Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld"

Transcriptie

1 Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een grijze achtergrond) zijn het eerst vermeld Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. lid: lid of buitengewoon lid van een raadscommissie; b. voorzitter: voorzitter van een raadscommissie; c. secretaris: secretaris van een raadscommissie of diens vervanger; d. griffier: griffier van de raad of diens vervanger; e. vergadering: vergadering van een raadscommissie; f. fractie: een fractie als bedoeld in het Reglement van orde; g. het (raads)presidium: het presidium, zoals omschreven in artikel 5 van het Reglement van orde voor de gemeenteraad 2002; h. agendacommissie: de agendacommissie genoemd in artikel 6 van het Reglement van orde voor de gemeenteraad. Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. lid: lid of buitengewoon lid van een raadscommissie; b. voorzitter: voorzitter van een raadscommissie; c. secretaris: secretaris van een raadscommissie of diens vervanger; d. griffier: griffier van de raad of diens vervanger; e. vergadering: vergadering van een raadscommissie; f. fractie: een fractie als bedoeld in het Reglement van orde; g. het (raads)presidium: het presidium, zoals omschreven in artikel 3b van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad; h. agendacommissie: de agendacommissie genoemd in artikel 3c van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad. Artikel 2 Instelling raadscommissies 1. De raad stelt de volgende raadscommissies in: a. Algemene zaken en Middelen b. Maatschappelijke zaken c. Ruimtelijke Ontwikkeling d. Beheer fysieke omgeving 2. Indien een onderwerp meer raadscommissies aangaat, wordt het onderwerp in de afzonderlijke raadscommissies besproken, tenzij de agendacommissie beslist dat een gezamenlijke vergadering van de raadscommissies wordt belegd of de raadscommissie die het onderwerp het meest aangaat, het onderwerp behandelt. 3. Indien een gezamenlijke vergadering van raadscommissies wordt belegd, vervult de voorzitter van de raadscommissie die het onderwerp het meest aangaat, de taken van de voorzitter. 4. In de in lid 2 en lid 3 genoemde gevallen kunnen alle uitgenodigde leden het woord voeren. Artikel 2 Instelling raadscommissies 1. De raad stelt de volgende raadscommissies in: a. Algemene zaken en Middelen b. Maatschappelijke zaken c. Ruimtelijke ontwikkeling d. Beheer fysieke omgeving 1

2 2 Indien een onderwerp meer raadscommissies aangaat, wordt het onderwerp in de afzonderlijke raadscommissies besproken, tenzij de agendacommissie beslist dat een gezamenlijke vergadering van de raadscommissies wordt belegd of de raadscommissie die het onderwerp het meest aangaat, het onderwerp behandelt. 3 Indien een gezamenlijke vergadering van raadscommissies wordt belegd, vervult de voorzitter van de raadscommissie die het onderwerp het meest aangaat, de taken van de voorzitter. Artikel 4 Samenstelling 1. Een fractie mag maximaal twee leden afvaardigen; bij acht of meer zetels in de raad mag een fractie maximaal drie leden afvaardigen. 2. De in het eerste lid genoemde leden worden door de raad op voordracht van de fracties benoemd. 3. De raad kan daarnaast buitengewone leden benoemen. 4. Een lid kan zowel raadslid als niet-raadslid zijn. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een lid van een raadscommissie. De in het eerste lid genoemde leden dienen daarnaast tijdens de laatste verkiezingen van de raad geplaatst te zijn op de kandidatenlijst van een fractie. 5. Het totaal aantal van uit een fractie voorgedragen niet-raadsleden is maximaal twee. 6. Bij ontstentenis van een lid mag de fractie een ander raadslid of lid van een andere commissie afvaardigen. 7. Ook voor commissieleden, zijnde niet-raadslid of buitengewone leden, geldt de geheimhoudingsplicht ingevolge artikel 25, 55 of 86 van de Gemeentewet. Voorafgaand aan hun benoeming ondertekenen zij daarbij de Verklaring fractievolger. Artikel 4 Samenstelling 1. Een fractie mag maximaal twee leden afvaardigen; bij acht of meer zetels in de raad mag een fractie maximaal drie leden afvaardigen. 2. De in het eerste lid genoemde leden worden door de raad op voordracht van de fracties benoemd. 3. De raad kan daarnaast buitengewone leden benoemen. 4. Een lid kan zowel raadslid als niet-raadslid zijn. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een lid van een raadscommissie. De in het eerste lid genoemde leden dienen daarnaast tijdens de laatste verkiezingen van de raad geplaatst te zijn op de kandidatenlijst van een fractie. 5. Het totaal aantal van een fractie benoemde niet-raadsleden is maximaal twee. 6. Bij ontstentenis van een lid mag de fractie een ander raadslid of lid van een andere commissie afvaardigen. Artikel 8 Burgemeester en wethouders 1. De voorzitter kan de burgemeester en één of meer wethouders uitnodigen in de vergadering aanwezig te zijn en aan de beraadslagingen deel te nemen. * 2. Indien de burgemeester of één of meer wethouders in de vergadering aanwezig zijn en deelnemen aan de beraadslagingen kan hij/kunnen deze ambtelijke adviseurs of extern deskundigen meebrengen. Deze kunnen desgevraagd inlichtingen verstrekken. Artikel 8 Burgemeester en wethouders 1. De voorzitter kan de burgemeester en één of meer wethouders uitnodigen in de vergadering aanwezig te zijn en aan de beraadslagingen deel te nemen. 2. Indien de burgemeester of een wethouder bij een vergadering aanwezig wil zijn en wil deelnemen aan de beraadslagingen, doet hij hiertoe een verzoek aan de voorzitter. 3. De voorzitter neemt zo spoedig mogelijk een voorlopige beslissing op het verzoek. 4. Indien de burgemeester of één of meer wethouders in de vergadering aanwezig zijn en deelnemen aan de beraadslagingen kan hij ambtelijke adviseurs of extern deskundigen meebrengen. Deze kunnen desgevraagd inlichtingen verstrekken. 5. De raadscommissie kan bij aanvang van de vergadering beslissen dat de burgemeester en één of meer wethouders niet in de vergadering aanwezig mogen zijn of aan de beraadslagingen mogen deelnemen. 2

3 Artikel 11 De agenda 1. Voordat de schriftelijke oproep wordt verzonden, stelt de agendacommissie de agenda van de vergadering voorlopig vast. 2. Bij aanvang van de vergadering stelt de raadscommissie de agenda vast. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren. 3. Wanneer de raadscommissie een onderwerp of voorstel onvoldoende voor de beraadslaging voorbereid acht, kan hij aan het college of de burgemeester nadere inlichtingen of advies vragen. De raadscommissie bepaalt in welke vergadering het onderwerp of voorstel opnieuw geagendeerd wordt. 4. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen. Artikel 12 De agenda 1. Voordat de schriftelijke oproep wordt verzonden, stelt de voorzitter de agenda van de vergadering voorlopig vast. 2. Bij aanvang van de vergadering stelt de raadscommissie de agenda vast. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren. 3. Wanneer de raadscommissie een onderwerp of voorstel onvoldoende voor de beraadslaging voorbereid acht, kan hij aan het college of de burgemeester nadere inlichtingen of advies vragen. De raadscommissie bepaalt in welke vergadering het onderwerp of voorstel opnieuw geagendeerd wordt. 4. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen. Artikel 12 Ter inzage leggen van stukken 1. Stukken, die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep voor een ieder in het gemeentehuis ter inzage gelegd of worden digitaal gepubliceerd. Indien na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken terinzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden en zo mogelijk in een openbare kennisgeving. 2. Een origineel van een ter inzage gelegd stuk wordt niet buiten het gemeentehuis gebracht. 3. Indien voor stukken op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid, onder berusting van de griffier en verleent de griffier een lid inzage. Artikel 13 Ter inzage leggen van stukken 1. Stukken, die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep voor een ieder op het gemeentehuis ter inzage gelegd. De voorzitter maakt van de terinzagelegging melding in de openbare kennisgeving, bedoeld in artikel 14. Indien na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken terinzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden en zo mogelijk in een openbare kennisgeving. 2. Een origineel van een ter inzage gelegd stuk wordt niet buiten het gemeentehuis gebracht. 3. Indien voor stukken op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid, onder berusting van de griffier en verleent de griffier een lid inzage. Artikel 13 Openbare kennisgeving 1. De vergadering wordt tegelijkertijd met de schriftelijke oproep door aankondiging in een lokaal nieuwsmedium of op de voorafkondigingen in de gemeente gebruikelijke wijze en door plaatsing op de gemeentelijke website ter openbare kennis gebracht. 2. De openbare kennisgeving vermeldt: a. de datum, aanvangstijd en plaats van de vergadering; b. de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en de daarbij behorende stukken kan inzien; c. de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht als bedoeld in artikel 15. 3

4 Artikel 14 Openbare kennisgeving 1. De vergadering wordt tegelijkertijd met de schriftelijke oproep door aankondiging op de voorafkondigingen in de gemeente gebruikelijke wijze ter openbare kennis gebracht. 2. De openbare kennisgeving vermeldt: a. de datum, aanvangstijd en plaats van de vergadering; b. de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en de daarbij behorende stukken kan inzien; c. de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht als bedoeld in artikel 16. Artikel 14 Opening vergadering; quorum 1. De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. 2. Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig is, bepaalt de voorzitter onder verwijzing naar dit artikel, na voorlezing van de namen van de afwezige leden, dag en uur van de volgende vergadering, op een tijdstip dat tenminste vierentwintig uur na het bezorgen van de schriftelijke oproep is gelegen. 3. Op de vergadering, bedoelt in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. De raadscommissie kan echter over andere aangelegenheden alleen beraadslagen of besluiten, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. Artikel 20 Handhaving orde; schorsing 1. Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij: a. de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van deze verordening te herinneren; b. spreker informatie of documenten ter sprake brengt waarop krachtens het bepaalde in artikel 25, 55 of 86 van de Gemeentewet danwel artikel 26 van deze verordening, geheimhouding rust; c. een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden. 2. Indien een spreker zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien de spreker hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering, waarin zulks plaats heeft, over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen. 3. De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en - indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord - de vergadering sluiten. 4. De voorzitter kan een raadscommissie voorstellen aan een lid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. 5. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het lid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan de commissie op voorstel van de voorzitter of een lid besluiten het lid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen. Artikel 23 Handhaving orde; schorsing 1. Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij: a. de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van deze verordening te herinneren; b. een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden. 2. Indien een spreker zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien de spreker hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering, waarin zulks plaats heeft, over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen. 3. De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en - indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord - de vergadering sluiten. 4

5 4. De voorzitter kan een raadscommissie voorstellen aan een lid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het lid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan de commissie op voorstel van de voorzitter of een lid besluiten het lid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen. Artikel 29 Geluid- en beeldregistraties Degenen die in de vergaderzaal tijdens de vergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen. Deze aanwijzigingen kunnen niet zover gaan dat zij de vrijheid van pers aantasten. Artikel 32 Geluid- en beeldregistraties Degenen die in de vergaderzaal tijdens de vergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen. Artikel 32 Inwerkingtreding 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking ervan. 2. De Verordening op de raadscommissies 2002 wordt ingetrokken op het tijdstip waarop deze verordening in werking treedt. Artikel 35 Inwerkingtreding 1. Deze verordening treedt in werking zes weken na publicatie en werkt terug tot 14 maart Op dat tijdstip vervalt de verordening op de vaste commissies van advies en bijstand aan burgemeester en wethouders, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 april 1994, nummer V.R. 1994/

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening op de raadscommissies gemeente Heemstede 2017 De raad van de gemeente Heemstede; gelet op artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet; gezien het advies van de commissie Middelen van 15 februari

Nadere informatie

Verordening op de voorbereiding van raadsvergaderingen 2010

Verordening op de voorbereiding van raadsvergaderingen 2010 CVDR Officiële uitgave van Lochem. Nr. CVDR64767_1 26 september 2017 Verordening op de voorbereiding van raadsvergaderingen 2010 De raad van de gemeente Lochem, gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Verordening op de opiniërende raadsbijeenkomsten van de gemeente gemert-bakel

Verordening op de opiniërende raadsbijeenkomsten van de gemeente gemert-bakel CVDR Officiële uitgave van Gemert-Bakel. Nr. CVDR79210_1 1 mei 2018 Verordening op de opiniërende raadsbijeenkomsten van de gemeente gemert-bakel Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissie Herindeling

Verordening op de raadscommissie Herindeling CVDR Officiële uitgave van De Ronde Venen. Nr. CVDR31482_2 20 februari 2018 Verordening op de raadscommissie Herindeling Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt

Nadere informatie

Gemeente Hattem Verordening op de raadscommissies gemeente Hattem. gelezen het voorstel van het presidium d.d. 16 februari 2017,

Gemeente Hattem Verordening op de raadscommissies gemeente Hattem. gelezen het voorstel van het presidium d.d. 16 februari 2017, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hattem Nr. 38584 15 maart 2017 Gemeente Hattem Verordening op de raadscommissies gemeente Hattem 2017 De raad van de gemeente Hattem; gelezen het voorstel

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR18703_1. Verordening op de raadscommissies INSTELLING, TAKEN EN SAMENSTELLING. Artikel 2

CVDR. Nr. CVDR18703_1. Verordening op de raadscommissies INSTELLING, TAKEN EN SAMENSTELLING. Artikel 2 CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR18703_1 12 juli 2016 Verordening op de raadscommissies HOOFDSTUK 2 INSTELLING, TAKEN EN SAMENSTELLING Artikel 2 Instelling raadscommissies 1. De raad stelt de

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR101449_2 VERORDENING OP DE RAADSCOMMISSIES

CVDR. Nr. CVDR101449_2 VERORDENING OP DE RAADSCOMMISSIES CVDR Officiële uitgave van Geldermalsen. Nr. CVDR101449_2 8 mei 2018 VERORDENING OP DE RAADSCOMMISSIES De raad van de gemeente Geldermalsen; gelet op artikel 149 en artikel 82 van de Gemeentewet; gelezen

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de raadscommissies 2013

vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de raadscommissies 2013 Verordening op de raadscommissies De raad van de gemeente Heerenveen gelezen het advies van het presidium; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Verordening op de raadscommissies Krimpen aan den IJssel 2018 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het presidium d.d. 8 maart 2018 Gelet op artikel 82, eerste lid, van

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR329970_2. Verordening op de raadscommissies Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

CVDR. Nr. CVDR329970_2. Verordening op de raadscommissies Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen CVDR Officiële uitgave van Tubbergen. Nr. CVDR329970_2 13 februari 2018 Verordening op de raadscommissies 2014 De raad van de gemeente Tubbergen, gelezen het voorstel nr. 9A van het Presidium; gelet op

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 23 april 2003

gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 23 april 2003 De raad van de gemeente Waalwijk; gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 23 april 2003 met inachtneming van het vastgestelde amendement d.d. 5 juni 2003 gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR418063_1

CVDR. Nr. CVDR418063_1 CVDR Officiële uitgave van Veenendaal. Nr. CVDR418063_1 27 juni 2017 Verordening op de raadscommissies Veenendaal 2016 De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van voorzitter en de griffier

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR168292_1. Verordening op de raadscommissies gemeente Geldermalsen Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen.

CVDR. Nr. CVDR168292_1. Verordening op de raadscommissies gemeente Geldermalsen Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen. CVDR Officiële uitgave van Geldermalsen. Nr. CVDR168292_1 8 mei 2018 Verordening op de raadscommissies gemeente Geldermalsen 2012 De raad van de gemeente Geldermalsen; gelet op artikel 149 en artikel 82

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het advies van de commissie bestuurlijke vernieuwing; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; b e s l u i t :

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het advies van de commissie bestuurlijke vernieuwing; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; b e s l u i t : DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het advies van de commissie bestuurlijke vernieuwing; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de Verordening op de raadscommissie

Nadere informatie

Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014

Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalburg. Nr. 13475 13 maart 2014 Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Lid:

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR262060_2. Verordening op de raadscommissies 2012. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

CVDR. Nr. CVDR262060_2. Verordening op de raadscommissies 2012. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR262060_2 25 november 2015 Verordening op de raadscommissies 2012 De raad van de gemeente Echt-Susteren, - gezien het voorstel van de griffie d.d. 19 januari

Nadere informatie

Raadsbesluit llllllllllllll

Raadsbesluit llllllllllllll e Gemeenteraad Echt-Susteren Raadsbesluit llllllllllllll 5 1 0 8 2 2 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van de griffier van Echt-Susteren d.d. 11 oktober 2016 met BBV nummer510818;

Nadere informatie

Reglement van orde op de raadscommissies gemeente Leeuwarden 2014

Reglement van orde op de raadscommissies gemeente Leeuwarden 2014 Reglement van orde op de raadscommissies gemeente Leeuwarden 2014 Inhoud Verordening op de raadscommissies gemeente Leeuwarden 2014... 1 Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen... 4 1. Artikel 1. Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie (versie geldig vanaf 20-05-2014) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies van de gemeente Meierijstad

Verordening op de raadscommissies van de gemeente Meierijstad GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Meierijstad. Nr. 11018 23 januari 2017 Verordening op de raadscommissies van de gemeente Meierijstad De raad van de gemeente Meierijstad; gezien het advies van

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies 2015 gemeente Krimpen aan den IJssel

Verordening op de raadscommissies 2015 gemeente Krimpen aan den IJssel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpen aan den IJssel. Nr. 112479 17 augustus 2016 Verordening op de raadscommissies 2015 gemeente Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan

Nadere informatie

Verordening op de Raadscommissie Algemene Zaken (1e wijziging)

Verordening op de Raadscommissie Algemene Zaken (1e wijziging) CVDR Officiële uitgave van Dronten. Nr. CVDR4098_1 30 januari 2018 Verordening op de Raadscommissie Algemene Zaken (1e wijziging) De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het presidium

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening op de raadsvoorbereiding 2014

b e s l u i t : Verordening op de raadsvoorbereiding 2014 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het Presidium, nummer 26065; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de Verordening op de raadsvoorbereiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen BESLUITBLAD BESLUIT: De raad van de gemeente het Bildt heeft, - gezien het bijbehorende voorstel van het presidium d.d. 23 september 2014; - gelet op artikel 84 van de gemeentewet; besloten: 1. de Verordening

Nadere informatie

de verordening op de raadscommissies gemeente Doesburg 2015

de verordening op de raadscommissies gemeente Doesburg 2015 CVDR Officiële uitgave van Doesburg. Nr. CVDR387057_1 13 maart 2018 de verordening op de raadscommissies gemeente Doesburg 2015 9 De raad van de gemeente Doesburg; gelezen het voorstel van het presidium

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen* In deze verordening wordt verstaan onder: - commissiegriffier: griffier van een raadscommissie of diens plaatsvervanger; - commissielid: lid

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: - commissiegriffier: griffier van de raadscommissie

Nadere informatie

Wijziging Verordening op de raadscommissiescapelle aan den IJssel 2014

Wijziging Verordening op de raadscommissiescapelle aan den IJssel 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel Nr. 133710 25 juni 2018 Wijziging Verordening op de raadscommissiescapelle aan den IJssel 2014 De raad van de gemeente Capelle aan

Nadere informatie

Gelezen het initiatiefvoorstel van de Partij Voor de Vrijheid (PVV) Tholen d.d. 12 april 2018; besluit:

Gelezen het initiatiefvoorstel van de Partij Voor de Vrijheid (PVV) Tholen d.d. 12 april 2018; besluit: De raad van de gemeente Tholen; Gelezen het initiatiefvoorstel van de Partij Voor de Vrijheid (PVV) Tholen d.d. 12 april 2018; Gelet op artikel 82 Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende wijziging

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad en Verordening op de raadscommissies

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad en Verordening op de raadscommissies CVDR Officiële uitgave van Utrechtse Heuvelrug. Nr. CVDR452720_1 3 oktober 2017 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad en Verordening op de raadscommissies

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies gemeente Druten 2002-a

Verordening op de raadscommissies gemeente Druten 2002-a CVDR Officiële uitgave van Druten. Nr. CVDR50520_1 17 oktober 2017 Verordening op de raadscommissies gemeente Druten 2002-a De raad van de gemeente Druten; Gelezen het voorstel van het Presidium dd.18

Nadere informatie

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet; gelezen het voorstel van het presidium d.d. 7 november 2005, nr. 57;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet; gelezen het voorstel van het presidium d.d. 7 november 2005, nr. 57; CVDR Officiële uitgave van Deurne. Nr. CVDR385492_1 31 juli 2018 Verordening op de Rekeningcommissie 2005 Nr. 1.7 DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gelet op artikel 84 van de Gemeentewet; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. lid: lid of burgercommissielid van een raadscommissie; b. burgercommissielid: kiesgerechtigde inwoner

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies

Verordening op de raadscommissies Steenbergen min i ii i ii i in i ii i ii BM1202928 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van het presidium van 10 december 2012; gelet op: de gemeentewet artikel 82 en 147. besluit

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR620221_1

CVDR. Nr. CVDR620221_1 CVDR Officiële uitgave van Hoeksche Waard. Nr. CVDR620221_1 15 januari 2019 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent de raadscommissie Verordening op de raadscommissie

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies van de gemeente HEERDE

Verordening op de raadscommissies van de gemeente HEERDE Verordening op de raadscommissies van de gemeente HEERDE Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. lid: lid of buitengewoon lid van een

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies Eijsden-Margraten 2014

Verordening op de raadscommissies Eijsden-Margraten 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 28300 22 mei 2014 Verordening op de raadscommissies Eijsden-Margraten 2014 De Raad van de gemeente Eijsden-Margraten; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissie van de gemeente Leek gelezen het voorstel van het presidium van 6 november 2015, registratienummer ;

Verordening op de raadscommissie van de gemeente Leek gelezen het voorstel van het presidium van 6 november 2015, registratienummer ; CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR381436_1 3 februari 2017 Verordening op de raadscommissie van de gemeente Leek 2015 De raad van de gemeente Leek; gelezen het voorstel van het presidium van 6 november

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies

Verordening op de raadscommissies Verordening De raad van de gemeente Steenbergen; *BM1300479* BM1300479 gelezen het voorstel van het presidium van 18 maart 2013; gelet op: de Gemeentewet artikel 16. besluit vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE RAADSCOMMISSIES TER VOORBEREIDING VAN DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD DER GEMEENTE KERKRADE. (laatst gewijzigd bij

Nadere informatie

Verordening Informatieve Raadsvergadering2013

Verordening Informatieve Raadsvergadering2013 CVDR Officiële uitgave van Aalburg. Nr. CVDR275146_1 20 maart 2018 Verordening Informatieve Raadsvergadering2013 Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2013 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel

Nadere informatie

29 januari 2015. Verordening op de raadscommissies

29 januari 2015. Verordening op de raadscommissies Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 29 januari 2015 Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De verordening op de raadscommissies 2015 vast

Nadere informatie

gezien het voorstel van de werkgroep evaluatie raad- en commissiestelsel van 17 december 2009;

gezien het voorstel van de werkgroep evaluatie raad- en commissiestelsel van 17 december 2009; Raadsbesluit Agendapunt : 6 Titel : Verordening op de raadscommissies van de gemeente Oost Gelre 2010 De raad van de gemeente Oost Gelre; gezien het voorstel van de werkgroep evaluatie raad- en commissiestelsel

Nadere informatie

Gemeenteraad: 31 mei Commissie: n.v.t. Verordening op de raadsvoorbereiding 2018

Gemeenteraad: 31 mei Commissie: n.v.t. Verordening op de raadsvoorbereiding 2018 RAADSBESLUIT Onderwerp: Verordening op de raadsvoorbereiding 2018 Gemeenteraad: 31 mei 2018 Commissie: n.v.t. BBVnr: 1327887 Raadsbesluitnr: 1327889 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende de raadscommissie gemeente Heerlen 2017.

Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende de raadscommissie gemeente Heerlen 2017. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 16929 2 februari 2017 Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende de raadscommissie gemeente Heerlen 2017. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies en ronde tafelgesprekken 2012 MAASDRIEL. Bijlage 4. De raad van de gemeente Maasdriel;

Verordening op de raadscommissies en ronde tafelgesprekken 2012 MAASDRIEL. Bijlage 4. De raad van de gemeente Maasdriel; Bijlage 4 De raad van de gemeente Maasdriel; gelet op artikel 82, 83 en 149 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Verordening op de raadscommissies en ronde Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Verordening op de vaste raadscommissies gemeente Stein 2014.

Verordening op de vaste raadscommissies gemeente Stein 2014. CVDR Officiële uitgave van Stein. Nr. CVDR340772_1 3 juli 2018 Verordening op de vaste raadscommissies gemeente Stein 2014 INHOUDSOPGAVE Verordening op de vaste raadscommissies gemeente Stein 2014. Hoofdstuk

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies Weesp 2018

Verordening op de raadscommissies Weesp 2018 CVDR Officiële uitgave van Weesp. Nr. CVDR614590_1 23 november 2018 Verordening op de raadscommissies Weesp 2018 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Lansingerland Nr. 236655 7 november 2018 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent de raadscommissies Verordening

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR325245_3. Verordening op de raadscommissies Nieuwegein Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

CVDR. Nr. CVDR325245_3. Verordening op de raadscommissies Nieuwegein Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen CVDR Officiële uitgave van Nieuwegein. Nr. CVDR325245_3 22 mei 2018 Verordening op de raadscommissies Nieuwegein 2012 De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het advies van het presidium d.d. 28 maart

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR67775_1. Reglement overlegraden gemeente Voorst

CVDR. Nr. CVDR67775_1. Reglement overlegraden gemeente Voorst CVDR Officiële uitgave van Voorst. Nr. CVDR67775_1 5 december 2017 Reglement overlegraden gemeente Voorst Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst; gelet op artikel 84 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland - Verordening op de raadscommissies 2007

Gemeente Midden-Delfland - Verordening op de raadscommissies 2007 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Midden-Delfland Nr. 88886 26 april 2018 Gemeente Midden-Delfland - Verordening op de raadscommissies 2007 Gemeente Midden-Delfland - Verordening op de raadscommissies

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies Capelle aan den IJssel 2018

Verordening op de raadscommissies Capelle aan den IJssel 2018 CVDR Officiële uitgave van Capelle aan den IJssel. Nr. CVDR352110_3 11 oktober 2018 Verordening op de raadscommissies Capelle aan den IJssel 2018 De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen

Nadere informatie

Gemeente Weesp. Verordening op de raadscommissies Weesp Hoofdstuk. Algemene bepalingen. Begripsbepalingen

Gemeente Weesp. Verordening op de raadscommissies Weesp Hoofdstuk. Algemene bepalingen. Begripsbepalingen Verordening op de raadscommissies Weesp 2018 Hoofdstuk Algemene bepalingen Begripsbepalingen ln deze verordening wordt verstaan onder: commissiegriffier: griffier van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

Nadere informatie

Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende regels omtrent de raadscommissies. (verordening op de raadscommissies gemeente heerlen 2018)

Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende regels omtrent de raadscommissies. (verordening op de raadscommissies gemeente heerlen 2018) CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR613851_1 24 december 2018 Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende regels omtrent de raadscommissies. (verordening op de raadscommissies gemeente

Nadere informatie

Verordening op de Raadscommissies gemeente Oldambt 2013

Verordening op de Raadscommissies gemeente Oldambt 2013 CVDR Officiële uitgave van Oldambt. Nr. CVDR101892_7 24 oktober 2017 Verordening op de Raadscommissies gemeente Oldambt 2013 Documentnummer 10.0008708. Nr. 13. De raad van de gemeente Oldambt; gelezen

Nadere informatie

Verordening op het Raadsplein en de raadscommissie(s) 2014 gemeente Edam-Volendam. de Verordening op het Raadsplein en de raadscommissie(s) 2014

Verordening op het Raadsplein en de raadscommissie(s) 2014 gemeente Edam-Volendam. de Verordening op het Raadsplein en de raadscommissie(s) 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Edam-Volendam. Nr. 24461 1 mei 2014 Verordening op het Raadsplein en de raadscommissie(s) 2014 gemeente Edam-Volendam Agenda no. 6 De raad van de gemeente Edam-Volendam

Nadere informatie

Verordening op de fora van de gemeente Montfoort 2015

Verordening op de fora van de gemeente Montfoort 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montfoort. Nr. 82319 30 december 2014 Verordening op de fora van de gemeente Montfoort 2015; De raad van de gemeente Montfoort; gelezen het voorstel van de raadsgriffier;

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Verordening op de Raadscommissie 2010

Verordening op de Raadscommissie 2010 Verordening op de Raadscommissie 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen. blz. 2 Hoofdstuk 2: Instelling taken en samenstelling blz. 2 Hoofdstuk 3: Verhouding tot college.. blz. 4 Hoofdstuk 4:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN De raad van de gemeente Montfoort; gelezen het voorstel van de raadsgriffier; gelet op artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet ; besluit vast te stellen het volgende reglement: Verordening op de fora

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE ACHTERHOEK RAAD, vastgesteld d.d. 8 april 2019

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE ACHTERHOEK RAAD, vastgesteld d.d. 8 april 2019 REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE ACHTERHOEK RAAD, vastgesteld d.d. 8 april 2019 Hoofdstuk I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Hoofdstuk II Paragraaf 1 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Paragraaf

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies van de gemeente Ede

Verordening op de raadscommissies van de gemeente Ede CVDR Officiële uitgave van Ede. Nr. CVDR131522_1 3 januari 2017 Verordening op de raadscommissies van de gemeente Ede De raad der gemeente Ede; gelezen het voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Boxmeer. Nummer: De Raad van de gemeente Boxmeer;

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Boxmeer. Nummer: De Raad van de gemeente Boxmeer; Gemeente Boxmeer Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Boxmeer Nummer: De Raad van de gemeente Boxmeer; gezien het voorstel van het presidium van 31 maart 2010 gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB)

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen

Nadere informatie

Verordening op het Raadsplein en de raadscommissie(s) 2016

Verordening op het Raadsplein en de raadscommissie(s) 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Edam-Volendam. Nr. 2697 11 januari 2016 Verordening op het Raadsplein en de raadscommissie(s) 2016 Voorstel no. 5-2016 B Agenda no. 9 De raad van Edam-Volendam

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR322025_1. Verordening op de raadscommissies Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

CVDR. Nr. CVDR322025_1. Verordening op de raadscommissies Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen CVDR Officiële uitgave van Gemert-Bakel. Nr. CVDR322025_1 17 juli 2018 Verordening op de raadscommissies 2013 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GEMERT-BAKEL gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; B E S L U I T:

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies gemeente Barendrecht overwegende, dat het wenselijk is de Verordening op raadscommissie geheel te herzien;

Verordening op de raadscommissies gemeente Barendrecht overwegende, dat het wenselijk is de Verordening op raadscommissie geheel te herzien; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Barendrecht. Nr. 62946 6 november 2014 Verordening op de raadscommissies gemeente Barendrecht 2014 Hoofdstuk 1.Algemene bepalingen Onderwerp Verordening op de

Nadere informatie

Regeling Forum gemeente Rijswijk 2014

Regeling Forum gemeente Rijswijk 2014 Regeling Forum gemeente Rijswijk 2014 HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Forum Een overlegsituatie als bedoeld in artikel 2; b) Plenair

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement dient ter uitwerking van relevante artikelen van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR36459_1. Reglement voor de Statencommissies Hoofdstuk 1. Instelling, taken en samenstelling

CVDR. Nr. CVDR36459_1. Reglement voor de Statencommissies Hoofdstuk 1. Instelling, taken en samenstelling CVDR Officiële uitgave van Overijssel. Nr. CVDR36459_1 29 november 2016 Reglement voor de Statencommissies 2003 Hoofdstuk 1. Instelling, taken en samenstelling Artikel 1. Instelling statencommissies 1

Nadere informatie

Regeling Forum gemeente Rijswijk 2018

Regeling Forum gemeente Rijswijk 2018 De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 15 mei 2018. Gelezen het voorstel van het presidium d.d. 9 april 2018 nr. 18 010 Gelet op artikel 16 van de Gemeentewet B E S L U I T : vast

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies Den Helder gelezen het raadsvoorstel nummer RVO van het presidium van Den Helder van 9 juli 2018;

Verordening op de raadscommissies Den Helder gelezen het raadsvoorstel nummer RVO van het presidium van Den Helder van 9 juli 2018; CVDR Officiële uitgave van Den Helder. Nr. CVDR613046_1 3 oktober 2018 Verordening op de raadscommissies Den Helder 2018 De raad van de gemeente Den Helder; gelezen het raadsvoorstel nummer RVO18.0087

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies gemeente IJsselstein 2017

Verordening op de raadscommissies gemeente IJsselstein 2017 Verordening op de raadscommissies gemeente IJsselstein 2017 De raad van de gemeente IJsselstein; gelet op artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Verordening op de raadscommissie

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Verordening taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van raadscommissies

Verordening taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van raadscommissies CVDR Officiële uitgave van Waddinxveen. Nr. CVDR60599_1 17 januari 2017 Verordening taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van raadscommissies De gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen; gelet

Nadere informatie

Gemeente ti Eergen op Zoom

Gemeente ti Eergen op Zoom RVB06-0044 Gemeente ti Eergen op Zoom J Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer : Vaststellen "Verordening op de raadscommissies 2006" : GRIF/06/05, Sector : Griffie 30 maart 2006

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 5923. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 5923. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nissewaard. Nr. 5923 23 januari 2015 Verordening raadscommissies Nissewaard De raad der gemeente Nissewaard; gelet op artikel 82 Gemeentewet; besluit: vast te

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend. Anne Lize E.C. van der Stoel. Aan de raad van de gemeente Teylingen

RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend. Anne Lize E.C. van der Stoel. Aan de raad van de gemeente Teylingen RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend voorstelnummer vergadering 2014/ 24 april 2014 registratienummer portefeuillehouder Anne Lize E.C. van der Stoel behandelend ambtenaar doorkiesnummer Douwe Bos 0252-783

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;

De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen de volgende Verordening op

Nadere informatie

Reglement van orde van de raad van Beekdaelen houdende bepalingen over de vergaderingen en werkzaamheden van de raad 2019

Reglement van orde van de raad van Beekdaelen houdende bepalingen over de vergaderingen en werkzaamheden van de raad 2019 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Beekdaelen Nr. 12046 17 januari 2019 Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent reglement van orde van de raad Reglement

Nadere informatie

gezien het voorstel van het fractievoorzitteroverleg van 20 februari 2008; gezien het advies van de commissie Bestuurszaken van 27 maart 2008

gezien het voorstel van het fractievoorzitteroverleg van 20 februari 2008; gezien het advies van de commissie Bestuurszaken van 27 maart 2008 Intitulé No.: De raad van de gemeente Tholen; gezien het voorstel van het fractievoorzitteroverleg van 20 februari 2008; gezien het advies van de commissie Bestuurszaken van 27 maart 2008 gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies Gemeente Meppel 2014

Verordening op de raadscommissies Gemeente Meppel 2014 Verordening op de raadscommissies Gemeente Meppel 2014 Raadsbesluit XIII/12, nr. 257392. De R a a d der gemeente Meppel; gelet op artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet; gezien het advies van de agendacommissie;

Nadere informatie

Reglement van Orde voor de informatie-avond van de gemeenteraad van Rheden

Reglement van Orde voor de informatie-avond van de gemeenteraad van Rheden CVDR Officiële uitgave van Rheden. Nr. CVDR38780_1 7 december 2018 Reglement van Orde voor de informatie-avond van de gemeenteraad van Rheden De raad van de gemeente Rheden; gelezen het griffievoorstel

Nadere informatie

Provinciaal blad. Provinciale Staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van de voorzitter van het Presidium van 29 januari 2007;

Provinciaal blad. Provinciale Staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van de voorzitter van het Presidium van 29 januari 2007; Provinciaal blad 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 9 maart 2007, nr. 2007-14669 tot bekendmaking van het Reglement van orde voor provinciale statencommissies in Noord-Holland

Nadere informatie

Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011

Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011 RIS.5351 Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011 Was Wordt Mutatie RvO Raad Gemeente Emmen Art. 1 Begripsomschrijvingen a. amendement: voorstel tot wijziging van

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR608342_1. Verordening op de informatievergaderingen gemeente Heusden februari Officiële uitgave van Heusden.

CVDR. Nr. CVDR608342_1. Verordening op de informatievergaderingen gemeente Heusden februari Officiële uitgave van Heusden. CVDR Officiële uitgave van Heusden. Nr. CVDR608342_1 27 februari 2018 Verordening op de informatievergaderingen gemeente Heusden 2018 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Reglement van orde voor het algemeen bestuur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

PROVINCIAAL BLAD. Reglement van orde voor het algemeen bestuur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 208 24 april 2014 Reglement van orde voor het algemeen bestuur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 Gelet op Artikel 52, eerste lid aanhef

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; gelet op artikel 16 van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen het volgende reglement van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD DER GEMEENTE KERKRADE

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD DER GEMEENTE KERKRADE REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD DER GEMEENTE KERKRADE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. voorzitter: de voorzitter

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de agendacommissie van 12 januari 2017;

gelezen het voorstel van de agendacommissie van 12 januari 2017; 4.201k gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer:z85987\raad-00200/8 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van de agendacommissie van 12 januari 2017;

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR488914_1. Tijdelijke commissieverordening 2018

CVDR. Nr. CVDR488914_1. Tijdelijke commissieverordening 2018 CVDR Officiële uitgave van Rotterdam. Nr. CVDR488914_1 13 september 2018 Tijdelijke commissieverordening 2018 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het presidium van 12 april 2018

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissie Coevorden 2015

Verordening op de raadscommissie Coevorden 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Coevorden. Nr. 126912 23 december 2015 Verordening op de raadscommissie Coevorden 2015 De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van het seniorenconvent,

Nadere informatie

Algemeen bestuur. De leden van de bestuurs- en adviescommissie zijn voorgedragen door de gemeenten.

Algemeen bestuur. De leden van de bestuurs- en adviescommissie zijn voorgedragen door de gemeenten. Algemeen bestuur Onderwerp Voorgesteld besluit Korte motivering Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 8 Economisch Vestigingsklimaat Vaststellen van: 1. De verordening Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat

Nadere informatie

Verordening regelende de instelling, de samenstelling en de werkwijze van de raadscommissies

Verordening regelende de instelling, de samenstelling en de werkwijze van de raadscommissies CVDR Officiële uitgave van Katwijk. Nr. CVDR79926_1 15 november 2016 Verordening regelende de instelling, de samenstelling en de werkwijze van de raadscommissies Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012 REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening op de raadscommissies 2016

Onderwerp : Verordening op de raadscommissies 2016 Raadsvoorstel *Z02A4F67B4D* Documentnummer : INT-16-25620 Afdeling : Griffie Onderwerp : Verordening op de raadscommissies 2016 Inleiding Na besluitvorming in meerdere rondes in het seniorenconvent wordt

Nadere informatie