Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: uur).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur)."

Transcriptie

1 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van de raadscommissie is te beluisteren op 0. Aanwezig: Dhr. A. van der Stelt (voorzitter). De heer A. Stremler (PAB), de heer R.A. Groene (PAB), de heer M. van der Valk (VVD), de heer E.B.A. Lichtenberg (CDA), de heer H.F. Spek (CDA), mevrouw M. den Hartog - de Jong (PvdA), de heer A. Rietveld (ChristenUnie), de heer C. de Ruijter (ChristenUnie), de heer R.V. van Engelen (GroenLinks), mevrouw J. Vos (GroenLinks) en de heer R. Lammers (Lijst Lammers). De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester De heer H.A. Nieuwstraten, portefeuillehouder De heer C. Koppenol, portefeuillehouder De heer Blase, regionaal portefeuillehouder, inzake agendapunt 09 (vanaf uur). De heer A.P.M.A.F. Bergmans, griffier. Afwezig: Mevrouw C.A. Verver - van Geesbergen (VVD), de heer L. van Halm (PvdA), mevrouw T.C. van Es (D66), de heer M.C. Hoogland (SGP) en de heer C. de Kraker (SGP). 01. Opening. De heer Van der Stelt opent de vergadering, roept de namen af van diegenen die zich hebben afgemeld, heet alle aanwezigen van harte welkom en wenst eenieder een voorspoedig 2014 toe. 02. Vaststelling van de agenda. De verzonden conceptagenda wordt aangehouden. 03. Ter inzage gelegde stukken en mededelingen. Er zijn geen bijzonderheden en de commissie heeft geen opmerkingen ten aanzien van de ter inzage gelegde stukken. 04. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 25 november Met betrekking tot punt 8 op pagina twee inzake de drank -en horecaverordening, merkt de heer Stremler op dat men zich goed moet beseffen dat Papendrecht er (gezien de besluitvorming in de raad van 12 december 2013) geen heeft. Voor het overige zijn er geen opmerkingen en de besluitenlijst geldt als vastgesteld Spreekrecht. Niemand heeft zich opgegeven voor het spreekrecht. 06. Essay Een waard met een eigen aard. Ph CK Dit agendapunt is opgevoerd op verzoek van de heer Lammers van de fractie Lijst Lammers. Er wordt over diverse punten van 1

2 gedachten gewisseld. Een ieder is van mening dat de heer Van de Graaf een interessant stuk geschreven heeft. Men vindt dat er reeds sprake is van een goede samenwerking en onderling overleg tussen Papendrecht, de Drechtsteden en de andere gemeenten binnen de Alblasserwaard. Men ziet de meerwaarde van nog meer overleg voeren niet. Papendrecht moet zelfstandig blijven opereren, maar bepaalde zaken zul je samen moeten doen. Wethouder Koppenol is positief over de bestaande onderlinge samenwerking. Hij bestrijdt dat er niet veel gebeurd is, er zijn juist veel formele zaken tot stand gebracht. Hij geeft aan dat de heer Van de Graaf schrijft vanuit een cultuur historische achtergrond en dat het stuk ook als dusdanig gelezen moet worden. Na de afsluitende reactie van de portefeuillehouder concludeert de voorzitter dat de boodschap duidelijk is en sluit de discussie. Er zijn verder geen bijzonderheden en er worden geen afspraken gemaakt. 07. Eén Drechtstad NEE. Ph HN/RK Dit agendapunt is opgevoerd op verzoek van de heer Lammers van de fractie Lijst Lammers. Er wordt uitgebreid gediscussieerd en van gedachten gewisseld. Men vindt het over het algemeen, afgezien van het feit of men het al dan niet eens is met zijn standpunt, jammer dat de heer Lammers de discussie op deze wijze zoekt. Deze discussie had hij afgelopen jaar in de commissie en binnen de Drechtsteden kunnen en moeten voeren. Als volksvertegenwoordiger heeft hij de plicht dit te doen, ook al is hij het met de discussies en structuren niet eens. Ook is men niet gecharmeerd van het feit dat hij niet aanwezig wil zijn op vergaderingen. Hoe kan iemand op de hoogte blijven en zijn standpunten verwoorden, wanneer deze niet aanwezig is? Men spreekt zich uit voor een creatief, zelfstandig Papenrecht, dat van deze tijd is en de samenwerkingsverbanden zodanig goed construeert, zodat men elkaar verstrekt. De heer Lammers betreurt het dat geen enkele fractie een gemotiveerde reactie geeft. 08. Terugblik op de Drechtstedendinsdag van 03 december De heer Lichtenberg is blij dat de Drechtraad heeft besloten de Drechtstedendinsdag gematigd te rouleren -zoals men dat nu pleegt te doen- over alle deelnemende gemeenten. 09. Voorbereiding op de Drechtstedendinsdag van 14 januari (Opm. griffier: de voorzitter heeft onder verwijzing naar de importantie van de aanhangige materie, verzocht om dit punt integraal uit te werken). - De heer Lammers geeft aan dat hij volgende week dinsdag niet aanwezig zal zijn, omdat PKC een huldiging/ontmoeting heeft met officials. Dit is niet omdat hij niet wil. De heer Lichtenberg: voorzitter, ik zou zo benieuwd zijn naar zijn inhoudelijke inbreng. De heer Lammers: dit is de inbreng, u weet dat ik een éénmans fractie ben, ik kan mij moeilijk opsplitsen. De voorzitter: we hebben een uitgebreide agenda voor 14 januari, de Carrousels en ook de formele raad. Bij de uitnodiging hebt u gezien dat de Drechtsteden bestuurder de heer Blase, net als in andere gemeenten, bereid is een toelichting te geven op een niet onbelangrijk onderdeel van de voortgang van projecten en samenwerking. Hij zal rond half 10 hier zijn, we zullen dan een informeel deel hebben, waarin hij ingaat op de notitie die voorligt 2

3 op hoofdlijnen, wat verder van ons als raad verwacht wordt en dat hij het vervolgproces aangeeft. Dan is er voor de commissie de gelegenheid om vragen te stellen aan de heer Blase. Ik stel voor om dan het formele deel af te sluiten en dit te laten volgen door het opiniërende deel en de discussie tussen de commissieleden en het college te voeren. Dan hebben we daar een scheiding aangebracht, waarbij u gewoon in positie blijft. Tot dat moment stel ik voor om alle onderdelen die te maken hebben met de agenda van 14 januari af te wikkelen. Is dat akkoord? De heer Lichtenberg: de heer Blase komt om half 10 en dan gaan we de oplegnotitie bespreken die gaat over de programmering. Betekent dat dan dat daarmee de lokale bespreking en de inhoudelijke programmering ook plaatsvindt of doen we dat op een ander moment, waarbij we dat nog beter onderling voorbereiden? Of is daarmee geacht de lokale discussie ook gevoerd te zijn? De voorzitter: het is geen advisering die vooruit loopt op besluitvorming in de raad, u bent opiniërend. U bent vrij aan te geven wat u wilt. Ik heb het idee, dat mede gelet op de brief die het college heeft geschreven, waarbij ze ook reageren op dat stuk, dat het mogelijk is - in het kader van de voorbereiding van die discussie - een mening te formuleren, zonder dat u daaraan gehouden bent, omdat dat besluittraject nog komt. Ik denk dat het een goede gelegenheid is, zonder dat er een formele status aan het advies gegeven hoeft te worden. Het was denk ik ook wel de bedoeling van de brief van het college om zo te werken. Als u het anders wilt doen, wil ik dat graag van u horen. De heer Lichtenberg: ik heb geen brief van het college gezien, maar dat kan ook aan mij liggen. Kunt u daar mee helpen? De voorzitter: de brief van 23 december, de uitwerking van de programmering. De heer Lichtenberg: die brief heb ik niet gelezen. De voorzitter: ik zal er even dat uithalen wat het college heeft geschreven en wat wel van belang is voor u. Het college geeft u als suggestie mee, ter voorbereiding op de Carrousel Bestuur van 14 januari 2014, de procesnotitie opiniërend te bespreken in de commissie ABZ van 6 januari De coördinerende portefeuillehouder de heer Blase kan daarbij aanwezig zijn, om nadere toelichting te geven op de procesnotitie, de daarin opgenomen exercitie en het voorziene proces van behandelingen in de huidige en volgende raadsperioden. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Naar verwachting zal het overdrachtsdocument worden vastgesteld in de Drechtraad van 11 februari Indien gewenst kunt u besluiten dit in uw vergadering van 27 februari te bekrachtigen. Dat is de achterliggende gedachte. Dan allereerste de agenda van de Drechtstedendinsdag 14 januari Van tot uur een toelichting op hoogwaardig openbaar vervoer in de Drechtsteden, de HOVD. Om uur het fractieoverleg en om uur begint de Carrousel Integraal, de Carrousel waar dit punt, uitwerking programmering procesnotitie voor debat regionaal en lokaal aan de orde zal komen. Dus dat parkeren we even. De voorzitter van de Carrousel is de heer Van Engelen. Dan komen we bij de Carrousel Bestuur en Middelen, de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden: opiniërend. 3

4 Vervolgens instellen en werkwijze adhoc commissies: opiniërend. De wijziging van het reglement van orde van de Drechtraad: opiniërend. Het overdrachtsdossier komt straks ook aan de orde. Ondersteuning Drechtraad toekomst regio griffie. Daar staat bij mij nog nazenden bij, dat zal later komen. De heer Van Engelen: daar wil ik nog wel wat over zeggen. We hebben daarover hier al eerder met elkaar van gedachten gewisseld en het stuk is er nog niet. Het lijkt me verstandig hier kritisch naar te kijken. Ik zal dit in mijn regiofractie ook doen en doe hier ook een oproep aan de anderen. Dit was wel een punt waar wij de vorige keer wat kritische noten bij hadden met elkaar. Dus ik denk dat wanneer het stuk er is, het goed is om het goed te lezen. De voorzitter: dan komt vervolgens het Inkoop en aanbestedingsbeleid Drechtsteden 2014, ook onder leiding van de heer Van Engelen. Dan hebben we daarnaast de Carrousel Sociaal: stand van zaken Jeugdzorg, informerend, portefeuillehouder de heer Nieuwstraten, deelportefeuille de heer Van der Vlist. De heer Nieuwstraten: het beleidsplan Zorg voor Jeugdigen en het voorstel Serviceorganisatie komt morgen in het college en komt daarna naar de raad, zodat u tijd heeft hier eventueel vragen over te stellen. De voorzitter: dan de Carrousel Fysiek, agenda Openbaar Vervoer Drechtsteden: opiniërend. De Duurzaamheidstrategie Drechtsteden: opiniërend. Dat waren de onderwerpen van de Carrousels. De formele agenda Drechtraad voor 14 januari met als hamerstukken: woonstrategie Drechtsteden, ruimtelijke Strategie Drechtsteden, Verrekensystematiek SCD, kaders implementatie nieuwe bezuinigingen bij de GrD. De bespreekstukken: Agendapunt 10: detailhandelvisie Drechtsteden. Agendapunt 11: geactualiseerde begroting 2014 GRD. Geactualiseerde begroting Personeel en Organisatie, het afscheid van de heer Stoop en de benoeming van een nieuw lid in het Drechtstedenbestuur. Zijn er naar aanleiding van de agenda nog punten van discussie voor onderling beraad? De heer Groene: in de eerste plaats over duurzaamheid zijn er bij onze fractie nog een aantal zorgen. Op pagina 3 staat dat 40% van de betrokken ambtenaren nog niet bekend is met de criteria van duurzaamheid. Nog erger: sommigen vinden dit ook niet belangrijk. Bij het stimuleren van regionale bedrijvigheid: 40% van de ambtenaren betrekt lokale bedrijven niet bij de aanbestedingen en 24% weet niet dat ze mogen afwijken van het aanbestedingsbeleid. We hebben de portefeuillehouder op een eerder moment wel horen zeggen dat er aan gewerkt wordt, maar zijn fractie vindt dit onderwerp dusdanig belangrijk in verband met de financiële consequenties, dat hij wil aandringen op enige spoed. Kan de portefeuillehouder bij benadering zeggen wanneer dit op een aanvaardbaar niveau is? En met betrekking tot de financiële consequenties: er staat 700 uur en , - werkbudget opgenomen. Maar het is nog niet door de Drechtraad vastgesteld. Daar willen we ook wat uitleg over hebben. Dan vervolgens agendapunt 10: hoewel er over de detailhandel en kantorenvisie inhoudelijk geen problemen zijn, vinden wij dat we er 4

5 per definitie ook niets over horen te zeggen. Dit valt onder de verantwoording van de gemeente en hoort niet in de Drechtraad thuis. In verband met de Inkoop en aanbesteding zijn we positief dat de drempel meervoudig aanbesteden verhoogd wordt en de mogelijkheid opdrachten te verdelen in percelen bestaat. Het is van belang dat dit op de juiste manier wordt behandeld. Tenslotte het openbaar vervoer: in het voorstel staat niets over de financiële consequenties. Dit vinden we jammer, want we hebben er eigenlijk niets over te zeggen. We kunnen hooguit lobbyen. Onze fractie ondersteunt de brief van het Drechtstedenbestuur van 11 oktober aan de commissie Infrastructuur inhoudelijk wel. De heer Lichtenberg: mag ik nog even reageren op de brief van het college over de oplegnotitie? Deze brief geeft ondersteuning voor het gevoel dat wij hebben als wij recht willen doen aan onze inbreng zelf, dat wij vinden dat we in de nadere definiëring van de programmering vooral lokaal bepalen wat er moet gebeuren op regionaal niveau en dat we daar zelf ook een scherpte in moeten kiezen. En dat niet de aanwezigheid van de portefeuillehouder van het DSB moet volstaan. We kunnen die opiniërende discussie hier straks wel hebben, maar ik ben het met het college en de burgemeester in de brief eens, om ook nadrukkelijk met elkaar een moment te vinden om inhoudelijk de verdieping en scherpte te zoeken en vast te stellen, omdat het ons wel raakt. Zeker omdat we daarmee ook naar de gemeenteraad zelf een overdrachtsdocument creëren. Ik vind het wel waardevol om in de paar maanden die ons nog rest in deze samenstelling, de momenten te zoeken om dit te doen. Ik weet niet of de rest van de commissie dit onderschrijft, want dat betekent dat we daar met elkaar een procesaanpak voor moeten formeren. De heer Stremler: ik onderschrijf dit in grote lijnen, dat we er vooral als gemeenteraad lokaal over moeten praten en ons niet laten leiden door het af te raffelen naar een deadline van de gemeenteraadsverkiezingen. Maar dat het zo nodig ook na de gemeenteraadsverkiezingen, wel met een overdrachtsdocument, over de gemeenteraadsverkiezingen gebracht kan worden, zodat de nieuwe Drechtraad hiermee aan de slag kan gaan om dat verder uit te werken. Het is een valkuil om overhaaste besluiten te nemen waar we veel spijt van kunnen krijgen. Het gaat om belangrijke zaken, zaken die zelfs de autonomie van Papendrecht raken. De voorzitter: het is duidelijk dat men in de reikwijdte van dit stuk nog wat verdieping wil aanbrengen, maar dat we daar ook tijd voor nodig hebben. Ik denk dat dat een signaal is om bij de heer Blase als portefeuillehouder neer te leggen. Dat is ons gevoelen en dat kunnen we hem ook melden. Ik denk dat in de brief van het college ook nog een moment zit voor voorbereiding, om tot formele besluitvorming te komen. Dat kan dus in de volgende commissie en daarmee kunnen we ook die scherpte en verdieping aanbrengen. De heer Lichtenberg: we hebben in februari vorig jaar een avond gehad, waarbij we zelf onderwerpen en ringen hebben ingedeeld. Dit was een avond die deels wel geslaagd was, maar deels ook niet het gewenste resultaat heeft gehad. We hebben daar met elkaar een eerste poging gewaagd. Ik denk dat er nu een voorzet 5

6 voor een discussie vanuit de regio wordt aangeleverd en we eigenlijk die avond moeten herhalen en dat met elkaar moeten willen bespreken in de diepte. Omdat het er echt wel over gaat of we met elkaar willen bepalen of we iets regionaal in coördinatie willen doen of dat we dat straks in delegatie in de regio willen laten doen. Ik betwijfel of we dat in een commissieavond kunnen doen. Ik zou daar gezien het belang, we gaan daar een aanzet voor geven richting voor de volgende gemeenteraad en richting de regio, een avond voor uit willen trekken om de voorgaande avond vervolg te geven. Deze heeft plaatsgevonden onder regie van het college en de griffier en wat mij betreft zou dat op eenzelfde manier plaats kunnen vinden. Met een dergelijk onderlegger zou ik een dergelijk avond graag samen met de commissieleden willen doen. Dit als een soort overdrachtsdocument naar de volgende raad. De heren De Ruijter en Stremler ondersteunen dit voorstel. De voorzitter: het regionale komt aan de orde en wordt vastgesteld in de Drechtraad van 11 februari. Er lopen twee trajecten: het regionale waarvan we binnenkort van de portefeuillehouder het één en ander te horen krijgen. Daarbij kan ook de wens worden neergelegd van verdieping en verscherping. Daarnaast is er een voorstel om over een eigen overdrachtsdocument te denken. De heer Lichtenberg: er zijn twee dingen voorzitter, op de agenda staat een overdrachtsdocument voor de Drechtsteden. Dat is prima, want dat zijn volgens mij allemaal documenten die we de afgelopen jaren daar ook besproken hebben en die worden benut om straks een regionaal meerjarenplan op te stellen. Dus het lijkt mij een evidente zaak om dat zo te doen. Waar het mij om gaat, is het voorstel Programmering van de Drechtsteden. De discussie die we in september in de Drechtsteden gevoerd hebben ging over: wat gaan we lokaal doen, wat gaan we lokaal doen met afstemming, wat gaan we regionaal doen in coördinatie en wat in delegatie? Van die discussie over de onderwerpen hebben we toen in Papendrecht gezegd: er moet scherpte en verdieping in komen. Daar zit nu een voorzet voor de discussie bij vanuit de Drechtsteden. Nu moeten we het lokaal en in de Drechtsteden voeren. Dat lokale debat kan wat mij betreft ook een overdrachtsdocument naar de volgende gemeenteraad zijn. Deze volgende gemeenteraad die we gaan kiezen, zal moeten besluiten over de nieuwe gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, waarin wij gaan bepalen welke onderwerpen wij in welke mate van bevoegdheden regionaal willen doen. Daar gaat het mij om, specifiek over de programmering, niet over het overdrachtsdocument met al die stukken die er bij zitten, maar de discussie over de programmering. De heer Stremler: het is mij helder, maar dat overdrachtsdocument van de Drechtsteden hangt helemaal af van de regionale portefeuillehouder. De programmering is daar ook een onderdeel van en je zou het los moeten koppelen. De voorzitter: dat is het punt, naar mijn idee komt de programmering gewoon aan de orde en wordt deze vastgesteld op 11 februari. Mijn vraag is: ben je dan niet te laat als het overdrachtsdocument, waar een hoofdstuk programmering in zit, wordt vastgesteld in de Drechtraad van 11 februari 2014? En voor de gemeenteraad is er blijkbaar alleen de 6

7 mogelijkheid dit te bekrachtigen. De heer Lichtenberg: voorzitter, dat is niet juist, de notitie programmering staat ook als voorzet voor de discussie op de Carrousel Bestuur en middelen. Die discussie moet in 6 gemeenten gevoerd worden. De heer Stremler: daarom is mijn angst groot, dat dit -in verband met de komende gemeente- Raadsverkiezingen onder druk door de Drechtraad wordt gejaagd, en dat we geen tijd hebben om dat behoorlijk in de lokale raden te behandelen. Het is uiterst belangrijk, want het gaat om overdracht van bevoegdheden en hier moeten we goed over nadenken. De heer Lichtenberg: vandaar mijn procesvoorstel. De heer Van der Valk: ik ben het hier mee eens, maar het is moeilijk als je een besluit gaat nemen in de totaliteit, waarbij je gaat zeggen wij voegen ons in dat totale stuk. De heer Lichtenberg zegt dat er mogelijkheden zijn het lokaal in te brengen en er met gemeentelijke fracties over te praten. Ik denk dat wij een aantal zaken duidelijk neer moeten zetten en die niet af moeten spreken in die vergadering, maar open moeten houden, zodat er intern nog een andere discussie gevoerd kan worden. En dan moeten we dat besluit om daar ja of nee tegen te zeggen ophouden tot een volgende vergadering. De heer Stremler: het overdrachtsdocument kan ook bestaan uit enkele hoofdlijnen en de zienswijze van de diverse gremia en zijn gemeentes. Dat hoeft niet tot in alle finesses uitgewerkt te worden. De zienswijze kan overgedragen worden als onderdeel van het overdrachtsdocument aan de nieuwe gemeenteraad c.q. Drechtraad. Als we er nog niet aan toe zijn, hoeven we er niet verplicht over te beslissen. De voorzitter: mijn vraagt blijft als uw voorzitter: als u meer ruimte nodig heeft om te verdiepen en aan te scherpen, en is meer tijd voor nodig dan tot het overdrachtsmoment aan de Drechtraad op 11 februari. Is er dan nog tijd om dat gevoel van de raad door te geven aan het Drechtstedenbestuur, dat daar bij de besluitvorming op 11 februari rekening mee gehouden kan worden? Het is mooi dat dat besluit van de Drechtraad op 27 februari kan worden bekrachtigd, maar dan is er geen weg meer terug. Ik zit nog even in dubio of er toch niet iets moet worden georganiseerd, zodat uw mening ik weet niet of dat kan onder de formule van de heer Lichtenberg- op dat moment al bekend is. Die verdieping en aanscherping van wat lokaal gewenst wordt, de discussie over de ringen. De heer Stremler: er zijn geluiden bekend dat er in de Drechtraad geen besluit meer genomen gaat worden over dit stuk. Ik wil graag van de regionaal portefeuillehouder horen of 11 februari wel klopt. De heer Lichtenberg: volgens mij is het formeel juridisch zo dat wij met de nieuwe gemeenteraad opnieuw de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden gaan vaststellen. Dat betekent dat wij daarvoor alle ruimte hebben als oude en nieuwe raad, om precies te bepalen wat we in welke ring en welke bevoegdheid willen hebben. Als we dat helemaal zelfstandig zouden doen, wordt het natuurlijk een Poolse landdag in de Drechtsteden, dus dat gaan we niet doen. We moeten het wel een beetje gecoördineerd doen, vandaar dat ik op zichzelf ook heel blij ben met de voorzet en de discussie, maar het is het wel waard deze discussie te voeren. En 7

8 tot de gemeenschappelijke vaststelling hebben we daar alle vrijheid in. De voorzitter: dan denk ik dat het wel goed is de heer Blase te bevragen of die ruimte er nog is. Ik zie hem net binnenkomen. De heer Groene: voorzitter, ik had nog vragen gesteld aan de heer Korteland. De heer Korteland: voorzitter, ik heb goed geluisterd naar de heer Groene en bespeurde ook een goede consistentie in zijn vragen toen we dat hier lokaal behandelde en daarmee instemde overigens. En we gaan dit straks ook regionaal bespreken. Mijn antwoord als regionaal portefeuillehouder is gelukkig ook consistent en dezelfde als de lokale opvatting. Dat moet tussen de oren. Ik vind dat u, of u nou in deze raad zit of in de Drechtraad zit, het bestuur erop mag aanspreken dat dat gebeurt, dat het tussen de oren komt. En dat we periodiek naar het aanbestedingsbeleid kijken en daarover ook rapporteren of dat gelukt is, zodat u dat ook kunt zien. Ik meen dat dat de vragen waren over de duurzaamheid. De heer Groene: in had in verband met het stimuleren van de regionale bedrijvigheid de opmerking gemaakt over de financiële consequenties: de 700 uur en , = werkbudget. Dit is volgens de stukken nog niet door de Drechtraad vastgesteld. Hoe kan dat? De heer Korteland: ik denk dat dit plaatsvindt na de besluitvorming. Dat zou ik even op moeten zoeken. Maar ongetwijfeld stelt u die vraag dinsdag ook, dan zorg ik dat ik het antwoord paraat heb. De vergadering wordt op dit moment enkelen minuten geschorst (van uur). De voorzitter: ik heropen de vergadering. Voor het volgend onderdeel van de agenda is de heer Blase, lid van het Drechtsteden bestuur, aanwezig om een toelichting te geven op de uitwerking van de programmering, de procesnotitie voor debatten lokaal en regionaal. Ik heb bij het begin van de vergadering gezegd dat we de notitie samen met de brief van het college kunnen bespreken, volgens de format dat we eerst een informeel deel hebben, waarbij de heer Blase toelichting kan geven op de notitie, waarom deze notitie, inhoud op hoofdlijnen, wat wordt van de raad verwacht en hoe ziet het vervolgproces er ongeveer uit? Aansluitend kunnen er verdiepingsvragen gesteld worden om dingen die niet helder zijn helder te krijgen. Daarna het informele deel afsluitend, gevolgd door een onderling, opiniërend debat. Over circa drie kwartier kunnen we kijken wat dan de eindconclusie is. De heer Blase: ik denk dat het goed is als ik een toelichting geef op het waarom en nu van deze notitie, dit gesprek en welke samenhang dit heeft met andere documenten die u al heeft gezien. En dat het goed is als we kijken naar de notitie zelf in hoofdlijnen: in welke fase bevindt deze notitie zich, zodat u weet wie waar over gaat spreken en hoe gaat het uiteindelijk - na de verkiezingen - leiden tot mogelijke besluitvorming? Misschien is het goed als ik even iets schets over wat discussies die ook in deze raad/commissie eerder geweest zijn, bijvoorbeeld de toekomst van het Papendrechts bestuur in de regio en vice versa. Dat is gebeurd in alle Drechtsteden in de afgelopen twee jaar. Bij sommige raden zijn daar de notities van de heer Nijdam bij 8

9 betrokken, die een keer een evaluatie heeft gehouden over het functioneren in de Drechtsteden. Er is ook een rapport Scholten II, wat vier jaar geleden opgeleverd is en wat ook geleid heeft tot een aantal voorstellen tot verbeteringen van het Regionaal Bestuur. Verder zijn er ook lokaal opvattingen uitgewisseld en opgeschreven over de positie van het lokale bestuur richting verbonden partijen en in het bijzonder richting de gemeenschappelijke Drechtsteden. Al die discussies in die 6 raden hebben geleid tot een soort tussenstanden en verschillende documenten. De belangrijkste is waarschijnlijk de hoofdnotitie, waarin al die verschillende componenten zijn samengevat, die bij u een paar maanden geleden ook geagendeerd is geweest in de commissie en in ieder geval daarna ook in de Drechtraad. Daar ging het over: waar willen we inhoudelijk lokaal en regionaal onze speerpunten formuleren, het lokale en regionale meerjarenprogramma en de interactie tussen die twee. Er is ook besproken hoe dat netwerkbestuur dat we aan het formeren zijn, effectiever, efficiënter, en beter toegerust kan zijn voor de taken die we van hen en onszelf verwachten? Er is gesproken over de programmering en ook over de ambtelijke organisatie en hoe dat zich goed toerust. De uitgangspunten daarvan zijn in de hoofdnotitie verwoord, met de lokale autonomie en zelfstandigheid als uitgangspunt. Raden die aan het stuur staan van de strategische agenda, lokaal maar daar waar de raden daar voor kiezen ook regionaal, omdat je samen op een aantal punten kracht wilt maken. Zo zijn er nog een aantal punten die benoemd zijn en die u allemaal al kent, die in veel raden ook verzameld zijn en voorgelegd zijn aan de raden en Drechtraden, Waarin ook gewerkt wordt aan een draagvlak voor een soort grote gemene deler. Waarbij we proberen te leren van opgedane ervaringen: wat gaat er goed, wat kan er beter en waarbij we die externe input ook gebruikt hebben. Verbeteringen op het gebied: hoe kunnen we focus aanbrengen in onze regionale agenda en ook zorgen dat daar de goede daadkracht wordt georganiseerd, inclusief de juiste democratische controle. Hoe kunnen we dat netwerkbestuur verbeteren, maar in dit geval ook: wat bektent dit voor de programmeringen? Het gevoel was dat er te weinig helderheid was over wat lokaal en wat regionaal belegd is. Kiezen we daar bewust genoeg voor, of moeten we dat bewuster tegen het licht houden, zodat je weet wat er lokaal op de agenda staat en hoe de lokale agenda ook leidend is over die regionale agenda? Maar wat betekent dit ook voor de politieke sturing? Er was ook het gevoelen dat die politieke kaderstelling op die regionale agenda onvoldoende uit de verf kwam. De helderheid en het benoemen van de bevoegdheden was een belangrijk punt en ook: hoe zorg je er voor dat je als lokale raden grip blijft houden op de regionale agendering? Dat zou kunnen betekenen dat je taken die je regionaal belegt periodiek tegen het licht moet houden: vinden we nog steeds dat dit op de juiste plek belegd is? Is het beter dat iets lokaal of regionaal is? In veel gemeente heb je onder het lokale niveau ook nog de wijken en buurten waar je zaken wilt beleggen, zodat je kunt schakelen naar die schaal waarop je denkt dat het bestuurlijke, politiek en maatschappelijke vraagstuk het beste belegd kan worden. Deze discussie wordt primair door de politiek - door uw raden en afgeleid door de Drechtraad - gevoerd, de doelstellingsvraag is de primaire politieke. Het idee is dat u als raden en ook als Drechtraad actiever betrokken gaat worden bij de formulering van 9

10 het nieuwe Regionaal Meerjarenprogramma. De kritiek daarop was dat het een te bestuurlijk document was en dat de politici te weinig vanuit hun lokale agenda een opgave kon formuleren wat men samen wil doen. Nu is er best in onze regio een soort van consensus aan het ontstaan: welke lokale punten zijn er overeenkomstig tussen die zes gemeenten, zodat we die regionaal willen beleggen om meer kracht te maken? Dat betekent bijvoorbeeld op het gebeid van decentralisatie, economie, of het punt van bereikbaarheid, dat veel gemeente voelen dat ze daar samen meer kracht kunnen maken. Dit betekent ook dat je het af en toe tegen het licht wilt houden: we hebben nu iets regionaal belegd, maar is dit wel het meest effectief/efficiënt? Bijvoorbeeld op het gebied van cultuur of duurzaamheid: zou je daar bij niet juist je lokale sturing meer het heft in handen willen nemen? Wat we nu geprobeerd hebben is helder in te delen: waar kun je welke bevoegdheden beleggen? Regionaal en lokaal zijn natuurlijk de twee helderste in het pallet, maar er is ook nog een niveau wat we hebben benoemd als coördinatie. Je probeert het met elkaar te bedenken, maar het is en blijft de lokale politieke bevoegdheid die uiteindelijk dat besluit neemt. In de discussies die tot nu toe gevoerd zijn dan vat ik samen de lokale raden, maar ook de Carrousels en de Drechtraad - zie je dat er veel behoefte is om het helder te beleggen, ofwel in het regionale ofwel in het lokale, om niet te veel zaken te veel te definiëren in de zin van coördineren, omdat dit ervaren wordt als minder duidelijk. Waarbij je, als je in de diepte van de discussie duikt, je merkt dat soms coördineren wel weer behulpzaam is, omdat je bepaalde bevoegdheden echt niet zou willen overdragen naar een regionaal gremium. Maar tegelijkertijd het wel belangrijk is dat je afstemmingen met buurgemeenten hebt, om te zorgen - als het bijvoorbeeld om woningbouwproductie gaat - dat je niet in elkaars vaarwater zit. Maar waar je, bijvoorbeeld bij bestemmingsplannen, lokaal je bevoegdheden wilt behouden. Zo is er een ordening aangebracht, waarvan we hopen dat die helderheid schept en waarvan het idee is om deze in de nieuwe preiode aan te leggen tegen de politieke doelstellingen. Na de verkiezingen. U hebt allemaal in uw partijprogramma s zaken opgeschreven die u graag gerealiseerd wilt hebben. Het idee is dat na de verkiezingen met die 6 gemeenten gekeken wordt of je een aantal van die doelstellingen beter kunt realiseren met elkaar. En als je dat wilt, hoe definieer je je doelen en hoe beleg je de bevoegdheden? Om die discussie voor te bereiden, proberen we nu eigenlijk zoveel mogelijk met de zittende raadsleden al te bespreken en vooruit te denken, om te kijken of we tussen die 6 gemeente een gemeenschappelijk opvatting kunnen ontwikkelen. Zodat als uw opvolgers er na de verkiezingen zitten en zij met elkaar politieke doelen gaan formuleren in lokale formaties (maar de gedachte is dat die formateurs met elkaar contact kunnen hebben om te zoeken wat in de lokale agenda beter regionaal belegd kan worden) dat in dat proces dat we na de verkiezingen meemaken - waarbij de politiek meer het stuur in handen heeft over welke kant moet het op en welke doelen hebben we? - ook nagedacht is, hoe kunnen we dat het beste in de bevoegdheden belegd hebben en onderbouwen?. Daar is dit eigenlijk allemaal voor bedoeld: om de gedachten te spiegelen en ordenen, om te kijken of het mogelijk is 10

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66.

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66. De heer Van Dalfsen (PvdA): Voorzitter. Met vreugde hebben wij geconstateerd dat de pijn van de gedeputeerde meer in de overwegingen zit dan in de besluiten. Net gaat ons vooral om de besluiten. Een belangrijk

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR. AGENDA Blz.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR. AGENDA Blz. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR AGENDA Blz. Opening 1. Verslag van de raadsvergadering van 1 oktober 2009 307 2. Burgerinitiatief 'voorlichting

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie