Kwaliteitsjaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsjaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Kwaliteitsjaarverslag 2013 Op eigen wijze wonen... WoonZorgcentra Haaglanden 1

2 Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding 3 2. Algemeen Korte terugblik op Visie op cliënt en kwaliteit 2.3. Kwaliteitssysteem 2.4. Participatie 3. Verantwoording Normen Goede Zorg 8 4. Samenhang met andere kwaliteitsprojecten Afsluiting kwaliteitsjaar 2013, vooruitblik Kwaliteitsjaarverslag 2013 WZH Prinsenhof

3 1. Inleiding Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van WZH Prinsenhof. Jaarlijks legt Stichting WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) verantwoording af over het gevoerde beleid via het officiële WZH jaardocument. Daarnaast wordt per locatie een kwaliteitsjaarverslag geschreven waarin lokale ontwikkelingen in het kwaliteitsbeleid en andere specifieke aandachtspunten uit het afgelopen jaar uitgebreider staan beschreven. Voor het managementteam, de medewerkers, vrijwilligers, cliënten en mantelzorgers biedt dit verslag informatie over wat er op het gebied van kwaliteitsbeleid in 2013 tot stand is gekomen, maar ook over plannen en acties voor WZH Prinsenhof is een woonzorgcentrum gelegen in een groene, parkachtige omgeving aan de rand van Leidschendam. Het woonzorgcentrum biedt zorg aan 181 cliënten. In WZH Prinsenhof kan men terecht voor revalidatiezorg, om bijvoorbeeld te revalideren of op te knappen na een ziekenhuisverblijf. Daarnaast wordt er verpleeghuiszorg geboden aan somatische cliënten. WZH Prinsenhof heeft ook een afdeling kleinschalig wonen, speciaal voor dementerende ouderen. Naast intramurale zorg biedt WZH Prinsenhof ook extramurale zorg. Het woonzorgcentrum heeft één dagbehandeling gericht op psychogeriatrische cliënten en één dagbehandeling op somatische cliënten. Ook biedt WZH Prinsenhof thuiszorg van WZH Zorg in de buurt aan cliënten in de wijk aan. De verschillende zorgproducten en diensten van WZH Prinsenhof stellen de cliënt in staat om zo lang mogelijk te leven zoals de cliënt dit zelf wil. WZH Prinsenhof biedt professionele zorg in een woonomgeving die herkenning, veiligheid en vertrouwdheid biedt. Een zorgteam ondersteunt de cliënt bij de dagelijkse lichamelijke en huishoudelijke verzorging. 3

4 2. Algemeen 2.1. Korte terugblik op 2013 In 2013 zijn met de implementatie van de cliëntagenda de wensen en behoeften van cliënten geïnventariseerd. Met behulp van de cliënt- en medewerkeragenda wordt de zorg zo ingericht dat elke cliënt de juiste zorg krijgt op het juiste tijdstip. Ook is geïnvesteerd in de veiligheid van WZH Prinsenhof. Medewerkers hebben trainingen bedrijfshulpverlening (BHV) gevolgd. Na de trainingen waren er voldoende BHV ers om 24/7 minimaal één BHV er in huis te hebben. Ook is in 2013 een verpleegkundig team opgezet. Dit team vangt zestien van de 24 uur de achterwacht op van WZH Prinsenhof. De overige acht uren worden opgevangen door de achterwacht van WZH regio noord. WZH Prinsenhof is in 2013 bezig geweest met het bevorderen van de gastvriendelijkheid. Het locatiemanagementteam heeft bijeenkomsten georganiseerd voor alle medewerkers van WZH Prinsenhof. Tijdens deze bijeenkomsten is gezamenlijk een gedragscode geschreven. Deze gedragscode, door alle medewerkers ondertekend, is een rode draad in teamoverleggen en functioneringsgesprekken. In 2014 zal een externe audit plaatsvinden op het gebied van gastvrijheid in WZH Prinsenhof. WZH Prinsenhof heeft zich ook verder ontwikkeld op het gebied van kleinschalig wonen. De activiteitenbegeleiders komen naar de afdeling toe om activiteiten in de huiskamers te organiseren. De keukens van de afdeling PG zijn verbouwd en er wordt elke dag met verse producten gekookt. Er wordt in WZH Prinsenhof sinds maart 2013 ook decentraal besteld. Zo kan elke afdeling het eten en drinken afstemmen op de wensen en behoeften van haar cliënten. De geriatrische revalidatiezorg (GRZ) van WZH Prinsenhof heeft zich in 2013 op de kaart gezet. Er is een therapeutisch klimaat gecreëerd. Er is een fitnessruimte aangelegd die elk moment van de dag beschikbaar is voor revalidatiecliënten. De zorg is vormgegeven in zorgpaden en de financiering gaat volgens diagnosebehandelcombinaties (DBC s). De GRZ heeft ook een eigen behandeldossier ontwikkeld. In oktober 2013 is WZH Prinsenhof geaudit door Stichting Perspekt op het kwaliteitssysteem Prezo. Aan de hand van de CQ-index (april/mei 2013), de praktijk, instrumenten en verbeterplannen is WZH Prinsenhof beoordeeld. WZH Prinsenhof heeft zowel het Prezo gouden (extramuraal) als het Prezo zilveren (intramuraal) keurmerk behaald. In het vierde kwartaal van 2013 is een start gemaakt met de eerste fase van de uitrol van het Digitaal ZorgDossier (DZD). De tweede fase van de uitrol zal in 2014 plaatsvinden. Naar verwachting zal WZH Prinsenhof in de zomer van 2014 compleet overgestapt zijn naar het Digitaal ZorgDossier Visie op cliënt en kwaliteit Binnen WZH is op kwaliteitsgebied het Kwaliteitskader voor de sector Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VV&T) het uitgangspunt in het doen, denken en handelen. De kwaliteit van leven van de cliënt staat hierbij centraal. Als hulpmiddel wordt een kwaliteitssysteem ingezet, waarbij WZH gekozen heeft voor Prezo. Prezo staat voor PREstatiemodel ZOrg. Het is een integraal kwaliteitssysteem voor de intramurale ouderenzorg en thuiszorg. Het is daarnaast een systeem dat de normen voor Goede Zorg als vertrekpunt neemt en de (cliënt)prestaties centraal stelt. Bij Prezo staan dus niet het systeem met procedures en protocollen centraal, maar de resultaten voor de cliënt ofwel de prestaties. Daardoor sluit dit systeem goed aan op de visie van WZH. 4 Kwaliteitsjaarverslag 2013 WZH Prinsenhof

5 WZH wil met het kwaliteitsbeleid de volgende doelstellingen realiseren: De kwaliteit van leven van de cliënten verhogen door de standaard van dienstverlening naar een kwalitatief hoger niveau te tillen. Een uniform kwaliteitssysteem binnen WZH hanteren, namelijk Prezo. Verantwoord ondernemerschap borgen. Onderscheiden van andere zorginstellingen door een stap verder te gaan in kwaliteitsontwikkeling dan alleen de wet- en regelgeving. Ontwikkelen en borgen van kwaliteitsinstrumenten op locatie (zoals melding van incidenten, klachten, interne audits, kwartaalreviews en meetweek), zodat interne stuurinformatie optimaal gebruikt wordt en de plan-do-check-act (PDCA) cyclus in de bedrijfsvoering geïntegreerd is. Ontwikkelen en borgen van een algemeen toegankelijk en up to date kwaliteitsdocumentenbeheersysteem. Ontwikkelen en borgen van een WZH-auditteam en een intern auditteam per locatie van WZH om de interne toetsing op kwaliteitseisen en actualiteit van procedures te borgen. Stimuleren van deskundigheidsbevordering en kennisoverdracht door het aanbieden van (bij)scholing, klinische lessen en opleidingen op individueel niveau. Voldoen aan de wettelijke regelgeving, externe verantwoording en het Kwaliteitskader Goede Zorg Kwaliteitssysteem Kwaliteitszorg is dynamisch en cyclisch. Dynamisch omdat er voortdurend ontwikkeling is in zorgvraag en zorgaanbod en de wet- en regelgeving van de VVT-sector. Cyclisch omdat de kwaliteitsactiviteiten na de evaluatie herhaald moeten worden om verder te verbeteren. WZH is dan ook voortdurend in beweging en streeft continu naar verbetering van alle aspecten die relevant zijn voor wonen, welzijn en zorg voor de cliënten. WZH Prinsenhof is in 2011 gestart met het inrichten van het kwaliteitssysteem volgens de richtlijnen van Prezo. Hiermee zijn de procedures en protocollen voor het primaire zorgproces gewaarborgd. De instrumenten zijn vindbaar in een digitale database, KRS. Alle medewerkers van WZH Prinsenhof kunnen in deze database op onderwerp de bijbehorende documenten vinden. WZH Prinsenhof wordt elk jaar getoetst of het Prezo kwaliteitssysteem geïmplementeerd en geborgd is. In 2013 is het Prezo zilveren keurmerk behaald. Audit Prezo Aan de hand van de uitkomsten van de pre-audit 2012 en de CQ-index 2013 zijn verbeterplannen geschreven en verbeteracties uitgevoerd om de implementatie en borging van Prezo in WZH Prinsenhof te verbeteren. In oktober 2013 heeft een afrondende audit plaatsgevonden. WZH Prinsenhof heeft het Prezo gouden keurmerk behaald voor extramurale zorg en het Prezo zilveren keurmerk voor intramuraal. In 2014 zal een tussentijdse audit gehouden worden om te toetsen of het keurmerk behouden mag worden. Cliëntgebonden indicatoren (CQ-index) Minimaal één keer per twee jaar laat WZH meten hoe de cliënten de kwaliteit van de zorg ervaren. Dat gebeurt door een onafhankelijk bureau met een vastgestelde vragenlijst (de zogenaamde CQ-index). Hierbij wordt de cliënttevredenheid gemeten ten opzichte van de vastgestelde thema s van het Kwaliteitskader. Een CQ-meting is eens per twee jaar verplicht. In WZH Prinsenhof is in 2013 de CQ-index zowel intra- als extramuraal afgenomen. Ook de dagbehandelingen en de afdeling revalidatie deden mee aan het onderzoek. De uitslagen zijn geanalyseerd en vervolgens gebruikt voor verbeterplannen voor de toekomst. Ook zijn de uitslagen teruggekoppeld naar medewerkers, cliënten en familieleden/contactpersonen van cliënten. 5

6 Zorginhoudelijke indicatoren (ZI) Ieder jaar levert WZH gegevens aan waarmee zij de kwaliteit van zorginhoudelijke aspecten aangeven. Hiermee worden de zogenaamde Zorginhoudelijke Indicatoren(ZI) gemeten. Een ZI-meting is jaarlijks verplicht. Zorgorganisaties krijgen hun meetresultaten teruggekoppeld. Per locatie krijgen de medewerkers en het locatiemanagementteam hiermee inzicht in de punten waarop ze de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren. De resultaten zijn ook belangrijke informatie voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Zorgkantoor en cliënten. De Inspectie kan namelijk op basis hiervan haar toezicht inrichten, het Zorgkantoor kan op basis van kwaliteitsgegevens zorg inkopen en cliënten kunnen goed geïnformeerd kiezen waar zij zorg willen afnemen. Daarnaast geven de zorgorganisaties openbaarheid over hun prestaties op de indicatoren voor Goede Zorg via het jaardocument en via vergelijkingssites zoals Participatie Cliënten Elke locatie heeft een lokale Cliëntenraad. De lokale raden worden betrokken bij diverse verbetertrajecten op locatie. De voorzitter van de lokale Cliëntenraad vertegenwoordigt de locatie in de Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad (CCR) heeft als medezeggenschapsorgaan een signalerende functie over het kwaliteitsniveau van zorg- en dienstverlening dat door WZH wordt gerealiseerd. De CCR heeft hierover periodiek overleg met de directie. De Cliëntenraad van WZH Prinsenhof is primair betrokken bij organisatieontwikkelingen en heeft een adviserende functie in beleidsbeslissingen die direct en indirect gevolgen hebben voor de cliënten. Op het gebied van onder andere veiligheid, gezondheid, hygiëne, kwaliteitsbeleid en klachten heeft de Cliëntenraad verzwaard adviesrecht onder gebruikelijk voorbehoud van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. In tweede instantie participeert de Cliëntenraad bij beleidsontwikkeling en (verbeter)trajecten. Onder auspiciën van de Cliëntenraad wordt minimaal één keer per twee jaar een kwaliteitstoetsing onder somatische cliënten en familie/relaties van PG-cliënten gehouden (CQ-index). Daarnaast is de Cliëntenraad betrokken bij familiebijeenkomsten en geeft advies inzake algemene correspondentie aan cliënten of hun vertegenwoordigers. De locatiemanager sloot in 2013 één keer per maand aan bij de vergadering van de Cliëntenraad van WZH Prinsenhof over de stand van zaken binnen de locatie. De Cliëntenraad is betrokken geweest bij diverse lopende zaken in de organisatie zoals de Prezo-audit en het doelgroepenbeleid van WZH. De Cliëntenraad is ook betrokken geweest bij het verbeteren van het eten en drinken in WZH Prinsenhof. Tevens hebben leden van de Cliëntenraad familieavonden, feest- en herdenkingsdiensten in WZH Prinsenhof bijgewoond. Daarnaast heeft de Cliëntenraad meegekeken met de begroting en het jaarplan. De Cliëntenraad heeft in WZH Prinsenhof de volgende adviezen uitgebracht: De Cliëntenraad heeft de pastor gesteund om een stiltecentrum te mogen realiseren. De Cliëntenraad heeft PR & Communicatie verzocht om meer bekendheid van de Cliëntenraad, door middel van flyers, mededelingenbord, posters etc. De Cliëntenraad was betrokken bij diverse sollicitatieprocedures ten behoeve van nieuwe teamleiders. 6 Kwaliteitsjaarverslag 2013 WZH Prinsenhof

7 Medewerkers Elke locatie heeft een Onderdeelcommissie (OC) die de belangen van de medewerkers behartigt in gesprekken met de locatiemanager over het te voeren beleid. Met name de thema s rondom verantwoord ondernemen zijn belangrijke agendapunten. Deze commissie wordt ingesteld door de Ondernemingsraad. In WZH Prinsenhof wordt de OC maandelijks geïnformeerd over het ziekteverzuim en de financiële zaken van de locatie. De OC heeft in WZH Prinsenhof de volgende adviezen uitgebracht: Op de afdeling PG Zuideindelaan van drie naar twee teamleiders gaan. De afdeling Welzijn deels onderbrengen in de zorg. De teamleider Somatiek te laten ondersteunen. De teamleider Dagbehandeling PG aan te stellen. Instemming met het nieuwe basisrooster van het ServicePunt. Instemming met het nieuwe rooster voor het personeel van de Tuinzaal. 7

8 3. Verantwoording Normen Goede Zorg Het doel van het Kwaliteitskader VV&T is door goede zorg de kwaliteit van leven van de cliënt te verbeteren. Uitgangspunt daarbij is de cliënt zelf. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat de medewerker met plezier werkt, en dat het locatiemanagementteam (LMT) de medewerkers goed ondersteunt. Een professionele zorgorganisatie levert goede zorg. Dit is zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig, veilig en cliëntgericht verleend wordt. Tevens is de zorg afgestemd op de indicatie en de reële behoefte van de cliënt. De cliënt ontvangt zorg- en dienstverlening volgens wettelijke vereisten, beroepscodes, professionele standaarden en handreikingen. Hieronder staan de thema s van het Kwaliteitskader VV&T genoemd. Per thema zijn de ontwikkelingen van 2013 aangegeven. Lichamelijk welbevinden en gezondheid In 2013 is er aandacht geweest voor het cyclische zorgleefplansysteem. Er wordt gestreefd om het zorgleefplan van elke cliënt van WZH Prinsenhof minimaal halfjaarlijks multidisciplinair te evalueren. Ook de proactieve risicosignalering wordt minimaal elk half jaar geëvalueerd. Op deze manier kan ingespeeld worden op veranderingen in de lichamelijke gezondheid, gezondheidsrisico s en behoeften van cliënten. Ook is er aandacht geweest voor het opstellen van het zorgleefplan. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt wat wel en niet in het zorgleefplan wordt opgenomen. Op het gebied van eten en drinken zijn er veel ontwikkelingen geweest. In maart 2013 is WZH Prinsenhof decentraal, dus per afdeling, eten en drinken gaan bestellen. Op de afdeling Somatiek en Revalidatie mogen cliënten kiezen uit een aantal maaltijden. Er wordt steeds meer naar de mening en voorkeuren van cliënten gevraagd omtrent eten en drinken. Er is ook een menucommissie samengesteld, die maandelijks bij elkaar komt. Op de afdeling PG wordt vanaf november iedere dag vers gekookt. In het kader van kleinschalig wonen worden maaltijden gezien als gezamenlijke activiteiten. Vanuit deze gedachte worden vrijwilligers, mantelzorgers en familieleden uitgenodigd om te helpen en mee te eten. Woon- en leefsituatie Er is in 2013 aandacht besteed aan de sfeer en ambiance op de afdelingen. Medewerkers hebben workshops gevolgd over het koken van maaltijden en de ambiance tijdens de maaltijden. Ook zijn activiteitenbegeleiders en de geestelijk verzorger meer op de afdeling aanwezig dan voorheen. Op de afdeling PG vinden activiteiten plaats in de huiskamers. Het concept kleinschalig wonen is op de afdeling PG verder uitgerold. Ook is geïnvesteerd in geurbeleving op de afdeling, op elke afdelingen hangen geurverspreiders. Alle medewerkers zijn in 2013 geschoold hoe om te gaan met voedselveiligheid (HACCP). Op de afdelingen vindt structureel een interne audit plaats of de voedselveiligheid en de HACCP-registratiemap op orde zijn. Aan de hand van deze audit pakt de teamleider de verbeterpunten op. Een aantal medewerkers is in 2013 ook geschoold voor bedrijfshulpverlening (BHV). Na de trainingen waren er voldoende BHV ers om 24/7 minimaal één BHV er in huis te hebben. Er wordt structureel geoefend en geëvalueerd. Participatie Dagbesteding en participatie is een vast onderdeel van het zorgleefplan. Bij het zorgleefplanoverleg wordt het zorgleefplan besproken met cliënten/contactpersonen van cliënten. Op deze manier kan rekening worden gehouden met de wensen en behoeften van cliënten. Cliënten kunnen participeren in verenigingen. In 2013 zijn steeds meer activiteiten op de afdeling georganiseerd, bijvoorbeeld het bakken van koekjes of een vrijdagmiddagborrel. Ook zijn cliënten gestimuleerd te participeren met het voorbereiden van maaltijden. 8 Kwaliteitsjaarverslag 2013 WZH Prinsenhof

9 Op de Dagbehandeling Somatiek en PG worden ook meer activiteiten georganiseerd. De activiteiten worden meer afgestemd naar behoeften van cliënten. Activiteiten stonden in 2013 in het teken van bewegen en geheugen. Op de afdeling Revalidatie heeft elke cliënt een zorgpad. De cliënt heeft een behandelplan met doelen. Aan de hand van het behandelplan worden de dagen ingepland met behandeling en andere revalidatie-activiteiten. Het doel is het verhogen van de zelfstandigheid en autonomie van de cliënt. Mentaal welbevinden Naast de activiteitenbegeleiders is in 2013 ook de geestelijk verzorger meer zichtbaar op de afdelingen. Naast de wekelijkse kerkdienst, worden ook sfeervieringen op de afdeling PG in de huiskamers begeleid. De geestelijk verzorger biedt ondersteuning en begeleiding aan cliënten en zo nodig aan mantelzorgers. Ook de psychologen zijn meer zichtbaar op de afdeling aanwezig. Ze hebben structureel overleg met zorgmedewerkers over het gedrag van en de omgang met cliënten. Aan het eind van 2013 zijn de voorbereidingen getroffen om het depressieprotocol te implementeren. Dit protocol zal in 2014 geïmplementeerd zijn. Kwaliteit van de zorgverleners WZH Prinsenhof had in 2012 te maken met een groot verloop van personeel. In 2013 was de personeelsbezetting op orde en zijn geen uitzendkrachten meer ingezet. Er is zoveel mogelijk met vast personeel gewerkt. De zorgmedewerkers volgen allen de verplichte scholingen conform het scholingsplan van de locatie. Ook is er in WZH Prinsenhof een verpleegkundig team opgezet. Het team vangt zestien van de 24 uur de achterwacht op van WZH Prinsenhof. Het verpleegkundig team is in het laatste kwartaal van 2013 bijgeschoold op voorbehouden handelingen. WZH Prinsenhof is in 2013 een Gastvriendelijkheidstraject in gegaan. Het locatiemanagementteam is geschoold tot ambassadeur van de gastvriendelijkheid. Het locatiemanagementteam heeft bijeenkomsten georganiseerd voor alle medewerkers van WZH Prinsenhof. In deze bijeenkomsten is gezamenlijk een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode is door iedere medewerker ondertekend en vormt een rode draad in teamoverleggen en functioneringsgesprekken. Kwaliteit van de zorgorganisatie De blauwdruk multidisciplinair samenwerken is in 2013 geïmplementeerd. De teamleiders Zorg hebben het eerste deel van 2013 de multidisciplinaire overleggen (MDO) gecoördineerd. Het zorgleefplan wordt tijdens het MDO door meerdere disciplines gezamenlijk geëvalueerd. Het digitale zorgdossier maakt het MDO effectiever. Na het MDO wordt het zorgleefplan met de cliënt of contactpersoon van de cliënt besproken. Als de cliënt/contactpersoon akkoord gaat, wordt het plan ondertekend. Cliënten en naasten hebben naast dit overleg ook de mogelijkheid om in gesprek te gaan met woonzorgbegeleiders senior, teamleiders of behandelaren. Dit kan op aanvraag, of er worden vaste afspraken gemaakt over de communicatie tussen naasten en zorgmedewerkers van WZH Prinsenhof. Naast het zorgleefplanoverleg worden andere middelen in WZH Prinsenhof ingezet om cliënten en naasten te voorzien van informatie: cliëntenhandboek conform WZH-stijl cliëntenoverleg op de afdeling Somatiek familiebijeenkomsten op de afdeling PG cliëntenmagazine Onder ons nieuwsbrief van de afdelingen ServicePunt (met ruime openingstijden waar cliënten en bezoekers direct terecht kunnen voor vragen) In WZH Prinsenhof wordt gestreefd naar continuïteit in bezetting. Er is 24 uur per dag een specialist Ouderengeneeskunde of een arts beschikbaar voor consultatie. De specialist of arts kan binnen dertig minuten op de 9

10 locatie aanwezig zijn buiten reguliere werktijden. Ook is er een verpleegkundig team in WZH Prinsenhof, dat zestien uur per dag in huis aanwezig is. De overige acht uur kan de verpleegkundige achterwacht van WZH regio Noord geconsulteerd worden. Zij kunnen binnen tien minuten aanwezig zijn. Ook bij de dagbehandelingen van WZH Prinsenhof wordt gestreefd naar continuïteit van kwaliteit. Het rooster is zo aangepast dat er continu een gediplomeerde medewerker aanwezig is. Aan het begin van 2013 is een procedure telefonische bereikbaarheid geschreven. In deze procedure staat wie je wanneer belt buiten kantoortijden. Medewerkers weten allemaal waar ze deze procedure moeten vinden. Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid In 2013 is WZH breed een nieuwe risicosignalering ontwikkeld. Deze risicosignalering is proactiever dan de vorige risicosignalering. Gezondheidsrisico s zoals gewicht, depressieve symptomen en huidletsel worden eerder gesignaleerd en aangepakt. De proactieve risicosignalering wordt voor ieder MDO ingevuld en multidisciplinair besproken. Aan de hand van de risicosignalering worden verdere acties ondernomen. In 2013 is het nieuwe WZH BOPZ-beleid geïmplementeerd in WZH Prinsenhof. Er zijn twee BOPZ-functionarissen aangewezen die de BOPZ-commissie coördineren. Deze commissie registreert de middelen en maatregelen die ingezet worden en bespreekt dit elk kwartaal. Er wordt zoveel mogelijk gekeken naar alternatieven. Een middel of maatregel wordt bij elk MDO van een cliënt geëvalueerd. Het proces van medicatiedistributie is in 2013 in WZH Prinsenhof in kaart gebracht. De nieuwe WZH-procedures en -protocollen medicatie zijn geïmplementeerd op de locatie WZH Prinsenhof. De medicatie-incidenten zijn gemonitord en besproken met het locatiemanagementteam. Dit geldt ook voor de valincidenten. Uit de meetweek 2013 en de incidentenmeldingen is gebleken dat probleemgedrag steeds meer voorkomt. In WZH Prinsenhof zijn de psychologen meer aanwezig op de afdeling. Ook is er in 2013 een WZH-depressieprotocol ontwikkeld. Dit protocol zal door middel van een klinische les en training on the job begin 2014 geïmplementeerd worden. In 2013 heeft een verbeteringsslag plaatsgevonden qua veiligheid in WZH Prinsenhof. De BHV is op orde, voldoende medewerkers zijn geschoold en er zijn meerdere brand- of andere BHV-oefeningen uitgevoerd en geëvalueerd om de veiligheid te verbeteren. 10 Kwaliteitsjaarverslag 2013 WZH Prinsenhof

11 4. Samenhang met andere kwaliteitsprojecten Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van activiteiten die samenhangen met diverse kwaliteitsaspecten. Melding Incidenten Cliënten (MIC) Binnen WZH Prinsenhof is een MIC-commissie actief. In de commissie zit een afvaardiging van verschillende niveaus vanuit de zorgteams, ondersteund door een specialist Ouderengeneeskunde, een ergotherapeut, een kwaliteitsfunctionaris en secretariële ondersteuning. De MIC-commissie komt per kwartaal samen om het MIC-kwartaalrapport te bespreken. De bevindingen worden door de kwaliteitsfunctionaris in het locatiemanagementteam besproken. Indien nodig worden acties uitgezet. In de onderstaande tabel is overzichtelijk gemaakt welke incidenten in totaal hebben plaatsgevonden. Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal Vallen Medicatie Agressief gedrag Botsen, knellen, stoten Vermissing cliënt Gevaarlijke situaties Anders Totaal Totaal aantal MIC-meldingen 2013 De MIC-commissie heeft adviezen uitgebracht over: Het melden van incidenten. De MIC-commissie heeft presentaties gegeven aan de afdelingen om het melden van incidenten te stimuleren. Het omgaan met valincidenten. De MIC-commissie heeft een checklist voor een valincident ontwikkeld. In deze checklist staan alle stappen die genomen moeten worden na een valincident. Er staat onder andere in naar wie, hoe en wat gecommuniceerd moet worden. Het voorkomen van medicatie-incidenten. De MIC-commissie heeft geadviseerd om aandacht te besteden aan medicatiedistributie. Er is een werkgroep opgericht om de nieuwe procedures en protocollen medicatiedistributie te implementeren. Het stimuleren van zorgmedewerkers en teamleiders om digitaal te werken met het melden en verwerken van incidenten. De aandacht voor agressief gedrag van cliënten en bezoekers. Psychologen zijn meer aanwezig op de afdeling om met medewerkers te bespreken hoe agressief gedrag te voorkomen en ermee om te gaan. Verdere gegevens over de MIC zijn terug te vinden in de kwartaalverslagen MIC 2013, geschreven door de MIC-commissie zelf. 11

12 Klachten In 2013 zijn er in totaal vijf formele klachten binnengekomen bij de onafhankelijke klachtenbemiddelaar van WZH Prinsenhof. De klachten waren afkomstig van vier verschillende personen. Drie van de vijf klachten gingen over de communicatie en informatie. De overige twee klachten gingen over het lichamelijk welbevinden van cliënten, namelijk de voeding en de toiletgang. Deze formele klachten zijn door de externe klachtenbemiddelaar behandeld. Informele klachten worden ingediend bij de teamleiders van de afdelingen. Zij handelen deze klachten zelf af. Ook hangen er sinds het laatste kwartaal van 2013 twee brievenbussen bij de receptie. In deze brievenbussen kunnen cliënten, familieleden en bezoekers suggesties, tips, opmerkingen of complimenten achterlaten. De formulieren worden structureel besproken in het locatiemanagementteam en indien nodig wordt er actie ondernomen. Arbo In juli 2013 is, door een externe organisatie, een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgevoerd in WZH Prinsenhof. Deze toetsing bestond uit twee rondgangen door het gebouw en gesprekken met medewerkers. Aan de hand van deze toetsing is een rapport opgesteld. De preventiemedewerker heeft vervolgens in september een plan van aanpak geschreven om alle verbeterpunten inzichtelijk te maken. Naast de RI&E is de preventiecommissie bezig geweest met de fysieke belasting. Er zijn ergocoaches opgeleid, scholingen hebben plaatsgevonden en er is een protocol geschreven. De voortgang van de bovenstaande zaken wordt elk kwartaal tijdens de vergadering van de preventiecommissie besproken. De rapportages van de preventiecommissie gaan naar de locatiemanager en de OC. Ook koppelt de preventiemedewerker periodiek terug naar het locatiemanagementteam. Melding Incidenten Medewerkers (MIM) In 2013 zijn er in WZH Prinsenhof 58 meldingen van incidenten met medewerkers gedaan. Ten opzichte van 2012 zijn er elf meer meldingen in De meeste MIM s zijn agressie-incidenten. Dit is een WZH breed en landelijk verschijnsel. De meeste meldingen komen voort uit agressief gedrag door cliënten van de afdeling PG. Ook zijn er agressiemeldingen over bezoekers of cliënten op andere afdelingen. Van belang is om alle medewerkers handvatten te geven hoe om te gaan met agressie en geweld. Aan de andere kant wordt er gekeken wat agressiviteit aanwakkert en hoe het voorkomen kan worden. In WZH Prinsenhof vinden daarom omgangs- en time out -overleggen plaats met een psycholoog en de zorg. Er waren in 2013 twee valincidenten; twee medewerkers zijn uitgegleden over een natte vloer. Er heeft één bijtincident plaatsgevonden: een medewerker van de afdeling Revalidatie is gebeten door een hond van een bezoeker. Ook hebben er drie prikaccidenten plaatsgevonden op de afdeling Revalidatie. Op al deze incidenten is actie genomen conform het protocol prikaccidenten en het Arbobeleid. 12 Kwaliteitsjaarverslag 2013 WZH Prinsenhof

13 In de onderstaande tabel is overzichtelijk gemaakt welke incidenten in totaal hebben plaatsgevonden. Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal Vallen Botsen, knellen, stoten 1 1 Agressie Vertillen 1 1 Prik-, spat-, bijt-, snijincidenten Seksuele intimidatie Anders Totaal Totaal aantal MIM-meldingen 2013 Medewerkers-/bevlogenheidsonderzoek In 2013 is in WZH Prinsenhof een medewerkers-/bevlogenheidsonderzoek uitgevoerd. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek kende een erg lage respons (17%). Door deze lage respons heeft de uitslag van het onderzoek minder waarde. WZH Prinsenhof scoort op werkbeleving en mogelijkheid tot veranderen net onder het branchegemiddelde. Het tevredenheidsonderzoek is geëvalueerd en er is gekeken hoe de respons bij het volgende onderzoek verhoogd kan worden. Afstemming centraal decentraal WZH kent een aantal centrale afstemmingsmomenten met alle locaties: Het Top 30 overleg. De locatiemanager van WZH Prinsenhof komt maandelijks bijeen met de andere locatiemanagers, het directieteam en stafmanagers van WZH om beleidsmatige zaken te bespreken. Het kwartaalreview. De locatiemanager van WZH Prinsenhof komt per kwartaal samen met de financieel controller en het directieteam om de financiële zaken van de locatie te bespreken. Het kwaliteitscoördinatieoverleg (KCO). De kwaliteitsfunctionarissen komen maandelijks bijeen met als doel bespreking van uitvoeringsaspecten van het WZH kwaliteitsbeleid en uitwisseling van kennis ten aanzien van specifieke verbeteracties. Dit overleg wordt voorgezeten door de WZH kwaliteitscoördinator. Samenwerking ketenpartners De samenwerking met de maatschappelijke instantie WOEJ is in 2013 in gang gezet. De dagbehandeling PG van WZH Prinsenhof zit in het gebouw van de WOEJ. Ook realiseert de WOEJ het vervoer voor de dagbehandeling Somatiek en PG van WZH Prinsenhof. Er is structureel overleg tussen beide organisaties. In 2014 zullen gezamenlijke activiteiten plaatsvinden om WZH Prinsenhof meer te verbinden met de wijk. Ook zal WZH Prinsenhof in 2014 samen met de gemeente en andere zorginstellingen kijken naar de mogelijkheden voor een Ontmoetingscentrum. In 2013 is de afdeling Geriatrische revalidatiezorg van WZH Prinsenhof een samenwerking aangegaan met meerdere zorgorganisaties onder de naam Stichting Transmurale Zorg in Den Haag en omstreken. De Stichting Transmurale Zorg coördineert de CVA Zorgketen Haaglanden. Deze streeft ernaar een patiënt de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment te geven, zodat iemand de keten doorloopt in een zo goed mogelijke conditie. De deelnemers van de stichting zijn voortdurend bezig dit proces te verbeteren door te kijken naar mogelijkheden voor samenwerking. 13

Kwaliteitsjaarverslag 2013

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2013 Leven in eigen stijl WoonZorgcentra Haaglanden 1 Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1. Korte terugblik op 2013 2.2. Visie op cliënt en kwaliteit 2.3. Kwaliteitssysteem

Nadere informatie

Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei PREZO VV&T 2011

Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei PREZO VV&T 2011 Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei 2012 PREZO VV& 2011 De vet weergegeven prestaties vallen onder veiligheid. De onderstreepte prestaties vallen onder wet en regelgeving. In een aantal

Nadere informatie

Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017

Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017 Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017 Inleiding Sint Franciscus werkt volgens de gecertificeerde systematiek van PREZO, met een sleutelrol voor het proces van verbeteren

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen?

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Tips: Noem bij het oplezen van de vragen niet het vraagnummer, de oplettende speler zal snel ontdekken dat deze ook op het bingo-formulier staan.

Nadere informatie

Tabel PREZO VV&T: Indicatorenset indicatorenset mei 2012

Tabel PREZO VV&T: Indicatorenset indicatorenset mei 2012 Tabel PREZO VV&T: Indicatorenset 2010 - indicatorenset mei 2012 Per indicator uit KK 2010 is bekeken welke wijzigingen er ten opzichte van de indicatorenset mei 2012 zijn en welke effecten dit heeft op

Nadere informatie

Basisarrangement 10. Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10)

Basisarrangement 10. Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10) Basisarrangement 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement 10 Dit basisarrangement

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2012

Rapportage Verslagjaar 2012 Rapportage Verslagjaar 2012 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg OE-code: 30053 Inhoudsopgave Rapportage Verslagjaar 2012... 1 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg...

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2012

Rapportage Verslagjaar 2012 Rapportage Verslagjaar 2012 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg OE-code: 5090 Inhoudsopgave Rapportage Verslagjaar 2012...1 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg...1

Nadere informatie

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017 Resultaatsverslag N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen op 14 februari 2017 Heerenveen, 31 juli 2017 Inleiding Op 14 februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg H an d re ik in g vo o r c l i ën te n r a d e n. w w w. l o c. n l Uitgave: oktober 2017 Het kwaliteitskader is een uitgave van het Zorginstituut Nederland d.d. 13.01.2017

Nadere informatie

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Dagbehandeling psychogeriatrie (PG), De Hoge Weide in Lochem, 2013

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Dagbehandeling psychogeriatrie (PG), De Hoge Weide in Lochem, 2013 Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Dagbehandeling psychogeriatrie (PG), De Hoge Weide in Lochem, 2013 Hierbij gaat de rapportage van de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek dat in het dagcentrum

Nadere informatie

Plan van Aanpak Martha Flora Gouda

Plan van Aanpak Martha Flora Gouda Plan van Aanpak Martha Flora Gouda Algemeen Martha Flora beoogt om naast een focus op het persoonlijk welbevinden te streven naar een veilige leefomgeving, waarin op professionele wijze verantwoorde zorg

Nadere informatie

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis...

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis... Thuiszorg Pieter van Foreest Zorg Thuis Zo lang mogelijk Thuis... Welkom bij Pieter van Foreest Wij willen u van harte welkom heten bij Pieter van Foreest. Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Nijenstede

Woonzorgcentrum Nijenstede Verbeterplan Normen Goede Zorg Indicatoren LPZ meting jaar NVZ indicator/ Kritisch aandachtspunt 4.1 bij wie in de afgelopen 30 dagen een onrustband, tafelblad of diepe stoel als vrijheidsbeperkende maatregel

Nadere informatie

Uitgave Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg Utrecht, mei 2009

Uitgave Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg Utrecht, mei 2009 Uitgave Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg Utrecht, mei 2009 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT

ZELFEVALUATIE KWALITEIT ZELFEVALUATIE KWALITEIT Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Clienttevredenheid... 5 Interne metingen... 7 1.3. Veiligheid... 7 1.4. Zorginhoudelijke indicatoren... 8 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

WZH beleid dialoog met belanghebbenden

WZH beleid dialoog met belanghebbenden WZH beleid dialoog met belanghebbenden Status document Versie 1.0 Ingangsdatum 01 juli 2015 Evaluatiedatum 30 juni 2017 Auteur Verantwoordelijk Bestuurssecretaris Bestuurder Locatie exemplaren Website:

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wendhorst 24 februari 2016 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wendhorst 24 februari 2016 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave. pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen... pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen pag 4 Vorming Centrale

Nadere informatie

Basisarrangement 5. Beschermd wonen met intensieve dementiezorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 5 (ZZP VV5) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden

Basisarrangement 5. Beschermd wonen met intensieve dementiezorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 5 (ZZP VV5) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Basisarrangement 5 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 5 (ZZP VV5) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement 5 Dit basisarrangement is bestemd voor

Nadere informatie

Ontwikkelplan Omgaan met onbegrepen gedrag

Ontwikkelplan Omgaan met onbegrepen gedrag Ontwikkelplan 2017-2018 Omgaan met onbegrepen gedrag 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Interventies bij probleemgedrag 1c. Aard van de afspraak Nieuw 2. Doelstelling

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave... pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen pag 3 Jaarvergadering. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad.. pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen..

Nadere informatie

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Nederlandse Businesscase sturen op kwaliteit Brussel, 20 september 2016 Even voorstellen. Diny de Bresser Voorzitter Raad van Bestuur Pieter van Pieter

Nadere informatie

Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek

Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek S.M.N. Thuiszorg november 2012 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I...

Nadere informatie

Basisarrangement 7. Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden

Basisarrangement 7. Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Basisarrangement 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 7 (ZZP VV7) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG Werken aan EEN PRETTIGER LEVEN NA EEN TRAUMA Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Zelf de trap weer op kunnen, omdat u zo graag in uw eigen bed wilt slapen. Uw privacy terug

Nadere informatie

Basisarrangement 8. Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden

Basisarrangement 8. Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Basisarrangement 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 8 (ZZP VV8) Voor elkaar WoonZorgcentra

Nadere informatie

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg 1 Van de zorgaanbieder: Naam en adres zorgaanbieder Stichting Zuidzorg De Run 5601 5504 DK Veldhoven

Nadere informatie

Basisarrangement LG7

Basisarrangement LG7 Basisarrangement LG7 Lichamelijk gehandicapt Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 7 (ZZP LG7) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement

Nadere informatie

Perspekt jaarplan 2014

Perspekt jaarplan 2014 Perspekt jaarplan 2014 Externe versie Inleiding Perspekt is een algemeen erkend en gerespecteerd kwaliteitsinstituut voor het terrein zorg in relatie tot wonen en welzijn. Perspekt wil toonaangevend zijn

Nadere informatie

Basisarrangement LG2

Basisarrangement LG2 Basisarrangement LG2 Lichamelijk gehandicapt Wonen met begeleiding en enige verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 2 (ZZP LG2) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement LG2 Dit basisarrangement

Nadere informatie

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 J. Hogeling Mei 2014 0 Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de vertegenwoordigers van cliëntenraden

Nadere informatie

Toelichting monitor Kwaliteit VVT

Toelichting monitor Kwaliteit VVT Toelichting monitor Kwaliteit VVT Thema/onderdeel / extramuraal Cliënten Toelichting De aanbieder scoort gemiddeld 3 of meer sterren in de meest recente intramurale De aanbieder scoort gemiddeld 3.5 of

Nadere informatie

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG Chronische bronchitis en longemfyseem (COPD) OP EIGEN KRACHT VERDER Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Zelf de trap weer op kunnen, omdat u zo graag in uw eigen bed wilt

Nadere informatie

Prestatiegericht werken aan roze zorg

Prestatiegericht werken aan roze zorg Prestatiegericht werken aan roze zorg 27 juni 2013, Symposium Roze Zorg Ietje de Rooij, directeur De Kievitshorst/ de Heikant, De Wever Tilburg Majorie de Been, bestuursondersteuner Perspekt Perspekt Product-

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE CLIËNTENRAAD

ALGEMENE INFORMATIE CLIËNTENRAAD ALGEMENE INFORMATIE CLIËNTENRAAD ALGEMENE INFORMATIE CLIËNTENRAAD INFORMATIE VOOR CLIËNTEN, FAMILIELEDEN EN VERTEGENWOORDIGERS De Cliëntenraad biedt cliënten en hun vertegenwoordigers de mogelijkheid mee

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

PRODUCTEN & DIENSTEN SEMZORG WEBSHOP KWALITEIT

PRODUCTEN & DIENSTEN SEMZORG WEBSHOP KWALITEIT PRODUCTEN & DIENSTEN SEMZORG WEBSHOP KWALITEIT 1 INHOUDSOPGAVE Over Semzorg 3 Producten. 4 Prijzen producten 6 Advies & ondersteuning. 8 Prijzen advies & ondersteuning. 9 Uitbesteding kwaliteit.... 11

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

ALLES IS BEWEGEN Beleid Vitaliteit Cliënten Intramurale Zorg

ALLES IS BEWEGEN Beleid Vitaliteit Cliënten Intramurale Zorg ALLES IS BEWEGEN Beleid Vitaliteit Cliënten Zorggroep Almere 31-1-2014 Pagina 1 van 7 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Nederland vergrijst in hoog tempo. Gezond ouder worden is hierdoor niet langer alleen de

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE CLIËNTENRAAD

ALGEMENE INFORMATIE CLIËNTENRAAD ALGEMENE INFORMATIE CLIËNTENRAAD Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Cliëntenraad De Cliëntenraad biedt cliënten en hun vertegenwoordigers de mogelijkheid mee te praten en mee te beslissen over zaken

Nadere informatie

Zorggroep Amsterdam Oost JAARPLAN CLIENTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERbAM 005T

Zorggroep Amsterdam Oost JAARPLAN CLIENTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERbAM 005T Zorggroep Amsterdam Oost JAARPLAN 2016-2017 CLIENTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERbAM 005T September 2016 INHOUDSOPGAVE Samenstelling Clientenraad ZGAO 2016 2 Positie 2 Thema's 2 Overleggen 3 Clientenraadsvergaderingen

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

PREZO VV&T 2014. Kwaliteitssysteem voor Verantwoorde Zorg. & Verantwoord Ondernemerschap. 2014, Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg

PREZO VV&T 2014. Kwaliteitssysteem voor Verantwoorde Zorg. & Verantwoord Ondernemerschap. 2014, Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg PREZO VV&T 2014 Kwaliteitssysteem voor Verantwoorde Zorg & Verantwoord Ondernemerschap PREstatiemodel Zorg Verantwoorde Zorg & Verantwoord ondernemerschap Essentiële kenmerken PREZO VV&T: Prestaties voor

Nadere informatie

Basisarrangement LG6

Basisarrangement LG6 Basisarrangement LG6 Lichamelijk gehandicapt Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 6 (ZZP LG6) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Basisarrangement 2. Beschut wonen met begeleiding en verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 2 (ZZP VV2) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden

Basisarrangement 2. Beschut wonen met begeleiding en verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 2 (ZZP VV2) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Basisarrangement 2 Beschut wonen met begeleiding en verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 2 (ZZP VV2) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement 2 Dit basisarrangement is bestemd voor

Nadere informatie

Basisarrangement LG1

Basisarrangement LG1 Basisarrangement LG1 Lichamelijk gehandicapt Wonen met enige begeleiding en enige verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 1 (ZZP LG1) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement LG1 Dit

Nadere informatie

De toon gezet: één taal voor kwaliteit

De toon gezet: één taal voor kwaliteit De toon gezet: één taal voor kwaliteit Actie Actie Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde zorg Verpleging, Verzorging en (VV&T) Verantwoorde zorg wat is dat? Winst

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Perspekt bronzen keurmerk in de zorg **** ********************** **

Perspekt bronzen keurmerk in de zorg **** ********************** ** Perspekt bronzen keurmerk in de zorg **** ********************** ** Het bronzen keurmerk(traject) is in 2004 in nauwe samenwerking met zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars tot stand

Nadere informatie

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Inleiding Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Basisarrangement 4. Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 4 (ZZP VV4)

Basisarrangement 4. Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 4 (ZZP VV4) Basisarrangement 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 4 (ZZP VV4) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement 4 Dit basisarrangement

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Implementatieplan elektronisch cliënten dossier (ECD) Stand van zaken en planning

Implementatieplan elektronisch cliënten dossier (ECD) Stand van zaken en planning Implementatieplan elektronisch cliënten dossier (ECD) Stand van zaken en planning Wageningen, december 2015 1. Inleiding 'Voor een leven met kleur.', dat is het motto van Zinzia. Het is de kern van dat

Nadere informatie

LPZ-verbeterplan 2013 afd. Tjalk en Schoener te ZK september

LPZ-verbeterplan 2013 afd. Tjalk en Schoener te ZK september Verbeterplan Normen Verantwoorde Zorg Indicatoren LPZ meting jaar 2013 - Locatie Zonnekamp - Afdeling Schoener en Tjalk NVZ indicator/ Kritisch aandachtspunt 4.1 Percentage cliënten bij wie in de afgelopen

Nadere informatie

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis...

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis... Thuiszorg Pieter van Foreest Zorg Thuis Zo lang mogelijk Thuis... Welkom bij Pieter van Foreest Wij willen u van harte welkom heten bij Pieter van Foreest. Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft. Datum Besluit aanwijzing op grond van artikel 8, eerste lid, Kwaliteitswet zorginstellingen

Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft. Datum Besluit aanwijzing op grond van artikel 8, eerste lid, Kwaliteitswet zorginstellingen > Retouradres Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij Datum Betreft Besluit aanwijzing

Nadere informatie

Gewoon heel bijzonder

Gewoon heel bijzonder De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/hogeveld Onder nr 1 - januari 2014 ons magazine voor cliënten van WZH hoge veld 1 Inhoud: 2 Berichten 3 Van de Cliëntenraad 3 Spelletjes! Doet u mee? 4 Mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

A. Zorg Bespreken op afspraken

A. Zorg Bespreken op afspraken Werkplan Cliëntenraad Waalstaete (CRW) 2016 (versie 25-01-2016/ ES) A. Zorg Bespreken op afspraken 1. Plan van aanpak Waalstaete (PvA)2016. Het gaat hier om een dynamisch plan met de overgebleven punten

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

TriviumMeulenbeltZorg Samen de toekomst vormgeven

TriviumMeulenbeltZorg Samen de toekomst vormgeven TriviumMeulenbeltZorg Samen de toekomst vormgeven s 2014 Samen voor persoonlijke zorg Vitaal Ondernemend Coöperatief Inhoud Voorwoord 5 Thema 1 : Palliatieve zorg 7 Thema 2 : Geriatrische Revalidatiezorg

Nadere informatie

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen Archipel Kanidas Uw wensen, onze zorg en ervaring het gevoel van samen Archipel Kanidas Het leven houdt niet op zodra je ouder bent en in meer of mindere mate afhankelijk wordt van anderen. Ook niet als

Nadere informatie

Marloes zuidgeest 2 juni 2010

Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Op weg naar verantwoorde zorg Opzet onderzoek Resultaten Reflectie Conclusie Aanbevelingen NormenvoorVerantwoordeZorg Indicatoren: Zorginhoudelijke(zelf meten) zelfevaluatie

Nadere informatie

WAT U WILT WETEN OVER WONEN BIJ WZH

WAT U WILT WETEN OVER WONEN BIJ WZH WAT U WILT WETEN OVER WONEN BIJ WZH S e p t e m b e r 2015 Inhoudsopgave 1. Welkom... 2 2. Vergoeding voor zorg... 3 3. Opname/ verhuizen naar een woonzorgcentrum... 4 4. Zorgen doen we samen... 5 5. Kwaliteit

Nadere informatie

Sociale Veiligheid Pestprotocol

Sociale Veiligheid Pestprotocol Sociale Veiligheid Pestprotocol Versie 2017-2018 Locatie: Den Bongerd 1 INHOUD 1 Inleiding en leeswijzer... 3 2 De 7 pijlers... 4 1. VISIE... 4 2. INZICHT... 4 3. VOORWAARDEN... 4 4. HANDELEN... 5 5. PREVENTIE...

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Masterzorg te Zeist op 21 november Utrecht, maart 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Masterzorg te Zeist op 21 november Utrecht, maart 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Masterzorg te Zeist op 21 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 21 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Plan van Aanpak woon-en zorgcentrum de Westerkim 2013 n.a.v. inspectiebezoek (20 september 2012) i.h.k.v. 2 e fase gefaseerd toezicht

Plan van Aanpak woon-en zorgcentrum de Westerkim 2013 n.a.v. inspectiebezoek (20 september 2012) i.h.k.v. 2 e fase gefaseerd toezicht Algemeen Op 20 september 2012 heeft de Inspecteur voor de Volksgezondheid, de heer C. Dekker, in het kader van de tweede fase van gefaseerd toezicht een inspectiebezoek gebracht aan de Westerkim. Doel

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid 2017

Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitskader Beschermd wonen en Opvang Groningen. Versie 1.0 Definitief Maart 2017 Bijlage Kwaliteitsdoelstellingen 2016-2017 Ons kwaliteitsbeleid naast de uitgangspunten kwaliteitskader

Nadere informatie

Verbeterplannen Veiligheid Dommelhoef

Verbeterplannen Veiligheid Dommelhoef Verbeterplannen Veiligheid Dommelhoef Toelichting De Smiley ; deze laat het volgende in één oogopslag zien: is voldoende is onvoldoende (lager dan 7) Bij gebrek aan respons is geen berekening mogelijk

Nadere informatie

Basisarrangement 1. Beschut wonen met enige begeleiding CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 1 (ZZP VV1) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden

Basisarrangement 1. Beschut wonen met enige begeleiding CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 1 (ZZP VV1) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Basisarrangement 1 Beschut wonen met enige begeleiding CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 1 (ZZP VV1) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement 1 Dit basisarrangement is bestemd voor mensen

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Leren doe je samen. Plan van aanpak voor het best practice-project van het programma Waardigheid en trots. Manager Intramurale Ouderenzorg

Leren doe je samen. Plan van aanpak voor het best practice-project van het programma Waardigheid en trots. Manager Intramurale Ouderenzorg Leren doe je samen Plan van aanpak voor het best practice-project van het programma Waardigheid en trots Organisatie Voorzitter Raad van Bestuur Manager Intramurale Ouderenzorg Projectleiders Zorggroep

Nadere informatie

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011 Proeftuinen GRZ Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 8 september 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten Ketenzorg, zorgpaden Fasen

Nadere informatie

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling > Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling 2 Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio

Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Korte terugblik 2014 3 3. Hoe heeft Pleyade cliëntinspraak georganiseerd?

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

REVALIDEREN NA EEN BEROERTE (CVA) Zonnehuis Solwerd Appingedam

REVALIDEREN NA EEN BEROERTE (CVA) Zonnehuis Solwerd Appingedam REVALIDEREN NA EEN BEROERTE (CVA) Zonnehuis Solwerd Appingedam U (of uw naaste) heeft kortgeleden een CVA gehad, waarvoor u (of uw naaste) bent opgenomen op de stroke-unit van een ziekenhuis. Gezamenlijk

Nadere informatie

Klachtenregeling. Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers. Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden

Klachtenregeling. Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers. Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Klachtenregeling Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden klachtenregeling wzh Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg van WoonZorgcentra

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Werkzaamheden teamleider

Werkzaamheden teamleider Regio Venlo Werkzaamheden teamleider Project: Groene Weide Bestemd voor: Werkgroep team-coach/manager Van: Bertil Hoezen Laatst bijgewerkt: 18-09-2015. Termijn: Kort = 2015, Lang = 2015/2016 Groen; al

Nadere informatie

Plan van Aanpak Uitkomsten LPZ 2014.

Plan van Aanpak Uitkomsten LPZ 2014. Plan van Aanpak Uitkomsten LPZ. Inleiding. Het kwaliteitskader Verantwoorde Zorg bestaat uit twee pijlers: Indicatoren cliënttevredenheidsonderzoek (CQ-index) Zorginhoudelijke indicatoren (LPZ-meting)

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 9

Arrangement Zorgzwaartepakket 9 Arrangement Zorgzwaartepakket 9 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 9 toegelicht. Zorgzwaartepakket 9 (ZZP

Nadere informatie

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP Laat mij doen met eigen vuur, wat ik verkies zoolang ik duur.. Willem Elsschot Zorgvisie: Zo gewoon mogelijk De Frankelandgroep vindt het van groot belang dat

Nadere informatie

In onderstaande wordt conform het kwaliteitskader een overzicht gegeven van de personeelssamenstelling en de ontwikkelingen hierbinnen 1.

In onderstaande wordt conform het kwaliteitskader een overzicht gegeven van de personeelssamenstelling en de ontwikkelingen hierbinnen 1. Personeelssamenstelling In onderstaande wordt conform het kwaliteitskader een overzicht gegeven van de personeelssamenstelling en de ontwikkelingen hierbinnen 1. ALGEMEEN BEELD STICHTING ELISABETH Functiemix

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Bij de samenstelling van het personeel gelden de volgende uitgangspunten:

Bij de samenstelling van het personeel gelden de volgende uitgangspunten: Personele samenstelling Missiehuis Vrijland in Oosterbeek Algemeen De stichting Missiehuis Vrijland is een kloosterverzorgingshuis. In het klooster wonen 45 kloosterlingen. 21 kloosterlingen ontvangen

Nadere informatie

Wasven Boerderijnummer: 2109

Wasven Boerderijnummer: 2109 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 Wasven Boerderijnummer: 2109 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 1 Inleiding Op 21 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Jaarverslag cliëntenraad

Jaarverslag cliëntenraad Jaarverslag cliëntenraad 2015 Directzorg Nederland B.V. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Waar staat de raad voor 3. Samenstelling cliëntenraad 4. Scholing/bijeenkomsten 5. Terugblik 2015 6. Vooruitzicht/verbeterpunten

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie