Schoolgids 2010/2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2010/2011"

Transcriptie

1 Watoto - De Nederlands / Vlaamse School Kampala Schoolgids 2010/2011 Schoolgids 2010/2011 SCHOOLGIDS 2010/2011 Watoto, Nederlands /Vlaamse School Kampala P.O. Box 7728 Kampala, UGANDA adres: Telefoon: Website: (+256) (leerkracht) (+256) (bestuur)

2 September/Oktober 2010 Inhoudsopgave Een woord vooraf De school Inleiding Status Het bestuur School op locatie Schoolgrootte Waar de school voor staat Doelstelling van de NTC-school Uitgangspunten Nieuwe koers sinds Prioriteiten Het klimaat van de school Kwaliteitszorg De organisatie van het onderwijs Schoolorganisatie Groepsindeling en lestijden Groepsgrootte De leerkracht Leerkracht schooljaar 2010/ Taken leerkracht Assistentie Vervanging bij afwezigheid Scholing leerkracht Onderwijs aanbod: activiteiten, doelen en lesmethodes Activiteiten in de onderbouw Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal) Nederlandse en Vlaamse cultuur (Themadagen) Voorzieningen op de leslocaties De bibliotheek Huiswerk Regels voor aanvang en einde schooltijd Schoolverzuim Toelating-, aanmelding- en afmeldingbeleid en overgangsbeleid Toelatingbeleid De aanmelding en opvang van nieuwe leerlingen Registratie voor het nieuwe schooljaar Afmelding vertrekkende leerlingen Overgangsbeleid De zorg voor de kinderen Preventieve zorg: adaptief onderwijs Leerlingvolgsysteem Verslaglegging van gegevens over leerlingen De zorg voor leerlingen met specifieke behoeften De overgang naar het voortgezet NTC-onderwijs... 22

3 4 De ouders Belang van betrokkenheid van ouders Taalondersteuning van het kind door ouders Inspraak Ouderassistentie Klachtenprocedure Ouderbijdrage Schoolverzekering Resultaten van het onderwijs Evaluatie van beleidspunten afgelopen- en komend jaar Resultaten van de school Zelfevaluatie Het afgelopen schooljaar 2009/2010 in vogelvlucht De leerlingen De leerkracht Het bestuur Commissies Onderwijsverslag van afgelopen jaar Groep Groep Groep De themadagen School jaarplanning 2010/ Schooltijden / lesrooster schoolkalender Contactgegevens Schooljaar 2010/ Leerkracht Bestuur Vertrouwenspersoon Schooladviseur Organisatiefuncties, verantwoordelijkheden en taken Leerlingen in schooljaar 2010/

4 Een woord vooraf We willen ook dit jaar alle nieuwe ouders en kinderen, maar ook de bekenden weer van hartelijk welkom heten bij de school. We gaan dit jaar enthousiast van start met een nieuwe leerkracht, Marcel van den Sanden en een nieuwe onderwijsassistente, Mieky Steenbergen. Ook mogen we twee nieuwe groepen op ISU verwelkomen. Aan de start van dit jaar zien we ook dat het leerlingenaantal tegen de verwachting in toch flink is gestegen, wat ons als school en bestuur zeer verheugd. Formeel staat onze school geregistreerd als de Stichting Nederlandse School Kampala. Niettemin koos het bestuur er vanaf 2006 voor om in al onze communicatie de naam Watoto Nederlands/Vlaamse School Kampala te hanteren. Watoto is de naam die de kinderen zelf aan de school hebben gegeven in 2002 en betekent kinderen in KiSwahili. Met de toevoeging Nederlands/Vlaamse School benadrukken we dat onze school zich niet alleen richt op de Nederlandse gemeenschap maar uitdrukkelijk ook op de Nederlandstalige Belgische gemeenschap. Deze schoolgids is bedoeld om ouders (en andere geïnteresseerden) te informeren over wat Watoto kan betekenen op het gebied van Nederlands Taalonderwijs en Nederlands/Belgisch cultuuronderwijs. Ouders en leerlingen kunnen de school gedurende het schooljaar aanspreken op de uitvoering van voornemens zoals opgenomen in de schoolgids. De schoolgids kan op deze en andere manieren een rol vervullen in de dialoog tussen school en ouders. Wat vindt u in deze schoolgids? In deze schoolgids vindt u informatie m.b.t.: de visie van de school, de lesmethodes, de zorg voor de leerlingen en de rol die de leerkracht en ouders daarin spelen; een overzicht van de beleidsvoornemens voor dit schooljaar en een korte terugblik op het schooljaar 2009/2010; praktische informatie, zoals de groepsindeling, schoolkalender, de schooltijden en het vakantierooster voor het schooljaar 2010/2011; een overzicht van namen en adressen van bij de school betrokken personen. Indien u vragen of wensen heeft naar aanleiding van deze schoolgids, of suggesties heeft voor verbeteringen kunt u contact opnemen met het bestuur ( ) of de leerkracht ( ) van Watoto. Veel leesplezier! Directie en Bestuur September

5 1 De school 1.1 Inleiding Tijdens het schooljaar 2002/2003 hebben de leerlingen de passende naam Watoto ( kinderen in het KiSwahili) aan de school gegeven. Watoto is geregistreerd als Stichting Nederlandse School Kampala te Voorburg en bijgeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer Wij zijn aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB 1 ) en staan onder het toezicht van de Nederlandse Onderwijsinspectie. Het postadres is van Watoto is: Stichting Nederlandse School Kampala P.O. Box 7728, Kampala, Uganda. Telefoonnummer leerkracht: +256-(0) Status De Stichting Nederlandse School Kampala is in april 1999 opgericht om te voorzien in de behoefte aan Nederlands taal- en cultuuronderwijs (NTC) door een bevoegde leerkracht. De stichting is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs welke door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is aangewezen als intermediaire organisatie voor het Nederlands onderwijs in het buitenland. Watoto Nederlands/Vlaamse School Kampala is dus formeel een Nederlandse school en werkt met een door de inspecteur van onderwijs goedgekeurd schoolplan. Het huidige schoolplan is geldig tot 31 juli 2011 en ligt ter inzage bij de leerkracht en de secretaris van het bestuur. Het aangesloten zijn bij de Stichting NOB betekend bovendien dat de school in aanmerking komt voor subsidie, en dat gebruik gemaakt kan worden van de dienstverlening van de Stichting NOB op het gebied van onderwijs, bestuur en management. 1.3 Het bestuur De bestuursvorm van de school is een stichting wat onder andere inhoudt dat de school zonder winstoogmerk werkt. Het bestuur vergadert ongeveer ieder 6 weken volgens de jaarlijks opgestelde bestuursagenda. In paragraaf en 6.4 vindt u meer informatie over de personen die het bestuur vormen en hun functies voor het komende schooljaar. 1

6 1.4 School op locatie Watoto verzorgt NTC basisonderwijs voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Wij doen dit bij voorkeur op locatie. Dit wil zeggen dat onze leerkracht, bij voldoende aanmeldingen op een bepaalde locatie, de lessen voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs verzorgt op de school waar de Nederlandstalige kinderen het dagonderwijs volgen. De lessen vinden altijd plaats buiten het reguliere rooster van de dagschool (na schooltijd dus), zodat er geen conflicten in de lesprogramma s kunnen ontstaan. In het schooljaar 2010/2011 zullen we lessen geven op: Ambrosoli International School, International School of Uganda (ISU), en op Rainbow International School. Kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen les in zogenaamde verticale groepen op de school waar ze het dagonderwijs volgen. Als uw kind op een andere dan bovengenoemde scholen zit, dan kunnen u en uw kind zelf kiezen op welke locatie u de lessen wenst te volgen. Voor de kleuters (groepen 1 en 2 van het basisonderwijs) is er een speciale kleutergroep op Ambrosoli international school. 1.5 Schoolgrootte Op dit moment (het moment dat deze gids uitkomt) staan er voor het schooljaar 2010/2011 ongeveer 56 kinderen ingeschreven. De school heeft één vaste leerkracht in dienst die alle lessen verzorgt en een klassenassistente die hulp biedt bij de grotere groepen. 6

7 2 Waar de school voor staat 2.1 Doelstelling van de NTC-school Watoto stelt zich ten doel het verzorgen van Nederlandse Taal- en Cultuurlessen voor de in Kampala en omgeving wonende Nederlandstalige kinderen en/of kinderen met de Nederlandse of Belgische nationaliteit die ingeschreven staan als leerling. Daarbij probeert Watoto een zo groot mogelijke groep kinderen te bereiken door redelijkerwijs rekening te houden met achtergrond, niveau, leeftijd, mogelijkheden en beschikbaarheid van de leerlingen (artikel 2 Statuten). De school is een zogenaamde Nederlandse Taal en Cultuurschool (NTC) en probeert zo veel mogelijk aan te sluiten bij het taalonderwijs in Nederland en Vlaanderen. Hierbij staan de kerndoelen, zoals deze geformuleerd zijn voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal in Nederland, centraal. Voor kinderen die het Nederlands minder goed beheersen of die Nederlands als 2 e of 3 e taal hebben, richten wij ons vooral op het verwerven van mondelinge taalvaardigheden. 2.2 Uitgangspunten De school kent een aantal uitgangspunten die in hoge mate de identiteit bepalen: eerbiediging van iedere geloofsovertuiging of levensbeschouwing; gelijkwaardigheid van alle leerlingen; geen discriminatie of uiting van racisme. Om de aansluiting met Nederland/België en het Vlaamse/Nederlandse onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, maakt naast de Nederlandse taal ook de Nederlandse en Belgische cultuur deel uit van het onderwijsaanbod. 2.3 Nieuwe koers sinds 2006 Sinds het schooljaar 2006 heeft het bestuur gekozen om de opzet en aanpak van het onderwijs van Watoto te wijzigen met het doel op die manier meer kinderen te kunnen bereiken, om te voldoen aan de eisen van de onderwijsinspectie en om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De belangrijkste punten van de koerswijziging betreffen: Watoto biedt NTC onderwijs aan tot en met groep 8 van het basisonderwijs voor kinderen van 4-14 jaar. (dus geen voortgezet onderwijs, maar wel mogelijkheid om leerlingen ook na hun 12 e jaar nog les te kunnen blijven geven)

8 Voor de groepen 1 t/m 8 geven we les op locatie 2. Dat wil dus zeggen op de Internationale scholen waar de Nederlandstalige kinderen ook naar de dagschool gaan. Alle lessen worden grotendeels na- of buitenschools gegeven. (dus niet tijdens reguliere lestijden van de internationale scholen, tenzij dit in overeenstemming met de ouders en school is afgesproken). Alle lessen hebben een tijdsduur van 3 uur (dit is inclusief een korte pauze). In totaal krijgt ieder kind van Watoto minimaal 120 uur onderwijs per jaar. Mocht de 3 uur per week niet gehaald worden, dan zal er extra huiswerk mee gegeven worden. De bibliotheekfunctie van Watoto wordt op locatie aangeboden. De leerkracht zorgt voor een gevarieerd aanbod van boeken, video s en DVD s op de locaties. Themadagen zijn onderdeel van het lesprogramma en blijven gehandhaafd, mede als ontmoeting tussen alle Nederlandstalige kinderen in Kampala en omstreken (ook de kinderen die niet leerling zijn van de Nederlandse School). 2.4 Prioriteiten Zoals eerder gesteld wil Watoto aansluiten bij het Nederlandstalig onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Het schoolplan werkt dit verder uit en concentreert zich daarbij op de volgende drie beleidspunten: Onderwijskundig beleid waarbij er een samenhangend toetsingssysteem is en waarbij rekening wordt gehouden met de individuele leermogelijkheden van de leerlingen. Professionalisering van de schoolorganisatie met duidelijke procedures en beleid op gebied van personeelsmanagement en financieel beleid. Kwaliteitszorg en bewaking waarbij speciale aandacht wordt gegeven aan regelmatige evaluaties van bestuur, leerkracht en onderwijs en waarbij op de aanbevelingen daadwerkelijk wordt gereageerd. 2 Wel gelden er minimale groepsgroottes per dagschool. Zie paragraaf 3.3 Indien de minimale aantalen niet gehaald worden, zal het onderwijs op een andere dagschoollocatie aangeboden worden. 8

9 2.5 Het klimaat van de school De Nederlandse school vervult een unieke functie. Het brengt Nederlandstalige kinderen eenmaal per week bij elkaar om samen Nederlandse taal en Nederlandse en Belgische cultuur te leren. Het wekelijkse contact met de leerkracht en klasgenoten bevordert de natuurlijke ontwikkeling van het Nederlands buiten gezinsverband. Betrokkenheid van de ouders bij Watoto is van groot belang, enerzijds voor het begeleiden van hun kinderen bij het zich eigen maken van de leerstof, maar anderzijds voor een aantal ondersteunende activiteiten die van belang zijn voor het succes van de school. Hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed. Watoto vormt een bindend element voor de Nederlands sprekende gemeenschap in Kampala. Buiten het vaste lesprogramma is er plaats ingeruimd voor sociale en culturele activiteiten die bijdragen aan het ontwikkelen van een prettige sfeer, waarin kinderen zich veilig voelen en waarbij aandacht wordt besteed aan de Belgische en Nederlandse cultuur. Elk jaar besteden wij aandacht aan een aantal feestdagen, waaronder in ieder geval Koninginnedag en Sinterklaas. Deze feestdagen geven wij op educatieve en speelse wijze aandacht in de lessen, maar vooral ook op de themadagen. De sociale functie van de school geven wij een extra accent door een aantal themadagen open te stellen voor de ouders van de leerlingen en voor ouders en kinderen die (nog) niet naar de Nederlandse school komen. 2.6 Kwaliteitszorg De school streeft ernaar om aan de kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie en de Stichting NOB te voldoen en tevens om aan de kwaliteitseisen van de ouders van onze leerlingen tegemoet te komen. De basisvoorwaarden voor kwalitatief hoogwaardig NTC-onderwijs staan verwoord in het Kwaliteitsvoorwaardendocument Watoto, juni Het bestuur heeft bovendien vanaf het schooljaar een interne kwaliteitscontrolecommissie ingesteld die twee maal per schooljaar de kwaliteit van ons onderwijs toetst aan de hand van het Kwaliteitsvoorwaardendocument van Watoto en aan de hand van het zelfevaluatie-instrument van de Stichting NOB. Op basis van de uitgevoerde interne audits adviseert de kwaliteitscontrolecommissie het bestuur over door te voeren verbeteringen. Afgelopen jaar is de onderwijsinspectie bij ons op school geweest voor een uitgebreide evaluatie en de school kreeg daarbij op alle criteria een zeer gunstige beoordeling. Het verslag hiervan kunt u bij het bestuur opvragen. Hoofdstuk 5 gaat verder in op de resultaten van ons onderwijs.

10 3 De organisatie van het onderwijs 3.1 Schoolorganisatie Het NTC-onderwijs is een aanvulling op het onderwijs van de Engelstalige en Franstalige internationale dagscholen. Dit betekent dat het aantal beschikbare uren en lestijden beperkt is tot buitenschoolse tijden. Om de reistijden voor ouders en kinderen te minimaliseren, heeft Watoto er voor gekozen om zoveel mogelijk op locatie les te geven. 3.2 Groepsindeling en lestijden De groepsindeling van de school is gebaseerd op het Nederlandse systeem dat loopt van groep 1 tot en met 8. Voor de groepen 1 en 2 bieden we op woensdag en vrijdag van les aan op Ambrosoli. Voor de groepen 3 t/m 8 werken we in verticale groepen waarbinnen de leerlingen individueel aandacht krijgen op hun eigen niveau. De lessen voor groep 3 t/m 8 duren 3 uur. Op ISU werden de lessen ingekort tot 2 en ½ uur, zodat de leerlingen nog mee kunnen met de schoolbus. Het half uur dat ze op die manier missen, wordt opgevangen door extra huiswerk. Hoewel wij er naar streven les te geven op de dagschool van het kind, moet meegedeeld worden dat voor groep 3 minimaal 2 kinderen per locatiegroep aanwezig moeten zijn om de lessen zinvol te laten zijn. Als dit aantal niet gehaald wordt, zult u verzocht worden om uw kind voor de Nederlandse les naar een andere school te brengen waar uw kind dan samen met andere groep 3 kinderen de lessen kan volgen. Afhankelijk van de locatie begint de Nederlandse les op andere uren. Zie Hoofdstuk 6 Schooltijden en Vakantierooster. Dit jaar is er geen NTC 2 en NTC 3 groep (kinderen die Nederland aanleren als een 2 e of 3 e taal), omdat we daar te weinig kinderen voor hebben. Indien mogelijk proberen we deze kinderen in de overige groepen te laten instromen. Naast het onderwijs op school lenen de kinderen ook materiaal uit de bibliotheek en krijgen ze vanaf groep 3 huiswerk mee, waar ze thuis (met de ouders) mee aan het werk gaan. De kleutergroep krijgt een mapje mee met vrijblijvende taken betreffende woordenschat, voorbereidend lezen en schrijven. 3.3 Groepsgrootte Uit oogpunt van zowel het belang van onderlinge sociale contacten tussen de leerlingen als de mogelijkheid voor optimale individuele begeleiding door de leerkracht wordt een groepsgrootte van tussen de vier en tien 10

11 leerlingen nagestreefd. In de praktijk hangt het maximale aantal leerlingen sterk af van de verschillen in de niveaus van de leerlingen in de groep. Er moet een minimum van 4 leerlingen per dagschool aanwezig zijn, die niet meer dan 3 lesniveaus van elkaar verschillen, om een groep te kunnen vormen die voor zowel leerkracht als leerling een zinvolle invulling van de les bewerkstelligt. Ook moeten er minimaal twee groep 3 leerlingen aanwezig zijn om de les op de dagschool door te kunnen laten gaan. Het lesprogramma van groep 3 is namelijk grotendeels afhankelijk van interactie tussen de leerlingen onderling. Mochten deze aantallen niet gehaald worden, dan wordt de les op een andere dagschoollocatie aangeboden. 3.4 De leerkracht Leerkracht schooljaar 2010/2011 Dit jaar mogen we een nieuwe leerkracht welkom heten. De leerkracht voor het schooljaar is Marcel van de Sanden Taken leerkracht De leerkracht is in eerste instantie verantwoordelijk voor het leiden en uitvoeren van het onderwijsprogramma, de themadagen en de bibliotheek van Watoto. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de informatievoorziening en communicatie met de ouders, de gastscholen en het bestuur. De taakverdeling tussen het bestuur en de leerkracht staat beschreven in hoofdstuk 4 van het Schoolplan Assistentie Het komende schooljaar zal de leerkracht ondersteuning krijgen van een klassenassistente Mieky Steenbergen. Voor een aantal van haar taken kan de leerkracht ook een beroep doen op de (vrijwillige) inzet van ouders. Dit kan zijn voor assistentie in de lessen, de themadagen of de bibliotheek Vervanging bij afwezigheid In geval van ziekte van de leerkracht proberen we per locatie vervanging te vinden. Op Ambrosoli wordt dit komend jaar waarschijnlijk de klassenassistent. Als zij niet beschikbaar is, zal de vervanging worden opgelost met overig in Oeganda aanwezige Nederlanders of Belgen met een lesbevoegdheid voor basisonderwijs. Slechts in het uiterste geval zullen wij ouders inschakelen om het lesprogramma doorgang te kunnen laten vinden.

12 3.4.5 Scholing leerkracht Net als leerlingen is een leraar ook nooit uitgeleerd. Het is belangrijk dat de leerkracht de ontwikkelingen in het onderwijs steeds blijft volgen en werkt aan het vergroten van zijn/haar deskundigheid. Daarom zijn wij geabonneerd op het tijdschrift van de Stichting NOB en is onze leerkracht actief op het NOB forum dat een vraagbaak biedt voor leerkrachten en bestuur van NTC scholen. In de zomervakanties volgt de leerkrachten een bijscholingscursus, die aangeboden wordt door de Stichting NOB. 3.5 Onderwijs aanbod: activiteiten, doelen en lesmethodes Activiteiten in de onderbouw Kleuters, de kinderen van groep 1 en 2, leren vooral spelenderwijs. De nadruk ligt op het vergroten van de woordenschat en woordbetekenis, waarbij gebruik gemaakt wordt van voorlees- en prentenboeken, creatieve activiteiten en groepsspelen. Door over verschillende onderwerpen te praten vergroot de basiswoordenschat en wordt de spreekvaardigheid bevorderd. Dit is belangrijk als voorbereiding op het taal- en leesonderwijs. Het materiaal voor deze activiteiten is voornamelijk afkomstig van de stichting IVIO (Instituut voor Individueel Onderwijs), onder andere bekend door het samenstellen van pakketten voor Wereldschoolonderwijs. Voorts wordt de methode Ik ben Bas gebruikt Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal) In groep 3 wordt gefocust op leren lezen en schrijven. Groep 3 gebruikt de methode de Leessleutel. Via de methode wordt er ook aandacht besteed aan woordenschat. Er wordt gewerkt met tweewekelijkse thema s, die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen. De groepen 4 tot en met 8 werken met Taaljournaal, Het is een geïntegreerde methode. Dit wil zeggen dat er zowel schrijven, spelling, lezen, woordenschat etc. in verwerkt zitten. Bij de kinderen die Nederlands als moedertaal hebben, wordt gestreefd naar een niveau dat overeenkomt met hun leeftijdgenoten die in Nederland/België naar school gaan. Om extra aandacht te besteden aan begrijpend lezen, werd in het schooljaar de methode Nieuwsbegrip ingevoerd. Deze teksten zijn actueel, waarbij de kinderen ook informatie krijgen over de Nederlandse context. Taaljournaal geeft ook de mogelijkheid om alle kinderen op hun eigen niveau te laten werken. Ze bieden leerstof aan voor 12

13 - NT 1 (kinderen die Nederlands als moedertaal hebben en/of op niveau zitten) - NT 2 (kinderen die Nederlands als tweede taal hebben en/of minder dan twee jaar achterstand hebben) Voor de NT3 groep (kinderen die niet of nauwelijks Nederlands spreken) heeft de school een nieuwe methode aangeschaft: Mondeling Nederlands Nieuw. In eerste instantie ligt de nadruk bij deze groep op de mondelinge vaardigheden. Na 2 jaar moeten deze kinderen kunnen aansluiten bij NT Nederlandse en Vlaamse cultuur (Themadagen) Naast Nederlands taalonderwijs biedt de school ook activiteiten aan gericht op bevordering van kennis van de Nederlandse cultuur. Gedurende het schooljaar wordt 3 keer een dagdeel rond een bepaald thema georganiseerd (de zogenaamde themadagen 3 ), komend schooljaar allen op een zaterdag. Alle leerlingen worden geacht aan deze activiteiten deel te nemen, omdat de themadagen een integraal onderdeel vormen van het lesprogramma. Daar de school gesubsidieerd wordt door Nederland, wordt van de school verwacht het Nederlandse curriculum te volgen. Vlaamse cultuur krijgt ook een plekje in ons onderwijs, maar niet het volledige Vlaamse programma wordt gevolgd Voorzieningen op de leslocaties Watoto heeft, in overleg met de gastscholen, op iedere locatie de beschikking over een leslokaal met een aantal voorzieningen. We brengen in het lokaal (waar toegelaten door de gastschool) wat Nederlandse/Belgische sfeer aan met posters en dergelijke. Bovendien hebben we op alle locaties de beschikking over een eigen kast waarin we onze lesmaterialen en bibliotheekboeken veilig kunnen bewaren De bibliotheek De bibliotheek is onder te verdelen in 5 groepen. Groep 1-2: gele sticker Groep 3-4: oranje sticker Groep 5-6: rode sticker Groep 7-8: paarse sticker Media: groene sticker 3 De Sinterklaasviering wordt sinds 2008 verzorgd door een externe Sinterklaas commissie. Watoto kinderen worden hiervoor natuurlijk uitgenodigd. Deze dag is zodoende als officiële themadag vervallen. De lengte van de overige drie themadagen is daarom iets verlengd, van 3 naar 4 uur, om alsnog het vereiste aantal cultuururen te behalen en ook meer tijd te hebben om b.v. eens een bedrijf te bezoeken.

14 Op elke locatie is een eigen bibliotheek aanwezig. De grootte en het niveau van de boeken hangt af van de populatie van de kinderen die op dat moment op die locatie aanwezig zijn. Elk half jaar komen er nieuwe boeken in de bibliotheek door middel van een roulatiesysteem onder de vier locaties. Ook worden er regelmatig nieuwe boeken aangeschaft in Nederland. Ook dit jaar kunnen de kinderen weer kiezen uit een groot aantal nieuw aangeschafte populaire titels/auteurs. Systeem van uitlenen De kinderen mogen per week 2 boeken en 1 video of DVD lenen. Elke week kunnen de kinderen deze ruilen. Dit jaar zullen we een nieuwe registratie methode van uitlenen gaan gebruiken. U zal hier nog over worden geinformeerd. Bij vermissing of vernieling van de boeken wordt een bedrag in rekening gebracht afhankelijk van wie de boeken afkomstig zijn. Een boek van de bibliotheek voor zeevarenden UGX Een boek uit eigen bibliotheek UGX Huiswerk Vanaf groep 3 wordt er huiswerk gegeven, met een gemiddelde belasting van maximaal een uur per week. Het huiswerk wordt genoteerd op het huiswerkblad dat door de ouders gecontroleerd en afgetekend wordt. Het huiswerk bestaat voornamelijk uit lezen, spellingsoefeningen, dicteevoorbereiding en woordenschat. Van de ouders verwachten wij dat zij hun kind actief stimuleren om hun huiswerk te maken en Nederlands te lezen met hun kind. De leerstof, die de kinderen thuis verwerken, zal ook in de klas getoetst worden. Het niet maken van het huiswerk heeft dus een impact op de leerresultaten. Naast het maken van taken en voorbereiden van lessen, wordt er van de kinderen verwacht om elke maand minstens een boek te lezen. Vanaf groep 5 dienen de kinderen een boekbespreking te houden. De boekbesprekingen worden geëvalueerd. 3.7 Regels voor aanvang en einde schooltijd Wij beseffen dat het voor een leerling niet eenvoudig is om drie uur NTConderwijs te moeten volgen na een dag op hun reguliere school. Toch hebben wij gekozen voor deze lestijden om onze onderwijsdoelen met de leerlingen binnen de vereiste 120 uur per leerling per jaar te kunnen halen. Er wordt daarom van de kinderen verwacht dat ze zo veel mogelijk op tijd aanwezig zijn. Na de les sluit de school al snel en ouders wordt daarom verzocht de kinderen op tijd op te halen. 14

15 Vanaf het moment dat de dagschool uit gaat is Watoto verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen. De leerkracht zal daarom altijd voor het einde van het dagschoolprogramma op school aanwezig zijn en, indien noodzakelijk, uw kind van zijn/haar lokaal naar het lokaal van de Nederlandse les begeleiden. Ouders of brengers van kinderen worden geacht hun kind persoonlijk bij de leerkracht op te halen. Vanaf dat moment valt uw kind weer onder uw supervisie. 3.8 Schoolverzuim De leerkracht houdt presentielijsten bij van iedere les. Ook vermeldt zij op deze lijst of uw kind op de themadagen aanwezig is geweest aangezien deze een integraal deel uitmaken van het onderwijsaanbod. In het rapport wordt het aantal verzuimuren vermeld. Ouders waarvan kinderen om bepaalde redenen een Nederlandse les niet kunnen bijwonen, worden vriendelijk, dan wel dringend, verzocht om dit vóór 10 uur s ochtends telefonisch te melden aan de leerkracht. Omdat er vaak in kleine groepen op verschillende niveaus wordt les gegeven vereist dit veel specifieke voorbereiding van de leerkracht. Absentie van een kind kan er toe leiden dat het gehele programma voor die dag anders ingedeeld en voorbereid moet worden. Wij hopen dan ook op uw begrip en medewerking. Mocht uw kind onverwachts op het laatste moment ziek worden, dan hebben wij hier natuurlijk begrip voor. Als uw kind wegens omstandigheden meer dan 1 les gaat missen verzoeken wij u de leerkracht hier schriftelijk (per ) van op de hoogte te stellen. 3.9 Toelating-, aanmelding- en afmeldingbeleid en overgangsbeleid In onderstaande subparagrafen vind u meer informatie over de procedures van intake en vertrek van een leerling Toelatingbeleid Taalsituatie NTC onderwijs kenmerkt zich door grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveaus. Op Watoto verwelkomen wij zowel kinderen met Nederlands als eerste taal als kinderen die Nederlands aanleren als tweede of bijkomende taal. Kinderen die Nederlands niet als moedertaal hebben, dienen een intakegesprek te ondergaan (zie paragraaf 3.9.2). Dit zal plaatsvinden op school met kind en ouders om zodoende vast te stellen dat het kind het onderwijsaanbod mogelijkerwijs aankan en voldoende Nederlands kan spreken om de lessen te kunnen volgen.

16 Leeftijdsgroep De Nederlands/Vlaamse school verzorgt basisonderwijs voor kinderen van 4 tot 14 jaar (groep 1-8). Oudere kinderen die toch Nederlands onderwijs willen volgen dienen zich te beroepen op privé onderwijs. Wel kan de school eventueel suggesties doen voor bijvoorbeeld schriftelijk onderwijs via Internet, of gekwalificeerde personen aanwijzen die privélessen kunnen verzorgen (zie ook paragraaf ) Nationaliteit Watoto is toegankelijk voor kinderen met de Nederlandse en Belgische nationaliteit. Kinderen met een andere nationaliteit, die bijvoorbeeld langere tijd in Nederland of België Nederlands onderwijs hebben gevolgd, zijn ook van harte welkom. Wel bestaat er dan een andere lesgeldregeling, aangezien deze kinderen niet voor subsidie van de Nederlandse overheid in aanmerking komen. Kinderen met een handicap Afhankelijk van de mate van de handicap van het kind zijn de mogelijkheden om lessen bij Watoto te volgen beperkt. Om een kind met een handicap goed kwalitatief onderwijs te kunnen bieden zijn vaak dure lesmaterialen en specialistische kennis en vaardigheden vereist van de leerkracht. Als relatief kleine school kunnen wij deze speciale zorg op dit moment helaas niet bieden. Heeft u een kind met een handicap en wilt u graag dat hij/zij onderwijs gaat volgen op Watoto, dan nodigen wij u natuurlijk van harte uit voor een verkenend gesprek. Wij kunnen dan samen met u de mogelijkheden verder onderzoeken. Proefperiode Kinderen die Nederlands als derde taal hebben en kinderen met leer- of gedragsstoornissen, kunnen gevraagd worden om eerst een proefperiode van drie maanden te doorlopen. Op het einde van die periode kan dan bepaald worden of het kind de Nederlandse lessen kan vervolgen. Dit zal afhangen van het functioneren in de groep en de vooruitgang, die het kind zou moeten maken De aanmelding en opvang van nieuwe leerlingen Aanmelding van nieuwe leerlingen geschiedt meestal telefonisch of via waarna zij uitgenodigd worden een les bij te wonen. De formele aanmelding zal niet langer schriftelijk plaatsvinden, maar via het on-line inschrijfformulier, dat teruggevonden kan worden op de website Nadien volgt er een kennismakingsgesprek tussen ouders en leerkracht, waar mogelijk ook de leerling bij aanwezig is. Tijdens de eerste les van de nieuwe leerling zal, indien nodig, een toets worden afgenomen om het niveau van de leerling te bepalen. De leerling woont vervolgens een proefles bij om te kijken of de lessen aansluiten bij de verwachting van de ouders en het kind. Als ouder bent u ook welkom om een les/lesdeel bij te wonen (uiteraard in overleg met de leerkracht). 16

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen SCHOOLGIDS NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015 Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. INLEIDING... 4 Waarom een schoolgids?... 4 Wat staat er in deze

Nadere informatie

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 S C H O O L G I D S 2014-2015 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 2. Waar de school voor staat... 7 2.1 Missie...

Nadere informatie

schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1

schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1 Jongbloed 103 Curacao,.N.A. telefoon: 7374056 e-mail: pipitabasis@carib-online.net www.pipita.net schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1 Inleiding Beste ouder(s), Deze schoolgids

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

Schoolgids basisschool De JazzSingel

Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 1. Ons onderwijs... 5 1.1 De school... 5 1.2

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop SCHOOLGIDS Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop 2013-2014 Tel. 0541-229393 Fax. 0541-229601 E-mail: dir.kampke@konot.nl www.kampke.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van t Kämpke... 3 Inleiding...

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal 2 0 1 4 2 0 1 5 Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Inhoud Schoolgids Inleiding...3 1. Wie zijn wij?...4 1.1

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE 2014 2015 SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 - Hervormde basisschool Rehoboth Poolster 4 2221 NT Katwijk (ZH). Telefoon: 071-4081019 Email: directie@rehobothschool-katwijk.nl

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl 1 Inhoud Schoolgids van de Wendakker Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1

Nadere informatie