Jaarverslag 2014 Klachten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 Klachten"

Transcriptie

1 Kerkplein 2 T (0343) Postbus 200 F (0343) AE Doorn E Jaarverslag 2014 Klachten Datum 9 april 2014 Afdeling Afdeling Bestuursondersteuning Auteur C.E. van Dijk

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Werkwijze Overzicht van de klachten Inhoudelijke behandeling Onderwerp van de klachten Termijnen Klachten per afdeling Nationale Ombudsman Analyse van de klachten uit Aanbeveling

4 1 Inleiding Op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft iedereen het recht een klacht in te dienen bij een bestuursorgaan over de wijze waarop het bestuursorgaan zich tegenover hem heeft gedragen. Op grond van de Awb is het bestuursorgaan verplicht de klacht op een behoorlijke manier af te handelen. Ter controle dient het bestuursorgaan op grond van artikel 9:12a Awb van de ingediende klachten een register bij te houden en jaarlijks een verslag hiervan te publiceren. Voor u ligt de verslaglegging over het jaar In dit jaarverslag wordt in 2 eerst kort ingegaan op de werkwijze die in de gemeente Utrechtse Heuvelrug gevolgd wordt voor de behandeling van klachten. Vervolgens vindt u in 3 een overzicht van het aantal klachten, de inhoudelijke behandeling en het onderwerp van de klachten. In 4 wordt aandacht besteed aan de termijnen voor de afhandeling van de klachten en in 5 vindt u een overzicht van het aantal klachten per afdeling. In 6 wordt ingegaan op de klachten ingediend bij de Nationale Ombudsman over onze gemeente. In 7 vindt u een analyse van de ontvangen klachten in 2013 waarbij een aantal onderwerpen, dat van belang is voor de afhandeling van de klachten zoals de termijnen, worden behandeld. In 8 vindt u een aanbeveling die naar aanleiding van dit jaarverslag wordt gedaan. 2

5 2 Werkwijze Voor de behandeling van klachten heeft het college het Interne protocol klachtbehandeling opgesteld. In dit protocol staat de werkwijze die gevolgd moet worden om er voor te zorgen, dat de klachten binnen de daarvoor geldende termijn van zes weken (of indien verdaagd met maximaal vier weken, binnen tien weken) afgehandeld zijn. Alleen klachten over gedragingen van ambtenaren of het bestuur worden via dit protocol afgehandeld. Klachten gericht tegen (een lid van) de gemeenteraad worden door de raad zelf afgehandeld. Klachten tegen de inhoud van besluiten zijn aan te merken als bezwaren en daarvoor geldt een afzonderlijke bezwarenprocedure. Voor de coördinatie van de afhandeling van klachten heeft het college een klachtencoördinator aangesteld. Deze klachtencoördinator ontvangt de klachten en neemt deze op in een register. Daarnaast bekijkt de klachtencoördinator tegen wie of welke afdeling de klacht is gericht. Vervolgens wordt de klacht naar de klachtenbehandelaar gestuurd. Dit is veelal het afdelingshoofd van de afdeling waartegen de klacht zich richt, dan wel waar de medewerker werkt tegen wie de klacht is ingediend. Een kopie van de klacht gaat naar de domeindirecteur en naar de gemeentesecretaris. Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor een behoorlijke behandeling van de klacht, binnen de daarvoor gestelde termijn. De klachtencoördinator houdt toezicht op de termijn waarbinnen de klacht wordt afgehandeld. De afdelingshoofden nemen persoonlijk contact op met de klager om de klacht door te spreken en te vragen of de klager een gesprek wenst om over de klacht te praten. Klachten worden altijd schriftelijk afgehandeld. Soms is een gesprek genoeg, maar voor de formele afhandeling is het nodig, dat de klager schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van de afhandeling van zijn klacht. Indien een klager het niet eens is met de afhandeling van zijn klacht, dan kan deze zich wenden tot de Nationale Ombudsman. De klachtencoördinator stelt een kwartaalrapportage op voor het directieteam. In deze rapportage wordt een beeld geschetst van de voortgang van de afhandeling van klachten. Hierin wordt gerapporteerd over de (gemiddelde) termijnen van de afhandeling van de klachten en de aard van de klachten. 3

6 3 Overzicht van de klachten Uit de onderstaande tabel blijkt, dat er in 2014 een daling is te zien in het aantal ontvankelijke klachten. Dit resulteerde in 2014 in een totaal aantal ontvankelijke klachten van 48. Ook het aantal ontvangen klachten die bij toetsing geen klacht vormde in de zin van artikel 9:1 Awb is gedaald. Aantal klachten Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Klacht ex art. 9:1 van de Awb 52 95% 45 85% 29 91% 63 93% 48 94% Geen klacht volgens de Awb 3 5% 8 15% 3 9% 5 7% 3 6% Totaal % % % % % 3.1 Inhoudelijke behandeling Een bestuursorgaan is altijd verplicht klachten behoorlijk af te handelen. Een behoorlijke behandeling is niet hetzelfde als de inhoudelijke beoordeling van de klacht, een klager heeft niet altijd gelijk. Een klacht kan ook ongegrond, dan wel gedeeltelijk gegrond zijn. Ook zijn sommige klachten niet ontvankelijk. Dit houdt in dat een geregistreerde klacht niet automatisch een klacht is in de zin van de Awb. De beoordeling hiervan is een taak van de gemeente. Hieronder vindt u een overzicht van de beoordeling van de klachten. Beoordeling klachten Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Gegrond 32 58% 28 53% 16 50% 42 62% 28 55% Ongegrond 13 24% 7 13% 6 19% 12 18% 13 14% Gedeeltelijk gegrond/ongegrond 7 13% 8 15% 7 22% 8 12% 7 25% Niet ontvankelijk 3 5% 8 15% 3 9% 5 7% 3 6% Ingetrokken % % - - Totaal % % % % In 2014 is het aantal gegronde klachten in verhouding tot het totaal aantal klachten gedaald. Evenals de jaren 2010 t/m 2012 is het percentage gegrond klachten weer onder de 60%. 4

7 3.2 Onderwerp van de klachten Onderstaand overzicht laat zien wat de aard was van de klachten die ingediend zijn. In sommige gevallen is een klacht over meerdere onderwerpen te verdelen. In dat geval is gekozen voor het onderwerp, waar de klacht zich in hoofdzaak op richtte. Beoordeling klachten Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Non Respons 13 25% 12 27% 6 21% 24 38% 12 25% Bejegening 6 11% 7 16% 4 14% 1 2% 3 6% (Mis)communicatie 2 4% 1 2% 4 14% 8 13% 8 17% Werkwijze 31 60% 25 55% 15 51% 30 47% 25 52% Totaal % % % % % De meeste klachten gaan over de wijze waarop de gemeente haar werk doet (werkwijze). Vergelijkbaar met voorgaande jaren gaat ongeveer de helft van de klachten over de werkwijze van de gemeente. Ten opzichte van 2013 is het aantal klachten over non respons, het uitblijven van een reactie van de gemeente, gedaald. Dit kan zowel telefonische of schriftelijke reactie zijn. Het percentage klachten over non-respons is vergelijkbaar met 2010 t/m Bij bejegening gaat het om klagers die van oordeel zijn dat een medewerker hen niet netjes en behoorlijk te woord heeft gestaan en gaat het om houding en gedrag. Het percentage klachten omtrent bejegening is licht gestegen. 5

8 4 Termijnen Gemiddelde termijn De wettelijke behandelingstermijn voor klachten is 6 weken op basis van artikel 9:11 Awb. Verdaging van maximaal 4 weken is mogelijk. In 2014 was de gemiddelde afhandelingtermijn voor de klachten van alle afdelingen 3 weken. Dat is de periode tussen de ontvangst van de klacht en de verzending van de afdoeningsbrief (niet meegerekend zijn de dagen van uitstel of verdaging van de termijn). Klachten afgehandeld binnen de termijn Van de afgehandelde klachten is 96% binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Klachten afgehandeld buiten de termijn Twee klachten (4%) zijn buiten de wettelijke termijn afgehandeld. In één geval was de klager vanwege vakantie vier weken niet bereikbaar. De onderstaande tabel laat zien welk percentage van de klachten binnen de wettelijke termijn is afgehandeld en welk percentage buiten de termijn is afgehandeld. Weergegeven is het percentage van de klachten dat één week, twee weken en drie weken of langer buiten de termijn is afgehandeld. Termijnen Binnen termijn 71% 71% 97% 97% 96% 1 week buiten de termijn 4% 11% 3% 1,5% 4% 2 weken buiten de termijn 6% 9% weken of langer buiten de termijn 19% 9% - 1,5% - Totaal 100% 100% 100% 100% 100% Verdagen en uitstellen van de termijn Op grond van artikel 9:11, tweede lid, van de Awb kan de afhandeling van een klacht met ten hoogste vier weken worden verdaagd. Bij 3 klachten is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Op grond van artikel 9:11, derde lid, van de Awb kan de afhandeling van een klacht, met schriftelijke instemming van de klager, worden uitgesteld. Bij 1 klacht is hier toepassing aan gegeven. Deze klacht was ook al verdaagd. 6

9 5 Klachten per afdeling In de onderstaande tabel staat het aantal ontvankelijke klachten per afdeling. Niet ontvankelijke klachten zijn door de klachtencoördinator afgehandeld. Aantal klachten per afdeling Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Burgerzaken 11 20% 11 21% 10 31% 14 20% 15 29% Financiën en belastingen 5 10% 7 13% 6 19% 7 10% 5 9% Vergunning en Handhaving 15 27% 12 22% 4 13% 10 15% 6 11% Openbare Ruimte 4 8% 1 2% 4 13% 20 29% - - Wijkbeheer 3 5% 8 15% 3 9% 6 9% - - BOR&A % Ruimtelijke Ontwikkeling % 2 6% 3 4% 1 2% Maatschappelijke Ontwikkeling 10 18% % Bestuursondersteuning 1 2% % VGP (t/m 2010 Accommodaties) 3 5% 1 2% % 1 2% College % % - KCC % 1 2% Service Centrum % Meerdere afdelingen % Niet-Ontvankelijk 3 5% 8 15% 3 9% 5 7% 3 6% Totaal % % % % % Het bovenstaande overzicht laat zien, dat de afdeling Burgerzaken in 2014 de meeste klachten heeft ontvangen. De afdeling BOR&A (Voorheen de afdelingen Openbare Ruimte en Wijkbeheer) heeft een kwart van de klachten ontvangen. Hieronder de beoordeling van de klachten per afdeling. Beoordeling klachten per afdeling Gegrond Ongegrond Gegrond/ Ongegrond Aantal % Aantal % Aantal % Totaal Aantal Burgerzaken 8 53% 5 34% 2 33% 15 Financiën en belastingen 4 80% 1 20% Vergunning en Handhaving 5 83% 1 17%

10 BOR&A 4 31% 5 38% 4 31% 13 Bestuursondersteuning 2 100% Ruimtelijke Ontwikkeling % 1 VGP 1 100% Maatschappelijke Ontwikkeling 2 100% KCC 1 100% Service Centrum % Meerdere afdelingen 1 100% Totaal

11 6 Nationale Ombudsman De gemeente is verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten. Indien een klager het niet eens is met de afhandeling van zijn klacht door de gemeente, kan deze zich wenden tot de Nationale Ombudsman. In 2014 is geen van de klagers, na het doorlopen van de gemeentelijke klachtenprocedure, naar de Nationale Ombudsman gegaan. De Nationale Ombudsman wordt vaak ook benaderd door klagers alvorens zij zich tot de gemeente wenden. In 2014 hebben 6 mensen zich direct gewend tot deze instantie met een klacht. Dit is (weer) een lichte daling. In 2 gevallen heeft dit tot een formeel onderzoek geleid. In één geval is dit onderzoek (na interventie) tussentijds beëindigd. In één geval heeft de Nationale Ombudsman bemiddeld. De andere 4 klachten zijn door de Nationale Ombudsman niet in onderzoek genomen. Deze klachten zijn ofwel doorgezonden naar onze gemeente om als klacht te behandelen, dan wel niet-ontvankelijk verklaard. In de onderstaande tabel staat een weergave van de bij de Nationale ombudsman ontvangen klachten. De ontvangen klachten zijn ingedeeld naar de actie die de Nationale ombudsman ondernomen heeft. Onderwerp van de klachten Niet in onderzoek: Onderzoek: Met (rapport)brief Onderzoek: Tussentijdse beëindiging/interventie Onderzoek: Doorgestuurd/bemiddeling Nog in behandeling: Totaal Naast verzoekschriften, ontvangt de Nationale Ombudsman ook telefonisch vragen of verzoeken die niet als schriftelijke klacht worden aangemerkt. Met ingang van 2014 rapporteert de Nationale Ombudsman ook over deze contacten. Aantal geregistreerde contacten per thema 2014 Belastingen/heffingen 3 Werk, inkomen en sociale zekerheid Burgerzaken 1 3 weken of langer buiten de termijn - Totaal 5 9

12 7 Analyse van de klachten uit 2014 In deze paragraaf wordt een analyse gegeven van het jaar Aantal klachten In 2014 zijn er aanzienlijk minder ontvankelijke klachten ontvangen dan in Het aantal is vergelijkbaar met de jaren 2009 en Toen werden tussen de 45 en 50 ontvankelijke klachten ingediend. Gegronde klachten Van het aantal ontvankelijke klachten is 55% gegrond gebleken. Ook dit percentage is gedaald ten opzichte van 2013 en is weer vergelijkbaar met 2009 t/m Aard van de klachten In 2014 is verhoudingsgewijs, vergelijkbaar met het voorgaande jaren, het meeste geklaagd over de werkwijze van de gemeente. Een klacht over de werkwijze is een klacht over de manier waarop de gemeente in het algemeen, of in specifieke gevallen, haar werk gedaan heeft. In 2014 betreft dit iets minder dan de helft van alle klachten. Het aantal klachten over het niet reageren door de gemeente is ten opzichte van 2013 weer gedaald. In 2014 werd hier in ongeveer 25% van de gevallen over geklaagd. Dit percentage is vergelijkbaar met 2009 t/m Het aantal klachten over communicatie is licht gestegen ten opzichte van voorgaande jaren in 2014, namelijk tot 17%. In 2014 is over zeer diverse situaties geklaagd. Er is dan ook geen trend te ontdekken in de inhoudelijke aard van de klachten. Termijnen In 2014 is 96% van de klachten binnen de afhandelingstermijn afgehandeld. Dit is vergelijkbaar met 2012 en De verbetering van de termijnen ten opzichte van 2011 en eerdere jaren houdt stand. Er zijn twee klachten buiten de termijn behandeld. Klachten per afdeling De afdeling Burgerzaken heeft in 2014 de meeste klachten ontvangen (waarvan 53% gegronde klachten). Ook in voorgaande jaren heeft deze afdeling relatief veel klachten ontvangen. Aangezien men bij de afdeling Burgerzaken veel klantcontacten heeft is dit aantal te verklaren. In 25% van de klachten betrof het de nieuwe afdeling BOR&A (voorheen de afdelingen Openbare Ruimte en Wijkbeheer). De afdelingen Openbare Ruimte en Wijkbeheer hadden in 2013 gezamenlijk 38% van de klachten ontvangen. In 2014 is dit dus verbeterd. Echter wordt gekeken naar de gezamenlijk ontvangen klachten van 2010 t/m 2012 dan is het percentage uit 2014 nog wel hoog. In 2010 t/m 2012 ontvangen deze afdelingen gezamenlijk respectievelijk 13%, 17% en 12% van het totaal aan ontvangen klachten. In 2014 gaan de meeste klachten van de afdeling BOR&A over de behandeling van meldingen over verkeersvoorzieningen, openbaar groen en openbare verlichting waarbij in iets minder dan de helft van de klachten van de afdeling BOR&A het ging over het niet reageren op een melding. Hierbij moet wel worden vermeld dat deze klachten niet altijd gegrond waren (31% gegrond). 10

13 In 2014 hebben meer verschillende afdelingen een klacht ontvangen. Bijvoorbeeld de afdeling Service Centrum die hun eerste klacht in 5 jaar ontving. 11

14 8 Aanbevelingen Termijnbewaking In 2014 ligt het percentage klachten dat binnen de afhandelingstermijn is afgehandeld op 96%. Vanaf 2012 is er een verscherpte aandacht geweest voor termijnbewaking door de klachtencoördinator. Dit is inmiddels een vaste werkwijze geworden bij de afhandeling van klachten die is ingebed in de organisatie. Belangrijk is om deze werkwijze vast te houden en, indien een terugval dreigt, hier de organisatie tijdig op te wijzen. Met het oog op de organisatieontwikkeling dient de rol van klachtbehandelaar die in de huidige organisatie voornamelijk uitgeoefend door het afdelingshoofd, met het veranderen van alle leidinggevende functies, ook goed te worden belegd binnen de nieuwe organisatie. Digitalisering Digitalisering van het werkproces is een belangrijk aspect van het verbeteren van het proces van klachtafhandeling. Door digitalisering kunnen veel handelingen in het proces gestandaardiseerd worden. Aanbevolen wordt om, indien een zaakssysteem wordt geïmplementeerd, het proces klachten zo snel mogelijk hierin op te nemen. Aantal klachten De gemeente streeft altijd naar het terugbrengen van het aantal klachten. Het klachtenjaarverslag is naast een informatief instrument dan ook vooral bedoeld als kwaliteitsinstrument, omdat het inzicht geeft in waar winst is te boeken in de dienstverlening. In 2014 zijn in totaal minder klachten ontvangen dan in 2013 een ook waren minder van deze klachten gegrond. Toch ziet de klachtencoördinator nog ruimte voor verbetering. De aanbeveling uit 2013, om individuele klachten als sturingsinstrument voor het management te gebruiken en dus te evalueren, blijft derhalve ook in 2014 nog van toepassing. Non respons Ook het aantal klachten over non respons is ten opzichte van 2013 gedaald en weer op een vergelijkbaar niveau gekomen ten opzichte van eerdere jaren. De klachtencoördinator is echter wel van mening dat vooral hier nog ruimte is voor verbetering De klachtencoördinator beveelt het management aan om de organisatie hierop te blijven wijzen en medewerkers die hier geen gehoor aan geven aan te spreken. 12

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt:

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt: Interne klachtenregeling gemeente het Bildt Het college van burgemeester en wethouders van het Bildt; - gelet op de bepalingen van Titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 121 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel. Geachte heer, mevrouw,

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel. Geachte heer, mevrouw, De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel datum : 26 juni 2014 ons kenmerk : 540230 uw brief van : --- behandeld door : J.A.M. van den Dungen uw kenmerk : ---

Nadere informatie

Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011

Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011 Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011 De raad van de gemeente Valkenswaard, het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard respectievelijk de burgemeester van Valkenswaard; gelet

Nadere informatie

Advies: Het jaarverslag klachten 2015 vast te stellen.

Advies: Het jaarverslag klachten 2015 vast te stellen. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: J. van den Dool Tel nr: 8353 Nummer: 16A.00546 Datum: 31 mei 2016 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): L. Rödel, C. Bellaart,

Nadere informatie

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2016

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2016 JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2016 Februari 2017 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Procedure 4 3. Behandelde klachten 5 Bijlage: Anoniem overzicht klachten interne

Nadere informatie

17R RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00454

17R RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00454 RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00454 iţemecnle WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 4 juli 2017 Portefeuillehouder(s) : burgemeester Portefeuille(s) : Bestuurlijke en juridische zaken Contactpersoon

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR603437_1

CVDR. Nr. CVDR603437_1 CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR603437_1 7 november 2017 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent klachtenafhandeling Verordening Klachtenafhandeling

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtenafhandeling

Jaarverslag Klachtenafhandeling Jaarverslag 2016 Klachtenafhandeling Jaarverslag 2016 Klachtenafhandeling Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel Afdeling Bedrijfsvoering Sascha Beekman Datum: 28 februari 2017 Jaarverslag Klachtenafhandeling

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE JAARVERSLAG KLACHTEN 2014 GEMEENTE HOF VAN TWENTE Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Wat zijn klachten?... 3 2.1 Gedragingen 3 2.2 Geen klachten 3 3. Klachtenprocedure.. 3 3.1 Intern en extern klachtrecht 3 3.2

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Middelburg, 12 februari 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De klachtenprocedure 3. Het verslag in cijfers 3.1 Aantal klachten in 2014 3.2 Wijze van afdoening

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Afdeling Bestuursondersteuning en Personeelszaken maart 2005 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Klachtenregeling 5 3. Communicatie 10 4. Samenvatting en aanbevelingen 10 2 1.

Nadere informatie

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013 Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Overzicht ingediende klachten... 3 3. Formeel behandelde klachten... 4 4. Klachten ingediend bij de Nationale ombudsman...

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten 2014 Gemeente Landerd

Jaarverslag Klachten 2014 Gemeente Landerd Jaarverslag Klachten 2014 Gemeente Landerd Inhoud 1. Inleiding 1 2. Klachten 2 a. De cijfers 2 - Aantal klachten in 2014 - Wijze van afdoening van klachten - Uitslag klachtbehandeling 3 - De inhoud van

Nadere informatie

Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan.

Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan. Zaaknummer: 00340479 Onderwerp: Jaarverslag bezwaar en klachten 2012 Collegevoorstel Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan.

Nadere informatie

Jaaroverzicht klachten 2015

Jaaroverzicht klachten 2015 Klachtencoördinator Natascha Priem Team Juridische en Veiligheidszaken 2 Inhoud 1. Algemeen 1.1 Inleiding 2. Klachtafhandeling 2.1 Informele klachtbehandeling 2.2 Klachtencoördinator 2.3 Nationale ombudsman

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014

Jaarverslag klachten 2014 Jaarverslag klachten 204 Inleiding Een klacht levert vaak concrete en bruikbare informatie over de kwaliteit van dienstverlening. Onderzoek van de klachten levert een belangrijk leereffect. Actiepunten

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2015 Gemeente Heusden

Jaarverslag klachten 2015 Gemeente Heusden Jaarverslag klachten 21 Gemeente Heusden Inhoud 1. Inleiding 1 2. Klachten 2 a. De cijfers 2 - Aantal klachten in 21 - Wijze van afdoening van klachten - Uitslag klachtbehandeling 3 - De inhoud van de

Nadere informatie

Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016

Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016 Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Lansingerland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

voorstel van het college aan de raad

voorstel van het college aan de raad voorstel van het college aan de raad Rijssen, 7 januari 2014 raadsvergadering: 24 april 2014 agendanummer: 12 stafafdeling: Staf/SCJ portefeuillehouder: Burgemeester begrotingshoofdstuk: karakter: besluitvormend

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2008

Jaarverslag klachten 2008 Jaarverslag klachten 8 Inleiding Sinds 2 hebben wij een klachtenregeling, deze regeling is een uitwerking van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit betreft het interne klachtrecht. Intern

Nadere informatie

Regeling interne behandeling van klachten gemeente Harderwijk

Regeling interne behandeling van klachten gemeente Harderwijk Regeling interne behandeling van klachten gemeente Harderwijk Artikel 1 Onder klacht in de zin van deze regeling wordt verstaan: een uiting van ongenoegen over de wijze waarop een bestuursorgaan of een

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 14 lid 4 van de gemeenschappelijke regeling ODRN

gelet op het bepaalde in artikel 14 lid 4 van de gemeenschappelijke regeling ODRN Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, gelet op het bepaalde in hoofdstuk 9 Awb gelet op het bepaalde in artikel 14 lid 4 van de gemeenschappelijke regeling ODRN Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 7 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering d.d. 20 februari 2015 KLACHTENREGELING VRG Dit document betreft een regeling voor extern ingediende klachten over gedragingen van (een)

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Wat zijn klachten?... 3 2.1 Gedragingen 3 2.2 Geen klachten 3 3. Klachtenprocedure.. 3 3.1 Intern en extern klachtrecht 3 3.2 Extern klachtrecht door

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

Jaaroverzicht klachten 2014

Jaaroverzicht klachten 2014 Klachtencoördinator Natascha Priem Team Juridische en Veiligheidszaken 2 Inhoud 1. Algemeen 1.1 Inleiding 2. Klachtafhandeling 2.1 Informele klachtbehandeling 2.2 Klachtencoördinator 2.3 Nationale ombudsman

Nadere informatie

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 J JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 Maart 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Procedure 3 3. Behandelde klachten 4 Bijlage: Geanonimiseerd overzicht klachten

Nadere informatie

Klachtenreglement UWV 2009

Klachtenreglement UWV 2009 Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.2.30 Klachtenreglement UWV 2009 tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2008, nr. 241, d.d. 11.12.2008 datum inwerkingtreding 1.1.2009 verwijzingen meer informatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2015

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2015 J JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2015 Maart 2016 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Procedure 3 3. Behandelde klachten 4 Bijlage: Anoniem overzicht klachten interne

Nadere informatie

[Typ hier] [Typ hier] [Typ hier]

[Typ hier] [Typ hier] [Typ hier] ACTIVITEIT/PROCESSTAP ROL BESCHRIJVING REGISTRATIE Algemene informatie Procesdoel Gemeente Het doel van de klachtenprocedure is het tijdig en juist afhandelen Doel van klachten, en waar mogelijk voorkomen

Nadere informatie

KLACHTENRAPPORTAGE 2013

KLACHTENRAPPORTAGE 2013 KLACHTENRAPPORTAGE 2013 Inleiding Elk jaar stelt de gemeente een rapportage op over klachten. De rapportage over 2013 heeft een bijzonder karakter. In september 2014 heeft de gemeentelijke Rekenkamer een

Nadere informatie

Gemeente Coevorden. Postadres: Postbus AA Coevorden Telefoon Fax

Gemeente Coevorden. Postadres: Postbus AA Coevorden Telefoon Fax Postadres: Postbus 2 7740 AA Coevorden Telefoon 14 0524 Fax 0524-598555 info@coevorden.nl www.coevorden.nl Bezoekadres: Kasteeli 7741GC Coevorden Gemeente Coevorden Aan de raad van de gemeente Coevorden

Nadere informatie

****, SINT-MICHIELS%STEL

****, SINT-MICHIELS%STEL ****, SINT-MICHIELS%STEL gemeente De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel datum : 19 mei 2016 ons kenmerk uw brief van behandeld door uw kenmerk doorkiesnummer

Nadere informatie

Jaarverslag klachtafhandeling 2015

Jaarverslag klachtafhandeling 2015 Jaarverslag klachtafhandeling 2015 Tiel, januari 2016 VERSIE: 2.0 mr. K.T.J. Hendriks-Horstman, klachtencoördinator 1 1. Inleiding Als overheidsorganisatie moet de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) personen

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR),

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR), Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR), gelet op het bepaalde in hoofdstuk 9 Awb gelet op het bepaalde in artikel 23 van de MGR Besluit vast te stellen

Nadere informatie

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015;

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015; 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II1 2016.28159 23/06/2016 Interne Klachtenregeling 2015 Het college van de gemeente Woensdrecht gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.;

Nadere informatie

Klachtenregeling van het Centraal bureau voor de statistiek voor klachten van externen

Klachtenregeling van het Centraal bureau voor de statistiek voor klachten van externen Klachtenregeling van het Centraal bureau voor de statistiek voor klachten van externen De Directeur-Generaal van de statistiek; Gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag Gemeente Vlissingen 1 9 APR ONTVANGEN VLISSINGEN. Klachtencoördinator E. van der Mark

Jaarverslag Gemeente Vlissingen 1 9 APR ONTVANGEN VLISSINGEN. Klachtencoördinator E. van der Mark Jaarverslag 2012 Gemeente Vlissingen 1 9 APR. 2013 ONTVANGEN G E M E E N T E VLISSINGEN Klachtencoördinator E. van der Mark 1. Inleiding 3 2. De klachtbehandeling 4 Wettelijk kader 4 De klachtencoördinator

Nadere informatie

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord AGP 14 Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord Artikel 1 Reikwijdte regeling Deze richtlijn is van toepassing op klachten die op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Middelburg. Nr. 77371 15 juni 2016 VERORDENING BEHANDELING KLACHTEN De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag klachtbehandeling 2013

Jaarverslag klachtbehandeling 2013 Jaarverslag klachtbehandeling 2013 Jaarverslag klachtbehandeling 2013 Houten, maart 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 De interne en externe klachtenprocedure... 2 1.2 Schriftelijke en per e-mail ingediende

Nadere informatie

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2015

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2015 Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Overzicht ingediende klachten... 4 3. Formeel behandelde klachten... 5 4. Klachten ingediend bij de Nationale ombudsman...

Nadere informatie

Klachtenprotocol gemeente Schiedam 2014

Klachtenprotocol gemeente Schiedam 2014 Klachtenprotocol gemeente Schiedam 2014 HOOFDSTUK 1 - BEGRIPS- EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. klacht: een uiting van ongenoegen over

Nadere informatie

vast te stellen de Klachtenverordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

vast te stellen de Klachtenverordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Klachtenverordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid; Gelet op: hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; de Wet Nationale Ombudsman

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 april 2001 Rapportnummer: 2001/115

Rapport. Datum: 25 april 2001 Rapportnummer: 2001/115 Rapport Datum: 25 april 2001 Rapportnummer: 2001/115 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV, basiskantoor Arnhem: 1. hem nog geen voor bezwaar en beroep vatbare beschikking

Nadere informatie

Referentie: 2014022651. Klachtenregeling Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,

Referentie: 2014022651. Klachtenregeling Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, Referentie: 2014022651 Klachtenregeling Zorginstituut Nederland De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, gelet op artikel 9:2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 15 van het Bestuursreglement

Nadere informatie

cocensus Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Cocensus Versie: 01.2 Datum: 7 maart 2014 Klachtenregeling Cocensus Pagina 1

cocensus Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Cocensus Versie: 01.2 Datum: 7 maart 2014 Klachtenregeling Cocensus Pagina 1 cocensus Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Cocensus Versie: 01.2 Datum: 7 maart 2014 Klachtenregeling Cocensus Pagina 1 Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a.

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2005

JAARVERSLAG KLACHTEN 2005 Stads Bestuurs Centrum JAARVERSLAG KLACHTEN 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toezicht Status : Vastgesteld

Nadere informatie

*15-0008390* 15-0008390

*15-0008390* 15-0008390 *15-0008390* 15-0008390 ESO.00013329WDstrt Interne Klachtenregeling Horst aan de Maas 1.1. Algemeen Burgers kunnen over een groot aantal zaken bij de gemeentelijke overheid een klacht indienen wanneer

Nadere informatie

Interne klachtenregeling WerkSaam Westfriesland

Interne klachtenregeling WerkSaam Westfriesland Interne klachtenregeling WerkSaam Westfriesland Besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland over de vaststelling van de regeling over klachten ten aanzien

Nadere informatie

Klachtenregeling gemeente Schiedam

Klachtenregeling gemeente Schiedam Klachtenregeling gemeente Schiedam HOOFDSTUK 1 BEGRIPS- EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. klacht: een uiting van ongenoegen over de wijze

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant. Nr. 111 19 juni 2015 Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke

Nadere informatie

Jaarverslag klachten gemeente Bunnik 2016

Jaarverslag klachten gemeente Bunnik 2016 Jaarverslag klachten gemeente Bunnik 2016 Bunnik, april 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Klachten in 2016... 4 1.1 Aantal klachten afgelopen vijf jaar... 4 1.2 Aantal klachten per afdeling...

Nadere informatie

Klachten kunnen betrekking hebben op het niet correct handelen van een personeelslid of dienst van de gemeente.

Klachten kunnen betrekking hebben op het niet correct handelen van een personeelslid of dienst van de gemeente. GR 16.12.2010 REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING Artikel 1 Een klacht is een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij de lokale overheid klaagt over een door de lokale overheid al dan niet verrichte

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Lokale Ombudscommissie Ede

Jaarverslag 2011 Lokale Ombudscommissie Ede Jaarverslag 2011 Lokale Ombudscommissie Ede Ede, maart 2012 Inleiding Dit verslag verantwoordt aan de gemeenteraad de werkzaamheden en bevindingen van de Lokale Ombudscommissie Ede over het jaar 2011.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 KLACHTENBEHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

JAARVERSLAG 2015 KLACHTENBEHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER JAARVERSLAG 2015 KLACHTENBEHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER Inleiding/voorwoord De gemeente Noordoostpolder biedt een breed scala aan producten en diensten aan. Denk hierbij aan vergunningen, paspoorten,

Nadere informatie

TOELICHTING KLACHTENREGELING STADSDEEL NIEUW-WEST 2010

TOELICHTING KLACHTENREGELING STADSDEEL NIEUW-WEST 2010 TOELICHTING KLACHTENREGELING STADSDEEL NIEUW-WEST 2010 Algemeen In hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het externe klachtrecht geregeld, waarbij burgers het recht hebben om te klagen

Nadere informatie

PROTOCOL KLACHTEN GEMEENTE GRONINGEN 2015

PROTOCOL KLACHTEN GEMEENTE GRONINGEN 2015 PROTOCOL KLACHTEN GEMEENTE GRONINGEN 2015 In titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is geregeld dat eenieder het recht heeft om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid

Nadere informatie

Notitie doorwerkingstraject Afhandeling van klachten en bezwaarschriften in Zeewolde

Notitie doorwerkingstraject Afhandeling van klachten en bezwaarschriften in Zeewolde Notitie doorwerkingstraject Afhandeling van klachten en bezwaarschriften in Zeewolde juni 2010 1. Inleiding In 2007 hebben de rekenkamercommissies ViP+ een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van

Nadere informatie

De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Meerssen;

De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Meerssen; Behoort bij raadsvoorstel 16-burgemeester-10 Verordening klachtbehandeling bij de gemeente Meerssen 2016. De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND

JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEZWAREN AWB... 4 2.1 Samenstelling adviescommissie Awb:... 4 2.2 Overzicht

Nadere informatie

Informele klachtbehandeling en de wettelijke termijn Een onderzoek. naar de voortvarendheid van klachtbehandeling door het college van

Informele klachtbehandeling en de wettelijke termijn Een onderzoek. naar de voortvarendheid van klachtbehandeling door het college van Rapport Informele klachtbehandeling en de wettelijke termijn Een onderzoek naar de voortvarendheid van klachtbehandeling door het college van burgemeester en wethouders van Helmond Oordeel Op basis van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/261

Rapport. Datum: 8 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/261 Rapport Datum: 8 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/261 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid tot het moment dat zij zich tot de Nationale ombudsman wendde nog geen beslissing

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencoördinatoren E. van der Mark M.A. Bode

Jaarverslag Klachtencoördinatoren E. van der Mark M.A. Bode Jaarverslag 2014 Klachtencoördinatoren E. van der Mark M.A. Bode 1. Inleiding...3 2. De klachtbehandeling...4 Wettelijk kader...4 De klachtencoördinator...4 De procedure...4 De eerste fase 5 De tweede

Nadere informatie

Jaarverslag klachtbehandeling 2012

Jaarverslag klachtbehandeling 2012 Jaarverslag klachtbehandeling 2012 Houten, maart 2013 INHOUD 1. Inleiding 3 1.1 De interne en externe klachtenprocedure 1.2 Schriftelijke en per e-mail ingediende klachten 1.3 Programma Dienstverlening

Nadere informatie

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Rapport Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Servicecentrum MER gegrond. Datum: 9

Nadere informatie

Behandeling bezwaarschrift Gemeente Zaanstad, Dienst Stadsbedrijven

Behandeling bezwaarschrift Gemeente Zaanstad, Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Behandeling bezwaarschrift Gemeente Zaanstad, Dienst Stadsbedrijven 17 juli 2003 RA0307953 Samenvatting Verzoekers dienen in mei 2001 een bezwaarschrift in tegen twee door

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over de wijze waarop b. een gemeentelijk bestuursorgaan

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtbehandeling 2014

Jaarverslag Klachtbehandeling 2014 Jaarverslag Klachtbehandeling 2014 Klachtencoördinator BsGW Mei 2015 Wie niet tevreden is over de publieke dienstverlening door BsGW kan een klacht indienen. BsGW krijgt als organisatie snel signalen als

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Toeslagen zijn bezwaarschrift tegen de voorschotbeschikking zorgtoeslag niet als zodanig heeft aangemerkt, maar als mutatie in behandeling

Nadere informatie

Rapport. Inzake een klacht over de minister van Defensie uit Den Haag. Datum: 18 augustus Rapportnummer: 2011/248

Rapport. Inzake een klacht over de minister van Defensie uit Den Haag. Datum: 18 augustus Rapportnummer: 2011/248 Rapport Inzake een klacht over de minister van Defensie uit Den Haag. Datum: 18 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/248 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat: Haar klacht, dat de minister van Defensie standaard

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Lokale Ombudscommissie Ede

Jaarverslag 2013 Lokale Ombudscommissie Ede Jaarverslag Lokale Ombudscommissie Ede Ede, april 2014 2 Inleiding Dit verslag verantwoordt aan de gemeenteraad de werkzaamheden en bevindingen van de Lokale Ombudscommissie Ede over het jaar. Daarmee

Nadere informatie

Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016

Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016 Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016 Uitgangspunt In deze werkinstructie wordt uiteengezet op welke wijze de Ombudscommissie haar werkzaamheden zal invullen en uitvoeren. Het uitgangspunt

Nadere informatie

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2 KLACHTENREGELING Veilig Thuis Haaglanden is een voorlopig samenwerkingsverband tussen Wende (Steunpunt Huiselijke Geweld) en stojah (Advies- en meldpunt Kindermishandeling). Beoogd is dat beide organisaties

Nadere informatie

Visitatieprogramma huisartsen

Visitatieprogramma huisartsen Visitatieprogramma huisartsen Klachtenreglement Visitatie Bureau Visitatie Huisartsen 1 november 2015 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Klacht Een klacht is: een schriftelijke uiting van ongenoegen over de geboden

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 juni 2003 Rapportnummer: 2003/199

Rapport. Datum: 30 juni 2003 Rapportnummer: 2003/199 Rapport Datum: 30 juni 2003 Rapportnummer: 2003/199 2 Klacht 1. Verzoeker klaagt er over dat de Raad voor Rechtsbijstand te Den Haag op het moment dat hij zich voor de tweede keer tot de Nationale ombudsman

Nadere informatie

1.2 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.2 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen Het klachtenreglement geeft de klager een middel iets te ondernemen tegen de bejegening, doen of nalaten van de SALUDE GROEP BV of één van haar medewerkers. Een

Nadere informatie

Volgschema klachtenprocedure Gemeente Peel en Maas

Volgschema klachtenprocedure Gemeente Peel en Maas 1.Ontvangst schriftelijke klacht 2. Postkamer 3. Secretariaat bezwaarschriften - commissie 4. Teammanager Betreffende medewerker Volgschema klachtenprocedure Gemeente Peel en Maas 10.Uitzondering behandelingsplicht?

Nadere informatie

Klachtenregelingen Gemeente Westvoorne

Klachtenregelingen Gemeente Westvoorne Klachtenregelingen Gemeente Westvoorne 1 Uitgave november 2004 Klachtenregelingen Gemeente Westvoorne Uitgave november 2004 Wie mag er klagen? Klachtrecht: Een ieder moet een klacht kunnen indienen over

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN GEDRAGINGEN Gemeente Bernheze

JAARVERSLAG KLACHTEN GEDRAGINGEN Gemeente Bernheze JAARVERSLAG KLACHTEN GEDRAGINGEN 01 Gemeente Bernheze Klachtencoördinator Marion van Kemenade Juni 017 1 SAMENVATTING De gemeente Bernheze heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan en probeert haar

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Gemeentelijke Ombudscommissie

Jaarverslag 2015 Gemeentelijke Ombudscommissie Jaarverslag 2015 Gemeentelijke Ombudscommissie Februari 2016 1. Algemeen 3 2. Samenstelling Gemeentelijke Ombudscommissie... 4 3. Cijfermatige overzichten 5 3.1 Het aantal door de commissie ontvangen klachten..

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 KLACHTENAFHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

JAARVERSLAG 2014 KLACHTENAFHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER JAARVERSLAG 2014 KLACHTENAFHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER No. 300638 Inleiding/voorwoord De gemeente Noordoostpolder is in sommige opzichten te vergelijken met een normaal bedrijf. De gemeente levert

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/255

Rapport. Datum: 31 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/255 Rapport Datum: 31 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/255 2 Klacht Verzoeker klaagt over de lange duur van de behandeling door de Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen van het Ministerie van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 juni 2000 Rapportnummer: 2000/224

Rapport. Datum: 21 juni 2000 Rapportnummer: 2000/224 Rapport Datum: 21 juni 2000 Rapportnummer: 2000/224 2 Klacht Op 12 januari 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer H. te Altforst, met een klacht over een gedraging van de Immigratie-

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 2005 Rapportnummer: 2005/156

Rapport. Datum: 27 mei 2005 Rapportnummer: 2005/156 Rapport Datum: 27 mei 2005 Rapportnummer: 2005/156 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert: in de reactie van 21 september 2004 de door haar

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Stichting Jeugdbescherming Gelderland Januari 2015

KLACHTENREGELING. Stichting Jeugdbescherming Gelderland Januari 2015 KLACHTENREGELING Stichting Jeugdbescherming Gelderland Januari 2015 Puck van de Veer Hans Lomans Januari 2015 1.0 definitief 30-12-2014 RvB 01-01-2016 VOORWOORD Cliënten hebben recht een zorgvuldige behandeling

Nadere informatie

Klachtenreglement 1 juni 2016

Klachtenreglement 1 juni 2016 Klachtenreglement 1 juni 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Klachtrecht Artikel 3 Behoorlijke behandeling Hoofdstuk 2 Het indienen van een klacht Artikel

Nadere informatie

Klachtenreglement De Landelijke Expertisebalie BV

Klachtenreglement De Landelijke Expertisebalie BV blad 1 Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen Klachtenreglement De Landelijke Expertisebalie BV Het klachtenreglement geeft de klager een middel iets te ondernemen tegen de bejegening, doen of nalaten

Nadere informatie

Klachtenregeling Veiligheidsregio Hollands Midden

Klachtenregeling Veiligheidsregio Hollands Midden A.7 Bijlage 1 Klachtenregeling 1 Versiebeheer: DATUM VERSIE DOCUMENT STATUS 20110308 0.1 Klachtenregeling concept 20110322 0.2 Klachtenregeling concept 20110426 0.2 Klachtenregeling concept 20110509 0.2

Nadere informatie

rekenschap Advies & Faciliteiten Juridische Zaken en Veiligheid

rekenschap Advies & Faciliteiten Juridische Zaken en Veiligheid rekenschap Advies & Faciliteiten Juridische Zaken en Veiligheid Grote Kerkplein 15 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 23 94 JN.Kuiper@zwolle.nl www.zwolle.nl Verslag klachtenbehandeling 2014

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

Reglement klachtenbehandeling gemeente Laarne

Reglement klachtenbehandeling gemeente Laarne Reglement klachtenbehandeling gemeente Laarne Gemeente Laarne dienst Communicatie Pascal Haelterman Klachtencoördinator Dorpsstraat 2 9230 Laarne Tel : 09/365 46 25 Fax : 09/366 29 70 Mail : klachten@laarne.be

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2013

Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Houten, maart 2014 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2013 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Klachtenprotocol Educatie en Inburgering

Klachtenprotocol Educatie en Inburgering Klachtenprotocol Educatie en Inburgering Oktober 2015 De gemeente Amsterdam werkt met een groot aantal partijen via de uitvoering van inburgeringsactiviteiten en het beleidsprogramma Educatie Werkt! aan

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) Klachtenverordening ISD Noordwijk 2008 Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) De raad der gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

KLACHTEN Jaarverslag

KLACHTEN Jaarverslag KLACHTEN Jaarverslag 06 0 Inleiding Artikel 9:a Awb verplicht bestuursorganen tot registratie van bij hem ingediende schriftelijke klachten. De geregistreerde klachten dienen jaarlijks te worden gepubliceerd.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 mei 2003 Rapportnummer: 2003/144

Rapport. Datum: 22 mei 2003 Rapportnummer: 2003/144 Rapport Datum: 22 mei 2003 Rapportnummer: 2003/144 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Ondernemingen Utrecht (per 1 januari 2003: Belastingdienst/Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht) zijn

Nadere informatie

Olst-Wijhe, januari 2012 doc. nr.: Klachtenrapportage 2011 gemeente Olst-Wijhe

Olst-Wijhe, januari 2012 doc. nr.: Klachtenrapportage 2011 gemeente Olst-Wijhe Olst-Wijhe, januari 2012 doc. nr.: 12.005683 Klachtenrapportage 2011 gemeente Olst-Wijhe INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Overzicht klachten 4 3. Analyse 6 3.1 Aard van de klachten 3.2 Oordeel over de klachten

Nadere informatie