Jaarstukken Gemeente Schiedam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarstukken 2012. Gemeente Schiedam"

Transcriptie

1 Jaarstukken 2012 Gemeente Schiedam

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Kerngegevens 11 Jaarverslag I Programmaverantwoording 13 Bestuur en dienstverlening 14 Ruimtelijke ontwikkeling 24 Sociale infrastructuur 44 Stadseconomie 66 Veiligheid 84 Woonmilieu 102 Financiën 112 Wijkontwikkeling 120 II Paragrafen 129 Bedrijfsvoering 130 Financiering 136 Grondbeleid 141 Lokale heffingen 143 Onderhoud kapitaalgoederen 147 Verbonden partijen 154 Weerstandsvermogen 164 Stedenbeleid 170 Investeringsplannen 172 Verstrekte subsidies 178 Jaarrekening III Programmarekening en toelichting 183 Per programma de realisatie van de baten en lasten en saldo 184 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen 185 Resultaat incidentele baten en lasten 186 Analyse afwijkingen tussen begroting na wijziging en de rekening 189 WOPT 190 Mutaties onvoorzien 190 IV Balans en toelichting 191 Balans 192 Toelichting op de balans 194 Toelichting op de reserves en voorzieningen 208 Borg- en garantstellingen 228 Overzicht actieve en inactieve bouwgrondexploitaties 236 V Bijlagen 239 Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per product 240 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa) 242 Afkortingenlijst 250 PROGRAMMAREKENING 1

4

5 Voorwoord PROGRAMMAREKENING 3

6 Voorwoord Voor u ligt de eerste jaarrekening die is gerealiseerd in een context waarin grote bezuinigingen aan de orde zijn en waarin de woonlasten voor burgers zoveel mogelijk zijn beperkt. Door gerichte inzet is het weerstandsvermogen van de gemeente Schiedam weer op orde gekomen en is gewerkt aan verlaging van de schuldenlast. In deze jaarrekening is te zien dat - tegen de trend in - het aantal mensen met wwb-uitkering fors is gedaald. Daardoor kon het beslag op de algemene middelen beperkt blijven. Daarnaast is te zien dat alle periodiek noodzakelijke investeringen in de buitenruimte zijn gerealiseerd. Hierdoor is de achterstand op het noodzakelijke onderhoud ingelopen. In 2012 is het economisch herstel uitgebleven. Om te zorgen dat de gemeente Schiedam in financieel opzicht in rustiger vaarwater komt, was de gemeente Schiedam genoodzaakt flinke bezuinigingsmaatregelen te nemen in de begroting van Om tegenvallers in de toekomst te kunnen dekken, is er een start gemaakt met het op orde brengen van de financiële reserves. De tegenvallende economische ontwikkelingen, voorgenomen decentralisaties en de ontwikkelingen in de schuldenproblematiek, dwingen de gemeente tot een uiterst behoedzaam financieel beleid. De jaarstukken 2012 zijn onder bijzondere omstandigheden tot stand gekomen. De jaarwisseling markeerde namelijk een belangrijk moment in de doorontwikkeling van de organisatie. Op dat moment ging de nieuwe organisatiestructuur formeel van start. Voor het opwerken van de jaarrekening gold dat leidinggevenden en programma- en paragraafcoördinatoren nog conform hun oude rol een bijdrage moesten leveren. Daarnaast waren administratieve wijzigingen in de systemen aan de orde als gevolg van de organisatiewijziging. Er is veel flexibiliteit en inzet getoond door de betrokken medewerkers om te komen tot deze jaarstukken. Hierbij past de nodige waardering. Ondanks de fi nanciële en economische tegenvallers heeft Schiedam in 2012 haar kracht op verschillende terreinen getoond. Zo won de Jeneverstad de BNG Erfgoedprijs, was ze gastheer van de 5e editie van de Nationale Straatvoetbalkampioenschappen en vestigde ze op wereldniveau het record met de langste lipdub met de meeste mensen. Schiedam heeft op vele fronten laten zien wat de stad waard is, nu en in de toekomst. Schiedam, mei 2013 Het college van burgemeester en wethouders 4

7 Inleiding PROGRAMMAREKENING 5

8 Inleiding Voor u liggen de Jaarstukken 2012 van de Gemeente Schiedam, waarin het college aan de raad verantwoording aflegt over het gevoerde beleid in Met de behandeling en goedkeuring door de raad verleent de raad decharge aan het college voor het gevoerde beleid in De jaarstukken 2012 zijn bondiger dan vorig jaar. Door de essentie weer te geven en de programma- en paragraaf teksten in te korten is de leesbaarheid en toegankelijkheid van de jaarstukken verbeterd. Daarnaast is er een verkorte weergave van de jaarstukken gemaakt. De Programmabegroting 2012 is het uitgangspunt geweest voor de opstelling. De Jaarstukken 2012 bestaan uit twee delen. Het eerste deel is het jaarverslag, dat met name beleidsmatig van aard is. Het tweede deel is de jaarrekening, dat de financiële weergave geeft. Jaarverslag Programma s In deel I van het jaarverslag wordt een verantwoording gegeven over de programma;s uit de beleidsbegroting Hierbij wordt uitgegaan van de volgende vragen: Wat wilden we bereiken? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het gekost? Daarnaast worden in ieder programma de financiële afwijkingen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie toegelicht. De toelichting per programma is gericht op de belangrijkste afwijkingen van zowel baten als lasten. Bovendien bevat iedere programmatekst een overzicht van het totaal van baten en lasten van de producten in het betreffende programma. Paragrafen In de paragrafen komen de onderwerpen aan de orde die van belang zijn om inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering en de financiële positie van de gemeente Schiedam. Ze geven vanuit diverse perspectieven een dwarsdoorsnede van de programmarekening. De nadruk ligt op de belangrijke beheerprocessen en het beleid dat daaraan ten grondslag ligt. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft gemeenten voor welke paragrafen verplicht zijn. Aanvullend op de verplichte paragrafen heeft het college drie extra paragrafen opgenomen te weten Stedenbeleid, Investeringsplannen en Verstrekte subsidies. Jaarrekening De Gemeentewet en de Provinciewet schrijven onder andere voor dat elke gemeente jaarlijks verantwoordingsstukken moet opstellen. Het BBV bevat de regelgeving daarvoor. In het BBV is opgenomen dat er een commissie voor het Besluit begroting en verantwoording (commissie BBV) is met als taak zorg te dragen voor een eenduidige uitvoering en toepassing van het BBV. Dit doet zij ondermeer door het beantwoorden van praktijkvragen en het uitbrengen van richtinggevende notities, waarin aanbevelingen en stellige uitspraken worden gedaan. De jaarrekening is samengesteld op grond van de betreffende artikelen uit het Besluit Begroting en Verantwoording en de notities van het BBV. Het jaarrekeningresultaat over 2012 voor bestemming bedraagt 36 miljoen voordelig. Dit hoge resultaat wordt enerzijds veroorzaakt door een tweetal grote voordelen die naar aanleiding van de heroverwegingen uit de begroting 2013 zijn ontstaan. Ten eerste is dat de stelselwijziging van de erfpacht, die gezorgd heeft voor een extra resultaat van 17,9 miljoen. Daarnaast is er in het kader van de heroverwegingen besloten tot een fasering van kredieten. Dit heeft 5,4 miljoen extra resultaat opgeleverd. Beide resultaten vloeien voort uit de begrotingsbehandeling die in 2012 over het jaar 2013 heeft plaatsgevonden en zijn conform die besluitvorming aan de reserves toegevoegd. Anderzijds wordt het resultaat beïnvloed door een vrijval van de voorziening groot onderhoud MBOP van 8,5 miljoen. Het resultaat na bestemming, dat wil zeggen na per saldo toevoeging aan de reserves, is daarmee uitgekomen op 12,9 miljoen. Een globale analyse van dit resultaat na bestemming wordt verderop in deze inleiding gegeven en per programma is er een analyse opgenomen van de belangrijkste verschillen tussen de begroting en de uiteindelijke realisatie. De bedragen in de programmarekening zijn weergegeven in 1.000, tenzij anders aangegeven. Wanneer bij bedragen in tabellen een - teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere baat. 6

9 Financieel resultaat 2012 en resultaatbestemming Overzicht resultaat 2012: Resultaat voor bestemming + 36 miljoen Dotaties aan de reserves 23,1 miljoen Resultaat na bestemming + 12,9 miljoen Het resultaat na bestemming is het resultaat dat vrij besteedbaar is voor de gemeente. Baten en lasten per Rekening 2012 programma (bedragen x 1.000) Lasten Baten Saldo resultaat voor bestemming Bestuur en dienstverlening Ruimtelijke ontwikkeling Sociale infrastructuur Stadseconomie Veiligheid Woonmilieu Financiën Wijkontwikkeling Subtotaal programma s Incidentele baten en lasten van de dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen totaal resultaat voor bestemming Mutaties reserves Bestuur en dienstverlening Ruimtelijke ontwikkeling Sociale infrastructuur Stadseconomie Veiligheid Woonmilieu Financiën Wijkontwikkeling totaal mutaties reserve resultaat na bestemming Bestuur en dienstverlening Ruimtelijke ontwikkeling Sociale infrastructuur Stadseconomie Veiligheid Woonmilieu Financiën Wijkontwikkeling Subtotaal programma s Incidentele baten en lasten van de dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen totaal resultaat na bestemming PROGRAMMAREKENING 7

10 Bij het resultaat na bestemming is geen rekening gehouden met mogelijke budgetoverheveling van 2012 naar De raad kan immers besluiten om incidentele budgetten die in 2012 beschikbaar waren, maar in 2012 nog niet tot besteding zijn gekomen, beschikbaar te houden ten laste van het rekeningresultaat. Oorzaak van deze budgetoverheveling is met name vertraging in de onderliggende projecten en activiteiten. Voor de budgetoverheveling zal het college separaat een voorstel doen aan de raad. Het resultaat is ten opzichte van de begroting ( 2,3 miljoen) toegenomen met 10,6 miljoen. Dit is als volgt te verklaren: Begroot resultaat ,3 Rekening resultaat ,9 Toename resultaat 10,6 Verklaring toename: Extra opbrengsten + 10,3 Vrijval voorziening + 8,5 Hogere lasten - 3,5 Toevoegingen aan reserves - 4,2 De grootste afwijkingen die geleid hebben tot het extra resultaat van 10,6 miljoen, zijn: Extra opbrengsten: Niet begrote opbrengsten als gevolg van terugbetaalde naheffingsaanslagen van de Belastingdienst en correcties op eerdere aanslagen bedroegen 1,5 miljoen. De algemene uitkering was 2,4 miljoen hoger dan begroot. Belangrijke oorzaak hiervan was dat de begroting van deze post zeer voorzichtig was ingeschat. In werkelijkheid werd 1,5 miljoen extra ontvangen in Verder leverden de september en december circulaire ,7 miljoen extra op. En er was nog sprake van verrekening van oude jaren ( 0,2 miljoen). In 2012 werd een benzinestation geveild. Dit leidde tot extra inkomsten van 1,3 miljoen. De erfpacht exploitatie, verkoop van erfpachtgronden als gevolg van onvoorziene erfpachtuitgiften, verkoop in het kader van het verbeterplan Vastgoed, hogere opbrengsten erfpachtcanons, extra opbrengsten uitgifte Schaepmansingel en Havenstraat, erfpachtconversies en erfpachtvervangende vergoedingen leidde tot extra opbrengsten van 3,5 miljoen. De opbrengsten voor wet Werk en Bijstand waren per saldo 1,0 miljoen hoger dan begroot. Oorzaken van de hogere inkomsten zijn onder meer: inkomsten WAP Nieuwland 0,5 miljoen, hogere inkomsten doordat bijstandsgerechtigden meer eigen inkomsten hadden dan begroot ( 0,3 miljoen) en een hogere rijksbijdrage. Vrijval voorziening: De vrijval van de voorziening groot onderhoud MBOP, ad 8,5 miljoen, die conform BBV dient te worden gewijzigd in een reserve. De storting in de reserve wordt via de bestemming van het resultaat over 2012 geregeld. Hogere lasten: De hogere lasten worden met name veroorzaakt door een dotatie aan de voorziening dekking tekorten bouwgrondexploitatie ( 5,9 miljoen). Daarnaast waren er op het product werkgelegenheidsbeleid 1,6 miljoen extra lasten wegens een tegenvallend exploitatieresultaat van de BGS en het vormen van een aantal voorzieningen ten behoeve van de BGS. Hiertegenover staan een aantal posten waarbij sprake is van meevallende lasten. De grootste zijn: Een vertraging in de vervanging van Verkeersregelinstallaties heeft geleid tot 1,0 miljoen lagere lasten; Onderhoudswerkzaamheden aan sportaccommodaties zijn herbezien en/of uitgesteld. Dit uitstel heeft ook consequenties gehad voor de begrote kapitaallasten gehad. Ook deze werden niet gerealiseerd. De kosten zijn 0,9 miljoen lager. Op de kostenplaatsen zijn totaal 1,3 minder lasten geboekt. Toevoegingen aan reserves (zie bladzijde 188): Er is per saldo 4,2 miljoen meer gedoteerd aan reserves dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat een aantal uitgaven die begroot en uit reserves bekostigd zouden worden, niet of slechts ten dele zijn gerealiseerd. Financiële positie Algemene reserves: De algemene reserve is in 2012 afgenomen met 0,8 miljoen en bedraagt ultimo ,6 miljoen (exclusief het rekeningresultaat 2012). Dit eindsaldo van de algemene reserve is hiermee 5,9 miljoen hoger dan in de begroting 2013 werd verwacht. Dit wordt vooral veroorzaakt door een lagere storting in de risicoreserve. In de begroting 2013 is uitgegaan van de vorming van een risicoreserve van 29 miljoen. Deze reserve dient als buffer om risico s, die zich daadwerkelijk voordoen, op te kunnen vangen. Bij de jaarrekening 2012 blijkt dat hiervoor 25,4 miljoen benodigd is. 8

11 Verloop algemene reserve over de afgelopen vijf jaar (standen ultimo december exclusief resultaatbestemming): , ,8 10,2 10,4 10, bedrag in miljoen euro Bestemmingsreserves en voorzieningen: De overige reserves, waaronder de risicoreserve van 25,4 miljoen, zijn toegenomen met 29,5 miljoen. Het saldo van de voorzieningen is in 2012 afgenomen met 11,7 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een gedeeltelijke vrijval van de voorziening gedeeltelijke terugbetaling Wwb inkomen van 3,1 miljoen, zoals in de zomernota besloten. Alsmede de vrijval van de voorziening groot onderhoud openbare ruimte van 8,5 miljoen. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt nader ingegaan op de algemene reserve en het weerstandsvermogen. In de toelichting op de balans is onder andere een toelichting op de reserves gegeven, waar de mutaties in de reserves worden getoond. PROGRAMMAREKENING 9

12 10

13 kerngegevens PROGRAMMAREKENING 11

14 Kerngegevens Sociale structuur Rekening 2012 Aantal inwoners Inwoners 0-19 jaar Inwoners jaar Inwoners 65 jaar en ouder Fysieke structuur Oppervlakte gemeente (ha) Oppervlakte binnenwater (ha) 189 Oppervlakte historische kern (ha) 33 Aantal woningen Oppervlakte wegen (in m 2 ) Oppervlakte fi etspaden en -stroken (in m 2 ) Gemeentelijke wegen (km) 215 Rijkswegen (km) 20 Lengte waterwegen (in m 1 ) Financiele structuur (bedragen x 1.000) Totaal lasten (incl. toevoegingen aan reserves en voorzieningen) Algemene uitkering gemeentefonds Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven Eigen fi nancieringsmiddelen Opgenomen langlopende leningen

15 Jaarverslag I Programmaverantwoording Bestuur en dienstverlening Ruimtelijke ontwikkeling Sociale infrastructuur Stadseconomie Veiligheid Woonmilieu Financiën Wijkontwikkeling PROGRAMMAREKENING 13

16 Bestuur en dienstverlening 1. Doelstelling De gemeente werkt aan klantgerichte, toegankelijke, geïntegreerde en professionele dienstverlening, gefundeerd door een betrouwbaar en daadkrachtig bestuur van de wijken, de stad en de regio. De gemeente is verantwoordelijk voor visievorming en het vaststellen van de kaders en voert de regie door te faciliteren en stimuleren. Programma Bestuur en dienstverlening Verbeteren dienstverlening door: Strategische opgave dienstverlening: Realisatie Klant Contact Centrum; Realisatie Schiedam geeft Antwoord. Verbeteren van de digitale dienstverlening door: Speerpunten Vergroten van het aanbod diensten en producten; Verankering van het Klant Contact Centrum en Antwoord in de organisatiecultuur en structuur. Vergroten van burgerparticipatie in de beginfase van beleids- en planvorming. Versterken van de bestuurlijke positie in de regio. Vergroten van de bekendheid van het gemeentebestuur. Algemene doelstelling Beleidsonderdeel Doelstellingen Vraag- en antwoordgericht, daadkrachtig bestuur van de wijken, de stad en de regio, die participatie en betrokkenheid van burgers en ondernemers meer faciliteert, initiatieven stimuleert, bureaucratie wegneemt, zelf regie voert, en voor wie dienstverlening aan burgers, ketenpartners en ondernemers centraal staat. Bestuur Dienstverlening 1. Goede bereikbaarheid van college- en raadsleden. 2. Vanuit de regiefunctie de participatie, verantwoordelijkheid en beginspraak bij beleids- en planvorming vergroten. 3. Verbetering van de bekendheid met en profi leren van de gemeenteraad en zijn rol als algemeen bestuur van de stad. 1. Uitbreiding digitale dienstverlening aan de burgers. 2. Snellere dienstverlening aan de burgers. 3. Kwalitatief betere dienstverlening. 4. Vergroten van de bereikbaarheid, aanspreekbaarheid en laagdrempeligheid van de organisatie. 5. Vermindering regeldruk. Gemeentearchief 1. Beheer en beschikbaarheid informatie. 14

17 2. Beleidsonderdeel Bestuur Het jaar 2012 stond in het teken van zowel het herstellen van vertrouwen, organisatiecultuurontwikkeling als ook behoud van een gezonde financiële positie. Voor de komende jaren zijn er vijf belangrijke speerpunten gedefinieerd. Dat zijn de volgende punten: 1. cultuurverandering/organisatie-ontwikkeling; 2. basisprocessen op orde; 3. financiële beheersing; 4. dienstverlening; 5. imago/positionering. Ten behoeve van het normaliseren van organisatie- en bestuurscultuur, integriteit en de onderlinge verhoudingen zijn de volgende activiteiten ondernomen: Uitvoering van de gemeentebrede motie van 30 augustus 2011: De directie van de organisatie heeft voortvarend doorgepakt op de organisatiestructuurontwikkeling. Zij heeft daarbij stappen gezet naar de permanent ontwikkelende, flexibele, met de maatschappij meebewegende en dienstverlenende organisatie. Hierin is de cultuuranalyse van VandeBunt nadrukkelijk meegenomen. In 2012 heeft een uitgebreid medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De resultaten hiervan en de hieruit voortkomende actiepunten worden separaat aan de raad aangeboden. Er is een gemeentesecretaris aangesteld die als opdracht heeft de organisatiecultuurontwikkeling richting en vorm te geven en de basis op orde te krijgen. Het traject om tot herstel en een vergelijk te komen met onterecht beschadigde medewerkers is gestart en afgerond. Er is een nieuwe mandaatregeling en een nieuw mandaatregister vastgesteld. De gedragscode bestuurlijke integriteit is vastgesteld. De nieuwe Richtlijn onkostenvergoedingen, representatie, diners en ontvangsten college B&W en de Verordening rechtspositie wethouders zijn vastgesteld. De door collegeleden ingediende declaraties worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. Doelstelling 1: Goede bereikbaarheid van college- en raadsleden De doelstellingen van het bestuur worden gerealiseerd op basis van een samenhangend pakket aan activiteiten. Zowel raad als college hebben geleerd van de gebeurtenissen in 2011 en sturen actief op een open, controleerbare en benaderbare bestuurscultuur in Schiedam. Met betrekking tot doelstelling 1 zijn in 2012 de volgende activiteiten ondernomen of de volgende producten opgeleverd: Bestuursstijl en communicatie: mede door de reeds in de inleiding genoemde maatregelen is de aan ons zelf gegeven opdracht om tot een opener bestuursstijl te komen vorm gegeven. Communicatie en inzet nieuwe media: door de toename in het gebruik van de sociale media is de drempel om in contact te komen met zowel de gemeentelijke organisatie als het gemeentebestuur sterk verlaagd. Binnen de organisatie is aandacht besteed aan helder en duidelijk schrijven, zowel in rechtstreekse communicatie met onze inwoners als via de website. Vrijwel alle college- en raadsleden zijn via verschillende sociale media direct aanspreekbaar. Via Twitter en Facebook was de gemeente in 2012 bereikbaar voor de burgers. Ook wordt via deze kanalen aandacht gegenereerd voor activiteiten en gebeurtenissen in de stad en beleid en het handelen van de gemeente. Hoewel de eerste stappen in 2012 zijn gezet, zal verdere intensivering van de aanwezigheid op sociale media nodig zijn. Tevredenheidsonderzoek: Het onderzoek Imago & Dienstverlening heeft in 2012 niet plaatsgevonden. Wel wordt de tevredenheid van de inwoners van Schiedam middels klanttevredenheidsonderzoeken en het internetpanel gemeten. De resultaten hiervan boden bestuur en organisatie de mogelijkheid zich verder te verbeteren. Zo zijn bijvoorbeeld maatregelen getroffen om de wachttijden in het Klant Contact Centrum te reduceren en zijn verbeteringen doorgevoerd op de gemeentelijke website. Doelstelling 2: Vanuit de regiefunctie de participatie, verantwoordelijkheid en beginspraak bij beleids- en planvorming vergroten De organisatieontwikkelopdracht is niet alleen gestoeld op de gebreken die in 2011 aan het licht zijn gekomen, maar ook op de ambitie een krachtige stad te zijn en te blijven, hoewel de financiële ruimte is afgenomen. In de zomernota, die in 2012 is vastgesteld, is dan ook de focus verschoven naar emancipatie van de Schiedammers. De inwoners van Schiedam worden in hun kracht gezet door enerzijds een forse inzet op sociale stijging te plegen en anderzijds door een beroep op hen te doen om zelf mee te denken en te acteren. Hiermee is in 2012 de basis gelegd voor een regiegemeente die enerzijds veel verantwoordelijkheid bij de inwoners legt en anderzijds inwoners de ruimte laat om zelf vorm te geven aan hun stad. PROGRAMMAREKENING 15

18 Concreet heeft de gemeente in 2012 hiervoor de volgende activiteiten ondernomen: Om integrale en interactieve beleids- en planvorming te bevorderen is in 2012 het Participatiekader gemeente Schiedam en gemeentebrede toepassing hiervan vastgesteld (meer hierover in het Programma Wijkontwikkeling). Ook heeft vaststelling van het Participatieprotocol voor projecten van de teams Regie Openbare Ruimte (ROR) en Verkeer en Openbare Verlichting / Verkeersregelinstallaties (VOVRI) plaatsgevonden en toepassing hiervan op de projecten in de openbare ruimte (meer hierover in het Programma Stedelijke Ontwikkeling). De omvorming naar een regiegemeente is in gang gezet door het volgende in 2012 te bewerkstelligen: Er is een toekomstbestendig Sociaal Akkoord gesloten; Overeenkomsten over en onderzoek naar regionale samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld handhaving op leerplicht, uitvoering Wet Werk en Bijstand en de sociale werkplaatsen. Vermindering van de regel- en administratieve lastendruk heeft bijvoorbeeld plaatsgevonden door de samenwerking met Woonplus, die voorbereiding van de verhuisaangiften door Woonplus zelf regelt voor het huurdersdeel van de Schiedamse bevolking. 3. Beleidsonderdeel Dienstverlening aan de schiedamse burgers en bedrijven Doelstelling 1: Uitbreiding digitale dienstverlening aan de burgers In 2012 heeft Schiedam verder geïnvesteerd in de ontwikkeling van het digitale loket. Onderstaande tabel toont de stand van zaken. In de loop van het jaar werden nieuwe e- formulieren in gebruik genomen voor de volgende producten en diensten: bezwaar gemeentelijke belastingen indienen; kwijtschelding aanvragen; automatisch betalen aanvragen of wijzigen; leerlingenvervoer aanvragen; vergoeding chronisch zieken en gehandicapten aanvragen. Doelstelling 3: Verbetering van de bekendheid met en profi leren van de gemeenteraad en zijn rol als algemeen bestuur van de stad Door de invoering van het dualisme in 2002 zijn de kaderstellende en controlerende taken voor de gemeenteraad strakker uitgelijnd. Daardoor kan de raad in grotere onafhankelijkheid het college beoordelen en zo duidelijker en zelfstandiger opereren. Communicatie: In goede samenwerking tussen griffie en de afdeling Communicatie is in 2012 de al ingezette weg vervolgd om meer aandacht aan de werkzaamheden voor de gemeenteraad en raadscommissies te besteden. Bestuurskrachtmeting: De gemeenteraad heeft in mei 2012 besloten de bestuurskrachtmeting uit te stellen. Een bestuurskrachtmeting treft onvoldoende doel in een periode waarin politiek, bestuurlijk en ambtelijk alle aandacht uitgaat naar het hervinden van een evenwicht in rollen en verantwoordelijkheden en tegelijkertijd de taakuitoefening op gewenste wijze moet doorgaan. 16

19 tabel gemeentelijke producten die via worden aangeboden (stand eind 2012) Elektronische producten Gereed Gereed in 2013 Anders, namelijk 1 Klacht indienen X 2 Contact opnemen met de gemeente X 3 Melding doorgeven X 4 Uittreksel Burgerlijke Stand aanvragen (diverse varianten) X 5 Uittreksel GBA aanvragen (diverse varianten) X 6 Aan- of afmelden van de hond voor hondenbelasting X 7 Verhuizing doorgeven X 8 Vertrek buitenland doorgeven X 9 Verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens indienen X 10 Naamgebruik veranderen X 11 Bewijs van in leven zijn aanvragen X 12 Bewijs van Nederlanderschap aanvragen X 13 Standplaatsvergunning aanvragen X 14 Marktplaatsvergunning aanvragen X 15 Parkeervergunning aanvragen Direct klaar via balie 16 Gehandicaptenparkeervergunning aanvragen Direct klaar via balie 17 Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen Direct klaar via balie 18 Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen X 19 Gehandicaptenparkeerplaats beëindigen of wijzigen X 20 Kapvergunning aanvragen Via Omgevingsloket 21 Evenementenvergunning aanvragen 22 Bezwaar gemeentelijke belastingen indienen X 23 Kwijtschelding aanvragen X 24 Automatisch betalen aanvragen of wijzigen X 25 Vakantie of verblijf in het buitenland melden X 26 Gevonden of verloren voorwerpen melden X 27 Kopie OZB-aanslag, WOZ-beschikking of WOZ-taxatieverslag X 28 Eigen verklaring rijbewijs aanvragen X 29 Graafwerkzaamheden melden X 30 Afspraak maken X 31 Leerlingenvervoer aanvragen X 32 Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten aanvragen X 33 Bezwaar indienen X 34 Bijzondere bijstand aanvragen of wijzigen Planning onbekend 35 Evenementenvergunning aanvragen X 36 Grof vuil laten ophalen Via Irado 37 (Integrale) horecavergunning aanvragen X 38 Tijdelijk kenteken wijzigen (parkeervergunning) X 39 Langdurigheidstoeslag aanvragen of wijzigen Via Formulierenbrigade 40 Parkeervergunning aanvragen (dagkaarten) Direct klaar via balie 41 Reclameontheffi ng aanvragen X NB: Schiedam past veelal formulieren toe die de Rijksoverheid beschikbaar heeft gesteld in het kader van de Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA). In de Programmabegroting is over enkele e-formulieren waarvoor een (standaard) GEMMA-formulier beschikbaar is, ten onrechte vermeld dat deze in 2011 gereed waren. De meeste hiervan staan gepland voor 2013, zoals hierboven is weergegeven. PROGRAMMAREKENING 17

20 Niet alleen zijn nu meer gemeentelijke producten digitaal verkrijgbaar, ook het aantal digitale transacties is fors toegenomen: van in 2011 naar in Hoewel het in absolute zin nog niet om zeer grote aantallen gaat, weten burgers het digitale loket dus steeds beter te vinden. In 2012 is ook geïnvesteerd in een zo veel mogelijk digitale afhandeling van digitale aanvragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de digitale aanvragen om uittreksels Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Alle binnen één etmaal aangevraagde uittreksels worden de volgende ochtend digitaal klaargezet voor een snelle controle en daarna met één druk op de knop geprint. Dankzij dit soort quick wins in de afhandeling van aanvragen kan het digitale kanaal steeds efficiënter werken. Vanwege het gebruiksgemak en de relatief lage kosten voor zowel burgers als de gemeente, is het digitale kanaal het voorkeurskanaal. Schiedam stuurt bewust op het gebruik van het digitale kanaal en deze kanaalsturing begint vruchten af te werpen: ten opzichte van 2011 is het gebruik van en het digitale loket toegenomen. Zie de grafiek Klantcontacten per kanaal, alsmede de infographic bij doelstelling 3. Het gebruik van de overige kanalen is ongeveer gelijk gebleven. Op het eerste oog heeft er dus weinig substitutie plaatsgevonden tussen de verschillende dienstverleningskanalen, maar de hoeveelheid telefoontjes rechtstreeks naar doorkiesnummers is hoogstwaarschijnlijk wel afgenomen. Voor de gemeente als geheel is dit efficiëntiewinst. klantcontacten per kanaal Aantallen Balie Telefoon Post Digitaal loket Schiedam maakt sinds 2011 geen gebruik meer van het internetonderzoek Imago en dienstverlening. Wel heeft het klanttevredenheidsonderzoek van TNS NIPO plaatsgevonden in het kader van Benchmarking Publiekszaken. De uitkomsten staan onder doelstelling 3: kwalitatief betere dienstverlening. Doelstelling 2: Snellere dienstverlening aan de burgers. Schiedam hanteert servicenormen als belofte aan de klanten om binnen de ambtelijke organisatie te sturen op verbetering van de dienstverlening. Onderstaande tabel toont de gemiddelde jaarscores. tabel servicenormen beleidsonderdeel Dienstverlening Omschrijving E/P* Bron Nulmeting (jaar) Resultaat 2012 Streefwaarde Wachttijd balie vrije inloop, < 30 minuten P Lamson-Q 50% (2011) 78% 90% Wachttijd balie afspraak, < 5 minuten P Lamson-Q 80% (2011) 84% 90% Afhandeling brieven < 6 weken P Corsa 66% (2011) 64% 90% Telefoon beantwoorden < 30 seconden P ACD 80% (2011) 84% 80% Terugbellen op verzoek < 2 werkdagen P KCS 59% (2011) 65% 90% * E = Effectindicator en P = Prestatie-indicator Hoewel de streefwaarden nog niet elke maand worden behaald, is op vrijwel alle servicenormen in 2012 verbetering gerealiseerd. De grootste stap vooruit werd gezet voor wachttijden aan de balie op vrije inloop. Na zeer lage scores in 2011 is een gestage verbetering gerealiseerd. In de tweede helft van 2012 werd de streefwaarde in vier van de zes maanden behaald. Daarnaast werden kleinere verbeteringen geboekt voor: de wachttijd aan de balie op afspraak, het beantwoorden van telefoon op het centrale nummer en het terugbellen op verzoek. De score voor het beantwoorden van brieven was in 2012 helaas iets slechter dan in Hoogste prioriteit hebben nu de scores op de afhandeling van brieven en het terugbellen op verzoek; deze blijven het verst achter bij de streefwaarden. Verder zijn met het oog op een snellere dienstverlening in 2012 de volgende activiteiten ondernomen: Het proces gehandicaptenparkeerplaats is overgedragen aan het Klant Contact Centrum. Aanvragers hoeven zich uitsluitend nog tot het Klant Contact Centrum te wenden. 18

Programmarekening 2011

Programmarekening 2011 Programmarekening 2011 Gemeente Schiedam Inhoudsopgave Inleiding 3 Kerngegevens 7 Jaarverslag I Programmaverantwoording 9 Bestuur en dienstverlening 10 Ruimtelijke ontwikkeling 22 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

Indien u belt naar ons centrale nummer , nemen wij binnen 25 seconden de telefoon op. Wij verbinden u maximaal 2 keer door.

Indien u belt naar ons centrale nummer , nemen wij binnen 25 seconden de telefoon op. Wij verbinden u maximaal 2 keer door. Kwaliteitshandvest Zaltbommel De gemeente Zaltbommel streeft er naar de kwaliteit van de dienstverlening aan haar burgers (inwoners/bedrijven/instellingen) te verbeteren. Daartoe heeft de gemeente Zaltbommel

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

KLACHTENRAPPORTAGE 2013

KLACHTENRAPPORTAGE 2013 KLACHTENRAPPORTAGE 2013 Inleiding Elk jaar stelt de gemeente een rapportage op over klachten. De rapportage over 2013 heeft een bijzonder karakter. In september 2014 heeft de gemeentelijke Rekenkamer een

Nadere informatie

Algemene servicenormen

Algemene servicenormen en 2015 gemeente Kampen Algemene servicenormen Uw brief Ontvangstbevestiging binnen 5 werkdagen onder vermelding van de behandelend ambtenaar. Website gemeente Kampen De informatie is correct, actueel

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest gemeentelijke dienstverlening gemeente Schinnen

Kwaliteitshandvest gemeentelijke dienstverlening gemeente Schinnen Kwaliteitshandvest gemeentelijke dienstverlening gemeente Schinnen De gemeente Schinnen streeft er naar de kwaliteit van de dienstverlening aan haar burgers (inwoners/bedrijven/instellingen) te verbeteren.

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De gemeente Terneuzen wil graag goed contact met haar klanten. Het is daarbij belangrijk dat u weet welke kwaliteit u van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

Cursus Financiën voor raadsleden

Cursus Financiën voor raadsleden Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten?

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten? Kwaliteitshandvest gemeente Oosterhout Welke service mag u van de gemeente verwachten? 1 Contactgegevens gemeente Oosterhout Inhoud Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Voorwoord burgemeester Een vraag

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0054 Rv. nr.: 12.0054 B en W-besluit d.d.: 15-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0503 Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststelling jaarstukken 2011 Aanleiding: Jaarlijkse

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest gemeente Geertruidenberg

Kwaliteitshandvest gemeente Geertruidenberg Kwaliteitshandvest gemeente Geertruidenberg 1 Contactgegevens gemeente Geertruidenberg Bezoekadres Vrijheidstraat 2 4941 DX Raamsdonksveer Postadres Postbus 10001 4940 GA Raamsdonksveer Telefoon 0162-579579

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013. Gemeente Schiedam

JAARSTUKKEN 2013. Gemeente Schiedam JAARSTUKKEN 2013 Gemeente Schiedam Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Kerngegevens 11 Jaarverslag I Programmaverantwoording 13 Bestuur en dienstverlening 14 Ruimtelijke ontwikkeling 24 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Plan van Aanpak Klant Contact Centrum januari 2013

Plan van Aanpak Klant Contact Centrum januari 2013 Plan van Aanpak Klant Contact Centrum 2013 15 januari 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Routekaart Dienstverlening... 3 3. Mijlpalen 2012... 4 4. Niet gerealiseerde activiteiten fase 2 (2012)...

Nadere informatie

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Dienstverleningsvisie gemeente Heerde Versie 31 juli 2014 Pagina 1 Inleiding De gemeente Heerde ontvangt dagelijks haar klanten om producten of diensten te verlenen. Deze

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: - ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Leeuwarden heeft Antwoord Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Inleiding Overheid heeft Antwoord Landelijk concept ondersteund door VNG Programma Dienstverlening Vertaling naar ambities

Nadere informatie

Erratum bij de rekening 2009

Erratum bij de rekening 2009 Erratum bij de rekening 2009 1 Grondbedrijf 1a Tussentijdse winst-/verliesname Van het nemen van winst is in de voorliggende jaarrekening 2009 afgezien. De lopende exploitatie TPE vertoont weliswaar een

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Stelselwijziging leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/367273) CS/CC Collegebesluit 1. Kennis te nemen van het eindrapport

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015 Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept 12 november 2015 Programma Waarom doen we het ook al weer? Wat is onze ambitie? Tot nu toe behaalde resultaten Communicatie Servicenormen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 3 Kerngegevens 7. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Inleiding 3 Kerngegevens 7. Jaarrekening Inhoudsopgave Inleiding 3 Kerngegevens 7 Jaarverslag I Programmaverantwoording 9 Bestuur en dienstverlening 10 Ruimtelijke ontwikkeling 22 Sociale Infrastructuur 42 Stadseconomie 72 Veiligheid 94 Woonmilieu

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

7/1. gemeente Overbetuwe B&W ADVIES. Nr.: Datum ambtelijk voorstel: Onderwerp: 17 maart 2014 Trendanalyse resultaten Kwaliteitshandvest in 2013

7/1. gemeente Overbetuwe B&W ADVIES. Nr.: Datum ambtelijk voorstel: Onderwerp: 17 maart 2014 Trendanalyse resultaten Kwaliteitshandvest in 2013 gemeente Overbetuwe B&W ADVIES Kenmerk: bw Nr.: Datum ambtelijk voorstel: Onderwerp: maart Trendanalyse resultaten Kwaliteitshandvest in Te besluiten: De trendanalyse Kwaliteitshandvest voor kennisgeving

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) CONCEPTZIENSWIJZEN GR-BEGROTINGEN 2016 Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 1. Wat heeft de GR gedaan met de zienswijze bij de vorige begroting?

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

Actieplan Publieksdienstverlening Attent Amersfoort. 28 mei 2009

Actieplan Publieksdienstverlening Attent Amersfoort. 28 mei 2009 Actieplan Publieksdienstverlening Attent Amersfoort 28 mei 2009 Aanleiding Ambitie college: met dienstverlening boven het landelijk gemiddelde (blijven) scoren. Lopende initiatieven kunnen elkaar meer

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Klachten

Jaarverslag 2014 Klachten Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Jaarverslag 2014 Klachten Datum 9 april 2014 Afdeling Afdeling Bestuursondersteuning Auteur C.E. van Dijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer:

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer: Raadsvergadering 01-12-2015 Volgnummer 113-2015 Onderwerp Wijziging beleidsnota Reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement Programmanummer - Registratienummer Collegevergadering 29-09-2015

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) 15.53542 Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 9 december 2015 Datum behandeling D&H 17 november 2015 Commissie Water & Wegen Portefeuillehouder J.D. Kramer

Nadere informatie

Visiedocument Financieel Beleid

Visiedocument Financieel Beleid 1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

\fl\afl 0Jbtiito*Jt**A. otól^t^f^t*. ^^^ / 2. Accountantsrapport PriceWaterhouseCoopers

\fl\afl 0Jbtiito*Jt**A. otól^t^f^t*. ^^^ / 2. Accountantsrapport PriceWaterhouseCoopers .s 1 I r3 SS 4 0 ob lo CSI 1 o l Q. zaak nr. UI LU 2 5 WW W 1Datum: 9 mei 2008 c t:

Nadere informatie

SERVICENORMEN GEMEENTE MOERDIJK, JULI 2014

SERVICENORMEN GEMEENTE MOERDIJK, JULI 2014 SERVICENORMEN GEMEENTE MOERDIJK, JULI 2014 De gemeente Moerdijk streeft er naar de kwaliteit van de dienstverlening aan haar burgers (inwoners/bedrijven/instellingen) te verbeteren. Daartoe heeft de gemeente

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING!

KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING! KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING! De gemeente Weert streeft ernaar haar burgers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om duidelijk te maken wat u van ons kunt

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

Digitale dienstverlening onderzocht

Digitale dienstverlening onderzocht Rekenkamercommissie Digitale dienstverlening onderzocht een quick scan naar digitale dienstverlening van de gemeente Amstelveen Rekenkamercommissie Amstelveen Vastgesteld op 10 februari 2011 Definitieve

Nadere informatie

Kwaliteits handvest. Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd

Kwaliteits handvest. Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd Kwaliteits handvest Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd Februari 2014 KWALITEITSHANDVEST GEMEENTE ROERMOND afspraak is afspraak De gemeente Roermond is er voor u. Wat wij doen, doen we voor

Nadere informatie

Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360

Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360 Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360 Hieronder ziet u de interne servicenormen voor het KCC van de ABG-organisatie. We beginnen met de algemene servicenormen per kanaal, vervolgens

Nadere informatie

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft KING in 2014 servicenormen verzameld die gemeenten hanteren. Deze

Nadere informatie

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet. Informatievoorziening grondexploitaties

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet. Informatievoorziening grondexploitaties Verordening ex artikel 213a Gemeentewet en Informatievoorziening grondexploitaties Kleine onderzoeken op twee domeinen Memorandum van het tiende, gecombineerde onderzoek van de Rekenkamercommissie van

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Afdeling: Samenleving Behandelaar: C.L. Aarnoudse De raad van de gemeente Tholen Tholen, 25 oktober 2016 Onderwerp: Voorstel om uw opvattingen kenbaar te

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

Onze servicenormen Als u de stadswinkel bezoekt

Onze servicenormen Als u de stadswinkel bezoekt Onze servicenormen Regelmatig krijgt u te maken met de gemeente; bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort of een vergunning maar bijvoorbeeld ook om ons te laten weten dat er in uw straat een lantaarnpaal

Nadere informatie

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe)

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe) Product/dienst Wettelijke afhandelingstermijn Servicenorm 2013? Burgerzaken/KCC Aanmelding bij vestiging vanuit andere landen Aanmelding bij vestiging vanuit een EU-land Aanvraag vervangende stempas 8

Nadere informatie

De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016 nummer 010, besluit:

De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016 nummer 010, besluit: Gemeente[Įn3 Geldermalsen De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016 nummer 010, besluit: 1. Onder voorbehoud goedkeurende

Nadere informatie

Service op een hoger niveau. Kwaliteitshandvest gemeente Haarlemmermeer

Service op een hoger niveau. Kwaliteitshandvest gemeente Haarlemmermeer Service op een hoger niveau Kwaliteitshandvest gemeente Haarlemmermeer Samen werken wij aan Kwaliteit. Weten waar u aan toe bent! Dat is wat wij bij de gemeente Haarlemmermeer belangrijk vinden. Daarom

Nadere informatie