PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels"

Transcriptie

1 Zitting van 28 juni 2012 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes en Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen, Marc Willems, Isabelle Van Passel, Steven Volckaerts, Leo Van Win, Luc Goffin, Mark Haegemans, Diane Willems, Dirik Van den Broeck, Chris Lievens, Felix Strackx, Marina Massu en Mark Wouters, raadsleden; Theo Ceulemans, gemeentesecretaris Verontschuldigd: Bert De Wit, schepen; Nadia Van Beughem, Machteld Vantrappen, Nancy Van Loo, raadsleden Isabelle Van Passel en Mark Wouters, raadsleden, vervoegen de zitting vanaf punt 6. Dagorde 1. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d Mededeling van verslagen van gemeentelijke adviesraden conform artikel van het Gemeentedecreet. Ruimtelijke ordening 3. Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels a. Plaatselijke en gedeeltelijke verbreding van de wegenis in de Bakelstraat en Zuidlaan. b. Vaststelling van de verkavelingslasten en voorwaarden. 4. Verkavelingsaanvraag Bonten Osstraat, sectie A nr. 159 A - 2 kavels a. Plaatselijke en gedeeltelijke verbreding van de wegenis in de Bonten Osstraat en Heistraat. b. Vaststelling van de verkavelingslasten en voorwaarden. Openbare werken 5. Studieopdracht verbouwing bibliotheekgebouw te Tremelo (2012-ID104): Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking). Raming: ,00 excl. BTW 6. Voorlopige vaststelling van de rooilijnen in de Wijnbergstraat, Eikenboslaan en Hooiveldweg. Overheidsopdrachten 7. Uitbreiding en aanpassing van het bestaande informaticanetwerk: aankoop van twee terminal-servers en een axsguard: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, art. 17, 2, 1, -f - technische aard) Raming: ,99 excl. BTW. Financiën en fiscaliteiten 8. Advies over de rekening 2011 van de kerkfabriek Sint Anna te Baal. 9. Advies over de rekening 2011 van de kerkfabriek O.L.Vrouw van Bijstand te Tremelo. 10. Kennisname van het toezicht van de provinciegouverneur voor het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, d.d inzake de goedkeuring van een retributiereglement op het inschrijvingsbedrag van de volwassenenafdeling, de boetes en het leengeld van de audiovisuele materialen en luisterboeken evenals op het inkomgeld voor auteurslezingen van G.P.O. Bibliotheek. 11. Vaststelling van het retributiereglement op het inschrijvingsbedrag van de volwassenafdeling, de boetes en het leengeld van de audiovisuele materialen en luisterboeken evenals op het inkomgeld voor auteurslezingen van de G.P.O. Bibliotheek. Bibliotheek 12. Kennisname van het werkingsverslag 2011 van de gemeentelijke openbare bibliotheek van Tremelo. 13. Goedkeuring van de geactualiseerde versie van het dienstreglement van de gemeentelijke openbare bibliotheek van Tremelo. Mobiliteit 14. Aanvullend gemeentelijk reglement op het algemeen verkeersreglement: tijdelijke voorrangswijziging op het kruispunt Guldensporenlaan/Villastraat. PUNT 1: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d De Voorzitter vraagt de Gemeenteraad of er opmerkingen worden gemaakt over de redactie van de notulen van de gemeenteraadsvergadering d.d. 31 mei Deze notulen worden vervolgens met algemene ja-stemmen goedgekeurd. PUNT 2: Mededeling van verslagen van gemeentelijke adviesraden conform artikel van het Gemeentedecreet Overeenkomstig art van het gemeentedecreet neemt de gemeenteraad kennis van de volgende verslagen van de gemeentelijke adviesraden: - Gemeentelijke lokale markt- en economieraad verslag vergadering d.d ; - Gemeentelijke seniorenraad Verslag vergadering d.d PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels

2 a. Plaatselijke en gedeeltelijke verbreding van de wegenis in de Bakelstraat en Zuidlaan. b. Vaststelling van de verkavelingslasten en voorwaarden. a. Plaatselijke en gedeeltelijke verbreding van de wegenis in de Bakelstraat en Zuidlaan. Aangezien het behoort de Zuidlaan gedeeltelijk en plaatselijk te verbreden door inlijving in het openbaar domein der wegenis van een strook grond gelegen tussen de grens van de weg en 6m uit de as van de Zuidlaan; Aangezien het behoort de Bakelstraat gedeeltelijk en plaatselijk te verbreden door inlijving in het openbaar domein der wegenis van een strook grond gelegen tussen de grens van de weg en 5m uit de as van de Bakelstraat; Gezien het duidelijk staat aangeduid op de bijgevoegde plannen en overwegende dat het getuigschrift betreffende het houden van een onderzoek van commodo et incommodo, bekend werd gemaakt overeenkomstig de onderrichtingen; Overwegende dat de gronden nodig voor de verbreding van vermelde weg kosteloos door de gemeente worden verkregen zodat geen schatting der waarde noodzakelijk is; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; Gelet op de wet d.d art.2; Gelet op de wet d.d ; Gelet op de nieuwe gemeentewet en op de toepasselijke bepalingen uit het gemeentedecreet. Art.1. Het wegtracé van de Bakelstraat en de Zuidlaan, in gele tint, zoals aangeduid op bijgaand opmetingsplan, dat met deze beslissing één geheel uitmaakt, goed te keuren. Art.2. De grond voor een gecumuleerde oppervlakte van 147 m², waarvan de inneming nodig is voor de uitvoering van het ontwerp zal gratis aangeschaft worden bij wijze van onteigening in der minne en om reden van openbaar nut. Art.3. De akte van gratis grondafstand zal opgemaakt worden door een notaris en namens de gemeente rechtsgeldig ondertekend worden door de burgemeester bijgestaan door de gemeentesecretaris. Art.4. Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg gezonden worden aan de heer gemachtigd stedenbouwkundig ambtenaar van Ruimte & Erfgoed te Leuven. b. Vaststelling van de verkavelingslasten en voorwaarden. Neemt kennis van de uitslag van het openbaar onderzoek met betrekking tot het perceel gelegen te Bakelstraat - Zuidlaan, 3120 Tremelo, gekadastreerd (afd. 2) sectie C nr. 351 H2, (afd. 2) sectie C nr. 351 P2, (afd. 2) sectie C nr. 351 M2 Vaststelling van verkavelingslasten en -voorwaarden De Gemeenteraad Gelet op onze kennisneming van heden, van de resultaten van het openbaar onderzoek, betreffende de verkavelingsaanvraag ingediend door De heer DE WIJNGAERT Wilfried, Betekomsestraat 9, 3120 Tremelo. Gelet op de wet d.d. 29/03/1962, gewijzigd bij deze van , houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, zoals dit aangevuld werd bij het decreet d.d. 28/05/1985 en het gecoördineerd decreet betreffende de ruimtelijke ordening d.d. 02/10/1996 art. 56 1, 1, 2 ; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen; Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; Gelet op de nieuwe gemeentewet en op de toepasselijke bepalingen uit het gemeentedecreet. Art.1. Aan de verkavelingsaanvraag ingediend door De heer DE WIJNGAERT Wilfried, Betekomsestraat 9, 3120 Tremelo, voor het perceel gelegen te Bakelstraat - Zuidlaan, 3120 Tremelo, gekadastreerd (afd. 2) sectie C nr. 351 H2, (afd. 2) sectie C nr. 351 P2, (afd. 2) sectie C nr. 351 M2, worden volgende lasten en voorwaarden verbonden vooraleer een kavel mag verkocht of aangewend worden als bouwgrond: - Voor de ontbrekende riolering langs de straatzijde aan de Bakelstraat zal de verkavelaar een som opgelegd worden van 148,74 Euro per lopende meter voor 45,21 m. - Inzake voorzieningen voor aardgas, zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de door het beheerscomité van de intercommunale Eandis, Elektriciteitsstraat 70 te 2800 Mechelen, vastgesteld en toepasselijk verklaarde reglementering. - Inzake voorzieningen voor electriciteit, zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de door het beheerscomité van de intercommunale P.B.E. Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek, vastgesteld en toepasselijk verklaarde reglementering. - De uitbreiding van het telefoonnet en de mogelijke voorzieningen voor telecommunicatie op kosten van de verkavelaar, volgens de opmeting en raming van de beherende maatschappij, Belgacom, Area Hasselt, Hendrik Vanveldekenssingel 39 te 3500 Hasselt. - De uitbreiding van het waterleidingsnet, op kosten van de verkavelaar, volgens opmeting, plan en raming van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, H. Hooverplein 23 te 3000 Leuven. 211

3 212 - Voor de uitbreiding van het kabeldistributienetwerk zal de verkavelaar de voorwaarden gesteld door Telenet, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen dienen te voldoen. - De verkavelaar zal de beplanting binnen de af te stane strook grond, zowel bomen als struiken, volledig en op zijn kosten dienen te verwijderen, voor de verkoop of benuttiging van de kavels. Art.2. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de verdere afhandeling van onderhavige beslissing. Art.3. Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg gezonden worden aan de heer gemachtigd stedenbouwkundig ambtenaar van Ruimte & Erfgoed te Leuven. PUNT 4: Verkavelingsaanvraag Bonten Osstraat, sectie A nr. 159 A - 2 kavels a. Plaatselijke en gedeeltelijke verbreding van de wegenis in de Bonten Osstraat en Heistraat. b. Vaststelling van de verkavelingslasten en voorwaarden. a. Plaatselijke en gedeeltelijke verbreding van de wegenis in de Bonten Osstraat en Heistraat. Aangezien het behoort de Bonten Osstraat gedeeltelijk en plaatselijk te verbreden door inlijving in het openbaar domein der wegenis van een strook grond gelegen tussen de grens van de weg en 5m uit de as van de Bonten Osstraat en 5m uit de as van de Heistraat; Gezien het duidelijk staat aangeduid op de bijgevoegde plannen en overwegende dat het getuigschrift betreffende het houden van een onderzoek van commodo et incommodo, bekend werd gemaakt overeenkomstig de onderrichtingen; Overwegende dat de gronden nodig voor de verbreding van vermelde weg kosteloos door de gemeente worden verkregen zodat geen schatting der waarde noodzakelijk is; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; Gelet op de wet d.d art.2; Gelet op de wet d.d ; Gelet op de nieuwe gemeentewet en op de toepasselijke bepalingen uit het gemeentedecreet. Art.1. Het wegtracé van de Bonten Osstraat en de Heistraat, in gele tint, zoals aangeduid op bijgaand opmetingsplan, dat met deze beslissing één geheel uitmaakt, goed te keuren. Art.2. De grond voor een gecumuleerde oppervlakte van 161 m², waarvan de inneming nodig is voor de uitvoering van het ontwerp zal gratis aangeschaft worden bij wijze van onteigening in der minne en om reden van openbaar nut. Art.3. De akte van gratis grondafstand zal opgemaakt worden door een notaris en namens de gemeente rechtsgeldig ondertekend worden door de burgemeester bijgestaan door de gemeentesecretaris. Art.4. Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg gezonden worden aan de heer gemachtigd stedenbouwkundig ambtenaar van Ruimte & Erfgoed te Leuven. b. Vaststelling van de verkavelingslasten en voorwaarden. Neemt kennis van de uitslag van het openbaar onderzoek met betrekking tot het perceel gelegen te Bonten Osstraat, 3120 Tremelo, gekadastreerd (afd. 2) sectie A nr. 159 A Vaststelling van verkavelingslasten en -voorwaarden De gemeenteraad Gelet op onze kennisneming van heden, van de resultaten van het openbaar onderzoek, betreffende de verkavelingsaanvraag ingediend door De heer Van de Voorde Paul, Oude Molen 10, 2580 Putte. Gelet op de wet d.d. 29/03/1962, gewijzigd bij deze van , houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, zoals dit aangevuld werd bij het decreet d.d. 28/05/1985 en het gecoördineerd decreet betreffende de ruimtelijke ordening d.d. 02/10/1996 art. 56 1,1,2. Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; Gelet op de nieuwe gemeentewet en op de toepasselijke bepalingen uit het gemeentedecreet. Art.1. Aan de verkavelingsaanvraag ingediend door De heer Van de Voorde Paul, Oude Molen 10, 2580 Putte., voor het perceel gelegen te Bonten Osstraat, 3120 Tremelo, gekadastreerd (afd. 2) sectie A nr. 159 A, worden volgende lasten en voorwaarden verbonden vooraleer een kavel mag verkocht of aangewend worden als bouwgrond: - Overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing d.d. 22/12/1998, zal voor het ontbreken van de rioleringsinfrastructuur, voorafgaandelijk aan de aflevering van de vergunning een belasting van 148,74 per lopende meter dienen betaald te worden aan het gemeentebestuur van Tremelo. Hiervoor zal door de gemeentelijke bouwdienst, voorafgaandelijk een factuur van 4.796,87 ( 148,74 x 32,25 m), opgemaakt worden. - Inzake voorzieningen voor aardgas, zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de door het beheerscomité van de intercommunale Eandis, Elektriciteitsstraat 70 te 2800 Mechelen, vastgesteld en toepasselijk verklaarde reglementering.

4 - Inzake voorzieningen voor electriciteit, zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de door het beheerscomité van de intercommunale P.B.E. Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek, vastgesteld en toepasselijk verklaarde reglementering. - Inzake de voorzieningen voor kabeldistributie, zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de door Telenet, Liersesteenweg4, 2800 Mechelen, vastgestelde voorwaarden en reglementering. - De uitbreiding van het telefoonnet en de mogelijke voorzieningen voor telecommunicatie op kosten van de verkavelaar, volgens de opmeting en raming van de beherende maatschappij, Belgacom, Area Hasselt, Hendrik Vanveldekenssingel 39 te 3500 Hasselt. - De uitbreiding van het waterleidingsnet, op kosten van de verkavelaar, volgens opmeting, plan en raming van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, H. Hooverplein 23 te 3000 Leuven. - De verkavelaar zal de beplanting binnen de af te stane strook grond, zowel bomen als struiken, volledig en op zijn kosten dienen te verwijderen, voor de verkoop of benuttiging van de kavels. Art.2. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de verdere afhandeling van onderhavige beslissing. Art.3. Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg gezonden worden aan de heer gemachtigd stedenbouwkundig ambtenaar van Ruimte & Erfgoed te Leuven. PUNT 5: Studieopdracht verbouwing bibliotheekgebouw te Tremelo (2012-ID104): Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking). Raming: ,00 excl. BTW Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Studieopdracht verbouwing bibliotheekgebouw te Tremelo een bijzonder bestek met nr ID104 werd opgesteld door Openbare werken; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,00 incl. btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2012, op artikel 767/ van de buitengewone dienst; Art.1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr en de raming voor de opdracht Studieopdracht verbouwing bibliotheekgebouw te Tremelo, opgesteld door Openbare werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,00 excl. btw of ,00 incl. btw. Art.2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art.3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2012, op artikel 767/ van de buitengewone dienst. Art.4. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze beslissing. Gemeenteraadsleden Isabelle Van Passel en Mark Wouters vervoegen nu de zitting. PUNT 6: Voorlopige vaststelling van de rooilijnen in de Wijnbergstraat, Eikenboslaan en Hooiveldweg. a. Wijnbergstraat (deel tussen Kruisstraat en Baalsebaan) Voorlopige vaststelling rooilijn- en onteigeningsplan Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid generieke artikel 2 betreffende de gemeentelijke bevoegdheid om de aangelegenheden van gemeentelijk belang; 213

5 214 Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 1, houdende bevoegdheid van de gemeenteraad ten aanzien van aangelegenheden bedoeld in artikel 2; Gelet het decreet d.d houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen; Gelet op de collegebeslissing d.d houdende gunning van de studieopdracht voor de dossiers 'riolering en wegeniswerken in de Wijnbergstraat (deel tussen Kruisstraat en Baalsebaan), in de Hooiveldweg en de Eikenboslaan, aan de nv Libost-Groep - thans de nv Grontmij Belgium - Diestsesteenweg 52/0101, 3010 Kessel-lo; Overwegende dat er voor deze wegen of delen van wegen geen volledige rooilijn bestaat; Overwegende dat alleen bij verkavelingen gronden werden ingelijfd in het openbare domein en zodoende slechts plaatselijk en deels een rooilijn werd gerealiseerd; Gelet de besprekingen en de noodzaak van de opmaak van rooilijn- en onteigeningsplannen voor al deze 3 wegen of delen van wegen; Overwegende dat het ontwerp van de rooilijn afhangt van enerzijds de nieuw ontworpen rijwegbreedte en anderzijds een noodzakelijke vrije bermbreedte voor nutsleidingen, in regel langs beide zijde van de rijweg bij een volledige woonzone; Overwegende dat bij aanwezigheid van een bestaand bovengronds net (laagspanning en OV van Eandis, glasvezel Belgacom, TV-distributie Telenet) het de intentie is om dit volledig ondergronds te brengen; Overwegende dat op een aantal plaatsen de bestaande ondergrondse leidingen in synergie zullen worden verplaatst naar de vrije berm met een noodzakelijke minimum breedte van 1,5m; Overwegende dat landmeter Pieter Goeron in het verleden werd aangesteld voor de opmaak van het rooilijnen onteigeningsplan in de Wijnbergstraat (deel); Gelet op het ontwerpplan van de nieuwe rooilijn in de Wijnbergstraat (deel tussen Kruisstraat en Baalsebaan) waarbij rekening werd gehouden met het voorontwerp van de nv Grontmij voor de aanleg van de nieuwe wegenis en riolering; Gelet op de bepalingen van het rooilijndecreet d.d , hoofdstuk II, afdeling 2, houdende te volgen procedure van gemeentelijke rooilijnplannen, met inzonderheid artikel 9 1 waarbij de gemeenteraad een voorlopige vastlegging dient te doen van deze rooilijnplannen; Gelet op hoofdstuk III, artikel 12, dat bepaald dat de onteigeningsplannen onderworpen worden aan dezelfde procedure voor de vaststelling van rooilijnplannen, dit tot realisatie van rooilijnen; Overwegende dat de procedure tot goedkeuring van de onteigeningsplannen zal worden gevoerd na de goedkeuring van de rooilijn teneinde te kunnen inspelen op weerhouden bezwaren en aanpassingen; Overwegende dat na een voorlopige vaststelling van het rooilijnplan de procedure openbaar wordt gemaakt door het college en na doorstromen van de administratieve bepalingen conform het decreet deze opnieuw dienen voorgelegd aan de gemeenteraad tot definitieve vastlegging; Overwegende dat de percelen langsheen de Wijnbergstraat (deel tussen Kruisstraat en Baalsebaan) na de realisatie van de rooilijn en de uitvoering van de riolering- en wegeniswerken een meerwaarde verkrijgen; Overwegende de het daarom intentie om de noodzakelijke grondinnemingen nopens een goedgekeurd rooilijnplan te realiseren via gratis grondafstanden; Art.1. Het rooilijnplan van de Wijnbergstraat, opgemaakt door Pieter Goeron, Beëdigd Landmeter-expert, voorlopig vast te stellen. Art.2. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze beslissing, conform het decreet d.d tot vaststelling en realisatie van de rooilijnen, en ons dit opnieuw voor te leggen tot definitieve vaststelling. Art.3. De grondinnemingen in overeenstemming met het onteigeningsplan principieel uit te voeren als gratis grondafstand en dit na het verkrijgen van een onderhandelde belofte van grondafstand of een onteigeningsmachtiging van het Vlaams Gewest na definitieve vaststelling van het onteigeningsplan volgens het goedgekeurde rooilijnplan. Art.4. Van deze beslissing in kennis te stellen: - de bouwdienst; - de dienst openbare werken. b. Eikenboslaan: Voorlopige vaststelling rooilijn- en onteigeningsplan Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid generieke artikel 2 betreffende de gemeentelijke bevoegdheid om de aangelegenheden van gemeentelijk belang; Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 1, houdende bevoegdheid van de gemeenteraad ten aanzien van aangelegenheden bedoeld in artikel 2; Gelet het decreet d.d houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen; Gelet op de collegebeslissing d.d houdende gunning van de studieopdracht voor de dossiers 'riolering en wegeniswerken in de Wijnbergstraat (deel tussen Kruisstraat en Baalsebaan), in de Hooiveldweg en de Eikenboslaan, aan de nv Libost-Groep - thans de nv Grontmij Belgium - Diestsesteenweg 52/0101, 3010 Kessel-lo; Overwegende dat er voor deze wegen of delen van wegen geen volledige rooilijn bestaat; Overwegende dat alleen bij verkavelingen gronden werden ingelijfd in het openbare domein en zodoende slechts plaatselijk en deels een rooilijn werd gerealiseerd;

6 Gelet de besprekingen en de noodzaak van de opmaak van rooilijn- en onteigeningsplannen voor al deze 3 wegen of delen van wegen; Overwegende dat het ontwerp van de rooilijn afhangt van enerzijds de nieuw ontworpen rijwegbreedte en anderzijds een noodzakelijke vrije bermbreedte voor nutsleidingen, in regel langs beide zijde van de rijweg bij een volledige woonzone; Overwegende dat bij aanwezigheid van een bestaand bovengronds net (laagspanning en OV van Eandis, glasvezel Belgacom, TV-distributie Telenet) het de intentie is om dit volledig ondergronds te brengen; Overwegende dat op een aantal plaatsen de bestaande ondergrondse leidingen in synergie zullen worden verplaatst naar de vrije berm met een noodzakelijke minimum breedte van 1,5m; Overwegende dat de nv Grontmij naast de opmaak van het ontwerp Wijnbergstraat (deel), Hooiveldweg en Eikenboslaan ook belast is met de opmaak van een rooilijn- en onteigeningsplan in de Hooiveldweg en in de Eikenboslaan; Gelet op het ontwerpplan van de nieuwe rooilijn in de Eikenboslaan waarbij rekening werd gehouden met het voorontwerp voor de aanleg van de nieuwe wegenis en riolering; Gelet op de bepalingen van het rooilijndecreet d.d , hoofdstuk II, afdeling 2, houdende te volgen procedure van gemeentelijke rooilijnplannen, met inzonderheid artikel 9 1 waarbij de gemeenteraad een voorlopige vastlegging dient te doen van deze rooilijnplannen; Gelet op hoofdstuk III, artikel 12, dat bepaald dat de onteigeningsplannen onderworpen worden aan dezelfde procedure voor de vaststelling van rooilijnplannen, dit tot realisatie van rooilijnen; Overwegende dat de procedure tot goedkeuring van de onteigeningsplannen zal worden gevoerd na de goedkeuring van de rooilijn teneinde te kunnen inspelen op weerhouden bezwaren en aanpassingen; Overwegende dat na een voorlopige vaststelling van het rooilijnplan de procedure openbaar wordt gemaakt door het college en na doorstromen van de administratieve bepalingen conform het decreet deze opnieuw dienen voorgelegd aan de gemeenteraad tot definitieve vastlegging; Overwegende dat de percelen in de woonzone langsheen de Eikenboslaan na de realisatie van de rooilijn en de uitvoering van de riolering- en wegeniswerken een meerwaarde verkrijgen; Overwegende de het daarom intentie om de noodzakelijke grondinnemingen nopens een goedgekeurd rooilijnplan te realiseren via gratis grondafstanden; Art.1. Het rooilijnplan van de Eikenboslaan, opgemaakt door de nv Grontmij, voorlopig vast te stellen; Art.2. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze beslissing, conform het decreet d.d tot vaststelling en realisatie van de rooilijnen, en ons dit opnieuw voor te leggen tot definitieve vaststelling; Art.3. De grondinnemingen in overeenstemming met het onteigeningsplan principieel uit te voeren als gratis grondafstand en dit na het verkrijgen van een onderhandelde belofte van grondafstand of een onteigeningsmachtiging van het Vlaams Gewest na definitieve vaststelling van het onteigeningsplan volgens het goedgekeurde rooilijnplan; Art.4. Van deze beslissing in kennis te stellen: - de bouwdienst; - de dienst openbare werken. c. Hooiveldweg: Voorlopige vaststelling rooilijn- en onteigeningsplan Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid generieke artikel 2 betreffende de gemeentelijke bevoegdheid om de aangelegenheden van gemeentelijk belang; Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 1, houdende bevoegdheid van de gemeenteraad ten aanzien van aangelegenheden bedoeld in artikel 2; Gelet het decreet d.d houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen; Gelet op de collegebeslissing d.d houdende gunning van de studieopdracht voor de dossiers 'riolering en wegeniswerken in de Wijnbergstraat (deel tussen Kruisstraat en Baalsebaan), in de Hooiveldweg en de Eikenboslaan, aan de nv Libost-Groep - thans de nv Grontmij Belgium - Diestsesteenweg 52/0101, 3010 Kessel-lo; Overwegende dat er voor deze wegen of delen van wegen geen volledige rooilijn bestaat; Overwegende dat alleen bij verkavelingen gronden werden ingelijfd in het openbare domein en zodoende slechts plaatselijk en deels een rooilijn werd gerealiseerd; Gelet de besprekingen en de noodzaak van de opmaak van rooilijn- en onteigeningsplannen voor al deze 3 wegen of delen van wegen; Overwegende dat het ontwerp van de rooilijn afhangt van enerzijds de nieuw ontworpen rijwegbreedte en anderzijds een noodzakelijke vrije bermbreedte voor nutsleidingen, in regel langs beide zijde van de rijweg bij een volledige woonzone (in de Hooiveldweg deels afwijkend tot slecht één zijde van de rijweg omwille van éénzijdige woonzone); Overwegende dat bij aanwezigheid van een bestaand bovengronds net (laagspanning en OV van Eandis, glasvezel Belgacom, TV-distributie Telenet) het de intentie is om dit volledig ondergronds te brengen; Overwegende dat op een aantal plaatsen de bestaande ondergrondse leidingen in synergie zullen worden verplaatst naar de vrije berm met een noodzakelijke minimum breedte van 1,5m; 215

7 216 Overwegende dat de nv Grontmij naast de opmaak van het ontwerp Wijnbergstraat (deel), Hooiveldweg en Eikenboslaan ook belast is met de opmaak van een rooilijn- en onteigeningsplan in de Hooiveldweg en in de Eikenboslaan; Gelet op het ontwerpplan van de nieuwe rooilijn in de Hooiveldweg waarbij rekening werd gehouden met het voorontwerp voor de aanleg van de nieuwe wegenis en riolering; Gelet op de bepalingen van het rooilijndecreet d.d , hoofdstuk II, afdeling 2, houdende te volgen procedure van gemeentelijke rooilijnplannen, met inzonderheid artikel 9 1 waarbij de gemeenteraad een voorlopige vastlegging dient te doen van deze rooilijnplannen; Gelet op hoofdstuk III, artikel 12, dat bepaald dat de onteigeningsplannen onderworpen worden aan dezelfde procedure voor de vaststelling van rooilijnplannen, dit tot realisatie van rooilijnen; Overwegende dat de procedure tot goedkeuring van de onteigeningsplannen zal worden gevoerd na de goedkeuring van de rooilijn teneinde te kunnen inspelen op weerhouden bezwaren en aanpassingen; Overwegende dat na een voorlopige vaststelling van het rooilijnplan de procedure openbaar wordt gemaakt door het college en na doorstromen van de administratieve bepalingen conform het decreet deze opnieuw dienen voorgelegd aan de gemeenteraad tot definitieve vastlegging; Overwegende dat de percelen in de woonzone langsheen de Hooiveldweg na de realisatie van de rooilijn en de uitvoering van de riolering- en wegeniswerken een meerwaarde verkrijgen; Overwegende de het daarom intentie om de noodzakelijke grondinnemingen nopens een goedgekeurd rooilijnplan te realiseren via gratis grondafstanden. Art.1. Het rooilijnplan van de Hooiveldweg, opgemaakt door de nv Grontmij, voorlopig vast te stellen. Art.2. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze beslissing, conform het decreet d.d tot vaststelling en realisatie van de rooilijnen, en ons dit opnieuw voor te leggen tot definitieve vaststelling. Art.3. De grondinnemingen in overeenstemming met het onteigeningsplan principieel uit te voeren als gratis grondafstand en dit na het verkrijgen van een onderhandelde belofte van grondafstand of een onteigeningsmachtiging van het Vlaams Gewest na definitieve vaststelling van het onteigeningsplan volgens het goedgekeurde rooilijnplan. Art.4. Van deze beslissing in kennis te stellen: - de bouwdienst; - de dienst openbare werken. PUNT 7: Uitbreiding en aanpassing van het bestaande informaticanetwerk: aankoop van twee terminalservers en een axsguard: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, art. 17, 2, 1, -f - technische aard) Raming: ,99 excl. BTW. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 f (de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van: technische aard); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat er momenteel wordt gewerkt met twee citrix-servers, in het kader van loadbalancing/redundantie; Overwegende dat enerzijds de oudste server sinds 2005 in gebruik is en anderzijds de nieuwste server sinds 2009 in gebruik is, waarbij respectievelijk begin 2013 de eerste 8 jaar oud zal zijn en de tweede ruim 3 jaar oud zal zijn; Overwegende dat het gepland was om begin 2013 beide servers gezamenlijk te vervangen, dit om niveauverschillen van de servers te vermijden; Gelet op het schrijven van VERA d.d waarin zij kenbaar maken dat VERA vanaf eind 2012 geen eigen netwerk meer zal aanbieden; Gelet op het schrijven van VERA d.d waarin zij onderstaande lopende contracten met ons opzeggen per met een opzegtermijn van 6 maanden: - Explore VDSL - VERA ivpn

8 - 11x VERA Softkey Teleworker Overwegende dat het bestuur dringend een nieuwe oplossing moet hebben om gebruik te kunnen maken van het internet en online diensten (zoals het Rijksregister en de Kruispuntbank Sociale Zekerheid); Overwegende dat het lopende contract met Belgacom voor de VERA Explore VDSL door Belgacom kan herbekeken worden zodat wij eenzelfde lijn rechtstreeks bij Belgacom kunnen gebruiken, mits overleg over de nieuwe looptijd en prijs van het over te nemen contract; Overwegende dat deze Belgacomlijn noodzakelijk is voor onze verbinding met het rijksregister - geen enkele andere provider kan deze beveiligde verbinding momenteel aanbieden; Overwegende dat voor de vervanging van de VERA firewall, het beperkt internet en de thuiswerkers een nieuwe oplossing dient gezocht te worden; Overwegende dat de axsguard een perfecte oplossing biedt voor bovenvernoemde zaken; Gelet op de mogelijkheden van axsguard Gatekeeper van Vasco op het vlak van: - communicatie (mail, internet, thuiswerkers, verschillende internetverbinding, SSL VPN Web portal); - remote acces; - beveiliging (firewall, content scanning, ); - authentificatie (beveiligde en unieke toegang); - auditing; Overwegende dat de locaties van de BKO moeten verbonden worden via een beveiligde 'getunnelde' verbinding - gelet op enerzijds een toekomstig registratiesysteem voor de BKO-kindjes en anderzijds de huidige aanwezigheidsregistratie (tikklok); Overwegende dat de locaties van de BKO kunnen voorzien worden van een PAX (personal axsguard), die als getunnelde oplossing fungeert op een gewone internetlijn; Gelet op de prijsvergelijking tussen de aankoop van 2 types axsguard met 2 bijkomende sites (2 BKO-locaties) en de keuze voor een hiervoor gepaste Belgacom oplossing (Explore VDSL small office), waaruit blijkt dat de oplossing met de axsguard (type basic content scanning) in totaal over 5 jaar mét backup lijnen goedkoper ( ,33) uitkomt dan de oplossing van Belgacom ( ,60); Overwegende dat een axsguard door onszelf op een gemakkelijke manier kan worden beheerd en dat de webfiltering eveneens per gebruiker kan worden gedefinieerd - bij Belgacom wordt de webfiltering ingesteld per IP-adres (omwille van de citrix-omgeving betreft dit de ganse groep en kan dit niet individueel worden ingesteld); Overwegende dat het opportuun is om de vernieuwing van de citrixservers te koppelen aan de installatie van een axsguard, zodat alles in een moeite op elkaar kan worden afgesteld; Overwegende dat in het kader van de opdracht Uitbreiding en aanpassing van het bestaande informaticanetwerk: aankoop van twee citrix-servers en een axsguard een bijzonder bestek werd opgesteld door Overheidsopdrachten; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,99 excl. btw of ,51 incl. btw, meer bepaald: ,18 (excl.btw) voor de aankoop van twee nieuwe citrix-servers ter vervanging van de twee oude servers; 4.545,45 (excl.btw) voor de aankoop van een axsguard; 800,00 (excl.btw) voor de aankoop van twee Personal axsguards (2 BKO-locaties); 4.212,84 (excl.) voor het jaarlijks onderhoud, de helpdesk en de licenties van de axsguard - waarbij voor het eerste jaar niets zal worden aangerekend; 204,00 (excl.btw) voor het jaarlijks onderhoud en helpdesk van de twee personal axsguards (PAX) 375,00 (excl.btw) voor het jaarlijks onderhoud en de helpdesk van de citrix-servers; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, meer bepaald d.m.v. raadpleging van slechts een leverancier om redenen van technische aard; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2012, op artikel 104/ van de buitengewone dienst ( ,00 incl.btw voor de totale aankoop van hardware) en op artikel 104/123/13 van de gewone dienst ( 5.798,13 incl.btw voor het totale jaarlijks onderhoud, helpdesk en licenties) en dat de nodige kredieten op dit laatste artikel jaarlijks zullen voorzien worden; BESLUIT: met volgende stemming Van Dessel Vital, ja; Willems Marc, ja; Goffin Luc, ja; Willems Diane, ja; Van den Broeck Dirik, ja; Strackx Felix, onthouding; Massu Marina, onthouding; Monique Goris, ja; Wouters André, ja; Wouters Mark, ja; Van Passel Isabelle, ja; Van Espen Rosa, ja; Lievens Chris, ja; Van Win Leo, ja; Volckaerts Steven, ja; Maes Marie-Louise, ja; Paul Dams, ja; Koen De Vadder, ja; Art.1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Uitbreiding en aanpassing van het bestaande informaticanetwerk: aankoop van twee citrix-servers en een AXSguard, opgesteld door Overheidsopdrachten. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,99 excl. btw of ,51 incl. btw. Art.2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - raadpleging van slecht één leverancier om redenen van technische aard. Art.3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2012, op artikel 104/ van de buitengewone dienst ( ,00 incl.btw voor de totale aankoop van hardware) en op artikel 104/123/13 van de gewone dienst ( 5.798,13 incl.btw voor het totale jaarlijks onderhoud, helpdesk en licenties) en dat de nodige kredieten op dit laatste artikel jaarlijks zullen voorzien worden. 217

9 218 Art.4. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze beslissing. PUNT 8: Advies over de rekening 2011 van de kerkfabriek Sint Anna te Baal Gelet op de nieuwe gemeentewet en de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, inzonderheid op de artikelen 54 tot en met 56; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 5 september 2008; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 5 september 2008; Gelet op de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en BB-2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; Overwegende dat het gemeentebestuur de rekening 2011 vanwege het kerkbestuur van Sint Anna Baal tijdig heeft ontvangen op 26 april 2012; Overwegende dat bij nazicht gebleken is dat alle verplichte documenten werden bijgevoegd; Overwegende dat de gemeenteraad, na onderzoek; Art.1. Gunstig advies te verlenen over de rekening 2011 van de Kerkfabriek Sint Anna Baal. Art.2. Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het administratief toezicht, opgenomen in het gemeentedecreet van 15 juli 2005 van toepassing. PUNT 9: Advies over de rekening 2011 van de kerkfabriek O.L.Vrouw van Bijstand te Tremelo Gelet op de nieuwe gemeentewet en de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, inzonderheid op de artikelen 54 tot en met 56; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 5 september 2008; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 5 september 2008; Gelet op de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en BB-2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; Overwegende dat het gemeentebestuur de rekening 2011 vanwege het kerkbestuur van O.-L.-Vrouw van Bijstand tijdig heeft ontvangen op 23 april 2011; Overwegende dat bij nazicht gebleken is dat alle verplichte documenten werden bijgevoegd; Art.1. Gunstig advies te verlenen over de rekening 2011 van de Kerkfabriek O.-L.-Vrouw van Bijstand met een exploitatieoverschot van ,58 euro en een investeringsoverschot van 103,39 euro. Art.2. Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het administratief toezicht, opgenomen in het gemeentedecreet van 15 juli 2005 van toepassing. PUNT 10: Kennisname van het toezicht van de provinciegouverneur voor het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, d.d inzake de goedkeuring van een retributiereglement op het inschrijvingsbedrag van de volwassenenafdeling, de boetes en het leengeld van de audiovisuele materialen en luisterboeken evenals op het inkomgeld voor auteurslezingen van G.P.O. Bibliotheek Neemt kennis van het toezicht van de provinciegouverneur voor het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, d.d inzake de goedkeuring van een retributiereglement op het inschrijvingsbedrag van de volwassenenafdeling, de boetes en het leengeld van de audiovisuele materialen en luisterboeken evenals op het inkomgeld voor auteurslezingen van G.P.O. Bibliotheek (gemeenteraad ). PUNT 11: Vaststelling van het retributiereglement op het inschrijvingsbedrag van de volwassenafdeling, de boetes en het leengeld van de audiovisuele materialen en luisterboeken evenals op het inkomgeld voor auteurslezingen van de G.P.O. Bibliotheek Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Na beraadslaging: De gemeenteraadsbeslissing d.d in te trekken en te hernemen als volgt:

10 Art.1. Vanaf heden en voor een periode eindigend op zal voor de volwassenen een retributie op de inschrijvingskaart geheven worden van 3,00 per jaar (gaat in vanaf de datum van betaling) en per lid. Er is vrijstelling voor de jeugdafdeling (minder dan 18-jarigen) en voor de begunstigden van een Onderwijs en Leesbevorderingskaart en klaskaart. De nieuwe inwoners van de gemeente Tremelo krijgen op vertoon van de brief voor inschrijving in de bibliotheek, overhandigd bij inschrijving in het bevolkingsregister, vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld indien zij binnen de periode vermeld op het document zich aanmelden in de bibliotheek. Art.2. Bij verlies van de lenerskaart wordt een nieuwe kaart afgeleverd tegen betaling van 3,00 ; Art.3. Aan personen die in het buitenland wonen zal bij de inschrijving een waarborgsom van 25,00 worden gevraagd. Deze waarborgsom wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap. Art.4. Wie de geleende werken te laat terugbrengt, ongeacht of het gaat over volwassenen of minder dan 18- jarigen, betaalt 0,05 per materiaal per dag achterstand. De kosten voor het verzenden van de aanmaningsbrief vallen ten laste van de gebruiker. Art.5. Bij verlies of beschadiging zal elke lener bovenop de kostprijs van het (de) verloren materiaal (materialen) 1,50 per materiaal betalen. Voor werken die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een toeslag aangerekend. Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding. Bij verlies en/of beschadiging van een fundelsmateriaal betaal je: de rugzak 5 euro, de reader 25 euro, de oranje fundelssticker: 1 euro, de chip: 2 euro, het boek met de sticker 18 euro. Art.6. Voor het reserveren van materialen wordt 0,50 per werk aangerekend, ongeacht of het gaat over volwassenen of minder dan 18-jarigen. De kosten voor het verwittigen dat het werk ter beschikking is, vallen ten laste van de gebruiker. Werken die niet voorhanden zijn, kunnen in het raam van het Interbibliothecair Leenverkeer worden aangevraagd. De hieraan verbonden kosten, zijn 3,00 voor een aanvraag bij een andere openbare bibliotheek en vallen ten laste van de aanvrager. De prijs voor de aanvraag van materialen bij een andere instelling is 8,00 en vallen eveneens ten laste van de aanvrager. Art.7. Het nemen van kopies of het printen van bladzijden bedraagt 0,10 per A4 blad en 0,20 per A3 blad. Art.8. Voor het ontlenen van cd-roms dient een leengeld van 1,00 per cd-romdoosje te worden betaald. Voor elk beschadigd cd-romdoosje of een beschadigde of verloren handleiding dient 1,00 te worden betaald. Art.9. Voor het ontlenen van audiocd's dient een leengeld van 0,50 per audio-cd-doosje te worden betaald. Voor elk beschadigd cd-doosje of een beschadigde of verloren handleiding dient 1,00 te worden betaald. Art.10. Voor het ontlenen van dvd s dient een leengeld van 1,00 per dvd-doosje te worden betaald. Voor elk beschadigd dvd-doosje of een beschadigde of verloren handleiding dient 1,00 te worden betaald. Art.11. Voor het ontlenen van luisterboeken dient een leengeld van 1,00 per luisterboek te worden betaald. Voor elk beschadigd luisterboekdoosje of een beschadigde of verloren handleiding dient 1,00 te worden betaald. Art.12. Voor het ontlenen van een taalcursus met cassettes dient een waarborg van 25,00 te worden betaald. Bij inlevering van de taalcursus wordt de waarborg terugbetaald. Bij het overschrijden van de uitleentermijn bedragen de maningskosten 2,5 /week. Art.13. Tijdens de jaarlijks landelijke verwendag in de bibliotheekweek zullen de audiovisuele materialen gratis aan de gebruiker aangeboden worden. De buitenschoolse kinderopvang, de sport- en jeugddienst en de milieudienst mogen de audiovisuele materialen gratis ontlenen. Luisterboeken mogen gratis ontleend worden door blinden, slechtziende bejaarden, bedlegerige personen, mensen met spierziekten, dyslectische kinderen, en alle andere mensen die in de gewone bibliotheek niet (meer) terechtkunnen. Art.14. Voor het ontlenen van een archeokit dient een waarborg van 75,00 te worden betaald. Bij inlevering van de volledige archeokit wordt de waarborg terugbetaald. Indien de archeokit onvolledig ingeleverd wordt, worden de onkosten, zoals vastgesteld door de provincie, in mindering gebracht van de waarborg en overgemaakt aan de provincie. Het lenen van de archeokit is gratis. Art.15. Voor de verkoop van de afgevoerde verouderde materialen zal 1 euro/stuk minimum tot 5 euro/stuk maximum aangerekend worden. Art.16. De bibliothecaris kan de prijs per boek vaststellen binnen deze minimum- en maximumprijs rekening houdend met de dikte van het boek en de staat waarin het boek zich bevindt. De mogelijke prijzen zullen steeds tot op de euro afgerond worden, wat mogelijke prijzen van 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro en 5 euro toelaat. Art.17. Bij niet inlevering van ontleende materialen en na de aanmaningsperiode, voorzien in de ontleenmodaliteiten, zullen de gebruikers na 6 maanden na inleverdatum via het gemeentelijke fakturatiepakket aangetekend aangemaand worden tot betaling van de openstaande schulden. De kosten voor het verzenden van de aangetekende aanmaningsbrief vallen ten laste van de gebruiker. De retributie zal in voorkomend geval ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald in artikel 94 van het gemeentedecreet. Art.18. Voor de auteurslezingen met een kostprijs van 150 euro of meer wordt 2 euro inkomgeld per toehoorder gevraagd. Art.19. Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. PUNT 12: Kennisname van het werkingsverslag 2011 van de gemeentelijke openbare bibliotheek van Tremelo Gelet op het ingediende werkingsverslag 2011 van de gemeentelijke openbare bibliotheek van Tremelo zoals opgesteld door Mariëlla Vranckx, bibliothecaris; 219

11 220 Gelet op de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, d.d ; BESLUIT: Enig artikel Kennis te nemen van het werkingsverslag 2011 van de plaatselijke gemeentelijke openbare bibliotheek van Tremelo zoals opgesteld door Mariëlla Vranckx, bibliothecaris. PUNT 13: Goedkeuring van de geactualiseerde versie van het dienstreglement van de gemeentelijke openbare bibliotheek van Tremelo Gelet op het gemeentedecreet, art 42; Gelet op het decreet Lokaal cultuurbeleid van , gewijzigd bij decreten van , , , en ; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van houdende goedkeuring van de recentste geactualiseerde versie van het dienstreglement van de gemeentelijke openbare bibliotheek; Gelet op de verplaatsing van de materialen van open kast naar het archief van het gemeentehuis; Gelet op de aankoop van fundels; Gelet op het voorstel van de bibliothecaris om het dienstreglement van de gemeentelijke openbare bibliotheek van Tremelo te actualiseren en goed te keuren; Gelet op het positief advies van het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek Tremelo van ; Het dienstreglement van de gemeentelijke openbare bibliotheek Tremelo als volgt goed te keuren: Art.1. Algemene bepaling: De gemeentelijke openbare bibliotheek van Tremelo is vrij toegankelijk voor iedereen; zij is een democratische instelling. Haar collecties boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten, worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften van ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking. Art.2. Contactgegevens en openingsuren: Gemeentelijke openbare bibliotheek, Kruisstraat 12, 3120 Tremelo Dinsdag uur uur uur uur Woensdag uur uur Donderdag uur uur Vrijdag uur uur Zaterdag uur uur Wie minder dan een kwartier voor sluitingstijd in de bibliotheek is, kan alleen nog aanspraak maken op zelfinlevering. Art.3. Lidmaatschap: Men wordt ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs. Voor inschrijvingen van jongeren tot 12 jaar is de toestemming van de ouders vereist. Personen zonder domicilie in België betalen bij de inschrijving een waarborgsom van 25 euro. Deze waarborgsom wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap. Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt een lidkaart. Het inschrijvingsgeld bedraagt 3 euro per jaar en gaat in vanaf de datum van betaling. Jongeren beneden de 18 jaar moeten geen inschrijvingsgeld betalen. De eigenaar van de lidkaart is aansprakelijk voor de met de kaart ontleende werken. Bij verlies of diefstal van de lidkaart moet dit onmiddellijk aan de bibliotheek gemeld worden. Een nieuwe kaart wordt afgeleverd tegen betaling van 3 euro. Elke adreswijziging moet door de leden zelf onmiddellijk worden meegedeeld. De gegevens van de leners worden in het ledenbestand van de bibliotheek opgenomen, in overeenstemming met de wetten met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Art.4. Uitlenen Het uitlenen van boeken, strips en tijdschriften is gratis. Enkel voor cd's (0,50 ) en voor dvd's, cd-roms en luisterboeken (1 ) moet worden betaald. Luisterboeken mogen gratis ontleend worden door blinden, slechtzienden, bedlegerige personen, mensen met spierziekten, dyslectische kinderen en alle andere mensen die in de bibliotheek niet meer terecht kunnen. De materialen van het archief krijg je op aanvraag. De materialen worden afgehaald op het afgesproken tijdstip. Uitlenen kan aan de twee zelfuitleenbalies. Zonder lidkaart kunnen er geen materialen ontleend worden. De lidkaarten worden steeds bijgehouden door de lener. Per lidkaart kunnen 5 boeken, 5 strips, 5 tijdschriften, 5 audiocd s, 2 cd-roms, 5 dvd s, 3 fundels en 1 luisterboek ontleend worden. De uitleentermijn bedraagt 3 weken. De referentiewerken, kranten en het meest recente nummer van tijdschriften kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd. De uitleningen zijn persoonlijk, het geleende mag niet verder worden uitgeleend. Art.5. Verlengen De uitleentermijn van de materialen kan éénmaal verlengd worden met 3 weken indien deze niet door een andere lener zijn gereserveerd en mits betaling van nieuw leengeld voor audiovisuele materialen. Bij het overschrijden van de uitleentermijn kunnen de materialen niet meer verlengd worden. De verlenging kan ook telefonisch 016/ , per mail of via de website gebeuren.

12 Ondermeer het tijdelijk onbeschikbaar zijn van de website om materialen te verlengen, kan niet als excuus ingeroepen worden om geen boetes te moeten betalen. De lener heeft voldoende alternatieven in dat geval. (persoonlijk langskomen in de bib, een mail sturen, telefonisch verlengen). Art.6. Boetes Wie de geleende materialen te laat terugbrengt, betaalt automatisch boete. De lener wordt hiervan op de hoogte gesteld door drie schriftelijke maningen. De eerste dag na het verstrijken van de uitleentermijn bedraagt de maningskosten 0.05 euro per dag en per materiaal. De kosten voor het verzenden van de maningsbrief vallen ten laste van de gebruiker. De openstaande kosten kunnen via de betaalautomaat betaald worden. Bij niet inlevering van ontleende materialen en na de aanmaningsperiode zullen de gebruikers 6 maanden na inleverdatum via het gemeentelijke fakturatiepakket aangetekend aangemaand worden tot betaling van de openstaande schulden. De kosten voor het verzenden van de aangetekende aanmaningsbrief vallen ten laste van de gebruiker. De retributie zal in voorkomend geval ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald in artikel 94 van het gemeentedecreet. De lener wordt automatisch geblokkeerd als hij meer dan 10 euro openstaande onkosten heeft. Zodra de openstaande onkosten vereffend zijn, wordt de blokkering automatisch opgeheven. Art.7. Betwistingen Betwistingen kunnen enkel op vertoon van het uitprintticket. Art.8. Inleverbus Wanneer de bibliotheek gesloten is, kan men de inleverbus gebruiken. De materialen die worden ingeleverd via de inleverschuif, zullen de eerste werkdag na inlevering verwerkt worden. Materialen van eenzelfde kaart die niet ingeleverd worden, worden niet automatisch verlengd. Eventuele kosten voor boetes, maningen of beschadigingen worden bij een volgend bezoek aan de bibliotheek vereffend. Het gebruik van de inleverbus is op eigen risico. Art.9. Reserveren Als lener kan je materialen reserveren die uitgeleend zijn. Reservatie kan in de bibliotheek, via de webcatalogus of per mail aangevraagd. Hiervoor wordt 0.50 euro per materiaal aangerekend. De aanvrager ontvangt een bericht per mail, per telefoon of schriftelijk en het gereserveerde materiaal wordt gedurende 2 weken ter beschikking gehouden. De kosten om te verwittigen dat het werk ter beschikking is bedragen eveneens 0.50 euro. Art.10. Interbibliothecair leenverkeer Werken die niet voorhanden zijn, kunnen in een andere bibliotheek worden aangevraagd. De hieraan verbonden kosten 3 euro zijn ten laste van de gebruiker. De prijs voor de aanvraag van materialen bij een andere instelling is 8 euro. Art.11. Beschadiging/verlies Voor elk beschadigd audiodoosje of een beschadigde of verloren handleiding betaal je 1 euro. Na iedere uitlening controleren wij elk audiodoosje. De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken. Bij het ontvangen van een beschadigd werk dient hij het personeel te verwittigen, zoniet kan hij aansprakelijk gesteld worden. Bij verlies of beschadiging moet hij de kostprijs van het materiaal betalen plus een boete van 1,50 euro. Voor werken die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een toeslag aangerekend. Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding. Bij verlies en/of beschadiging van een fundelsmateriaal betaal je: de rugzak 5 euro, de reader 25 euro, de oranje fundelssticker: 1 euro, de chip 2 euro, het boek met de sticker: 18 euro. Art.12. Internet De gebruiker van internet onderwerpt zich aan de bepalingen van het internetreglement. Art.13. Varia De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel. In elke bibliotheekvestiging kun je je eigen aankoopsuggestie doorgeven aan het bibliotheekpersoneel. Je kunt ook een zenden naar de bibliotheek. De bibliothecaris is door deze voorstellen niet gebonden, maar houdt er rekening mee voor zover deze in het aankoopbeleid van de bibliotheek passen. In de leesruimte mag de studiesfeer niet verstoord worden. De niet uitleenbare materialen kunnen uitsluitend in de bibliotheek gefotokopieerd worden. De kostprijs bedraagt 0,10 euro per A4 blad en 0,20 euro per A3 blad. Voor het ontlenen van een taalcursus dient een waarborg van 25,00 euro te worden betaald. Bij inlevering van de taalcursus wordt de waarborg terugbetaald. De bibliotheekgebruiker verklaart zich akkoord met dit reglement dat hij ontvangt bij inschrijving. Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld. Het behoort tot de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen om desgevallend een lener uit te sluiten, na uitdrukkelijk advies van de beheersraad van de openbare bibliotheek. Dit uitleenreglement werd geactualiseerd en positief geadviseerd door het beheersorgaan van de openbare bibliotheek van Tremelo op en goedgekeurd door de Gemeenteraad op Dit reglement is van toepassing vanaf PUNT 14: Aanvullend gemeentelijk reglement op het algemeen verkeersreglement: tijdelijke voorrangswijziging op het kruispunt Guldensporenlaan / Villastraat De Gemeenteraad Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer; 221

13 222 Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Overwegende dat onderhavig aanvullend reglement uitsluitend betrekking heeft op de gemeentewegen en aldus onder het beheer vallen van de gemeentelijke overheid; VERORDENT: met algemene ja-stemmen Art.1. Er wordt voorrangswijziging ingevoerd kruispunt Villastraat- Guldensporenlaan. De Guldensporenlaan krijgt voorrang op de Villastraat. Bovenvermelde maatregelen worden door middel van de verkeersborden B15b en B1 gesignaliseerd. Art.2. Bovenvermelde maatregel wordt de weggebruikers ter kennis gebracht door middel van de een aangepaste signalisatie zoals voorzien in de Wetgeving ter zake. Art.3. Onderhavige verordening treedt in werking, onmiddellijk na de bekendmaking ervan, overeenkomstig art 186 en art 187 van het Gemeentedecreet en volgens art 12 van het KB van tot coördinatie van de wetten betreffende de politie op het wegverkeer. Art.4. Afschriften van onderhavige verordening zullen aan de bevoegde overheden worden gezonden. Daar er vóór het einde van de vergadering geen opmerkingen werden gemaakt op de redactie van de notulen van de vergadering d.d worden deze notulen beschouwd als zijnde goedgekeurd en worden deze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris, cfr. art. 33, vierde lid, van het gemeentedecreet. De gemeentesecretaris, De gemeenteraadsvoorzitter, Theo Ceulemans Koen De Vadder

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren. 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2015 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.

Nadere informatie

Zitting van 17 april 2014

Zitting van 17 april 2014 Zitting van 17 april 2014 Aanwezig: Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen Norbert De

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 OPENBARE ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen; Gerard Amelynck,

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 maart 2007 Aanwezig : mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie