Besluitenlijst Commissie ABZ van 24 november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst Commissie ABZ van 24 november 2014"

Transcriptie

1 Besluitenlijst Commissie ABZ van 24 november 2014 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE ALGEMENE BESTUURLIJKE EN FINANCIELE ZAKEN d.d. 24 november 2014 (reguliere aanvang: uur). Een integrale geluidsopname van deze informele bijeenkomst van deze raadscommissie is te beluisteren op 0. Aanwezig: Mevrouw C.A. Verver-van Geesbergen (voorzitter). De heer A. Stremler (PAB), de heer A.M.J.M. Janssen (PAB), de heer M. van der Valk (VVD), mevrouw S.H. de Keizer (VVD), de heer E.B.A. Lichtenberg (CDA, de heer L.S. Essoussi (CDA), mevrouw T.C. van Es (D66), de heer J. van der Linden (D66), de heer C. de Ruijter (ChristenUnie), de heer E.J. Schotting (PvdA), mevrouw D. Yildiz-Karso (PvdA), de heer R. Lammers (Onafhankelijk Papendrecht), mevrouw J. Vos (GroenLinks) en de heer R.V. van Engelen (GroenLinks). Mevrouw M. van Wijngaarden, inzake agendapunt 5/10, De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester De heer J.N. Rozendaal, portefeuillehouder De heer R.T.A. Korteland, portefeuillehouder. De heer A.P.M.A.F. Bergmans, griffier. Afwezig: de heer A.P.J. den Dekker (ChristenUnie), de heer M.C. Hoogland (SGP), de heer A.J. Kosten (SGP) en mevrouw H.C.T.J. Hoekstra (Onafhankelijk Papendrecht). 01. Opening. De voorzitter opent de vergadering om uur en heet alle aanwezigen, waaronder mevrouw Van Wijngaarden als inspreker inzake het DKCC (n.a.v. agendapunt 10) van harte welkom. De heer Hoogland heeft laten weten dat hij zich het recht wenst voor te behouden om inhoudelijk terug te komen op de stukken die deze commissie als hamerstuk naar de raad mocht doorgeleiden. 02. Vaststelling van de agenda. Mevrouw Yildiz verzoekt agendapunt 8 te verzetten naar een ander moment, opdat de BCA eerst de gelegenheid krijgt zich hierover te beraden. De BCA wil, voorafgaand aan de behandeling in de commissie, graag een standpunt innemen over de te wijzigen financiële verordeningen. Uiteraard zal dit te zijner tijd gepaard gaan met een advies aan de commissie, resp. de raad. De commissie stemt in met dit voorstel en de daarmee gewijzigde conceptagenda wordt aangehouden. 03. Ter inzage gelegde stukken en mededelingen. Er zijn geen bijzonderheden en de commissie gaat akkoord met de voorgestelde wijze van afhandeling van de ingekomen stukken. 1

2 Besluitenlijst Commissie ABZ van 24 november Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 27 oktober Er zijn geen opmerkingen en de besluitenlijst geldt als vastgesteld. 05. Spreekrecht. Mevrouw Van Wijngaarden spreekt in naar aanleiding van agendapunt 10 (DKCC)en dat agendapunt wordt hierna direct behandeld. Zij vindt de nieuwe gang van zaken aangaande het inspreken/beraadslagen een gemiste kans voor interactieve samenwerking en een verslechtering van de communicatie met de burger. Zij spreekt in op persoonlijke titel en wil haar zorgen delen over het voornemen te komen tot een gezamenlijk DKCC. Zij legt hierbij de nadruk op de afkeer die vele generaties oorspronkelijke Papendrechters er van hebben (gehad) om de touwtjes uit handen te geven. Zij geeft hiervan een aantal voorbeelden en de positieve (wateroverlast in de polder en het stoomgemaal) en negatieve (vuilophaaldienst) resultaten hiervan. Zij heeft destijds in de Drechtraad als enige tegen het Service Centrum Drechtsteden gestemd, omdat men haar niet kon vertellen hoe Papendrecht hier beter van wordt. Wat is Papendrecht hiermee opgeschoten en waar blijft de binding met het Papendrechtse bedrijfsleven en het verenigingsleven? Waarom moet Papendrecht solidair zijn met de Drechtsteden? Zij heeft een aantal vragen aangaande het voornemen om te komen tot een gezamenlijk DKCC en de het verslag van de beantwoording van het college. Zelf blijven doen is voor het college geen optie. Waarom niet? De raad houdt de zeggenschap, veranderingen zijn mogelijk, maar dit kan financiële gevolgen hebben. Wat voor gevolgen? Hoe staan andere raden er in? Dit is geen probleem van de gemeente Papendrecht. Men beslist zelf of men iets wel/niet wil. Samenwerking is geen opmaat naar de opheffing van Papendrecht. Wat is het dan wel? De cijfers zijn gebaseerd op landelijke gegevens. Er is meerdere malen bewezen dat men niet met landelijke cijfers voor de gemeente kan rekenen. Op termijn behaalt Papendrecht , - voordeel aan het DKCC. Welke termijn, hoe zeker is dit en is dit het waard om de complete zeggenschap uit handen te geven? Verder pleit zei voor het ondersteunen van de plaatselijke ondernemers. Papendrecht is al 900 jaar een financieel gezonde en zelfstandige gemeente. Samenwerken is prima, maar alleen als je iets zelf niet kunt. Als er kennis nodig is, kan Papendrecht deze zelf inhuren. Zij mist het lef in deze plannen en het vertrouwen in het eigen kunnen, dat de echte Papendrechter kenmerkt. De eerste vraag zou moeten zijn: is dit goed voor de inwoners van Papendrecht? Heb het lef om nee te zeggen als dit niet het geval is. Tenslotte roept zij de gemeenteraad op tegen het DKCC te stemmen. Er wordt aansluitend kort van gedachten gewisseld. Hierbij wordt duidelijk dat de complete raad ook nee 2

3 Besluitenlijst Commissie ABZ van 24 november 2014 heeft gezegd en dat men in dit huis andere ideeën heeft hoe de problemen (die men in de regio denkt op te lossen met het DKCC) opgelost zouden kunnen worden. Men heeft het college dan ook gestimuleerd dit goede plan aan de man te brengen. Als raad wordt in zorgvuldigheid de grens van wel/niet samenwerken aangegeven. Men heeft wel het idee dat de raad/fracties de grens op gebied van samenwerking anders legt dan de inspreker van hedenavond. Verder wordt er gesproken over het steunen van plaatselijke ondernemers en (de voor- en nadelen van) inhuren van expertise. De voorzitter bedankt hierop alle sprekers voor hun inbreng en sluit dit agendapunt, waarna agendapunt 10 aan de orde komt (als punt 06). 06. Drechtstedelijk Klantcontact Centrum (DKCC). Ph JR Dit agendapunt is geagendeerd (aanvankelijk als punt 10) op verzoek van de commissie naar aanleiding van de voorgaande commissievergadering ABZ. Voorafgaand wenst de portefeuillehouder, de heer Rozendaal, het woord tot de raad te richten. Op verzoek van de raad heeft het college zich bezonnen over het vorige voorstel en is men in de regio de 3 modellen aan het vergelijken: het netwerk model, het hostingsmodel en het GRD model. Dit met de duidelijke wens van de gemeente Papendrecht niet deel te willen nemen aan het hostingsmodel. De portefeuillehouder hoopt hier in de volgende vergadering meer duidelijkheid over te kunnen bieden. Aansluitend wordt er over diverse punten met de portefeuillehouder en tussen de leden van de commissie van gedachten gewisseld c.q. worden er vragen en antwoorden met elkaar uitgewisseld over zaken zoals: de oorsprong van het DKCC model, goede dienstverlening op lange termijn zal een aantal wijzigingen tot gevolg hebben, alles zelf doen leidt tot hogere kosten, zeker op lange termijn, Papendrecht wil het eigen personeel blijven behouden en het doel is: zo goed mogelijke kwaliteit en toegankelijkheid voor de Papendrechtse burger. Verder vraagt men zich af welk probleem men wil oplossen (eisen vanuit de Rijksoverheid in de toekomst) en wordt er gesproken over de juiste vorm van samenwerking vinden om de grote opgaven te kunnen realiseren. Ook dient het voorstel getoetst te worden aan de eigen Visie op intergemeentelijke samenwerking. Tevens is er behoefte op de hoogte te worden gehouden van de voortgang en wordt er aangegeven dat Zwijndrecht ook geen voorstander is van het hostingsmodel. De heer Lammers spreekt zijn zorgen uit over het feit dat de organisatie van de verkiezingen onderdeel zullen zijn van een eventueel ander te kiezen model. (OP wil dit zelf in Papendrecht blijven organiseren en wanneer er sprake is van een niet gewenst model, zal OP een referendum/opiniepeiling inzetten.) De beraadslagingen worden hierop, in afwachting van een nadere notitie van het college, afgesloten. 07. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Papendrecht. De commissie spreekt het advies uit dat onderhavige stukken met een positief advies en als hamerstuk naar de raad kunnen worden doorgeleid. Ph CJMdB 3

4 Besluitenlijst Commissie ABZ van 24 november Voorstel tot het vaststellen van de 2 e Concernrapportage Er wordt over een aantal punten van gedachten gewisseld c.q. worden er diverse vragen en antwoorden met elkaar uitgewisseld over zaken zoals: het overhevelen van de WMO kosten naar de Algemene Reserve, de leesbaarheid van het document, asbestsanering onderwijs, herhuisvesting Jeugd -en Jongerenwerk, toevoeging risicoreserves grondexploitaties en de frictiekosten personeel. Tevens komt aan de orde de GRD (trap af) bezuiniging/onderbesteding minimabeleid, totale herijking van de reservepositie, de verhouding tussen de verlaging van het budget WMO activiteiten en de te verwachten extra taken. Tenslotte wordt er gesproken over de gemeentelijke bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd, het aantal medewerkers van de kinderboerderij, de verkeersveiligheidsplannen, de toename van de vergaderdrukte GR Drechtsteden en een eventuele extra vergoeding. De voorzitter doet, gezien de tijd en het aantal onderwerpen, een ordevoorstel aangaande de manier van discussiëren. Zij stelt voor op inhoud te blijven en kernachtig te discussiëren. Hierbij kijkt zij nadrukkelijk naar de heer Lammers. Dit punt afsluitend spreekt de commissie het advies uit dat de onderhavige stukken als bespreekstuk kunnen worden doorgeleid naar de gemeenteraad. 09. Voorstel tot het vaststellen van de Marktverordening Papendrecht. Er wordt een aantal korte vragen gesteld aangaande de tekening van het (nieuwe) Marktplein, de dag wanneer de markt plaatsvindt en het betrekken van de marktkraamhouders. De commissie spreekt aansluitend het advies uit dat onderhavige stukken met een positief advies en als hamerstuk naar de raad kunnen worden doorgeleid. Ph RK Ph RK 10. Huis van de democratie. Ph RK Dit agendapunt is opgevoerd op verzoek van de fractie van OP. De heer Lammers vraagt de commissie om een reactie op de brief/oplegnotitie. Hierop volgt een korte uitwisseling van gedachten, waarin wordt aangegeven dat men ondanks de mooie plannen geen behoefte heeft aan een Huis van de democratie. De dagelijkse realiteit geeft (financiële) beperkingen aan mooie plannen. Hier komt bij dat kiezers ook in het gemeentehuis terecht kunnen en dat daar geen apart Huis van de democratie voor nodig is. Tevens kunnen raadsleden burgers ook zelf opzoeken. Belangrijk is dat de burger zijn/haar weg weet te vinden naar de politiek. De heer Lammers is teleurgesteld dat er negatief wordt gereageerd op zijn inbreng en het feit dat men de genoemde creatieve voorstellen niet wil bespreken. Hij verlaat aansluitend zonder kennisgeving de vergadering. Mevrouw Van Es stelt voor dat agendapunten die door de heer Lammers worden ingediend voortaan aan het eind van de vergadering worden ingepland. Dit in verband met het feit dat hij dan niet voortijdig de vergadering zal verlaten. Dit punt wordt hierop afgesloten. 11. Onderhoud gemeentehuis. Ph RK De portefeuillehouder verzorgt een presentatie over het onderhoud van het gemeentehuis. Aansluitend volgt er een korte 4

5 Besluitenlijst Commissie ABZ van 24 november 2014 uitwisseling van gedachten waarbij de volgende discussie- en vraagpunten aan de orde komen, zoals: gematigd flexen (niet iedereen een eigen bureau, maar in domeinen werken) en voorbereiding op het nieuwe werken, de mogelijke inrichting van de vergaderzaal (V-opstelling) in lijn met het dualisme, aandacht voor duurzaamheid en de gevel van het gemeentehuis en het kredietvoorstel. Tevens wordt er gesproken over de duur van de verbouwing (7-9 maanden) en waar de raad vergadert tijdens deze verbouwing, (geen) aparte fractie kamers/opberg- en overlegruimte, de hoogte van het plafond niet verlagen, besteed geld/aandacht aan de stoelen, nadruk leggen op transparantie naar/voor de burgers, het bestaan van de interruptieknop, en communicatie naar de burgers aangaande het onderhoud. Aansluitend dankt de voorzitter de portefeuillehouder voor de presentatie en sluit dit agendapunt af. 12. Terugblik op de Drechtstedendinsdag van 04 november Er zijn geen bijzonderheden. 13. Voorbereiding op de Drechtstedendinsdag van 02 december Er zijn geen bijzonderheden. 14. Regionale aangelegenheden (overig): a. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid b. Alblasserwaard- Vijfherenlanden. Ph CJMdB Ph JNR Er zijn geen bijzonderheden. 15. Rondvraag. Er zijn geen vragen. 16. Sluiting. Er zijn verder geen bijzonderheden en de voorzitter sluit de bijeenkomst om uur, onder dankzegging aan eenieder voor diens inbreng. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken op 05 januari A.P.M.A.F. Bergmans (griffier) Mevrouw C.A. Verver(voorzitter). Ciedatum ACTIEPUNTENLIJST COMMISSIE ALGEMENE BESTUURLIJKE EN FINANCIELE ZAKEN (zoals deze luidt na de vergadering op ) Omschrijving Status 5

6 Functioneel- en technisch PVE Groot onderhoud gemeentehuis Papendrecht De resultaten ABZ 24 november 2014

7 Inhoudsopgave 1. Coalitieakkoord 2. Historie 3. Resultaten Functioneel PVE 4. Resultaten Technisch PVE 5. Resultaten Raad 6. Randvoorwaarden concept 7. Samenvattend 8. Processtappen 9. Vragen

8 Coalitieakkoord De gemeente heeft te maken met veranderende, complexere en nieuwe taken. Om ambities waar te maken, beschikt de gemeente over een gemotiveerd, deskundig en flexibel ambtelijk apparaat, dat zich waar wenselijk aanpast aan de veranderende eisen die inwoners en samenleving stellen. Ook grotere flexibiliteit voor gebruik door ambtenaren en gebruiksmogelijkheden voor geïnteresseerde maatschappelijke organisaties is een belangrijk aandachtspunt. De dienstverlening en informatievoorziening moeten snel en goed toegankelijk zijn via de balie in het eigen gemeentehuis, via oude én nieuwe media. Het gemeentehuis moet passen bij de veranderende rol van de overheid en een uitnodigende uitstraling hebben. De coalitie kiest voor een noodzakelijk en doelmatig groot onderhoud aan het gemeentehuis, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan een moderne ontvangstruimte en balie en een multifunctioneel (gemeente gerelateerd) te gebruiken raadzaal. Ook grotere flexibiliteit voor gebruik door ambtenaren en gebruiksmogelijkheden voor geïnteresseerde maatschappelijke organisaties is een belangrijk aandachtspunt.

9 3) Resultaten Functioneel PVE 1. Raadzaal en ontvangsthal 2. Voldoende ruimte voor overleggen of ontmoeten 3. Afdelingen bij elkaar 4. Goede ICT voorziening 5. Ruimte voor verhuur bij leegstand 6. Multifunctioneel gebruik van ruimten 7. Veilige omgeving (receptie)

10 4) Resultaten Technisch PVE 1. Klimaat en controle (openslaande ramen) 2. Noodstroom hoger gelegen 3. Beheer- en onderhoud controleerbaar 4. Van C naar A label (VR2 installatie) 5. Verhogen van thermisch/hygrisch comfort 6. Duurzame verlichting (LED of hoogfrequent) 7. Akoestisch comfort 8. Zonnepanelen 9. Groenvoorziening 10.Zonnewering>Zon- en lichtwering

11 5) Resultaten Raad 1. Fractiekamers 2. Raadzaal beteren interactie tussen raad en bezoekers 3. Uitnodigen van burgers > entree 4. Trouw locatie optimaliseren > eigen entree Voorbeeldfoto s zijn gebruikt bij informatieve bijeenkomst raad

12 Voorbeelden

13 Voorbeelden

14 Voorbeelden

15 6) Randvoorwaarden concept 1. Duurzaam Electra, onderhoud, water etc. 2. Sober en doelmatig (aandacht voor representativiteit) 3. Onderhoud, reiniging en beheer 4. Wet- en regelgeving 5. Multifunctioneel gebruik 6. Flexibel gebruik ihkv organisatieontwikkeling

16 8) Samenvattend 1. Gematigd flexen 2. Sober en doelmatig met aandacht voor representativiteit. 3. Extra aandacht voor klimaat 4. Uitwerken van de nieuwe manier van Dienstverlening 5. Entree en ontvangst moet uitnodigen

17 7) Processtappen 1. 24/11 ABZ PPT 2. Betrokkenheid Ondernemingsraad Januari Kredietaanvraag naar college 4. 9 februari Commissie ABZ 5. 5 maart Raad

18 Vragen?

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE ABZ d.d. 29 februari 2016 (reguliere aanvang: uur).

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE ABZ d.d. 29 februari 2016 (reguliere aanvang: uur). BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE ABZ d.d. 29 februari 2016 (reguliere aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze informele bijeenkomst van deze raadscommissie

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTE d.d. 10 juni (aanvang: 20.00 uur).

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTE d.d. 10 juni (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst Commissie Ruimte van 10 juni 2015 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTE d.d. 10 juni (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze informele

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie ABZ van 23 juni 2014

Besluitenlijst Commissie ABZ van 23 juni 2014 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE ALGEMENE BESTUURLIJKE EN FINANCIELE ZAKEN d.d. 23 juni 2014 (reguliere aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze informele

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTE d.d. 05 februari 2014.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTE d.d. 05 februari 2014. Besluitenlijst Commissie Ruimte van 05 februari 2014 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTE d.d. 05 februari 2014. Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

GRz TWK/MX. GR3 06.o5.2oio 0029 x Papendrecht. Postbus 619 3300 AP DORDRECHT. Regiogriffie. Geachte heer, mevrouw,

GRz TWK/MX. GR3 06.o5.2oio 0029 x Papendrecht. Postbus 619 3300 AP DORDRECHT. Regiogriffie. Geachte heer, mevrouw, illll IIIII IIIll Iliil IIIll Illtt IIIll tllli IIIII Illfl IIÜ! 11111 lllfl Uil 1111 MPGR32010050609440029 GRz TWK/MX GR3 06.o5.2oio 0029 x Papendrecht Regiogriffie Postbus 619 3300 AP DRDRECHT datum

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn:

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn: gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 26 maart 2015 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 24 april 2008, aanvang 19.30 uur.

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 24 april 2008, aanvang 19.30 uur. Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 24 april 2008, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, voorzitter; De dames A.J. van der Beek-Baas

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 31 oktober 2005 Van tot uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 31 oktober 2005 Van tot uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 31 oktober 2005 Van 20.00 tot 21.30 uur. 0. Aanwezig: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren R.V. van Engelen (GL), W. Goudriaan (SGP), F. Hoek

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 15 oktober 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 22.00 uur Sluiting: 22.45 uur

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad van Papendrecht gehouden op 20 september 2012, aanvang 20.00 uur.

Verslag van de openbare vergadering van de raad van Papendrecht gehouden op 20 september 2012, aanvang 20.00 uur. Verslag van de openbare vergadering van de raad van Papendrecht gehouden op 20 september 2012, aanvang 20.00 uur. Een integrale geluidsopname van deze vergadering van de raad is te beluisteren op www.papendrecht.nl

Nadere informatie

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst.

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 4 april 2013 bij wijkplatform Kraaihoek/Middenpolder vanaf 20.00 uur tot 21.20 uur. Aanwezig: De heer A. Rietveld, plv. voorzitter; De heer A.P.M.A.F. Bergmans,

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Van 3 februari 2015 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: Griffier: Leden: College van B & W: dhr. R. Zwijgers (CDA) mevr. A. Goslings de heren A. de Bruin

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 19 april 2011 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 19 april 2011 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst Commissie ABZ van 19 april 2011 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 19 april 2011 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST (14592\...) Datum : donderdag 24 mei 2012 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer

Nadere informatie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Datum: 20 november 2012 met voortzetting op 21 november 2012 Plaats: raadszaal gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk Tijd: 19.30 uur ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadcommissie Ruimte d.d. 26 januari 2010.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadcommissie Ruimte d.d. 26 januari 2010. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadcommissie Ruimte d.d. 26 januari 2010. Een integrale geluidsopname van deze vergadering van de raadscommissie is te beluisteren op www.papendrecht.nl.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Samenleving d.d. 09 april 2008.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Samenleving d.d. 09 april 2008. Besluitenlijst Commissie Samenleving 09 april 2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Samenleving d.d. 09 april 2008. 0. Aanwezig: De heer L. van Halm, Voorzitter. De dames M.

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

Verslag Commissie Ruimte 14 november 2006

Verslag Commissie Ruimte 14 november 2006 Verslag Commissie Ruimte 14 november 2006 Verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte d.d. 14 november 2006. 0. Aanwezig: De heer R. V. van Engelen, Voorzitter. Mw. A.J. van der Beek Baas

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG

KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG (activiteiten van het jeugd en jongerenwerk), Besluit B Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014

Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalburg. Nr. 13475 13 maart 2014 Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Lid:

Nadere informatie

Actie/info Onderwerp Besluit

Actie/info Onderwerp Besluit BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2011. Aanwezig: H.H. Jonker, burgemeester T.A. Stoop, wethouder G.B. van der Vlies, wethouder F.J. van de Velde, wethouder

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 14 februari Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter. Dhr. R. van Lavieren. Dhr. J.H.

Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 14 februari Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter. Dhr. R. van Lavieren. Dhr. J.H. Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 14 februari 2012 Aanvang Einde Plaats : 20.45 uur : 21.50 uur : burgerzaal Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter Afwezig: Dhr. R. van Lavieren Dhr. O. Yilmaz Dhr. J.H.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN PAPEN- DRECHT GEHOUDEN OP 10 JULI 2014 OM 20.00 UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN PAPEN- DRECHT GEHOUDEN OP 10 JULI 2014 OM 20.00 UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN PAPEN- DRECHT GEHOUDEN OP 10 JULI 2014 OM 20.00 UUR. Een integrale geluidsopname van deze vergadering van de raad is te beluisteren op www.papendrecht.nl

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN PAPENDRECHT GEHOUDEN OP 18 JUNI 2015 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN PAPENDRECHT GEHOUDEN OP 18 JUNI 2015 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN PAPENDRECHT GEHOUDEN OP 18 JUNI 2015 OM 20.00 UUR. Een integrale geluidsopname van deze vergadering van de raad is te beluisteren op www.papendrecht.nl

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur.

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Aanwezig: De heer E. Schotting, plv. voorzitter; Mevrouw N.M. van Dijk, secretaresse PMV; Mevrouw N.M. Vergeer, PMV

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein

Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein Artikel 1 : Algemeen 1. Dit huishoudelijk reglement is opgesteld in overeenstemming met artikel 6, zevende lid, van de Verordening burger- en cliëntenparticipatie

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG

KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG (aan- en verkoop en verhuur onroerend goed), Besluit D Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer J.W.C.J.M. de Kort (i.p.v. de heer M.J.P.M. Post) Leden : De heer

Nadere informatie

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden,

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden, Agenda commissie Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n Kenmerk : MB/ Onderwerp : Agenda vergadering Strijen, 26 augustus 2010 Geachte commissieleden,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) Datum besluit College: dinsdag 28 juni 2005. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering van

Nadere informatie

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST (17549\...) Datum : dinsdag 2 december 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer C. Nijhoff (commissievoorzitter), de heer G.J. van Weelden (raadslid

Nadere informatie

F. van Beeck, E. Croonenberg, K. Joosten, M. Kuijpers, W. Truyen, J. Westenberg

F. van Beeck, E. Croonenberg, K. Joosten, M. Kuijpers, W. Truyen, J. Westenberg CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE WELZIJN GEMEENTE WEERT D.D. 27-11-2012 Voorzitter Commissiegriffier H.P.M. Lempens P.A.W. Otten Aanwezig de leden G.J. van Buuren (VVD), G.J.W. Gabriëls (WL), C.J.C.

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie ABZ van 30 september 2015.

Besluitenlijst Commissie ABZ van 30 september 2015. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE ALGEMENE BESTUURLIJKE EN FINANCIELE ZAKEN d.d. 30 september 2015 (reguliere aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Raadsvergadering 13 oktober Onderwerp Inrichting raadzaal en gebruik audiovisuele middelen vernieuwbouw gemeentehuis

Raadsvergadering 13 oktober Onderwerp Inrichting raadzaal en gebruik audiovisuele middelen vernieuwbouw gemeentehuis RAADSVOORSTEL Datum en nummer 11 oktober 2016, nummer Raadsvergadering 13 oktober 2016 Agendapunt 12 Programmaveld Bestuur & Regio Portefeuillehouder A.J. van Eekelen Wettelijke basis Onderwerp Inrichting

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTE d.d. 10 februari 2016 (reguliere aanvang: uur).

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTE d.d. 10 februari 2016 (reguliere aanvang: uur). Besluitenlijst Commissie Ruimte van 10 februari 2016 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTE d.d. 10 februari 2016 (reguliere aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

Besluitenlijst Not

Besluitenlijst Not Besluitenlijst Not14-0161 Onderwerp: Aanwezigen: Afwezigen: Bestuurlijk: Raadscommissie Middelen/Stadsbeheer d.d. 12 mei 2014, 20.00 uur De heer A. Harren (voorzitter), mevrouw E.A.Schreiner raadsgriffier

Nadere informatie

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Nr. 2011-20 OPENBAAR G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Aanwezig: J.P. Tanis, J.A. Lavooi, A. de Waard, A.G.M. van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN GEMEENTE WEERT D.D. 07-03-2012

CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN GEMEENTE WEERT D.D. 07-03-2012 CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN GEMEENTE WEERT D.D. 07-03-2012 Voorzitter Commissiegriffier Aanwezig de leden Afwezig de leden Plaatsvervangende leden Deelnemers aan de beraadslagingen

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

De leden van het Platform Maatschappelijke Verkenning. Geachte dames en heren,

De leden van het Platform Maatschappelijke Verkenning. Geachte dames en heren, De leden van het Platform Maatschappelijke Verkenning datum 18 september 2006 behandeld door Griffie ons kenmerk -- doorkiesnummer 078-6418322 faxnummer 078-6418316 onderwerp Uitnodiging vergadering PMV

Nadere informatie

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008 Agenda commissie Aan de leden van de commissie Wonen & Werken van de gemeente S t r i j e n Kenmerk Onderwerp : MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008 Geachte commissieleden, Namens de plv.

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevr. T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevr. A. Dijkstra-Wijbenga de heer G. Dijkstra de heer C.C.

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

C. Bor burgerraadslid v v v v v v J.B.M. Karens burgerraadslid v v v v v v. J. Loeve burgerraadslid v v v v v v

C. Bor burgerraadslid v v v v v v J.B.M. Karens burgerraadslid v v v v v v. J. Loeve burgerraadslid v v v v v v Besluitenlijst Oordeelsvormende bijeenkomst gemeenteraad Sliedrecht op dinsdag 14 april 2015 Aanwezig/woordvoering 9 10 11 13 14 15 SGP-ChristenUnie M. Visser raadslid v v v v v v H.M. Baars-Mulder raadslid

Nadere informatie

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 Aanwezig: Hermine van den Berg (voorzitter commissie Leefomgeving), Monique van Gerwen (fractievoorzitter GL, plv. commissievoorzitter),

Nadere informatie

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 Aanwezig: de dames J.M. Nieboer (wethouder) en C.P. Verrips (directiesecretaris) en de heren

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie ABZ van 16 juni 2014

Besluitenlijst Commissie ABZ van 16 juni 2014 Besluitenlijst Commissie ABZ van 16 juni 2014 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE ALGEMENE BESTUURLIJKE EN FINANCIELE ZAKEN d.d. 16 juni 2014 (reguliere aanvang: 20.00 uur).

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

BESLUITENLIJST OPENBARE COLLEGEVERGADERING VAN 17 mei 2016

BESLUITENLIJST OPENBARE COLLEGEVERGADERING VAN 17 mei 2016 BESLUITENLIJST OPENBARE COLLEGEVERGADERING VAN 17 mei Aanwezig: De wnd. burgemeester, de heer M. Houtman De wethouder I, de heer W. van der Leij De wethouder II, de heer T. Meijdam De wethouder III, de

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE SAMENLEVING d.d. 16 MEI 2013 AANVANG 20.00 UUR.

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE SAMENLEVING d.d. 16 MEI 2013 AANVANG 20.00 UUR. UITGEBREIDE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE SAMENLEVING d.d. 16 MEI 2013 AANVANG 20.00 UUR. Een integrale geluidsopname van deze vergadering van de raadscommissie is te

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Oirschot, gehouden op dinsdag, 23 oktober 2007, aanvang uur in het gemeentehuis.

Openbare Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Oirschot, gehouden op dinsdag, 23 oktober 2007, aanvang uur in het gemeentehuis. Openbare Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Oirschot, gehouden op dinsdag, 23 oktober 2007, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. AANWEZIG: Ruud Severijns, voorzitter Ad van den Akker

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen van diverse te harmoniseren beleidsstukken Gooise Meren 2016.

Voorstel : Vaststellen van diverse te harmoniseren beleidsstukken Gooise Meren 2016. Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 4 januari 2016 Raadsvoorstelnummer : RV16.007 Portefeuillehouder : Stuurgroep Datum raadsverzending : 15 december 2015 Voorstel : Vaststellen van diverse te harmoniseren

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: de heer H.A. Nieuwstraten, portefeuillehouder;

Afwezig met kennisgeving: de heer H.A. Nieuwstraten, portefeuillehouder; Verslag van de openbare vergadering van de raad van Papendrecht gehouden op 26 januari 2012, aanvang 20.00 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, voorzitter; De dames T.C. van Es (D66), M. den Hartog-De

Nadere informatie

Besluitenlijst. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 22 september 2015 om 19.30 uur.

Besluitenlijst. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 22 september 2015 om 19.30 uur. Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 22 september 2015 om 19.30 uur. Aanwezig: Voorzitter : de heer T.C. Segers Griffier : mevrouw L. Randsdorp

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom. Verslag vergadering Presidium 20 november 2014 Aanwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), mevr. L. Kingma-Gardenier (VVD), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G.

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Notulen. 2. Vaststelling commissieagenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Notulen. 2. Vaststelling commissieagenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Notulen Commissie : Maatschappelijke Zaken Vergadering d.d. : 6 september 2010 om 20.00 uur Voorzitter : de heer W.J. Tuijnman Griffier : de heer M.A. Bourdrez Aanwezige leden : de dames E.B. Kooijman-Gross

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 30 januari 2014 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 21.35 uur Sluiting: 23.00 uur

Nadere informatie

Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners

Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners 1 Waarom veranderen? We willen dualer debatteren We willen korter/ efficiënter vergaderen We willen meer

Nadere informatie

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk. BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 28 september U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie