PUNT 2: Mededeling van verslagen van gemeentelijke adviesraden conform artikel van het Gemeentedecreet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PUNT 2: Mededeling van verslagen van gemeentelijke adviesraden conform artikel 200 3 van het Gemeentedecreet."

Transcriptie

1 Zitting van 28 april 2011 Aanwezig de dames en heren Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen, Nadia Van Beughem, Marc Willems, Isabelle Van Passel, Steven Volckaerts, Leo Van Win, Luc Goffin, Mark Haegemans, Machteld Vantrappen, Diane Willems, Dirik Van den Broeck, Chris Lievens, Felix Strackx, Nancy Van Loo, Marina Massu en Mark Wouters, raadsleden; Theo Ceulemans, gemeentesecretaris. De raadsleden Dirk Van den Broeck en Mark Wouters vervoegen de zitting respectievelijk vanaf punt 5 en vanaf punt 9. Dagorde 1. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d Mededeling van verslagen van gemeentelijke adviesraden conform artikel van het Gemeentedecreet. 3. Toekenning nieuwe straatnaam Gezonde Luchtstraat. Ruimtelijke ordening 4. Gedeeltelijke afschaffing en verbreding van weg nr. 3 (GR ). Vervolgens goedkeuring van de ruiling van gronden in de Van Arckellaan t.h.v. perceel sectie A nr. 65 y. 5. Verkavelingsaanvraag C. Huysmansstraat sectie A nr. 252/v en 253/s/2/deel 2 kavels: a. Plaatselijke en gedeeltelijke verbreding van de wegenis in de C. Huysmansstraat. b. Vaststelling van de verkavelingslasten en voorwaarden. 6. Verkavelingsaanvraag Langestraat sectie B nr. 59 b³ - 1 kavel: Vaststelling van de verkavelingslasten en voorwaarden. Milieudienst 7. Toetreding tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband Regionaal Landschap Noord Hageland. Openbare Werken 8. Bouw van een Damiaanbrug voor fietsers en voetgangers over de Dijle tussen Haacht en Tremelo. Kennisname en goedkeuring van het ontwerp geraamd op ,70 waarvan 25% zijnde ,43 ten laste van Tremelo. 9. Plaatsing van bijkomende grafkelders op de kerkhoven Baal en Ninde, dienstjaar 2011: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) raming 9.090,91 euro (excl. btw). 10. Goedkeuring van een voorstel van overeenkomst tot oprichting van InterRio. 11. Stappaertblokstraat: Voorlopige vaststelling rooilijn- en onteigeningsplan. Overheidsopdrachten 12. Gemeentelijke opdrachten voor leveringen: Uitbreiding van het bestaande informatica netwerk: aankoop PDC-server (als verlengde van de citrix-servers), computers, schermen en thin clients uitgebreid met toetsenbord EID-lezer en USB-muis t.b.v. de volledige gemeentelijke administratie: vaststelling van de gunningwijze (onderhandelingsprocedure zonder bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure artikel 17, 2, 1 e lid, -f van de wet van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten) en gunningvoorwaarden. De opdracht wordt indicatief geraamd op ,00 (excl. btw). Financiën en fiscaliteiten 13. Retributiereglement op de verkoop van kopies van de gedrukte versie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 14. Kennisname van het besluit d.d , van de Gouverneur van Vlaams-Brabant houdende definitieve vaststelling van de dienstjaarrekening De balans en resultatenrekening 2009 werden goedgekeurd. 15. Advies over de rekening 2010 van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw van Bijstand. 16. Finilek: Financieringsopdracht aan Finilek voor investeringen Aankoop 1 aandeel Ff en waarborgverlening. 17. PBE: Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van de PBE d.d en het voorstel tot statutenwijziging van de PBE. Bibliotheek 18. Aanstelling van een nieuw lid n.a.v. een gewijzigde afvaardiging van een lid in het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek Tremelo. Personeelsdienst 19. Vaststelling van het contingent van de jobstudenten voor het jaar PUNT 1: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d De Voorzitter vraagt de Gemeenteraad of er opmerkingen worden gemaakt over de redactie van de notulen van de gemeenteraadsvergadering d.d Deze notulen worden vervolgens met algemene ja-stemmen goedgekeurd. PUNT 2: Mededeling van verslagen van gemeentelijke adviesraden conform artikel van het Gemeentedecreet.

2 2 Overeenkomstig art van het gemeentedecreet neemt de gemeenteraad kennis van de volgende verslagen van de gemeentelijke adviesraden: - Gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap verslag vergadering d.d ; - Beheersorgaan van de Gem. O. Bibliotheek verslag vergadering d.d ; - Gemeentelijke cultuurraad verslag vergadering d.d ; - Gemeentelijke lokale markt- en economieraad verslag vergadering d.d ; - Gemeentelijke mina-raad verslag vergadering d.d ; - Gemeentelijke seniorenraad verslag vergadering d.d ; PUNT 3: Toekenning nieuwe straatnaam Gezonde Luchtstraat. Gelet op het decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen d.d ; Gelet op de aanleg van nieuwe wegenis in een zijstraat van de Jan Boedtsstraat, kadastraal gekend sectie A nrs. 390/R/4, 390/W/2; Gelet op de adviezen waarin volgende straatnamen voorgesteld werden: Denappelstraat, Gezonde Luchtstraat of Gezonde Luchtweg; Gelet op het voorstel van het schepencollege, d.d , om aan deze nieuwe zijstraat de naam Gezonde Luchtstraat te geven; Gelet op het onderzoek de commodo et incommodo van t/m ; Gelet op de toepasselijke bepalingen uit het gemeentedecreet. Art.1. Over te gaan tot de administratieve afhandeling om een zijstraat van de Jan Boedstsstraat, in de toekomst als Gezonde Luchtstraat te benoemen. Art.2. Afschrift van deze beslissing over te maken aan: - de bevolkingsdienst; - de bouwdienst; - de dienst openbare werken. PUNT 4: Gedeeltelijke afschaffing en verbreding van weg nr. 3 (GR ). Vervolgens goedkeuring van de ruiling van gronden in de Van Arckellaan t.h.v. perceel sectie A nr. 65 y Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2009 punt 5: Gedeeltelijke afschaffing en verbreding van de Van Arckellaan t.h.v. perceel sectie A nr. 65 y; Overwegende dat hiervoor een ruiling dient te gebeuren tussen de Gemeente Tremelo en Dhr. en Mevr. Cornelis - Van Brusselen; Gelet op de bijgevoegde plannen opgemaakt door landmeter Geens François, Schrieksebaan 284 te 3140 Keerbergen; Gelet op het voorstel tot ruilingsakte, opgesteld door notaris Joris Stalpaert, Notaris met standplaats te Tremelo; Gelet op de nieuwe gemeentewet en op de toepasselijke bepalingen uit het gemeentedecreet. Art.1. Akkoord te gaan met de ruiling van gronden in het kader van de gedeeltelijke afschaffing en verbreding van de weg nr. 3, in de atlas der buurtwegen van de gemeente Tremelo, Van Arckellaan, overeenkomstig het plan opgemaakt door de landmeter Geens François, Schrieksebaan 284 te 3140 Keerbergen, dat met deze beslissing één geheel uitmaakt. Art.2. Akkoord te gaan met het ontwerp van de ruilingsakte in bijlage zoals opgemaakt is door notaris Joris Stalpaert, Notaris met standplaats te Tremelo. Art.3. Machtiging te verlenen aan de gemeentesecretaris en de Burgemeester om deze akte namens het gemeentebestuur te ondertekenen. Gemeenteraadslid Dirk Van den Broeck vervoegt de zitting. PUNT 5: Verkavelingsaanvraag C. Huysmansstraat sectie A nr. 252/v en 253/s/2/deel 2 kavels: a. Plaatselijke en gedeeltelijke verbreding van de wegenis in de C. Huysmansstraat. b. Vaststelling van de verkavelingslasten en voorwaarden. a. Plaatselijke en gedeeltelijke verbreding van de wegenis Aangezien het behoort de Camille Huysmansstraat gedeeltelijk en plaatselijk te verbreden door inlijving in het openbaar domein der wegenis van een strook grond gelegen tussen de grens van de weg en 5 m uit de as van de Camille Huysmansstraat;

3 Gezien het extract staat aangeduid op de bijgevoegde plannen en overwegende dat het getuigschrift bestatigende het houden van een onderzoek van commodo et incommodo, bekend werd gemaakt overeenkomstig de onderrichtingen; Overwegende dat de gronden nodig voor de verbreding van gezegde weg kosteloos door de gemeente worden verkregen zodat geen schatting der waarde noodzakelijk is; Gelet op de wet d.d art.2.; Gelet op de wet d.d ; Gelet op de nieuwe gemeentewet en op de toepasselijke bepalingen uit het gemeentedecreet. Art.1. Het wegtracé van de Camille Huysmansstraat, in gele tint, zoals aangeduid op bijgaand opmetingsplan, dat met deze beslissing één geheel uitmaakt. Art.2. De gronden voor een gezamenlijke oppervlakte van 0 are en 37 ca, waarvan de inneming nodig is voor de uitvoering van het ontwerp zullen gratis aangeschaft worden bij wijze van onteigening in der minne en om reden van openbaar nut. Art.3. De akten van gratis grondafstand zullen opgemaakt worden door een notaris en namens de gemeente rechtsgeldig ondertekend worden door de burgemeester bijgestaan door de gemeentesecretaris. Art.4. Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg gezonden worden aan de heer gemachtigde ambtenaar van AROHM te Leuven. b. Vaststelling van de verkavelingslasten en -voorwaarden De Gemeenteraad Neemt kennis van de uitslag van het openbaar onderzoek met betrekking tot het perceel gelegen te Tremelo Camille Huysmansstraat sectie A nrs. 252/v en 253/s/2/deel. Vaststelling van verkavelingslasten en -voorwaarden De Gemeenteraad Gelet op onze kennisneming van heden, van de resultaten van het openbaar onderzoek, betreffende de verkavelingsaanvraag ingediend door de heer Verhaegen Jeroen, Gemeenteplein 22 te 3140 Keerbergen; Gelet op de wet d.d. 29/03/1962, gewijzigd bij deze van , houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, zoals dit aangevuld werd bij het dekreet d.d. 28/05/1985 en het gecoördineerd dekreet betreffende de ruimtelijke ordening d.d. 02/10/1996 art. 56 1, 1, 2. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en op de toepasselijke bepalingen uit het gemeentedecreet. Art.1. Aan de verkavelingsaanvraag ingediend door de heer Verhaegen Jeroen, Gemeenteplein 22 te 3140 Keerbergen, voor de percelen gelegen te 3128 Tremelo, Camille Huysmansstraat, kadastraal gekend sectie A nrs. 252/v en 253/s/2/deel, worden volgende lasten en voorwaarden verbonden vooraleer een kavel mag verkocht of aangewend worden als bouwgrond: - Inzake voorzieningen voor aardgas, zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de door het beheerscomité van de intercommunale Eandis, Elektriciteitsstraat 70 te 2800 Mechelen, vastgesteld en toepasselijk verklaarde reglementering. - Inzake voorzieningen voor electriciteit, zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de door het beheerscomité van de intercommunale P.B.E. Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek, vastgesteld en toepasselijk verklaarde reglementering. - De uitbreiding van het telefoonnet en de mogelijke voorzieningen voor telecommunicatie op kosten van de verkavelaar, volgens de opmeting en raming van de beherende maatschappij, Belgacom, Area Hasselt, Hendrik Vanveldekenssingel 39 te 3500 Hasselt. - De uitbreiding van het waterleidingsnet, op kosten van de verkavelaar, volgens opmeting, plan en raming van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, H. Hooverplein 23 te 3000 Leuven. - De verkavelaar zal de beplanting binnen de af te stane strook grond, zowel bomen als struiken, volledig en op zijn kosten dienen te verwijderen, voor de verkoop of benuttiging van de kavels. Art.2. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de verdere afhandeling van onderhavige beslissing. Art.3. Deze beslissing zal het dossier voor verder gevolg aanvullen en ter kennisgeving worden toegezonden aan de heer Gemachtigde Ambtenaar van AROHM te Leuven. PUNT 6: Verkavelingsaanvraag Langestraat sectie B nr. 59 b³ - 1 kavel: Vaststelling van de verkavelingslasten en voorwaarden. Neemt kennis van de uitslag van het openbaar onderzoek met betrekking tot het perceel gelegen te Baal, Langestraat 6, sectie B nr. 59B3. Vaststelling van verkavelingslasten en -voorwaarden De Gemeenteraad Gelet op onze kennisneming van heden, van de resultaten van het openbaar onderzoek, betreffende de verkavelingsaanvraag ingediend door de heer en mevrouw Volckaerts - Verbruggen, Langestraat 6 te 3128 Baal. Gelet op de wet d.d. 29/03/1962, gewijzigd bij deze van , houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, zoals dit aangevuld werd bij het dekreet d.d. 28/05/1985 en het gecoördineerd dekreet betreffende de ruimtelijke ordening d.d. 02/10/1996 art. 56 1, 1, 2. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en op de bepalingen uit het Gemeentedecreet. 3

4 4 Art.1. Aan de verkavelingsaanvraag ingediend door de heer en mevrouw Volckaerts - Verbruggen, Langestraat 6 te 3128 Baal, voor de percelen gelegen te 3128 Tremelo, Langestraat 6, kadastraal gekend sectie B nr. 59B3, worden volgende lasten en voorwaarden verbonden vooraleer een kavel mag verkocht of aangewend worden als bouwgrond: - Inzake voorzieningen voor aardgas, zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de door het beheerscomité van de intercommunale Eandis, Elektriciteitsstraat 70 te 2800 Mechelen, vastgesteld en toepasselijk verklaarde reglementering. - Inzake voorzieningen voor electriciteit, zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de door het beheerscomité van de intercommunale P.B.E. Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek, vastgesteld en toepasselijk verklaarde reglementering. - De uitbreiding van het telefoonnet en de mogelijke voorzieningen voor telecommunicatie op kosten van de verkavelaar, volgens de opmeting en raming van de beherende maatschappij, Belgacom, Area Hasselt, Hendrik Vanveldekenssingel 39 te 3500 Hasselt. - De uitbreiding van het waterleidingsnet, op kosten van de verkavelaar, volgens opmeting, plan en raming van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, H. Hooverplein 23 te 3000 Leuven. Art.2. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de verdere afhandeling van onderhavige beslissing. Art.3. Deze beslissing zal het dossier voor verder gevolg aanvullen en ter kennisgeving worden toegezonden aan de heer Gemachtigde Ambtenaar van AROHM te Leuven. PUNT 7: Toetreding tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband Regionaal Landschap Noord Hageland Overwegende dat de gemeente Tremelo één van de weinige gemeenten is in het arrondissement Leuven en de provincie Vlaams-Brabant die niet is aangesloten bij een regionaal landschap; Overwegende dat het Regionaal Landschap Noord-Hageland bijdraagt tot de natuur- en landschapszorg, de recreatie, het toerisme en de streekeigenheid van de gemeente; Overwegende dat daarom de gemeente er alle belang bij heeft toe te treden tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband, Regionaal Landschap Noord-Hageland; Gelet op het schrijven van het RLNH d.d waarbij het jaarverslag 2010 en het werkingsprogramma 2011 wordt overgemaakt, en tevens aan de gemeente wordt gevraagd vóór te bevestigen of de gemeente al dan niet wenst aan te sluiten bij deze intergemeentelijke samenwerking, met ingang van ; Gelet op onze beslissing d.d , houdende goedkeuring van het gemeentelijk milieubeleidsplan ; Gelet op actie NA9 van het thema Natuur van dit milieubeleidsplan - 'aansluiten bij het Regionaal Landschap Noord-Hageland'; Overwegende dat de gemeente voor de aansluiting bij het Regionaal Landschap Noord-Hageland een bijdrage van 0,3782 per inwoner per jaar dient te betalen; Overwegende dat hiertoe het nodige budget dient te worden voorzien in de begroting 2012; Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d houdende princiepsbeslissing betreffende de toetreding tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband Regionaal Landschap Noord-Hageland. Art.1. Aan te sluiten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband Regionaal Landschap Noord-Hageland. Art.2. Aan het Regionaal Landschap Noord-Hageland te vragen de toetreding van de gemeente Tremelo met ingang van , goed te keuren. Art.3. Huidige beslissing over te maken aan het Regionaal Landschap Noord-Hageland, Gelrodeweg 2, 3200 Aarschot. PUNT 8: Bouw van een Damiaanbrug voor fietsers en voetgangers over de Dijle tussen Haacht en Tremelo. Kennisname en goedkeuring van het ontwerp geraamd op ,70 waarvan 25% zijnde ,43 ten laste van Tremelo Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 inzonderheid artikelen 43 2, 11, 252 en 254 1; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2006, houdende de principebeslissing voor de aanleg van een toeristische fietsers- en voetgangersbrug over de Dijle, in samenwerking met de gemeente Haacht die zal optreden als pilootgemeente; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d houdende samenwerkingsovereenkomst tussen Tremelo, Haacht en Waterwegen en Zeekanaal; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van Haacht d.d houdende goedkeuring van deze samenwerkingsovereenkomst; Gelet op de collegebeslissing d.d houdende het afsluiten en ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst; Overwegende dat deze samenwerkingsovereenkomst Waterwegen en Zeekanaal aanduidt voor de gunning en de uitvoering van de opdracht, als aanbestedende overheid; Overwegende dat Waterwegen en Zeekanaal instaat voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp;

5 Overwegende dat de werken worden uitgevoerd voor rekening van Waterwegen en Zeekanaal en de gemeenten Haacht en Tremelo met als volgende verdeelsleutel: Waterwegen en Zeekanaal 50% - gemeente Haacht 25% en gemeente Tremelo 25%; Overwegende dat Waterwegen en Zeekanaal instaat, als beheerder, voor het structureel onderhoud; Gelet op de verschillende besprekingen tussen het dagelijks bestuur van gemeenten Haacht en Tremelo en Waterwegen en Zeekanaal; Gelet op de ingediende bouwaanvraag opgesteld door Waterwegen en Zeekanaal; Gelet op het uitgevoerde openbaar onderzoek met gunstig advies vanwege het college van Tremelo; Gelet op het definitieve ontwerp met lastenboek opgesteld en goedgekeurd door Waterwegen en Zeekanaal; Overwegende dat Waterwegen en Zeekanaal deze werken zal gunnen ingevolge een openbare aanbesteding; Gelet op de raming ten bedrage van ,70 waarvan 25%, zijnde ,43 volgens de samenwerkingsovereenkomst ten laste van de gemeente Tremelo; Overwegende dat de gepaste kredieten zijn voorzien in de buitengewone uitgaven van budget 2011 onder artikelnummer /735-60; Art.1. Het ontwerp voor de "bouw van de Damiaanbrug voor fietsers en voetgangers" over de Dijle tussen Haacht en Tremelo, geraamd op ,70 waarvan 25% of ,43 ten laste van Tremelo, goed te keuren. Art. 2. De opdracht tot uitvoering wordt gegund door de Waterwegen en Zeekanaal ingevolge een openbare aanbesteding. Art. 3. Van deze beslissing in kennis te stellen: - het college van burgemeester en schepenen van en te Haacht; - Waterwegen en Zeekanaal - de financiële dienst; - de dienst overheidsopdrachten; - de dienst openbare werken. Gemeenteraadslid Mark Wouters vervoegt de zitting PUNT 9: Plaatsing van bijkomende grafkelders op de kerkhoven Baal en Ninde, dienstjaar 2011: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) raming 9.090,91 euro (excl. btw) Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Plaatsing van bijkomende grafkelders op de kerkhoven Baal en Ninde een bijzonder bestek met nr. 2011/023 werd opgesteld door de Technische uitvoeringsdienst; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 9.090,91 excl. btw of ,00 incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2011, op artikel / van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met eigen middelen. Art.1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/023 en de raming voor de opdracht Plaatsing van bijkomende grafkelders op de kerkhoven Baal en Ninde, opgesteld door de Technische uitvoeringsdienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 9.090,91 excl. btw of ,00 incl. 21% btw. Art.2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art.3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2011, op artikel / van de buitengewone dienst. 5

6 6 PUNT 10: Goedkeuring van een voorstel van overeenkomst tot oprichting van InterRio Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 43; Gelet op de overeenkomst tot oprichting van InterRio; Overwegende het maatschappelijk belang van rioolbeheer; Overwegende de sterke band van rioolbeheer met het gemeentelijk openbaar domein en de gemeentelijke openbare werken en overwegende de vele financiële middelen die rioolbeheer vergt; Overwegende de oprichting van het samenwerkingsverband InterRio tussen gemeenten die riolen zelf beheren, andere publieke rioolbeheerders en de VVSG; Overwegende dat InterRio tot doel heeft, in alle aangelegenheden die het beleid betreffen inzake gemeentelijk rioolbeheer: informatie uit te wisselen, welbepaalde thema s te bespreken, gezamenlijke standpunten te formuleren, de capaciteit hiervoor op het lokale niveau te verhogen en te verankeren; de standpunten te bepleiten bij de relevante overheden, organisaties en/of private instanties; een duurzame, kostenefficiënte en klantvriendelijke voorziening van afvalwaterbeheer te bevorderen rekening houdend met de lokale maatschappelijke context; te streven naar duurzame en kwaliteitsvolle watersystemen; Overwegende dat de gemeente Tremelo zelf haar riolen beheert; Overwegende dat de gemeente Tremelo de standpunten van deze nieuwe organisatie voor sectorspecifieke belangenbehartiging mee wil bepalen en ondersteunen. Na hierover beraadslaagd te hebben, Art.1. Het gemeentebestuur Tremelo zal principieel toetreden tot het samenwerkingsverband InterRio door goedkeuring en ondertekening van de Overeenkomst tot oprichting van InterRio. Art.2. De gemeente betaalt een jaarlijkse bijdrage berekend op basis van volgende formule: ,14 + 0,00305 /inwoner x het aantal inwoners in de gemeente. Dit bedrag wordt op jaarbasis aangepast op basis van de inflatie + 2% (basis 2011). Het aantal inwoners zijn deze zoals laatst gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. PUNT 11: Stappaertblokstraat: Voorlopige vaststelling rooilijn- en onteigeningsplan Gemeenteraadslid Felix Strackx deelt mee dat de plaatselijke inwoners terzake vreesden dat de straat uiteindelijk breder zou worden bij deze werken. De burgemeester antwoordt dat de breedte van 7 meter van de voorgestelde rooilijn in het algemeen verkeerd geïnterpreteerd werd. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid generieke artikel 2 betreffende de gemeentelijke bevoegdheid om de aangelegenheden van gemeentelijk belang; Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 1, houdende bevoegdheid van de gemeenteraad ten aanzien van aangelegenheden bedoeld in artikel 2; Gelet het decreet d.d B.S houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen; Gelet op de collegebeslissing d.d houdende gunning van de studieopdracht voor de dossiers Stappaertblokstraat en Denstraat aan Goossens Luc, Koolstraat Aalst; Gelet de besprekingen en de noodzaak van de opmaak van een rooi- en onteigeningsplan voor beide wegen; Gelet op de aanstelling van Benny Feyaerts voor de opmaak van deze rooilijn- en onteigeningsplannen; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d waarbij werd melding gemaakt van een te ontwerpen rooilijnbreedte van 7 m, als zijnde een absoluut minimum gelet op de verlegging en ondergronds brengen van de nutsleidingen waarvoor de nodige ruimte noodzakelijk is; Overwegende dat het bovengronds laagspanning en OV-net eveneens ondergronds zal worden gebracht; Gelet op het goedgekeurde definitieve ontwerp van de riolerings- en wegeniswerken in de Stappaertblokstraat; Overwegende dat dit ontwerp voorziet in een gescheiden riolering, verplicht volgens Vlarem II; Gelet op het ontwerp van rooilijn- en onteigeningsplan van de Stappaertblokstraat, beide opgemaakt en ons overgemaakt door de b.v.b.a. landmeterskantoor Feyaerts op ; Overwegende dat de heraanleg van de weg, de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel, het ondergronds plaatsen van het elektriciteitsnet het wooncomfort van de aanpalende woningen verhoogt en de ruimtelijke kwaliteit van de straat verbetert. Gelet de aanvraag een herinrichting van een bestaande straat betreft, het project geen impact heeft op de mobiliteit; Gelet op het rooilijndecreet d.d , hoofdstuk II, afdeling 2, houdende te volgen procedure van gemeentelijke rooilijnplannen, met inzonderheid artikel 9 1 waarbij de gemeenteraad een voorlopige vastlegging dient te doen van deze rooilijnplannen; Gelet op hoofdstuk III, artikel 12, dat bepaald dat de onteigeningsplannen dewelke worden opgesteld en waarvan men de uitvoering beoogt samen met de rooilijnplannen, onderworpen worden aan dezelfde en gelijktijdige procedure voor de vaststelling van deze rooilijnplannen; Overwegende dat na een voorlopige vaststelling van de rooilijn- en onteigeningsplannen de procedure openbaar wordt gemaakt door het college en na doorstromen van de administratieve bepalingen conform het decreet deze opnieuw dienen voorgelegd aan de gemeenteraad tot definitieve vastlegging; Overwegende dat de onteigeningen kunnen worden afgehandeld na de definitieve vastleggingen van rooilijn- en onteigeningsplannen en dit pas na het verkrijgen van een onteigeningsmachtiging van het Vlaamse Regering; Overwegende dat het de intentie is om de innemingen opgenomen in de beschrijvende tabel van het rooilijn- en onteigeningsplannen van de Stappaertblokstraat uit te voeren via gratis grondafstanden;

7 Overwegende dat de betrokken eigenaars na de aanleg van de riolering en wegenis in de Stappaertblokstraat een meerwaarde verkrijgen van hun percelen die de grondinneming ruimschoots compenseert; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 november 2010 betreffende de voorlopige vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan. Overwegende dat deze procedure dient heropgestart te worden omwille van een procedurefout. Art.1. Het rooilijn- en onteigeningsplan van de Stappaertblokstraat, opgemaakt en overgemaakt door de b.v.b.a. Landmeterskantoor Feyaerts, d.d , voorlopig vast te stellen. Art.2. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze beslissing, conform het decreet d.d tot vaststelling en realisatie van de rooilijnen, en ons opnieuw voor te leggen tot definitieve vaststelling. Art.3. De grondinnemingen in overeenstemming met de onteigeningsplannen principieel uit te voeren als gratis grondafstand na definitieve vaststelling van de betreffende rooilijnplannen. Art.4. Van deze beslissing in kennis te stellen: - de bouwdienst; - de dienst openbare werken. PUNT 12: Gemeentelijke opdrachten voor leveringen: Uitbreiding van het bestaande informatica netwerk: aankoop PDC-server (als verlengde van de citrix-servers), computers, schermen en thin clients uitgebreid met toetsenbord EID-lezer en USB-muis t.b.v. de volledige gemeentelijke administratie: vaststelling van de gunningwijze (onderhandelingsprocedure zonder bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure artikel 17, 2, 1 e lid, -f van de wet van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten) en gunningvoorwaarden. De opdracht wordt indicatief geraamd op ,00 (excl. btw) Gemeenteraadslid Isabelle Van Passel vraagt specifiek naar de langere levensduur van de zgn. thin clients. Gemeenteraadslid Felix Strackx merkt op dat nergens in het ontwerpbesluit gemotiveerd wordt waarom men een beroep doet op de toepassing van art. 17, 2, 1 e lid, f van de wet van inzake een overheidsopdracht met technische specificiteit. Ook gemeenteraadslid Mark Haegemans is de mening toegedaan dat misschien best ware een aparte prijs te vragen voor installatie én voor hardware: hierover kan de leverancier eens gechallenged worden. De voorzitter Koen De Vadder rondt af dat ook hij graag had gezien dat de hardware vergelijkbaar is maar uiteindelijk zal de opdracht aan een onderhandelingsprocedure onderworpen worden. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 f (de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van: technische aard); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat de PDC server aangekocht in 2005 dringend aan vervanging toe is omwille van een tekort aan capaciteit en de noodzaak tot aanpassing aan de huidige nieuwe technologieën; Overwegende dat de keuze van software noodzakelijk voor de werking van de PDC server nog wordt open gehouden, maar dat alle mogelijke en eventueel noodzakelijke opties aan de leverancier worden bevraagd zodat de keuze na de prijszetting makkelijker kan worden gemaakt op basis van de verhouding noodzakelijkheid versus kostprijs; Overwegende dat we volgende keuzes inzake software kunnen maken: - PDC met exchange; - PDC zonder exchange; - PDC met exchange via Small Business Server (SBS); Overwegende dat bepaalde diensten noodzakelijkerwijs zijn uitgerust met een volwaardige PC en dat deze aan vervanging toe zijn (7 computers); Overwegende dat de oude PC s (geïnstalleerd sinds 2002 en in eigendom sinds 2005) van de ganse administratie dienen vervangen te worden door thin clients, zodat de snelheid gepaard gaande met het gebruik van citrix servers ten volle kan worden benut (31 thin clients); 7

8 8 Overwegende dat de oude toetsenborden (geïnstalleerd sinds 2002 en in eigendom sinds 2005) van de ganse administratie eveneens vervangen dienen te worden door toetsenborden aangepast aan de nieuwe technologieën uitgerust met een EID kaartlezer (31 toetsenborden); Overwegende dat de oude TFT schermen 15 (geïnstalleerd sinds 2002 en in eigendom sinds 2005) van de ganse administratie eveneens aan vervanging toe zijn en worden vervangen door 19 en 22 exemplaren 22 exemplaren zijn noodzakelijk voor de financiële dienst meerdere gelijktijdige boekingsschermen de technische dienst plannen GIS e.d.m. en de bouwdienst - plannen GIS e.d.m. (28 schermen 19 en 11 schermen 22 ); Overwegende dat er nog enkele USB-muizen ter reserve van de ganse administratie worden aangekocht (5 optische muizen); Overwegende dat één van de grote voordelen van een thin client omgeving onder andere het centraal beheer is; Gelet op eveneens volgende voordelen van thin clients: - ze zijn compacter, nemen hierdoor minder plaats in en zijn makkelijk te verplaatsen; - ze hebben een lager energiegebruik en zijn hierdoor milieuvriendelijker; - de dagelijkse opstart gaat veel sneller omdat er geen lokale harde schijf is; - ze zijn goedkoper dan een PC; - ze zijn eenvoudiger en goedkoper in beheer: door de eenvoudige configuratie zijn er weinig defecten en ze hebben geen losse onderdelen, in geval van een defect volstaat een eenvoudige wissel zonder installatie- en configuratiewerk; - ze hebben doorgaans een langere levensduur dan PC s; Overwegende dat in het kader van de opdracht Uitbreiding van het bestaande informaticanetwerk: aankoop PDC server, computers, thin clients, schermen, toetsenborden op 28 april 2011 een bijzonder bestek werd opgesteld door de centrale aankoopdienst; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht indicatief wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,60 incl. btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, meer bepaald, artikel 17, 2, 1 lid, -f, waarbij de opdracht omwille van zijn technische specificiteit slecht aan één leverancier kan worden toevertrouwd; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2011, opvolgende artikelen: - art. 104/742-53; - art. 767/742-53; - art. 844/742-53; - art. 104/123/13; enerzijds van de buitengewone dienst betreffende de aankoop van hard- en software en anderzijds van de gewone dienst betreffende de bij de aankoop horende maandelijkse helpdesk, en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; Overwegende dat het voorziene krediet eventueel indien noodzakelijk - zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging. BESLUIT: met volgende stemming: Van Dessel Vital, ja; Bert De Wit, ja; Willems Marc, ja; Goffin Luc, ja; Vantrappen Machteld, ja; Willems Diane, ja; Van den Broeck Dirik, ja; Van Beughem Nadia, neen; Strackx Felix, neen; Massu Marina, neen; Monique Goris, ja; Wouters André, ja; Wouters Mark, onthouding; Van Loo Nancy, onthouding; Haegemans Mark, onthouding; Van Passel Isabelle, onthouding; Van Espen Rosa, onthouding; Lievens Chris, ja; Van Win Leo, ja; Volckaerts Steven, ja; Maes Marie-Louise, ja; Paul Dams, ja; Koen De Vadder, ja; Art.1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek van 28 april 2011 en de raming voor de opdracht Uitbreiding van het bestaande informaticanetwerk: aankoop PDC server, computers, thin clients, schermen, toetsenborden, opgesteld door de centrale aankoopdienst. De indicatieve raming bedraagt ,00 excl. btw of ,60 incl. btw; Art.2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, meer bepaald, artikel 17, 2, 1 lid, -f, waarbij de opdracht omwille van zijn technische specificiteit slechts aan één leverancier kan worden toevertrouwd deze leverancier is Remmicom nv te Westmeerbeek. Art.3. De algemene aannemingsvoorwaarden zijn in hun geheel toepasselijk op deze opdracht. Art.4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2011, op volgende artikelen van de buitengewone dienst: - art. 104/742-53; - art. 767/742-53; - art. 844/742-53; en op artikel 104/123/13 van de gewone dienst; Art.5. Het college te gelasten met de uitvoering van deze beslissing. PUNT 13: Retributiereglement op de verkoop van kopies van de gedrukte versie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Gemeenteraadslid Felix Strackx vindt dat het openbaar onderzoek van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan niet goed is aangeduid op de gemeentelijke website. Hij deelt mee dat het Vlaams Belang de bevolking over het voorontwerp zo goed als mogelijk zal informeren en aan eenieder die het vraagt een gratis exemplaar zal bezorgen. Informatie aan de bevolking mag iets kosten zegt hij en de gemeente zou hier eventueel 25,00 kunnen bijleggen.

9 Gemeenteraadslid Mark Haegemans dringt er ook op aan dat het voorontwerp downloadbaar zou zijn op de website of ter beschikking zou zijn op DVD of CD-rom. Gemeenteraadslid Isabelle Van Passel vraagt om een ontleenbaar exempla(a)r(en) in de bibliotheek te voorzien. Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 31/03/2011 houdende voorlopige goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan; Gelet op de schepencollegebeslissing van 12/04/2011 betreffende het openbaar onderzoek, meer bepaald art. 6; Gelet op de kostprijs van een kleurenkopie en van het inbindmateriaal; Overwegende dat het gemeentebestuur kopies van de gedrukte versies van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, tegen betaling, ter beschikking wil stellen. BESLUIT: met volgende stemming: Van Dessel Vital, ja; Bert De Wit, ja; Willems Marc, ja; Goffin Luc, ja; Vantrappen Machteld, ja; Willems Diane, ja; Van den Broeck Dirik, ja; Van Beughem Nadia, neen; Strackx Felix, neen; Massu Marina, neen; Monique Goris, ja; Wouters André, neen; Wouters Mark, neen; Van Loo Nancy, neen; Haegemans Mark, neen; Van Passel Isabelle, neen; Van Espen Rosa, neen; Lievens Chris, ja; Van Win Leo, ja; Volckaerts Steven, ja; Maes Marie-Louise, ja; Paul Dams, ja; Koen De Vadder, ja; Art.1. Vanaf heden en voor een termijn eindigend op wordt een retributie op de verkoop van kopies van de gedrukte versie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geheven van 50,00 per exemplaar. Art.2. De retributie is steeds onmiddellijk betaalbaar bij de afgifte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Art.3. De ontvangsten uit de verkoop hiervan zullen geboekt worden op artikel 922/161/02. Art.4. Deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid toegezonden worden. PUNT 14: Kennisname van het besluit d.d , van de Gouverneur van Vlaams-Brabant houdende definitieve vaststelling van de dienstjaarrekening De balans en resultatenrekening 2009 werden goedgekeurd Neemt kennis van het besluit, d.d. 23 maart 2011 van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant voor het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, houdende definitieve vaststelling van de dienstjaarrekening 2009 (GR 27 mei 2010) waarbij de begrotingsrekening 2009, de balans en de resultatenrekening 2009 definitief werden vastgestel en goedgekeurd met de volgende saldi: gewone dienst buitengewone dienst budgettair resultaat ,13 euro ,73 euro Boekhoudkundig resultaat ,22 euro ,67 euro PUNT 15: Advies over de rekening 2010 van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw van Bijstand Gelet op de nieuwe gemeentewet en de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, inzonderheid op de artikelen 54 tot en met 56; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 5 september 2008; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 5 september 2008; Gelet op de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en BB-2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; Overwegende dat het gemeentebestuur de rekening 2010 vanwege het kerkbestuur van O.-L.-Vrouw van Bijstand tijdig heeft ontvangen op 04 april 2010; Overwegende dat bij nazicht gebleken is dat alle verplichte documenten werden bijgevoegd. Art.1. Gunstig advies te verlenen over de rekening 2010 van de Kerkfabriek O.-L.-Vrouw van Bijstand met een exploitatieoverschot van ,89 euro en een investeringsoverschot van 5,48 euro. Art.2. Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het administratief toezicht, opgenomen in het gemeentedecreet van 15 juli 2005 van toepassing. PUNT 16: Finilek: Financieringsopdracht aan Finilek voor investeringen Aankoop 1 aandeel Ff en waarborgverlening Gelet op het feit dat de gemeente Tremelo aangesloten is bij Finilek; Gelet op artikel 3.3. van de statuten van Finilek waarin bepaald wordt dat Finilek voor rekening en op verzoek van de gemeenten de financiering kan verzorgen van de investeringen die voorzien zijn op de buitengewone dienst van de begroting; 9

10 10 Gelet op artikel 7 3 de lid van de statuten van Finilek waarin bepaald wordt dat de deelnemers die beroep doen op Finilek voor de financiering van de investeringen die voorzien zijn op de buitengewone dienst van de begroting één aandeel Ff moeten aanschaffen; Gelet op de bepalingen van artikel 8 punt 5 van de statuten die bepalen dat de verbintenissen per vennoot vastgesteld en verschuldigd zijn; Gelet op de bepalingen van artikel 3 van de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, gewijzigd door artikel 43 van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen, waarin vastgelegd is dat de gemeenten gemachtigd zijn om thesauriebewijzen uit te geven; Gelet op de mogelijkheid voor Finilek om in opdracht van de aangesloten gemeenten over te gaan tot de uitgifte van thesauriebewijzen mits het verlenen van een waarborg door de gemeenten voor de goede afloop van de verrichtingen; Gelet op het huishoudelijk reglement voor de financieringen bedoeld in artikel 8 punt 1.4. van de statuten zoals dit door de raad van bestuur van Finilek werd vastgesteld op 26 maart 2001; Gelet op de bepalingen over het beheer van de schulden zoals voorzien in voornoemd huishoudelijk reglement; Gelet op de mogelijkheid dat de gemeente jaarlijks kan beslissen de uitstaande schuld geheel of gedeeltelijk terug te betalen; Gelet op de praktische modaliteiten en de voorwaarden waaraan Finilek ten behoeve van de gemeente de financiering kan verzorgen; Gelet op het gemeentedecreet; Art.1. Verwerving van 1 aandeel Ff Beroep te doen op Finilek voor de financiering van de investeringen die voorzien zijn op de buitengewone dienst van de begroting en hiervoor 1 aandeel Ff van Finilek met een nominale waarde van 25 euro te onderschrijven en te volstorten. Art.2. Financieringsopdracht Aan Finilek wordt opdracht gegeven tot financiering van investeringen op de buitengewone dienst voor een bedrag van maximaal 3 miljoen euro. Art.3. Periode van terugbetaling Het door Finilek gefinancierde bedrag zal gedelgd worden over een periode van maximum 20 jaar en dit naargelang de aard van de investering. De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen de terugbetalingsperiode in overeenstemming met voorgaand lid te bepalen. Art.4. Inschrijvingen in de gemeentelijke begroting Voor de duur zoals bepaald in artikel 2 van onderhavig besluit zal de gemeente de nodige kredieten inschrijven in de begroting voor de terugbetaling van de intresten verbonden aan deze financiering en de delging van de aflossingen; Jaarlijks, per 30 juni, zullen de aflossingen, de intresten en de werkingskosten aan Finilek terugbetaald worden, met betrekking tot de voorbije periode. Art. 5. Waarborgverlening De gemeenteraad verklaart zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk hoofdelijk borg te stellen ten aanzien van de houders van thesauriebewijzen voor de schuldvorderingen in hoofdsom, intresten en bijhorigheden die deze houders zouden hebben ten aanzien van Finilek uit hoofde van de uitgifte van thesauriebewijzen. Deze borgstelling geldt voor alle uitgiften van thesauriebewijzen in het kader van uitgifteprogramma s die een bepaalde of onbepaalde looptijd hebben. De borgstelling van de gemeente is beperkt tot een bedrag in hoofdsom van 3 miljoen euro, te verhogen met intresten en bijhorigheden. Deze borgstelling geldt eveneens, volgens dezelfde voorwaarden en modaliteiten, ten gunste van de bankinstellingen die optreden als agent/en of bemiddelaar voor de kredieten die bij deze kredietinstellingen door Finilek zijn of in de toekomst worden aangegaan, in plaats van de financiering via de uitgifte van thesauriebewijzen. Deze borgstelling geldt eveneens, volgens dezelfde voorwaarden en modaliteiten, voor de kredieten die door Finilek zouden worden aangegaan in plaats van de financiering via de uitgifte van thesauriebewijzen, bij andere financiële instellingen dan deze waar naar verwezen in voorgaande alinea. PUNT 17: PBE: Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van de PBE d.d en het voorstel tot statutenwijziging van de PBE Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de intercommunale PBE; Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales; Gelet op de brief van 25 februari 2011 waarbij de intercommunale PBE het college van burgemeester en schepenen informeert omtrent een statutenwijziging die zal voorgelegd worden aan de algemene vergadering van 27 mei 2011; Gelet op het dossier gevoegd aan de brief van 25 februari 2011 van de PBE, houdende het voorstel van statutenwijziging; Gelet op de uitnodigingsbrief van 8 april 2011 van de PBE voor de algemene vergadering van 27 mei 2011; Gelet op de documentatie en de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris inzake de doelwijziging gevoegd aan de brief van 8 april 2011 van de PBE;

11 Gelet dat de gemeenteraad de volmachtdrager voor de algemene vergaderingen van de intercommunale PBE reeds heeft aangeduid tot het einde van de lopende legislatuur; Na beraadslaging, Art.1. De punten vermeld op de agenda van de algemene vergadering van de PBE van 27 mei 2011 goed te keuren. Art.2. De jaarrekening 2010 van de PBE goed te keuren. Art.3. De voorgestelde statutenwijziging van de PBE goed te keuren. Art.4. De volmachtdrager te mandateren om op de algemene vergadering van 27 mei 2011 te handelen en te beslissen conform de beslissing van de gemeenteraad. Art.5. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan de PBE, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek. PUNT 18: Aanstelling van een nieuw lid n.a.v. een gewijzigde afvaardiging van een lid in het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek Tremelo Schepen Monique Goris merkt op dat het ontwerpbesluit de feiten verkeerd voorstelt: want het is niet zo dat Mireille Van den Broeck ontslag heeft genomen als politiek afgevaardigde voor de CD&V. Bij een vraag van de schepen voor welke fractie zij nu zetelde in het beheersorgaan heeft Mireille Van den Broeck enkel geantwoord dat zij voortaan als onafhankelijk en neutrale burger de vergaderingen bijwoonde. Gemeenteraadslid Felix Strackx verklaart eveneens dat één en ander slecht werd geformuleerd in de ontwerpbeslissing aangezien zij in de normale procedure echt ontslag zou nemen als vertegenwoordiger van de CD&V. Gelet op het decreet Lokaal cultuurbeleid van , gewijzigd bij decreten van , , , en ; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d ter uitvoering van het decreet van 13 juli 2001; Gelet op het Cultuurpactdecreet; Gelet op de goedkeuring van het aangepast organiek reglement van het beheersorgaan van de GPOB Tremelo van ; Gelet op de goedkeuring van de samenstelling van het beheersorgaan van ; Gelet op het ontslag van mevr. Van den Broeck Mireille als politiek afgevaardigde voor de CD&V Tremelo; Gelet op de vraag van Mireille Van den Broeck als neutraal vertegenwoordiger van de gebruikers te zetelen in het beheersorgaan; Gelet op de mail van de voorzitster van de CD&V d.d met als vervanger dhr. Tim Symons; Gelet op de toepasselijke bepalingen uit de Nieuwe Gemeentewet en uit het Gemeentedecreet. BESLUIT: Art.1. Kennis te nemen van de wijziging van afvaardiging van mevr. Mireille Van den Broeck, in het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek, zij zal vanaf heden zetelen als neutraal vertegenwoordiger in het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek. Art.2. De heer Tim Symons, na geheime stemming met 17 ja-stemmen tegen 3 neen-stemmen en 3 onthoudingen, aan te duiden als afgevaardigde van de CD&V, in het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek Tremelo. Art.3. Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan: - Marie Louise Maes, Schepen van Cultuur; - Mariëlla Vranckx, bibliothecaris; - Dirk Mergaerts, voorzitter beheersorgaan; - Tim Symons, afgevaardigde voor CD&V; - Diane Willems, voorzitster CD&V; - Mireille Van den Broeck, neutraal vertegenwoordiger van de gebruikers. PUNT 19: Vaststelling van het contingent van de jobstudenten voor het jaar 2011 Gelet op de wet van betreffende de bescherming van het loon der werknemers; Gelet op de wet van betreffende de arbeidsovereenkomsten, inzonderheid art. 120 tot en met 130 ter.; Gelet op de wet van tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector; Gelet op het KB d.d betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk; Gelet op het KB d.d betreffende de bescherming van de jongeren op het werk; Gelet op artikel , van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BA-2006 d.d. 17 maart 2006 betreffende het gemeentedecreet inzonderheid art ; Overwegende dat het tijdens de vakantieperiode noodzakelijk is om jobstudenten aan te werven teneinde de vaste personeelsleden in de mogelijkheid te stellen een aaneengesloten vakantieperiode van 2 weken te kunnen nemen; 11

12 12 Overwegende de gemotiveerde vraag van het afdelingshoofd grondgebiedszaken tot aanwerving van jobstudenten tijdens de maanden juli en augustus voor een totaal van 1140 uren ter vervanging van personeelsleden in functie van de vakantieplanning en als ondersteuning voor de grachtenploeg en de ploeg logistiek alsmede het rein houden van de beide dorpscentra; Overwegende de vraag van het afdelingshoofd Vrije Tijd tot aanwerving van jobstudenten tijdens de maanden juli en augustus voor een totaal van 1600 uren voor tewerkstelling in het zwembad ter vervanging van redders met verlof en het bemannen van de kassa; Overwegende de vraag van het afdelingshoofd Vrije Tijd tot aanwerving van monitoren tijdens de gemeentelijke speelpleinwerking voor een totaal van 2000 uren; Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in de begroting 2011 onder artikel nummers (technische uitvoeringsdienst), en (Zwembad) en (Monitoren); Overwegende dat de wervingsvoorwaarden en de wijze van selectie dienen vastgesteld te worden. BESLUIT: Art.1. De tewerkstelling van jobstudenten/monitoren tijdens de zomerperiode 2011 in bovengenoemde diensten, goed te keuren, met een maximum van: 1140 arbeidsuren voor de Technische uitvoeringsdienst; 1600 arbeidsuren voor de dienst Vrije Tijd voor tewerkstelling in het zwembad; 2000 arbeidsuren voor de dienst Vrije Tijd voor tewerkstelling van monitoren tijdens de speelpleinwerking. Art.2. De wervingsvoorwaarden en wijze van selectie, die in bijlage zijn opgenomen en integraal deel uitmaken van deze gemeenteraadsbeslissing, goed te keuren. Art.3. Het College van Burgemeester en Schepenen te machtigen tot de verdere concrete invulling van de jobstudenten. Art.4. Deze beslissing dient voor goedkeuring overgemaakt te worden aan de toezichthoudende overheid. Daar er vóór het einde van de vergadering geen opmerkingen werden gemaakt op de redactie van de notulen van de vergadering d.d worden deze notulen beschouwd als zijnde goedgekeurd en worden deze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris, cfr. art. 33, vierde lid, van het gemeentedecreet. De gemeentesecretaris, Theo Ceulemans De gemeenteraadsvoorzitter, Koen De Vadder

Ruimtelijke ordening Openbare werken Financiën en fiscaliteiten Extra punt PUNT 1: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 18.12.2008.

Ruimtelijke ordening Openbare werken Financiën en fiscaliteiten Extra punt PUNT 1: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 18.12.2008. Zitting van donderdag 29 januari 2009 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, 1ste schepen - burgemeester wnd. Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; Chris Lievens, voorzitter;

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening Openbare werken Financiën en fiscaliteiten PUNT 1: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d.

Ruimtelijke ordening Openbare werken Financiën en fiscaliteiten PUNT 1: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. Zitting van 27 januari 2011 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes en Bert De Wit, schepenen; André Wouters, Nadia Van Beughem, Marc Willems,

Nadere informatie

Gemeenteraadslid Luc Goffin vervoegt nu de zitting

Gemeenteraadslid Luc Goffin vervoegt nu de zitting Zitting van 20 december 2012 Aanwezig: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen, Nadia

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

O.C.M.W. Secretariaat Ruimtelijke ordening Openbare werken Overheidsopdrachten Milieudienst Financiën en fiscaliteit

O.C.M.W. Secretariaat Ruimtelijke ordening Openbare werken Overheidsopdrachten Milieudienst Financiën en fiscaliteit 86 Zitting van 29 september 2011 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters,

Nadere informatie

Vervolgens wordt overgegaan tot behandeling van het bijkomend punt

Vervolgens wordt overgegaan tot behandeling van het bijkomend punt Zitting van 25 juni 2009 Aanwezig de dames en heren: Vital Van Dessel, burgemeester Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; Chris Lievens, voorzitter; André

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, : voorzitter, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen, Nadia Van Beughem, Marc Willems, Isabelle Van

Nadere informatie

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels Zitting van 28 juni 2012 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes en Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen,

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

O.C.M.W. Secretariaat Ruimtelijke ordening en mobiliteit a. b. Openbare werken Overheidsopdrachten Sport- en jeugddienst Bibliotheek

O.C.M.W. Secretariaat Ruimtelijke ordening en mobiliteit a. b. Openbare werken Overheidsopdrachten Sport- en jeugddienst Bibliotheek Zitting van 30 september 2010 Aanwezig de dames en heren Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters, Nadia Van Beughem, Marc

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 1. Verslag vorige zitting zie bijlage TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 2. Kennisname brief minster Homans inzake beslissing van de gemeenteraad d.d.

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, : voorzitter, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen, Nadia Van Beughem, Marc Willems, Isabelle Van

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers, L.

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016.

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. De voorzitter maakt bekend dat de gemeenteraad in openbare zitting zal vergaderen en over volgende punten zal beraadslagen: OPENBARE ZITTING INTERNE ZAKEN:

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 12 NOVEMBER 2015

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 12 NOVEMBER 2015 1. Verslag vorige zitting: zie bijlage. TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 12 NOVEMBER 2015 2. Kerkfabriek Sint- Andries Attenrode: akteneming budget 2016. Gelet op

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Zitting van 26 april 2010

Zitting van 26 april 2010 Zitting van 26 april 2010 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00612 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Braemstraat te

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Volgende agendepunten werden behandeld door de gemeenteraad van 30 maart 2017. 01. Notulen van de vorige vergadering. 02. Renovatie wegenis en riolering Breugelweg -

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten Kristel, Thans

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015 TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015 OPENBARE VERGADERING FINANCIËN 1. Goedkeuring van de aanpassing meerjarenplan 2014-2019, nr. 4. Het meerjarenplan, overeenkomstig bijgaande opgave,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00609 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Veneco²- algemene vergadering van 30 juni 2015 - herschikkingsdividend

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van de gemeenteraad

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

zitting van dinsdag 25 april 2017

zitting van dinsdag 25 april 2017 zitting van dinsdag 25 april 2017 Openbare zitting 01 Kennisname ontslag OCMW raadslid - Inneke Lermusieau De voorzitter deelt mee dat mevr. Inneke Lermusieau ontslag heeft genomen als OCMW-raadslid per

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 F E BRUARI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Audomarus.

Nadere informatie

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1. De eigendommen, gelegen langs een openbare weg, waarin

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK Overzicht besluiten van de gemeenteraad Zitting van 30 april 2014 LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK 1. de dagorden met bijlagen werden via elektronische weg overgemaakt aan de raadsleden en bekend gemaakt

Nadere informatie

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag 26 februari 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 29 januari 2007. Het verslag van de zitting van 29 januari 2007

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd.

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd. PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 NOVEMBER 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten.

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET VERWERVEN VAN DE ZATE VAN DE WEG (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1.De eigendommen, gelegen langs openbare wegen

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in "Schippersbos"

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in Schippersbos ZITTING VAN DE RAAD VAN 25 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie