Vervolgens wordt overgegaan tot behandeling van het bijkomend punt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vervolgens wordt overgegaan tot behandeling van het bijkomend punt"

Transcriptie

1 Zitting van 25 juni 2009 Aanwezig de dames en heren: Vital Van Dessel, burgemeester Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; Chris Lievens, voorzitter; André Wouters, Rosa Van Espen, Nadia Van Beughem, Katleen Wuyts, Marc Willems, Isabelle Van Passel, Steven Volckaerts, Leo Van Win, Luc Goffin, Mark Haegemans, Machteld Vantrappen, Diane Willems, Dirik Van den Broeck, Felix Strackx, Nancy Van Loo en Marina Massu, raadsleden; Theo Ceulemans, gemeentesecretaris. Dagorde 1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering d.d Ruimtelijke ordening 2. Verkavelingsaanvraag Bonten Osstraat sectie A nr. 160 g²/ dl, 198 g/ dl 1 kavel: a. Plaatselijk en gedeeltelijke verbreding van de wegenis in de Bonten Osstraat; b. Vaststelling van de verkavelingslasten en voorwaarden. Openbare werken 3. Goedkeuring van het algemeen nood- en interventieplan voor de gemeente Tremelo. Financiën en fiscaliteiten 4. Goedkeuring van de huurovereenkomst t.b.v. de buitenschoolse kinderopvang Grote Bollostraat Tremelo. 5. Kerkfabrieken a. Advies over de rekening 2008 van de kerkfabriek O.L.Vrouw van Bijstand Tremelo. b. Advies over de rekening 2008 van de kerkfabriek Sint Anna Baal. c. Advies over de rekening 2008 van de kerkfabriek Zalige Damiaan De Veuster Ninde. 6. Kennisname van het toezicht door de provinciegouverneur voor het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap Binnenlands Bestuur, d.d , houdende: - Vaststelling van een retributiereglement voor de verkoop van compostvaten en bakken, beluchtingsstokken en wormenbakken. - Vaststelling sociale correcties Diftar. Deze reglementen werden goedgekeurd. 7. Kennisname van het besluit, d.d. 12 mei 2009, van de Gouverneur van Vlaams-Brabant houdende definitieve vaststelling van de dienstjaarrekening De balans- en resultatenrekening werden goedgekeurd. 8. Kennisname van het budget 2009 van het Autonoom Gemeentebedrijf Tremelo. 9. Goedkeuring van de huurovereenkomst waarbij de gemeente Tremelo sportinfrastructuur ter beschikking stelt aan het AGB Tremelo. Personeelsdienst 10. Uitbreiding van het contingent vakantiejobs, binnen de technische uitvoeringsdienst, tijdens de zomer van De voorzitter opent de zitting. Gemeenteraadslid Machteld Vantrappen vraagt het woord om een extra punt aan de dagorde van de gemeenteraad toe te voegen, m.b. de organisatie van afvalcontainers voor evenementen. Dit voorstel wordt door de voorzitter aanvaard waarna hij de vergadering schorst en vervolgens laat stemmen over de behandeling van dit bijkomend punt. De toevoeging van dit bijkomend punt wordt met algemene stemmen aanvaard. PUNT 1: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d Gemeenteraadslid André Wouters vraagt om een kopie van de ondertekende notulen van 7 februari De Voorzitter vraagt de Gemeenteraad of er opmerkingen worden gemaakt over de redactie van de notulen van de gemeenteraadsvergadering d.d. 28 mei Deze notulen worden vervolgens met algemene ja-stemmen goedgekeurd. Vervolgens wordt overgegaan tot behandeling van het bijkomend punt Bijkomend punt: Afvalcontainers op evenementen Gemeenteraadslid Steven Volckaerts vraagt of de containers om praktische redenen onmiddellijk worden opgehaald of blijven ze staan om bij de volgende ronde opgehaald te worden? Schepen Bert De Wit antwoordt dat dit kan afgesproken worden met EcoWerf. Gemeenteraadslid Mark Haegemans zegt namens SP.a dat zij met dit voorstel niet akkoord kunnen gaan: Enerzijds moet het verenigingsleven gestimuleerd worden en anderzijds worden de verenigingen opgezadeld met een hoop administratieve dingen. Zo ook met dit reglement waarbij de verantwoordelijke van de verenigingen nogmaals teveel papierwerk krijgen. Schepen Bert De Wit antwoordt dat het gemeentebestuur inderdaad het verenigingsleven wil stimuleren, bedoeling is namelijk de verenigingen een georganiseerde en praktische aanpak aan te bieden om afval van evenementen kwijt te geraken. Indien het gemeentebestuur passief blijft moeten verenigingen zich hoe dan ook

2 2 beroepen op de privé. Administratieve rompslomp is er al niet meent de schepen want de scanning van de containers en de facturatie gebeurt door EcoWerf. Op dit moment blijven afvalbakken van verenigingen staan, weken aan een stuk. Het is helemaal niet de bedoeling de verenigingen op kosten te jagen en evenmin zijn de verenigingen verplicht om gebruik te maken van de aangeboden evenementencontainers, zegt de schepen. Uiteindelijk is dit een mooie toepassing van het diftar principe, waarbij mensen en verenigingen bewust worden gemaakt om te sorteren via deze aangeboden organisatie. Gemeenteraadslid Nadia Van Beughem stelt voor dat het gemeentebestuur eerder de containers gratis zou aanbieden en dat de vereniging louter het afvalgewicht betaalt. Het voorstel van Vlaams Belang om de huurprijs van de containers te laten vallen wordt ook door Steven Volckaerts, fractieleider open VLD positief onthaald en de CD&V fractie sluit zich hier ook bij aan. Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten; Gelet op artikel 15 van het decreet van 20 april 1994 tot wijziging van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen; Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Vlaamse reglement inzake de afvalvoorkoming en beheer van 7 december 1997; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d betreffende opstart DifTar huis-aan-huis. BESLUIT: met algemene stemmen Art.1. Verenigingen, instellingen en organisaties kunnen voor het organiseren van evenementen DIFTARcontainers aanvragen. Deze containers worden dan tijdelijk op een afgesproken locatie geplaatst. Art.2. Tijdens de duur van het evenement kunnen de containers gebruikt worden voor het verwijderen van restafval en GFT. De organisator van het evenement spreekt de ledigingdata van de containers op voorhand af. Na het evenement worden de containers terug opgehaald. Art.3. De organisator ontvangt na de lediging een factuur met daarop de verrekening van de kosten, met name plaatsingskosten en ledigingkosten. De tarieven hiervoor worden vastgelegd in het reglement van de gemeente. Art.4. Eén of meerdere evenementencontainers worden ter beschikking gesteld gedurende minstens 1 dag en maximum twee weken. De containers dienen voor het leveren en verwerken van restafval en/of GFT dat op het evenement ontstaat. Art.5. Voor het transport en de verwerking van het aangeboden afval is naast het plaatsingstarief, een bedrag per kilogram gewogen gewicht verschuldigd. Het bedrag is vastgesteld op: - 0,20 EUR per kilogram aangeboden restafval; - 0,15 EUR per kilogram aangeboden GFT. Art.6. Aanvragen worden gericht aan de milieudienst dienst d.m.v. een aanvraagformulier, tenminste 14 dagen voor de uitvoering. Art.7. In geval van een gemengde afval container wordt er automatisch gefactureerd tegen de prijs van de duurste categorie. Art.8. Bij vastgesteld misbruik wordt de volledige kostprijs aangerekend en zal men geen gebruik meer kunnen maken van evenementencontainers. PUNT 2: Verkavelingsaanvraag Bonte Osstraat sectie A nr. 160 g²/ dl, 198 g/ dl 1 kavel: a. Plaatselijk en gedeeltelijke verbreding van de wegenis in de Bonten Osstraat; b. Vaststelling van de verkavelingslasten en voorwaarden. a. Plaatselijke en gedeeltelijke verbreding van de wegenis. Gemeenteraad: Aangezien het behoort de Bonten Osstraat gedeeltelijk en plaatselijk te verbreden door inlijving in het openbaar domein der wegenis van een strook grond gelegen tussen de grens van de weg en 5 m uit de as van de Bonten Osstraat; Gezien het extract staat aangeduid op de bijgevoegde plannen en overwegende dat het getuigschrift bestatigende het houden van een onderzoek van commodo et incommodo, bekend werd gemaakt overeenkomstig de onderrichtingen; Overwegende dat de gronden nodig voor de verbreding van gezegde weg kosteloos door de gemeente worden verkregen zodat geen schatting der waarde noodzakelijk is; Gelet op de wet d.d art.2; Gelet op de wet d.d ; Gelet op de nieuwe gemeentewet en op de toepasselijke bepalingen uit het gemeentedecreet. Art.1. Het wegtracé van de Bonten Osstraat, in gele tint, zoals aangeduid op bijgaand opmetingsplan, dat met deze beslissing één geheel uitmaakt, goed te keuren. Art.2. De gronden voor een oppervlakte van 0 are en 15 ca, waarvan de inneming nodig is voor de uitvoering van het ontwerp zullen gratis aangeschaft worden bij wijze van onteigening in der minnen en om reden van openbaar nut. Art.3. De akte van gratis grondafstand zal opgemaakt worden door een notaris en namens de gemeente rechtsgeldig ondertekend worden door de burgemeester bijgestaan door de gemeentesecretaris.

3 Art.4. Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg gezonden worden aan de heer gemachtigde ambtenaar van AROHM te Leuven. b. Vaststelling van verkavelingslasten en - voorwaarden De Gemeenteraad Neemt kennis van de uitslag van het openbaar onderzoek met betrekking tot het perceel gelegen te Tremelo Bonten Osstraat. Vaststelling van lasten en voorwaarden De gemeenteraad Gelet op onze kennisneming van heden, van de resultaten van het openbaar onderzoek, betreffende de verkavelingsaanvraag ingediend door de heer Verhaegen Jeroen, Gemeenteplein 22 te 3140 Keerbergen; Gelet op de wet d.d , gewijzigd bij deze van , houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, zoals dit aangevuld werd bij het dekreet d.d en het gecoördineerd dekreet betreffende de ruimtelijke ordening d.d art. 56 1, 1, 2 ; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en op toepasselijke bepalingen uit het gemeentedecreet. Art.1. Aan de verkavelingsaanvraag ingediend door de heer Verhaegen Jeroen, Gemeenteplein 22 te 3140 Keerbergen voor de percelen gelegen te 3128 Tremelo, Bonten Osstraat sectie A nr. 160 g2/dl, 198 g/dl, worden volgende lasten en voorwaarden verbonden vooraleer een kavel mag verkocht of aangewend worden als bouwgrond: - Overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing d.d , zal voor het ontbreken van de rioleringsinfrastructuur, voorafgaandelijk aan de aflevering van de vergunning een belasting van 148,74 per lopende meter dienen betaald te worden aan het gemeentebestuur van Tremelo. Hiervoor zal door de gemeentelijke bouwdienst, voorafgaandelijk een factuur van 1.189,92 ( 148,74 x 8 m), opgemaakt worden. - Inzake voorzieningen voor aardgas, zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de door het beheerscomité van de intercommunale Eandis, Elektriciteitsstraat 70 te 2800 Mechelen, vastgesteld en toepasselijk verklaarde reglementering. - Inzake voorzieningen voor elektriciteit, zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de door het beheerscomité van de intercommunale P.B.E. Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek, vastgesteld en toepasselijk verklaarde reglementering. - Inzake de voorzieningen voor de aanleg van nutsleidingen voor T.V. distributie, zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de door het beheerscomité van ICS Mixt, Telenet, netaanleg Oost, Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen, vastgestelde en toepasselijk verklaarde reglementeringen. - De uitbreiding van het telefoonnet en de mogelijke voorzieningen voor telecommunicatie op kosten van de verkavelaar, volgens de opmeting en raming van de beherende maatschappij, Belgacom, Area Hasselt, Hendrik Vanveldekenssingel 39 te 3500 Hasselt. - De uitbreiding van het waterleidingsnet, op kosten van de verkavelaar, volgens opmeting, plan en raming van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, H. Hooverplein 23 te 3000 Leuven. Art.2. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de verdere afhandeling van onderhavige beslissing. Art.3. Deze beslissing zal het dossier voor verder gevolg aanvullen en ter kennisgeving worden toegezonden aan de heer Gemachtigde Ambtenaar van AROHM te Leuven. PUNT 3: Goedkeuring van het algemeen nood- en interventieplan voor de gemeente Tremelo. Gelet op het Gemeentedecreet d.d , Titel II, Hfst. I, Afd. III De bevoegdheden van de gemeenteraad (art ), Titel II, Hfst. II, Afd. III De bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen (art ) en titel VIII, Hfst. I, Bestuurlijk toezicht (art ); Gelet op de wet van betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; Gelet op de wet van betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het decreet van betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en de gemeenten; Gelet op het KB van houdende het Nieuw Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit; Gelet op het KB van betreffende de nood- en interventieplannen; Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 betreffende de nood- en interventieplannen; Gelet op het ontwerp van het Nood- en Interventieplan van de gemeente Tremelo (NIP) omvattende: het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) dat de algemene richtlijnen en de nodige informatie bevat om het beheer van een noodsituatie te verzekeren. Het ANIP bevat tevens de samenstelling van de gemeentelijke veiligheidscel en het gemeentelijk coördinatiecomité dat wordt samengeroepen op het ogenblik van de ramp. het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) dat nog in opbouw is. De bijkomende specifieke richtlijnen betreffende bijzondere risico s zullen in de nabije toekomst verder worden uitgewerkt. Art.1. Het ontwerp van het Nood- en Interventieplan van de gemeente Tremelo (waarvan kopie in bijlage) wordt aanvaard. 3

4 4 Art.2. Bijgevoegd plan zal, ter goedkeuring, worden overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Vlaams- Brabant. PUNT 4: Goedkeuring van de huurovereenkomst t.b.v. de buitenschoolse kinderopvang Grote Bollostraat Tremelo. Gelet op het gemeentedecreet; Overwegende dat de huurovereenkomst tussen enerzijds Gemeente Tremelo en anderzijds de heer Van den Eynde Jean, Wielewaalweg Keerbergen voor de huur van de woning gelegen te Grote Bollostraat Tremelo ten behoeve van de gemeentelijke kinderopvang een einde neemt op ; Overwegende dat het gemeentebestuur in 2010 de vernieuwbouw en nieuwbouw zal aanvatten van de oude gemeentelijke school Bonten Os in de Nobelstraat te Baal; Overwegende dat deze nieuwe vestiging vervolgens dienst zal doen als centrale kinderopvang; Overwegende dat in afwachting van de afwerking van de nieuwbouw, een nieuwe huurovereenkomst zal worden afgesloten voor 2 jaar, aanvangend op en eindigend op en onder dezelfde voorwaarden als de huurovereenkomst d.d ; Overwegende dat de huurder het pand vroeger mag verlaten; Overwegende dat de gevraagde maandelijkse huurprijs 1.100,00 bedraagt en jaarlijks wordt aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen; Overwegende dat, rekening houdend met de vigerende huurprijzen in de omgeving, het in voorgaand lid vermelde bedrag als normaal kan worden beschouwd; Gelet op het bij onderhavige beslissing gevoegde ontwerp van huurcontract; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. Art.1. Ten behoeve van de Buitenschoolse Kinderopvang bijgaande huurovereenkomst, die met deze beslissing een geheel uitmaakt, af te sluiten met MATHOLEZ COMM.VA- Wielewaalweg 4, 3140 Keerbergen, verhuurder van het pand gelegen Grote Bollostraat 21, 3120 Tremelo met ingang van 1 september 2009 en eindigend op 31 augustus Art.2. De gemeente zal het in artikel 1 omschreven goed huren: - mits betaling aan de eigenaar van een maandelijkse som van 1.100,00. - en onder de voorwaarden opgesomd in het bij onderhavige beslissing gevoegde ontwerp van huurovereenkomst die hierbij eveneens wordt goedgekeurd. Art.3. Het College wordt gelast met de verdere afhandeling van deze beslissing. Art.4. Deze beslissing met de betrokken huurovereenkomst over te maken aan: - de financiële dienst; - de heer gemeenteontvanger; - mevr. Sonia Heremans, lokale coördinatrice van de BKO. PUNT 5: Kerkfabrieken a. Advies over de rekening 2008 van de kerkfabriek O.L.Vrouw van Bijstand Tremelo b. Advies over de rekening 2008 van de kerkfabriek Sint Anna Baal c. Advies over de rekening 2008 van de kerkfabriek Zalige Damiaan De Veuster Ninde a. Advies over de rekening 2008 van de kerkfabriek O.L.Vrouw van Bijstand Tremelo Gelet op de nieuwe gemeentewet en de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, inzonderheid op de artikelen 54 tot en met 56; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 5 september 2008; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 5 september 2008; Gelet op de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en BB-2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; Overwegende dat het gemeentebestuur de rekening 2008 vanwege het kerkbestuur van O.-L.-Vrouw van Bijstand tijdig heeft ontvangen op 27 mei 2009; Overwegende dat bij nazicht gebleken is dat alle verplichte documenten werden bijgevoegd; Overwegende dat naar aanleiding van het onderzoek van de rekening door het gemeentebestuur de bewijsstukken werden opgevraagd en geleverd voor de boeking van de netto investeringsbeleggingen; Overwegende dat tevens werd vastgesteld dat de actuele waarde per van de belegging in effecten werd vermeld in de staat van het vermogen en in het overzicht van de patrimoniumrekeningen; Overwegende dat krachtens artikel 34, 4 de al. van het besluit van 13 oktober 2006 voor de beleggingen de nominale waarde moet worden opgenomen.

5 Art.1. Gunstig advies te verlenen over de rekening 2008 van de Kerkfabriek O.-L.-Vrouw van Bijstand met een exploitatieoverschot van ,05 euro en een investeringsoverschot van 51,30 euro mits aanpassing van de patrimoniumrekening van de actuele naar de nominale waarde. Art.2. Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het administratief toezicht, opgenomen in het gemeentedecreet van 15 juli 2005 van toepassing. b. Advies over de rekening 2008 van de kerkfabriek Sint Anna Baal. Gelet op de nieuwe gemeentewet en de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, inzonderheid op de artikelen 54 tot en met 56; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 5 september 2008; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 5 september 2008; Gelet op de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en BB-2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; Overwegende dat het gemeentebestuur de rekening 2008 vanwege het kerkbestuur van Sint Anna Baal tijdig heeft ontvangen op 26 mei 2009; Overwegende dat naar aanleiding van het onderzoek van de rekening door het gemeentebestuur volgende vaststellingen werden gemaakt: 1. Uit de ingediende documenten blijkt niet dat de jaarrekening 2008 conform artikel 54 van het Decreet van 7 mei 2004 werd vastgesteld door de Kerkraad. 2. De jaarrekening werd niet ondertekend namens de Kerkraad door Voorzitter en secretaris. 3. De jaarrekening vertoont in ontvangsten als uitgaven verschillende kredietoverschrijdingen zowel op het niveau van het gedetailleerde rekeningnummer als op het niveau van de hoofdfunctie. De globale exploitatie-uitgaven blijven evenwel binnen het begrote budget. 4. Er werden geen begrotingswijzigingen of interne kredietaanpassingen doorgevoerd; 5. De inventaris vermeldt onder punt B de lijst van de beleggingen op lange termijn. Het vermelde bedrag stemt overeen met de staat van het vermogen. De eveneens in de lijst vermelde intresten werden niet opgenomen in de rekening onder de post netto-intresten investeringsbeleggingen (post 133). 6. De staat van het vermogen vermeldt als schulden een bedrag van 3.068,65 euro terwijl de lijst van de openstaande schulden een bedrag van 3.078,65 vermeldt. 7. De staat van het vermogen vermeldt als liquiditeiten een bedrag van ,96 euro terwijl de kastoestand werd afgesloten op ,34 euro. 8. De lijst openstaande vorderingen bedraagt ,61 euro terwijl de staat van het vermogen onder invorderingsrechten geen bedrag vermeldt. 9. De kastoestand bevat naast werkingsrekeningen ook beleggings-, deposito- en spaarrekeningen. Beleggingen op meer dan één jaar dienen als investeringsbeleggingen te worden beschouwd en horen niet thuis in de kasvoorraad maar moeten afzonderlijk als patrimoniumrekeningen te worden gedocumenteerd. 10. De kastoestand bevat een foutief saldo voor de groeirekening Record Bank Het correcte bedrag dient hier ,15 ipv ,53 euro te bedragen. 11. Op de beleggersrekening van de Kerkfabriek werd een cheque geïnd voor ,05 euro. Dit bedrag is volgens de toelichting de afsluiting van een rekening binnen de Parochie waarvan het saldo werd overgedragen aan de Kerkfabriek. Het bedrag werd geboekt op de post 129 Andere. Indien de afgesloten rekening niet toebehoorde aan de Kerkfabriek betreft het hier wellicht een bedrag dat moet worden opgenomen als Gift. 12. Er werd in de rekening geen opsplitsing gemaakt tussen ontvangsten uit verhuringen en verpachtingen van onroerende goederen uit het privaat patrimonium dan wel uit de stichtingen terwijl uit de boekingen op de posten 139 en 140 blijkt dat de beide soorten onroerende goederen aanwezig zijn. De bijgevoegde documenten laten niet toe dit onderscheid te maken. 13. Aan de hand van de verantwoordingsstukken kan het bedrag van de ontvangsten uit stichtingen op rekeningnummer 140 niet samengesteld worden. Art.1. Ongunstig advies te verlenen over de rekening 2008 van de Kerkfabriek Sint Anna Baal. Art.2. Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het administratief toezicht, opgenomen in het gemeentedecreet van 15 juli 2005 van toepassing. c. Advies over de rekening 2008 van de kerkfabriek Zalige Damiaan De Veuster Ninde Gelet op de nieuwe gemeentewet en de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, inzonderheid op de artikelen 54 tot en met 56; 5

6 6 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 5 september 2008; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 5 september 2008; Gelet op de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en BB-2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; Overwegende dat het gemeentebestuur de rekening 2008 vanwege het kerkbestuur van Zalige Damiaan De Veuster laattijdig heeft ontvangen op 15 juni 2009; Overwegende dat naar aanleiding van het onderzoek van de rekening door het gemeentebestuur volgende vaststellingen werden gemaakt: 1. Adres kerkfabriek en penningmeester niet vermeld. 2. De jaarrekening vertoont in uitgaven verschillende kredietoverschrijdingen op het niveau van het gedetailleerde rekeningnummer, op het niveau van de hoofdfunctie en globaal. De Interne kredietaanpassing 2008, goedgekeurd door de kerkraad d.d. 10/06/2009 werd niet doorgevoerd naar de op zelfde datum goedgekeurde jaarrekening. Ook na doorvoering blijft er een globale kredietoverschrijding in de exploitatie-uitgaven. In de toelichting wordt de oorzaak hiervan verantwoord. 3. De aansluiting van de kastoestand met de jaarrekening werd gerealiseerd door de inboeking van historische overschotten als eenmalige correctie op de post 159 voor een bedrag van 1033,81 euro en op de post 359 voor een bedrag van ,81 euro. Het bedrag op de post 359 betreft een lening voor de aankoop van het orgel voor ,00 euro en een voorschot/lening vanwege de parochie van 7.436,81 euro voor het betalen van facturen. Door de opname van deze bedragen op post 359 dienen deze te worden terugbetaald aan de parochie. Hiertoe werd reeds in de jaarrekening 2008 een overboeking van 8.256,45 euro vanuit exploitatie naar investeringen ingeschreven op de posten 29 en 39. Art.1. Gunstig advies te verlenen over de rekening 2008 van de Kerkfabriek Zalige Damiaan De Veuster Ninde mits aanpassing van de onder 1 en 3 vermelde vaststellingen. Art.2. Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het administratief toezicht, opgenomen in het gemeentedecreet van 15 juli 2005 van toepassing. PUNT 6: Kennisname van het toezicht door de provinciegouverneur voor het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap Binnenlands Bestuur, d.d , houdende: a. Vaststelling van een retributiereglement voor de verkoop van compostvaten en bakken, beluchtingsstokken en wormenbakken. b. Vaststelling sociale correcties Diftar. Deze reglementen werden goedgekeurd. Neemt kennis van de brieven, d.d. 14 mei 2009, vanwege de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant inzake het toezicht door de provinciegouverneur voor het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap Binnenlands Bestuur houdende: a. Vaststelling van een retributiereglement voor de verkoop van compostvaten en bakken, beluchtingsstokken en wormenbakken (GR. 26 maart 2009). b. Vaststelling sociale correcties Diftar (GR. 26 maart 2009). Deze reglementen werden goedgekeurd. PUNT 7: Kennisname van het besluit, d.d. 12 mei 2009, van de Gouverneur van Vlaams-Brabant houdende definitieve vaststelling van de dienstjaarrekening De balans- en resultatenrekening werden goedgekeurd. Neemt kennis van het besluit, d.d. 12 mei 2009 van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant voor het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, houdende definitieve vaststelling van de dienstjaarrekening 2007 (GR 26 juni 2008) waarbij de begrotingsrekening 2007, de balans en de resultatenrekening 2007 definitief werden vastgestel en goedgekeurd met de volgende saldi: gewone dienst buitengewone dienst budgettair resultaat ,89 euro ,25 euro boekhoudkundig resultaat ,30 euro ,55 euro PUNT 8: Kennisname van het budget 2009 van het Autonoom Gemeentebedrijf Tremelo. Gelet op onze beslissing d.d houdende goedkeuring van de oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Tremelo; Gelet op onze beslissing d.d houdende goedkeuring van een algemene beheersovereenkomst en een bijzondere beheersovereenkomst Sport tussen de gemeente Tremelo en het Autonoom Gemeentebedrijf van Tremelo;

7 Gelet op de goedkeuring van het budget 2009 door de Raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Tremelo, d.d ; Gelet op het gemeentedecreet. BESLUIT: Art.1. Neemt kennis van het budget 2009 van het AGB Tremelo. Art.2. Van dit besluit kennis te geven aan de heer gemeenteontvanger. PUNT 9: Goedkeuring van de huurovereenkomst waarbij de gemeente Tremelo sportinfrastructuur ter beschikking stelt aan het AGB Tremelo. Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de oprichting van het Autonoom gemeentebedrijf Tremelo bij G.R.-beslissing d.d. 04 februari 2003 en goedgekeurd door de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken op 03 april 2003 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 mei 2003; Gelet op de aanwezige sportinfrastructuur in eigendom van het gemeentebestuur van Tremelo zijnde: het sportgebouw aan de Kruisstraat 35, het zwembad gelegen Veldonkstraat 3, de tennisvelden gelegen in de Veldonkstraat, de vijvers gelegen in Park Tremeland en de turnzaal gelegen aan de Baalsebaan; Gelet op de huurovereenkomst sportinfrastructuur tussen de gemeente Tremelo (verhuurder) en het autonoom gemeentebedrijf Tremelo (huurder), als bijlage en integraal deel uitmakend van deze beslissing. Art.1. De huurovereenkomst sportinfrastructuur, tussen de gemeente Tremelo (verhuurder) enerzijds en het autonoom gemeentebedrijf Tremelo (huurder) anderzijds, goed te keuren. Art.2. De huur gaat in op 01 april De huur zal zonder opzeg of kennisgeving ten einde lopen op 31 maart Art.3. De huurprijs bedraagt 100,00 euro per maand. PUNT 10: Uitbreiding van het contingent vakantiejobs, binnen de technische uitvoeringsdienst, tijdens de zomer van Gelet op de wet van betreffende de bescherming van het loon der werknemers; Gelet op de wet van betreffende de arbeidsovereenkomsten, inzonderheid art. 120 tot en met 130 ter; Gelet op de wet van tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector; Gelet op het KB d.d betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk; Gelet op het KB d.d betreffende de bescherming van de jongeren op het werk; Gelet op artikel , van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BA-2006 d.d. 17 maart 2006 betreffende het gemeentedecreet inzonderheid art ; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d houdende bepaling van het contingent jobstudenten voor het jaar 2009; Overwegende dat binnen de technische uitvoeringsdienst een onverwachte en onvoorziene verhoging van het aantal jobstudenten nodig is om de werkzaamheden tijdens de vakantieperiode vlot te laten verlopen; Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in de begroting 2009 onder artikel nummers (technische uitvoeringsdienst), Overwegende dat de wervingsvoorwaarden en de wijze van selectie dienen vastgesteld te worden en ongewijzigd zijn ten opzichte van de gemeenteraadsbeslissing d.d Art.1. Het contingent jobstudenten voor de technische uitvoeringsdienst voor 2009 te verhogen met 380 uren, zijnde een totaal contingent van 608 uren in plaats van de oorspronkelijke 228 uren. Art.2. De wervingsvoorwaarden en wijze van selectie, die in bijlage zijn opgenomen en integraal deel uitmaken van deze gemeenteraadsbeslissing, goed te keuren. Art.3. Het College van Burgemeester en Schepenen te machtigen tot de verdere concrete invulling van de jobstudenten. Art.4. Deze beslissing dient voor goedkeuring overgemaakt te worden aan de toezichthoudende overheid. Vragenkwartiertje Gemeenteraadslid Nadia Van Beughem stelde vast dat op het containerpark sommige materialen niet worden aangenomen o.a. videocassettes, plastiekverpakkingen, bakjeskattenvoer. Gemeenteraadslid Mark Haegemans wijst nogmaals op de actuele parkeerproblemen in het centrum van Tremelo. Schepen Paul Dams antwoordt dat de parking Vinneweg inmiddels afgewerkt is en volledig benut kan worden. Daar er vóór het einde van de vergadering geen opmerkingen werden gemaakt op de redactie van de notulen van de vergadering d.d. 28 mei 2009 worden deze notulen beschouwd als zijnde goedgekeurd en worden deze 7

8 8 ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris, cfr. art. 33, vierde lid, van het gemeentedecreet. De Gemeentesecretaris, De Voorzitter, Theo Ceulemans Chris Lievens

Ruimtelijke ordening Openbare werken Financiën en fiscaliteiten Extra punt PUNT 1: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 18.12.2008.

Ruimtelijke ordening Openbare werken Financiën en fiscaliteiten Extra punt PUNT 1: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 18.12.2008. Zitting van donderdag 29 januari 2009 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, 1ste schepen - burgemeester wnd. Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; Chris Lievens, voorzitter;

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Gemeenteraadslid Luc Goffin vervoegt nu de zitting

Gemeenteraadslid Luc Goffin vervoegt nu de zitting Zitting van 20 december 2012 Aanwezig: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen, Nadia

Nadere informatie

O.C.M.W. Secretariaat Ruimtelijke ordening Openbare werken Overheidsopdrachten Milieudienst Financiën en fiscaliteit

O.C.M.W. Secretariaat Ruimtelijke ordening Openbare werken Overheidsopdrachten Milieudienst Financiën en fiscaliteit 86 Zitting van 29 september 2011 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, : voorzitter, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen, Nadia Van Beughem, Marc Willems, Isabelle Van

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, : voorzitter, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen, Nadia Van Beughem, Marc Willems, Isabelle Van

Nadere informatie

PUNT 2: Mededeling van verslagen van gemeentelijke adviesraden conform artikel 200 3 van het Gemeentedecreet.

PUNT 2: Mededeling van verslagen van gemeentelijke adviesraden conform artikel 200 3 van het Gemeentedecreet. Zitting van 28 april 2011 Aanwezig de dames en heren Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening Openbare werken Financiën en fiscaliteiten PUNT 1: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d.

Ruimtelijke ordening Openbare werken Financiën en fiscaliteiten PUNT 1: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. Zitting van 27 januari 2011 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes en Bert De Wit, schepenen; André Wouters, Nadia Van Beughem, Marc Willems,

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01260 Onderwerp: Sluiten van een huurovereenkomst voor het onroerend goed gelegen te Sint-Amandsberg, Groot

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten Kristel, Thans

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels Zitting van 28 juni 2012 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes en Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen,

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst van HISK en Atoomproef 3 in de Leopoldskazerne - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst van HISK en Atoomproef 3 in de Leopoldskazerne - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00711 Onderwerp: Vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst van HISK en Atoomproef 3 in de Leopoldskazerne -

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 2 december 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00991 Onderwerp: Sluiten van een bijakte aan de huurovereenkomst d.d. 26/10/2015 voor het onroerend goed

Nadere informatie

Communicatie Ruimtelijke ordening Openbare werken Vrije tijd Financiën en fiscaliteiten Personeelsdienst

Communicatie Ruimtelijke ordening Openbare werken Vrije tijd Financiën en fiscaliteiten Personeelsdienst Zitting van 22 december 2011 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 30 juni Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 30 juni Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 30 juni 2016 Dagorde 01 Verslagen 02 Jaarrekening 2015. Goedkeuring 03 Prijssubsidiereglement voor sport- en culturele infrastructuren. Goedkeuring 04 Reglement en tarieven jeugdlokalen

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 16 september 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00650 Onderwerp: Sluiten van een bijakte aan de huurovereenkomst d.d. 25/09/2006 voor het stadseigendom

Nadere informatie

INHOUD Keuze van het systeem Vergoedingen in natura 60 INHOUD

INHOUD Keuze van het systeem Vergoedingen in natura 60 INHOUD INHOUD 1 Organisatie en werking 9 1. Inleiding 11 2. De kerkfabriek en de kerkraad 11 3. Het centraal kerkbestuur 25 4. Installatie en verkiezingen van de leden van de kerkraad 36 4.1. Aanstellen van de

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeentebestuur Bonheiden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD EVB/lb Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Steven Morrens, voorzitter Guido Vaganée, burgemeester Mieke Van den Brande, Jan Fonderie,

Nadere informatie

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Periode Artikel 1 Er wordt voor een termijn aanvangend op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2018 wordt het onderstaand

Nadere informatie

O.C.M.W. Secretariaat Ruimtelijke ordening en mobiliteit a. b. Openbare werken Overheidsopdrachten Sport- en jeugddienst Bibliotheek

O.C.M.W. Secretariaat Ruimtelijke ordening en mobiliteit a. b. Openbare werken Overheidsopdrachten Sport- en jeugddienst Bibliotheek Zitting van 30 september 2010 Aanwezig de dames en heren Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters, Nadia Van Beughem, Marc

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK Overzicht besluiten van de gemeenteraad Zitting van 30 april 2014 LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK 1. de dagorden met bijlagen werden via elektronische weg overgemaakt aan de raadsleden en bekend gemaakt

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00723 Onderwerp: Sluiten van een bijakte tot verlenging van de huurovereenkomst voor het onroerend goed

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van de begrotingsrekening voor het dienstjaar 2011, de resultatenrekening

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, L. Debaecke, leden

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2/01/2010 Punt 1: secretariaat - Kennisneming van het ontslag van Willy Vanhooren als burgemeester Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Jacques

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE OPENBARE ZITTING VAN 11 MEI 2009 Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd : Maria VANDER MEIREN, Voorzitter Dirk CARDOEN, Burgemeester-Voorzitter Franky BRYON,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT 1 Zoutleeuw, 15 mei 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit - de duurtijd van deze bruikleenovereenkomsten te wijzigen van 2 naar 3 jaar, ingaand op 1 januari 2015.

gemeenteraad Besluit - de duurtijd van deze bruikleenovereenkomsten te wijzigen van 2 naar 3 jaar, ingaand op 1 januari 2015. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00140 Onderwerp: Bruikleenovereenkomsten voor de brandweerkazernes gelegen te Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00904 Onderwerp: Sluiten van een bijakte tot verlenging en uitbreiding van een huurovereenkomst betreffende

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst betreffende het pand gelegen te Gent, Forelstraat 37 - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst betreffende het pand gelegen te Gent, Forelstraat 37 - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 mei 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00458 Onderwerp: Vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst betreffende het pand gelegen te Gent, Forelstraat 37 -

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09)

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09) Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING VAN 17 APRIL 2014 Aanwezig : de heer L. De Meyere -gemeenteraadslid,

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.

Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. Reglement Retributie op administratieve prestaties Vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 23 december 2016 Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING... 2 1. OPSTARTEN VAN DE PROCEDURE TOT AANSTELLEN VAN EEN NIEUW COLLEGE VAN BURGEMEESTER

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

De gemeenteraad gaat eenparig akkoord om het volgende punt van de agenda te schrappen : - Presentiegelden Indexatie

De gemeenteraad gaat eenparig akkoord om het volgende punt van de agenda te schrappen : - Presentiegelden Indexatie PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 27 oktober 2010 Aanwezig: Kris Poelaert, Burgemeester - Voorzitter, Marc Bombaert, Lieven Vandenneucker, Marie-Lousie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/005 BERAADSLAGING NR 11/004 VAN 11 JANUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 januari 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00035 Onderwerp: Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot de onroerende goederen gelegen te Zwijnaarde,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 76160 BELGISCH STAATSBLAD 29.12.2006 Ed. 6 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT NOTA AAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 18 NOVEMBER 2004 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter F. Van Dessel, P. Van Roy, V. Peeters, G. De Vroe,

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 BB2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 BB2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Aanvraag van een werkings- en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden

Aanvraag van een werkings- en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden Aanvraag van een werkings- en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden 110-F003-140512 Gemeentebestuur Oosterzele dienst Financiën Dorp 1, 9860 Oosterzele T 09 362 50 09 E-mail: financien@oosterzele.be

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 19-B (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 25 april 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Deze omzendbrief beoogt de afsluiting en de vaststelling van de gemeenterekeningen voor het dienstjaar 2012.

Deze omzendbrief beoogt de afsluiting en de vaststelling van de gemeenterekeningen voor het dienstjaar 2012. Aan de dames en heren Burgemeesters en Schepenen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ter informatie: Aan de dames en heren Gemeenteontvangers Sophie Jurfest T 02 800.32.71 F 02 800.38.00 sjurfest@mbhg.irisnet.be

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 F E BRUARI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Audomarus.

Nadere informatie

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016 Zitting van 29 februari 2016 Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de heren Vandewaetere

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna de organieke OCMW-wet genoemd;

Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna de organieke OCMW-wet genoemd; VLAAMSE OVERHEID DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna de organieke OCMW-wet genoemd; Gelet

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015 1 / 6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE INZAMELING, HET HERGEBRUIK, DE RECYCLAGE, DE NUTTIGE TOEPASSING EN DE VERWIJDERING VAN HUISHOUDELIJKE

Nadere informatie

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten.

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET VERWERVEN VAN DE ZATE VAN DE WEG (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1.De eigendommen, gelegen langs openbare wegen

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie