Schoolgids 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2010/2011"

Transcriptie

1 Watoto - De Nederlands / Vlaamse School Kampala Schoolgids 2010/2011 Schoolgids 2010/2011 SCHOOLGIDS 2010/2011 Watoto, Nederlands /Vlaamse School Kampala P.O. Box 7728 Kampala, UGANDA adres: Telefoon: Website: (+256) (leerkracht) (+256) (bestuur)

2 September/Oktober 2010 Inhoudsopgave Een woord vooraf De school Inleiding Status Het bestuur School op locatie Schoolgrootte Waar de school voor staat Doelstelling van de NTC-school Uitgangspunten Nieuwe koers sinds Prioriteiten Het klimaat van de school Kwaliteitszorg De organisatie van het onderwijs Schoolorganisatie Groepsindeling en lestijden Groepsgrootte De leerkracht Leerkracht schooljaar 2010/ Taken leerkracht Assistentie Vervanging bij afwezigheid Scholing leerkracht Onderwijs aanbod: activiteiten, doelen en lesmethodes Activiteiten in de onderbouw Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal) Nederlandse en Vlaamse cultuur (Themadagen) Voorzieningen op de leslocaties De bibliotheek Huiswerk Regels voor aanvang en einde schooltijd Schoolverzuim Toelating-, aanmelding- en afmeldingbeleid en overgangsbeleid Toelatingbeleid De aanmelding en opvang van nieuwe leerlingen Registratie voor het nieuwe schooljaar Afmelding vertrekkende leerlingen Overgangsbeleid De zorg voor de kinderen Preventieve zorg: adaptief onderwijs Leerlingvolgsysteem Verslaglegging van gegevens over leerlingen De zorg voor leerlingen met specifieke behoeften De overgang naar het voortgezet NTC-onderwijs... 22

3 4 De ouders Belang van betrokkenheid van ouders Taalondersteuning van het kind door ouders Inspraak Ouderassistentie Klachtenprocedure Ouderbijdrage Schoolverzekering Resultaten van het onderwijs Evaluatie van beleidspunten afgelopen- en komend jaar Resultaten van de school Zelfevaluatie Het afgelopen schooljaar 2009/2010 in vogelvlucht De leerlingen De leerkracht Het bestuur Commissies Onderwijsverslag van afgelopen jaar Groep Groep Groep De themadagen School jaarplanning 2010/ Schooltijden / lesrooster schoolkalender Contactgegevens Schooljaar 2010/ Leerkracht Bestuur Vertrouwenspersoon Schooladviseur Organisatiefuncties, verantwoordelijkheden en taken Leerlingen in schooljaar 2010/

4 Een woord vooraf We willen ook dit jaar alle nieuwe ouders en kinderen, maar ook de bekenden weer van hartelijk welkom heten bij de school. We gaan dit jaar enthousiast van start met een nieuwe leerkracht, Marcel van den Sanden en een nieuwe onderwijsassistente, Mieky Steenbergen. Ook mogen we twee nieuwe groepen op ISU verwelkomen. Aan de start van dit jaar zien we ook dat het leerlingenaantal tegen de verwachting in toch flink is gestegen, wat ons als school en bestuur zeer verheugd. Formeel staat onze school geregistreerd als de Stichting Nederlandse School Kampala. Niettemin koos het bestuur er vanaf 2006 voor om in al onze communicatie de naam Watoto Nederlands/Vlaamse School Kampala te hanteren. Watoto is de naam die de kinderen zelf aan de school hebben gegeven in 2002 en betekent kinderen in KiSwahili. Met de toevoeging Nederlands/Vlaamse School benadrukken we dat onze school zich niet alleen richt op de Nederlandse gemeenschap maar uitdrukkelijk ook op de Nederlandstalige Belgische gemeenschap. Deze schoolgids is bedoeld om ouders (en andere geïnteresseerden) te informeren over wat Watoto kan betekenen op het gebied van Nederlands Taalonderwijs en Nederlands/Belgisch cultuuronderwijs. Ouders en leerlingen kunnen de school gedurende het schooljaar aanspreken op de uitvoering van voornemens zoals opgenomen in de schoolgids. De schoolgids kan op deze en andere manieren een rol vervullen in de dialoog tussen school en ouders. Wat vindt u in deze schoolgids? In deze schoolgids vindt u informatie m.b.t.: de visie van de school, de lesmethodes, de zorg voor de leerlingen en de rol die de leerkracht en ouders daarin spelen; een overzicht van de beleidsvoornemens voor dit schooljaar en een korte terugblik op het schooljaar 2009/2010; praktische informatie, zoals de groepsindeling, schoolkalender, de schooltijden en het vakantierooster voor het schooljaar 2010/2011; een overzicht van namen en adressen van bij de school betrokken personen. Indien u vragen of wensen heeft naar aanleiding van deze schoolgids, of suggesties heeft voor verbeteringen kunt u contact opnemen met het bestuur ( ) of de leerkracht ( ) van Watoto. Veel leesplezier! Directie en Bestuur September

5 1 De school 1.1 Inleiding Tijdens het schooljaar 2002/2003 hebben de leerlingen de passende naam Watoto ( kinderen in het KiSwahili) aan de school gegeven. Watoto is geregistreerd als Stichting Nederlandse School Kampala te Voorburg en bijgeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer Wij zijn aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB 1 ) en staan onder het toezicht van de Nederlandse Onderwijsinspectie. Het postadres is van Watoto is: Stichting Nederlandse School Kampala P.O. Box 7728, Kampala, Uganda. Telefoonnummer leerkracht: +256-(0) Status De Stichting Nederlandse School Kampala is in april 1999 opgericht om te voorzien in de behoefte aan Nederlands taal- en cultuuronderwijs (NTC) door een bevoegde leerkracht. De stichting is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs welke door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is aangewezen als intermediaire organisatie voor het Nederlands onderwijs in het buitenland. Watoto Nederlands/Vlaamse School Kampala is dus formeel een Nederlandse school en werkt met een door de inspecteur van onderwijs goedgekeurd schoolplan. Het huidige schoolplan is geldig tot 31 juli 2011 en ligt ter inzage bij de leerkracht en de secretaris van het bestuur. Het aangesloten zijn bij de Stichting NOB betekend bovendien dat de school in aanmerking komt voor subsidie, en dat gebruik gemaakt kan worden van de dienstverlening van de Stichting NOB op het gebied van onderwijs, bestuur en management. 1.3 Het bestuur De bestuursvorm van de school is een stichting wat onder andere inhoudt dat de school zonder winstoogmerk werkt. Het bestuur vergadert ongeveer ieder 6 weken volgens de jaarlijks opgestelde bestuursagenda. In paragraaf en 6.4 vindt u meer informatie over de personen die het bestuur vormen en hun functies voor het komende schooljaar. 1

6 1.4 School op locatie Watoto verzorgt NTC basisonderwijs voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Wij doen dit bij voorkeur op locatie. Dit wil zeggen dat onze leerkracht, bij voldoende aanmeldingen op een bepaalde locatie, de lessen voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs verzorgt op de school waar de Nederlandstalige kinderen het dagonderwijs volgen. De lessen vinden altijd plaats buiten het reguliere rooster van de dagschool (na schooltijd dus), zodat er geen conflicten in de lesprogramma s kunnen ontstaan. In het schooljaar 2010/2011 zullen we lessen geven op: Ambrosoli International School, International School of Uganda (ISU), en op Rainbow International School. Kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen les in zogenaamde verticale groepen op de school waar ze het dagonderwijs volgen. Als uw kind op een andere dan bovengenoemde scholen zit, dan kunnen u en uw kind zelf kiezen op welke locatie u de lessen wenst te volgen. Voor de kleuters (groepen 1 en 2 van het basisonderwijs) is er een speciale kleutergroep op Ambrosoli international school. 1.5 Schoolgrootte Op dit moment (het moment dat deze gids uitkomt) staan er voor het schooljaar 2010/2011 ongeveer 56 kinderen ingeschreven. De school heeft één vaste leerkracht in dienst die alle lessen verzorgt en een klassenassistente die hulp biedt bij de grotere groepen. 6

7 2 Waar de school voor staat 2.1 Doelstelling van de NTC-school Watoto stelt zich ten doel het verzorgen van Nederlandse Taal- en Cultuurlessen voor de in Kampala en omgeving wonende Nederlandstalige kinderen en/of kinderen met de Nederlandse of Belgische nationaliteit die ingeschreven staan als leerling. Daarbij probeert Watoto een zo groot mogelijke groep kinderen te bereiken door redelijkerwijs rekening te houden met achtergrond, niveau, leeftijd, mogelijkheden en beschikbaarheid van de leerlingen (artikel 2 Statuten). De school is een zogenaamde Nederlandse Taal en Cultuurschool (NTC) en probeert zo veel mogelijk aan te sluiten bij het taalonderwijs in Nederland en Vlaanderen. Hierbij staan de kerndoelen, zoals deze geformuleerd zijn voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal in Nederland, centraal. Voor kinderen die het Nederlands minder goed beheersen of die Nederlands als 2 e of 3 e taal hebben, richten wij ons vooral op het verwerven van mondelinge taalvaardigheden. 2.2 Uitgangspunten De school kent een aantal uitgangspunten die in hoge mate de identiteit bepalen: eerbiediging van iedere geloofsovertuiging of levensbeschouwing; gelijkwaardigheid van alle leerlingen; geen discriminatie of uiting van racisme. Om de aansluiting met Nederland/België en het Vlaamse/Nederlandse onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, maakt naast de Nederlandse taal ook de Nederlandse en Belgische cultuur deel uit van het onderwijsaanbod. 2.3 Nieuwe koers sinds 2006 Sinds het schooljaar 2006 heeft het bestuur gekozen om de opzet en aanpak van het onderwijs van Watoto te wijzigen met het doel op die manier meer kinderen te kunnen bereiken, om te voldoen aan de eisen van de onderwijsinspectie en om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De belangrijkste punten van de koerswijziging betreffen: Watoto biedt NTC onderwijs aan tot en met groep 8 van het basisonderwijs voor kinderen van 4-14 jaar. (dus geen voortgezet onderwijs, maar wel mogelijkheid om leerlingen ook na hun 12 e jaar nog les te kunnen blijven geven)

8 Voor de groepen 1 t/m 8 geven we les op locatie 2. Dat wil dus zeggen op de Internationale scholen waar de Nederlandstalige kinderen ook naar de dagschool gaan. Alle lessen worden grotendeels na- of buitenschools gegeven. (dus niet tijdens reguliere lestijden van de internationale scholen, tenzij dit in overeenstemming met de ouders en school is afgesproken). Alle lessen hebben een tijdsduur van 3 uur (dit is inclusief een korte pauze). In totaal krijgt ieder kind van Watoto minimaal 120 uur onderwijs per jaar. Mocht de 3 uur per week niet gehaald worden, dan zal er extra huiswerk mee gegeven worden. De bibliotheekfunctie van Watoto wordt op locatie aangeboden. De leerkracht zorgt voor een gevarieerd aanbod van boeken, video s en DVD s op de locaties. Themadagen zijn onderdeel van het lesprogramma en blijven gehandhaafd, mede als ontmoeting tussen alle Nederlandstalige kinderen in Kampala en omstreken (ook de kinderen die niet leerling zijn van de Nederlandse School). 2.4 Prioriteiten Zoals eerder gesteld wil Watoto aansluiten bij het Nederlandstalig onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Het schoolplan werkt dit verder uit en concentreert zich daarbij op de volgende drie beleidspunten: Onderwijskundig beleid waarbij er een samenhangend toetsingssysteem is en waarbij rekening wordt gehouden met de individuele leermogelijkheden van de leerlingen. Professionalisering van de schoolorganisatie met duidelijke procedures en beleid op gebied van personeelsmanagement en financieel beleid. Kwaliteitszorg en bewaking waarbij speciale aandacht wordt gegeven aan regelmatige evaluaties van bestuur, leerkracht en onderwijs en waarbij op de aanbevelingen daadwerkelijk wordt gereageerd. 2 Wel gelden er minimale groepsgroottes per dagschool. Zie paragraaf 3.3 Indien de minimale aantalen niet gehaald worden, zal het onderwijs op een andere dagschoollocatie aangeboden worden. 8

9 2.5 Het klimaat van de school De Nederlandse school vervult een unieke functie. Het brengt Nederlandstalige kinderen eenmaal per week bij elkaar om samen Nederlandse taal en Nederlandse en Belgische cultuur te leren. Het wekelijkse contact met de leerkracht en klasgenoten bevordert de natuurlijke ontwikkeling van het Nederlands buiten gezinsverband. Betrokkenheid van de ouders bij Watoto is van groot belang, enerzijds voor het begeleiden van hun kinderen bij het zich eigen maken van de leerstof, maar anderzijds voor een aantal ondersteunende activiteiten die van belang zijn voor het succes van de school. Hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed. Watoto vormt een bindend element voor de Nederlands sprekende gemeenschap in Kampala. Buiten het vaste lesprogramma is er plaats ingeruimd voor sociale en culturele activiteiten die bijdragen aan het ontwikkelen van een prettige sfeer, waarin kinderen zich veilig voelen en waarbij aandacht wordt besteed aan de Belgische en Nederlandse cultuur. Elk jaar besteden wij aandacht aan een aantal feestdagen, waaronder in ieder geval Koninginnedag en Sinterklaas. Deze feestdagen geven wij op educatieve en speelse wijze aandacht in de lessen, maar vooral ook op de themadagen. De sociale functie van de school geven wij een extra accent door een aantal themadagen open te stellen voor de ouders van de leerlingen en voor ouders en kinderen die (nog) niet naar de Nederlandse school komen. 2.6 Kwaliteitszorg De school streeft ernaar om aan de kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie en de Stichting NOB te voldoen en tevens om aan de kwaliteitseisen van de ouders van onze leerlingen tegemoet te komen. De basisvoorwaarden voor kwalitatief hoogwaardig NTC-onderwijs staan verwoord in het Kwaliteitsvoorwaardendocument Watoto, juni Het bestuur heeft bovendien vanaf het schooljaar een interne kwaliteitscontrolecommissie ingesteld die twee maal per schooljaar de kwaliteit van ons onderwijs toetst aan de hand van het Kwaliteitsvoorwaardendocument van Watoto en aan de hand van het zelfevaluatie-instrument van de Stichting NOB. Op basis van de uitgevoerde interne audits adviseert de kwaliteitscontrolecommissie het bestuur over door te voeren verbeteringen. Afgelopen jaar is de onderwijsinspectie bij ons op school geweest voor een uitgebreide evaluatie en de school kreeg daarbij op alle criteria een zeer gunstige beoordeling. Het verslag hiervan kunt u bij het bestuur opvragen. Hoofdstuk 5 gaat verder in op de resultaten van ons onderwijs.

10 3 De organisatie van het onderwijs 3.1 Schoolorganisatie Het NTC-onderwijs is een aanvulling op het onderwijs van de Engelstalige en Franstalige internationale dagscholen. Dit betekent dat het aantal beschikbare uren en lestijden beperkt is tot buitenschoolse tijden. Om de reistijden voor ouders en kinderen te minimaliseren, heeft Watoto er voor gekozen om zoveel mogelijk op locatie les te geven. 3.2 Groepsindeling en lestijden De groepsindeling van de school is gebaseerd op het Nederlandse systeem dat loopt van groep 1 tot en met 8. Voor de groepen 1 en 2 bieden we op woensdag en vrijdag van les aan op Ambrosoli. Voor de groepen 3 t/m 8 werken we in verticale groepen waarbinnen de leerlingen individueel aandacht krijgen op hun eigen niveau. De lessen voor groep 3 t/m 8 duren 3 uur. Op ISU werden de lessen ingekort tot 2 en ½ uur, zodat de leerlingen nog mee kunnen met de schoolbus. Het half uur dat ze op die manier missen, wordt opgevangen door extra huiswerk. Hoewel wij er naar streven les te geven op de dagschool van het kind, moet meegedeeld worden dat voor groep 3 minimaal 2 kinderen per locatiegroep aanwezig moeten zijn om de lessen zinvol te laten zijn. Als dit aantal niet gehaald wordt, zult u verzocht worden om uw kind voor de Nederlandse les naar een andere school te brengen waar uw kind dan samen met andere groep 3 kinderen de lessen kan volgen. Afhankelijk van de locatie begint de Nederlandse les op andere uren. Zie Hoofdstuk 6 Schooltijden en Vakantierooster. Dit jaar is er geen NTC 2 en NTC 3 groep (kinderen die Nederland aanleren als een 2 e of 3 e taal), omdat we daar te weinig kinderen voor hebben. Indien mogelijk proberen we deze kinderen in de overige groepen te laten instromen. Naast het onderwijs op school lenen de kinderen ook materiaal uit de bibliotheek en krijgen ze vanaf groep 3 huiswerk mee, waar ze thuis (met de ouders) mee aan het werk gaan. De kleutergroep krijgt een mapje mee met vrijblijvende taken betreffende woordenschat, voorbereidend lezen en schrijven. 3.3 Groepsgrootte Uit oogpunt van zowel het belang van onderlinge sociale contacten tussen de leerlingen als de mogelijkheid voor optimale individuele begeleiding door de leerkracht wordt een groepsgrootte van tussen de vier en tien 10

11 leerlingen nagestreefd. In de praktijk hangt het maximale aantal leerlingen sterk af van de verschillen in de niveaus van de leerlingen in de groep. Er moet een minimum van 4 leerlingen per dagschool aanwezig zijn, die niet meer dan 3 lesniveaus van elkaar verschillen, om een groep te kunnen vormen die voor zowel leerkracht als leerling een zinvolle invulling van de les bewerkstelligt. Ook moeten er minimaal twee groep 3 leerlingen aanwezig zijn om de les op de dagschool door te kunnen laten gaan. Het lesprogramma van groep 3 is namelijk grotendeels afhankelijk van interactie tussen de leerlingen onderling. Mochten deze aantallen niet gehaald worden, dan wordt de les op een andere dagschoollocatie aangeboden. 3.4 De leerkracht Leerkracht schooljaar 2010/2011 Dit jaar mogen we een nieuwe leerkracht welkom heten. De leerkracht voor het schooljaar is Marcel van de Sanden Taken leerkracht De leerkracht is in eerste instantie verantwoordelijk voor het leiden en uitvoeren van het onderwijsprogramma, de themadagen en de bibliotheek van Watoto. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de informatievoorziening en communicatie met de ouders, de gastscholen en het bestuur. De taakverdeling tussen het bestuur en de leerkracht staat beschreven in hoofdstuk 4 van het Schoolplan Assistentie Het komende schooljaar zal de leerkracht ondersteuning krijgen van een klassenassistente Mieky Steenbergen. Voor een aantal van haar taken kan de leerkracht ook een beroep doen op de (vrijwillige) inzet van ouders. Dit kan zijn voor assistentie in de lessen, de themadagen of de bibliotheek Vervanging bij afwezigheid In geval van ziekte van de leerkracht proberen we per locatie vervanging te vinden. Op Ambrosoli wordt dit komend jaar waarschijnlijk de klassenassistent. Als zij niet beschikbaar is, zal de vervanging worden opgelost met overig in Oeganda aanwezige Nederlanders of Belgen met een lesbevoegdheid voor basisonderwijs. Slechts in het uiterste geval zullen wij ouders inschakelen om het lesprogramma doorgang te kunnen laten vinden.

12 3.4.5 Scholing leerkracht Net als leerlingen is een leraar ook nooit uitgeleerd. Het is belangrijk dat de leerkracht de ontwikkelingen in het onderwijs steeds blijft volgen en werkt aan het vergroten van zijn/haar deskundigheid. Daarom zijn wij geabonneerd op het tijdschrift van de Stichting NOB en is onze leerkracht actief op het NOB forum dat een vraagbaak biedt voor leerkrachten en bestuur van NTC scholen. In de zomervakanties volgt de leerkrachten een bijscholingscursus, die aangeboden wordt door de Stichting NOB. 3.5 Onderwijs aanbod: activiteiten, doelen en lesmethodes Activiteiten in de onderbouw Kleuters, de kinderen van groep 1 en 2, leren vooral spelenderwijs. De nadruk ligt op het vergroten van de woordenschat en woordbetekenis, waarbij gebruik gemaakt wordt van voorlees- en prentenboeken, creatieve activiteiten en groepsspelen. Door over verschillende onderwerpen te praten vergroot de basiswoordenschat en wordt de spreekvaardigheid bevorderd. Dit is belangrijk als voorbereiding op het taal- en leesonderwijs. Het materiaal voor deze activiteiten is voornamelijk afkomstig van de stichting IVIO (Instituut voor Individueel Onderwijs), onder andere bekend door het samenstellen van pakketten voor Wereldschoolonderwijs. Voorts wordt de methode Ik ben Bas gebruikt Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal) In groep 3 wordt gefocust op leren lezen en schrijven. Groep 3 gebruikt de methode de Leessleutel. Via de methode wordt er ook aandacht besteed aan woordenschat. Er wordt gewerkt met tweewekelijkse thema s, die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen. De groepen 4 tot en met 8 werken met Taaljournaal, Het is een geïntegreerde methode. Dit wil zeggen dat er zowel schrijven, spelling, lezen, woordenschat etc. in verwerkt zitten. Bij de kinderen die Nederlands als moedertaal hebben, wordt gestreefd naar een niveau dat overeenkomt met hun leeftijdgenoten die in Nederland/België naar school gaan. Om extra aandacht te besteden aan begrijpend lezen, werd in het schooljaar de methode Nieuwsbegrip ingevoerd. Deze teksten zijn actueel, waarbij de kinderen ook informatie krijgen over de Nederlandse context. Taaljournaal geeft ook de mogelijkheid om alle kinderen op hun eigen niveau te laten werken. Ze bieden leerstof aan voor 12

13 - NT 1 (kinderen die Nederlands als moedertaal hebben en/of op niveau zitten) - NT 2 (kinderen die Nederlands als tweede taal hebben en/of minder dan twee jaar achterstand hebben) Voor de NT3 groep (kinderen die niet of nauwelijks Nederlands spreken) heeft de school een nieuwe methode aangeschaft: Mondeling Nederlands Nieuw. In eerste instantie ligt de nadruk bij deze groep op de mondelinge vaardigheden. Na 2 jaar moeten deze kinderen kunnen aansluiten bij NT Nederlandse en Vlaamse cultuur (Themadagen) Naast Nederlands taalonderwijs biedt de school ook activiteiten aan gericht op bevordering van kennis van de Nederlandse cultuur. Gedurende het schooljaar wordt 3 keer een dagdeel rond een bepaald thema georganiseerd (de zogenaamde themadagen 3 ), komend schooljaar allen op een zaterdag. Alle leerlingen worden geacht aan deze activiteiten deel te nemen, omdat de themadagen een integraal onderdeel vormen van het lesprogramma. Daar de school gesubsidieerd wordt door Nederland, wordt van de school verwacht het Nederlandse curriculum te volgen. Vlaamse cultuur krijgt ook een plekje in ons onderwijs, maar niet het volledige Vlaamse programma wordt gevolgd Voorzieningen op de leslocaties Watoto heeft, in overleg met de gastscholen, op iedere locatie de beschikking over een leslokaal met een aantal voorzieningen. We brengen in het lokaal (waar toegelaten door de gastschool) wat Nederlandse/Belgische sfeer aan met posters en dergelijke. Bovendien hebben we op alle locaties de beschikking over een eigen kast waarin we onze lesmaterialen en bibliotheekboeken veilig kunnen bewaren De bibliotheek De bibliotheek is onder te verdelen in 5 groepen. Groep 1-2: gele sticker Groep 3-4: oranje sticker Groep 5-6: rode sticker Groep 7-8: paarse sticker Media: groene sticker 3 De Sinterklaasviering wordt sinds 2008 verzorgd door een externe Sinterklaas commissie. Watoto kinderen worden hiervoor natuurlijk uitgenodigd. Deze dag is zodoende als officiële themadag vervallen. De lengte van de overige drie themadagen is daarom iets verlengd, van 3 naar 4 uur, om alsnog het vereiste aantal cultuururen te behalen en ook meer tijd te hebben om b.v. eens een bedrijf te bezoeken.

14 Op elke locatie is een eigen bibliotheek aanwezig. De grootte en het niveau van de boeken hangt af van de populatie van de kinderen die op dat moment op die locatie aanwezig zijn. Elk half jaar komen er nieuwe boeken in de bibliotheek door middel van een roulatiesysteem onder de vier locaties. Ook worden er regelmatig nieuwe boeken aangeschaft in Nederland. Ook dit jaar kunnen de kinderen weer kiezen uit een groot aantal nieuw aangeschafte populaire titels/auteurs. Systeem van uitlenen De kinderen mogen per week 2 boeken en 1 video of DVD lenen. Elke week kunnen de kinderen deze ruilen. Dit jaar zullen we een nieuwe registratie methode van uitlenen gaan gebruiken. U zal hier nog over worden geinformeerd. Bij vermissing of vernieling van de boeken wordt een bedrag in rekening gebracht afhankelijk van wie de boeken afkomstig zijn. Een boek van de bibliotheek voor zeevarenden UGX Een boek uit eigen bibliotheek UGX Huiswerk Vanaf groep 3 wordt er huiswerk gegeven, met een gemiddelde belasting van maximaal een uur per week. Het huiswerk wordt genoteerd op het huiswerkblad dat door de ouders gecontroleerd en afgetekend wordt. Het huiswerk bestaat voornamelijk uit lezen, spellingsoefeningen, dicteevoorbereiding en woordenschat. Van de ouders verwachten wij dat zij hun kind actief stimuleren om hun huiswerk te maken en Nederlands te lezen met hun kind. De leerstof, die de kinderen thuis verwerken, zal ook in de klas getoetst worden. Het niet maken van het huiswerk heeft dus een impact op de leerresultaten. Naast het maken van taken en voorbereiden van lessen, wordt er van de kinderen verwacht om elke maand minstens een boek te lezen. Vanaf groep 5 dienen de kinderen een boekbespreking te houden. De boekbesprekingen worden geëvalueerd. 3.7 Regels voor aanvang en einde schooltijd Wij beseffen dat het voor een leerling niet eenvoudig is om drie uur NTConderwijs te moeten volgen na een dag op hun reguliere school. Toch hebben wij gekozen voor deze lestijden om onze onderwijsdoelen met de leerlingen binnen de vereiste 120 uur per leerling per jaar te kunnen halen. Er wordt daarom van de kinderen verwacht dat ze zo veel mogelijk op tijd aanwezig zijn. Na de les sluit de school al snel en ouders wordt daarom verzocht de kinderen op tijd op te halen. 14

15 Vanaf het moment dat de dagschool uit gaat is Watoto verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen. De leerkracht zal daarom altijd voor het einde van het dagschoolprogramma op school aanwezig zijn en, indien noodzakelijk, uw kind van zijn/haar lokaal naar het lokaal van de Nederlandse les begeleiden. Ouders of brengers van kinderen worden geacht hun kind persoonlijk bij de leerkracht op te halen. Vanaf dat moment valt uw kind weer onder uw supervisie. 3.8 Schoolverzuim De leerkracht houdt presentielijsten bij van iedere les. Ook vermeldt zij op deze lijst of uw kind op de themadagen aanwezig is geweest aangezien deze een integraal deel uitmaken van het onderwijsaanbod. In het rapport wordt het aantal verzuimuren vermeld. Ouders waarvan kinderen om bepaalde redenen een Nederlandse les niet kunnen bijwonen, worden vriendelijk, dan wel dringend, verzocht om dit vóór 10 uur s ochtends telefonisch te melden aan de leerkracht. Omdat er vaak in kleine groepen op verschillende niveaus wordt les gegeven vereist dit veel specifieke voorbereiding van de leerkracht. Absentie van een kind kan er toe leiden dat het gehele programma voor die dag anders ingedeeld en voorbereid moet worden. Wij hopen dan ook op uw begrip en medewerking. Mocht uw kind onverwachts op het laatste moment ziek worden, dan hebben wij hier natuurlijk begrip voor. Als uw kind wegens omstandigheden meer dan 1 les gaat missen verzoeken wij u de leerkracht hier schriftelijk (per ) van op de hoogte te stellen. 3.9 Toelating-, aanmelding- en afmeldingbeleid en overgangsbeleid In onderstaande subparagrafen vind u meer informatie over de procedures van intake en vertrek van een leerling Toelatingbeleid Taalsituatie NTC onderwijs kenmerkt zich door grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveaus. Op Watoto verwelkomen wij zowel kinderen met Nederlands als eerste taal als kinderen die Nederlands aanleren als tweede of bijkomende taal. Kinderen die Nederlands niet als moedertaal hebben, dienen een intakegesprek te ondergaan (zie paragraaf 3.9.2). Dit zal plaatsvinden op school met kind en ouders om zodoende vast te stellen dat het kind het onderwijsaanbod mogelijkerwijs aankan en voldoende Nederlands kan spreken om de lessen te kunnen volgen.

16 Leeftijdsgroep De Nederlands/Vlaamse school verzorgt basisonderwijs voor kinderen van 4 tot 14 jaar (groep 1-8). Oudere kinderen die toch Nederlands onderwijs willen volgen dienen zich te beroepen op privé onderwijs. Wel kan de school eventueel suggesties doen voor bijvoorbeeld schriftelijk onderwijs via Internet, of gekwalificeerde personen aanwijzen die privélessen kunnen verzorgen (zie ook paragraaf ) Nationaliteit Watoto is toegankelijk voor kinderen met de Nederlandse en Belgische nationaliteit. Kinderen met een andere nationaliteit, die bijvoorbeeld langere tijd in Nederland of België Nederlands onderwijs hebben gevolgd, zijn ook van harte welkom. Wel bestaat er dan een andere lesgeldregeling, aangezien deze kinderen niet voor subsidie van de Nederlandse overheid in aanmerking komen. Kinderen met een handicap Afhankelijk van de mate van de handicap van het kind zijn de mogelijkheden om lessen bij Watoto te volgen beperkt. Om een kind met een handicap goed kwalitatief onderwijs te kunnen bieden zijn vaak dure lesmaterialen en specialistische kennis en vaardigheden vereist van de leerkracht. Als relatief kleine school kunnen wij deze speciale zorg op dit moment helaas niet bieden. Heeft u een kind met een handicap en wilt u graag dat hij/zij onderwijs gaat volgen op Watoto, dan nodigen wij u natuurlijk van harte uit voor een verkenend gesprek. Wij kunnen dan samen met u de mogelijkheden verder onderzoeken. Proefperiode Kinderen die Nederlands als derde taal hebben en kinderen met leer- of gedragsstoornissen, kunnen gevraagd worden om eerst een proefperiode van drie maanden te doorlopen. Op het einde van die periode kan dan bepaald worden of het kind de Nederlandse lessen kan vervolgen. Dit zal afhangen van het functioneren in de groep en de vooruitgang, die het kind zou moeten maken De aanmelding en opvang van nieuwe leerlingen Aanmelding van nieuwe leerlingen geschiedt meestal telefonisch of via waarna zij uitgenodigd worden een les bij te wonen. De formele aanmelding zal niet langer schriftelijk plaatsvinden, maar via het on-line inschrijfformulier, dat teruggevonden kan worden op de website Nadien volgt er een kennismakingsgesprek tussen ouders en leerkracht, waar mogelijk ook de leerling bij aanwezig is. Tijdens de eerste les van de nieuwe leerling zal, indien nodig, een toets worden afgenomen om het niveau van de leerling te bepalen. De leerling woont vervolgens een proefles bij om te kijken of de lessen aansluiten bij de verwachting van de ouders en het kind. Als ouder bent u ook welkom om een les/lesdeel bij te wonen (uiteraard in overleg met de leerkracht). 16

17 Bij aanmelding verstrekt u aan de school het leerlingendossier dat u als ouder bij vertrek van de vorige school heeft gekregen. Van een leerling die in Nederland op school heeft gezeten zijn hierin onder andere opgenomen: het onderwijskundige rapport de gegevens van het leerlingvolgsysteem en/of recente andere toetsgegevens het schoolrapport ontvangstbewijs van uitschrijving vorige school. Als een leerling elders NTC- onderwijs heeft gevolgd zijn genoemde gegevens doorgaans eveneens beschikbaar voor wat betreft NTConderwijs. Bij leerlingen die afkomstig zijn van het internationaal onderwijs zonder NTC- onderwijs ontbreken dergelijke gegevens vaak. In dat geval verzamelt de leerkracht gegevens op basis van observaties en toetsen Registratie voor het nieuwe schooljaar Leerlingen die al les volgen op de Nederlandse school, dienen zich ook elk jaar opnieuw aan te melden. Dit is belangrijk in verband met de jaarlijkse subsidieaanvraag. Dus ook al is er in uw situatie of die van uw kind niets veranderd, verzoeken wij u toch het formulier in te vullen. Omdat wij ons realiseren dat u niet zit te wachten op meer papierwerk, hebben wij een online registratieformulier voor u gemaakt dat met een druk op de knop automatisch naar ons verstuurd wordt. U vindt dit formulier op: Afmelding vertrekkende leerlingen Wanneer uw kind de Nederlandse school verlaat, dient u de school hiervan bij voorkeur een maand van te voren schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien dit niet gebeurt, zult u een factuur voor lesgeld van komend schooljaar ontvangen en verwacht de school dat die ook betaald wordt. Indien u uw kind in een nieuwe school wenst in te schrijven (bijvoorbeeld bij verhuizing naar Nederland of België) is er in de laatste week voor vertrek een eindgesprek met u en de leerkracht. U ontvangt dan een kopie van de leerling-map. Deze map bevat in ieder geval: kopie intakeformulier onderwijskundig rapport kopie van alle rapporten en toetsen kopie uitschrijvingsformulier samenvattend verslag van de leerkracht De gezinnen die terugkeren naar Nederland zullen een nieuwe school moeten kiezen voor hun kinderen. De resultaten van de Nederlandse scholen zijn toegankelijk voor het publiek. Mocht u dit willen meenemen in

18 de keuze, dan kunt u deze informatie opvragen bij de Dienst Onderwijsinspectie of op de website Overgangsbeleid Kinderen die geslaagd zijn, zie rapport Nederlandse school, mogen over naar het volgende jaar. Bij gebrek aan rapport (nieuwe leerling, thuisonderwijs, een jaar of meer niet naar de Nederlandse school geweest enz.) of bijzondere omstandigheden (bv. overslaan jaar) zal uw kind een toelatingstest moeten afleggen. Deze test bepaalt in welke groep uw kind kan starten De zorg voor de kinderen Preventieve zorg: adaptief onderwijs Er wordt veel aandacht besteed aan het individuele kind. Op deze manier krijgen de kinderen de vereiste begeleiding/zorg, worden eventuele problemen vroegtijdig gesignaleerd en wordt een onnodige leerachterstand voorkomen. Ieder kind werkt op zijn eigen niveau binnen een horizontale of verticale groep. De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn per locatie ingedeeld in verticale groepen. Zoals gesteld krijgen de kinderen instructies op individueel niveau. Daarnaast zijn er elke lesbijeenkomst groepsactiviteiten waarbij de kinderen gezamenlijk bezig zijn. Kinderen leren op die manier niet alleen van de leerkracht, maar ook van elkaar. Voor de kinderen van groep 1 en 2 bieden wij een kleutergroep op woensdag en vrijdag. Dit is een horizontale groep die open staat voor alle Nederlandstalige kleuters (vanaf 4 jaar) in Kampala en omgeving Leerlingvolgsysteem Via observaties en toetsen worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. Het toetsingsschema wordt geadviseerd door stichting NOB, de adviesorganisatie voor scholen in het buitenland. De zogenaamde niet-methodegebonden toetsen worden tevens afgenomen in Nederland. De resultaten worden dan ook vergeleken met die van leerlingen die in Nederland onderwijs volgen. Dit zijn toetsen die los van de gebruikte methodes staan. Daarvoor worden bij voorkeur 18

19 genormeerde toetsen gebruikt zoals de toetsen uit het Citoleerlingvolgsysteem 4. Een leerlingvolgsysteem bestaat uit toetsen voor meerdere leerstofgebieden die jaarlijks afgenomen worden. Hierdoor kan de ontwikkeling van elke leerling door de jaargroepen heen gevolgd worden. Na de afname wordt gekeken of de leerdoelen bereikt zijn, tussentijds of aan het einde van een onderwijsperiode. De toetsen hebben met name een signalerende functie, zowel op leerling- als op schoolniveau. Op leerling-niveau wordt nagegaan of de leerlingen de aangeboden leerstof beheersen en/of bepaalde leerdoelen bereikt zijn. Op schoolniveau kan er op basis van de gezamenlijke leerlingresultaten een uitspraak gedaan worden over de kwaliteit. De school gebruikt de toetsgegevens om te kijken of ze haar functies vervult en doelstellingen bereikt. Daar dient men echter wel zorgvuldig mee om te gaan. De onderwijsresultaten kunnen niet sec gepresenteerd worden; deze moeten steeds in relatie met andere variabelen bijvoorbeeld de schoolpopulatie of bepaalde omstandigheden bekeken worden. De school heeft de beschikking over de volgende niet-methode gebonden leestoetsen: AVI 5, de DMT 6 toets en recente CITO toetsen op gebied van spelling, taal en leeswoordenschat. Voor het schooljaar is het volgende toetsingsschema opgesteld. Oktober Groep 4-8 en NT3: drieminutentoets Groep 4 tot 6 en NT3: AVI December Groep 3 en NT3: drieminutentoets 4 Meer informatie op 5 AVI is de afkorting van Analyse van Individualiseringsvormen. Het AVI-systeem biedt twee grote toepassingen: enerzijds de indeling van teksten naar moeilijkheidsgraad en anderzijds de bepaling van de leesvaardigheid. 6 DMT is de afkorting van Drie Minuten Toets. De nadruk op de snelheid waarmee leerlingen afzonderlijke woorden kunnen verklanken. Dit is een door de Stichting NOB geadviseerde toets voor het basisonderwijs.

20 Januari / Februari Groep 8: eindtoets Maart Groep 5 tot 8: spelling Groep 3 tot 7 en NT3: drieminutentoets Groep 3 tot 6 en NT3: AVI Groep 1 en 2: taal voor kleuters April Groep 3 en 4: spelling Groep 4: lezen met begrip Mei / juni Groep 3 tot 8: spelling Groep 3 en 4: lezen met begrip Groep 3 en 4 en NT3: drieminutentoets Groep 1 en 2: taal voor kleuters Er werd, na overleg met stichting NOB, besloten om de entreetoets in groep 7 niet meer af te nemen voor komende schooljaren. Op die manier is er meer lestijd beschikbaar en kunnen we een betere voorbereiding op groep 8 aanbieden. Ook de Taalschaaltoets zal niet meer uitgevoerd worden. Naast de CITO-toetsen wordt er gebruik gemaakt van de methodegebonden toetsen. Hiervoor worden (hoofdstuk)toetsen uit de taalmethode gebruikt. Meestal worden deze aan het einde van een hoofdstuk afgenomen. Deze toetsing is gericht op evaluatie van het aangeboden onderwijsaanbod. De toetsresultaten geven richting aan de voortgang van het onderwijsaanbod. Dit gebeurt op twee niveaus: Per individuele leerling wordt bekeken of alle onderdelen van het aangeboden hoofdstuk of thema begrepen worden. Het beoordelen van de prestaties is vooral een middel om te zien wat de leerling van de lessen opsteekt om hem bij zijn leerproces optimaal te kunnen ondersteunen. De evaluatie stelt de leerkracht in staat om in op maat gesneden feedback en remediëring te voorzien. Voorbeeld: de fouten van de leerlingen individueel met hen bespreken of een leerling aanzetten om zelf de oorsprong van gemaakte fouten te onderzoeken. Op groepsniveau geeft dergelijke toetsing de leerkrachten de mogelijkheid instructie, de didactische werkvormen en of in het algemeen het didactisch handelen bij te sturen. Voorbeeld: een 20

Seashell School Nederlands onderwijs

Seashell School Nederlands onderwijs Seashell School Nederlands onderwijs 2012-2013 Inhoud Voorwoord De school Over de school Het team NTC Wat is NTC-onderwijs Toelating Schooltijden De methoden Huiswerk Voorzieningen op de NTC leslocatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave Een woord vooraf... 4 1 De school... 5 1.1 Organisatie... 5 1.2 Schoolgrootte, locatie en populatie... 6 1.3 Missie en visie van onze school... 7 1.4 Doelstellingen 2013-2014... 7 1.5 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids Schoolgids 2016-2017 Inhoudsopgave Een woord vooraf... 4 1 De school... 5 1.1 Organisatie... 5 1.2 Schoolgrootte, locatie en populatie... 6 1.3 Missie en visie van onze school... 7 1.4 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Regelmatig wordt in de Nieuwsbrief extra aandacht gegeven aan de diverse facetten van de Kwaliteit & Zorg in de groepen op de Antoniusschool. Dit betreft de

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING NTC BALI (PRIMAIR ONDERWIJS)

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING NTC BALI (PRIMAIR ONDERWIJS) RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING NTC BALI (PRIMAIR ONDERWIJS) School : Stichting NTC Bali (primair onderwijs) Plaats : BALI - INDONESIE BRIN-nummer : 28RB Onderzoeksnummer : 123232 Datum

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Vereniging Nederlandse School de Taaltoekel Addis Abeba, Ethiopië Voorwoord De Taaltoekel heeft haar informatie voorziening verdeeld over drie onderdelen: de schoolgids, de schoolsite

Nadere informatie

Aanmeldingsboekje 2015-2016

Aanmeldingsboekje 2015-2016 Aanmeldingsboekje 2015-2016 Beste ouders, De NTC-school biedt in schooljaar 2015-2016 op vrijdagmiddag Nederlandse les van 14.30 tot 16.30 uur aan. Voor de indeling van de leeftijdgroepen: zie schoolgids

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Schoolgids NTC - onderwijs 2015 2016. Netherlands Inter-community School. Jakarta

Schoolgids NTC - onderwijs 2015 2016. Netherlands Inter-community School. Jakarta Schoolgids NTC - onderwijs 2015 2016 Netherlands Inter-community School Jakarta Inhoudsopgave 1. Schets van onze school 4 2. Waar de school voor staat 5 3. NTC - onderwijs 6 4. Aanname- en voortgangsbeleid

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE School : Stichting ADA, Kusadasi, Turkije Plaats : KUSADASI - TURKIJE BRIN-nummer : 28FH Onderzoeksnummer : 111345 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO DE NEDERLANDSE SCHOOL 'T BARTJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO DE NEDERLANDSE SCHOOL 'T BARTJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO DE NEDERLANDSE SCHOOL 'T BARTJE School : NTC-po De Nederlandse school 't Bartje Plaats : PATAN - - NEPAL BRIN-nummer : 28FU Onderzoeksnummer : 101884 Datum

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 ONDERWIJS IN HET BUITENLAND

Hoofdstuk 8 ONDERWIJS IN HET BUITENLAND Hoofdstuk 8 ONDERWIJS IN HET BUITENLAND INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS ONDERWIJSVERSLAG 2006 / 2007 8 Onderwijs in het buitenland Samenvatting Er zijn 298 Nederlandse scholen in het buitenland, die onder

Nadere informatie

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Beste ouder(s) / verzorger(s), Beste ouder(s) / verzorger(s), Het NTC-onderwijs van the Nederlandse Inter-community School (NIS) is altijd in ontwikkeling. De schoolgids helpt bij het inzichtelijk maken van de wijze waarop onze school

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO DUTCH SCHOOL DE ORANJE SAMPAN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO DUTCH SCHOOL DE ORANJE SAMPAN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO DUTCH SCHOOL DE ORANJE SAMPAN School : NTC-po Dutch School De Oranje Sampan Plaats : STANLEY - HONG KONG BRIN-nummer : 28JX Onderzoeksnummer : 117169 Datum

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MALLORCA, SPANJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MALLORCA, SPANJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MALLORCA, SPANJE School : NTC Mallorca, Spanje Plaats : Palma de Mallorca - SPANJE BRIN-nummer : 28GK Onderzoeksnummer : 120498 Datum schoolbezoek : 13 november

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK School : Basisschool Anne Frank Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 16CQ Onderzoeksnummer : 56065 Datum schoolbezoek : 22 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Nieuwsbrief community 3/4

Nieuwsbrief community 3/4 Nieuwsbrief community 3/4 " # $ "" % ' ( Pagina 1 )* ' + ',-'.' %/ 0% 11# ' ' +2 ) +.1# 1 3- ' 0+ 4 454664230 leden. -, #7, # 8) 7 * Je kunt natuurlijk ook op onze pagina kijken bij forum. % '" () * "#$

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. NTC-po Firenze

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. NTC-po Firenze RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO NTC-po Firenze Plaats : 50142 Firenze BRIN nummer : 30NP C1 Onderzoeksnummer : 278437 Datum onderzoek : 25 oktober 2014 Datum vaststelling : 5 januari 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL School : c.b.s. H.H. Simonidesschool Plaats : Roodeschool BRIN-nummer : 07EO Onderzoeksnummer : 93887 Datum schoolbezoek : 18 juni 2007 Datum

Nadere informatie

S.N.O.J. Stichting Nederlands Onderwijs Japan

S.N.O.J. Stichting Nederlands Onderwijs Japan S.N.O.J. Stichting Nederlands Onderwijs Japan Schoolgids voor basis- en middelbaar onderwijs 2011-2012 SNOJ schoolgids 2011-2012 1 Inhoudsopgave 1 De school 4 1.1 Naam en locatie van de school 4 1.2 Directie

Nadere informatie

Schoolgids 2012. Dutch School De Klomp Inc. Christchurch Nieuw Zeeland

Schoolgids 2012. Dutch School De Klomp Inc. Christchurch Nieuw Zeeland Schoolgids 2012 Dutch School De Klomp Inc. Christchurch Nieuw Zeeland april, 2012 Een woord vooraf Dit is de schoolgids van Dutch School De Klomp Inc. Op 8 februari 2010 opende de De Klomp voor het eerst

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 NTC DAKAR

Schoolgids 2015-2016 NTC DAKAR Schoolgids 2015-2016 NTC DAKAR Inhoud Vooraf... 3 1 De school... 4 1.1 contactgegevens... 4 1.2 Schoolorganigram... 4 1.3 Wie is wie... 4 1.3.1 De leerkracht... 4 1.3.2 Directeur... 4 1.3.3 Het bestuur...

Nadere informatie

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK ESSENZO GOES BV TE GOES

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK ESSENZO GOES BV TE GOES BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK ESSENZO GOES BV TE GOES INHOUD Uitkomst onderzoek Essenzo Goes BV te Goes 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 5 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC DE TAALTOEKEL, ADDIS ABEBA, ETHIOPIË

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC DE TAALTOEKEL, ADDIS ABEBA, ETHIOPIË RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC DE TAALTOEKEL, ADDIS ABEBA, ETHIOPIË School : NTC De Taaltoekel, Addis Abeba, Ethiopië Plaats : ADDIS ABEBA - ETHIOPIË BRIN-nummer : 28ER Onderzoeksnummer : 118428

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE NEDERLANDSE SCHOOL STOCKHOLM, NTC-PO

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE NEDERLANDSE SCHOOL STOCKHOLM, NTC-PO RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE NEDERLANDSE SCHOOL STOCKHOLM, NTC-PO School : de Nederlandse School Stockholm, NTC-po Plaats : DJURSHOLM - ZWEDEN BRIN-nummer : 28LL Onderzoeksnummer : 110873 Datum

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Branding om tot een goed

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING School : Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 56699 Datum

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO DE NEDERLANDSE SCHOOL IN BETHESDA

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO DE NEDERLANDSE SCHOOL IN BETHESDA RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO DE NEDERLANDSE SCHOOL IN BETHESDA School : Ntc-po De Nederlandse School in Bethesda Plaats : BETHESDA, MD 20817 - USA BRIN-nummer : 29YX Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC RETHYMNON, KRETA, GRIEKENLAND

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC RETHYMNON, KRETA, GRIEKENLAND RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC RETHYMNON, KRETA, GRIEKENLAND School : NTC Rethymnon, Kreta, Griekenland Plaats : RETHYMNON - KRETA - GRIEKENLAND BRIN-nummer : 28KM Onderzoeksnummer : 102356

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Lynch Plantation SDA School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Lynch Plantation SDA School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Lynch Plantation SDA School Plaats : St. Eustatius BRIN-nummer : 30HK Datum schoolbezoek : 6 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Omschrijving kwaliteitstandaard vvto Indicator nvt cruciaal

Omschrijving kwaliteitstandaard vvto Indicator nvt cruciaal Kijkwijzer EarlyBird De kwaliteitstandaard vvto Engels is bedoeld om de kwaliteit van het vvto te beoordelen en te helpen verbeteren. Deze kwaliteitstandaard is als volgt opgebouwd: - De standaarden zijn

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC AUCKLAND, NIEUW-ZEELAND

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC AUCKLAND, NIEUW-ZEELAND RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC AUCKLAND, NIEUW-ZEELAND School : NTC Auckland, Nieuw-Zeeland Plaats : Auckland - NEW-ZEALAND BRIN-nummer : 28JK Onderzoeksnummer : 119766 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. NTC Moskou, Rusland

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. NTC Moskou, Rusland RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO NTC Moskou, Rusland Plaats : 125367 Moskou BRIN nummer : 28LR C1 Onderzoeksnummer : 283156 Datum onderzoek : 25-26 mei 2015 Datum vaststelling : 25 augustus 2015 Pagina

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS HET ROBERTSHUIS TE MHEER GEMEENTE MARGRATEN-EIJSDEN

DEFINITIEF RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS HET ROBERTSHUIS TE MHEER GEMEENTE MARGRATEN-EIJSDEN DEFINITIEF RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS HET ROBERTSHUIS TE MHEER GEMEENTE MARGRATEN-EIJSDEN Plaats: : Mheer BRIN-nummer : 30KY Datum schoolbezoek : 3 februari

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 Inhoudsopgave Een woord vooraf... 4 1 De school... 5 1.1 Organisatie... 5 1.2 Schoolgrootte, locatie en populatie... 6 1.3 Missie en visie van onze school... 7 1.4 Doelstellingen 2015-2016...

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI School : Panta Rhei Plaats : Almere BRIN-nummer : 12QK Onderzoeksnummer : 112991 Datum schoolbezoek : 15 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC PRIMAIR ONDERWIJS NASCHOOLS LA MORALEJA, SPANJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC PRIMAIR ONDERWIJS NASCHOOLS LA MORALEJA, SPANJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC PRIMAIR ONDERWIJS NASCHOOLS LA MORALEJA, SPANJE School : NTC primair onderwijs naschools La Moraleja, Spanje Plaats : 28109 ALCOBENDAS - SPANJE - SPANJE BRIN-nummer

Nadere informatie

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V Toetsprotocol leerjaar 1, 2 en 3H/V Inleiding In voorliggend toetsprotocol zijn de rechten en plichten van zowel leerling als docent vastgelegd met betrekking tot voorbereiding, afname en beoordeling van

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys. Inleiding

Handleiding ouderportaal ParnasSys. Inleiding 1 Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Op onze school vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij met de scholen van De Oude Vrijheid

Nadere informatie

Schoolgids. NTC-school de Olifant Schooljaar 2015-2016. Boulevard Arsene Usher Assouan, Riviera III, Abidjan, Côte d Ivoire. ntc.abidjan@gmail.

Schoolgids. NTC-school de Olifant Schooljaar 2015-2016. Boulevard Arsene Usher Assouan, Riviera III, Abidjan, Côte d Ivoire. ntc.abidjan@gmail. Schoolgids NTC-school de Olifant Schooljaar 2015-2016 Boulevard Arsene Usher Assouan, Riviera III, Abidjan, Côte d Ivoire ntc.abidjan@gmail.com Inhoudsopgave 1. Voorwoord bestuur 2. Voorwoord directie

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK : p.c.b.s. De Burcht

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK : p.c.b.s. De Burcht RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK p.c.b.s. De Burcht School : p.c.b.s. De Burcht Plaats : Spijk BRIN-nummer : 08AS Onderzoeksnummer : 55707 Uitvoerend inspecteur : Mw. dr. G.J. Reezigt Datum schoolbezoek : 11

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MOSKOU, RUSLAND

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MOSKOU, RUSLAND RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MOSKOU, RUSLAND School : NTC Moskou, Rusland Plaats : 125367 MOSKOU - RUSLAND BRIN-nummer : 28LR Onderzoeksnummer : 119893 Datum schoolbezoek : 20 en 21 september

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS School : De Kubus Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 22 maart 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK IBBO BARNSTEEN TE EDE

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK IBBO BARNSTEEN TE EDE BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK IBBO BARNSTEEN TE EDE INHOUD Uitkomst onderzoek Ibbo Barnsteen te Ede 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht resultaten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Prof. W.J. Bladergroenschool Plaats : Groningen BRIN nummer : 02YR OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 274473 Datum onderzoek : 10 maart 2014 Datum vaststelling : 1 april 2014 Pagina

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. 't Kofschip - Stichting De Lage Landen (NTC-po)

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. 't Kofschip - Stichting De Lage Landen (NTC-po) RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO 't Kofschip - Stichting De Lage Landen (NTC-po) Plaats : Rome BRIN nummer : 28FL C1 Onderzoeksnummer : 281786 Datum onderzoek : 6 februari 2015 Datum vaststelling : 7

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURAÇAO

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURAÇAO RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURAÇAO School : Pipita Basisschool te Willemstad, Curaçao Plaats : CURAÇAO - NEDERLANDSE ANTILLEN BRIN-nummer : 28PX Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Op onze school vinden wij het goed informeren van ouders belangrijk. Zoals bekend werken wij met het leerlingvolgsysteem ParnasSys waar ook een ouderportaal

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Dé kans om de Nederlandse taal & cultuur goed bij te houden! Nederlandse Taal & Cultuur Onderwijs Rio de Janeiro Inleiding WelkombijDeRioranjeSchool! MettrotspresenterenwijudeeersteschoolgidsvoordelessenNederlandseTaalenCultuur.

Nadere informatie

SCHOOL IDUNA VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

SCHOOL IDUNA VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK SCHOOL IDUNA VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE BREDA INHOUD Uitkomst onderzoek School Iduna te Breda 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK School : Dr. Herderscheeschool voor so/vso-zmlk Plaats : Almelo BRIN-nummer : 19QO Onderzoeksnummer : 92020 Datum schoolbezoek : 16 januari

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA INHOUD 1 Uitkomst onderzoek Libertad te Breda 5 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 6 3 Samenvattend oordeel 13 Bijlage 1A: Overzicht resultaten

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C.B.S. DE HOEKSTEEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C.B.S. DE HOEKSTEEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C.B.S. DE HOEKSTEEN School : p.c.b.s. De Hoeksteen Plaats : Hoogezand BRIN-nummer : 03WN Onderzoeksnummer : 81665 Datum schoolbezoek : 12 juli 2006 Datum vaststelling : 2

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel B. NTC Het Noorderlicht

SCHOOLGIDS Deel B. NTC Het Noorderlicht SCHOOLGIDS Deel B NTC Het Noorderlicht 2013 2014 1 Inhoud Inleiding 3 Roosters 4 Locaties Schooltijden Vakantierooster Toetsrooster Praktisch 5 Ben ik op tijd? Ziekmelding Huiswerk Bibliotheek Eten en

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Baken International School VWO Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C3 BRIN nummer : 01FP 06 VWO Onderzoeksnummer : 275538 Datum onderzoek : 15 april 2014

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Schoolplan lezen Eerste Openluchtschool Versie 1.0 2011-2012

Schoolplan lezen Eerste Openluchtschool Versie 1.0 2011-2012 Schoolplan lezen Eerste Openluchtschool Versie 1.0 2011-2012 Uitgangspunten zijn: lezen moet leuk zijn / worden / blijven Kinderen moeten de gelegenheid krijgen veel te lezen -uit goede boeken -op hun

Nadere informatie

Aanmeldingsboekje 2013/2014

Aanmeldingsboekje 2013/2014 Aanmeldingsboekje 2013/2014 Beste ouders, De NTC-school biedt in schooljaar 2013/2014 op vrijdagmiddag Nederlandse les aan: van 14.00 tot 16.00 uur Uitgebreide informatie over de NTC-school vindt u in

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "DE PIRAMIDE", LOC. MAASDIJKSTRAAT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE PIRAMIDE, LOC. MAASDIJKSTRAAT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "DE PIRAMIDE", LOC. MAASDIJKSTRAAT School : pcbs "De Piramide", loc. Maasdijkstraat Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 17XB Onderzoeksnummer : 80481 Datum schoolbezoek : 5

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK INTERNATIONAL SCHOOL OF BRUSSELS, NTC-PO DE KATTENBERG

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK INTERNATIONAL SCHOOL OF BRUSSELS, NTC-PO DE KATTENBERG RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK INTERNATIONAL SCHOOL OF BRUSSELS, NTC-PO DE KATTENBERG School : International School of Brussels, ntc-po De Kattenberg Plaats : BRUSSEL - BELGIË BRIN-nummer : 28RW

Nadere informatie

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin School: basisschool Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 13 april 2016 Datum

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Onze collega Jeroen van der Meer (leerkracht groep 6) heeft afgelopen week met succes de gymopleiding afgerond. Van harte gefeliciteerd Jeroen!

Onze collega Jeroen van der Meer (leerkracht groep 6) heeft afgelopen week met succes de gymopleiding afgerond. Van harte gefeliciteerd Jeroen! Weeknieuws 19 cursus 2015 2016 15 januari 2016 Beste ouders/verzorgers, Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 Pluskinderopvang 0615267632 directie@kcstadskwartier.nl

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. de Nederlandse School Stockholm, NTC-po

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. de Nederlandse School Stockholm, NTC-po RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO de Nederlandse School Stockholm, NTC-po Plaats : Djursholm BRIN nummer : 28LL C1 Onderzoeksnummer : 195774 Datum onderzoek : 28 mei 2013 Datum vaststelling : 9 oktober

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR School : basisschool De Krullevaar Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE HORN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE HORN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE HORN School : obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN-nummer : 23DF Onderzoeksnummer : 112607 Datum schoolbezoek : 26 en 27 mei

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL School : c.b.s. De Wel Plaats : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 Datum schoolbezoek : 11 juni 2007 Datum vaststelling : 23 augustus 2007

Nadere informatie