Ruimtelijke ordening Openbare werken Financiën en fiscaliteiten Extra punt PUNT 1: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruimtelijke ordening Openbare werken Financiën en fiscaliteiten Extra punt PUNT 1: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 18.12.2008."

Transcriptie

1 Zitting van donderdag 29 januari 2009 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, 1ste schepen - burgemeester wnd. Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; Chris Lievens, voorzitter; André Wouters, Rosa Van Espen, Katleen Wuyts, Marc Willems, Isabelle Van Passel, Steven Volckaerts, Leo Van Win, Luc Goffin, Mark Haegemans, Machteld Vantrappen, Diane Willems, Dirik Van den Broeck, Felix Strackx, Danny Vanfroyenhoven, Nancy Van Loo, raadsleden; Theo Ceulemans, gemeentesecretaris. Verontschuldigd: Vital Van Dessel, burgemeester; Nadia Van Beughem, raadslid. Dagorde: 1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering d.d Ruimtelijke ordening 2. Verkavelingsaanvraag Veldonkstraat sectie C nrs. 529 y, z en d³ - 4 kavels 3. Verkavelingsaanvraag Veldonkstraat sectie C nr. 529 z², a³ - 3 kavels 4. Verkavelingsaanvraag Lindenlaan en Parkheidestraat sectie C nr. 301 d, f - 4 kavels a. Plaatselijke en gedeeltelijke verbreding van de wegenis in de Lindenlaan en de Parkheidestraat. Openbare werken 5. Gemeentelijke opdrachten voor werken, leveringen en diensten: Omgevingswerken gemeentehuis met inbegrip van riolering- en wegeniswerken in de Schrieksebaan tussen Rotonde en Astridstraat. Gekend als gemeentelijk investeringsproject B gecombineerd met bovengemeentelijk project OP Goedkeuring definitief ontwerp en raming t.b.v ,00 excl. BTW. - Vaststelling gunningswijze (openbare aanbesteding) en voorwaarden. 6. Gemeentelijke opdrachten voor werken, leveringen en diensten: Riolering- en wegeniswerken in de Schrieksebaan tussen Rotonde en Astridstraat in kader van de Omgevingswerken gemeentehuis. Gekend als gemeentelijk investeringsproject B gecombineerd met bovengemeentelijk project OP (Aquafindossier) - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Aquafin - Goedkeuring ontwerpovereenkomst tussen Aquafin Stabo - Tremelo betreffende het bovengemeentelijke deel van de werken. Financiën en fiscaliteiten 7. Vaststelling van de gemeentelijke bijdrage voor 2009 ad ,04 aan de politiezone BRT. 8. Kennisname van het toezicht door de provinciegouverneur voor het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, d.d en : - Aanpassing van de kilometervergoeding voor dienstreizen van sommige personeelsleden (GR ); - Intrekking en herneming inzake de vaststelling van een retributie voor de ouderbijdragen voor de buitenschoolse kinderopvang Pimpernel (GR ); Deze reglementen werden uitvoerbaar verklaard. 9. Kennisname van het toezicht door de provinciegouverneur voor het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, d.d , inzake vaststelling van de budgetwijziging 2008 nr. 1 & 2 gewone en buitengewone dienst (GR ). Extra punt 10. Sneeuw- en vorstperiode, ingediend door Felix Strackx, namens de Vlaams Belang fractie, overeenkomstig art. 22 van het gemeentedecreet. PUNT 1: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d De Voorzitter vraagt de Gemeenteraad of er opmerkingen worden gemaakt over de redactie van de notulen van de gemeenteraadsvergadering d.d Deze notulen worden vervolgens met algemene ja-stemmen goedgekeurd. PUNT 2: Verkavelingsaanvraag Veldonkstraat sectie C nrs. 529 y, z en d³ - 4 kavels Aangezien het behoort de Veldonkstraat gedeeltelijk en plaatselijk te verbreden door inlijving in het openbaar domein der wegenis van een strook grond gelegen tussen de grens van de weg en 7 m uit de as van de Veldonkstraat;

2 2 Gezien het extract staat aangeduid op de bijgevoegde plannen en overwegende dat het getuigschrift bestatigende het houden van een onderzoek van commodo et incommodo, bekend werd gemaakt overeenkomstig de onderrichtingen; Overwegende dat de gronden nodig voor de verbreding van gezegde weg kosteloos door de gemeente worden verkregen zodat geen schatting der waarde noodzakelijk is; Gelet op de wet d.d art.2; Gelet op de wet d.d ; Art.1. Het wegtracé van de Veldonkstraat, in gele tint, zoals aangeduid op bijgaand opmetingsplan, dat met deze beslissing één geheel uitmaakt, goed te keuren. Art.2. De gronden voor een oppervlakte van 0 are en 58 ca, waarvan de inneming nodig is voor de uitvoering van het ontwerp zullen gratis aangeschaft worden bij wijze van onteigening in der minnen en om reden van openbaar nut. Art.3. De akte van gratis grondafstand zal opgemaakt worden door een notaris en namens de gemeente rechtsgeldig ondertekend worden door de burgemeester bijgestaan door de gemeentesecretaris. Art.4. Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg gezonden worden aan de heer gemachtigde ambtenaar van AROHM te Leuven. b. Vaststelling van de verkavelingslasten en -voorwaarden De Gemeenteraad Neemt kennis van de uitslag van het openbaar onderzoek met betrekking tot het perceel gelegen te Tremelo, Veldonkstraat sectie C nrs. 529 y, z, d³. Vaststelling van lasten en voorwaarden De gemeenteraad Gelet op onze kennisneming van heden, van de resultaten van het openbaar onderzoek, betreffende de verkavelingsaanvraag ingediend door de heer Geens François, Schrieksebaan 284 te 3140 Keerbergen, voor de Ervan Van de Velde; Gelet op de wet d.d. 29/03/1962, gewijzigd bij deze van , houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, zoals dit aangevuld werd bij het dekreet d.d. 28/05/1985 en het gecoördineerd dekreet betreffende de ruimtelijke ordening d.d. 02/10/1996 art. 56 1, 1,2. Art.1. Aan de verkavelingsaanvraag ingediend door de heer Geens François, Schrieksebaan 284 te 3140 Keerbergen, voor een perceel gelegen te 3128 Tremelo, Veldonkstraat sectie C nrs. 529 y, z, d³, worden volgende lasten en voorwaarden verbonden vooraleer een kavel mag verkocht of aangewend worden als bouwgrond: - Inzake voorzieningen voor elektriciteit en aardgas, zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de door het beheerscomité van de intercommunale Eandis, Elektriciteitsstraat 70 te 2800 Mechelen, vastgesteld en toepasselijk verklaarde reglementering. - De uitbreiding van het telefoonnet en de mogelijke voorzieningen voor telecommunicatie op kosten van de verkavelaar, volgens de opmeting en raming van de beherende maatschappij, Belgacom, Area Hasselt, Hendrik Vanveldekenssingel 39 te 3500 Hasselt. - De uitbreiding van het waterleidingsnet, op kosten van de verkavelaar, volgens opmeting, plan en raming van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, H. Hooverplein 23 te 3000 Leuven. Art.2. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de verdere afhandeling van onderhavige beslissing. Art.3. Deze beslissing zal het dossier voor verder gevolg aanvullen en ter kennisgeving worden toegezonden aan de heer Gemachtigde Ambtenaar van AROHM te Leuven. PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Veldonkstraat sectie C nr. 529 z², a³ - 3 kavels a. Plaatselijke en gedeeltelijke verbreding van de wegenis. Aangezien het behoort de Veldonkstraat gedeeltelijk en plaatselijk te verbreden door inlijving in het openbaar domein der wegenis van een strook grond gelegen tussen de grens van de weg en 7 m uit de as van de Veldonkstraat; Gezien het extract staat aangeduid op de bijgevoegde plannen en overwegende dat het getuigschrift bestatigende het houden van een onderzoek van commodo et incommodo, bekend werd gemaakt overeenkomstig de onderrichtingen; Overwegende dat de gronden nodig voor de verbreding van gezegde weg kosteloos door de gemeente worden verkregen zodat geen schatting der waarde noodzakelijk is; Gelet op de wet d.d art.2; Gelet op de wet d.d ;

3 Art.1. Het wegtracé van de Veldonkstraat, in gele tint, zoals aangeduid op bijgaand opmetingsplan, dat met deze beslissing één geheel uitmaakt, goed te keuren. Art.2. De gronden voor een oppervlakte van 0 are en 57 ca, waarvan de inneming nodig is voor de uitvoering van het ontwerp zullen gratis aangeschaft worden bij wijze van onteigening in der minnen en om reden van openbaar nut. Art.3. De akte van gratis grondafstand zal opgemaakt worden door een notaris en namens de gemeente rechtsgeldig ondertekend worden door de burgemeester bijgestaan door de gemeentesecretaris. Art.4. Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg gezonden worden aan de heer gemachtigde ambtenaar van AROHM te Leuven. b. Vaststelling van de verkavelingslasten en -voorwaarden De Gemeenteraad Neemt kennis van de uitslag van het openbaar onderzoek met betrekking tot het perceel gelegen te Tremelo, Veldonkstraat sectie C nrs. 529 z², a³. Vaststelling van lasten en voorwaarden De gemeenteraad Gelet op onze kennisneming van heden, van de resultaten van het openbaar onderzoek, betreffende de verkavelingsaanvraag ingediend door de heer Geens François, Schrieksebaan 284 te 3140 Keerbergen, voor de Ervan Van de Velde; Gelet op de wet d.d. 29/03/1962, gewijzigd bij deze van , houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, zoals dit aangevuld werd bij het dekreet d.d. 28/05/1985 en het gecoördineerd dekreet betreffende de ruimtelijke ordening d.d. 02/10/1996 art. 56 1, 1, 2 ; Art.1. Aan de verkavelingsaanvraag ingediend door de heer Geens François, Schrieksebaan 284 te 3140 Keerbergen, voor een perceel gelegen te 3128 Tremelo, Veldonkstraat sectie C nrs. 529 z², a²; worden volgende lasten en voorwaarden verbonden vooraleer een kavel mag verkocht of aangewend worden als bouwgrond: - Inzake voorzieningen voor elektriciteit en aardgas, zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de door het beheerscomité van de intercommunale Eandis, Elektriciteitsstraat 70 te 2800 Mechelen, vastgesteld en toepasselijk verklaarde reglementering. - De uitbreiding van het telefoonnet en de mogelijke voorzieningen voor telecommunicatie op kosten van de verkavelaar, volgens de opmeting en raming van de beherende maatschappij, Belgacom, Area Hasselt, Hendrik Vanveldekenssingel 39 te 3500 Hasselt. - De uitbreiding van het waterleidingsnet, op kosten van de verkavelaar, volgens opmeting, plan en raming van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, H. Hooverplein 23 te 3000 Leuven. Art.2. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de verdere afhandeling van onderhavige beslissing. Art.3. Deze beslissing zal het dossier voor verder gevolg aanvullen en ter kennisgeving worden toegezonden aan de heer Gemachtigde Ambtenaar van AROHM te Leuven. PUNT 4: Verkavelingsaanvraag Lindenlaan en Parkheidestraat sectie C nr. 301 d, f - 4 kavels a. Plaatselijke en gedeeltelijke verbreding van de wegenis in de Lindenlaan en de Parkheidestraat. a. Plaatselijke en gedeeltelijke verbreding van de wegenis. Aangezien het behoort de Lindenlaan geheel over te nemen en de Parkheidestraat gedeeltelijk en plaatselijk te verbreden door inlijving in het openbaar domein der wegenis van een strook grond gelegen tussen de grens van de weg en 5 m uit de as van de Parkheidestraat; Gezien het extract staat aangeduid op de bijgevoegde plannen en overwegende dat het getuigschrift bestatigende het houden van een onderzoek van commodo et incommodo, bekend werd gemaakt overeenkomstig de onderrichtingen; Overwegende dat de gronden nodig voor de verbreding van gezegde weg kosteloos door de gemeente worden verkregen zodat geen schatting der waarde noodzakelijk is; Gelet op de wet d.d art.2; Gelet op de wet d.d ; Art.1. Het wegtracé van de Lindenlaan en de Parkheidestraat, in gele tint, zoals aangeduid op bijgaand opmetingsplan, dat met deze beslissing één geheel uitmaakt, goed te keuren. Art.2. De gronden voor een oppervlakte van 6 are en 26 ca, waarvan de inneming nodig is voor de uitvoering van het ontwerp zullen gratis aangeschaft worden bij wijze van onteigening in der minnen en om reden van openbaar nut. Art.3. De akte van gratis grondafstand zal opgemaakt worden door een notaris en namens de gemeente rechtsgeldig ondertekend worden door de burgemeester bijgestaan door de gemeentesecretaris. Art.4. Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg gezonden worden aan de heer gemachtigde ambtenaar van AROHM te Leuven. 3

4 4 b. Vaststelling van verkavelingslasten en -voorwaarden De Gemeenteraad Neemt kennis van de uitslag van het openbaar onderzoek met betrekking tot het perceel gelegen te Tremelo Baal, Lindenlaan en Parkheidestraat sectie C nrs. 301 d, f. Vaststelling van lasten en voorwaarden De gemeenteraad Gelet op onze kennisneming van heden, van de resultaten van het openbaar onderzoek, betreffende de verkavelingsaanvraag ingediend door de heer Van Leemputten Jan, Lindenlaan 1 te 3128 Tremelo; Gelet op de wet d.d. 29/03/1962, gewijzigd bij deze van , houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, zoals dit aangevuld werd bij het dekreet d.d. 28/05/1985 en het gecoördineerd dekreet betreffende de ruimtelijke ordening d.d. 02/10/1996 art. 56 1, 1, 2. Art.1. Aan de verkavelingsaanvraag ingediend door de heer Van Leemputten Jan, Lindenlaan 1 te 3128 Tremelo, worden volgende lasten en voorwaarden verbonden vooraleer een kavel mag verkocht of aangewend worden als bouwgrond: - Inzake voorzieningen voor elektriciteit en aardgas, zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de door het beheerscomité van de intercommunale P.B.E., Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek, vastgesteld en toepasselijk verklaarde reglementering. - De uitbreiding van het telefoonnet en de mogelijke voorzieningen voor telecommunicatie op kosten van de verkavelaar, volgens de opmeting en raming van de beherende maatschappij, Belgacom, Area Hasselt, Hendrik Vanveldekenssingel 39 te 3500 Hasselt. - De uitbreiding van het waterleidingsnet, op kosten van de verkavelaar, volgens opmeting, plan en raming van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, H. Hooverplein 23 te 3000 Leuven. Art.2. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de verdere afhandeling van onderhavige besluit. Art.3. Dit besluit zal het dossier voor verder gevolg aanvullen en ter kennisgeving worden toegezonden aan de heer Gemachtigde Ambtenaar van AROHM te Leuven. PUNT 5: Gemeentelijke opdrachten voor werken, leveringen en diensten: Omgevingswerken gemeentehuis met inbegrip van riolering- en wegeniswerken in de Schrieksebaan tussen Rotonde en Astridstraat. Gekend als gemeentelijk investeringsproject B gecombineerd met bovengemeentelijk project OP Goedkeuring definitief ontwerp en raming t.b.v ,00 excl. BTW en proefkosten. - Vaststelling gunningswijze (openbare aanbesteding) en voorwaarden. Gemeenteraadslid Danny Vanfroyenhoven maakt voorbehoud voor de juiste materiaalkeuze wat de grote betonklinkers betreft voor zowat m² ad 60,00/m². Asfalt en sierklinkers zijn goedkoper. Hij vraagt zich eveneens af of de gemeente de afbraakwerken niet zelf kan uitvoeren om de kosten te drukken en berekende in de huidige plannen 8 parkeerplaatsen minder dan vroeger. Schepen Paul Dams antwoordt dat er 4 parkeerplaatsen minder zullen zijn. En, zegt hij, er wordt een plein gecreëerd waarvoor asfalt een te harde en onesthetische materie is voor zo n oppervlakte. De schepen vindt ook dat de opbraak van de huidige omgeving niks voor de gemeentelijk technische dienst is. Wij hebben daarvoor noch de mensen noch het specifieke materieel. (containercamion, kranen e.d.). Gemeenteraadslid Mark Haegemans vraagt of deze omgeving nu een zone 30 wordt? Waarop schepen Paul Dams positief antwoordt. Ook in de volgende fase met de vernieuwing van de dorpskern is het de intentie om een zone 30 te creëren. Gemeenteraadslid Mark Haegemans merkt opdat er geen fietspaden zijn voorzien waarop Paul Dams antwoordt dat deze ook niet in de vroegere plannen waren voorzien. Mark Haegemans vraagt zich ook af waarom niet enkele platanen worden behouden. Schepen Paul Dams antwoordt dat de nieuwe plannen op een planmatige manier opnieuw groen voorzien. Gemeenteraadslid Danny Vanfroyenhoven vraagt of in de 2 de fase de parkeerstroken en parkeerplaatsen in de Schrieksebaan kunnen behouden blijven? Waarop schepen Paul Dams positief antwoordt. Vlaams-Belang zal tegenstemmen omwille van de kostprijs en de Sp.a omwille van het verwijderen van alle bestaande bomen. Gelet op de gemeentedecreet, ingezonderd artikel 43, 2, 11 e lid, artikel en artikel 254; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzonderheid art.14, 15 en 16; Gelet op het KB van tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, inzonderheid art. 3, 1; Gelet op Collegebeslissing d.d , houdende de uitbreiding van de lopende ontwerpovereenkomst met de architectenassociatie Torfs en De Vadder, Baalsebaan 161 te 3120 Tremelo met de omgevingswerken van het nieuw administratieve centrum, meer bepaald gesitueerd tussen de rontonde en de Astridstraat-Kerkstraat, in overeenstemming met bijgaande bijakte die daarbij werd afgesloten; Gelet op het initiële voorontwerp van de omgevingswerken rond het nieuwe gemeentehuis zonder bushalte, dat bij gemeenteraadbeslissing d.d principieel werd goedgekeurd;

5 Gelet op het verslag van De Lijn betreffende de afwikkeling van het busverkeer in het centrum van Tremelo; Overwegende dat in overleg met De Lijn werd afgesproken om in de Schrieksebaan nabij de kerk een halte te behouden louter als op- en afstapplaats, zonder schuilhokje of andere voorziening; Gelet op de noodzakelijke vernieuwing van de bestaande dienstriolering en de aanleg een afzonderlijke RWAriolering, waarvoor een aansluitpunt werd voorzien in dossier collector Britspoelbeek; Overwegende dat de aanleg van de RWA-riolering werd opgenomen in een bovengemeentelijk dossier, gefinancierd door het Vlaams Gewest; Overwegende dat voor de resterende dienstrioleringen en aansluitingen gewestbijdrage werd aangevraagd, volgens raming voorontwerp 75% toelage op ,30EUR; Overwegende dat hiervoor de nodige verplichte afkoppelingen dienen gerealiseerd; Gelet op de goedkeuring van het voorontwerpdossier oor de ambtelijke commissie, gemeentelijk deel B gecombineerd met bovengemeentelijk project OP22.142, met toezegging van een afwijking van art. 20 van het subsidiebesluit, waarvan kennisneming op het college van ; Overwegende dat deze afwijking toelaat het dossier na goedkeuring gemeenteraad onmiddellijk in aanbesteding te plaatsen; Gelet op het definitieve dossier, opgesteld door de cvba Stabo in opdracht en in samenwerking met architectenassociatie Torfs en De Vadder, Baalsebaan 161 te 3120 Tremelo, Gelet op de raming van de werken ten bedrage van ,00 EUR excl. BTW Gelet op de gunningswijze (openbare aanbesteding) en voorwaarden die zijn opgenomen in het administratieve deel van het lastenboek; Gelet op de voorziene kredieten in begroting 2009 onder uitgavenartikel / ; BESLUIT: met volgende stemming: Koen De Vadder, ja; Bert De Wit, ja; Willems Marc, ja; Goffin Luc, ja; Vantrappen Machteld, ja; Willems Diane, ja; Van den Broeck Dirik, ja; Strackx Felix, neen; Vanfroyenhoven Danny, neen; Wouters André, ja; Van Loo Nancy, neen; Haegemans Mark, neen; Van Passel Isabelle, neen; Wuyts Katleen, neen; Van Espen Rosa, neen; Van Win Leo, ja; Volckaerts Steven, ja; Monique Goris, ja; Maes Marie-Louise, ja; Paul Dams, ja; Lievens Chris, ja. Art.1. Het voorgelegde ontwerp, plannen en lastenboek, voor de omgevingswerken gemeentehuis met inbegrip van riolering- en wegeniswerken in de Schrieksebaan tussen Rotonde en Astridstraat - gekend als gemeentelijk investeringsproject B gecombineerd met bovengemeentelijk project OP22.142, opgesteld door de c.v.b.a. Stabo in opdracht van architectenassociatie Torfs en De Vadder, Baalsebaan 161 te 3120 Tremelo en geraamd op ,00 EUR excl. BTW en proefkosten, goed te keuren. Art.2. De opdracht te gunnen via openbare aanbesteding en volgens de voorwaarden gesteld in het bijzonder lastenboek en waarvan de goedkeuring deel uitmaakt van deze beslissing. Art.3. De totale uitgaven, te financieren door de voorziene kredieten onder uitgavenartikel / ; Art.4. De vooropgestelde infrastructuur uit te rusten met de nodige straatmeubilair en extra verlichting, dat deel zal uitmaken van een apart nog goed te keuren gunningsdossier; Art.5. Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze beslissing; Art.6. Een afschrift van deze beslissing over te maken aan: - De ontwerper, de architectenassociatie Torfs en De Vadder, Baalsebaan 161 te 3120 Tremelo; - de financiële dienst; - de dienst overheidsopdrachten; - de dienst openbare werken. PUNT 6: Gemeentelijke opdrachten voor werken, leveringen en diensten: Riolering- en wegeniswerken in de Schrieksebaan tussen Rotonde en Astridstraat in kader van de Omgevingswerken gemeentehuis. Gekend als gemeentelijk investeringsproject B gecombineerd met bovengemeentelijk project OP (Aquafindossier) - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Aquafin - Goedkeuring ontwerpovereenkomst tussen Aquafin Stabo - Tremelo betreffende het bovengemeentelijke deel van de werken. Gelet op de gemeentedecreet, inzonderheid artikel 43, 2, 11 e lid, artikel en artikel 254; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzonderheid art.14, 15 en 16; Gelet op het KB van tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, inzonderheid art. 3, 1; Gelet op Collegebeslissing d.d , houdende de uitbreiding van de lopende ontwerpovereenkomst met de architectenassociatie Torfs en De Vadder, Baalsebaan 161 te 3120 Tremelo met de omgevingswerken van het nieuw administratieve centrum, meer bepaald gesitueerd tussen de rontonde en de Astridstraat-Kerkstraat, in overeenstemming met bijgaande bijakte die daarbij werd afgesloten; Gelet op de noodzakelijke vernieuwing van de bestaande dienstriolering en de aanleg een afzonderlijke RWAriolering, waarvoor een aansluitpunt werd voorzien in dossier collector Britspoelbeek; Overwegende dat de aanleg van de RWA-riolering werd opgenomen in een vooruitgeschoven deel A van bovengemeentelijk optimalisatieproject OP initieel een project in de Grote Bollostraat vanaf de Kleine Bollostraat tot Schrieksebaan en Schrieksebaan vanaf Bollostraat tot Rotonde (volledig dorp); Overwegende dat voor de resterende dienstrioleringen en aansluitingen een apart GIP - gemeentelijk investeringsproject - werd ingediend gekend als B209028; 5

6 6 Gelet op de goedkeuring van het voorontwerpdossier door de ambtelijke commissie, gemeentelijk deel B gecombineerd met een voortuitgeschoven deel A van bovengemeentelijk project OP22.142, met toezegging van een afwijking van art. 20 van het subsidiebesluit, waarvan kennisneming op het college van ; Overwegende dat voor het bovengemeentelijke deel A van OP22.142, zijnde een RWA-leiding en sleufherstelling geraamd volgens het definitieve ontwerp op ,62 EUR, een samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin- Tremelo en een ereloonovereenkomst tussen Aquafin-Stabo-Tremelo dient afgesloten; Gelet op de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst en ereloonovereenkomst; Overwegende dat de ereloon overeenkomst voorziet in een tussenkomst van 10% door de gemeente en 90% voor Aquafin op het berekende ereloon, omwille van de vooropgestelde samenwerking met de cvba Stabo i.p.v. de initiële overeenkomst die Aquafin had met een andere ontwerper voor het gehele bovengemeentelijke optimalisatieproject OP22.142; Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin en Tremelo o.a. voorziet in - veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking via de raamcontracten van Aquafin; Verrekend op basis van het aandeel in de werken; - het toezicht op rioleringswerken binnen het tracé van de Schrieksebaan; Wordt door Aquafin voorzien zonder kosten voor de gemeente; - aan te sluiten op de ABR verzekeringspolis van Aquafin, met een premie berekend op basis van het aandeel in de werken; Gelet op de voorziene kredieten in begroting 2009 onder uitgavenartikel / ; Art.1. De samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin en de gemeente Tremelo inzake het vooruitgeschoven deel A van optimalisatieproject OP22.142, goed te keuren; Art.2. De ereloonovereenkomst tussen Aquafin-Stabo-Tremelo, voor dit deel van OP22.142, goed te keuren; Art.4. Het college van burgemeester en schepenen verder te gelasten met het afsluiten van deze voorgestelde overeenkomsten; Art. 5. De totale uitgaven, te financieren door de voorziene kredieten onder uitgavenartikel / ; Art. 6. Een afschrift van deze beslissing over te maken aan: - De ontwerper, de c.v.b.a. Stabo Tiensevest 132, 3000 Leuven; - Aquafin Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar; - de financiële dienst; - de dienst overheidsopdrachten; - de dienst openbare werken. PUNT 7: Vaststelling van de gemeentelijke bijdrage voor 2009 ad ,04 aan de politiezone BRT Gelet op de wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie inzonderheid artikel 40; Overwegende dat in de meergemeentezone de begroting van het lokale politiekorps goedgekeurd wordt door de politieraad, overeenkomstig de door de Koning vastgestelde minimale begrotingsnormen; Overwegende dat de begroting van deze politiezone ten laste komt van de federale staat en van de verschillende gemeenten van de zone in dit geval zone Begijnendijk Rotselaar Tremelo; Overwegende dat elke gemeenteraad die deel uitmaakt van de zone, de dotatie stemt die aan het de politiezone moet worden toegekend; Gelet op het voorstel van de politiezone BRT dat de dotatie voor de gemeente Tremelo ,04 euro bedraagt; Overwegende dat de voorgestelde dotatie ingeschreven werd in de gemeentebegroting dienstjaar 2009, gewone dienst, ten bedrage van afgerond ,00 euro onder artikelnummer 330/435/01 Art.1. De dotatie 2009 aan de politiezone Begijnendijk - Rotselaar - Tremelo vast te stellen op ,04 euro en daartoe werd het afgeronde bedrag ,00 euro ingeschreven in de gemeentebegroting Art.2. Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de politiezone Begijnendijk Rotselaar - Tremelo, de bijzondere rekenplichtige van de politiezone Begijnendijk Rotselaar - Tremelo, de gemeenteontvanger en de financiële dienst. Art.3. Onderhavige beslissing is onderworpen aan het administratieve toezicht zoals bepaald in het decreet van 28 april 1993 en wijzigingen. PUNT 8: Kennisname van het toezicht door de provinciegouverneur voor het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, d.d en : a. Aanpassing van de kilometervergoeding voor dienstreizen van sommige personeelsleden (GR ); b. Intrekking en herneming inzake de vaststelling van een retributie voor de ouderbijdragen voor de buitenschoolse kinderopvang Pimpernel (GR ); Deze reglementen werden uitvoerbaar verklaard. Neemt kennis van het toezicht door de provinciegouverneur voor het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, d.d en : a. Aanpassing van de kilometervergoeding voor dienstreizen van sommige personeelsleden (GR );

7 b. Intrekking en herneming inzake de vaststelling van een retributie voor de ouderbijdragen voor de buitenschoolse kinderopvang Pimpernel (GR ); Deze reglementen werden uitvoerbaar verklaard. PUNT 9: Kennisname van het toezicht door de provinciegouverneur voor het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, d.d , inzake vaststelling van de budgetwijziging 2008 nr. 1 & 2 gewone en buitengewone dienst (GR ). Neemt kennis van het toezicht door de provinciegouverneur voor het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, d.d , inzake vaststelling van de budgetwijziging 2008 nr. 1 & 2 gewone en buitengewone dienst (GR ). Extra punt PUNT 10: Sneeuw- en vorstperiode, ingediend door Felix Strackx, namens de Vlaams Belang fractie, overeenkomstig art. 22 van het gemeentedecreet. Gemeenteraadlid Felix Strackx licht zijn punt als volgt toe: De recente sneeuw- en ijzelperiode was een echte hel voor zwakke weggebruikers. Enkel de hoofdwegen waren berijdbaar gemaakt en dan nog enkel voor auto s. De fietspaden werden niet vrijgemaakt. De sneeuw en het smeltwater van de weg bevroor tot één harde massa. Hierdoor werd het voor fietsers en bromfietsers onmogelijk en levensgevaarlijk om de fietspaden te gebruiken. Kleinere wegen werden niet gestrooid of sneeuwvrij gemaakt. Hierdoor ontstond één grote ijspiste waardoor het bijna onmogelijk werd zich op straat te begeven. Val- en slippartijen op weg naar school en naar het werk waren hiervan het gevolg. Vele ouderen hebben dagenlang hun huis niet kunnen of durven verlaten. Ons voorstel aan het gemeentebestuur is dan ook om bij een volgende sneeuw- en vorsttoestand: - ervoor te zorgen dat de fietspaden sneeuwvrij en berijdbaar zijn - ook de wijken en de kleinere wegen zo veel mogelijk sneeuwvrij te maken. Schepen Paul Dams antwoordt met cijfermateriaal over de uitgebreide inzet van de technische dienst en van de gebruikte middelen. Gemeenteraadslid Mark Haegemans vraagt zich af of er geen sneeuwfrezen konden gehuurd worden o.a. voor de vrijmaking van de fiets- en voetpaden. Hij vindt dat het gemeentebestuur nog niet genoeg denkt aan de fietspaden en stelt voor om de borstelwagen uit te rusten met een sneeuwfrees. Gemeenteraadslid Steven Volckaerts besluit dat de gemeente vandaag nog niet beschikt over alle mogelijke technische voorzieningen om de winterhinder van de recente omvang en dimensie te bestrijden. Hij meent evenwel dat het gemeenteraadsbesluit zoals ingediend, moeilijk goed te keuren is en stelt voor de volgende aanpassingen goed te keuren: - de fietspaden zullen zoveel mogelijk sneeuwvrij en berijdbaar gemaakt worden en dat de technische dienst verder moet uitgerust worden met adequate technische voorzieningen om sneeuw en ijs te ruimen. De gemeenteraad, Gelet op het feit dat tijdens de recente sneeuw- en vorstperiode de fietspaden en kleinere wegen er levensgevaarlijk bijlagen en daardoor zo goed als onbruikbaar waren. Enig artikel Bij de volgende sneeuw- en vorstperiode ervoor te zorgen dat - de fietspaden zoveel mogelijk sneeuwvrij en berijdbaar gemaakt zullen worden en dat de technische dienst verder moet uitgerust worden met adequate technische voorzieningen om sneeuw en ijs te ruimen; - ook de wijken en de kleinere wegen zoveel mogelijk sneeuwvrij gemaakt worden. Vragenkwartiertje Gemeenteraadslid Felix Strackx meldt een mailbericht van een persoon die een garage huurt in de Kerkstraat en soms moeilijkheden heeft om deze te verlaten. Schepen Paul Dams antwoordt dat in de komende week een oplossing voor dit probleem wordt voorzien. 7 Daar er vóór het einde van de vergadering geen opmerkingen werden gemaakt op de redactie van de notulen van de vergadering d.d. 18 december 2008 worden deze notulen beschouwd als zijnde goedgekeurd en worden deze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris, cfr. art. 33, vierde lid, van het gemeentedecreet. De Gemeentesecretaris, De Voorzitter, Theo Ceulemans Chris Lievens

O.C.M.W. Secretariaat Ruimtelijke ordening Openbare werken Overheidsopdrachten Milieudienst Financiën en fiscaliteit

O.C.M.W. Secretariaat Ruimtelijke ordening Openbare werken Overheidsopdrachten Milieudienst Financiën en fiscaliteit 86 Zitting van 29 september 2011 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters,

Nadere informatie

Gemeenteraadslid Luc Goffin vervoegt nu de zitting

Gemeenteraadslid Luc Goffin vervoegt nu de zitting Zitting van 20 december 2012 Aanwezig: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen, Nadia

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, : voorzitter, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen, Nadia Van Beughem, Marc Willems, Isabelle Van

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening Openbare werken Financiën en fiscaliteiten PUNT 1: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d.

Ruimtelijke ordening Openbare werken Financiën en fiscaliteiten PUNT 1: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. Zitting van 27 januari 2011 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes en Bert De Wit, schepenen; André Wouters, Nadia Van Beughem, Marc Willems,

Nadere informatie

Vervolgens wordt overgegaan tot behandeling van het bijkomend punt

Vervolgens wordt overgegaan tot behandeling van het bijkomend punt Zitting van 25 juni 2009 Aanwezig de dames en heren: Vital Van Dessel, burgemeester Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; Chris Lievens, voorzitter; André

Nadere informatie

PUNT 2: Mededeling van verslagen van gemeentelijke adviesraden conform artikel 200 3 van het Gemeentedecreet.

PUNT 2: Mededeling van verslagen van gemeentelijke adviesraden conform artikel 200 3 van het Gemeentedecreet. Zitting van 28 april 2011 Aanwezig de dames en heren Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, : voorzitter, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen, Nadia Van Beughem, Marc Willems, Isabelle Van

Nadere informatie

O.C.M.W. Secretariaat Ruimtelijke ordening en mobiliteit a. b. Openbare werken Overheidsopdrachten Sport- en jeugddienst Bibliotheek

O.C.M.W. Secretariaat Ruimtelijke ordening en mobiliteit a. b. Openbare werken Overheidsopdrachten Sport- en jeugddienst Bibliotheek Zitting van 30 september 2010 Aanwezig de dames en heren Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters, Nadia Van Beughem, Marc

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten Kristel, Thans

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

Communicatie Ruimtelijke ordening Openbare werken Vrije tijd Financiën en fiscaliteiten Personeelsdienst

Communicatie Ruimtelijke ordening Openbare werken Vrije tijd Financiën en fiscaliteiten Personeelsdienst Zitting van 22 december 2011 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa

Nadere informatie

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels Zitting van 28 juni 2012 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes en Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen,

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, : voorzitter, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen, Nadia Van Beughem, Marc Willems, Isabelle Van

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Nutsvoorzieningen. Eandis. Saneren van elektriciteits-

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00107 Onderwerp: Studieopdracht voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken betreffende de Steenakker te Gent

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 12 januari 2009

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 12 januari 2009 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 12 januari 2009 MM. Buijs E., burgemeester-voorzitter Hendrickx Wim,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015 20.00 uur AGENDA OPENBAAR FINANCIËN 1. Stad Aarschot: budgetwijziging 1-2015 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019 2. Politiezone Aarschot: begrotingswijziging 1-2015

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening Milieudienst Openbare werken Buitenschoolse kinderopvang Financiën en fiscaliteiten Extra punten Bijkomend agendapunt:

Ruimtelijke ordening Milieudienst Openbare werken Buitenschoolse kinderopvang Financiën en fiscaliteiten Extra punten Bijkomend agendapunt: Zitting van 21 maart 2013 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Marie-Louise Maes, Diane Willems, Bert De Wit, Elynn Van Uffel en Jan Van Herck schepenen; Verlinden Marc,

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

DAGORDEPUNT 2. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN DE STADSKAS PER 30 JUNI 2009. AKTENAME.

DAGORDEPUNT 2. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN DE STADSKAS PER 30 JUNI 2009. AKTENAME. TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 28 SEPTEMBER 2009 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTING Art. 33, par. 2 van het Gemeentedecreet luidt als volgt:

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Financiering van het investeringsprogramma

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 25 augustus 2011.

Overzichtslijst gemeenteraad van 25 augustus 2011. Overzichtslijst gemeenteraad van 25 augustus 2011. Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris en Andries Bart, schepenen; Andries

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs; I. Faes en L. Pauwels, raadsleden C. Maes, secretaris;

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs; I. Faes en L. Pauwels, raadsleden C. Maes, secretaris; NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 7.5.2012 ===================== Aanwezig: L. De boeck, burgemeester Bornem - voorzitter F. Sarens, burgemeester Sint-Amands H. Cools, R. De Blaiser, D. De Winter,

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

Zitting van 24 april 2008 Aanwezig de dames en heren VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 F E BRUARI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Audomarus.

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. Dienst. technische dienst. Volgnummer dossier

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. Dienst. technische dienst. Volgnummer dossier DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst 1 schepen J. Deroo technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Openbare werken. a. Afkoppelen collectorennetwerk (project

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De exploitatietoelage verhoogt met 8.300,00 euro tot ,88 euro. Er is geen investeringstoelage voorzien.

OPENBARE VERGADERING. De exploitatietoelage verhoogt met 8.300,00 euro tot ,88 euro. Er is geen investeringstoelage voorzien. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 21 juni 2016 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

Zitting van 26 april 2010

Zitting van 26 april 2010 Zitting van 26 april 2010 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 JANUARI 2008

ZITTING VAN 24 JANUARI 2008 ZITTING VAN 24 JANUARI 2008 Tegenwoordig MM. Servranckx, burgemeester-voorzitter; Verhaeren, Van Damme, Trostmann, Luypaert en Cauwenberghs, schepenen; Dewinter, Verhaeghe, Mombaerts, Van Eylen, Goderis,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening Milieudienst Openbare werken Overheidsopdrachten:

Ruimtelijke ordening Milieudienst Openbare werken Overheidsopdrachten: Zitting van 17 december 2009 Aanwezig de dames en heren Vital Van Dessel, burgemeester Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; Chris Lievens, voorzitter; André

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 1. KENNISNAME ONTSLAG GEMEENTERAADSLID EN SCHEPEN RIK LIPS Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van het ontslag van dhr. Rik Lips als

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk rioleringsstelsel. Rio Act - programma-takenpakket

Nadere informatie

GR punt 32: Openbare werken - project afkoppelen Beukendreef - Pollare-Dorp - riolering Roost - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

GR punt 32: Openbare werken - project afkoppelen Beukendreef - Pollare-Dorp - riolering Roost - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst GR20130912 punt 32: Openbare werken - project 21.990 - afkoppelen Beukendreef - Pollare-Dorp - riolering Roost - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst De Raad Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005

Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005 Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005 AANWEZIG: Jean-Pierre De Clercq, Burgemeester - Luc Vandekerckhove, Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Marcel Dendauw, Eric D'Hoop, Schepenen - Herman De

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 27 OKTOBER 2016

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 27 OKTOBER 2016 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 27 OKTOBER 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Els Robeyns, burgemeester-voorzitter Johan Cabergs, Kristien Treunen en Benny Maes, schepenen Chris Ramaekers, Sandra Jans, Marc

Nadere informatie

PUNT 1: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 24 april 2014. De Gemeenteraad:

PUNT 1: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 24 april 2014. De Gemeenteraad: Zitting van 22 mei 2014 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Marie-Louise Maes, Diane Willems, Bert De Wit, Elynn Van Uffel en Jan Van Herck schepenen; Verlinden Marc,

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 26 mei 2014 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Secretariaat. CIPAL

Nadere informatie

De kosten worden geraamd op , ,00 btw = ,00 incl. btw.

De kosten worden geraamd op , ,00 btw = ,00 incl. btw. Toelichtingsnota Gemeenteraad Datum zitting 24/03/2016 Aanvangsuur zitting 20.00 Locatie Raadzaal Aanwezigheid: Naam Functie Aanw Naam Functie Aanw dhr. S. Meulemans Voorzitter mevr. A. Jeurissen Raadslid

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Volgende agendepunten werden behandeld door de gemeenteraad van 30 maart 2017. 01. Notulen van de vorige vergadering. 02. Renovatie wegenis en riolering Breugelweg -

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/LV/AD Gemeenteraad dd. 24.03.2011 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

De overige bezwaren over de planologische toelaatbaarheid of de verenigbaarheid met de BEZWAREN. Nr. bezwaar Reactie

De overige bezwaren over de planologische toelaatbaarheid of de verenigbaarheid met de BEZWAREN. Nr. bezwaar Reactie zoals getekend op het plan nr. 01A - 20150223- ontwerpplan kadasterplan, opgemaakt door Studiekantoor Kockaerts bvba te 3220 Holsbeek, Gebroeders Van Tiltstraat 35, ter goedkeuring voorgelegd. De raad

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE LANAKEN-MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE POLITIERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de politieraad van PZ Lanaken- Maasmechelen

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 3 schepen E. Feys Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Concessies. Concessieovereenkomsten voor het bezetten van gewestgronden

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTINGEN DD. 27 JUNI 2011 EN 29 AUGUSTUS 2011. Art. 33, par. 2 van

Nadere informatie

Gemeenteraad Dagorde publiek Zitting van 13 maart 2017

Gemeenteraad Dagorde publiek Zitting van 13 maart 2017 Gemeenteraad Dagorde publiek Zitting van 13 maart 2017 Raadzaal, Markt 8, 3580 Beringen, 20:00 uur OPENBARE ZITTING A-punten Interne organisatie en burgerzaken 1 2017_GEM_00027 verslag vorige vergadering

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 22 september 2011

Verslag gemeenteraad 22 september 2011 Verslag gemeenteraad 22 september 2011 1. AANPASSING REGLEMENT INZAKE SUBSIDIE VOOR GEVELRENOVATIE EN RENOVATIE LEEGSTAANDE HANDELSPANDEN Het subsidiereglement voor het verkrijgen van subsidies voor renovatie

Nadere informatie