer per jaar overleg plaats met een vertegenwoordiger van de gemeente Utrecht. Het college machtigt het afdelingshoofd Sociale zaken en werkgelegenheid als gesprekspartner van de Wsw-raad. Verder regelt dit artikel de maximale termijn waarop leden deel uit kunnen maken van de Wsw-raad. Artikel 6 Faciliteiten De Wsw-raad moet zorgen voor afdoende faciliteiten, zowel voor de leden als voor de Wswgeïndiceerden die zij vertegenwoordigen. De leden moeten kunnen vergaderen en de nodige informatie verzamelen. Voor Wsw-geïndiceerden moet een ontmoetingsruimte bestaan, die voor alle Wsw-geïndiceerden toegankelijk is. Daarnaast moet de Wsw-raad zowel schriftelijk, telefonisch als digitaal bereikbaar zijn voor leden, Wsw-geïndiceerden en de gemeente. De Wsw-raad wordt aangehaakt bij de Kliëntenraad Sozawe maar valt juridisch onder de Stichting Financieel beheer Kliëntenraad 5

6 Artikel 7 Budget Het college verstrekt subsidie ter tegemoetkoming in de kosten voor facilitering van de Wsw-raad. Hierbij moet gedacht worden aan een tegemoetkoming in de kosten voor huisvesting, faciliteiten, vacatiegelden en secretariële ondersteuning. Op deze subsidie is de geldende Algemene Subsidieverordening van de gemeente van toepassing. Dit betekent o.a. dat de Wsw-raad na afloop van ieder boekjaar een jaarverslag opstelt, voorzien van een accountantsverklaring. Artikel 8 Incidenteel overleg met de gemeente Het kan voorkomen dat de periodieke overleggen, zoals beschreven in artikel 5, niet afdoende of geschikt zijn om alle voor de Wsw-raad relevante onderwerpen aan de orde te stellen. De overlegvergaderingen zijn niet van dien aard dat daar alles tot in detail besproken kan worden. De Wsw-raad kan dan nader overleg plegen met de betrokken beleidsambtenaar. Daarnaast is het mogelijk dat dringende beleidskeuzes gemaakt moeten worden in de periode tussen twee overlegvergaderingen. Ook in dat geval kan de Wsw-raad de betrokken beleidsambtenaar tussentijds benaderen voor overleg. Artikel 9 Geheimhoudingsplicht Om een goed advies uit te kunnen brengen neemt de Wsw-raad vaak in een vroeg stadium kennis van beleidsvoornemens. Daarvoor zullen vaak conceptbeleidsstukken overlegd worden. Omdat beleid pas openbaar wordt na besluitvorming door het college, geldt tot dat moment voor de Wsw-raad de geheimhoudingsplicht. Dit houdt o.a. in dat de Wsw-raad (de inhoud van) nog niet vastgestelde beleidsplannen niet verspreidt onder anderen dan zijn leden, en ook zijn leden zich aan de geheimhoudingsplicht houden. Voor specifiek deskundig advies kan de Wsw-raad een accountant of juridisch adviseur raadplegen. Deze dient zich dan ook aan de geheimhoudingsplicht te houden. Na schriftelijke toestemming van de gemeente mag de Wsw-raad (de inhoud) van beleidsplannen openbaar maken. Een openbaar besluit van het college van burgemeester en wethouders mag beschouwd worden als schriftelijke goedkeuring van de gemeente. Artikel 10 Informatievoorziening door de gemeente Om zijn taak goed te kunnen uitvoeren, heeft de Wsw-raad informatie van de gemeente nodig. In ieder geval geeft het college de Wsw-raad de relevante conceptbeleidsstukken. Het gaat daarbij om concept beleidsstukken over de uitvoering van de wet. Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding Hier worden de naam van de verordening en de datum van inwerkingtreding geregeld. 6

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad

Reglement Cliëntenraad Reglement Cliëntenraad Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl Artikel 1. Begripsomschrijving... 3 1.1. Cliënt... 3 1.2. Wettelijke

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie (versie geldig vanaf 20-05-2014) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 1 Inhoud Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels Raad van Commissarissen 1. Taak Raad van Commissarissen 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging Voorbeeldreglement personeelsvertegenwoordiging Inhoud 1. Inleiding 3 2. Artikelen voorbeeldreglement 4 3. Toelichting voorbeeldreglement 8 4. Artikelen uit de Wet op de ondernemingsraden 13 Voorbeeldreglement

Nadere informatie

a. het ontwikkelen van retailactiviteiten gericht op de verstrekking en het beheer van bedrijfskredieten aan ondernemers,

a. het ontwikkelen van retailactiviteiten gericht op de verstrekking en het beheer van bedrijfskredieten aan ondernemers, MvR/WJO.2014.51625/1 28 november 2014 Artikel 1. Naam en zetel De stichting draagt de naam: Stichting Qredits Microfinanciering Nederland. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Almelo. Artikel 2.

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement (het "reglement") voor de raad van commissarissen (de "RvC") van AEB

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS].

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. [CORPORATIE] In dit Bestuursreglement wordt verstaan onder: [CORPORATIE] Verbinding [CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. Een aan [CORPORATIE] verbonden rechtspersoon als bedoeld in artikel 11

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

MR-reglement van [naam van de school] Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Algemeen 1. Begripsbepaling

MR-reglement van [naam van de school] Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Algemeen 1. Begripsbepaling MR-reglement van [naam van de school] (vastgesteld d.d. 18-06-2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen 1. Begripsbepaling Hoofdstuk 2: De Medezeggenschapsraad 2. Medezeggenschapsraad 3. Omvang en samenstelling

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Bronckhorst Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst

Nadere informatie

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013 Versie 2013 Handleiding Raad van Commissarissen Nederlandse Staatsloterij januari 2013 Nederlandse Staatsloterij Pagina 1 Inhoudsopgave I. Algemeen 1. Doel van het handboek 2. Wettelijk kader Nederlandse

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL)

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 09-03-2004, Herziene versie vastgesteld op 14 november

Nadere informatie

Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs

Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs Besturen op hoofdlijnen Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs De bestuurlijke organisatie van het primair en het voortgezet onderwijs is aan het veranderen. Veel besturen

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Datum vaststelling : 21 januari 2009 Datum invoering : Januari 2009 Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : niet van toepassing Eerstvolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013. Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016.

Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013. Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016. Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013 Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016. Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie