TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN VAN HET OCMW DEINZE. Globaal denken, gefaseerd handelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE. Globaal denken, gefaseerd handelen"

Transcriptie

1 TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN VAN HET OCMW DEINZE Globaal denken, gefaseerd handelen INLEIDING De stad en het OCMW Deinze zijn in 2013 ingestapt in de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC) voor de Vlaamse provinciale en lokale besturen. In uitvoering van deze nieuwe reglementering moet een meerjarenplan worden opgemaakt voor de periode In de eerste plaats heeft het meerjarenplan een beleidsfunctie. Niet onbelangrijk is dat voortaan de gemeenten, de OCMW s, de provincies en de autonome gemeentebedrijven gelijkaardige beleidsrapporten opmaken en dat ze hun boekhouding volgens dezelfde regels voeren. De raad verwoordt zijn strategisch beleid voor een periode van 6 jaar. Het meerjarenplan wordt opgebouwd vanuit de missie, visie en strategie van het bestuur. De beleidsdoelstellingen en actieplannen die daaruit voortvloeien worden vervolgens financieel vertaald. Daarom worden de BBC-rapporten gecatalogeerd onder de beleidsrapporten. Centraal staan de vragen: wat wil het bestuur bereiken, wat gaat het bestuur daarvoor doen en als laatste vraag, welke inkomsten en uitgaven zal dat met zich meebrengen? Dat strategisch proces veronderstelt de betrokkenheid van de volledige organisatie. Vandaar het evenwaardig belang van zowel de interne bevraging, uitgevoerd door de kwaliteitscoördinator, als de externe omgevingsanalyse, uitgevoerd door een projectmedewerkster. In de strategische meerjarenplanning staat de output, het te bereiken resultaat of effect, centraal. Dat klinkt veelbelovend, maar de realiteit is dat de lokale besturen een dergelijke strategische denkoefening moeten doen in een aartsmoeilijke externe context met zware financiële uitdagingen, de pensioenfactuur, groeiende sociale behoeften, de vergrijzing van de bevolking en een complexe internationale context. De invoering van de nieuwe BBC-regels kunnen voor het OCMW niet slechter vallen omdat we momenteel de miljoenenbouw van het nieuwe woonzorgcentrum moeten voorfinancieren. Opnieuw blijkt dat er tussen de theorie en de praktijk vaak een hemelsbrede kloof gaapt. De financiële ruimte die het OCMW van de stad toegewezen krijgt, bepaalt ultiem of de beleidsintenties effectief kunnen uitgevoerd worden. Of zoals in het februarinummer 2013 van Lokaal (VVSG) stond te lezen: Beleidsvorming is teveel aan eten en drinken, terwijl je moet vermageren. Beleidsvorming is visie willen ontwikkelen op lange termijn terwijl het probleem van de dag niet kan wachten. Beleidsvorming is grenzen moeten trekken en dus ook neen durven zeggen. De wenselijke, de noodzakelijke en de haalbare toekomst met elkaar verzoenen, verplicht onze organisatie om keuzes te maken. Er zal steeds een spanningsveld zijn tussen wat de organisatie wil, wat de organisatie kan en wat de organisatie moet. Het OCMW, een evoluerend centrum in een evoluerende maatschappij. Evolueren we van de verzorgingsstaat naar de verzorgingsstad? Verder denken dan één legislatuur. Globaal denken gefaseerd handelen. OCMW Deinze Meerjarenplan Toelichting pag. 1

2 Start van een beleidscyclus Het meerjarenplan is het startpunt van de BBC-beleidscyclus. Het is een traject van denken, doen, opvolgen en bijsturen. Uit het meerjarenplan wordt het jaarbudget afgeleid en nadien de jaarrekening die gekoppeld is aan een evaluatie van het gerealiseerde beleid en die eventueel kan uitmonden in de aanpassing van het meerjarenplan. Cijfermatig gezien worden de jaarrekening 2012, het jaarbudget 2013 na budgetwijziging (november 2013), opgenomen bij de start van het meerjarenplan Zoals u merkt overlapt het laatste jaar van het meerjarenplan de looptijd van deze gemeentelijke bestuursperiode. Dat moet de nieuwe besturen vanaf 2019 toelaten om zelf een nieuw meerjarenplan op te maken. Beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems Er moet gerapporteerd worden met gestandaardiseerde beleidsvelden die bij besluit van de Vlaamse regering zijn vastgelegd. Deze beleidsvelden komen in de plaats van de bestaande functionele codes. Besturen moeten deze beleidsvelden in elk geval gebruiken. Het bestuur kan beslissen om de beleidsvelden verder te verdelen in volledig zelf gekozen beleidsitems. Gelet op de omvang van onze organisatie was een verdere uitsplitsing in beleidsitems niet aan de orde. We hebben wel een structuur aangebracht die volledig aansluit bij het organogram van onze organisatie. De indeling in beleidsdomeinen is belangrijk. Ze komt niet alleen tot uiting in de rapportering naar de raad toe maar bepaalt bovendien het niveau waarop de kredietbeperking gebeurt. Hoe ruimer een beleidsdomein, hoe algemener de informatie voor de raad en hoe minder vaak er een budgetwijziging nodig zal zijn. Er is één uitzondering voor wat de vrije keuze betreft: het beleidsdomein algemene financiering (o.a. Gemeentefonds en leningen) moet altijd worden gebruikt. De raad heeft bij besluit van 6 maart 2012 haar 4 beleidsdomeinen vastgelegd. Reeds bij de opmaak van het budget 2013 werd het skelet van de OCMWbeleidsdocumenten geboetseerd. Ook de doelstellingen van het budget 2013 waren de voorbode van wat het OCMW Deinze in de komende 6 jaar prioritair wil aanpakken. Deze basisstructuur met 4 beleidsdomeinen wordt behouden bij de opmaak van het meerjarenplan Het gaat met name om: Beleidsdomein 1: algemene financiering Beleidsdomein 2: algemeen bestuur en interne werking Beleidsdomein 3: sociaal huis Beleidsdomein 4: woonzorg Beleidsdoelstellingen en actieplannen De Vlaamse regelgeving laat toe dat elk bestuur een meerjarenplan op zijn maat ontwerpt. Maar de Vlaamse overheid raadt de besturen sterk aan om de beleidsrapporten niet te overladen met details en zich te focussen op essenties. De beleidsrapporten stellen de prioritaire doelstellingen van het bestuur centraal. Het gaat om beleidsdoelstellingen die het bestuur zo belangrijk acht dat ze een uitgebreide inhoudelijke en financiële rapportering rechtvaardigen en die omwille van het belang ook expliciet ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de raad. Om de transparantie en de leesbaarheid te vergroten worden de beleidsrapporten niet overladen met technische informatie. Het is OCMW Deinze Meerjarenplan Toelichting pag. 2

3 een keuze voor beleidsinformatie op hoofdlijnen, ontdaan van ballast. Daarom beperken we ons tot 6 prioritaire doelstellingen. Welke en hoeveel beleidsdoelstellingen prioritair zijn, dat bepaalt het bestuur zelf. Wat geen prioritaire doelstellingen zijn, behoort bij het overige beleid waarover in meer algemene termen wordt gerapporteerd. Het bestuur is niet verplicht om het volledige beleid in beleidsdoelstellingen te vertalen. Maar een belangrijke randbemerking moet worden geplaatst. Indien we ons bij de rapportering alleen zouden beperken tot enkel de nieuwe beleidsitems, dan wordt dat een verslag over bouwwerken en verdwijnen de kernopdrachten van het bestuur in het luik overig beleid. Noch de beleidsmensen, noch de burgers, noch de medewerkers hebben dan een goed overzicht op de maatschappelijke domeinen waar het OCMW actief op inzet. Het OCMW Deinze streeft naar transparantie en kiest daarom voor relatief veel actieplannen die globaal gezien de ganse organisatie omvatten. Een beleidsdoelstelling is het interne of het externe resultaat (of effect) dat de raad wil bereiken. De lokale besturen moeten permanent een overzicht van alle beleidsdoelstellingen ter beschikking stellen aan de raadsleden en aan de personeelsleden. Dat overzicht bevat minstens de omschrijving van de beleidsdoelstellingen en de actieplannen. Op deze manier beschikken de besturen constant over een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, zowel de prioritaire als de overige. Bij een beleidsdoelstelling horen een of meerdere actieplannen met telkens ook de eraan verbonden uitgaven en ontvangsten. De niet-prioritaire doelstellingen komen in de beleidsrapporten terecht onder het overige beleid dat vooral de continue elementen zal omvatten. Elke beleidsdoelstelling bestaat uit een of meerdere actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. Een actieplan is een verzameling van acties die binnen een bepaald tijdschema worden uitgevoerd. Aangezien we kiezen om de kerntaken van het OCMW in een beleidsdoelstelling te gieten, lopen alle actieplannen principieel over de ganse planningsperiode. Bij de opmaak van de opeenvolgende jaarbudgetten zullen sommige actieplannen nadrukkelijker naar voor komen of verschoven worden naar een volgend jaar. Vele acties lopen door over de zes jaren van de planperiode. Voor het meerjarenplan koos het OCMW 6 prioritaire beleidsdoelstellingen die een concrete invulling krijgen met 50 verschillende actieplannen. De actieplannen zijn organisatie-omvattend en ambitieus. Voor details verwijzen we naar de doelstellingennota. Koppeling van doelstellingen aan financiën De financiële vertaling van het geplande beleid gebeurt via uitgaven en ontvangsten, zeg maar de financiële verrichtingen die stromen met zich meebrengen. In de beleidsrapporten gebeurt de koppeling van de inhoud aan de financiën op een hoog niveau, dus niet sterk gedetailleerd. Binnen elk beleidsdomein is er een onderscheid tussen de prioritaire beleidsdoelstelling en het overige beleid, en binnen elke categorie is er een verdeling van exploitatie, investeringen en andere. De raad beslist dus hoeveel uitgaven voor de realisatie van een prioritaire beleidsdoelstelling zullen worden ingezet, hoe die verdeeld worden over exploitatieuitgaven en investeringen, maar niet of het om personeelsuitgaven of werkingskosten gaat. Financieel evenwicht Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dat evenwicht wordt pas bereikt als aan de volgende voorwaarden cumulatief is voldaan: - Het resultaat op kasbasis voor elk boekjaar is groter of gelijk aan nul. - De autofinancieringsmarge van elk boekjaar is groter dan of gelijk aan nul. OCMW Deinze Meerjarenplan Toelichting pag. 3

4 Het toestandsevenwicht betekent dat voor elk jaar van de planningsperiode het resultaat op kasbasis positief moet zijn, rekening houdend met een eventueel saldo van de vorige jaren. Het resultaat op kasbasis is het budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden, de middelen die men bewust niet uitgeeft maar voorbestemt voor bepaalde uitgaven. Het budgettaire resultaat is dan weer de som van alle ontvangsten verminderd met alle uitgaven en verhoogd met het gecumuleerde budgettaire resultaat van het voorbije jaar. Het structurele evenwicht blijkt uit de autofinancieringsmarge. Deze moet voor het OCMW en voor elk jaar van de planningsperiode gelijk of hoger zijn dan nul. Voor de berekening van de autofinancieringsmarge neemt men het verschil tussen de exploitatieontvangsten en de exploitatie-uitgaven, maar zonder de intresten, en trekt men er de leninglasten (aflossingen en intresten) van af. Is het resultaat positief, dan levert de exploitatie middelen op waarmee het bestuur zonder bijkomende leningen een deel van de (investerings-)uitgaven kan financieren of bijkomende leningslasten kan dragen. In de praktijk blijkt de autofinancieringsmarge een zeer knellend keurslijf te zijn voor alle lokale en provinciale besturen. Het is een effectief middel om de Europese richtlijnen (beperking schuldenlast van de publieke sector) toe te passen en om de beleidsmensen aan te zetten tot een beleid dat de lasten van hun beslissingen niet doorschuift naar de toekomst. De autofinancieringsregels zijn wel een Vlaamse keuze en geen Europese verplichting. Zo heeft het Waalse Gewest geen autofinanciering opgelegd aan haar gemeenten. De aandachtige lezer zal opmerken dat de autofinancieringsmarge 2014 negatief is voor 2014 ( ). Bij de bespreking van de budgetwijziging 2013 werd dat aangekondigd en gemotiveerd. Wij citeren uit het advies van het MAT van oktober 2013: Opvallend is dat wij het budgettair jaar 2013 afsluiten met een positieve autofinancieringsmarge ( ). Hoe komt dat? Op 11 oktober 2013 heeft de Vlaamse regering een nieuwe interpretatie gegeven aan de aard van de autofinancieringsmarge en de invloed op het structureel evenwicht. Wat houdt deze wijziging in? Een negatieve autofinancieringsmarge leidt niet altijd tot een schorsing door de provinciegouverneur. In welbepaalde, specifieke omstandigheden kan dat meerjarenplan toch beschouwd worden als financieel in evenwicht zijnde. Dit kan als het bestuur aantoont dat in het verleden specifieke financiële reserves zijn opgebouwd voor welbepaalde, in tijd beperkte, exploitatie-uitgaven (dus geen structurele uitgaven). Het bestuur moet kunnen aantonen dat de autofinancieringsmarge wel positief was geweest in het laatste jaar van de planningsperiode. Welnu, we kunnen van deze nieuw techniek dankbaar gebruik maken in In oktober 2013 ontvingen wij een aanslagbiljet voor de betaling van een planbatenheffing ten bedrage van minimum ,10. Deze heffing moet betaald worden vóór 9 oktober 2014 om te kunnen genieten van een korting van 15 %. Na deze datum vervalt de korting. Gezien dit figuurlijk een aanslag op ons toekomstig budget 2014 is, wordt voorgesteld om het geld dat dit jaar vrijkomt door enkele meevallers en bezuinigingen, te bestemmen naar het volgende jaar. Op die manier vermijden wij een vertekende verhoging van de gemeentelijke bijdrage in Het bedrag van kan betaald worden met middelen van het budget Het restant van de factuur planbatenheffing zal moeten voorzien worden op het budget De gemeentelijke toelage Een essentieel element in de relatie tussen de gemeente en het OCMW is uiteraard de gemeentelijke bijdrage in de werking van het OCMW. Vroeger hanteerde men een moeilijk te doorgronden technisch schema. Nu wordt de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW in werkbare consensus binnen de meerderheid bepaald. De gemeentelijke verplichting om bij te dragen in de werking van het OCMW blijft echter wel bestaan. Dat betekent dat de gemeentelijke bijdrage niet volledig vrij kan worden bepaald, aldus de omzendbrief BB2013/4 van ABA. Het OCMW moet voor de behandeling van het meerjarenplan in de raad, een gunstig advies gekregen hebben van het college van burgemeester en schepenen van de stad Deinze. Dat gebeurde op 22 oktober Na vaststelling van het meerjarenplan door de OCMW-raad moet deze meerjarenplanning ter goedkeuring van de gemeenteraad worden voorgelegd. De voorzitter van de OCMW Deinze Meerjarenplan Toelichting pag. 4

5 raad voor maatschappelijk welzijn licht het meerjarenplan toe. Nadien zal het meerjarenplan digitaal (website) beschikbaar gesteld worden van het ruime publiek. Grondige en tijdige voorbereiding De opmaak van het strategisch meerjarenplan vergde veel energie en tijd. We hebben dat punt bewust als een prioritaire doelstelling voor het budget 2013 naar voor geschoven en zwaar geïnvesteerd in mankracht door een tijdelijke beleidsmedewerker aan te stellen voor de omgevingsanalyse en het participatieproces. De lijn tussen de financiële dienst van de stad en het OCMW lag reeds open voor het zomerreces. De keuze van beleidsdomeinen gebeurde reeds in 2013 en is weerspiegeld in een geactualiseerd organogram van onze organisatie. Uiterlijk op 15 januari 2014 moet het meerjarenplan digitaal gerapporteerd worden aan de Vlaamse administratie. De verplichte onderdelen van het meerjarenplan Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. A. De strategische nota De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan, in casu de periode Daarbij worden enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen expliciet getoond. De andere beleidsdoelstellingen maken deel uit van het overige beleid. Ze worden niet vermeld in de strategische nota, maar de financiële vertaling ervan wordt uiteraard wel meegenomen in het meerjarenplan. B. De financiële nota De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit het financiële doelstellingenplan, opgemaakt volgens het modelschema M1 van de Vlaamse overheid en M2 voor de staat van het financieel evenwicht. Uit de staat van het financiële evenwicht moet blijken of het meerjarenplan voldoet aan de normen voor het toestandsevenwicht en voor het structureel evenwicht. Het financiële doelstellingenplan toont per beleidsdomein en per financieel boekjaar het totaal van de ontvangsten en uitgaven, voor alle prioritaire beleidsdoelstellingen en voor het overige beleid. Doordat ook het verplichte beleidsdomein algemene financiering opgenomen wordt, krijgen de raadsleden een overzicht van hoeveel er voor de realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen voor elk beleidsdomein wordt bijgedragen vanuit de algemene financieringsmiddelen. C. De toelichting bij het meerjarenplan De toelichting bij het meerjarenplan verduidelijkt de inhoud van het meerjarenplan. De formele beslissing van de raad betreft het eigenlijke meerjarenplan. Sommige onderdelen zijn verplicht, andere zijn facultatief naargelang de wensen en noodwendigheden van de besturen. De verplichte onderdelen van de toelichting bij het meerjarenplan zijn: OCMW Deinze Meerjarenplan Toelichting pag. 5

6 - De omgevingsanalyse. De inhoud van de omgevingsanalyse wordt niet opgelegd. Bedoeling is dat de besturen hun sterktes en zwaktes nagaan, opportuniteiten en bedreigingen (SWOT-analyse). Dat moet zorgen voor beleidsinformatie op basis waarvan de bestuurders beleidsprioriteiten kunnen vastleggen. - De financiële risico s, bestaande uit een omschrijving van de financiële risico s die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover men beschikt of kan beschikken om die risico s te dekken. - Een overzicht van alle beleidsdoelstellingen. - De interne organisatie met het organogram, het overzicht van het personeelsbestand volgens schema TM1 en de opsomming van de budgethouders. - Per beleidsdomein het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken. - Het overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa, dat wil zeggen de entiteiten waarmee het bestuur een duurzame band onderhoudt door middel van belangen en vorderingen. - Een overzicht van de financiële schulden, volgens schema TM2. Er wordt aanbevolen (maar niet verplicht) om bij de toelichting aan te geven wat de visie en de missie van het bestuur is. De strategische doelstellingen worden immers vastgelegd aan de hand van de visie en de missie van het bestuur. Het OCMW Deinze heeft de opmaak van haar meerjarenplan aangegrepen om haar visie en missie te omschrijven. Met dank trouwens aan het zeer inspirerend voorbeeld van het OCMW Genk. OCMW Deinze Meerjarenplan Toelichting pag. 6

7 MISSIE EN VISIE Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Deinze garandeert aan elke persoon het recht op maatschappelijke dienstverlening die hem/haar in staat stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Prioritaire aandacht gaat naar de meest kwetsbaren en kansarmen. Bij de invulling van deze kernopdracht richt het OCMW zich tot twee prioritaire doelgroepen: de individuele hulpvragers en de ouderen. Samen met de hulpvragers die niet of onvoldoende uit eigen kracht kunnen aansluiten bij of deelnemen aan het maatschappelijke leven, wil het OCMW een maximale emancipatie en integratie in het maatschappelijke leven bereiken. Wat de oudere inwoners van Deinze betreft, heeft het OCMW als doel hen zolang mogelijk, met de nodige ondersteuning, in hun vertrouwde thuismilieu te laten blijven. Het OCMW vervult zijn opdrachten volgens de meest geëigende methoden, waarbij een geëngageerde, deskundige, neutrale en klantvriendelijke houding van gemotiveerde en tevreden medewerkers maatstaf is. Het OCMW wil als lokaal bestuur een duidelijke inbreng hebben bij het uitstippelen van het lokale welzijnsbeleid, meer bepaald bij de vormgeving van de (kans)armoedebestrijding en het ouderenbeleid in Deinze. Maatschappelijke dienstverlening Om de complexe hulpvragen van onze klanten efficiënt te kunnen beantwoorden, werken wij aan een flexibele organisatiestructuur die diverse vormen van hulp- en dienstverlening aanbiedt. Wij streven naar een evenwichtige verdeling van de lasten tussen onze klanten en de lokale gemeenschap, en wij trachten het sociale beleid dat wij voeren steeds betaalbaar te houden. Wij zetten de medewerkers, de financiële middelen, en de infrastructuur op een klantvriendelijke, resultaatgerichte en efficiënte wijze in. De responsabilisering van de medewerkers en de diensten is hierbij een belangrijke basisvoorwaarde. Wij trachten de werkomgeving te verbeteren en hebben hierbij bijzondere aandacht voor de veiligheid en gezondheid van het personeel. Wij willen onze diensten op een geïntegreerde, beheersbare en veilige manier automatiseren. Dit met het oog op een kwaliteitsvolle dienstverlening die aandacht heeft voor de zelfstandigheid van de gebruikers en voor de stabiliteit van het hele netwerk. Wij bouwen de logistieke ondersteuning van interne en externe klanten uit en streven naar een optimaal beheer van onze infrastructuur. Door het verbeteren van dienstondersteunende informatie dragen wij bij tot het ter beschikking stellen van relevante informatie en tot de ontwikkeling van kennis en deskundigheid gericht naar de klant, de medewerkers en de organisatie. Menselijke waardigheid Wij bieden bestaanszekerheid aan alle inwoners, in het bijzonder aan de kansarmen, via een gerichte dienstverlening met betrekking tot sociale/administratieve wetgeving en financiële/materiële voorzieningen, en via een geoptimaliseerde en geïndividualiseerde hulpverlening. Ten aanzien van OCMW Deinze Meerjarenplan Toelichting pag. 7

8 meervoudig achtergestelden en bijzondere doelgroepen zijn wij er op gericht specifieke problemen op te heffen. Dit alles wordt gekaderd in een globale aanpak, waarbij we de betrokkenen zoveel mogelijk willen activeren en hun zelfredzaamheid willen bevorderen. Ons seniorenbeleid is in de eerste plaats gericht op het bevorderen van de zelfstandigheid van de senior in zijn of haar thuisomgeving, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Senioren die onvoldoende zelfstandig kunnen functioneren in hun thuismilieu of in een aangepaste woonvorm, bieden wij een aangepast woon-, leef- en zorgcentrum aan. Wij schenken hierbij bijzondere aandacht aan zorgbehoeftige en dementerende senioren. Wij blijven positieve aandacht schenken en werken aan de relatie tussen de senior en de familie. Wij leggen de nadruk op een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan onze klanten. Vanuit een vertrouwensrelatie gaan wij op een respectvolle manier met onze klant om. Wij verstrekken relevante en doelgerichte informatie over de keuzemogelijkheden binnen onze hulp- en dienstverlening. Wij maken de grenzen hiervan duidelijk en respecteren de keuzevrijheid van de klant. Wij overleggen met de klant over de individuele hulp- en dienstverlening, en geven hem of haar inspraak in de verdere uitbouw van het hulp- en dienstverleningsaanbod. Hierdoor wordt de klant in staat gesteld zijn/haar leven zelf richting te geven. Wij hebben bijzondere aandacht voor de signaalfunctie van de klant. Wij geven onze klanten kansen om sociale relaties voort te zetten, nieuwe relaties op te bouwen en te blijven participeren in de samenleving. Wij willen de betaalbaarheid en toegankelijkheid van onze hulp- en dienstverlening bewaken. Wij hebben aandacht voor een functionele en comfortabele woonomgeving, die onze klanten geborgenheid en veiligheid biedt. Professionaliteit Binnen de wettelijke mogelijkheden wordt een doeltreffend selectie- en aanwervingsbeleid gevoerd. Groeimogelijkheden van medewerkers worden benut, en er is aandacht voor hun evoluerende noden en behoeften in relatie tot het belang van de klanten en van de organisatie. Wij gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Van onze personeelsleden verwachten wij dat zij deskundig, efficiënt en resultaatgericht handelen en samenwerken. Hierbij staan het methodisch werken, het werken in teamverband, en een taak- en klantgerichte (intern en extern) attitude centraal. Wij ondersteunen onze medewerkers hierin door middel van coaching en vorming. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij zich verantwoordelijk voelen voor de klant en voor de organisatie. De inbreng van de medewerkers in de verdere uitbouw van onze hulp- en dienstverlening wordt gewaardeerd. Een open communicatiecultuur gebaseerd op wederzijds vertrouwen en de responsabilisering van de medewerkers vormt hierbij het fundament. Gemeenschappelijke professionele waarden Al onze diensten en personeelsleden werken vanuit een gemeenschappelijk professioneel waardenkader gebaseerd op neutraliteit, diversiteit, objectiviteit, samenwerking, laagdrempeligheid, toegankelijkheid, kwaliteit, preventie, actief burgerschap, een activerend hulpverleningsmodel, duurzaamheid en openbaarheid van bestuur. OCMW Deinze Meerjarenplan Toelichting pag. 8

9 DE OMGEVINGSANALYSE Het organiseren van een interne en externe omgevingsanalyse, een behoeftestudie en een participatietraject met de bevolking was een actieplan dat opgenomen werd in het budget In dat kader initieerden de stad Deinze en het OCMW Deinze een uniek participatietraject en kwamen beide besturen tot een inventarisatie van maatschappelijke noden, ontwikkelingen en aandachtspunten die de basis legde voor het selecteren en formuleren van prioritaire doelstellingen, actieplannen en acties van het meerjarenplan De externe omgevingsanalyse werd aangestuurd door een beleidsmedewerker van de stad, maar in permanent overleg met het OCMW. De beschrijving van de aanpak en de resultaten van de kwantitatieve bevraging (enquête verstuurd naar inwoners, met een respons van 24%) vindt zijn neerslag in de Inspiratienota meerjarenplanning omgevingsanalyse Deinze, waarvan een integrale versie als bijlage wordt gehecht aan deze toelichting. Daarin wordt niet alleen de methodiek verantwoord, maar is er ook een link gemaakt naar externe bronnen (lokale statistieken Vlaanderen, gemeentelijke profielschetsen, socio-economische situatieschetsen...). Er werd een SWOT-analyse gemaakt en men paste de DESTEP-methode toe. Voor het OCMW zijn vooral de vaststellingen van de rubriek (Welzijn Sociaal Huis/OCMW ) van belang. Op basis van de antwoorden en de focusgroepen konden potentiële acties worden geformuleerd die quasi integraal worden opgenomen in de actieplannen van het OCMW voor de komende zes jaar. Parallel met de bevraging van de bevolking heeft de kwaliteitscoördinator van het OCMW een interne omgevingsanalyse gedaan waarbij diensthoofden en sleutelmedewerkers van al onze diensten systematisch werden bevraagd. Om de interne werking van onze organisatie te verbeteren zullen verschillende acties ondernomen worden, maar wel gespreid over meerdere jaren van de planperiode. OCMW Deinze Meerjarenplan Toelichting pag. 9

10 AFTOETSING VLAAMSE BELEIDSDOELSTELLINGEN DECREET LOKAAL SOCIAAL BELEID De omzendbrief- Van Deurzen heeft de Vlaamse beleidsdoelstellingen bij het decreet lokaal sociaal beleid voor de periode vastgesteld. De lokale besturen worden uitgenodigd aan te tonen dat zij in hun beleidsplannen de link trachten te leggen met het Vlaamse sociaal prioriteitenplan. Vlaamse beleidsdoelstelling: Onderlinge afstemming, efficiëntieverhoging van het aanbod en expertise-uitwisseling tussen OCMW s organiseren. AP-11 Schaalvoordelen bekomen door samenwerking met andere OCMW s of derden. Vlaamse beleidsdoelstelling: Een participatief lokaal sociaal beleid voeren dat de bevolking, de lokale actoren aantoonbaar betrekt bij de voorbereiding, de uitvoering en vooruitgang van het lokaal sociaal beleid. AP budget 2013 Aantrekken van een tijdelijke medewerker voor de omgevingsanalyse en het participatietraject voor het meerjarenplan. Het resultaat is de Inspiratienota meerjarenplanning omgevingsanalyse Deinze. AP-5 Voorziet onder meer in tevredenheidsmetingen onder de gebruikers van onze dienstverlening. Vlaamse beleidsdoelstelling: Gewoon als het kan, gespecialiseerd als het moet. De zorg vermaatschappelijken waarbij prioritair de krachten van de cliënt en zijn directe omgeving worden gebruikt. PBD- 4 Het Sociaal Huis verder uitbouwen als een sociaal loket waar elke burger met een (hulp)vraag terecht kan voor een advies, een professionele, cliëntgerichte dienstverlening of een gerichte doorverwijzing en waar men streeft naar het verhogen van de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van vele doelgroepen. PBD-5 De zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen maximaal ondersteunen met eigen dienstverlening en door samenwerking met andere professionele actoren en de mantelzorgers. Vlaamse beleidsdoelstelling: een inclusief en integraal lokaal beleid tot bestrijding van de (kinder)armoede voeren. AP-18 De kinderarmoede helpen terugdringen met een lokaal kindgericht actieplan. Vlaamse beleidsdoelstelling : een preventief lokaal gezondheidsbeleid uitvoeren. AP- 23 Meewerken aan het waarborgen van het recht op gezondheidszorg en de gezondheidspreventie bij kansarmen aanscherpen. OCMW Deinze Meerjarenplan Toelichting pag. 10

11 Vlaamse beleidsdoelstelling: organiseren en afstemmen van preventieve gezinsondersteuning en toegankelijke kinderopvang. AP-18 Jongeren met opvoedingsproblemen worden actief doorverwezen naar het opvoedingspunt In de Brieltuin. gericht doorverwijzen van OCMW-cliënteel naar het Huis van het Kind/opvoedingspunt en Brielpunt met het oog op ondersteuning op het vlak van opvoeding, gezondheid en psychosociaal welzijn, passende voorschoolse en naschoolse opvang. Vlaamse beleidsdoelstelling: Een divers en aangepast woonzorgaanbod in onze gemeente mogelijk maken via afstemming en samenwerking tussen de extramurale, transmurale en residentiële voorzieningen met als centraal oogpunt het behoud van autonomie en het sociaal netwerk van de zorgbehoevende burgers. AP-34 Het aanbod van de eigen poetsdienst aan huis bestendigen AP-35 De verdeling van warme maaltijden aan huis garanderen AP-37 De rol en het aanbod van het lokaal dienstencentrum en de relatie met de thuisdiensten versterken AP-38 Participeren aan het lokaal thuiszorgnetwerk AP-41 Een nieuw woonzorgcentrum met kortverblijven bouwen AP-44 Extra assistentiewoningen realiseren AP-48 De uitbouw van een woonzorgzone rond het nieuwe woonzorgcentrum opstarten AP-49 Een pilootproject samenhuizen senioren voorbereiden Vlaamse beleidsdoelstelling: Anticiperen op de vergrijzing in onze gemeente, met bijzondere aandacht voor het vraagstuk van dementie. PBD-6: De vergrijzing lokaal aanpakken door het aanbod van aangepaste woonzorgvoorzieningen uit te breiden en te diversifiëren. Vlaamse beleidsdoelstelling: Preventie en aanpak van problematische schuldenlast. AP-19 De schuldhulpverlening en de juridische bijstand versterken Vlaamse beleidsdoelstelling: Dak- en thuislozenzorg aanbieden of mogelijk maken AP-27 Meewerken aan het verhogen van het aanbod van sociale huurwoningen in onze stad AP-28 Goede en betaalbare woningen uit de private huurmarkt in huur nemen en doorverhuren aan kansarmen AP-30 Zoeken naar doorgangswoningen en noodopvang voor daklozen OCMW Deinze Meerjarenplan Toelichting pag. 11

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 15 januari 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 (ontwerp

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN O INHOUD BELEIDSNOTA... 5 I. Inleiding... 5 II. Missie, Visie en waarden... 7 1. Missie... 7 2. Visie... 7 3. Waarden... 8 III. OCMW Beleidsorganen... 9 1. Identificatie

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 FINALE VERSIE 25 april 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 Inhoud

Nadere informatie

Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019

Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019 Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019 DEEL 1 : STRATEGISCHE NOTA DEEL 2 : FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan Schema M1 Staat van financieel evenwicht Schema M2 DEEL 3 : TOELICHTING 1. Lijst met

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Project Visite. Stand van zaken. 3. Tussenkomstbeleid in energiekosten. Voorstel

Nadere informatie

Lokale financiën. OCMW s en politiezones

Lokale financiën. OCMW s en politiezones Lokale financiën OCMW s en politiezones 214 Inhoud De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s BBC-Meerjarenplan 214-219 8 BBC: nieuwe definitie van financieel evenwicht 11 Rekening 27-212 13 Balans 212

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Memorandum Gewestverkiezingen

Memorandum Gewestverkiezingen Memorandum Gewestverkiezingen 2009 Voorstellen met het oog op het herstellen van de voorwaarden voor menselijke waardigheid en de uitoefening van de rechten van de mens die ondermijnd worden door armoede.

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus

Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus Klaar voor de start? Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus vs. 02 januari 2013 Het kader van - Uitvoering gemeentedecreet en OCMW-decreet - Vlaams

Nadere informatie

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 GOEDGEKEURD DOOR HET OKRA-CONGRES OP 18 FEBRUARI 2014 Naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 25 mei

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N OCMW TONGEREN Dijk 124 3700 TONGEREN Tel. (012)45 92 50 Fax (012)45 92 96 L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N 2 0 0 8-2 0 1 4 Goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 26.02.2008 Goedgekeurd in de

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

Meerjarenplan 2012-2015

Meerjarenplan 2012-2015 Inhoudsopgave DEEL 1: REGELGEVING... 3 TOEPASSELIJKE REGELGEVING:... 5 DEEL 2: MEERJARENPLANNING O.C.M.W. LOCHRISTI PERIODE 2012-2015... 5 1. Sociaal huis... 7 1.1. Wat?... 7 1.2. Werking?... 7 2. Sociale

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Om de preselectie te doorlopen en uw kandidatuur te stellen voor één van onze prijzen, dient u volgende stappen te doorlopen: 1. In een eerste deel wordt

Nadere informatie

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 Prov. 4 Arron d 4 Gemeente 052 2014 4 4 052 Prov. Arrond. Gemeente Code nummer 2014 Provincie : Oost-Vlaanderen Arrondissement : Gent Nummer postrekening : 000-0025032-06 Nummer bij Dexia : 091-0003150-75

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE UITSLUITING 2 INHOUD Inleiding...

Nadere informatie