Kwaliteitsjaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsjaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Kwaliteitsjaarverslag 2013 Op eigen wijze wonen... WoonZorgcentra Haaglanden 1

2 Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding 3 2. Algemeen Korte terugblik op Visie op cliënt en kwaliteit 2.3. Kwaliteitssysteem 2.4. Participatie 3. Verantwoording Normen Goede Zorg 8 4. Samenhang met andere kwaliteitsprojecten Afsluiting kwaliteitsjaar 2013, vooruitblik Kwaliteitsjaarverslag 2013 WZH Prinsenhof

3 1. Inleiding Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van WZH Prinsenhof. Jaarlijks legt Stichting WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) verantwoording af over het gevoerde beleid via het officiële WZH jaardocument. Daarnaast wordt per locatie een kwaliteitsjaarverslag geschreven waarin lokale ontwikkelingen in het kwaliteitsbeleid en andere specifieke aandachtspunten uit het afgelopen jaar uitgebreider staan beschreven. Voor het managementteam, de medewerkers, vrijwilligers, cliënten en mantelzorgers biedt dit verslag informatie over wat er op het gebied van kwaliteitsbeleid in 2013 tot stand is gekomen, maar ook over plannen en acties voor WZH Prinsenhof is een woonzorgcentrum gelegen in een groene, parkachtige omgeving aan de rand van Leidschendam. Het woonzorgcentrum biedt zorg aan 181 cliënten. In WZH Prinsenhof kan men terecht voor revalidatiezorg, om bijvoorbeeld te revalideren of op te knappen na een ziekenhuisverblijf. Daarnaast wordt er verpleeghuiszorg geboden aan somatische cliënten. WZH Prinsenhof heeft ook een afdeling kleinschalig wonen, speciaal voor dementerende ouderen. Naast intramurale zorg biedt WZH Prinsenhof ook extramurale zorg. Het woonzorgcentrum heeft één dagbehandeling gericht op psychogeriatrische cliënten en één dagbehandeling op somatische cliënten. Ook biedt WZH Prinsenhof thuiszorg van WZH Zorg in de buurt aan cliënten in de wijk aan. De verschillende zorgproducten en diensten van WZH Prinsenhof stellen de cliënt in staat om zo lang mogelijk te leven zoals de cliënt dit zelf wil. WZH Prinsenhof biedt professionele zorg in een woonomgeving die herkenning, veiligheid en vertrouwdheid biedt. Een zorgteam ondersteunt de cliënt bij de dagelijkse lichamelijke en huishoudelijke verzorging. 3

4 2. Algemeen 2.1. Korte terugblik op 2013 In 2013 zijn met de implementatie van de cliëntagenda de wensen en behoeften van cliënten geïnventariseerd. Met behulp van de cliënt- en medewerkeragenda wordt de zorg zo ingericht dat elke cliënt de juiste zorg krijgt op het juiste tijdstip. Ook is geïnvesteerd in de veiligheid van WZH Prinsenhof. Medewerkers hebben trainingen bedrijfshulpverlening (BHV) gevolgd. Na de trainingen waren er voldoende BHV ers om 24/7 minimaal één BHV er in huis te hebben. Ook is in 2013 een verpleegkundig team opgezet. Dit team vangt zestien van de 24 uur de achterwacht op van WZH Prinsenhof. De overige acht uren worden opgevangen door de achterwacht van WZH regio noord. WZH Prinsenhof is in 2013 bezig geweest met het bevorderen van de gastvriendelijkheid. Het locatiemanagementteam heeft bijeenkomsten georganiseerd voor alle medewerkers van WZH Prinsenhof. Tijdens deze bijeenkomsten is gezamenlijk een gedragscode geschreven. Deze gedragscode, door alle medewerkers ondertekend, is een rode draad in teamoverleggen en functioneringsgesprekken. In 2014 zal een externe audit plaatsvinden op het gebied van gastvrijheid in WZH Prinsenhof. WZH Prinsenhof heeft zich ook verder ontwikkeld op het gebied van kleinschalig wonen. De activiteitenbegeleiders komen naar de afdeling toe om activiteiten in de huiskamers te organiseren. De keukens van de afdeling PG zijn verbouwd en er wordt elke dag met verse producten gekookt. Er wordt in WZH Prinsenhof sinds maart 2013 ook decentraal besteld. Zo kan elke afdeling het eten en drinken afstemmen op de wensen en behoeften van haar cliënten. De geriatrische revalidatiezorg (GRZ) van WZH Prinsenhof heeft zich in 2013 op de kaart gezet. Er is een therapeutisch klimaat gecreëerd. Er is een fitnessruimte aangelegd die elk moment van de dag beschikbaar is voor revalidatiecliënten. De zorg is vormgegeven in zorgpaden en de financiering gaat volgens diagnosebehandelcombinaties (DBC s). De GRZ heeft ook een eigen behandeldossier ontwikkeld. In oktober 2013 is WZH Prinsenhof geaudit door Stichting Perspekt op het kwaliteitssysteem Prezo. Aan de hand van de CQ-index (april/mei 2013), de praktijk, instrumenten en verbeterplannen is WZH Prinsenhof beoordeeld. WZH Prinsenhof heeft zowel het Prezo gouden (extramuraal) als het Prezo zilveren (intramuraal) keurmerk behaald. In het vierde kwartaal van 2013 is een start gemaakt met de eerste fase van de uitrol van het Digitaal ZorgDossier (DZD). De tweede fase van de uitrol zal in 2014 plaatsvinden. Naar verwachting zal WZH Prinsenhof in de zomer van 2014 compleet overgestapt zijn naar het Digitaal ZorgDossier Visie op cliënt en kwaliteit Binnen WZH is op kwaliteitsgebied het Kwaliteitskader voor de sector Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VV&T) het uitgangspunt in het doen, denken en handelen. De kwaliteit van leven van de cliënt staat hierbij centraal. Als hulpmiddel wordt een kwaliteitssysteem ingezet, waarbij WZH gekozen heeft voor Prezo. Prezo staat voor PREstatiemodel ZOrg. Het is een integraal kwaliteitssysteem voor de intramurale ouderenzorg en thuiszorg. Het is daarnaast een systeem dat de normen voor Goede Zorg als vertrekpunt neemt en de (cliënt)prestaties centraal stelt. Bij Prezo staan dus niet het systeem met procedures en protocollen centraal, maar de resultaten voor de cliënt ofwel de prestaties. Daardoor sluit dit systeem goed aan op de visie van WZH. 4 Kwaliteitsjaarverslag 2013 WZH Prinsenhof

5 WZH wil met het kwaliteitsbeleid de volgende doelstellingen realiseren: De kwaliteit van leven van de cliënten verhogen door de standaard van dienstverlening naar een kwalitatief hoger niveau te tillen. Een uniform kwaliteitssysteem binnen WZH hanteren, namelijk Prezo. Verantwoord ondernemerschap borgen. Onderscheiden van andere zorginstellingen door een stap verder te gaan in kwaliteitsontwikkeling dan alleen de wet- en regelgeving. Ontwikkelen en borgen van kwaliteitsinstrumenten op locatie (zoals melding van incidenten, klachten, interne audits, kwartaalreviews en meetweek), zodat interne stuurinformatie optimaal gebruikt wordt en de plan-do-check-act (PDCA) cyclus in de bedrijfsvoering geïntegreerd is. Ontwikkelen en borgen van een algemeen toegankelijk en up to date kwaliteitsdocumentenbeheersysteem. Ontwikkelen en borgen van een WZH-auditteam en een intern auditteam per locatie van WZH om de interne toetsing op kwaliteitseisen en actualiteit van procedures te borgen. Stimuleren van deskundigheidsbevordering en kennisoverdracht door het aanbieden van (bij)scholing, klinische lessen en opleidingen op individueel niveau. Voldoen aan de wettelijke regelgeving, externe verantwoording en het Kwaliteitskader Goede Zorg Kwaliteitssysteem Kwaliteitszorg is dynamisch en cyclisch. Dynamisch omdat er voortdurend ontwikkeling is in zorgvraag en zorgaanbod en de wet- en regelgeving van de VVT-sector. Cyclisch omdat de kwaliteitsactiviteiten na de evaluatie herhaald moeten worden om verder te verbeteren. WZH is dan ook voortdurend in beweging en streeft continu naar verbetering van alle aspecten die relevant zijn voor wonen, welzijn en zorg voor de cliënten. WZH Prinsenhof is in 2011 gestart met het inrichten van het kwaliteitssysteem volgens de richtlijnen van Prezo. Hiermee zijn de procedures en protocollen voor het primaire zorgproces gewaarborgd. De instrumenten zijn vindbaar in een digitale database, KRS. Alle medewerkers van WZH Prinsenhof kunnen in deze database op onderwerp de bijbehorende documenten vinden. WZH Prinsenhof wordt elk jaar getoetst of het Prezo kwaliteitssysteem geïmplementeerd en geborgd is. In 2013 is het Prezo zilveren keurmerk behaald. Audit Prezo Aan de hand van de uitkomsten van de pre-audit 2012 en de CQ-index 2013 zijn verbeterplannen geschreven en verbeteracties uitgevoerd om de implementatie en borging van Prezo in WZH Prinsenhof te verbeteren. In oktober 2013 heeft een afrondende audit plaatsgevonden. WZH Prinsenhof heeft het Prezo gouden keurmerk behaald voor extramurale zorg en het Prezo zilveren keurmerk voor intramuraal. In 2014 zal een tussentijdse audit gehouden worden om te toetsen of het keurmerk behouden mag worden. Cliëntgebonden indicatoren (CQ-index) Minimaal één keer per twee jaar laat WZH meten hoe de cliënten de kwaliteit van de zorg ervaren. Dat gebeurt door een onafhankelijk bureau met een vastgestelde vragenlijst (de zogenaamde CQ-index). Hierbij wordt de cliënttevredenheid gemeten ten opzichte van de vastgestelde thema s van het Kwaliteitskader. Een CQ-meting is eens per twee jaar verplicht. In WZH Prinsenhof is in 2013 de CQ-index zowel intra- als extramuraal afgenomen. Ook de dagbehandelingen en de afdeling revalidatie deden mee aan het onderzoek. De uitslagen zijn geanalyseerd en vervolgens gebruikt voor verbeterplannen voor de toekomst. Ook zijn de uitslagen teruggekoppeld naar medewerkers, cliënten en familieleden/contactpersonen van cliënten. 5

6 Zorginhoudelijke indicatoren (ZI) Ieder jaar levert WZH gegevens aan waarmee zij de kwaliteit van zorginhoudelijke aspecten aangeven. Hiermee worden de zogenaamde Zorginhoudelijke Indicatoren(ZI) gemeten. Een ZI-meting is jaarlijks verplicht. Zorgorganisaties krijgen hun meetresultaten teruggekoppeld. Per locatie krijgen de medewerkers en het locatiemanagementteam hiermee inzicht in de punten waarop ze de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren. De resultaten zijn ook belangrijke informatie voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Zorgkantoor en cliënten. De Inspectie kan namelijk op basis hiervan haar toezicht inrichten, het Zorgkantoor kan op basis van kwaliteitsgegevens zorg inkopen en cliënten kunnen goed geïnformeerd kiezen waar zij zorg willen afnemen. Daarnaast geven de zorgorganisaties openbaarheid over hun prestaties op de indicatoren voor Goede Zorg via het jaardocument en via vergelijkingssites zoals Participatie Cliënten Elke locatie heeft een lokale Cliëntenraad. De lokale raden worden betrokken bij diverse verbetertrajecten op locatie. De voorzitter van de lokale Cliëntenraad vertegenwoordigt de locatie in de Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad (CCR) heeft als medezeggenschapsorgaan een signalerende functie over het kwaliteitsniveau van zorg- en dienstverlening dat door WZH wordt gerealiseerd. De CCR heeft hierover periodiek overleg met de directie. De Cliëntenraad van WZH Prinsenhof is primair betrokken bij organisatieontwikkelingen en heeft een adviserende functie in beleidsbeslissingen die direct en indirect gevolgen hebben voor de cliënten. Op het gebied van onder andere veiligheid, gezondheid, hygiëne, kwaliteitsbeleid en klachten heeft de Cliëntenraad verzwaard adviesrecht onder gebruikelijk voorbehoud van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. In tweede instantie participeert de Cliëntenraad bij beleidsontwikkeling en (verbeter)trajecten. Onder auspiciën van de Cliëntenraad wordt minimaal één keer per twee jaar een kwaliteitstoetsing onder somatische cliënten en familie/relaties van PG-cliënten gehouden (CQ-index). Daarnaast is de Cliëntenraad betrokken bij familiebijeenkomsten en geeft advies inzake algemene correspondentie aan cliënten of hun vertegenwoordigers. De locatiemanager sloot in 2013 één keer per maand aan bij de vergadering van de Cliëntenraad van WZH Prinsenhof over de stand van zaken binnen de locatie. De Cliëntenraad is betrokken geweest bij diverse lopende zaken in de organisatie zoals de Prezo-audit en het doelgroepenbeleid van WZH. De Cliëntenraad is ook betrokken geweest bij het verbeteren van het eten en drinken in WZH Prinsenhof. Tevens hebben leden van de Cliëntenraad familieavonden, feest- en herdenkingsdiensten in WZH Prinsenhof bijgewoond. Daarnaast heeft de Cliëntenraad meegekeken met de begroting en het jaarplan. De Cliëntenraad heeft in WZH Prinsenhof de volgende adviezen uitgebracht: De Cliëntenraad heeft de pastor gesteund om een stiltecentrum te mogen realiseren. De Cliëntenraad heeft PR & Communicatie verzocht om meer bekendheid van de Cliëntenraad, door middel van flyers, mededelingenbord, posters etc. De Cliëntenraad was betrokken bij diverse sollicitatieprocedures ten behoeve van nieuwe teamleiders. 6 Kwaliteitsjaarverslag 2013 WZH Prinsenhof

7 Medewerkers Elke locatie heeft een Onderdeelcommissie (OC) die de belangen van de medewerkers behartigt in gesprekken met de locatiemanager over het te voeren beleid. Met name de thema s rondom verantwoord ondernemen zijn belangrijke agendapunten. Deze commissie wordt ingesteld door de Ondernemingsraad. In WZH Prinsenhof wordt de OC maandelijks geïnformeerd over het ziekteverzuim en de financiële zaken van de locatie. De OC heeft in WZH Prinsenhof de volgende adviezen uitgebracht: Op de afdeling PG Zuideindelaan van drie naar twee teamleiders gaan. De afdeling Welzijn deels onderbrengen in de zorg. De teamleider Somatiek te laten ondersteunen. De teamleider Dagbehandeling PG aan te stellen. Instemming met het nieuwe basisrooster van het ServicePunt. Instemming met het nieuwe rooster voor het personeel van de Tuinzaal. 7

8 3. Verantwoording Normen Goede Zorg Het doel van het Kwaliteitskader VV&T is door goede zorg de kwaliteit van leven van de cliënt te verbeteren. Uitgangspunt daarbij is de cliënt zelf. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat de medewerker met plezier werkt, en dat het locatiemanagementteam (LMT) de medewerkers goed ondersteunt. Een professionele zorgorganisatie levert goede zorg. Dit is zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig, veilig en cliëntgericht verleend wordt. Tevens is de zorg afgestemd op de indicatie en de reële behoefte van de cliënt. De cliënt ontvangt zorg- en dienstverlening volgens wettelijke vereisten, beroepscodes, professionele standaarden en handreikingen. Hieronder staan de thema s van het Kwaliteitskader VV&T genoemd. Per thema zijn de ontwikkelingen van 2013 aangegeven. Lichamelijk welbevinden en gezondheid In 2013 is er aandacht geweest voor het cyclische zorgleefplansysteem. Er wordt gestreefd om het zorgleefplan van elke cliënt van WZH Prinsenhof minimaal halfjaarlijks multidisciplinair te evalueren. Ook de proactieve risicosignalering wordt minimaal elk half jaar geëvalueerd. Op deze manier kan ingespeeld worden op veranderingen in de lichamelijke gezondheid, gezondheidsrisico s en behoeften van cliënten. Ook is er aandacht geweest voor het opstellen van het zorgleefplan. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt wat wel en niet in het zorgleefplan wordt opgenomen. Op het gebied van eten en drinken zijn er veel ontwikkelingen geweest. In maart 2013 is WZH Prinsenhof decentraal, dus per afdeling, eten en drinken gaan bestellen. Op de afdeling Somatiek en Revalidatie mogen cliënten kiezen uit een aantal maaltijden. Er wordt steeds meer naar de mening en voorkeuren van cliënten gevraagd omtrent eten en drinken. Er is ook een menucommissie samengesteld, die maandelijks bij elkaar komt. Op de afdeling PG wordt vanaf november iedere dag vers gekookt. In het kader van kleinschalig wonen worden maaltijden gezien als gezamenlijke activiteiten. Vanuit deze gedachte worden vrijwilligers, mantelzorgers en familieleden uitgenodigd om te helpen en mee te eten. Woon- en leefsituatie Er is in 2013 aandacht besteed aan de sfeer en ambiance op de afdelingen. Medewerkers hebben workshops gevolgd over het koken van maaltijden en de ambiance tijdens de maaltijden. Ook zijn activiteitenbegeleiders en de geestelijk verzorger meer op de afdeling aanwezig dan voorheen. Op de afdeling PG vinden activiteiten plaats in de huiskamers. Het concept kleinschalig wonen is op de afdeling PG verder uitgerold. Ook is geïnvesteerd in geurbeleving op de afdeling, op elke afdelingen hangen geurverspreiders. Alle medewerkers zijn in 2013 geschoold hoe om te gaan met voedselveiligheid (HACCP). Op de afdelingen vindt structureel een interne audit plaats of de voedselveiligheid en de HACCP-registratiemap op orde zijn. Aan de hand van deze audit pakt de teamleider de verbeterpunten op. Een aantal medewerkers is in 2013 ook geschoold voor bedrijfshulpverlening (BHV). Na de trainingen waren er voldoende BHV ers om 24/7 minimaal één BHV er in huis te hebben. Er wordt structureel geoefend en geëvalueerd. Participatie Dagbesteding en participatie is een vast onderdeel van het zorgleefplan. Bij het zorgleefplanoverleg wordt het zorgleefplan besproken met cliënten/contactpersonen van cliënten. Op deze manier kan rekening worden gehouden met de wensen en behoeften van cliënten. Cliënten kunnen participeren in verenigingen. In 2013 zijn steeds meer activiteiten op de afdeling georganiseerd, bijvoorbeeld het bakken van koekjes of een vrijdagmiddagborrel. Ook zijn cliënten gestimuleerd te participeren met het voorbereiden van maaltijden. 8 Kwaliteitsjaarverslag 2013 WZH Prinsenhof

9 Op de Dagbehandeling Somatiek en PG worden ook meer activiteiten georganiseerd. De activiteiten worden meer afgestemd naar behoeften van cliënten. Activiteiten stonden in 2013 in het teken van bewegen en geheugen. Op de afdeling Revalidatie heeft elke cliënt een zorgpad. De cliënt heeft een behandelplan met doelen. Aan de hand van het behandelplan worden de dagen ingepland met behandeling en andere revalidatie-activiteiten. Het doel is het verhogen van de zelfstandigheid en autonomie van de cliënt. Mentaal welbevinden Naast de activiteitenbegeleiders is in 2013 ook de geestelijk verzorger meer zichtbaar op de afdelingen. Naast de wekelijkse kerkdienst, worden ook sfeervieringen op de afdeling PG in de huiskamers begeleid. De geestelijk verzorger biedt ondersteuning en begeleiding aan cliënten en zo nodig aan mantelzorgers. Ook de psychologen zijn meer zichtbaar op de afdeling aanwezig. Ze hebben structureel overleg met zorgmedewerkers over het gedrag van en de omgang met cliënten. Aan het eind van 2013 zijn de voorbereidingen getroffen om het depressieprotocol te implementeren. Dit protocol zal in 2014 geïmplementeerd zijn. Kwaliteit van de zorgverleners WZH Prinsenhof had in 2012 te maken met een groot verloop van personeel. In 2013 was de personeelsbezetting op orde en zijn geen uitzendkrachten meer ingezet. Er is zoveel mogelijk met vast personeel gewerkt. De zorgmedewerkers volgen allen de verplichte scholingen conform het scholingsplan van de locatie. Ook is er in WZH Prinsenhof een verpleegkundig team opgezet. Het team vangt zestien van de 24 uur de achterwacht op van WZH Prinsenhof. Het verpleegkundig team is in het laatste kwartaal van 2013 bijgeschoold op voorbehouden handelingen. WZH Prinsenhof is in 2013 een Gastvriendelijkheidstraject in gegaan. Het locatiemanagementteam is geschoold tot ambassadeur van de gastvriendelijkheid. Het locatiemanagementteam heeft bijeenkomsten georganiseerd voor alle medewerkers van WZH Prinsenhof. In deze bijeenkomsten is gezamenlijk een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode is door iedere medewerker ondertekend en vormt een rode draad in teamoverleggen en functioneringsgesprekken. Kwaliteit van de zorgorganisatie De blauwdruk multidisciplinair samenwerken is in 2013 geïmplementeerd. De teamleiders Zorg hebben het eerste deel van 2013 de multidisciplinaire overleggen (MDO) gecoördineerd. Het zorgleefplan wordt tijdens het MDO door meerdere disciplines gezamenlijk geëvalueerd. Het digitale zorgdossier maakt het MDO effectiever. Na het MDO wordt het zorgleefplan met de cliënt of contactpersoon van de cliënt besproken. Als de cliënt/contactpersoon akkoord gaat, wordt het plan ondertekend. Cliënten en naasten hebben naast dit overleg ook de mogelijkheid om in gesprek te gaan met woonzorgbegeleiders senior, teamleiders of behandelaren. Dit kan op aanvraag, of er worden vaste afspraken gemaakt over de communicatie tussen naasten en zorgmedewerkers van WZH Prinsenhof. Naast het zorgleefplanoverleg worden andere middelen in WZH Prinsenhof ingezet om cliënten en naasten te voorzien van informatie: cliëntenhandboek conform WZH-stijl cliëntenoverleg op de afdeling Somatiek familiebijeenkomsten op de afdeling PG cliëntenmagazine Onder ons nieuwsbrief van de afdelingen ServicePunt (met ruime openingstijden waar cliënten en bezoekers direct terecht kunnen voor vragen) In WZH Prinsenhof wordt gestreefd naar continuïteit in bezetting. Er is 24 uur per dag een specialist Ouderengeneeskunde of een arts beschikbaar voor consultatie. De specialist of arts kan binnen dertig minuten op de 9

10 locatie aanwezig zijn buiten reguliere werktijden. Ook is er een verpleegkundig team in WZH Prinsenhof, dat zestien uur per dag in huis aanwezig is. De overige acht uur kan de verpleegkundige achterwacht van WZH regio Noord geconsulteerd worden. Zij kunnen binnen tien minuten aanwezig zijn. Ook bij de dagbehandelingen van WZH Prinsenhof wordt gestreefd naar continuïteit van kwaliteit. Het rooster is zo aangepast dat er continu een gediplomeerde medewerker aanwezig is. Aan het begin van 2013 is een procedure telefonische bereikbaarheid geschreven. In deze procedure staat wie je wanneer belt buiten kantoortijden. Medewerkers weten allemaal waar ze deze procedure moeten vinden. Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid In 2013 is WZH breed een nieuwe risicosignalering ontwikkeld. Deze risicosignalering is proactiever dan de vorige risicosignalering. Gezondheidsrisico s zoals gewicht, depressieve symptomen en huidletsel worden eerder gesignaleerd en aangepakt. De proactieve risicosignalering wordt voor ieder MDO ingevuld en multidisciplinair besproken. Aan de hand van de risicosignalering worden verdere acties ondernomen. In 2013 is het nieuwe WZH BOPZ-beleid geïmplementeerd in WZH Prinsenhof. Er zijn twee BOPZ-functionarissen aangewezen die de BOPZ-commissie coördineren. Deze commissie registreert de middelen en maatregelen die ingezet worden en bespreekt dit elk kwartaal. Er wordt zoveel mogelijk gekeken naar alternatieven. Een middel of maatregel wordt bij elk MDO van een cliënt geëvalueerd. Het proces van medicatiedistributie is in 2013 in WZH Prinsenhof in kaart gebracht. De nieuwe WZH-procedures en -protocollen medicatie zijn geïmplementeerd op de locatie WZH Prinsenhof. De medicatie-incidenten zijn gemonitord en besproken met het locatiemanagementteam. Dit geldt ook voor de valincidenten. Uit de meetweek 2013 en de incidentenmeldingen is gebleken dat probleemgedrag steeds meer voorkomt. In WZH Prinsenhof zijn de psychologen meer aanwezig op de afdeling. Ook is er in 2013 een WZH-depressieprotocol ontwikkeld. Dit protocol zal door middel van een klinische les en training on the job begin 2014 geïmplementeerd worden. In 2013 heeft een verbeteringsslag plaatsgevonden qua veiligheid in WZH Prinsenhof. De BHV is op orde, voldoende medewerkers zijn geschoold en er zijn meerdere brand- of andere BHV-oefeningen uitgevoerd en geëvalueerd om de veiligheid te verbeteren. 10 Kwaliteitsjaarverslag 2013 WZH Prinsenhof

11 4. Samenhang met andere kwaliteitsprojecten Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van activiteiten die samenhangen met diverse kwaliteitsaspecten. Melding Incidenten Cliënten (MIC) Binnen WZH Prinsenhof is een MIC-commissie actief. In de commissie zit een afvaardiging van verschillende niveaus vanuit de zorgteams, ondersteund door een specialist Ouderengeneeskunde, een ergotherapeut, een kwaliteitsfunctionaris en secretariële ondersteuning. De MIC-commissie komt per kwartaal samen om het MIC-kwartaalrapport te bespreken. De bevindingen worden door de kwaliteitsfunctionaris in het locatiemanagementteam besproken. Indien nodig worden acties uitgezet. In de onderstaande tabel is overzichtelijk gemaakt welke incidenten in totaal hebben plaatsgevonden. Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal Vallen Medicatie Agressief gedrag Botsen, knellen, stoten Vermissing cliënt Gevaarlijke situaties Anders Totaal Totaal aantal MIC-meldingen 2013 De MIC-commissie heeft adviezen uitgebracht over: Het melden van incidenten. De MIC-commissie heeft presentaties gegeven aan de afdelingen om het melden van incidenten te stimuleren. Het omgaan met valincidenten. De MIC-commissie heeft een checklist voor een valincident ontwikkeld. In deze checklist staan alle stappen die genomen moeten worden na een valincident. Er staat onder andere in naar wie, hoe en wat gecommuniceerd moet worden. Het voorkomen van medicatie-incidenten. De MIC-commissie heeft geadviseerd om aandacht te besteden aan medicatiedistributie. Er is een werkgroep opgericht om de nieuwe procedures en protocollen medicatiedistributie te implementeren. Het stimuleren van zorgmedewerkers en teamleiders om digitaal te werken met het melden en verwerken van incidenten. De aandacht voor agressief gedrag van cliënten en bezoekers. Psychologen zijn meer aanwezig op de afdeling om met medewerkers te bespreken hoe agressief gedrag te voorkomen en ermee om te gaan. Verdere gegevens over de MIC zijn terug te vinden in de kwartaalverslagen MIC 2013, geschreven door de MIC-commissie zelf. 11

12 Klachten In 2013 zijn er in totaal vijf formele klachten binnengekomen bij de onafhankelijke klachtenbemiddelaar van WZH Prinsenhof. De klachten waren afkomstig van vier verschillende personen. Drie van de vijf klachten gingen over de communicatie en informatie. De overige twee klachten gingen over het lichamelijk welbevinden van cliënten, namelijk de voeding en de toiletgang. Deze formele klachten zijn door de externe klachtenbemiddelaar behandeld. Informele klachten worden ingediend bij de teamleiders van de afdelingen. Zij handelen deze klachten zelf af. Ook hangen er sinds het laatste kwartaal van 2013 twee brievenbussen bij de receptie. In deze brievenbussen kunnen cliënten, familieleden en bezoekers suggesties, tips, opmerkingen of complimenten achterlaten. De formulieren worden structureel besproken in het locatiemanagementteam en indien nodig wordt er actie ondernomen. Arbo In juli 2013 is, door een externe organisatie, een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgevoerd in WZH Prinsenhof. Deze toetsing bestond uit twee rondgangen door het gebouw en gesprekken met medewerkers. Aan de hand van deze toetsing is een rapport opgesteld. De preventiemedewerker heeft vervolgens in september een plan van aanpak geschreven om alle verbeterpunten inzichtelijk te maken. Naast de RI&E is de preventiecommissie bezig geweest met de fysieke belasting. Er zijn ergocoaches opgeleid, scholingen hebben plaatsgevonden en er is een protocol geschreven. De voortgang van de bovenstaande zaken wordt elk kwartaal tijdens de vergadering van de preventiecommissie besproken. De rapportages van de preventiecommissie gaan naar de locatiemanager en de OC. Ook koppelt de preventiemedewerker periodiek terug naar het locatiemanagementteam. Melding Incidenten Medewerkers (MIM) In 2013 zijn er in WZH Prinsenhof 58 meldingen van incidenten met medewerkers gedaan. Ten opzichte van 2012 zijn er elf meer meldingen in De meeste MIM s zijn agressie-incidenten. Dit is een WZH breed en landelijk verschijnsel. De meeste meldingen komen voort uit agressief gedrag door cliënten van de afdeling PG. Ook zijn er agressiemeldingen over bezoekers of cliënten op andere afdelingen. Van belang is om alle medewerkers handvatten te geven hoe om te gaan met agressie en geweld. Aan de andere kant wordt er gekeken wat agressiviteit aanwakkert en hoe het voorkomen kan worden. In WZH Prinsenhof vinden daarom omgangs- en time out -overleggen plaats met een psycholoog en de zorg. Er waren in 2013 twee valincidenten; twee medewerkers zijn uitgegleden over een natte vloer. Er heeft één bijtincident plaatsgevonden: een medewerker van de afdeling Revalidatie is gebeten door een hond van een bezoeker. Ook hebben er drie prikaccidenten plaatsgevonden op de afdeling Revalidatie. Op al deze incidenten is actie genomen conform het protocol prikaccidenten en het Arbobeleid. 12 Kwaliteitsjaarverslag 2013 WZH Prinsenhof

13 In de onderstaande tabel is overzichtelijk gemaakt welke incidenten in totaal hebben plaatsgevonden. Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal Vallen Botsen, knellen, stoten 1 1 Agressie Vertillen 1 1 Prik-, spat-, bijt-, snijincidenten Seksuele intimidatie Anders Totaal Totaal aantal MIM-meldingen 2013 Medewerkers-/bevlogenheidsonderzoek In 2013 is in WZH Prinsenhof een medewerkers-/bevlogenheidsonderzoek uitgevoerd. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek kende een erg lage respons (17%). Door deze lage respons heeft de uitslag van het onderzoek minder waarde. WZH Prinsenhof scoort op werkbeleving en mogelijkheid tot veranderen net onder het branchegemiddelde. Het tevredenheidsonderzoek is geëvalueerd en er is gekeken hoe de respons bij het volgende onderzoek verhoogd kan worden. Afstemming centraal decentraal WZH kent een aantal centrale afstemmingsmomenten met alle locaties: Het Top 30 overleg. De locatiemanager van WZH Prinsenhof komt maandelijks bijeen met de andere locatiemanagers, het directieteam en stafmanagers van WZH om beleidsmatige zaken te bespreken. Het kwartaalreview. De locatiemanager van WZH Prinsenhof komt per kwartaal samen met de financieel controller en het directieteam om de financiële zaken van de locatie te bespreken. Het kwaliteitscoördinatieoverleg (KCO). De kwaliteitsfunctionarissen komen maandelijks bijeen met als doel bespreking van uitvoeringsaspecten van het WZH kwaliteitsbeleid en uitwisseling van kennis ten aanzien van specifieke verbeteracties. Dit overleg wordt voorgezeten door de WZH kwaliteitscoördinator. Samenwerking ketenpartners De samenwerking met de maatschappelijke instantie WOEJ is in 2013 in gang gezet. De dagbehandeling PG van WZH Prinsenhof zit in het gebouw van de WOEJ. Ook realiseert de WOEJ het vervoer voor de dagbehandeling Somatiek en PG van WZH Prinsenhof. Er is structureel overleg tussen beide organisaties. In 2014 zullen gezamenlijke activiteiten plaatsvinden om WZH Prinsenhof meer te verbinden met de wijk. Ook zal WZH Prinsenhof in 2014 samen met de gemeente en andere zorginstellingen kijken naar de mogelijkheden voor een Ontmoetingscentrum. In 2013 is de afdeling Geriatrische revalidatiezorg van WZH Prinsenhof een samenwerking aangegaan met meerdere zorgorganisaties onder de naam Stichting Transmurale Zorg in Den Haag en omstreken. De Stichting Transmurale Zorg coördineert de CVA Zorgketen Haaglanden. Deze streeft ernaar een patiënt de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment te geven, zodat iemand de keten doorloopt in een zo goed mogelijke conditie. De deelnemers van de stichting zijn voortdurend bezig dit proces te verbeteren door te kijken naar mogelijkheden voor samenwerking. 13

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Organisatie Arbeid Zorg Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2012 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting SHDH De Rijp september november Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2013

Kwaliteit Jaarverslag 2013 Kwaliteit Jaarverslag 2013 Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde kwaliteit van zorg te (blijven)

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Voor 1e lijns fysiotherapiepraktijken Amersfoort, maart 2005 Bij het maken van de toelichting op de handleiding voor het kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Humanitas

Jaarverslag Stichting Humanitas Jaarverslag Stichting Humanitas 2014 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1. UITGANGSPUNTEN 1.1. Missie, kernwaarden 1.2. Organisatiestructuur 1.3. Medezeggenschap 1.4. Kerngegevens 1.5. Werkgebieden 1.6. Samenwerkingsrelaties

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie

Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie 2012 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie 3 1.1 Algemene identificatiegegevens 3 1.2 Kerngegevens 3 1.3 Structuur van de organisatie 4 1.4 Speerpunten strategisch

Nadere informatie

Jaarroute 2013 TriviumMeulenbeltZorg

Jaarroute 2013 TriviumMeulenbeltZorg Jaarroute 2013 TriviumMeulenbeltZorg Doelstellingen uit de Strategische beleidsnotitie 2010-2015 samen voor persoonlijke zorg vitaal ondernemend coöperatief Beste lezer, In deze jaarroute 2013 beschrijft

Nadere informatie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie september 213 Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2012 Voorstraat 26, 3265 BV Piershil Maart 2013 Mevr. K. Waling 1. Uitgangspunten verslaglegging Dit jaardocument

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland Utrecht, maart 2014 2 Samenvatting Sinds 10 oktober 2010 horen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kortweg Caribisch Nederland, bij Nederland.

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 COLOFON Colofon Uitgave: Zorroo Zorg B.V. Tekstredactie: Exito Vertaalbureau Vormgeving en opmaak: HoncDesign Exito Vertaalbureau Fotomateriaal: istockphoto persoonlijke afbeelding

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2009. Connexxion Ambulancezorg, Noord-Holland

Kwaliteitsjaarverslag 2009. Connexxion Ambulancezorg, Noord-Holland Colofon Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland Postbus 93 18 GA Alkmaar Locatie Alkmaar/Schagen Hertog Aalbrechtweg 6 1823 DL Alkmaar Telefoon: 72-56 6 11 Telefax: 72-56 44 467 Locatie Velsen/Heemskerk

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie